FĠNANSAL VARLIKLAR VE KAYNAKLAR YÖNETĠMĠ Öğretim Üyesi PROF. DR. AHMET AKSOY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FĠNANSAL VARLIKLAR VE KAYNAKLAR YÖNETĠMĠ Öğretim Üyesi PROF. DR. AHMET AKSOY"

Transkript

1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANSMAN BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI FĠNANSAL VARLIKLAR VE KAYNAKLAR YÖNETĠMĠ Öğretim Üyesi PROF. DR. AHMET AKSOY BELĠRLĠLĠK ġartlari ALTINDA YATIRIM KARARLARI HAZIRLAYAN: M. AYKUT KELECĠOĞLU Kasım

2 1. GĠRĠġ Ekonomistler yatırımı belli bir dönemde sermaye malları stokuna yapılan net ilaveler olarak tanımlamaktadırlar. Yatırım üretim kapasitesi yaratmak amacıyla yapılan harcamalardır. İşletmeciler içerisinde yatırım kavramını işletme bilançosunun aktifinde yer alan varlıkların toplamı görenler yanında, yatırımı paranın çeşitli unsurlarına dönüşmesi gibi düşünenler de vardır. 1 Yeni bir fiziki kapasite yaratmak ya da mevcut kapasiteyi genişletmek amacıyla faaliyetini sürdüren müteşebbisin, bir proje üzerinde bütün olarak çalışması ve fonlarını bağlayıcı varlıklar üzerinde incelemede bulunmak da bir yatırım faaliyetidir. 2 Yönetim her zaman bir karar verme işlemidir. Şirket yaşamları, içinde barındırdığı bireylerin aldıkları kararların amaçlara uygunluğu veya uygunsuzluğu ile son derece yakından ilgilidir. Dolayısıyla, yönetim sorumluluğu almış bireyler, sonuçları az veya çok zararlı, amaca kısa veya uzun yoldan ulaşan, anlamlı veya anlamsız, şirketin parasını veya çalışanları gözeten, şirketin ömrünü uzatan veya kısaltan, vb. milyonlarca karar alma durumundadırlar Yöneticiler önceden saptanılmış amaçlarına ulaşmada değişik ve sayısız sorunlarla karşı karşıyadırlar. İşte bu sorunların varlığı onları çözüm yollarını araştırmaya ve bulmaya, daha açık bir anlatımla, onları karar vermeye zorlamaktadır. Yöneticilerin verecekleri kararların rasyonel (akılcı) olması gerekir. 3 Günümüzde yöneticiler, sürekli değişen bir çevrede bulundukları için, örgütlerinde de sürekli ve birbirinden farklı kararlar almaktadır. İşletme yöneticilerinin, finans yöneticilerinin, aldıkları kararların en önemlilerinden birisi kuşkusuz yatırım projeleri ile ilgili kararlarıdır. Projelerin değerlendirilmesi belirlilik veya belirsizlik varsayımı altında yapılabilir. Belirlilik varsayımında, projeyle ilgili yaptığımız tahminlerin kesinlik göstereceği kabul edilir. Çok genel bir ifadeyle bu varsayım, gelecekte işletmenin iç veya dış çevrelerinde pek büyük değişiklikler olmayacağıdır. Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde belirlilik varsayımıyla yaklaşım yaygın olarak yapılmakta, her işletme ve yatırımcı tarafından kolaylıkla uygulanmaktadır. Belirsizlik varsayımında ise, yatırımla ilgili yaptığımız tahminlerin belirli olasılıklarla değişebileceği kabul edilmektedir. 4 Genel olarak bir yatırım projesi, gelecekte daha fazla nakit girişi elde etmek amacıyla planlı bir biçimde bir dizi yatırım harcaması yapmayı gerektiren bir yatırım önerisidir. Bir yatırım projesinin değerlendirilmesinin esas amacı da, yatırım önerisinin gelecekteki nakit girişleri ile nakit çıkışlarını karşılaştırarak önerinin kabul edilebilirliği konusunda karar vermektir. Bu amaç doğrultusunda yatırım önerilerinin kârlılık açısından 1 Tevfik Tatar ; Yatırımın Seçimi ve Değerlendirme Teknikleri,, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayın No: 75,1985,s.4 den, Ahmet Aksoy ve Cihan Tanrıöven,, Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi, Üçüncü Baskı, Ankara: Gazi Kitapevi Mayıs 2007,s Aksoy ve Tanrıöven, s.2. 3 Abdurrahim Emhan, Karar Verme Süreci ve Bu süreçte Bilişim Teknolojilerinin Kullanılması, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: Yaz-2007 C.6 S.21 ( ) 4 Said Alpagut Şenel, Sermaye Bütçelemesi, 2

3 karşılaştırması ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerin hepsinde kabul edilen temel varsayım, kârlılık değerlendirmesinin ya da analizinin dayandığı yatırımın nakit akımlarının değişmeyeceğidir. Başka bir ifade ile bir yatırıma ilişkin olarak en iyi biçimde tahmin edilen nakit akımlarının yatırımın yaşam devri süresince sabit kalacağı kabul edilmektedir. 5 Çalışmamızın konusunu finansal yönetimde, belirlilik koşulları altında yatırım kararları oluşturmaktadır. 2. DURAN VARLIKLARA YATIRIM 2.1. GENEL AÇIKLAMA İşletme yönetiminde modern yaklaşım, işletme faaliyetlerini bir bütün, birbirini tamamlayan bir sistem olarak ele almaktır. İşletme faaliyetleri bir tüm olduğuna göre, işletme faaliyetleri incelenirken, dönen varlıklar ile maddi duran varlıklar arasında bir ayırım zoraki ve yapay olmaktadır. Nitekim maddi duran varlıklara yapılan yatırım, firmanın işletme sermayesini de etkilemekte, işletme sermayesi ihtiyacını da artırmaktadır. Diğer yandan, bir firmada dönen varlıklar yönetimi ile duran varlıklar yönetiminin birbirinden ayrı olarak ele alınması, bir bütünü anlayabilmek için, o bütünü oluşturan ana öğelerin ayrı ayrı kavranması gereğine dayanılarak savunulmaktadır. Bir işletmenin faaliyetlerini birbirini tamamlayan bir bütün olarak görebilmek için, bu faaliyetleri ana parçalara ayırmak ve bu parçaları analiz etmek yararlı bulunmaktadır. 6 Dönen varlıklara yapılan yatırım ile sabit varlıklara yapılan yatırımlar arasında aşağıdaki farklılıklar mevcuttur. 1. Dönen varlıklarla ilgili harcamalar, duran varlıklarla ilgili harcamalara kıyasla çok daha düşüktür. 2. Dönen varlıklara yapılan harcamalar bölünebilirlik özelliğine sahiptir. (Belirli bir hammaddeden veya mamul maldan az yada çok stok bulundurmak buna örnek olarak verilebilir.). Oysa duran varlıklara yatırım bir bütünlük arz eder. 3. Dönen varlıklara yatırımlar kısa süreli, duran varlıklara yatırımlar uzun sürelidir. Duran varlıklara yatırımın uzun süreli olmasının sonucu, hatalı yapılmış tahminlerin işletmeler üzerindeki etkisinin büyük oluşudur. Bu husus aynı zamanda duran varlık yatırımlarına girişilmesi sebebiyle firmanın risk derecesini artırır. 4. Dönen varlıklar, duran varlıklara göre daha fazla likidite özelliği gösterir. Dönen varlıklara yatırılan paraların fazla değer kaybına uğramaksızın nakde dönüşmesi mümkün iken duran varlıklarda bu çok daha zordur. 5 Halil Sarıaslan ve Cengiz Erol, Finansal Yönetim Kavramlar, Kurumlar, İlkeler,, Ankara: Siyasal Kitapevi 2008, s Öztin Akgüç, Finansal Yönetim,, 5. Baskı, İstanbul: Muhasebe Enstitüsü Yayın No: 56,1989, s

4 Sabit sermaye yatırımları, işletmenin varlıklarını devam ettirmelerinin ve büyümelerinin temelidir, hatta olmazsa olmaz koşuludur. Çünkü piyasadaki rekabet koşulları çerçevesinde, ayakta kalmayı, varlıklarını devam ettirmeyi, büyüyerek işletmenin piyasa değerini artırmayı amaçlayan ve gelecekte kâr beklentisi içinde olan işletmeler, bu amaçlarını gerçekleştirmek ve ayrıca değişen sosyo ekonomik ve teknolojik koşullara uymak için üretimde kullanılan makine ve teçhizat gibi sabit varlıklara yatırım yapmak zorundadır. Eğer bir işletme eskiyen üretim araçlarını yenileyemezse ve/veya teknolojik gelişmenin sunduğu yeni teknolojilere dayalı üretim sistemlerine geçemez ise, rekabet gücünü kaybedeceği için varlığını devam ettirmesi mümkün olmayacaktır. Öte yandan piyasadaki talep koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan gelişme genişlemelere yeni ürün geliştirme, kapasite artırma ya da yeni üretim tesisleri kurarak cevap veremeyen işletmelerin de büyümesi mümkün değildir. Dolayısıyla işletmelerin yaşamlarını devam ettirmesi ve uzun dönemde hedefledikleri amaçlara ulaşması için sabit sermaye yatırımları kaçınılmaz bir durumdur. Bu bakımdan her işletme faaliyet süresi içinde zaman zaman yatırım yapma ve bu konuda karar verme durumu ile karşı karşıya kalacaktır. 7 Bir sarf faktörü olan malzemelerin aksine, sabit varlıklar potansiyel üretim faktörleridir. Malzemenin üretim faktörüne katkısı sadece bir defalıktır. Malzeme üretim sürecine sağladığı katkı ile birlikte tüketilir. Bu nedenle üretimin devamlılığını sağlayabilmek için, üretim süreci sürekli olarak yeni malzemelerle beslenmelidir. Sabit varlıkların üretime katkısı bir defalık olmayıp, sabit varlığın ekonomik ömrü boyunca devam eder. Sabit varlıklar üretim sürecine sağladıkları katkı ile bir defa değil, üretime bir çok kereler katkı sağladıktan sonra tükenirler. Kısaca, sabit varlıklar tedarik edildikten sonra uzun süre işletmede kalırlar SERMAYE BÜTÇELEMESĠ KAVRAMI Sermaye bütçelemesi genel olarak işletmelerin duran varlıklarına yapılacak yatırım kararlarını ve bu kararı alırken kullanılacak yöntemleri içermektedir. Kabul edilebilir bir projenin reddedilmesi veya reddedilmesi gereken bir projenin kabul edilmesi durumlarında firma olumsuz etkilenmektedir. Sermaye bütçelemesi kararları firmanın değerini doğrudan etkileyen kararlardır. 9 Sermaye bütçelemesi diye bilinen yatırım kararı, şirketin başarısı için belkemiğidir. Bugün satın aldığımız varlıklar, yıllar sonra işletmemizin kaderini belirleyebilir. Bazı yatırım projeleri için önemli sözcüğü hafif kalır. Örneğin İngiltere ile Fransa yı bir birine bağlayan Manş Tüneli inşasına 1986 dan 1994 e yaklaşık 15 milyar dolar harcanmıştır. Veya Ford un dünya arabası Mondeo sunun geliştirme maliyeti yaklaşık 6 milyar dolardır yolcu alabilen bir süper-jumbo jet uçağının gelecekteki geliştirme maliyeti 10 milyar doların üzerinde olacağı tahmin edilmişti. Bunlardan bazıları şirket üzerinde kumar oynama projeleridir. Başarısızlık halinde yürütücü şirketleri büyük zararlara uğratabilirler. 10 Tüm işletmeler kendilerine açık olan yatırım alanlarını ve önerilerini akılcı bir biçimde incelemek, bilimsel gelişmeler ışığında gerçekçi ve düzenli bir çalışma ya da bir yatırım projesi kapsamında değerlendirmek zorundadır. İşte işletmelerin üretiminde kullanılan sabit 7 Sarıaslan ve Erol, s Tamer Müftüoğlu, İşletme İktisadı, Ankara: Turhan Kitapevi, 1989, s Metin Kamil Ercan ve Ünsal Ban, Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim, 4. Baskı, Ankara: Gazi Kitapevi,2008, s Richard A. Brealey, Steward C. Myers ve Alan J. Marcus, İşletme Finansının Temelleri, çev. Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan ve Hatice Doğukanlı), 5.Baskı, İstanbul, 2007, s

5 varlıklara yapılacak yatırımın, ilişkili nakit akımlarına (nakit giriş ve çıkışlarına) dayalı olarak analiz edilmesine, değerlendirilmesine ve işletmenin yatırım bütçesi içinde yer alıp almamasına sermaye bütçelemesi (capital budgeting) adı verilir. Burada sermaye kavramı üretimde kullanılan sabit varlıkları ifade etmektedir. Bütçeleme kavramı ise, genel olarak bir plan çerçevesinde öngörülen faaliyetlerin parasal değerle ifadesini kapsayan bütçe kavramından hareketle, bir yatırımın gerektirdiği nakit çıkışlarını ve yatırımdan beklenen nakit girişlerini düzenli bir biçimde belirleyerek ve analiz ederek, yatırım projesinin değerlendirilmesi sürecini ve buna göre yatırım projesinin işletmenin yatırım bütçesinde yer alıp alamayacağı kararının verilmesini ifade etmektedir. 11 Sermaye bütçelemesinin kapsamlı bir faaliyetler bütünüdür. Yatırım projesinin hazırlanması, değerlendirilmesi yatırım kararının verilmesi teknik adıyla fizibilite etüdü olarak bilinen çalışma ile yapılır. Bu çalışmanın yapılmasında birden fazla amaç vardır. Çünkü sermaye bütçelemesi büyük miktarda harcama gerektiren, yapılacak hatanın işletmeye çok büyük miktarda maliyetinin olduğu bir karar sürecidir. Dolayısıyla işletme yöneticileri hazırlanacak fizibilite etüdü ile hata yapma riskini azaltmak amacıyla yatırımın pazar konumunu, projenin teknik ve finansal durumunu görmek isterler. Bunun dışında fizibilite etütleri ile devlet tarafından verilebilecek yatırım teşvikleri için, teşviği verecek olan merciye etkili bir sunum yapılmış olunur. Bunun dışında şüphesiz, büyük tutarlı yatırımlarda dış kaynak ihtiyacının meydana gelmesi olası olduğuna göre, kredi kuruluşları verilecek kredi ve faizini zamanında ve tam olarak ödenip ödenemeyeceğini görmek amacıyla kapsamlı fizibilite raporu isterler. 2.3.DURAN VARLIKLARA YAPILACAK YATIRIM ÇEġĠTLERĠ Sermaye bütçelemesi kararları ile yapılacak yatırımlar genelde aşağıdaki gibi sınıflandırılan türlerde olmaktadır. 1. GeniĢleme Yatırımları: Mevcut olan kapasitenin artırılması amacıyla yapılan yatırımlar 2. Yenileme Yatırımları: Yıpranma, aşınma, demode olma gibi gerekçelerle firmanın üretim gücünü düşüren duran varlıkların yenilenmesini sağlar. 3. Modernizasyon Yatırımları: Maliyet tasarrufu sağlamak, üretim kalitesini yükseltmek amacıyla yapılan yatırımları kapsar. 4. Yeni Üretim Tesisine Yönelik Yatırımlar Yatırımları yapılacak yatırımın büyüklüğüne, yatırımın yapılacağı iş koluna, yatırımın gereklilik derecesine, firmanın üretim kapasitesine yapmış olduğu katkıya göre sınıflandırmak mümkündür. Bu ayırımların dışında prestij, bağımsızlık, çevresel etkilerin azaltılması gibi güdülerle de yatırımların yapıldığını görüyoruz. 11 Sarıaslan ve Erol, s

6 2.4. YATIRIM KARARLARININ ALINMASI ĠÇĠN GEREKLĠ VERĠLER Sağlıklı bir yatırım kararının alınabilmesi için, aşağıda yer alan verilen ve/veya bilgilerin tespit edilmesi gerekmektedir. 1. Ġlk Yatırım Tutarı: İlk yatırım kavram olarak bir işletmenin söz konusu projeye ayırdığı fonlar olup, bu projeden para girişi elde edilmeye başlayıncaya kadar birikecek tüm para çıkışlarını ifade eder. İster gider olarak kabul edilerek kâr/zarara atılan, ister varlık kabul edilerek bilançoya alınanlar olsun her türlü para çıkışı ilk yatırım miktarına ilave edilmelidir. 12 Yatırımın finansmanın tamamı veya bir bölümü yabancı kaynak ile yapılıyorsa, ilk yatırım tutarına bu dönemde ödenen faizlerde eklenmelidir. 2. ĠĢletme Sermayesi Ġhtiyacı: Genellikle duran varlıklara yapılacak bir yatırım, beraberinde işletme sermayesinde de bir artışa yol açar. Yeni bir yatırım sonucunda; daha fazla işgücü ve hammadde kullanımı, genel giderlerde artış, üretim ve satışların artması sonucu stok ve alacak kalemlerinde daha fazla birikim olması muhtemeldir. İşletme sermayesindeki artışın finanse edilmesi için sağlanması gerekli para da ilk yatırım tutarı ile aynı kapsamda düşünülebilir. Ancak bu paranın genellikle projenin ömrü sona erdiğinde çözülebileceği yani geri alınabileceği kabul edilir Projenin Ömrü: Yatırım kararı üzerinde durulması gereken diğer bir husus, projenin ömrüdür. Bir yıldan kısa dönemde geri dönecek yatırımlar sermaye bütçelemesinin dışında tutulmaktadır. Buna karşın en çok kaç yıllık dönem kavranacak? sorusu yöneldiğinde, elbette kaç yıl ise, söz konusu sürenin elden geldiği kadar doğru olarak belirlenmesine çalışılmalıdır. Bu süre 10 yıldan da fazla olabilir. Ancak uygulamada 10 yılı aştığında 10 yılın ötesinde elde edilecek para girişlerinin kapsadığı belirsizlik de öylesine artmaktadır ki, bir çok analist için 10 yılı aşan dönemlerde elde edileceği beklenen para girişlerini hesaba katmak, karar üzerindeki etki bakımından ihmal edilebilecek kadar önemsiz hale gelmektedir. Bu nedenle projelerin 10 yılı aşan ömre sahip olmaları söz konusu olduğunda, hesaplamaları 10 yıl ile sınırlama yönünde bir kabule gidildiği görülmektedir Yatırımın Sağlayacağı Nakit AkıĢları: Sermaye bütçelemesi kararlarının kapsamı yatırımın türüne göre değişmekle birlikte, karar için yapılacak analiz ve değerlendirmelerin özü değişmemektedir. Kapsamı ne kadar geniş olursa olsun, tüm çalışmalarda amaç, yatırım kararlarının temelini oluşturacak olan analiz ve değerlendirmelerin dayandığı yatırıma ilişkin nakit akımlarının doğru tahmin edilmesidir. Bu bakımdan ister fizibilite etüdüne dayansın ister dayanmasın, her sermaye bütçelemesi kararı, yatırıma ilişkin olarak nakit akımlarının projenin ömür süresince doğru tahminini gerektirir. 15 Nakit çıkıģlarını, kuruluş dönemi ve işletme dönemi nakit çıkışları olarak gruplandırmak mümkündür. Kuruluş dönemi nakit çıkışları yukarıda açıklandığı gibi ilk yatırım tutarı ile duran varlıklara yatırım sonucu işletme sermayesi ihtiyacından oluşmaktadır. 12 Atilla Gönenli, İşletmelerde Finansal Yönetim, 7. Baskı, İstanbul, 1991, s Mehmet Bolak, İşletme Finansı,, İstanbul: Birsen Yayınevi, 2005, s Gönenli, s Sarıaslan ve Erol, s

7 İşletme dönemi nakit çıkışları adından da anlaşılacağı üzere, yatırımın tamamlanmasından sonra, işletme döneminde gerçekleşecek giderleri kapsar. Bu giderleri şu şekilde gruplamak mümkündür. - İşletme Giderleri - Faiz Giderleri - Amortismanlar İşletme giderleri yatırımın tamamlanması akabinde üretimi gerçekleştirebilmek için gerekli olan hammadde, işçilik v.b harcamaları kapsar. Faiz giderleri, şayet yatırım dış finansman ile sağlanmışsa işletme döneminde ödenecek faiz giderlerinden oluşur. Amortisman giderleri sabit varlıkların üretimde kullanılması sonucu aşınma ve yıpranma payını ifade eder. 16 Nakit giriģleri, yatırım işletme döneminde her yıl üretilecek ürünlerin satışı ile gerçekleşeceği beklenen satış geliridir. Üretilecek ürünlerin satılacağı varsayımı ile basitçe yıllık üretim miktarının birim satış fiyatı ile çarpımı sonucunda bulunacak yıllık satış gelirleri işletme döneminin her yılı için tahmin edilmektedir. Bir yatırım projesinin satış gelirlerinden başka ikinci bir gelir kalemi de faydalı ömür sonunda kalan atık ya da hurda değeridir. Bir sabit sermaye yatırımında kullanılan sabit varlıklar amortismana tabi tutularak değeri sıfırlanmış bile olsa, yatırımın faydalı ömrü sonunda yine de bir değeri olabilir. 17 Bu açıklamalar ışığında nakit giriş ve nakit çıkışlarının yer aldığı nakit akım tablosunu aşağıdaki gibi belirlemek mümkünüdür. Gelirler (1) İlk Yatırım Tutarı (2) İşletme Giderleri (3) Faiz Giderleri (4) Amortisman Giderleri (5) Brüt Kâr (6) = ( ) Vergi (7) = (6* Vergi Oranı) Net Kâr (8) = (6-7) Net Nakit Akımı (9)= (8+5) Bu tablo yatırımın yaşam devri boyunca, yani kuruluş dönemi ile işletme döneminin sonuna kadar olan dönem için yapılmalıdır. Genel olarak işletme döneminde nakit akımlarının pozitif olması beklenir. Çünkü kuruluş döneminde gerekli yatırım yapılmış yani nakit çıkışı olmuş ve işletme döneminde de üretim yapılarak işletme giderlerinden daha fazla satış geliri beklenir. Eğer işletme döneminde nakit akımlarının negatif olduğu yıl var ise, yani nakit çıkışları nakit girişlerinden fazla ise, o yıl yada yıllarda bir dış finansman ihtiyacı var demektir. Böyle durumlarda bu finansman 16 Amortismanlar aslında doğrudan bir nakit çıkışı değildir. Vergi avantajı sağlayan bir fon işlevi görürler. 17 Sarıaslan ve Erol, s

8 ihtiyacının nasıl ve nereden sağlanabileceği, maliyetinin ne olacağı işletme dönemi faiz gideri olarak tablodaki faizlere eklenmelidir. 18 tahmin edilmeli ve 5. Yatırımlardan Beklenen Verim Veya Getiri Oranı: Yatırım projeleri arasında seçim yapılırken, yatırımdan beklenen verim veya getiri oranını da saptanması gerekmektedir. Bu saptama yapılırken yalnız faiz oranını, risksiz yatırımların getiri (verim) oranını değil, projenin risk derecesine göre, ortakların, işletme sahibinin beklediği risk priminin de eklenmesi gerekir. Ancak bu risk priminin zaman içinde değişmesi, saptanmasında bazı sorunlar doğurmaktadır BELĠRLĠLĠK ALTINDA YATIRIM PROJELERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ Firmalar ne kadar güçlü, ne kadar geniş mali kaynaklara sahip olurlarsa olsunlar, mümkün olan bütün yatırım projelerini aynı anda finanse etmek, gerçekleştirmek olanağına sahip değildirler. Bu nedenle firmalar, sınırlı kaynakların kullanılması bakımından bir biri ile rekabet halinde bulunan yatırım teklifleri arasında seçim yapmak, bunları önem derecelerine göre sıralamak ve bazı yatırımlardan bir süre için de olsa vazgeçmek zorundadırlar. Firmalar, kaynakların alternatif kullanılış alanları arasında bir seçim yapabilmek ve kaynakları amaca uygun en iyi sonuçlar verecek yatırımlara tahsis edebilmek için, bir yöntem, bir kriter saptamak veya geliştirmek durumundadırlar. 20 Yatırım projeleri arasında seçim yapmada uygulamada en çok kullanılan yöntemler şunlardır. 1. Kârlılık Oranları 2. Geri Ödeme Süresi 3. Net Bugünkü Değer Yöntemi 4. İç Kârlılık Oranı 5. Kârlılık Endeksi 3.1. KÂRLILIK ORANLARI Yatırım önerilerinin değerlendirilmesinde başvurulan en kolay ve pratik yöntemdir. En basit ifade ile bir yatırımdan beklenen net kârın ilk yatırım tutarına oranın gösterir. Basit Kârlılık Oranı (BKO)= Yıllık Net Kâr/ İlk Yatırım Tutarı Yaygın bir uygulama olarak, net kâr yatırımın faydalı ömrü içerisinde yatırım önerisinin işleyişini en iyi temsil eden uygun yada normal bir yıldaki faiz ve vergiden sonraki net kârı göstermektedir. İlk yatırım tutarı ise kuruluş dönemindeki faiz giderleri hariç olmak üzere toplam sabit yatırım giderlerini ifade eder. Eğer projenin yatırım tutarının 18 Sarıaslan ve Erol,s Akgüç, s Akgüç,s.301 8

9 finansmanında yabancı kaynak kullanılmış ise normal yıldaki faiz gideri net kâra eklenmelidir. 21 BKO= Yıllık Net Kâr+ Faiz/ İlk Yatırım Tutarı Çünkü faiz projenin kârlılığı ile ilgili değil, öz sermaye yetersizliği ile ilgilidir. Başka bir ifade ile proje tamamen öz kaynak ile finanse edilirse faiz yatırımın kârı olarak kalacaktır.bu nedenle eğer yatırımın gerçek toplam kârlılığı ölçülecekse, faizin net kâra eklenmesi gerektiğine inanılmaktadır. 22 Öte yandan, benzer biçimde basit kârlılık oranı projenin finansmanında kullanılan öz kaynak içinde aşağıdaki gibi hesaplanabilir. BKO= Yıllık Net Kâr/ Öz sermaye Görüldüğü gibi bir tek yıla (normal ya da uygun yıla) ilişkin verilere göre hesaplanan basit kârlılık oranı yöntemi paranın zaman değerini göz önüne almamaktadır. Çünkü yatırım harcaması kuruluş döneminde yapılmış iken, kâr işletme döneminde seçilen normal bir yıla göre alınmaktadır. Öte yandan hangi yılın normal yıl olarak alınması gerektiği, böyle bir yıl alınsa bile, bu yılın projenin diğer tüm yıllarını temsil edip etmeyeceği tartışmalıdır ve proje analistinin kişisel kararına bırakılmıştır. 23 Muhasebe prensiplerine göre hazırlanmış yıllık net kârın yatırım tutarına oranlanması ortalama kârlılık oranı olarak tanımlanır. Buna göre ortalama kârlılık oranını (OKO) aşağıdaki gibi formülize edebilmek mümkündür. OKO= Ortalama Yıllık Net Kâr/ Toplam Yatırım (veya Ortalama Yatırım Tutarı) İşletme belli bir projenin kabul edilebilmesi için, ortalama kârlılık oranının belli bir değerin üzerinde olması prensibini benimseyebilir. Almaşık iki proje arasında seçim yapılırken ortalama kârlılık oranı yüksek olan seçilecektir GERĠ ÖDEME SÜRESĠ Geri Ödeme Süresi (GÖS)Yöntemi, yatırım projelerinin değerlendirmesinde oldukça basit hatta riskli projelerin değerlendirmesinde kaba olarak nitelendirilebilecek bir yöntemdir. Bu yöntemde yatırım projelerinin çekiciliği geri ödeme süresi kısaldıkça artmakta, geri ödeme süresi uzadıkça azalmaktadır. Geri ödeme süresi bir yatırımın sağlayacağı net para girişinin yatırım tutarını karşılayabilmesi için gerekli zaman uzunluğu veya yıl sayısıdır. 21 Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Değerlendirmesi, Ankara: Turhan Kitapevi, 1990,s Sarıaslan ve Erol,s Sarıaslan, s Bolak,s

10 Yatırımın sağlayacağı net para girişi yıllar itibariyle değişiklik göstermiyorsa, yatırım tutarı yıllık net para girişine oranlanarak geri ödeme süresi bulunur. Örneğin tutarı TL ve yıllık net para girişi TL olan bir yatırımın geri ödeme süresi GÖS= Yatırım Tutarı / Yıllık Net Para Girişi GÖS= /30.000= 3 1/3 yıl Yatırımın yaratacağı net para girişi, yıllar itibariyle dalgalanma gösteriyorsa, yatırımın her yıl sağlayacağı net para girişleri yatırım tutarına eşit oluncaya kadar toplanmak suretiyle geri ödeme süresi hesaplanır. 25 Örneğin; Yıllar A Projesi Net Para Girişi B Projesi Net Para Girişi Yatırım Tutarı Geri Ödeme Süresi 3 2/3 yıl 2 1/3 yıl Yöntemin en büyük eksikliği para akışlarının geri ödeme dönemini aşan kısmı ile ilgilenmemesidir. Yöntemin bu sakıncası özellikle işletmenin endüstri ve milli ekonomi içindeki yerin etkileyebilecek stratejik yatırımlarda daha da ciddi yanlışlar yapılmasına neden olmaktadır. Bu yöntemi benimseyen iş adamları, hemen daima birkaç yıl içinde geri gelebilecek yatırımlarla ilgilenirler. Bu onları yeni bir üretim tekniği getirmek, yeni mâmül geliştirmek gibi, önemli girişimlerin daima dışında tutar. 26 Bunun dışında yöntemin bir diğer eksikliğinin paranın zaman değerini dikkate almayışıdır. Aynı geri ödeme süresine sahip iki projeden birisinde diğerine göre ilk yıllarda daha fazla para girişi sağlanması, paranın zaman değeri dikkate alındığında o projeyi tercih edilmesi gereken bir proje haline getirmektedir NET BUGÜNKÜ DEĞER Bir yatırımın net bugünkü değeri (NBD), belli bir nakit iskonto oranına göre indirgenmiş gelirlerinin toplamı ile indirgenmiş giderlerinin toplamı arasındaki farktır.yatırım projesi çalışmalarında proforma nakit akım tabloları bir projenin ilişkili tüm nakit giriş ve çıkışlarını bir bütün olarak gösterdikleri için, net bugünkü değer hesapları bu tablolardaki net 25 Akgüç, s Gönenli, s

11 nakit akımlarının yıllara göre dağılımına göre hesaplanır. Buna göre bir projenin net bugünkü değeri o projenin kuruluş ve işletme dönemi boyunca neden olduğu net nakit akımlarının belli bir iskonto oranına göre indirgenmiş değerlerinin toplamı olarak ; n NBD= t=0 A t (1+r) t biçiminde hesaplanmaktadır. A : t. yıldaki nakit akımı t n: yatırım projesinin yaşam devrini r: iskonto oranını ifade etmektedir. 27 YILLAR t0 t1 t2 Gelirler (1) İlk Yatırım Tutarı (2) İşletme Giderleri (3) Faiz Giderleri (4) Amortisman (5) Giderleri Brüt Kâr (6) = ( ) Vergi (7) = (6* Vergi Oranı) Net Kâr (8) = (6-7) Net Nakit Akımı (9)= (8+5) İskonto oranının % 30 olduğunu varsayılırsa, bu projenin net bugünkü değeri şu şekilde hesaplanır. n NBD= t=0 A t (1+r) t NBD= -100/(1 + 0,3) / (1 + 0,3) / (1 + 0,3) 2 NBD= Sarıaslan ve Erol, s

12 NBD= Nakit girişlerinin bugünkü değeri, nakit çıkışlarının bugünkü değerinden 36,73 TL daha fazla olduğundan proje kabul edilecektir. Aksi durumun olması halinde ise projenin ret edilmesi gerekecekti. Uygulanacak iskonto haddi; diğer deyimle yatırımlardan beklenen en düşük iç kârlılık oranı saptanırken; firmanın kaynak maliyeti, benzer yatırımlardaki kârlılık oranı, sermayenin alternatif kullanış alanlarındaki kârlılık oranı, firmanın ortalama olarak genel kârlılık oranı, yatırımın taşıdığı risk, firmanın ortaklarının veya potansiyel ortaklarının yatırımlarından bekledikleri en düşük kâr oranı gibi faktörler dikkate alınır. 28 Sermaye maliyetini bir iskonto oranı olarak alan ve böylece paranın zaman değerini açıklıkla göz önünde bulunduran net bugünkü değer yöntemi, yatırımcıların beklediği asgari kârlılık düzeyini karşılayan yatırım projelerinin belirlenmesi ve en çok kâr sağlayacak yatırım önerilerinin seçimi ve sıralamasında yaygın olarak kullanılır. Buna karşın bu yöntemin sakıncası; net nakit akımlarının indirgenmesinde kullanılan sermaye maliyeti oranı sabit olarak alınması ve bunun sonucu olarak projenin yaşam devri boyunca yaratılan fonların aynı sermaye maliyeti ile yeniden yatırıma yatırıldığı varsayımına dayanmasıdır ĠÇ KÂRLILIK ORANI YÖNTEMĠ Bir yatırımın iç kârlılık oranı (IKO) yatırımın net bugünkü değerini sıfıra eşitleyen iskonto oranıdır. Yani daha önce olduğu gibi At yıllık net nakit akımlarını gösterirse; n t=0 A t (1+r) t = 0 eşitliğini sağlayan r iskonto oranıdır. Başka bir anlatımla Net Bugünkü Değer Yönteminde r veri iken, iç kârlılık oranı yönteminde net bugünkü değeri -0- yapan iskonto ya da indirgenme oranı olan r hesaplanmaktadır. Hesaplanan ya da bulunan iç kârlılık oranı olan r, yatırımcının yatırım projesinden beklediği kârlılık oranından yüksek ise yatırım önerisi kabul edilir, değil ise red edilir. Eğer seçenek yatırım önerileri söz konusu ise, iç kârlılık oranı en yüksek olan proje seçilecektir. 30 İKO projeye yatırılan sermayenin kârlılık oranını gösterir. Bu oran ayrıca projeyi üstelenen girişimciye proje finansmanında borç alma gerektiği zaman ödeyebileceği maksimum faiz oranının ne olması gerektiği konusunda açık bir ölçü vermektedir. 28 Akgüç, s Sarıaslan ve Erol, s Sarıaslan ve Erol,s

13 Buna karşın, bağımlı ve birbirini dışlayan yani birisinin kabulünün diğerinin ise reddini gerektiren yatırım önerilerinin karşılaştırması ve seçiminde iç kârlılık oranı yanlış seçimlere yol açabilecektir. Çünkü bu yöntem net bugünkü değer yönteminin aksine yatırımların büyüklüğünden kaynaklanan toplam kâr hacmini göz önüne almaz ve bu nedenle fonların atıl kalmasına yol açabilir. Örneğin elinde 30 milyon lira yatırıma dönüştürülecek fonu olan girişimci için A ve B gibi birbirini dışlayan iki seçenek yatırım alanı (örneğin büyük kapasiteli fabrika veya küçük kapasiteli fabrika) önerisi bulunsun. Eğer A nın maliyeti 30 milyon iç kârlılık oranı % 50, B nin 20 milyon ve iç kârlılık oranının % 60 olması durumunda B yatırımı seçilecek ve 10 milyon TL fon atıl kalacaktır. 31 Net bugünkü değer yöntemi veri iskonto oranı üzerinden fonların tekrar yatırılacağını varsayarken, iç kârlılık oranı yöntemi işletmeye dönen fonların gerçek verim oranı üzerinden yatırılacağını varsayar. Bu durumda akla gelen ilk soru, bu iki yöntemden hangisinin kullanılmasının sağlıklı sonuç vereceğidir. Bu çelişmede kuramsal yeğleme genel olarak net bugünkü değer yöntemi yönündedir. Çünkü iç kârlılık oranı yöntemi kullanıldığında her projenin gerçek verimi farklı olduğundan, her proje için işletmeye dönen fonlar farklı oranlar üzerinden tekrar yatırılmış gibi işlem görecektir. Bu ise sonuçların sağlığı açısından ciddi bir sakıncadır. Net bugünkü değer yönteminde işletmeye gelen para daima aynı oran üzerinden işlem görecektir KÂRLILIK ENDEKSĠ 33 Kârlılık endeksi (KE) yöntemi, net bugünkü değer yöntemi ile yakından ilgili olup kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir bir yöntemdir. Kârlılık endeksi yönteminde yatırımın beklenen nakit akımlarının bugünkü değeri başlangıç yatırım tutarına bölünmektedir. Dolayısıyla yatırım pozitif bir net bugünkü değere sahipse kârlılık endeksi 1 den büyük olacaktır. Kârlılık endeksini aşağıdaki gibi gösterebilmek mümkündür. n KE = t=0 A t (1+r) t İlk Yatırım Tutarı Kârlılık Endeksi sonucunda bulunan rakamın 1,34 olduğunu varsaydığımızda, firmanın bugünkü değeri itibariyle her 1 TL lık yatırımına karşılık yine bugünkü değer olarak 1,34 TL elde edeceği biçiminde yorumlamak mümkündür. Normal koşullarda hiçbir firma bugünkü değer itibariyle yatırdığı 1 TL sını bugünkü değer itibariyle 1 TL nın altında geri almak istemeyecektir. Bu durum, yönteme göre karar verirken kârlılık endeksinin birden 31 Sarıaslan,s Gönenli, s Ercan ve Ban,s

14 büyük olmasının gerektiğini gösterir. Farklı yatırımlar arasında kârlılık endeksine göre tercih yapılırken kârlılık endeksi en yüksek yatırım seçilir. Firmanın amacının firmanın bugünkü değerini maksimum kılmak olduğundan hareketle sermaye bütçelemesi yöntemlerinde amaca en uygun yöntem net bugünkü değer yöntemi olmaktadır. Net bugünkü değer yönteminde yatırımlar arasında tercih yaparken en yüksek net bugünkü değeri veren yatırımın seçildiği bilinmektedir. Ancak iki yatırımın net bugünkü değeri birbirine eşitse net bugünkü değer yöntemine göre tercih yapılması güçtür. Bu durumda kârlılık endeksi çözüm olmaktadır. 4. SONUÇ Yönetimin her zaman bir karar verme işlemi olduğu noktasından hareketle, işletme ya da finans yöneticileri işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmek, firma değerini maksimize edebilmek amacıyla sabit sermaye yatırımları konusunda karar vermek durumundadırlar. Çünkü sabit sermaye yatırımları ile yaratılacak katkı sabit varlığın ekonomik ömrü boyunca devam etmektedir. Duran varlıklara yatırım yapılırken verilecek yatırım kararları ve bu kararları alırken uygulanacak yöntemler sermaye bütçelemesi kavramı içinde irdelenmektedir. Sermaye bütçelemesi ile sabit varlıklara yapılacak yatırımda hareket noktasını nakit akımları oluşturmaktadır. Bir yatırım kararı verilirken nakit akımlarının yanı sıra, ilk yatırım tutarı, işletme sermayesi, projenin ömrü, yatırımdan beklenen verim gibi verilerin bilinmesi gerekmektedir. Ancak tüm bu verilerin toplanması yatırım kararının verilebilmesi için yeterli değildir. Çünkü işletmeler geniş mali kaynaklara sahip olsalar bile, yapılacak yatırımın işletmeye katacağı faydayı tespit etmek ve/veya birden fazla yatırım projesi arasında seçim yapma durumunda iseler hangisini tercih edeceklerini bilmek isteyeceklerdir. İşletmelerin gerçekleştirecekleri bu seçimde uygulamada kârlılık oranları, geri ödeme süresi, net bugünkü değer, iç kârlılık oranı ve kârlılık endeksi gibi yöntemler kullanılmaktadır. Kullanılan yöntemlerin birbirilerine göre üstünlükleri veya birbirlerine nazaran zayıf yönleri bulunmaktadır. Kullanılan yatırım proje değerlemesi yönteminin özelliği ne olursa olsun, üstün veya zayıf yönleri bulunsun veya bulunmasın, gözden uzak tutulmaması gereken en önemli husus, değerlemelerin belirlilik koşulları altında yapıldığıdır. Bir başka ifadeyle çalışmamızın konusunu oluşturan yatırım projesi değerleme yöntemleri, proje ile ilgili yapılan tahminlerin gelecekte değişiklik göstermeyeceği varsayımına dayanmaktadır. 14

15 KAYNAKÇA - Akgüç,Öztin, Finansal Yönetim,, 5. Baskı, İstanbul: Muhasebe Enstitüsü Yayın No: 56, Bolak, Mehmet, İşletme Finansı,, İstanbul: Birsen Yayınevi, Brealey, Richard A, Myers, Steward C. ve Marcus,Alan J., İşletme Finansının Temelleri, çev., Bozkurt, Ünal, Arıkan,Türkan ve Doğukanlı, Hatice, 5.Baskı, İstanbul, Emhan, Abdurrahim, Karar Verme Süreci ve Bu süreçte Bilişim Teknolojilerinin Kullanılması, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: Yaz-2007 C.6 S.21 ( ). - Ercan, Metin Kamil ve Ban, Ünsal, Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim, 4. Baskı, Ankara :Gazi Kitapevi, Gönenli, Atilla, İşletmelerde Finansal Yönetim, 7. Baskı, İstanbul, Müftüoğlu, Tamer, İşletme İktisadı,,Ankara: Turhan Kitapevi, Tatar,Tevfik, Yatırımın Seçimi ve Değerlendirme Teknikleri,Ankara: Gazi Üniversitesi Yayın No: 75,1985,s.4 den, Aksoy, Ahmet ve Tanrıöven,Cihan, Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi, Üçüncü Baskı, Ankara: Gazi Kitapevi Mayıs Sarıaslan, Halil ve Erol, Cengiz, Finansal Yönetim Kavramlar, Kurumlar, İlkeler, Ankara: Siyasal Kitapevi, Sarıaslan, Halil, Yatırım Projelerinin Değerlendirmesi, Ankara:Turhan Kitapevi Şenel, Said Alpagut, Sermaye Bütçelemesi, / yazarlarımiz/ said

SERMAYE BÜTÇELEMESİNDE RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

SERMAYE BÜTÇELEMESİNDE RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SERMAYE BÜTÇELEMESİNDE RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezi A. Sinan SARIASLAN Ankara 2003 T.C. ANKARA

Detaylı

Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için

Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için FİNANSAL ANALİZ 1 Finansal Analiz Yatırım önerisi için pazarın uygunluğu ve proje ürününün teknik yapılabilirliği belirlendikten sonra işletmenin (tesisin) nasıl ve nerede kurulacağı konusunda karar verilir.

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI

FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1996-27 FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI YATIRIM KARAR TEKNİKLERİ Prof. Dr. i. Doğan KARGÜL Kitabın her hakkı İstanbul Ticaret Odası'na ait olup, İstanbul

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ Yatırım Projesini Hazırlama Süreci Yeni Ürün Araştırması Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 1. YENİ ÜRÜN FİZİBİLİTESİ Yeni Ürün Geliştirme Projesi bir anlamda bir yatırım projesidir.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI YILLIK KAMU YATIRIM PROGRAMI TEKLİFLERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE RAPORLANMASI SÜRECİ SERAP ŞEN ERİŞKİN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

d. Tasfiye Değeri Yöntemi...19

d. Tasfiye Değeri Yöntemi...19 İÇİNDEKİLER Değerleme Yöntemlerinin Gelişimi...2 Şirket Değerlemesinde Kullanılan Analizler...3 Teknik Analiz... 3 Temel Analiz... 3 Modern Yaklaşım...3 Genel Kabul Görmüş Şirket Değerleme Yöntemleri...3

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YATIRIM BÜTÇESİNİN ETKİN YÖNETİMİ VE TÜRKİYE İÇİN MODEL ÖNERİSİ NURAY DENİZ DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ VE KAYSERİ İMALAT SANAYİ UYGULAMASI

ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ VE KAYSERİ İMALAT SANAYİ UYGULAMASI ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ VE KAYSERİ İMALAT SANAYİ UYGULAMASI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Salih KAVAL DANIŞMAN

Detaylı

[YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI]

[YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [ Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU ] MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANITIMI 2. İŞLETME

Detaylı

FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASABE-FİNANSMAN BİLİM DALI FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

DEVAM EDEN DEĞERİN HESAPLANMASI: İMKB YE KOTE BİR TURİZM İŞLETMESİ ÜZERİNDE UYGULAMA

DEVAM EDEN DEĞERİN HESAPLANMASI: İMKB YE KOTE BİR TURİZM İŞLETMESİ ÜZERİNDE UYGULAMA DEVAM EDEN DEĞERİN HESAPLANMASI: İMKB YE KOTE BİR TURİZM İŞLETMESİ ÜZERİNDE UYGULAMA Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL Çukurova Üniversitesi İkt. ve İdr. Bil. Fakültesi İşletme Bölümü ybeyazit@cu.edu.tr Arş.

Detaylı

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır. I. GİRİŞ İşletmelerin ömrünün sınırsız olarak kabul edilmesine karşın faaliyetler genelde 1 yıl olarak kabul edilen kısa dönemleri kapsar. Bunun en büyük nedenlerinden biri geleceğin belirsizlik riski

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI. Yazarlar

BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI. Yazarlar BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI Yazarlar Mucip YETMEN Mehmet Cevat KEREM Lokman EREN Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla

Detaylı

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU HERKES İÇİN FİZİBİLİTE M. Serdar KABUKÇUOĞLU Ankara-2005 i ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

----------------- ---------------------

----------------- --------------------- T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KOBİ DANIŞMA BİRİMİ SORULARLA İŞLETME FİNASMANI Müge İşeri Istanbul, 2005 1 1. FİNANS FONKSİYONU NEDİR? İşletme amaçlarına yönelik

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Turhan KORKMAZ (Ünite 1, 3, 4, 6, 7, 8) Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 2) Prof.Dr. Güven

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1,5) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 2,8) Öğr.Gör. Ekrem MERİÇ

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA

MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA Ders Kodu: 1016 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

üyesidir. Yrd.Doç.Dr. Duygu Fırat, Kocaeli Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü öğretim üyesidir.

üyesidir. Yrd.Doç.Dr. Duygu Fırat, Kocaeli Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü öğretim üyesidir. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2011 / 1 :77-101 TEMEL PAZARLAMA BİLEŞENLERİ AÇISINDAN MUHASEBE VERİLERİNİN KULLANILMASI: PAZARLAMA MUHASEBESİ Cemkut Badem * Duygu Fırat Özet:

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYAN Doç. Dr. Murat AKBALIK i İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER... 1 1.1.

Detaylı