VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER"

Transkript

1 VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

2 Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005

3 TOSHIBA Super ModularMulti Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 3 GÝRÝÞ 4 Garanti ve Servis 5 GENEL BÝLGÝLER 6 Güvenli Kullaným Ýçin 9 Yerleþtirme Bilgileri 10 Doðru ve Verimli Kullaným Ýçin 13 ÜNÝTELER VE MODELLER 13 Dýþ Ünite (MMY MAP... T8 /HT8) 13 Ýç Ünite 4 Yönlü Kaset Tip (MMUAP... H) 14 Ýç Ünite 2 Yönlü Kaset Tip (MMUAP...WH) 14 Ýç Ünite 1 Yönlü Kaset Tip (MMUAP... SH) 15 Ýç Ünite Kanal Tipi (MMDAP... BH) 15 Ýç Ünite Kanal Tipi Yüksek Statik Basýnçlý (MMDAP... H) 16 Ýç Ünite Tavan Tipi (MMCAP... H) 16 Ýç Ünite Yüksek Duvar Tipi (MMKAP... H) 17 Ýç Ünite Döþeme Kabin Tipi (MMLAP... H) 17 Ýç Ünite Gizli Döþeme Tipi (MMLAP... BH) 18 Ýç Ünite Salon Tipi (MMFAP... H) 19 UZAKTAN KUMANDALAR 19 Ana Uzaktan Kablolu Kumanda (RBCAMT21E) 19 Yardýmcý Kablolu Uzaktan Kumanda (RBCAS21E) 19 Kablosuz Uzaktan Kumandalar (TCBAX21E/ RBCAX22CE/ RBCAX22U(W)E) 20 Haftalýk Zaman Programlayýcý (Timer) (RBCEXW21E) 20 Merkezi Uzaktan Kumanda (TCBSC642TLE) 21 Uzaktan Kumandanýn Doðru Kullanýmý 24 Ana Uzaktan Kumanda Kullanýmý

4 27 ÇALIÞTIRMA / DURDURMA 29 Otomatik Kullaným 31 Hava Yönünün Ayarlanmasý 31 4 Yönlü Kaset Tip 34 2 Yönlü Kaset Tip 37 1 Yönlü Kaset Tip 38 Tavan Tipi 41 Duvar Tipi 42 Döþeme Kaset Tipi 43 Salon Tipi 45 Zaman Programlý (Timer) Çalýþtýrma 47 Çalýþma Koþullarý 48 Çalýþma Sýnýrlarý 49 BAKIM 49 Doðru Temizlik 51 Bakým Ýþlemleri 51 Kaset Tip 54 Konsol Tip 56 Yüksek Duvar Tipi 59 Kabin Tipi 60 Þase Tipi 61 Salon Tipi 62 Klimanýzý Uzun Süre Kullanmayacaksanýz 63 ARIZA VE SERVÝS 63 Servisi Aramadan Önce 65 Bazý Tipik Hata ve Arýzalar 66 Doðrulama Kontrolü

5 GÝRÝÞ TOSHIBA Super Modular Multi (SMM) VRF Sistemi ni seçtiðiniz için teþekkür ederiz. TOSHIBA VRF sistemleri CARRIER TOSHIBA ortaklýðý tarafýndan üretilir. Bu sistemler Türkiye de CARRIER ALARKO ortaklýðý tarafýndan satýlýr ve bakým/servis hizmetleri yürütülür. Bu kullanma kýlavuzunda klimanýzýn teknik özelliklerini ve iþlevlerini, tanýtýcý bilgilerini, çalýþtýrýlmasý ve bakýmýna iliþkin açýklamalarý bulacaksýnýz. Klimanýzý çalýþtýrmadan önce bu kullanma kýlavuzunu lütfen dikkatle inceleyiniz, ilerde gerektiðinde baþ vurmak için saklayýnýz. Bu kýlavuz TOSHIBA SMM Serisi VRF sistemlerinin bütün modelleri için geçerlidir. Bir dünya markasý olan, yýllarýn deneyimi ve üstün teknolojisi ile bölgesel koþullar dikkate alýnarak üretilen orjinal TOSHIBA klimalarý size uzun yýllar, yüksek verimle hizmet edecek özelliklere sahiptir. Klima cihazlarýyla ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan belirlenen minimum kullaným ömrü 10 (on) yýldýr. Ýmalatçý veya ithalatçý firmalar bu süre içerisinde cihazlarýn bakýmýný ve onarýmýný yapmak, yedek parçalarýný saðlamak zorundadýr. 3 DÝKKAT! Bu cihaz sadece tasarým amaçlarýna ve teknik özelliklerine uygun koþullarda çalýþtýrýlabilir. Bu kýlavuzda sadece iç ve dýþ ünite tanýtýlmaktadýr. Bu klimalar kablolu ve kablosuz uzaktan kumanda ile çalýþtýrýlýr. Bu kumanda tipleri için Bkz. Sayfa 18. Klimanýzla birlikte verilen uzaktan kumandanýn kullanýmý için uzaktan kumandanýn kullaným kitabýna bakýnýz.

6 4 GARANTÝ ve SERVÝS Klimanýz malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý 2 (iki) yýl garantilidir. Standart dýþý, uygun olmayan montaj ve onarýmlardan, elektrik beslemesindeki düzensizliklerden oluþabilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Bu cihazla birlikte verilen Garanti Belgesi, cihazý aldýðýnýz Alarko Carrier Bayisi tarafýndan doldurularak bir bölümü size verilecektir. Bu belge üzerindeki bilgileri lütfen dikkatle inceleyiniz. Garanti süresi içinde bu belgeyi saklamanýz ve gerektiðinde Yetkili Servis Elemanýna göstermeniz gerekir. Bu kýlavuzda belirtilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda klimanýn hiç bir parçasýna veya ayarýna dokunmayýnýz. Klimanýzýn bakýmý ve onarýmý için ALARKO CARRIER servisleri yetkilidir. Klimanýza bakým ve onarým gerektiðinde, klimanýzla birlikte verilen ALARKO CARRIER YETKÝLÝ SERVÝSLERÝ kitapçýðýndan iliniz ve bölgenizdeki yetkili servisi bulabilirsiniz. DÝKKAT! Yetkili olmayan elemanlarýn cihaza müdahaleleri veya orjinal olmayan yedek parçalarýn kullanýlmasý sonucu can ve mal güvenliði için tehlikeler oluþabilir. Böyle bir durumda oluþabilecek arýzalarýn ve kazalarýn sorumluluðu uygulamayý yapana aittir.

7 5 GENEL BÝLGÝLER Bu cihazý doðru, verimli ve güvenli çalýþtýrabilmek için kullanmadan önce Güvenli Kullaným Ýçin ve Doðru ve Verimli Kullaným Ýçin bölümlerini dikkatle inceleyin. Bu cihaz düþük voltaj (EEC/73/23) ve elektro manyetik uygunluk (EEC/ 89/336) standartlarýna uygundur. Cihazýn montajý yapýlýrken ilgili standartlara, üretici firma önerilerine ve tüm güvenlik kurallarýna uyulmalýdýr. Klima gerekli koþullara uygun olarak ve düzgün bir þekilde toprak hattýna baðlanmalýdýr. Klimanýn montajý yapýlmadan önce nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlara karþý kontrol edilmeli, eðer bir hasar oluþmuþsa giderilmeden monte edilmemelidir.. Cihazýn yapýmýnda ve ambalajýnda kullanýlan bütün parçalar çevreye uyumlu ve doðaya dönüþümlü maddelerden imal edilmiþtir. Boþalan ambalajlarýn bu konudaki düzenlemelere uygun olarak atýlmasýný saðlayýn. Bu kýlavuzda kullanýlan uyarý iþaretleri ve anlamlarý DÝKKAT iþareti can ve mal güvenliði bakýmýndan tehlike oluþturabilecek durumlarý uyarýr. Bu iþaret yüksek voltaja ve elektrik þokuna karþý dikkatli olunmasý gereken durumlarý uyarýr.! HAYIR Bu uyarý iþareti yapýlmasý kesinlikle zararlý olan iþlemleri gösterir. Bu uyarý iþareti kullanýcýnýn servise baþvurmasý gereken durumlarý gösterir.

8 6 Güvenli Kullaným Ýçin Bu cihazýn tasarýmý ve teknolojisi cihazýn kullanýcý tarafýndan yerleþtirilmesi ve baðlantýlarýnýn yapýlmasýna uygun deðildir. Montaj ve baðlantý iþlemleri bu konuda eðitimli ve Alarko Carrier tarafýndan yetkilendirilmiþ teknik elemanlar tarafýndan yapýlmalýdýr. Tehlikeli bir elektrik þokuna uðramamak için cihazýn parçalarýný çýkarmak ya da bakým ve onarýmýný yapmak gibi iþlemleri kendiniz yapmaya çalýþmayýn. Bu cihazýn teknolojisi ve parçalarý, kullanýcýnýn bakým ve onarým yapmasýna uygun deðildir. Taþýnma durumunda cihazýn sökülmesi ve yeniden yerleþtirilmesi iþlemleri için yetkili servis elemanýna baþvurun. Ýç ve dýþ ünitelerin hava giriþ ve çýkýþ panjurlarýna parmaðýnýzý ya da baþka nesneleri sokmayýn. Cihazýn içinde yüksek hýzda bir fan çalýþtýðý için yaralanabilirsiniz ya da cihaza zarar verebilirsiniz. Küçük çocuklarýn cihaza yaklaþmasýna ve kumandasý ile oynamamasýna dikkat edin. Klimanýzý elektrik fiþinden ya da þalterden açýp ve kapatmayýnýz. Klimanýzý kumandasýndan kapatýn. Ancak uzun süre kullanmayacaksanýz fiþini çekebilir ya da þalterini kapatabilirsiniz.! HAYIR! EVET

9 7 Cihazýnýzdan anormal bir ses gelirse, yanýk kokusu hissederseniz ya da cihaz aþýrý titreþim yapýyorsa cihazý hemen kapatýn, elektrik beslemesini kesin ve yetkili servis elemanýna danýþýn. Elektrik kablosuna zarar vermemeye dikkat edin. Elektrik kablosunun üzerine aðýr cisimler koymayýn. Bu tür uygulamalar yalýtýma zarar vererek yangýna ya da elektrik çarpmasýna neden olabilir. Fiþi çýkarmak için kordonu çekmeyin. Kordonun içindeki kablolar zarar göreceðinden yangýn çýkmasý tehlikesi vardýr.! HAYIR UYARI! Klimanýzýn elektrik kablosu zarar görürse, güvenlik açýsýndan tehlikeli bir duruma yol açmamak için yetkili servis elemaný tarafýndan orijinali ya da eþdeðeri ile deðiþtirilmelidir. Klimanýzý doðrudan suyla temas ettirmeyin. Elektrik devreleri ve yalýtýmý zarar görebilir. Klimanýzý eliniz ýslakken çalýþtýrmayýn. Klimanýzý temizlerken mutlaka elektrik baðlantýsýný kesin. Klimanýzýn drenajý iyi olmalýdýr. Drenaj iyi olmazsa yoðuþan su taþma yapabilir, döþeme ve eþyalara zarar verebilir. Klimadan akan suyu içmeyin, temizlik için kullanmayýn. Klimanýzýn yakýnýnda yanýcý, parlayýcý maddeler bulundurmayýn.

10 8 Klimanýzýn temizliðini bu kýlavuzda belirtildiði gibi, yumuþak bir bezle, çok sýcak olmayan bir su ve fiziksel ya da kimyasal aþýndýrýcý etkisi olmayan temzileyici kullanarak yapýn. Cihazýn iç bölümlerini ve bataryasýný temizlemeyin. Bu iþlem sýrasýnda kanatlara dikkatsizce dokunulursa kesikler ve yaralanmalar oluþabilir. Uygun olmayan temizlik malzemesi ve aletleri bataryanýn kanatlarýnýn eðilmesine ya da zarar görmesine neden olabilir. Batarya kanatlarýnýn bozulmasý cihazýn verimini düþürür. Batarya temizliði standart bakým iþlemleri arasýndadýr. Bu nedenle yetkili servise baþvurun. Ýç ve dýþ ünitelerin baðlantýlarý saðlam olmalý, titreþim yapmamalýdýr. Üniteler titreþim yaparsa bir süre sonra baðlantýlarý iyice gevþeyebilir, cihaz ve baðlý olduðu yerde hasar oluþabilir. Klimanýn üzerine aðýr ve içinde su bulunan eþyalar koymayýn. Dýþ ünite bahçede zemine yerleþtirilmiþse, ünitenin hava giriþ ve çýkýþýnýn önünde havanýn hareketine engel olabilecek bitkileri sýk sýk temizleyin.

11 9 YERLEÞTÝRME KOÞULLARI Ýç Ünite Montaj Yerleri Aþaðýda kullanýcýyý bilgilendirmek için bazý genel kurallar belirtilmiþtir. Ayrýntýlar için cihazlarýn montaj kitaplarýna bakýlmalýdýr. Cihazýn monte edileceði yer cihazýn aðýrlýðýný taþýyacak saðlamlýkta olmalýdýr. Cihaz yanýcý gazlarýn bulunduðu ve gaz kaçaðý olabilecek yerlere monte edilemez. Cihaz seçilen yere düzgün olarak monte edilebilmelidir. Cihazýn etrafýnda montaj ve bakým için gerekli boþluklar kalmalýdýr. Su drenajý rahatlýkla yapýlabilmelidir. Cihaz aþýrý tuzlu (deniz kenarý gibi) ya da sülfürlü gazlarýn bulunduðu ortamlara önlem alýnmadan yerleþtirilemez. Bu durumlarda özel bakým gerekir. Cihaz yað, (makina yaðlarý dahil), buhar, yaðlý duman ya da korozif gaz üretilen, organik solvent kullanýlan ortamlara yerleþtirilemez. Cihaz yüksek frekans üreten cihazlarýn yakýnýna yerleþtirilemez. Dýþ ünite, hava çýkýþýnýn ya da sesinin çevrede rahatsýzlýk yaratacak yerlere monte edilemez. Hava sirkülasyonunun zayýf olduðu yerlere monte edilemez. Elektrik Kablolamasý Cihaz topraklanmasý iþlemi yönergelere uygun olarak yapýlmalýdýr. Ünitenin toprak hatsýz çalýþtýrýlmasý ya da yanlýþ topraklama elektrik çarpmalarýna neden olabilir. Devre kesici monte edilmelidir. Toprak kaçaðý kesicisinin montajý gerekir. Aksi halde elektrik çarpmasý tehlikesi oluþabilir. Sigortanýn kapasitesi uygun olmalýdýr. Sigorta attýðýnda mutlaka orijinali veya eþdeðeri ile deðiþtirilmelidir. Sigorta yerine kablo kullanýlmasý yangýna ya da cihazýn arýzalanbmasýna neden olabilir. Ana güç besleme kaynaðý cihazýn güç besleme deðerlerine uygun olmalýdýr. Cihazýn ana güç besleme kaynaðýna olan baðlantýsýný kesmek için bir devre kesici ya da en az 3 mm kontaklý bir anahtar kullanýlmalýdýr. DÝKKAT! Cihazýn her hangi bir nedenle yerinden sökülmesi ve baþka bir yere montajý gerekirse bu iþlem uzman ve yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr.

12 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN Klimadan çýkan soðuk hava akýmýnýn önünde uzun süre kalmayýn. Uzun süre doðrudan soðuk hava akýmýna maruz kalmak saðlýðýnýza zarar verebilir. Yatmadan önce ve çocuklarýn, yaþlýlarýn ya da hastalarýn kaldýðý odalarda özellikle dikkatli olunuz. Hayvan ya da bitkileri doðrudan hava akýmýnýn karþýsýnda býrakmayýn. Uzun süre doðrudan sýcak ya da soðuk hava akýmýna maruz kalmak bitki ve hayvanlara zarar verebilir. Isýtma konumunda klimayla birlikte sývý, katý ya da gaz yakýt yakan bir baþka ýsýtma cihazý da kullanýlýyorsa, yeterli havalandýrma saðlamak için arada bir odayý havalandýrýn. Yetersiz havalandýrma oksijen yetersizliðine yol açabilir. Klimanýzýn hava filtresini çýkartmayýn, klimanýzý hava filtresiz çalýþtýrmayýn. Aksi halde cihazýn iç kýsýmlarýnda kir ve toz birikir, klima arýzalanabilir.! HAYIR! HAYIR! HAYIR Ýç üniteyi ve uzaktan kumandayý televizyon ve radyolardan en az bir metre uzaða yerleþtirin. Sinyal radyasyonu sistemi olumsuz etkileyip arýzaya neden olabilir. 1 m. 1 m.

13 11 Dýþ ünitenin hava çýkýþ ve hava giriþ panjurlarýnýn önünü kapatmayýn. Bu noktalarda hava akýmýnýn engellenmesi cihazýn verimini düþürür, arýzaya ve zarara neden olabilir. Ýç ünitenin hava çýkýþ ve hava giriþ panjurlarýnýn önünü kapatmayýn. Bu noktalarda hava akýmýnýn engellenmesi cihazýn verimini düþürür, arýzaya ve zarara neden olabilir.! HAYIR Cihazýnýzýn yakýnýnda bir ýsý kaynaðý olmamalýdýr. Klimanýzýn yakýnýna ýsýtýcý aygýt koymayýn. Aþýrý sýcak dýþ muhafazaya zarar verebilir.! HAYIR Klimanýn bulunduðu ortamdaki kapý ve pencereleri sadece gerekli olduðu zaman açýn. Odaya girip çýkarken kapýlarý uzun süre açýk býrakmayýn. Klimanýn verimi düþebilir.! HAYIR Soðutma konumunda çalýþýrken klimanýza doðrudan güneþ ýþýðý gelmesini perde veya panjur kullanarak engelleyin.!hayir Klimanýzýn yakýnýnda buhar çýkaran cihazlar bulunmamalýdýr. Soðutma sýrasýnda iç ortamda su damlacýklarý oluþabilir.! HAYIR

14 12 Klimanýzý uygun iç ortam sýcaklýðýna ayarlayýn. Hava akýþ yönünü doðru ayarlayarak odanýn her tarafýnda ayný hava daðýlýmýný saðlayýn. Bakým koþullarýna uygun olarak hava filtresinin temiz olmasýný saðlayýn. Bu klima, özel korunmasý gereken eþyalar, reçel vb gibi yiyecekler, hasas cihazlar, sanat eserleri için kullanýlamaz.! HAYIR

15 13 ÜNÝTELER ve MODELLER DIÞ ÜNÝTE Hava giriþi Dýþ üniteye önden, soldan, saðdan ve arkadan 4 yönden hava giriþi vardýr Sabitleme ayaklarý Sadece Soðutmalý Inverter Ünitesi MMYMAP0501T8 MMYMAP0601T8 MMYMAP0801T8 MMYMAP1001T8 MMYMAP1201T8 Isý Pompalý Inverter Ünitesi MMYMAP0501HT8 MMYMAP0601HT8 MMYMAP0801HT8 MMYMAP1001HT8 MMYMAP1201HT8 Hava çýkýþý (Deþarj) Soðutma çalýþmasýnda sýcak hava, ýsýtma çalýþmasýnda sýcak hava çýkar Güç kablosu giriþi Soðutucu boru baðlantý giriþi Baðlantý vanasý iç kýsýmdadýr ÝÇ ÜNÝTE / 4 Yönlü Kaset Tip Besleme hava çýkýþý ve hava yönlendirme panjurlarý Soðutma ve ýsýtma çalýþmasýna göre hava yönü seçilir Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir 2 ve 3 yönlü hava çýkýþý Odanýn þekline ya da yerleþimine göre 2 veya 3 yönlü hava çýkýþý seçilebilir Klips Hava giriþ ýzgarasýnýn açýlmasý ya da kapanmasýný saðlar 4 Yönlü Kaset Modelleri MMUAP0091H MMUAP0121H MMUAP0151H MMUAP0181H MMUAP0241H Hava filtresi Toz ve kirleticiler tutulur, giriþ ýzgarasýnýn içindedir Hava giriþ ýzgarasý Ortam havasý bu bölümden emilir ve klimanýn içinde girer MMUAP0271H MMUAP0301H MMUAP0361H MMUAP0481H MMUAP0561H

16 14 ÝÇ ÜNÝTE / 2 Yönlü Kaset Tip Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Besleme hava çýkýþý ve hava yönlendirme panjurlarý Soðutma ve ýsýtma çalýþmasýna göre hava yönü seçilir Hava giriþ ýzgarasý Ortam havasý bu bölümden emilir ve klimanýn içinde girer Hava filtresi Toz ve kirleticiler tutulur, giriþ ýzgarasýnýn içindedir 2 Yönlü Kaset Modelleri MMUAP0071WH MMUAP0091WH MMUAP0121WH MMUAP0151WH MMUAP0181WH MMUAP0241WH MMUAP0271WH MMUAP0301WH ÝÇ ÜNÝTE / 1 Yönlü Kaset Tip MMDAP0071YH AP0121YH MMDAP0151SH AP0241SH Besleme hava çýkýþý ve hava yönlendirme panjurlarý Soðutma ve ýsýtma çalýþmasýna göre hava yönü seçilir Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Besleme hava çýkýþý ve hava yönlendirme panjurlarý Soðutma ve ýsýtma çalýþmasýna göre hava yönü seçilir Hava giriþ ýzgarasý Ortam havasý bu bölümden emilir ve klimanýn içinde girer Hava filtresi Toz ve kirleticiler tutulur, giriþ ýzgarasýnýn içindedir Hava giriþ ýzgarasý Ortam havasý bu bölümden emilir ve klimanýn içinde girer Hava filtresi Toz ve kirleticiler tutulur, giriþ ýzgarasýnýn içindedir 1 Yönlü Kaset Modelleri MMUAP0071YH MMUAP0091YH MMUAP0121YH MMUAP0151SH MMUAP0181SH MMUAP0241SH

17 15 ÝÇ ÜNÝTE / Kanal Tipi Besleme hava çýkýþý Besleme hava kanalýna baðlantý Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Hava filtresi Toz ve kirleticiler tutulur, giriþ ýzgarasýnýn içindedir Hava giriþ ýzgarasý Ortam havasý bu bölümden emilir ve klimanýn içinde girer MMDAP0071BH MMDAP0091BH MMDAP0121BH MMPAP0151BH Kanal Tipi Modelleri MMDAP0181BH MMDAP0241BH MMDAP0271BH MMDAP0301BH MMDAP0361BH MMDAP0481BH MMDAP0561BH ÝÇ ÜNÝTE / Kanal Tipi / Yüksek Statik Basýnçlý MMDAP0181H AP0481YH Besleme hava çýkýþý Besleme hava kanalýna baðlý Hava giriþi Emme kanalýna baðlý MMDAP0721H AP0961H Besleme hava çýkýþý Besleme hava kanalýna baðlý Hava giriþi Emme kanalýna baðlý Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Drenaj tavasý Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Kanal Tipi Modelleri / Yüksek Statik Basýnçlý MMDAP0181H MMDAP0481H MMDAP0241H MMDAP0721H MMDAP0271H MMDAP0961H MMDAP0361H

18 16 ÝÇ ÜNÝTE / Tavan Tipi Hava giriþ ýzgarasý Ortam havasý bu bölümden emilir ve klimanýn içinde girer Hava giriþ ýzgarasý Ortam havasý bu bölümden emilir ve klimanýn içinde girer Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Hava filtresi Toz ve kirleticiler tutulur, giriþ ýzgarasýnýn içindedir Besleme hava çýkýþý ve hava yönlendirme panjurlarý Soðutma ve ýsýtma çalýþmasýna göre hava yönü seçilir 2 Yönlü Kaset Modelleri MMCAP0151H MMCAP0271H MMCAP0181H MMCAP0361H MMCAP0241H MMCAP0481H ÝÇ ÜNÝTE / Yüksek Duvar Tipi Hava giriþ ýzgarasý Ortam havasý bu bölümden emilir ve klimanýn içinde girer Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Hava filtresi Toz ve kirleticiler tutulur, giriþ ýzgarasýnýn içindedir Besleme hava çýkýþý ve hava yönlendirme panjurlarý Soðutma ve ýsýtma çalýþmasýna göre hava yönü seçilir 1 Yönlü Kaset Modelleri MMKAP0071H MMKAP0151H MMKAP0091H MMKAP0181H MMKAP0121H MMKAP0241H

19 17 ÝÇ ÜNÝTE / Döþeme Kabin Tipi Besleme hava çýkýþý Hava yönlendirme panjurlarý Soðutma ve ýsýtma çalýþmasýna göre hava yönü seçilir Hava filtresi Toz ve kirleticiler tutulur, giriþ ýzgarasýnýn içindedir ÝÇ ÜNÝTE / Gizli Döþeme Tipi Döþeme Kabin Tipi Modelleri MMLAP0071H MMLAP0151H MMLAP0091H MMLAP0181H MMLAP0121H MMLAP0241H Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Hava giriþ ýzgarasý Ortam havasý bu bölümden emilir ve klimanýn içinde girer Besleme havasý çýkýþ açýklýðý Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Hava giriþ açýklýðý Emilen ortam havasý buradan ünitenin içine girer Ön panel (aþaðý taraf) Drenaj tavasý Hava filtresi Toz ve kirleticiler tutulur, emme giriþinin içindedir Kanal Tipi Modelleri / Yüksek Statik Basýnçlý MMLAP0071BH MMLAP0151BH MMLAP0091BH MMLAP0181BH MMLAP0121BH MMLAP0241BH

20 18 ÝÇ ÜNÝTE / Döþeme Tipi Yatay hava yönlendirme panjurlarý Besleme havasý açýklýðý Soðutma ve ýsýtma çalýþmasýna göre hava yönü seçilir Hava giriþ ýzgarasý Ortam havasý bu bölümden emilir ve klimanýn içinde girer Hava filtresi Toz ve kirleticiler tutulur, giriþ ýzgarasýnýn içindedir Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Sabitleme parçasýý Dikey hava yönlendirme panjurlarý Duruma göre hava otomatik olarak sað ya da sol tarafa yönlendirilir Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Hava filtresi Toz ve kirleticiler tutulur, emme giriþinin içindedir Döþeme Tipi Modelleri MMFAP0151H MMFAP0361H MMFAP0181H MMFAP0481H MMFAP0241H MMFAP0561H MMFAP0271H

21 19 Uzaktan Kumandalar (Kablolu ve Kablosuz) Ayrý olarak saðlanýr Kablosuz Uzaktan Kumanda Kablolu Ana Uzaktan Kumanda Timerlý RBCAMT121E Yardýmcý Uzaktan Kumanda

22 20 Uzaktan Kumandalar Haftalýk zaman programlayýcý Timer Merkezi Uzaktan Kumanda DÝKKAT: Bu kýlavuzda Ana Uzaktan Kumanda RBCAMT21E nin kullanýmý açýklanmýþtýr. RBC AMT21 kumandanýn ve diðer kumandalarýn ayrýntýlý kullaným bilgileri için kullaným kýlavuzlarýna bakýnýz. OPSÝYON: Uzaktan Kumanda Sensörü Sýcaklýðý algýlamak için genellikle iç ünitenin sýcaklýk sensörü kullanýlýr. Ýstenirse uzaktan kumandanýn çevresindeki sýcaklýk da hissedilebilir. Bu konuda bilgi için yetkili satýcýnýza baþvurunuz. Bir uzaktan kumanda ile birden çok iç ünitenin kontrol edilmesi durumunda grup kontrolöründen ayar iþlevi yapýlamaz.

23 21 UZAKTAN KUMANDANIN DOÐRU KULLANIMI Uzaktan kumandanýn maksimum etki alaný 7 metredir. 7 metre Klima cihazýyla uzaktan kumanda cihazý arasýnda bir duvar, perde ya da benzeri bir cisim varsa, sinyaller tam olarak iletilemez. Pencereden gelen güneþ ýþýðý kumanda cihazýnýn çalýþmasýný etkiler. Güçlü ýþýk kaynaklarý kumanda cihazýnýn çalýþmasýný etkileyebilir. Uzaktan kumanda cihazý bir baþka elektrikli cihazý daha çalýþtýrýyorsa, bu cihazý kaldýrýnýz ya da yetkili servis elemanýna danýþýn. Uzaktan kumanda cihazýnýnýn, doðrudan güneþ ýþýðý ya da ýsýtma aracý gibi kaynaklardan gelebilecek sýcaklýklara maruz kalmasýna engel olun.

24 22 Kumanda cihazýný yere sertçe býrakmayýn, düþürmeyin ve çarpmayýn. Kumanda cihazýnýn üzerine aðýr bir cisim koymayýnýz. Cihazý su sýçramalarýndan ve ýslanmaktan koruyunuz. Cihazýnýzý uzun bir süre kullanmayacaksanýz, pilin akmasýyla doðabilecek zararlarý önlemek için uzaktan kumandanýn pillerini çýkartýn. Çocuklarýn kumanda cihazý ile oynamamasýna dikkat edin. Çocuklar bilmeden pilleri yutabilir. Bu çocuk için çok zararlý olabilir. Böyle bir durumda hemen doktora baþvurun. Akan pil cildinize, gözlerinize ya da aðzýnýza deðdirmeyin. Eðer deðdirirseniz hemen bol suyla yýkayýn ve doktora baþvurun.

25 23 Uzaktan kumanda cihazý kullanýlacaðý zaman ünitenin üzerindeki sinyal alýcýya doðru yönlendirilmelidir. BÝP Sinyal iç ünite tarafýndan alýnýnca bir kez Bip sesi duyulur. Bip, Bip sesi sadece çalýþma baþlayýnca duyulur. Herhangi bir iþlev tuþuna basýldýðýnda uzaktan kumandanýn ekranýnda iþlevin sembolü görünür. ve üniteden "Bip" sesi gelir. Sinyal gönderme iþareti Ekranda sinyal gönderme iþareti görünür. Sinyalin iletildiði sýrada ekranda sinyal gönderme iþareti görünürken baþka bir sinyal gönderilmesi mümkün deðildir. Yeni bir sinyal ancak bu sembol ortadan kalktýðýnda gönderilebilir. Uzaktan kumandayý sadece kuru ve temiz bir bezle temizleyin.

26 24 ANA UZAKTAN KUMANDA RBCAMT 21E LCD ekran Ýþlev ve kontrol düðmeleri Ekranýn Bölümleri Yandaki örnek kumanda ekranýnda bütün göstergeler gösterilmiþtir. Gerçekte çalýþma sýrasýnda sadece aktif durumda olan ve seçilen iþlevler görüntülenir. Uzaktan kumanda ilk kez kullanýldýðýnda, ekranda [SET DATA] yanýp söner. Ekran yanýp sönerken klimanýn modeli otomatik olarak doðrulanýr. Bir süre sonra [SET DATA] ekraný silinir. Bundan sonra uzaktan kumanda kullanýma hazýrdýr.

27 25 LCD Ekran Göstergeleri 1. SET DATA ekraný Timer ayarý sýrasýnda görünür. 2. Çalýþtýrma Konumu (MODE) seçim ekraný Seçilen çalýþma konumu görüntülenir. 3. Kontrol (CHECK) ekraný Emniyet donanýmlarý devredeyken ya da bir arýza durumunda görüntülenir. 4. Zaman Programý (timer) zaman ekraný Zaman programýnýn zamaný, arýza olursa CHECK kodu görüntülenir. 5. Timer SETIN ayar ekraný Timer SETIN düðmesine basýlýnca, timer ekranýnda sýrayla OFF Timer tekrarý Görüntü yok. 6. Filtre ekraný FILTER görüntülenince filtre temizlenmelidir. 7. TEST çalýþma ekraný TEST çalýþmasý sýrasýnda görüntülenir. 8. Panjur konumu ekraný 4yollu kaset ve tavan tipi ünitelerde panjurun konumunu gösterir. 9. Otomatik panjur (Swing) ekraný Panjur otomatik olarak aþaðý/ yukarý hareket ederken görüntülenir. 10. Sýcaklýk ayar ekraný Seçilen ayar sýcaklýðý görüntülenir. 11. Uzaktan kontrolör sensör ekraný Uzaktan kumandanýn sensörü kullanýlýrsa görüntülenir. 12. PREHEAT (Ön ýsýtma) ekraný Isýtma çalýþmasý ya da defrost baþlayýnca görüntülenir. Bu gösterge yanarken iç ünite faný durur ya da fan çalýþma konumu LOW (Düþük) hýzý konumuna geçer. 13. Çalýþmaya hazýr ekraný Isýtma çalýþmasýnda görüntülenir, soðutma çalýþmasýnda görüntülenmez. 14. Ýþlevsiz düðme 15. Hava debisi seçim ekraný Fan hýzýna baðlý olarak seçilen hava debisi görüntülenir. Fan hýzlarý: NOT: Yüksek statik basýnçlý kanal tipi ünitelerde sadece (HIGH) konumu vardýr. AUTO (Otomatik) HIGH (Yüksek fan hýzý/debi) MED. (Orta fan hýzý/debi) LOW (Düþük fan hýzý/debi).

28 26 Çalýþtýrma Ýþlemlerinin Seçilmesi Ýstenilen çalýþtýrma iþlevini seçmek için o iþlevle ilgili düðmeye basýlýr. Klimayý düðmesine basarak çalýþtýrdýktan sonra çalýþtýrmanýn ayrýntýlarýný ayarlamak gerekir. Çalýþtýrma iþlem tuþlarý aþaðýda gösterilmiþtir: 1. Hava Hacmi Seçim Düðmesi Fan hýzý ve buna baðlý olarak odaya girecek hava debisi seçilir. Yüksek statik basýnçlý kanal tipi ünitelerde iþlevsizdir. 2. Zaman Programý (TIMER) Ayar Düðmesi TIMER SET düðmesi zaman programý ayarlanacaðý zaman kullanýlýr. 3. CHECK (Kontrol) Düðmesi CHECK düðmesi kontrol iþlemleri sýrasýnda kullanýlýr. Normal çalýþmada bu düðme kullanýlmaz. 4. Fan Düðmesi Bu düðme piyasadan alýnan fan baðlandýðý zaman kullanýlýr. Eðer uzaktan kumandada FAN düðmesine basýlýnca (Ýþlev yok) görüntüleniyorsa bir fan baðlý deðildir. 5. Filtre Kirlenme Ayarý Reset Düðmesi Filtre kirli göstergesini kaldýrmak için bu düðmeye basýlýr. Ekranda görüntülenir. 6. UNIT ve AUTO Panjur Düðmesi Bir uzaktan kumandayla birden çok iç ünite çalýþtýrýldýðý zaman hava yönünün seçimi için kullanýlýr; Otomatik panjur ve panjur açýsý ayarý. Bu iþlev standart ve yüksek statik basýnçlý kanal, döþeme kabin ya da döþeme gizli tip ünitelerde kullanýlmaz. 7. Çalýþma Iþýðý Iþýk cihaz çalýþýrken yanar, durunca söner. Emniyet donanýmý devreye girerse ya da zaman anormal ise yanýp söner. 8. Çalýþtýrma/Durdurma Düðmesi Bu düðmeye basýlýnca klima çalýþmaya baþlar, düðmeye tekrar basýlýrsa durur. Cihaz durunca çalýþma ýþýklarý söner ve ekran silinir. 9. Çalýþma Konumu Seçim Düðmesi Ýstenilen çalýþma konumu seçilir. 10. Sýcaklýk Ayar Düðmeleri Bu düðmelerle oda sýcaklýðý ayarlanýr. s düðmesiyle sýcaklýk arttýrýlýr, t ile azaltýlýr.

29 DOÐRU KULLANIM Klima ilk kez kullanýlacaðý veya SET DATA deðerleri deðiþtirileceði zaman aþaðýdaki yöntem izlenir. Bu iþlemden sonra uzaktan kumanda düðmesine basarak çalýþtýrýlýr ve çalýþma ekraný görüntülenir. Hazýrlýk Ana güç anahtarýný ya da devre kesiciyi ON konumuna getirin. Güç beslemesi açýlýnca uzaktan kumandanýn ekranýnda kesikli bir çizgi görünür. Daha sonra uzaktan kumanda, yaklaþýk 1 dakika kadar hiç bir iþlemi kabul etmez. Bu sýradan klima modeli otomatik olarak doðrulanýr. Ancak bu bir hata deðildir. 1 dakika sonra uzaktan kumanda normal olarak çalýþmaya baþlar. Çalýþtýrma DÝKKAT! Klimayý ana güç anahtarý ya da devre kesiciden kapatmayýn. Klimayý kapatmak için sadece düðmesini kullanýn. Klima çalýþýrken devre kesiciyi kapatmayýn. Klima uzun bir süre kapalý kaldýktan sonra çalýþtýrýlmak istenirse devre kesiciyi klimayý çalýþtýrmaya baþlamadan 12 saat önce açýn düðmesine basýn. Çalýþma lambasý yanar ve klima çalýþmaya baþlar. 2. MODE (konum) düðmesi ile bir çalýþma konumu seçin. Düðmeye her basýlýþta bir sonraki çalýþma konumu görüntülenir. Bu iþlev yüksek statik basýnçlý kanal tipinde geçersizdir. DÝKKAT: Soðutma konumunda ünite yaklaþýk 1 dakika sonra çalýþmaya baþlar. Isýtma konumunda klima çalýþtýrýlýnca 35 dakika fan çalýþýr, ancak hava üflemesi olmaz, daha sonra sýcak hava üflemesi baþlar. Klima durdurulduktan sonra fan 30 saniye daha çalýþýr.

30 28 3. FAN düðmesiyle hava hacmini seçin. Düðmeye her basýlýþta bir sonraki çalýþma konumu görüntülenir. Hava hacmi ayarý konumunda ise hava debisi (fan hýzý) oda sýcaklýðýna göre otomatik olarak deðiþir. Nem alma (kurutma) konumunda, görüntülenir ve hava hacmi (fan hýzý) LOW konumuna düþer. Isýtma konumunda, oda sýcaklýðý düþük hýz) konumunda yeterli derecede saðlanamazsa (orta hýz) veya (yüksek hýz) konumu seçilir. DÝKKAT: Sýcaklýk sensörüyle hissedilen sýcaklýk iç ünitenin iç kýsmýndaki sýcaklýktýr. Dolayýsýyla hissedilen ve uzaktan kumandanýn ekranýnda görüntülenen sýcaklýkla gerçek oda sýcaklýðý arasýnda, iç ünitenin yerleþtirilme durumlarýna göre biraz farklýlýk vardýr. Ayar sýcaklýðý istenilen oda sýcaklýðýna göre yapýlýr. Otomatik hava hacmi konumunda FAN konumu seçilemez. Yüksek statik basýnçlý kanal tipi ünitelerde hava hacmi seçimi yapýlamaz. Ekranda sadece (yüksek hýz) konumu görüntülenir. 4. Ýstenilen oda sýcaklýðý (sýcaklýk deðerini arttýrýr) ve (sýcaklýk deðerini düþürür) düðmeleri ile ayarlanýr. Durdurma düðmesine basýn. Çalýþma lambasý söner ve klima durur. DÝKKAT: Isýtma konumunda oda sýcaklýðý ayar konumundan yüksekse klima çalýþmaz ya da çalýþýrken oda sýcaklýðý ayar sýcaklýðýna eriþirse durur, hava akýþý LOW (düþük fan hýzý) konumuna gelir, besleme hava debisi azalýr. Oda sýcaklýðý ayar sýcaklýðýnýn altýnda ise ya da altýna düþünce klima tekrar çalýþýr, hava akýþý ayar deðerine yükselir. Defrost konumunda iç ortama soðuk hava beslemesi olmamasý için fan durur ve PRE DEF iþareti görüntülenir.

31 OTOMATÝK KULLANIM (Otomatik Konum Deðiþimi) Klima çalýþtýrma konumuna ayarlanýrsa veya bazý ayarlarýn deðiþmesi sonucu klima AUTO (otomatik) konumda çalýþmaya baþlarsa, ýsýtma, soðutma, sadece fan çalýþma konumlarý oda sýcaklýðýna göre otomatik olarak klima tarafýndan seçilir. Klimayý düðmesine basarak çalýþtýrdýktan sonra çalýþtýrmanýn ayrýntýlarýný ayarlamak gerekir. Çalýþtýrma iþlem tuþlarý aþaðýda gösterilmiþtir: 29 Çalýþtýrma 1. Klimayý düðmesine (1) basarak çalýþtýrýn. 2. MODE (konum) anahtarýyla (2) çalýþma konumunu AUTO olarak seçin. Ekranda otomatik çalýþma iþareti görünür. 3. Sýcaklýk ayar düðmeleriyle (3) istediðiniz konfor sýcaklýðýný ayarlayýn. Soðutma konumunda çalýþma yaklaþýk 1 dakika kadar sonra baþlar. Isýtma konumunda çalýþma, oada sýcaklýðýna baðlý olarak 3 5 dakika sonra baþlar. AUTO konumunda fan hýzýný ayarlamak gerekmez. FAN hýzý ekranda AUTO olarak görüntülenir ve otomatik olarak kontrol edilir.

32 30 Isýtma çalýþmasý sýrasýnda klima durdurulduktan sonra FAN çalýþmasýný yaklaþýk 30 saniye daha sürdürür. Oda sýcaklýðý klimanýn ayar sýcaklýðýnýn üzerine yükselince dýþ ünite durur. Çok az hava beslemesi yapýlýr ve hava debisi çok düþüktür: Buz çözme çalýþmasýnda fan durur ve soðuk hava beslemesi yapýlmaz. Eðer AUTO konumunda yeterli konfor saðlanamýyorsa istenilen çalýþma konumu uzaktan kumandadan elle ayarlanmalýdýr. NOT! Klima durdurulduktan hemen sonra çalýþtýrýlmak istenirse, cihazýn korunmasý için çalýþmaz, yaklaþýk 3 dakika sonra çalýþtýrýlabilir. Yani klimanýn durdurulmasýyla yeniden çalýþtýrýlmasý arasýndaki minimum bekleme süresi 3 dakikadýr. Durdurma düðmesine basýn. Çalýþma lambasý söner ve klima durur.

33 31 HAVA YÖNÜ AYARLARI 4 Yönlü Kaset Tipi Soðutma iþleminde Isýtma iþleminde Soðutma ve ýsýtma etkinliðini arttýrmak için soðutma ve ýsýtma iþlemlerine uygun hava yönlendirme kanadý pozisyonu seçin. Otomatik kanat düðmesine bastýðýnýzda kanat pozisyonu soðutma ve ýsýtma etkinliðini arttýrmak için kendi kendine ayarlanýr. Soðutma için Soðuk havanýn odanýn içine düzgün bir þekilde yayýlmasý için kanadý hava yatay olarak üflenecek þekilde ayarlayýn. UYARI! Hava akýmý soðutma sýrasýnda aþaðýya doðru yönlendirilmiþse, hava çýkýþ kanatlarýnda su damlacýklarýna neden olacak þekilde buðulanma meydana gelir. Isýtma için (Isý pompalý tiplerde) Isýtma durumunda sýcak havanýn yer seviyesinde verilmesi için kanadý aþaðýya doðru yönlendirin. UYARI! Isýtma sýrasýnda hava kanatlarýndan yatay olarak hava üfleniyorsa oda sýcaklýk daðýlýmýnda büyük farklar oluþabilir. Odanýn þekline ve iç ünitenin yerine baðlý olarak gereken hava akým yönü sayýsýný seçin: 1. Dört yönlü; 2. Üç yönlü; 3. Ýki yönlü; 4. Boru tarafý; 5. Uzun taraf

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022 Kullaným Kýlavuzu 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 08 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 PARÇALAR

Detaylı

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 09 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 12 PARÇALAR

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ

KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ Kullaným Kýlavuzu web: www.alarko-carrier.com.tr e-posta: info@alarko-carrier.com.tr ÝSTANBUL: GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Þ. Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELÝ Tel: (0262)

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri . Kitap Revizyon Tarihi: 150506 Kitap Baský Tarihi: 150506 Revizyon No: 1 Duvar ve Döþeme/Tavan Tipi Split Tip Klimalar RAS Serisi

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . ALARKO ATAG Q - Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.12 Kitap Baský Tarihi:210906 Revizyon No: 210906 Ýçindekiler Giriþ

Detaylı

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi

Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj, Kullaným, Bakým Kýlavuzu .. Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj Kullaným Bakým Kýlavuzu .. 3

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38

Detaylı