MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects With Social Profitability Aalysis M.Alper DEMİRBUĞAN OZET Proje değerledirmede kullaıla başlıca yaklaşımlar ticari ve sosyal karlılık aalizleridir. Ticari karlılık değerledirmeside karlılık, piyasa fiyatları ile belirleir. Sosyal karlılık değerledirmeside ise karlılık düzeyi, projede kullaıla üretim faktörlerii ulusal ekoomiye ola gerçek maliyetlerii yasıtıldığı gölge fiyatlar kullaılarak araştırılır. Made yatakları içi hazırlaa projeleri sosyal karlılık aalizi ile değerledirilmesi, ülkemizdeki sıırlı kayakları optimum kullaımı açısıda büyük öem taşımaktadır. Aahtar Sözcükler: Proje Değerledirme, Gölge Fiyat, Sosyal Karlılık. ABSTRACT Mai approaches used i project evaluatio are commercial ad social profitability aalysis. I the commercial appraisal, profitability is determied by market prices. I the social profitability appraisal, profitability level is determied by shadow prices by which real costs of all productio meas to atioal ecoomy used i project are reflected. Appraisal of mie ivesmet projects with social profitability aalysis has great importace for optimum use of scarce resourses of Turkey. Keywords: Project Appraisal, Shadow Price, Social Profitability. o Dr., MTA Geel Müdürlüğü, Fizibilite Etüdleri Dairesi Başkalığı, ANKARA, 25

2 1.GİRİŞ Projeler başlagıçta ekoomide belirli kayakları yatırım içi ayrılması şeklide fedakarlık gerektirmekte ve bu kayakları kullaılması ile gelecekte çeşitli faydalar yaratmayı amaçlamaktadır. Proje değerledirme ile, bir yatırım projesii ortaya çıkaracağı fayda ve maliyetler karşılaştırılarak bu yatırımı cazip olup olmadığı araştırılır. Başka bir taımlama ile proje değerledirme, sıırlı kayakları e verimli şekilde kullaılmasıı sağlayacak seçeeği belirlemeside öemli bir araçtır. Proje değerledirme, geleceğe ilişki kararlar almak olduğuda, beklee gelir ve giderler karşılaştırılarak, yatırım kararıa temel oluştura karlılık ölçütleriyle irdeleir. Karlılık değerledirmesi projeyi üstlee girişimcii iteliği ve amacıa göre ticari ve sosyal karlılık değerledirmesi olmak üzere iki biçimde farklılık gösterir. Karlılık değerledirmesi, fayda ve maliyetleri eleri içermesi ile değil, fayda ve maliyetleri asıl karşılaştırılarak souca gidileceği ile ilgilidir. Dolayısıyla bir madecilik yatırım projesi ister ticari, ister sosyal karlılık açısıda değerledirilsi, her ikiside de ayı temel yötemler uygulaacaktır. Bu çalışmada, ulusal karlılık değerledirmesie yöelik olarak geliştirilmiş ola Sosyal Fayda Maliyet Aalizi (SFMA) yötemleri kuramsal olarak icelemekte ve kou bir madecilik yatırım projesie uygulaarak öreklemeye çalışılmaktadır. 2. TİCARİ KARLILIK DEĞERLENDİRMESİ Geel olarak firmalar bir projeye yatırım yapma ya da yapmama kararı alırke, projei karlılık düzeyii göz öüe alırlar. Bir yatırım öerisii ticari karlılık açısıda değerledirilmeside yaygı olarak kullaıla yötemler, paraı zama değerii göz öüe ala Net Bugükü Değer(NBD) ve İç Karlılık Oraı(İKO) yötemleridir. Net Bugükü Değer Yötemi: Bir yatırım projesii Net Bugükü Değeri (NBD), projei ömrü boyuca ede olduğu et akit akımlarıı öcede saptamış belirli bir iskoto oraıa göre idirgemiş değerleri toplamıdır. Bu taıma göre Net Bugükü Değer; NBD= I A t /(1+r)' (1) t=0 dir. Burada; A t ; t ici yıldaki akit akımı (t=0,1,2 ) : Proje ömrü r : iskoto oraıdır. Bir projei kabul edilebilmesi içi NBD > 0 olmalıdır. Birde fazla yatırım projesi arasıda seçim söz kousu olduğuda, öcelik sırası et bugükü değerleri büyüklüğüe göre saptaır. İç Karlılık Oraı Yötemi: Bir yatırımı iç karlılık oraı, et bugükü değeri sıfıra eşitleye iskoto oraıdır. Yai; NBD= IA,/(1+r*), = 0 (2) t=0 eşitliğii sağlaya r* iskoto oraıdır. Bulua iskoto oraı ya da iç karlılık oraı (İKO), e az yatırımcıı projede beklediği karlılık oraı (r) kadar ise yatırım öerisi kabul edilir. 3. SOSYAL KARLILIK DEĞERLENDİRMESİ YÖNTEMLERİ Kuramsal olarak tam rekabeti buluduğu piyasalarda arz ve talep koşulları soucu oluşa fiyatları kayakları fırsat maliyetii, ya da kıtlığıı tam olarak yasıttığı varsayılır. Dolayısıyla, söz kousu koşulları gerçekleştiği ortamda bir yatırım projesii ticari ve sosyal karlılığı arasıda fark olmayacaktır. Acak gelişmekte ola ülkeleri temel özellikleride biri piyasalardaki çarpıklıklar ve piyasa fiyatlarıı kayakları gerçek değerii yasıtmamasıdır. Bu edele gelişmekte ola ülkelerde ticari ve sosyal karlılık farklı olmaktadır. Sosyal karlılık aalizie yöelik olarak Sosyal Fayda Maliyet Aalizi (SFMA) yötemleri geliştirilmiştir. SFMA ile proje değerledirmede, belirli ulusal amaçları gerçekleştirmek içi öerile yatırım projelerii doğruda ve dolaylı tüm fayda ve maliyetleri, gölge fiyatlarla karşılaştırılır. Kuramsal olarak gölge fiyatlar, tam rekabet 26

3 koşullarıdaki dege fiyatlarıı belirlemek içi kullaılırlar. Uygulamada e yaygı olarak kullaıla SFMA yötemleri UNIDO(Birleşmiş Milletler Sıai Kalkıma Örgütü) ve Düya Bakasıca öerile yötemlerdir. UNIDO yötemide kullaıla hesap birimi, e düşük tüketim düzeyideki kişi içi oluşa, iç fiyat ciside tüketim faydalarıı et bugükü değeridir(unido 1978). Little ve Mirlees(1977) ve Squire ve Tak(1975)' ca geliştirile Düya Bakası yötemide ise hesap birimi, döüştürülebilir(kovertibil) döviz ciside hesaplaa sosyal gelirdir. UNIDO ve Düya Bakası yaklaşımları arasıdaki ilşkiler aşağıdaki biçimde özetleebilir. Bir projei ihraç malı ürettiği ve bu üretimi gerçekleştirmek içi yerli ve ithal girdiler kulladığı kabul edilsi. Bu durumda, resmi döviz kuru(oer), ihraç ve ithal edile ürü ve girdileri sıır fiyatlarıa (sırasıyla FOB ve CİF fiyatları) uygulaacak ve yerli girdileri de göz öüe alımasıyla bu değerler projei et fayda akımlarıı belirlemeside temel oluşturacaktır. İhraç edile ürüü FOB değeri içi X, ithal edile girdii CİF değeri içi M, ve yerli girdi değeri içi D simgeleri verildiğide projei herhagi bir yıl içi et faydası; NB=(OER)X-(OER)M-D (3) olacaktır. Uygu bir idirgeme oraıyla toplam NB>0 olduğuda proje kabul edilecektir. Ticari karlılık yaklaşımıa ola ilk itiraz, resmi döviz kuruu özellikle az gelişmiş ülkelerde dövizi ekoomi içi gerçek değerii duyarlı olarak yasıtmadığıa ilişkidir. Tarife, kota sıırlamaları gibi korumacı politikalar, iç fiyat yapısıı bozarak kayakları iç üretim ve dış ticaret arasıda etki dağılımıa olaak vermemektedir. Gerek UNIDO, gerekse Düya Bakası yaklaşımları döviz kuru içi bir düzeltme pirimi uygular. UNIDO yaklaşımıda döviz kuru, dövizi gölge fiyatı(ser)ile ifade edilir. Dövizi gölge fiyatı (SER), mevcut döviz stokuu bir birim artırılabilmesi içi dövizi yerel kullaıcıları açısıda ifade edile ekoomik değeridir. SER' i hesaplaması içi aşağıdaki formül öerilir. SER = (M+T m ) +(X-S X ) / M+X Burada; M X T m S x : İthalatı CİF değeri : İhracatı FOB değeri : İthalat üzeride alıa vergi gelirleri : İhracat idirimleridir. SER'i uygulaması ile (3) ifadesi, NB' = (SER)X - (SER)M - D Ya da daha yalı olarak NB'=(SER)(X-M)-D (4) Şeklide yazılabilir. Düya Bakasıca öerile yaklaşımda bu işlemi tersi öerilmektedir. Bu yaklaşımda her şey iç tüketim yerie, döviz ciside ifade edilir. OER'i SER'e oraı, stadart döüştürme faktörü(scf.a) olarak belirleir. O zama (4) ifadesi; NB'=(OER)(X-M)-aD (5) Şeklie döüşür. (4) ifadesi a = OER/SER ile çarpılarak (5) ifadesi elde edildiğide, iki yaklaşım ayı soucu vermektedir. Pratikte et faydaı iç tüketim bileşei, döviz ciside eşdeğerie yalızca tek bir stadart döüştürme faktörü(a) kullaılarak döüştürülemez. Buu yerie bütü ticarete kou olmaya mallar, ayrı ayrı dış ticarete kou olabilecek bileşelerie ayrılıp sıır fiyatları ile değerledirilir. Bu durum her bir dış ticarete kou olmaya mal içi ayrı bir döüştürme faktörüü hesaplamasıı gerektirir. Bu döüştürme faktörleri ß ile gösterilirse (5) ifadesi, NB'=(OER)(X-M)-I ßiDi (6) İ=1 olarak yazılabilir. Her iki yötemde gölge fiyatladırmaya ilişki olarak karşılaşıla diğer bir problem de iş gücüü fiyatladırılmasıdır. Nasılki hükümeti izlediği kur politikası dövizi marjial tüketim değerii gerçek değeri altıda belirliyorsa vasıfsız işgücü piyasasıdaki mekaizma da ücretleri, projede kullaılması edei ile ekoomii başka bir kesimide çekile işgücüü kaybedile et çıktısı(m)'ı üzeride belirlemesie ede olur. 27

4 Dolayısıyla, D terimi altıda gruplaa yerli girdiler, işçilik(l) ve işçilik dışı girdiler(nl) olarak ayrıştırılır ve işçilik, gölge işgücü orai(ewr) kullaılarak yeide belirleir. İşgücü düzeltme faktörü(ewr*), işgücüü kaybedile marjial ürüü(m)'i Pazar fiyatları ile ifade edile ücrete(w) bölümesiyle belirleir. O zama (6) ifadesi UNIDO yaklaşımıda aşağıdaki biçime döüşür. NB'=(SER)(X-M)-a{(EWR*)L+NL} (7) (3)-(7) arasıdaki ifadeler, iki yaklaşımda gölge fiyatladırmadaki düzelemeleri matığıı özetlemektedir. Bu aalitik çerçevei gelir dağılımı yargılarıı yorumlayacak şekilde geişletilmesi ile sosyal fayda maliyet aalizi(sfma) oluşturulmaktadır. Bu yargılar iki çeşittir. Biricisi tüketimi kuşaklar arasıda optimum dağılımıa(itertemproral) ikicisi ise bu tüketimi ayı zama dilimide yaşayalar arasıda optimum dağılımıa(itrapersoel) ilişkidir. Birici soru, ekoomideki toplam tasarruf(yatırım) oraıı ekoomi içi yeterli olup olmadığı ile ilgilidir. Projede doğa et faydaı hükümet ve ücretler yolu ile işçiler arasıda paylaşıldığı, hükümet içi oluşa gelir artışıı tümüü yeide yatırılırke işçi gelirlerideki artışı tümüü tüketildiğii ve ekoomideki tasarrufları optimum düzeyde olmadığıı varsayalım. Bu durumda, tasarruflar bir düzeltme faktörüyle yeide değerledirilirler. Bu düzeltme faktörü UNIDO termiolojiside yatırımı gölge fiyatı(piv), Düya Bakası yaklaşımıda ise kamu geliri(v) olarak adladırılır. Piv, birim yatırımda elde edile toplam tüketim faydalarıı et bugükü değeridir. Piv içi öerile formül; Piv =(1 - s ) / i - sq ' dur. (8) Burada; s : Yatırımda doğa marjial gelir içerisideki yeide yatırılabilir pay q : Sermayei marjial verimliliği i : Tüketim idirgeme oraı' dır. Ücret gelirideki artış(al) ve hükümet içi oluşa gelir artışı(nb-al) ile gösterilirse, UNIDO yaklaşımıyla sosyal karlılık düzeyi, olarak belirleir. Düya Bakası yaklaşımıda yatırılabilir döviz, hesap birimi seçildiğide prosüdür tersie çevrilir. Yatırımla uyumlu hale getirebilmek içi işçileri tüketimide ortaya çıka artış, (Piv ) kullaılarak. idirgeir. NSB=(NB'-AL) + AL / Piv (10) (10) ifadesideki AL terimi, farklı tüketim düzeylerideki gruplarda yer ala bireyleri tüketimlerideki artışı toplamı olarak düşüülebilir ve aşağıdaki gibi geişletilebilir. d,al1 + +diali+ +dal (11) (11) ifadeside sayıda tüketim grubu vardır ve di ğer grupta yer ala bireyleri ekstra tüketimlerii ekstra faydasıı yasıta "dağıtım ağırlığıdır", i'i ortalama tüketim düzeyideki grubu temsil ettiği kabul edildiğide di=1 olarak değerleecek ve diğer gruplar içi dağılım ağırlıkları d,>di>d olacaktır. Dolayısıyla, tüketim dağılımıı iki boyutuu da kapsaya ifade aşağıdaki gibi yazılabilir. NSB=(NB'-AL)+IALidi/Piv (12) i=1 4. ÖRNEK UYGULAMA Düya Bakası yaklaşımıyla Sosyal Karlılık Aalizii, Edire-Hacıumur projesie uygulamasıyla kou örekleebilir. Hacıumur projesiyle, yöredeki ısıma ihtiyacıı giderilmesie yöelik olarak kömür üretimi amaçlamaktadır. Hacıumur sahasıdaki görüür kömür rezervi to olarak tahmi edilmiş olup bu rezervi bir yıllık yatırım döemide sora, yıllık 5000 to üretimle 7 yılda tüketilmesi plalamıştır. Yatırımlar, işletme döemi gelir ve giderlerii 2002 piyasa fiyatlarıyla yıllara göre dağılımı Çizelge 1' de verilmiştir. Fayda ve maliyetleri madecilik fou kredileri içi uygulaa %25 idirgeme oraı üzeride yatırımı başlagıç yılıa idirgeerek karşılaştırılması soucuda ticari karlılığı yasıta NBD, - 5,5 milyar TL olarak bulumuştur. NSB=Piv(NB-AL)+AL (9) 28

5 Çizelge 1. Fayda ve Maliyetleri Piyasa Fiyatlarıyla Dağılımı(* Milyar TL) Yıllar İşletme Giderleri İşçilik Vasıflı Vasıfsız İşçilik Dışı Toplam Giderler Nakit Akımı NB = 5, (200) Bu proje içi ulusal parametreler, yai belirli bir ekoomi içide yer ala bütü projelerde ayı değerlerde uygulaa temel gölge fiyatlar Çizelge 2' deki gibidir. Çizelge2. Türkiye İçi Ulusal Parametreler (Demirbuga 1991, DPT 2002) Parametre Tasarruf Oraı(s) Dövizi Gölge Fiyatı(SER) Stadart Döüştürme Faktörü(oc) Sermayei Marjial Verimliligi(q) Yatırımı Gölge Fiyatı(Piv) İşçiliği Gölge Fiyatı Ekoomik Sosyal Vasıfsız İşçilik İçi Tüketim Dağ.Ağ.(d) Değer 0,25 1,10 0,90 0,10 1,5 0,50 0,40 1,2 Düya Bakası yaklaşımıda dış ticarete kou ola ya da olmaya tüm mal ve hizmetler sıır fiyatları, yai düya fiyatlarıyla değerledirildiğide dövizi gölge fiyatı(f) doğal olarak 1 değerii almaktadır. Vasıflı işçilik(vv), vasıfsız işçilik(l) ve iç kayaklar içi gölge fiyatlar sırasıyla 0.90, 0.50 ve 0.90 değerlerii alır. Sosyal karlılık aalizide, projedeki fayda ve maliyetler, proje verilerie dayaılarak orasal olarak kayak kategorilerie ayrıştırılır (Çizelge 3a) ve bu oraları ilgili gölge fiyatlarla çarpımıyla döüştürme faktörleri buluur (Çizelge 3b). Gölge fiyatlarla fayda ve maliyetler, Çizelge 3b'deki ekoomik ve sosyal döüştürme faktörlerii Çizelge 1'deki ilgili fayda ve maliyetleri piyasa değerleriyle çarpılmasıyla belirleir. Hacıumur projesi içi ulusal karlılık düzeyii yasıta NBD, gölge fiyatlarla fayda ve maliyetleri %10 idirgeme oraı üzeride idirgemesi soucuda 80 milyar TL olarak belirlemiştir (Çizelge 4). Projede etkilee gelir grubuu vasıfsız işçiler oluşturmaktadır. Sosyal karlılık değerledirmesi, vasıfsız işçiliğe ilişki ekoomik döüştürme faktörüü tüketim dağılım faktörüyle ağırlıkladırılmasıyla ediile sosyal döüştürme faktörlerii ilgili fayda ve maliyetlerle çarpılmasıyla gerçekleştirilir. Projei sosyal NBD'i 94 milyar TL dir (Çizelge 4). Bu değerledirmede alaşılacağı gibi, firma açısıda bakıldığıda - 5,5 milyar TL NBD ile ticari karlılık ölçütüü aşamaya Hacıumur projesi, ulusal ekoomi açısıda icelediğide 94 milyar TL NBD ile sosyal karlılık ölçütüü karşılamaktadır. Çizelge 3. Fayda ve Maliyetleri Kayak Kategorilerie Göre Dağılımı ve Döüştürme Faktörleri a) Vasıflı İşçilik Vasıfsız İşçilik İşçilik Dışı İşit. Gideri Kayak Kategorileri(%) Döviz(F) Vasıflı İşçilik(vV) Vasıfsız İşçilik(L) İç Kayak(D) b) Döüştürme Faktörleri(%) Ekoomik 0,92 Vasıflı İşçilik 0,90 Vasıfsız İşçilik 0,50 İşçilik Dışı İşit. Gideri 0,86 0,91 Sosyal 0,92 0,90 0,40 0,85 0,

6 Çizelge4. Fayda ve Maliyetleri Gölge ve Sosyal Fiyatlarla Dağılımı(*Milyar TL) Yıllar İşletme Gideri İşçilik Vasıflı Vasıfsız işçilik Dışı Toplam Giderler Nakit Akımı 5. SONUÇ Gölge Fiyatlar ,2 11,4 9,5 79, ,3 154,7 (184) 54,4 NB'=80 Sosyal Fiyatlar ,3 11,7 7,6 78,2 97,5 154,7 (184) 57,2 NSB = 94 Yatırım projelerii fayda ve maliyetlerii ulusal ekoomi açısıda sistematik biçimde değerledirilebilmesie yöelik olarak geliştirile Sosyal Fayda Maliyet Aalizi(SFMA) yötemleri, kalkıma plalaması içi öemli bir aalitik çözümleme aracıdır. SFMA ile bir projei ihtiyaç duyduğu kıt kayakları projede kullaılmamaları durumuda kullaılabilecekleri alteratif alalar karşılaştırılarak kalkıma hedefleri üzerideki etkiler değerledirilir. Madecilik sektörüde yapılacak bir yatırım sadece bu sektörde değil, tekolojik bağıtılar edei ile diğer sektörler ve ekoomii tümü üzeride milli gelir, tasarruf, tüketim, istihdam, ithalat, ihracat gbi makro büyüklükler ve gelir dağılımı açısıda öemli etkiler meydaa getirir. Dolayısıyla, madecilik projelerii, ekoomi üzerideki her türlü dolaylı ve dolaysız etkileri göz öüde buludurularak, sosyal karlılık aaliziyle değerledirilmesi, ülkemizdeki sıırlı kayakları optimum kullaımı açısıda büyük öem taşımaktadır. Sosyal karlılık aalizi kuramıı öreklemesi amacıyla Hacıumur Projesi içi gerçekleştirile değerledirme, ticari ve sosyal karlılık düzeylerideki farklılaşmaya tipik bir örek oluşturmaktadır. KAYNAKLAR Demirbuga, A., 1991; "Yatırım Projelerii Ulusal Ekoomi Açısıda Değerledirilmesi", Uzmalık Tezi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Estitüsü, Akara. Devlet Plalama Teşkilatı, 2002; " Döemide Ekoomik ve Sosyal Göstergeler". Little, I.M.D. ve Mirrlees, Y.A., 1977; "Project Appraisal ad Plaig for Developig Coutries", Lodo, Heirema Educatio Books. Squire, L. Ve Tak, H.G.V, 1975; "Ecoomic Aalysis of Projects", Lodo, The Joh Hopkiys Uiversity Press. Tütücü Madecilik, 1996; "Hacıumur Kömür İşletmesi 5000 To/yıl satılabilir Kömür Üretim Kapasiteli Açık İşletme Projesi". Uited Natios Idustrial Developmet Orgaisatio (UNIDO), 1978, "Guide to Practical Project Appraisal-Social Cost Beefit Aaliysis i Developig Coutries", New York, U.N. 30

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ (İç Karlılık Oranı ve Net Bugünkü Değer Yöntemlerinin İncelenmesi)

YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ (İç Karlılık Oranı ve Net Bugünkü Değer Yöntemlerinin İncelenmesi) YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ (İç Karlılık Oraı ve Ne Bugükü Değer Yöemlerii İcelemesi) Tarık GEDİK, Kadri Cemil AKYÜZ, İlker AKYÜZ KTÜ Orma Fakülesi 680 TRABZON ÖZET Ulusal kalkımaı

Detaylı

DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü

DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ THE EFFECT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON AGRICULTURAL FOREIGN TRADE: THE CASE OF TURKEY Doç. Dr. ErĢa SEVER Aksaray Üiviversitesi

Detaylı

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1 Uluslararası Yöetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 2015 It. Joural of Maagemet Ecoomics ad Busiess, Vol. 11, No. 24, 2015 KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

m Ekonomisi Dergisi, Turkish Journal of Agricultural Economics, 11(1,) Haziran,, s:51-59.

m Ekonomisi Dergisi, Turkish Journal of Agricultural Economics, 11(1,) Haziran,, s:51-59. 2005, Tarı m Ekoomisi Dergisi, Turkish Joural of Agricultural Ecoomics, 11(1,) Hazira,, s:51-59. DÜNYA BANKASI VE BİRLEŞM İŞ MİLLETLER İ N KALKINMA POLİTİKALARI VE BÖLGESEL KALKINMADA YEN İ KAVRAMLAR ÖZET

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR 015CS4-015CS4- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO SALON NO SIRA NO Bu kitapçıkta İşletme Lisas Programıa ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığıızı türü A dır. Kitapçık

Detaylı

Bir Ağ Yönetim Sistemi: GuardiLAN

Bir Ağ Yönetim Sistemi: GuardiLAN Bir Ağ Yöetim Sistemi: GuardiLAN Erha Altıtaş, Our Özardıç, Salih Talay, Tolga Ayav Bilgisayar Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, İzmir {altitas, ozardic, stalay, tayav}@arf.iyte.edu.tr

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, 795-806, 2012 Vol 27, No 4, 795-806, 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK

Detaylı

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-2 / Sayı: 5 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

ULAŞTIRMA GENEL POLİTİKALARI VE PLANLARI SORUNU, ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ULAŞTIRMA GENEL POLİTİKALARI VE PLANLARI SORUNU, ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI ULAŞTIRMA GENEL POLİTİKALARI VE PLANLARI SORUNU, ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Sadetti ÖZEN 1, Dr. Birse KOLDEMİR 2 SUMMARY Trasportatio is a itegrated process i the form of precautios ad approaches that covers geeral

Detaylı

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ 46 PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ ÖZET Arş. Gör. İbrahim Zeki AKYURT Arş. Gör. Emrah ÖNDER Birçok işletme tarafıda stok politikası olarak, düşük

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN EKONOMİKLİK DEĞERLENDİRMESİNDE DİNAMİK YÖNTEMLER: KAYNAK KULLANIMI AÇISINDAN YAKLAŞIM

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN EKONOMİKLİK DEĞERLENDİRMESİNDE DİNAMİK YÖNTEMLER: KAYNAK KULLANIMI AÇISINDAN YAKLAŞIM MADENCİLİK, Cilt 44, Sayı 3, Sayfa 3-8, Eylül 25 Vol.44, No. 3, pp 3-8, September 25 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN EKONOMİKLİK DEĞERLENDİRMESİNDE DİNAMİK YÖNTEMLER: KAYNAK KULLANIMI AÇISINDAN YAKLAŞIM

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI A Seismograph Data-based Excel Program for Determiatio of Dyamic Soil Properties i Quake Zoes

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cil 1 Sayı 4 ISSN 1309-6729 Ocak 2013 Sahibi Selçuk Üiversiesi Akşehir Meslek Yüksek Okulu Adıa Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU Ediör Öğr.

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi GRACE Uydu Verileri ile Yer Sistemi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi (Moitorig the Mass Variatios withi the Earth System from GRACE Satellite Data) Mehmet

Detaylı

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK Kostadi Treçevski Aeta Gatsovska Naditsa İvaovska İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK DÖRT YILLIK MESLEKİ OKULLARA AİT SINIF III İKTİSAT - HUKUK VE TİCARET MESLEĞİ TİCARET VE PAZARLAMA TEKNİSYENİ Deetleyeler:

Detaylı

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ 7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8-30 Hazira 00 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ SEMPOZYUM ONUR KURULU Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Cüeyt Ca, ODTÜ Fe ve Edebiyat Fakültesi Dekaı Prof. Dr. Caa

Detaylı

GENCER-AYDOĞAN-KOCABAŞ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ

GENCER-AYDOĞAN-KOCABAŞ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ Ceriye GENCER 1 Emel Kızılkaya AYDOĞAN 2 Serca KOCABAŞ 3 ÖZET Bu çalışmada isasız haa araçlarıı rota plalaması içi bir karar destek

Detaylı

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi ELECO '1 Elektrik - Elektroik ve Bilgisayar Mühedisliği Sempozyumu, 9 Kasım - 1 Aralık 1, Bursa Doğrusal Olmaya Etkiler Altıdaki Bir WDM Sistemi Farklı Veri İletim Hızları İçi Performas Aalizi Performace

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı