VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER"

Transkript

1 VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

2 Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005

3 TOSHIBA Super ModularMulti Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 3 GÝRÝÞ 4 Garanti ve Servis 5 GENEL BÝLGÝLER 6 Güvenli Kullaným Ýçin 9 Yerleþtirme Bilgileri 10 Doðru ve Verimli Kullaným Ýçin 13 ÜNÝTELER VE MODELLER 13 Dýþ Ünite (MMY MAP... T8 /HT8) 13 Ýç Ünite 4 Yönlü Kaset Tip (MMUAP... H) 14 Ýç Ünite 2 Yönlü Kaset Tip (MMUAP...WH) 14 Ýç Ünite 1 Yönlü Kaset Tip (MMUAP... SH) 15 Ýç Ünite Kanal Tipi (MMDAP... BH) 15 Ýç Ünite Kanal Tipi Yüksek Statik Basýnçlý (MMDAP... H) 16 Ýç Ünite Tavan Tipi (MMCAP... H) 16 Ýç Ünite Yüksek Duvar Tipi (MMKAP... H) 17 Ýç Ünite Döþeme Kabin Tipi (MMLAP... H) 17 Ýç Ünite Gizli Döþeme Tipi (MMLAP... BH) 18 Ýç Ünite Salon Tipi (MMFAP... H) 19 UZAKTAN KUMANDALAR 19 Ana Uzaktan Kablolu Kumanda (RBCAMT21E) 19 Yardýmcý Kablolu Uzaktan Kumanda (RBCAS21E) 19 Kablosuz Uzaktan Kumandalar (TCBAX21E/ RBCAX22CE/ RBCAX22U(W)E) 20 Haftalýk Zaman Programlayýcý (Timer) (RBCEXW21E) 20 Merkezi Uzaktan Kumanda (TCBSC642TLE) 21 Uzaktan Kumandanýn Doðru Kullanýmý 24 Ana Uzaktan Kumanda Kullanýmý

4 27 ÇALIÞTIRMA / DURDURMA 29 Otomatik Kullaným 31 Hava Yönünün Ayarlanmasý 31 4 Yönlü Kaset Tip 34 2 Yönlü Kaset Tip 37 1 Yönlü Kaset Tip 38 Tavan Tipi 41 Duvar Tipi 42 Döþeme Kaset Tipi 43 Salon Tipi 45 Zaman Programlý (Timer) Çalýþtýrma 47 Çalýþma Koþullarý 48 Çalýþma Sýnýrlarý 49 BAKIM 49 Doðru Temizlik 51 Bakým Ýþlemleri 51 Kaset Tip 54 Konsol Tip 56 Yüksek Duvar Tipi 59 Kabin Tipi 60 Þase Tipi 61 Salon Tipi 62 Klimanýzý Uzun Süre Kullanmayacaksanýz 63 ARIZA VE SERVÝS 63 Servisi Aramadan Önce 65 Bazý Tipik Hata ve Arýzalar 66 Doðrulama Kontrolü

5 GÝRÝÞ TOSHIBA Super Modular Multi (SMM) VRF Sistemi ni seçtiðiniz için teþekkür ederiz. TOSHIBA VRF sistemleri CARRIER TOSHIBA ortaklýðý tarafýndan üretilir. Bu sistemler Türkiye de CARRIER ALARKO ortaklýðý tarafýndan satýlýr ve bakým/servis hizmetleri yürütülür. Bu kullanma kýlavuzunda klimanýzýn teknik özelliklerini ve iþlevlerini, tanýtýcý bilgilerini, çalýþtýrýlmasý ve bakýmýna iliþkin açýklamalarý bulacaksýnýz. Klimanýzý çalýþtýrmadan önce bu kullanma kýlavuzunu lütfen dikkatle inceleyiniz, ilerde gerektiðinde baþ vurmak için saklayýnýz. Bu kýlavuz TOSHIBA SMM Serisi VRF sistemlerinin bütün modelleri için geçerlidir. Bir dünya markasý olan, yýllarýn deneyimi ve üstün teknolojisi ile bölgesel koþullar dikkate alýnarak üretilen orjinal TOSHIBA klimalarý size uzun yýllar, yüksek verimle hizmet edecek özelliklere sahiptir. Klima cihazlarýyla ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan belirlenen minimum kullaným ömrü 10 (on) yýldýr. Ýmalatçý veya ithalatçý firmalar bu süre içerisinde cihazlarýn bakýmýný ve onarýmýný yapmak, yedek parçalarýný saðlamak zorundadýr. 3 DÝKKAT! Bu cihaz sadece tasarým amaçlarýna ve teknik özelliklerine uygun koþullarda çalýþtýrýlabilir. Bu kýlavuzda sadece iç ve dýþ ünite tanýtýlmaktadýr. Bu klimalar kablolu ve kablosuz uzaktan kumanda ile çalýþtýrýlýr. Bu kumanda tipleri için Bkz. Sayfa 18. Klimanýzla birlikte verilen uzaktan kumandanýn kullanýmý için uzaktan kumandanýn kullaným kitabýna bakýnýz.

6 4 GARANTÝ ve SERVÝS Klimanýz malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý 2 (iki) yýl garantilidir. Standart dýþý, uygun olmayan montaj ve onarýmlardan, elektrik beslemesindeki düzensizliklerden oluþabilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Bu cihazla birlikte verilen Garanti Belgesi, cihazý aldýðýnýz Alarko Carrier Bayisi tarafýndan doldurularak bir bölümü size verilecektir. Bu belge üzerindeki bilgileri lütfen dikkatle inceleyiniz. Garanti süresi içinde bu belgeyi saklamanýz ve gerektiðinde Yetkili Servis Elemanýna göstermeniz gerekir. Bu kýlavuzda belirtilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda klimanýn hiç bir parçasýna veya ayarýna dokunmayýnýz. Klimanýzýn bakýmý ve onarýmý için ALARKO CARRIER servisleri yetkilidir. Klimanýza bakým ve onarým gerektiðinde, klimanýzla birlikte verilen ALARKO CARRIER YETKÝLÝ SERVÝSLERÝ kitapçýðýndan iliniz ve bölgenizdeki yetkili servisi bulabilirsiniz. DÝKKAT! Yetkili olmayan elemanlarýn cihaza müdahaleleri veya orjinal olmayan yedek parçalarýn kullanýlmasý sonucu can ve mal güvenliði için tehlikeler oluþabilir. Böyle bir durumda oluþabilecek arýzalarýn ve kazalarýn sorumluluðu uygulamayý yapana aittir.

7 5 GENEL BÝLGÝLER Bu cihazý doðru, verimli ve güvenli çalýþtýrabilmek için kullanmadan önce Güvenli Kullaným Ýçin ve Doðru ve Verimli Kullaným Ýçin bölümlerini dikkatle inceleyin. Bu cihaz düþük voltaj (EEC/73/23) ve elektro manyetik uygunluk (EEC/ 89/336) standartlarýna uygundur. Cihazýn montajý yapýlýrken ilgili standartlara, üretici firma önerilerine ve tüm güvenlik kurallarýna uyulmalýdýr. Klima gerekli koþullara uygun olarak ve düzgün bir þekilde toprak hattýna baðlanmalýdýr. Klimanýn montajý yapýlmadan önce nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlara karþý kontrol edilmeli, eðer bir hasar oluþmuþsa giderilmeden monte edilmemelidir.. Cihazýn yapýmýnda ve ambalajýnda kullanýlan bütün parçalar çevreye uyumlu ve doðaya dönüþümlü maddelerden imal edilmiþtir. Boþalan ambalajlarýn bu konudaki düzenlemelere uygun olarak atýlmasýný saðlayýn. Bu kýlavuzda kullanýlan uyarý iþaretleri ve anlamlarý DÝKKAT iþareti can ve mal güvenliði bakýmýndan tehlike oluþturabilecek durumlarý uyarýr. Bu iþaret yüksek voltaja ve elektrik þokuna karþý dikkatli olunmasý gereken durumlarý uyarýr.! HAYIR Bu uyarý iþareti yapýlmasý kesinlikle zararlý olan iþlemleri gösterir. Bu uyarý iþareti kullanýcýnýn servise baþvurmasý gereken durumlarý gösterir.

8 6 Güvenli Kullaným Ýçin Bu cihazýn tasarýmý ve teknolojisi cihazýn kullanýcý tarafýndan yerleþtirilmesi ve baðlantýlarýnýn yapýlmasýna uygun deðildir. Montaj ve baðlantý iþlemleri bu konuda eðitimli ve Alarko Carrier tarafýndan yetkilendirilmiþ teknik elemanlar tarafýndan yapýlmalýdýr. Tehlikeli bir elektrik þokuna uðramamak için cihazýn parçalarýný çýkarmak ya da bakým ve onarýmýný yapmak gibi iþlemleri kendiniz yapmaya çalýþmayýn. Bu cihazýn teknolojisi ve parçalarý, kullanýcýnýn bakým ve onarým yapmasýna uygun deðildir. Taþýnma durumunda cihazýn sökülmesi ve yeniden yerleþtirilmesi iþlemleri için yetkili servis elemanýna baþvurun. Ýç ve dýþ ünitelerin hava giriþ ve çýkýþ panjurlarýna parmaðýnýzý ya da baþka nesneleri sokmayýn. Cihazýn içinde yüksek hýzda bir fan çalýþtýðý için yaralanabilirsiniz ya da cihaza zarar verebilirsiniz. Küçük çocuklarýn cihaza yaklaþmasýna ve kumandasý ile oynamamasýna dikkat edin. Klimanýzý elektrik fiþinden ya da þalterden açýp ve kapatmayýnýz. Klimanýzý kumandasýndan kapatýn. Ancak uzun süre kullanmayacaksanýz fiþini çekebilir ya da þalterini kapatabilirsiniz.! HAYIR! EVET

9 7 Cihazýnýzdan anormal bir ses gelirse, yanýk kokusu hissederseniz ya da cihaz aþýrý titreþim yapýyorsa cihazý hemen kapatýn, elektrik beslemesini kesin ve yetkili servis elemanýna danýþýn. Elektrik kablosuna zarar vermemeye dikkat edin. Elektrik kablosunun üzerine aðýr cisimler koymayýn. Bu tür uygulamalar yalýtýma zarar vererek yangýna ya da elektrik çarpmasýna neden olabilir. Fiþi çýkarmak için kordonu çekmeyin. Kordonun içindeki kablolar zarar göreceðinden yangýn çýkmasý tehlikesi vardýr.! HAYIR UYARI! Klimanýzýn elektrik kablosu zarar görürse, güvenlik açýsýndan tehlikeli bir duruma yol açmamak için yetkili servis elemaný tarafýndan orijinali ya da eþdeðeri ile deðiþtirilmelidir. Klimanýzý doðrudan suyla temas ettirmeyin. Elektrik devreleri ve yalýtýmý zarar görebilir. Klimanýzý eliniz ýslakken çalýþtýrmayýn. Klimanýzý temizlerken mutlaka elektrik baðlantýsýný kesin. Klimanýzýn drenajý iyi olmalýdýr. Drenaj iyi olmazsa yoðuþan su taþma yapabilir, döþeme ve eþyalara zarar verebilir. Klimadan akan suyu içmeyin, temizlik için kullanmayýn. Klimanýzýn yakýnýnda yanýcý, parlayýcý maddeler bulundurmayýn.

10 8 Klimanýzýn temizliðini bu kýlavuzda belirtildiði gibi, yumuþak bir bezle, çok sýcak olmayan bir su ve fiziksel ya da kimyasal aþýndýrýcý etkisi olmayan temzileyici kullanarak yapýn. Cihazýn iç bölümlerini ve bataryasýný temizlemeyin. Bu iþlem sýrasýnda kanatlara dikkatsizce dokunulursa kesikler ve yaralanmalar oluþabilir. Uygun olmayan temizlik malzemesi ve aletleri bataryanýn kanatlarýnýn eðilmesine ya da zarar görmesine neden olabilir. Batarya kanatlarýnýn bozulmasý cihazýn verimini düþürür. Batarya temizliði standart bakým iþlemleri arasýndadýr. Bu nedenle yetkili servise baþvurun. Ýç ve dýþ ünitelerin baðlantýlarý saðlam olmalý, titreþim yapmamalýdýr. Üniteler titreþim yaparsa bir süre sonra baðlantýlarý iyice gevþeyebilir, cihaz ve baðlý olduðu yerde hasar oluþabilir. Klimanýn üzerine aðýr ve içinde su bulunan eþyalar koymayýn. Dýþ ünite bahçede zemine yerleþtirilmiþse, ünitenin hava giriþ ve çýkýþýnýn önünde havanýn hareketine engel olabilecek bitkileri sýk sýk temizleyin.

11 9 YERLEÞTÝRME KOÞULLARI Ýç Ünite Montaj Yerleri Aþaðýda kullanýcýyý bilgilendirmek için bazý genel kurallar belirtilmiþtir. Ayrýntýlar için cihazlarýn montaj kitaplarýna bakýlmalýdýr. Cihazýn monte edileceði yer cihazýn aðýrlýðýný taþýyacak saðlamlýkta olmalýdýr. Cihaz yanýcý gazlarýn bulunduðu ve gaz kaçaðý olabilecek yerlere monte edilemez. Cihaz seçilen yere düzgün olarak monte edilebilmelidir. Cihazýn etrafýnda montaj ve bakým için gerekli boþluklar kalmalýdýr. Su drenajý rahatlýkla yapýlabilmelidir. Cihaz aþýrý tuzlu (deniz kenarý gibi) ya da sülfürlü gazlarýn bulunduðu ortamlara önlem alýnmadan yerleþtirilemez. Bu durumlarda özel bakým gerekir. Cihaz yað, (makina yaðlarý dahil), buhar, yaðlý duman ya da korozif gaz üretilen, organik solvent kullanýlan ortamlara yerleþtirilemez. Cihaz yüksek frekans üreten cihazlarýn yakýnýna yerleþtirilemez. Dýþ ünite, hava çýkýþýnýn ya da sesinin çevrede rahatsýzlýk yaratacak yerlere monte edilemez. Hava sirkülasyonunun zayýf olduðu yerlere monte edilemez. Elektrik Kablolamasý Cihaz topraklanmasý iþlemi yönergelere uygun olarak yapýlmalýdýr. Ünitenin toprak hatsýz çalýþtýrýlmasý ya da yanlýþ topraklama elektrik çarpmalarýna neden olabilir. Devre kesici monte edilmelidir. Toprak kaçaðý kesicisinin montajý gerekir. Aksi halde elektrik çarpmasý tehlikesi oluþabilir. Sigortanýn kapasitesi uygun olmalýdýr. Sigorta attýðýnda mutlaka orijinali veya eþdeðeri ile deðiþtirilmelidir. Sigorta yerine kablo kullanýlmasý yangýna ya da cihazýn arýzalanbmasýna neden olabilir. Ana güç besleme kaynaðý cihazýn güç besleme deðerlerine uygun olmalýdýr. Cihazýn ana güç besleme kaynaðýna olan baðlantýsýný kesmek için bir devre kesici ya da en az 3 mm kontaklý bir anahtar kullanýlmalýdýr. DÝKKAT! Cihazýn her hangi bir nedenle yerinden sökülmesi ve baþka bir yere montajý gerekirse bu iþlem uzman ve yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr.

12 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN Klimadan çýkan soðuk hava akýmýnýn önünde uzun süre kalmayýn. Uzun süre doðrudan soðuk hava akýmýna maruz kalmak saðlýðýnýza zarar verebilir. Yatmadan önce ve çocuklarýn, yaþlýlarýn ya da hastalarýn kaldýðý odalarda özellikle dikkatli olunuz. Hayvan ya da bitkileri doðrudan hava akýmýnýn karþýsýnda býrakmayýn. Uzun süre doðrudan sýcak ya da soðuk hava akýmýna maruz kalmak bitki ve hayvanlara zarar verebilir. Isýtma konumunda klimayla birlikte sývý, katý ya da gaz yakýt yakan bir baþka ýsýtma cihazý da kullanýlýyorsa, yeterli havalandýrma saðlamak için arada bir odayý havalandýrýn. Yetersiz havalandýrma oksijen yetersizliðine yol açabilir. Klimanýzýn hava filtresini çýkartmayýn, klimanýzý hava filtresiz çalýþtýrmayýn. Aksi halde cihazýn iç kýsýmlarýnda kir ve toz birikir, klima arýzalanabilir.! HAYIR! HAYIR! HAYIR Ýç üniteyi ve uzaktan kumandayý televizyon ve radyolardan en az bir metre uzaða yerleþtirin. Sinyal radyasyonu sistemi olumsuz etkileyip arýzaya neden olabilir. 1 m. 1 m.

13 11 Dýþ ünitenin hava çýkýþ ve hava giriþ panjurlarýnýn önünü kapatmayýn. Bu noktalarda hava akýmýnýn engellenmesi cihazýn verimini düþürür, arýzaya ve zarara neden olabilir. Ýç ünitenin hava çýkýþ ve hava giriþ panjurlarýnýn önünü kapatmayýn. Bu noktalarda hava akýmýnýn engellenmesi cihazýn verimini düþürür, arýzaya ve zarara neden olabilir.! HAYIR Cihazýnýzýn yakýnýnda bir ýsý kaynaðý olmamalýdýr. Klimanýzýn yakýnýna ýsýtýcý aygýt koymayýn. Aþýrý sýcak dýþ muhafazaya zarar verebilir.! HAYIR Klimanýn bulunduðu ortamdaki kapý ve pencereleri sadece gerekli olduðu zaman açýn. Odaya girip çýkarken kapýlarý uzun süre açýk býrakmayýn. Klimanýn verimi düþebilir.! HAYIR Soðutma konumunda çalýþýrken klimanýza doðrudan güneþ ýþýðý gelmesini perde veya panjur kullanarak engelleyin.!hayir Klimanýzýn yakýnýnda buhar çýkaran cihazlar bulunmamalýdýr. Soðutma sýrasýnda iç ortamda su damlacýklarý oluþabilir.! HAYIR

14 12 Klimanýzý uygun iç ortam sýcaklýðýna ayarlayýn. Hava akýþ yönünü doðru ayarlayarak odanýn her tarafýnda ayný hava daðýlýmýný saðlayýn. Bakým koþullarýna uygun olarak hava filtresinin temiz olmasýný saðlayýn. Bu klima, özel korunmasý gereken eþyalar, reçel vb gibi yiyecekler, hasas cihazlar, sanat eserleri için kullanýlamaz.! HAYIR

15 13 ÜNÝTELER ve MODELLER DIÞ ÜNÝTE Hava giriþi Dýþ üniteye önden, soldan, saðdan ve arkadan 4 yönden hava giriþi vardýr Sabitleme ayaklarý Sadece Soðutmalý Inverter Ünitesi MMYMAP0501T8 MMYMAP0601T8 MMYMAP0801T8 MMYMAP1001T8 MMYMAP1201T8 Isý Pompalý Inverter Ünitesi MMYMAP0501HT8 MMYMAP0601HT8 MMYMAP0801HT8 MMYMAP1001HT8 MMYMAP1201HT8 Hava çýkýþý (Deþarj) Soðutma çalýþmasýnda sýcak hava, ýsýtma çalýþmasýnda sýcak hava çýkar Güç kablosu giriþi Soðutucu boru baðlantý giriþi Baðlantý vanasý iç kýsýmdadýr ÝÇ ÜNÝTE / 4 Yönlü Kaset Tip Besleme hava çýkýþý ve hava yönlendirme panjurlarý Soðutma ve ýsýtma çalýþmasýna göre hava yönü seçilir Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir 2 ve 3 yönlü hava çýkýþý Odanýn þekline ya da yerleþimine göre 2 veya 3 yönlü hava çýkýþý seçilebilir Klips Hava giriþ ýzgarasýnýn açýlmasý ya da kapanmasýný saðlar 4 Yönlü Kaset Modelleri MMUAP0091H MMUAP0121H MMUAP0151H MMUAP0181H MMUAP0241H Hava filtresi Toz ve kirleticiler tutulur, giriþ ýzgarasýnýn içindedir Hava giriþ ýzgarasý Ortam havasý bu bölümden emilir ve klimanýn içinde girer MMUAP0271H MMUAP0301H MMUAP0361H MMUAP0481H MMUAP0561H

16 14 ÝÇ ÜNÝTE / 2 Yönlü Kaset Tip Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Besleme hava çýkýþý ve hava yönlendirme panjurlarý Soðutma ve ýsýtma çalýþmasýna göre hava yönü seçilir Hava giriþ ýzgarasý Ortam havasý bu bölümden emilir ve klimanýn içinde girer Hava filtresi Toz ve kirleticiler tutulur, giriþ ýzgarasýnýn içindedir 2 Yönlü Kaset Modelleri MMUAP0071WH MMUAP0091WH MMUAP0121WH MMUAP0151WH MMUAP0181WH MMUAP0241WH MMUAP0271WH MMUAP0301WH ÝÇ ÜNÝTE / 1 Yönlü Kaset Tip MMDAP0071YH AP0121YH MMDAP0151SH AP0241SH Besleme hava çýkýþý ve hava yönlendirme panjurlarý Soðutma ve ýsýtma çalýþmasýna göre hava yönü seçilir Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Besleme hava çýkýþý ve hava yönlendirme panjurlarý Soðutma ve ýsýtma çalýþmasýna göre hava yönü seçilir Hava giriþ ýzgarasý Ortam havasý bu bölümden emilir ve klimanýn içinde girer Hava filtresi Toz ve kirleticiler tutulur, giriþ ýzgarasýnýn içindedir Hava giriþ ýzgarasý Ortam havasý bu bölümden emilir ve klimanýn içinde girer Hava filtresi Toz ve kirleticiler tutulur, giriþ ýzgarasýnýn içindedir 1 Yönlü Kaset Modelleri MMUAP0071YH MMUAP0091YH MMUAP0121YH MMUAP0151SH MMUAP0181SH MMUAP0241SH

17 15 ÝÇ ÜNÝTE / Kanal Tipi Besleme hava çýkýþý Besleme hava kanalýna baðlantý Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Hava filtresi Toz ve kirleticiler tutulur, giriþ ýzgarasýnýn içindedir Hava giriþ ýzgarasý Ortam havasý bu bölümden emilir ve klimanýn içinde girer MMDAP0071BH MMDAP0091BH MMDAP0121BH MMPAP0151BH Kanal Tipi Modelleri MMDAP0181BH MMDAP0241BH MMDAP0271BH MMDAP0301BH MMDAP0361BH MMDAP0481BH MMDAP0561BH ÝÇ ÜNÝTE / Kanal Tipi / Yüksek Statik Basýnçlý MMDAP0181H AP0481YH Besleme hava çýkýþý Besleme hava kanalýna baðlý Hava giriþi Emme kanalýna baðlý MMDAP0721H AP0961H Besleme hava çýkýþý Besleme hava kanalýna baðlý Hava giriþi Emme kanalýna baðlý Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Drenaj tavasý Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Kanal Tipi Modelleri / Yüksek Statik Basýnçlý MMDAP0181H MMDAP0481H MMDAP0241H MMDAP0721H MMDAP0271H MMDAP0961H MMDAP0361H

18 16 ÝÇ ÜNÝTE / Tavan Tipi Hava giriþ ýzgarasý Ortam havasý bu bölümden emilir ve klimanýn içinde girer Hava giriþ ýzgarasý Ortam havasý bu bölümden emilir ve klimanýn içinde girer Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Hava filtresi Toz ve kirleticiler tutulur, giriþ ýzgarasýnýn içindedir Besleme hava çýkýþý ve hava yönlendirme panjurlarý Soðutma ve ýsýtma çalýþmasýna göre hava yönü seçilir 2 Yönlü Kaset Modelleri MMCAP0151H MMCAP0271H MMCAP0181H MMCAP0361H MMCAP0241H MMCAP0481H ÝÇ ÜNÝTE / Yüksek Duvar Tipi Hava giriþ ýzgarasý Ortam havasý bu bölümden emilir ve klimanýn içinde girer Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Hava filtresi Toz ve kirleticiler tutulur, giriþ ýzgarasýnýn içindedir Besleme hava çýkýþý ve hava yönlendirme panjurlarý Soðutma ve ýsýtma çalýþmasýna göre hava yönü seçilir 1 Yönlü Kaset Modelleri MMKAP0071H MMKAP0151H MMKAP0091H MMKAP0181H MMKAP0121H MMKAP0241H

19 17 ÝÇ ÜNÝTE / Döþeme Kabin Tipi Besleme hava çýkýþý Hava yönlendirme panjurlarý Soðutma ve ýsýtma çalýþmasýna göre hava yönü seçilir Hava filtresi Toz ve kirleticiler tutulur, giriþ ýzgarasýnýn içindedir ÝÇ ÜNÝTE / Gizli Döþeme Tipi Döþeme Kabin Tipi Modelleri MMLAP0071H MMLAP0151H MMLAP0091H MMLAP0181H MMLAP0121H MMLAP0241H Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Hava giriþ ýzgarasý Ortam havasý bu bölümden emilir ve klimanýn içinde girer Besleme havasý çýkýþ açýklýðý Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Hava giriþ açýklýðý Emilen ortam havasý buradan ünitenin içine girer Ön panel (aþaðý taraf) Drenaj tavasý Hava filtresi Toz ve kirleticiler tutulur, emme giriþinin içindedir Kanal Tipi Modelleri / Yüksek Statik Basýnçlý MMLAP0071BH MMLAP0151BH MMLAP0091BH MMLAP0181BH MMLAP0121BH MMLAP0241BH

20 18 ÝÇ ÜNÝTE / Döþeme Tipi Yatay hava yönlendirme panjurlarý Besleme havasý açýklýðý Soðutma ve ýsýtma çalýþmasýna göre hava yönü seçilir Hava giriþ ýzgarasý Ortam havasý bu bölümden emilir ve klimanýn içinde girer Hava filtresi Toz ve kirleticiler tutulur, giriþ ýzgarasýnýn içindedir Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Sabitleme parçasýý Dikey hava yönlendirme panjurlarý Duruma göre hava otomatik olarak sað ya da sol tarafa yönlendirilir Topraklama vidasý Elektrik kutusunun içindedir Hava filtresi Toz ve kirleticiler tutulur, emme giriþinin içindedir Döþeme Tipi Modelleri MMFAP0151H MMFAP0361H MMFAP0181H MMFAP0481H MMFAP0241H MMFAP0561H MMFAP0271H

21 19 Uzaktan Kumandalar (Kablolu ve Kablosuz) Ayrý olarak saðlanýr Kablosuz Uzaktan Kumanda Kablolu Ana Uzaktan Kumanda Timerlý RBCAMT121E Yardýmcý Uzaktan Kumanda

22 20 Uzaktan Kumandalar Haftalýk zaman programlayýcý Timer Merkezi Uzaktan Kumanda DÝKKAT: Bu kýlavuzda Ana Uzaktan Kumanda RBCAMT21E nin kullanýmý açýklanmýþtýr. RBC AMT21 kumandanýn ve diðer kumandalarýn ayrýntýlý kullaným bilgileri için kullaným kýlavuzlarýna bakýnýz. OPSÝYON: Uzaktan Kumanda Sensörü Sýcaklýðý algýlamak için genellikle iç ünitenin sýcaklýk sensörü kullanýlýr. Ýstenirse uzaktan kumandanýn çevresindeki sýcaklýk da hissedilebilir. Bu konuda bilgi için yetkili satýcýnýza baþvurunuz. Bir uzaktan kumanda ile birden çok iç ünitenin kontrol edilmesi durumunda grup kontrolöründen ayar iþlevi yapýlamaz.

23 21 UZAKTAN KUMANDANIN DOÐRU KULLANIMI Uzaktan kumandanýn maksimum etki alaný 7 metredir. 7 metre Klima cihazýyla uzaktan kumanda cihazý arasýnda bir duvar, perde ya da benzeri bir cisim varsa, sinyaller tam olarak iletilemez. Pencereden gelen güneþ ýþýðý kumanda cihazýnýn çalýþmasýný etkiler. Güçlü ýþýk kaynaklarý kumanda cihazýnýn çalýþmasýný etkileyebilir. Uzaktan kumanda cihazý bir baþka elektrikli cihazý daha çalýþtýrýyorsa, bu cihazý kaldýrýnýz ya da yetkili servis elemanýna danýþýn. Uzaktan kumanda cihazýnýnýn, doðrudan güneþ ýþýðý ya da ýsýtma aracý gibi kaynaklardan gelebilecek sýcaklýklara maruz kalmasýna engel olun.

24 22 Kumanda cihazýný yere sertçe býrakmayýn, düþürmeyin ve çarpmayýn. Kumanda cihazýnýn üzerine aðýr bir cisim koymayýnýz. Cihazý su sýçramalarýndan ve ýslanmaktan koruyunuz. Cihazýnýzý uzun bir süre kullanmayacaksanýz, pilin akmasýyla doðabilecek zararlarý önlemek için uzaktan kumandanýn pillerini çýkartýn. Çocuklarýn kumanda cihazý ile oynamamasýna dikkat edin. Çocuklar bilmeden pilleri yutabilir. Bu çocuk için çok zararlý olabilir. Böyle bir durumda hemen doktora baþvurun. Akan pil cildinize, gözlerinize ya da aðzýnýza deðdirmeyin. Eðer deðdirirseniz hemen bol suyla yýkayýn ve doktora baþvurun.

25 23 Uzaktan kumanda cihazý kullanýlacaðý zaman ünitenin üzerindeki sinyal alýcýya doðru yönlendirilmelidir. BÝP Sinyal iç ünite tarafýndan alýnýnca bir kez Bip sesi duyulur. Bip, Bip sesi sadece çalýþma baþlayýnca duyulur. Herhangi bir iþlev tuþuna basýldýðýnda uzaktan kumandanýn ekranýnda iþlevin sembolü görünür. ve üniteden "Bip" sesi gelir. Sinyal gönderme iþareti Ekranda sinyal gönderme iþareti görünür. Sinyalin iletildiði sýrada ekranda sinyal gönderme iþareti görünürken baþka bir sinyal gönderilmesi mümkün deðildir. Yeni bir sinyal ancak bu sembol ortadan kalktýðýnda gönderilebilir. Uzaktan kumandayý sadece kuru ve temiz bir bezle temizleyin.

26 24 ANA UZAKTAN KUMANDA RBCAMT 21E LCD ekran Ýþlev ve kontrol düðmeleri Ekranýn Bölümleri Yandaki örnek kumanda ekranýnda bütün göstergeler gösterilmiþtir. Gerçekte çalýþma sýrasýnda sadece aktif durumda olan ve seçilen iþlevler görüntülenir. Uzaktan kumanda ilk kez kullanýldýðýnda, ekranda [SET DATA] yanýp söner. Ekran yanýp sönerken klimanýn modeli otomatik olarak doðrulanýr. Bir süre sonra [SET DATA] ekraný silinir. Bundan sonra uzaktan kumanda kullanýma hazýrdýr.

27 25 LCD Ekran Göstergeleri 1. SET DATA ekraný Timer ayarý sýrasýnda görünür. 2. Çalýþtýrma Konumu (MODE) seçim ekraný Seçilen çalýþma konumu görüntülenir. 3. Kontrol (CHECK) ekraný Emniyet donanýmlarý devredeyken ya da bir arýza durumunda görüntülenir. 4. Zaman Programý (timer) zaman ekraný Zaman programýnýn zamaný, arýza olursa CHECK kodu görüntülenir. 5. Timer SETIN ayar ekraný Timer SETIN düðmesine basýlýnca, timer ekranýnda sýrayla OFF Timer tekrarý Görüntü yok. 6. Filtre ekraný FILTER görüntülenince filtre temizlenmelidir. 7. TEST çalýþma ekraný TEST çalýþmasý sýrasýnda görüntülenir. 8. Panjur konumu ekraný 4yollu kaset ve tavan tipi ünitelerde panjurun konumunu gösterir. 9. Otomatik panjur (Swing) ekraný Panjur otomatik olarak aþaðý/ yukarý hareket ederken görüntülenir. 10. Sýcaklýk ayar ekraný Seçilen ayar sýcaklýðý görüntülenir. 11. Uzaktan kontrolör sensör ekraný Uzaktan kumandanýn sensörü kullanýlýrsa görüntülenir. 12. PREHEAT (Ön ýsýtma) ekraný Isýtma çalýþmasý ya da defrost baþlayýnca görüntülenir. Bu gösterge yanarken iç ünite faný durur ya da fan çalýþma konumu LOW (Düþük) hýzý konumuna geçer. 13. Çalýþmaya hazýr ekraný Isýtma çalýþmasýnda görüntülenir, soðutma çalýþmasýnda görüntülenmez. 14. Ýþlevsiz düðme 15. Hava debisi seçim ekraný Fan hýzýna baðlý olarak seçilen hava debisi görüntülenir. Fan hýzlarý: NOT: Yüksek statik basýnçlý kanal tipi ünitelerde sadece (HIGH) konumu vardýr. AUTO (Otomatik) HIGH (Yüksek fan hýzý/debi) MED. (Orta fan hýzý/debi) LOW (Düþük fan hýzý/debi).

28 26 Çalýþtýrma Ýþlemlerinin Seçilmesi Ýstenilen çalýþtýrma iþlevini seçmek için o iþlevle ilgili düðmeye basýlýr. Klimayý düðmesine basarak çalýþtýrdýktan sonra çalýþtýrmanýn ayrýntýlarýný ayarlamak gerekir. Çalýþtýrma iþlem tuþlarý aþaðýda gösterilmiþtir: 1. Hava Hacmi Seçim Düðmesi Fan hýzý ve buna baðlý olarak odaya girecek hava debisi seçilir. Yüksek statik basýnçlý kanal tipi ünitelerde iþlevsizdir. 2. Zaman Programý (TIMER) Ayar Düðmesi TIMER SET düðmesi zaman programý ayarlanacaðý zaman kullanýlýr. 3. CHECK (Kontrol) Düðmesi CHECK düðmesi kontrol iþlemleri sýrasýnda kullanýlýr. Normal çalýþmada bu düðme kullanýlmaz. 4. Fan Düðmesi Bu düðme piyasadan alýnan fan baðlandýðý zaman kullanýlýr. Eðer uzaktan kumandada FAN düðmesine basýlýnca (Ýþlev yok) görüntüleniyorsa bir fan baðlý deðildir. 5. Filtre Kirlenme Ayarý Reset Düðmesi Filtre kirli göstergesini kaldýrmak için bu düðmeye basýlýr. Ekranda görüntülenir. 6. UNIT ve AUTO Panjur Düðmesi Bir uzaktan kumandayla birden çok iç ünite çalýþtýrýldýðý zaman hava yönünün seçimi için kullanýlýr; Otomatik panjur ve panjur açýsý ayarý. Bu iþlev standart ve yüksek statik basýnçlý kanal, döþeme kabin ya da döþeme gizli tip ünitelerde kullanýlmaz. 7. Çalýþma Iþýðý Iþýk cihaz çalýþýrken yanar, durunca söner. Emniyet donanýmý devreye girerse ya da zaman anormal ise yanýp söner. 8. Çalýþtýrma/Durdurma Düðmesi Bu düðmeye basýlýnca klima çalýþmaya baþlar, düðmeye tekrar basýlýrsa durur. Cihaz durunca çalýþma ýþýklarý söner ve ekran silinir. 9. Çalýþma Konumu Seçim Düðmesi Ýstenilen çalýþma konumu seçilir. 10. Sýcaklýk Ayar Düðmeleri Bu düðmelerle oda sýcaklýðý ayarlanýr. s düðmesiyle sýcaklýk arttýrýlýr, t ile azaltýlýr.

29 DOÐRU KULLANIM Klima ilk kez kullanýlacaðý veya SET DATA deðerleri deðiþtirileceði zaman aþaðýdaki yöntem izlenir. Bu iþlemden sonra uzaktan kumanda düðmesine basarak çalýþtýrýlýr ve çalýþma ekraný görüntülenir. Hazýrlýk Ana güç anahtarýný ya da devre kesiciyi ON konumuna getirin. Güç beslemesi açýlýnca uzaktan kumandanýn ekranýnda kesikli bir çizgi görünür. Daha sonra uzaktan kumanda, yaklaþýk 1 dakika kadar hiç bir iþlemi kabul etmez. Bu sýradan klima modeli otomatik olarak doðrulanýr. Ancak bu bir hata deðildir. 1 dakika sonra uzaktan kumanda normal olarak çalýþmaya baþlar. Çalýþtýrma DÝKKAT! Klimayý ana güç anahtarý ya da devre kesiciden kapatmayýn. Klimayý kapatmak için sadece düðmesini kullanýn. Klima çalýþýrken devre kesiciyi kapatmayýn. Klima uzun bir süre kapalý kaldýktan sonra çalýþtýrýlmak istenirse devre kesiciyi klimayý çalýþtýrmaya baþlamadan 12 saat önce açýn düðmesine basýn. Çalýþma lambasý yanar ve klima çalýþmaya baþlar. 2. MODE (konum) düðmesi ile bir çalýþma konumu seçin. Düðmeye her basýlýþta bir sonraki çalýþma konumu görüntülenir. Bu iþlev yüksek statik basýnçlý kanal tipinde geçersizdir. DÝKKAT: Soðutma konumunda ünite yaklaþýk 1 dakika sonra çalýþmaya baþlar. Isýtma konumunda klima çalýþtýrýlýnca 35 dakika fan çalýþýr, ancak hava üflemesi olmaz, daha sonra sýcak hava üflemesi baþlar. Klima durdurulduktan sonra fan 30 saniye daha çalýþýr.

30 28 3. FAN düðmesiyle hava hacmini seçin. Düðmeye her basýlýþta bir sonraki çalýþma konumu görüntülenir. Hava hacmi ayarý konumunda ise hava debisi (fan hýzý) oda sýcaklýðýna göre otomatik olarak deðiþir. Nem alma (kurutma) konumunda, görüntülenir ve hava hacmi (fan hýzý) LOW konumuna düþer. Isýtma konumunda, oda sýcaklýðý düþük hýz) konumunda yeterli derecede saðlanamazsa (orta hýz) veya (yüksek hýz) konumu seçilir. DÝKKAT: Sýcaklýk sensörüyle hissedilen sýcaklýk iç ünitenin iç kýsmýndaki sýcaklýktýr. Dolayýsýyla hissedilen ve uzaktan kumandanýn ekranýnda görüntülenen sýcaklýkla gerçek oda sýcaklýðý arasýnda, iç ünitenin yerleþtirilme durumlarýna göre biraz farklýlýk vardýr. Ayar sýcaklýðý istenilen oda sýcaklýðýna göre yapýlýr. Otomatik hava hacmi konumunda FAN konumu seçilemez. Yüksek statik basýnçlý kanal tipi ünitelerde hava hacmi seçimi yapýlamaz. Ekranda sadece (yüksek hýz) konumu görüntülenir. 4. Ýstenilen oda sýcaklýðý (sýcaklýk deðerini arttýrýr) ve (sýcaklýk deðerini düþürür) düðmeleri ile ayarlanýr. Durdurma düðmesine basýn. Çalýþma lambasý söner ve klima durur. DÝKKAT: Isýtma konumunda oda sýcaklýðý ayar konumundan yüksekse klima çalýþmaz ya da çalýþýrken oda sýcaklýðý ayar sýcaklýðýna eriþirse durur, hava akýþý LOW (düþük fan hýzý) konumuna gelir, besleme hava debisi azalýr. Oda sýcaklýðý ayar sýcaklýðýnýn altýnda ise ya da altýna düþünce klima tekrar çalýþýr, hava akýþý ayar deðerine yükselir. Defrost konumunda iç ortama soðuk hava beslemesi olmamasý için fan durur ve PRE DEF iþareti görüntülenir.

31 OTOMATÝK KULLANIM (Otomatik Konum Deðiþimi) Klima çalýþtýrma konumuna ayarlanýrsa veya bazý ayarlarýn deðiþmesi sonucu klima AUTO (otomatik) konumda çalýþmaya baþlarsa, ýsýtma, soðutma, sadece fan çalýþma konumlarý oda sýcaklýðýna göre otomatik olarak klima tarafýndan seçilir. Klimayý düðmesine basarak çalýþtýrdýktan sonra çalýþtýrmanýn ayrýntýlarýný ayarlamak gerekir. Çalýþtýrma iþlem tuþlarý aþaðýda gösterilmiþtir: 29 Çalýþtýrma 1. Klimayý düðmesine (1) basarak çalýþtýrýn. 2. MODE (konum) anahtarýyla (2) çalýþma konumunu AUTO olarak seçin. Ekranda otomatik çalýþma iþareti görünür. 3. Sýcaklýk ayar düðmeleriyle (3) istediðiniz konfor sýcaklýðýný ayarlayýn. Soðutma konumunda çalýþma yaklaþýk 1 dakika kadar sonra baþlar. Isýtma konumunda çalýþma, oada sýcaklýðýna baðlý olarak 3 5 dakika sonra baþlar. AUTO konumunda fan hýzýný ayarlamak gerekmez. FAN hýzý ekranda AUTO olarak görüntülenir ve otomatik olarak kontrol edilir.

32 30 Isýtma çalýþmasý sýrasýnda klima durdurulduktan sonra FAN çalýþmasýný yaklaþýk 30 saniye daha sürdürür. Oda sýcaklýðý klimanýn ayar sýcaklýðýnýn üzerine yükselince dýþ ünite durur. Çok az hava beslemesi yapýlýr ve hava debisi çok düþüktür: Buz çözme çalýþmasýnda fan durur ve soðuk hava beslemesi yapýlmaz. Eðer AUTO konumunda yeterli konfor saðlanamýyorsa istenilen çalýþma konumu uzaktan kumandadan elle ayarlanmalýdýr. NOT! Klima durdurulduktan hemen sonra çalýþtýrýlmak istenirse, cihazýn korunmasý için çalýþmaz, yaklaþýk 3 dakika sonra çalýþtýrýlabilir. Yani klimanýn durdurulmasýyla yeniden çalýþtýrýlmasý arasýndaki minimum bekleme süresi 3 dakikadýr. Durdurma düðmesine basýn. Çalýþma lambasý söner ve klima durur.

33 31 HAVA YÖNÜ AYARLARI 4 Yönlü Kaset Tipi Soðutma iþleminde Isýtma iþleminde Soðutma ve ýsýtma etkinliðini arttýrmak için soðutma ve ýsýtma iþlemlerine uygun hava yönlendirme kanadý pozisyonu seçin. Otomatik kanat düðmesine bastýðýnýzda kanat pozisyonu soðutma ve ýsýtma etkinliðini arttýrmak için kendi kendine ayarlanýr. Soðutma için Soðuk havanýn odanýn içine düzgün bir þekilde yayýlmasý için kanadý hava yatay olarak üflenecek þekilde ayarlayýn. UYARI! Hava akýmý soðutma sýrasýnda aþaðýya doðru yönlendirilmiþse, hava çýkýþ kanatlarýnda su damlacýklarýna neden olacak þekilde buðulanma meydana gelir. Isýtma için (Isý pompalý tiplerde) Isýtma durumunda sýcak havanýn yer seviyesinde verilmesi için kanadý aþaðýya doðru yönlendirin. UYARI! Isýtma sýrasýnda hava kanatlarýndan yatay olarak hava üfleniyorsa oda sýcaklýk daðýlýmýnda büyük farklar oluþabilir. Odanýn þekline ve iç ünitenin yerine baðlý olarak gereken hava akým yönü sayýsýný seçin: 1. Dört yönlü; 2. Üç yönlü; 3. Ýki yönlü; 4. Boru tarafý; 5. Uzun taraf

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-BT KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Kanal Tipi Split Klima RAV-SM-BT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 09 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 12 PARÇALAR

Detaylı

RAV-SM-CT. TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-CT. TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-CT TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Tavan Tipi Split Klima RAV-SM-CT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM/SP-UT TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Tavan Tipi- Kaset Split Klima RAV-SM/S-UT Kullaným

Detaylı

RAV-SM-KRT. DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-KRT. DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-KRT DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Duvar Tipi Split Klima RAV-SM-KRT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-XT YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Yer/Tavan (Konsol) Tipi Split Klima RAV-SM-XT

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 190109 Kitap Baský Tarihi: 190109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 220109 Kitap Baský Tarihi: 220109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022 Kullaným Kýlavuzu 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 08 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 PARÇALAR

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ

KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ Kullaným Kýlavuzu web: www.alarko-carrier.com.tr e-posta: info@alarko-carrier.com.tr ÝSTANBUL: GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Þ. Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELÝ Tel: (0262)

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri . Kitap Revizyon Tarihi: 150506 Kitap Baský Tarihi: 150506 Revizyon No: 1 Duvar ve Döþeme/Tavan Tipi Split Tip Klimalar RAS Serisi

Detaylı

MODELS FVXS25FV1B FVXS50FV1B FVXS35FV1B

MODELS FVXS25FV1B FVXS50FV1B FVXS35FV1B 00_CV_3P191290-1A.fm Page 1 Tuesday, December 26, 2006 1:49 PM DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Operation Manual MODELS FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B English Deutsch Français Nederlands Español Italiano

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Operation Manual MODELS FTX20J2V1B FTX25J2V1B FTX35J2V1B DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español.

Operation Manual MODELS FTX20J2V1B FTX25J2V1B FTX35J2V1B DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Operation Manual MODELS FTX20J2V1B FTX25J2V1B FTX35J2V1B English Deutsch Français Nederlands Español Italiano!""#$%&Ü Portugues!ó""ê#$ Türkçe Ç NDEK LER ÇALI TIRMADAN ÖNCE OKUYUN

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO CAS 13304 DA http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578036

Kullanım kılavuzunuz BEKO CAS 13304 DA http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578036 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BAÞLARKEN... 2 EMNÝYET TEDBÝRLERÝ... 3 PLATINUM A ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 4 AIR PLUS ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 4 ECOPLUS ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 5 DIÞ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 5 UZAKTAN KUMANDA -

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 90114 12114 18114 24114 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Klima Kullanma kýlavuzu 90040 12040 15040 18040 24040 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz.

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Klima Kullanma kýlavuzu 071410 09141 12141 0 0 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1185 GRD 1245

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1185 GRD 1245 Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1185 GRD 1245 Ýçindekiler 1. Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý...2 2. Klimanýzýn teknik özellikleri...3 Ýç ünite...4

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 7635 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Duvar Tipi M5WM010GR Ýç Ünite M5WM015GR Ýç Ünite M5WM020GR Ýç Ünite M5WM025GR Ýç Ünite Kaset Tipi M5CK020CR Ýç Ünite M5CK025AR Ýç Ünite M5CK030AR Ýç Ünite M5CK050AR Ýç Ünite MPLCKCR-G7-R

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 5465 D

Klima Kullanma Kılavuzu 5465 D Klima Kullanma Kılavuzu 5465 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için, bu kýlavuzun

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Ýçindekiler 1. Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý...2 2. Klimanýzýn teknik özellikleri...3 Ýç ünite...4

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU. Sistemi klima RWEYQ8PY1 RWEYQ10PY1* RWEYQ16PY1 RWEYQ18PY1 RWEYQ20PY1* RWEYQ24PY1 RWEYQ26PY1 RWEYQ28PY1 RWEYQ30PY1*

KULLANMA KILAVUZU. Sistemi klima RWEYQ8PY1 RWEYQ10PY1* RWEYQ16PY1 RWEYQ18PY1 RWEYQ20PY1* RWEYQ24PY1 RWEYQ26PY1 RWEYQ28PY1 RWEYQ30PY1* KULLANMA KILAVUZU Sistemi klima * RWEYQ16PY1 RWEYQ18PY1 RWEYQ20PY1* RWEYQ24PY1 RWEYQ26PY1 RWEYQ28PY1 RWEYQ30PY1* Bu Daikin klimayý aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Klimayý kullanmadan önce kullaným kýlavuzunu

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410

Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410 Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi

Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj, Kullaným, Bakým Kýlavuzu .. Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj Kullaným Bakým Kýlavuzu .. 3

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 7505 D 7605 D 7655 D 7705 D 7805 D

Klima Kullanma Kılavuzu 7505 D 7605 D 7655 D 7705 D 7805 D Klima Kullanma Kılavuzu 7505 D 7605 D 7655 D 7705 D 7805 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 7785 DD

Klima Kullanma Kılavuzu 7785 DD Klima Kullanma Kılavuzu 7785 DD Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için, bu kýlavuzun

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Operation Manual DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B MODELS. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español.

Operation Manual DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B MODELS. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. 00_CV_3P177300-1.fm Page 1 Thursday, March 30, 2006 6:40 PM DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Operation Manual MODELS FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B English Deutsch Français Nederlands Español Italiano ΕλληνικÜ

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . ALARKO ATAG Q - Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.12 Kitap Baský Tarihi:210906 Revizyon No: 210906 Ýçindekiler Giriþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Nem Giderme konumu... 10 11 Aerosense konumu. 12 Akýllý Nem Kontrolü... 1 3

Nem Giderme konumu... 10 11 Aerosense konumu. 12 Akýllý Nem Kontrolü... 1 3 Inverter Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 9500 LG-BKE 9600 D D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı