YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA DERNEĞİ (YEPUD)TÜZÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA DERNEĞİ (YEPUD)TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA DERNEĞİ (YEPUD)TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde : 1 Derneğin adı: YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA (YEPUD) DERNEĞİ DERNEĞİN MERKEZİ VE İKAMETGAHI: Madde : 2 Derneğin merkezi Istanbul dur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRECEĞİ FAALİYETLER Madde : 3 Derneğin amacı dernek üyelerini etkinlik yönetimi adı altında: kurumsal etkinlik, özel etkinlik, düğün, davet ve tedarikçileri bir çatı altında toplayarak, etkinlik yönetimi sektörünün gelişmesini ve büyümesini sağlamak, üyelerin etkinlik sektöründeki mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak, üyeler arasında mesleki yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, etkinlik organizasyonu hizmetlerini geliştirmek, sektörü yurt içinde ve dışında tanıtmak, üyelerinin yurt içinde ve dışında gerçekleştireceği organizasyonlara destek olmak. Dernek üyelerine iç ve dış ek pazarlar sağlamak ve mevcut pazarları geliştirmek tir. Madde : 4 Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 1. İçinde bulunduğu sektörü büyütmek ve hedef kitlelerin bilincini yükseltmek amacıyla, başta üniversiteler olmak üzere tüm eğitim kurumlarına sektörü tanıtır, 2. Dekorasyon ve davet organizasyonu ile ilgili eğitim amaçlı seminer ve konferanslar düzenler, kurslar tertip eder, yan kuruluşlar ve tedarikçilere bildirir, sektörde çalışacak uzman kadroların yetişmesi için eğitim ve uygulama programı hazırlar; sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu gereği, üyelerini eğitir ve tüketiciden gelen şikayetleri değerlendirir; 4. Dernek üyelerine Yetki Sertifikası verir; 5. Üyelerin verdikleri tekliflerin yetki ve referans merkezi olur; 6. Üyelerine, sektörle ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki gelişmeleri bildirir; 7. Üyelerinin faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla yan hizmet kuruluşları ve kişiler ile ilişkileri düzenler ve denetler; 8. Davet organizasyonu sektöründe standart geliştirir;

2 9. Üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyan konularda ortak kararlar alır, birlikte hareket etmeyi amaçlar ve müşteri, otel ve işletmelerin sözleşmelerinden doğan üye haklarını ilgili kanunlar çerçevesinde korur; 10. Bu sektöre tedarikçi pozisyonunda olanlarla ilişkileri geliştirip ürün ve hizmetleri daha uygun fiyatlarla alır; 11. Sektörün sağlıklı bir şekilde gelişmesine kültürel katkıda bulunur, dergi, kitap v.b yayınlar yayımlar; 12. Oteller ve salon sahipleriyle dernek üyelerinin istikrarlı bir şekilde çalışmalarını düzenlemek suretiyle, gerek otel ve salon sahiplerinin, gerekse dernek üyelerimizin davet sahiplerini memnun edici hizmetlerini kolaylaştırır; 13. Medyaya periyodik bilgi vererek dernek üyelerinin yaptığı organizasyonları tanıtır; özel günler için dekorasyon ve davet organizasyonunu tanıtıcı, sevdirici reklamlar verir, bunlar internet ortamında, yazılı ve görsel basın yoluyla kişilere ulaştırılır; 14. Dernek üyelerinin ürettiği mal ve hizmetleri derneğe gelir sağlamak amacıyla bağış karşılığında verebilir; 15. Dernek, dekorasyon ve davet organizasyonu sektörüne hizmet etmek, mesleki eğitime katkıda bulunmak, malzeme, yarı mamul ürün temin etmek, reklam ve promosyon vermek, yerli veya uluslar arası fuarlara katılmak ve çalışma yapmak ve bu tür faaliyetlere finans sağlamak amacıyla iktisadi işletme kurabilir, dilerse bu kapsamda internet sitesi kurar, üyelerini e- ticaretten faydalandırır; 16. Dernek üye ve eşleri arasındaki dayanışmayı artırmak amacıyla, Mülki Amirliğin iznini almak suretiyle lokal açar ve bu lokali üye ve eşlerinin istifadesine açık tutabilir; 17. Derneğin merkez, şube veya başka bir amaçla ihtiyaç duyacağı gayrımenkulleri bağış, vasiyetname kabulü veya satın alma suretiyle iktisap ve tasarruf edebilir, satışını yapabilir; 18. Derneğe yurt içinden veya yurt dışından yapılacak nakdi bağışları kabul eder; 19. Yurt dışında kurulmuş veya kurulacak dekorasyon ve davet organizasyonu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ayrıca YEPUD benzeri derneklerle, sosyal ve kültürel faaliyetlerini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapar, uluslararası faaliyette ve/veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir; dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir. Yurt dışındaki diğer dernek veya kuruluşlarla müşterek projeler üretebilir, düzenlenen toplantılara katılabilir, temsilci gönderebilir,yurt içinde veya dışında düzenleyeceği toplantılara uluslararası dernek ve kuruluşları davet edebilir; 20. Uluslararası ve ulusal sergi, fuar v.b etkinlikler ve yarışmalardan üyelerini haberdar eder; 21. Ülkeler arasında yapılan yarışmalarda ülkemizi temsil edecek yarışmacıları tespit etmek için yarışmalar düzenler, yarışmacılar ile ilgili madde gereği çalışmalar yapar;

3 22. Dernek, şube ve temsilcilik açabilir, platformlar oluşturabilir,federasyona katılabilir. Dernek siyasetle uğraşmaz hiç bir siyasi gayesi yoktur. Madde 5: Derneğin, amaç ve çalışma koşullarını gerçekleştirmek için devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü milli egemenliğini ve Cumhuriyetin korunması ve Atatürk ilkelerinin ve prensiplerinin yaşatılması, Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde bölge, ırk, din, mezhep, kültür ve dil ayrılıkları gözetmeden, siyasi faaliyette bulunmadan ve bu faaliyetlerle uğraşmadan, demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet göstermesi asıldır DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN KOŞULLARI Madde 6 : ASİL ÜYE Derneğe üye olabilmek için : 1- Fiil ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş gerçek ve tüzel kişiler 5253 sayılı Dernekler Kanununun 3. Maddesinde belirtilen şartlar kapsamında olmak koşuluyla derneğe üye olmak için başvuruda bulunabilir. 2- Üyelik formunu doldurarak imza eden ve istemde bulunan kişiler Balotaj Komitesinin önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile asil üye olarak kabul edilirler. Giriş ücreti Genel Kurul toplantısında belirlenir. 3- Gerçek veya tüzel kişi üye adayı unvanının veya işletme adının Türkiye coğrafi sınırları dahilinde mevcut olan diğer bir üye unvanı veya işletme adı ile aynı olmamalıdır; 4- Dernek ile aynı amacı taşıyan veya faaliyette bulunan başka bir dernek veya organizasyon gibi kurumlara üye olmamalıdır; 5- Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile bildirir. Madde 7: ONURSAL ÜYE Etkinlik planlama ve uygulama faaliyetlerini geliştirmeye hizmet edenlerle, Derneğe maddi manevi yardımda bulunanlara yönetim kurulunun önerisi ve genel kurul kararı ile onursal üyelik verilir. Onursal üyelik fahri nitelikli üyeliktir, istedikleri taktirde aidat verebilirler. Onursal üyeler organlara seçilme ve seçme haklarına sahip değildirler, oy kullanma hakları yoktur. Madde 8: ÜYELİKTEN ÇIKMA

4 Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etme hakkına sahiptir Dernekten çıkma isteğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren her üye üyelikten çıkabilir. Madde 9: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA a)dernek amacına ve dernek tüzüğüne aykırı davrananlar; b)derneğin manevi kişiliğine zarar verecek davranışta bulunanlar ; c)dernekler yasasına aykırı hareket edenler, dernekte siyaset yapanlar, derneğin çalışmalarını siyasal tartışmalara yönelten ve derneği siyasi amaçlara alet edenler; d)üst üste yazılı iki tabligata rağmen 6 ay içinde aidatlarını ödemeyenler ile dernek etkinlikleri nedeniyle derneğe olan borçlarını yine yazılı iki ihtardan sonra ödemeyenler; e)yüklendikleri veya kurulan komisyonların yükledikleri görevleri özürsüz olarak bir kereden fazla yapmaktan kaçınanlar; f)toplum içerisinde kötü tanınmış olanlar; g)madde 6 da yazılı olan özellikleri taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu özellikleri sonradan kaybedenler; h)dernek çalışmalarını aksatanlar ve düzenini bozanlar ile derneği özel çıkarlarına alet etmek isteyenler; i)t.c. sınırları içerisinde işbu dernek ile aynı amacı taşıyan ve faaliyette bulunan bir başka dernek, şirket, organizasyon vs gibi kurumlara üye olan veya üye oldukları sonradan tespit edilenler; j)otellerden, davet mekanlarından ve tüketiciden gelen şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu, iki kez uyarı alan üyenin aynı eylemi devam ettirdiği tespit edilenler; üyelikten çıkarılırlar ve genel kurula katılma hakkını kaybederler. Dernek üyeliğinden çıkarılanların genel kurul nezdinde itiraz etme hakları vardır. ÜYELERİN HAKLARI Madde 10: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda 1 oy hakkı vardır. Dernek üyeleri her ne surette olursa olsun başka bir üye aracılığıyla oylarını kullanamazlar. Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, onursal üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. DERNEĞİN ORGANLARI Madde 11: 1- Genel Kurul 2- Yönetim Kurulu 3- Denetim Kurulu 4- Balotaj komitesi Dernek ihtiyaç duyduğu konularda yönetim kurulu kararıyla çeşitli komisyonlar kurabilir. Bu komisyonların görevleri ve kaç kişiden oluşacakları aynı yönetim kurulu kararında belirtilir. Bu komisyonlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları yükletilemez.

5 GENEL KURUL KURULUŞ ŞEKLİ TOPLANMA ZAMANI Madde 12: KURULUŞ ŞEKLİ Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla dernek merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar. Madde 13: TOPLANTI ZAMANI Olağan Genel Kurul toplantısı 2 (iki) yılda bir Mart ayında yönetim kurulunun kararlaştırdığı bir günde yapılır. Olağan toplantı dışında genel kurul yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5 inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantıya yönetim kurulunun ekseriyetiyle karar verilir.genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından 3 kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Madde 14: ÇAĞRI USULÜ Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Madde 15 : TOPLANTI YERİ Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.

6 Madde 16 : TOPLANTI YETER SAYISI Genel Kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sayısı toplamının 2 katından az olamaz. Madde 17 : TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ: Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün ve saatte yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adların karşılarına imza koyarak toplantı yerine gelirler. Tüzüğün 16. Maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmamış ise durum bir tutanak ile tespit edilir. Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendirdiği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeterince başkan vekili ile katip seçilerek divan oluşturulur. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Madde 18 : TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin talebi ile görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ Madde 19: Aşağıdaki hususlar genel kurulca görüşülür karara bağlanır; a) Dernek organlarının seçilmesi; b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi; c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulu ile denetleme kurulunun ibra edilmesi ; d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi; e) Dernek aidatlarının belirlenmesi; f) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların

7 satılması, yapılacak gayrımenkul bağış ve vasiyetlerini kabul etme ve bu gayrimenkulleri tapuda tescil ettirme hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi ; g) Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, h) İktisadi İşletme kurulması; i) Mülki amirliğin izni alınmak suretiyle lokal açma ve bu lokali üye ve eşlerinin istifadesine açık tutulması; j)şube ve temsilcilik açma, platformlar oluşturma, federasyona katılma veya ayrılması; k) Uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunma, yurt dışında temsilcilik veya şube açma, dernek veya üst kuruluş kurma, veya yurt dışında kurulan dernek veya üst kuruluşlara katılması veya ayrılması; l) Derneğin feshedilmesi; m) Derneğin borçlanması; n) Yasalarda ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ; Madde 20: Genel Kurul Kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. TOPLANTISIZ VE ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR Madde 21: Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez. YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ Madde 22: YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ A) Yönetim Kurulu 9 asil, 9 yedek üye olarak gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde sırası ile yedek üyeler göreve çağrılır. B) Yönetim Kurulu, göreve getirildikleri genel kurul toplantısının akabinde ilk toplantısını yapar. Bu ilk toplantıda Yönetim kurulu kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip üye seçer. Aynı toplantıda tüzüğün 34. maddesi gereğince derneğin temsil ve ilzamı, başkanın azami harcama yetkisi, ve yönetim kurulu kararıyla yapılması gereken ve dernek kasasında bulundurulabilecek nakit miktarı hususlarında karar alır. C) Yönetim Kurulu isterse günün koşullarına göre ücretli olarak teknik veya idari kadroları görevlendirebilir. D)Mazeret bildirmeden veya yönetim kurulunca uygun görülecek mazereti olmadan oturuma katılmayan yönetim kurulu üyesi görevden çekilmiş sayılır. Madde 23: YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ a) Derneği temsil etmek; b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak; c) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak;

8 d) Derneğin amacına uygun şekilde çalışmak ve bu doğrultuda kararlar almak; e) Genel Kurulda alınan kararları yerine getirmek; f) Amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli komisyonlar oluşturmak, bu komisyonların kaç kişiden oluşacağını ve görevlerini belirlemek; g) Uluslararası faaliyetlere başkanın yanında katılacak temsilcileri yönetim kurulu veya dernek üyeleri arasından seçmek. Bu temsilcilere yeterli ödeneğin dernek gelirlerinden karşılanmasını sağlamak; h) Yönetim kurulu her ay olağan olarak toplanır gerekirse olağanüstü toplantı da yapar.yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının bulunmasıyla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Madde 23: YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ a) Yönetim Kurulu kararı gereğince derneği temsil etmek; b) Yönetim kurulu toplantısına başkanlık etmek ve yönetmek ; c) Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak; d) Masrafların tüzük hükümleri gereğince yapılıp yapılmadığını denetlemek; e) Derneği, uluslararası faaliyetlerde temsil etmek. Madde 25: BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ a) Başkanın izinli olması ve ayrılması halinde Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak; b) Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile başkanın görev ve yetkilerinden kendisine devredilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Madde 26: SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ a) Derneğin yazı işlerini yürütmek ; b) Evrak ve dosyaları karar defteri ve gelen evrak ve defterlerin tutulmasını temin etmek. Madde 27: SAYMANIN (MUHASIP) GÖREV VE YETKİLERİ a) Geçerli sarf evrakı karşılığında hak sahiplerine ödeme yapılmasını sağlamak; b) Dernek gelir gider hesaplarının yasaların öngördüğü şekilde tutulmasını temin etmek; c) Avansların kapatılmasını sağlamak; d) Avansların, hesapların rapor haline getirilerek takip eden ayın içinde yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısına sunulmasını temin etmek ; e) Demirbaş defterini dernek taşınır veya taşınmaz mallarının hesaplarını tutmak veya tutulmasını temin etmek; f) Tahmini bütçe, yıllık bütçe ve kesin hesap bilançosunun yapılmasını temin etmek; g) Derneğin gelirlerinin toplanmasını temin etmek;

9 h) Derneğin gelirlerini hesaplarının bulunduğu milli bir bankaya yatırılmasını temin etmek; i) Yönetim Kurulu kararı ile mali konularda verilen görevleri yapmak. DENETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ Madde 28: DENETİM KURULU Genel Kurulca üyeler arasından gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Madde 29: DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Denetim Kurulu derneğin bütün hesaplarını para ve malla ilgili işlerini, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini en az üç ayda bir denetler. Denetim Kurulu en az ayda bir çoğunluğuyla toplanarak denetlemelerini yapar. Raporunu yönetim kurulunun ilk toplantısında görüşülmek üzere yönetim kuruluna sunar, her üye kendi başına denetleme yapabilir, ancak bu mevzudaki rapor denetleme kurulunca hazırlanır, her sene sonunda derneğin o yıla ait denetimini bir rapor halinde yönetim kuruluna tevdi eder. BALOTAJ KOMİTESİ Madde 30 : Yönetim Kurulu tarafından kendi içinden seçilen bir başkan ve iki üyeden oluşur. Derneğe yeni girecek üyeleri denetler ve onaylar. Bunları Yönetim Kuruluna önerir. ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDARİ MAKAMLARA BİLDİRİLMESİ Madde 31: Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri en büyük mülki amirliğe bir yazı ile bildirilir. YILLIK AİDAT MİKTARI Madde 32 Dernek üyelerinin yıllık aidat miktarı ile üyelik giriş ücreti Yönetim belirlenir. Aidatların tahsilat usulü Yönetim Kurulunca belirlenir. Kurulca DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI Madde 33: A)Derneğin gelir kaynakları şunlardır.: a) Üye aidatları; b) Dernekçe tertiplenen gezi, piyango, balo, eğlence ve konserlerden sağlanan gelirler; c) Menkul ve gayrımenkul bağışları ve yardımlar; d)yardım toplama hakkındaki mevzuata uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar; e)derneğin mal varlığından elde edilen gelirler;

10 f) Derneğin açacağı iktisadi işletmelerden ve lokalinden elde edilen gelirler; i) Derneğin üreteceği mal ve hizmetlerin bağış karşılığı verilmesinden elde edilen gelirler. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ Madde 34 Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. DERNEĞİN TEMSİL VE İLZAMI Madde 35: Dernek yönetim kurulu seçimden sonra 21. madde gereğince yapacağı ilk toplantıda derneğin temsil ve ilzamı, başkanın harcama yetkisi ve yönetim kurulu kararıyla yapılması gereken harcamalar ve dernek kasasında bulundurulabilecek nakit miktarı hususlarında karar alır. DEFTER TUTMA ESASLARI Madde 36: Dernekte,işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER Madde 37: Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar: 1-Karar defteri, 2-Üye kayıt defteri, 3-Evrak kayıt defteri, 4-Demirbaş defteri, 5-Alındı belgesi kayıt defteri, 6- İşletme defteri 7-Bilanço esasına geçilmesi halinde Yevmiye defteri, Büyük defter ve Envanter defteri.

11 Bu defterlerin tutulma usulü ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Derneklerce tutulması zorun lu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. HESAP İŞLERİ Madde 38: Derneğin bütün hesap işleri para, menkul ve gayrımenkul ile ilgili işlemler yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen genel muhasip tarafından yürütülür Derneğin bankalarda veya kişilerle ilgili ödemelerinde her türlü makbuz çek vs belgeleri genel muhasip yönetim kurulu başkanıyla birlikte imzaya yetkilidir. Bu imzaların bulunmadığı belgeler geçersizdir. Her türlü gelir gider işlemleri genel muhasip veya yönetim kurulunun görevlendireceği bir yetkili tarafından genel muhasibin sorumluluğu altında yürütülür. GELİR VE GİDERLERDE USUL: Madde 39: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ile harcama belgelerini saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ Madde 40 : Dernek hizmetleri yönetim kurulu kararıyla göreve başlatılan ücretliler tarafından yürütülür. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenmez. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur. DERNEK YÖNETMELİĞİ Madde 41: Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetim kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak dernek tüzüğünde yeterli açıklık bulunmayan konularda bu eksikliği tamamlamak üzere, dernek organları ve görevlilerine tüm

12 dernek faaliyetleri ile işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla, genel kurulun onayından geçirmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelik çıkarılabilir. İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ Madde : 42 Derneklerde iç denetim esastır.genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılacağı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kurullarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Madde 43: Yönetim Kurulu kararı ile gündeme alınan ana tüzüğün değiştirilmek istenen maddeleri veya eklenmek istenen maddeler işbu tüzüğün 16. maddesi gereğince toplanan genel kurulda 2/3 çoğunlukla değiştirilebilir veya eklenebilir. DERNEĞİN FESHİ Madde 44: Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 16. Maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesh edilmesi görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi halinde derneğin tüm para mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Fesih halinde derneğin malvarlığı satış suretiyle nakte çevrilerek tüm üyelere eşit olarak pay edilir. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 7 Gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Madde 45: İşbu tüzükte bulunmayan hususlar hakkında tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili maddeleri ve tarihli Dernekler Yönetmeliği nin ilgili hükümleri uygulanır.

13

14

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp-Damar Cerrahisi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur.

Detaylı

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Romatizma ve Ağrı Derneği dir. Derneğin merkezi Samsun dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sainte _Pulcherie'liler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul'dur. Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ (ASYATED) MADDE 2- MERKEZİ: SİVAS MADDE 3- DERNEĞİN ŞUBESİ: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir MADDE

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sema Eğitimciler Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Derneğin kısa adı : SEMADER dır. Dernek, yurt içinde ve yurt

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi MADDE 1- Derneğin Adı: İsg İşverenler Kulübü İş Güvenliğine Gönül Verenler İsg Platformu Derneğin merkezi "ANKARA"

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Derneğin Adı Derneğin adı, Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği dir. Kısaltılmış adı

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Tüzüğü Madde 1. Derneğin adı " Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği" dir. Derneğin merkezi Ankara'dır. Madde 2. Yaşam kalitesini kaybetmeden uzun süre yaşamak

Detaylı

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir.

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir. YENİ TÜZÜK SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN KURULUŞU, ADI VE MERKEZİ Madde 1: Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM

Detaylı

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü Madde 1 - Derneğin Adı Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Derneğin kısa adı TASİAD'dır. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi Madde 2- Derneğin Amacı Madde 3- Derneğin Faaliyet Alanı Madde 4- Dernek Kurucu Üyeleri Madde 5- Derneğe

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ

ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1) Derneğin adı Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği, kısa adı ANKOS dur. Merkezi İstanbul

Detaylı

DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ Derneği dir. Derneğin merkezi DİYARBAKIR dadır. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı

Detaylı