Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç"

Transkript

1 Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç A Tool for Generating Quality Manual from Business Process Models Elif, Aydn Biliim Sistemleri Bölümü ODTÜ, Ankara Ömer, Bilen Bölgesel Gelime ve Yapsal Uyum Genel Müdürlüü DPT, Ankara Onur, Demirörs Biliim Sistemleri Bölümü ODTÜ, Ankara Özet Bir çok organizasyon i süreçlerini, kalite yönetim sistemleri gereince tanml hale getirilmek için çalmaktadr. süreçleri, dorudan günlük dil kullanarak veya belirli bir modelleme dili kullanarak tanmlanabilir. Modelleme dilleri kullanlarak gerçekletirilen tanmlar modellerin tutarln nanmas, formal analizlerin yaplarak süreçlerin iyiletirilmesi gibi bir çok avantaja sahiptir ancak modelleme dilleri, doal dille tanmlanan kalite sistemleri oluturulmas ihtiyacin ortadan kaldrmamaktadr. Bu etkinliklerinn birlikte yürütülüyor olmalar ayn amaca yönelik ve benzer bilgiler içeren çktlar oluturmakta, fazladan i yükü kmasna ve zaman kaybna sebep olmaktadr. Buna ek olarak, süreç modellerinde veya kalite el kitabnda yaplacak olan herhangi bir deik sonrasnda aradaki tutarl bozmamak adna e zamanl güncellemeler yaplmas gerekecektir. Bu makalede sunulan vaka çalmas ile Türkiye deki bir kamu kurumunda süreçler modellenmi ve bu modellerden kalite el kitabn oluturulmas ii otomatik hale getirilmitir. Vaka çalmasn sonuçlarnda bu otomatikletirme iinin kalite el kitab oluturma süreci için harcanan zaman ve eforu neredeyse sra indirdii görülmütür. Buna ek olarak güncelleme yönetimi ve tutarlk sorunlar ortadan kaldlmr. Abstract Many organizations tried to define business processes in order to satisfy the needs of quality management systems. Business processes can be defined by directly using natural language of by using modeling languages. The ones that are defined using modeling languages, have some advantages such as consistency checking between models, process reengineering by carrying out formal analysis but modeling languages do not eliminate the need for defining quality manuals in natural languages. Having these activities simultaneous results in generation of outputs having similar purposes and content but it will also cause extra effort and lose of time. In addition to these, after any change made in quality manual or process models, so as not to cause inconsistency between them, concurrent updates will be needed. In the case study mentioned in this paper, business processes of a government organization in Turkey were defined and generating quality manual from business process models is atomized. Results of the case study show that, this atomization decreases the time and effort dedicated for the generation of quality manual almost to zero. Additionally, change management and consistency problems are eliminated. 1. Giri Dünyann önde gelen firmalarn ana hedefleri piyasada tutunabilmek ve karlklar arttrabilmektir. Bu sebeple i süreçlerini, süreç modelleri için uyumlu bir ekilde yürütmelidirler. Yaplan süreç modelleme çalmalarn genel amac, firmalarn bir takm halinde çalp, tüm i süreçlerini fonksiyonel alanlar ile entegre bir ekilde yürütülmesini salamaktr [9].Süreç modelleme ii, süreçlerin tanml hale getirilerek tutarl olarak uygulanmasn yan sra, süreç iyiletirme ve süreç analizi gibi amaçlarla da kullanlmaktadr Belli ba kalite çerçevelerinin süreç tanmlama, süreç iyiletirme ve modelleme çalmalar gereksinim olarak tanmlamas, bu ilemleri kalite yönetim sisteminin olmazsa olmaz bir parças haline getirmektedir. Tanmlamalar sonucu oluacak olan dokümann içerii ile ilgili ön koullar yine bu kalite çerçeveleri ile belirtilmitir. ISO 9001:2008, CMMI (Yeterlilik Olgunluk Modeli Entegrasyonu), ITIL (Bilgi Teknolojileri Altyap Kütüphanesi) ve Cobit (Bilgi lem Teknolojileri için Kontrol Hedefleri) uluslararas geçerlilii olan baz kalite standartlarr. Bu standartlardan ISO 9001 de dorudan süreçlerin tanml hale getirilmesinin kalite sistemlerinin olmazsa olmaz olduu belirtilmitir ve bu iin Kalite El Kitab çkt olmas gerektiinde tanmlanmr. Kalite el kitabn içeriine de yer verilmitir. Bu balamda üretilecek olan dokümanda; kalite sisteminin kapsamndan, kalite sistemi için gelitirilen prosedürlerden ve i süreçlerinin ayrnt olarak tanml hale getirilip süreçler arasndaki ilikiden bahsedilmesi gerektii belirtilmitir [1]. Bir

2 baka kalite çerçevesi olan CMMI da; organizasyonun bir takm standart i süreçlerinin bulunduundan bahsedilmitir. Bu i süreçlerinin tanml hale getirilmesi gerektii ayrca belirtilmi ve tanml bir i sürecinin hangi bilgileri içerecei ayrnt olarak listelenmitir. Bu liste içerisindeki maddeler öyledir [2]: Amaç, Girdiler, Balama Kriterleri, Aktiviteler, Roller, Kurallar/Önlemler, Dorulama Aamalar, ktlar, Ç Kriterleri. Dier kalite altyaplar olan ITIL ve Cobit de ise süreç tanmlarn yaplmas gerektiinden ve bu tanmlamalar süreç kitaplareklinde dokümante edilip düzenli revize edilmesi gerektiinden bahsedilmitir[4]. ITIL da süreç dokümantasyonu için detayl bir ablon verilmi ve bu ablon içerisinde dokümann içeriinden ayrnt olarak bahsedilmitir. Sürecin ad ve açklamas, amac, sürecin girdi ve çktlar, süreç içerisinde kullanlan teslime hazr ürünler ile ilgili bilgiler, süreçteki roller, sürecin balangç ve biti durumlar gibi maddeler süreç klavuzunu oluturan baca öeler arasnda listelenmitir [4]. Gerek ISO 9001, CMMI, ITIL ve Cobit gibi kalite yönetim sistemleri gereince oluan dokümantasyon ihtiyac; gerekse organizasyonlarda kalite sistemlerinden bamsz olarak yürütülen süreç iyiletirme çalmalarn bütünletirilmesi bu çalmann esas hedefleri arasnda yer almakatadr. Bu balamda, bir yazm arac kullanlarak oluturulan süreç modellerinden Kalite El Kitab oluturulmas iinin otomatik olarak yaplmas salanmr. Bu süreç bir araç gelitirilerek gerçekletirilmitir. Gelitirilen bu araç sayesinde Kalite El Kitab olutururken ortaya kan zaman ve efor kaybn neredeyse sra inmesi salanmr. Buna ek olarak, süreç modellerinin herhangi bir yerine yaplacak olan bir güncellemenin kontrol edilebilmesi salanm ve kalite el kitabn bu modeller ile tutarln bu deimler sonucunda bozulmas da önlenmitir. Dier bir deyile, dokümantasyon sürecinin bir araç aracyla yapyor olmas insan faktöründen kaynaklanabilecek olarak doküman ve süreç modeli arasndaki tutarlk sorununu ortadan kaldrmakta ve deim yönetimi kolayl salamaktadr. Bu balamda baka modelleme dilleri ve araçlar kullanlarak benzer çalmalar yaplmr. Bu çalmalar yaprken amaçlanan otomizasyon için kullanlacak olan modelleme dilinin içerdii bilgiler ve dilin kullanekli de kalite el kitab oluturmak için önemli birer etkendir. Örnein, 2008 ynda bir Alman Firmas ile yaplan süreç modelleme çalmas kapsamndan, BPMN den ( Süreci Modelleme Notasyonu) süreç dokümanlar oluturmak için tüm gereksinimleri yerine getirmedii belirtilmitir. Bu temel sorunlardan biri olarak görülmü ve notasyon UML (Birleik Modelleme Dili) dili ile uyarlanarak özelletirilmitir [8]. Bu çalma sonucunda üretilen araç, T.C. Devlet Planlama Tekilat Müstearl alt birimleri ile tasarlanan i süreci modelleri kullanlarak çallmr. Sonuç olarak her bir i süreci modülü için kalite el kitab üretimi ii sadece dakikalar alm ve herhangi bir deim sonucunda deiklik yönetiminin fazladan efor harcanmadan yaplabilecei gözlemlenmitir. Bu makale be km halinde organize edilmitir. 2. mda, ararmann amac ve gerçekletirilme amalarna deinilmitir. 3. Km, ararma kapsamnda gelitirilen araç ve nihai ürün olan kalite el kitabn oluturulmas ve içerii ile ilgili detaylar içermektedir. 4. Kmda bu ararmann ktlarndan ve son olarak 5. Kmda ise ararmann sonuçlarna yer verilmitir. 2. Ararmann tasar 2.1. Ararmann hedefleri Kalite el kitabn, süreç iyiletirme çalmalar kapsamnda gerçekletirilen süreç modellerinden otomatik olarak üretilmesi sonucunda hedeflenenler daki gibi 3 ana bak altnda toplanabilir; Süreç tanmlar kullanarak istenen özellikleri tayan kalite el kitab oluturmak, Kalite el kitab hazrlamak için harcanan zaman ve igücünü azaltmak, Dokümanlar için deiklik yönetimini kolaylarmak: süreç modellerinde yaplacak olan herhangi bir deiklii takip etmeye gerek kalmaksn kalite el kitabna aktarabilmek ve doküman versiyonlama olana salamak, Süreç modelleri ve kalite dokümanlar arasnda tutarszlk olumas engellemektir Bu çalma kapsamnda 237 adet süreç (EPC ve/ya fonksiyon aac) modellenmitir. Buna ek olarak süreç modellerinin içerisine yazm gereksinimlerinin üretilmesine destek olmak amaçl 791 adet FAD (Fonksiyon Dam Diyagram) çizilmitir. FAD lar bu çalma kapsam dnda bulunmaktadr. Çalma, var olan süreç modellerinden kalite el kitab üretilmesi için tasarlanm ve bu kapsamnda çeitli çaltaylar düzenlenmitir. Bu çaltaylara 5 adet ararmac ve bir çok sayda kamu çalan katlmr. Sonuç olarak üretilecek kalite el kitabn yaklak olarak 900 kii tarafndan kullanlmas amaçlanmaktadr.

3 2.2. Ararmann gerçekletirilme aamalar Ararma DPT nin baz birimlerinde ile yürütülen süreç iyiletirme çalmalar kapsamnda modellenen i süreçleri temel alnarak balamr. Aama aama gerçeletirilen eylemler ada listelenmitir; 1. Kalite çerçevelerinin incelenmesi ve kalite el kitab gereksinimlerinin belirlenmesi 2. Kalite el kitabablonunun oluturulmas 3. Küçük bir i süreci örneklem kümesi için el ile kalite el kitabn oluturulmas 4. Proje paydalar ile üretilen örneklemin tartp revise edilmesi 5. ablonun doldurulmas için süreç modellerinde var olan girdilerin yeterli olup olmadn aralmas ve revizyon ihtiyacn belirlenmesi 6. Otomizasyon aracn oluturulmas 7. Otomizasyon arac kullanlarak kaite el kitaplarn üretilmesi 8. Ararma sonucunda üretilen kalite el kitaplarn nihai deerlendirme ve geri bildirim amaçl proje paydalarna yollanmas Ararmann balangç aamas olarak kalite sistemi gerei oluturulmas planlanan, kalite el kitabn gereksinimleri ISO 9001, ITIL, Cobit ve CMMI gibi kalite çerçeveleri incelenerek belirlenmitir. çerik belirlendikten sonra paydalara gösterilmek üzere bir ablon hazrlanmr. Bu ablonda paydalarn da istei üzerine çeitli revisyonlar yaplm ve örnek bir süreç için el ile içerik doldurulmutur. Paydalarla bu kapsamda çaltaylar düzenlenmi ve içerik, dokümann genelinde tablo yap kullanlacak ekilde düzenlenmitir. Daha sonra ARIS platformu kullanlarak bir otomizasyon arac tasarlanmr. Bu araç ile kalite el kitaplar.pdf formatnda üretilmi ve ilgili paydalara gönderilmitir. Son kullanlarn çalma ile ilgili fikrileri ve yaplacak olan ropörtajlar nda gerekli iyiletirmeler yaplacaktr. 3. Otomizasyon arac ve kalite el kitab Ararmann balangç noktas olarak kullanlan i süreci modelleri, T.C. Devlet Planlama Tekilat Müstearl koordinatörlüünde, Çukurova Kalknma Ajans ve zmir Kalknma Ajans katmlar ile gerçekletirilen süreç iyiletirme projesinin birer ktr [6]. Bu i süreci modelleri süreç tanmlama ve süreç iyiletirme amacyla kullanlmak üzere gelitirilmitir. Bu proje kapsamnda kurum için gerekli olan süreç tanmlarn Kalite El Kitab [1] aracyla karlanabilecei öngörülmütür. Bu amaçla ISO 9001, CMMI, ITIL ve Cobit gibi kalite çerçeveleri de incelenerek bir kalite el kitabablonu oluturulmutur. Süreç modelleme amacyla ARIS modelleme platformu ve eepc (Geniletilmi Olay Tabanl Süreç Zinciri) modelleme dili kullanlmr. Bu notasyon ile aktiviteler arasnda mantksal ilikiler tanmlanabilmektedir [7]. eepc notasyonuna ek olarak süreçler içindeki aktiviteler arasnda ak ilikisi bulunmad durumlarda fonksiyon aaçlar kullanlmr [6]. Süreç modellerinde hiyerarik bir yap kullanlmr. Üst ve alt seviye modeller tekrar kullanlabilecek ekilde dinamik olarak tasarlanmr. Baka bir deyile, bir süreç bir dieri içerisinden Süreç Arayüzü (Process Interface) nesne tipi kullanlarak çalabilmektedir [6]. süreci modellerinden otomatik olarak kalite el kitab üreten araç, ARIS platformunda script dili kullanlarak gelitirilmitir. Gelitirme aamasnda ablon olarak belirlenen doküman, süreç içerisinde belirtilmi olan bilgiler ile doldurularak pdf formatnda üretilmitir. Kalite el kitabn içerii, kalite standartlarndaki süreç tanmlamas için gerekli olan bilgiler deerlendirilerek oluturulmutur. Bu bilgilerin modelleme dilinde kark geldii nesne tipleri ve/ya iliki tipleri aralm ve kalite el kitab ablonu küçük bir süreç modeli örneklemi için el ile oluturulmutur. Bunu denemenin amaçlar; modellerdeki bilgilerin istenilen kt vermek için yeterli olup olmad görmek ve bu küçük örneklemi oluturmak için gerekli olan efor ve zaman gözlemlemektir çindekiler Süreç baklar ve sayfa numaralarn bulunduu içindekiler bölümüdür Altyaz ve üstyaz Altyazda, dokümann versiyon numaras ve sayfa numaras yazlmr. Üstyazda ise; dokümann ba ve ilgili modülün ad yazlmr Sürecin yolu Süreç tanmlar modüllerin altnda hiyerarik olarak listelenmitir Sürecin amac Sürecin hangi dönemde hangi planlama için yapld belirtmektedir lgili roller Süreç içersinde tanmlanan tüm organizasyonel nesneler, ilgili roller ba altnda listelenmitir. Bir rol birden fazla kere kullanlmsa bu listede sadece bir kere belirtilmitir. Bu amaç için süreç içerisinde bilgilerin alnd nesne tipleri ekil 1 de gösterilmitir. Ajans

4 Birimi olarak belirtilen bir organizasyon birimini, GS ise bir pozisyon ad belirtmektedir. Kalite el kitabnda, balama koullar tablo yap kullanlarak belirtilmitir. Bu tabloda sürecin balamasna sebep olan durum ile bu durumun gerçekletii süreç (ilgili süreç) verilmitir. ekil Girdiler Girdiler bir tablo eklide dokümante edilmitir. Girdinin ismi, girdinin tipi ve girdi, eer d kaynaktan gelmise, kaynan ad. Girdiler, süreç modellerinde Bilgi Ta (Information Carrier) nesne tipinde belirtilmitir. Bu nesne tipindeki bir varln girdi olabilmesi bilgi akn fonksiyona doru olmas (iliki okunun yönünün fonksiyonu göstermesi) gerekmektedir. Bilgi ta nesne tipinin birçok alt türü mevcuttur. Bunlardan belge, elektronik doküman, e-posta, DVD, doküman, kayt (log), liste ve dosya alt türleri süreç modelleri içerisinde kullanlmr. Bilgi ta nesne tipleri için kullanlan semboller ekil 2 de gösterilmektedir Biti Koullar ekil 3 Biti koullar da, ayn balama koullar gibi bir olay belirtmektedir. Tablo yap ile listelenmitir. Tabloda yer verilen sütunlar durum ve bu durumun kullanld süreçlerdir. Bir sürecin sonlanmas bir veya birden fazla olayn gerçeklemesi sonucunu dourabilmektedir Aktiviteler ve Sorumlular Bir süreç içerisindeki aktiviteler, o süreç içerisindeki fonksiyonlara edeerdir. Fonksiyonlar süreç modellerinde ekil 4 deki sembol ile gösterilmektedirler. Kalite el kitab içerisinde aktiviteler ve sorumlular ba tablosal bir yapda verilmitir. Bu tabloda aktivitenin numaras, aktivitenin ad, aktiviteden sorumlu olan kii veya birim, girdi ve çktlar ve süreye yer versilmitir. Aktivitenin ad, fonksiyonun ad ile deerdir. Aktivitenin sorumlusu ise, o sürecin, o kolonunda hangi organizasyonel nesne bulunuyorsa, o nesnedeki kii veya birimdir. Eer fonksiyon bir d süreç ise, yani Süreç Arayüzü nesne tipinde ise, bu baka bir süreci belirttiinden sorumlu ksmnda D Süreç ifadesi kullanlmr. ekil ktlar ktlar da, ayn girdiler gibi, tablo formatnda belirtilmitir. Girdilerdeki kaynak ad yerine çktlar için hedefin ad kolonu eklenmitir. Dier bir farklk ise, bilginin ak yönünün girdilerin tam tersi yönünde olmasr. ekil 2 de belirtilen bilgi ta türleri ktlar için de geçerlidir Balama Koullar Bu çalma kapsamnda yaplan süreç modellerinde her bir süreç bir olay tarafndan tetiklenerek balamaktadr. Bir süreç özel bir olay sonucu balayabilecei gibi birden fazla olay sonucu da ayn süreç balayabilmektedir. Dolay ile balama koullar minimum bir tane olup, herhangi bir üst limiti yoktur. Süreç modellerinde Olay (Event) nesne tipleri ile gösterilmektedir, ekil 3. ekil 4 Kalite el kitabn girdi ve çktlar ksmnda yer alan nesneler, ayn zamanda bir aktivite için girdi veya ktlar. Bir nesne hem girdi hem çkt olabilmektedir. Bu bölümde ise, aktivite özellikli olarak girdi ve ktlarn hangileri olduu belirtilmitir. Son olarak süre için bir kolon bulunmaktadr. Bu proje kapsamnda yaplan çalmalar henüz tamamlanmam ve süreçlerin süre bilgileri belirtilmemitir. Fakat proje paydalarn istei ve önerisi sonucunda sonradan içi otomatik olarak doldurulmak üzere süre kolonu tabloya eklenmi ve içi bo braklmr.

5 3.11. lgili ii kural Süreç içersinde mevzuat, tüzük ve kanunlardan da alntlar yaplarak yazlan i kurallar mevcuttur. Bunlar CMMI da süreç tanmlar için belirtilen kurallar/önlemler ba ile özdeletirebiliriz [2]. Süreç içerisindeki kurallar, Kural (Busines Rule) nesne tipinde tanmlanm ve bu bak altnda listelenmitir. kurallar, ekil 5 deki sembol ile gösterilmektedir. ekil Sürecin kullanld yerler Sürecin kullanld yerler, sürecin d süreç olarak çald yani balama koulunun dier bir süreçte vuku bulduu yerlerdir. Bu kriteri salayan süreçlerin süreç yolu bu bak altnda listelenmitir. Böylece, bir sürecin dier hangi süreçlerle ilikili olduu bir yönüyle belirtilmi olacaktr Kulland d süreçler Bir sürecin kulland d süreçler, o sürecin ne kadar dier süreçlere baml olduunu ve dier süreçlerle olan ilikinin dier yönünü belirtmektedir. D süreç, nesne tipi Süreç Arayüzü olarak tanmlanan nesnelerden olumaktadr. Bu süreçlerin, süreç yollar bu bak altnda listelenmitir. 4. tlar Ararmann baca k süreç modelleme dilerinde kullanlan notasyondan kaynaklanmaktadr. Aktivitelerin meydana geli srasn elde edilememesi sonucunda kalite el kitabn, aktiviteler ve sorumlular smnda yer alan maddelerde bir sralama mevcut deildir. Numaralandlma, modellerdeki nesnelerin model gösteriminin sol üst köesine yaknlklarna göre yaplmr. Ararma kapsamnda üretilen kalite el kitaplar ile mevzuat ve/ya kanun gibi mevcut süreç klavuzlar arasnda iliki kurulmamr. Bu mevcut süreç lavuzlarndan alnarak kullanlan kurallar, girdiler ve ktlar için, oluturulan kalite el kitaplarnda hangi dokümandan (klavuzdan) geldiine ilikin bilgiler süreç modellerinde yer almamaktadr. Bir dier kt da; kalite el kitaplarnda doal dilde cümlelerin yer almamas ve bunun yerine tablo yapn tercih edilmesidir. Bunun sebebi; hem süreç modellerindeki objelerin linguistik karakterleri dolayyla cümle kurmada yaanan ntlar, hem de projenin yapld organizasyonun istekleri rol oynamr. 5. Sonuç Kalite sistemlerinde süreçlerin kalite el kitab aracyla tanmlanm olmas organizasyon içerisindeki tüm fonksiyonel birimlerin süreçlerden ve bu süreçler için gerekli olan tüm aktivitelerden haberdar olmas salamaktadr. Kalite el kitabn varl, sürecin kontrolü (denetimi) ve iyiletirilmesi için eksikliklerin görülmesi açndan önemlidir. süreci modellemenin; süreç tanmlama ve iyiletirme gibi amaçlarla gerçekletirildii organizasyonlarda, kalite el kitab oluturmak için harcanan igücünde önemli ölçüde dü salanabilecei görülmütür. Kalknma ajanslar süreçlerinin modellendii proje kapsamnda gelitirilen süreç modellerinden, kalite el kitab oluturulmas ii gerçekletirilmitir. Tüm modüller için bu dokümanlar elde etmek sadece birkaç dakika almr. Bu amaçla 237 adet EPC ve/ya fonksiyon aac için toplam 687 sayfa kalite el kitab üretilmitir. Bu ilemleri manual olarak ortalama bir süreç için yapmak 1 saat sürmektedir. Her sürecin benzer efor ile dokümante edilebilecei varsay ile yaklaarak günde ortalama 8 saat çalan bir kiinin 30 günde yapaca i sadece 3-4 dakikaya indirilmitir. Bu da zaman ve efor kaybn engellemesine somut bir örnek tekil etmektedir. Üretilen dokümanlar proje paydalar ile iki aamada gözden geçirilmitir. Birinci aamada ablon üzerinde yaplan yorumlar sonucunda dokümanda tablo yapn kullanlmas tercih edilmitir. Proje paydalar tablo yapn okunabilirlii arttrd belirtmitir. kinci ama olarak da tüm süreçleri içeren kalite el kitaplar paydalara teslim edilmi ve yaplacak geri bildirimler sonucunda gerekli iyiletirmeler yaplacaktr. Bu amlar sonucunda oluacak nihai kalite el kitaplarn projenin gerçekletirildii organizasyon tarafndan, mevzuat deiklii çalmalarnda, süreç sahipleri tarafndan süreçlerin yürütülmesinde, süreç sahiplerinin itilmesinde ve süreçlerden etkilenmesi beklenen süreç d paydalarn (yararlan, yüklenici gibi) bilgilendirilmesinde kullanlmas planlanmaktadr. Dokümanlar henüz son kullanya ulamam ve proje tamamlanmamr. Ayrca, süreç modellerinde deiklik yönetimini gözlemleyebilecek kadar bir deim olmam veya bunun olabilmesi için gerekli süre geçmemitir. Bu nedenle, hedeflerin uzun vadedeki sonuçlar beklenmekte ve ararma devam etmektedir. leriki çalmalarda, aktiviteler arasnda sralamay nesneler arasndaki ilikilerden veya modelleme dili aracyla kullanlacak olan ek bir özellik sayesinde ortaya çkarmay hedefliyoruz. Bu sayede, süreç içersindeki aktivitelerin hangi sra ile gerçekletirilmesi gerektii daha rahat anlalabilecektir.

6 Dier gelitirme çalmas ise, süreç modellerinde bulunan ve kalite el kitabnda özellikleri listelenen nesnelere, girdi, çkt ve i kural gibi, referans eklemeye olanak salayan bir özellik tanmlamaktr. Teekkür Devlet Planlama Tekilat Müstearl, Çukurova Kalknma Ajans ve zmir Kalknma Ajans na bu çalmaya verdikleri katklar ve destek için teekkür ederiz. Devlet Planlama Tekilat bünyesinde çalan Nahit Bingöl, Ramazan Güven, lgen erifeken, Zeyneb Ersayn, Selçuk Ylmaz, Erdem Kazaz ve Volkan Baman a da ayrca teekkürlerimizi sunarz. Banu Aysolmaz ve Ahmet Cokunçay a çalma süreci boyunca yaptklar katklar ve bu çalma ile e zamanl yapm olduklar zamanl Süreci Modelleme ve Gereksinim Analizi için bir Yaklam çalma ile ilgili paylamlar için teekkür ederiz. Kaynaklar [1] ISO 9001: 2008, Quality management systems Requirements chaper 4.1 and 4.2 [2] CMMI for Development, Version 1.2, pp. 77 [3] Cobit Framework 4.1, ISACA, pp 21, 89 [4] ITIL Servide Design Document, Process Documentation Templates [5] Vlasta Svatá (2009), Business Process Modelling In Government Institutions, in IDIMT-2009, 17th Interdisciplinary Information Management Talks [6] Cokunçay, A., & Aysolmaz, B., & Demirörs, D., & Bilen, Ö., & Doan, (2010). Bridging The Gap Between Business Process Modeling And Software Requirements Analysis: A Case Study [7] Scheer, A.W. and Schneider, K. (2006). Aris - Architecture of Integrated Information Systems. In P. Bernus, K. Mertins and G. Schmidt (Ed.), Handbook on Architectures of Information Systems, pp [8] Siegeris, J., & Grasl, O. (2008), Model Driven Business Transformation An Experince Report, 6th International Conference on Business Process Management, Milan, ITALY [9] O'Neill, P., & Sohal, AS.(1999), Business Process Reengineering A review of recent literature, Technovation, pp. 571

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYEL K LEMLER KILAVUZU

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYEL K LEMLER KILAVUZU KURUMSAL YÖNETM VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYELK LEMLER KILAVUZU 2012 çerik Bilgileri 1. HRAÇÇI RKET PORTAL KATILIM SÜREC...3 2. RKET KULLANICISI PORTAL KAYIT LEMLER...6 2 / 12 1. HRAÇÇI RKET

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGANZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALIMA PROGRAMI 1 Giri 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 say Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüe giren 4562 say Organize Sanayi Bölgeleri Yasas takiben,

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

Yaz m Do rulama Sürecinde Gereksinim Yönetim Arac Kullan

Yaz m Do rulama Sürecinde Gereksinim Yönetim Arac Kullan Yazm Dorulama Sürecinde Gereksinim Yönetim Arac Kullan Using Requirement Management Tool in Software Verification Process Dervi, Akyüz Yazm Test Birimi ASELSAN MGEO, Ankara dakyuz@mgeo.aselsan.com.tr Özet

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SÜREÇLERİNİN STANDARTLARA DAYALI MODELLENMESİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SÜREÇLERİNİN STANDARTLARA DAYALI MODELLENMESİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SÜREÇLERİNİN STANDARTLARA DAYALI MODELLENMESİ Ender ŞAHİNASLAN Bilgi Güvenlik Yöneticisi BANK ASYA, İstanbul ender.sahinaslan@bankasya.com.tr Arzu KANTÜRK Bilgi Güvenlik Uzmanı BANK

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Bi lgi Teknoloji leri Süreçleri ni n Standartlara Dayalı Modellenmesi

Bi lgi Teknoloji leri Süreçleri ni n Standartlara Dayalı Modellenmesi Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Bi lgi Teknoloji leri Süreçleri ni n Standartlara Dayalı Modellenmesi Ender Şahinaslan 1, Arzu Kantürk

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

GENEL BAKI 1. Doç. Dr. Serdar ÖZKAN

GENEL BAKI 1. Doç. Dr. Serdar ÖZKAN KOBLER N TÜRKYE FNANSAL RAPORLAMA STANDARDI NA GENEL BAKI 1 Doç. Dr. Serdar ÖZKAN ÖZET KOB ler için Uluslararas Finansal Raporlama Standard, Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu tarafndan 9 Temmuz 2009

Detaylı

Sürekli Entegrasyon ve STM deki Uygulamalar

Sürekli Entegrasyon ve STM deki Uygulamalar Sürekli Entegrasyon ve STM deki Uygulamalar Continuous Integration and its Implementations in STM Serkan Zengin STM A.. Ankara szengin@stm.com.tr Hayrullah Kale STM A.. Ankara hkale@stm.com.tr Özet Bu

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Da m ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi

Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Da m ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dam ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi Hasan EROLU 1 Musa AYDIN 2 1,2 Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü Mühendislik-Mimarlk Fakültesi Selçuk

Detaylı

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 EM ÖRETM YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU EKM Ekim aynda düzenlenen ilk toplantda, okulumuz öretmenlerine program hakknda bilgilendirme yapld. Okulumuzda,

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

RAY-KÖPRÜ ETK LE VE UYGULAMASI TRACK BRIDGE INTERACTION IN HIGH-SPEED RAILWAY BRIDGES AND ITS APPLICATION

RAY-KÖPRÜ ETK LE VE UYGULAMASI TRACK BRIDGE INTERACTION IN HIGH-SPEED RAILWAY BRIDGES AND ITS APPLICATION 5. Uluslararasleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mays 009, Karabük, Türkiye YÜKSEK HIZLI DEMRYOLU KÖPRÜLERNDE RAY-KÖPRÜ ETKLE VE UYGULAMASI TRACK BRIDGE INTERACTION IN HIGH-SPEED RAILWAY BRIDGES

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

TÜRK DEN Z KUVVETLER DEN ZALTILARININ

TÜRK DEN Z KUVVETLER DEN ZALTILARININ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (53-60) TÜRK DENZ KUVVETLER DENZALTILARININ SEÇN AHP LE DEERLENDLMES Dz.Ütm. Hakan PALAZ Hava Harp Okulu Havack ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

ETK N D NAM K ANAL Z YÖNTEM VE UYGULAMASI EFFECTIVE DYNAMIC ANALYSIS METHOD AND ITS APPLICATION FOR HIGH SPEED RAILWAY BRIDGES

ETK N D NAM K ANAL Z YÖNTEM VE UYGULAMASI EFFECTIVE DYNAMIC ANALYSIS METHOD AND ITS APPLICATION FOR HIGH SPEED RAILWAY BRIDGES 5. Uluslararasleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mays 009, Karabük, Türkiye YÜKSEK HIZLI DEMRYOLU KÖPRÜLERNDE ETKN DNAMK ANALZ YÖNTEM VE UYGULAMASI EFFECTIVE DYNAMIC ANALYSIS METHOD AND ITS

Detaylı

Elektrik Enerjisinde Piyasa Kaosu ve Üç Ku ak Özelle tirmeler

Elektrik Enerjisinde Piyasa Kaosu ve Üç Ku ak Özelle tirmeler Elektrik Enerjisinde Piyasa Kaosu ve Üç Kuak Özelletirmeler Av. Hayati Küçük EMO Hukuk Müaviri Elektrik enerjisi alannda bu güne kadar gerçekletirilen özelletirmeleri üç ayr dönemde ele almak mümkündür.

Detaylı

Elaz yöresi vi ne mermer tozu katk hafif betonun bas nç ve ultrasonik ses geçirgenli i özelli inin ara lmas

Elaz yöresi vi ne mermer tozu katk hafif betonun bas nç ve ultrasonik ses geçirgenli i özelli inin ara lmas 1 Tanyld ve Cokun, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 27(2): 1-14 (211) Elaz yöresi vine mermer tozu katk hafif betonun basnç ve ultrasonik ses geçirgenlii özelliinin aralmas Harun TANYILDIZI,

Detaylı

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Deniz KARATOPRAK 1 Meltem Turhan YÖNDEM 2 1 Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler 1,2, Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara,

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ TÜRKYE DEK ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSELER MÜZK BÖLÜMLER ÖRENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ MÜZKSEL TME-ALGILAMA BOYUTUNUN DEERLENDLMES

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

lkö retim Matematik Ö retmen Adaylar n Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavray lar

lkö retim Matematik Ö retmen Adaylar n Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavray lar lköretim Matematik Öretmen Adaylarn Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavraylar Yasemin ESEN a1, Erdinç ÇAKIROLU b a Kocaeli Üniversitesi b Ortadou Teknik Üniversitesi Özet: Bu çalmada öretmen adaylarn

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Phoenix Contact'ta veri koruma

Phoenix Contact'ta veri koruma Phoenix Contact'ta veri koruma irket olarak ürün ve hizmetlerimizle ilgilenmenizden memnunuz ve size kiisel verilerinizin korunmasna yönelik yaklaz hakknda baz kilit bilgiler vermek istiyoruz. Kiisel verilerin

Detaylı

PATLAYICILAR LE KONTROLLÜ YIKIMI

PATLAYICILAR LE KONTROLLÜ YIKIMI 5. Uluslararasleri Teknolojiler Sempozyumu (ITS 09), 13-15 Mays 2009, Karabük, Türkiye R BETONRME SNY YPISININ BLGSYR ORTMIND PTLYICILR LE KONTROLLÜ YIKIMI THE CONTROLLED DEMOLITION OF INDUSTRIL BUILDING

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI MDR? Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations Tarm Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye,

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

zamanl Süreci Modelleme ve Gereksinim Analizi için bir

zamanl Süreci Modelleme ve Gereksinim Analizi için bir zamanl Süreci Modelleme ve Gereksinim Analizi için bir Yakla m An Approach for Concurrent Business Process Modeling and Requirements Analysis Ahmet Co kunçay Bili im Sistemleri Bölümü ODTÜ, Ankara ahmet@ii.metu.edu.tr

Detaylı

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC Say 24, Nisan 2011 Kent Karayollarnda Kapasitenin Bulank Mantk le Modellenmesi N.Bargan,.ahinolu KENT KARAYOLLARINDA KAPASTENN BULANIK MANTIK LE MODELLENMES Nuran BAIRGAN 1, lker AHNOLU 2 1 Dumlupnar Üniversitesi,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Veri madencilii nde yapsal olmayan verinin analizi: Metin ve web madencilii

Veri madencilii nde yapsal olmayan verinin analizi: Metin ve web madencilii www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 2 (2009) 48-58 statistikçiler Dergisi Veri madencilii nde yapsal olmayan verinin analizi: Metin ve web madencilii M. Özgür Dolgun SPSS, Çankaya Mah. Mahmut

Detaylı

HAYVAN DENEYLER ETK KURULU

HAYVAN DENEYLER ETK KURULU HAYVAN DENEYLER ETK KURULU Dr. Mustafa Olguner Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Ba!kan kan" Deney hayvanlar"n"n n kullan"m m nedenleri laç,, aa,, gdag ve kullanm gerekli dier maddelerin gelitirme, etkinlik

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Yaz m Konfigürasyon Yönetimi Örüntüleri Aras nda Otomatik Geçi

Yaz m Konfigürasyon Yönetimi Örüntüleri Aras nda Otomatik Geçi Yazm Konfigürasyon Yönetimi Örüntüleri Arasnda Otomatik Geçi Automatic Transition Between Software Configuration Management Patterns Fatma Gülah Kandemir Yazm Test ve Yönetim Birimi ASELSAN MGEO, Ankara

Detaylı

Rüzgâr Fotovoltaik Otonom Hibrid Güç Sistemlerinin Optimum Maliyetle Boyutland lmas Üzerine Paket Bir Yaz m

Rüzgâr Fotovoltaik Otonom Hibrid Güç Sistemlerinin Optimum Maliyetle Boyutland lmas Üzerine Paket Bir Yaz m Rüzgâr Fotovoltaik Otonom Hibrid Güç Sistemlerinin Optimum Maliyetle Boyutlandlmas Üzerine Paket Bir Yazm 1 F.Salmanolu, 2 N.S. Çetin 1,2 Ege Üniversitesi, Güne Enerjisi Enstitüsü, 35100 Bornova ZMR 1

Detaylı

www.muzikegitimcileri.net

www.muzikegitimcileri.net Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ KONTRBAS ENDE ÇADA TÜRK MÜZ ESERLERN YER VE DEERLENDLMES ÖZET H. Özgür AKKOR Yrd. Doç. Dr. Uur TÜRKMEN Afyon Kocatepe Ü.Devlet Konservatuvar

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek.

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek. Senkron Motorlara Yol Verme ekilleri Bir asenkron motora gerilim uygulandnda direkt olarak yol alr. Bunun için yardmc bir düzenee ihtiyaç yoktur. Senkron motorlar ise gerilim uygulandnda direkt olarak

Detaylı

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELBELEDYEBAKANLII ÇKONTROLSSTEM (2014-2016) 14 1 1 Korkuteli Belediye Başkanlığı İç Kontrol Sistemi KorkuteliBelediyeBakanl çkontrolstandartlareylemplan

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

SERBEST MUHASEBEC K VE SERBEST MUHASEBEC MAL HESAPLANMASI ÜZER NE B R SAHA ARA TIRMASI

SERBEST MUHASEBEC K VE SERBEST MUHASEBEC MAL HESAPLANMASI ÜZER NE B R SAHA ARA TIRMASI SERBEST MUHASEBECK VE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLK SEKTÖRÜNDE YAAM BOYU DEERN HESAPLANMASI ÜZERNE BR SAHA ARATIRMASI Yrd. Doç. Dr. ükrü Yaprakl Ercan Keser Atatürk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi ktisadi

Detaylı

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar Von Neumann Mimarisinin Bileenleri 1 Bellek 2 Merkezi lem Birimi 3 Giri/Çk Birimleri Yazmaçlar letiim Yollar Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"!

T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi 0NE AT SÖZLE0ME TASARISI Götürü Bedel Hizmet

Detaylı

P I. R dir. Bu de er stator sarg lar n direnci. : Stator bir faz sarg n a.c. omik direncini ( ) göstermektedir.

P I. R dir. Bu de er stator sarg lar n direnci. : Stator bir faz sarg n a.c. omik direncini ( ) göstermektedir. Asenkron Motorun Bota Çalmas Bota çallan asenkron motorlar ebekeden bir güç çekerler. Bu çekilen güç, stator demir kayplar ile sürtünme ve vantilasyon kayplarn toplam verir. Bota çalan motorun devir say

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar 30 EYLÜL 2012 TAR*H* *T*BAR*YLE DÜZENLENEN F*NANSAL TABLOLARIMIZA *L*K*N BEYANIMIZ liikte

Detaylı

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ 154 kv GERMENCK-TRE EH TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ 154 kv GERMENCK-TRE EH ( AYDIN L-GERMENCK-ZMR L-TRE LÇELER ) AYDIN-ZMR ANKARA-HAZRAN 2008 1 154 kv GERMENCK-TRE EH BÖLÜM - 1 GENEL LKELER 2

Detaylı

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER YASAL LETM YÖNTEMLERN SEÇMEN DAVRANIINA ETK VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇMLER Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi T Bölümü Bakan Siyaset sklkla satranç metaforuna dayanlarak tanmlanan

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

NAAT PROJELERNDE YATIRIM KARARI SÜRECNN ANALZ LE LGL BR MODEL ÖNERS

NAAT PROJELERNDE YATIRIM KARARI SÜRECNN ANALZ LE LGL BR MODEL ÖNERS ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral)k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 NAAT PROJELERNDE YATIRIM KARARI SÜRECNN ANALZ LE LGL BR MODEL ÖNERS M. Emin ÖCAL ve lker GÖNEN Ç.Ü.,

Detaylı

Model Güdümlü Geliştirme ile Gömülü Kaynakların Yönetimi

Model Güdümlü Geliştirme ile Gömülü Kaynakların Yönetimi Model Güdümlü Geliştirme ile Gömülü Kaynakların Yönetimi Can Öz EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ A.B.D. 1 İçerik Kaynak Yönetimi Problemi Kaynak Yönetimi Modellemesinin

Detaylı

BÖLÜM 5. Gerilim Azaltan Dönü türücünün Kal Durum Devre Analizi

BÖLÜM 5. Gerilim Azaltan Dönü türücünün Kal Durum Devre Analizi BÖÜM 5 DC-DC DÖNÜTÜRÜCÜER A. Deneyin Amac DC-DC erilim azaltan dönütürücü (buck converter) ve DC-DC erilim artran dönütürücü (boost converter) devrelerinin davranlar incelemek. Bu deneyde erilim azaltan

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

Nüfusun büyümesi, ya lanma süreci ve ilaç kullan na kar tavr n de mesi, ticari bask lar (promosyon, reklam vs.) sonucu ilaç kullan ndaki art lar,

Nüfusun büyümesi, ya lanma süreci ve ilaç kullan na kar tavr n de mesi, ticari bask lar (promosyon, reklam vs.) sonucu ilaç kullan ndaki art lar, DEER LAÇLAR RAPORU Herkesin saa ve sak hizmetlerine eit ulama hakkn olduu, sak hizmetlerinin kalitesinin yüksek olduu, dayanma üzerine kurulu ve tüm toplumun katna açk olarak yaplandlm bir sak sistemi

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı