T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI"

Transkript

1 T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin yürütülmesine ili kin süreçleri belirlemektir. Mali i lemlerin süreç ak m emas, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerini kapsar. Dayanak Madde 2- Mali i lemlerin süreç ak m emas Maliye Bakanl nca yay mlanan ç Kontrol ve Ön Malî Kontrole li kin Usul ve Esaslar Yönergesi nin 12 nci maddesine ve Ordu Üniversitesi Ön Mali Kontrol lemleri Yönergesinin Ön Mali Kontrol Süreci ve Usulü ba l kl 6 nc maddesinin 5 inci paragraf nda yer alan; Süreç kontrolünü sa lamak amac yla, mali i lemlerin süreç ak m emas Daire Ba kanl nca haz rlan r ve Üst Yöneticinin onay ile yürürlü e konulur hükümlerine dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar Madde 3- Bu ak m emas nda geçen; dare: Ordu Üniversitesini, Üst Yönetici: Ordu Üniversitesi Rektörünü, Harcama Birimi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama birimini, *Piyasa Fiyat Ara t rmas Komisyonu: Yakla k maliyet ve en uygun teklifi tespit edecek ki ileri * Gerçekle tirme Görevlisi: Harcama Yetkilisince görevlendirilmi, harcamay fiili boyuta ta yan ve ödeme emrinin sorumlulu u müteselsilen ta yan, hiyerar ik olarak harcama yetkilisine en yak n ki iyi, *Muayene Kabul/ dari Denetim Komisyonu: Mal/Hizmetin gerçekle mesiyle birlikte kontrolünü yapacak ki ileri, * Bu görevliler her mali y l n ba nda ilgili amir taraf ndan onaylan r ve bu onaylar Daire Ba kanl na gönderilir. 1

2 Harcama Yetkilisi: Harcama biriminin en üst yöneticisi veya harcama yetkilisinin belirlenmesinde güçlük olmas durumlar nda Maliye Bakanl n n uygun görü ü üzerine üst yönetici taraf ndan belirlenen ki iyi, ç Kontrol: darenin amaçlar na, belirlenmi politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde yürütülmesini, varl k ve kaynaklar n korunmas n, muhasebe kay tlar n n do ru ve tam olarak tutulmas n, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zaman nda ve güvenilir olarak üretilmesini sa lamak üzere idare taraf ndan olu turulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve di er kontroller bütününü, Ön Malî Kontrol: darenin gelir, gider, varl k ve yükümlülüklerine ili kin malî karar ve i lemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullan labilir ödenek tutar, harcama program, finansman program, merkezi yönetim bütçe kanunu ve di er malî mevzuat hükümlerine uygunlu u ve kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan lmas yönlerinden yap lan kontrolünü, Daire Ba kanl : Strateji Geli tirme Daire Ba kanl n, Ön Mali Kontrol Birimi: Ordu Üniversitesi Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Ön Mali Kontrol Birimini, Muhasebe Birimi: Ordu Üniversitesi Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Muhasebe Birimini, ifade eder. K NC BÖLÜM Mali lemlerin Süreci Süreç Kontrolü Madde 4- Harcama birimlerinde süreç kontrolü yap l r. Süreç kontrolünde, her bir i lem daha önceki i lemlerin kontrolünü içerecek ekilde tasarlan r ve uygulan r. Malî i lemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacaklar i lemden önceki i lemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü sa lamak amac yla malî i lemlerin süreç ak emas haz rlan r ve üst yöneticinin onay ile yürürlü e konulur. Harcama yetkilileri, yard mc lar veya hiyerar ik olarak kendisine en yak n üst kademe yöneticileri aras ndan bir veya daha fazla say da gerçekle tirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen 2

3 gerçekle tirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar. Kamu hale Kanununa tabi taahhüt evrak ve sözle me tasar lar Madde 5- Harcama birimlerinin, ihale kanunlar na tâbi (22 nci madde kapsam nda yap lan al mlar dahil) harcamay gerektirecek taahhüt evrak ve sözle me tasar lar n n haz rlanma süreci a a da belirtildi i ekilde yap lacakt r SAYILI KANUNUN 18 NC MADDES NDE BEL RT LEN HALE USULLER NE GÖRE YAPILACAK LEMLERDE 1- htiyaç sahibi birim taraf ndan yaz l talep ve ekinde ihtiyaca yönelik (Yap m i lerinde yat r m program nda yer alan projelerle ilgili) teknik artnameler ve maliyeti etkileyen di er unsurlara ili kin dokümanlar haz rlan r. 2-Harcama biriminde, görevli personel taraf ndan yakla k maliyet tespiti yap l r. Bunun sonucuna göre bütçe ödenekleri dikkate al narak onay belgesi haz rlan r ve ilan yap lacaksa süreleri ile ihale tarihi tespit edilir. Onay belgesinde ihale usulü, ilan yap lacaksa ilan n ekli, bütçe tertibi ve di er bilgiler belirtilir ve onay belgesi gerçekle tirme görevlisi ve harcama yetkilisi taraf ndan imzalan r. 3-Harcama birimince, ihaleye ait tüm bilgi ve belgeleri kapsayan ihale i lem dosyas haz rlan r Say l Kanununun 6 nc maddesine göre olu turulan ihale komisyonu üyelerine ilan veya daveti izleyen üç gün içerisinde gerekli incelemeleri yapmalar n sa lamak için ihale i lem dosyas n n birer örne i yaz ekinde gönderilir. 4- hale komisyonunca ihale tarihinde yasal prosedüre göre ihale gerçekle tirilir ve ihale komisyon karar harcama yetkilisinin onay na sunulur. Harcama yetkilisinin ihale karar n onaylamas na müteakip yasal prosedür sonunda ihale uhdesinde b rak lan istekli (Yüklenici) sözle meye davet edilir. stekliden (Yükleniciden) bu a amada kesin teminat ve vermesi gereken di er belgeleri al n r, sözle me taslak olarak haz rlan r. 5- dare taraf ndan belirlenen; a) Parasal limitlere e it veya üstünde olan taahhüt ve sözle me tasar lar ve bunlara ili kin tüm bilgi ve belgeleri içeren i lem dosyas harcama birimince Ordu Üniversitesi Ön Mali Kontrol lemleri Yönergesinin 10 uncu maddesinde say lan belgeler eklenerek kronolojik 3

4 s raya göre fihristli olarak tanzim edilir ve harcama yetkilisi taraf ndan Daire Ba kanl na ön mali kontrol için gönderilir. b) Parasal limitlerin alt nda olan i lemlerin sözle mesi taraflarca imzalan r, i gerçekle tirildikten sonra i in gerçekle ti ini gösteren yasal di er belgeler de i lem dosyas na eklenir ve harcama birimince ödeme emri belgesi tanzim edilir. Ödeme emri belgesi gerçekle tirme görevlisi taraf ndan KONTROL ED LM VE UYGUN GÖRÜLMÜ TÜR erhi dü ülerek imza edildikten sonra harcama yetkilisi taraf ndan da imza edilir (Tüm ödeme emri belgelerine gerçekle tirme görevlileri taraf ndan KONTROL ED LM VE UYGUN GÖRÜLMÜ TÜR erhi dü ülecektir) ve Daire Ba kanl na gönderilir. Daire Ba kanl Ön Mali Kontrol Birimi taraf ndan uygunluk denetimi yap lan ödeme emri ve ekleri uygun olmas halinde KONTROL ED LM VE UYGUN GÖRÜLMÜ TÜR erhi dü ülerek Muhasebe Birimine ödenmek üzere teslim edilir. Uygun bulunmayanlar ise noksanl klar belirtilerek harcama birimine iade edilir. 6- dare taraf ndan belirlenen parasal limitlerin üstünde olan ve Daire Ba kanl na gönderilen taahhüt ve sözle me tasar lar ndan yap m i lerine ait olanlardan tutar iki milyon, mal ve hizmet al mlar na ait olanlardan tutar bir milyon Yeni Türk Liras na e it veya bu tutar n üstündekiler en geç on i günü içerisinde kontrol edilir. Ön mali kontrol sonucu Daire Ba kanl nca, harcama yetkilisine yaz l olarak bildirilir. Bu tutar n alt ndakiler ise ilgili harcama yetkilisinin lüzum görmesi halinde be i günü içerisinde kontrol edilir. Uygun görülenler için Daire Ba kanl nca görü yaz s düzenlenmesi zorunlu olmay p, kontrole tabi belge üzerine KONTROL ED LM VE UYGUN GÖRÜLMÜ TÜR erhi dü ülerek harcama yetkilisine gönderilebilecektir. Bunlardan uygun bulunmayanlar n ise uygun bulunmama gerekçesinin yaz l olarak bildirilmesi zorunludur. 7- Daire Ba kanl nca kontrol edilerek uygun görü yaz s veya uygun görü erhi dü ülerek harcama yetkilisine gönderilen taahhüt ve sözle me tasar lar na ili kin i lemlerde sözle me taraflarca imzalanarak (5/B) maddesinde belirtildi i gibi i lemler yürütülür. 8-Birden fazla hakedi tanzim edilerek ödenecek yap m ve hizmet i lerinin hakedi lerinden her birinin bedeli idare taraf ndan belirlenen limite e it veya üzerinde ise, ödeme emri belgesi ve ekleri Daire Ba kanl Ön Mali Kontrol Birimince uygunluk denetimi yap l r, ödeme emri ve eklerinin uygun olmas halinde KONTROL ED LM VE UYGUN GÖRÜLMÜ TÜR erhi dü ülerek Muhasebe Birimine ödenmek üzere teslim edilir. Uygun bulunmayanlar ise noksanl klar belirtilerek harcama birimine iade edilir. 4

5 9- Harcama birimlerince yukar da belirtilen süreçte yap lacak her bir i lem bir önceki i lemlerin kontrolünü içermelidir SAYILI KANUNUN 22 MADDES NE GÖRE YAPILACAK LEMLERDE 1- htiyaç sahibi birim taraf ndan ihtiyaca yönelik talep yaz s ve ekinde gerekiyorsa teknik artnameler ve maliyeti etkileyecek unsurlara ili kin dokümanlar haz rlan r. 2-Harcama biriminde harcama yetkilisi taraf ndan do rudan al m i ini yapmak üzere yetkilendirilen personel taraf ndan yakla k maliyet tespiti yap l r, bunun sonucuna göre bütçe ödenekleri dikkate al narak onay belgesi haz rlan r. Onay belgesinde yakla k maliyet, do rudan temin usulü, bütçe tertibi, bütçe ödene i ve di er bilgiler belirtilir ve gerçekle tirme görevlisi ile harcama yetkilisi taraf ndan imzalan r. 3-Do rudan al m i ini yapmakla yetkilendirilen personel al mla ilgili piyasa fiyat ara t rmas n yapar ve piyasa fiyat ara t rma tutana n haz rlar. 4-Mal n veya hizmetin tek kaynaktan temin edilebilece inin tespit edildi i durumda 4734 say l kanunun ilgili maddesinin a/b/c bentlerine dayan larak tek kaynaktan temin formu düzenlenecek ve bu form tüm ayr nt lar yla doldurulup ilgili dosyalara eklenecektir.ayr ca yakla k maliyet bu formdaki usuller çerçevesinde belirtilip dosyaya eklenecektir. 5-Piyasa ara t rmas neticesinde al m i i gerçekle tirilir ve i in gerçekle ti ine dair yasal belgelerle (muayene kabul/idari denetim komisyon tutana,ta n r i lem fi i,fatura) birlikte tanzim edilen ödeme emri belgesi gerçekle tirme görevlisi (Tüm ödeme emri belgelerine gerçekle tirme görevlileri taraf ndan KONTROL ED LM VE UYGUN GÖRÜLMÜ TÜR erhi dü ülecektir) ile harcama yetkilisi taraf ndan imzalanarak Daire Ba kanl na gönderilir. Daire Ba kanl Ön Mali Kontrol Birimi taraf ndan uygunluk denetimi yap lan ödeme emri ve ekleri uygun olmas halinde KONTROL ED LM VE UYGUN GÖRÜLMÜ TÜR erhi dü ülerek Muhasebe Birimine ödenmek üzere teslim edilir. Uygun bulunmayanlar ise noksanl klar belirtilerek harcama birimine iade edilir. 6-Harcama birimlerince yukar da belirtilen süreçte yap lacak her bir i lem bir önceki i lemlerin kontrolünü içermelidir 5

6 Kamu hale Kanununa tabi olmayan taahhüt evrak ve sözle me tasar lar Madde 6- Harcama birimlerinin, ihale kanunlar na tâbi olmayan (Bilimsel ara t rma projelerinden yap lacak al mlar dahil) harcamay gerektirecek taahhüt evrak ve sözle me tasar lar n n haz rlanma süreci a a da belirtildi i ekilde olu acakt r SAYILI KANUNA TAB OLMAYAN ALIMLARDA 1- htiyaç sahibi birim taraf ndan yaz l talep ve ekinde gerekiyorsa ihtiyaca yönelik teknik artnameler ve maliyeti etkileyen di er unsurlar n dokümanlar haz rlanarak harcama birimine gönderilir. 2-Harcama birimince ilgili personel taraf ndan yakla k maliyet tespiti yap l r. Bunun sonucuna göre bütçe ödenekleri dikkate al narak onay belgesi haz rlan r ve ilan yap lacaksa ilan süreleri ile ihale tarihi tespit edilir. Onay belgesinde al m usulü (4734 Say l Kanunun istisna maddesi ve var ise ilgili kararnamenin al m usulü), ilan yap lacaksa ilan n ekli, bütçe tertibi ve di er bilgiler belirtilir ve onay belgesi gerçekle tirme görevlisi ve harcama yetkilisi taraf ndan imzalan r. 3-Harcama birimince ihale yap lacaksa ihaleye ili kin artlar kapsayan ihale doküman dosyas, ihaleye ait tüm bilgi ve belgeleri kapsayan ihale i lem dosyas haz rlan r. hale için olu turulan ihale komisyonu üyelerine (4734 say l Kanunun 3/f maddesi kapsam nda istisna edilen Yüksekö retim Kurumlar n n bilimsel projeleri ile ilgili yap lacak al mlar n n ihale komisyonlar 2003/6554 say l kararnamenin 7 nci maddesine göre olu turulur) ilan veya daveti izleyen üç gün içerisinde gerekli incelemeleri yapmalar n sa lamak için ihale i lem dosyas n n birer örne i yaz ekinde gönderilir. Harcama birimlerince 4734 say l Kanunun 3/e maddesi gere ince yap lacak al mlardan 4734 say l Kanunun 13-b/1 maddesinde belirtilen limitlerin üstünde olanlar için sat nalma komisyonu kurulur ve al m yap lacak kurulu ile protokol düzenlenir. 4- hale ile yap lan al mlarda ihale komisyonu yasal prosedüre göre ihaleyi gerçekle tirir ve ihale komisyon karar harcama yetkilisinin onay na sunulur. Harcama yetkilisinin ihale karar n onaylamas na müteakip yasal prosedür sonunda ihale uhdesinde kalan istekli (Yüklenici) sözle meye davet edilir. stekliden bu a amada kesin teminat ve vermesi gereken di er belgeleri al n r, sözle me taslak olarak haz rlan r. 6

7 4734 Say l Kanununun 3/e maddesine göre yap lacak al mlardan 4734 say l Kanunun 13-b/1 maddesindeki limitlerin üstünde olanlar için sat nalma komisyonu fiyat ve di er artlar görü erek karar n verir, harcama birimince protokol taslak olarak haz rlan r. 5- dare taraf ndan belirlenen; a) Parasal limitlere e it veya üstünde olan taahhüt ve sözle me (Protokol) tasar lar ve bunlara ili kin tüm bilgi ve belgeleri içeren i lem dosyas harcama birimince Ordu Üniversitesi Ön Mali Kontrol lemleri Yönergesinin 10 uncu maddesinde say lan belgeler eklenerek kronolojik s raya göre fihristli olarak tanzim edilir ve harcama yetkilisi taraf ndan Daire Ba kanl na gönderilir. b) Parasal limitlerin alt nda olan i lemlerin sözle mesi taraflarca imzalan r, i gerçekle tirildikten sonra i in gerçekle ti ini gösteren yasal di er belgeler de i lem dosyas na eklenir ve harcama birimince ödeme emri belgesi tanzim edilir. Ödeme emri belgesi gerçekle tirme görevlisi taraf ndan KONTROL ED LM VE UYGUN GÖRÜLMÜ TÜR erhi dü ülerek imza edildikten sonra harcama yetkilisi taraf ndan da imza edilir (Tüm ödeme emri belgelerine gerçekle tirme görevlileri taraf ndan KONTROL ED LM VE UYGUN GÖRÜLMÜ TÜR erhi dü ülecektir) ve Daire Ba kanl na gönderilir. Daire Ba kanl Ön Mali Kontrol Birimi taraf ndan uygunluk denetimi yap lan ödeme emri ve ekleri uygun olmas halinde KONTROL ED LM VE UYGUN GÖRÜLMÜ TÜR erhi dü ülerek Muhasebe Birimine ödenmek üzere teslim edilir. Uygun bulunmayanlar ise noksanl klar belirtilerek harcama birimine iade edilir. 6- dare taraf ndan belirlenen parasal limitlerin üstünde olan ve Daire Ba kanl na gönderilen taahhüt ve sözle me tasar lar ndan yap m i lerine ait olanlardan tutar iki milyon, mal ve hizmet al mlar na ait olanlardan tutar bir milyon Yeni Türk Liras na e it veya bu tutar n üstündekiler en geç on i günü içerisinde kontrol edilir. Ön mali kontrol sonucu, Daire Ba kanl nca harcama yetkilisine yaz l olarak bildirilir. Bu tutar n alt ndakiler ise be i günü içerisinde kontrol edilir, uygun görülenler için Daire Ba kanl nca görü yaz s düzenlenmesi zorunlu olmay p, kontrole tabi belge üzerine KONTROL ED LM VE UYGUN GÖRÜLMÜ TÜR erhi dü ülerek harcama yetkilisine gönderilebilecektir. Bunlardan uygun bulunmayanlar n ise uygun bulunmama gerekçesinin yaz l olarak bildirilmesi zorunludur. 7- Daire Ba kanl nca kontrol edilerek uygun görü yaz s veya uygun görü erhi dü ülerek harcama yetkilisine gönderilen taahhüt ve sözle me tasar lar na ili kin i lemlerde sözle me taraflarca imzalanarak (5/B) maddesinde belirtildi i gibi i lemler yürütülür. 7

8 8- dare taraf ndan belirlenen limitlere e it veya üstünde olan mal ve hizmet al mlar na ait ödeme emri belgeleri de Daire Ba kanl Ön Mali Kontrol Birimine gönderilir, uygun görülmesi halinde Ön Mali Kontrol Birimi ödeme emri belgesini ödenmek üzere muhasebe birimine gönderir. Ön Mali Kontrol Birimince uygun görü verilmedi i durumda ödeme emri belgesi gerekçeli görü yaz s ile harcama yetkilisine gönderilir. 9-Tekel niteli i ta yan ve abonelik esas na dayanan harcamalarda (elektrik,su gibi) fatura gerekiyorsa icmal bulunmal d r.ancak bu aboneliklerin ba lat lmas ve hatt n açt r lmas için yap lacak ödemelerde ilgili harcama biriminin yetkilisinin onay da eklenecektir. 10- Harcama birimlerince yukar da belirtilen süreçte yap lacak her bir i lem bir önceki i lemlerin kontrolünü içermelidir. Ön Ödeme i lemlerinin süreci Madde 7- Harcama birimlerinin, harcamay gerektirecek ön ödeme i lemlerinin haz rlanma süreci a a da belirtildi i ekilde olu acakt r. ÖN ÖDEME LE YAPILACAK LEMLERDE A) AVANS LEMLER 1-Kamu idarelerinin bütçesinde kendisine ödenek tahsis edilen her bir merkez harcama birimi için yaln zca bir mutemet görevlendirilir. Ödenek gönderme belgesiyle ödenek verilen harcama yetkilileri ise kendilerine ba l her bir birim için birer mutemet görevlendirebilir. 2-Harcama birimlerinin Merkezi Bütçe Kanununda belirtilen avans s n r tutarlar na kadar mal, hizmet, yap m i lerini harcama yetkilisi mutemet avans ile gerçekle tirecekleri hallerde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli inde belirtilen harcama talimat ( hale mevzuat na tabi olan i lerde onay belgesi) haz rlan r. Harcama talimat gerçekle tirme görevlisi ve harcama yetkilisi taraf ndan imza edilir. Harcama talimat nda avans n hangi i için verilece i, bütçe tertibi, bütçe ödene i, kime verilece i ve di er bilgiler belirtilir. 3-Harcama talimat gerçekle tirme görevlisi ile harcama yetkilisinin imzalad muhasebe i lem fi ine ba lanarak Daire Ba kanl na gönderilir. Daire Ba kanl Ön Mali Kontrol Birimi taraf ndan uygunluk denetimi yap lan muhasebe fi i ve ekleri uygun olmas halinde KONTROL ED LM VE UYGUN GÖRÜLMÜ TÜR erhi dü ülerek ayn gün ödeme yap lmas n sa layacak ekilde Muhasebe Birimine ödenmek üzere teslim edilir. Uygun bulunmayanlar ise noksanl klar belirtilerek harcama birimine iade edilir. 8

9 4- Daire Ba kanl Muhasebe Birimi taraf ndan harcama yetkilisi mutemedine avans verilir. 5-Harcama yetkilisi mutemedi al m i ini gerçekle tirdikten sonra harcama birimi al m n gerçekle ti ine dair yasal belgelerle birlikte ödeme emri belgesini düzenler. Ödeme emri belgesi gerçekle tirme görevlisi ile harcama yetkilisi taraf ndan imzalanarak Daire Ba kanl na gönderilir. Daire Ba kanl Ön Mali Kontrol Birimi taraf ndan uygunluk denetimi yap lan muhasebe fi i ve ekleri uygun olmas halinde KONTROL ED LM VE UYGUN GÖRÜLMÜ TÜR erhi dü ülerek Muhasebe Birimine teslim edilir. Uygun bulunmayanlar ise noksanl klar belirtilerek harcama birimine iade edilir. Avanstan art k kalan miktarlar harcama yetkilisi mutemetleri taraf ndan Muhasebe Birimine iade edilir. Harcama yetkilisi mutemetleri avans mahsup i lemlerini en fazla bir ay içerisinde sonuçland rmak zorundad rlar. Mutemet, i in tamamlanmas ndan sonra, yukar daki bir ayl k sürelerin bitimini beklemeden, son harcama tarihini takip eden üç i günü içinde ön ödeme art n iade etmek ve süresinde mahsubunu yaparak hesab n kapatmak zorundad r. 6-Harcama birimlerince yukar da belirtilen süreçte yap lan her i lem önceki i lemlerin kontrolünü içerecektir. B) KRED LEMLER 1-Dairesinin gösterece i lüzum ve harcama yetkilisinin onay ile mutemetler ad na banka veya muhasebe birimi nezdinde kredi açt r labilir. 2-Harcama birimlerince kredi açt r lmas hallerinde harcama talimat ( hale mevzuat na tabi olan i lerde onay belgesi) ve kredi ödeme talimat haz rlan r. Harcama talimat gerçekle tirme görevlisi ve harcama yetkilisi taraf ndan imzalan r. Dairesinin gösterece i lüzuma göre, kredi ödeme talimat harcama yetkilisi taraf ndan imzalan r. 3-Harcama birimi gerçekle tirme görevlisi ve harcama yetkilisinin imzalad muhasebe i lem fi i ekine harcama talimat n ve kredi ödeme talimat n ba layarak Daire Ba kanl na gönderir. Daire Ba kanl Ön Mali Kontrol Birimi taraf ndan uygunluk denetimi yap lan Muhasebe fi i ve ekleri uygun olmas halinde KONTROL ED LM VE UYGUN GÖRÜLMÜ TÜR erhi dü ülerek ayn gün içerisinde ödeme yap lmas n sa layacak ekilde Muhasebe Birimine teslim edilir. Uygun bulunmayanlar ise noksanl klar belirtilerek harcama birimine iade edilir. 9

10 4-Muhasebe Birimi kredi izin yaz s nda belirtilen kamu kurulu unun veya kredi mutemedinin hesab na ödeme yapar. 5-Harcama birimi i in gerçekle ti ine dair yasal belgelerle birlikte ödeme emri belgesi düzenler. Ödeme emri belgesi, gerçekle tirme görevlisi ve harcama yetkilisi taraf ndan imzalanarak Daire Ba kanl na gönderilir. Daire Ba kanl Ön Mali Kontrol Birimi taraf ndan uygunluk denetimi yap lan ödeme emri ve ekleri uygun olmas halinde KONTROL ED LM VE UYGUN GÖRÜLMÜ TÜR erhi dü ülerek, Muhasebe Birimine teslim edilir. Uygun bulunmayanlar ise noksanl klar belirtilerek harcama birimine iade edilir. Krediden art k kalan miktarlar harcama yetkilisi mutemetleri taraf ndan Muhasebe Biriminin hesab na iade edilir. Harcama yetkilisi mutemetleri kredi mahsup i lemlerini en fazla üç ay içerisinde sonuçland rmak zorundad rlar. Mutemet, i in tamamlanmas ndan sonra, yukar daki üç ayl k sürelerin bitimini beklemeden, son harcama tarihini takip eden üç i günü içinde ön ödeme art n iade etmek ve süresinde mahsubunu yaparak hesab n kapatmak zorundad r. 7-Harcama birimlerince yukar da belirtilen süreçte yap lan her bir i lem önceki i lemlerin kontrolünü içerecektir. Di er i lemlerin süreci Madde 8-Harcama birimlerinin, harcamay gerektirecek di er i lemlerinin haz rlanma süreci a a da belirtildi i ekilde olu acakt r. D ER LEMLER SÜREC 1-Ek ders ödemelerinde; a-kullan lacak standart form ( ek ders bildirim formu ) hak sahipleri taraf ndan Yüksekö retim Kurumunun 16/09/2005 tarihinde kabul etti i Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar ve her dönem ba nda ilgili birim taraf ndan al nan yönetim kurulu karar nda belirtilen ders görevlendirmeleri ve programlar do rultusunda eksiksiz doldurulur ve tarih konularak imzalan r. b-haz rlanan ek ders bildirim formlar dersin verildi i birimdeki ilgili bölümün ba kan ve dekan/müdür taraf ndan tarih belirtilerek onaylan r. c-harcama birimi ilgili personeli tüm hak sahiplerine ait formlar bir araya getirerek gerekli belgeleri ve ödeme emri belgesini haz rlayarak i lem dosyas n olu turur. lgili 10

11 belgeler ve ödeme emri belgesi gerçekle tirme görevlisi taraf ndan KONTROL ED LM VE UYGUN GÖRÜLMÜ TÜR erhi dü ülerek imza edildikten sonra harcama yetkilisi taraf ndan da imza edilir (Tüm ödeme emri belgelerine gerçekle tirme görevlileri taraf ndan KONTROL ED LM VE UYGUN GÖRÜLMÜ TÜR erhi dü ülecektir) ve Daire Ba kanl na gönderilir. Daire Ba kanl na gönderilen i lem dosyas nda bulunmas gereken belgeler ve ekler; - 2 adet Ödeme emri belgesi - Üst yaz ( zinli, raporlu ve görevli bildirimi) - 2 adet banka listesi ( Gerçekle tirme görevlisi taraf ndan onayl ) - 1 adet bordro - 1 adet puantaj çizelgesi - Ek ders bildirim formlar - Her dönemin ilk ay nda 1 adet i lem dosyas nda 1 adet de ayr olarak 2 adet yönetim kurulu karar d-harcama birimince haz rlanan i lem dosyas Daire Ba kanl na gönderilir. Daire Ba kanl Ön Mali Kontrol Birimi taraf ndan uygunluk denetimi yap lan ödeme emri ve ekleri uygun olmas halinde KONTROL ED LM VE UYGUN GÖRÜLMÜ TÜR erhi dü ülerek Muhasebe Birimine ödenmek üzere teslim edilir. Uygun bulunmayanlar ise noksanl klar belirtilerek harcama birimine iade edilir. e- Harcama birimlerince yukar da belirtilen süreçte yap lacak her bir i lem bir önceki i lemlerin kontrolünü içermelidir. 2-Maa ödemeleri için; ilgili ay n en geç üçü itibariyle o aya ait de i iklikler tahakkuk birimlerince ön mali kontrol birimine teslim edilip 3 i günü içerisinde haz rlanan maa dokümanlar elektronik ortamda tahakkuk dairelerine iletilir.tahakkuk dairesince kontrol edilip ödeme emri kesilen maa dosyas en geç 3 i günü içerisinde ön mali kontrol birimine teslim edilir. 3- Harc rah, görev yollu u gibi ödemeler için ilgili amirin onaylam oldu u kan tlay c belge ve bildirimler birlikte ilgili ödenekler çerçevesinde ödeme emriyle ön mali kontrole ula t r l r. 4-Harcama biriminde görevlendirilen personelce Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli ine göre haz rlanmas gereken belgeler haz rlan r. 5-Muhasebe i lem fi i düzenlenmesi gereken hallerde bu belge düzenlenir ve gerçekle tirme görevlisi ile harcama yetkilisi taraf ndan imzalanarak Daire Ba kanl Ön Mali Kontrol 11

12 Birimi taraf ndan uygunluk denetimi yap lan muhasebe fi i ve ekleri uygun olmas halinde KONTROL ED LM VE UYGUN GÖRÜLMÜ TÜR erhi dü ülerek Muhasebe Birimine teslim edilir. Uygun bulunmayanlar ise noksanl klar belirtilerek harcama birimine iade edilir. 6-Ödeme emri düzenlenmesi gereken hallerde bu belge düzenlenir ve gerçekle tirme görevlisi ile harcama yetkilisi taraf ndan imzalanarak Daire Ba kanl na gönderilir. Daire Ba kanl Ön Mali Kontrol Birimi taraf ndan uygunluk denetimi yap lan ödeme emri ve ekleri uygun olmas halinde KONTROL ED LM VE UYGUN GÖRÜLMÜ TÜR erhi dü ülerek Muhasebe Birimine teslim edilir. Uygun bulunmayanlar ise noksanl klar belirtilerek harcama birimine iade edilir. Harcama birimlerince yap lacak i lemler Madde 9- Harcama birimlerince mali i lemlerin ak m emas nda yer alan i lemleri gerçekle tirecek olan personel veya personellerin belirlenmesi ve buna göre görev da l mlar n n yaz l olarak yap lmas gerekmektedir. Muhasebe birimince yap lacak i lemler Madde 10- Muhasebe yetkilisi, birime gelen ödeme emri belgesi ve muhasebe i lem fi ini, Muhasebe Birimine geli tarihinden itibaren, en geç dört i günü içinde ilgili mevzuat gere i yap lmas gereken kontrolleri yaparak inceler, uygun bulunanlar muhasebe kay tlar na i ler, ilgilisine ödenmek üzere bankaya (Zorunlu hallerde parasal s n rlar içerisinde kasadan) talimat verir. Eksik veya hatal olan ödeme emri belgesi ve eki belgeler, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç, hata veya eksikli in tespit edildi i günü izleyen i günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yaz l olarak gönderilir. Hata veya eksiklikleri tamamlanarak tekrar Muhasebe Birimine verilenler, en geç iki i günü sonuna kadar incelenerek muhasebele tirme ve ödeme i lemi gerçekle tirilir. Tereddütlerin giderilmesi Madde 11- Mali i lemlerin ak m emas n n uygulanmas nda ortaya ç kabilecek tereddütleri gidermeye Daire Ba kanl yetkilidir. Yürürlük Madde 12- Mali i lemlerin süreç ak m emas 20/ 01 /2010 tarihinde yürürlü e girer. 12

13 Yürütme Madde 13- Mali i lemlerin süreç ak m emas nda belirtilen hususlar Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür. 20 / 01 / 2010 Prof. Dr. Haluk KEFEL O LU Rektör 13

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı İç Kontrol Eylem Planı 2012-2014 Geliştirme Müdürlüğü ÇANKAYA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Ziyagökalp Cad. Emek Hizmet Binası Kat:8 No:11 Çankaya - ANKARA Tel: 0.312 458 89 00 / 1901 Faks:

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak ön ödemelerin

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi,

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2014

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

X/5 ESASLAR 1. Madde 2-(**) Bu Esaslar, TÜBİTAK a bağlı Merkez, Enstitü ve

X/5 ESASLAR 1. Madde 2-(**) Bu Esaslar, TÜBİTAK a bağlı Merkez, Enstitü ve TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERE İLİŞKİN İDARİ VE MALİ ESASLAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Esaslar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: DI T CARET UZMANI Seviye: 5 I Referans Kodu: Standard Haz rlayan

Detaylı

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 DERLEYENLER Alfabetik Sırayla Adnan KUM Burcu B. BAŞAL Hasan Murat BERKSOY

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı