Türkiye de Anayasa ve Anayasa Yarg s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Anayasa ve Anayasa Yarg s"

Transkript

1 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder Anayasa ile anayasa yargısı arasındaki ilişkinin tanımlanmasında, yargının siyasallaşması olgusu, Türkiye özelinde, sıklıkla dile getirilen bir kaygıdır. Burada siyasallaşma, yargının çoğunlukla hukuksallık denetiminden uzaklaşması anlamında kullanılır. Siyasallaşan yargı, yerindelik ( opportunité ) denetimine ve keyfiliğe varan tutumlarla davranır; çoğunlukla, nesnelliğini ve yansızlığını da bozarak saygınlığını sorgulatır. Aynı sözcüklere sahip başka bir tanımlama olan siyasetin yargısallaşması ise gündelik siyasal tartışmalarda daha az başvurulan bir kavramdır. Oysa anılan kavram, yargı örgütlenmesi ve yargısal politikalara yönelen siyaset bilimi ve anayasa hukuku 191

2 çalışmalarında giderek merkezileşmektedir. 1 Bu kısa değerlendirme yazısının çıkış noktası, dünya ölçeğinde çalışmalara konu olan yargısallaşma nın, özellikle anayasa yargısının artan rolünü anlamakta elverişli bir kavramsal çerçeve sunduğudur. Siyasetin yargısallaşması penceresinden farklı anayasal düzenlerin deneyimlerine ve Türkiye ye bakıldığında hangi ön gözlemlerde bulunulabileceği aşağıdaki ilk iki başlıkta yer almaktadır. Son başlık, Türkiye de anayasa yargısının kuruluşu, örgütlenmesi ve başvuru yollarına ilişkin değişiklikleri değerlendirmektedir. Siyasetin Yargısallaşması: Kavram ve Karşılaştırmalı Gözlemler Siyasetin yargısallaşması, yargı-siyaset ilişkisini çözümlemek için başvurulan kavramlardan biridir. Kavram bir olgu olarak Latin Amerika, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa Birliği, Güney Afrika gibi çok farklı yargı kültürlerinde gözlenmiş olsa da, içeriğine ilişkin yerleşik tek bir algının varlığından söz etmek mümkün değildir. Tanım ve yaklaşım farklılıklarına rağmen, siyasetin yargısallaşması nın başlıca üç temel unsuru barındırdığı söylenebilir: (1) Siyasal tercihlerin oluşturulmasında, yasama ya da yürütme gibi bu tercihleri belirlemeleri beklenen organlar yerine, mahkemelerin ve 1 Örnek olarak bkz. Russell, Peter H., Canadian Constraints on Judicialization from without, International Political Science Review 15, (1994), ; Sunkin, Maurice, Judicialization of Politics in the United Kingdom, International Political Science Review 15 (1994), ; Landfried, Christine, Judicialization of Politics in Germany, International Political Science Review 15 (1994), ; Morton, F.L. (Ed.), Law, Politics and the Judicial Process in Canada, 2002, University of Calgary Press, Third Edition, 488; Shapiro, Martin / Stone Sweet, Alec, On Law, Politics and Judicialization, 2002, Oxford University Press, 55 vd.; Sieder, Rachel / Schjolden, Line / Angell, Alan (Eds.), The Judicialization of Politics in Latin America, Sieder/ Schjolden/ Angell (Eds.), 2005, New York, Palgrave Macmillan, passim; Hirschl, Ran, Towards Juristocracy: Origins and Consequences of the New Constitutionalism, 2007, Harvard University Press, 169 vd. Atıfta yer alan bazı makalelerin de yer aldığı International Political Science Review Ocak 1994 sayısı, tümüyle bu konuya ayrılmıştır. 192

3 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder yargıçların etkin ya da baskın hale gelmesi. (2) Siyasal yaşamda, alışılmış siyasal müzakere biçimleri ve söylemler karşısında, hukuksal çözümleme tekniği ve hukuksal söyleminin başat hale gelmesi. (3) Yargının kimi zaman siyasal müzakerenin yerini alması ve siyasal yaşama yön vermesi. 2 Bu unsurlar arasında (1) ve (3), özellikle anayasa yargısı ve idari yargıyı üstlenmiş yüksek mahkemelerin neden olduğu siyasal ve toplumsal değişimi ifade eder. Söz konusu unsurlar bakımından yargı, kimi zaman hukukun olağan yorum yöntemlerini kullanarak, kimi zamansa yorum yöntemleri dışında hukuk yaratarak etkinliğini göstermektedir. Sözgelimi, Avrupa Birliği açısından Topluluk Hukuku nun üstünlüğü, doğrudan etkililiği ve temel hak koruması gibi temel doktrinler, geleneksel yorum yöntemlerine dayanmaz. Bunlar, yargıç yapımı hukuk un ürünüdürler. Siyasal yaşamda hukuksal yöntem ve söyleme dayanan (2). unsur ise, diğer unsurlardan farklıdır. Onunla kastedilen, siyasal aktörlerin siyasete özgü, alışılagelmiş, esnek ve değişken çözümleri değil, belirgin ve tümdengelime dayalı hukuksal teknikleri yeğlemeleridir. Dolayısıyla, (2). unsur, genel olarak siyasal davranış biçimlerinin yöntem bakımından hukuksallaşma sı olarak adlandırılabilir. Sayılan tüm bu unsurlar, siyasal elitlerin artan bir hukuksal hareketlilik ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Yargısallaşma olgusu, bu 2 Sadece (1) ve (3). unsurları içeren bir kavramsallaştırmaya daha yakın gözlemler için bkz. Tate, C. Neal / Vallinder, Torbjörn (Eds.), The Global Expansion of Judicial Power, 1995, New York, New York University Press, passim. 193

4 deneyimin gözlendiği her yerde, siyasal aktörleri normatif çerçeveyi içerik ve usul açısından gözetmeye zorlayan bir etkendir. Yargının siyasal tercihleri belirlemesi ve siyasal yaşama yön vermesi [(1) ve (3). unsurlar], biri hak ve özgürlük alanını genişletme, diğeri siyasal krizleri çözme gibi iki temel alanda kendini gösterebilmektedir. Özellikle temel hak ve özgürlükler alanında, yargının siyaseti belirleyen işlevi, siyasetin yargısallaşması kavramının adının duyulmasından çok daha önceye uzanır. XX. yüzyıl başlarında Arjantin de, henüz işçi haklarına ve emeğin korunmasına ilişkin hukuksal düzenlemelerin yokluğuna rağmen, yargı eliyle bu hakların tanınması ve korunması böyle bir örnektir. 3 Bugün özellikle devletin olumlu edimini gerektiren sosyal haklar alanında Güney Afrika Anayasa Mahkemesi nin kimi kararları siyasetin yargısallaşmasında temel örnekler olarak boy göstermektedir. 4 Evsizlerin konut hakkı ya da HIV virüsü taşıyan anne ve bebeklerin sağlık hakkı gibi sosyal haklara ilişkin bu kararlar, kaynak aktarımı ya da dağılımı gibi siyasal tercihlerle doğrudan ilintili konularda, siyasal otoritenin takdir yetkisini açıkça sınırlamaktadır. Amerikan Yüksek Mahkemesi nin Mahkeme Başkanı Warren döneminde ( ) verdiği ırk ayrımcılığı, düşünce özgürlüğü ve sanık haklarına ilişkin kararları da hak alanındaki yargısal etkinliğin somut örnekleridir. 5 Türkiye bakımından 3 Sieder, Rachel / Schjolden, Line / Angell, Alan, Chapter I, in: The Judicialization of Politics in Latin America, Sieder/ Schjolden/ Angell (Eds.), 2005, New York, Palgrave Macmillan, 1. 4 South African Constitutional Court, The Government of the Republic of South Africa v. Grootboom and Others, 2000 (11) BCLR, 1169 (CC); South African Constitutional Court, Treatment Action Campaign (TAC), 2002 (10) BCLR, 1033 (CC). 5 Warren dönemi ve bu dönemde Amerikan hukukundaki alışılmış yorum yöntemlerinin (özellikle tarihsel ve sözel yorumun) kullanılmadığı konusunda bkz. Tushnet, Mark, The Warren Court in Historical and Political Perspectve, Constitutionalism and Democracy Series, 1996, University of Virginia Press, 40 vd. 194

5 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder Danıştay ın 1402likler ve siyanürlü altın işletmeciliğine karşı Bergama kararları, anayasal hakların idari yargı eliyle uygulanmasında birer yargısallaşma örneği olarak belirmektedir. 6 Yargısallaşmanın siyasal krizlerdeki örnekleri, Almanya bakımından parlamentonun feshi ne ve Doğu ve Batı Almanya nın birleşmesine ilişkin Federal Anayasa Mahkemesi kararlarında; 7 Türkiye bakımından, Anayasa Mahkemesi nin 367 kararında ve ileride değinilecek diğer bir dizi kararda açıkça görülebilir. Yargısallaşmanın farklı örnekleri incelendiğinde, yargısallaşmayı harekete geçirenler bakımından ikili bir ayrım yapılabilir. Yukarıdan yargısallaşma olarak tanımlanan ilk grupta, harekete geçiren kişi ya da kişi grubu, siyasal elit/elitlerdir (örneğin; ilgili anayasal düzenlemedeki dava açma yetkisine bağlı olarak devlet başkanları, muhalefet partileri ya da bunların meclis grupları.) Türkiye de 367 krizi nde gözlendiği gibi, siyasal uzlaşmanın sağlanmadığı durumlarda, parlamento içinde engelleme ( obstrüksiyon ) araçları ile etkili olamayan muhalefet, yargısal süreci kullanmakta ve yargısallaşmayı tetikleyebilmektedir. İkinci grup, aşağıdan yargılaşma ya da hak geliştirici yargısallaşma olarak adlandırılabilir. 8 Bu grupta, insan hakları alanındaki aktivistlerin ve içinde hukukçuların yer aldığı grupların bilinçli stratejileri rol oynamaktadır. 6 Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu, E. 1988/6, K. 1989/4, , RG Sy , ; Danıştay Sekizinci Daire, E. 2005/2927, K. 2006/1138, , (Son erişim tarihi: ). 7 Karş. BVerfGE 62, 1; BVerfGE 82, 320; BVerfG, 2 BvE 5/05 vom , Absatz-Nr. (1-50). (Son erişim tarihi: ). 8 Hak geliştirici yargısallaşma için bkz. Epp, Charles, The Rights Revolution: Lawyers, Activists, and Supreme Courts in Comparative Perspective, 1998, Chicago, University of Chicago Pres,

6 İçinde Latin Amerika, Güney Afrika ve eski Doğu Bloku devletlerinin de yer aldığı son iki dönem anayasallaşmaları bakımından, özellikle anayasa yargısını üstlenen mahkemeler, yetki ve başvuru yollarına (anayasa şikayeti ve farklı temyiz usulleri) ilişkin kurallar aracılığı ile anayasalardaki hak kataloğunun etkili biçimde korunması işleviyle de donatılmışlardır. O nedenle yargısallaşma, bu tür anayasal düzenler bakımından, anayasalardaki haklara ilişkin siyasal tercihlerin hegemonyasını sürdürme görevine sahiptir. Buna rağmen, özellikle sosyal haklar alanındaki koruma düzeyini zayıflatan hükümler karşısında, yargının hak geliştirici tutumu, anayasa koyucunun isteğini ve dolayısıyla tarihsel yorumu aşan, ilerlemeci bir işlev görmektedir. Latin Amerika deneyiminde yargısallaşma, hak geliştirici tutumlarla birlikte, yerel seçkinlerin ya da bazı örneklerde mafyanın çıkarlarını koruyucu karanlık örnekler de sergilemişti. 9 Siyasetin yargısallaşmasına ilişkin örneklerdeki artış, beraberinde bir dizi soruyu getirmektedir: Yargısallaşma, siyasetin işlevsizleşmesini mi, yoksa yargısallaşmanın sonuçlarına göre daha etkili hale gelmesini/güçlenmesini mi sağlayacaktır? Yargısallaşma, siyasette tembelleşmeye ve edilgenleşmeye mi yol açmaktadır? Yargısallaşma, yargıya ilişkin aşırı beklentiye yol açar mı? Siyasal elitler, yapılması zor politik tercihlerde ve yargısal denetime başvurulma olasılığı yüksek konularda, hukuksal bakımdan sorunlu hükümler yaratarak, politik alanı aslında bilinçli olarak yargıya bırakma yolunu seçerler mi? 10 9 Karş. O Donnell, Guillermo, On the State, Democratization and Some Conceptual Problems: A Latin American View with Glances at Some Post-communist Countries, World Development, Vol. 21, No. 8 (1993), Siyasetçilerin yargıyı, parlamento tartışmalarının devam ettiği bir sahne olarak seçtikleri yönündeki gözlem için bkz. Machura, Stefan, Gerichtsbarkeit, in: Handwörterbuch zur Verwaltungsreform, 2006, Springer,

7 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder Yargısallaşma, siyasetin yargıya karşı tepkisel davranmasına ve yargının yetkilerini ve bağımsızlığını sınırlamasına neden olabilir mi? Yargısallaşmanın olumlu ve olumsuz etkilerini zaman içinde gözlemeyi ve bunların kapsamlı bir çözümlemesini yapmayı gerektiren bu sorular, Türkiye için de değer taşımaktadır. Kuşkusuz, sıralanan soruların yanıtları uzun soluklu bir çalışmayı gerekli kılar. Ancak aşağıdaki gözlemler Türkiye de 1980 sonrası yargısallaşmanın temel örneklerinden çıkarılabilecek eğilimi saptayarak, yanıtların verilmesine yönelik ilk adımı atmayı hedefliyor. Anayasa Mahkemesi ve Siyasetin Yargısallaşması Anayasa Mahkemesi nin 1982 Anayasası dönemindeki içtihadında, siyasetin yargısallaşması örnekleri hem hak koruması hem de devlet örgütlenmesine ilişkin alanda ortaya çıkmıştır. Hak koruması alanındaki içtihat çocuk hakları, kadın-erkek eşitliği, devletin olumlu edimini gerektiren sosyal haklar gibi konularda bazı başarılı örneklere sahip olmakla birlikte, özellikle cinsiyetçi eğilimler ve zayıflatılmış sosyal devlet bakımından yasa koyucunun tutumunu onaylayan örneklere de sahiptir. 11 Hak koruması alanında içtihadın sürekli olarak gelişen, ilerlemeci bir yorum anlayışına sahip olduğu söylenemez Anayasa değişikliği ile temel hak ve özgürlüklere ilişkin anayasal kurgunun yığılmacı sınırlamayı terk ettiği düşünüldüğünde, bu alandaki yargısal eğilimi çözümlemek için süreye ve birikime gereksinim olduğu da açıktır aralığında 11 Oder, Bertil Emrah, Anayasa Mahkemesi Kararlarında Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın-Erkek İmgesi, Uluslararası Hukuk Kurultayı, 2008, Ankara; Oder, Bertil Emrah, Devletin Olumlu Edimini Gerektiren Sosyal Hakların Anayasal Düzeyde Korunması ve Yargısal Tutumlar, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2009), baskıda. 197

8 Mahkeme, 2001 değişikliklerini dikkate almış olmakla birlikte, kararlarda kavramsal bir derinleşmeye gitmemiştir. Türkiye ye özgü yargısallaşmada, uluslararası insan hakları hukukunun kimi örneklerde hak koruyucu bir işlev gördüğü ayırıcı bir unsur olarak vurgulanmalıdır. 12 Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinin (OHAL KHK) Anayasa daki açık yasağa rağmen denetlenmesi; olağan kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) denetiminde ivedilik koşulu ve KHK uygulamasının yaygınlaştırılmaması gibi Anayasa da yer alamayan içtihadi koşulların türetilmesi; daha sonra 1999 Anayasa değişikliğinde Anayasa ya girecek olan özelleştirmede kanunla yapılma koşulunun aranması gibi farklı konularda da, Anayasa Mahkemesi siyasal tercihleri yargısallaştıran örnekler vermiştir. 13 Yargının, devlet örgütlenmesi alanında siyasal uygulamayı belirlediği en önemli örnek 1996 yılında Mesut Yılmaz başkanlığındaki Bakanlar Kurulu nun düşmesine neden olan içtihattır. Bu içtihatta Anayasa Mahkemesi, güvenoylamasına ilişkin parlamento kararını eylemli içtüzük değişikliği ölçütünü kullanarak denetlemişti. 14 Göreve başlarken güvenoylaması için, uygulanacak yeter sayılar bakımından Anayasa da özel hüküm bulunmamaktaydı. Yanıtlanması gereken soru, Anayasa nın suskunluğu karşısında siyasal uygulamanın mı, yoksa Anayasa nın 96. maddesindeki olağan karar usulünün mü tercih 12 Oder, Bertil Emrah, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Anayasal Yorumunda Bilançosu: Örnekler ve Ana Yönelim, in Festschrift für Ali Ülkü Azrak zum 75. Geburtstag, Ali Ülkü Azrak 75. Yaş Armağanı, Sayhan, Ş. / Karlıklı, Y. (Ed.), İstanbul, 2008, Örnek olarak bkz. E. 1988/64, K. 1990/2, K.t , AYMKD 26, 62-63; E. 1993/33, K. 1993/40-2, K.t , AYMKD 29/1, 583; E. 1991/6, K. 1991/20, K.t , AYMKD 27/1, ; E. 1994/49, K. 1994/45-2, K.t , AYMKD 30/1, 222 vd. 14 E. 1996/19, K. 1996/13, K.t , AYMKD 32/2, 686 vd. 198

9 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder edileceğiydi. Mahkeme, parlamenter rejimlerde hükümetin kolay kurulmasını öngören yerleşik uygulamayı kabul oylarının ret oylarından fazla olması- benimsemeyerek, güvenoylamasında karar yetersayısını, Anayasa nın 96. maddesindeki olağan kurala ( TBMM üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasını aşmak koşulu ile toplantıya katılanların salt çoğunluğu ) bağlı kılmıştır. Bu yaklaşımda, yasama-yürütme ilişkilerinde siyasal uygulama değil, Anayasa nın sözel yorumu ağır basmaktadır. Böylece Mahkeme, güvenoylaması gibi parlamenter rejime ilişkin bir unsuru siyasal uygulamalarla değil, hukuksal yorumlarla kavramıştır. Başka bir anlatımla, güvenoylamasını, yargının yorumlamaması gereken bir siyasal sorun ya da tercih olarak görmemiştir. Karar, güvenoylamasını yargısallaştırırken, onu hukuk tekniğine bağlı kılmakta ve bu anlamda mekanikleştirmektedir yılında cumhurbaşkanının seçimi sürecinde yaşanan toplantı yeter sayısı konusundaki tartışmayı sonlandıran 367 içtihadı, 1996 yılındaki güvenoylamasına ilişkin karar ile benzerlik göstermektedir. Benzerlik, 1982 Anayasası nın yürürlüğe girmesinden sonra, niteliği gereği sınırlı uygulamaya konu olmuş bir alanda siyasal yorumun dava bakımından parlamento çoğunluğunun yorumu-, tercih edilmemesine ilişkindir. Sınırlı uygulama, cumhurbaşkanlarının yedi yılda bir gibi uzun aralıklarla seçilmesine dayanıyordu. Turgut Özal ın Cumhurbaşkanı seçilmesi dışında, toplantı yetersayısı bakımından sorun ve tartışma da yaşanmamıştı. Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer in seçimlerinde hukuksal tartışma yaşanmaması, hem uzlaşmaya hem de bu nedenle yeter sayıya ilişkin çoğunluklara zaten ulaşılması ile ilgiliydi. 367 içtihadı nda denetime konu olan, Meclis Başkanı Bülent Arınç ın 199

10 toplantı yeter sayısının Anayasa nın 96. maddesindeki olağan kural ( TBMM üye tamsayısının üçte biri ) olduğu yönündeki uygulamayı parlamentonun onayına sunmasıdır. Mahkeme, Arınç ın uyguladığı yöntemi, toplantı yetersayısının bir meclis kararı ile tespiti olarak yorumlamakta ve eylemli içtüzük değişikliği ölçütünü kullanarak denetlemektedir. 15 Denetimde ağır basan, Anayasa nın 102. maddesinin tarihsel yorumu ( cumhurbaşkanının kolaylıkla seçilmesi ) değil, 96. maddenin sözel ( Anayasa da, başkaca bir hüküm yoksa ifadesi) ve sistematik ( Anayasa nın 102. maddesinin 96. madde karşısında özel hüküm olması ) yorumu oldu içtihadı, parlamentonun yorumunu etkisiz kıldığı için, güçlü bir yargısallaşma örneği olarak belirmektedir. Bununla birlikte, sadece 367 içtihadı na dayanarak Mahkeme nin parlamento özerkliği ve etkinliğine yönelik sürekli ve aşırı bir tutumu olduğu söylenemez. Tersine, 367 içtihadı sonrasında Mahkeme, artarda verdiği üç karar ile parlamento yu siyasal sistem içinde baskın ve güçlü gören eğilimin izlerini taşımaktadır içtihadı sonrasında yapılan E. 2007/45, K. 2007/54, K.t , (Son erişim tarihi: ). 16 Böyle bir içtihatta, denetim konusu bakımdan hukuksal sorunlar bulunmaktadır. Öncelikle, denetlenen aslında biçimsel anlamda bir karardan çok, siyasal uygulamayı yansıtan bir oylamadır. Mahkeme, başka kararlarında açıkça vurguladığı gibi, içtüzük niteliğinde kararları olduğu kadar, bu nitelikteki uygulamaları da denetlemektedir. Ancak bu durum Resmi Gazete de yayım koşulunun gerçekleşmemesi nedeniyle, dava açma süresini belirsiz kılmaktadır. 17 E. 2007/72, K. 2007/68, K.t , (Son erişim tarihi: ); E. 2007/62, K. 2007/66, K.t , (Son erişim tarihi: ) ; E. 2007/99, K. 2007/86, K.t , (Son erişim tarihi: ). 200

11 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder Anayasa değişiklilerinin denetiminde ve referanduma sunulmuş Anayasa değişikliği paketinde yeniden değişiklik yapılmasında, Mahkeme denetimi farklı gerekçelerle reddetmiştir: (1) Anayasa değişikliği sürecinde yapılan usul hatalarının denetiminde eylemli içtüzük değişikliği ölçütünü uygulamayı reddetmiştir. (2) Anayasa değişikliklerine ilişkin usul hatalarını, Anayasa değişikliklerine özgü şekil denetimi bağlamında değerlendirirken, Anayasa değişikliğinde uygulanan karar yeter sayılarına ilişkin yerleşik anlayışı kökten değiştirecek bir yorum yapmıştır. Mahkeme, cumhurbaşkanının değişiklik paketini geri göndermesi durumunda, ağırlaştırılmış nitelikli çoğunluk ( TBMM üye tamsayısının üçte ikisi ) kuralının uygulanmayacağı kanısındadır. Bu durumda, geri göndermeden önce de uygulanan daha düşük nitelikli çoğunluk olan üçte beş ile üçte iki arasındaki çoğunluk uygulanabilir. (3) Mahkeme, referanduma sunulmuş olan bir Anayasa değişikliği üzerinde parlamentonun değişiklik yapma yetkisinin bulunduğunu kabul etmektedir. Anılan üç karar, yargı eliyle siyasetin alanının genişlediği örneklerdir. Bu kararlarla, Mahkeme nin 367 içtihadı nın karşı dengelerini oluşturduğu söylenebilir. Türkiye ye özgü yargısallaşmada, müdahale-karşı denge ikiliğinin gözlendiği diğer bir gelişmenin, yukarıda anılan kararlardan kısa süre sonra gerçekleştiği saptanabilir Anayasa değişikliği ile -değişiklik gerekçesi uyarınca- yüksek öğrenim kurumlarında dinsel amaçlı örtünmeyi serbest bırakmayı hedefleyen düzenleme, 1961 Anayasası dönemindeki içtihada koşut biçimde, Mahkeme tarafından denetlenmiş ve iptal edilmiştir. 18 Bu kısa değerlendirmenin sınırları içinde, söz 18 E. 2008/16, K. 2008/116, K.t , RG , Sy

12 konusu anayasal içtihadın kapsamlı bir incelemesinin yapılmasına olanak yoktur. Ancak şu noktalara dikkat çekilebilir: 2008 Anayasa değişikliğinin Anayasa nın 10. ve 42 maddelere ( eşitlik ilkesi ve eğitim hakkı ) eklediği hükümlerin sözü (lafzı), dinsel referanslar içermediği gibi, bunların nesnel anlamlarının dinsel örtünme serbestisi getirip getirmediği de açık değildi. Bu nedenle, denetim ve gerekçelendirme teknikleri bakımından değişikliğin bir yorumlu ret kararına konu olması daha uygun bir hukuksal çözümdü. Anayasa Mahkemesi, yorumlu ret kararı ile değiştirilmez hükümler konusundaki denetim çekincesini koruduğunu vurgulayabilirdi. Alman Federal Anayasa Mahkemesi, değiştirilmez hükümlere sahip Bonn Anayasası karşısında, kimi Anayasa değişikliklerinin denetiminde ret kararına rağmen, denetim çekincesini korunmuştu. 19 Anayasa Mahkemesi, değişiklik gerekçesini dikkate alarak, buradaki örtünme serbestisini esas alan bir yorum yapmakta ve aslında amaç unsuru bakımından değişikliği iptal etmektedir. Kararda, Anayasa değişikliklerinde şekil denetimi ile sınırlı bir anayasa yargısı öngören ve şekil denetiminin de sınırlarını gösteren 148. madde karşısında, Cumhuriyetin değişmez niteliklerini koruyan 4. madde özel hüküm olarak yorumlanmaktadır. Ancak bu özel hükümdeki değiştirme yasağını içeren yetkisizlik, yokluk değil, iptal kararına konu olmaktadır. Anayasa nın 4. maddesindeki kurala aykırılığın ağır bir yetki aşımı ( ultra vires ) olduğu dikkate alındığında, Mahkeme nin denetime ilişkin gerekçelendirmesinde yokluk kuramını uygulamaması dikkat çekmektedir. Mahkeme nin iptal kararı, Türban I ve Türban II olarak adlandırılabilecek önceki örtünme içtihadı ile 19 Karş. BVerfG, 1 BvR 2378/98 vom , Absatz-Nr. (1-373), özellikle bkz. Par. 111,, (Son erişim tarihi: ) 202

13 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder karşılaştırıldığında, özellikle demokratik ve açık müzakere ile başkalarının özgürlüklerine yönelik vurgular bakımından zengindir. Bu nedenle, son içtihadın örtünme sorununu, çoğunlukçuluk- müzakereci demokrasi ikiliğine dayanarak, aslında başkalarının özgürlüğü temelinde tartıştığı söylenebilir Anayasa değişikliğinin iptaline karşılık, Adalet ve Kalkınma Partisi ne ilişkin kapatma davası, partinin parlamento çoğunluğunun Anayasa değişikliğine destek vermesinin kapatma gerekçesinde yer almasına rağmen, mali yardımdan kesinti ile sonuçlanmıştır Anayasa değişikliği ile Adalet ve Kalkınma Partisi kararları, konu ve tür bakımından farklı olsalar da, siyasetin yargısallaşması modelinde birbirlerinin karşı-dengesi konumundadırlar. Anayasa Yargısının Yeniden Yapılanması Üzerine Düşünceler Türkiye de anayasa yargısının yeniden yapılanmasına ilişkin öneriler, daha çok Anayasa Mahkemesi nin oluşumu ile anayasa şikayeti yoluyla Mahkeme ye bireysel başvurunun kabul edilmesine odaklanmaktadır. 21 Anayasa şikayeti konusunda yapılan akademik nitelikli ön çalışmada, Anayasa Mahkemesi ne bireysel başvuru, tüm hukuk yollarının tüketilmesinden sonra; kanun, KHK, idari işlemler ve yargı kararlarına karşı; İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile Türkiye nin taraf olduğu ek protokoller kapsamında yer alan ve Anayasa da tanınmış hak ve özgürlükler bakımından tanınmıştır. 22 Anayasa şikayetine bağlı olarak Mahkeme nin iş yükünün artacağı 20 E. 2008/, K. 2008/2, K.t , (Son erişim tarihi: ) 21 AKP den Anayasaya AB kılıfı, Cumhuriyet, ; Acil Anayasal Düzenleme Gerekli, Sabah, Sabuncu, Yavuz / Esen Arnwine, Selin, Türkiye İçin Anayasa Şikayeti Modeli, Türkiye de Bireysel Başvuru Yolu, Anayasa Yargısı 21, 2004, Ankara,

14 düşünüldüğünde, Almanya ve İspanya da olduğu gibi iki senato (heyet) ve dairelere dayalı bir mahkeme örgütlenmesi gereklidir. Diğer bir model, çok sayıda dairenin kurulması ve dava yükünün daireler ile genel kurul arasında paylaşılmasıdır. Almanya örneğinde, Federal Anayasa Mahkemesi iki senato ve dairelerden kuruludur. 23 Anayasa şikayetinde ön incelemeyi yaparak, başvurunun kabul edilebilirliğine hükmeden dairelerdir. Esas hakkındaki incelemede ise senatoların her ikisi de görev yapmaktadır. Alman Federal Anayasa Mahkemesi nin verilerine göre, Almanya da her yıl ortalama 6000 anayasa şikayeti başvurusu yapılmaktadır. 24 Türkiye nin anayasa şikayetini benimsemesi durumunda, bu ve üstü sayılara donanımlı olarak anayasa yargısını yeniden yapılandırması gerekecektir. İçinde Latin Amerika nın da yer aldığı anayasa şikayetinin benimsendiği anayasal düzenlerde, bireysel başvurunun hak geliştirici yargısallaşma eğilimini pekiştirdiği gözlenmektedir. Ancak yapılan başvurularla, kabul edilenler arasındaki farka bakıldığında, yargısallaşma etkisinin nicel değil, nitel bir özellik gösterdiği söylenebilir. Sözgelimi, Almanya da 2008 yılında 5852 anayasa şikayeti başvurusu yapılmışken, bunlardan sadece %1.90 ı (111 başvuru) başarılı olabilmiştir. Almanya örneğinde, yapılan başvuru sayısı ile başarılı olmuş başvuru sayısı bakımından en yüksek oran 1990 yılındaki % dur (3715 başvurudan 635 tanesi) Paczolay, Péter, Anayasa Mahkemesiyle İlgili Anayasa Değişikliklerine İlişkin Taslak Görüş, Anayasa Yargısı 21, Das Bundesverfassungsgericht, Aufgaben, Verfahren und Organisation, ( ). 25 Anteil der stattgegebenen an den entschiedenen Verfassungsbeschwerden pro Jahr seit 1987, ( ). 204

15 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder Anayasa şikayeti, yargı kararlarına karşı da yapılabildiğinden, özellikle adli ve idari yüksek yargı ile anayasa yargısı arasındaki temel hak anlayışlarının yakınlaşmasına ve uyumlaşmasına hizmet eder. Ancak bu noktaya, yüksek yargının anayasa yargısı dışında kalan kısımlarının eleştirel yaklaştığını da belirtmek gerekir. Eleştiriler, konunun yüksek yargı organlarına danışılarak açık müzakere ortamında yapılmaması ile anayasa şikayetinin Anayasa Mahkemesi ni bir tür süper temyiz organı na dönüştürmesi kaygısından kaynaklanmaktadır. 26 Böylesi kaygıların aşılmasında, anayasa şikayeti usulünün yüksek yargı organlarının temsilcileri ile müzakere edilmesi, anayasa şikayetinin siyasal meşruluğunun sağlanması için zorunludur. Anayasa şikayetinin kötüye kullanılmasının önlenmesi konusunda (örneğin; davanın sürüncemede bırakılması yoluyla başkalarının hak ve özgürlüklerinin ihlali) para cezası biçiminde bir yaptırımın öngörülmesi, ancak etkin kullanım için başvurunun harca tabi tutul- 26 Danıştay Başkanı Mustafa Birden in Danıştay ın kuruluşunun 141. yılında ( ) yaptığı konuşma bu konudaki görüş ve beklentiyi açık biçimde yansıtmaktadır: Temel hak ve özgürlüklerin korunması konusunda hukuk sistemimizde ciddi bir boşluk varmış gibi gösterilmesi, üstelik bunun da kapsamı, içeriği ve gerekliliği ortaya konulmamış anayasa şikayeti yöntemi ile karşılanması önerisini doğru bulmuyoruz. (...) Esasen, Anayasa ve uluslararası hukukun koruduğu temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilip edilmediği konusundaki en sağlıklı incelemenin, uyuşmazlığın çözümünde uzman olan mahkemece yapılacağı konusunda da kuşku duymamak gerekir. İlgili temyiz merciinin incelemesinden geçmek suretiyle kesinleşmiş yargı kararının, hangi amaç ve yöntem adı altında olursa olsun başka bir yüksek mahkeme tarafından yeniden incelenmesi sonucunu doğuracak olan anayasa şikayeti yolu, yargı ayrılığı ve yüksek mahkemelerin denkliği ilkesini zedeler. (...)Anayasa şikayeti konusu daha çok, Anayasa Mahkemesi çatısı altında ve bu yola mevzuatında yer veren ülkelerin uygulayıcıları ile bu başvuru yolunun gerekliliğine inanan akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen sempozyumlarda irdelenmiş, farklı görüşlerin yer aldığı geniş platformlarda tartışılmamıştır. Yargı düzenimizde, gerek kurumsal, gerekse yargılama usulü bakımından çok önemli etki ve sonuçlar doğuracak olan Anayasa şikayeti yoluna, başta Danıştay ve Yargıtay olmak üzere diğer yüksek mahkemelerin görüş ve önerileri dikkate alınmadan Anayasa değişikliği paketinde yer verilmesini isabetli bulmuyoruz. Bkz. (Erişim tarihi: ). 205

16 maması gibi konular da ayrıca tartışılmalıdır. Anayasa Mahkemesi nin oluşum biçiminin ( kuruluş ) değiştirilmesi konusunda, Mahkeme ye TBMM tarafından üye seçilmesi yönündeki görüşler ağırlık kazanmaktadır. Bu tür bir tercih, tüm Mahkeme üyeleri değil, ancak bir grup üye için yapıldığı ve TBMM tarafından yapılacak seçimde nitelikli çoğunluk kuralı arandığı takdirde, anayasa yargısının tarafsızlığına ilişkin kaygılar dengelenebilir. Öte yandan, yargıçların atanmasında, parlamento kotası yanında ya da mevcut sistemin korunması ile birlikte, Amerikan uygulamasına benzer biçimde yasama organının sorgulama ( hearing ) yoluyla atamayı onaylaması ayrı bir seçenek olarak tartışılabilir. Anayasa Mahkemesi nin oluşum biçimine oranla, mahkemenin örgütlenmesi ve iyi bir yargı yönetişimi daha öncelikli bir sorun olarak görülmelidir. Karar gerekçelerinin yazımının kimi örneklerde çok uzun sürmesi; bazı davaların karara bağlanmasının çok uzun zaman alması; kararın sonucunun Anayasa nın açık hükmüne rağmen, gerekçe yazılmadan Mahkeme tarafından açıklanması; raportörlerin atanmasında ölçütlerin geniş ve Başkan ın takdir yetkisinin belirleyici olması; raportör raporlarının kararla birlikte yayımlanmaması ve dolayısıyla karar alma sürecinin bu evresinin karar gerekçesinden sonra bile saydam hale getirilmemesi; Anayasa Mahkemesi yedek üyelerinin statü sorunları; Başkan ve Başkan yardımcısının görev tanımları ile Mahkeme nin kendi özyönetimine ilişkin konularda heyet olarak karar almasında demokratik ve açık kuralların yetersizliği örgütlenme ve yönetişim sorunlarında öne çıkmaktadır. Anayasa yargısının kullandığı karar türleri bakımından da, hukuksal düzenlemeye gereksinim duyulmaktadır. Karar türleri arasında, 206

17 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder Mahkeme nin yargıç yapımı hukuk usulü ile kendisine tanıdığı yürürlüğü durdurma kararı nın pozitif hukuka aktarılması bir öncelik olmalıdır. Özellikle eşitlik ilkesinin bir grup aleyhine eksik düzenleme ile yaşama geçirilmediği hallerde, iptal yerine Anayasa ya aykırılığın tespiti ile yetinen bağdaşmazlık kararı nın benimsenmesi tartışılmalıdır. Bu son karar çeşidi, yasa koyucunun siyasal tercihlerini iptal etmeden, daha az gözetilen grubun haklarını sağlamaya yönelen özel bir türdür. Değinilen sorunların bir kısmı, Anayasa Mahkemesi nin özerk düzenleme yetkisi çerçevesinde kendi işlemi olan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü ile düzenlenebilir. Buna karşılık yargıç ve raportörler, yapı ve kaynaklar, dava ve karar türleri ile yargının örgütlenmesi, tarafsızlığı ve bağımsızlığına ilişkin unsurların Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun da düzenlenmesi gereklidir. Sonuç Küresel ölçekte gözlenen siyasetin yargısallaşması gözüyle Türkiye ye bakıldığında, anayasa yargısı yeterince örnek sunmaktadır. Bu örneklerde, Türkiye nin temel özelliği, 1982 Anayasası nın dava açma süreleri, şekil ve esas bakımından denetime getirilen sınırlamalar, dava açabilecek kişi/kişi gruplarının sınırlanması gibi yollarla Anayasa Mahkemesi ni alabildiğine kısıtlamasına rağmen, Mahkeme nin etkin bir yargısallaşma tutumu alabilmiş olmasıdır Anayasası nın kurguladığı, daha az anayasa yargısı modeli uygulamada her zaman başarılı olamamıştır. Anayasa Mahkemesi bu nedenle, siyasal sistemin esaslı bileşenlerinden biri olarak konumunu korumaktadır. Mahkeme nin 367 içtihadı ve sonrasındaki yargısal tutumlarına bakıldığında, parlamentonun tercihlerine müdahaleye dayalı 207

18 tek yanlı bir yargısallaşma modeli sergilemediği vurgulanmalıdır. 367 içtihadı sonrasında, anayasa yargısı müdahale-karşı denge ikiliğine dayalı bir yargısal tutum almıştır. Kamuoyundaki tartışmalarda, 367 krizi ve 2008 Anayasa değişikliklerinin yargısal denetimi sonrasında daha az anayasa yargısı na ilişkin istemler gözlenmiştir. Anayasa şikayetinin benimsenmesi, niteliği bakımından daha az anayasa yargısı modeli ile uzlaşacak bir siyasal tercih değildir. Ancak bu tercihin yapılması halinde, dava yükü nedeniyle Mahkeme nin yapısına ilişkin bir değişiklik de gerekli olacağından, hukuk yollarına ilişkin genişleme ile yapısal reformun birlikte tartışılması kaçınılmaz hale gelmektedir. Tüm yapısal reformlarda olması gerektiği gibi, konuyu zamana yayılmış ve parlamento dışı müzakere süreçlerini kapsayacak görüşme, danışma, planlama ve raporlama yöntemiyle katılımcı biçimde ele almak, kurumsal tercihlerin kalıcılığı ve meşruluğu açısından tercih edilmelidir. 208

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU Semih Batur KAYA Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

ANAYASA ŞİKAYETİ: Bir Karma Çözüm mü?

ANAYASA ŞİKAYETİ: Bir Karma Çözüm mü? ANAYASA ŞİKAYETİ: Bir Karma Çözüm mü? Péter Paczolay Bireylerin Anayasa Mahkemelerine başvuru hakkı başlıca iki şekilde düzenlenebilir. Bunlardan ilki, bir kanun hükmüne karşı herhangi bir bireyin başvurusuna

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

Yeni Anayasa Nasıl Olmalı, Nasıl Yapılmalı?

Yeni Anayasa Nasıl Olmalı, Nasıl Yapılmalı? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yeni Anayasa Nasıl Olmalı, Nasıl Yapılmalı? 12 Aralık 2011, Ankara Slide 2 Çerçeve TEPAV nedir? Yeni anayasa neden önemlidir? Yeni anayasa sürecinin ana

Detaylı

İçindekiler. BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

İçindekiler. BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ İçindekiler Önsöz 5 Kısaltmalar 17 BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU I. ANAYASA KAVRAMI VE ANAYASANIN FONKSİYONU 23 A. Anayasa Kavramı ve Anayasa Hukuku Öğretisi 23 B. Anayasanın Fonksiyonları

Detaylı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Nihat Kayar Mersin Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Giriş Anayasa Mahkemesi ilk defa 1961 Anayasası ile kurulmuş ve ilk

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

Türkiye nin Anayasa Yapımı Süreci

Türkiye nin Anayasa Yapımı Süreci Türkiye nin Anayasa Yapımı Süreci Türkiye nin İyi Toplum İmgesi Var mı? Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi İyi Toplum İmgeleri ve Anayasa 1. 1982 Anayasası: Güçlü Yürütmenin Vesayeti altında Yarı Parlamenter

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 16.12.2013/216-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 21.11.2013 tarihli ve 2013/4413 Başvuru

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 15 Temmuz 2013 Nr. Ref.: RK452/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI63/13 Başvurucu Safet Voca Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi nin başvurucularda tüm evrakın İngilizce çevirisinin talebi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı Anayasa Hukuku Vize Mazeret Sınavı Cevap Anahtarı Tek Numaralı Öğrenciler 15.02.2016 I. Olay: Anayasasında merkezi yönetimin kuruluş

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSİ

ANAYASA HUKUKU DERSİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ (İÖ) ANAYASA HUKUKU DERSİ ARA SINAVI (11 Kasım 2010 Saat 19:00) 1- Amerikan modeli anayasa yargısı için aşağıdakilerden

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

Yeni CHP'nin yeni anayasa vizyonu

Yeni CHP'nin yeni anayasa vizyonu Yeni CHP'nin yeni anayasa vizyonu Dr. Burak Çelik Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 21. Yüzyılın Anayasası / Çağdaş bir anayasaya doğru 2010 yılının ilk günlerinde İçişleri Bakanı Beşir Atalay,

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler

İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler Arş. Gör. Ahmet Kürşat ERSÖZ* * S. Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku ABD. Mevcut anayasamızda idare hukukuna ilişkin olan hükümler

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Priştine, 31 Ekim 2012 Nr. Ref.: MMP 304/12 ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Başvuru No: KO 61/12 Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı tarafından 22 Haziran 2012 tarihinde

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans TÜRKİYE NİN GÜNCEL ANAYASAL SORUNLARI 1 Ders Adi: TÜRKİYE NİN GÜNCEL ANAYASAL SORUNLARI 2 Ders Kodu: KMY5120 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN İdeal Pozitif Hukuk İdeal Hukuk: Doğal (tabii) veya olması gereken hukuktur. İnsanların zihinlerinde ve vicdanlarında yaşayan hukuka denir.

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı TOPLUM BİR NOKTADA HEM FİKİR PEKİ AMA NASIL: ÜÇ TEMEL SORU Toplumun görüşleri alındı mı? Katılımcı

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

İŞ HUKUKU TEMEL HUKUK Kanunların Özellikleri

İŞ HUKUKU TEMEL HUKUK Kanunların Özellikleri İŞ HUKUKU TEMEL HUKUK Yrd.Doç.Dr. A. Erkan KARAMAN Kanunların Özellikleri Yasama organının yaptığı düzenlemelerin biçimsel anlamda kanun olabilmesi için, yazılı bir metin içinde, genel ve soyut nitelikte

Detaylı

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü.

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. MEVZUAT Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. NORMLAR HİYERARŞİSİ ANAYASALAR Dünya daki ilk Anayasa: 1787 ABD Anayasası İkincisi: 1791 Fransız Anayasası Türkiye'de anayasal hareketler

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı TÜRK ANAYASA DÜZENİ 2016 Bahar dönemi Ara sınavı 1. Divan-ı Hümayun hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? A) I. Osman B) Orhan C) II. Murat D) III. Selim E) II. Mahmut 2. Divan-ı Hümayunun kaldırılmasıyla

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 29 Ocak 2013 Nr. Ref.: RK 359/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 69/12 Başvurucu İkinci Dünya Savaşı Sivil Malulleri Birliği Kosova Yüksek Mahkemesi nin KRJA nr. 6/2011 sayı ve 8 Mayıs

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Yard. Doç. Dr. ŞULE ÖZSOY Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

Komisyon ANAYASA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ANAYASA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ANAYASA 30 DENEME ISBN-978-605-364-144-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

Prof. Dr. SİBEL İNCEOĞLU ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU TÜRKİYE VE LATİN MODELLERİ

Prof. Dr. SİBEL İNCEOĞLU ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU TÜRKİYE VE LATİN MODELLERİ Prof. Dr. SİBEL İNCEOĞLU ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU TÜRKİYE VE LATİN MODELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM LATİN ÜLKELERİNDE ANAYASAL

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm Somut olayda Mahkememiz önündeki uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olan ve fakat Anayasa ya aykırı olduğu değerlendirilen hüküm 556 sayılı KHK

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 25 Kasım 2011 Nr.ref: RK 162/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 24/09 Başvurucular Shaqir Prevetica Priştine Belediye Mahkemesinin CI. Nr. 46/02 sayı ve 10 Eylül 2002 tarihli kararının; Priştine

Detaylı

İsviçre Federal Temyiz Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi nin Tarihli Kararı

İsviçre Federal Temyiz Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi nin Tarihli Kararı İsviçre Federal Temyiz Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi nin 01.09.2011 Tarihli Kararı Dr. Levent BÖRÜ* The Decision of The 1. Civil Chamber of The Swiss Federal Court of Appeal Dated 01.09.2011 * Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 1 Ders Adi: KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 2 Ders Kodu: KMY6117 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 1 7 Dersin

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

Bireysel Başvuru Kararlarının Yargıtay İçtihadına Etkisi: Örnek Kararlar 1

Bireysel Başvuru Kararlarının Yargıtay İçtihadına Etkisi: Örnek Kararlar 1 Giriş Bireysel Başvuru Kararlarının Yargıtay İçtihadına Etkisi: Örnek Kararlar 1 Bu kısa makale, bireysel başvuru kararlarının Yargıtay içtihatlarında dikkate alınıp alınmadığı sorusuna örnek kararlar

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR ŞEHRİBAN COŞKUN VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası:2014/11376)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR ŞEHRİBAN COŞKUN VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası:2014/11376) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR ŞEHRİBAN COŞKUN VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası:2014/11376) Karar Tarihi: 20/7/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucular

Detaylı