Türkiye de Anayasa ve Anayasa Yarg s

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Anayasa ve Anayasa Yarg s"

Transkript

1 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder Anayasa ile anayasa yargısı arasındaki ilişkinin tanımlanmasında, yargının siyasallaşması olgusu, Türkiye özelinde, sıklıkla dile getirilen bir kaygıdır. Burada siyasallaşma, yargının çoğunlukla hukuksallık denetiminden uzaklaşması anlamında kullanılır. Siyasallaşan yargı, yerindelik ( opportunité ) denetimine ve keyfiliğe varan tutumlarla davranır; çoğunlukla, nesnelliğini ve yansızlığını da bozarak saygınlığını sorgulatır. Aynı sözcüklere sahip başka bir tanımlama olan siyasetin yargısallaşması ise gündelik siyasal tartışmalarda daha az başvurulan bir kavramdır. Oysa anılan kavram, yargı örgütlenmesi ve yargısal politikalara yönelen siyaset bilimi ve anayasa hukuku 191

2 çalışmalarında giderek merkezileşmektedir. 1 Bu kısa değerlendirme yazısının çıkış noktası, dünya ölçeğinde çalışmalara konu olan yargısallaşma nın, özellikle anayasa yargısının artan rolünü anlamakta elverişli bir kavramsal çerçeve sunduğudur. Siyasetin yargısallaşması penceresinden farklı anayasal düzenlerin deneyimlerine ve Türkiye ye bakıldığında hangi ön gözlemlerde bulunulabileceği aşağıdaki ilk iki başlıkta yer almaktadır. Son başlık, Türkiye de anayasa yargısının kuruluşu, örgütlenmesi ve başvuru yollarına ilişkin değişiklikleri değerlendirmektedir. Siyasetin Yargısallaşması: Kavram ve Karşılaştırmalı Gözlemler Siyasetin yargısallaşması, yargı-siyaset ilişkisini çözümlemek için başvurulan kavramlardan biridir. Kavram bir olgu olarak Latin Amerika, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa Birliği, Güney Afrika gibi çok farklı yargı kültürlerinde gözlenmiş olsa da, içeriğine ilişkin yerleşik tek bir algının varlığından söz etmek mümkün değildir. Tanım ve yaklaşım farklılıklarına rağmen, siyasetin yargısallaşması nın başlıca üç temel unsuru barındırdığı söylenebilir: (1) Siyasal tercihlerin oluşturulmasında, yasama ya da yürütme gibi bu tercihleri belirlemeleri beklenen organlar yerine, mahkemelerin ve 1 Örnek olarak bkz. Russell, Peter H., Canadian Constraints on Judicialization from without, International Political Science Review 15, (1994), ; Sunkin, Maurice, Judicialization of Politics in the United Kingdom, International Political Science Review 15 (1994), ; Landfried, Christine, Judicialization of Politics in Germany, International Political Science Review 15 (1994), ; Morton, F.L. (Ed.), Law, Politics and the Judicial Process in Canada, 2002, University of Calgary Press, Third Edition, 488; Shapiro, Martin / Stone Sweet, Alec, On Law, Politics and Judicialization, 2002, Oxford University Press, 55 vd.; Sieder, Rachel / Schjolden, Line / Angell, Alan (Eds.), The Judicialization of Politics in Latin America, Sieder/ Schjolden/ Angell (Eds.), 2005, New York, Palgrave Macmillan, passim; Hirschl, Ran, Towards Juristocracy: Origins and Consequences of the New Constitutionalism, 2007, Harvard University Press, 169 vd. Atıfta yer alan bazı makalelerin de yer aldığı International Political Science Review Ocak 1994 sayısı, tümüyle bu konuya ayrılmıştır. 192

3 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder yargıçların etkin ya da baskın hale gelmesi. (2) Siyasal yaşamda, alışılmış siyasal müzakere biçimleri ve söylemler karşısında, hukuksal çözümleme tekniği ve hukuksal söyleminin başat hale gelmesi. (3) Yargının kimi zaman siyasal müzakerenin yerini alması ve siyasal yaşama yön vermesi. 2 Bu unsurlar arasında (1) ve (3), özellikle anayasa yargısı ve idari yargıyı üstlenmiş yüksek mahkemelerin neden olduğu siyasal ve toplumsal değişimi ifade eder. Söz konusu unsurlar bakımından yargı, kimi zaman hukukun olağan yorum yöntemlerini kullanarak, kimi zamansa yorum yöntemleri dışında hukuk yaratarak etkinliğini göstermektedir. Sözgelimi, Avrupa Birliği açısından Topluluk Hukuku nun üstünlüğü, doğrudan etkililiği ve temel hak koruması gibi temel doktrinler, geleneksel yorum yöntemlerine dayanmaz. Bunlar, yargıç yapımı hukuk un ürünüdürler. Siyasal yaşamda hukuksal yöntem ve söyleme dayanan (2). unsur ise, diğer unsurlardan farklıdır. Onunla kastedilen, siyasal aktörlerin siyasete özgü, alışılagelmiş, esnek ve değişken çözümleri değil, belirgin ve tümdengelime dayalı hukuksal teknikleri yeğlemeleridir. Dolayısıyla, (2). unsur, genel olarak siyasal davranış biçimlerinin yöntem bakımından hukuksallaşma sı olarak adlandırılabilir. Sayılan tüm bu unsurlar, siyasal elitlerin artan bir hukuksal hareketlilik ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Yargısallaşma olgusu, bu 2 Sadece (1) ve (3). unsurları içeren bir kavramsallaştırmaya daha yakın gözlemler için bkz. Tate, C. Neal / Vallinder, Torbjörn (Eds.), The Global Expansion of Judicial Power, 1995, New York, New York University Press, passim. 193

4 deneyimin gözlendiği her yerde, siyasal aktörleri normatif çerçeveyi içerik ve usul açısından gözetmeye zorlayan bir etkendir. Yargının siyasal tercihleri belirlemesi ve siyasal yaşama yön vermesi [(1) ve (3). unsurlar], biri hak ve özgürlük alanını genişletme, diğeri siyasal krizleri çözme gibi iki temel alanda kendini gösterebilmektedir. Özellikle temel hak ve özgürlükler alanında, yargının siyaseti belirleyen işlevi, siyasetin yargısallaşması kavramının adının duyulmasından çok daha önceye uzanır. XX. yüzyıl başlarında Arjantin de, henüz işçi haklarına ve emeğin korunmasına ilişkin hukuksal düzenlemelerin yokluğuna rağmen, yargı eliyle bu hakların tanınması ve korunması böyle bir örnektir. 3 Bugün özellikle devletin olumlu edimini gerektiren sosyal haklar alanında Güney Afrika Anayasa Mahkemesi nin kimi kararları siyasetin yargısallaşmasında temel örnekler olarak boy göstermektedir. 4 Evsizlerin konut hakkı ya da HIV virüsü taşıyan anne ve bebeklerin sağlık hakkı gibi sosyal haklara ilişkin bu kararlar, kaynak aktarımı ya da dağılımı gibi siyasal tercihlerle doğrudan ilintili konularda, siyasal otoritenin takdir yetkisini açıkça sınırlamaktadır. Amerikan Yüksek Mahkemesi nin Mahkeme Başkanı Warren döneminde ( ) verdiği ırk ayrımcılığı, düşünce özgürlüğü ve sanık haklarına ilişkin kararları da hak alanındaki yargısal etkinliğin somut örnekleridir. 5 Türkiye bakımından 3 Sieder, Rachel / Schjolden, Line / Angell, Alan, Chapter I, in: The Judicialization of Politics in Latin America, Sieder/ Schjolden/ Angell (Eds.), 2005, New York, Palgrave Macmillan, 1. 4 South African Constitutional Court, The Government of the Republic of South Africa v. Grootboom and Others, 2000 (11) BCLR, 1169 (CC); South African Constitutional Court, Treatment Action Campaign (TAC), 2002 (10) BCLR, 1033 (CC). 5 Warren dönemi ve bu dönemde Amerikan hukukundaki alışılmış yorum yöntemlerinin (özellikle tarihsel ve sözel yorumun) kullanılmadığı konusunda bkz. Tushnet, Mark, The Warren Court in Historical and Political Perspectve, Constitutionalism and Democracy Series, 1996, University of Virginia Press, 40 vd. 194

5 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder Danıştay ın 1402likler ve siyanürlü altın işletmeciliğine karşı Bergama kararları, anayasal hakların idari yargı eliyle uygulanmasında birer yargısallaşma örneği olarak belirmektedir. 6 Yargısallaşmanın siyasal krizlerdeki örnekleri, Almanya bakımından parlamentonun feshi ne ve Doğu ve Batı Almanya nın birleşmesine ilişkin Federal Anayasa Mahkemesi kararlarında; 7 Türkiye bakımından, Anayasa Mahkemesi nin 367 kararında ve ileride değinilecek diğer bir dizi kararda açıkça görülebilir. Yargısallaşmanın farklı örnekleri incelendiğinde, yargısallaşmayı harekete geçirenler bakımından ikili bir ayrım yapılabilir. Yukarıdan yargısallaşma olarak tanımlanan ilk grupta, harekete geçiren kişi ya da kişi grubu, siyasal elit/elitlerdir (örneğin; ilgili anayasal düzenlemedeki dava açma yetkisine bağlı olarak devlet başkanları, muhalefet partileri ya da bunların meclis grupları.) Türkiye de 367 krizi nde gözlendiği gibi, siyasal uzlaşmanın sağlanmadığı durumlarda, parlamento içinde engelleme ( obstrüksiyon ) araçları ile etkili olamayan muhalefet, yargısal süreci kullanmakta ve yargısallaşmayı tetikleyebilmektedir. İkinci grup, aşağıdan yargılaşma ya da hak geliştirici yargısallaşma olarak adlandırılabilir. 8 Bu grupta, insan hakları alanındaki aktivistlerin ve içinde hukukçuların yer aldığı grupların bilinçli stratejileri rol oynamaktadır. 6 Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu, E. 1988/6, K. 1989/4, , RG Sy , ; Danıştay Sekizinci Daire, E. 2005/2927, K. 2006/1138, , (Son erişim tarihi: ). 7 Karş. BVerfGE 62, 1; BVerfGE 82, 320; BVerfG, 2 BvE 5/05 vom , Absatz-Nr. (1-50). (Son erişim tarihi: ). 8 Hak geliştirici yargısallaşma için bkz. Epp, Charles, The Rights Revolution: Lawyers, Activists, and Supreme Courts in Comparative Perspective, 1998, Chicago, University of Chicago Pres,

6 İçinde Latin Amerika, Güney Afrika ve eski Doğu Bloku devletlerinin de yer aldığı son iki dönem anayasallaşmaları bakımından, özellikle anayasa yargısını üstlenen mahkemeler, yetki ve başvuru yollarına (anayasa şikayeti ve farklı temyiz usulleri) ilişkin kurallar aracılığı ile anayasalardaki hak kataloğunun etkili biçimde korunması işleviyle de donatılmışlardır. O nedenle yargısallaşma, bu tür anayasal düzenler bakımından, anayasalardaki haklara ilişkin siyasal tercihlerin hegemonyasını sürdürme görevine sahiptir. Buna rağmen, özellikle sosyal haklar alanındaki koruma düzeyini zayıflatan hükümler karşısında, yargının hak geliştirici tutumu, anayasa koyucunun isteğini ve dolayısıyla tarihsel yorumu aşan, ilerlemeci bir işlev görmektedir. Latin Amerika deneyiminde yargısallaşma, hak geliştirici tutumlarla birlikte, yerel seçkinlerin ya da bazı örneklerde mafyanın çıkarlarını koruyucu karanlık örnekler de sergilemişti. 9 Siyasetin yargısallaşmasına ilişkin örneklerdeki artış, beraberinde bir dizi soruyu getirmektedir: Yargısallaşma, siyasetin işlevsizleşmesini mi, yoksa yargısallaşmanın sonuçlarına göre daha etkili hale gelmesini/güçlenmesini mi sağlayacaktır? Yargısallaşma, siyasette tembelleşmeye ve edilgenleşmeye mi yol açmaktadır? Yargısallaşma, yargıya ilişkin aşırı beklentiye yol açar mı? Siyasal elitler, yapılması zor politik tercihlerde ve yargısal denetime başvurulma olasılığı yüksek konularda, hukuksal bakımdan sorunlu hükümler yaratarak, politik alanı aslında bilinçli olarak yargıya bırakma yolunu seçerler mi? 10 9 Karş. O Donnell, Guillermo, On the State, Democratization and Some Conceptual Problems: A Latin American View with Glances at Some Post-communist Countries, World Development, Vol. 21, No. 8 (1993), Siyasetçilerin yargıyı, parlamento tartışmalarının devam ettiği bir sahne olarak seçtikleri yönündeki gözlem için bkz. Machura, Stefan, Gerichtsbarkeit, in: Handwörterbuch zur Verwaltungsreform, 2006, Springer,

7 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder Yargısallaşma, siyasetin yargıya karşı tepkisel davranmasına ve yargının yetkilerini ve bağımsızlığını sınırlamasına neden olabilir mi? Yargısallaşmanın olumlu ve olumsuz etkilerini zaman içinde gözlemeyi ve bunların kapsamlı bir çözümlemesini yapmayı gerektiren bu sorular, Türkiye için de değer taşımaktadır. Kuşkusuz, sıralanan soruların yanıtları uzun soluklu bir çalışmayı gerekli kılar. Ancak aşağıdaki gözlemler Türkiye de 1980 sonrası yargısallaşmanın temel örneklerinden çıkarılabilecek eğilimi saptayarak, yanıtların verilmesine yönelik ilk adımı atmayı hedefliyor. Anayasa Mahkemesi ve Siyasetin Yargısallaşması Anayasa Mahkemesi nin 1982 Anayasası dönemindeki içtihadında, siyasetin yargısallaşması örnekleri hem hak koruması hem de devlet örgütlenmesine ilişkin alanda ortaya çıkmıştır. Hak koruması alanındaki içtihat çocuk hakları, kadın-erkek eşitliği, devletin olumlu edimini gerektiren sosyal haklar gibi konularda bazı başarılı örneklere sahip olmakla birlikte, özellikle cinsiyetçi eğilimler ve zayıflatılmış sosyal devlet bakımından yasa koyucunun tutumunu onaylayan örneklere de sahiptir. 11 Hak koruması alanında içtihadın sürekli olarak gelişen, ilerlemeci bir yorum anlayışına sahip olduğu söylenemez Anayasa değişikliği ile temel hak ve özgürlüklere ilişkin anayasal kurgunun yığılmacı sınırlamayı terk ettiği düşünüldüğünde, bu alandaki yargısal eğilimi çözümlemek için süreye ve birikime gereksinim olduğu da açıktır aralığında 11 Oder, Bertil Emrah, Anayasa Mahkemesi Kararlarında Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın-Erkek İmgesi, Uluslararası Hukuk Kurultayı, 2008, Ankara; Oder, Bertil Emrah, Devletin Olumlu Edimini Gerektiren Sosyal Hakların Anayasal Düzeyde Korunması ve Yargısal Tutumlar, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2009), baskıda. 197

8 Mahkeme, 2001 değişikliklerini dikkate almış olmakla birlikte, kararlarda kavramsal bir derinleşmeye gitmemiştir. Türkiye ye özgü yargısallaşmada, uluslararası insan hakları hukukunun kimi örneklerde hak koruyucu bir işlev gördüğü ayırıcı bir unsur olarak vurgulanmalıdır. 12 Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinin (OHAL KHK) Anayasa daki açık yasağa rağmen denetlenmesi; olağan kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) denetiminde ivedilik koşulu ve KHK uygulamasının yaygınlaştırılmaması gibi Anayasa da yer alamayan içtihadi koşulların türetilmesi; daha sonra 1999 Anayasa değişikliğinde Anayasa ya girecek olan özelleştirmede kanunla yapılma koşulunun aranması gibi farklı konularda da, Anayasa Mahkemesi siyasal tercihleri yargısallaştıran örnekler vermiştir. 13 Yargının, devlet örgütlenmesi alanında siyasal uygulamayı belirlediği en önemli örnek 1996 yılında Mesut Yılmaz başkanlığındaki Bakanlar Kurulu nun düşmesine neden olan içtihattır. Bu içtihatta Anayasa Mahkemesi, güvenoylamasına ilişkin parlamento kararını eylemli içtüzük değişikliği ölçütünü kullanarak denetlemişti. 14 Göreve başlarken güvenoylaması için, uygulanacak yeter sayılar bakımından Anayasa da özel hüküm bulunmamaktaydı. Yanıtlanması gereken soru, Anayasa nın suskunluğu karşısında siyasal uygulamanın mı, yoksa Anayasa nın 96. maddesindeki olağan karar usulünün mü tercih 12 Oder, Bertil Emrah, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Anayasal Yorumunda Bilançosu: Örnekler ve Ana Yönelim, in Festschrift für Ali Ülkü Azrak zum 75. Geburtstag, Ali Ülkü Azrak 75. Yaş Armağanı, Sayhan, Ş. / Karlıklı, Y. (Ed.), İstanbul, 2008, Örnek olarak bkz. E. 1988/64, K. 1990/2, K.t , AYMKD 26, 62-63; E. 1993/33, K. 1993/40-2, K.t , AYMKD 29/1, 583; E. 1991/6, K. 1991/20, K.t , AYMKD 27/1, ; E. 1994/49, K. 1994/45-2, K.t , AYMKD 30/1, 222 vd. 14 E. 1996/19, K. 1996/13, K.t , AYMKD 32/2, 686 vd. 198

9 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder edileceğiydi. Mahkeme, parlamenter rejimlerde hükümetin kolay kurulmasını öngören yerleşik uygulamayı kabul oylarının ret oylarından fazla olması- benimsemeyerek, güvenoylamasında karar yetersayısını, Anayasa nın 96. maddesindeki olağan kurala ( TBMM üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasını aşmak koşulu ile toplantıya katılanların salt çoğunluğu ) bağlı kılmıştır. Bu yaklaşımda, yasama-yürütme ilişkilerinde siyasal uygulama değil, Anayasa nın sözel yorumu ağır basmaktadır. Böylece Mahkeme, güvenoylaması gibi parlamenter rejime ilişkin bir unsuru siyasal uygulamalarla değil, hukuksal yorumlarla kavramıştır. Başka bir anlatımla, güvenoylamasını, yargının yorumlamaması gereken bir siyasal sorun ya da tercih olarak görmemiştir. Karar, güvenoylamasını yargısallaştırırken, onu hukuk tekniğine bağlı kılmakta ve bu anlamda mekanikleştirmektedir yılında cumhurbaşkanının seçimi sürecinde yaşanan toplantı yeter sayısı konusundaki tartışmayı sonlandıran 367 içtihadı, 1996 yılındaki güvenoylamasına ilişkin karar ile benzerlik göstermektedir. Benzerlik, 1982 Anayasası nın yürürlüğe girmesinden sonra, niteliği gereği sınırlı uygulamaya konu olmuş bir alanda siyasal yorumun dava bakımından parlamento çoğunluğunun yorumu-, tercih edilmemesine ilişkindir. Sınırlı uygulama, cumhurbaşkanlarının yedi yılda bir gibi uzun aralıklarla seçilmesine dayanıyordu. Turgut Özal ın Cumhurbaşkanı seçilmesi dışında, toplantı yetersayısı bakımından sorun ve tartışma da yaşanmamıştı. Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer in seçimlerinde hukuksal tartışma yaşanmaması, hem uzlaşmaya hem de bu nedenle yeter sayıya ilişkin çoğunluklara zaten ulaşılması ile ilgiliydi. 367 içtihadı nda denetime konu olan, Meclis Başkanı Bülent Arınç ın 199

10 toplantı yeter sayısının Anayasa nın 96. maddesindeki olağan kural ( TBMM üye tamsayısının üçte biri ) olduğu yönündeki uygulamayı parlamentonun onayına sunmasıdır. Mahkeme, Arınç ın uyguladığı yöntemi, toplantı yetersayısının bir meclis kararı ile tespiti olarak yorumlamakta ve eylemli içtüzük değişikliği ölçütünü kullanarak denetlemektedir. 15 Denetimde ağır basan, Anayasa nın 102. maddesinin tarihsel yorumu ( cumhurbaşkanının kolaylıkla seçilmesi ) değil, 96. maddenin sözel ( Anayasa da, başkaca bir hüküm yoksa ifadesi) ve sistematik ( Anayasa nın 102. maddesinin 96. madde karşısında özel hüküm olması ) yorumu oldu içtihadı, parlamentonun yorumunu etkisiz kıldığı için, güçlü bir yargısallaşma örneği olarak belirmektedir. Bununla birlikte, sadece 367 içtihadı na dayanarak Mahkeme nin parlamento özerkliği ve etkinliğine yönelik sürekli ve aşırı bir tutumu olduğu söylenemez. Tersine, 367 içtihadı sonrasında Mahkeme, artarda verdiği üç karar ile parlamento yu siyasal sistem içinde baskın ve güçlü gören eğilimin izlerini taşımaktadır içtihadı sonrasında yapılan E. 2007/45, K. 2007/54, K.t , (Son erişim tarihi: ). 16 Böyle bir içtihatta, denetim konusu bakımdan hukuksal sorunlar bulunmaktadır. Öncelikle, denetlenen aslında biçimsel anlamda bir karardan çok, siyasal uygulamayı yansıtan bir oylamadır. Mahkeme, başka kararlarında açıkça vurguladığı gibi, içtüzük niteliğinde kararları olduğu kadar, bu nitelikteki uygulamaları da denetlemektedir. Ancak bu durum Resmi Gazete de yayım koşulunun gerçekleşmemesi nedeniyle, dava açma süresini belirsiz kılmaktadır. 17 E. 2007/72, K. 2007/68, K.t , (Son erişim tarihi: ); E. 2007/62, K. 2007/66, K.t , (Son erişim tarihi: ) ; E. 2007/99, K. 2007/86, K.t , (Son erişim tarihi: ). 200

11 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder Anayasa değişiklilerinin denetiminde ve referanduma sunulmuş Anayasa değişikliği paketinde yeniden değişiklik yapılmasında, Mahkeme denetimi farklı gerekçelerle reddetmiştir: (1) Anayasa değişikliği sürecinde yapılan usul hatalarının denetiminde eylemli içtüzük değişikliği ölçütünü uygulamayı reddetmiştir. (2) Anayasa değişikliklerine ilişkin usul hatalarını, Anayasa değişikliklerine özgü şekil denetimi bağlamında değerlendirirken, Anayasa değişikliğinde uygulanan karar yeter sayılarına ilişkin yerleşik anlayışı kökten değiştirecek bir yorum yapmıştır. Mahkeme, cumhurbaşkanının değişiklik paketini geri göndermesi durumunda, ağırlaştırılmış nitelikli çoğunluk ( TBMM üye tamsayısının üçte ikisi ) kuralının uygulanmayacağı kanısındadır. Bu durumda, geri göndermeden önce de uygulanan daha düşük nitelikli çoğunluk olan üçte beş ile üçte iki arasındaki çoğunluk uygulanabilir. (3) Mahkeme, referanduma sunulmuş olan bir Anayasa değişikliği üzerinde parlamentonun değişiklik yapma yetkisinin bulunduğunu kabul etmektedir. Anılan üç karar, yargı eliyle siyasetin alanının genişlediği örneklerdir. Bu kararlarla, Mahkeme nin 367 içtihadı nın karşı dengelerini oluşturduğu söylenebilir. Türkiye ye özgü yargısallaşmada, müdahale-karşı denge ikiliğinin gözlendiği diğer bir gelişmenin, yukarıda anılan kararlardan kısa süre sonra gerçekleştiği saptanabilir Anayasa değişikliği ile -değişiklik gerekçesi uyarınca- yüksek öğrenim kurumlarında dinsel amaçlı örtünmeyi serbest bırakmayı hedefleyen düzenleme, 1961 Anayasası dönemindeki içtihada koşut biçimde, Mahkeme tarafından denetlenmiş ve iptal edilmiştir. 18 Bu kısa değerlendirmenin sınırları içinde, söz 18 E. 2008/16, K. 2008/116, K.t , RG , Sy

12 konusu anayasal içtihadın kapsamlı bir incelemesinin yapılmasına olanak yoktur. Ancak şu noktalara dikkat çekilebilir: 2008 Anayasa değişikliğinin Anayasa nın 10. ve 42 maddelere ( eşitlik ilkesi ve eğitim hakkı ) eklediği hükümlerin sözü (lafzı), dinsel referanslar içermediği gibi, bunların nesnel anlamlarının dinsel örtünme serbestisi getirip getirmediği de açık değildi. Bu nedenle, denetim ve gerekçelendirme teknikleri bakımından değişikliğin bir yorumlu ret kararına konu olması daha uygun bir hukuksal çözümdü. Anayasa Mahkemesi, yorumlu ret kararı ile değiştirilmez hükümler konusundaki denetim çekincesini koruduğunu vurgulayabilirdi. Alman Federal Anayasa Mahkemesi, değiştirilmez hükümlere sahip Bonn Anayasası karşısında, kimi Anayasa değişikliklerinin denetiminde ret kararına rağmen, denetim çekincesini korunmuştu. 19 Anayasa Mahkemesi, değişiklik gerekçesini dikkate alarak, buradaki örtünme serbestisini esas alan bir yorum yapmakta ve aslında amaç unsuru bakımından değişikliği iptal etmektedir. Kararda, Anayasa değişikliklerinde şekil denetimi ile sınırlı bir anayasa yargısı öngören ve şekil denetiminin de sınırlarını gösteren 148. madde karşısında, Cumhuriyetin değişmez niteliklerini koruyan 4. madde özel hüküm olarak yorumlanmaktadır. Ancak bu özel hükümdeki değiştirme yasağını içeren yetkisizlik, yokluk değil, iptal kararına konu olmaktadır. Anayasa nın 4. maddesindeki kurala aykırılığın ağır bir yetki aşımı ( ultra vires ) olduğu dikkate alındığında, Mahkeme nin denetime ilişkin gerekçelendirmesinde yokluk kuramını uygulamaması dikkat çekmektedir. Mahkeme nin iptal kararı, Türban I ve Türban II olarak adlandırılabilecek önceki örtünme içtihadı ile 19 Karş. BVerfG, 1 BvR 2378/98 vom , Absatz-Nr. (1-373), özellikle bkz. Par. 111,, (Son erişim tarihi: ) 202

13 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder karşılaştırıldığında, özellikle demokratik ve açık müzakere ile başkalarının özgürlüklerine yönelik vurgular bakımından zengindir. Bu nedenle, son içtihadın örtünme sorununu, çoğunlukçuluk- müzakereci demokrasi ikiliğine dayanarak, aslında başkalarının özgürlüğü temelinde tartıştığı söylenebilir Anayasa değişikliğinin iptaline karşılık, Adalet ve Kalkınma Partisi ne ilişkin kapatma davası, partinin parlamento çoğunluğunun Anayasa değişikliğine destek vermesinin kapatma gerekçesinde yer almasına rağmen, mali yardımdan kesinti ile sonuçlanmıştır Anayasa değişikliği ile Adalet ve Kalkınma Partisi kararları, konu ve tür bakımından farklı olsalar da, siyasetin yargısallaşması modelinde birbirlerinin karşı-dengesi konumundadırlar. Anayasa Yargısının Yeniden Yapılanması Üzerine Düşünceler Türkiye de anayasa yargısının yeniden yapılanmasına ilişkin öneriler, daha çok Anayasa Mahkemesi nin oluşumu ile anayasa şikayeti yoluyla Mahkeme ye bireysel başvurunun kabul edilmesine odaklanmaktadır. 21 Anayasa şikayeti konusunda yapılan akademik nitelikli ön çalışmada, Anayasa Mahkemesi ne bireysel başvuru, tüm hukuk yollarının tüketilmesinden sonra; kanun, KHK, idari işlemler ve yargı kararlarına karşı; İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile Türkiye nin taraf olduğu ek protokoller kapsamında yer alan ve Anayasa da tanınmış hak ve özgürlükler bakımından tanınmıştır. 22 Anayasa şikayetine bağlı olarak Mahkeme nin iş yükünün artacağı 20 E. 2008/, K. 2008/2, K.t , (Son erişim tarihi: ) 21 AKP den Anayasaya AB kılıfı, Cumhuriyet, ; Acil Anayasal Düzenleme Gerekli, Sabah, Sabuncu, Yavuz / Esen Arnwine, Selin, Türkiye İçin Anayasa Şikayeti Modeli, Türkiye de Bireysel Başvuru Yolu, Anayasa Yargısı 21, 2004, Ankara,

14 düşünüldüğünde, Almanya ve İspanya da olduğu gibi iki senato (heyet) ve dairelere dayalı bir mahkeme örgütlenmesi gereklidir. Diğer bir model, çok sayıda dairenin kurulması ve dava yükünün daireler ile genel kurul arasında paylaşılmasıdır. Almanya örneğinde, Federal Anayasa Mahkemesi iki senato ve dairelerden kuruludur. 23 Anayasa şikayetinde ön incelemeyi yaparak, başvurunun kabul edilebilirliğine hükmeden dairelerdir. Esas hakkındaki incelemede ise senatoların her ikisi de görev yapmaktadır. Alman Federal Anayasa Mahkemesi nin verilerine göre, Almanya da her yıl ortalama 6000 anayasa şikayeti başvurusu yapılmaktadır. 24 Türkiye nin anayasa şikayetini benimsemesi durumunda, bu ve üstü sayılara donanımlı olarak anayasa yargısını yeniden yapılandırması gerekecektir. İçinde Latin Amerika nın da yer aldığı anayasa şikayetinin benimsendiği anayasal düzenlerde, bireysel başvurunun hak geliştirici yargısallaşma eğilimini pekiştirdiği gözlenmektedir. Ancak yapılan başvurularla, kabul edilenler arasındaki farka bakıldığında, yargısallaşma etkisinin nicel değil, nitel bir özellik gösterdiği söylenebilir. Sözgelimi, Almanya da 2008 yılında 5852 anayasa şikayeti başvurusu yapılmışken, bunlardan sadece %1.90 ı (111 başvuru) başarılı olabilmiştir. Almanya örneğinde, yapılan başvuru sayısı ile başarılı olmuş başvuru sayısı bakımından en yüksek oran 1990 yılındaki % dur (3715 başvurudan 635 tanesi) Paczolay, Péter, Anayasa Mahkemesiyle İlgili Anayasa Değişikliklerine İlişkin Taslak Görüş, Anayasa Yargısı 21, Das Bundesverfassungsgericht, Aufgaben, Verfahren und Organisation, ( ). 25 Anteil der stattgegebenen an den entschiedenen Verfassungsbeschwerden pro Jahr seit 1987, ( ). 204

15 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder Anayasa şikayeti, yargı kararlarına karşı da yapılabildiğinden, özellikle adli ve idari yüksek yargı ile anayasa yargısı arasındaki temel hak anlayışlarının yakınlaşmasına ve uyumlaşmasına hizmet eder. Ancak bu noktaya, yüksek yargının anayasa yargısı dışında kalan kısımlarının eleştirel yaklaştığını da belirtmek gerekir. Eleştiriler, konunun yüksek yargı organlarına danışılarak açık müzakere ortamında yapılmaması ile anayasa şikayetinin Anayasa Mahkemesi ni bir tür süper temyiz organı na dönüştürmesi kaygısından kaynaklanmaktadır. 26 Böylesi kaygıların aşılmasında, anayasa şikayeti usulünün yüksek yargı organlarının temsilcileri ile müzakere edilmesi, anayasa şikayetinin siyasal meşruluğunun sağlanması için zorunludur. Anayasa şikayetinin kötüye kullanılmasının önlenmesi konusunda (örneğin; davanın sürüncemede bırakılması yoluyla başkalarının hak ve özgürlüklerinin ihlali) para cezası biçiminde bir yaptırımın öngörülmesi, ancak etkin kullanım için başvurunun harca tabi tutul- 26 Danıştay Başkanı Mustafa Birden in Danıştay ın kuruluşunun 141. yılında ( ) yaptığı konuşma bu konudaki görüş ve beklentiyi açık biçimde yansıtmaktadır: Temel hak ve özgürlüklerin korunması konusunda hukuk sistemimizde ciddi bir boşluk varmış gibi gösterilmesi, üstelik bunun da kapsamı, içeriği ve gerekliliği ortaya konulmamış anayasa şikayeti yöntemi ile karşılanması önerisini doğru bulmuyoruz. (...) Esasen, Anayasa ve uluslararası hukukun koruduğu temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilip edilmediği konusundaki en sağlıklı incelemenin, uyuşmazlığın çözümünde uzman olan mahkemece yapılacağı konusunda da kuşku duymamak gerekir. İlgili temyiz merciinin incelemesinden geçmek suretiyle kesinleşmiş yargı kararının, hangi amaç ve yöntem adı altında olursa olsun başka bir yüksek mahkeme tarafından yeniden incelenmesi sonucunu doğuracak olan anayasa şikayeti yolu, yargı ayrılığı ve yüksek mahkemelerin denkliği ilkesini zedeler. (...)Anayasa şikayeti konusu daha çok, Anayasa Mahkemesi çatısı altında ve bu yola mevzuatında yer veren ülkelerin uygulayıcıları ile bu başvuru yolunun gerekliliğine inanan akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen sempozyumlarda irdelenmiş, farklı görüşlerin yer aldığı geniş platformlarda tartışılmamıştır. Yargı düzenimizde, gerek kurumsal, gerekse yargılama usulü bakımından çok önemli etki ve sonuçlar doğuracak olan Anayasa şikayeti yoluna, başta Danıştay ve Yargıtay olmak üzere diğer yüksek mahkemelerin görüş ve önerileri dikkate alınmadan Anayasa değişikliği paketinde yer verilmesini isabetli bulmuyoruz. Bkz. (Erişim tarihi: ). 205

16 maması gibi konular da ayrıca tartışılmalıdır. Anayasa Mahkemesi nin oluşum biçiminin ( kuruluş ) değiştirilmesi konusunda, Mahkeme ye TBMM tarafından üye seçilmesi yönündeki görüşler ağırlık kazanmaktadır. Bu tür bir tercih, tüm Mahkeme üyeleri değil, ancak bir grup üye için yapıldığı ve TBMM tarafından yapılacak seçimde nitelikli çoğunluk kuralı arandığı takdirde, anayasa yargısının tarafsızlığına ilişkin kaygılar dengelenebilir. Öte yandan, yargıçların atanmasında, parlamento kotası yanında ya da mevcut sistemin korunması ile birlikte, Amerikan uygulamasına benzer biçimde yasama organının sorgulama ( hearing ) yoluyla atamayı onaylaması ayrı bir seçenek olarak tartışılabilir. Anayasa Mahkemesi nin oluşum biçimine oranla, mahkemenin örgütlenmesi ve iyi bir yargı yönetişimi daha öncelikli bir sorun olarak görülmelidir. Karar gerekçelerinin yazımının kimi örneklerde çok uzun sürmesi; bazı davaların karara bağlanmasının çok uzun zaman alması; kararın sonucunun Anayasa nın açık hükmüne rağmen, gerekçe yazılmadan Mahkeme tarafından açıklanması; raportörlerin atanmasında ölçütlerin geniş ve Başkan ın takdir yetkisinin belirleyici olması; raportör raporlarının kararla birlikte yayımlanmaması ve dolayısıyla karar alma sürecinin bu evresinin karar gerekçesinden sonra bile saydam hale getirilmemesi; Anayasa Mahkemesi yedek üyelerinin statü sorunları; Başkan ve Başkan yardımcısının görev tanımları ile Mahkeme nin kendi özyönetimine ilişkin konularda heyet olarak karar almasında demokratik ve açık kuralların yetersizliği örgütlenme ve yönetişim sorunlarında öne çıkmaktadır. Anayasa yargısının kullandığı karar türleri bakımından da, hukuksal düzenlemeye gereksinim duyulmaktadır. Karar türleri arasında, 206

17 Doç. Dr. Bertil Emrah Oder Mahkeme nin yargıç yapımı hukuk usulü ile kendisine tanıdığı yürürlüğü durdurma kararı nın pozitif hukuka aktarılması bir öncelik olmalıdır. Özellikle eşitlik ilkesinin bir grup aleyhine eksik düzenleme ile yaşama geçirilmediği hallerde, iptal yerine Anayasa ya aykırılığın tespiti ile yetinen bağdaşmazlık kararı nın benimsenmesi tartışılmalıdır. Bu son karar çeşidi, yasa koyucunun siyasal tercihlerini iptal etmeden, daha az gözetilen grubun haklarını sağlamaya yönelen özel bir türdür. Değinilen sorunların bir kısmı, Anayasa Mahkemesi nin özerk düzenleme yetkisi çerçevesinde kendi işlemi olan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü ile düzenlenebilir. Buna karşılık yargıç ve raportörler, yapı ve kaynaklar, dava ve karar türleri ile yargının örgütlenmesi, tarafsızlığı ve bağımsızlığına ilişkin unsurların Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun da düzenlenmesi gereklidir. Sonuç Küresel ölçekte gözlenen siyasetin yargısallaşması gözüyle Türkiye ye bakıldığında, anayasa yargısı yeterince örnek sunmaktadır. Bu örneklerde, Türkiye nin temel özelliği, 1982 Anayasası nın dava açma süreleri, şekil ve esas bakımından denetime getirilen sınırlamalar, dava açabilecek kişi/kişi gruplarının sınırlanması gibi yollarla Anayasa Mahkemesi ni alabildiğine kısıtlamasına rağmen, Mahkeme nin etkin bir yargısallaşma tutumu alabilmiş olmasıdır Anayasası nın kurguladığı, daha az anayasa yargısı modeli uygulamada her zaman başarılı olamamıştır. Anayasa Mahkemesi bu nedenle, siyasal sistemin esaslı bileşenlerinden biri olarak konumunu korumaktadır. Mahkeme nin 367 içtihadı ve sonrasındaki yargısal tutumlarına bakıldığında, parlamentonun tercihlerine müdahaleye dayalı 207

18 tek yanlı bir yargısallaşma modeli sergilemediği vurgulanmalıdır. 367 içtihadı sonrasında, anayasa yargısı müdahale-karşı denge ikiliğine dayalı bir yargısal tutum almıştır. Kamuoyundaki tartışmalarda, 367 krizi ve 2008 Anayasa değişikliklerinin yargısal denetimi sonrasında daha az anayasa yargısı na ilişkin istemler gözlenmiştir. Anayasa şikayetinin benimsenmesi, niteliği bakımından daha az anayasa yargısı modeli ile uzlaşacak bir siyasal tercih değildir. Ancak bu tercihin yapılması halinde, dava yükü nedeniyle Mahkeme nin yapısına ilişkin bir değişiklik de gerekli olacağından, hukuk yollarına ilişkin genişleme ile yapısal reformun birlikte tartışılması kaçınılmaz hale gelmektedir. Tüm yapısal reformlarda olması gerektiği gibi, konuyu zamana yayılmış ve parlamento dışı müzakere süreçlerini kapsayacak görüşme, danışma, planlama ve raporlama yöntemiyle katılımcı biçimde ele almak, kurumsal tercihlerin kalıcılığı ve meşruluğu açısından tercih edilmelidir. 208

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Şubat 2012 ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU (ANAYASA ŞİKÂYETİ) BEKLENTİLER VE RİSKLER CEM DURAN UZUN S E T A A N

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Seda DUYSAK FİDAN 111408004 Tez

Detaylı

hakemli makaleler / refered articles

hakemli makaleler / refered articles 1 * TÜRKİYE DE ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU HAKKININ (ANAYASA ŞİKÂYETİ) 6216 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ AN ASSESSMENT OF THE RIGHT TO CONSTITUTIONAL COMPLAINT IN TURKEY IN LIGHT

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DENETİM MODELİ: KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMAN) A NEW INSPECTION MODEL FOR TURKEY: PUBLIC INSPECTORSHIP (OMBUDSMAN)

TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DENETİM MODELİ: KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMAN) A NEW INSPECTION MODEL FOR TURKEY: PUBLIC INSPECTORSHIP (OMBUDSMAN) TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DENETİM MODELİ: KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMAN) A NEW INSPECTION MODEL FOR TURKEY: PUBLIC INSPECTORSHIP (OMBUDSMAN) Mehmet AKTEL 1, Uysal KERMAN 2, Yakup ALTAN 3, Mustafa LAMBA 4 Orhan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Bertil Emrah ODER ( )

Yrd. Doç. Dr. Bertil Emrah ODER ( ) AVRUPA BİRLİĞİ NDE ÇOKMERKEZLİ ANAYASACILIĞIN YAPISAL SORUNLARI: YETKİ ÇATIŞMALARI VE İKİNCİLLİK İLKESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE İÇİN KARŞILAŞTIRMALI GÖZLEMLER Yrd. Doç. Dr. Bertil Emrah ODER ( ) Giriş AB anayasal

Detaylı

Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru (Anayasa Şikâyeti) Kurumu ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği

Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru (Anayasa Şikâyeti) Kurumu ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru (Anayasa Şikâyeti) Kurumu ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği GİRİŞ Dr. Bahadır KILINÇ * İnsan hakları kavramı göreceli olarak belirsiz olsa da, sözcük

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

I. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)

I. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) I. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bilindiği üzere, Anayasacılık hareketi, iktidarın sınırlandırılması ve temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması na karşılık gelmektedir. Bu çerçevede

Detaylı

FEDERAL ALMANYA ANAYASA MAHKEMESİ NİN LİZBON ANTLAŞMASI KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET

FEDERAL ALMANYA ANAYASA MAHKEMESİ NİN LİZBON ANTLAŞMASI KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET FEDERAL ALMANYA ANAYASA MAHKEMESİ NİN LİZBON ANTLAŞMASI KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET Federal Almanya Anayasa Mahkemesi tarafından Lizbon Antlaşması nın Alman Anayasası na (Grundgesetz) uygunluğuna

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru 3 TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru TESEV TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru Komisyon üyeleri (alfabetik sırayla) TESEV Anayasa Komisyonu,

Detaylı

ÜÇÜNCÜ YILDA BİR BİLANÇO: TÜRKİYE ANAYASA MAHKEMESİ NİN BİREYSEL BAŞVURU (ANAYASA ŞİKÂYETİ) USULÜNÜN VE KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜÇÜNCÜ YILDA BİR BİLANÇO: TÜRKİYE ANAYASA MAHKEMESİ NİN BİREYSEL BAŞVURU (ANAYASA ŞİKÂYETİ) USULÜNÜN VE KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜÇÜNCÜ YILDA BİR BİLANÇO: TÜRKİYE ANAYASA MAHKEMESİ NİN BİREYSEL BAŞVURU (ANAYASA ŞİKÂYETİ) USULÜNÜN VE KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Tolga ŞİRİN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku

Detaylı

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÖZET Ümit GÜVEYİ * Anayasa yargısı, insan haklarının güçlenmesi, korunması ve işlevselliği için meydana getirilmiş bir kavramdır. Anayasa yargısı aracılığıyla, demokratik

Detaylı

Anayasa Şikâyeti Demokratik Siyasî Sistemin Pekiştiricisi Olabilir Mi? *

Anayasa Şikâyeti Demokratik Siyasî Sistemin Pekiştiricisi Olabilir Mi? * Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu University Journal of Social Sciences Anayasa Şikâyeti Demokratik Siyasî Sistemin Pekiştiricisi Olabilir Mi? * May the Constitutional Complaint Consolidate

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ VE OLAĞANÜSTÜ HAL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİNİN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN YARGISAL DENETİMİ

ANAYASA MAHKEMESİ VE OLAĞANÜSTÜ HAL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİNİN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN YARGISAL DENETİMİ ANAYASA MAHKEMESİ VE OLAĞANÜSTÜ HAL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİNİN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN YARGISAL DENETİMİ The Turkish Constitutional Court and Judicial Review of the Constitutionality

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU (ANAYASA ŞİKAYETİ / ANLAMI, KAPSAMI VE OLASI SORUNLAR) PANEL Ankara, Nisan 2011 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 201 TBB İnsan Hakları Merkezi

Detaylı

tepav Mayıs2011 N201140 POLİTİKANOTU SİYASAL PARTİLERİN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE ANAYASA KONUSU: Yol Haritası Değil, Niyet Beyanı

tepav Mayıs2011 N201140 POLİTİKANOTU SİYASAL PARTİLERİN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE ANAYASA KONUSU: Yol Haritası Değil, Niyet Beyanı POLİTİKANOTU Mayıs2011 N201140 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Doç. Dr. Levent GÖNENÇ TEPAV Hukuk Çalışmaları Enstitüsü SİYASAL PARTİLERİN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE ANAYASA KONUSU: Basında

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü

Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü Emre Demir Araştırmacı TEPAV Politika Notu Ocak 2011 Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum

Detaylı

4 Hasan GERÇEKER Yargıtay Birinci Başkanı

4 Hasan GERÇEKER Yargıtay Birinci Başkanı Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli konuklar, Değerli meslektaşlarım, Yazılı ve görsel basının değerli mensupları, Sözlerime başlarken sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. İslâm dünyasının kutsal ayı olan

Detaylı

Türk Hukukunda Cumhurbaşkanı Adaylarının Seçim Hesaplarının Denetimi

Türk Hukukunda Cumhurbaşkanı Adaylarının Seçim Hesaplarının Denetimi Türk Hukukunda Cumhurbaşkanı Adaylarının Seçim Hesaplarının Denetimi Yrd. Doç. Dr. Özlem Çelik * Özet Demokratik bir sistemde adayların politikalarını halka duyurabilmeleri ve en önemlisi de seçim dönemlerinde

Detaylı

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN ONAYLANMASI, ÜSTÜNLÜĞÜ VE ANAYASAL DENETİMİ ÜZERİNE

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN ONAYLANMASI, ÜSTÜNLÜĞÜ VE ANAYASAL DENETİMİ ÜZERİNE Başlar, Kemal, Uluslararası Antlaşmaların Onaylanması, Üstünlüğü ve Anayasal Denetimi Üzerine, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni: Prof. Dr. Sevin Toluner e Armağan, 24/1-2, (2004).

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YOKLUK YA DA YOK İŞLEM

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YOKLUK YA DA YOK İŞLEM makaleler Yılmaz ALİEFENDİOĞLU ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YOKLUK YA DA YOK İŞLEM Yılmaz ALİEFENDİOĞLU YOKLUK Yükseköğretimde türbanın serbest bırakılması yönündeki çabaların yoğunlaştığı 2008

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

YARI BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİ VE TÜRKİYE. Semi-Presidental System and Turkey

YARI BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİ VE TÜRKİYE. Semi-Presidental System and Turkey Yarı Başkanlık Hükümet Sistemi ve Türkiye 831 YARI BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİ VE TÜRKİYE Semi-Presidental System and Turkey Prof. Dr. Fevzi DEMİR I) YARI BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİ Ülkemizde özellikle cumhurbaşkanının

Detaylı

Hakları nda Paine bu konuda şöyle diyor:

Hakları nda Paine bu konuda şöyle diyor: GİRİŞ İnsanlar neden din özgürlüğüne ihtiyaç duyarlar? Bu soruyu cevaplandırabilmek için öncelikle dinin bireyler için taşıdığı anlamı ortaya koymak gerekir. Çoğu inanan için din, hayatı anlama ve anlamlandırmada

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA Esas No: 2008/1 (SP Kapatma) CEVAP VEREN KARŞI TARAF KONU : Adalet ve Kalkınma Partisi : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı : İddianameye cevaplarımız. TARİH : 30.4.2008 GİRİŞ

Detaylı

AKP İktidarı ve REJİMİN OTORİTERLEŞMESİ

AKP İktidarı ve REJİMİN OTORİTERLEŞMESİ AKP İktidarı ve REJİMİN OTORİTERLEŞMESİ Araştırma, Bilim ve Yönetim Platformu Cumhuriyet Halk Partisi 2015 SUNUŞ... 5 ÖNSÖZ... 6 BÖLÜM 1: GİRİŞ... 9 BÖLÜM 2: HUKUK DEVLETİ... 13 Yürütmeye Tabi Kılınan

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGELERİNİN SİYASİ KRİTERLER AÇISINDAN ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGELERİNİN SİYASİ KRİTERLER AÇISINDAN ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGELERİNİN SİYASİ KRİTERLER AÇISINDAN ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Ömer Fazlıoğlu (omer.fazlioglu@epri.org.tr)

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER

SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM ( ) I- Siyasal Partilere İlişkin Uluslararası Standartlar Siyasal partiler

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * M. Volkan Dülger ** GĐRĐŞ Đnsan hakları kavramı daha ilk bakışta hiçbir açıklamaya

Detaylı