Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Dernek Tüzüğü. Adı MADDE 1: Derneğin adı, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Derneğidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Dernek Tüzüğü. Adı MADDE 1: Derneğin adı, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Derneğidir."

Transkript

1 Derneğin: Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Dernek Tüzüğü Adı MADDE 1: Derneğin adı, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Derneğidir. Merkezi MADDE 2: Derneğin Genel Merkezi Ankara dadır. Yönetim Kurulu kararı ile Derneğin adresi değiştirilebilir. Amacı MADDE 3: Derneğin amacı, ekonomik ve sosyal araştırmalar yapmak suretiyle ilmî gerçekleri toplumun hizmetine sunmak, sosyal sorunlara çözüm üretmek, stratejiler geliştirmek ve ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasına katkı sağlamaktır. Çalışma Konuları ve Faaliyetleri MADDE 4: a) Çalışma alanıyla ilgili olarak araştırma projeleri yapmak, bu amaçla; üniversiteler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, iş çevreleri, kamu kurum ve kuruluşlarını ve tüm ilgilileri bilgilendirmek, bu çevrelerle ortak faaliyetler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak, ortak projeler yürütmek; b) Amaca ulaşmak için ulusal ve uluslar arası konferanslar, paneller, sempozyumlar, yarışmalar, anma günleri, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, açık oturumlar, seminerler, sohbetler, açık hava toplantıları, imza ve söyleşi günleri, kitap kritik toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar, konserler, tarihi ve turistik, gezi ve turlar düzenlemek; c) Derneğin amacına uygun olarak lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilere karşılıksız burs ve krediler vermek, Öğrenciler ve ilgili kişiler için yetiştirme, takviye, hazırlık ve meslekî kurslar düzenlemek; d) Millî, manevi, kültürel, ahlâki ve evrensel değerlere bağlı bir toplum oluşturmak için eğitim ve öğretimin her kademesinde; yurt, pansiyon, misafirhane, eğitim merkezi, kültür sitesi, kamp, spor ve dinlenme tesisi, konferans ve tiyatro salonu, kütüphane, etüt eğitim merkezi, okuma salonu, lokal, araştırma merkezi, bilgisayar ve dil laboratuarı, akademiler, enstitü, araştırma kuruluşları, eğitim kuruluşları, iktisadi işletme vb. yerler kurmak, işletmek, işlettirmek; gerektiğinde resmi kurum ve kuruluşlar ile aynı amaçlı diğer tüzel kişiliklere devretmek; 1

2 e) Derneğe gelir getirmek ve/veya tanıtım amacıyla araştırma-geliştirme ve inceleme, anket, telif, tercüme ve benzeri çalışmalar yapmak veya yaptırmak, elde edilecek sonuçları gerekli görüldüğü takdirde basın, yayın ve diğer yollarla kamuoyuna duyurmak; f) Yazılı metin, ses kaseti, cd, dvd, vcd, film, videokaset formatında doküman hazırlamak veya hazırlatmak; radyo, televizyon, sinevizyon, multivizyon programları yapmak veya yaptırmak; kitap, broşür, gazete, dergi, bülten, el ilanları çıkarmak, internet vb. yayınlar yapmak, satmak veya ücretsiz dağıtmak; g) Millî, dîni, tarihi gün ve gecelerin anlam ve önemine uygun kutlama programları düzenlemek; h) Bilgi yarışmaları ve anma günleri düzenlemek. Bilim ve sanatta başarılı kişilere ödüller vermek; i) Taşınmaz mal bağışı kabul etmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, amaç doğrultusunda tasarrufta bulunmak, dernek çalışmalarında kullanılmak üzere her türlü araç bağışını, ayni ve nakdi yardımı yurtiçi ve yurtdışı gerçek ve tüzel kişilerden kabul etmek, bunlarla ilgili tasarrufta bulunmak; j) Derneğin gayesi istikametinde başarılı çalışmalar yapan şahıs, dernek ve diğer müesseselere teşvik amaçlı belge, hediye, plaket ve ödüller vermek; k) Mevzuatın verdiği imkân ölçüsünde derneğin çalışma konuları çerçevesinde, dış ülkelerde faaliyetler yapmak, yapılan faaliyetlere katılmak, yurtdışında şube ve temsilcilikler aracılığıyla amaç doğrultusunda faaliyette bulunmak; l) Toplum yararına olan platformlar kurmak, kurulan platforma katılmak, federasyon kurmak, kurulan federasyona katılmak; m) Derneğin çalışma konularında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı resmi kurum ve kuruluşlarla ve aynı amaçlı tüzel kişiliklerle, ilgili tüm kişi ve kuruluşlarla ilgili mevzuat çerçevesinde ilişkiler kurmak, faaliyetler yapmak ve yapılan faaliyetlere katılmak. Üyelik MADDE 5: Mevzuatın öngördüğü şartları taşıyan, derneğin amaçlarını benimseyen ve bu amaçlar doğrultusunda çalışmayı kabul eden her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olabilir. Derneğe üye olmak isteyenler üyelik başvuru formunu doldurarak Şube üyeliği için Şube yönetim kuruluna, Genel Merkez üyeliği için Genel Merkez Yönetim Kuruluna başvururlar. Genel Merkez Türkiye nin her yerinden üye kaydı yapabilir. 2

3 Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunan üyelerin kayıtları, en yakın şubelere aktarılır. Şubeye yapılan üyelik müracaatları Şube Yönetim Kurulu tarafından üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde karara bağlanır ve 30 gün içinde ilgiliye yazıyla ile tebliğ edilir. Şubeler, üyelik ile ilgili bilgileri Genel Merkeze bildirirler. Üyeliğe Kabul MADDE 6: Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi, derneklere üye olma hakkına sahiptir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Onursal Üyelik MADDE 7: Genel Merkez Yönetim Kurulunca uygun görülen kişilere onursal üyelik payesi verilebilir, ayrıca aktif olmayan eski üyeler de Yönetim Kurulu Kararıyla onursal üye yapılabilir. Aidat borcunu ödemeyen veya genel kurul toplantılarından iki tanesine arka arkaya aralıksız katılmayan ve bu hususlarda mazeret bildirmeyen üyeler, üyelikten çıkarılma yerine yönetim kurulu kararıyla onursal üye olarak dernekle ilişkilerini sürdürebilirler. Üyenin Hak ve Görevi MADDE 8: Üyeler eşit haklara sahiptirler. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oy hakkını bizzat kullanmak zorundadır. Her üye üyeliği süresince dernek faaliyetlerini izleme ve katılma hakkına sahiptir. Onursal üyeler oy kullanamazlar, üyelik vecibelerini yerine getirme zorunlulukları da yoktur. Üyelik Aidatı MADDE 9: Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Üyelikten Çıkma MADDE 10: Her üye çıkma isteğini derneğe yazılı olarak bildirmek koşuluyla dernekten çıkabilir. Üyelikten Çıkarılma MADDE 11: Mevzuata göre derneklere üye olabilme şartlarının kaybedilmesi veya dernek tüzüğüne göre üyelikten çıkarılma sebeplerinin ortaya çıkması durumunda üyenin bağlı bulunduğu Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulunun kararına karşı 15 gün içinde Genel Kurula itiraz edilebilir. Genel Kurulun kararı kesindir. 3

4 Üyelikten Çıkarılma Nedenleri MADDE 12: a) Dernek amacına aykırı söz, fiil ve davranışlarda bulunmak, b) Dernek Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmek, c) Üyelik yükümlülüklerini yerine getirmemek, d) Dernek üyesi olma sıfatıyla bağdaşmayacak nitelikte tavır ve davranışlar İçerisinde bulunmak, dernek aleyhinde yazılı veya sözlü beyanda bulunmak e) Dernek faaliyetlerini engelleyici davranışlarda bulunmak, f) Mazeretsiz olarak iki defa Genel Kurul toplantısına iştirak etmemek. Üyeliğin Düşmesi MADDE 13: Aşağıdaki hallerde üyelik, kendiliğinden düşer: a) Üyenin ölmesi, b) İstifa etmesi, c) Medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi, d) Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal şartların Kaybedilmesi, e) Üyelik aidatının yazılı bildirime rağmen 30 gün içinde ödenmemesi. Dernek Organları MADDE 14: Dernek organları üç yıl için seçilir Derneğin Genel Merkez Organları Şunlardır: 1) Yetkili Kurullar a)genel Kurul b)yönetim Kurulu c)denetim Kurulu 2)Yardımcı Kurullar a)yüksek İstişare Konseyi: ESAM Yüksek İstişare Konseyi: Yüksek İstişare Konseyi, Derneğin en üst istişare organıdır. Derneğin kurucuları, Genel Merkez Yönetim, Denetim Kurulu üyeleri, Şube Başkanları ve önceki genel başkanlar Yüksek İstişare Konseyinin tabii üyesidirler. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi'nin altı üyeden oluşan Başkanlık Divanını, iki yıllık bir süre için görevlendirir. Başkanlık Divanı, bir başkan, üç başkan vekili ve iki sekreter üyeden oluşur. Konsey yılda en az iki defa Konsey Başkanı'nın daveti ile toplanarak konularını müzakere eder ve karara bağlar. Konsey kararları istişari nitelikte olup, Yönetim Kurulu'nu bağlamaz. Yüksek İstişare Konseyi toplantılarına gündemin özelliğine göre çalışmalar yapan resmi veya gönüllü kuruluşlar, dernekler ve vakıflar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yöneticileri ve üniversite öğretim üyeleri, Konsey üyesi 4

5 olmayan dernek üyeleri görüş teatisinde bulunulmak üzere Konsey Başkanlığı'nca devamlı veya geçici olarak davet edilebilirler. Bu kişiler Konsey oylamasına katılmazlar. Konsey'in başlıca görevleri: a) Ülkemizin be bölgemizin sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak, b) Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile Hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak, c)dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkenlikler Bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir. Dernek Genel Kurulu MADDE 15: Dernek Genel Kurulu; Derneğin en yetkili organı olup tabii delegeler, Genel Merkez üyeleri, Şubelerden seçilmiş delegelerden oluşur. a) Tabii Delegeler: Genel Merkez Yönetim, Denetim Kurulu üyelerinden oluşur. b) Genel Merkez Üyeleri: Genel merkeze bağlı üyeler. c) Seçilmiş Delegeler: Genel Kurula katılmak için Şube Genel Kurullarında seçilmiş Delegelerden oluşur. Seçilmiş Delegeler: Genel Kurula katılmak için Şube Genel Kurullarında seçilmiş delegelerden oluşur. Şubelerin üye sayısına göre; Üye Sayısı 100 e kadar olan Şubelerde, 2 kişi; üyesi olan şubelerde 3 kişi, üyesi olan şubelerde 4 kişi, 1000 ve üzeri üyesi olan şubelerde ise 5 kişi Genel Merkez Delegesi olarak belirlenir. Genel Kurul Toplantıları MADDE 16: a) Olağan Toplantı: Olağan Genel Kurul Toplantıları üç yılda bir Genel Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine dernek Genel Merkezinin bulunduğu ilde veya Yönetim Kurulunun belirlediği ve ilan ettiği yerde ocak ayı içerisinde yapılır b) Olağanüstü Toplantı: Genel Merkez Yönetim veya Denetim kurullarının veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır. Denetim Kurulu veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Merkez Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri mahallin Sulh Hukuk Hâkimliğinden toplantının yapılmasını talep edebilir. 5

6 Toplantıya Çağrı Usulü MADDE 17: Genel Merkez Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazete de ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanmaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantıları, bir defadan fazla geri bırakılamaz. Toplantı Gündemi MADDE 18: Genel Kurul gündemi, Genel Merkez Yönetim Kurulu nca oluşturulur. Olağanüstü toplantı yapılması durumunda Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını talep eden dilekçede belirtilen gündem maddesinin toplantı gündemine alınması zorunludur. Toplantı Yeter Sayısı MADDE 19: Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz. Ancak bu takdirde toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz. Toplantının Yapılışı MADDE 20: Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen, gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Genel Merkez Yönetim Kurulu nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. 19.maddede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Genel Başkan veya görevlendireceği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yürütmek üzere bir Divan Başkanı bir Başkan Vekili ve iki kâtip üye seçilir. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Kâtiplerin hazırladığı ve imzaladığı tutanağı divan başkanı kendisi de imzalayarak diğer toplantı belgeleri ile birlikte yeni seçilen Genel Merkez Yönetim Kuruluna teslim eder Toplantıda Görüşülecek Konular MADDE 21: Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından teklif edilen konuların da gündeme alınması zorunludur. 6

7 Genel Kurulda Oy Verme ve Karar Alma Usulü MADDE 22: Genel Kurulda ancak 15. maddede gösterilenler oy kullanabilirler. Tüzük değişikliği ve fesih, toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyu ile yapılır. Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar Madde 23: Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri MADDE 24: a) Dernek organlarından Genel Merkez Yönetim Kurulunu ve Denetim Kurulunu seçmek, b) Şube ve/veya temsilcilik açılmasına karar vermek, c) Dernek tüzüğünü değiştirmek, Tüzük Genel kurulun 2/3 çoğunluğuyla tadil edilir. d) Dernek Genel Kurulu nca seçilen organların dönem içerisindeki raporlarını, bilânço, gelir ve gider cetvellerini incelemek, bunları görüşerek ibra etmek, gelecek dönem çalışmaları için tekliflerde bulunmak, kararlar almak, e) Genel Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek, f) Derneğe gerekli taşınmaz ve taşınır malların satın alınması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi gibi iktisabi ve iltizamî hususlarda Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek, g) Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek, h) Derneğin feshine karar vermek, i) Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatın yapılmasını öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek. Genel Merkez Yönetim Kurulu MADDE 25: Derneğin işleri ve idaresi Genel Kurulca seçilecek 15 asil, 15 yedek üyeden oluşan Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Seçilen üyeler 30 gün içinde vazife taksimini yapar sonucu mülki amirliğe bildirilir. Vazife taksimi gizli oy ve açık tasnif ile yapılır. Yönetim kurulu bu seçimde; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Muhasip ve üyeleri seçer. Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı MADDE 26: Genel Merkez Yönetim Kurulu ayda bir olağan, Genel Başkanın çağrısı üzerine de olağanüstü toplanır. Asil üyelikler boşalırsa, yerlerine yedek üyeler arasından birisi asil üyeliğe getirilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu üye 7

8 sayısı yedek üyelerin de asil üyelik sıfatını kazanmaları sonrasında asil üye tam sayısının yarısının altına düşmesi halinde mevcut Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içerisinde Genel Kurul toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içerisinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir. Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri MADDE 27: a) Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve Bunları Uygulamak, b) Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek, c) Dernek Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, d) Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak, e) Yurtiçi ve yurtdışında şube ve temsilcilik kurulması ile ilgili işlemleri yapmak. f) Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçe tasarılarını hazırlamak ve kayıtlarını yürütmek, g) Aidat ve bağış toplamak için yetki vermek, ilgilisi adına yetki belgesi düzenlemek h) Taşınmaz mal alım satımı, her türlü tasarruf ve işlemleri ile her türlü taahhütte bulunmak, i) Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda komisyonlar veya kurullar kurmak veya kurulan komisyonların görevine son vermek, j) Dernek amaçları doğrultusunda platform kurmak ve kurulmuş olan platformlara katılmak, k) Dernek işlerini yürütmek üzere üyelerden bir veya bir kaçına görev ve yetki vermek, l) Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon ve kurulların işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak, m) Dernek leh ve aleyhindeki her türlü hukuki uyuşmazlıklarla ilgili olarak dava açmak, davayı takip etmek, sulh ve feragatte bulunmak, bu konularda karar ve yetki vermek, n) Dernek adına bildiri, broşür, bülten, dergi vesaire yazılı ve görsel yayınların yapılmasına karar vermek. Yönetim kurulunca karar verilemeyen bu tür yayınlar yapılamaz, dağıtılamaz. o) Çalışmaları daha verimli düzeye çıkararak amacı gerçekleştirmek için görüşmelerde bulunmak üzere; Farklı yerlerde şubelerle toplantılar düzenlemek, p) Dernek hizmetlerinin yürütülebilmesi için personel istihdamına ve hizmet alımlarına karar vermek, q) Temsil görevini üyelerden birine veya üçüncü bir kişiye vermek, r) Kanunlardan, tüzüklerden, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve Genel Kurul kararlarından doğan her türlü çalışmaları yapmak. 8

9 Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcıları MADDE 28: Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kurulunun başkanıdır. Derneği temsil eder. Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkanın verdiği görevleri yerine getirir, Genel Başkanın olmadığı yerde Genel Başkana vekâlet eder. Genel Başkan Yardımcılarının sayısı ihtiyaca göre yönetim kurulunca belirlenir. Genel Sekreter ve Genel Muhasip MADDE 29: Genel Sekreter derneğin bütün idari işlerini yürütür. Genel Muhasip, derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar. Denetim Kurulu MADDE 30: Genel Merkez Denetim Kurulu, 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Asil üyeler kendi aralarında bir başkan seçerler. Denetim Kurulu 6 ayda bir toplanır. Asil üyeliklerde boşalma olması halinde yedek üyelerden biri asil üyeliğe getirilir. Denetim Kurulunun Görevleri MADDE 31: a) Derneğin hesaplarını ve bununla ilgili işlemleri en az altı ayda bir denetlemek ve eksikleri yazılı olarak Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek, b) Dönem içinde dernek hesapları ve faaliyetleri ile yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini, dilek ve temennilerini bir raporla Genel Kurula sunmak, c) Gerekli hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırmak, d) Mevzuatta ve tüzükte belirtilen diğer görevleri yapmak ŞUBE Kuruluşu MADDE 32:Yurt içi ve yurt dışında şube kurulmasına dernek Genel Kurulu karar verir: Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yetkili kılınan en az 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin bağlı bulunduğu en büyük mülki amirliğe yazıyla başvurulur. Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, mesleği, ikametgâhları ve tabiiyeti ile şube adresinin bildirilmesi ve dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgesinin eklenmesi şarttır. Türkiyede ki vilayet merkezlerinde derneğin şubeleri kurulur. Yurt dışında Viyana, Berlin, Köln, Brüksel, Paris, Londra, Kophenhag, Osla, Lahey, ve Danimarkanın Aarhus şehrinde şubeleri kurulur. Şube Organları MADDE 33: a)şube Genel Kurulu, b)şube Yönetim Kurulu, c)şube Denetim Kurulu, 9

10 Şube Genel Kurulu MADDE 34: Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube genel kurulu, şube yönetim kurulu ve denetim kurulunun asil ve yedek üyeleri ile Dernek Genel Kurul delegelerini seçer. Seçim gizli oy ve açık tasnif ile yapılır. Şubeler genel kurul toplantılarını, Dernek Genel Kurul toplantısının genel merkez genel kurulundan en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Şube Yönetim Kurulu MADDE 35: a) Şube yönetim kuruluna şube genel kurulu tarafından 5 asil ve 5 yedek üye seçilir. b) Şube yönetim kurulu kendi üyeleri tarafından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip ve bir üye seçer. c) Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından açılan şubeler, en geç altı ay içerisinde kendi genel kurullarını toplarlar. d) Şube yönetim kurulu ayda bir olağan, gerekli hallerde de şube başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. e) Herhangi bir yönetim kurulu üyesinin görevden ayrılması halinde yedek üyelerden biri yönetim kuruluna çağrılır. f) Şube yönetim kurulları tüm çalışmalarını tüzük, Genel Kurul ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. g) Şube organlarının, yardımcı kurullarının ve komisyonlarının çalışmalarında Genel Merkez organlarının, yardımcı kurullarının ve komisyonlarının yöntem, koşul ve düzeni uygulanır. Şube Başkanı ve Başkan Yardımcısı MADDE 36:Şube Başkanı, Şube Yönetim Kurulunun başkanıdır. Şubeyi temsil eder. Gerektiğinde Şube Yönetim Kurulunun kararı üzerine yazılı veya sözlü olarak demeç verir. Şube Genel Kurulunca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Şube Başkanı, Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhlarını mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir. Başkan Yardımcısı Başkanın verdiği görevleri yerine getirir, Başkan olmadığı yerde Başkana vekâlet eder. Şube Sekreter ve Muhasip MADDE 37: Sekreter Şubenin bütün idari işlerini yürütür. Muhasip, Şubenin ve mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar. Şube Denetim Kurulu MADDE 38: Şube Denetim Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Asil üyeler, kendi aralarından bir başkan seçer. Şube Denetim Kurulu altı ayda bir toplanır. Toplantılara Şube Denetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Şube Denetim Kurulu asil üyeliğinde boşalma olması durumunda yedek üyelerden biri asil üyeliğe getirilir. 10

11 Şube Denetim Kurulunun Görevleri MADDE 39: a) Şubenin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az altı ayda bir denetlemek ve eksik veya yanlış hususları şube yönetim kuruluna raporla bildirmek, b) Dönem içindeki dernek hesapları ve faaliyetleri ile dilek ve temennilerini ve yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini bir raporla Şube Genel Kuruluna sunmak, c) Gerekli hallerde Şube Genel Kurulunu toplantıya çağırmak, d) Mevzuatta belirtilen diğer görevleri yapmak. Oylama MADDE 40: Bu tüzükte başka hüküm bulunmadığı hallerde, derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oylamanın şekli konusunda önerge verilirse bu konuda Genel Kurulun kararına göre hareket edilir. Defter ve Kayıtlar MADDE 41: Dernek, kanun ve yönetmenlikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur Gelirler ve Mallar MADDE 42: Derneğin gelirleri; giriş ve üye aidatı, dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek mal varlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur. Derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşlarından proje maliyetinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni ve nakdi yardım alabilir. Dernek, amacını gerçekleştirebilmek ve yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. Gelir Gider, Borçlanma Esas Ve Usulleri MADDE 43: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Banka tarafındın düzenlenen dekont ve hesap özeti gibi belgeler, alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin saklanma süresi, özel kanunlardaki sürelere ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerini toplayacak kişi veya kişileri, yönetim kurulu bir kararla belirler ve bunlar adına yetki belgesi düzenler Dernek faaliyetlerini karşılamak amacıyla ihtiyaç halinde yönetim kurulu kararıyla mevcut mevzuata uygun şekilde borçlanabilir. Şube yönetim kurulu bu yetkiyi ancak genel merkez yönetim kurulunun onayını alarak kullanabilir. Derneğe borç yükleyen işlemler ile (kira telefon personel giderleri, ssk pirimleri vergiler gibi aylık sabit cari giderler hariç ) 2000 ikibin YTL yi aşan tüm harcamalarda, yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcılarından birisi ile muhasibin birlikte imzasının bulunması zorunludur. Diğer harcamalar yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkan yardımcıları veya muhasibin tek imzası ile yapılabilir. 11

12 MADDE 44: Dernek gelirleri alındı belgeleriyle toplanır ve giderleri, harcama belgeleriyle yapılır. Dernek giderlerinin kamu yararı statüsü alınması durumunda 2/3 miktarının dernek amaçları doğrultusunda harcanması gerekir. İç Denetim MADDE 45: Derneğin denetiminde içi denetim esastır. Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılır. Denetim Kurulu denetimini mevzuat ve tüzük çerçevesinde yapar, Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunar. Derneğin Feshi MADDE 46: Derneğin feshine Dernek Genel Kurulu karar verir. Fesih kararı alınırken Dernek Genel Kuruluna katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci kez toplanmak üzere çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Fesih kararı Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mülki amirliğe yazı ile bildirilir. Fesih Sonunda Malların Tasfiyesi MADDE 47: Derneğin feshine karar veren Genel Kurul, dernek mallarının tasfiyesi için mevcut Genel Merkez Yönetim Kurulunu görevlendirir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar. Alacaklarını alır, borçlarını öder. Arta kalan para ve malları Genel Kurul un kararlaştıracağı vakıf veya derneğe devreder. MADDE 48: Bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanununa ve ilgili diğer mevzuata göre hareket edilir. 12

13 KURUCULAR MADDE 49: 1969 yılında ANKARA da kurulan derneğimizin kurucuları, adları, Soyadları, meslekleri, ikametgâh ve tabiiyetleri aşağıda belirtilen kişilerdir. İsmet CONKAR, 1942, İktisatçı, Emek Mah. 8. Cad. No: 18/6 / ANKARA T.C Ahmet BAYKURT, 1936, Y.Müh. Orgü Sk. No: 4/3 Y.Ayrancı / ANKARA, T.C Kemal VAROL, (V) Bahri ZENGİN, 1942, Müh. Dr. Orgü Sk. 3/A Y. Ayrancı / ANKARA, T.C 1941, Y.Müh. Bitiştiren Sk. No: 12/7 Maltepe / ANKARA, T.C İmdat AKMERMER, 1940,Y.Müh. Güleryüz Sk. No:12/10 Y.Ayr / ANKARA, T,C Ertan YÜLEK, 1938,Y.Müh. Güzeltan Sk. No:24/7 Maltepe / ANKARA, T.C Temel Karamollaoğlu, 1941, Mühendis, Çankaya-Ankara, T.C M. Recai KUTAN Prof. Dr. Arif Ersoy Prof. Dr. Ali Çoban Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan Enver Ergün A.Recai Tekin Tacettin Çetinkaya Mehmet Altınöz Temel Karamollaoğlu Atik Ağdağ M.Baki Öztürk Abdullah Eren Birol Aydın Hanifi Sinan Yılmaz Balçın 13

14 14

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ (ASYATED) MADDE 2- MERKEZİ: SİVAS MADDE 3- DERNEĞİN ŞUBESİ: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir MADDE

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Tüzüğü Madde 1. Derneğin adı " Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği" dir. Derneğin merkezi Ankara'dır. Madde 2. Yaşam kalitesini kaybetmeden uzun süre yaşamak

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Derneğin Adı Derneğin adı, Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği dir. Kısaltılmış adı

Detaylı

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Romatizma ve Ağrı Derneği dir. Derneğin merkezi Samsun dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp-Damar Cerrahisi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur.

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi Madde 2- Derneğin Amacı Madde 3- Derneğin Faaliyet Alanı Madde 4- Dernek Kurucu Üyeleri Madde 5- Derneğe

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ : MADDE 1-17.05.1926'da Merkezi Ankara'da kurulan ''Türk Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği'nin adı 26.03.2006 tarihli Genel

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sema Eğitimciler Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Derneğin kısa adı : SEMADER dır. Dernek, yurt içinde ve yurt

Detaylı

Son Tüzük. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Tüzüğü. Derneğin Adı, Merkezi:

Son Tüzük. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Tüzüğü. Derneğin Adı, Merkezi: Son Tüzük Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Tüzüğü Derneğin Adı, Merkezi: Madde 1 Adı : Derneğin adı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği dir (T.O.F.D. ) Merkezi : Derneğin merkezi İstanbul dadır.

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği ANATÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ

SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği ANATÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği ANATÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ Madde I. DERNEĞİN KURULUŞU, ADI, MERKEZİ Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde her nev'i seramik sağlık gereçleri üreten

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı "Fütüristler Derneği" olup kısa şekli olarak da FD unvanını kullanacaktır. Merkezi İstanbul'dadır. Dernek, Merkez Genel Kurulunun

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYETLERİ MADDE 1: DERNEĞİN ADI

BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYETLERİ MADDE 1: DERNEĞİN ADI BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYETLERİ MADDE 1: DERNEĞİN ADI Derneğin adı DEST ALIKARIYA MIROVÎ dir. İngilizce yazımı DEST HUMANITARIAN RELIEF tir. Türkçe yazımı DEST İNSANİ YARDIM dır.

Detaylı

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sainte _Pulcherie'liler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul'dur. Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı