DALGIÇ POMPA Satınalma Prosesinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifi Belirleme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DALGIÇ POMPA Satınalma Prosesinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifi Belirleme"

Transkript

1 ARA TIRMA / NCELEME ISITMA HAVA KO ULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJ OTOMAT K KONTROL B NA OTOMASYON YÖNET M VE ORGAN ZASYON MAL YE / F NANS MÜHEND SL K GEL T RME PAZARLAMA / SATI HALKLA L K LER / REKLAM E T M AR-GE K SEL GEL M DALGIÇ POMPA Satınalma Prosesinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifi Belirleme ÜRET M HRACAT / THALAT MÜ TER H ZMETLER SERV S H ZMETLER Cüneyt BULCA Alarko Carrier San. Ve Tic. A.. GOSB Gebze Organize Sanayı Bölgesi ahabettin Bilgisu Cad Gebze / KOCAEL * Yayın Tarihi: Ekim 2004 * Yayınlayan: Tesisat Dergisi * Kaynak gösterilerek kısmen ya da tamamen yayınlanabilir.

2 Dalgıç Pompa Satınalma Prosesinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifi Belirleme E.Cüneyt BULCA Alarko Carrier Sanayi ve Ticare A.. Ürün Yöneticisi Pompa 1993 Yılı K.T.Ü Makine Mühendisli i mezunu olan Bulca, 11 yıllık meslek ya antısında son 7 yılı Alarko Carrier da olmak üzere Makina Müh olarak farklı görevlerde bulunmu tur. Ürün Yöneticisi (D.Pompa) Olarak halen görevini sürdürmektedir. ABSTRACT : ÖZET : For buying a submersible pump, two component are more important than others : Pump Efficiency and the Motor Efficiency.In many submersible pump application, pump and the motor are sold as a packege.for that reason, we have to compute total energy cost during the life cycle, depents on the system eficiency. Generally, Submersible pumps run more than 1000 hour per year.in this respect, energy consumption is one of the largerst cost element for buyer. f we look for the LCC analize of submersible pump, we will definitely see the big differnces between energy cost and initaly cost.although the price of the pump seems to be high in the initial investment cost, t is very very low if we consider the Life time cost.for that reason We must correcttion to initial pump nvestment cost by usuing energy gain methods. Bir dalgıç pompa satınalırken, iki bile en di erlerine göre daha önemlidir ; Pompa verimi ve Motor verimi. Birçok dalgıç pompa uygulamalarında, pompa ve motor bir paket gibidir.bu sebeple, pompanın sistem verimine ba lı olarak ya am süresi boyunca toplam enerji harcamasını hesaplamak zorundayız. Genellikle, dalgıç pompalar senede 1000 saatten daha fazla çalı ırlar. Bu bakımdan enerji tüketimi, mü teriler için en büyük maliyet unsurlarından biridir. Dalgıç pompaların LCC analizine göz attı ımızda, enerji maliyeti ile ilk yatırım maliyeti arasında kesinlikle çok büyük bir farklılı ın oldu unu görece iz.dalgıç pompa fiyatı ilk yatırım fiyatı içinde yüksek görünmesine kar ın ya am boyu maliyet gözönüne alındı ında oldukça dü üktür. Bu sebeple pompa yatırım maliyetimizi enerji kazanç metotları kullanımı ile düzeltmek zorundayız.

3 1. G R : Dalgıç pompa satınalma kararı vericek bütün i letmeler için, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi seçmek, ömür boyu maliyet açısından oldukça önemlidir. Moslow un ihtiyaçlar hiyarar isine göre, Ya ama ve Barınma kademelerini a mı Sosyal li ki boyutuna ula mı ihtiyaçlar, farklı davranı ve talepleride beraberinde getirmektedir. lk iki basamakta yer alamayan Verimlilik, Çevrecilik ve Güvenli i parametrelerinin, bu boyutta önem kazandı ı ve talep edildi i bilinen bir gerçektir. Sosyal ili ki boyutunda ihtiyaçlar sonuçları ile birlikte de erlendirilmekte ve karar mekanizması bu yönde geli mektedir.her üç katmanı da aynı anda ve farklı bölgelerde barındıran bir yapıya sahip ülkemizde,dalgıç pompa ihtiyacına yakla ım da bu paralelde de i kenlik göstermektedir.günümüzde sıkça rastlamaya ba ladı ımız Verimli Pompa, Ya am Boyu Maliyet Çevreci Olma yakla ımları, yükselen refah seviyemizle birlikte hızla artacaktır.bu makalede satınalma tercihi yapacak i letmelere, ya am boyu maliyet bazlı pompa fiyatlarını ne ekilde de erlendirebilecekleri örnekleri ile anlatılmaya çalı ılmı tır. 2. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi ; Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en dü ük fiyat esasına göre belirlenmesinin do ru veya mümkün olmadı ı durumlarda; satınalmayı yapacak birimler, maliyet etkinli i, verimlilik,kalite, teknik de er gibi fiyat dı ı unsurlarıda dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler.(*) Satınalmayı yapacak i letmelerin, yukarda bahsedilen fiyat dı ı unsurların parasal olarak nasıl ifade edilebileceklerini bilmeleri uygulamanın en can alıcı noktasıdır.bu noktadan sonra kar ıla ılacak en büyük problem hesap edilen, fiyat dı ı unsurlardan kaynaklanan maliyetin toplam maliyet üzerine ne ekilde etki ettirilece idir. Dalgıç pompa satınalmalarında fiyat dı ı unsurların en önemli olanları sırasına göre, Verimlilik, Maliyet Etkinli i, Bakım( letme) Maliyeti olarak sayılabilir.a a ıda verimlilik unsurunun teklif fiyatlarına nasıl etki ettirilece i anlatılmaktadır. En çok tercih edilen uygulama metodu olarak kar ımıza Pompa Referans Verim De eri Deklerasyonu Metodu çıkmaktadır.bu metot pompalarda güç ve verim hesap tekniklerini biliyor olmayı, yani mühendislik alt yapısını gerekli kılmaktadır. 2.1 Pompa Referans Verim De eri Deklerasyonu ile (PRVD) ; Bu metot daha çok, açık usül,belirli sayıda istekli arasında ihale usulünde veya çok sayıda üreticinin teklif verebilece i satınalma yakla ımlarında kullanılmaktadır. Satınalmayı yapacak i letmenin teknik birimleri tarafından, ihtiyaç do rultusunda gerekli hidrolik güç ve elektriksel güç hesapları yapılır, olası i letme ko ulları göz önünde bulundurularak ortalama (yakla ık) bir verim de eri öngörüsü yapılır.kurulu elektriksel güç e kar ılık, hidrolik güç talebindeki maksimum luk yüksek verim öngörüsü için en iyi belirleyicidir. Bu yakla ımı yapacak ki ilerin dalgıç pompa ve dalgıç motor teknolojilerini yakından tanıması veya bu konuda bilgi sahibi olması, gere inden dü ük veya abartılı bir verim öngörüsü yapılmasına engel olacaktır.(öngörülen verim de eri duruma göre Min olarak declare edilebilir.)

4 (*) Mal Alımı haleleri Uygulama Yönetmeli i,3.kısım,3.bölüm Madde Tablo ile hazırlık ; Dalgıç pompa talebinin, talebi olu turan teknik verileri içerecek ekilde bir tablo formatında ifade edilmesi önerilmektedir. Tablo-1 No Miktar Debi Monometrik Yükseklik Sistem Verimi AD lt/sn Min(mSS) Max(mSS) % Not: Tablolarda yer alan veriler,de i ik maksatlar için arttırılabilir. Bu tabloda belirtilen verim de erleri, üretici firmalar için referans verim de erleridir.e er sitem verim de eri için Mim artı konar ise, bu de erin altındaki üreticilerin teklif verememesi söz konusu olacaktır ki bu durum mevcut dalgıç pompa satınalmalarında en sık kar ıla ılan durumdur. Tablo-1, üretici firmaya teklifin de erlendirme a amasından hemen once (ön teklif a amasında) Tablo-2 adı altında doldurtulmalı veya daha once format üreticiye bildirilerek doldurulmu olması sa lanmalıdır.tablo-2 deki veriler üreticinin taahhüt etti i de erlerdir Hesaplama Metodu ; A = A1 + A2 + A3 + Ak A : Teklif fiyatından çıkarılacak toplam bedel ( TL ) Ak : Tablo-2 de k sıra nolu dalgıç pompa için teklif fiyatından çıkarılacak bedel.

5 Qk : Tablo-2 de k sıra nolu dalgıç pompanın debisi ( lt/sn ) Hmk : Tablo-2 deki k sıra nolu dalgıç pompanın toplam monometrik yükseklik de erlerinin aritmetik ortalaması ( mss ) R : 1kWelektri in USD cinsinden bedeli (0,2 $ alınabilir) RA: Hesaplamanın yapıldı ı tarihteki T.C Merkez Bankası dolar efektif satı kuru. T : Dalgıç Pompanın yıllık çalı ma Süresi ( saat ) Bu de er dalgıç pomanın kullanım maksadına ve yerine göre de i kenlik göstermektedir.yapılan ara tırmalarda bu sure ile ilgili kesin olmayan,gözlem metodu ile edinilmi yakla ık bilgiler a a ıdaki tabloda verilmi tir. Sanayi kullanıcılarına,bude er için e er mevcut ise envanterlerinde yer alan kayıtlı çalı ma sürelerini baz almaları tavsiye edilir. Yıllık Ortalama Kullanım Maksadı Çalı ma Süresi (Saat) Tarım- Sprink Sulama Tarım-Salma Sulama Sanayi - Kullanım Sanayi - Proses Rk : Tablo-2 deki k sıra numaralı dalgıç pompanın referans verim de eri (%) Gk : Tablo-2 deki k sıra numaralı dalgıç pompanın yüklenici tarafından garanti edilen sistem verim de eri (%) nk : k sıra no.lu dalgıç pompa adeti Örnek Uygulama : Konunun uygulayıcılar açısından daha net anla ılması için, örnek bir dalgıç pompa ihalesi düzenleyelim. Talep etti imiz pompaları bir tabloda toplayalım.(örnek Tablo1) Tablo No Miktar Debi Monometrik Yükseklik Referans Sistem AD lt/sn Min(mSS) Max(mSS) Verimi % * Yukarıdaki veriler 2004 yılında yapılmı bir halenin verilerinden seçilmi tir.

6 Daha sonra ihaleye girmek isteyen firmalardan yukarıdakine benzer, Tablo II yi doldurmalarını isteyelim. Bu noktada en çok dikkat edilmesi gereken konu, firmaların deklare edece i sistem verim de erlerinin, bizim tarafımızdan yapılacak veya yaptırılacak deneylerle denenece i ve beyandan farklı bulunması durumunda çok ciddi tazminat talep edilece inin açıkça belirtilmi olmasıdır. Yaptı ımız toplantı ve e itimlerde, genellikle bu bölüme kadar bir sorun ya anmadı ı ifade edilmi tir. Satınalmayı yapan kurulu açısından asıl problem, beyan edilen de erlerin do rulu unun test edilmesidir. Test için TSE ya (Dalgıç Pompalar) göre düzenlenmi bir laboratuvarımızın olması gerekli de ildir. TSE tarafından akredite edilmi laboratuvarların bu maksatla kullanılabilece i unutulmamalı ve artnamede bu husus açıkça belirtilmelidir. Katılımcı firmalar tarafından doldurulan tablolar a a ıdaki gibidir. A- F RMASI No Miktar Debi Monometrik Yükseklik Sistem Verimi Pompa Birim Pompa Toplam Fiyatı AD lt/sn Min(mSS) (Beyan Edilen) % Fiyatı Net Net , TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL Yukarıdaki veriler 2004 yılında yapılmı bir dalgıç pompa ihalesinden alınmı tır.(resmi) B- F RMASI No Miktar Debi Monometrik Yükseklik Sistem Verimi Pompa Birim Pompa Toplam Fiyatı AD lt/sn (mss) (Beyan Edilen) % Fiyatı Net Net TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL Yukarıdaki veriler 2004 yılında yapılmı bir dalgıç pompa ihalesinden alınmı tır.(resmi) No Miktar Debi Monometrik Yükseklik C- F RMASI Sistem Verimi Pompa Birim Pompa Toplam Fiyatı AD lt/sn Min(mSS) (Beyan Edilen) % Fiyatı Net Net , TL TL TL TL , TL TL , TL TL , TL TL TL Yukarıdaki veriler 2004 yılında yapılmı bir dalgıç pompa ihalesinden alınmı tır.(resmi)

7 Yukarıdaki tablolardaki bilgilere, sayfa 2 de verilen formül uygulanarak her bir kalem için ayrı ayrı olmak üzere verim indirim tutarları hesaplanır.bu operasyonun daha açık bir ekilde izlenebilmesi için a a ıda tablolar halinde bilgilerinize sunulmu tur. A- F RMASI Ç N VER M ND R M HESAP TABLOSU No Miktar Debi Monometrik Yükseklik Sistem Verimi Sistem Verimi Toplam Verim AD lt/sn Min(mSS) (Beyan Edilen) % (Referans) % ndirimi , TL TL TL TL TL TL Yukarıda ki veriler 2004 yılında yapılmı bir kamu ihalesi verilerinden seçilmi tir. ( 1 $ = TL ) B- F RMASI Ç N VER M ND R M HESAP TABLOSU No Miktar Debi Monometrik Yükseklik Sistem Verimi Sistem Verimi Toplam Verim AD lt/sn (mss) (Beyan Edilen) % (Referans) % ndirimi TL TL TL TL TL TL Yukarıdaki veriler 2004 yılında yapılmı bir kamu ihalesi verilerinden seçilmi tir. ( 1 $ = TL ) C- F RMASI Ç N VER M ND R M HESAP TABLOSU No Miktar Debi Monometrik Yükseklik Sistem Verimi Sistem Verimi Toplam Verim AD lt/sn Min(mSS) (Beyan Edilen) % (Referans) % ndirimi , TL TL , TL , TL , TL TL Yukarıdaki veriler 2004 yılında yapılmı bir kamu ihalesi verilerinden seçilmi tir. ( 1 $ = TL ) (*) Yukarıdaki tablolar, dalgıç pompanın senede ortalama 1000 saat çalı ması durumu için hesaplanarak olu turulmu tur. Operasyonun son bölümü, firmaların verdi i teklif tutarlarından performans(verim) indiriminin dü ülmesi ve En Ekonomik Teklif in belirlenmesi a amasıdır.

8 C firması, ba langıçta en yüksek fiyatı vermi olmasına ra men sadece 1000 saatlik bir i letme süresi sonunda, yüksek performansı (Kalitesi) dolayısıyla en ekonomik(ucuz) teklif olarak ihaleyi kazanmı tır. Bu noktada en can alıcı husus dalgıç pompaların sıklıkla 1000 saatin üzerinde çalı ması hatta sanayi - proseste bu sürenin 3000 saat e çıkmasıdır.bu durumda yukarıda bahsedilen indirim oranları, yakla ık 3 katına ula maktadır. Sonuç olarak ; Bu metodu uygulayıp C firmasını tercih eden bir satınalma yetkilisi ba langıçta en ucuz gibi görünen B firmasını tercih etmedi i için, yaptı ı yatırımı 4.9 senede tam olarak geri kazanmı olacaktır.( B firması tercihine kar ılık). Sanayi bakanlı ı tarafından belirlenmi kullanım ömrü 10 sene oldu una göre, bu sure sonunda hem mevcut yatırım kar ılamı, hemde yenileme için(yeni pompa alımı) ödenecek bedel kazanılmı olacaktır.. Not: Yukarıdaki rakamlar senelik 1000 saatlik bir çalı ma durumu ve tabloda yer alan pompa grubu için verilmi olup, örnek olarak de erlendirilmelidir. Kaynaklar ; (*) Hhydraulic institue-lcc Analize for Pumping Systems ISBN: ,ISBN LCC Guide Turkısh Edition. (*) Mal Alımı haleleri Uygulama Yönetmeli i,3.kısım,3.bölüm Madde 57 (*) DS Genel Müdürlü ü,pazarlık üsulü ile ihale edilen mal alım ihalelerinde uygulanacak tip idari artname, Madde 40 (*) DS Genel Müdürlü ü,pazarlık üsulü ile ihale edilen mal alım ihalelerinde uygulanacak Teknik artname artname, Madde 2.4 (*) Elementary Fluid Mechanics. Third edition Vennard, John K.(Html tanıtımı üzerinden) (*) Alarko-Carrier Dalgıç pompa seçim teknikleri ; E.Cüneyt BULCA 2002

E. Cüneyt BULCA ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON

E. Cüneyt BULCA ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON E. Cüneyt BULCA İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 B NALARDA ENERJ PERFORMANSI YÖNETMEL B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (De i ik:rg-1/4/2010-27539) (1)

Detaylı

TÜRK YE DE KAMU HARCAMALARININ SON BE YILININ HARCAMA TÜRLER NE GÖRE NCELENMES

TÜRK YE DE KAMU HARCAMALARININ SON BE YILININ HARCAMA TÜRLER NE GÖRE NCELENMES TÜRK YE DE KAMU HARCAMALARININ SON BE YILININ HARCAMA TÜRLER NE GÖRE NCELENMES Giri M. Hakan ÖZBARAN nsanların toplu halde ya amaları, toplu ya amın gerektirdi i bazı ihtiyaçların kar ılanması gere ini

Detaylı

YE L ENERJ ETK N AKILLI V LLALARA YÖNEL K ÖZGÜN B R

YE L ENERJ ETK N AKILLI V LLALARA YÖNEL K ÖZGÜN B R YE L ENERJ ETK N AKILLI V LLALARA YÖNEL K ÖZGÜN B R TASARIM Can CO KUN 1, Zuhal OKTAY 1, Özgür SARPDA 1, A.Hamdi CO KUNYÜREK 2, Mehmet EVC MAN 2 Balıkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

DO AL GAZ IN TÜRK YE DE MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILAB L RL N N ÇEVREYE VE EKONOM YE ETK S

DO AL GAZ IN TÜRK YE DE MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILAB L RL N N ÇEVREYE VE EKONOM YE ETK S DO AL GAZ IN TÜRK YE DE MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILAB L RL N N ÇEVREYE VE EKONOM YE ETK S Önder Altunta 1, Nesrin Kılıç 2, Yunus A. Çengel 3 1- Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, Eski ehir,

Detaylı

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI I. Giri Ekrem CANDAN Türkiye de kamu yatırım projelerinin finansmanında ya anan iç kaynak yetersizlikleri,

Detaylı

Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması

Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması Baki BATI 1, Pınar Onay DURDU 2 1 B LGEM, TÜB TAK, Gebze, KOCAEL 2 nsan Bilgisayar Etkile imi Laboratuvarı, Kocaeli Üniversitesi, zmit,

Detaylı

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 30 Haziran Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim irketi Kurulu Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE

DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE Safiye KAYA Sayı tay Uzman Denetçisi G R Belirli tarihsel ko ullar altında yine belirli ihtiyaçların ürünü olarak kurulan Dünya Bankası nın, günümüzde neredeyse, tüm siyasal, ekonomik

Detaylı

YAPIM LER NDE SÖZLE MEN N MZALANMASINDAN. Ali ÖZEK Sayı tay Ba denetçisi

YAPIM LER NDE SÖZLE MEN N MZALANMASINDAN. Ali ÖZEK Sayı tay Ba denetçisi YAPIM LER NDE SÖZLE MEN N MZALANMASINDAN SONRA KE FTEK B R M F YATLARIN DE T R L P DE T R LEMEYECE Ali ÖZEK Sayı tay Ba denetçisi G R : 2886 Sayılı Devlet hale Kanunu'nun 9'uncu maddesinde muhammen bedelin

Detaylı

ISITMA S STEMLER NDE KÜTLE ve SICAKLIK ARASINDAK L K N N DENEYSEL NCELENMES

ISITMA S STEMLER NDE KÜTLE ve SICAKLIK ARASINDAK L K N N DENEYSEL NCELENMES ISITMA S STEMLER NDE KÜTLE ve SICAKLIK ARASINDAK L K N N DENEYSEL NCELENMES Mustafa EYR BOYUN Serkan KOCAKULAK Eyüp DUMAN ÖZET Bir kalorifer kazanının gere inden uzun süre yakılması hem yakıt israfına

Detaylı

G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. (01.01.2008-31.12.2008)

G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. (01.01.2008-31.12.2008) G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. FAAL YET RAPORU (01.01.2008-31.12.2008) MERKEZ : STANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 TL ÇIKARILMI SERMAYE : 23.400.000 TL Ç NDEK LER Genel Kurul Gündemi. 1 Yönetim

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

TÜRK L RASINDAN SIFIR ATILMASI OPERASYONU VE OLASI EKONOM K SONUÇLARI

TÜRK L RASINDAN SIFIR ATILMASI OPERASYONU VE OLASI EKONOM K SONUÇLARI TÜRK L RASINDAN SIFIR ATILMASI OPERASYONU VE OLASI EKONOM K SONUÇLARI T Ahmet Turan ADIYAMAN * ürkiye de çok uzun yıllar süren ve kronikle en yüksek enflasyon olgusu bir taraftan TL nin ekonomik de erini

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 4842 Say l Kanunla Yap lan Düzenlemeler I nda Yat r m ndirimi Uygulamas ve Ekonomik Etkileri Dr. Mehmet ÖZKARA Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

VE YAPI DENET M YASALARININ SA LI I VE GÜVENL AÇISINDAN BÜTÜNLE K NCELENMES

VE YAPI DENET M YASALARININ SA LI I VE GÜVENL AÇISINDAN BÜTÜNLE K NCELENMES Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Dergisi Cilt : XXIV, Say : 2, 2011 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eski ehir Osmangazi University, Vol : XXIV, No: 2,

Detaylı

DEVLET YOLLARI TRAF K AKIMI ÖZELL KLER VE TRAF K PARAMETRELER

DEVLET YOLLARI TRAF K AKIMI ÖZELL KLER VE TRAF K PARAMETRELER DEVLET YOLLARI TRAF K AKIMI ÖZELL KLER VE TRAF K PARAMETRELER MEVS MSEL FAKTÖRLER K FAKTÖRÜ YÖNSEL DA ILIM KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES

Detaylı

YAPIM İŞİ KAMU ALIMLARINDA YAKLAŞIK MALİYET BELİRLEME USULÜNÜN SÖZLEŞME BEDELİ VE ETKİN KAYNAK KULLANIMINA ETKİSİ

YAPIM İŞİ KAMU ALIMLARINDA YAKLAŞIK MALİYET BELİRLEME USULÜNÜN SÖZLEŞME BEDELİ VE ETKİN KAYNAK KULLANIMINA ETKİSİ YAPIM İŞİ KAMU ALIMLARINDA YAKLAŞIK MALİYET BELİRLEME USULÜNÜN SÖZLEŞME BEDELİ VE ETKİN KAYNAK KULLANIMINA ETKİSİ Öz Mehmet AKSOY * Kamu hizmetlerindeki genişlemeye bağlı olarak kamu alımlarının GSYH dan

Detaylı

web.enerjiuzmanlari.org

web.enerjiuzmanlari.org web.enerjiuzmanlari.org ENERJ P YASA VE DÜZENLEME enerji piyasas na ve düzenlenmesine ili kin makalelerinizi beklemektedir. Enerji Piyasa ve Düzenleme Dergisi, Enerji Uzmanlar Derne i taraf ndan y lda

Detaylı

PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI

PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI Ferhat GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Mustafa BOZKURT KOSGEB stanbul kitelli ÖZET Günümüzde

Detaylı

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi The Effect of the Grouping Peer Review Questions by Different Perspectives

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINDA TEK ÇATI ÇALI MALARI ÜZER NE

SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINDA TEK ÇATI ÇALI MALARI ÜZER NE SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINDA TEK ÇATI ÇALI MALARI ÜZER NE Ercüment ÖZTÜRK I- G R Ülkemizde uzun yıllara dayanan sosyal sigorta kurumlarında reform çalı maları yürütülmektedir. Reform çalı malarına gerekçe

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma/ nceleme/çeviri Dizisi Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma Kemal Özsemerci Ba denetçi 1. Daire Ekim 2003 Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar,

Detaylı

Key words: Transport sector, greenhouse gas emissions, road transport

Key words: Transport sector, greenhouse gas emissions, road transport mından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları n erlendirilmesi l Diler 1, bay 3 n Özet Bu çalı mada iklim de i ikli ine neden olan, karayolu ula ımından kaynaklanan sera gazı emisyonları ülke bazında, bölgesel

Detaylı

SANAY DE ENERJ N N VER ML KULLANILMASI

SANAY DE ENERJ N N VER ML KULLANILMASI SANAY DE ENERJ N N VER ML KULLANILMASI Abdulkadir ÖZDABAK EVD Enerji Yönetimi ve Danı manlık Hizmetleri San.ve Tic.Ltd. ti. e-mail:kadir.ozdabak@evd.com.tr ÖZET Ulusal enerjinin yakla ık %40 sanayide,%31

Detaylı

ZARFLAMA ANAL Z VE TOPSIS YÖNTEMLER LE

ZARFLAMA ANAL Z VE TOPSIS YÖNTEMLER LE ÖZET BANKA UBE H ZMET ETK NL KLER N N VER ZARFLAMA ANAL Z VE TOPSIS YÖNTEMLER LE KAR ILA TIRILMASI Mehpare T MOR. Ü. letme Fakültesi,Say sal Yöntemler ABD. timorm@istanbul.edu.tr Handan M MARBA I handanmimar@gmail.com

Detaylı

1. MUHASEBE S STEMLER, HESAP ÇERÇEVES, GENEL HESAP PLANI VE HESAP PLANI

1. MUHASEBE S STEMLER, HESAP ÇERÇEVES, GENEL HESAP PLANI VE HESAP PLANI G R Bu çalı manın amacı, muhasebe sistemi uygulama genel tebli i (MSUGT) tek düzen hesap planına yapısal, sistemsel, yöntemsel, kuramsal, hesapsal açıdan ele tirel bakmak ve Uluslararası Finansal Raporlama

Detaylı

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik Say : 387 eker Fabrikalar n n Özelle tirilmesine Tepki tfaiye çisi Direniyor Asgari Ücrete Günde 1 Lira Zam Türkiye Kurumu Genel Kurulu Yap ld SGK Genel Kurulu Yap ld TÜRK YE Ç SEND KALARI KONFEDERASYONU

Detaylı