DÜZCE 2023 VİZYONU. Ocak 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZCE 2023 VİZYONU. Ocak 2013"

Transkript

1 DÜZCE 2023 VİZYONU Ocak 2013 Günümüzde Düzce sanayisi ve tarımıyla öne çıkan ulusal normların ortalama düzeyde sağlandığı bir ilimiz olmakla beraber; sahip olduğu değerler ve son ekonomik gelişmeler değerlendirildiğinde büyük bir potansiyele sahiptir. İstanbul un doğuya doğru genişlemesinin hız kazanması ve teşvik destekleri başta olmak üzere kurgulanan kamusal politikalar, kentin gelecek vizyonunu şekillendirmekte tetikleyici rol üstlenmektedir. Ülke nüfusunun dörtte birinin yaşadığı bir coğrafyanın merkezinde yer alan Düzce ilinin 2023 yılında sahip olduğu potansiyeli daha yüksek değere dönüştüren bir il olabilmesi için, ilin kalkınmasının bütüncül planlar hazırlanması/uygulanması ve söz sahibi kurum/kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kalkınma Bakanlığı tarafından yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan ve henüz onaylanmamış olan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi taslağında Düzce ili orta düzeyde gelişmiş kentler sınıflandırmasına dahil edilmiştir. Bahsedilen strateji belgesinde orta düzeyde gelişmiş kentler için önümüzdeki dönemde tarımsal verimliliklerini artırmaları, sanayi ve hizmetler sektörlerinde gelişme sağlayacak dönüşüm süreçlerini geçirmeleri ve ekonomik çeşitlenmeleri beklenmektedir. Doğu Marmara Bölgesi içinde Düzce; erişilebilirlik avantajı, artış eğilimindeki nüfusu, ekonomik kalkınma hızı, sanayi ve turizm gelişim eğilimi, nüfusluk hinterlandı (İstanbul ve Ankara nın orta noktasındaki konumu) ve tarihsel derinliği dikkate alındığında; potansiyelinin planlı bir şekilde değerlendirilmesi gereken bir ilimizdir. Bu anlamda, Düzce için kalkınma ilkelerinin ve kentsel gelişim senaryolarının önem taşıdığı muhakkaktır. Özellikle orman ürünleri, dokuma ve giyim gibi sektörlerde bölge içerisinde belirgin bir paya sahip olan Düzce nin 2023 vizyonunda bölge içerisindeki üretim ve ihracat oranını artırması beklenmekte ve buna paralel olarak orta büyüklükte ve gelişmişlik düzeyinde bir il olan Düzce nin Anadolu nun Yıldızı Parlayan İlleri kategorisinde anılması beklenmektedir. Bu beklentiyi karşılayacak en önemli göstergeler: Düzce nin; - Ulaşım bağlantılarının güçlü olması, - Ekonomik yapıdaki çeşitliliği, - Yeni ve dinamik bir üniversiteye sahip bir il olması, - 4. teşvik bölgesinde yer alan bir il olması, - Doğal güzellik ve değerlerinin varlığı ve bunun büyük bir kısmının özelikle eko-turizm stratejileri ile ekonomik değere dönüşme imkânının bulunması, - Henüz hem sektörel hem de mekânsal anlamda kapasitesini doldurmamış bir il olmasından dolayı planlı bir şekilde daha büyütülerek, yaşam kalitesinin artırılabileceği bir il olması, - Çevre düzeni planları ile gelişme alanlarının planlanmış bir il olması. OCAK 2013 Sayfa 1 / 17

2 Kalkınma ilkelerinin ve senaryolarının yenilikçi planlama yaklaşımı ve kamu-özel-sivil işbirlikleri yoluyla kurgulanması gerekliliğinden yola çıkarak, MARKA tarafından 2011 ve 2012 yıllarında Düzce ili özelinde pek çok çalıştay organize edilmiş ve yol haritalarını içeren raporlar yayınlanmıştır. Bahsedilen ortak akıl toplantılarında Düzce nin temel sorunsal ve fırsat alanları tanımlanmıştır: Kentin Sorunları: 1. Kent Ve Kır Kimliği Eksikliği 2. Kentsel Yayılma 3. Deprem Riski 4. Kapasite Kullanımı 5. Kaynakların Verimsiz Kullanımı 6. İş Ve Gelişim Fırsatlarının Düşük Olması 7. Kolektif Bilinç, Ortaklık Kültürü Eksikliği 8. Sosyal Ve Kültürel Yaşam Kalitesinin Düşüklüğü 9. Kentsel Yaşam Kalitesinin Standart Olmaması 10. Kent Merkezinin Yaşamaması Kentin Fırsatları: 1. Kültürel Mozaik Ve Demografik Çeşitlilik 2. Deprem Farkındalığı 3. Doğal Bereket 4. Teknopark - Sanayi-Üniversite İşbirliği 5. Konumu ve Pazara Yakınlık 6. Yönetilebilir Ölçek Ve İşbirliği Potansiyeli 7. Girişimcilik Ve Genç Nüfus 8. Kırsal Kalkınmaya Verilen Önem 9. Yatırım Ve İstihdam Teşvikleri Düzce nin öne çıkan ve vizyonun bu doğrultuda geliştirmesi gereken alanlar Yeşil Düzce, Üreten, Eğiten Yenilikçi Düzce ve Eko-Turizm Kenti Düzce ifadeleri ile hayat bulabilir yılları arasında, MARKA tarafından planlı gelişme ve kurumlar arası eşgüdüm gerekliliği bilinci ile Düzce paydaş grupları çeşitli platformlarda bir araya getirilmiş ve halkın Düzce vizyonu hakkındaki görüşleri toplanmıştır. Katılımcılık ilkesi temel alınarak düzenlenen organizasyonlarda edinilen bilgiler raporlar halinde yayınlanmaktadır. Söz konusu geniş bir kitleye ulaşılan katılımlı toplantılar sonucunda Düzce vizyonu görüşleri elde edilmiştir. Bu temel görüşler etrafında Düzce ilinin 2023 vizyonunda hangi bileşenler etrafında gelişmesinin muhtemel olduğunda dair özet bilgi aşağıda özetlenmiştir. Bu özette yer alan farklı alanlardaki potansiyellerin harekete geçirilmesi ve gelişmenin önünde duran bazı sorun alanlarının bertaraf edilmesi ile Düzce 2023 vizyonu çok daha güçlü bir şekilde oluşturulabilecektir. OCAK 2013 Sayfa 2 / 17

3 1. YEŞİL DÜZCE 1.1. Düzce nin doğal değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için öncelikle Yeşil Düzce nin ekolojik değerleri ve onu etkileyen risk alanları ele alınmalıdır. Kente Yeşil Düzce kimliği kazandıran unsurlar; Melen Havzası, mikro kliması, vadileri, orman ve yayla sistemleri, su havzası niteliği, alüvyal toprakları, bitki çeşitliliği ve bu sistem içinde yar alan canlı türleridir. Düzce Ovasını çevreleyen Bolu Dağı sistemi ve Karadeniz kıyısı, havzanın iklimini ve ekolojik kimliğini belirlemektedir Düzce nin eko-turizm değeri yaratması ve bölgesel ağa entegre olmasında önem taşımaktadır. Bu çerçevede Yeşil Düzce için eko-vizyon önerilerimiz; Dağ ve denizin kentle bütünleştirilmesi amacıyla, Efteni Gölü - Su kuşları üretme ve koruma sahası gibi kentsel ve bölgesel Yeşil Odak ların belirlenmesi, koruma ve kullanma dengesi içinde gelişimin sağlanması Ova, nitelikli tarım topraklarından oluşmaktadır. Toprakların en verimli haliyle değerlendirilebilmesi için mevcut çiftçinin eğitilerek Organize Tarım Bölgeleri Kooperatifler sisteminde yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Düzce Ovası nı etkileyen başlıca risk alanları mevzuatın etkin olmayışı ve buna bağlı olarak sanayi alanlarının kontrolsüz yayılmasıdır Düzce özelinde düzenlenen çalıştaylarda yerel katılımcılar tarafından sektörel planlama ve yapılandırma önerileri dile getirilmiştir Planın uygulama etkinliğini arttırabilmek için, kentsel yatırımları örgütleyici ve yönlendirici İhtisas Bölgelerinde kümelenme ile doğal çevrenin korunması önerilmiştir. Katılımcılar tarafından gittikçe küçülmekte olan tarım alanlarının envanteri oluşturularak tarımsal değerin niteliğine göre Havza Koruma Planlarının oluşturulması talep edilmiştir Plan kararları ve uygulamalarının etkin olması süreci ile ilgili olarak aksayan yönleri bertaraf etmek adına planlı sanayi bölgelerinin geliştirilmesine önem verilmiştir Düzenlenen çalıştaylarda Yeşil ve Mavinin Buluştuğu kentte, kültürlerin, ekonomik kalkınma için sektörlerin ve kişilerin de buluşması yeni vizyonun olmazsa olmaz kavramları olarak ortaya konmuştur İlde onaylanmış bir Çevre Düzeni Planı olması şehrin planlı gelişme potansiyelini taşıdığını göstermektedir Kentin günümüz metropol problemlerinden uzak, bozulmamış doğal yaşamı ile yaşam kalitesi yüksek bir il olması Yeşil Düzce vizyonunun önemli bir bileşenidir Düzce nin taşıdığı afet riski gelecek kimliği tasarlanırken her aşamada dikkate alınması gereken bir unsurdur. OCAK 2013 Sayfa 3 / 17

4 2. ÜRETEN, EĞİTEN YENİLİKÇİ DÜZCE 2.1. Doğu Marmara Bölgesi nde ( tarihleri arasında) verilen toplam 2633 yatırım teşvik belgesinin 389 u Düzce den verilmiştir. Doğu Marmara Bölgesi nden verilen toplam yatırım teşvik belge sayısının %14,77 sine, toplam yatırım tutarının da %7,50 sine sahiptir vizyonunda Düzce nin 4. Teşvik bölgesinde yer almasından dolayı bu rakamların üzerinde yeni yatırım çekmesi ve sanayisini planlı bir şekilde büyütmesi kaçınılmazdır Özellikle orman ürünleri, dokuma ve giyim gibi sektörlerde bölge içerisinde belirgin bir paya sahip olan Düzce nin 2023 vizyonunda bölge içerisindeki üretim ve ihracat oranını artırması beklenmekte ve buna paralel olarak orta büyüklükte ve gelişmişlik düzeyinde bir il olan Düzce nin Anadolu nun Yıldızı Parlayan iller kategorisinde anılması beklenmektedir 2.3. Önümüzdeki 10 sene içerisinde Düzce de sanayinin gelişimini tetikleyecek unsurlar şöyle sıralanmıştır; Düzce Üniversitesi nin yüksek kapasiteli bir üniversite olarak tasarlanmış olması, ilin ve yakın çevresinin beşeri sermayesinin gelişmesini sağlayıcı ana unsurdur Üniversitenin içinde teknopark ve çocuk teknoparkının yer alması Düzce ilinin ve Doğu Marmara Bölgesi nin bilişim kültürünün gelişmesinde ve sanayi faaliyetlerinin inovasyonla desteklenmesinde başat rol oynayabilir Üniversite-sanayi işbirliğinin ileri düzeyde inşa edilmesini sağlayacak sosyal sermaye altyapısının varlığı kilit öneme sahiptir Teşvikler sonrasında farklı alanlarda yer seçmiş olan sanayi tesislerinin toplulaştırılarak ihtisaslaşmış OSB lere dönüştürülmesi gerekmektedir. Yeni sanayi bölgelerinde, teknolojik yenilikler ve yenilikçi kullanımlarla yeşil üretim yapılmalıdır. Bu açıdan, Islah OSB çalışmaları ilde sanayinin planlı gelişmesi için büyük bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Sanayi tesisleri aynı zamanda, yeni yapılandırma ve ihtisaslaştırma ile yerel ekonomilerin gelişmesi için lokomotif olmalıdır Düzce ilinin karayolu ağları açısından ülkenin erişilebilirliği en yüksek yerlerinden birinde konumlanmış olması ve ülke sanayisinin karayolu yoğun faaliyet göstermesi Düzce nin sanayi vizyonu açısından büyük bir avantajdır. Diğer yandan, OSB lerin çevre yolu bağlantılarının yetersizliğinin giderilmesi gerekmektedir Teşvik yasası kapsamında özellikle 1990 lı yıllarda Düzce de yer seçmiş olan sanayi, sektörel olarak büyümüş ancak kalkınmada çok etkin bir rol alamamış yatırımların bazı sorun alanların bulunmaktadır vizyonunda bu sorun alanlarının bertarafı hem bölgesel araçlarla hem de ulusal araçlarla sağlanacaktır İhtisaslaşma, kapasite ve eğitim eksikliği: mevcut 2 OSB nin kapasitelerinin altında çalışması, çalışanların eğitim yetersizliği, OSB lerin ihtisaslaşmada eksiklikleri Teşviklerin planlanması: mevcut durumda tekstil ve otomotiv sektörlerinin en çok teşvik alıyor olmasına rağmen kalkınmada öncelikli sektörlerin belirlenmeden yer seçen ve yeterli katma değer yaratamayan sektörlerin varlığı Gümrüğün olmaması: 1990 larda mevcut gümrüğün verimli kullanılamayıp Düzce yi terk etmesi, Düzce nin bölgesel çekim özelliğini yitirmesi OCAK 2013 Sayfa 4 / 17

5 Küçük işletmelerin çokluğu ve yönetimin zorluğu: İşletme büyüklüklerinin yetersizliği ve ayrıklığı sebebiyle toplulaştırma gerekmektedir vizyonunda söz konusu problemlerin büyük kısmını çözmüş ve daha güçlü bir ekonomik yapı ile daha gelişmiş bir Düzce ilini diğer potansiyel alanları ile bütüncül bir şekilde planlamak gerekmektedir İlde verimliliği yüksek tarım alanlarının varolması ve tarım kültürünün gelişmiş olması üreten şehir Düzce vizyonunun temelini oluşturmaktadır. Tarım sektöründe Düzce çalıştaylarında tespit edilen problem alanları aşağıdaki gibidir; Başta fındık olmak üzere ilde üretilen tarım ürünlerinin piyasa değerlerinin ulusal ve uluslararası piyasa değişikliklerine fazla bağlı olması Tarıma dayalı sanayi yatırımlarının gelişmemiş olması, verimli arazinin etkin kullanılmaması: 1. derece verimli tarım arazilerine sahip topraklarda sanayi yatırımın elde edilen ürünlere yönlendirilmiyor olması Çiftçinin eğitim eksikliği: Çiftçinin toprağı verimli kullanmaya ilişkin gereken eğitimi almıyor olması. Üniversitede alana ilişkin bölüm ve programlara ihtiyaç duyulması Sulama alt yapısının iyi kullanılamıyor olması: 1960 lı yıllarda yapımı tamamlanan sulama alt yapısının verimli kullanılamıyor olması. 3. EKO-TURİZM KENTİ DÜZCE 3.1. Birbiriyle yarışan ve çatışan değil, uyum içinde uzlaşan ve buluşan kültürlerin mozaiği olarak tanımlanan Düzce nin yeni vizyonu bu kültürleri yansıtmalıdır. Düzenlenen çalıştaylarda Yeşil ve Mavinin Buluştuğu kentte, kültürlerin, ekonomik kalkınma için sektörlerin ve kişilerin de buluşması Eko-turizm kenti Düzce vizyonunun olmazsa olmaz kavramları olarak ortaya konmuştur Eko-turizm kenti Düzce vizyonunun amaçları; alanda mümkün olduğunca az iz bırakmak, kültürel ve çevresel farkındalık yaratmak, hem ziyaretçiler, hem de ev sahipleri için olumlu tecrübeler sağlamak, koruma faaliyetlerine kaynak yaratmak, yerel halka ekonomik katkı sağlamak, tehlike altındaki değerlere dikkat çekmek, somut olmayan kültürel mirası yaşatmak, (yemek, zanaatlar, müzik...) sürdürülebilir kalkınma sağlamak, yerel inisiyatifi harekete geçirmek, kaynakları verimli ve sorumlu kullanmak şeklinde tanımlanmaktadır Düzce nin eko vizyon kimliğini; deniz, doğa, antik kent, spor, kamp, yayla turizmi alternatifleri oluşturmaktadır Önerilen İlkeler: Yeşil üçgen bölgesinin yayla turizm alanı olarak ilan edilerek koruma altına alınması Yeşil üçgen içerisindeki imar faaliyetlerinin denetim altına alınması Alana araç girişinin kontrol altına alınarak alternatif ulaşım ve taşıma stratejileri uygulanması Yerel halkın projeye katılımının sağlanması Geleneksel ekonomik faaliyetlerin ve somut olmayan kültür mirasının korunması. OCAK 2013 Sayfa 5 / 17

6 Yaylaların turizm kapasitesinin belirlenerek, kapasitenin aşılmamasına yönelik tedbirler alınması Sürdürülebilir bir kaynak kullanım politikası geliştirilmesi Atık toplama ve kanalizasyonla ilgili politikalar geliştirilmesi Kullanım hakları ve mülkiyetler ile ilgili hukuki düzenlemeler yapılması Yerel ürünlerin yetiştirilmesi ve pazarlanmasına yönelik marka değer yaratılması. Bu amaçla köy ürünleri kooperatifi kurulması vizyonunda Düzce ili; Üniversitesi; teknoparkı, bilimsel yayınları, Ar-Ge çalışmaları ile Türkiye nin önde gelen üniversitelerinden birisi olmuş, Teknolojiyi kullanan ve yeniyi üreten bir topluma sahip, Sanayisinin tamamına yakını planlı sanayi bölgelerinde mevzuata uygun ve çevresel sürdürülebilirliği sağlar bir şekilde konuşlanmış, Tarımsal üretimde hem ihracat kapasitesi artmış, hem de ürün çeşitliliği ulusal politikalarla uyumlu bir şekilde geliştirilmiş, Bu şekilde konuşlanan sanayi faaliyetlerinden daha yüksek katma değer edebilen ve bazı üretim alanlarında yığınlaşmadan öte akıllı ihtisaslaşma seviyesine gelmiş, Doğal değerler açısından sahip olduğu potansiyeli koruyarak kullanma dengesini kurmuş ve sürdürülebilir ekonomik değere dönüştürmüş, Güçlü ulaşım bağlantıları ile bölgesel bir aktarma, lojistik merkezi fonksiyonunu yüklenmiş, Doğal yaşam kalitesi ile benzer ölçekteki illerden farklı bir gelişme düzeyine erişmiş, Bölgesi ile entegre, tarihi ve doğal değerleri ile çekim merkezi haline gelmiş, Sınırları içinde yaşayanları üst düzey bir yaşam kalitesi ve çok renkli kültür mozaiği ile kuşatmış bir il olarak tasavvur edilmeli ve bu tüm çalışmalar bu yönde planlanıp uygulanmalıdır. OCAK 2013 Sayfa 6 / 17

7 Düzce ili özelinde MARKA tarafından yürütülen çalışmalarda ortaya konan ortak fikirlerin perspektifiyle, kentsel dönüşüm, kırsal kalkınma, sanayi ve üniversite konu başlıklarında aşağıdaki öneriler üretilmiştir. DÜZCE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM Düzce için kentsel dönüşüm uygulamaları 1999 yılında yaşanan deprem sonrasında; gerek deprem afetinin etkilerinden kurtulamamış alanlarda gerekse mal ve can kaybına yol açma riski yüksek olan ve muhtemel bir depreme maruz kalma ihtimali yüksek olan diğer alanlarda 6306 sayılı yasa ile kentsel planlama açısından anlamlı bir süreç ortaya konmuştur. Düzce de nitelikli kentleşmenin sağlanabilmesi için kentsel dönüşüm uygulama aracı haline gelmiştir vizyonuyla paralel bir şekilde bulunduğun konumdan daha güçlü bir konuma gelebilmesi için faaliyetlerde bulunulması gereken Düzce ili özelinde MARKA tarafından gerçekleştirilen çalıştaylarda, bölge paydaşı tarafından dile getirilen ve uzman kişiler tarafından yorumlanarak yayınlanan raporlarda, kentsel dönüşüm uygulamalarına yönelik önerileri de içeren kalkınma ilkeleri belirlenmiştir. Bu çalışmalarda üretilen Düzce nin mekânsal gelişim strateji çerçevesinin 4 bileşeni bulunmaktadır; Merkezden uzaklaştıkça yoğunluğu düşen yenilikçi koridorlar Koridorlar üzerinde yoğunlaşan, yaşama ve çalışma alanı birlikteliği olan tematik odaklar Kentin gelişim yönünü belirleyen ve odakları birbirine bağlayan yeşil ağ Dağınık doku yerine dayanıklı kentsel doku tasarlanmalıdır. Bahsi geçen çalışmalarda öne çıkan kentsel dönüşüm önerileri aşağıda detaylandırılmıştır. Önerilen Kentsel Dönüşüm İlkesi 1: Düzce de nitelikli tarım alanlarına yayılım engellenmeli Düzce kentinin tarım alanları üzerinde gelişimi kısıtlanmalı, yoğunluk azaltılmalıdır. Su havzası içinde yer alması nedeniyle, tarım alanları ve su havzaları mutlaka korunmalı, kentin gelişimi sınırlandırılmalıdır. Nüfus artışının durması ve doğal ve küçük bir kent imajının korunması gerektiği belirtilmiştir. Özellikle sanayi sektörünün Düzce de yaratacağı aşırı ve kontrolsüz büyüme bugünden önlenmeli, sanayi havza dışına alınmalıdır. Önerilen Kentsel Dönüşüm İlkesi 2: Düzce de sanayinin organize şekilde ve ihtisaslaşma üzerinde desteklenmeli Mevcut planların ve üretilecek olan yeni planların yeni teşvik sistemi ile de yoğun olarak düzce iline gelecek olan yeni yatırımları öncelikle OSB lere ve daha sonra da sanayi alanlarına yönlendirmesi beklenmektedir. Kamunun plan yaptırımında ve verimli alanların korunmasında takipçi rol üstlenmesi gerekli görülmektedir. OCAK 2013 Sayfa 7 / 17

8 Önerilen Kentsel Dönüşüm İlkesi 3: Nitelikli kentsel doku gelişimi desteklenmeli Nitelikli kentsel doku gelişimi ile kent kimliğini ortaya koyan yeni bir kent merkezinin, kent içinde merkezi kullanımların kademelendirildiği tematik odakların ve kamusal kullanımları üzerinde barındıran bir kentsel omurganın tasarlanması kastedilmektedir. Kentsel Odak (Yeni Kent Merkezi) Kent merkezi ve yeni merkez alanı, kent ölçeğinde hizmet veren yeni kentsel odak olarak tanımlanmıştır. Karma kullanımlı yeni bir merkez yaratmak, geleneksel merkezin baskısını azaltmak, Asar Deresi ve D100 buluşmasını sağlamak amacıyla yeni merkez tasarlanmıştır. Mevcut geleneksel merkez ile bütünleşen, batı aksı gelişim ve dönüşümünü toparlayan, karma kullanımları ile açık alan ve kamusal mekan gereksinimlerini karşılayan yeni merkez, Düzce nin yaşama ve çalışma alanı birlikteliğinin sağlandığı mekan olacaktır. Bu nedenle yeni merkez tasarımında, Kenti su ile buluşturmak adına suyun canlılığını kullanan kamusal alanlar oluşturmak Yeni yaşam alanlarında yeni kentsel dokular üretmek Geleneksel merkez ile yaya aksı ve yeşil alan sürekliliğini sağlamak Asar deresi ve D100 kenarında 2 kent vitrini oluşturmak Kamusal alan yaratmak Karma kullanımlı ve eğitim, kültür, spor, sağlık temalı odaklar oluşturmak stratejileri benimsenmelidir. Tematik Odaklar Düzce ilini ve kent merkezini Düzce 2023 vizyonuna taşıyacak sanayi, tarım ve hizmetler sektörü ile güçlenmiş ekonomisinin yanısıra yüksek yaşam kalitesi sunan güçlü bir orta büyüklükte kent hedefini yakalamış Kentin kuzeyi ile güneyini buluşturan, doğusu ile batısını kontrol altına alan Yeni Kentsel Omurga üzerinde; Kuzey Kapısı; Hizmet-Eğlence Merkezi Karma Kullanım; Konut, Teknoloji Merkezi Karaca Deresi Su Kenarı Merkezi D100 Kenarı; Ticaret ve Hizmet Yeni Merkez Kamusal Odağı; Eğitim, spor ve kültür Asar Deresi Odağı; Su Kenarı Yerleşim ve Rekreasyon Güney Kapısı; Karma kullanım ve Rekreasyon olmak üzere farklılaşan 7 tematik odak önerilmiştir. OCAK 2013 Sayfa 8 / 17

9 Kentsel Omurga Eğitim, kamusal kullanımlar, kentsel ve bölgesel parklar ile yenilikçi teknolojiler ve yeni yaşam alanları için fırsat yaratan Yeni Kentsel Omurga, Düzce nin yeni mekansal kurgusunun omurgasını oluşturacaktır. Kentsel omurga, kamusal kullanımları ile tüm kente ve bölgeye hizmet veren, gençler için iş ve konut olanakları sunan, aktivite çeşitliliğine sahip, kamusal mekan kalitesi yüksek, suyun canlılığını kullanan yeni bir yaşam alanı olmalıdır. Suyun canlılığı, Asar Deresi ve Küçük Melen i buluşması ve dere kenarı kamusal kullanım alanları yaratılmasıyla sağlanacaktır. OCAK 2013 Sayfa 9 / 17

10 ÖNERİLEN KORİDOR GELİŞİMLERİ T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Önerilen koridor gelişimleri ile sadece kendi içerisinde tutarlı büyümeyi sağlayan değil, aynı zamanda bölgesinde de bir çekim merkezi haline gelmiş bir il olmak Düzce ili için mevcut fırsat ve potansiyelleri dikkate alındığında 2023 vizyonunda gerçekleştirilebilecek bir hedeftir. OCAK 2013 Sayfa 10 / 17

11 KIRSAL KALKINMA Düzce ilinin güçlü sanayisinin yanında kırsal kalkınmayı da sağlaması hem il için, hem bölge için, hem de bu verimli arazilerin milli bir değer olmasından ötürü ülke için bir önemli görev ve hedeftir. Düzce ili için MARKA tarafından yürütülen ortak akıl çalışmalarında kırsal kalkınmaya dair önerilerin çerçevesini çizecek nitelikte fikirler ortaya konmuştur. Bu fikirlerin başında Yeşil Düzce kimliğinin öne çıkarılması gerektiğidir. Yeşil Düzce imajının yanı sıra, turizm potansiyelinin ve tarımsal çeşitliliğin ortaya çıkarılması dile getirilmiştir. Kırsal kalkınma ile ilgili belirlenen ilkeler aşağıda detaylandırılmıştır. Yeşil Düzce Düzce nin doğal değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için öncelikle Yeşil Düzce nin ekolojik değerleri ve onu etkileyen risk alanları ele alınmalıdır. Kente Yeşil Düzce kimliği kazandıran unsurlar; mikro kliması, vadileri, orman ve yayla sistemleri, su havzası niteliği, alüvyonlu toprakları, bitki çeşitliliği ve bu sistem içinde yer alan canlı türleridir. Düzce Ovasını çevreleyen Bolu Dağı Sistemi ve Karadeniz Kıyısı, havzanın iklimini ve ekolojik kimliğini belirlemektedir. Kocaeli ve Sakarya havzalar sisteminin bir parçası olan Düzce Ovası; Asarsuyu, Uğursuyu, Küçük Melen, Aksu Deresi, Büyük Melen, Efteni Gölü, Karaca Deresi su kaynaklarından beslenmektedir. Ova, Düzce nin eko-turizm değeri yaratması ve bölgesel ağa entegre olmasında önem taşımaktadır. Dağ ve denizin kentle bütünleştirilmesi amacıyla, Efteni Gölü - su kuşları üretme ve koruma sahası, gibi kentsel ve bölgesel Yeşil Odak lar belirlenmeli, koruma ve kullanma dengesi içinde gelişim sağlanmalıdır. Ekolojik Kimliğin Yeniden Kazanılması Yeşil Düzce kimliğine sahip olan kentte, doğa, iklim, fauna, doğal yaşam, akarsular hatta organizmaların oluşturduğu ekosistem, kentin yeşil kimliğini oluşturmaktadır. Bölgenin geçmişte göl olması, alüvyonlu topraklar, nehirler ve su havzası niteliği nedeniyle Düzce nin ekolojik kimliği oldukça güçlü ve değerlidir. Ekolojik değer sistemlerinin yeniden yaratılması için koruma ve kullanma alanları elde edilmelidir. Koruma ve kullanmanın bir arada yer alabileceği kullanımlar; Arboretum Agro-turizm alanları Organik tarım tesisleri Entegre tarım alanları Konuralp ve Düzce Üniversitesinin arkeolojik çalışma ve araştırma alanları Doğa sporu güzergâhları olarak tanımlanmıştır. Doğal alanlar sistemi içinde, günübirlik tesislerin ekolojik koruma alanları ile entegre olduğu bir model ile bölge ve havzaya kazandırılması gerekmektedir. Kırsalda Turizm Alternatifleri OCAK 2013 Sayfa 11 / 17

12 Düzce de Kırsal Turizm, Deniz Turizmi, Doğa Turizmi ve Kongre Turizmi potansiyeli vardır. Ankara ve İstanbul da yaşayan 20 milyon kişiye yakınlığı ve otellerin yapılmaya başlaması, kentteki turizm potansiyelini artırmıştır. Diğer taraftan ilde varolan yaylalar turizm değerine dönüştürülmeli ve yayla turizmi teşvik edilmelidir. Bölgenin doğal ve kültürel zenginliği turizmin farklılaşması ve özelleşmesi için önemli fırsatlar sunmaktadır. Düzce ve bulunduğu bölge eko-turizmin geliştirilmesi ve eko-yaşam olanakları açısından zengin bir coğrafyadır. Düzce nin dağları, yaylaları, gölleri ve nehirleri, mağaraları, fauna ve florası; eko turistin insanı, doğayı ve kültürü keşfetme duygusunu vermektedir. Bunun yanı sıra, Düzce nin turizm sektörüne yönelik pazar avantajı, metropol kentlere yakınlığı ve ulaşım kolaylığı, yatırım ve yatırımcılar ile yerli turistler açısından bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Eko turizmin en önemli bileşenlerinden biri olan yöre halkı ile ekonomik ve toplumsal etkileşim yerel kalkınmanın temelini oluşturmalıdır. Bölgesel eko turizm stratejisinin başarılı olması için, yerel yöne mler, yerel halk, özel sektör, sivil toplum örgütleri ka lımıyla Yeşil Alan Yöne mi Birliği kurulmalıdır. Bölgesel kalkınma mozaiği, ekoturizmin eko-vizyon çerçevesinde geliştirilmesine bağlıdır. Bölgesel eko turizm stratejisinin yaratacağı fırsatlar, koruma alanları için gelir yaratılması, yerel iş olanaklarının artırılması, yerel kalkınma modelinin desteklenmesidir. Düzce, Bolu, Abant, Yedigöller ve Kartalkaya, arasında eko-turizm odaklı stratejik ortaklıklar kurularak, bölgenin eko turizm kimliği güçlendirilmelidir. Kampçılık, yarış, yayla, doğa, termal, kültür ve tarih turizmi kapasitesine sahip olan bölgede, Akçakoca, Konuralp, Ağlayan Kaya, Kartepe, gibi bir nitelikli turizm destinasyonları yer almaktadır. İlk turizm merkezi, ilk ev pansiyonculuğu, devletin ilk turizm yatırımı olan Akçakoca da bugün turizmin yeniden canlandırılması için kapasite artırımı programları uygulanmalıdır. Turizm potansiyeline sahip olan Efteni termal oteli, Kardüz kış turizmi potansiyeli de değerlendirilmelidir. Turizm kapasitesinin geliştirilmesi için; Uluslararası spor etkinlikleri düzenlenmesi, Mevcut atıl potansiyellerin değerlendirilmesi, Turizme yönelik eğitim kapasitesinin artırılması konuları belirtilmiştir. Akçakoca, geçmişte Ankara nın denize açılan kapısı iken, fındığın getirisi turizm getirisinden fazla olunca turizm sektöründe gerilemeler başlamıştır. Bugün ise fındık tarlalarının mülkiyetlerinin parçalanması nedeniyle verimli fındık üretimi sağlanamamış, Akçakocalılar ekonomik sıkıntı içine girmişlerdir. Akçakoca nın deniz turizmi ve eko turizm kapasitelerinin kullanılmasıyla turizm yeniden canlandırılmalıdır. OCAK 2013 Sayfa 12 / 17

13 Tarım Sektörü Ova, nitelikli tarım topraklarından oluşmaktadır. Toprakların en verimli haliyle değerlendirilebilmesi için mevcut çiftçinin eğitilerek Organize Tarım Bölgeleri Kooperatifler sisteminde yeniden yapılandırılması sağlanmalıdır. Düzce Ovası içinde kırsal yerleşimler sınırlandırılmalı, çeperdeki kırsal yerleşimler desteklenmelidir. Tarımsal ve sulanabilir 1. ve 2. sınıf tarım alanlarını sınırlayarak geçirilen bir çevre yolu ile Gölyaka, Gümüşova, Cumayeri, Çilimli, Kaynaşlı ve Beyköy yerleşmeleri birbirine bağlanmalı ve bu kuşak boyunca alt merkezler çevresinde yeni yerleşim alanları oluşturularak kentsel gelişim ova çeperlerine kaydırılmalıdır. Tarıma dayalı sanayi yatırımlarının gelişmemiş olması, Verimli arazinin etkin kullanılmaması, 1.derece verimli tarım arazilerine sahip topraklardaki sanayi yatırımları, Çiftçinin eğitim eksikliği, Üniversitenin tarım sektörüne ilişkin bölüm ve program yetersizliği, Sulama alt yapısının iyi kullanılmamasıdır. Pazar avantajı ve 1.sınıf kalitede verimli toprakların potansiyelleri değerlendirilerek Entegre Organik Tarım Stratejisi geliştirilmeli, yatırımcıların pazara yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Mevcut destek programlarının kullanılabilirliğini arttırabilmek için tarımsal üretimin planlanması ve yeniden organizasyonu gerekmektedir. Bu amaçla önerilen adımlar; Tarım Planlaması, Organize Tarım Bölgeleri / Kooperatifçilik İşletmelerin toplulaştırılması ve büyütülmesi Çiftçinin eğitilmesi Emek yoğun, kar marjı yüksek üretimin yapılması Ev kadının pazarlanabilir ürünlerle üretime katılmasıdır. Kırsal Kapasite Bölge içinde bütüncül sektörel planlama yapıldığı durumda, Düzce nin etkisi çarpan etkisi ile katlanacaktır. Bütüncül kapasite artışında köylerin kapasitelerinin artırılması öncelikli konu olmalıdır. Bugün temel olarak hayvancılık ve eko turizm sektörlerinin geliştiği köylerde, bu iki sektör dışında hangi sektörlerin geliştirilebileceği araştırılmalıdır. Bu amaçla, Turizm İl Müdürlükleri il işbirliği içinde Fizibilite Raporları hazırlanarak köylerin farklılaşan nitelikleri ve kapasiteleri belirlenmelidir. Bölge düzeyinde kapasite artışı sağlanması için; Yönlendirme ve kapasite artışı sağlanmalı, Kapasite analizleri hazırlanmalı, Köy kooperatifleri kurulmalı, Köylerin turizm değeri envanteri çıkarılmalıdır. OCAK 2013 Sayfa 13 / 17

14 DÜZCE DE SANAYİ Düzce İli Sanayi Kompozisyonu 1999 Marmara ve Düzce depremleri ile ekonomisi ve sosyal hayatı büyük yara alan Düzce ili, ülkenin en küçük yüz ölçümüne sahip illerinden biri ve en genç ili olmasına rağmen özellikle 2004 yılında çıkarılan Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile hızla bir sanayileşme hamlesine girmiştir. Günümüzde mevcut 2 OSB (yaklaşık 6500 çalışanı ile) ve OSB alanlarının dışında da büyük ölçekli yatırımların olduğu önemli bir ilimizdir lerle birlikte büyüklü küçüklü yatırımlar almaya başlayan Düzce de, sanayinin çok da eski geçmişi olmamasına rağmen, 2011 yılı itibariyle resmi olarak 77 milyon dolar dolayında ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu veri Düzce nin gerçek potansiyeli olmayıp, Düzce de yatırım yapan firmaların önemli bir bölümünün merkezlerinin de Düzce de olmaması nedeniyle gerçek tutarın daha yüksek olduğu bilinmektedir. Sanayi alanlarının dışında il ekonomisinde; küçük sanayi sitesi ve dağılmış halde bulunan küçük esnaflar önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde Düzce den 7 firma bulunmaktadır. Toplam kurulu işletme sayısı in üzerindedir. Bu işletmelerden kadarı odalara kayıtlıdır. Ayrıca Düzce de yabancı sermayeli 19 adet yatırım mevcuttur. Düzce den 2011 yılında, TÜİK verilerine göre toplam 94 farklı ülkeye 77 milyon $ lık ihracat gerçekleştirilmiş olmakla birlikte; Düzce ve bölgemizdeki diğer illerin temel sorunu, üretim Düzce de, Sakarya, Kocaeli nde yapılmasına karşılık, firma merkezlerinin İstanbul da olması nedeniyle resmi ihracatlarının İstanbul da kaydedilmesi sorunudur. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ndan 2012 yılında 155 firma (yaklaşık istihdam ile) kapasite raporu almıştır. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2011 yılında yapılan bir çalışmaya göre, firma merkezleri Düzce de veya Düzce dışında bulunan ancak fabrikası Düzce de bulunan ihracatçı firmalara toplam ne kadar ihracat yaptıklarını sormuş ve sadece Düzce nin 1 milyar doların üzerinde ihracatının olduğu, ancak resmi olarak bu miktarın İstanbul yapmış gibi kayıtlarda göründüğünü tespit edilmiştir. Düzce de ihracatı gerçekleştiren sektörlerin genel olarak; Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri, Taşıt Araçları ve Yan Sanayi, Makine ve Aksamları, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Tekstil ve Hammaddeleri ile Demir-Çelik ürünleri sektörleri olduğu görülmektedir. Sözkonusu sektörler Düzce sanayisinde önemli bir yer tutmaktadır. Düzce de kümelenme potansiyeli açısından; Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri, Tekstil ve Hammaddeleri, Makine ve Aksamları üzerinde durulması gereken sektörler olarak öne çıkmaktadır Düzce ilinde tekstil ve tekstil ürünleri imalatı, ağaç ürünleri imalatı ve makine ve teçhizat imalatı sanayi sektörleri ön plana çıkmaktadır. Bölge tekstil sanayi bilançosunun %37 sinin üretildiği Düzce, bölgede tekstil sanayinde ilk sırada yer almaktadır. Tekstil sanayi, Düzce ilinde en gelişmiş sanayi sektörü olarak ildeki sanayi işletmelerinin %20 sini, toplam sanayi işgücünün %25 ini ve il sanayi sektörü bilançosunun %23 ünü kapsamaktadır. OCAK 2013 Sayfa 14 / 17

15 İlin bölge sanayisi içerisinde yüksek paya sahip olduğu bir diğer sektör ağaç ürünleri imalatı sektörüdür. Bölgedeki ağaç ürünleri imalatı sektörü bilançosunun %18 i Düzce ilinde üretilmekte, bölgede bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin ise %17 si Düzce ilinde bulunmaktadır. Ağaç ürünleri imalatı sektörü, Düzce ili sanayi sektörü toplam bilançosu içerisinde %13 lük bir paya sahip olmakla beraber, bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin ildeki toplam işletmeler içerisindeki payı %10 dur. Ancak ilde bu sektörde sağlanan istihdamın il sanayi istihdamına oranı %8 ile altıncı sırada yer almaktadır. İldeki toplam bilançonun %15 inin üretildiği makine ve teçhizat imalatı sektörü Düzce ilinde en yüksek bilanço rakamına sahip ikinci sanayi sektörüdür. İl sanayi işletmelerinin %9 unun faaliyet gösterdiği ve il sanayi sektöründeki kayıtlı istihdamın %7 sinin gerçekleştiği sektörde orta ve büyük ölçekli işletmeler yer almaktadır. Diğer yandan, sektörde sağlanan kayıtlı istihdamda; makine ve teçhizat imalatı sektörü Düzce ilinde bilanço ve işletme sayıları içerisinde aldığı pay kadar yüksek oranlara sahip değildir. Düzce ilinde tüm sektörlerdeki işletmeler içinde işletme sayısında %20 lik oranla, istihdam oranında %25 lik oranla ve bilançonun bölgedeki tüm bilanço toplamına olan %23 lük oranıyla tekstil ve tekstil ürünleri imalatı sektörü önder sektördür. İl ekonomisi içerisinde oldukça yüksek paya sahip olan bu sektör son dönemde yaşanan kriz sonrasında durgun bir haldedir ve yeni dönemde teşvik sisteminden faydalanmayı beklemektedirler. Sanayi Sektörüne Yönelik Sorunsal Tanımlamaları: - DPT Müsteşarlığı tarafından 2003 senesinde yapılan İmalat Sektörü Gelişmişlik Sıralaması çalışmasında, Düzce 35. sırada yer almaktadır. Bu nedenle Düzce ilinin sıralamada daha yukarılara çekilmesi için ekonomik aktiviteleri canlandırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, yeni teşvik paketinden maksimum düzeyde faydalanabilmek için uygun şartları oluşturmak gerekmektedir yılı itibariyle Türkiye deki payı %0,1 ve değeri de 77 milyon dolar olarak tespit edilen Düzce ilinin ihracat değeri ve Türkiye içindeki payı çok daha yüksektir. İlde faaliyet göstermesine rağmen firmaların büyük bir bölümünün firma merkezlerinin il dışında (genellikle İstanbul da) olmasından dolayı ihracat rakamları resmi olarak Düzce ili verileri arasında yer almamaktadır. - Türkiye geneli incelendiğinde Düzce ilinin ihracatının sektörel dağılımı ile en çok örtüşen sektörel dağılıma sahip diğer iller, benzerlik katsayısı yüksek olan iller olarak değerlendirildiğinde karşımıza Kahramanmaraş ve Balıkesir illeri çıkmaktadır. Bu illerden Kahramanmaraş da 3, Balıkesir de kurulu 5 OSB bulunmaktadır. Bu yönüyle de incelendiğinde de Düzce de OSB eksikliği görülmektedir. - Bugünkü durumda Gümüşova ilçesinde OSB yönetmeliği Geçici 5. Maddesine uygun bir şekilde Düzce Valiliği ne başvurusu yapılmış olan Gümüşova Islah OSB alanı mevcut durumda da Düzce nin önemli sanayi kuruluşlarını barındırmaktadır. Gümüşova Islah OSB nin kuruluş sürecinin tamamlanmasından sonra Düzce ilinin ekonomisinin ve kentsel yaşam kalitesinin daha ada fazla yükselmesi beklenmektedir. Bu da Düzce ilinin 2023 vizyonuna daha güçlü bir şekilde hazırlanmasını teşvik edecektir. Ayrıca yeni teşvik kanunun da devreye girmesi ile 6 OCAK 2013 Sayfa 15 / 17

16 teşvik bölgesine ayrılmış olan yapı içerisinde 4. bölgede yer alan Düzce ilinin OSB alanlarında yer alan ve alacak firmaların bu kanundan çok daha fazla faydalanarak ilin gelişimine katkıda bulunmaları kuvvetle muhtemeldir. Düzce nin Sanayi Sektöründe Taşıdığı Potansiyeller - TEM Otoyoluna ve İstanbul a olan yakınlığı ile ulaşım bağlantıları açısından güçlü konumu ile sanayi firmaları için çekici bir ilçe olmuştur. Yeni Teşvik yasasının da uygulamaya konması ile birlikte bu çekicilik artarak devam edecektir. Bu süreçte ayrıca İstanbul sanayinin desantralizasyonu sürecinde de nitelikli sanayi firmalarının ilk tercihlerinden birisi Düzce ili olacaktır. Düzce ili de bu yer taleplerine planları ile tümüyle hazır olmalıdır. - Düzce halkı da sanayiye dayalı büyüme ve kalkınmayı kabul etmiş, hatta daha fazlasını bekler durumdadır. İlde genel olarak sanayi gelişimini ve OSB oluşumlarını kabul etmiş ve bu oluşumun gelişmesini/büyümesini bekleyen bir toplumsal/sosyal yapı da bulunmaktadır ki, bir ilin gelişmesindeki en önemli sosyolojik olgularından biri olan bu konuya Düzce nin yaklaşımı oldukça pozitiftir. Sanayi Sektörüne Yönelik Öneriler OSB alanlarının genişletilmesi önerilmektedir. Bu önerinin gerekçeleri: - Mevcut OSB lerde doluluk oranları %100 e ulaşmış durumdadır. Düzce ye gelecek olan yeni sanayi faaliyetleri için altyapısı hazır alanların kentte yer alması gerekmektedir. - Yeni gelecek olan sanayi firmaları altyapı imkânları ve diğer faydaları dolayısıyla OSB alanını seçeceklerinden münferit sanayi yapılanması azalacaktır ve hem kentsel makroform hem de çevre açısından yönetilmesi daha kolay ve verimli bir sürece girilecektir. - TR42 Doğu Marmara Bölge Planı, 1/ ve 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planları nın da yönlendirmeleri sanayi gelişiminin OSB lerle sağlanması yönündedir - Günümüzde yüksek ihracat hacmine ulaşmış ülkeler incelendiğinde OSB lerin bile bir adım ötesinde nitelenen, uzmanlaşma ve işbölümünün yüksek seviyede olduğu organize sanayi bölgelerinde üretim yapıldığı görülmektedir - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından birçok projeyle desteklenen kümelenme olgusunu da Düzce de mevcutta bir aktif kümelenme süreci olmadığı da dikkate alınırsa, potansiyel sektörleri kümelenme açısından desteklemek Islah OSB organizasyonu çatısı altında daha kolay ve verimli bir süreç haline gelecektir. - Münferit sanayi yapılanmasının azaltılması yolu ile konut ve sosyal donatı alanları ile sanayi alanlarının iç içe geçmesi daha az seviyede olacak ve bu da sağlıklı kentleşme imkânı verecektir. - OSB ile altyapı maliyetleri azaltılmakta ve altyapı hizmetleri daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmektedir. OSB kanununa göre yönetimin OSB içerisindeki firmalardan OCAK 2013 Sayfa 16 / 17

17 oluşturulmasının ve tek bir yönetim çatısı altında toplanmanın getirdiği avantajlar bulunmaktadır. - OSB ile birlikte sanayi firmalarının ulaşım bağlantıları da daha güçlü bir şekilde düzenlenecektir. Ana ulaşım kararlarında münferit sanayi yapılarının ulaşım ve lojistik imkânlarını planlamak maliyetli ve zahmetli olmasına karşın OSB ler için ulaşım bağlantıları ile lojistik imkânlarını düşünmek daha kolaydır. DÜZCE VE İNOVASYON Düzce Üniversitesi nin yüksek kapasiteli bir üniversite olarak tasarlanmış olması, ilin ve yakın çevresinin beşeri sermayesinin gelişmesini sağlayıcı ana unsurdur yılında kurulmuş olan Düzce Üniversitesi nin, yaratabileceği katma değerin artabilmesi için il düzeyinde faaliyet gösteren özel sektör-kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının üniversite ile entegrasyonu üst seviyeye çıkartılmalı ve işbirliği ağı vasıtasıyla Düzce nin gelişimine yönelik projeler hayata geçirilmelidir. Düzce Üniversitesi ne öğretim yılında 3657 yeni öğrencinin kayıt yaptırmıştır. İlerleyen yıllarda bu sayının hızla artacak olması il düzeyinde gerekli olan canlılığın artmasına katkı sağlayacak olmakla birlikte bir takım ihtiyaçları da beraberinde getirecektir. Bu kapsamda, öğrencilerin vakit geçirebileceği alanların ön plana çıkartılması, öğrencilerin üniversite yerleşkesinden şehir merkezine çıkarak bütünleşmeyi teşvik edecek uygulamaların güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Üniversitenin aktifliği ve üniversite nüfusunun artışı vasıtasıyla il düzeyinde kültür ve sanatın gelişmesine yönelik faaliyetler ivmelenecektir. Bu anlamda, kamusal mekânların tesis edilmesi ve yerel halk da dahil olmak üzere katılımcılığı sağlayacak faaliyetlerin kamu-üniversite işbirliği ile geliştirilmesi önemli bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversite öğrencilerinin yanı sıra Düzce de genç nüfusun yoğun olduğu da göz önünde bulundurulursa, Düzce gençlerine yönelik kentsel kullanımların artırılması zaruri bir ihtiyaç olarak değerlendirilebilir. Bu sayede, Düzce ilinin çekim merkezi olması için gerçekleştirilen çalışmalar daha da anlam kazanacaktır. Hızla gelişmekte olan üniversitenin bölümlerinin bölgeye hizmet edecek ve kalifiye işgücü yaratacak şekilde yeniden tasarlanması ve yeni kurulmuş olan tekno-kentin sanayi ile işbirliği yaparak belirli bir konsept çerçevesinde çalışmalarını sürdürmesi ve bu alanlara yönelik ihtisaslaşmanın sağlanması ilin ekonomik verimliliğini artıracaktır. Üniversite ile kent arasında entegrasyonun sağlanması, Düzce de bulunan tüm kamu kurumlarının Valilik koordinasyonunda üniversite ile işbirliğini gerçekleştirmesi ve ayrıca sivil toplum ile özel sektörün de bu sürece dâhil edilmesi gerekmektedir. Bu sayede, Düzce nin çekim merkezi haline getirilme çalışmaları ivmelenecektir. Üniversitenin de kendi içerisinde projeler geliştirerek ilin kalkınma sürecine destek vermesi gerekmektedir. OCAK 2013 Sayfa 17 / 17

İstanbul Sanayinin Desantralizasyonu - Doğu Marmara Bölgesi Değerlendirmesi

İstanbul Sanayinin Desantralizasyonu - Doğu Marmara Bölgesi Değerlendirmesi İstanbul Sanayinin Desantralizasyonu - Doğu Marmara Bölgesi Değerlendirmesi İÇİNDEKİLER 1. BÖLGE VİZYONU, SANAYİ İLE İLGİLİ OLARAK BELİRLENMİŞ MEVCUT POLİTİKA VE STRATEJİLER... 3 2. MEVCUT PLANLAR ve DEVAM

Detaylı

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI A NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM YOLARI VE YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI İçerik 03 BÖLÜM 01 KENTSEL YAKLAŞIMLAR Dayanıklı Kentler, Dayanıklı Bölgeler,

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı

16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ

16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ 16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ Kentsel Vizyon ile X BÖLGE KENT Bursa Vizyon Planı MAHALLE Kentsel Strateji tarafından geliştirilen kapsam ve içerik çerçevesinde, A. Faruk Göksu ve Sıla

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

MEKANSAL GELİŞME. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy

MEKANSAL GELİŞME. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy MEKANSAL GELİŞME Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K ii B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ...14 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 14 1.2 BGUS Hazırlık

Detaylı

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 5 TABLOLAR... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 13 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 13 2 PLANLAMA YAKLAŞIMI ve YÖNTEM... 19 Paydaş Analizi

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOCAELİ İLİ SANAYİ SORUNLARI RAPORU

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOCAELİ İLİ SANAYİ SORUNLARI RAPORU DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOBİ lere yönelik sorunlar: 1) Devlet destekleri (KOSGEB, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK vb.) hakkında yetersiz bilgi. 2) Kurumsal kapasite zayıflığı (Özellikle muhasebe, pazarlama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı

2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı 2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı MART 2014 0 HAZIRLAYANLAR Bölge Planı Koordinatörü M. Emin ÇAKAY (PPKB Başkanı) Ekonomik Dönüşüm ve Büyüme Ekseni Ali KILIÇER (Madencilik ve Altyapı PPKB Uzmanı)

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 Ağustos 2013 Sunuş Dünya da, özellikle de gelişmekte olan ekonomilerde sosyal ve ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Antalya 5 Nisan 2011

Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Antalya 5 Nisan 2011 Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı Antalya 5 Nisan 2011 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 4 A. BAŞLAMADAN ÖNCE... 7 B. TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI 7

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Dördüncü Bölüm SWOT (GZFT) Analizi BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Dördüncü Bölüm SWOT (GZFT) Analizi BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ 346 SWOT (GZFT) analizi, incelenen konunun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. SWOT

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

ŞARKÖY Vİzyon Planı (TASLAK) PMS 376 PMS 370 PMS 364 PMS 53

ŞARKÖY Vİzyon Planı (TASLAK) PMS 376 PMS 370 PMS 364 PMS 53 ŞARKÖY Vİzyon Planı () PMS 376 PMS 370 PMS 364 PMS 53 Şarköy Kaymakamı Zekeriya GÜNEY Şarköy Belediye Başkanı Süleyman ALTINOK Nüfus Müdürlüğü Oktay SAYIN Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Turan BURAN Has Parti

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018 TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018 Hazırlayanlar: Prof.Dr. Hikmet GÜNAL Doç.Dr. Ahmet FENERCİOĞLU Yrd.Doç.Dr. Mihriban COŞKUN ARSLAN Mart 2015 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı