SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI"

Transkript

1 SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI CEYBROSS TRADING LTD CEYBROSS TRADING LTD, Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bibliotheque Suriçi nde iklimlendirme (ısıtma-soğutma), havalandırma sistemlerinin ve elektrik altyapısının kurulumunu sonuçlandırmayı planlamaktadır. Mal/hizmet/yapım işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : CEYBROSS Trading Ltd. b) Adresi:13 Ören Sokak Marmara Bölgesi Lefkoşa c) Telefon numarası: ve d) Faks numarası: Yok e) Elektronik posta adresi: f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Erdoğan Şeniz/Şirket direktörü ve Çise Tunççağ/Mimar. İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. İlan konusu işin; a) Projenin Adı: Kültür ve Lezzet Durağı Bibliotheque Suriçi nin Oluşturulması b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: İklimlendirme (ısıtma-soğutma), Havalandırma Sistemlerinin ve Elektrik Altyapısının Kurulması d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Mithat Paşa Sokağı (Eski Kuyumcular Sokağı), Surlariçi e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Yok f) Son teklif verme tarihi ve saati : <28 /02/2014> <15:30> Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz. Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur:

2 a)mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, b)teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi, 2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c)isteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50 si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar. İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri. Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır. Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Okudum, kabul ediyorum. 14/02/2014 İmza Teklif Veren

3 Teknik Şartname Standart Formu (Sözleşme makamı tarafından doldurulacaktır) [Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; teknik özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb hususları ilana çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa hizmet alımı ve yapım işlerinde kullanılacak malzeme standartlarını, metraj cetvelleri, çalışacak personelin yeterlilikleri gibi ilave maddeler eklenebilecektir.] İLAN NUMARASI: 1. Genel Tanım <Projenizin genel bir tanımını yapınız> Kültür ve Lezzet Durağı Bibliothèque Suriçi nin Oluşturulması Projesi nin genel amacı KKTC kültür mirasının en önemli noktalarından birisi olan ve tarihi içerisinde en çok barındıran Surlariçi bölgesine çok amaçlı yeni bir kültür ve lezzet mekanı kazandırarak ülke turizmine ve dolayısı ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Proje ile ziyaretçilere aynı çatı altında; eğlence, yerel lezzetlerin sunulacağı bir restoran-cafe, tarihi doku içerisinde bir kütüphane-kahve, turistlerin ada hatırası olarak alabileceği hediyelik eşyaların, kitapların ve yerli niş ürünlerin satışının yapılacağı bir satış noktası, yerli ve yabancı sanatçıların müzik dinletisi sunabileceği bir müzik cafe ve yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinin sergilenebileceği bir galeri gibi birçok faaliyeti bünyesinde barındıracak çok amaçlı alternatif bir mekan sunulacaktır. Tüm bu amaçlar doğrultusunda CEYBROSS Ltd. dört dükkanın birleşiminden oluşan ve paralel iki sokağa cephesi bulunan mekanı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi nden kiralamış ve Aralık 2012 itibari ile restorasyon çalışmalarını başlatmıştır. Restorasyon çalışmaları halihazırda devam etmektedir. Proje kapsamında gerçekleştirilmesi amaçlanan temel faaliyetler ise elektrik sisteminin döşenmesi, mekanın iklimlendirme (ısıtma-soğutma) ve havalandırma sisteminin kurulması, tarihi dokuya uygun olarak zeminin döşenmesi dir. 2. Tedarik Edilecek Mallar, i ve ı Yapı kompleksinde ısıtma-soğutma sistemi VRV/VRF (Değişken Soğutucu Akışkan Debili Klima) sistemiyle çözümlenecektir. Bina çatısına yerleştirilen VRV/VRF dış üniteler ile iç üniteler arası borulamada şaftlar ile koridor ve asma tavanlar kullanılacaktır. Bu teknik şartnameye göre yapılacak iş, proje kapsamındaki binanın aşağıda ana başlıklar altında sıralanmış olan tüm mekanik tesisat sistemlerinin, proje ve bu şartname hüküm ve isteklerine uygun ve noksansız olarak yapılması için gerekli tüm malzeme, teçhizat, makina, alet-edevat ile her türlü işçiliğin temini ile kullanılmaya hazır duruma getirilmesinden ibarettir. İşin kapsamında uygulanacak olan mekanik tesisat sistemleri aşağıdaki gibidir. Sıhhi Tesisat, VRV-VRF Klima Tesisatı, Havalandırma Tesisatı, Yağmur Suyu Toplama Sistemi.

4 1 1. TEKNİK ŞARTLAR 1.1 BORU ASKI VE MESNET SİSTEMLERİ Boruların askı ve mesnetlenmesinde, prefabrik askı ve montaj elemanları olarak kullanılacaktır. Eğim verilmesi gereken boruların eğimleri, prefabrik askı elemanlarındaki civatalı askı çubuğunun boyu ayarlanarak temin edilecektir. Boruların üzerine mesnetlemek yada askı için, sabit noktalar dışında hiç bir şekilde kaynak yapılmayacaktır. Tüm prefabrik askı ve montaj elemanları galvaniz kaplı olacaktır. Bunların dışında yerinde imal edilmesi gereken montaj elemanları boyanacaktır. Askı aralıkları : Boru nominal çapı Max. mesafe (mm) Askı çubuğu çapı 15 2,1 6,4 20 2,1 6,4 25 2,1 6,4 40 2, , , , , , , , ,0 22

5 1.2 BORULAR Projede dikkate alınmamış olsa dahi Omega, genleşme parçası kullanma ihtiyacı duyulan noktalarda ihtiyaca göre Omega veya TS ve DIN normlarına uygun genleşme parçaları (kompanzatör) kullanılacaktır. Gerekli hesap ve detayları tanzim edilerek kontrolluğun onayına sunulacak ve onay alınarak tatbikata geçilecektir. İhtiyaç duyulan noktada kompanzatör mü, yoksa Omega mı kullanılması gerektiğine; gerek ihtiyaca cevap vermesi açısından, gerekse estetik açıdan iş sahibi karar ve onay verecektir. Boru devrelerinin imalatının bitimine müteakip boyama işlemleri için boru, askı ve mesnet sistemlerinde ilgili bölümde bahsedilen yöntem aynı şekilde esas alınacaktır. Plastik boruların imalatında ise hem standartlar hem de firma montaj talimatnamelerine uyulacaktır. Plastik boruların gerek kendi aralarındaki birleşme noktalarında, gerekse bir başka boru veya valf ile birleşmesinde kesinlikle, öncelikle standart birleşme parçaları kullanılacaktır. (Dirsek, redüksiyon, manşon, rakor, ara bağlantı parçaları vb. parçalar) plastik boruların montajı sırasında; ön hazırlık ve montaj sonrası temizlik işlemleri için şartnamelere ve talimatnameler ile firma montaj talimatnamelerine eksiksiz uyulacak ve işe başlamadan önce sistem tanımlanarak iş sahibinden seri montaj için yazılı onay alınacaktır. Tüm boru devreleri montaj öncesinde, montaj esnsında ve sonrasında temizlenecek ve iç dış korozyonlara karşı koruma tedbirleri alınacaktır. Her boru devresinin en alt noktasında devrenin boşaltılmasını temin için devrenin basıncına ve işletme sıcaklığına uygun şartta ¾ küresel bir boşaltma vanası kesinlikte tesis edilecektir. Boru devrelerinin gerçekleştirilmesi sırasında teknik montajın mükemmelliği yanında estetik mükemmellik esastır. Bir boru devresi teknik açıdan ne kadar mükemmel olursa olsun estetik açıdan arzu edilen düzeyde değil ise, Kontrolluğun istekleri esas alınarak gerekli söküm işlemleri derhal yapılarak borular estetik line nına taşınacaktır. Bu söküm işlemlerinin asgaride olabilmesi için Kontrolluk tan montajdan önce bölgesel olarak onay alması şarttır. (Onay bölgesel skeç planlar üzerinde yazılı olarak alınacaktır.)

6 1.3 İZOLASYON İŞLERİ Genel İzolasyonların uygulama öncesi hazırlık, uygulama sırasında ve bitiminde ilgili Türk Standartları ve DIN normları esas alınacaktır. Özel tip izolasyonlar da ise, izolasyonunun temin edileceği firmanın uygulama talimatnamelerine de eksiksiz uyulacak ve firma talimatnamesi için iş sahibinden onay alınacaktır. İzolasyonların birleşme noktalarında özel bandajlar veya benzeri malzemeler kullanma imkanı var ise, öncelikle bu malzemeler kullanılacaktır Boru ve tank izolasyonunda dikkate alınacak hususlar a) Boru ve ekipman testinden ve testinin onayından evvel yapılacaktır. b) İzolasyon yapılan yüzeylerin, montajdan önce temiz ve kuru olması temin edilecek ve izolasyon malzemesinin de tatbikattan evvel ve tatbikat esnasında kuruması temin edilmiş olacaktır. c) Duvar içinden geçen boruların izolasyonlarının kesiksiz olarak devam etmesi sağlanacaktır. d) Vanalarda özel çözülebilir izolasyonlu, özel kumaş kaplamalı izolasyon ceketleri kullanılacak yada PVC kaplamalı, poliüretan izolasyonlu, çözülebilir tip armatür izolasyon ceketleri kullanılacaktır. e) Flanş, pislik tutucu, flexible bağlantılar ve genleşme parçaları ile rakorlar terlemenin problem yaratmayacağı yerlerde izole edilmeyecektir. f) İzolasyon bitimleri plastik tip malzeme ile meyilli olarak bitirilecektir. g) Askı, tespit ve diğer uzama parçalarında izolasyonunun estetik bir şekilde tatbiki esastır. h) İzolasyon veya kaplama eklerinin estetik açıdan gözden en uzak noktalarda yapılmasına dikkat edilecektir. i) Sıcak Su, Isıtma ve Soğutma tesisatı boru izolasyonlarında Climaflex, Rubaflex veya muadili tip kauçuk köpüğü malzeme kullanılacaktır. j) Ayrıca Climaflex, Ruboflex vb. malzemeler kullanıldığında ek yerleri özel yapıştırıcı bantlar ile mükemmel olarak kapatılacak ve terlemeye sebep olacak hatalar yapılmayacaktır. k) Alternatif : İki kat Klimaflex ya da Ruboflex ile izolasyon yapılması. Kullanma soğuk suyu boruları olarak kullanılan galvaniz borular terlemeye karşı min. kalınlıkta ısı izolasyon malzemesi ile izole edilecektir.

7 (Climaflex, Rubaflex veya muadili) l) Yangın tesisatı boruları izole edilmeyecektir. m) Makina dairesinde gerek görüntü, gerekse dış etkilere ve darbelere maruz olabileceği endişeli ile izolasyonların üzerinde, izoleli çap Ø 150 mm ye kadar, 0,6 mm kalınlıkta, Ø 150 mm den büyük çaplarda ise, 0,8 mm kalınlıkta galvaniz sac manto ya da alimünyum levha kaplanacaktır. Alüminyum levha ile izocam arasına en az 10 mm kalınlıkta keçe konulacaktır. n) Tesisat kanalı ve galerilerdeki borular, alüminyum folie kaplı prefabrik cam yünü ile izole edildikten sonra ayrıca naylon ile sarılacaktır. o) Bütün boru sistemlerinde, taşıyıcı elemanlar ile boru arasında ısı köprüsü oluşumuna müsade edilmeyecektir Kanal İzolasyonu a) Tüm kanallar sac metal işlerinde prefabrik ve izoleli olacak AKUSTİK İZOLASYON : a) Şartnamede öngörülen ses seviyelerine inebilmek için kanal içine ve ses kaynağına yakın bölgelere akustik izolasyon yapılacaktır. b) İzolasyon malzemesi; 2,5 cm kalınlıkta, 50 kg/m 3 yoğunlukta ve bir yüzü hava akımları nedeniyle aşınmayı önlemek için yangına dayanıklı cam tülü ile kaplı, ince cam yünü levha olacaktır. c) Akustik izolasyonlar, kanal titreşimleri sonucu çözme, kayma ve yer değiştirme yapmayacak şekilde tespit edilecektir. d) İzolasyon ek yerlerinde aşınmayı önleyici tedbirler alınmalıdır. e) Kanal içi izolasyonlarda, BS 476 CLASS O izolasyon malzemesi kullanılacak ve kanal içine yapıştırılmasında kendi özel yapıştırıcısı kullanılacaktır.

8 1.4 POMPALAR Tercih edilen pompa tipleri proje listelerinde belirtilmiştir. Bununla birlikte aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. Pompaların montajı, işletmeye alınması ve mükemmel çalışır durumda Kontrolluğa teslimi sırasında ilgili Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Esasları ile TS Esasları dikkate alınacaktır. Aşağıda ise gerek seçim, gerekse montaj sırasında dikkate alınacak bazı hususlar belirtilmiştir Ana Hususlar a) Montaj esnasında imalatçı firma montaj talimatnamelerine katiyetle uyulacaktır. b) Döner kısımların statik ve dinamik balansları mükemmel olarak temin edilecektir. c) İmalat; motor, boru veya vana sökmeden servis imkanı sağlayacak tarzda olacaktır. d) Pompa bağlantıları, flanşlı olacaktır ve gerekirse iki tarafı flanşlı ara redüksiyon parça kullanılacaktır. e) Verim ve kapasite eğrileri normlara uygun olarak yükselecektir. f) Pompa seçiminde işletme sıcaklıkları ve basınçları dikkate alınmalıdır Pompa Seçimi a) Motor büyüklüğü en az talep edilen kadar olacaktır. b) Pompalar paralel çalışmaya uygun olacaktır. c) Pompa, eğrisinin tümünü sağlayabilecek gücün altında kalmayacaktır. d) Pompa, verim eğrisinin max noktasına göre seçilecektir. (% 5 tolerans ile)

9 1.5 SAC METAL İŞLERİ Supportlar Duvar askıları 16 ve 17 nolu SMACNA tablolarında tavsiye edildiği şekilde boyutlandırılacak ve askılar, 18 ve 20 nolu tablolarda verilen tiplerden veya muadili tiplerden seçilecektir. Kanal supportlarından bina konstrüksiyonuna havadan kaynaklanan titreşimlerin geçmesini önleyici tedbirler alınacaktır Duvar ve döşeme geçişleri Her türlü geçişlerde kanalın dört çevresinden min. 5 er cm lik, boşluklar bırakılmasına dikkat edilecektir. Eğer bu geçişler özel tesisat şaftları içinden yapılmış ise, duvar ve döşemeyi 10 cm geçecek ölçüde kovanlar kullanılacak ve kovan ile kanal arasındaki boşluklar cam yünü vb. malzeme ile doldurulacaktır.

10 1.6 ANEMOSTAT VE MENFEZLER Menfez ve anemostatlar çekme alüminyumdan imal edilmiş olacak, mimari yada dekorasyon grubunun tercihi doğrultusunda fırın boyalı olacak ve siparişten önce mutlaka Kontrolluktan onay alınacaktır. Tüm anemostat ve menfezler; projelerde belirtilen hava miktarları dikkate alınarak, imalatçı firma seçim abakları ve diyagramlarından, mahalde istenilen ses seviyesine, hava hızına ve basınç kaybına göre seçilecektir. Menfez ve anemostat seçiminde hava ayar damperinden kaynaklanabilecek ses de dikkate alınmalıdır. Anemostatlar ve diğer dağıtıcı menfezlerin hava cereyanına sebep olmayacak şekilde; üfleme havası ve mahal havasını karıştırarak, odada müsade edilen sıcaklık sınırlarında üfleme yapabilmesine dikkat edilecektir (indiksüyon etkili). Tavandan üflemelerde kesinlikle normal dağıtıcı menfez (indüksiyon etkisi olmayan) kullanılmayacaktır. Menfez ve anemostatların montajında klips kullanılacaktır ve alüminyumdan mamül montaj çerçeveleri de menfez ve anemostatlar ile birlikte temin edilecek ve fiyata dahil edilecektir. Kontrolluktan onay alınmak kaydı ile vida kullanılması halinde, krom ya da kadmiyum kaplı vidalar tercih edilecektir. Menfez ve anemostatların kutulu (plenum box) tip olması ve flexıble kanallar ile ana kanallara bağlantı yapılması tercih edilecektir. Plenum box lı menfez ve anemostat kullanımı halinde flexıble kanal ebadının kutu bağlantı ağzına uygun olacak şekilde sipariş edilmesine dikkat edilecektir. Anemostat ve menfezlerin fınısh detayları satın almadan önce kontrolluk onayına sunulacaktır. Menfez ve anemostat damperleri zıt kanatlı olacaktır. Tüm montajları takiben sistem devreye alınacak ve projede öngörülen hava miktarlarının mümkün olan hassasiyette ayarlanabilmesi için tüm sistem gerekli ölçme cihazları kullanılarak reglaj edilecektir.

11 2. MEKANİK TESİSAT İŞLERİ ÖZEL TARİFLERİ 2.1 MUTFAK ASPİRATÖRLERİ (HÜCRELİ) Mutfak aspiratörüleri EUROVENT sertifikalı, kapasiteleri projelerde belirtilen değerlere uygun olacaktır. Kullanılacak malzeme, alet ve cihazlar, proje kapasitesi ve tariflerine uygun seçilmiş olacaktır. Motor, filtre ve aksesuarlar tamir, bakım ve değiştirmeleri için kolayca ulaşılabilecek yerlere monte edilecek ve gerekli bakım onarım tedbirleri alınmış olacaktır. Gresörlükler kolayca ulaşılabilmeleri için yatakların tam üzerine getirileceklerdir. Eğer yağlanacak yataklar görünmez veya ulaşılamaz yerlerde ise uygun uzatma parçalarıyla kolayca ulaşılabilecek yerlerden greslenmeleri veya yağlanmaları temin edilmiş olacaktır. Bütün havalandırma kanaları, tamamen temizlenmiş olacaktır. filtreler monte edilmeden ve fanlar çalıştırılmadan evvel Geçici kabulden sonra aspiratör İdareye teslim edilirken tüm filtreler yenileri ile değiştirilecek, ve bu işlem için hiçbir bedel ödenmeyecektir. Aspiratör içindeki cihazlar ve gerekli bağlantı kanalları proje değerlerine uygun özellikte olacaktır. Projedeki değerlere uygun imal edilecek olan hücreli aspiratörler projede belirtilen yerlerde ve montaj detaylarında belirtilen özelliklere uygun kaideler üzerinde tesis edilecek, Herbir modülü titreşime karşı izoleli olacaktır. Santrallerde, otomatik kontrol cihazları için montaj yerleri ve bunlar için kontrol kapakları da tanzim edilmiş olacaktır. Tekliflerde hücreli aspiratörlerin marka tip ve tüm teknik özellikler belirtilecek, uygulama sırasında hücreli aspiratörlere ait katalog ve prospektüslerin İdare onayı zorunlu olacaktır. Hücreli aspiratörler CE belgeli olacak üretici firmada ISO kalite belgesi aranacaktır.

12 ASPİRATÖR HÜCRESİ Aspiratör hücrelerinin karkası galvaniz çelik karkas ve köşe parçalarından oluşacak. Tüm paneller, kapılar ve giriş panelleri galvanizli sac malzemeden çift cidarlı olarak imal edilecek, dış panel sacları neme karşı polyester boya ile boyanacak ve koruyucu film ile kaplanacaktır. Dış sac iç yüzeyi ise epoksi astar kaplamalı olacaktır. Panel izolasyonları minumum 25 kg/m³ yoğunlukta taş yünü ve kalınlıkları minumum 50 mm, panel sac kalınlıkları en az 0.8 mm olacaktır. Paneller santral karkasına kolaylıkla sökülüp takılabilecek şekilde monte edilecektir. Panellerin santral profiline montajında, hava kaçağına yol açabilecek herhangi bir delik delinmeyecektir. Santral hücre panellerinin birleşimleri ısıl köprü ve hava kaçağı oluşturmayacak şekilde yapılacaktır. Dış kaset standart modül büyüklüklerinden oluşan panellerden imal edilecektir.bu paneller santral karkasına, dışarıdan sökülüp içerisine müdahale edilebilecek şekilde monte edilecek, böylece bakım kolaylığı sağlanmış olacaktır. Santral karkası, yüksek fan basınçlarında bile deforme olmadan çalışabilmesine uygun dizayn ile yapılmış olmalıdır. Dış kasetin mekanik dayanımı, ısı direnci, ısıl geçirgenlik katsayısı, ısıl köprüleme değeri, ses yutma kapasitesi, sızdırmazlığı ve özellikleri EN 1886 standardına uygun olacaktır. Dış kasetin EN 1886 ya göre özellikleri en az aşağıdaki değerlerde olacaktır. Gövde mekanik dayanımı : Class 1A Gövde sızdırmazlık sınıfı : Class A Isı iletim kat sayısı : T4 Isıl köprüleme değeri : TB3 Filtre Bypass sınıfı : F9 Dış kasetin konstrüksiyonu iç ve dış yüzeylerin tamamen girintisiz, çıkıntısız olmasını sağlayabilecek şekilde olmalıdır.

13 HAVA DAMPERİ Aspiratörde kullanılacak hava damperi, kaymalı yataklar üzerine oturtulmuş plastik veya özel alaşımlı dişli tahrik sistemine tespit edilmiş hava geçişinde asgari direnç sağlayacak aerodinamik yapıya sahip profillerden oluşmuş damper kanatları, üzerindeki yuvalara yerleştirilmiş özel contalar vasıtasıyla hava sızmaları en aza indirilmiş tahrik mekanizması, sac çerçevesi tüm birleştirme ve tespit malzemeleri dahil yerine montajı yapılacaktır. Kontrol damperleri çerçeve ve kanatları galvaniz sac veya alüminyum malzemeden yapılmış olacaktır. Kanat kenarları ve çerçeveleri sızdırmazlık contalarıyla donatılacaktır. Damperler servomotor kontrolüne uygun olacaktır. FAN BÖLÜMÜ Projede belirtilen hücreli aspiratörlerde kullanılan fan hücresi; fan, motor, kayış-kasnak, fan muhafazası, esnek fan atış ağzı bağlantısı, fan kaidesi ve titreşim takozlarından oluşacaktır. Fanlar çift girişli santrifüj tipte olacaktır. Fan girişleri aerodinamik olarak şekillendirilmiş galvaniz, alüminyum veya polyester emiş hunilerinden oluşacaktır. Fan rotoru, fan mili ve kayış-kasnağıyla birlikte statik ve dinamik olarak balanslanmış olacaktır. Fan, V kayışlarıyla tahrik edilecek ve bilyalı yataklı olacaktır. Fan ve motoru kızaklar ile birlikte çelik bir kaide üzerinde monte edilmiş olacak, titreşim takozları santralin altındaki takviyeli profil üzerine monte edilmiş olacaktır. Fan elektrik motoru IP 54 veya IP 55 koruma sınıfında ve üç fazlı olacaktır.

14 2.2 GALVANİZLİ SACTAN HAVA KANALI YAPILMASI Galvaniz saçtan projesindeki ölçülerde hava kanalı yapılması, keskin dönüşlerde dirsek parçalarına içten eğrisel kanatlar (vane) konması, menfezlere ve apareylere bağlantılarında bezli bağlantı parçaları konulması, bilcümle birleştirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montajı 499 mm.den fazla genişlikteki kanallarda askı ve tespit için uygun ölçüde köşebentler kullanılacaktır. Vidalı askı çubukları ile tavan veya duvara tespit edilecektir. Levha kalınlıkları TS-822ye uygun galvanizli saçtan imal edilecektir Dikdörtgen kesitli havalandırma kanalının ek yerlerinin galvanizden imal edilen, kendinden mastikli flanşlar ile birleştirilmesi, uygun uzunluktaki köşe parçalarının mastiklenerek monte edilmesi, kendinden yapışkanlı neopren contanın flanş yanal kesiti boyunca yerleştirilmesi, 140 mm metal sıkıştırma parçalarının uygun aralıklarla sabitlenmesi ve yerine monte edilmesi. (Yoğuşma ve ısı izolasyonu için dıştan 19mm. Kauçuk köpüğü izolasyonlu olacaktır.) 2.3 TİTREŞİM YUTUCULAR Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerini boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz-boru veya vana arasına monte edilebilen PN16 kalitesinde her iki ucunda özel dizaynla montajlı flanşlar arasında kauçuk malzemeden titreşim yutucu malzemenin temini ve yerine montajı, çalışır halde teslimi. 2.4 KANAL TİPİ RADYAL ASPİRATÖR Projede kapasitesi belirtilen marka ve modellerde olmak üzere, yüksek basınçlı ve sessiz çalışan aspiratör. Yatay veya dikey olarak direkt boruya (kanala) monte edilebilir, korozyona karşı vantilatör kılıfı epoksi kaplamalı çelik sactan mamul, sürekli çalışmaya uygun, aşırı ısınmaya karşı korumalı, bilyalı yataklı endüksiyon mototrlu, bağlantı kutusu koruma sınıfı IP54, hız regülatörüyle kullanılabilir, kalite belgeli 2.5 DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLİ KLİMA SİSTEMİ (Varıable Refrıgerant Flow/Volume-Değişken Debili Soğutuculu Sistem) İşin Tanımı ve Yapılacak İşler: Bu özel teknik şartnamede genel ve özel anlamda tanımı ve anlatımı tarif edilen bütün işler, a-cad detay projelerin hazırlanması, bu işin yapımında kullanılacak tüm malzemeler, bu malzemelere ait montaj ve demontaj işçilikleri, nakliye, yatay ve düşey taşımalar ve bunlara ait işçilikler ile Yüklenici karı, genel giderler vb. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Fiyatı kapsamında olup yüklenici ye ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. Projeye ait mekanlar için merkezi soğutma işi kapsamında temin edilecek iç ve dış ünitelere haiz Değişken Soğutucu Akışkan Debili Sistemler (VRF - VRV) temin ve monte edilerek testi müteakip çalışır vaziyette teslim edilecektir.

15 Proje ve Hesap Raporları : YÜKLENİCİ, ekte verilen projelere göre yapılacak uygulamaya ait proje ve hesap raporlarını (as-built Autocad altında hazırlanacaktır) işe ait yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olarak hazırlayacaktır. İmalat öncesi hazırlanacak detay Proje ve Hesap Raporları en az iki suret olarak İdareye verilecektir. İdarenin uyarı ve düzeltmeleri olması halinde revize Proje ve Hesap raporları hazırlanacaktır. Revize Proje ve Hesap Raporları, İdarenin onayına sunulacaktır. Onaya haiz olmayan detay proje ve hesap raporlarına göre sahada hiçbir imalat ve montaj ile malzeme ve cihaz temini ile revizyonu yapılamayacaktır. Yapılmış imalatlar ve montajlar söktürülür. Gelen malzeme ve cihazlar iade edilir. Ayrıca söküm sırasında zarar gören İdareye ait yapı ve malzemelerin İdarece belirlenen zarar bedelleri YÜKLENİCİ nin ilk hakedişinden kesilir. YÜKLENİCİ, bu iş kapsamındaki Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi, cihaz montajlarını üretici firma talimatlarına uygun olarak üretici firma tarafından sertifikalanmış elemanlara yaptıracaktır. YÜKLENİCİ, bu iş kapsamında yapılacak tüm mekanik tesisat iyileştirmelerini içeren 3 takım as-built ile detay projeleri a-cad ortamında hazırlayacak ve İDARE ye teslim edecektir. Demontaj, Kırım ve Söküm İşleri : Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi; uygulaması sırasında bakır borulama, elektrik, otomasyon ve yoğuşma suyunun uzaklaştırılması amacıyla yapılması zorunlu işler için yapı bileşenleri üzerinde yapılan imalatlar sonrası yapı bileşenleri eski haline getirilecektir. Demontaj ve söküm ile kırım işleri sonucunda çıkan atık malzemelerin işyerinden uzaklaştırılması, belediyece belirlenen atık alanına götürülmesi için gerekli her türlü yatay ve düşey taşıma, nakliye ile harç, vb. ödemeler anahtar teslimi götürü bedel kapsamında olup YÜKLENİCİ ye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

16 Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi : Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemine ait dış üniteler ekli projede gösterildiği üzere binaların en uygun cephesine yerleştirilecektir. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi; gerek sistemlerin bakım-onarım faaliyetlerinin birbirinden bağımsız olarak yapılabilmesi, gerek mesai saatleri dışında ihtiyaç halindeki bölgenin ısıtılması-soğutulmasındaki emre-amadelik, gerekse verimli bir işletim sağlanabilmesi amacıyla oluşturulmuş bölgelerin-zonların bağımsız olarak ısıtılması ve soğutulmasını sağlayacak ekli projede gösterilen nitelik ve nicelikte iç ve dış ünitelerden oluşacaktır. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi; ekli projede gösterildiği üzere muhtelif güç ve kapasitedeki dış ünitelerden ve bu dış üniteler ile irtibatlı muhtelif güç ve kapasitedeki iç ünitelerden oluşacaktır. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi; iç ve dış ünite için verilen kapasite değerleri soğutmada iç ortam sıcaklığının 27ºC kuru 19ºC yaş termometre sıcaklığının 33ºC kuru 22ºC yaş termometre dış ortam sıcaklığındaki değeridir. Isıtmada iç ünite 20ºC kuru, dış ortam 7 C kuru 6 C yaş termometre sıcaklığındaki değerleridir. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi, sıcak ve soğuk çalışma özelliğine sahip olup, dış ortam kuru termometre sıcaklığı olarak -20 C ye kadar ısıtma, +43 C ye kadar soğutma yapabilecektir. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sisteminde kullanılan soğutucu akışkan ozonla dost, yüksek verimli R410A gazı olacaktır. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi; dış ünitelerindeki, en az bir kompresörler inverter teknolojisine haiz, doğru akımla (DC) çalışan tipte ve yüksek COP değerine sahip olacaktır. Tek bir dış ünitede birden fazla kompresör bulunması durumunda kompresörler eş yaşlanma prensibine uygun şekilde çalışacaktır. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi; Birden fazla kompresörden oluşan dış ünitelerde, bir adet kompresörün arızalanması durumunda diğer kompresörler çalışmaya devam edecektir. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi; Tüm dış ünite fan motorları doğru akımla (DC) inverter teknolojisine haiz tipte ve dış statik basıncı yenebilecek güçte olacaktır. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi; Dış ünite bataryası (kondenser) en fazla ısı transferi ve geç buzlanma (defrost) sağlayabilmesi için 3 yönlü olacaktır. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi; asgari olarak dış ünite ile en uzaktaki iç ünite arasında en az, 160m eşdeğer borulama mesafesine ve sistemde toplam 500m bakır borulamaya imkân verebilecek teknolojide olacaktır. İç üniteler arası en az 15 m ye kadar olan yükseklik farklarında sistem çalışacaktır. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi; dış ünite bakır boru bağlantıları en az 3 yönden de borulama yapmaya imkan sağlamalıdır. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi; dış ünitelerin ağırlığına, vibrasyonuna ve çevresel etkilere dayanıklı tabii zeminden asgari 20 cm yüksekliğinde yatay skid betonu (betonarme kaide) imal edilecektir. Bu kaide üzerine konulmuş bulon-civatalar ile dış üniteler sabitlenecektir. Dış üniteler arasındaki mesafe; cihaz verimlerine olumsuz etki oluşturmamalı ve üretici firma talimatlarına uygun olarak belirlenmelidir.

TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE

TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Shipyard Famagusta Ltd. e Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Liman içi, Gazi Magosa Tersanesine ait Yüzer

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SHIPYARD FAMAGUSTA LTD. Rekabet Gücünün Artırılması programı kapsamında sağlanan mali destek ile Liman içi Gazimağusa Tersanesi P.K. 6 Mağusa / K.K.T.C.

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Pizza Pizza AHMET EREN VE KAMİL GÖKYAY RESTAURANT & CAFE, REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile DEĞİRMENDERE/PINARBAŞI

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ceran Ticaret Ltd Ceran Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde İmalat

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI DAREM TRADING LTD. Darem Trading Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat Sanayi Bölgesi nde Kıbrıs

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek programlar

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek vermektedir.

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek programlar

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI İSGÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ LTD. İSGÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ LTD.Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TATLISU BELEDİYESİ Tatlısu Belediyesi Panagia Per. Kilisesinin Turizm potansiyelinin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında sağlanan mali destek

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birnet Ticaret Ltd. Birnet Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa dabilişim Sektöründe

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. RESADİYE 96 K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. RESADİYE 96 K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma

Detaylı

SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ TURĐZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI RESBĐR KIBRIS TÜRK RESTORANCILAR BĐRLĐĞĐ için TURĐZM POTANSĐYELĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ MALĐ DESTEK

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

YANGIN SUYU BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ YAPIMI

YANGIN SUYU BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ YAPIMI İZMİT FABRİKASI SİSTEMİ YAPIMI Teklif İsteme Belgeleri 20 Ocak 2014 Rev.00 İşveren Goodyear Lastikleri Ticaret A.Ş. Ankara Yolu Kullar Mevkii PK 2 41001 Kocaeli / TÜRKİYE Bağımsız Tasarımcı ve Danışman

Detaylı

GENEL TEKNİK KOŞULLAR...

GENEL TEKNİK KOŞULLAR... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 1-1 1.1 İşin Kapsamı... 1-1 1.2 Genel Servis Şartları... 1-1 1.2.1 Sismik Koşullar... 1-1 1.2.2 Kontrol Güç Kaynağı... 1-1 1.2.3 İç İhtiyaç Güç kaynağı... 1-1 1.2.4

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Gazimağusa Belediyesi, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa da Suriçi Canlandırma Projesi

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

KUYUMCUKENT DEKORASYON VE TESĐSAT TEKNĐK YÖNETMELĐĞĐ KUYUMCUKENT DEKORASYON VE TESĐSAT TEKNĐK YÖNETMELĐĞĐ

KUYUMCUKENT DEKORASYON VE TESĐSAT TEKNĐK YÖNETMELĐĞĐ KUYUMCUKENT DEKORASYON VE TESĐSAT TEKNĐK YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 1/31 KUYUMCUKENT DEKORASYON VE TESĐSAT TEKNĐK SAYFA : 2/31 KAPSAM ĐŞYERĐnde kullanılacak iç dekorasyona, renklere, aydınlatmaya, tüm malzemelere, elektrik, mekanik, köşe tasarımı ve ĐŞYERĐ cephesine

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı