Türkiye de Anayasa ve Anayasa Yarg s

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Anayasa ve Anayasa Yarg s"

Transkript

1 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder Anayasa ile anayasa yargısı arasındaki ilişkinin tanımlanmasında, yargının siyasallaşması olgusu, Türkiye özelinde, sıklıkla dile getirilen bir kaygıdır. Burada siyasallaşma, yargının çoğunlukla hukuksallık denetiminden uzaklaşması anlamında kullanılır. Siyasallaşan yargı, yerindelik ( opportunité ) denetimine ve keyfiliğe varan tutumlarla davranır; çoğunlukla, nesnelliğini ve yansızlığını da bozarak saygınlığını sorgulatır. Aynı sözcüklere sahip başka bir tanımlama olan siyasetin yargısallaşması ise gündelik siyasal tartışmalarda daha az başvurulan bir kavramdır. Oysa anılan kavram, yargı örgütlenmesi ve yargısal politikalara yönelen siyaset bilimi ve anayasa hukuku 191

2 çalışmalarında giderek merkezileşmektedir. 1 Bu kısa değerlendirme yazısının çıkış noktası, dünya ölçeğinde çalışmalara konu olan yargısallaşma nın, özellikle anayasa yargısının artan rolünü anlamakta elverişli bir kavramsal çerçeve sunduğudur. Siyasetin yargısallaşması penceresinden farklı anayasal düzenlerin deneyimlerine ve Türkiye ye bakıldığında hangi ön gözlemlerde bulunulabileceği aşağıdaki ilk iki başlıkta yer almaktadır. Son başlık, Türkiye de anayasa yargısının kuruluşu, örgütlenmesi ve başvuru yollarına ilişkin değişiklikleri değerlendirmektedir. Siyasetin Yargısallaşması: Kavram ve Karşılaştırmalı Gözlemler Siyasetin yargısallaşması, yargı-siyaset ilişkisini çözümlemek için başvurulan kavramlardan biridir. Kavram bir olgu olarak Latin Amerika, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa Birliği, Güney Afrika gibi çok farklı yargı kültürlerinde gözlenmiş olsa da, içeriğine ilişkin yerleşik tek bir algının varlığından söz etmek mümkün değildir. Tanım ve yaklaşım farklılıklarına rağmen, siyasetin yargısallaşması nın başlıca üç temel unsuru barındırdığı söylenebilir: (1) Siyasal tercihlerin oluşturulmasında, yasama ya da yürütme gibi bu tercihleri belirlemeleri beklenen organlar yerine, mahkemelerin ve 1 Örnek olarak bkz. Russell, Peter H., Canadian Constraints on Judicialization from without, International Political Science Review 15, (1994), ; Sunkin, Maurice, Judicialization of Politics in the United Kingdom, International Political Science Review 15 (1994), ; Landfried, Christine, Judicialization of Politics in Germany, International Political Science Review 15 (1994), ; Morton, F.L. (Ed.), Law, Politics and the Judicial Process in Canada, 2002, University of Calgary Press, Third Edition, 488; Shapiro, Martin / Stone Sweet, Alec, On Law, Politics and Judicialization, 2002, Oxford University Press, 55 vd.; Sieder, Rachel / Schjolden, Line / Angell, Alan (Eds.), The Judicialization of Politics in Latin America, Sieder/ Schjolden/ Angell (Eds.), 2005, New York, Palgrave Macmillan, passim; Hirschl, Ran, Towards Juristocracy: Origins and Consequences of the New Constitutionalism, 2007, Harvard University Press, 169 vd. Atıfta yer alan bazı makalelerin de yer aldığı International Political Science Review Ocak 1994 sayısı, tümüyle bu konuya ayrılmıştır. 192

3 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder yargıçların etkin ya da baskın hale gelmesi. (2) Siyasal yaşamda, alışılmış siyasal müzakere biçimleri ve söylemler karşısında, hukuksal çözümleme tekniği ve hukuksal söyleminin başat hale gelmesi. (3) Yargının kimi zaman siyasal müzakerenin yerini alması ve siyasal yaşama yön vermesi. 2 Bu unsurlar arasında (1) ve (3), özellikle anayasa yargısı ve idari yargıyı üstlenmiş yüksek mahkemelerin neden olduğu siyasal ve toplumsal değişimi ifade eder. Söz konusu unsurlar bakımından yargı, kimi zaman hukukun olağan yorum yöntemlerini kullanarak, kimi zamansa yorum yöntemleri dışında hukuk yaratarak etkinliğini göstermektedir. Sözgelimi, Avrupa Birliği açısından Topluluk Hukuku nun üstünlüğü, doğrudan etkililiği ve temel hak koruması gibi temel doktrinler, geleneksel yorum yöntemlerine dayanmaz. Bunlar, yargıç yapımı hukuk un ürünüdürler. Siyasal yaşamda hukuksal yöntem ve söyleme dayanan (2). unsur ise, diğer unsurlardan farklıdır. Onunla kastedilen, siyasal aktörlerin siyasete özgü, alışılagelmiş, esnek ve değişken çözümleri değil, belirgin ve tümdengelime dayalı hukuksal teknikleri yeğlemeleridir. Dolayısıyla, (2). unsur, genel olarak siyasal davranış biçimlerinin yöntem bakımından hukuksallaşma sı olarak adlandırılabilir. Sayılan tüm bu unsurlar, siyasal elitlerin artan bir hukuksal hareketlilik ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Yargısallaşma olgusu, bu 2 Sadece (1) ve (3). unsurları içeren bir kavramsallaştırmaya daha yakın gözlemler için bkz. Tate, C. Neal / Vallinder, Torbjörn (Eds.), The Global Expansion of Judicial Power, 1995, New York, New York University Press, passim. 193

4 deneyimin gözlendiği her yerde, siyasal aktörleri normatif çerçeveyi içerik ve usul açısından gözetmeye zorlayan bir etkendir. Yargının siyasal tercihleri belirlemesi ve siyasal yaşama yön vermesi [(1) ve (3). unsurlar], biri hak ve özgürlük alanını genişletme, diğeri siyasal krizleri çözme gibi iki temel alanda kendini gösterebilmektedir. Özellikle temel hak ve özgürlükler alanında, yargının siyaseti belirleyen işlevi, siyasetin yargısallaşması kavramının adının duyulmasından çok daha önceye uzanır. XX. yüzyıl başlarında Arjantin de, henüz işçi haklarına ve emeğin korunmasına ilişkin hukuksal düzenlemelerin yokluğuna rağmen, yargı eliyle bu hakların tanınması ve korunması böyle bir örnektir. 3 Bugün özellikle devletin olumlu edimini gerektiren sosyal haklar alanında Güney Afrika Anayasa Mahkemesi nin kimi kararları siyasetin yargısallaşmasında temel örnekler olarak boy göstermektedir. 4 Evsizlerin konut hakkı ya da HIV virüsü taşıyan anne ve bebeklerin sağlık hakkı gibi sosyal haklara ilişkin bu kararlar, kaynak aktarımı ya da dağılımı gibi siyasal tercihlerle doğrudan ilintili konularda, siyasal otoritenin takdir yetkisini açıkça sınırlamaktadır. Amerikan Yüksek Mahkemesi nin Mahkeme Başkanı Warren döneminde ( ) verdiği ırk ayrımcılığı, düşünce özgürlüğü ve sanık haklarına ilişkin kararları da hak alanındaki yargısal etkinliğin somut örnekleridir. 5 Türkiye bakımından 3 Sieder, Rachel / Schjolden, Line / Angell, Alan, Chapter I, in: The Judicialization of Politics in Latin America, Sieder/ Schjolden/ Angell (Eds.), 2005, New York, Palgrave Macmillan, 1. 4 South African Constitutional Court, The Government of the Republic of South Africa v. Grootboom and Others, 2000 (11) BCLR, 1169 (CC); South African Constitutional Court, Treatment Action Campaign (TAC), 2002 (10) BCLR, 1033 (CC). 5 Warren dönemi ve bu dönemde Amerikan hukukundaki alışılmış yorum yöntemlerinin (özellikle tarihsel ve sözel yorumun) kullanılmadığı konusunda bkz. Tushnet, Mark, The Warren Court in Historical and Political Perspectve, Constitutionalism and Democracy Series, 1996, University of Virginia Press, 40 vd. 194

5 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder Danıştay ın 1402likler ve siyanürlü altın işletmeciliğine karşı Bergama kararları, anayasal hakların idari yargı eliyle uygulanmasında birer yargısallaşma örneği olarak belirmektedir. 6 Yargısallaşmanın siyasal krizlerdeki örnekleri, Almanya bakımından parlamentonun feshi ne ve Doğu ve Batı Almanya nın birleşmesine ilişkin Federal Anayasa Mahkemesi kararlarında; 7 Türkiye bakımından, Anayasa Mahkemesi nin 367 kararında ve ileride değinilecek diğer bir dizi kararda açıkça görülebilir. Yargısallaşmanın farklı örnekleri incelendiğinde, yargısallaşmayı harekete geçirenler bakımından ikili bir ayrım yapılabilir. Yukarıdan yargısallaşma olarak tanımlanan ilk grupta, harekete geçiren kişi ya da kişi grubu, siyasal elit/elitlerdir (örneğin; ilgili anayasal düzenlemedeki dava açma yetkisine bağlı olarak devlet başkanları, muhalefet partileri ya da bunların meclis grupları.) Türkiye de 367 krizi nde gözlendiği gibi, siyasal uzlaşmanın sağlanmadığı durumlarda, parlamento içinde engelleme ( obstrüksiyon ) araçları ile etkili olamayan muhalefet, yargısal süreci kullanmakta ve yargısallaşmayı tetikleyebilmektedir. İkinci grup, aşağıdan yargılaşma ya da hak geliştirici yargısallaşma olarak adlandırılabilir. 8 Bu grupta, insan hakları alanındaki aktivistlerin ve içinde hukukçuların yer aldığı grupların bilinçli stratejileri rol oynamaktadır. 6 Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu, E. 1988/6, K. 1989/4, , RG Sy , ; Danıştay Sekizinci Daire, E. 2005/2927, K. 2006/1138, , (Son erişim tarihi: ). 7 Karş. BVerfGE 62, 1; BVerfGE 82, 320; BVerfG, 2 BvE 5/05 vom , Absatz-Nr. (1-50). (Son erişim tarihi: ). 8 Hak geliştirici yargısallaşma için bkz. Epp, Charles, The Rights Revolution: Lawyers, Activists, and Supreme Courts in Comparative Perspective, 1998, Chicago, University of Chicago Pres,

6 İçinde Latin Amerika, Güney Afrika ve eski Doğu Bloku devletlerinin de yer aldığı son iki dönem anayasallaşmaları bakımından, özellikle anayasa yargısını üstlenen mahkemeler, yetki ve başvuru yollarına (anayasa şikayeti ve farklı temyiz usulleri) ilişkin kurallar aracılığı ile anayasalardaki hak kataloğunun etkili biçimde korunması işleviyle de donatılmışlardır. O nedenle yargısallaşma, bu tür anayasal düzenler bakımından, anayasalardaki haklara ilişkin siyasal tercihlerin hegemonyasını sürdürme görevine sahiptir. Buna rağmen, özellikle sosyal haklar alanındaki koruma düzeyini zayıflatan hükümler karşısında, yargının hak geliştirici tutumu, anayasa koyucunun isteğini ve dolayısıyla tarihsel yorumu aşan, ilerlemeci bir işlev görmektedir. Latin Amerika deneyiminde yargısallaşma, hak geliştirici tutumlarla birlikte, yerel seçkinlerin ya da bazı örneklerde mafyanın çıkarlarını koruyucu karanlık örnekler de sergilemişti. 9 Siyasetin yargısallaşmasına ilişkin örneklerdeki artış, beraberinde bir dizi soruyu getirmektedir: Yargısallaşma, siyasetin işlevsizleşmesini mi, yoksa yargısallaşmanın sonuçlarına göre daha etkili hale gelmesini/güçlenmesini mi sağlayacaktır? Yargısallaşma, siyasette tembelleşmeye ve edilgenleşmeye mi yol açmaktadır? Yargısallaşma, yargıya ilişkin aşırı beklentiye yol açar mı? Siyasal elitler, yapılması zor politik tercihlerde ve yargısal denetime başvurulma olasılığı yüksek konularda, hukuksal bakımdan sorunlu hükümler yaratarak, politik alanı aslında bilinçli olarak yargıya bırakma yolunu seçerler mi? 10 9 Karş. O Donnell, Guillermo, On the State, Democratization and Some Conceptual Problems: A Latin American View with Glances at Some Post-communist Countries, World Development, Vol. 21, No. 8 (1993), Siyasetçilerin yargıyı, parlamento tartışmalarının devam ettiği bir sahne olarak seçtikleri yönündeki gözlem için bkz. Machura, Stefan, Gerichtsbarkeit, in: Handwörterbuch zur Verwaltungsreform, 2006, Springer,

7 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder Yargısallaşma, siyasetin yargıya karşı tepkisel davranmasına ve yargının yetkilerini ve bağımsızlığını sınırlamasına neden olabilir mi? Yargısallaşmanın olumlu ve olumsuz etkilerini zaman içinde gözlemeyi ve bunların kapsamlı bir çözümlemesini yapmayı gerektiren bu sorular, Türkiye için de değer taşımaktadır. Kuşkusuz, sıralanan soruların yanıtları uzun soluklu bir çalışmayı gerekli kılar. Ancak aşağıdaki gözlemler Türkiye de 1980 sonrası yargısallaşmanın temel örneklerinden çıkarılabilecek eğilimi saptayarak, yanıtların verilmesine yönelik ilk adımı atmayı hedefliyor. Anayasa Mahkemesi ve Siyasetin Yargısallaşması Anayasa Mahkemesi nin 1982 Anayasası dönemindeki içtihadında, siyasetin yargısallaşması örnekleri hem hak koruması hem de devlet örgütlenmesine ilişkin alanda ortaya çıkmıştır. Hak koruması alanındaki içtihat çocuk hakları, kadın-erkek eşitliği, devletin olumlu edimini gerektiren sosyal haklar gibi konularda bazı başarılı örneklere sahip olmakla birlikte, özellikle cinsiyetçi eğilimler ve zayıflatılmış sosyal devlet bakımından yasa koyucunun tutumunu onaylayan örneklere de sahiptir. 11 Hak koruması alanında içtihadın sürekli olarak gelişen, ilerlemeci bir yorum anlayışına sahip olduğu söylenemez Anayasa değişikliği ile temel hak ve özgürlüklere ilişkin anayasal kurgunun yığılmacı sınırlamayı terk ettiği düşünüldüğünde, bu alandaki yargısal eğilimi çözümlemek için süreye ve birikime gereksinim olduğu da açıktır aralığında 11 Oder, Bertil Emrah, Anayasa Mahkemesi Kararlarında Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın-Erkek İmgesi, Uluslararası Hukuk Kurultayı, 2008, Ankara; Oder, Bertil Emrah, Devletin Olumlu Edimini Gerektiren Sosyal Hakların Anayasal Düzeyde Korunması ve Yargısal Tutumlar, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2009), baskıda. 197

8 Mahkeme, 2001 değişikliklerini dikkate almış olmakla birlikte, kararlarda kavramsal bir derinleşmeye gitmemiştir. Türkiye ye özgü yargısallaşmada, uluslararası insan hakları hukukunun kimi örneklerde hak koruyucu bir işlev gördüğü ayırıcı bir unsur olarak vurgulanmalıdır. 12 Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinin (OHAL KHK) Anayasa daki açık yasağa rağmen denetlenmesi; olağan kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) denetiminde ivedilik koşulu ve KHK uygulamasının yaygınlaştırılmaması gibi Anayasa da yer alamayan içtihadi koşulların türetilmesi; daha sonra 1999 Anayasa değişikliğinde Anayasa ya girecek olan özelleştirmede kanunla yapılma koşulunun aranması gibi farklı konularda da, Anayasa Mahkemesi siyasal tercihleri yargısallaştıran örnekler vermiştir. 13 Yargının, devlet örgütlenmesi alanında siyasal uygulamayı belirlediği en önemli örnek 1996 yılında Mesut Yılmaz başkanlığındaki Bakanlar Kurulu nun düşmesine neden olan içtihattır. Bu içtihatta Anayasa Mahkemesi, güvenoylamasına ilişkin parlamento kararını eylemli içtüzük değişikliği ölçütünü kullanarak denetlemişti. 14 Göreve başlarken güvenoylaması için, uygulanacak yeter sayılar bakımından Anayasa da özel hüküm bulunmamaktaydı. Yanıtlanması gereken soru, Anayasa nın suskunluğu karşısında siyasal uygulamanın mı, yoksa Anayasa nın 96. maddesindeki olağan karar usulünün mü tercih 12 Oder, Bertil Emrah, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Anayasal Yorumunda Bilançosu: Örnekler ve Ana Yönelim, in Festschrift für Ali Ülkü Azrak zum 75. Geburtstag, Ali Ülkü Azrak 75. Yaş Armağanı, Sayhan, Ş. / Karlıklı, Y. (Ed.), İstanbul, 2008, Örnek olarak bkz. E. 1988/64, K. 1990/2, K.t , AYMKD 26, 62-63; E. 1993/33, K. 1993/40-2, K.t , AYMKD 29/1, 583; E. 1991/6, K. 1991/20, K.t , AYMKD 27/1, ; E. 1994/49, K. 1994/45-2, K.t , AYMKD 30/1, 222 vd. 14 E. 1996/19, K. 1996/13, K.t , AYMKD 32/2, 686 vd. 198

9 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder edileceğiydi. Mahkeme, parlamenter rejimlerde hükümetin kolay kurulmasını öngören yerleşik uygulamayı kabul oylarının ret oylarından fazla olması- benimsemeyerek, güvenoylamasında karar yetersayısını, Anayasa nın 96. maddesindeki olağan kurala ( TBMM üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasını aşmak koşulu ile toplantıya katılanların salt çoğunluğu ) bağlı kılmıştır. Bu yaklaşımda, yasama-yürütme ilişkilerinde siyasal uygulama değil, Anayasa nın sözel yorumu ağır basmaktadır. Böylece Mahkeme, güvenoylaması gibi parlamenter rejime ilişkin bir unsuru siyasal uygulamalarla değil, hukuksal yorumlarla kavramıştır. Başka bir anlatımla, güvenoylamasını, yargının yorumlamaması gereken bir siyasal sorun ya da tercih olarak görmemiştir. Karar, güvenoylamasını yargısallaştırırken, onu hukuk tekniğine bağlı kılmakta ve bu anlamda mekanikleştirmektedir yılında cumhurbaşkanının seçimi sürecinde yaşanan toplantı yeter sayısı konusundaki tartışmayı sonlandıran 367 içtihadı, 1996 yılındaki güvenoylamasına ilişkin karar ile benzerlik göstermektedir. Benzerlik, 1982 Anayasası nın yürürlüğe girmesinden sonra, niteliği gereği sınırlı uygulamaya konu olmuş bir alanda siyasal yorumun dava bakımından parlamento çoğunluğunun yorumu-, tercih edilmemesine ilişkindir. Sınırlı uygulama, cumhurbaşkanlarının yedi yılda bir gibi uzun aralıklarla seçilmesine dayanıyordu. Turgut Özal ın Cumhurbaşkanı seçilmesi dışında, toplantı yetersayısı bakımından sorun ve tartışma da yaşanmamıştı. Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer in seçimlerinde hukuksal tartışma yaşanmaması, hem uzlaşmaya hem de bu nedenle yeter sayıya ilişkin çoğunluklara zaten ulaşılması ile ilgiliydi. 367 içtihadı nda denetime konu olan, Meclis Başkanı Bülent Arınç ın 199

10 toplantı yeter sayısının Anayasa nın 96. maddesindeki olağan kural ( TBMM üye tamsayısının üçte biri ) olduğu yönündeki uygulamayı parlamentonun onayına sunmasıdır. Mahkeme, Arınç ın uyguladığı yöntemi, toplantı yetersayısının bir meclis kararı ile tespiti olarak yorumlamakta ve eylemli içtüzük değişikliği ölçütünü kullanarak denetlemektedir. 15 Denetimde ağır basan, Anayasa nın 102. maddesinin tarihsel yorumu ( cumhurbaşkanının kolaylıkla seçilmesi ) değil, 96. maddenin sözel ( Anayasa da, başkaca bir hüküm yoksa ifadesi) ve sistematik ( Anayasa nın 102. maddesinin 96. madde karşısında özel hüküm olması ) yorumu oldu içtihadı, parlamentonun yorumunu etkisiz kıldığı için, güçlü bir yargısallaşma örneği olarak belirmektedir. Bununla birlikte, sadece 367 içtihadı na dayanarak Mahkeme nin parlamento özerkliği ve etkinliğine yönelik sürekli ve aşırı bir tutumu olduğu söylenemez. Tersine, 367 içtihadı sonrasında Mahkeme, artarda verdiği üç karar ile parlamento yu siyasal sistem içinde baskın ve güçlü gören eğilimin izlerini taşımaktadır içtihadı sonrasında yapılan E. 2007/45, K. 2007/54, K.t , (Son erişim tarihi: ). 16 Böyle bir içtihatta, denetim konusu bakımdan hukuksal sorunlar bulunmaktadır. Öncelikle, denetlenen aslında biçimsel anlamda bir karardan çok, siyasal uygulamayı yansıtan bir oylamadır. Mahkeme, başka kararlarında açıkça vurguladığı gibi, içtüzük niteliğinde kararları olduğu kadar, bu nitelikteki uygulamaları da denetlemektedir. Ancak bu durum Resmi Gazete de yayım koşulunun gerçekleşmemesi nedeniyle, dava açma süresini belirsiz kılmaktadır. 17 E. 2007/72, K. 2007/68, K.t , (Son erişim tarihi: ); E. 2007/62, K. 2007/66, K.t , (Son erişim tarihi: ) ; E. 2007/99, K. 2007/86, K.t , (Son erişim tarihi: ). 200

11 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder Anayasa değişiklilerinin denetiminde ve referanduma sunulmuş Anayasa değişikliği paketinde yeniden değişiklik yapılmasında, Mahkeme denetimi farklı gerekçelerle reddetmiştir: (1) Anayasa değişikliği sürecinde yapılan usul hatalarının denetiminde eylemli içtüzük değişikliği ölçütünü uygulamayı reddetmiştir. (2) Anayasa değişikliklerine ilişkin usul hatalarını, Anayasa değişikliklerine özgü şekil denetimi bağlamında değerlendirirken, Anayasa değişikliğinde uygulanan karar yeter sayılarına ilişkin yerleşik anlayışı kökten değiştirecek bir yorum yapmıştır. Mahkeme, cumhurbaşkanının değişiklik paketini geri göndermesi durumunda, ağırlaştırılmış nitelikli çoğunluk ( TBMM üye tamsayısının üçte ikisi ) kuralının uygulanmayacağı kanısındadır. Bu durumda, geri göndermeden önce de uygulanan daha düşük nitelikli çoğunluk olan üçte beş ile üçte iki arasındaki çoğunluk uygulanabilir. (3) Mahkeme, referanduma sunulmuş olan bir Anayasa değişikliği üzerinde parlamentonun değişiklik yapma yetkisinin bulunduğunu kabul etmektedir. Anılan üç karar, yargı eliyle siyasetin alanının genişlediği örneklerdir. Bu kararlarla, Mahkeme nin 367 içtihadı nın karşı dengelerini oluşturduğu söylenebilir. Türkiye ye özgü yargısallaşmada, müdahale-karşı denge ikiliğinin gözlendiği diğer bir gelişmenin, yukarıda anılan kararlardan kısa süre sonra gerçekleştiği saptanabilir Anayasa değişikliği ile -değişiklik gerekçesi uyarınca- yüksek öğrenim kurumlarında dinsel amaçlı örtünmeyi serbest bırakmayı hedefleyen düzenleme, 1961 Anayasası dönemindeki içtihada koşut biçimde, Mahkeme tarafından denetlenmiş ve iptal edilmiştir. 18 Bu kısa değerlendirmenin sınırları içinde, söz 18 E. 2008/16, K. 2008/116, K.t , RG , Sy

12 konusu anayasal içtihadın kapsamlı bir incelemesinin yapılmasına olanak yoktur. Ancak şu noktalara dikkat çekilebilir: 2008 Anayasa değişikliğinin Anayasa nın 10. ve 42 maddelere ( eşitlik ilkesi ve eğitim hakkı ) eklediği hükümlerin sözü (lafzı), dinsel referanslar içermediği gibi, bunların nesnel anlamlarının dinsel örtünme serbestisi getirip getirmediği de açık değildi. Bu nedenle, denetim ve gerekçelendirme teknikleri bakımından değişikliğin bir yorumlu ret kararına konu olması daha uygun bir hukuksal çözümdü. Anayasa Mahkemesi, yorumlu ret kararı ile değiştirilmez hükümler konusundaki denetim çekincesini koruduğunu vurgulayabilirdi. Alman Federal Anayasa Mahkemesi, değiştirilmez hükümlere sahip Bonn Anayasası karşısında, kimi Anayasa değişikliklerinin denetiminde ret kararına rağmen, denetim çekincesini korunmuştu. 19 Anayasa Mahkemesi, değişiklik gerekçesini dikkate alarak, buradaki örtünme serbestisini esas alan bir yorum yapmakta ve aslında amaç unsuru bakımından değişikliği iptal etmektedir. Kararda, Anayasa değişikliklerinde şekil denetimi ile sınırlı bir anayasa yargısı öngören ve şekil denetiminin de sınırlarını gösteren 148. madde karşısında, Cumhuriyetin değişmez niteliklerini koruyan 4. madde özel hüküm olarak yorumlanmaktadır. Ancak bu özel hükümdeki değiştirme yasağını içeren yetkisizlik, yokluk değil, iptal kararına konu olmaktadır. Anayasa nın 4. maddesindeki kurala aykırılığın ağır bir yetki aşımı ( ultra vires ) olduğu dikkate alındığında, Mahkeme nin denetime ilişkin gerekçelendirmesinde yokluk kuramını uygulamaması dikkat çekmektedir. Mahkeme nin iptal kararı, Türban I ve Türban II olarak adlandırılabilecek önceki örtünme içtihadı ile 19 Karş. BVerfG, 1 BvR 2378/98 vom , Absatz-Nr. (1-373), özellikle bkz. Par. 111,, (Son erişim tarihi: ) 202

13 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder karşılaştırıldığında, özellikle demokratik ve açık müzakere ile başkalarının özgürlüklerine yönelik vurgular bakımından zengindir. Bu nedenle, son içtihadın örtünme sorununu, çoğunlukçuluk- müzakereci demokrasi ikiliğine dayanarak, aslında başkalarının özgürlüğü temelinde tartıştığı söylenebilir Anayasa değişikliğinin iptaline karşılık, Adalet ve Kalkınma Partisi ne ilişkin kapatma davası, partinin parlamento çoğunluğunun Anayasa değişikliğine destek vermesinin kapatma gerekçesinde yer almasına rağmen, mali yardımdan kesinti ile sonuçlanmıştır Anayasa değişikliği ile Adalet ve Kalkınma Partisi kararları, konu ve tür bakımından farklı olsalar da, siyasetin yargısallaşması modelinde birbirlerinin karşı-dengesi konumundadırlar. Anayasa Yargısının Yeniden Yapılanması Üzerine Düşünceler Türkiye de anayasa yargısının yeniden yapılanmasına ilişkin öneriler, daha çok Anayasa Mahkemesi nin oluşumu ile anayasa şikayeti yoluyla Mahkeme ye bireysel başvurunun kabul edilmesine odaklanmaktadır. 21 Anayasa şikayeti konusunda yapılan akademik nitelikli ön çalışmada, Anayasa Mahkemesi ne bireysel başvuru, tüm hukuk yollarının tüketilmesinden sonra; kanun, KHK, idari işlemler ve yargı kararlarına karşı; İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile Türkiye nin taraf olduğu ek protokoller kapsamında yer alan ve Anayasa da tanınmış hak ve özgürlükler bakımından tanınmıştır. 22 Anayasa şikayetine bağlı olarak Mahkeme nin iş yükünün artacağı 20 E. 2008/, K. 2008/2, K.t , (Son erişim tarihi: ) 21 AKP den Anayasaya AB kılıfı, Cumhuriyet, ; Acil Anayasal Düzenleme Gerekli, Sabah, Sabuncu, Yavuz / Esen Arnwine, Selin, Türkiye İçin Anayasa Şikayeti Modeli, Türkiye de Bireysel Başvuru Yolu, Anayasa Yargısı 21, 2004, Ankara,

14 düşünüldüğünde, Almanya ve İspanya da olduğu gibi iki senato (heyet) ve dairelere dayalı bir mahkeme örgütlenmesi gereklidir. Diğer bir model, çok sayıda dairenin kurulması ve dava yükünün daireler ile genel kurul arasında paylaşılmasıdır. Almanya örneğinde, Federal Anayasa Mahkemesi iki senato ve dairelerden kuruludur. 23 Anayasa şikayetinde ön incelemeyi yaparak, başvurunun kabul edilebilirliğine hükmeden dairelerdir. Esas hakkındaki incelemede ise senatoların her ikisi de görev yapmaktadır. Alman Federal Anayasa Mahkemesi nin verilerine göre, Almanya da her yıl ortalama 6000 anayasa şikayeti başvurusu yapılmaktadır. 24 Türkiye nin anayasa şikayetini benimsemesi durumunda, bu ve üstü sayılara donanımlı olarak anayasa yargısını yeniden yapılandırması gerekecektir. İçinde Latin Amerika nın da yer aldığı anayasa şikayetinin benimsendiği anayasal düzenlerde, bireysel başvurunun hak geliştirici yargısallaşma eğilimini pekiştirdiği gözlenmektedir. Ancak yapılan başvurularla, kabul edilenler arasındaki farka bakıldığında, yargısallaşma etkisinin nicel değil, nitel bir özellik gösterdiği söylenebilir. Sözgelimi, Almanya da 2008 yılında 5852 anayasa şikayeti başvurusu yapılmışken, bunlardan sadece %1.90 ı (111 başvuru) başarılı olabilmiştir. Almanya örneğinde, yapılan başvuru sayısı ile başarılı olmuş başvuru sayısı bakımından en yüksek oran 1990 yılındaki % dur (3715 başvurudan 635 tanesi) Paczolay, Péter, Anayasa Mahkemesiyle İlgili Anayasa Değişikliklerine İlişkin Taslak Görüş, Anayasa Yargısı 21, Das Bundesverfassungsgericht, Aufgaben, Verfahren und Organisation, ( ). 25 Anteil der stattgegebenen an den entschiedenen Verfassungsbeschwerden pro Jahr seit 1987, ( ). 204

15 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder Anayasa şikayeti, yargı kararlarına karşı da yapılabildiğinden, özellikle adli ve idari yüksek yargı ile anayasa yargısı arasındaki temel hak anlayışlarının yakınlaşmasına ve uyumlaşmasına hizmet eder. Ancak bu noktaya, yüksek yargının anayasa yargısı dışında kalan kısımlarının eleştirel yaklaştığını da belirtmek gerekir. Eleştiriler, konunun yüksek yargı organlarına danışılarak açık müzakere ortamında yapılmaması ile anayasa şikayetinin Anayasa Mahkemesi ni bir tür süper temyiz organı na dönüştürmesi kaygısından kaynaklanmaktadır. 26 Böylesi kaygıların aşılmasında, anayasa şikayeti usulünün yüksek yargı organlarının temsilcileri ile müzakere edilmesi, anayasa şikayetinin siyasal meşruluğunun sağlanması için zorunludur. Anayasa şikayetinin kötüye kullanılmasının önlenmesi konusunda (örneğin; davanın sürüncemede bırakılması yoluyla başkalarının hak ve özgürlüklerinin ihlali) para cezası biçiminde bir yaptırımın öngörülmesi, ancak etkin kullanım için başvurunun harca tabi tutul- 26 Danıştay Başkanı Mustafa Birden in Danıştay ın kuruluşunun 141. yılında ( ) yaptığı konuşma bu konudaki görüş ve beklentiyi açık biçimde yansıtmaktadır: Temel hak ve özgürlüklerin korunması konusunda hukuk sistemimizde ciddi bir boşluk varmış gibi gösterilmesi, üstelik bunun da kapsamı, içeriği ve gerekliliği ortaya konulmamış anayasa şikayeti yöntemi ile karşılanması önerisini doğru bulmuyoruz. (...) Esasen, Anayasa ve uluslararası hukukun koruduğu temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilip edilmediği konusundaki en sağlıklı incelemenin, uyuşmazlığın çözümünde uzman olan mahkemece yapılacağı konusunda da kuşku duymamak gerekir. İlgili temyiz merciinin incelemesinden geçmek suretiyle kesinleşmiş yargı kararının, hangi amaç ve yöntem adı altında olursa olsun başka bir yüksek mahkeme tarafından yeniden incelenmesi sonucunu doğuracak olan anayasa şikayeti yolu, yargı ayrılığı ve yüksek mahkemelerin denkliği ilkesini zedeler. (...)Anayasa şikayeti konusu daha çok, Anayasa Mahkemesi çatısı altında ve bu yola mevzuatında yer veren ülkelerin uygulayıcıları ile bu başvuru yolunun gerekliliğine inanan akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen sempozyumlarda irdelenmiş, farklı görüşlerin yer aldığı geniş platformlarda tartışılmamıştır. Yargı düzenimizde, gerek kurumsal, gerekse yargılama usulü bakımından çok önemli etki ve sonuçlar doğuracak olan Anayasa şikayeti yoluna, başta Danıştay ve Yargıtay olmak üzere diğer yüksek mahkemelerin görüş ve önerileri dikkate alınmadan Anayasa değişikliği paketinde yer verilmesini isabetli bulmuyoruz. Bkz. (Erişim tarihi: ). 205

16 maması gibi konular da ayrıca tartışılmalıdır. Anayasa Mahkemesi nin oluşum biçiminin ( kuruluş ) değiştirilmesi konusunda, Mahkeme ye TBMM tarafından üye seçilmesi yönündeki görüşler ağırlık kazanmaktadır. Bu tür bir tercih, tüm Mahkeme üyeleri değil, ancak bir grup üye için yapıldığı ve TBMM tarafından yapılacak seçimde nitelikli çoğunluk kuralı arandığı takdirde, anayasa yargısının tarafsızlığına ilişkin kaygılar dengelenebilir. Öte yandan, yargıçların atanmasında, parlamento kotası yanında ya da mevcut sistemin korunması ile birlikte, Amerikan uygulamasına benzer biçimde yasama organının sorgulama ( hearing ) yoluyla atamayı onaylaması ayrı bir seçenek olarak tartışılabilir. Anayasa Mahkemesi nin oluşum biçimine oranla, mahkemenin örgütlenmesi ve iyi bir yargı yönetişimi daha öncelikli bir sorun olarak görülmelidir. Karar gerekçelerinin yazımının kimi örneklerde çok uzun sürmesi; bazı davaların karara bağlanmasının çok uzun zaman alması; kararın sonucunun Anayasa nın açık hükmüne rağmen, gerekçe yazılmadan Mahkeme tarafından açıklanması; raportörlerin atanmasında ölçütlerin geniş ve Başkan ın takdir yetkisinin belirleyici olması; raportör raporlarının kararla birlikte yayımlanmaması ve dolayısıyla karar alma sürecinin bu evresinin karar gerekçesinden sonra bile saydam hale getirilmemesi; Anayasa Mahkemesi yedek üyelerinin statü sorunları; Başkan ve Başkan yardımcısının görev tanımları ile Mahkeme nin kendi özyönetimine ilişkin konularda heyet olarak karar almasında demokratik ve açık kuralların yetersizliği örgütlenme ve yönetişim sorunlarında öne çıkmaktadır. Anayasa yargısının kullandığı karar türleri bakımından da, hukuksal düzenlemeye gereksinim duyulmaktadır. Karar türleri arasında, 206

17 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder Mahkeme nin yargıç yapımı hukuk usulü ile kendisine tanıdığı yürürlüğü durdurma kararı nın pozitif hukuka aktarılması bir öncelik olmalıdır. Özellikle eşitlik ilkesinin bir grup aleyhine eksik düzenleme ile yaşama geçirilmediği hallerde, iptal yerine Anayasa ya aykırılığın tespiti ile yetinen bağdaşmazlık kararı nın benimsenmesi tartışılmalıdır. Bu son karar çeşidi, yasa koyucunun siyasal tercihlerini iptal etmeden, daha az gözetilen grubun haklarını sağlamaya yönelen özel bir türdür. Değinilen sorunların bir kısmı, Anayasa Mahkemesi nin özerk düzenleme yetkisi çerçevesinde kendi işlemi olan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü ile düzenlenebilir. Buna karşılık yargıç ve raportörler, yapı ve kaynaklar, dava ve karar türleri ile yargının örgütlenmesi, tarafsızlığı ve bağımsızlığına ilişkin unsurların Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun da düzenlenmesi gereklidir. Sonuç Küresel ölçekte gözlenen siyasetin yargısallaşması gözüyle Türkiye ye bakıldığında, anayasa yargısı yeterince örnek sunmaktadır. Bu örneklerde, Türkiye nin temel özelliği, 1982 Anayasası nın dava açma süreleri, şekil ve esas bakımından denetime getirilen sınırlamalar, dava açabilecek kişi/kişi gruplarının sınırlanması gibi yollarla Anayasa Mahkemesi ni alabildiğine kısıtlamasına rağmen, Mahkeme nin etkin bir yargısallaşma tutumu alabilmiş olmasıdır Anayasası nın kurguladığı, daha az anayasa yargısı modeli uygulamada her zaman başarılı olamamıştır. Anayasa Mahkemesi bu nedenle, siyasal sistemin esaslı bileşenlerinden biri olarak konumunu korumaktadır. Mahkeme nin 367 içtihadı ve sonrasındaki yargısal tutumlarına bakıldığında, parlamentonun tercihlerine müdahaleye dayalı 207

18 tek yanlı bir yargısallaşma modeli sergilemediği vurgulanmalıdır. 367 içtihadı sonrasında, anayasa yargısı müdahale-karşı denge ikiliğine dayalı bir yargısal tutum almıştır. Kamuoyundaki tartışmalarda, 367 krizi ve 2008 Anayasa değişikliklerinin yargısal denetimi sonrasında daha az anayasa yargısı na ilişkin istemler gözlenmiştir. Anayasa şikayetinin benimsenmesi, niteliği bakımından daha az anayasa yargısı modeli ile uzlaşacak bir siyasal tercih değildir. Ancak bu tercihin yapılması halinde, dava yükü nedeniyle Mahkeme nin yapısına ilişkin bir değişiklik de gerekli olacağından, hukuk yollarına ilişkin genişleme ile yapısal reformun birlikte tartışılması kaçınılmaz hale gelmektedir. Tüm yapısal reformlarda olması gerektiği gibi, konuyu zamana yayılmış ve parlamento dışı müzakere süreçlerini kapsayacak görüşme, danışma, planlama ve raporlama yöntemiyle katılımcı biçimde ele almak, kurumsal tercihlerin kalıcılığı ve meşruluğu açısından tercih edilmelidir. 208

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Nihat Kayar Mersin Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Giriş Anayasa Mahkemesi ilk defa 1961 Anayasası ile kurulmuş ve ilk

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Yeni CHP'nin yeni anayasa vizyonu

Yeni CHP'nin yeni anayasa vizyonu Yeni CHP'nin yeni anayasa vizyonu Dr. Burak Çelik Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 21. Yüzyılın Anayasası / Çağdaş bir anayasaya doğru 2010 yılının ilk günlerinde İçişleri Bakanı Beşir Atalay,

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 1 Ders Adi: KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 2 Ders Kodu: KMY6117 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 1 7 Dersin

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 12 Aralık 2011 Nr. Ref.: RK175/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 92/11 Başvurucu Muhamet Bucaliu Devlet Savcılığının KMLC. nr. 37/11 sayı ve 2 Haziran 2011 tarihli tebligatının Anayasaya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm Somut olayda Mahkememiz önündeki uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olan ve fakat Anayasa ya aykırı olduğu değerlendirilen hüküm 556 sayılı KHK

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI ANAYASA HUKUKU DOÇ. DR. KASIM KARAGÖZ KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ, ANAYASA YAPIM VE DEĞİŞTİRİLME Kanunların

Detaylı

94 Anayasa Yargısı 25 (2008)

94 Anayasa Yargısı 25 (2008) Anayasa Mahkemesi nin Yeniden Yapılandırılması I. GİRİŞ Prof. Dr. Yavuz ATAR * Türk anayasa yargısının bir kısmı Anayasa Mahkemesinin yapısı ve üyelerinin belirlenmesi sisteminden, bir kısmı da mahkemenin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ OLAY I: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Anayasa Hukuku Bütünleme Sınavı 25.06.2014 Tek Numaralı Öğrenciler -CEVAP ANAHTARI- Türkiye de ilk kez serbest seçimlerle Cumhurbaşkanı

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

Sirküler Rapor 26.05.2014/127-1

Sirküler Rapor 26.05.2014/127-1 Sirküler Rapor 26.05.2014/127-1 ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN REDDEDİLEN TARİFEYE DAYANILARAK FAZLA KESİLMİŞ VERGİLERİN İADESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TARAFINDAN YAPILAN BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİNDEN

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 A. Para Piyasası Kurumları...5 1. Genel Olarak Para

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 1047/07 Mehmet Mevlüt ASLAN / Türkiye Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm

Detaylı

UYGULAMALI ANAYASA HUKUKU

UYGULAMALI ANAYASA HUKUKU Prof.Dr. BERTİL EMRAH ODER Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof.Dr. OSMAN KORKUT KANADOĞLU Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi UYGULAMALI ANAYASA HUKUKU Norm ve Karar İncelemeleri Metin Çözümlemeleri

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ Madde 1: Topluluğun Adı Ve Merkezi a)topluluğun Adı : Bilgesam Gençlik Platformu dur. b)topluluğun Merkezi : İstanbul dur. Madde 2: Topluluğun Kurulma Amacı 1-BİLGESAM

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Rapport national / National report / Landesbericht / национальный доклад

Rapport national / National report / Landesbericht / национальный доклад XVI e Congrès de la Conférence des Cours constitutionnelles européennes XVI th Congress of the Conference of European Constitutional Courts XVI. Kongress der Konferenz der Europäischen Verfassungsgerichte

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay 1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir? A) Üniversite rektörlerini seçmek B) Genelkurmay Başkanını atamak C) Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden almak D) Yabancı

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Aralık 2012 Nr. Ref.: RK 330/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 84/12 Başvurucular Kosova Emekliler ve İş Malulleri Bağımsız Sendikası adına Vıçıtırın Şube Başkanı Rifat Halili Emeklilerin

Detaylı

Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Üniversitesi, 1990. : Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Marmara. Üniversitesi, 1997.

Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Üniversitesi, 1990. : Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Marmara. Üniversitesi, 1997. ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Sibel İnceoğlu e-posta: sibel.inceoglu@bilgi.edu.tr Öğrenim Durumu Ortaöğrenim ve Lise : İtalyan Lisesi, 1983. Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU.

Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU. Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU. İstanbul Tabip Odasına iletilen başvurulardan geçtiğimiz

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 13 Haziran 2011 Nr.ref: RK 120/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 124/10 Başvurucu Shkurte Krasniqi Kosova Yüksek Mahkemesi A.nr.771/2010 sayı ve 27 Ekim 2010 tarihli kararının Anayasaya

Detaylı

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 19 Mart 2012 Nr. Ref.: RK208/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KO 05/12 Başvurucular Visar Ymeri ile Kosova Cumhuriyeti Meclisi nin on iki milletvekili Kosova Cumhuriyeti Meclisi nin 04-V-279

Detaylı

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ... XIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KATILIM ÖNCESİ SÜREÇ ve KATILIM

Detaylı

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ Çalışmamızın amacı idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yer ifadesinin, verilen dilekçelerin kayda girdiği tarihi belirlemede

Detaylı

Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi?

Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi? i Dr. Fatih ÖZTÜRK Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi? Tıpkı 2. Baskı Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Alman Federal Mahkeme Kararları Çev: Alpay HEKİMLER * Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Karar Tarihi : 24.03.2015 Sayısı : L 3 U 225/10 İşçiler, öğlen paydosu sırasında, sadece öğlen yemeğini yemek üzere

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. D A V A C I V E K İ L İ D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhıye/ANKARA : Av. Mehtap CEVİZCİ Aynı

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

GJYKATA KUSHTETUESE УСТАВНИ СУД CONSTITUTIONAL COURT. Dava No: KO 29/11. Başvurucu. Sabri Hamiti ve Kosova Meclisinin diğer milletvekilleri

GJYKATA KUSHTETUESE УСТАВНИ СУД CONSTITUTIONAL COURT. Dava No: KO 29/11. Başvurucu. Sabri Hamiti ve Kosova Meclisinin diğer milletvekilleri REPUBLIKA E KOSOVËS - РЕПУБЛИКА КОСОВO - REPUBLIC OF KOSOVO GJYKATA KUSHTETUESE УСТАВНИ СУД CONSTITUTIONAL COURT Priştine, 30 Mart 2011 Nr. ref.: OM 108/11 Dava No: KO 29/11 Başvurucu Sabri Hamiti ve Kosova

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6927 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3346 Kabul Tarihi : 2/4/1987 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anayasaya Aykırılık Raporu

Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anayasaya Aykırılık Raporu Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anayasaya Aykırılık Raporu I-GİRİŞ 27.03.2015 tarihinde kabul edilen 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Mart 2013 Nr. Ref.: RK392/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI19/10 Başvurucu Sh. P. K. Syri Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi nin 9 Şubat 2010 tarihinde çıkardığı SCA-09-0041 sayılı

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında Çalışanların Hakları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Çalışan Kavramının

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Erol TUNCER Seçim sistemlerinin belirlenmesinde temsilde adalet ve yönetimde istikrar (fayda)

Detaylı

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki YARGI Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki düzene uymayanlara hangi cezanın verileceğini

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU SERİSİ PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: Bu bilgi notunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin

Detaylı

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ KASIM KARAGÖZ ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı. Doğum Yeri ve Yılı: Yeşilhisar/KAYSERİ, 03.04.1973.

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı