DÜZCE 2023 VİZYONU. Ocak 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZCE 2023 VİZYONU. Ocak 2013"

Transkript

1 DÜZCE 2023 VİZYONU Ocak 2013 Günümüzde Düzce sanayisi ve tarımıyla öne çıkan ulusal normların ortalama düzeyde sağlandığı bir ilimiz olmakla beraber; sahip olduğu değerler ve son ekonomik gelişmeler değerlendirildiğinde büyük bir potansiyele sahiptir. İstanbul un doğuya doğru genişlemesinin hız kazanması ve teşvik destekleri başta olmak üzere kurgulanan kamusal politikalar, kentin gelecek vizyonunu şekillendirmekte tetikleyici rol üstlenmektedir. Ülke nüfusunun dörtte birinin yaşadığı bir coğrafyanın merkezinde yer alan Düzce ilinin 2023 yılında sahip olduğu potansiyeli daha yüksek değere dönüştüren bir il olabilmesi için, ilin kalkınmasının bütüncül planlar hazırlanması/uygulanması ve söz sahibi kurum/kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kalkınma Bakanlığı tarafından yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan ve henüz onaylanmamış olan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi taslağında Düzce ili orta düzeyde gelişmiş kentler sınıflandırmasına dahil edilmiştir. Bahsedilen strateji belgesinde orta düzeyde gelişmiş kentler için önümüzdeki dönemde tarımsal verimliliklerini artırmaları, sanayi ve hizmetler sektörlerinde gelişme sağlayacak dönüşüm süreçlerini geçirmeleri ve ekonomik çeşitlenmeleri beklenmektedir. Doğu Marmara Bölgesi içinde Düzce; erişilebilirlik avantajı, artış eğilimindeki nüfusu, ekonomik kalkınma hızı, sanayi ve turizm gelişim eğilimi, nüfusluk hinterlandı (İstanbul ve Ankara nın orta noktasındaki konumu) ve tarihsel derinliği dikkate alındığında; potansiyelinin planlı bir şekilde değerlendirilmesi gereken bir ilimizdir. Bu anlamda, Düzce için kalkınma ilkelerinin ve kentsel gelişim senaryolarının önem taşıdığı muhakkaktır. Özellikle orman ürünleri, dokuma ve giyim gibi sektörlerde bölge içerisinde belirgin bir paya sahip olan Düzce nin 2023 vizyonunda bölge içerisindeki üretim ve ihracat oranını artırması beklenmekte ve buna paralel olarak orta büyüklükte ve gelişmişlik düzeyinde bir il olan Düzce nin Anadolu nun Yıldızı Parlayan İlleri kategorisinde anılması beklenmektedir. Bu beklentiyi karşılayacak en önemli göstergeler: Düzce nin; - Ulaşım bağlantılarının güçlü olması, - Ekonomik yapıdaki çeşitliliği, - Yeni ve dinamik bir üniversiteye sahip bir il olması, - 4. teşvik bölgesinde yer alan bir il olması, - Doğal güzellik ve değerlerinin varlığı ve bunun büyük bir kısmının özelikle eko-turizm stratejileri ile ekonomik değere dönüşme imkânının bulunması, - Henüz hem sektörel hem de mekânsal anlamda kapasitesini doldurmamış bir il olmasından dolayı planlı bir şekilde daha büyütülerek, yaşam kalitesinin artırılabileceği bir il olması, - Çevre düzeni planları ile gelişme alanlarının planlanmış bir il olması. OCAK 2013 Sayfa 1 / 17

2 Kalkınma ilkelerinin ve senaryolarının yenilikçi planlama yaklaşımı ve kamu-özel-sivil işbirlikleri yoluyla kurgulanması gerekliliğinden yola çıkarak, MARKA tarafından 2011 ve 2012 yıllarında Düzce ili özelinde pek çok çalıştay organize edilmiş ve yol haritalarını içeren raporlar yayınlanmıştır. Bahsedilen ortak akıl toplantılarında Düzce nin temel sorunsal ve fırsat alanları tanımlanmıştır: Kentin Sorunları: 1. Kent Ve Kır Kimliği Eksikliği 2. Kentsel Yayılma 3. Deprem Riski 4. Kapasite Kullanımı 5. Kaynakların Verimsiz Kullanımı 6. İş Ve Gelişim Fırsatlarının Düşük Olması 7. Kolektif Bilinç, Ortaklık Kültürü Eksikliği 8. Sosyal Ve Kültürel Yaşam Kalitesinin Düşüklüğü 9. Kentsel Yaşam Kalitesinin Standart Olmaması 10. Kent Merkezinin Yaşamaması Kentin Fırsatları: 1. Kültürel Mozaik Ve Demografik Çeşitlilik 2. Deprem Farkındalığı 3. Doğal Bereket 4. Teknopark - Sanayi-Üniversite İşbirliği 5. Konumu ve Pazara Yakınlık 6. Yönetilebilir Ölçek Ve İşbirliği Potansiyeli 7. Girişimcilik Ve Genç Nüfus 8. Kırsal Kalkınmaya Verilen Önem 9. Yatırım Ve İstihdam Teşvikleri Düzce nin öne çıkan ve vizyonun bu doğrultuda geliştirmesi gereken alanlar Yeşil Düzce, Üreten, Eğiten Yenilikçi Düzce ve Eko-Turizm Kenti Düzce ifadeleri ile hayat bulabilir yılları arasında, MARKA tarafından planlı gelişme ve kurumlar arası eşgüdüm gerekliliği bilinci ile Düzce paydaş grupları çeşitli platformlarda bir araya getirilmiş ve halkın Düzce vizyonu hakkındaki görüşleri toplanmıştır. Katılımcılık ilkesi temel alınarak düzenlenen organizasyonlarda edinilen bilgiler raporlar halinde yayınlanmaktadır. Söz konusu geniş bir kitleye ulaşılan katılımlı toplantılar sonucunda Düzce vizyonu görüşleri elde edilmiştir. Bu temel görüşler etrafında Düzce ilinin 2023 vizyonunda hangi bileşenler etrafında gelişmesinin muhtemel olduğunda dair özet bilgi aşağıda özetlenmiştir. Bu özette yer alan farklı alanlardaki potansiyellerin harekete geçirilmesi ve gelişmenin önünde duran bazı sorun alanlarının bertaraf edilmesi ile Düzce 2023 vizyonu çok daha güçlü bir şekilde oluşturulabilecektir. OCAK 2013 Sayfa 2 / 17

3 1. YEŞİL DÜZCE 1.1. Düzce nin doğal değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için öncelikle Yeşil Düzce nin ekolojik değerleri ve onu etkileyen risk alanları ele alınmalıdır. Kente Yeşil Düzce kimliği kazandıran unsurlar; Melen Havzası, mikro kliması, vadileri, orman ve yayla sistemleri, su havzası niteliği, alüvyal toprakları, bitki çeşitliliği ve bu sistem içinde yar alan canlı türleridir. Düzce Ovasını çevreleyen Bolu Dağı sistemi ve Karadeniz kıyısı, havzanın iklimini ve ekolojik kimliğini belirlemektedir Düzce nin eko-turizm değeri yaratması ve bölgesel ağa entegre olmasında önem taşımaktadır. Bu çerçevede Yeşil Düzce için eko-vizyon önerilerimiz; Dağ ve denizin kentle bütünleştirilmesi amacıyla, Efteni Gölü - Su kuşları üretme ve koruma sahası gibi kentsel ve bölgesel Yeşil Odak ların belirlenmesi, koruma ve kullanma dengesi içinde gelişimin sağlanması Ova, nitelikli tarım topraklarından oluşmaktadır. Toprakların en verimli haliyle değerlendirilebilmesi için mevcut çiftçinin eğitilerek Organize Tarım Bölgeleri Kooperatifler sisteminde yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Düzce Ovası nı etkileyen başlıca risk alanları mevzuatın etkin olmayışı ve buna bağlı olarak sanayi alanlarının kontrolsüz yayılmasıdır Düzce özelinde düzenlenen çalıştaylarda yerel katılımcılar tarafından sektörel planlama ve yapılandırma önerileri dile getirilmiştir Planın uygulama etkinliğini arttırabilmek için, kentsel yatırımları örgütleyici ve yönlendirici İhtisas Bölgelerinde kümelenme ile doğal çevrenin korunması önerilmiştir. Katılımcılar tarafından gittikçe küçülmekte olan tarım alanlarının envanteri oluşturularak tarımsal değerin niteliğine göre Havza Koruma Planlarının oluşturulması talep edilmiştir Plan kararları ve uygulamalarının etkin olması süreci ile ilgili olarak aksayan yönleri bertaraf etmek adına planlı sanayi bölgelerinin geliştirilmesine önem verilmiştir Düzenlenen çalıştaylarda Yeşil ve Mavinin Buluştuğu kentte, kültürlerin, ekonomik kalkınma için sektörlerin ve kişilerin de buluşması yeni vizyonun olmazsa olmaz kavramları olarak ortaya konmuştur İlde onaylanmış bir Çevre Düzeni Planı olması şehrin planlı gelişme potansiyelini taşıdığını göstermektedir Kentin günümüz metropol problemlerinden uzak, bozulmamış doğal yaşamı ile yaşam kalitesi yüksek bir il olması Yeşil Düzce vizyonunun önemli bir bileşenidir Düzce nin taşıdığı afet riski gelecek kimliği tasarlanırken her aşamada dikkate alınması gereken bir unsurdur. OCAK 2013 Sayfa 3 / 17

4 2. ÜRETEN, EĞİTEN YENİLİKÇİ DÜZCE 2.1. Doğu Marmara Bölgesi nde ( tarihleri arasında) verilen toplam 2633 yatırım teşvik belgesinin 389 u Düzce den verilmiştir. Doğu Marmara Bölgesi nden verilen toplam yatırım teşvik belge sayısının %14,77 sine, toplam yatırım tutarının da %7,50 sine sahiptir vizyonunda Düzce nin 4. Teşvik bölgesinde yer almasından dolayı bu rakamların üzerinde yeni yatırım çekmesi ve sanayisini planlı bir şekilde büyütmesi kaçınılmazdır Özellikle orman ürünleri, dokuma ve giyim gibi sektörlerde bölge içerisinde belirgin bir paya sahip olan Düzce nin 2023 vizyonunda bölge içerisindeki üretim ve ihracat oranını artırması beklenmekte ve buna paralel olarak orta büyüklükte ve gelişmişlik düzeyinde bir il olan Düzce nin Anadolu nun Yıldızı Parlayan iller kategorisinde anılması beklenmektedir 2.3. Önümüzdeki 10 sene içerisinde Düzce de sanayinin gelişimini tetikleyecek unsurlar şöyle sıralanmıştır; Düzce Üniversitesi nin yüksek kapasiteli bir üniversite olarak tasarlanmış olması, ilin ve yakın çevresinin beşeri sermayesinin gelişmesini sağlayıcı ana unsurdur Üniversitenin içinde teknopark ve çocuk teknoparkının yer alması Düzce ilinin ve Doğu Marmara Bölgesi nin bilişim kültürünün gelişmesinde ve sanayi faaliyetlerinin inovasyonla desteklenmesinde başat rol oynayabilir Üniversite-sanayi işbirliğinin ileri düzeyde inşa edilmesini sağlayacak sosyal sermaye altyapısının varlığı kilit öneme sahiptir Teşvikler sonrasında farklı alanlarda yer seçmiş olan sanayi tesislerinin toplulaştırılarak ihtisaslaşmış OSB lere dönüştürülmesi gerekmektedir. Yeni sanayi bölgelerinde, teknolojik yenilikler ve yenilikçi kullanımlarla yeşil üretim yapılmalıdır. Bu açıdan, Islah OSB çalışmaları ilde sanayinin planlı gelişmesi için büyük bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Sanayi tesisleri aynı zamanda, yeni yapılandırma ve ihtisaslaştırma ile yerel ekonomilerin gelişmesi için lokomotif olmalıdır Düzce ilinin karayolu ağları açısından ülkenin erişilebilirliği en yüksek yerlerinden birinde konumlanmış olması ve ülke sanayisinin karayolu yoğun faaliyet göstermesi Düzce nin sanayi vizyonu açısından büyük bir avantajdır. Diğer yandan, OSB lerin çevre yolu bağlantılarının yetersizliğinin giderilmesi gerekmektedir Teşvik yasası kapsamında özellikle 1990 lı yıllarda Düzce de yer seçmiş olan sanayi, sektörel olarak büyümüş ancak kalkınmada çok etkin bir rol alamamış yatırımların bazı sorun alanların bulunmaktadır vizyonunda bu sorun alanlarının bertarafı hem bölgesel araçlarla hem de ulusal araçlarla sağlanacaktır İhtisaslaşma, kapasite ve eğitim eksikliği: mevcut 2 OSB nin kapasitelerinin altında çalışması, çalışanların eğitim yetersizliği, OSB lerin ihtisaslaşmada eksiklikleri Teşviklerin planlanması: mevcut durumda tekstil ve otomotiv sektörlerinin en çok teşvik alıyor olmasına rağmen kalkınmada öncelikli sektörlerin belirlenmeden yer seçen ve yeterli katma değer yaratamayan sektörlerin varlığı Gümrüğün olmaması: 1990 larda mevcut gümrüğün verimli kullanılamayıp Düzce yi terk etmesi, Düzce nin bölgesel çekim özelliğini yitirmesi OCAK 2013 Sayfa 4 / 17

5 Küçük işletmelerin çokluğu ve yönetimin zorluğu: İşletme büyüklüklerinin yetersizliği ve ayrıklığı sebebiyle toplulaştırma gerekmektedir vizyonunda söz konusu problemlerin büyük kısmını çözmüş ve daha güçlü bir ekonomik yapı ile daha gelişmiş bir Düzce ilini diğer potansiyel alanları ile bütüncül bir şekilde planlamak gerekmektedir İlde verimliliği yüksek tarım alanlarının varolması ve tarım kültürünün gelişmiş olması üreten şehir Düzce vizyonunun temelini oluşturmaktadır. Tarım sektöründe Düzce çalıştaylarında tespit edilen problem alanları aşağıdaki gibidir; Başta fındık olmak üzere ilde üretilen tarım ürünlerinin piyasa değerlerinin ulusal ve uluslararası piyasa değişikliklerine fazla bağlı olması Tarıma dayalı sanayi yatırımlarının gelişmemiş olması, verimli arazinin etkin kullanılmaması: 1. derece verimli tarım arazilerine sahip topraklarda sanayi yatırımın elde edilen ürünlere yönlendirilmiyor olması Çiftçinin eğitim eksikliği: Çiftçinin toprağı verimli kullanmaya ilişkin gereken eğitimi almıyor olması. Üniversitede alana ilişkin bölüm ve programlara ihtiyaç duyulması Sulama alt yapısının iyi kullanılamıyor olması: 1960 lı yıllarda yapımı tamamlanan sulama alt yapısının verimli kullanılamıyor olması. 3. EKO-TURİZM KENTİ DÜZCE 3.1. Birbiriyle yarışan ve çatışan değil, uyum içinde uzlaşan ve buluşan kültürlerin mozaiği olarak tanımlanan Düzce nin yeni vizyonu bu kültürleri yansıtmalıdır. Düzenlenen çalıştaylarda Yeşil ve Mavinin Buluştuğu kentte, kültürlerin, ekonomik kalkınma için sektörlerin ve kişilerin de buluşması Eko-turizm kenti Düzce vizyonunun olmazsa olmaz kavramları olarak ortaya konmuştur Eko-turizm kenti Düzce vizyonunun amaçları; alanda mümkün olduğunca az iz bırakmak, kültürel ve çevresel farkındalık yaratmak, hem ziyaretçiler, hem de ev sahipleri için olumlu tecrübeler sağlamak, koruma faaliyetlerine kaynak yaratmak, yerel halka ekonomik katkı sağlamak, tehlike altındaki değerlere dikkat çekmek, somut olmayan kültürel mirası yaşatmak, (yemek, zanaatlar, müzik...) sürdürülebilir kalkınma sağlamak, yerel inisiyatifi harekete geçirmek, kaynakları verimli ve sorumlu kullanmak şeklinde tanımlanmaktadır Düzce nin eko vizyon kimliğini; deniz, doğa, antik kent, spor, kamp, yayla turizmi alternatifleri oluşturmaktadır Önerilen İlkeler: Yeşil üçgen bölgesinin yayla turizm alanı olarak ilan edilerek koruma altına alınması Yeşil üçgen içerisindeki imar faaliyetlerinin denetim altına alınması Alana araç girişinin kontrol altına alınarak alternatif ulaşım ve taşıma stratejileri uygulanması Yerel halkın projeye katılımının sağlanması Geleneksel ekonomik faaliyetlerin ve somut olmayan kültür mirasının korunması. OCAK 2013 Sayfa 5 / 17

6 Yaylaların turizm kapasitesinin belirlenerek, kapasitenin aşılmamasına yönelik tedbirler alınması Sürdürülebilir bir kaynak kullanım politikası geliştirilmesi Atık toplama ve kanalizasyonla ilgili politikalar geliştirilmesi Kullanım hakları ve mülkiyetler ile ilgili hukuki düzenlemeler yapılması Yerel ürünlerin yetiştirilmesi ve pazarlanmasına yönelik marka değer yaratılması. Bu amaçla köy ürünleri kooperatifi kurulması vizyonunda Düzce ili; Üniversitesi; teknoparkı, bilimsel yayınları, Ar-Ge çalışmaları ile Türkiye nin önde gelen üniversitelerinden birisi olmuş, Teknolojiyi kullanan ve yeniyi üreten bir topluma sahip, Sanayisinin tamamına yakını planlı sanayi bölgelerinde mevzuata uygun ve çevresel sürdürülebilirliği sağlar bir şekilde konuşlanmış, Tarımsal üretimde hem ihracat kapasitesi artmış, hem de ürün çeşitliliği ulusal politikalarla uyumlu bir şekilde geliştirilmiş, Bu şekilde konuşlanan sanayi faaliyetlerinden daha yüksek katma değer edebilen ve bazı üretim alanlarında yığınlaşmadan öte akıllı ihtisaslaşma seviyesine gelmiş, Doğal değerler açısından sahip olduğu potansiyeli koruyarak kullanma dengesini kurmuş ve sürdürülebilir ekonomik değere dönüştürmüş, Güçlü ulaşım bağlantıları ile bölgesel bir aktarma, lojistik merkezi fonksiyonunu yüklenmiş, Doğal yaşam kalitesi ile benzer ölçekteki illerden farklı bir gelişme düzeyine erişmiş, Bölgesi ile entegre, tarihi ve doğal değerleri ile çekim merkezi haline gelmiş, Sınırları içinde yaşayanları üst düzey bir yaşam kalitesi ve çok renkli kültür mozaiği ile kuşatmış bir il olarak tasavvur edilmeli ve bu tüm çalışmalar bu yönde planlanıp uygulanmalıdır. OCAK 2013 Sayfa 6 / 17

7 Düzce ili özelinde MARKA tarafından yürütülen çalışmalarda ortaya konan ortak fikirlerin perspektifiyle, kentsel dönüşüm, kırsal kalkınma, sanayi ve üniversite konu başlıklarında aşağıdaki öneriler üretilmiştir. DÜZCE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM Düzce için kentsel dönüşüm uygulamaları 1999 yılında yaşanan deprem sonrasında; gerek deprem afetinin etkilerinden kurtulamamış alanlarda gerekse mal ve can kaybına yol açma riski yüksek olan ve muhtemel bir depreme maruz kalma ihtimali yüksek olan diğer alanlarda 6306 sayılı yasa ile kentsel planlama açısından anlamlı bir süreç ortaya konmuştur. Düzce de nitelikli kentleşmenin sağlanabilmesi için kentsel dönüşüm uygulama aracı haline gelmiştir vizyonuyla paralel bir şekilde bulunduğun konumdan daha güçlü bir konuma gelebilmesi için faaliyetlerde bulunulması gereken Düzce ili özelinde MARKA tarafından gerçekleştirilen çalıştaylarda, bölge paydaşı tarafından dile getirilen ve uzman kişiler tarafından yorumlanarak yayınlanan raporlarda, kentsel dönüşüm uygulamalarına yönelik önerileri de içeren kalkınma ilkeleri belirlenmiştir. Bu çalışmalarda üretilen Düzce nin mekânsal gelişim strateji çerçevesinin 4 bileşeni bulunmaktadır; Merkezden uzaklaştıkça yoğunluğu düşen yenilikçi koridorlar Koridorlar üzerinde yoğunlaşan, yaşama ve çalışma alanı birlikteliği olan tematik odaklar Kentin gelişim yönünü belirleyen ve odakları birbirine bağlayan yeşil ağ Dağınık doku yerine dayanıklı kentsel doku tasarlanmalıdır. Bahsi geçen çalışmalarda öne çıkan kentsel dönüşüm önerileri aşağıda detaylandırılmıştır. Önerilen Kentsel Dönüşüm İlkesi 1: Düzce de nitelikli tarım alanlarına yayılım engellenmeli Düzce kentinin tarım alanları üzerinde gelişimi kısıtlanmalı, yoğunluk azaltılmalıdır. Su havzası içinde yer alması nedeniyle, tarım alanları ve su havzaları mutlaka korunmalı, kentin gelişimi sınırlandırılmalıdır. Nüfus artışının durması ve doğal ve küçük bir kent imajının korunması gerektiği belirtilmiştir. Özellikle sanayi sektörünün Düzce de yaratacağı aşırı ve kontrolsüz büyüme bugünden önlenmeli, sanayi havza dışına alınmalıdır. Önerilen Kentsel Dönüşüm İlkesi 2: Düzce de sanayinin organize şekilde ve ihtisaslaşma üzerinde desteklenmeli Mevcut planların ve üretilecek olan yeni planların yeni teşvik sistemi ile de yoğun olarak düzce iline gelecek olan yeni yatırımları öncelikle OSB lere ve daha sonra da sanayi alanlarına yönlendirmesi beklenmektedir. Kamunun plan yaptırımında ve verimli alanların korunmasında takipçi rol üstlenmesi gerekli görülmektedir. OCAK 2013 Sayfa 7 / 17

8 Önerilen Kentsel Dönüşüm İlkesi 3: Nitelikli kentsel doku gelişimi desteklenmeli Nitelikli kentsel doku gelişimi ile kent kimliğini ortaya koyan yeni bir kent merkezinin, kent içinde merkezi kullanımların kademelendirildiği tematik odakların ve kamusal kullanımları üzerinde barındıran bir kentsel omurganın tasarlanması kastedilmektedir. Kentsel Odak (Yeni Kent Merkezi) Kent merkezi ve yeni merkez alanı, kent ölçeğinde hizmet veren yeni kentsel odak olarak tanımlanmıştır. Karma kullanımlı yeni bir merkez yaratmak, geleneksel merkezin baskısını azaltmak, Asar Deresi ve D100 buluşmasını sağlamak amacıyla yeni merkez tasarlanmıştır. Mevcut geleneksel merkez ile bütünleşen, batı aksı gelişim ve dönüşümünü toparlayan, karma kullanımları ile açık alan ve kamusal mekan gereksinimlerini karşılayan yeni merkez, Düzce nin yaşama ve çalışma alanı birlikteliğinin sağlandığı mekan olacaktır. Bu nedenle yeni merkez tasarımında, Kenti su ile buluşturmak adına suyun canlılığını kullanan kamusal alanlar oluşturmak Yeni yaşam alanlarında yeni kentsel dokular üretmek Geleneksel merkez ile yaya aksı ve yeşil alan sürekliliğini sağlamak Asar deresi ve D100 kenarında 2 kent vitrini oluşturmak Kamusal alan yaratmak Karma kullanımlı ve eğitim, kültür, spor, sağlık temalı odaklar oluşturmak stratejileri benimsenmelidir. Tematik Odaklar Düzce ilini ve kent merkezini Düzce 2023 vizyonuna taşıyacak sanayi, tarım ve hizmetler sektörü ile güçlenmiş ekonomisinin yanısıra yüksek yaşam kalitesi sunan güçlü bir orta büyüklükte kent hedefini yakalamış Kentin kuzeyi ile güneyini buluşturan, doğusu ile batısını kontrol altına alan Yeni Kentsel Omurga üzerinde; Kuzey Kapısı; Hizmet-Eğlence Merkezi Karma Kullanım; Konut, Teknoloji Merkezi Karaca Deresi Su Kenarı Merkezi D100 Kenarı; Ticaret ve Hizmet Yeni Merkez Kamusal Odağı; Eğitim, spor ve kültür Asar Deresi Odağı; Su Kenarı Yerleşim ve Rekreasyon Güney Kapısı; Karma kullanım ve Rekreasyon olmak üzere farklılaşan 7 tematik odak önerilmiştir. OCAK 2013 Sayfa 8 / 17

9 Kentsel Omurga Eğitim, kamusal kullanımlar, kentsel ve bölgesel parklar ile yenilikçi teknolojiler ve yeni yaşam alanları için fırsat yaratan Yeni Kentsel Omurga, Düzce nin yeni mekansal kurgusunun omurgasını oluşturacaktır. Kentsel omurga, kamusal kullanımları ile tüm kente ve bölgeye hizmet veren, gençler için iş ve konut olanakları sunan, aktivite çeşitliliğine sahip, kamusal mekan kalitesi yüksek, suyun canlılığını kullanan yeni bir yaşam alanı olmalıdır. Suyun canlılığı, Asar Deresi ve Küçük Melen i buluşması ve dere kenarı kamusal kullanım alanları yaratılmasıyla sağlanacaktır. OCAK 2013 Sayfa 9 / 17

10 ÖNERİLEN KORİDOR GELİŞİMLERİ T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Önerilen koridor gelişimleri ile sadece kendi içerisinde tutarlı büyümeyi sağlayan değil, aynı zamanda bölgesinde de bir çekim merkezi haline gelmiş bir il olmak Düzce ili için mevcut fırsat ve potansiyelleri dikkate alındığında 2023 vizyonunda gerçekleştirilebilecek bir hedeftir. OCAK 2013 Sayfa 10 / 17

11 KIRSAL KALKINMA Düzce ilinin güçlü sanayisinin yanında kırsal kalkınmayı da sağlaması hem il için, hem bölge için, hem de bu verimli arazilerin milli bir değer olmasından ötürü ülke için bir önemli görev ve hedeftir. Düzce ili için MARKA tarafından yürütülen ortak akıl çalışmalarında kırsal kalkınmaya dair önerilerin çerçevesini çizecek nitelikte fikirler ortaya konmuştur. Bu fikirlerin başında Yeşil Düzce kimliğinin öne çıkarılması gerektiğidir. Yeşil Düzce imajının yanı sıra, turizm potansiyelinin ve tarımsal çeşitliliğin ortaya çıkarılması dile getirilmiştir. Kırsal kalkınma ile ilgili belirlenen ilkeler aşağıda detaylandırılmıştır. Yeşil Düzce Düzce nin doğal değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için öncelikle Yeşil Düzce nin ekolojik değerleri ve onu etkileyen risk alanları ele alınmalıdır. Kente Yeşil Düzce kimliği kazandıran unsurlar; mikro kliması, vadileri, orman ve yayla sistemleri, su havzası niteliği, alüvyonlu toprakları, bitki çeşitliliği ve bu sistem içinde yer alan canlı türleridir. Düzce Ovasını çevreleyen Bolu Dağı Sistemi ve Karadeniz Kıyısı, havzanın iklimini ve ekolojik kimliğini belirlemektedir. Kocaeli ve Sakarya havzalar sisteminin bir parçası olan Düzce Ovası; Asarsuyu, Uğursuyu, Küçük Melen, Aksu Deresi, Büyük Melen, Efteni Gölü, Karaca Deresi su kaynaklarından beslenmektedir. Ova, Düzce nin eko-turizm değeri yaratması ve bölgesel ağa entegre olmasında önem taşımaktadır. Dağ ve denizin kentle bütünleştirilmesi amacıyla, Efteni Gölü - su kuşları üretme ve koruma sahası, gibi kentsel ve bölgesel Yeşil Odak lar belirlenmeli, koruma ve kullanma dengesi içinde gelişim sağlanmalıdır. Ekolojik Kimliğin Yeniden Kazanılması Yeşil Düzce kimliğine sahip olan kentte, doğa, iklim, fauna, doğal yaşam, akarsular hatta organizmaların oluşturduğu ekosistem, kentin yeşil kimliğini oluşturmaktadır. Bölgenin geçmişte göl olması, alüvyonlu topraklar, nehirler ve su havzası niteliği nedeniyle Düzce nin ekolojik kimliği oldukça güçlü ve değerlidir. Ekolojik değer sistemlerinin yeniden yaratılması için koruma ve kullanma alanları elde edilmelidir. Koruma ve kullanmanın bir arada yer alabileceği kullanımlar; Arboretum Agro-turizm alanları Organik tarım tesisleri Entegre tarım alanları Konuralp ve Düzce Üniversitesinin arkeolojik çalışma ve araştırma alanları Doğa sporu güzergâhları olarak tanımlanmıştır. Doğal alanlar sistemi içinde, günübirlik tesislerin ekolojik koruma alanları ile entegre olduğu bir model ile bölge ve havzaya kazandırılması gerekmektedir. Kırsalda Turizm Alternatifleri OCAK 2013 Sayfa 11 / 17

12 Düzce de Kırsal Turizm, Deniz Turizmi, Doğa Turizmi ve Kongre Turizmi potansiyeli vardır. Ankara ve İstanbul da yaşayan 20 milyon kişiye yakınlığı ve otellerin yapılmaya başlaması, kentteki turizm potansiyelini artırmıştır. Diğer taraftan ilde varolan yaylalar turizm değerine dönüştürülmeli ve yayla turizmi teşvik edilmelidir. Bölgenin doğal ve kültürel zenginliği turizmin farklılaşması ve özelleşmesi için önemli fırsatlar sunmaktadır. Düzce ve bulunduğu bölge eko-turizmin geliştirilmesi ve eko-yaşam olanakları açısından zengin bir coğrafyadır. Düzce nin dağları, yaylaları, gölleri ve nehirleri, mağaraları, fauna ve florası; eko turistin insanı, doğayı ve kültürü keşfetme duygusunu vermektedir. Bunun yanı sıra, Düzce nin turizm sektörüne yönelik pazar avantajı, metropol kentlere yakınlığı ve ulaşım kolaylığı, yatırım ve yatırımcılar ile yerli turistler açısından bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Eko turizmin en önemli bileşenlerinden biri olan yöre halkı ile ekonomik ve toplumsal etkileşim yerel kalkınmanın temelini oluşturmalıdır. Bölgesel eko turizm stratejisinin başarılı olması için, yerel yöne mler, yerel halk, özel sektör, sivil toplum örgütleri ka lımıyla Yeşil Alan Yöne mi Birliği kurulmalıdır. Bölgesel kalkınma mozaiği, ekoturizmin eko-vizyon çerçevesinde geliştirilmesine bağlıdır. Bölgesel eko turizm stratejisinin yaratacağı fırsatlar, koruma alanları için gelir yaratılması, yerel iş olanaklarının artırılması, yerel kalkınma modelinin desteklenmesidir. Düzce, Bolu, Abant, Yedigöller ve Kartalkaya, arasında eko-turizm odaklı stratejik ortaklıklar kurularak, bölgenin eko turizm kimliği güçlendirilmelidir. Kampçılık, yarış, yayla, doğa, termal, kültür ve tarih turizmi kapasitesine sahip olan bölgede, Akçakoca, Konuralp, Ağlayan Kaya, Kartepe, gibi bir nitelikli turizm destinasyonları yer almaktadır. İlk turizm merkezi, ilk ev pansiyonculuğu, devletin ilk turizm yatırımı olan Akçakoca da bugün turizmin yeniden canlandırılması için kapasite artırımı programları uygulanmalıdır. Turizm potansiyeline sahip olan Efteni termal oteli, Kardüz kış turizmi potansiyeli de değerlendirilmelidir. Turizm kapasitesinin geliştirilmesi için; Uluslararası spor etkinlikleri düzenlenmesi, Mevcut atıl potansiyellerin değerlendirilmesi, Turizme yönelik eğitim kapasitesinin artırılması konuları belirtilmiştir. Akçakoca, geçmişte Ankara nın denize açılan kapısı iken, fındığın getirisi turizm getirisinden fazla olunca turizm sektöründe gerilemeler başlamıştır. Bugün ise fındık tarlalarının mülkiyetlerinin parçalanması nedeniyle verimli fındık üretimi sağlanamamış, Akçakocalılar ekonomik sıkıntı içine girmişlerdir. Akçakoca nın deniz turizmi ve eko turizm kapasitelerinin kullanılmasıyla turizm yeniden canlandırılmalıdır. OCAK 2013 Sayfa 12 / 17

13 Tarım Sektörü Ova, nitelikli tarım topraklarından oluşmaktadır. Toprakların en verimli haliyle değerlendirilebilmesi için mevcut çiftçinin eğitilerek Organize Tarım Bölgeleri Kooperatifler sisteminde yeniden yapılandırılması sağlanmalıdır. Düzce Ovası içinde kırsal yerleşimler sınırlandırılmalı, çeperdeki kırsal yerleşimler desteklenmelidir. Tarımsal ve sulanabilir 1. ve 2. sınıf tarım alanlarını sınırlayarak geçirilen bir çevre yolu ile Gölyaka, Gümüşova, Cumayeri, Çilimli, Kaynaşlı ve Beyköy yerleşmeleri birbirine bağlanmalı ve bu kuşak boyunca alt merkezler çevresinde yeni yerleşim alanları oluşturularak kentsel gelişim ova çeperlerine kaydırılmalıdır. Tarıma dayalı sanayi yatırımlarının gelişmemiş olması, Verimli arazinin etkin kullanılmaması, 1.derece verimli tarım arazilerine sahip topraklardaki sanayi yatırımları, Çiftçinin eğitim eksikliği, Üniversitenin tarım sektörüne ilişkin bölüm ve program yetersizliği, Sulama alt yapısının iyi kullanılmamasıdır. Pazar avantajı ve 1.sınıf kalitede verimli toprakların potansiyelleri değerlendirilerek Entegre Organik Tarım Stratejisi geliştirilmeli, yatırımcıların pazara yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Mevcut destek programlarının kullanılabilirliğini arttırabilmek için tarımsal üretimin planlanması ve yeniden organizasyonu gerekmektedir. Bu amaçla önerilen adımlar; Tarım Planlaması, Organize Tarım Bölgeleri / Kooperatifçilik İşletmelerin toplulaştırılması ve büyütülmesi Çiftçinin eğitilmesi Emek yoğun, kar marjı yüksek üretimin yapılması Ev kadının pazarlanabilir ürünlerle üretime katılmasıdır. Kırsal Kapasite Bölge içinde bütüncül sektörel planlama yapıldığı durumda, Düzce nin etkisi çarpan etkisi ile katlanacaktır. Bütüncül kapasite artışında köylerin kapasitelerinin artırılması öncelikli konu olmalıdır. Bugün temel olarak hayvancılık ve eko turizm sektörlerinin geliştiği köylerde, bu iki sektör dışında hangi sektörlerin geliştirilebileceği araştırılmalıdır. Bu amaçla, Turizm İl Müdürlükleri il işbirliği içinde Fizibilite Raporları hazırlanarak köylerin farklılaşan nitelikleri ve kapasiteleri belirlenmelidir. Bölge düzeyinde kapasite artışı sağlanması için; Yönlendirme ve kapasite artışı sağlanmalı, Kapasite analizleri hazırlanmalı, Köy kooperatifleri kurulmalı, Köylerin turizm değeri envanteri çıkarılmalıdır. OCAK 2013 Sayfa 13 / 17

14 DÜZCE DE SANAYİ Düzce İli Sanayi Kompozisyonu 1999 Marmara ve Düzce depremleri ile ekonomisi ve sosyal hayatı büyük yara alan Düzce ili, ülkenin en küçük yüz ölçümüne sahip illerinden biri ve en genç ili olmasına rağmen özellikle 2004 yılında çıkarılan Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile hızla bir sanayileşme hamlesine girmiştir. Günümüzde mevcut 2 OSB (yaklaşık 6500 çalışanı ile) ve OSB alanlarının dışında da büyük ölçekli yatırımların olduğu önemli bir ilimizdir lerle birlikte büyüklü küçüklü yatırımlar almaya başlayan Düzce de, sanayinin çok da eski geçmişi olmamasına rağmen, 2011 yılı itibariyle resmi olarak 77 milyon dolar dolayında ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu veri Düzce nin gerçek potansiyeli olmayıp, Düzce de yatırım yapan firmaların önemli bir bölümünün merkezlerinin de Düzce de olmaması nedeniyle gerçek tutarın daha yüksek olduğu bilinmektedir. Sanayi alanlarının dışında il ekonomisinde; küçük sanayi sitesi ve dağılmış halde bulunan küçük esnaflar önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde Düzce den 7 firma bulunmaktadır. Toplam kurulu işletme sayısı in üzerindedir. Bu işletmelerden kadarı odalara kayıtlıdır. Ayrıca Düzce de yabancı sermayeli 19 adet yatırım mevcuttur. Düzce den 2011 yılında, TÜİK verilerine göre toplam 94 farklı ülkeye 77 milyon $ lık ihracat gerçekleştirilmiş olmakla birlikte; Düzce ve bölgemizdeki diğer illerin temel sorunu, üretim Düzce de, Sakarya, Kocaeli nde yapılmasına karşılık, firma merkezlerinin İstanbul da olması nedeniyle resmi ihracatlarının İstanbul da kaydedilmesi sorunudur. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ndan 2012 yılında 155 firma (yaklaşık istihdam ile) kapasite raporu almıştır. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2011 yılında yapılan bir çalışmaya göre, firma merkezleri Düzce de veya Düzce dışında bulunan ancak fabrikası Düzce de bulunan ihracatçı firmalara toplam ne kadar ihracat yaptıklarını sormuş ve sadece Düzce nin 1 milyar doların üzerinde ihracatının olduğu, ancak resmi olarak bu miktarın İstanbul yapmış gibi kayıtlarda göründüğünü tespit edilmiştir. Düzce de ihracatı gerçekleştiren sektörlerin genel olarak; Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri, Taşıt Araçları ve Yan Sanayi, Makine ve Aksamları, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Tekstil ve Hammaddeleri ile Demir-Çelik ürünleri sektörleri olduğu görülmektedir. Sözkonusu sektörler Düzce sanayisinde önemli bir yer tutmaktadır. Düzce de kümelenme potansiyeli açısından; Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri, Tekstil ve Hammaddeleri, Makine ve Aksamları üzerinde durulması gereken sektörler olarak öne çıkmaktadır Düzce ilinde tekstil ve tekstil ürünleri imalatı, ağaç ürünleri imalatı ve makine ve teçhizat imalatı sanayi sektörleri ön plana çıkmaktadır. Bölge tekstil sanayi bilançosunun %37 sinin üretildiği Düzce, bölgede tekstil sanayinde ilk sırada yer almaktadır. Tekstil sanayi, Düzce ilinde en gelişmiş sanayi sektörü olarak ildeki sanayi işletmelerinin %20 sini, toplam sanayi işgücünün %25 ini ve il sanayi sektörü bilançosunun %23 ünü kapsamaktadır. OCAK 2013 Sayfa 14 / 17

15 İlin bölge sanayisi içerisinde yüksek paya sahip olduğu bir diğer sektör ağaç ürünleri imalatı sektörüdür. Bölgedeki ağaç ürünleri imalatı sektörü bilançosunun %18 i Düzce ilinde üretilmekte, bölgede bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin ise %17 si Düzce ilinde bulunmaktadır. Ağaç ürünleri imalatı sektörü, Düzce ili sanayi sektörü toplam bilançosu içerisinde %13 lük bir paya sahip olmakla beraber, bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin ildeki toplam işletmeler içerisindeki payı %10 dur. Ancak ilde bu sektörde sağlanan istihdamın il sanayi istihdamına oranı %8 ile altıncı sırada yer almaktadır. İldeki toplam bilançonun %15 inin üretildiği makine ve teçhizat imalatı sektörü Düzce ilinde en yüksek bilanço rakamına sahip ikinci sanayi sektörüdür. İl sanayi işletmelerinin %9 unun faaliyet gösterdiği ve il sanayi sektöründeki kayıtlı istihdamın %7 sinin gerçekleştiği sektörde orta ve büyük ölçekli işletmeler yer almaktadır. Diğer yandan, sektörde sağlanan kayıtlı istihdamda; makine ve teçhizat imalatı sektörü Düzce ilinde bilanço ve işletme sayıları içerisinde aldığı pay kadar yüksek oranlara sahip değildir. Düzce ilinde tüm sektörlerdeki işletmeler içinde işletme sayısında %20 lik oranla, istihdam oranında %25 lik oranla ve bilançonun bölgedeki tüm bilanço toplamına olan %23 lük oranıyla tekstil ve tekstil ürünleri imalatı sektörü önder sektördür. İl ekonomisi içerisinde oldukça yüksek paya sahip olan bu sektör son dönemde yaşanan kriz sonrasında durgun bir haldedir ve yeni dönemde teşvik sisteminden faydalanmayı beklemektedirler. Sanayi Sektörüne Yönelik Sorunsal Tanımlamaları: - DPT Müsteşarlığı tarafından 2003 senesinde yapılan İmalat Sektörü Gelişmişlik Sıralaması çalışmasında, Düzce 35. sırada yer almaktadır. Bu nedenle Düzce ilinin sıralamada daha yukarılara çekilmesi için ekonomik aktiviteleri canlandırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, yeni teşvik paketinden maksimum düzeyde faydalanabilmek için uygun şartları oluşturmak gerekmektedir yılı itibariyle Türkiye deki payı %0,1 ve değeri de 77 milyon dolar olarak tespit edilen Düzce ilinin ihracat değeri ve Türkiye içindeki payı çok daha yüksektir. İlde faaliyet göstermesine rağmen firmaların büyük bir bölümünün firma merkezlerinin il dışında (genellikle İstanbul da) olmasından dolayı ihracat rakamları resmi olarak Düzce ili verileri arasında yer almamaktadır. - Türkiye geneli incelendiğinde Düzce ilinin ihracatının sektörel dağılımı ile en çok örtüşen sektörel dağılıma sahip diğer iller, benzerlik katsayısı yüksek olan iller olarak değerlendirildiğinde karşımıza Kahramanmaraş ve Balıkesir illeri çıkmaktadır. Bu illerden Kahramanmaraş da 3, Balıkesir de kurulu 5 OSB bulunmaktadır. Bu yönüyle de incelendiğinde de Düzce de OSB eksikliği görülmektedir. - Bugünkü durumda Gümüşova ilçesinde OSB yönetmeliği Geçici 5. Maddesine uygun bir şekilde Düzce Valiliği ne başvurusu yapılmış olan Gümüşova Islah OSB alanı mevcut durumda da Düzce nin önemli sanayi kuruluşlarını barındırmaktadır. Gümüşova Islah OSB nin kuruluş sürecinin tamamlanmasından sonra Düzce ilinin ekonomisinin ve kentsel yaşam kalitesinin daha ada fazla yükselmesi beklenmektedir. Bu da Düzce ilinin 2023 vizyonuna daha güçlü bir şekilde hazırlanmasını teşvik edecektir. Ayrıca yeni teşvik kanunun da devreye girmesi ile 6 OCAK 2013 Sayfa 15 / 17

16 teşvik bölgesine ayrılmış olan yapı içerisinde 4. bölgede yer alan Düzce ilinin OSB alanlarında yer alan ve alacak firmaların bu kanundan çok daha fazla faydalanarak ilin gelişimine katkıda bulunmaları kuvvetle muhtemeldir. Düzce nin Sanayi Sektöründe Taşıdığı Potansiyeller - TEM Otoyoluna ve İstanbul a olan yakınlığı ile ulaşım bağlantıları açısından güçlü konumu ile sanayi firmaları için çekici bir ilçe olmuştur. Yeni Teşvik yasasının da uygulamaya konması ile birlikte bu çekicilik artarak devam edecektir. Bu süreçte ayrıca İstanbul sanayinin desantralizasyonu sürecinde de nitelikli sanayi firmalarının ilk tercihlerinden birisi Düzce ili olacaktır. Düzce ili de bu yer taleplerine planları ile tümüyle hazır olmalıdır. - Düzce halkı da sanayiye dayalı büyüme ve kalkınmayı kabul etmiş, hatta daha fazlasını bekler durumdadır. İlde genel olarak sanayi gelişimini ve OSB oluşumlarını kabul etmiş ve bu oluşumun gelişmesini/büyümesini bekleyen bir toplumsal/sosyal yapı da bulunmaktadır ki, bir ilin gelişmesindeki en önemli sosyolojik olgularından biri olan bu konuya Düzce nin yaklaşımı oldukça pozitiftir. Sanayi Sektörüne Yönelik Öneriler OSB alanlarının genişletilmesi önerilmektedir. Bu önerinin gerekçeleri: - Mevcut OSB lerde doluluk oranları %100 e ulaşmış durumdadır. Düzce ye gelecek olan yeni sanayi faaliyetleri için altyapısı hazır alanların kentte yer alması gerekmektedir. - Yeni gelecek olan sanayi firmaları altyapı imkânları ve diğer faydaları dolayısıyla OSB alanını seçeceklerinden münferit sanayi yapılanması azalacaktır ve hem kentsel makroform hem de çevre açısından yönetilmesi daha kolay ve verimli bir sürece girilecektir. - TR42 Doğu Marmara Bölge Planı, 1/ ve 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planları nın da yönlendirmeleri sanayi gelişiminin OSB lerle sağlanması yönündedir - Günümüzde yüksek ihracat hacmine ulaşmış ülkeler incelendiğinde OSB lerin bile bir adım ötesinde nitelenen, uzmanlaşma ve işbölümünün yüksek seviyede olduğu organize sanayi bölgelerinde üretim yapıldığı görülmektedir - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından birçok projeyle desteklenen kümelenme olgusunu da Düzce de mevcutta bir aktif kümelenme süreci olmadığı da dikkate alınırsa, potansiyel sektörleri kümelenme açısından desteklemek Islah OSB organizasyonu çatısı altında daha kolay ve verimli bir süreç haline gelecektir. - Münferit sanayi yapılanmasının azaltılması yolu ile konut ve sosyal donatı alanları ile sanayi alanlarının iç içe geçmesi daha az seviyede olacak ve bu da sağlıklı kentleşme imkânı verecektir. - OSB ile altyapı maliyetleri azaltılmakta ve altyapı hizmetleri daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmektedir. OSB kanununa göre yönetimin OSB içerisindeki firmalardan OCAK 2013 Sayfa 16 / 17

17 oluşturulmasının ve tek bir yönetim çatısı altında toplanmanın getirdiği avantajlar bulunmaktadır. - OSB ile birlikte sanayi firmalarının ulaşım bağlantıları da daha güçlü bir şekilde düzenlenecektir. Ana ulaşım kararlarında münferit sanayi yapılarının ulaşım ve lojistik imkânlarını planlamak maliyetli ve zahmetli olmasına karşın OSB ler için ulaşım bağlantıları ile lojistik imkânlarını düşünmek daha kolaydır. DÜZCE VE İNOVASYON Düzce Üniversitesi nin yüksek kapasiteli bir üniversite olarak tasarlanmış olması, ilin ve yakın çevresinin beşeri sermayesinin gelişmesini sağlayıcı ana unsurdur yılında kurulmuş olan Düzce Üniversitesi nin, yaratabileceği katma değerin artabilmesi için il düzeyinde faaliyet gösteren özel sektör-kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının üniversite ile entegrasyonu üst seviyeye çıkartılmalı ve işbirliği ağı vasıtasıyla Düzce nin gelişimine yönelik projeler hayata geçirilmelidir. Düzce Üniversitesi ne öğretim yılında 3657 yeni öğrencinin kayıt yaptırmıştır. İlerleyen yıllarda bu sayının hızla artacak olması il düzeyinde gerekli olan canlılığın artmasına katkı sağlayacak olmakla birlikte bir takım ihtiyaçları da beraberinde getirecektir. Bu kapsamda, öğrencilerin vakit geçirebileceği alanların ön plana çıkartılması, öğrencilerin üniversite yerleşkesinden şehir merkezine çıkarak bütünleşmeyi teşvik edecek uygulamaların güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Üniversitenin aktifliği ve üniversite nüfusunun artışı vasıtasıyla il düzeyinde kültür ve sanatın gelişmesine yönelik faaliyetler ivmelenecektir. Bu anlamda, kamusal mekânların tesis edilmesi ve yerel halk da dahil olmak üzere katılımcılığı sağlayacak faaliyetlerin kamu-üniversite işbirliği ile geliştirilmesi önemli bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversite öğrencilerinin yanı sıra Düzce de genç nüfusun yoğun olduğu da göz önünde bulundurulursa, Düzce gençlerine yönelik kentsel kullanımların artırılması zaruri bir ihtiyaç olarak değerlendirilebilir. Bu sayede, Düzce ilinin çekim merkezi olması için gerçekleştirilen çalışmalar daha da anlam kazanacaktır. Hızla gelişmekte olan üniversitenin bölümlerinin bölgeye hizmet edecek ve kalifiye işgücü yaratacak şekilde yeniden tasarlanması ve yeni kurulmuş olan tekno-kentin sanayi ile işbirliği yaparak belirli bir konsept çerçevesinde çalışmalarını sürdürmesi ve bu alanlara yönelik ihtisaslaşmanın sağlanması ilin ekonomik verimliliğini artıracaktır. Üniversite ile kent arasında entegrasyonun sağlanması, Düzce de bulunan tüm kamu kurumlarının Valilik koordinasyonunda üniversite ile işbirliğini gerçekleştirmesi ve ayrıca sivil toplum ile özel sektörün de bu sürece dâhil edilmesi gerekmektedir. Bu sayede, Düzce nin çekim merkezi haline getirilme çalışmaları ivmelenecektir. Üniversitenin de kendi içerisinde projeler geliştirerek ilin kalkınma sürecine destek vermesi gerekmektedir. OCAK 2013 Sayfa 17 / 17

DÜZCE 81VİZYON PLANI MAVİ- YEŞİL EKONOMİ

DÜZCE 81VİZYON PLANI MAVİ- YEŞİL EKONOMİ DÜZCE 81VİZYON PLANI MAVİ- YEŞİL EKONOMİ 1 X BÖLGE Düzce Vizyon Planı Kentsel KENTStrateji tarafından MAHALLE geliştirilen kapsam ve içerik çerçevesinde, Sıla Akalp tarafından hazırlanmıştır. Kentsel Vizyon

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

BEK. BEK Analizi. Kentlerin Geleceği. Birikim Bereket Beceri Bakış Büyüme Beklenti. Kimlik Koruma Kapasite Kalkınma Katılım Kurgu

BEK. BEK Analizi. Kentlerin Geleceği. Birikim Bereket Beceri Bakış Büyüme Beklenti. Kimlik Koruma Kapasite Kalkınma Katılım Kurgu BEK Analizi Kentlerin Geleceği BEK Birikim Bereket Beceri Bakış Büyüme Beklenti Ekoloji Ekonomi Eşitlik Etkin Olma Elde Etme Entegrasyon Kimlik Koruma Kapasite Kalkınma Katılım Kurgu Kentlerin Geleceği

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

10K. 1 Kimlik 2 Koruma 3 Kalite ve Kamusal Alan 4 Kapasite 5 Kaynak 6 Kalkınma 7 Karma Kullanım ve Kümelenme 8 Katılım 9 Kurgu 10 Kentsel Strateji

10K. 1 Kimlik 2 Koruma 3 Kalite ve Kamusal Alan 4 Kapasite 5 Kaynak 6 Kalkınma 7 Karma Kullanım ve Kümelenme 8 Katılım 9 Kurgu 10 Kentsel Strateji Kentlerin Geleceği İçin 10K 1 Kimlik 2 Koruma 3 Kalite ve Kamusal Alan 4 Kapasite 5 Kaynak 6 Kalkınma 7 Karma Kullanım ve Kümelenme 8 Katılım 9 Kurgu 10 Kentsel Strateji Kentlerin Geleceği Nüfusumuzun

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

Bu çalış a, Şehir Pla cıları A.Faruk GÖKSU ve Sıla AKALP tarafı da hazırla ıştır. Kentsel Strateji- Kentsel Vizyon Platformu

Bu çalış a, Şehir Pla cıları A.Faruk GÖKSU ve Sıla AKALP tarafı da hazırla ıştır. Kentsel Strateji- Kentsel Vizyon Platformu Bu çalış a, Şehir Pla cıları A.Faruk GKSU ve Sıla AKALP tarafı da hazırla ıştır. Kentsel Strateji- Kentsel Vizyon Platformu BEYAZ TEMZ 6X6 YEN Yeni yüzyılın kentlerinin yönetim, planlama ve tasarım yaklaşımları

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU Tarih: 28 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 53 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 10 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 2 Mayıs 2013 tarihli Perşembe günü Kuşadası Korumar Otel de gerçekleştirilen çalıştay saat 10:00 da başlamıştır. Toplantıya Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ADÜ Turizm

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 1 1- TEŞVİK MEVZUATININ DÜZENLENMESİNDEK TEMEL DEVLET POLİTİKALARINA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ.

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

UNDP nin Yerel Sosyo-ekonomik Kalkınma Deneyimleri

UNDP nin Yerel Sosyo-ekonomik Kalkınma Deneyimleri UNDP nin Yerel Sosyo-ekonomik Kalkınma Deneyimleri Edinilen Dersler Bülent Açıkgöz, Yerel ve Bölgesel Sosyo-ekonomik Kalkınma Sektörü Yöneticisi 21 Şubat 2017, Konya İÇERİK A. KISACA UNDP B. YEREL SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

BÜYÜK YATIRIMLAR ÇARPAN ETKİLEŞİM STRATEJİ ÇERÇEVESİ

BÜYÜK YATIRIMLAR ÇARPAN ETKİLEŞİM STRATEJİ ÇERÇEVESİ BÜYÜK YATIRIMLAR ÇARPAN ETKİLEŞİM STRATEJİ ÇERÇEVESİ 20 Ocak 2012 tarihinde düzenlenen Yalova nın Geleceği Kentsel Gelişim Senaryoları ve Yol Haritası Çalıştayı sonuçlarını içeren Yalova Büyük Yatırımlar

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 14 12 10 8 6 4 2 0 İHRACAT (MİLYAR DOLAR) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM 214-223 BÖLGE PLANI SÜRECİ Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 3.5.213 Merinos AKKM Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları ve yeni kriz alanları

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı

BSTB: Kümelenme Destek Programı BSTB: Kümelenme Destek Programı ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞE GİDEN YOLDA KÜMELENME: ADANA-SAĞLIK TURİZMİ KÜMELENME TOPLANTISI 11/12/2012 1 Küme ne değildir? Net bir tanım yapmak mümkündür ancak bu yönde

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KKTC Sanayi Stratejisi Belgesi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır;

KKTC Sanayi Stratejisi Belgesi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır; İçindekiler 1. KKTC Sanayi Strateji Belgesi Hakkında... 3 2. Mevcut Durum Değerlendirmesi ve SWOT Sonuçları... 3 3. KKTC Sanayi Strateji Haritası... 4 4. Uygulama Etkinliğinin İzlenmesi ve Koordinasyonu...

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU Tarih: 22 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 74 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

37 KASTAMONU VİZYON PLANI RENKLERİN GİZEMİ

37 KASTAMONU VİZYON PLANI RENKLERİN GİZEMİ 7 KASTAMONU VİZYON PLANI RENKLERİN GİZEMİ Kentsel Vizyon ile X BÖLGE Kastamonu Vizyon KENT Planı Kentsel Strateji MAHALLE tarafından geliştirilen kapsam ve içerik çerçevesinde, A. Faruk Göksu ve Sıla Akalp

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜLAKATLARIN SONUÇ RAPORU

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜLAKATLARIN SONUÇ RAPORU İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜLAKATLARIN SONUÇ RAPORU Eylül-Ekim, 2012 1 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ MÜLAKAT NOTLARI Onuncu Kalkınma Planı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2014 SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Planlama Ekibi SWOT (GZFT) Analizinde yapmaktaki amaç, Kurumun, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA 2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri 14 Temmuz 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları Bütçeler ve Destek Oranları Turizm Potansiyelinin

Detaylı

TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES. Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org.

TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES. Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org. TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org.tr ÖZET Kısa adı KENTGES olan Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ... v İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TURİZM KAVRAMLARI 1. GENEL TURİZM KAVRAMLARI...5

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR Övgü PINAR 2012 yılından bu yana yürürlükte olan yatırım teşvik sistemi, ülkemizin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 13 Aralık 2010 İZKA PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir.

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm, Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı,

Detaylı

16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ

16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ 16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ Kentsel Vizyon ile X BÖLGE KENT Bursa Vizyon Planı MAHALLE Kentsel Strateji tarafından geliştirilen kapsam ve içerik çerçevesinde, A. Faruk Göksu ve Sıla

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 42 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Karabağlar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Karabağlar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Karabağlar Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Karabağlar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Karabağlar

Detaylı

DESTEK Platformu DESTEK Platformu, Gönüllülük esaslı yerinde dönüşüm modelinin yaratılması için;

DESTEK Platformu DESTEK Platformu, Gönüllülük esaslı yerinde dönüşüm modelinin yaratılması için; 3 yaşamsal dokunuş DESTEK Platformu DESTEK Platformu, Gönüllülük esaslı yerinde dönüşüm modelinin yaratılması için; Demokrasi Ekonomi Strateji Toplum Eşitlik Katılım konularında yerel girişimlere DESTEK

Detaylı

Bağımsız Değerlendirici İlanı

Bağımsız Değerlendirici İlanı Bağımsız Değerlendirici İlanı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından TR61 (Isparta, Antalya, Burdur) Düzey 2 Bölgesinde 2011 yılı ve takip eden yıllarda yürütülecek mali destek programlarına başvuruda

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN HİZMET SEKTÖRÜ

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN HİZMET SEKTÖRÜ KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA ANADOLU NUN ORTASINDA BİR YILDIZ OLARAK PARLAYACAK KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları Bilecik İl Genel Meclis Salonu

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları Bilecik İl Genel Meclis Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 24.04.2013 Bilecik İl Genel Meclis Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU KARAR 1. Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele edilmeli, etkilenen alanların ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. a) Çölleşme ve erozyon kontrolü çalışmaları

Detaylı

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER SİVAS İMALAT SANAYİİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi sanayimizin niteliğine ve niceliğine ilişkin sağlıklı bir envanterin bulunmamasıdır. Bu

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek İnternet üzerinden son başvuru

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SELÇUK SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SELÇUK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SELÇUK SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 110 Katılımcı listesindeki Sayı: 78 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

15 BURDUR VİZYON PLANI SUYA YASLANAN KENT

15 BURDUR VİZYON PLANI SUYA YASLANAN KENT 15 BURDUR VİZYON PLANI SUYA YASLANAN KENT 1 Kentsel Vizyon ile X BÖLGE Burdur Vizyon KENT Planı Kentsel Strateji MAHALLE tarafından geliştirilen kapsam ve içerik çerçevesinde, A. Faruk Göksu ve Sıla Akalp

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı