KANADA DAK STAT S Z KADINLAR: GERÇEKLER TABLOSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KANADA DAK STAT S Z KADINLAR: GERÇEKLER TABLOSU"

Transkript

1 RIGHTS OF NON-STATUS WOMEN NETWORK KANADA DAK STAT S Z KADINLAR: GERÇEKLER TABLOSU Kanada da insanlar n stat s z olma nedenleri Bir çok insan geçici oturum izni ile Kanada ya geliyor. Oturum s relerini a t klar zaman stat s z konumuna d yorlar. Baz insanlar Kanada da 10, 20 ya da daha uzun y llard r hiçbir stat leri olmadan ya yorlar. Bunlar n bir k sm çocukluklar ndan beri burdalar ve s n r d edilme riskiyle kar kar ya kald klar as l lkelerine tamamiyle yabanc lar. Bir çok insan n iltica talepleri red ediliyor fakat belirsiz bir gelece e ya da öl me geri dönmektense illegal bir ekilde burada kalmay tercih ediyorlar. Bir çok kad n Kanada ya yasal olarak geliyor (patronu, e i ya da aile yeleri taraf ndan sponsor edilerek) fakat daha sonra kendilerini sponsor eden ki i taraf ndan taciz edildikleri bir ili kinin içinde buluyorlar. Daimi oturum hakk n almadan önce kaçma durumunda stat s z kalma riskiyle kar kar ya kal yorlar. Kanada daki stat s z insan say s ya ilgili istatistikler Yasal stat s olmayan insanlar, otoriteler taraf ndan yakalan p s n r d edilmemek için kaçak ya ay p masa alt ndan çal mak zorunda b rak lmaktad rlar. Bu y zden, sa l kl bir istatistik bilgisine ula mak m mk n de ildir. Tahminler yakla k 20,000 ila 200,000 ki i aras nda bir rakam gösterirken bir çok ki i bu rakamlar n daha yukar larda oldu una inanmaktad r. Kanada daki kad nlara uygulanan iddetle ilgili istatistikler (**Bu bilgiler sadece Kanada da yasal stat s olan kad nlarla ilgilidir. Stat s z kad nlar n a a daki listede s ralanan baz nedenlerle ilgili olarak, özellikle iddete maruz kalma riski olmas na ra men onlarla ilgili olarak haz rlanm bir istatistik çal mas yoktur.) Kanadal kad nlar n yar s 16 ya ndan itibaren en az ndan bir kere fiziksel ya da cinsel taciz tecr besi ya am t r. Kanadal kad nlar n yakla k yar s na (% 45), tan d klar erkekler taraf ndan iddet uygulanm t r. Her 4 Kanada l kad ndan 1 ine e leri taraf ndan fiziksel ya da cinsel iddet uygulanm t r. Kad nlar n y zde 63 u anda ki e leri, eski e leri ya da hayat n payla t klar ki iler taraf ndan bir defadan fazla sald r ya u ram lard r. E leri taraf ndan sald r ya u rayan kad nlar n çte biri ili kileri s ras nda hayatlar n n tehlikede oldu unu hissettikleri bir an ya am lard r. E lerinden ayr lan kad nlar n hayatlar n n tehlike alt nda olma olas l çok y ksektir y l nda s nma evlerine gelen kad nlar n y zde yirmi be i t bbi tedavi gerektiren yaralanmalarla s n rken, y zde ç hastaneye kald r lm t r. (Bunge ve Levett 1998,19) Öz rl kad nlar n y zde k rk ikisi geçmi te taciz edildikleri bir ili kinin içinde bulunmu ya da hala içinde bulunmaktad rlar. (DisAbled Women s Network 1989) Ontario daki on Aborjin kad ndan sekizi ki isel olarak iddete maruz kald n rapor etmi tir. (Ontario Native Women s Association 1987, 7) statistik bilgilerinin bir ço u a a daki web sitesinden al nm t r:

2 Kanada daki stat s z kad n ve çocuklar n kar la t klar engeller * E itime s n rl ula m * Cinsiyet ayr mc l (Örnek: ngilizce kurslar ve halk * Taciz (fiziksel, cinsel, duygusal) e itim) * S n rl /yetersiz sa l k e itimi * Dilden kaynaklanan engeller * S n rl /uygun olmayan bar nma * sizlik * Hizmetlere s n rl ula m * verenler taraf ndan kullan lma * Ayr mc l k * S n r d edilme korkusu * Önyargı * Soyutlanma * Irkç l k * 911 hizmetlerine ula ma korkusu Stat s z kad nlar n iddete maruz kalma olas l klar neden y ksek? Stat s z kad nlar di er hemcinsleri gibi cinsiyetle ilgili iddete maruz kalmaktad rlar; fakat içinde ya ad klar çaresiz durumdan dolay daha y ksek risk alt nda bulunmaktad rlar. Bilgi, dan manl k ve di er sosyal hizmetlere ula m olanaklar n n çok s n rl olmas ; e er bu hizmetler varsa. Polisin, Göçmenlik B rosu ad na insanlar tutuklay p s n r d etme hakk oldu undan dolay, risk almamak için acil durumlarda bile polisi arayamama durumu E er kad n n ili kisinin oldu u ki i iddet uygulamaktan dolay ceza alm sa bu durum kad n için daha olumsuz artlar n do mas na neden olmaktad r. Sa l k hizmetlerine kolayca ul amamalar. Neler yap lmas gerekiyor? Kanada daki t m stat s z insanlarla ilgili d zenlemelerin yap lmas. Polis ya da di er hizmet veren kurumlar insanlara yasal stat leriyle ilgili sorular sormamal lar ya da Kanada Göçmenlik B rosu na rapor etmemeliler. Bir Sorma, Söyleme politikas ehir hizmetlerini, aralar nda yasal stat den kaynaklanan bir ayr mc l k yaratmadan t m ehir halk n n kullan m na sunacakt r. Göçmenlik yasas nda sponsor edildikleri ki iler ya da i verenleri taraf ndan tacize maruz kalan kad nlar koruyucu de i iklikler yap lmas. Stat s z kad nlar destekleyen kampanyalar STATUS, bireylerin ve derneklerin olu turdu u geni kapsaml bir koalisyondur ve Kanada da ya ayan stat s z göçmenlerin haklar n n d zenlenmesiyle ilgili olarak çal ma rol n stlenmi tir. ya da ara x239 Sorma, Söyleme kampanyas Toronto bölgesindeki gruplar n olu turdu u bir koalisyon taraf ndan organize edilmektedir. Resmi olarak Mart 2004 de No One Is Illegal Toronto taraf ndan ba lat lm t r.

3 Bu gerçekler tablosu the Rights of Non-Status Women Network taraf ndan olu turulmu tur. The Rights of Non-Status Women Network, Toronto da derneklerin ve halktan insanlar n olu turdu u organize olmu bir a d r. Amac m z, koordine edilmi bir halk e itimi ile stat s z kad nlar n hizmetlere ve kaynaklara ula m n engelleyen engellere dikkati çekmek, özellikle cinsiyete dayal iddeti vurgulamak ve sistematik bir de i im amac na ula makt r. Daha fazla bilgi ya da kat lmak için irtibat kurabilece iniz ki iler: Andrea Gunraj, METRAC Outreach M d r ( ; ) ya da The Woman Abuse Council of Toronto ( ); ). Kriz içerisinde bir kad nsan z ya da tacize maruz kalan birisini tan yorsan z l tfen Tacize U rayan Kad nlar Yard m Hatt (Assaulted Women s Helpline) veya (TTY) nolu telefonu aray n.

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

Salzburg da çocuk bak m

Salzburg da çocuk bak m KINDERBETREUUNG Salzburg da çocuk bak m Kre ler leri ya çocuk gruplar Küçük çocuk gruplar leri ya gruplar Anaokulu ve okul ça çocuk gruplar Günlük ebeveynler Salzburg da Çocuk Bak m Sevgili anne ve babalar,

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

Cumhurba kan Johannes Rau taraf ndan yap lacak. «Berlin Konu mas» Korkmadan ve hayal kurmadan: Almanya da birlikte ya am

Cumhurba kan Johannes Rau taraf ndan yap lacak. «Berlin Konu mas» Korkmadan ve hayal kurmadan: Almanya da birlikte ya am Cumhurba kan Johannes Rau taraf ndan yap lacak «Berlin Konu mas» Korkmadan ve hayal kurmadan: Almanya da birlikte ya am Tarih: 12 May s 2000 Yer : Haus der Kulturen der Welt 2 Deồerli Han mefendiler, Deồerli

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Bu yaz ile sizi meme kanserlerinin mamografi tarama (meme filmi) usulü ile erken te hisi için ayd nlatmay ve özel bir programa davet etmeyi amaçlamaktay

Detaylı

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 31-36 Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Feyza DEREL 1, Sinem KABATA 2 1 Mu la Sa l k Yüksekokulu,

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

NTERNET REKLAMLARININ SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Ö RENC LER N N SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER

NTERNET REKLAMLARININ SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Ö RENC LER N N SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NTERNET REKLAMLARININ SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Ö RENC LER N N SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER Yard. Doç. Dr.

Detaylı

Yüksek Mahkeme beraberce bölge mahkemesi çat s. Federal Çevre patent dava. Temyiz Mahkemeleri. Bölge Mah

Yüksek Mahkeme beraberce bölge mahkemesi çat s. Federal Çevre patent dava. Temyiz Mahkemeleri. Bölge Mah B RLE K DEVLETLER HUKUK S STEM : Kisa Bir Tan t m Federal Adliye Merkezi Geçm i i: Birle ik Devletler Anayasas Federal bir hükumet sistemi kurar. Anayasa, Federal (Milli) hükumete özel baz güçler verir.

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE )

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) THE PROBLEMS AND RESOLUTION ADVISORY RELATED THE SPORTS PARKS BUILT BY THE LOCAL GOVERMENT (MERSIN EXAMPLE)

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VAL L 2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü 2011 ÇEVRE DURUM RAPORUNUN ANA BA LIKLARI Sayfa A. CO RAF KAPSAM... 19 B. DO AL KAYNAKLAR... 59 C. HAVA

Detaylı

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM Ar. Gör. Dr. Salih Kür ad DOLUNAY ÖZ: Dil bilgisi, k saca bir dili ses, ekil ve cümle yap lar bak m ndan inceleyip bunlarla ilgili kurallar tespit eden bir bilim dal

Detaylı

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir?

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? brahim Orta asportas@mail.cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Stephan Zweig, Bilimde körlük yan lg de il, korkakl k d r. der. Bilim adam n n korkaklarla, ürkeklerle i

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı