ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI"

Transkript

1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: Karar No :2015/ I-KONU : 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanuna eklenen 32/A maddesi ile yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar üzerinden daha az kurumlar vergisi hesaplanmasını öngören indirimli kurumlar vergisi uygulamasında karşılaşılan sorunların Komisyonumuzca tespit edilmesi, etraflıca incelenmesi, tartışılması ve çözüm önerilerinde bulunulması amaçlanmıştır. II-KONUYLA İLGİLİ İNCELEME VE AÇIKLAMALAR 1-İndirimli Kurumlar Vergisinin Kapsamı Kurumlar Vergisi Kanunu na 5838 sayılı Kanun ile tarihinden geçerli olmak üzere eklenen 32/A maddesinin birinci fıkrasında, Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacağı; ancak aşağıda belirtilen mükelleflerin tüm kazançları ile aşağıda belirtilen faaliyet türlerinden elde edilen kazançların indirimli kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı belirtilmiştir. İndirimli vergi uygulaması teşvik belgesi alan gelir vergisi mükellefleri için de geçerlidir. Kanun hükmüne göre; -Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumların kazançları, -İş ortaklıklarının kazançları, -İnşaat taahhüt işlerinden elde edilen kazançlar, sayılı Yap İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması Ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımlardan elde edilen kazançlar, (Hidroelektrik, jeotermal, nükleer santraller ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile çalıştırılacak santraller 4283 sayılı kanun kapsamı dışındadır.) sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap İşlet Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre gerçekleştirilen yatırımlardan elde edilen kazançlar, -Rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlardan elde edilen kazançlar, İndirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlandırılmayacaktır. Söz konusu uygulamadan yararlanabilmek için yatırımın Ekonomi Bakanlığınca yatırım teşvik belgesine bağlanmış olması gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararında açıklanmıştır. Bu kararla yürürlükten kaldırılan 2009/15199 sayılı kararda da vergi indirimine ilişkin düzenlemeler yer almaktaydı. Söz konusu Kararlarda teşvik unsuru sadece gelir/kurumlar vergisi avantajı ile sınırlı olmayıp, sigorta primi işveren teşviki, gelir vergisi stopaj desteği, faiz indirimi ve bedelsiz arsa tahsisini de kapsamakta olup, yatırım teşvikleri dört farklı kategoride düzenlenmiştir. 1.Genel teşvikler, 2.Bölgesel teşvikler, 3.Büyük ölçekli yatırımların teşviki 4.Stratejik yatırımların teşviki 1

2 2-Yatırım Sayılmayan Harcamalar İndirimli kurumlar vergisi esas itibarıyla belge kapsamında gerçekleştirilen yatırım harcaması üzerinden hesaplanır. Yatırım teşvik belgelerinde sabit yatırım tutarı dört harcama kaleminden meydana gelmektedir: Bunlar; arsa ve arazi, bina, makine ve teçhizat (ithal ve/veya yerli), diğer ( navlun, sigorta, finansman, genel gider v.b.) harcama kalemlerinden meydana gelmektedir. Ancak, arazi ve arsa bedeli, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan iktisadi kıymet harcamaları indirimli kurumlar vergisine esas harcama tutarının hesabında dikkate alınmaz. 3-Bina Alımlarında Teşvik Uygulaması Arsa ve arazi harcamaları yatırıma katkı tutarının hesabında dikkate alınmamakla birlikte, tamamlanmış veya inşaatı tamamlanmamış haldeki bina alımlarında arsa veya araziye isabet eden kısmın da indirimli kurumlar vergisine ait yatırım harcamasının hesabında dikkate alınmaması gerekir. Bunun için binanın değerinin ticaret mahkemesince atanacak bilirkişi tarafından arsa ve inşaat bedeli olarak ayrıştırılması gerekir. 4-Teşvikin Yatırım ve İşletme Döneminde Kullanılması İndirimli kurumlar vergisi uygulaması; özetle devletin mükelleflerden daha az kurumlar vergisi (veya gerçek kişilerde gelir vergisi) alarak yatırımların desteklemesini sağlayan bir mali teşvik yöntemidir. 2012/3305 sayılı BKK nda, tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, üretim ve istihdamın artırılması, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu teşvik uygulaması, 1963 yılında vergi mevzuatımıza giren ve başarı ile uygulanan ancak 2006 yılından itibaren yürürlükten kaldırılan yatırım indirimi uygulamasının yerine getirilmiştir yılında Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 32/A maddesi ile yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde ettikleri kazançla sınırlı olmak üzere, indirimli kurumlar vergisi adı altında mevzuatımıza yeniden girmiştir. KVK nun 32/A maddesinde 2012 yılında yapılan değişiklikle tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50 sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere, yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulatma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu 2012/3305 sayılı Kararın 15. Maddesinde bu yetkisini sınırlı şekilde kullanarak, 2013 yılından itibaren diğer faaliyet kazançlarına birinci bölgede yatırım yapanlar hariç belli oranda indirimli kurumlar vergisi uygulanmasına imkan sağlanmıştır. Kaldırılan yatırım indirimi uygulamasında söz konusu devlet desteği, belge sahibi mükellefin teşvik belgesi kapsamında yaptığı yatırım harcaması tutarı dikkate alınarak, vergiye tabi kazancın teşvik belgesi kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın tüm kazancına uygulandığı halde indirimli kurumlar vergisi uygulamasında prensip olarak, söz konusu vergi teşviki mükellefin tüm kazancına değil, teşvik belgesi kapsamındaki kazancına uygulanması öngörüldüğünden, devlet desteğinden yatırım döneminde değil işletme döneminde yararlanılması amaçlanmıştır. Bu durum, mali teşvikin esas itibarıyla işletme döneminde değil yatırım döneminde önem taşıdığı gerekçesiyle çeşitli kesimlerce eleştirilmiştir. 2

3 8 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarihinden itibaren yapılacak yatırım harcamalarında yatırıma katkı tutarının %50 ila %80 inin yatırım döneminde diğer kazançların vergilendirilmesinde mahsuben kullanılmasına imkan sağlanmıştır. Bu son düzenleme ile yatırım indirimi uygulamasına belli oranda geri dönülmüştür. İndirimli oran uygulaması stopaj suretiyle yapılan vergilendirmelerde uygulanmayacaktır. Teşvik belgesi kapsamında elde edilen ve indirimli kurumlar vergisi oranına göre vergilendirilen kazancın ortaklara dağıtılması halinde gelir vergisi stopajı indirimsiz olarak ( %15) uygulanacaktır. 5-Mahsup Yöntemi Yapılan eleştiriler üzerine kanun maddesinde yapılan değişiklikle, tarihinden itibaren elde edilecek kazançlara uygulanmak üzere, yatırım döneminde mükelleflerin diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da yatırıma katkı tutarının %50 sine kadarlık kısmının indirimli kurumlar vergisi uygulanmasından yararlandırılmasına imkan sağlanmış, ancak Bakanlar Kurulu bu yetkisini tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2015/7496 sayılı BKK ile tam olarak kullanmıştır. Mahsup yönteminin uygulanmasına ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almıştır. 6-Yatırıma Katkı Tutarı İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yatırımcı kuruluşa sağlanacak teşvik tutarı, yatırımın gerçekleştirileceği bölge ve yatırımın cinsi, türü gibi unsurlar dikkate alınarak, gerçekleştirilen yatırım harcaması üzerinden hesaplanan yatırıma katkı tutarı ile sınırlıdır. Kanun hükmünde yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder, şeklinde tanımlanmıştır. KVK nun 32/A maddesindeki hüküm ile Bakanlar Kuruluna her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya bölgeler ve yatırım ve istihdam büyüklükleri itibarıyla yatırıma katkı oranını % 55'e kadar, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise % 65'e kadar artırmaya ve kurumlar vergisi oranını % 90'a kadar indirimli uygulatmaya yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu bu yetkilerini 2012/3305 sayılı BKK nda değişiklikler yapmak suretiyle kullanmaktadır. Bu durumda 10 milyon TL değerindeki yatırımdan elde edilecek kazancın 15 milyon TL si 10 puan indirimli kurumlar vergisi ile vergilendirilecektir. Yatırım katkı tutarı: ( x %10)= TL ye ulaşıncaya kadar mükellef %20 yerine %10 oranında kurumlar vergisi ödeyecektir. Bu durumda da devletin katkısı yatırım aşamasında değil, işletme aşamasında gerçekleşecektir. 2015/ 7496 sayılı BKK uyarınca tarihine kadar yatırıma başlayanlara bölgeler itibarıyla uygulanacak yatırıma katkı oranları ve vergi indirimi oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 3

4 Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar Bölgeler Yatırıma oranı (%) Kurumlar vergisi katkı Yatırıma veya gelir vergisi oranı (%) indirim oranı (%) Kurumlar vergisi katkı veya gelir vergisi indirim oranı (%) 1.bölgede büyük ölçekli yatırımlarda ise yatırıma katkı oranı yatırıma tarihine kadar (2015/7496 sayılı BKK ile ) başlanması halinde %25, Vergi indirim oranı %50 dir. Örneğin, 10 milyon TL değerindeki bölgesel teşvik kapsamındaki bir yatırım için devletin Ankaralı yatırımcıya desteği (katkısı) %15 üzerinden 1,5 milyon TL dir. Bu 1,5 milyon TL destek devletin %20 yerine %10 oranında indirimli kurumlar vergisi almasıyla dolaylı şekilde sağlanacaktır. İlgili kurum TL desteği (1, /0,10)= TL kazanç elde edinceye kadar kurumlar vergisini %20 yerine %10 olarak hesaplayacaktır. Yatırıma tarihine kadar başlayanlar sigorta primi işveren hissesi desteğinde de avantajlı olacaktır. 1. bölgede bölgesel teşvik kapsamındaki bir yatırıma 2016 yılında başlayanlar için yatırıma katkı oranı %10, kurumlar vergisi indirim oranı %30 olarak uygulanacaktır. Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar Bölgeler Yatırıma oranı (%) Kurumlar vergisi katkı Yatırıma veya gelir vergisi oranı (%) indirim oranı (%) Kurumlar vergisi veya katkı gelir vergisi indirim oranı (%) 4

5 7-Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanma Yatırımın organize sanayi bölgesinde (OSB) gerçekleştirilmiş olması halinde bir alt bölge teşvikinden yararlanılır. Örneğin, Ankara 1. Bölge teşviklerinden yararlandırıldığı halde OSB nde yapılan yatırımlar 2. Bölge yatırımları için öngörülen teşviklerden yararlandırılacaktır. Yatırımın aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek kişi veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek entegrasyon yatırımı olması hallerinde; Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamalı yatırımlarda; vergi indirimi ve sigorta işveren hissesi desteğinde bir alt bölgeye sağlanan oran ve sürelerde destek sağlanır. Bu kapsamdaki 6. bölgedeki yatırımlarda ise, sigorta primi işveren desteğine 2 yıl ilave edilir. Vergi indiriminde ise ayrıca 5 puan ilave edilir. 8-Tevsi Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması Mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden yatırımlar tevsi yatırım olarak tanımlanmaktadır. İndirimli kurumlar vergisi mevzuatında indirimin esas itibarıyla teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırım faaliyetinden elde edilen kazanca uygulanması öngörülmüş olmakla birlikte, 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırıma katkı tutarının yatırımın bulunduğu bölge itibarıyla %50 ila %80 inin diğer faaliyet kazançlarından indirilmesine imkan sağlanmıştır. Yeni yatırımlarda elde edilen kazancın tamamının belge kapsamındaki faaliyete ilişkin olduğu söylenebilirken, tevsi yatırımlarda teşvikli yatırım kısmına isabet eden kazancın hesaplanmasında bazı zorlukların yaşanması muhtemeldir. Kanun hükmünde, Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır. İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanır. Denilmektedir. GİB lığı tarafından verilen özelgelerde, yeniden değerlenmiş tutardan 2003 ve 2004 yıllarında yapılan enflasyon düzeltmesi yapılmış tutarın anlaşılması gerektiği, gerek eski yatırım tutarının gerekse yeni yatırım tutarının tekrar yeniden değerlendirilmesinin (enflasyon endekslenmesinin) söz konusu olmadığı belirtilmiştir. 9-Tevsi Yatırıma İsabet Eden Kazancın Hesabı Kurum kazancı : TL, İndirimli kurumlar vergisi oranı :%9 (İndirim oranı %55) İşletmenin sabit yatırım tutarı : TL 5

6 Yeni yatırım tutarı : TL, olsun. Hesaplanacak kurumlar vergisi aşağıdaki gibi olacaktır. Teşvikli yeni yatırımın toplam sabit yatırım tutarı içindeki oranı; (400/1000=)%40 Elde edilen kazancın teşvikli yatırıma isabet eden kısmı ; TL * %40 = Normal orana tabi kazanca isabet eden kurumlar vergisi ;100-40)= *%20= İndirimli orana tabi kazanca isabet eden kurumlar vergisi ; *%9= TL Toplam kurumlar vergisi ; TL 10-Sabit Yatırım/ Sabit Kıymet/Duran Varlık Kavramları 2012/3305 sayılı BKK nda sabit yatırım tutarı, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesinde sabit kıymet tutarı, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde ise duran varlık tutarından söz edilmektedir. Yatırım teşvik belgelerinde sabit yatırım tutarı dört harcama kaleminden meydana gelmektedir: Bunlar; arsa ve arazi, bina, makine ve teçhizat (ithal ve/veya yerli), diğer ( navlun, sigorta, finansman, genel gider v.b.) harcama kalemlerinden meydana gelmektedir. Ancak 2012/3305 sayılı BKK nın 15/6 ncı maddesine göre arsa, arazi, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar indirimli kurumlar vergisine esas olacak yatırıma katkı tutarının hesabında dikkate alınmayacaktır. GİB tarafından verilen bir özelgede, «sabit kıymet ifadesinden, VUK nun 313. maddesi uyarınca amortisman mevzuunu oluşturan iktisadi kıymetlerin anlaşılması gerektiği, oranlamada toplam sabit kıymet tutarı olarak üretimde kullanılsın kullanılmasın tüm amortismana tabi sabit kıymetlerin birikmiş amortismanları düşülmeden önceki brüt tutarlarının dikkate alınacağı» belirtilmiştir. Buna göre amortismana tabi olmayan arsa ve arazilerin sabit kıymet tutarına dahil edilmemesi gerekmektedir. Amortismana tabi olmamakla birlikte gelir veya gideri olan arsa ve arazilere ilişkin gelir ve/veya giderin indirimli kurumlar vergisine tabi kazancın hesabında ne şekilde dikkate alınacağı açık değildir. Tevsi yatırımlarda teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırıma isabet eden kazancın hesabında önceki yıllarda iktisap edilen üretim araçlarının eskime payı (amortismanı) dikkate alınmadan yapılacak bir hesaplamada teşvikli kısma isabet eden kazancın doğru ve objektif şekilde hesaplanması söz konusu olmayacaktır. Aynı şekilde kurum kazancının elde edilmesinde hiçbir rolü olmayan sabit kıymetlerin hesaplamada dikkate alınması da hakkaniyete uygun değildir. Üretim işletmelerinde üretim faaliyetinde üç temel girdi söz konusudur. Bunlar, ilk madde ve malzeme gideri, genel üretim gideri ve işçilik gideridir. Üretimde kullanılan makine ve teçhizat ile binaya ilişkin amortisman giderleri ile bunlara ilişkin bakım onarım giderleri genel üretim giderleri hesabında dikkate alınır. Üretimle doğrudan ilgisi bulunmayan demirbaş ve taşıtların amortisman giderleri ise genel yönetim gideri içinde dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaktadır. İşletmeye ait faaliyet kazancının elde edilmesine hiçbir katkısı bulunmayan sabit kıymet amortismanları ile bakım onarım giderleri ise kullanılmayan kısım giderleri hesabında gösterilmektedir. Bu nedenle işletmenin atıl durumda bulunan ve dolaylı dahi olsa kurum kazancına katkı sağlamayan sabit kıymet tutarlarının söz konusu hesaplamada dikkate alınmaması gerekmektedir. 6

7 Örneğin, Yatırım öncesi sabit kıymet tutarı Teşvik belgeli yatırım tutarı (tevsi yatırım) Toplam sabit kıymet tutarı TL TL TL Teşvikli yatırımının toplam yatırım içindeki oranı : %33,33 Kurum kazancı Tevsi yatırıma isabet eden kazanç tutarı( * %33,33) TL : TL Fiiliyatta durum yukarıdaki örnekteki kadar basit ve yalın değildir. Aynı işletmenin yatırım öncesi sabit kıymeti içinde yer alan amortismana tabi eski fabrika binasının aktifteki değerinin TL olduğunu, amortisman ayrılmaya devam edildiğini veya amortismana tabi olmayan arsasını kiraya verdiğini ve gelirleri arasında kira gelirinin de bulunduğunu, ayrıca emlak vergisi giderinin de kar/zarara intikal ettirildiği dikkate alındığında hesaplamanın yukarıdaki kadar basit olmadığı görülecektir. Bu nedenle tevsi yatırımlarda işletmenin dönem kazancına etkisi olmayan sabit kıymetlerin söz konusu hesaplamada (oranlamada) dikkate alınmamalıdır. Öte yandan, öteden beri üretim faaliyeti bulunan işletmelerdeki komple yeni yatırım dışındaki yatırım türlerinde de teşvikli yatırım kısmına isabet eden kazancın hesaplanması oldukça zor bir iştir. Bu nedenle modernizasyon, ürün çeşitlendirme, taşınma ve benzeri yatırım türlerinde de indirimli gelir/kurumlar vergisinin hesabında söz konusu oranlamanın uygulanmasından başka çare yoktur. Her ne kadar kanun hükmünde söz konusu oranlama yönteminin sadece tevsi yatırımlarda uygulanması gerektiği belirtilmiş ise de, kazancın ayrıca tespitine imkan bulunmayan modernizasyon, ürün çeşitlendirme, taşınma v.b. teşvik belgeli yatırım türleri de indirimli kurumlar vergisi uygulamasında tevsi yatırım kabul edilmelidir. Komple yeni yatırım dışındaki yatırım türlerinde teşvikli yatırıma isabet eden kazancın hesabında her dönem sonunda teşvikli yatırım tutarının kurumun aktifine kayıtlı toplam sabit kıymet tutarı içindeki oranının tespit edilmesi gerekir. Oranlama işlemi geçici vergi dönemleri dahil her hesap dönemi sonu itibarıyla yapılmalıdır. 11-Diğer Faaliyet Kazançlarının Vergilendirilmesinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (Mahsup Yöntemi) KVK nun 32/A maddesinde 6322 sayılı Kanun ile 2012 yılında yapılan değişiklik ile yatırıma başlanan tarihten itibaren yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50'sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya %80'e kadar artırmaya Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 2012/3305 sayılı BKK nın 15 inci maddesi ile 2013 yılından itibaren bölgeler itibarıyla farklı olmak üzere yatırıma katkı tutarının «%80 ine kadar» mahsup imkanı getirilmiştir. Karara göre, büyük ölçekli 7

8 yatırımlarda ve bölgesel teşvik uygulamalarında; 2. bölgede %10, 3. bölgede %20, 4. bölgede %30, 5. bölgede %50, 6. bölgede %80, Stratejik yatırımlarda; 1 ila 5. bölgelerde %50, 6. bölgelerde %80 i yatırım döneminde mükellefin diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarının vergilendirilmesinde yararlanılabilecektir. Bu uygulamada birinci bölgedeki yatırım yapan mükelleflere mahsup imkanı tanınmamıştır. Ancak 2015/ 7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kanundaki yetki kullanılarak diğer faaliyet kazançlarına mahsuben tarihinden itibaren yapılacak yatırım harcamaları üzerinden hesaplanacak yatırma katkı tutarının oranı artırılarak, 1. Bölgedeki yatırımcılar için %50, 2. bölgede %55, 3. bölgede %60, 4. bölgede %65, 5. bölgede %70, 6. bölgede %80 oranında kullanılmasına imkan sağlanmıştır. Örnek-1 (Yatırım Harcaması Katkıdan Küçükse) Belgede yazılı sabit yatırım Gerçekleşen yatırım tutarı Yatırıma katkı oranı %40 Vergi indirimi Yatırım bölgesi %80 (%4 kurumlar vergisi) 5. bölge Mahsuben kullanılacak katkı oranı %50 Toplam yatırıma katkı tutarı ; *%40= Yararlanılabilecek katkı tutarı mahsup üst sınırı Mahsuben kullanılacak yatırıma katkı tutarı : (½) : (Gerçekleşen Yatırım tutarı) Gerçekleşen yatırımı aşan katkı kısım : İndirimli kurumlar vergisi matrahı( /0,16)= Yararlanılacak vergi avantajı ( *%16= (Katkı tutarı) Kurumun diğer faaliyetlerinden kazancı varsa gerçekleştirdiği yatırımın tamamı vergi teşviki yoluyla yatırımcıya aktarılmış olmaktadır. Diğer faaliyet geliri olmayanlar için mahsup yöntemi uygulanmayacaktır. Kurum yatırımın 1/6 nı gerçekleştirdiği halde yatırıma katkı tutarının %41,6 ndan faydalanmış olmaktadır. Örnek-2 (Yatırım Harcaması Katkıdan Büyükse) Belgede yazılı sabit yatırım : Gerçekleşen yatırım tutarı : Yatırıma katkı oranı :%40 8

9 Vergi indirimi Yatırımın bölgesi :%80 (%4 kurumlar vergisi) :5. bölge Mahsuben kullanılacak katkı oranı :%50 Toplam yatırıma katkı tutarı : *%40= Yararlanılabilecek katkı tutarı mahsup üst sınırı: ( *(½)) Gerçekleşen yatırım tutarı : Mahsuben kullanılacak yatırıma katkı tutarı : İndirimli kurumlar vergisi matrahı( /0,16)= Yararlanılacak vergi avantajı ( *%16= (Katkı tutarı) Kurumun diğer faaliyetlerinden kazancı varsa gerçekleştirdiği yatırımın tamamı değil, belgede yazılı yatırım tutarı üzerinden hesaplanması gereken yatırıma katkı tutarının ilgili bölge için öngörülen mahsup oranı uygulanacak ve yatırım harcaması ile mahsup tutarından küçük olanı dikkate alınacaktır. Örnek 3 Belgede Yazılı Sabit Yatırım Tutarı (Tevsi) : (5. bölge) Yatırıma katkı oranı %40 Yatırıma katkı tutarı ( *%40) = Vergi indirimi %80 (20-16=4) 2014/2. dönem sonu yatırım tutarı Gerçekleşen yatırım (2014/3)(Vize yapılmamış) Vize için başvuru tarihi , yatırım tamamlanmış Mahsup dönemi azami vergi indirimi (2014/3) *1/2= Yararlanılabilecek indirimli vergi matrahı ( /0,16= Yatırım sonrası sabit kıymet tutarı Yatırım öncesi sabit kıymet tutarı (-) Sabit kıymetlerdeki artış tutarı Teşvik kapsamındaki harcama Teşvik dışı harcama

10 Teşvikli yatırım tutarı / Toplam sabit yatırım %23,8 Yatırım tamamlanmış vize yapılmamış ise; İndirimli orana tabi kazanç kısmının hesabı; tarihli kazanç tarihli kazanç Fark İndirimli orana tabi kazanç kısmı * %23,8= Kazanç toplamı Önceki dönemlerde indirimli orana tabi kısım (-) Bu dönem indirimli kısım (-) Normal orana tabi kazanç kısmı Geçici vergi tutarı Normal orana tabi kazanca isabet eden vergi ( *%20)= İndirimli orana tabi kazanca isabet eden vergi ( *%4) = Mahsup uygulamasında fiili yatırım, belgede öngörülen yatırım tutarını aşmış ise, azami katkı tutarının hesabında belgede yazılı tutar esas alınmalıdır. Tamamlama vizesi yapıldıktan sonra kalan kısımdan yararlanılmalıdır. 12-Yatırıma Katkı Tutarının Gelecek Yıla Devredilmesi Durumu İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yatırıma katkı tutarının yatırımcı tarafından fiilen kullanılması, yatırımı gerçekleştiren kurumun vergiye tabi kazanç elde etmesine bağlıdır. Kurumun vergiye tabi kazancı düşükse yararlanılacak katkı tutarının yatırımcı nezdinde etkisi düşük düzeyde olacaktır. Yukarıdaki örnek 3 deki olayda yatırımcı kuruluşun TL tutarındaki yatırıma katkı tutarından yararlanabilmesi için %80 oranındaki vergi indirimi durumunda /0,16= TL kazanç elde edilmesi gerekmektedir TL kazanç için normal orana göre ödenmesi gereken TL kurumlar vergisi yerine ( *%4)= TL kurumlar vergisi ödenmesi gerekmektedir. 2 milyon TL yatırımdan 5 milyon lira kazanç elde edilmesi en iyimser tahminle 10 yıldır. Mükellefin her yıl itibarıyla 500 bin TL kazanç elde etmesi halinde onuncu yılın sonunda yatırıma katkı tutarından yararlanmış olacaktır. Yatırıma katkı tutarının %20, vergi indirim oranının %55 olması durumunda ise yatırıma katkı tutarı TL; indirimli kurumlar vergisi oranı ise %9 olarak uygulanacaktır. Bu durumda 400 bin TL katkı tutarından yararlanabilmek için kurumun ( /0,11)= TL kazanç elde etmesi gerekecektir. 400 bin TL katkı tutarından yararlanılabilmesi için en az 7 yıl beklenilmesi gerekecektir. 10

11 Yatırma katkı tutarı 7 veya 10 yıl sonra enflasyon karşısında değerinin bir kısmını kaybedeceği dikkate alındığında, indirimli kurumlar vergisinin yatırımcı kuruluşa etkisi zamana yayılacağı için etkin değildir. Ortalama enflasyon oranının %7 olduğu dikkate alındığında 7 nci yılın sonunda TL nin değeri aynı olmayacaktır. Bu nedenle yatırım indirimi uygulamasında olduğu gibi kazanç yetersizliği nedeniyle kullanılamayan katkı tutarının enflasyon oranına göre endekslenmesi gerekmektedir. 13-Yatırım Dönemi-İşletme Dönemi Ayrımı Yatırım döneminden anlaşılması gereken; yatırıma başlandığı tarihten yatırımın tamamlanıp kapanma vizesi için Ekonomi Bakanlığına müracaat edildiği tarihtir. Üretim tesislerinde kapasite raporunun alınması veya revize ettirilmesi gerekir. Bir özelgede, yatırım döneminden, yatırıma fiilen başlanıldığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi için Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan sürenin anlaşılması gerektiği, şeklindedir. Yatırımın fiilen tamamlandığı tarihin ise tamamlama vizesinin yapılması için Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihinden önceki bir geçici vergilendirme dönemine isabet etmesi halinde yatırımın fiilen tamamlandığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin son gününün anlaşılması gerektiği şeklindedir. Buna göre yatırım fiilen tamamlanmış ise tamamlama vizesi başvurusu yapılmasa da yatırımın ilgili geçici vergi döneminin son günü tamamlandığı kabul edilmelidir. 14- Kısmen Faaliyete Geçilmesi Halinde Mahsup Yöntemi Ve İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın kısmen faaliyete geçtiği durumlarda, indirimli kurumlar vergisinden sadece kısmen faaliyete geçen kısımdan elde edilen kazanç mı, yoksa diğer faaliyet gelirleri de dahil toplam kurum kazancı mı yararlandırılacaktır? Başka bir anlatımla, yatırımın kısmen faaliyete geçtiği durumlarda diğer faaliyet gelirleri mahsup yönteminden (indirimli kurumlar vergisi uygulamasından) yararlandırılabilir mi? Mükelleflerin yatırım tamamlandıktan sonra diğer faaliyet gelirlerinden mahsuben indirim hakkından yararlanması söz konusu değildir. Ancak kısmen faaliyete geçilmiş olunması halinde yatırım dönemi devam ettiğinden mükelleflerin diğer faaliyet kazançları da dahil genel hükümlere göre mahsup hakkından yararlandırılması gerektiği düşünülmektedir. Kısmen faaliyete geçen yatırımlarda elde dilen kazancın tamamının diğer faaliyet kazancı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve dolayısıyla mahsup yönteminden yararlanılıp yararlanılamayacağı açık değildir. Kural olarak yatırım teşvik belgesinin tamamlanması için vize başvurusu yapılmadıkça yatırımın tamamlandığından söz edilemez. Bununla birlikte yatırım fiilen tamamlandığı halde henüz belge üzerindeki süre dolmadığı gerekçesiyle, yatırım tamamlandığı halde tamamlama vizesi için başvurulmayan haller hariç olmak üzere, yatırım tamamlanıncaya kadar işletmenin elde ettiği kazancın tamamının diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç olarak değerlendirilmeli ve söz konusu mahsup yönteminden yararlandırılmalıdır. 11

12 15-Birden Fazla Teşvik Belgesi Bulunması Halinde Öncelik Sırası Birden fazla teşvik belgesi bulunması halinde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlardan mahsuben kullanımda hangi teşvik belgesine öncelik verileceği konusunda mükellef serbestçe karar verebilir. Mükellefler her bir yatırımın tutarının toplam yatırım tutarına oranına göre de hesaplama yapabilir. Farklı bölgelerdeki yatırımlar için birden fazla teşvik belgesi alınmış ise, mahsup yönteminin uygulanmasında doğal olarak yatırıma katkı tutarı yüksek olan yatırıma öncelik verilmesi beklenmelidir. 16-Mali Kazancın Teşvik Belgesi Kapsamındaki Kazançtan Düşük Olması Halinde Öncelik Sırası İndirim ve istisnalar nedeniyle mali karın ticari kardan düşük olduğu ve birden fazla teşvik belgesinin bulunduğu durumlarda, indirimli kurumlar vergisi indiriminin hesabında teşvik belgesi kapsamındaki kazançların birbirine oranı dikkate alınmalıdır. İndirim ve istisnalardan sonra kalan kısım teşvik belgesi kapsamında elde edilen kazanca eşit veya daha düşük ise öncelik teşvik belgeli kazanç veya kazançlara aittir. Ancak indirim ve istisnalardan sonra kalan kısım teşvik belgesi kapsamındaki kazançlardan düşükse, vergiye tabi kısmın belge kapsamındaki kazançların birbirine olan oranları dikkate alınmalıdır. İşletmenin toplam kazancı 1 milyon TL olup, istisnadan sonra kalan kazanç kısmı 800 bin TL, 2009/15199 sayılı BKK kapsamında alınan teşvik belgeli yatırımdan elde edilen kazancın 450 bin TL, 2012/3305 sayılı BKK kapsamında alınan teşvik belgeli yatırımdan elde edilen kazancın 250 bin TL, kalan 100 bin TL nin ise diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç olduğunun kabulü gerekir ve herhangi bir orantı yapmaya gerek yoktur. Diğer bir ifade ile istisna kazanç kısmına teşvik belgesi kapsamındaki kazanç unsurlarından pay verilmemelidir. Aksi takdirde vergiye tabi 800 bin TL kazanç kısmının aşağıdaki tablonun ikinci bölümündeki oranlara göre hesaplanması gerekir ki, bu durum teşvik kavramı ile açıklanamaz. İstisna veya diğer indirimler (geçmiş yıllar zararlarının mahsubu gibi) nedeniyle mali karın ticari kazançtan düşük olması halinde istisna ve indirim tutarının öncelikle teşvik kapsamı dışındaki kazançlara ait olduğunun kabulü gerekir. Mali karın hesabında da ticari kazanç içindeki oranlar dikkate alındığı takdirde mükellefin indirimli kurumlar vergisinden yeterince faydalandırılmamasına neden olacaktır. Kazancın Yeri Ticari kar Oran Kazancın Yeri Mali kara Oran isabet eden tutar 2009/15199 sayılı teşvik % /15199 sayılı %45 belgesi teşvik belgesi 2012/3305 sayılı teşvik % /3305 sayılı %25 belgesi teşvik belgesi Diğer Faaliyet kazancı %30 Diğer Faaliyet %30 kazancı TOPLAM %100 TOPLAM %100 12

13 17-Finansman Giderlerinin Durumu ATİK alımlarında ve bizzat imal ve inşa işlerinde sabit kıymet aktifleştirilinceye kadar ödenen finansman giderlerinin maliyet bedeline eklenmesi gerekmektedir. Bu durumda yatırım kredileri için hesaplanan faiz ve kur farklarının da maliyet bedeli olarak dikkate alınması ve yatırıma katkı tutarının hesabına dahil edilmesi gerekir. Yatırım teşvik belgelerinde harcama kalemleri arasında finansman giderleri yer almamakla birlikte, bu tür harcamaların «diğer harcamalar» arasında listelenmesi gerekmektedir. 18-Faiz Desteği ve Muhasebe Kaydı Talep edilmesi halinde bölgesel, stratejik ve AR-GE yatırımları için bankalardan kullandırılacak yatırım kredilerine sabit yatırım tutarının %75 ine kadar olan kısmı için faiz veya kar payının belli bir oranı Ekonomi Bakanlığının uygun görmesi halinde devlet tarafından karşılanabilmektedir. Kullanılmış makine, teçhizat ve kamu kurumları için faiz desteği ödenmez. 3.bölgedeki bölgesel yatırımlar için TL kredilerde 3, döviz 1 puan, 4.bölgedeki bölgesel yatırımlar için TL kredilerde 4, döviz 1 puan, 5.bölgedeki bölgesel yatırımlar için TL kredilerde 5, döviz 2 puan, 6.bölgedeki bölgesel yatırımlar için TL kredilerde 7, döviz 2 puanı, Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek stratejik yatırımlar, AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları için TL kredilerde 5 puan, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puan hazine tarafından karşılanacaktır. Bölgesel yatırımlarda faiz desteği tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla 500 bin, 600 bin, 700 bin ve 900 bin TL yi, AR-GE ve çevre yatırımlarında 500 bin TL, stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının %5 ini aşmamak kaydıyla 50 milyon TL yi aşamaz Yatırımcı ilgili aracı bankaya krediye ilişkin faizi önce ödemekte, daha sonra devlet ödenen faizin bir kısmını yatırımcıya hibe şeklinde iade etmektedir. Faiz desteği kredinin anapara ve faiz taksiti ödendikten sonra yapılır. Faiz desteğinin ödenebilmesi için yatırımcının vergi ve SGK prim borcunun olmaması gerekir. Faiz desteği yatırım maliyetinden mi düşülmeli, yoksa gelir mi yazılmalıdır? Devlet desteklerinin kanunla özel bir düzenleme yapılmadıkça gelir yaklaşımına göre muhasebeleştirilmesi gerekir. Gelir yaklaşımının hasılat olarak veya yatırım maliyetinden indirim şeklinde muhasebeleştirilmesi mümkündür. 176 nolu VUK Genel Tebliğinde devlet desteklerinin gelir yaklaşımı yöntemine göre maliyet bedelinden düşüm yapılması veya doğrudan gelir yazılması konusunda mükellefe seçimlik hak tanınmıştır. Komisyonumuz indirimli kurumlar vergisi uygulamasında faiz desteğinin yatırımın aktifleştirildiği tarihe kadar tahsil edilen kısmının yatırım maliyetinden indirim şeklinde, yatırım tamamlanıp aktifleştirme işlemi gerçekleştirildikten sonra tahsil edilen faiz desteğinin ise doğrudan gelir yazılması şeklinde muhasebeleştirilmesinin uygun olacağı görüşüne varmıştır. 13

14 Öte yandan faiz desteğinin doğrudan gelir yazılması halinde, faiz gelirinin yatırım teşvik belgesi kapsamında elde edildiği kabul edilerek, indirimli kurumlar vergisinden yararlandırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 19- Bölünme Halinde Yatırıma Katkı Tutarının Hesabı Kısmi bölünmede izin alınmak şartıyla yatırım faaliyetine devam edildiğinde devir tarihine kadar kullanılmayan yatırıma katkı tutarı yeni şirkette faydalanılabilir. Var olan bir şirkete devir suretiyle bölünmelerde ise kazancın ayrı ayrı hesaplanamadığı durumlarda sabit yatırım tutarı içindeki yeni yatırım oranı dikkate alınmalıdır. 20-Katkı Tutarının Kullanılmasında Süre Ve YMM Tasdik Raporu Komisyonumuz kazanç olduğu halde indirimli kurumlar vergisinden yararlanılmamış olunması halinde indirim hakkının izleyen yıllarda yararlanılabileceği, indirimli kurumlar vergisinden yararlanan mükelleflerin yeminli mali müşavire rapor düzenlettirmesine gerek olmadığı görüşüne varmıştır. 21-Yatırım Gerçekleşmezse Uygulanacak Yaptırım Yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanmadan önce indirimli kurumlar vergisinden yararlanıldığı hallerde, yatırımın tamamlanıp işletilmeye geçilmemesi durumunda indirimli kurumlar vergisi nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın «gecikme faizi» ile birlikte tahsil edilecektir. Teşvik belgesinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde sağlanan destekler 6183 sayılı kanun kapsamında yatırımcıdan geri alınır. III- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Yatırımların çok büyük bir kısmının öteden beri faaliyet gösteren mükellefler tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Yatay büyüme modeli, aynı tüzel kişilik bünyesinde farklı konularda yeni yatırımlar yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Aynı tüzel kişilik altında birden fazla işletmenin bir arada faaliyet göstermesi durumunda, yeni faaliyete yönetim ve organizasyon tecrübesi aktarılmakta, finansman desteği ve vergi avantajı sağlanabilmektedir. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında, yatırımcıya tanınan vergi avantajının işletme dönemine ertelenmesi, yatırımcının yatırım döneminde ihtiyaç duyduğu mali desteği sağlamadığından söz konusu uygulamanın yeni yatırımlar üzerinde beklenen etkinliği sağlayamamıştır. 2015/7496 sayılı BKK ile mükelleflerin yatırıma katkı tutarının bölgeler itibarıyla %50 si ila %80 inin yatırım döneminde diğer faaliyet kazançlarına mahsuben kullanılabileceği şeklindeki düzenleme ile söz konusu hatalı uygulamanın geç de olsa farkına varıldığını göstermektedir. Her türlü yatırım faaliyetinin devletçe desteklenmesi, gerçek anlamda hiçbir faaliyet türünün desteklenmediği anlamına gelmektedir. 2012/3305 sayılı Karar ile yatırımların desteklenmesinde seçici davranıldığı, diğer bir anlatımla bütün yatırımların desteklenmesi yerine ülkenin veya bölgenin imkan ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak, desteklenecek sektörlerin belirlendiği görülmektedir. Bölgelerin ve ülkenin ihtiyaçları ve rekabet avantajları dikkate alınarak, devletçe desteklenecek sektörlerin sürekli gözden geçirilmesinde fayda vardır. Komisyonumuz konuyla ilgili olarak aşağıdaki hususları tespit etmiştir. 1-İndirimli kurumlar vergisi uygulaması 2009 yılından, diğer faaliyet kazançlarına mahsuben indirimli kurumlar vergisi uygulaması ise 2013 yılından itibaren yürürlükte olduğu halde, Maliye Bakanlığınca 14

15 bugüne kadar konuyu açıklayıcı bir genel tebliğ yayımlanmamış olması bir eksikliktir. Bu nedenle konuyla ilgili tereddütlerin aşağıda belirtilen hususlar da göz önüne alınarak bir genel tebliğ ile giderilmesinde fayda vardır. 2-Yatırıma katkı tutarının devlet desteğine dönüşmesi, teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımın işletmeye açılmasından sonra kazanç elde edilmesine bağlıdır. Bir yatırımın geri dönüşü ortalama on yıldır. Yatırımın gerçekleştirildiği yıl/yıllardaki cari fiyatlar üzerinden gerçekleştirilen yatırım tutarı üzerinden hesaplanan yatırıma katkı tutarının, yıllık ortalama %7-8 enflasyon yaşanan bir ülkede yatırımcıya tam olarak yansıtılamaması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle kazanç yetersizliği nedeniyle yararlanılamayan yatırıma katkı tutarının izleyen yıllarda ÜFE artış oranında artırılarak yasal düzenleme yapılmalıdır. 3-Yatırım faaliyeti devam ederken kısmen üretime geçen işletmelerde, yatırımın tamamlandığı tarihe kadar elde edilen bütün kazançlar, diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç kapsamında değerlendirilmeli ve yatırıma katkı tutarına mahsuben indirimli kurumlar vergisinden yararlandırılmalıdır. 4-Mahsup tutarını diğer faaliyet kazançları ile kullananlar, indirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminden itibaren başlamalıdır. 5-Yatırımın tamamlandığı tarih, tamamlanma vizesine başvurulduğu geçici vergi döneminin son günü kabul edilmelidir. 6- Yatırımın aktifleştirildiği tarihe kadar tahsil edilen faiz desteği, yatırım maliyetinden indirim şeklinde, yatırım tamamlanıp aktifleştirme işlemi gerçekleştirildikten sonra tahsil edilen faiz desteği ise doğrudan gelir yazılmak suretiyle muhasebeleştirilmelidir. 7- Birden fazla teşvik belgesi bulunması halinde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlardan mahsuben kullanımda, hangi teşvik belgesine öncelik verileceği konusunda mükellef serbest bırakılmalıdır. Birden fazla yatırım teşvik belgesi olan ve yatırıma katkı oranı farklı olan belgeye öncelik verilip verilmemesi konusunda mükellefler serbest bırakılmalıdır. 8- İndirim ve istisnalar nedeniyle mali karın ticari kardan düşük olduğu ve birden fazla teşvik belgesinin bulunduğu durumlarda, indirimli kurumlar vergisinin hesabında teşvik belgeli ve teşvik belgesiz kazançların birbirine oranı dikkate alınmalıdır. İndirim ve istisnalardan sonra kalan kısım teşvik belgesi kapsamında elde edilen kazanca eşit veya daha düşük ise öncelik teşvik belgeli kazanç veya kazançlara verilmelidir. 9- Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen tevsi yatırımlara isabet eden kazancın hesabında, önceki yıllarda iktisap edilen üretim araçlarının eskime payının (amortismanı) dikkate alınmaması, teşvik belgeli yatırıma isabet eden kazancın düşük tespit edilmesine neden olmaktadır. Aynı şekilde mal ve hizmet üretiminden elde edilen kazanca doğrudan katkısı olmayan genel amaçla kullanılan taşıt ve demirbaş gibi sabit kıymetlerin dikkate alınması da yatırımcı aleyhine sonuç doğurmaktadır. 10- Kazancın ayrıca tespit edilemediği modernizasyon, ürün çeşitlendirme, taşınma ve benzeri yatırım türlerinde de tevsi yatırımlarda olduğu gibi, indirimli kurumlar vergisine tabi kazanç kısmı, teşvik belgesi kapsamındaki yatırım tutarının/ toplam sabit yatırım tutarına oranı dikkate alınmalıdır. 15

Sirküler No: 2011 Sirküler Tarihi:

Sirküler No: 2011 Sirküler Tarihi: Altınova Mah. İstanbul Cad. Buttim Plaza No: 424-4 / 1702 16250 Osmangazi / BURSA T: +90 (0224) 211 42 24 F: +90 (0224) 211 42 49 www.saymmas.com.tr Sirküler No: 2011 Sirküler Tarihi: 13.01.2017 KONU:

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü. Sayı : [ÖZG-15/59]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü. Sayı : [ÖZG-15/59] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü Sayı : 17192610-125[ÖZG-15/59]-228 03.10.2016 Konu : Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: 01.06.2016 Karar No : 2016/185-05 I-KONU Ankara YMM Odası Başkanlığının 16.05.2016 tarih ve D.53/1088

Detaylı

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ ESASLARI

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ ESASLARI MAKALE Tahir ÖZIRMAK I. Giriş: İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ ESASLARI İndirimli kurumlar vergisi oranı uygulaması Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 32/A maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde

Detaylı

DUYURU: / tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 10 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde;

DUYURU: / tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 10 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde; 1 DUYURU: 16.08.2016/51 05.08.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 10 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde; Sermaye avansı olarak ödenen tutarların nakdi sermaye arttırımında geçerli faiz indirimi

Detaylı

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Daha önceki yazılarımızda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak yayımlanan 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı

Detaylı

Sayı : 2013/192 5 Tarih : 06.08.2013 Ö Z E L B Ü L T E N İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI

Sayı : 2013/192 5 Tarih : 06.08.2013 Ö Z E L B Ü L T E N İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI Sayı : 2013/192 5 Tarih : 06.08.2013 Ö Z E L B Ü L T E N İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI 1 1- Yasal Düzenlemeler 1.1. Kurumlar Vergisi Kanunu Yatırım indirimi uygulamasının kaldırılmasından doğan

Detaylı

İSA KARŞI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

İSA KARŞI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ VE UYGULAMA ÖRNEĞİ TARİH 10.05.2012 BÜLTEN NO 2012/006 Teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilecek kazançların indirimli orana tabi kurumlar vergisine tabi tutulmasına

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) MADDE 1 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[32A-2013/331]-269 17/02/2015 Konu : İndirimli kurumlar vergisi uygulaması.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/145 Ref: 4/145

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/145 Ref: 4/145 SİRKÜLER İstanbul, 17.08.2016 Sayı: 2016/145 Ref: 4/145 Konu: SERMAYE AVANSI İLE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMALARINA DAİR AÇIKLAMALAR İÇEREN KVK GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 05.08.2016 tarih ve 29792

Detaylı

: Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) de Değişiklik

: Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) de Değişiklik SİRKÜLER TARİH : 11.08.2016 SAYI : 2016-08-6 KONU : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) de Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ (Seri No: 10) ÖZETİ : Tebliğde sermaye artırımlarında hesaplanarak

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/34

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/34 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 05.07.2017 Sayı : 2017/34 Değerli Müşterimiz; 2017 yılında yapılan yatırım harcamalarında, genel teşvik uygulamalarına ilave olarak, özellikli teşvikler getirilmiştir. Buna

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / Konusu : İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması Tarihi : /01/2015 Sayısı : KVK - / 2015-1 / İndirimli Kurumlar

Detaylı

BÖLGESEL TEġVĠKLĠ YATIRIMLARDA ĠNDĠRĠMLĠ KURUMLAR VERGĠSĠ UYGULAMASI

BÖLGESEL TEġVĠKLĠ YATIRIMLARDA ĠNDĠRĠMLĠ KURUMLAR VERGĠSĠ UYGULAMASI BÖLGESEL TEġVĠKLĠ YATIRIMLARDA ĠNDĠRĠMLĠ KURUMLAR VERGĠSĠ UYGULAMASI 1. KONU Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Kanununun 32/A maddesinde; finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar,

Detaylı

SİRKÜLER 2016/41. Söz konusu Tebliğ ile de sermaye avanslarının indirim şartları örnekli açıklamalarla ele alınmıştır.

SİRKÜLER 2016/41. Söz konusu Tebliğ ile de sermaye avanslarının indirim şartları örnekli açıklamalarla ele alınmıştır. SİRKÜLER 2016/41 08.08.2016 KONU : Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndirimi Uygulamasında Sermaye Avansı Tutarları ve İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Açıklamaların Yer aldığı Tebliğ Yayımlandı

Detaylı

İndirimli Kurumlar Vergisi Rehberi

İndirimli Kurumlar Vergisi Rehberi İndirimli Kurumlar Vergisi Rehberi 2 İçindekiler 1. Mevzuat ve tanımlar 3 6 a. Tanımlar 7 b. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin Kanun metni ve diğer mevzuat 8 2. Komple yeni yatırım/tevsi

Detaylı

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Mevzuat Platformu

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Mevzuat Platformu TEŞVİK SİSTEMİNDE, İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ GELİŞMELER 30/Mart/2017 YMM. Adem ÖZZAİM İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Mevzuat Platformu Sunu PLANI 1. Yasal Çerçeve 2. İndirimli Kurumlar Vergisi

Detaylı

İndirimli Kurumlar Vergisi Rehberi

İndirimli Kurumlar Vergisi Rehberi İndirimli Kurumlar Vergisi Rehberi Giriş... 3 1. Mevzuat ve tanımlar... 4 a. Tanımlar... 4 b. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin Kanun metni ve diğer mevzuat... 4 2. Komple yeni yatırım /

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

AKDENİZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

AKDENİZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Tarih: 07.01.2015 Sayı : 2015/06 YATIRIM DÖNEMİ İÇİNDE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ Bilindiği üzere indirimli kurumlar vergisi uygulaması 2009 yılında 15199 sayılı Bakanlar Kurulu kararınca yürürlüğe girmişti.

Detaylı

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 1 Ankara,01/02/2013 ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

İndirimli Kurumlar Vergisi Rehberi

İndirimli Kurumlar Vergisi Rehberi İndirimli Kurumlar Vergisi Rehberi Giriş... 3 1. Mevzuat ve tanımlar... 4 a. Tanımlar... 4 b. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasına ilşkin Kanun metni ve diğer mevzuat... 4 2. Komple yeni yatırım / tevsi

Detaylı

Özelge: Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen imalatına ilişkin yatırımlarda İndirimli kurumlar vergisi uygulaması hakkında hk.

Özelge: Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen imalatına ilişkin yatırımlarda İndirimli kurumlar vergisi uygulaması hakkında hk. Özelge: Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen imalatına ilişkin yatırımlarda İndirimli kurumlar vergisi uygulaması hakkında hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2011/7-54 Tarih: 28/02/2012

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

Sirküler No: 038 İstanbul, 16 Nisan 2014

Sirküler No: 038 İstanbul, 16 Nisan 2014 Sirküler No: 038 İstanbul, 16 Nisan 2014 Konu: Mali İdare, indirimli kurumlar vergisi uygulamasında tereddüt bulunan bazı konulara ilişkin görüşünü açıkladı. Özet: İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 30 İST, 04.03.2009. 5838 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu da yapılan değişiklikler.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 30 İST, 04.03.2009. 5838 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu da yapılan değişiklikler. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 30 İST, 04.03.2009 ÖZET: 5838 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu da yapılan değişiklikler. 5838 SAYILI KANUNLA GELİR VERGİSİ KANUNU VE KURUMLAR VERGİSİ

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 62

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 62 İstanbul, 09 Ağustos 2016 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 62 KONU İndirimli Kurumlar vergisi Uygulaması Hk. 28 Şubat 2009 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan 5838 sayılı Kanunla, 5520 sayılı

Detaylı

Sayı : 2009/161-01 Tarih: 11.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ

Sayı : 2009/161-01 Tarih: 11.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ Sayı : 2009/161-01 Tarih: 11.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ Son günlerde vergi mevzuatında yapılan önemli değişikliklerden bazıları aşağıdaki gibidir. 1. Teşvik Belgeli Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi

Detaylı

İndirimli Kurumlar Vergisi Rehberi

İndirimli Kurumlar Vergisi Rehberi İndirimli Kurumlar Vergisi Rehberi Giriş... 3 1. Mevzuat ve tanımlar... 4 a. Tanımlar... 4 b. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin Kanun metni ve diğer mevzuat... 4 2. Komple yeni yatırım /

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/17

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/17 Değerli Müşterimiz, Ö z e t B ü l t e n Tarih : 21.03.2017 Sayı : 2017/17 YATIRIM TEŞVİK KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (2012/3305 SAYILI) 2017/9917 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında

Detaylı

İndirimli Kurumlar Vergisi Rehberi

İndirimli Kurumlar Vergisi Rehberi İndirimli Kurumlar Vergisi Rehberi - 2015 0 İndirimli kurumlar vergisi müessesesi 28.02.2009 tarihli (mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 5838 sayılı Kanun ile mevzuatımıza girmiştir. Bu uygulamayla ilgili

Detaylı

DENET VERGİ DUYURU 2017 YILINDA YAPILAN YATIRIMLARA SAĞLANAN ÖZELLİKLİ TEŞVİKLER

DENET VERGİ DUYURU 2017 YILINDA YAPILAN YATIRIMLARA SAĞLANAN ÖZELLİKLİ TEŞVİKLER DENET VERGİ DUYURU Duyuru Tarihi : 30.06.2017 Duyuru No : 2017/088 Yayımlandığı Yer : VERGİ DÜNYASI DERGİSİ Temmuz 2017 Sayı : 431 Mehmet Emek KURT Yeminli Mali Müşavir emek.kurt@bdo.com.tr 2017 YILINDA

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ) Madde 1-15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda

Detaylı

Sirküler no: 025 İstanbul, 20 Şubat 2009

Sirküler no: 025 İstanbul, 20 Şubat 2009 Sirküler no: 025 İstanbul, 20 Şubat 2009 Konu: 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un, kurumlar vergisi ile ilgili hükümleri. Özet: 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1 Bölgesel Yönetim Merkezleri Kurumlar Vergisinden Muaf Tutulmuştur. 2 01/01/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen özel kreşler ve gündüz

Detaylı

I. BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXI)

I. BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXI) 1 SİRKÜLER - LXI Sirküler Tarihi: 10.07.2012 Sirküler No : 61 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

Sayı : 2016/217 6 Tarih : Ö Z E L B Ü L T E N FİNANSMAN GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Sayı : 2016/217 6 Tarih : Ö Z E L B Ü L T E N FİNANSMAN GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Sayı : 2016/217 6 Tarih : 05.12.2016 Ö Z E L B Ü L T E N FİNANSMAN GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1 I- GİRİŞ İşletmeler ihtiyaç duydukları finansal kaynağı özkaynaklardan veya yabancı kaynaklardan sağlarlar.

Detaylı

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında tereddüde düşülen hususlar ve karşılaşılan sorunlar

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında tereddüde düşülen hususlar ve karşılaşılan sorunlar Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında tereddüde düşülen hususlar ve karşılaşılan

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemine Göre Vergisel Düzenlemeler

Yeni Teşvik Sistemine Göre Vergisel Düzenlemeler Mustafa ŞİMŞEK Yeminli Mali Müşavir antalya@ankaymm.com Yeni Teşvik Sistemine Göre Vergisel Düzenlemeler Yeni Teşvik sisteminin yasal düzenlemeleri tamamlanarak 15.06.2012 tarihli ve 2012 / 3305 sayılı

Detaylı

BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXIII)

BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXIII) 1 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax: 0-212-510 53 14 web: www.fokusdenetim.com.tr e-mail:

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ : BKK da 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1 1 AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI Zihni KARTAL 1 I. GENEL BİLGİ Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013

MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013 MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013 Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımlarında yapılan değişiklikler hakkındadır. Tarih : 04.05.2015 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

Detaylı

YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINI KALDIRAN GVK NUN GEÇİCİ 69.MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINI KALDIRAN GVK NUN GEÇİCİ 69.MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINI KALDIRAN GVK NUN GEÇİCİ 69.MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu yazımızda, yatırım indirimi istisnasını 1.1.2006 tarihinden itibaren uygulamadan kaldıran 5479 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI Haluk ERDEM BDO DENET 19 Ocak 2017 Sayfa1/17 Son zamanlarda yaşanan işsizlik artışı, cari açık vb. nedenlerle yatırımlara sağlanan teşviklere önemli ilaveler

Detaylı

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/13 04.03.2016 KONU : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete de Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

İstanbul, DUYURU 376

İstanbul, DUYURU 376 İstanbul, 4.1.2017 DUYURU 376 Konu: Döviz kurları, zorunlu BES uygulaması, TCMB avans faiz oranı, kurumlar vergisi uygulamaları, kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı hakkında. 1. 31.12.2016

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Vergi Bülteni Tarih : 30.07.2012 Sayı : 2012/73 İçerik : GVK Teşvik belgeli yatırımlarda gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin açıklamaların yer aldığı 283

Detaylı

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Vergi Bülteni Tarih : 21.04.2015 Sayı : 2015/3 İçerik : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI GEÇMİŞTE KAZANILAN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI SINIRLI OLARAK YENİDEN GETİRİLDİ Konu: Yatırım indirimi 17.08.2010 30.3.2006 tarihli ve 5479 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle Gelir

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER Edirne Yatırım Destek Ofisi 2014 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /51-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /51-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.03.2016/51-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015/22

SİRKÜLER NO: 2015/22 27.04.2015 SİRKÜLER NO: 2015/22 Konu: Yatırım Teşvik Uygulamalarında Değişiklik Hk. 8 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Konusu : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler Tarihi : 28/10/2003 Sayısı : KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri - 1 Đlgili olduğu maddeler

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER Kamil ÖZKAN Gelir İdaresi Müdürü Ekim 2008 Araştırma geliştirme faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

SİRKÜLER 2016/14. : Nakit Sermaye Artırımında Kurumlar Vergisi İndirimine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/14. : Nakit Sermaye Artırımında Kurumlar Vergisi İndirimine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/14 04.03.2016 KONU : Nakit Sermaye Artırımında Kurumlar Vergisi İndirimine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. Hatırlanacağı üzere, 7.4.2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6637 Sayılı Kanun un

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Açıklamalar İçeren Kurumlar Vergisi Tebliğ Taslağı AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Açıklamalar İçeren Kurumlar Vergisi Tebliğ Taslağı AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Açıklamalar İçeren Kurumlar Vergisi Tebliğ Taslağı AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU RESMİ GAZETE TARİHİ RESMİ GAZETE SAYISI MEVZUAT TÜRÜ TEBLİĞ (TASLAK) YAYIMLANMA

Detaylı

PROJE BAZINDA YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI.

PROJE BAZINDA YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI. PROJE BAZINDA YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI www.ayaz.av.tr Sunum Planı Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 6 Sayfa 7 Sayfa 8 Sayfa 9 Sayfa 10 Sayfa 11 Sayfa 12 Sayfa 13 Sayfa 14 Sayfa 15 Sayfa 16 Açıklama Projelerde

Detaylı

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ:

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: SİRKÜLER TARİHİ : 09 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/40 VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanunun 4. Maddesiyle

Detaylı

5520 VE 5746 VE SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DESTEK KAPSAMINA ALINAN GİDERLERE İLİŞKİN FARKLILIKLAR

5520 VE 5746 VE SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DESTEK KAPSAMINA ALINAN GİDERLERE İLİŞKİN FARKLILIKLAR 5520 VE 5746 VE SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DESTEK KAPSAMINA ALINAN GİDERLERE İLİŞKİN FARKLILIKLAR Orhan ERGÜN Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürü Teknoloji ve Yenilik Destek

Detaylı

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR 6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR İbrahim ERCAN * Bilindiği üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147 Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİNO: 1) 1. Giriş 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini

Detaylı

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak)

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (Taslak) 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

KAZANCIN AYRI BİR ŞEKİLDE TESPİT EDİLEMEDİĞİ TEVSİ YATIRIMLARDA KAZANÇ TUTARININ DEĞİŞMESİ

KAZANCIN AYRI BİR ŞEKİLDE TESPİT EDİLEMEDİĞİ TEVSİ YATIRIMLARDA KAZANÇ TUTARININ DEĞİŞMESİ KAZANCIN AYRI BİR ŞEKİLDE TESPİT EDİLEMEDİĞİ TEVSİ YATIRIMLARDA KAZANÇ TUTARININ DEĞİŞMESİ HOW SHOULD A CHANGE IN TOTAL REVENUE EFFECT TAX AMOUNT TO BE PAID WHEN GAINS FROM AN EXPANSIONAL OR ADDITIONAL

Detaylı

KONU: İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ

KONU: İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ Sayı: Vergi/2014.034 Tarih: 22.09.2014 -VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ Kurumlar vergisi kanununun 32/A maddesi uyarınca; Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 02 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 02 Tarih: Sirküler No: 2017 / 02 Tarih: 06.01.2017 Konu: 1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 11 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI 2 1 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

1- Yazılım Ve Gayri Maddi Hak Satış Ve Kiralamalarına İlişkin KDV İstisnası Teşvik Belgesi Kapsamına Alınmıştır.

1- Yazılım Ve Gayri Maddi Hak Satış Ve Kiralamalarına İlişkin KDV İstisnası Teşvik Belgesi Kapsamına Alınmıştır. 1 SİRKÜLER 2017/17 Yatırım teşvik mevzuatına dair temel düzenlemelerin yer aldığı 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 22.02.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2017/9917 sayılı Karar ile bazı

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/51 İstanbul, 31 Mayıs 2007 KONU : 5084 Sayılı Kanunla Fert

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI)

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) Sayı : 2016/219 8 Tarih : 19.12.2016 Ö Z E L B Ü L T E N YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) 1 A-KONU Bilindiği üzere 2016 yılında

Detaylı

NAKDİ SERMAYE ARTIŞINA SAĞLANAN KURUMLAR VERGİSİ AVANTAJI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ:

NAKDİ SERMAYE ARTIŞINA SAĞLANAN KURUMLAR VERGİSİ AVANTAJI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ: TARİH : 15/02/2016 SİRKÜLER NO : 2016/22 NAKDİ SERMAYE ARTIŞINA SAĞLANAN KURUMLAR VERGİSİ AVANTAJI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ: 1. YASAL DÜZENLEME İLE İLGİLİ HATIRLATMA: Bilindiği üzere, 6637 sayılı Kanunla

Detaylı

denetim güç katar Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

denetim güç katar Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık denetim güç katar Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax:0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No:

Detaylı

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR Geçmişte uygulanan yatırım indiriminin kaldırılmasından sonra, Kurumlar Vergisi Kanununa 5838 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen

Detaylı

ADINIZ - SOYADINIZ E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI

ADINIZ - SOYADINIZ E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI Kurumlar Vergisi Kanunu nun diğer indirimler başlıklı 10. maddesine eklenen ( ı ) bendi ile şirketlerin nakit yoluyla sermaye artırımlarını teşvik etmek ve böylece dış kaynaklar

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) Resmi Gazete No: 29643 Resmi Gazete Tarihi: 04/03/2016 MADDE 1 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Rehber VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ 1. VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ HANGİ KANUN İLE DÜZENLENMİŞTİR? 08.03.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor.

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. - 1 - Sirküler Tarih : 27 Şubat 2016 No : 2016 / 5 Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan 6676 numaralı Araştırma ve Geliştirme

Detaylı