BOLGESEL!YEREL EKONOMIK KALKlNMA KURAMLARlNlN TARIHSEL SUREÇ IÇERISINDEKI GELIŞIMLERI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOLGESEL!YEREL EKONOMIK KALKlNMA KURAMLARlNlN TARIHSEL SUREÇ IÇERISINDEKI GELIŞIMLERI"

Transkript

1 BOLGESEL!YEREL EKONOMIK KALKlNMA KURAMLARlNlN TARIHSEL SUREÇ IÇERISINDEKI GELIŞIMLERI Tanyel Özeiçi Ecarat' ABSTRACT Regional economics which have been dominant in the second half of the twentieth century made use of the general economic theories and adapted them to its own aims and requirements. "Traditional Regional Economic Development Theories" which have been affective until to the 1970s have been influenced from the general economic doctrine through some theories and approaches such as, neoclassical economy, Keynesian economy, neo-marxisı economy, supplyoriented monetarist approaches. After the 1970s, the flexible production systems, the supranationalization and localization of the economy, the geographical mobility of investment production and labour force, and transformatian of the institutional structures have been injluential in the development of the post-fordizm debate. The changing global, economic, social and spatial conditions generate the necessity to defıne the concepts of region and regional/local economic development. The limitations of the traditional modelsfor understanding the regional/local economic development have brought the new theorizations info the theoretical agenda in the post-fordisı era. Recently, theoretical agenda is devetoping in the framework of a general concept, socio-economic paradigm. Different strands such as, Knowledge Economy, Evolutionary Economy, Institutional Economy, have been attempting to redejine the nature of economics. The regional/local economic development theories and the economic geography discipline have been affecting from these debates. In this article the histarical development process of regional/local economic development theories which have been developed on the economy-location relations is examined fırst through the title, "Classical Economic Tlıeories and ' Öğ. Gör. Dr., Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü.

2 90.IL T._a_n~y_ef_O_.. z_e~~-ie ~_m_l Traditional Regional Economic Development Theories ". The development in the theories parauel to the changes in the world conditions after the 1970s is hand/ed under the title, "Efforts to Conceptualize the Economy-Location Relations in the Post-Fordisı E ra". Lastly, the recent developing theoretical agenda is introduced under the title, "Knowledge Economy, Evolutionary Economy, Jnstitutional Economy Theories and Regional/Local Economic Development Theories ". Key Words: Economy-Location Theories, Regional/Local Economic Development GiRiŞ Bu çalışmada mekan ile ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkiyi kuramsal olarak ortaya koyan bölgesevyerel ekonomik kalkınma kuramlarının tarihsel süreç içerisindeki gelişimleri dünyada ve genel ekonomi kurarnlarında yaşanan değişimler çerçevesindeki nedensellikleri ile ele alınmaktadır. Bu ele alıştaki temel amaç, bir yandan mekana dayalı kurarnların genel ekonomi kurarnlarından nasıl yararlandıklarını ortaya koyarken diğer taraftan da, klasik ekonomi kurarnlarında yok sayı lan mekanın, aslında ekonomik faaliyetlerin ve ekonomik ilişkilerin üzerinde yer aldığı bir birim olarak ekonomik analizlerde mutlaka içerilmesi gereken bir faktör olduğunu vurgulamaktır. Yirminci yüzyıl başlarına kadar ekonomi kuramlarının, zaman ve mekan ögelerini gözönüne almadan geliştirildikleri görülmektedir. 20. yüzyıl başlarında, ekonomik alanın kullanım biçiminin şekil değiştirmesi ile mekan ekonomik analizlere katılmaya başlanmıştır. İlk olarak mekanı ulaşırula ortadan kaldınlabilen bir mesafe olarak kabul eden ekonomistler, taşıma harcamalanna dayanarak, işletme lerin kuruluş yerini ve kentlerin hiyerarşisini saptamaya çalışmışlar, diğer yandan bir grup ekonomist ise alanı yüzey olarak kabul ederek görgül bulgulan genel formühere dönüştürerek etki alanı üzerinde çalışnuşlardır (Dinler, 2001). 20. yüzyılın ikinci yarısında gelişen -bölgesel ekonomi ise genel ekonominin geliştirmiş olduğu kurarnlan alarak kendi amaç ve gereksinimlerine uydurmuştıır. 1970'li yıllara kadar etkili olan "geleneksel bölgesel ekonomik kalkınma: kuramlan", neoklasik ekonomi, Keynezyen ekonomi, neo-marksist ekonomi, arz-yönlü monetarist yaklaşımlar gibi genel ekonominin geliştirmiş olduğu kurarnlardan etkilenmiştir. Değişen dünya koşulları çerçevesinde bölgesevyerel ekonomik gelişmeyi anlamada geleneksel modellerin kısıtlamalarının olması, yeni kuramlaştırma çalışmal arını gündeme getirmiştir. 1970'lerden itibaren esnek üretim sistemleri, ekonominin ulusüstüleşmesi ve yerelleşmesi, yatırım, üretim ve işgücünün coğrafi hareketliliği ve kurumların yeniden yapılanması ile gündeme gelen post-fordizm tartışma -

3 _B_öl.-"- ge_s_ei'-- W.-'--e_re_I.:..::E_ko-'--n-'--o-m_ik_K. _a_l._~ı_n_m_a_k_u_ra_m_l._an_n_ı_n _T._a_n"h_s_ei_S:..._u_ ~_..eç:..._j._._ çe_n...:_ s_in-'-- de-'--k-i...:. O_..! ş-'-. 91 lan bölge, bölgeseliyerel ekonomik kalkınma gibi kavramların yeniden tanımlanması gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde gündeme gelen yeni kavram ve kuramların tamamlanmış bir kuramsal çerçeve olmaktan uzak olduğu ancak bölgesel ekonomilerin içinde bulunduğu koşullan anlama ve tanımlama çabası olduğu söylenebilir. Son dönemde bilgi ekonomisi, evrimsel ekonomi, kurumsal ekonomi gibi farklı isimlerle gelişmekte olan kuramsal gündem, ekonominin doğasını yeniden tanımlamaya çalışırken, bölgeseliyerel ekonomik kalkınma kurarnlan ve ekonomik coğrafya da bu tartışmalardan etkilenmektedir. Bu makalede ele alınacak olan ekonomi-mekan ilişkileri üzerine geliştirilen bölgeseliyerel ekonomik kalkınma kurarnlarının tarihsel süreç içerisindeki gelişim leri, "Klasik Ekonomi Kurarnları ve Geleneksel Bölgesel Ekonomik Kalkınma Kuramları" ve "Post-Fordist Dönemde Ekonomi Mekan İlişkilerini Kavramlaştır ma Çabaları" başlıkları altında incelenecektir. Son dönemde genel olarak sosyoekonomik paradigma çerçevesinde gelişen, Bilgi Ekonomisi, Evrimsel Ekonomi, Kurumsal Ekonomi gibi ekonomi kurarnlarının bölgesel ekonomik kalkınma kurarnları üzerindeki etkisi ise ayrı bir bölüm olarak ortaya konacaktır. KLASiK EKONOMi KURAMLARI ve GELENEKSEL BÖLGESEL EKONOMiK KALKlNMA KURAMLARI Mekanın ilk olarak ekonomik kurarnlarda ele alınmaya başlandığı 20. yüzyılın erken dönernlerinde neo-klasik eko:r:omjk kurarn baskındı. Dünyada yaşanan 1930 krizinden sonra ve özellikle de 1950'li yıllardan başlayarak kalkınma ekonomisinin güncellik kazanması, bölgesel politikalar ve bölge kavramının yükselen değer olarak gündeme gelmesini sağlamıştır. Ulusal kalkınma stratejilerinde benimsenen sektörel ve gelir dağılımında denge kavrarnlarına bölgeler arası denge kavramı eklemlenmiş ve ulusal kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olarak sunulmuştur. 1950'lerde ve 1960'larda yaşanan Keynezyen devrim ile bölgesel ekonomik kalkınma kurarnlarında önemli gelişmeler olmuştur. Keynezyen kurarnlar 1970 ve 1980'lerde neo-marksist ve arz yönlü monetarist yaklaşımlar tarafından sorgulanmıştır. Ekonomik ögeler üzerine kurgulanan mekansal kurarnlar da bu sorgulamalardan etkilenmiştir. Neo-liberal kurarnlar ise 1980'lerden sonra etkili o_lmaya başlamış ancak bölgesel ekonomik kalkınma kuramıarına yeterince dahil edilemediği için daha az etkili olmuştur (Scott ve Storper, 1994). Neo-klasik ekonomik kurarn esas olarak bireyler, fırmalar ve bunların davranışlarını incelemektedir. Alıcıların, satıcı ların, üreticileri~ ve ' tüketi cilerin davranışlan diğer bütün mikro-ekonomik aktörlerin faaliyetleri tarafından belirlenmektedir. Neo-klasik ekonomistler kaynak dağıtırnma yönelik denge modelleri üzerine yo-

4 92 L T._a_n~y_e/_0_--z_e~~-iE~cr_m_l ğunlaşmaktadırlar. Sermaye ve emeğin muhtemel en yüksek kar ve ücretleri alabilecekleri alanlara doğru yöneleceklerini varsayarlar. Bireyler ve fırmalar için kar maksimizasyonu temel kaygıdır ve bu ekonomik gerekçeye göre hareket ederler. Bu çerçevede herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. Çünkü tam rekabetçi bölgesel bir ekonomide dengeli bir dağıtım ve büyümeye uzun dönemde ulaşılacaktır. Analiz tek firmanın mikro-düzeydeki karar verme sürecine dayanmaktadır ancak ulaşım ve emek maliyetlerine dayalı olarak yer seçim seçeneklerini göstermek için bölgesel kapsama dahil edilmektedir. Bu çerçevede kuram, sermayenin düşükücretli alanlara yönleneceğini bekler ve ikame ilkesine göre sermaye-emek oranlannın yüksek-ücretli alanlarda yüksek olması beklenir. Buradaki en önemli sonuç piyasa mekanizmasının en etkin kaynak dağılımını sağlayacağı önermesidir ve piyasa optimalitesini bozacak herhangi bir müdahale arzu edilmemektedir. Bu çerçevede geliştirilen bölgesel kuramlarda, yığılmada ulaşım ve emek maliyetlerinin etkilerini ayırmak için birçok sınırlayıcı ve yapay varsayımın yapılması gerekmiştir. Örneğin Weber (1909) emek maliyetinin sabit ve ulaşım maliyetlerinin uzaklıkla orantılı olduğunu varsaymış, "yığılma faktörleri" ile ilgilenerek bölgesel kurarnlara katkıda bulunmuştur. Diğer taraftan Lösch (1944) bir ekonomik bölgeyi hammadde dağılımının, ulaşım yüzeyi dağılımının, nüfus dağılımının, zevk ve tercihlerin, teknik bilginin, üretim imkanlannın tekdüze olduğu homojen bir yüzey olarak tanımlamıştır. Isard (1960) tek bir homojen ürün için sabit fıyat ve ölçek ekonomilerinin olmaması gibi varsayımlan kullanmıştır. Hiyerarşik bir ekonomik düzlemde optimal kar maksimizasyonu için faaliyetlerin düzenlenmesinde piyasa mekanizmasının rolünü vurgulamıştır. Bu çalışmalar, topiam dolaşım maliyetlerinin minimize edilmesi ilkesine dayalı olarak ekonomik görünümün etkin bir biçimde düzenlenmesi için gerekli olan koşullann sistematik olarak incelenmesine olanak sağlamıştır. Bu görüşler tek tek yerleşmelerin ve bazen de tüm yerleşmeler sisteminin planlanmasında etkili olmuştur. Mekana dayalı geliştirilen kuramıann ekonomi kunimına katkısı ise, monopolistik ve eksik rekabetin mekansal sonuçlanna dikkat çekilerek mekanın üstesinden gelmenin maliyetlerinin neden gerçek ekonominin tam rekabet modeline göre işleyemeyeceğine yönelik önemli bir açık_iama getirmesidir. 1950'li ve 1960'lı yıllarda ekonomide etkili olan Keynezyan görüşlerin bölgesel ekonomik düşüncede önemli ve yaygın etkileri olmuştur. Bu dönemde neoklasik düşünceler, Keynezyan kavramlarla karşılaştırmak için bir temel olarak sıkça kullanılmıştır. Keynezyanizm kapitalizmin olgunlaşmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmış, 1930 krizinden sonra kapitalist sistemin sürekli büyümesi ve istikrann sağlanmasında devletin müdahaleci rolünün öneminin ortaya konmasıyla po-

5 ...:.B_ö-"'lg_es_e.:.._ I!Y. _e_re_f_e.c_k_o_no_m_i_k K,...:. a_fk_ın_m_a_jg_u~_a_m_fa_n_n_ın_t._a_rih_s_ef_s.c_u_ ~_,eç,_j._. ç_er_is_in_d._e_kı_ G-'--l""-ş püler olmuştur. Bu dönemde devletin meşru müdahalesi 'ekonomik büyümenin teşvik edilmesi, tam istihdamın sağlanması ve gelirin yeniden dağıtılması' için önemli görülmüştür. Keynez, sermaye biriktikçe yeni sermaye yatınmı fırsatlannın tükeneceğini ve bunun sonucu olarak sermaye birikimi ve ilerlemenin yavaşlayacağını öne sürmüştür. Keynez, tüketim ve yatınm tarafından yaratılan toplam talebin sürekli gelişme ve büyüme için gerekli olduğuna inanmaktadır. Bu dönemde bölgesel ekonomik kalkınma kuramlannda da bölgesel gelişme sürecinin dengesizliğe dayalı doğasını vurgulayan Keynezyan görüş önem kazanmıştır. 1950'lerde eşitsiz gelişme süreci ve bağımlılık kurarnlan gibi kapitalizmin kendi içinde yarattığı dengesizliği analiz eden kurarnlar tartışılmaya başlanmıştır. Ekonomik faaliyetlerin diğer alanlan gözardı etme pahasına belli alanlarda yığılması tüm bu tartışmalarda kabul edilmekle birlikte, sebepleri farklı bakış açılan ile açıklanmaya çalışılmıştır. Analizlerde mekanın gözardı edildiği arz ve talep kısıtlannın ve sermaye ve emek akışlannın yerine fiziki ve maddi koşullann tarihsel gelişimi ile dinamik sosyal ve mekansal yapılar dikkate alınmaya başlamıştır. 'Birikimli nedensellik' (cumulative causation) görüşü 1950'lerin başında Perroux tarafından geliştirilmiş daha sonra Myrdal (1957) ve Hirschman (1958) tarafından geliştirilmiştir. Perroux, Schumpeter'in kalkınmanın temelinde yeniliklere (inovasyon) yaptığı vurgudan ve bununla bağlantılı olan 'itici (propulsive) sanayiler' görüşünden etkilenmiştir. Myrdal büyüme merkezlerinin olumsuz etkilerini bir bölgedeki ekonominin gelişmesinin başka bölgedeki bir ekonominin gelişimini kötü etkilemesini açıklayan "geri yıkama (backwash) etkileri", olumlu etkilerini ise bir bölgenin gelişmişliğini yaymasını açıklayan "yayılma (spread) etkileri" olarak tanımlamıştır. Hirschman ise büyüme kutuplannın uzun dönemde yaratacağı bir bölgenin gelişmişliğinin öteki bölgelere yayılmasını sağlayan etkileri (trickling down) vurgulamıştır. Yukandaki görüşlerin oluşturduğu bölgesel büyümenin birikimli nedensellik, dengesizlik modeli, tercih edilen bölgelerin değiştirilemez ve kaçınılmaz olarak ileri gideceğini diğer bölgelerin ise göreli olarak ve belki de mutlak olarak geri kalacağını varsaymaktadır. Olumlu yönden bakan kurarn ise devletin yeni yatınmlannı sınırlı sayıdaki merkezlerde yoğunlaşmasını sağlayacak tedbirler alması ile çarpan ve ölçek etkileri yaratarak kendi sürdürülebilirliğini devam ettirecek bir büyümenin sağlanabileceğinin mümkün olacağını ortaya koymaktadır. Dengesizlik kuramı genel olarak kalkınma sürecindeki tuzaklan ve içsel ve dışsal ekonomiterin güçsüzlüğünü analiz etmede başanlı olmuştur. Aynca kapitalist piyasanın özgür işleyişinin sonucu olarak eşitsiz gelişmeyi vurgulamıştır.

6 94 ~ Tc_a_n~ye~I~O_ z_el~çi~e~"c~e~_al 1970'lerin başından itibaren Keynezyanizmin hakimiyeti iki cepheden eleştirilmeye başlanmıştır. Bunlardan biri monetarizmin faziletlerini ve arz yönlü ekonominin önemini savunan ekonomistler tarafından geliştirilmiştir. Keynezyan görüş arz-yönlü konuların fiili dışlanmasında talep yönetiminin rolünü vurgularnıştı. Bölge tartışmalannda ise bölgesel ekonomilere ürünlere dışandan olan talebin ya da devlet tarafından dışandan enjekte edilen talebin hakim olduğu görüşü hakimdi. Arz-yönlü konular gözönünde bulundurulduğunda, neo-klasik kuramda nüfus dışsal bir faktör olarak ele alınıyor, farklı karşılıklara cevap olarak sermaye ve emeğin hareketliliğinin dengede eşitlik eğiliminde olduğu kabul ediliyordu. Arz-yönlü konuların yanısıra ekonomik büyürneyi hızlandıran teknolojik değişim ve girişimcinin rolü de gözardı ediliyordu (Chisholm,l990). Bölgesel düzeyde arz-yönlü pratiklerle ilgili dikkate değer gelişmeler olmasına rağmen bölgesel gelişmenin arzyönlü analizi kimse tarafından formüle edilememiştir. Keynezyanizme karşı diğer bir eleştri cephesini ise Marks'tan ve onun takipçilerinden etkilenen radikal görüşlü akademisyenler oluşturuyordu ve 1980'lerde etkili olan Neo-Marksist radikal yaklaşımlarda Marksist kavramlar birçok akademisyen tarafından farklı perspektiflerle bölgesel analizlerde kullanılmıştır. Massey'e (1978) göre ilk grup kurarncılar tarihi materyalizmin genel yasalarını ve bunların mekansal etkilerini kullanrnışlardır. Bu grupta Holland (1976) sermayenin belli alanlarda yoğunlaşmasının kaçınılmaz bir eğilim olduğunu analiz etmiştir. Lipietz mekanda şekillenen değer yasasını çalışmıştır. Lipietz eşitsiz gelişimi açıklamak için mekan üzerindeki sermaye hareketi yasalarını analiz etmiştir. Bölgesel farklılıklan göstermek üzere farklı üretim tarzlan arasındaki eşitsiz değişim üzerinde çalışmıştır. Tarım ve zanaate dayalı üretimin olduğu bölgeler kapitalist üretimin olduğu ve teknik ve kurumsal yapısı gelişmiş bölgelere göre daha dezavantajlı bir konumdadır. Castells (1977), kentsel alanı bir tüketim mekanı olarak, bölgeyi ise üretim mekanı olarak kabul etmektedir. Castells'e göre, tekelci kapitalizm olarak kabul edilen baskın üretim tarzı, sosyal yaşamı ve mekanı yapılandırmakta, mekanı farklı yollarla parçalara ayırmaktadır. Bunun sonucunda çokbölgeli, çok-uluslu fırmaların en uygun alanlarda yer seçmesi sonucunu op:aya çıkarmaktadır. Bu durum üretime dayalı olarak bölgesel eşitsizliklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Castells'in bu formülasyonu üretim ve tüketimin karşılıklı bağımlılığını gözardı etmesi ve üretimin sosyal ilişkilerinin temsili yerine kenti fazlasıyla hesaba katması nedeniyle eleştirilmiştir. İkinci grup kurarncılar eşitsiz bölgesel gelişmeyi bağımlılık, eşitsiz. değişim ve emperyalizm kurarnlan ile açıklamaya çalışmışlardır (Massey, 1978). Kurarncıların paylaştığı ortak görüş gelişmişliğin ve az gelişmişliğin birbiriyle ilişkili olduğudur.

7 ~B~ö~&_es_e/.~YY,~e-~_el~E~k_o_no_m_ı_k_K.~a-~_,_nm a_k._u_m_m_l._a_n_nı_n_t._a_n_~_se_l~s_ü_m~ç_iı~~-n~sı_ n_de_k_i~ç~~~ Eşitsizlikler sermaye birikimi ve kapitalist üretim tarzının yeniden üretilmesi için gerekli olarak kabul edilmektedir. Eşitsizlik, gelişmiş, az gelişmiş ülkeler ve bölgeler terimleri ile ulusal, uluslarası düzeylerde analiz edilmektedir. Bu kurarnlar da dünyanın statik olarak merkez ve çevre olarak bölünmesi nedeniyle eleştirilmiştir. Ayrıca 1970'lerde Güneydoğu Asya'da yeni sanayileşmekte olan ülkeler, gelişmiş ekonomilerio petrol krizleri karşısındaki kınlganlıklan ve sanayideki yeni işbölümü de eleştirilerin diğer gerekçeleri olarak ortaya çıkıyordu. Diğer taraftan bu kuramcılann bir büyüme kuramı geliştirememiş olmalan da bir eleştiri kaynağı idi. Kapitalist üretim tarzında eşitsiz coğrafi gelişmeyi açıklamak için çok sayıda kurarncı bağımlılık paradigmasını coğrafi mekana adapte etmeye çalışmıştır. Soja'ya (1980) göre, kapitalizmin hayatını sürdürebilmesi için bölgesel eşitsizlikleri yaratması, genişletmesi ve sürdürmesi gerekmektedir. Soja, ayrıca üretimin sosyal ve mekansal reddi arasındaki dialektik ilişkiyi de formüle etmeye çalışmıştır. Smith (1984) kapitalizm altındaki eşitsiz gelişmeyi farklı tarihsel koşullara göre kurmaya çalışmıştır. 1970'lerin sonunda ve 1980'lerde önem kazanan neo-liberal kurarolann monetarist arza dönük yaklaşımı, bölgesel düzeyde arzın kendi talebini yaratacağını öne sürmektedir. Bu çerçevede, teknolojide ileri gitme ya da geri kalma önemli bir duruma gelmektedir. Bölgesel gelişme ve geri kalma dinamikleri bir yanda girişimcilerin ve firmalann diğer yanda ise çalışaniann ve hanehalklannın çıkarlannın ve tepkilerinin kesişınesi olarak açıklanmaktadır. Özet olarak, neo-klasik ve Keynezyan modellerde, bölgesel gelişme ya da gerileme, ya toprak, emek, sermaye, girişimci gibi üretim faktörlerinin varlığına ve sermaye ve emeğin bölgeye cezbedilerek arz kısıtlannın gevşetilmesine ya da bölgenin ürünlerine talebi yaratan dış piyasalara ve bir bölgedeki temel sanayilerin hızlandıncı-çarpan etkisine dayalı olarak algılanmaktadır. Bu modeller üretim faktörlerini nicel olarak algılamakta teknolojide ve üretim süreçlerindeki fiziki ve maddi koşullardaki süregelen değişimi gözardı etınektedir. Ayrıca maddi ve mekansal yapılardaki değişime neden olan dinamik sosyal yapı da bu modellerde içerilmemektedir. Denge koşuhanna nasıl erişiidiğini gösterebilıpek için yapay varsayımlar gereklidir ancak bu varsayımlar da ~ünya üzerindeki eşitsizliklerin neden ortaya çıktığını açıklayamamakta ve bu problemin çözülebileceğine ilişkin herhangi bir değerlendirme ortaya koyamamaktadır. Üretim ve tüketim arasındaki teknik ilişkilerin sosyal ilişkilerle bağlantılı olarak anlaşılabileceğini öne süren neo-marksist eleştiri bu açıdan biraz daha yol almış gözükmektedir.

8 961 L T.~a~n~y~el~o~ z~el.lçı~ E~c~e~ml POST -FORDiST DÖNEMDE EKONOMi MEKAN ilişkilerini KA VRAMLAŞTIRMA ÇABALARI 1930'lardan 1970'lere kadar olan dönemde üretimde egemenlik kazanmış olan büyük ölçekli ve toplu üretime dayalı kitlesel üretim biçimi ve örgütlü kapitalizm, 1970'lerde dünyada yaşanan ekonomik bunalımla birlikte gerileme süreci içine girmiştir. Bu süreçte, esnek üretim kavramı giderek gündemin ana kavramı haline gelmiş ve post-fordist olarak tanımlanan yeni bir döneme girilmiştir. Ekonominin ulusüstüleşmesinin etkilen, yatırımların ve üretirnin coğrafi hareketliliği, büyük ve çok-uluslu şirketler ve devletlerin yeni yapılanması bu dönemde yerel ekonomileri istikrarsız bir konuma dönüştürmüş tür. Yerel ekonomilerio tutarlılığı ile sermaye ve ticaretin hareketliliği post-fordist dönemdeki yaklaşımların mücadele etmesi gereken birbiriyle çelişen iki süreç olarak ortaya çıkmıştır. Refah, ekonomi ve toplum arasındaki ilişkileri yeniden tanımlamak üzere geliştirilen tartışmalar ve kavramlar yeni yaklaşımların temelinde yer almaya başlamıştır. Bu dönemde ortaya çıkan olguların karmaşıklığı soyutlama düzeyi yüksek ku :amsal çerçevelerin de sorgulanmasına neden olmuş, ekonomik ögeler üzerine kurgulanan mekansal kurarnlar da bu sorgulamadan etkilenrniştir (Eraydın 2002a ). Bunalım öncesi neo-klasik ekonomik büyüme kuramma dayalı olarak ortaya çıkan bölgesel kuramlar, arz ve talep koşullan ve üretim faktörlerinin bileşimi üzerine kurulmuş olup üretim faktörlerinin akıcılığı ve farklılaşan niteliği nedeniyle 1970 sonrası gelişmeleri açıklamakta yetersiz kalmışlardır. Bölgesel ve kentsel gelişme sürecini tanımlamaya yönelik olarak Neo-klasik iktisat çizgisindeki Bölgesel Denge (Weber, Lösch, Isard), Bölgesel Eşitsizlik Kuramları, Keynezyan yaklaşımlar çeşitli ekonomik parametrelerin değişimine koşut bir gelişme çizgisi sunarken, yapıda belirli bir devamlılık kavramından hareket etmemektedirler. Kalkınma ekonomisi çerçevesinde geliştirilmiş bölgesel kurarnlar olan Büyüme Kutupları, Birikinıli Nedensellik ve Kutuplaşmış Büyüme ise belirli bir bölgede gelişmeyi başlatabilmenin koşullarını tanımlarken, bu dönüşümü belirli bir sürecin sonucu değil yapılan müdahalelerin bir yansıması olarak tanımlamaktadırlar. Öte yandan Marksist ideoloji çerçevesinde gelişen Merkez-Çevre, Bağımlılık ve Eşitsiz Deği şim Kuramları, Marksist kuramın teknolojik değişme-kriz analizleri dışında daha durağan bir çerçeve sunmaktadırlar. Söz konusu gelişme odaklı kurarnların genelde süreç içinde köktenci bir dönüşümü içeren bir mantık çerçevesinde geliştirilmemiş olmaları nedeniyle 1970'ler ve 1980'lerdeki değişim ve dönüşümleri açıklamakta yetersiz kaldıklan görülmektedir. 20. yüzyılın sonlarına gelindiğinde sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik klasik paradigmalar kendi kendilerini geçersiz hale getirmişlerdir. Neo-

9 =B..:.. ö.ie /g.:..: es_:_e ::_ //Y. =-e:..:. ıc.:..: e/-=e:..:.k:..:. o no:..:.m..:..i...:. k -=K...:..a:..:. /k_ın_m_a:.:._::_k_:_u_:_ ra_m_:_/._:_ arı_n_:_ı_:_ n _Tı_a_rı_ h_.:..: <e_i _S_ü_re=ç ~İç,_e_ris_i_nd_e_k_i _02/ş_.,1. 97 Keynezyanizm'den Neo-Marksizme kadar uzanan solun paradigmalannın etkisi devletin ekonomik gelişmedeki önemine yönelik değerlendirmeleri nedeniyle a zalmıştır. Sağın neo-liberal paradigması ise ekonomik gelişmenin ve sosyal refahın ilerlemesinde piyasa mekanizmasının eksikliklerini farketmede yetersiz ve isteksiz kalmıştır. Son y;llık dönemde Yapısal Dönüşüm Kurarnları çerçevesinde çok sayıda kurarulaştırma çabası ortaya çıkmıştır. Kavramsal olarak klasik yaklaşımların bireyselciliği karşısında yeni yaklaşımlar ekonomik davranışın ortak ya da sosyal temellerini vurgulamaya başlamıştır. Ancak bu yaklaşımların arkasında ne tutarlı bir ekonomik kurarn vardır ne de bu yaklaşımlar bölgesel ekonomik kalkınma kuramı geliştirmek için yeterli bir altlık ortaya koymaktadır. Bu çabalar daha çok dünyadaki sosyal, ekonomik, politik ve mekansal yapıların karmaşık dönüşüm süreçlerini açıklamaya yönelik olarak geliştirilmiş yeni kavramlar olarak ortaya çıkmaktadır. Geleneksel bölgesel politikaların krize girdiği 1980'lerde içten kalkınmaya yönelik yerel ve bölgesel ekonomik kalkınma girişimleri gündeme gelmeye başla mıştır. Ulus-devletin bölgesel ekonomik kalkınmaya yönelik politikalarının alternatifi olarak yerel ve bölgesel kalkınmada içsel potansiyelin değerine yönelik görüşler vurgulanmaya başlanmıştır. İlk tartışmalar yereli ve bölgeyi temel alan ve rekabetçi üstünlük için yerel dinamikleri vurgulayan tartışmalardır. Bu tartışmalarda diğer yerellikler ve bölgelerle ilişkilere açık olarak bir referans verilmemektedir. Bu tartışmaların yazında yer alan örnekler çerçevesinde "Marshalgil sanayi bölgeleri" ya da "yeni sanayi odakları" (industrial districts) modeli ile somutlaştırtldığı görülmektedir. "Yeni Sanayi Odakları"nın ortaya çıkışı, üretimin yeniden örgütlenmesi ile ortaya çıkan esnek üretim biçiminin mekandaki en önemli sonucu olarak değerlendirilmiştir. Bu modelde bir noktada değişik faaliyetlerin yer almasının işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve dışsallıkların sağladığı ekonomilerden yararlanılması üzerinde durularak, fason ilişkileri içinde esnek üretimin gerçekleşmesi açıklanmaya çalışılmıştır. Üretimde düşey ve yatay ayrışmanın mekansal yığılma sürecini hızlandırdığı ve bunun sonucu olarak esnek üretim merkezlerinin ve bölgelerinin ortaya çıktığı öne sürülmüştür (Brusco 1986; Stöhr 1990; Urry 1987). Bu bölgelerin bir bölümünün geleneksel becerilerin canlandırılması ile (Piore ve Sabel 1984), diğer bir bölümünün yüksek teknoloji sektörlerindeki gelişmeye dayalı olarak (Storper ve Scott 1986; Scott 1988) ortaya çıktığı ortaya konmuştur. Post-fordizmin ilk dönemlerinde ortaya çıkan bu yaklaşım ve modeller, yeni kavram ve yaklaşımlarla günümüze kadar farklı cephelerden eleştirilip geliştirilerek gelmiştir.

10 981.L T._a_n~y_el~o~ z~elıçı~ E~c~e~~al BiLGi EKONOMiSi, EVRiMSEL EKONOMi, KURUMSAL EKONOMi KURAMLARI VE BÖLGESEL EKONOMiK KALKlNMA KURAMLARI Son dönemde Bilgi Ekonomisi, Evrimsel Ekonomi, Kurumsal Ekonomi gibi farklı isimlerle gelişmekte olan kuramsal gündem, ekonominin doğasını yeniden tanımlamaya (Amin, 1999) çalışmaktadır. Bilgi toplumunun içinde bulunduğu ekonomik koşullar günümüzde bilgi ekonomisi adıyla anılmaktadır. Kuramsal tartışmalarda temel üretim faktörlerinin artık sanayi toplumundaki gibi sadece sermaye, doğal kaynaklar (toprak) ve emek olmadığı, ülkeleri refah artışına götüren en önemli üretim faktörünün bilgi olduğu iddia edilmektedir. Neo-klasik ekonomide teknoloji üretim için dıştan verilmiş bir parametredir. Böyle bir bakış açısının gerisinde emeğin homojen ve niteliksiz olduğu (fordist üretim), bilginin bir kamu malı olduğu, bilgi üretimi için gerekli tek girdinin bilgi olduğu bu nedenle de bilgi üretiminin sıfır maliyetli ve sıfır getirili olduğu kabulü bulunmaktadır (Tekeli, 2002). Oysa günümüzde bilgi üretimde açıklanamayan bir artık kısım olmaktan çıkarak sermaye ve emek gibi bir üretim faktörü haline gelmiştir. Bilgi ekonomilerinde rekabet gücü, doğal kaynaklar ve fiziksel işgücünün belirlediği mukayeseli üstünlük ile değil, bilgi yaratma ve sürekli gelişmenin belirlediği sürdürülebilir üstünlük ile sağlanmaktadır. Bilginin bir ekonomik kaynak olarak davranışı bugün için tam anlamıyla kavranmış değildir. Ekonomi biliminde ise henüz bir kurarn geliştirilip onu sınayacak kadar tecrübe sahibi olunamarnıştır. Şu an için söylenebilen bilgiyi servet üretme sürecinin merkezine yerleştiren bir ekonomi kuramının gerekliliğidir. Bugünün ekonomisini ve ekonomik büyümesini ancak böyle bir kurarn açıklayabilir. Bilginin üretim faktörü haline dönüştürülmesi üç şekilde olmaktadır; birincisi sürecin, ürünün ya da hizmetin sürekli olarak iyileştirilmesi, ikincisi var olan bilginin sürekli olarak işlenmesi yoluyla ondan yeni ve farklı süreçler, ürünler ve hizmetler elde edilmesi, üçüncüsü ise gerçek yeniliktir. Bilgiyi uygulayıp ekonomide ve toplumda değişiklik yapmanın yolu üç yöntemin de eş zamanlı ve eş güdümlü uygulanmasından geçmektedir. Ancak bilginin nicelleştirilmesinin zorluğu ekonomi kuramı açısından önemli bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun da ötesinde asıl zorluk, bilginin verimliliğinin yani nitel etkisinin belirlenebilmesidir. Bilginin bu özellikleri çerçevesinde yeni büyüme modelleri (endojen-içsel modeller) bilginin ekonomiye olan katkısını iki temel kavramla açıklamaktadırlar; bu kavramlardan birincisi, bilginin ve teknolojinin yarattığı pozitif dışsallıktır. Yaratılan bilgi hangi düzeyde olursa olsun farklı sektörlerce alınıp kullanılabilmekte, farklı süreçlerle işlenerek verim sağlanabilmektedir. Her yeni bilgi bir sonrası için hareket noktası oluşturabilmektedir İkinci temel kavram ise, bilginin artan

11 _B_öl.-"-ge_s_el_YY._e_re_f_E_k_o_no_m_ı_ k_k._a_fk_ı_nm_a_k._u_ra_m_f._a_n_nı_n_t._a_r_ih_se_f_s_ü_re-"-ç_l,_çe_rı_ sı_ n_de_k_i_g~/ '- --~ - 99 ölçeğe göre getiri sağlamasıdır. Bu kavram sayesinde bilginin kullanıldıkça, yayıidıkça veriminin artacağına dair savunulan varsayımın doğruluğu da kanıtlanabilmektedir. Bilgi diğer üretim faktörlerinin aksine paylaşıldıkça artmaktadır. 1980'lerin ortasından itibaren uluslararası alanda yaşanan gelişmelerin yorumlamnası "yeni ekonomi" (new economy) denilen kavramın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yeni ekonominin dört temel özelliğinden söz etmek mümkündür; iletişim teknolojileri; araştırma geliştirme faaliyetleri, küreselleşme ve kurumların insan kaynaklanna dayalı yeniden yapılanması. Son dönemde, Shumpeter'in "teknik ve örgütsel yeniliğin sonucunda fırmaların neo-klasik kuramda kabul edilenden daha çok belirsizlik ve istikrarsızlıkla karşı karşıya olduğu; piyasa dışında sosyal kurumların önemli rol oynadığı bir süreç olarak kapitalizmin bir evrimsel süreç olduğu" anlayışından yola çıkan yeni bir ekonomi kurarnı geliştifilmeye başlanmıştır. Firma düzeyinde ürün, süreç ve organizasyonda yenilik, sanayi, bölge ve ulus düzeyinde sosyal ve kurumsal yenilik çerçevesinde ele alınan yenilik kavramı ekonomik kalkıruna kurarnlarında daha önemli bir yere sahip olmaya başlamıştır. Bilginin sürekli olarak üretilip, birikerek toplumu değiştirdiği kabul edilince, bu üretim sürecinin neo-klasik ekonominin denge arayıcı yaklaşımları içinde kavramsallaştırılması (Tekeli, 2002) anlamlı olmamaktadır. Bu süreci kavramak için kurumsal evrimsel ekonomi çerçevesi içinde ele almak gereklidir. Bu durumda daha başlangıçta yeniliklerle gelişen evrilmeye açık bir sistemin varlığı kabul e dilmektedir. Böyle bir sistemde insanların eylernlerinde toplumun varlığını hesaba kattığı ve ona uygun davrandığı kabul edilirken, insanların eylemlerinin de toplumu etkilediği kabul edilmektedir. Karşılıklı etkileşmeyle hem insanlar hem toplum evrim geçirmektedir. Ekonomik yapının kurumsal düzenlemeleri evrim geçirirken gerçekleşen yeni kurumsal düzenlemeler, işlem maliyetlerinin ( transaction cost) ve belirsizliklerin azaltılması mekanizmalannın kurulması ve bilgi temelinin oluşturulması için geliştirilmektedir. Yine son dönemde etkili olan kurumsal paradigma, ekonominin sosyal ve kültürel gömülülüğünü vurgulayarak ekonomik yaşamın çok sayıdaki belirleyicinin bir ürünü olduğunu ve zaman ve mekana bağlı olduğunu tartışmaktadır. Ekonomi, ne sadece soyut evrensel kurallarla, ne de kendi başlarına hareket eden ekonomik birimler tarafından belirlenmektedir. Ekonomik davranışın zaman ve mekana özel biçimleriyle, ekonomik yeniden üretimin genel gereksinimleri arasındaki sosyal aracılık, ekonomik aktivitenin evrensel olmayan çok sayıdaki belirleyicisini oluşturmaktadır. Bugün, ekonomik gelişme alanındaki araştırmalar, kurumların önemli rollerinin olduğunu kabul etmektedir. Klasik teori, ekonomiyi belli bir anda analiz

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nihat IŞIK Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü nihatis@kmu.edu.tr Efe Can KILINÇ Arş. Gör.,

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES

BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (26) 2013, 21-54 BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES ÖZET Nihat IŞIK

Detaylı

İNOVASYON SİSTEMİ YAKLAŞIMI VE İNOVASYON UN COĞRAFYASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ INNOVATION SYSTEM APPROACH AND GEOGRAPH OF INNOVATION: TURKEY SAMPLE

İNOVASYON SİSTEMİ YAKLAŞIMI VE İNOVASYON UN COĞRAFYASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ INNOVATION SYSTEM APPROACH AND GEOGRAPH OF INNOVATION: TURKEY SAMPLE Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2012 Cilt: VII Sayı: I İNOVASYON SİSTEMİ YAKLAŞIMI VE İNOVASYON UN COĞRAFYASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Nihat IŞIK 1 Efe Can KILINÇ 2 Özet: İnovasyonun firmalar, sektörler ve

Detaylı

KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI

KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI Ayşenur SEZGİN Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

KONUT ALANI YER SEÇİMİ VE HANEHALKI HAREKETLİLİĞİNE YÖNELİK KURAMSAL BİR İNCELEME

KONUT ALANI YER SEÇİMİ VE HANEHALKI HAREKETLİLİĞİNE YÖNELİK KURAMSAL BİR İNCELEME KONUT ALANI YER SEÇİMİ VE HANEHALKI HAREKETLİLİĞİNE YÖNELİK KURAMSAL BİR İNCELEME Öğr. Gör. Dr. Füsun KOCATÜRK ÖZCAN Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 38039 Kayseri e-posta: fusun@erciyes.edu.tr

Detaylı

Ege Akademik BakıĢ / Ege Academic Review 10 (1) 2010: 271-301

Ege Akademik BakıĢ / Ege Academic Review 10 (1) 2010: 271-301 Ege Akademik BakıĢ / Ege Academic Review 10 (1) 2010: 271-301 AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠNDE VE AVRUPA'DA ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ YAKLAġIMLARININ BĠR KARġILAġTIRILMASI: AVRUPALI ĠNSAN KAYNAKLARI YAKLAġIMI

Detaylı

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim Doç. Dr. Murat Okçu Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü GİRİŞ 1999 Marmara depremi hayatımızda çok ciddi acılar bıraktı. Ama bir

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ VE İŞGÜCÜ PİYASASI: EĞİLİMLER, FIRSATLAR VE RİSKLER

BİLGİ EKONOMİSİ VE İŞGÜCÜ PİYASASI: EĞİLİMLER, FIRSATLAR VE RİSKLER BİLGİ EKONOMİSİ VE İŞGÜCÜ PİYASASI: EĞİLİMLER, FIRSATLAR VE RİSKLER Mehmet Ali Kelleci İktisatçı, DPT Uzmanı Temmuz 2003 İ Ç İ N D E K İ L E R GİRİŞ...1 1. BİLGİ EKONOMİSİ, ÜRETİM YÖNTEMLERİ, İŞ ORGANİZASYONLARI

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA AYIRT EDİCİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜSTÜNLÜKLER BAĞLAMINDA TEMEL YETENEK TABANLI STRATEJİLER VE BİR UYGULAMA

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA AYIRT EDİCİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜSTÜNLÜKLER BAĞLAMINDA TEMEL YETENEK TABANLI STRATEJİLER VE BİR UYGULAMA i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA AYIRT EDİCİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜSTÜNLÜKLER BAĞLAMINDA TEMEL YETENEK TABANLI STRATEJİLER VE

Detaylı

Bilgi Kamusal Bir Mal mıdır?

Bilgi Kamusal Bir Mal mıdır? Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 104-122 Bilgi Kamusal Bir Mal mıdır? İbrahim Güran Yumuşak Murat Aydın Özet: Bilginin pek çok açıdan önemli bir güç olduğu öteden

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ Hazırlayan Fatih ŞEN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi Nurgün Kul Parlak * Giriş Yirminci asır biterken teknolojide, iletişimde ve ulaşımda ortaya çıkan gelişmelerle, dünya ticaretinin artması küresel ekonomide

Detaylı

E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ ELEKTRONIC FOREIGN TRADE AND EFFECTS OF IT ON ENTREPRENEURSHIP

E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ ELEKTRONIC FOREIGN TRADE AND EFFECTS OF IT ON ENTREPRENEURSHIP E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ ELEKTRONIC FOREIGN TRADE AND EFFECTS OF IT ON ENTREPRENEURSHIP Nedret ERBOY Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özet Dış ticaret ile

Detaylı

BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİ VE DEVLETİN ROLÜ: TÜRKİYE DEKİ KURUMSAL YAPI VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİ VE DEVLETİN ROLÜ: TÜRKİYE DEKİ KURUMSAL YAPI VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİ BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİ VE DEVLETİN ROLÜ: TÜRKİYE DEKİ KURUMSAL YAPI VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Yrd. Doç. Dr. Aykut LENGER Ege Üniversitesi, İktisat Bölümü, İzmir aykut.lenger@ege.edu.tr ÖZET. Bu çalışma,

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye için bir rekabet endeksi

Türkiye için bir rekabet endeksi Türkiye için bir rekabet endeksi EDAM ve Deloitte Türkiye ortak yayını Ocak 2009 2008 yılında kaybettiğimiz ve bu çalışmaya büyük emeği geçen Genel Sekreterimiz Gaye Eslen Özerkan anısına... Önsöz Günümüz

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli : İnsan İlişkileri, Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenmenin Ara Kesitinde İnsan

Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli : İnsan İlişkileri, Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenmenin Ara Kesitinde İnsan 1 Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli : İnsan İlişkileri, Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenmenin Ara Kesitinde İnsan Set Model by Organizational Choice: Human Relations, Knowledge Management and Human Element

Detaylı

ORTA SINIFA İKTİSADİ YAKLAŞIM *

ORTA SINIFA İKTİSADİ YAKLAŞIM * Orta Sınıfa İktisadi Yaklaşım 69 ORTA SINIFA İKTİSADİ YAKLAŞIM * Araş. Gör. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü yildirim_c@ibu.edu.tr ÖZET Orta sınıf konusu sosyoloji, tarih, siyaset

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ

ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (6) 2003, 73-122 ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ TEN SCHOOLS OF STRATEGIC MANAGEMENT: THE INTEGRATIVE FRAMEWORK OF CONFIGURATION SCHOOL

Detaylı

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Ersan BOCUTOĞLU * Aykut EKİNCİ ** Özet Bugün dünya 1929 Büyük Bunalımından sonraki en şiddetli krizin içinde bulunmaktadır. Küresel Krize karşı

Detaylı

Dış Politikayı Analiz Etmek: Dış Politika Analizinde Yapan-Yapı Sorunu

Dış Politikayı Analiz Etmek: Dış Politika Analizinde Yapan-Yapı Sorunu Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Dış Politikayı Analiz Etmek: Dış Politika Analizinde Yapan-Yapı Sorunu Fulya EREKER Yrd.

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

KARİYER GELİŞTİRMEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ROLÜ VE İŞVEREN ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

KARİYER GELİŞTİRMEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ROLÜ VE İŞVEREN ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI KARİYER GELİŞTİRMEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ROLÜ VE İŞVEREN ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Öğr. Gör. Dr. Menekşe Şahin Hitit Üniversitesi meneksesahin@hitit.edu.tr Fikret Tepençelik Çorum Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

SOSYAL HAKLAR VE ÖZÜRLÜLER: ÖZÜRLÜLÜK MODELLERİ BAĞLAMINDA TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME

SOSYAL HAKLAR VE ÖZÜRLÜLER: ÖZÜRLÜLÜK MODELLERİ BAĞLAMINDA TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME SOSYAL HAKLAR VE ÖZÜRLÜLER: ÖZÜRLÜLÜK MODELLERİ BAĞLAMINDA TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME Nejla Okur * Özürlüler İdaresi Başkanlığı Fatma Erbil Erdugan * Özürlüler İdaresi Başkanlığı ÖZET Biz bu bildiride,

Detaylı

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKiYE EKONOMisi YAYıNLARı YAYıN NO: 2008-56 TÜRR:İYE EKONOMİsİNDE SON YıLLARDA YAŞANAN YUKSEK

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı