ÖĞRETMEN ADAYLARININ NEDENSEL SÜREÇ BECERİLERİ AÇISINDAN DEĞERLEDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETMEN ADAYLARININ NEDENSEL SÜREÇ BECERİLERİ AÇISINDAN DEĞERLEDİRİLMESİ"

Transkript

1 ÖĞRETMEN ADAYLARININ NEDENSEL SÜREÇ BECERİLERİ AÇISINDAN DEĞERLEDİRİLMESİ Arzu SAKA Yrd. Doç.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Biyoloji Eğitimi ABD ÖZET Bu araştırma; Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi nde öğrenim gören son sınıf biyoloji, fen ve teknoloji ve sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarından oluşan toplam 124 kişiyle yürütülmüştür. Araştırmacı tarafından hazırlanan fotosentez konulu çalışma yaprağı uygulanmıştır. Bu çalışma yaprağı ile; önceden kestirme, değişkenleri belirleme, verileri yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerinden oluşan nedensel süreç becerilerine sahip olma düzeylerini tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler frekanslar şeklinde analiz edilmiş ve farklı öğretmen adayları açısından karşılaştırılmıştır. Çalışma yaprağındaki konunun biyoloji ile ilgili olması önemli bir etken olarak düşünülebilir. Bununla birlikte fotosentez fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği branşlarında da öğretilen temel bir fen konusudur. Elde edilen verilerden öğretmen adaylarının nedensel süreç becerileri açısından yetersiz oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu bakımdan değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının bu eksikliklerinin Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamaları veya fizik, kimya, biyoloji derslerine ait laboratuar derslerinde uygun etkinliklerle mutlaka geliştirilmesi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayları, Nedensel Süreç Becerileri 1. GİRİŞ Fen eğitiminin en önemli amaçlarından biri de her bireyin fen okuryazarı olarak yetişmesidir. Fen okuryazarlığının önemli boyutlarından bir tanesi ise bilimsel süreç becerilerine sahip olmaktır (MEB Öğretim Programı ve Klavuzu 2005). Bilimsel süreç becerileri, fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, öğrencilerin öğrenme ortamlarında aktif şekilde rol almasını sağlayan, analitik düşünmenin temelini oluşturan, yaparak öğrenme ilkesi ile bilgiyi oluşturmada ve problem çözmede kullanılan, öğrenmelerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren, öğrenmenin kalıcılığını artıran, ayrıca hayat boyu kullanılacak olan araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran temel becerilerdir (Ayas ve diğerleri, 2007; Hazır ve Türkmen, 2008). Fen konularının ayrıntılı bir şekilde bilinmesi her zaman mümkün olmayabilir. Bununla birlikte öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin iyi gelişmiş olması, konuların içeriklerinin daha derinlemesine anlaşılmasına yardımcı olacak ve gelecek açısından da içerik bilgisini kazanmada hazırbulunuşluk seviyelerinin artırılmasında önemli bir rol oynayacaktır (Keil, Haney and Zoffel, 2009). Bilimsel süreç becerileri birçok kaynakta farklı şekillerde sınıflandırılmıştır (Padilla, 1986; ; Ostlund, 1992; Howe ve Jones, 1993; Orlich ve diğerleri, 1998; Tan ve Temiz, 2003; Bağcı Kılıç, 2003; Saat, 2004; Dökme, 2005; Monhardt ve Monhardt, 2006; Karamustafaoğlu ve Yaman, 2006; Ayas ve diğerleri, 2007; Bass ve diğerleri, 2009). Karamustafaoğlu ve Yaman (2006), bilimsel süreç becerilerini temel beceriler, nedensel beceriler ve deneysel beceriler başlıkları altında toplamıştır. Temel beceriler; gözlem yapma, ölçme, sınıflama, verileri kaydetme, sayı ve uzay ilişkisi kurma becerilerinden oluşmaktadır. Nedensel beceriler; önceden kestirme, değişkenleri belirleme, verileri yorumlama ve sonuç çıkarmadır. Deneysel beceriler ise hipotez kurma ve yoklama, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, deney yapma, verileri kullanma ve model oluşturma, karar vermedir. Nedensel süreçler temel süreçlerden daha fazla bilgi ve beceri gerektirirken, aynı zamanda deneysel süreçlerin de hazırlık aşamasıdır. Bununla birlikte zihinsel beceriler olması açısından da ayrı bir önem arz etmektedirler (Karamustafaoğlu ve Yaman, 2006). Bu süreçler arasında yer alan önceden kestirme ve sonuç çıkarma süreçleri genelde birbiriyle karıştırılmaktadır. Önceden kestirme ileride olabilecekleri görme işlemidir. Sonuç çıkarma ise önceden gerçekleşen durumların açıklamasıdır (Bass ve diğerleri, 2009). Bağcı Kılıç (2003) ise sonuç çıkarmayı bir gözlemin nedenleri hakkında yapılan tahmin olarak tanımlamış ve çıkarımların verilere dayanmak zorunda olduğunu ifade etmiştir. Bir olayı oluşturan bütün değişkenleri (bağımlı, bağımsız ve kontrol) belirleme ve test etme, araştırmanın doğru şekilde

2 yürütülmesinde büyük öneme sahiptir (Ayas ve diğerleri, 2007). Bağcı Kılıç a (2003) göre değişkenleri belirleme ve kontrol etme sürecini belirlemenin birinci yolu tartışma yöntemini kullanmaktır. Deneyi yapmadan önce, deneyi etkileyecek değişkenlerin neler olduğu ve bunları nasıl kontrol edecekleri konusunda tartışma ortamı oluşturulabilir. İkincisi ise, deney yapıldıktan sonra beklenen sonuç elde edilmediğinde bunun nedeni konusunda öğrenciler sorgulanabilir ve deneyi etkileyen değişkenleri belirlemeleri, kontrol edilmesi gereken değişken varsa onu da kontrol altına alarak deneyi tekrarlamaları sağlanabilir. Bağcı Kılıç a (2003) göre verileri yorumlama, deney ve gözlemler boyunca nicel ve nitel olarak toplanan verilerin organize edilmesi ve düzenlenmiş veriler üzerinde mantıklı düşünülerek bir yorum yapılmasıdır. Bilimsel süreç becerileri konusunda son yıllarda yürütülen araştırmalar incelendiğinde; öğrencilerin sahip olduğu bilimsel süreç becerileri (Ostlund, 1992; Downing ve Filer, 1999; Harlen, 1999; Tan ve Temiz, 2003; Dökme ve Ozansoy, 2004; Tek ve Ruthven, 2005; Temiz, 2007; Zimmerman, 2007; Şimşekli ve Çalış, 2008), kullanılan öğretim yönteminin bilimsel süreç becerileri üzerine etkisi (Germann, Aram ve Burke, 1996; Mabie ve Baker, 1996; Monhardt ve Monhardt, 2006), bilimsel süreç becerilerini etkileyen faktörler (Beaumont- Walters ve Soyibo, 2001; Aydoğdu, 2006; Hazır, 2006; Aktamış ve Ergin, 2007; Aydınlı, 2007; Demir, 2007; Korucuoğlu, 2008; Öztürk, 2008; Dökme ve Aydınlı, 2009; Karslı, Şahin ve Ayas, 2009), bilimsel süreç becerileri ile başarı arasındaki ilişki (Onwuegbuzie, 2000; Aktamış, 2007; Yanh ve Heh, 2007; Keil, Heney ve Zoffel, 2009), bilimsel süreç becerilerine dayalı öğrenme yaklaşımının öğrenme ürünleri üzerine etkisi (Bağcı Kılıç, 2003; Saat, 2004; Ateş, 2005; Karahan, 2006; Koray, Köksal, Özdemir ve Presley, 2007; Duran, 2008; Veal, Taylor ve Rogers, 2009), ders programlarında ve ders kitaplarında bilimsel süreç becerilerinin durumu gibi çalışmalar (Taşar, Temiz ve Tan, 2002; Dökme, 2005; Başdağ, 2006; Koray, Bahadır ve Geçgin, 2006; Demirbaş, 2008; Şenyüz, 2008; Laçin Şimşek, 2010) yoğunluk göstermektedir (Yıldırım, 2011). Bu araştırmalarla beraber biyoloji eğitimiyle ilgili yürütülen araştırmalar da, öğrencilerin biyolojinin farklı alanlarında kavram yanılgılarına sahip olduklarını göstermektedir (Tekkaya, Çapa ve Yılmaz, 2000; Sungur, Tekkaya ve Geban, 2001; Köse, Coştu ve Keser, 2002; Bahar, 2003; Saka, Akdeniz, Asilsoy ve Bayrak, 2005; Saka, Akdeniz, Bayrak ve Asilsoy, 2006). Bu konulardan biri de Fotosentez ve Solunum dur. Yapılan çalışmalar incelendiğinde; öğretmen adayları ile yürütülen çalışmaların daha az sayıda olduğu dikkat çekmektedir. Oysa öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini öğrencilere gelecekte kazandırması gereken kişi olduğu düşünüldüğünde, acaba kendilerinin söz konusu becerilere ne denli sahip olduklarını ortaya çıkaran çalışmalara olan ihtiyaç ön plana çıkmaktadır. 2. AMAÇ Bu çalışmanın amacı; öğretmen adaylarının nedensel süreç becerilerine sahip olma düzeylerini belirlemektir. 3. YÖNTEM Araştırma bahar yarıyılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi nde 4. sınıfta öğrenim gören biyoloji öğretmenliği (n=16), sınıf öğretmenliği (n=33) ve fen ve teknoloji öğretmenliği (n=75) programlarında toplam 124 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Öğretmen adaylarına dönem sonunda, Ek 1 de verilen çalışma yaprağı uygulanmak suretiyle nedensel süreçlere sahip olma düzeyleri değerlendirilmek istenmiştir. Söz konusu uygulama Fotosentez-Işık konusunu içermektedir. Çalışma yaprağında nedensel süreçleri oluşturan; önceden kestirme, değişkenleri belirleme, verileri yorumlama ve sonuç çıkarma bölümlerine yer verilmiştir. Bununla birlikte kavram karikatürleri de kullanılmıştır. Kavram karikatürlerinin öğrenme sürecine olan katkılarını inceleyen araştırmalarda (Keogh, Naylor ve Wilson, 1998; Naylor, Keogh, de Boo ve Feasey, 2001); karikatürlerin öğrencilerde bulunan yanılgılı düşünceleri kısa sürede açığa çıkarttığı, öğrencileri düşüncelerini ispat etmek için aktif hale getirdiği ve sonuç itibari ile yanılgıları giderdiği tespit edilmiştir.

3 4. BULGULAR ve TARTIŞMA Fotosentez-Işık konulu çalışma yaprağına ait bulgular düzenlenerek aşağıda sunulmuştur Önceden kestirme Bölümüne Ait Bulgular Çalışma yaprağının giriş kısmında yer alan önceden kestirme bölümünde Fotosentez hangi ışık renginde/renklerinde daha fazla olur? Nedenini açıklayınız sorusu sorulmuştur. Öğretmen adaylarının programlara göre yanıtlarının dağılımları aşağıda Tablo 1 de sunulmuştur. Tablo 1. Önceden kestirme becerisi ile ilgili öğretmen adayı yanıtlarının dağılımı Biyoloji öğretmenliği (n=16) Fen ve Teknoloji öğr. (n=75) Sınıf öğr. (n=33) Doğru cevap sayısı Kısmen doğru cevap sayısı Yanlış cevap sayısı Yukarıdaki tablo incelendiğinde; biyoloji ve fen ve teknoloji öğretmen adaylarının kısmen doğru cevap sayısında fazlalık görülürken, sınıf öğretmeni adaylarının yanlış cevap sayısında belirgin bir fark dikkat çekmektedir. Sınıf öğretmenliği programında farklı disiplinlere ait dersler verilmektedir. Bu programda öğrenim gören adayların biyoloji ile ilgili dersleri ilk yıllarda almış oldukları düşünüldüğünde, son sınıfa geldiklerinde muhtemelen önceki bilgilerini hatırlayamadıkları veya zihinlerinde bu konuyla ilgili bir karmaşa yaşandığı düşünülebilir. Üç programda yer alan öğretmen adaylarının doğru cevap sayılarının azlığı ve olmayışı fotosentez-ışığın renkleri ilişkisi hakkında derinlemesine ve net bilgi sahibi olmadıklarını düşündürmektedir. Programlara göre öğrencilerin bu bölümde ifade ettikleri yanlış cevaplar düzenlenmiş ve aşağıda Tablo 2 de sunulmuştur. Tablo 2. Önceden kestirme becerisi ile ilgili öğretmen adaylarının yanlış yanıtları Programlar Öğretmen adaylarının yanlış yanıtları Yesil:Yeşil güneş ışığını çok iyi absorbe eder Biyoloji öğrt. Sarı: Güneş sarı renk ve fotosentez güneş ışığı ile olur. Yeşil: Klorofil yeşildir. Fen ve teknoloji öğrt. Yeşil: Yeşil ışığı daha çok absorbe eder. Yeşil: Çünkü bitkiler fotosentez yaparlar Yeşil:Klorofil yeşildir. Sınıf öğrt. Sarı: Güneş ışığı sarıdır. Yeşil: Fotosentez yeşil pigment ile olur. Yeşil: Fotosentez eşittir yeşil renk demek. Sarı: Sarı renk geçirgendir. Bakteriler ilk hangi rengin tarafından ortama bırakıldıysa orda toplanırlar. Sarı: Açık renkte fotosentez daha iyi olur. Sarı: Bakterilerin sürekli karşılaştığı açık bir renktir. Sarı-Turuncu: Güneş sarıdır, turuncu da sarıya yakın bir renktir. Beyaz: Bütün renkleri barındırır. Yeşil: Bitki deyince yeşil aklımıza gelir. Sarı: Klorofil sarıdır.

4 Tablo 2 genel olarak incelendiğinde; kavram karikatürlerinde de yer verilen farklı öğrenci görüşlerine burada rastlanıldığı görülmektedir. Öğretmen adaylarına bu konular öğretilirken özellikle fizik konuları ile ilişkilendirilerek verilse, yukarıda yer alan yanlış bağlantıların sayısında azalma olacağı düşünülmektedir. Öğretmen adayları konuyu ayrıntılı bilmedikleri için, gördüklerinden yola çıkarak yorum yaptıkları düşünülebilir. Güneşin ve ışığının sarı olduğu için sarı ışıkta fotosentezin daha fazla olacağını, bitkilerin yeşil oldukları ve bunu fotosentezle direkt olarak ilişkilendirdikleri için yeşil ışıkta daha fazla olması gerektiğini ifade etmektedirler. Çalışma yaprağının devamında bir kavram karikatürüne yer verilmiştir. Hemen alt kısmında ise Yukarıda görüşlerini açıklayan çocuklardan sizce hangisi doğrudur? sorusu yer almıştır. Öğretmen adaylarının soruya verdikleri cevaplara ait bulgular düzenlenerek Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3. Öğretmen adaylarının Yukarıda görüşlerini açıklayan çocuklardan sizce hangisi doğrudur? sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Biyoloji öğretmenliği (n=16) Fen ve Teknoloji öğr. (n=75) Sınıf öğr. (n=33) Doğru cevap sayısı Kısmen doğru cevap sayısı Yanlış cevap sayısı Tablo 1 de yer alan verilere paralel olarak yukarıda yer alan tabloda da sınıf öğretmeni adaylarının yanlış cevap sayılarının çokluğu dikkat çekmektedir. Önceden kestirme bölümüne göre kısmen doğru cevap sayısında belirgin bir azalma bulunmaktadır. Biyoloji ve fen ve teknoloji programlarında doğru ve yanlış cevapların oran olarak birbirine yakın oldukları anlaşılmaktadır. Bu durumun kavram karikatürleri aracılığıyla verilen görüşlerin, zihinlerindeki kısmen doğru cevapları netleştirdikleri ve bir seçim yapma durumunda kaldıklarından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir Değişkenleri Belirleme Bölümüne Ait Bulgular Değişkenleri belirleme becerisi ile ilgili öğretmen adayı yanıtları incelendiğinde biyoloji öğretmenliği programında öğretmen adaylarının belirttiği değişkenler ve frekansları: ışık (n=3), oksijenli ortam (n=2), bakteri (n=8), alg (n=8), dalga boyu (n=5), prizma (n=1), kavram karikatüründeki öğrenciler (n=1), ışığın rengi (n=2), ortamdaki karbondioksit (n=1), su miktarı (n=1) dır. Fen ve teknoloji öğretmen adayları: frekans (n=2), ışığın rengi (n=38), dalga boyu (n=6), alg (n=6), ışık (n=18), klorofil (n=3), bakteri (n=11), ışık demetleri (n=2), oksijen (n=6), dalga enerjisi (n=1), bakterinin hareket yönü (n=1), güneş (n=3), ortam (n=8), sıcaklık (n=1), fotosentez hızı (n=2), kavram karikatüründe yer alan öğrenciler (n=1), hava (n=1) gibi değişkenler tanımlamışlardır. Sınıf öğretmeni adaylarının yanıtlarında ise: ışığın rengi (n=13), alg (n=4), ışık (n=20), kloroplast (n=1), bakteri (n=17), oksijenli ortam (n=2), fotosentez hızı (n=3), bitki (n=2), fotosentez (n=8), ışığın geliş açısı (n=1), oksijen (n=2), prizma (n=2) şeklinde değişkenler tanımladıkları tespit edilmiştir. Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının sayıları daha fazla olduğundan diğer programlardaki adaylara göre daha fazla değişken tanımlamışlardır. Bu durum ifade ettiklerinin tamamının doğru olduğu anlamına gelmemektedir. Değişken olarak gösterilmemesi gereken kavramları çalışma yapraklarına yazmış olmaları bu konuda yetersiz olduklarını göstermektedir. Ayrıca biyoloji ve fen bilgisi öğretmen adayları değişkenleri bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkeni olarak ayıramayacaklarını çünkü bunların ne demek olduklarını bilmediklerini ifade etmişlerdir. Fakat sınıf öğretmen adaylarının bu ayrımı yapmada diğerlerine göre daha başarılı oldukları belirlenmiştir. Bu durumun, sınıf

5 öğretmenliği programında aldıkları Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersini veren öğretim elemanından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir Sonuç Çıkarma Bölümüne Ait Bulgular Sonuç çıkarma bölümünden önce çalışma yaprağında, konu ile ilgili aydınlatıcı ve ipuçları içeren bilgilerin bulunduğu Verileri Yorumlama bölümü sunulmuştur. Sonuç çıkarma bölümü değerlendirilirken Görüşlerinizde değişme oldu mu? Fotosentez hangi renk ışıkta daha fazla olur ve neden açıklayınız. şeklinde soru sorulmuştur. Öğretmen adaylarının cevaplarının dağılımı aşağıda Tablo 4 de sunulmuştur. Tablo 4. Sonuç çıkarma becerisi ile ilgili öğretmen adayı yanıtlarının dağılımı Biyoloji öğretmenliği (n=16) Fen ve Teknoloji öğr. (n=75) Sınıf öğr. (n=33) Doğru cevap sayısı Kısmen doğru cevap sayısı Yanlış cevap sayısı Yukarıda yer alan tablo incelendiğinde; kısmen doğru cevapların sayısında yoğunluk olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum Verileri Yorumlama bölümünde yer alan bilgilerin adayları düşünmeye sevk ettiği şeklinde yorumlanabilir. Öğretmen adaylarına önceden kestirme ve sonuç çıkarma bölümlerinde aynı soru sorulmuştur. Uygulama sonunda öğretmen adaylarının görüşlerindeki değişimi irdelemek için adayların yanıtları analiz edilmiş ve Tablo 5 de sunulmuştur. Tablo 5. Öğretmen adaylarının görüşlerindeki değişimi Biyoloji öğretmenliği (n=16) Fen ve Teknoloji öğr. (n=75) Sınıf öğr. (n=33) KD-D KD-KD D-D Y-KD KD-Y Y-Y Y-D KD:Kısmen doğru, D:Doğru, Y:Yanlış İlk verilen kısaltma önceden kestirme, ikinci verilen ise sonuç çıkarma bölümlerine aittir Tablo 5 incelendiğinde biyoloji ve fen ve teknoloji öğretmen adaylarının ağırlıklı olarak kısmen doğru olan önceden kestirmelerini, sonuç çıkarma bölümünde de korudukları anlaşılmaktadır. Bununla birlikte 2 biyoloji öğretmen adayı ile 9 fen ve teknoloji öğretmen adayının önceden kısmen doğru olan görüşlerinin doğru olarak değiştiği anlaşılmaktadır. Önceden kestirme kısmında, çoğu yanlış olan sınıf öğretmen adayı görüşlerinde kısmen de olsa doğru cevaplarla yer değiştirmesi önem arz etmektedir. Bu duruma verileri yorumlama bölümünde yer alan bilgilerin sebep olmuş olabileceği düşünülmektedir. 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Çalışma yaprağından elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; özellikle sınıf öğretmen adaylarının nedensel süreç becerilerinden önceden kestirme konusunda başarılı olmadıkları

6 sonucuna varılabilir. Buna karşılık değişkenleri belirleme ve sınıflandırmada diğer programdaki adaylara göre daha iyi konumdadırlar. Ayrıca verileri yorumlama ve sonuç çıkarma bölümlerinde de öğretmen adayı görüşleri açısından en fazla iyileşme görülen program olduğu sonucuna varılabilir. İlköğretimin ilk kademesinde öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine sahip olması beklenmez, fakat bunların temeli atılmalıdır. Bu temeller de ancak öğretmen rehberliğinde küçük etkinliklerle mümkün olabilir (Bağcı Kılıç, 2003). Bu bakımdan sınıf öğretmeni adaylarının bilimsel süreç becerilerinin temellerini atmada rolleri büyük önem arz etmektedir. Sınıf öğretmenlerinin üzerlerine düşen bu rolleri eksiksiz yerine getirmeleri için ise bilimsel süreç becerilerine sahip olmaları ve etkili şekilde kullanıyor olmaları gerekmektedir. Uygulanan çalışma yaprağı biyoloji konusuna yönelik hazırlanmıştır. Harlen (1999) çalışmasında bilimsel süreç becerilerinin değerlendirilmesinin, sadece bilimsel süreç becerilerini kullanma yeteneği tarafından etkilenmeyeceğini aynı zamanda kullanılan süreç becerisinin, konuya olan aşinalığın ve konu bilgisinin de bu değerlendirmeyi etkileyeceğini belirtmiştir. Bu açıdan düşünüldüğünde biyoloji öğretmen adaylarının konuya daha hâkim olması beklenebilirdi. Çalışma yaprağının her bir bölümünde kısmen doğru cevapların ağırlıklı olması; fotosentez konusu ile ilgili detaylı dersler almış olmalarına rağmen konuyu derinlemesine kavrayamadıkları ve nedensel süreç becerileri açısından yeterli olmadıkları sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte öğretmen adaylarına konular öğretilirken farklı disiplinler arasında bağlantı kurularak verilmesi önerilmektedir. Bu sayede kavrama düzeylerinin daha yüksek olabileceği ve daha uzun süreli hatırlanabileceği düşünülmektedir. Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının ise özellikle değişkenleri belirleme ve verileri yorumlama becerilerinin yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Nedensel süreç becerilerinin, deneysel süreç becerileri için ön şart olduğu düşünüldüğünde öğretmen adaylarının bu eksikliklerinin Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamaları veya fizik, kimya, biyoloji derslerine ait laboratuar derslerinde uygun etkinliklerle mutlaka geliştirilmesi önerilmektedir. Germann, Aram ve Burke (1996) öğrencilerin fen laboratuarında başarılı bir şekilde deney tasarlamalarıyla ilişkili olabilecek faktörleri belirlemek amacıyla bir çalışma tasarlamışlardır. Elde edilen verilerin analizleri sonunda deney tasarlamanın, değişkenleri belirleme ve hipotez kurma süreçlerini adım adım geliştirdiğini ortaya koymuşlardır. Öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini geliştirici etkinliklerle bildiklerinin ve bilmediklerinin farkına varmaları sağlanabilir. Ayrıca bu çalışmada kullanılan benzer çalışma yaprakları ile uygulamalardan sonra öğrencilere dönütler vermek suretiyle yanlışlarını görme imkânı sunulabilir.

7 KAYNAKLAR Ayas, A.P., Çepni, S., Akdeniz, A.R., Özmen, H., Yiğit, N. ve Ayvacı, Ş. (2007). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi. (6. Basım) S. Çepni, (ed.). Ankara: Pegem Akademi Aktamış, H. (2007). Fen Eğitiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Bilimsel Yaratıcılığa Etkisi: İlköğretim 7. Sınıf Fizik Ünitesi Örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Aktamış, H. ve Ergin, Ö. (2007). Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilimsel Yaratıcılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, Ateş, S. (2005). Öğretmen Adaylarının Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme Yeteneklerinin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), Aydınlı, E. (2007). İlköğretim ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine İlişkin Performanslarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Aydoğdu, B. (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerini Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Bağcı-Kılıç, G. (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS): Fen Öğretimi, Bilimsel Araştırma ve Bilimin Doğası. İlköğretim-Online, 2(1), Bahar, M. (2003). Biyoloji Eğitiminde Kavram Yanılgıları ve Kavram Değişim Stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/Educational Science:Theory& Practice, 3(1), Mayıs, Bass, J. E., Contant, T.L. and Carin, A.A. (2009). Teaching Science as Inquiry. Pearson Education. Boston. Başdağ, G. (2006) Yılı Fen Bilgisi Dersi ve 2004 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarının Bilimsel Süreç Becerileri Yönünden Karsılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Beaumont, Y. and Soyibo, K. (2001). An Analysis of High School Students Performance on Five Integrated Science Process Skills. Research in Science and Technological education, 19(2), Demir, M. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileriyle İlgili Yeterliklerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Demirbaş, M. (2008). 6. sınıf Fen Bilgisi ve Fen ve Teknoloji Öğretim Programlarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi: Öğretim Öncesi Görüşler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, Downing, J. E. and Filer, J. D. (1999). Science Process Skills and Attitudes Preservice Elementary Teachers. Journal of Elementary Science Education, 11(2), Dökme, İ. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabının Bilimsel Süreç Becerileri Yönünden Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 4(1), 7 17 Dökme, I. and Aydınlı, E. (2009). Turkish Primary School Students Performance on Basic Science Process Skills. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, Dökme, I. ve Ozansoy, Ü. (2004). Fen Öğretiminde Bilimsel İletişim Kurabilme Becerisi. 8. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya. Duran, M. (2008). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Bilime Karşı Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla. Germann, P.J., Aram, R., and Burke, G. (1996). Identifying Patterns And Relationships Among The Responses Of Seventh-Grade Students to The Science Process Skill of Designing Experiments. Journal of Research in Science Teaching, 33 (1), Harlen, W. (1999). Purposes and Procedures for Assessing Science Process Skills. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice 6(1), Hazır, A. ve Türkmen, L. (2008). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri Seviyeleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26,

8 Hazır, A. (2006). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Edinebilme Düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar. Howe, C.A. and Jones, L. (1993). Engaging Children In Science. Macmillan Publishing Company, New York. Karahan, Z. (2006). Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak. Karamustafaoğlu, O. ve Yaman, S. (2006). Fen Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri I-II. Anı Yayıncılık, Ankara. Karslı, F., Şahin, Ç. and Ayas, A.P. (2009). Determining Science Teachers İdeas About The Science Process Skills:A Case Study. Procedia Social and Behavioral Sciences. 1, Keil, C., Haney, J. and Zoffel, J. (2009). İmprovements oin Student Achievement and Science Process Skills Using Enviromental Healty Science Problem-Based Learning Curricula. Electronic Journal of Science Education, 13(1), Keogh, B., Naylor, S. ve Wilson, C. (1998). Concept Cartoons:A New Perspective on Physics Education. Physics Education, 33(4), Koray, Ö., Köksal, M. S., Özdemir, M. ve Presley, A. İ. (2007). Yaratıcı ve Eleştirel Düşünme Temelli Fen Laboratuarı Uygulamalarının Akademik Başarı ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi. İlköğretim Online, 6(3), Koray, Ö., Bahadır, H. ve Geçkin, F. (2006). Bilimsel Süreç Becerilerinin 9. Sınıf Kimya Ders Kitabı ve Kimya Müfredatında Temsil Edilme Durumları. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi 2(4), Korucuoğlu, P. (2008). Fizik Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeylerinin Fizik Tutumu, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Mezun Oldukları Lise Türü ile İlişkilerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Köse, S., Coştu, B. ve Keser, Ö.F. (2002). Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Yaklaşım li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Mabie, R. ve Baker, M. (1996). A Comparison of Experiential Insturctional Strategies upon the Science Process Skills of Urban Elementary Students. Journal of Agricultural Education, 37(2), 1 7. MEB. (2005). T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara. Monhardt, L. and R. Monhardt. (2006). Creating a Context for the Learning of Science Process Skills Through Picture Boks; Early Childhood Education Journal 34(1), Naylor, S., Keogh, B., Boo, M. ve Feasey, R. (2001). Formative Assesment Using Concept Cartoons:Initial Teacher Training in the UK. In R. Duit (Ed.), Research in Science Education:Past, Present and Future(pp ), Dordrecht, The Netherlands:Kluwer. Onwuegbuzie, A.J. (2000). Science Process Skills and Achievement in Research Methodology Courses. Presented at the Annual Meeting of the Mid-South. Educational Research Association. Bowling Green. Orlich, C. D., Harder, J. R., Callahan, C.R. and Gibson, W.H. (1998). Teaching Strategies. Houghton Mifflin Company. (5. Basım). Boston, New York. Ostlund, Karen L. (1992). Science Process Skills: Assessing Hands on Student Performance. California: Addison-Wesley. Öztürk, E. (2008). Toplumsal Yetenek Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41(2), Padilla, J. M. (1986). The Science Process Skills. Research Matters To the Science Teacher. National Association for Research in Science Teaching. Saat, M. R. (2004). The Acquisition of Integrated Science Process Skillsin a Web-Based Learning Environment. Research in Science & Technological Education, 22(1),

9 Saka, A., Akdeniz A.R, Asilsoy, Ö. & Bayrak R. (2005). Lise 3 Biyoloji Ders Kitabında Yer Alan Canlılarda Enerji Dönüşümü Ünitesinin İncelenmesi ve 5E Modeline Göre Örnek Bir Etkinlik Geliştirilmesi, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli. Saka, A., Akdeniz, A.R.,Bayrak, R. & Asilsoy, Ö. (2006). Canlılarda Enerji Dönüşümü Ünitesinde Karşılaşılan Yanılgıların Giderilmesinde Kavram Karikatürlerinin Etkisi, 7.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül Ankara. Sungur, S., Tekkaya, C. Ve Geban, Ö. (2001). The Contribution of Conceptual Change Text Accompaniedby Concept Mapping To Students Understanding of Human Circulatory System. School Science and Mathematics, 1001(2), Şenyüz G. (2008) Yılı Fen Bilgisi ve 2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarında Yer Alan Bilimsel Süreç Becerileri Kazanımlarının Tespiti ve Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Şimşek, C. L. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve teknoloji Ders Kitaplarındaki Deneyleri Bilimsel Süreç Becerileri Açısından Analiz Edebilme Yeterlilikleri. İlköğretim Online, 9(2), Şimşekli, Y. ve Çalış, S. (2008). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinde Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Fen Bilgisi Laboratuarı Dersinin Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, Tan, M. ve Temiz, B. K. (2003). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri ve Önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), Taşar, M. F., Temiz, B. K. ve Tan, M. (2002). İlköğretim Fen Öğretim Programında Hedeflenen Öğrenci Kazanımlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Göre Sınıflandırılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan bildiri, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara. Tek, E. O. and Ruthven, K. (2005). Acquisittion of Science Process Skills amongst Form 3 Students in Malaysian Smart and Mainstream Schools. Journal of Science and Mathematics Education Southeast Asia, 28(1), Tekkaya, C., Çapa, Y. Ve Yılmaz, Ö. (2000). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Genel Biyoloji Konularındaki Kavram Yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18: Temiz, B. K. (2007). Fizik Öğretiminde Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerinin Ölçülmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Veal, R. W., Taylor, D. and Rogers, L. A. (2009). Using Self-Reflection to Increase Science Process Skills in the General Chemistry Laboratory. Journal of Chemical Education, 86(3), Yang, Kun-Yuan ve Heh, Jia-Sheng. (2007). The Impact of Internet Virtual Physics Laboratory Instruction on the Achievement in Physics, Science Process Skills and Computer Attitudes of 10th- Grade Students, Journal of Science Education and Technology,16(5), Yıldırım, M. (2011). Bilimsel Süreç Becerileri Arasındaki İlişki. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum. Zimmerman, C. (2007). The Development of Scientific Thinking Skills in Elementary and Middle School. Developmental Rewiew 27,

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com Farklı Kavramsal Değişim Yöntemleri ile Alternatif Kavramları Gidermek ve Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmek Mümkün müdür? Elektrokimyasal Piller Örneği Is it Possible to Eliminate Alternative Conceptions

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi 4 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi The Investigation of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers Pedagogical Content Knowledge

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 211-232 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ebru DEMİRCİOĞLU Murat ÖZDEMİR Öz Bu araştırmada

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Konu Alan Bilgilerinin İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Konu Alan Bilgilerinin İncelenmesi 28 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Konu Alan Bilgilerinin İncelenmesi The Investigation of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers Content Knowledge on Three

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ Murat GÖKDERE, Mehmet KÜÇÜK, Salih ÇEPNİ Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ahmet Bolat Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ahmbolat@yahoo.com Doç.Dr. Ahmet Bacanak,Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI

KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI Bayram COŞTU 1, Salih ÇEPNİ 2, Mustafa YEŞİLYURT 1 1 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 43: 37-49 [2012] AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 3 Article Number: C0011 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: February 2007 Accepted: July 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

KENDİ KENDİNE ÖĞRENMENİN LABORATUVARDA BAŞARI, HAZIRBULUNUŞLUK, LABORATUVAR BECERİLERİ TUTUMU VE ENDİŞEYE ETKİSİ *

KENDİ KENDİNE ÖĞRENMENİN LABORATUVARDA BAŞARI, HAZIRBULUNUŞLUK, LABORATUVAR BECERİLERİ TUTUMU VE ENDİŞEYE ETKİSİ * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal of Education] 44: 15-26 [2013] KENDİ KENDİNE ÖĞRENMENİN LABORATUVARDA BAŞARI, HAZIRBULUNUŞLUK, LABORATUVAR BECERİLERİ TUTUMU VE ENDİŞEYE ETKİSİ

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 91-110 Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Deniz TONGA 1, Salih USLU 2 ÖZ Her alanda çok

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

Özel Eğitim Dersinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlar ve Kazanımlar Bakımından Değerlendirilmesi

Özel Eğitim Dersinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlar ve Kazanımlar Bakımından Değerlendirilmesi Özel Eğitim Dersinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlar ve Kazanımlar Bakımından Değerlendirilmesi The Evaluation of Special Education Lesson In Terms of Attitudes Towards Mainstreaming and Attaintments Esra

Detaylı

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı Hüsamettin AKÇAY a, Cengiz TÜYSÜZ b, Burak FEYZİOĞLU b a Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A REVIEW STUDY ABOUT IMPORTANT OF READINESS IN EDUCATION

EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A REVIEW STUDY ABOUT IMPORTANT OF READINESS IN EDUCATION EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI Gonca Harman Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı gonca.harman@omu.edu.tr Dilek Çelikler Ondokuz

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1781 Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Zekeriya

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRNEK, ALIŞTIRMA, PROBLEM OLUŞTURMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRNEK, ALIŞTIRMA, PROBLEM OLUŞTURMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRNEK, ALIŞTIRMA, PROBLEM OLUŞTURMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ Doç Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç.

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri. Emrullah ERDEM 1, Yasin SOYLU 2

Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri. Emrullah ERDEM 1, Yasin SOYLU 2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(1): 223-236 Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri Emrullah ERDEM 1, Yasin SOYLU 2 Özet Bu araştırmanın amacı, öğretmen

Detaylı