FĠNANSAL VARLIKLAR VE KAYNAKLAR YÖNETĠMĠ Öğretim Üyesi PROF. DR. AHMET AKSOY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FĠNANSAL VARLIKLAR VE KAYNAKLAR YÖNETĠMĠ Öğretim Üyesi PROF. DR. AHMET AKSOY"

Transkript

1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANSMAN BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI FĠNANSAL VARLIKLAR VE KAYNAKLAR YÖNETĠMĠ Öğretim Üyesi PROF. DR. AHMET AKSOY BELĠRLĠLĠK ġartlari ALTINDA YATIRIM KARARLARI HAZIRLAYAN: M. AYKUT KELECĠOĞLU Kasım

2 1. GĠRĠġ Ekonomistler yatırımı belli bir dönemde sermaye malları stokuna yapılan net ilaveler olarak tanımlamaktadırlar. Yatırım üretim kapasitesi yaratmak amacıyla yapılan harcamalardır. İşletmeciler içerisinde yatırım kavramını işletme bilançosunun aktifinde yer alan varlıkların toplamı görenler yanında, yatırımı paranın çeşitli unsurlarına dönüşmesi gibi düşünenler de vardır. 1 Yeni bir fiziki kapasite yaratmak ya da mevcut kapasiteyi genişletmek amacıyla faaliyetini sürdüren müteşebbisin, bir proje üzerinde bütün olarak çalışması ve fonlarını bağlayıcı varlıklar üzerinde incelemede bulunmak da bir yatırım faaliyetidir. 2 Yönetim her zaman bir karar verme işlemidir. Şirket yaşamları, içinde barındırdığı bireylerin aldıkları kararların amaçlara uygunluğu veya uygunsuzluğu ile son derece yakından ilgilidir. Dolayısıyla, yönetim sorumluluğu almış bireyler, sonuçları az veya çok zararlı, amaca kısa veya uzun yoldan ulaşan, anlamlı veya anlamsız, şirketin parasını veya çalışanları gözeten, şirketin ömrünü uzatan veya kısaltan, vb. milyonlarca karar alma durumundadırlar Yöneticiler önceden saptanılmış amaçlarına ulaşmada değişik ve sayısız sorunlarla karşı karşıyadırlar. İşte bu sorunların varlığı onları çözüm yollarını araştırmaya ve bulmaya, daha açık bir anlatımla, onları karar vermeye zorlamaktadır. Yöneticilerin verecekleri kararların rasyonel (akılcı) olması gerekir. 3 Günümüzde yöneticiler, sürekli değişen bir çevrede bulundukları için, örgütlerinde de sürekli ve birbirinden farklı kararlar almaktadır. İşletme yöneticilerinin, finans yöneticilerinin, aldıkları kararların en önemlilerinden birisi kuşkusuz yatırım projeleri ile ilgili kararlarıdır. Projelerin değerlendirilmesi belirlilik veya belirsizlik varsayımı altında yapılabilir. Belirlilik varsayımında, projeyle ilgili yaptığımız tahminlerin kesinlik göstereceği kabul edilir. Çok genel bir ifadeyle bu varsayım, gelecekte işletmenin iç veya dış çevrelerinde pek büyük değişiklikler olmayacağıdır. Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde belirlilik varsayımıyla yaklaşım yaygın olarak yapılmakta, her işletme ve yatırımcı tarafından kolaylıkla uygulanmaktadır. Belirsizlik varsayımında ise, yatırımla ilgili yaptığımız tahminlerin belirli olasılıklarla değişebileceği kabul edilmektedir. 4 Genel olarak bir yatırım projesi, gelecekte daha fazla nakit girişi elde etmek amacıyla planlı bir biçimde bir dizi yatırım harcaması yapmayı gerektiren bir yatırım önerisidir. Bir yatırım projesinin değerlendirilmesinin esas amacı da, yatırım önerisinin gelecekteki nakit girişleri ile nakit çıkışlarını karşılaştırarak önerinin kabul edilebilirliği konusunda karar vermektir. Bu amaç doğrultusunda yatırım önerilerinin kârlılık açısından 1 Tevfik Tatar ; Yatırımın Seçimi ve Değerlendirme Teknikleri,, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayın No: 75,1985,s.4 den, Ahmet Aksoy ve Cihan Tanrıöven,, Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi, Üçüncü Baskı, Ankara: Gazi Kitapevi Mayıs 2007,s Aksoy ve Tanrıöven, s.2. 3 Abdurrahim Emhan, Karar Verme Süreci ve Bu süreçte Bilişim Teknolojilerinin Kullanılması, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: Yaz-2007 C.6 S.21 ( ) 4 Said Alpagut Şenel, Sermaye Bütçelemesi, 2

3 karşılaştırması ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerin hepsinde kabul edilen temel varsayım, kârlılık değerlendirmesinin ya da analizinin dayandığı yatırımın nakit akımlarının değişmeyeceğidir. Başka bir ifade ile bir yatırıma ilişkin olarak en iyi biçimde tahmin edilen nakit akımlarının yatırımın yaşam devri süresince sabit kalacağı kabul edilmektedir. 5 Çalışmamızın konusunu finansal yönetimde, belirlilik koşulları altında yatırım kararları oluşturmaktadır. 2. DURAN VARLIKLARA YATIRIM 2.1. GENEL AÇIKLAMA İşletme yönetiminde modern yaklaşım, işletme faaliyetlerini bir bütün, birbirini tamamlayan bir sistem olarak ele almaktır. İşletme faaliyetleri bir tüm olduğuna göre, işletme faaliyetleri incelenirken, dönen varlıklar ile maddi duran varlıklar arasında bir ayırım zoraki ve yapay olmaktadır. Nitekim maddi duran varlıklara yapılan yatırım, firmanın işletme sermayesini de etkilemekte, işletme sermayesi ihtiyacını da artırmaktadır. Diğer yandan, bir firmada dönen varlıklar yönetimi ile duran varlıklar yönetiminin birbirinden ayrı olarak ele alınması, bir bütünü anlayabilmek için, o bütünü oluşturan ana öğelerin ayrı ayrı kavranması gereğine dayanılarak savunulmaktadır. Bir işletmenin faaliyetlerini birbirini tamamlayan bir bütün olarak görebilmek için, bu faaliyetleri ana parçalara ayırmak ve bu parçaları analiz etmek yararlı bulunmaktadır. 6 Dönen varlıklara yapılan yatırım ile sabit varlıklara yapılan yatırımlar arasında aşağıdaki farklılıklar mevcuttur. 1. Dönen varlıklarla ilgili harcamalar, duran varlıklarla ilgili harcamalara kıyasla çok daha düşüktür. 2. Dönen varlıklara yapılan harcamalar bölünebilirlik özelliğine sahiptir. (Belirli bir hammaddeden veya mamul maldan az yada çok stok bulundurmak buna örnek olarak verilebilir.). Oysa duran varlıklara yatırım bir bütünlük arz eder. 3. Dönen varlıklara yatırımlar kısa süreli, duran varlıklara yatırımlar uzun sürelidir. Duran varlıklara yatırımın uzun süreli olmasının sonucu, hatalı yapılmış tahminlerin işletmeler üzerindeki etkisinin büyük oluşudur. Bu husus aynı zamanda duran varlık yatırımlarına girişilmesi sebebiyle firmanın risk derecesini artırır. 4. Dönen varlıklar, duran varlıklara göre daha fazla likidite özelliği gösterir. Dönen varlıklara yatırılan paraların fazla değer kaybına uğramaksızın nakde dönüşmesi mümkün iken duran varlıklarda bu çok daha zordur. 5 Halil Sarıaslan ve Cengiz Erol, Finansal Yönetim Kavramlar, Kurumlar, İlkeler,, Ankara: Siyasal Kitapevi 2008, s Öztin Akgüç, Finansal Yönetim,, 5. Baskı, İstanbul: Muhasebe Enstitüsü Yayın No: 56,1989, s

4 Sabit sermaye yatırımları, işletmenin varlıklarını devam ettirmelerinin ve büyümelerinin temelidir, hatta olmazsa olmaz koşuludur. Çünkü piyasadaki rekabet koşulları çerçevesinde, ayakta kalmayı, varlıklarını devam ettirmeyi, büyüyerek işletmenin piyasa değerini artırmayı amaçlayan ve gelecekte kâr beklentisi içinde olan işletmeler, bu amaçlarını gerçekleştirmek ve ayrıca değişen sosyo ekonomik ve teknolojik koşullara uymak için üretimde kullanılan makine ve teçhizat gibi sabit varlıklara yatırım yapmak zorundadır. Eğer bir işletme eskiyen üretim araçlarını yenileyemezse ve/veya teknolojik gelişmenin sunduğu yeni teknolojilere dayalı üretim sistemlerine geçemez ise, rekabet gücünü kaybedeceği için varlığını devam ettirmesi mümkün olmayacaktır. Öte yandan piyasadaki talep koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan gelişme genişlemelere yeni ürün geliştirme, kapasite artırma ya da yeni üretim tesisleri kurarak cevap veremeyen işletmelerin de büyümesi mümkün değildir. Dolayısıyla işletmelerin yaşamlarını devam ettirmesi ve uzun dönemde hedefledikleri amaçlara ulaşması için sabit sermaye yatırımları kaçınılmaz bir durumdur. Bu bakımdan her işletme faaliyet süresi içinde zaman zaman yatırım yapma ve bu konuda karar verme durumu ile karşı karşıya kalacaktır. 7 Bir sarf faktörü olan malzemelerin aksine, sabit varlıklar potansiyel üretim faktörleridir. Malzemenin üretim faktörüne katkısı sadece bir defalıktır. Malzeme üretim sürecine sağladığı katkı ile birlikte tüketilir. Bu nedenle üretimin devamlılığını sağlayabilmek için, üretim süreci sürekli olarak yeni malzemelerle beslenmelidir. Sabit varlıkların üretime katkısı bir defalık olmayıp, sabit varlığın ekonomik ömrü boyunca devam eder. Sabit varlıklar üretim sürecine sağladıkları katkı ile bir defa değil, üretime bir çok kereler katkı sağladıktan sonra tükenirler. Kısaca, sabit varlıklar tedarik edildikten sonra uzun süre işletmede kalırlar SERMAYE BÜTÇELEMESĠ KAVRAMI Sermaye bütçelemesi genel olarak işletmelerin duran varlıklarına yapılacak yatırım kararlarını ve bu kararı alırken kullanılacak yöntemleri içermektedir. Kabul edilebilir bir projenin reddedilmesi veya reddedilmesi gereken bir projenin kabul edilmesi durumlarında firma olumsuz etkilenmektedir. Sermaye bütçelemesi kararları firmanın değerini doğrudan etkileyen kararlardır. 9 Sermaye bütçelemesi diye bilinen yatırım kararı, şirketin başarısı için belkemiğidir. Bugün satın aldığımız varlıklar, yıllar sonra işletmemizin kaderini belirleyebilir. Bazı yatırım projeleri için önemli sözcüğü hafif kalır. Örneğin İngiltere ile Fransa yı bir birine bağlayan Manş Tüneli inşasına 1986 dan 1994 e yaklaşık 15 milyar dolar harcanmıştır. Veya Ford un dünya arabası Mondeo sunun geliştirme maliyeti yaklaşık 6 milyar dolardır yolcu alabilen bir süper-jumbo jet uçağının gelecekteki geliştirme maliyeti 10 milyar doların üzerinde olacağı tahmin edilmişti. Bunlardan bazıları şirket üzerinde kumar oynama projeleridir. Başarısızlık halinde yürütücü şirketleri büyük zararlara uğratabilirler. 10 Tüm işletmeler kendilerine açık olan yatırım alanlarını ve önerilerini akılcı bir biçimde incelemek, bilimsel gelişmeler ışığında gerçekçi ve düzenli bir çalışma ya da bir yatırım projesi kapsamında değerlendirmek zorundadır. İşte işletmelerin üretiminde kullanılan sabit 7 Sarıaslan ve Erol, s Tamer Müftüoğlu, İşletme İktisadı, Ankara: Turhan Kitapevi, 1989, s Metin Kamil Ercan ve Ünsal Ban, Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim, 4. Baskı, Ankara: Gazi Kitapevi,2008, s Richard A. Brealey, Steward C. Myers ve Alan J. Marcus, İşletme Finansının Temelleri, çev. Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan ve Hatice Doğukanlı), 5.Baskı, İstanbul, 2007, s

5 varlıklara yapılacak yatırımın, ilişkili nakit akımlarına (nakit giriş ve çıkışlarına) dayalı olarak analiz edilmesine, değerlendirilmesine ve işletmenin yatırım bütçesi içinde yer alıp almamasına sermaye bütçelemesi (capital budgeting) adı verilir. Burada sermaye kavramı üretimde kullanılan sabit varlıkları ifade etmektedir. Bütçeleme kavramı ise, genel olarak bir plan çerçevesinde öngörülen faaliyetlerin parasal değerle ifadesini kapsayan bütçe kavramından hareketle, bir yatırımın gerektirdiği nakit çıkışlarını ve yatırımdan beklenen nakit girişlerini düzenli bir biçimde belirleyerek ve analiz ederek, yatırım projesinin değerlendirilmesi sürecini ve buna göre yatırım projesinin işletmenin yatırım bütçesinde yer alıp alamayacağı kararının verilmesini ifade etmektedir. 11 Sermaye bütçelemesinin kapsamlı bir faaliyetler bütünüdür. Yatırım projesinin hazırlanması, değerlendirilmesi yatırım kararının verilmesi teknik adıyla fizibilite etüdü olarak bilinen çalışma ile yapılır. Bu çalışmanın yapılmasında birden fazla amaç vardır. Çünkü sermaye bütçelemesi büyük miktarda harcama gerektiren, yapılacak hatanın işletmeye çok büyük miktarda maliyetinin olduğu bir karar sürecidir. Dolayısıyla işletme yöneticileri hazırlanacak fizibilite etüdü ile hata yapma riskini azaltmak amacıyla yatırımın pazar konumunu, projenin teknik ve finansal durumunu görmek isterler. Bunun dışında fizibilite etütleri ile devlet tarafından verilebilecek yatırım teşvikleri için, teşviği verecek olan merciye etkili bir sunum yapılmış olunur. Bunun dışında şüphesiz, büyük tutarlı yatırımlarda dış kaynak ihtiyacının meydana gelmesi olası olduğuna göre, kredi kuruluşları verilecek kredi ve faizini zamanında ve tam olarak ödenip ödenemeyeceğini görmek amacıyla kapsamlı fizibilite raporu isterler. 2.3.DURAN VARLIKLARA YAPILACAK YATIRIM ÇEġĠTLERĠ Sermaye bütçelemesi kararları ile yapılacak yatırımlar genelde aşağıdaki gibi sınıflandırılan türlerde olmaktadır. 1. GeniĢleme Yatırımları: Mevcut olan kapasitenin artırılması amacıyla yapılan yatırımlar 2. Yenileme Yatırımları: Yıpranma, aşınma, demode olma gibi gerekçelerle firmanın üretim gücünü düşüren duran varlıkların yenilenmesini sağlar. 3. Modernizasyon Yatırımları: Maliyet tasarrufu sağlamak, üretim kalitesini yükseltmek amacıyla yapılan yatırımları kapsar. 4. Yeni Üretim Tesisine Yönelik Yatırımlar Yatırımları yapılacak yatırımın büyüklüğüne, yatırımın yapılacağı iş koluna, yatırımın gereklilik derecesine, firmanın üretim kapasitesine yapmış olduğu katkıya göre sınıflandırmak mümkündür. Bu ayırımların dışında prestij, bağımsızlık, çevresel etkilerin azaltılması gibi güdülerle de yatırımların yapıldığını görüyoruz. 11 Sarıaslan ve Erol, s

6 2.4. YATIRIM KARARLARININ ALINMASI ĠÇĠN GEREKLĠ VERĠLER Sağlıklı bir yatırım kararının alınabilmesi için, aşağıda yer alan verilen ve/veya bilgilerin tespit edilmesi gerekmektedir. 1. Ġlk Yatırım Tutarı: İlk yatırım kavram olarak bir işletmenin söz konusu projeye ayırdığı fonlar olup, bu projeden para girişi elde edilmeye başlayıncaya kadar birikecek tüm para çıkışlarını ifade eder. İster gider olarak kabul edilerek kâr/zarara atılan, ister varlık kabul edilerek bilançoya alınanlar olsun her türlü para çıkışı ilk yatırım miktarına ilave edilmelidir. 12 Yatırımın finansmanın tamamı veya bir bölümü yabancı kaynak ile yapılıyorsa, ilk yatırım tutarına bu dönemde ödenen faizlerde eklenmelidir. 2. ĠĢletme Sermayesi Ġhtiyacı: Genellikle duran varlıklara yapılacak bir yatırım, beraberinde işletme sermayesinde de bir artışa yol açar. Yeni bir yatırım sonucunda; daha fazla işgücü ve hammadde kullanımı, genel giderlerde artış, üretim ve satışların artması sonucu stok ve alacak kalemlerinde daha fazla birikim olması muhtemeldir. İşletme sermayesindeki artışın finanse edilmesi için sağlanması gerekli para da ilk yatırım tutarı ile aynı kapsamda düşünülebilir. Ancak bu paranın genellikle projenin ömrü sona erdiğinde çözülebileceği yani geri alınabileceği kabul edilir Projenin Ömrü: Yatırım kararı üzerinde durulması gereken diğer bir husus, projenin ömrüdür. Bir yıldan kısa dönemde geri dönecek yatırımlar sermaye bütçelemesinin dışında tutulmaktadır. Buna karşın en çok kaç yıllık dönem kavranacak? sorusu yöneldiğinde, elbette kaç yıl ise, söz konusu sürenin elden geldiği kadar doğru olarak belirlenmesine çalışılmalıdır. Bu süre 10 yıldan da fazla olabilir. Ancak uygulamada 10 yılı aştığında 10 yılın ötesinde elde edilecek para girişlerinin kapsadığı belirsizlik de öylesine artmaktadır ki, bir çok analist için 10 yılı aşan dönemlerde elde edileceği beklenen para girişlerini hesaba katmak, karar üzerindeki etki bakımından ihmal edilebilecek kadar önemsiz hale gelmektedir. Bu nedenle projelerin 10 yılı aşan ömre sahip olmaları söz konusu olduğunda, hesaplamaları 10 yıl ile sınırlama yönünde bir kabule gidildiği görülmektedir Yatırımın Sağlayacağı Nakit AkıĢları: Sermaye bütçelemesi kararlarının kapsamı yatırımın türüne göre değişmekle birlikte, karar için yapılacak analiz ve değerlendirmelerin özü değişmemektedir. Kapsamı ne kadar geniş olursa olsun, tüm çalışmalarda amaç, yatırım kararlarının temelini oluşturacak olan analiz ve değerlendirmelerin dayandığı yatırıma ilişkin nakit akımlarının doğru tahmin edilmesidir. Bu bakımdan ister fizibilite etüdüne dayansın ister dayanmasın, her sermaye bütçelemesi kararı, yatırıma ilişkin olarak nakit akımlarının projenin ömür süresince doğru tahminini gerektirir. 15 Nakit çıkıģlarını, kuruluş dönemi ve işletme dönemi nakit çıkışları olarak gruplandırmak mümkündür. Kuruluş dönemi nakit çıkışları yukarıda açıklandığı gibi ilk yatırım tutarı ile duran varlıklara yatırım sonucu işletme sermayesi ihtiyacından oluşmaktadır. 12 Atilla Gönenli, İşletmelerde Finansal Yönetim, 7. Baskı, İstanbul, 1991, s Mehmet Bolak, İşletme Finansı,, İstanbul: Birsen Yayınevi, 2005, s Gönenli, s Sarıaslan ve Erol, s

7 İşletme dönemi nakit çıkışları adından da anlaşılacağı üzere, yatırımın tamamlanmasından sonra, işletme döneminde gerçekleşecek giderleri kapsar. Bu giderleri şu şekilde gruplamak mümkündür. - İşletme Giderleri - Faiz Giderleri - Amortismanlar İşletme giderleri yatırımın tamamlanması akabinde üretimi gerçekleştirebilmek için gerekli olan hammadde, işçilik v.b harcamaları kapsar. Faiz giderleri, şayet yatırım dış finansman ile sağlanmışsa işletme döneminde ödenecek faiz giderlerinden oluşur. Amortisman giderleri sabit varlıkların üretimde kullanılması sonucu aşınma ve yıpranma payını ifade eder. 16 Nakit giriģleri, yatırım işletme döneminde her yıl üretilecek ürünlerin satışı ile gerçekleşeceği beklenen satış geliridir. Üretilecek ürünlerin satılacağı varsayımı ile basitçe yıllık üretim miktarının birim satış fiyatı ile çarpımı sonucunda bulunacak yıllık satış gelirleri işletme döneminin her yılı için tahmin edilmektedir. Bir yatırım projesinin satış gelirlerinden başka ikinci bir gelir kalemi de faydalı ömür sonunda kalan atık ya da hurda değeridir. Bir sabit sermaye yatırımında kullanılan sabit varlıklar amortismana tabi tutularak değeri sıfırlanmış bile olsa, yatırımın faydalı ömrü sonunda yine de bir değeri olabilir. 17 Bu açıklamalar ışığında nakit giriş ve nakit çıkışlarının yer aldığı nakit akım tablosunu aşağıdaki gibi belirlemek mümkünüdür. Gelirler (1) İlk Yatırım Tutarı (2) İşletme Giderleri (3) Faiz Giderleri (4) Amortisman Giderleri (5) Brüt Kâr (6) = ( ) Vergi (7) = (6* Vergi Oranı) Net Kâr (8) = (6-7) Net Nakit Akımı (9)= (8+5) Bu tablo yatırımın yaşam devri boyunca, yani kuruluş dönemi ile işletme döneminin sonuna kadar olan dönem için yapılmalıdır. Genel olarak işletme döneminde nakit akımlarının pozitif olması beklenir. Çünkü kuruluş döneminde gerekli yatırım yapılmış yani nakit çıkışı olmuş ve işletme döneminde de üretim yapılarak işletme giderlerinden daha fazla satış geliri beklenir. Eğer işletme döneminde nakit akımlarının negatif olduğu yıl var ise, yani nakit çıkışları nakit girişlerinden fazla ise, o yıl yada yıllarda bir dış finansman ihtiyacı var demektir. Böyle durumlarda bu finansman 16 Amortismanlar aslında doğrudan bir nakit çıkışı değildir. Vergi avantajı sağlayan bir fon işlevi görürler. 17 Sarıaslan ve Erol, s

8 ihtiyacının nasıl ve nereden sağlanabileceği, maliyetinin ne olacağı işletme dönemi faiz gideri olarak tablodaki faizlere eklenmelidir. 18 tahmin edilmeli ve 5. Yatırımlardan Beklenen Verim Veya Getiri Oranı: Yatırım projeleri arasında seçim yapılırken, yatırımdan beklenen verim veya getiri oranını da saptanması gerekmektedir. Bu saptama yapılırken yalnız faiz oranını, risksiz yatırımların getiri (verim) oranını değil, projenin risk derecesine göre, ortakların, işletme sahibinin beklediği risk priminin de eklenmesi gerekir. Ancak bu risk priminin zaman içinde değişmesi, saptanmasında bazı sorunlar doğurmaktadır BELĠRLĠLĠK ALTINDA YATIRIM PROJELERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ Firmalar ne kadar güçlü, ne kadar geniş mali kaynaklara sahip olurlarsa olsunlar, mümkün olan bütün yatırım projelerini aynı anda finanse etmek, gerçekleştirmek olanağına sahip değildirler. Bu nedenle firmalar, sınırlı kaynakların kullanılması bakımından bir biri ile rekabet halinde bulunan yatırım teklifleri arasında seçim yapmak, bunları önem derecelerine göre sıralamak ve bazı yatırımlardan bir süre için de olsa vazgeçmek zorundadırlar. Firmalar, kaynakların alternatif kullanılış alanları arasında bir seçim yapabilmek ve kaynakları amaca uygun en iyi sonuçlar verecek yatırımlara tahsis edebilmek için, bir yöntem, bir kriter saptamak veya geliştirmek durumundadırlar. 20 Yatırım projeleri arasında seçim yapmada uygulamada en çok kullanılan yöntemler şunlardır. 1. Kârlılık Oranları 2. Geri Ödeme Süresi 3. Net Bugünkü Değer Yöntemi 4. İç Kârlılık Oranı 5. Kârlılık Endeksi 3.1. KÂRLILIK ORANLARI Yatırım önerilerinin değerlendirilmesinde başvurulan en kolay ve pratik yöntemdir. En basit ifade ile bir yatırımdan beklenen net kârın ilk yatırım tutarına oranın gösterir. Basit Kârlılık Oranı (BKO)= Yıllık Net Kâr/ İlk Yatırım Tutarı Yaygın bir uygulama olarak, net kâr yatırımın faydalı ömrü içerisinde yatırım önerisinin işleyişini en iyi temsil eden uygun yada normal bir yıldaki faiz ve vergiden sonraki net kârı göstermektedir. İlk yatırım tutarı ise kuruluş dönemindeki faiz giderleri hariç olmak üzere toplam sabit yatırım giderlerini ifade eder. Eğer projenin yatırım tutarının 18 Sarıaslan ve Erol,s Akgüç, s Akgüç,s.301 8

9 finansmanında yabancı kaynak kullanılmış ise normal yıldaki faiz gideri net kâra eklenmelidir. 21 BKO= Yıllık Net Kâr+ Faiz/ İlk Yatırım Tutarı Çünkü faiz projenin kârlılığı ile ilgili değil, öz sermaye yetersizliği ile ilgilidir. Başka bir ifade ile proje tamamen öz kaynak ile finanse edilirse faiz yatırımın kârı olarak kalacaktır.bu nedenle eğer yatırımın gerçek toplam kârlılığı ölçülecekse, faizin net kâra eklenmesi gerektiğine inanılmaktadır. 22 Öte yandan, benzer biçimde basit kârlılık oranı projenin finansmanında kullanılan öz kaynak içinde aşağıdaki gibi hesaplanabilir. BKO= Yıllık Net Kâr/ Öz sermaye Görüldüğü gibi bir tek yıla (normal ya da uygun yıla) ilişkin verilere göre hesaplanan basit kârlılık oranı yöntemi paranın zaman değerini göz önüne almamaktadır. Çünkü yatırım harcaması kuruluş döneminde yapılmış iken, kâr işletme döneminde seçilen normal bir yıla göre alınmaktadır. Öte yandan hangi yılın normal yıl olarak alınması gerektiği, böyle bir yıl alınsa bile, bu yılın projenin diğer tüm yıllarını temsil edip etmeyeceği tartışmalıdır ve proje analistinin kişisel kararına bırakılmıştır. 23 Muhasebe prensiplerine göre hazırlanmış yıllık net kârın yatırım tutarına oranlanması ortalama kârlılık oranı olarak tanımlanır. Buna göre ortalama kârlılık oranını (OKO) aşağıdaki gibi formülize edebilmek mümkündür. OKO= Ortalama Yıllık Net Kâr/ Toplam Yatırım (veya Ortalama Yatırım Tutarı) İşletme belli bir projenin kabul edilebilmesi için, ortalama kârlılık oranının belli bir değerin üzerinde olması prensibini benimseyebilir. Almaşık iki proje arasında seçim yapılırken ortalama kârlılık oranı yüksek olan seçilecektir GERĠ ÖDEME SÜRESĠ Geri Ödeme Süresi (GÖS)Yöntemi, yatırım projelerinin değerlendirmesinde oldukça basit hatta riskli projelerin değerlendirmesinde kaba olarak nitelendirilebilecek bir yöntemdir. Bu yöntemde yatırım projelerinin çekiciliği geri ödeme süresi kısaldıkça artmakta, geri ödeme süresi uzadıkça azalmaktadır. Geri ödeme süresi bir yatırımın sağlayacağı net para girişinin yatırım tutarını karşılayabilmesi için gerekli zaman uzunluğu veya yıl sayısıdır. 21 Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Değerlendirmesi, Ankara: Turhan Kitapevi, 1990,s Sarıaslan ve Erol,s Sarıaslan, s Bolak,s

10 Yatırımın sağlayacağı net para girişi yıllar itibariyle değişiklik göstermiyorsa, yatırım tutarı yıllık net para girişine oranlanarak geri ödeme süresi bulunur. Örneğin tutarı TL ve yıllık net para girişi TL olan bir yatırımın geri ödeme süresi GÖS= Yatırım Tutarı / Yıllık Net Para Girişi GÖS= /30.000= 3 1/3 yıl Yatırımın yaratacağı net para girişi, yıllar itibariyle dalgalanma gösteriyorsa, yatırımın her yıl sağlayacağı net para girişleri yatırım tutarına eşit oluncaya kadar toplanmak suretiyle geri ödeme süresi hesaplanır. 25 Örneğin; Yıllar A Projesi Net Para Girişi B Projesi Net Para Girişi Yatırım Tutarı Geri Ödeme Süresi 3 2/3 yıl 2 1/3 yıl Yöntemin en büyük eksikliği para akışlarının geri ödeme dönemini aşan kısmı ile ilgilenmemesidir. Yöntemin bu sakıncası özellikle işletmenin endüstri ve milli ekonomi içindeki yerin etkileyebilecek stratejik yatırımlarda daha da ciddi yanlışlar yapılmasına neden olmaktadır. Bu yöntemi benimseyen iş adamları, hemen daima birkaç yıl içinde geri gelebilecek yatırımlarla ilgilenirler. Bu onları yeni bir üretim tekniği getirmek, yeni mâmül geliştirmek gibi, önemli girişimlerin daima dışında tutar. 26 Bunun dışında yöntemin bir diğer eksikliğinin paranın zaman değerini dikkate almayışıdır. Aynı geri ödeme süresine sahip iki projeden birisinde diğerine göre ilk yıllarda daha fazla para girişi sağlanması, paranın zaman değeri dikkate alındığında o projeyi tercih edilmesi gereken bir proje haline getirmektedir NET BUGÜNKÜ DEĞER Bir yatırımın net bugünkü değeri (NBD), belli bir nakit iskonto oranına göre indirgenmiş gelirlerinin toplamı ile indirgenmiş giderlerinin toplamı arasındaki farktır.yatırım projesi çalışmalarında proforma nakit akım tabloları bir projenin ilişkili tüm nakit giriş ve çıkışlarını bir bütün olarak gösterdikleri için, net bugünkü değer hesapları bu tablolardaki net 25 Akgüç, s Gönenli, s

11 nakit akımlarının yıllara göre dağılımına göre hesaplanır. Buna göre bir projenin net bugünkü değeri o projenin kuruluş ve işletme dönemi boyunca neden olduğu net nakit akımlarının belli bir iskonto oranına göre indirgenmiş değerlerinin toplamı olarak ; n NBD= t=0 A t (1+r) t biçiminde hesaplanmaktadır. A : t. yıldaki nakit akımı t n: yatırım projesinin yaşam devrini r: iskonto oranını ifade etmektedir. 27 YILLAR t0 t1 t2 Gelirler (1) İlk Yatırım Tutarı (2) İşletme Giderleri (3) Faiz Giderleri (4) Amortisman (5) Giderleri Brüt Kâr (6) = ( ) Vergi (7) = (6* Vergi Oranı) Net Kâr (8) = (6-7) Net Nakit Akımı (9)= (8+5) İskonto oranının % 30 olduğunu varsayılırsa, bu projenin net bugünkü değeri şu şekilde hesaplanır. n NBD= t=0 A t (1+r) t NBD= -100/(1 + 0,3) / (1 + 0,3) / (1 + 0,3) 2 NBD= Sarıaslan ve Erol, s

12 NBD= Nakit girişlerinin bugünkü değeri, nakit çıkışlarının bugünkü değerinden 36,73 TL daha fazla olduğundan proje kabul edilecektir. Aksi durumun olması halinde ise projenin ret edilmesi gerekecekti. Uygulanacak iskonto haddi; diğer deyimle yatırımlardan beklenen en düşük iç kârlılık oranı saptanırken; firmanın kaynak maliyeti, benzer yatırımlardaki kârlılık oranı, sermayenin alternatif kullanış alanlarındaki kârlılık oranı, firmanın ortalama olarak genel kârlılık oranı, yatırımın taşıdığı risk, firmanın ortaklarının veya potansiyel ortaklarının yatırımlarından bekledikleri en düşük kâr oranı gibi faktörler dikkate alınır. 28 Sermaye maliyetini bir iskonto oranı olarak alan ve böylece paranın zaman değerini açıklıkla göz önünde bulunduran net bugünkü değer yöntemi, yatırımcıların beklediği asgari kârlılık düzeyini karşılayan yatırım projelerinin belirlenmesi ve en çok kâr sağlayacak yatırım önerilerinin seçimi ve sıralamasında yaygın olarak kullanılır. Buna karşın bu yöntemin sakıncası; net nakit akımlarının indirgenmesinde kullanılan sermaye maliyeti oranı sabit olarak alınması ve bunun sonucu olarak projenin yaşam devri boyunca yaratılan fonların aynı sermaye maliyeti ile yeniden yatırıma yatırıldığı varsayımına dayanmasıdır ĠÇ KÂRLILIK ORANI YÖNTEMĠ Bir yatırımın iç kârlılık oranı (IKO) yatırımın net bugünkü değerini sıfıra eşitleyen iskonto oranıdır. Yani daha önce olduğu gibi At yıllık net nakit akımlarını gösterirse; n t=0 A t (1+r) t = 0 eşitliğini sağlayan r iskonto oranıdır. Başka bir anlatımla Net Bugünkü Değer Yönteminde r veri iken, iç kârlılık oranı yönteminde net bugünkü değeri -0- yapan iskonto ya da indirgenme oranı olan r hesaplanmaktadır. Hesaplanan ya da bulunan iç kârlılık oranı olan r, yatırımcının yatırım projesinden beklediği kârlılık oranından yüksek ise yatırım önerisi kabul edilir, değil ise red edilir. Eğer seçenek yatırım önerileri söz konusu ise, iç kârlılık oranı en yüksek olan proje seçilecektir. 30 İKO projeye yatırılan sermayenin kârlılık oranını gösterir. Bu oran ayrıca projeyi üstelenen girişimciye proje finansmanında borç alma gerektiği zaman ödeyebileceği maksimum faiz oranının ne olması gerektiği konusunda açık bir ölçü vermektedir. 28 Akgüç, s Sarıaslan ve Erol, s Sarıaslan ve Erol,s

13 Buna karşın, bağımlı ve birbirini dışlayan yani birisinin kabulünün diğerinin ise reddini gerektiren yatırım önerilerinin karşılaştırması ve seçiminde iç kârlılık oranı yanlış seçimlere yol açabilecektir. Çünkü bu yöntem net bugünkü değer yönteminin aksine yatırımların büyüklüğünden kaynaklanan toplam kâr hacmini göz önüne almaz ve bu nedenle fonların atıl kalmasına yol açabilir. Örneğin elinde 30 milyon lira yatırıma dönüştürülecek fonu olan girişimci için A ve B gibi birbirini dışlayan iki seçenek yatırım alanı (örneğin büyük kapasiteli fabrika veya küçük kapasiteli fabrika) önerisi bulunsun. Eğer A nın maliyeti 30 milyon iç kârlılık oranı % 50, B nin 20 milyon ve iç kârlılık oranının % 60 olması durumunda B yatırımı seçilecek ve 10 milyon TL fon atıl kalacaktır. 31 Net bugünkü değer yöntemi veri iskonto oranı üzerinden fonların tekrar yatırılacağını varsayarken, iç kârlılık oranı yöntemi işletmeye dönen fonların gerçek verim oranı üzerinden yatırılacağını varsayar. Bu durumda akla gelen ilk soru, bu iki yöntemden hangisinin kullanılmasının sağlıklı sonuç vereceğidir. Bu çelişmede kuramsal yeğleme genel olarak net bugünkü değer yöntemi yönündedir. Çünkü iç kârlılık oranı yöntemi kullanıldığında her projenin gerçek verimi farklı olduğundan, her proje için işletmeye dönen fonlar farklı oranlar üzerinden tekrar yatırılmış gibi işlem görecektir. Bu ise sonuçların sağlığı açısından ciddi bir sakıncadır. Net bugünkü değer yönteminde işletmeye gelen para daima aynı oran üzerinden işlem görecektir KÂRLILIK ENDEKSĠ 33 Kârlılık endeksi (KE) yöntemi, net bugünkü değer yöntemi ile yakından ilgili olup kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir bir yöntemdir. Kârlılık endeksi yönteminde yatırımın beklenen nakit akımlarının bugünkü değeri başlangıç yatırım tutarına bölünmektedir. Dolayısıyla yatırım pozitif bir net bugünkü değere sahipse kârlılık endeksi 1 den büyük olacaktır. Kârlılık endeksini aşağıdaki gibi gösterebilmek mümkündür. n KE = t=0 A t (1+r) t İlk Yatırım Tutarı Kârlılık Endeksi sonucunda bulunan rakamın 1,34 olduğunu varsaydığımızda, firmanın bugünkü değeri itibariyle her 1 TL lık yatırımına karşılık yine bugünkü değer olarak 1,34 TL elde edeceği biçiminde yorumlamak mümkündür. Normal koşullarda hiçbir firma bugünkü değer itibariyle yatırdığı 1 TL sını bugünkü değer itibariyle 1 TL nın altında geri almak istemeyecektir. Bu durum, yönteme göre karar verirken kârlılık endeksinin birden 31 Sarıaslan,s Gönenli, s Ercan ve Ban,s

14 büyük olmasının gerektiğini gösterir. Farklı yatırımlar arasında kârlılık endeksine göre tercih yapılırken kârlılık endeksi en yüksek yatırım seçilir. Firmanın amacının firmanın bugünkü değerini maksimum kılmak olduğundan hareketle sermaye bütçelemesi yöntemlerinde amaca en uygun yöntem net bugünkü değer yöntemi olmaktadır. Net bugünkü değer yönteminde yatırımlar arasında tercih yaparken en yüksek net bugünkü değeri veren yatırımın seçildiği bilinmektedir. Ancak iki yatırımın net bugünkü değeri birbirine eşitse net bugünkü değer yöntemine göre tercih yapılması güçtür. Bu durumda kârlılık endeksi çözüm olmaktadır. 4. SONUÇ Yönetimin her zaman bir karar verme işlemi olduğu noktasından hareketle, işletme ya da finans yöneticileri işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmek, firma değerini maksimize edebilmek amacıyla sabit sermaye yatırımları konusunda karar vermek durumundadırlar. Çünkü sabit sermaye yatırımları ile yaratılacak katkı sabit varlığın ekonomik ömrü boyunca devam etmektedir. Duran varlıklara yatırım yapılırken verilecek yatırım kararları ve bu kararları alırken uygulanacak yöntemler sermaye bütçelemesi kavramı içinde irdelenmektedir. Sermaye bütçelemesi ile sabit varlıklara yapılacak yatırımda hareket noktasını nakit akımları oluşturmaktadır. Bir yatırım kararı verilirken nakit akımlarının yanı sıra, ilk yatırım tutarı, işletme sermayesi, projenin ömrü, yatırımdan beklenen verim gibi verilerin bilinmesi gerekmektedir. Ancak tüm bu verilerin toplanması yatırım kararının verilebilmesi için yeterli değildir. Çünkü işletmeler geniş mali kaynaklara sahip olsalar bile, yapılacak yatırımın işletmeye katacağı faydayı tespit etmek ve/veya birden fazla yatırım projesi arasında seçim yapma durumunda iseler hangisini tercih edeceklerini bilmek isteyeceklerdir. İşletmelerin gerçekleştirecekleri bu seçimde uygulamada kârlılık oranları, geri ödeme süresi, net bugünkü değer, iç kârlılık oranı ve kârlılık endeksi gibi yöntemler kullanılmaktadır. Kullanılan yöntemlerin birbirilerine göre üstünlükleri veya birbirlerine nazaran zayıf yönleri bulunmaktadır. Kullanılan yatırım proje değerlemesi yönteminin özelliği ne olursa olsun, üstün veya zayıf yönleri bulunsun veya bulunmasın, gözden uzak tutulmaması gereken en önemli husus, değerlemelerin belirlilik koşulları altında yapıldığıdır. Bir başka ifadeyle çalışmamızın konusunu oluşturan yatırım projesi değerleme yöntemleri, proje ile ilgili yapılan tahminlerin gelecekte değişiklik göstermeyeceği varsayımına dayanmaktadır. 14

15 KAYNAKÇA - Akgüç,Öztin, Finansal Yönetim,, 5. Baskı, İstanbul: Muhasebe Enstitüsü Yayın No: 56, Bolak, Mehmet, İşletme Finansı,, İstanbul: Birsen Yayınevi, Brealey, Richard A, Myers, Steward C. ve Marcus,Alan J., İşletme Finansının Temelleri, çev., Bozkurt, Ünal, Arıkan,Türkan ve Doğukanlı, Hatice, 5.Baskı, İstanbul, Emhan, Abdurrahim, Karar Verme Süreci ve Bu süreçte Bilişim Teknolojilerinin Kullanılması, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: Yaz-2007 C.6 S.21 ( ). - Ercan, Metin Kamil ve Ban, Ünsal, Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim, 4. Baskı, Ankara :Gazi Kitapevi, Gönenli, Atilla, İşletmelerde Finansal Yönetim, 7. Baskı, İstanbul, Müftüoğlu, Tamer, İşletme İktisadı,,Ankara: Turhan Kitapevi, Tatar,Tevfik, Yatırımın Seçimi ve Değerlendirme Teknikleri,Ankara: Gazi Üniversitesi Yayın No: 75,1985,s.4 den, Aksoy, Ahmet ve Tanrıöven,Cihan, Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi, Üçüncü Baskı, Ankara: Gazi Kitapevi Mayıs Sarıaslan, Halil ve Erol, Cengiz, Finansal Yönetim Kavramlar, Kurumlar, İlkeler, Ankara: Siyasal Kitapevi, Sarıaslan, Halil, Yatırım Projelerinin Değerlendirmesi, Ankara:Turhan Kitapevi Şenel, Said Alpagut, Sermaye Bütçelemesi, / yazarlarımiz/ said

GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ

GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ GEKA YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ Yrd.Doç.Dr. Erol YENER 1 Yatırım ve Yatırım Projesi Yatırım : Uzun dönemde gerçekleşmesi beklenen faydalar için

Detaylı

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN GENEL İŞLETME İŞLETMEN LETMENİN N KURULUŞ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN İşletme denince köşe başındaki bakkaldan büyük bir demir çelik işletmesine kadar çeşitli tipte girişimler söz konusu olabildiğine

Detaylı

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜNDEKİ DEĞİŞİM MUHASEBE Bugün FİNANS Geçmiş Destek Rolü ağırlıklı Defter Kayıtlarının tutulması Finansal Tabloların Raporlanması Finansal Anlaşmaların

Detaylı

YATIRIM KRİTERLERİ VE SERMAYE BÜTÇELEMESİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

YATIRIM KRİTERLERİ VE SERMAYE BÜTÇELEMESİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ YATIRIM KRİTERLERİ VE SERMAYE BÜTÇELEMESİ Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Yatırım Kararlarının Önemi Belirlilik Koşulu Altında Yatırım Projelerini Değerlendirme Yöntemleri Ortalama Verimlilik (Kârlılık)

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ PLANLAMA... 1 PLANLAMANIN ÖZELLİKLER... 3 YATIRIM PROJESİ... 4 YATIRIM PROJELERİNİN SINIFLANDIRILMASI... 5 Yeni Mal ve Hizmet Üretmeye

Detaylı

12. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Fayda-Maliyet Analizi. Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL

12. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Fayda-Maliyet Analizi. Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL 12. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Fayda-Maliyet Analizi Fayda - Maliyet Analizi Fayda-maliyet analizi, alternatif yatırım projelerinin karşılaştırılmasında kullanılan bir

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF

FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Finansal Yönetim ve Fonksiyonları...... 4 2. ÜNİTE-Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK İNŞAAT İŞLERİ HARCAMA TUTARININ BELİRLENMESİ Yapı birim metrekare maliyetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hesaplanarak yayınlanır. Bununla birlikte, özel kişilerin

Detaylı

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr.

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr. 3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik NAKİT YÖNETİMİ Nakit Yönetimi ile işletmeler; bir yandan işletmenin

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 3. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 3 Finansal Tabloların Analizi FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ ORAN ANALİZİ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ DİKEY

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

Firma Değerlemesi (1) Ders 6 Finansal Yönetim 15.414

Firma Değerlemesi (1) Ders 6 Finansal Yönetim 15.414 Firma Değerlemesi (1) Ders 6 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Firma Değerlemesi Temettü iskonto modeli (DDM) Nakit akışı, karlılık ve büyüme Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 4 Firma Değerleme WSJ haberine göre

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

- Mali analizin Tanımı - Türlerine göre mali analiz - Değerlendirme Kuruluşları

- Mali analizin Tanımı - Türlerine göre mali analiz - Değerlendirme Kuruluşları - Mali analizin Tanımı - Türlerine göre mali analiz - Değerlendirme Kuruluşları Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Oran analizi: Finansal tablo kalemleri arasındaki

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-1 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Eşdeğer Kıymet

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU ULUSOY UN EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 10 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM 307 Mühendislik Ekonomisi Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Oda No:850 Telefon: 231 74 00/2850 E-mail: zulal@mmf.gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi Endüstri

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

13 Ağustos 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

13 Ağustos 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 13 Ağustos 2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ SINIRI, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Pergamon

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 2. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 2 FİNANSAL TABLOLAR ve NAKİT AKIMI 1-2 Sunu Planı 1. Bilanço 2. Gelir Tablosu 3. Net İşletme Sermayesi 4. Finansta

Detaylı

DEFTER DEĞERİNİN HESAPLANMASI R A P O R 08/25-26-27-28 15 TEMMUZ 2008 13

DEFTER DEĞERİNİN HESAPLANMASI R A P O R 08/25-26-27-28 15 TEMMUZ 2008 13 DEFTER DEĞERİNİN HESAPLANMASI 13 DEFTER DEĞERİNİN HESAPLANMASI I - GİRİŞ Şirket değerlemesi çeşitli yöntemlerle şirketin gerçek değerinin belirlenmesini ifade etmektedir. Şirket değerlemelerinde esas alınan

Detaylı

İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm Yatırımları ve Proje Analizi

İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm Yatırımları ve Proje Analizi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm Yatırımları ve Proje Analizi 6. Bölüm: Turizm Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Duyarlılık Analizi Y. Doç. Dr. Şevki ULAMA 1 Duyarlılık analizi, bir

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletme kurma fikriyle birlikte başlayıp, işletmenin kesin olarak kuruluşunun tamamlanmasına kadar sürdürülen çalışma ve araştırmalara işletmelerin kuruluş çalışmaları denmektedir.

Detaylı

ÜNİTE:1 Finansal Yönetim ve Fonksiyonları. ÜNİTE:2 Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar. ÜNİTE:3 Paranın Zaman Değeri

ÜNİTE:1 Finansal Yönetim ve Fonksiyonları. ÜNİTE:2 Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar. ÜNİTE:3 Paranın Zaman Değeri ÜNİTE:1 Finansal Yönetim ve Fonksiyonları ÜNİTE:2 Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar ÜNİTE:3 Paranın Zaman Değeri ÜNİTE:4 Finansal Analiz ÜNİTE:5 1 Başabaş ve Kaldıraç Analizleri

Detaylı

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İşletme yöneticileri belli bir dönem sonunda belli miktarda kâr elde etmeyi hedeflerler. Kâr = Gelirler - Giderler Olduğuna göre, kârı yönetmek aslında gelirler

Detaylı

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma İçindekiler - Muhasebede Uzmanlık Alanları - Satış Fiyatı Tespitinde Maliyetlerin Kullanılması - Satış Fiyatı Tespit Yöntemleri 1) Üretim Maliyetine Dayanan Satış Fiyatı

Detaylı

SABİT SERMAYE YATIRIMI VE SERMAYE BÜTÇELEMESİ. Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL

SABİT SERMAYE YATIRIMI VE SERMAYE BÜTÇELEMESİ. Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL SABİT SERMAYE YATIRIMI VE SERMAYE BÜTÇELEMESİ Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL SERMAYE BÜTÇELEMESİNİN YERİ SABİT YATIRIMLARIN SINIFLANDIRILMASI İşletme bilimi açısından, belli bir üretim gücünün elde

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU

EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU p Nakit Akım Tablosu, bir işletmede belli bir dönemde nakit hareketlerini açıklayan bir tablodur.

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 3 Temmuz 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenen (Çok Kademeli Rapor Tipi-Özet-Ayrıntılı)

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 30 Eylül 2013

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 30 Eylül 2013 Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi

Detaylı

FİNANSMAN MATEMATİĞİ

FİNANSMAN MATEMATİĞİ FİNANSMAN MATEMATİĞİ Serbest piyasa ekonomisinde, sermayeyi borç alan borç aldığı sermayenin kirasını (faizini) öder. Yatırımcı açısından faiz yatırdığı paranın geliridir. Başlangıçta yatırılan para ise

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2016 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 29 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar FON AKIM TABLOSU Fon Akım Tablosu, işletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını ve bunları

Detaylı

Büyük Resim: 2. Kısım - Değerleme

Büyük Resim: 2. Kısım - Değerleme Değerleme 1 Büyük Resim: 2. Kısım - Değerleme A. Değerleme: Serbest Nakit Akışları ve Risk 1 Nisan Ders: Serbest Nakit Akışları Değerlemesi 3 Nisan Vaka: Ameritrade B. Değerleme: AOSM (WACC) ve DBD (APV)

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SAN.

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SAN. İş bu rapor, İnfo Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka arzı öncesi uygulanacak esasların 7. maddesine dayanılarak

Detaylı

PROJE ANALİZİNDE KULLANILAN TEKNİKLER Kubilay Kavak Mart-2012 A) TEMEL BİLGİLER Temel Tanımlar Proje Analizi: Bir yatırımın yaratacağı faydaları ve yol açacağı maliyetleri karşılaştırarak yatırım teklifinin

Detaylı

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013

Detaylı

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER Bu ünite tamamlandığında; o Ekonomik karar birimlerini ve faaliyetlerini ortaya koyabileceğiz o Ekonomik faaliyetlerin bileşenlerini sıralayabileceğiz

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Başlangıç Yatırımı Üretim ve hizmet süreçlerinin araştırılması yapılacak yatırım konusunda gerekli bilgileri sağlar. Bu bilgiler ile yatırım kalemlerinin özellikleri

Detaylı

GİRİŞİMİM GELECEĞİM PROJESİ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ. Konu: Girişim Finansmanı Ders: Yatırım Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

GİRİŞİMİM GELECEĞİM PROJESİ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ. Konu: Girişim Finansmanı Ders: Yatırım Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar GİRİŞİMİM GELECEĞİM PROJESİ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ Konu: Girişim Finansmanı Ders: Yatırım Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar YATIRIM PROJELERİ YÜKSEK MALİYETLİDİR Yatırım bütçesi, şirketler için

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Bütçe 3 MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 MADDE 5. Nakit Yönetimi ve Fonların Değerlendirilmesi 5 MADDE 6. İç

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ YATIRIMLARI ĠLE ĠġTĠGAL EDEN FĠRMALARIN DEVRALMA VE BĠRLEġME ĠLE ĠLGĠLĠ YAġADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ

YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ YATIRIMLARI ĠLE ĠġTĠGAL EDEN FĠRMALARIN DEVRALMA VE BĠRLEġME ĠLE ĠLGĠLĠ YAġADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ YATIRIMLARI ĠLE ĠġTĠGAL EDEN FĠRMALARIN DEVRALMA VE BĠRLEġME ĠLE ĠLGĠLĠ YAġADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ M. Aykut KELECĠOĞLU, Ankara 2011. Ülkemizde atıl durumda olan YEK potansiyeli

Detaylı

Büyük Resim: 1. Kısım Finansman

Büyük Resim: 1. Kısım Finansman Sermaye Yapısı I 1 Büyük Resim: 1. Kısım Finansman A. Finansman İhtiyaçlarının Belirlenmesi 6 Şuba Vaka: Wilson Ahşap 1 11 Şubat Vaka: Wilson Ahşap 2 B. En Uygun Sermaye Yapısı: Temeller 13 Şubat Ders:

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1. Amaç Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin hazırladığı Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

4) Bir mekânın alt ve üstünü oluşturan yatay taşıyıcı yapı elemanına ne ad verilir? A) Döşeme B) Kolon C) Kiriş D) İnce Yapı E) Temel

4) Bir mekânın alt ve üstünü oluşturan yatay taşıyıcı yapı elemanına ne ad verilir? A) Döşeme B) Kolon C) Kiriş D) İnce Yapı E) Temel Gayrimenkul Değerleme Esasları 19/12/2015 Sınavı 1) Katılım payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulan fon Aşağıdakilerden hangisidir? A)değişken Fon B)fon sepeti C)serbest yatırım fonu

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

Detaylı

MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETİM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSİYONLARI

MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETİM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSİYONLARI MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETİM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSİYONLARI Harcama yöntemine göre yapılan GSYİH hesaplaması GSYİH = C + I + G şeklinde idi. Biz burada GSYİH ile MG arasındaki farkı bir

Detaylı

Net Bugünkü Değer. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I. Net Bugünkü Değer (NBD) Projenin nakit akımlarının bugünkü değeri eksi başlangıç yatırımı.

Net Bugünkü Değer. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I. Net Bugünkü Değer (NBD) Projenin nakit akımlarının bugünkü değeri eksi başlangıç yatırımı. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I İşlenecek Konular Yöntemi Geri Ödeme Süresi Yöntemi Getiri Oranı Yöntemi İç verim oranı Getiri oranı yönteminin tuzakları Sermaye Kısıtlaması Gevşek Kısıtlama Katı Kısıtlama

Detaylı

MALİYETE GÖRE FİYATLANDIRMA

MALİYETE GÖRE FİYATLANDIRMA MALİYETE GÖRE FİYATLANDIRMA Ürün fiyatlama kararlarında ilk adım fiyat belirleme olduğuna göre öncelikle fiyatın belirlenmesi gerekmektedir. Maliyete göre fiyatlandırma yapılırken ürünün maliyeti dikkate

Detaylı

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ HAZIRLAYAN Nihat ULAŞ İZMİR, 27.11.2014 0 İÇİNDEKİLER Sayfa Firma Tanıtıcı Bilgiler. 1 Genel Ekonomik ve Sektörel Durum...2 Bilanço Analiz Formları.. 3-4 Gelir Tablosu Analiz Formları.5-6 Fon Akım Tablosu..7

Detaylı

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU-1 : TMS 7 Nakit Akış Tabloları Standardına göre; nakit akış tablosunun sunumu çerçevesinde,

Detaylı

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından öğretmen

Detaylı

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 1. SERMAYE, YATIRIM VE TASARRUF 2 1.1. SERMAYE VE YATIRIM 2 1.2. TASARRUF VE PORTFÖY TERCİHİ 2 1.3. SERMAYE PİYASASI 3 2. SERMAYE TALEBİ 3 2.1. YATIRIMIN NET BUGÜNKÜ

Detaylı

23 KASIM /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR

23 KASIM /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR 23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR SORU 1: Ekte finansal tabloları verilen ABC Anonim Şirketi inşaat malzemeleri konusunda faaliyet

Detaylı

1. Temel Finansal Kavramlar. 2. Finansal Analiz ve Planlama. 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi. 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması

1. Temel Finansal Kavramlar. 2. Finansal Analiz ve Planlama. 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi. 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması 1. Temel Finansal Kavramlar 2. Finansal Analiz ve Planlama 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması 5. Girişimcilikte Finansal Destekler 1 6. Alternatif Finansal

Detaylı

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 14 TMS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının

Detaylı

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ İçerik Değer Kavramı Nominal değer Defter değeri Tasfiye değeri İşleyen teşebbüs değeri Piyasa (borsa) değeri ve Teorik ya da İçsel

Detaylı

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ----

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- Neden Finans Eğitimi? Günümüzün iş dünyasında, tüm yönetici ve çalışanlardan finansal verileri göz önünde bulundurarak hızlı ve doğru karar

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

Finansal (Mali) Tablolar Analizi. Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN

Finansal (Mali) Tablolar Analizi. Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN Finansal (Mali) Tablolar Analizi Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN 1 Mali Tablolar Muhasebe sisteminin üretmiş olduğu muhasebe bilgileri İşletme içi ( Sahiplerine, ortaklarına, yöneticilerine ve

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

Değerlemenin Temelleri. Ders 2 Finansal Yönetim, 15.414

Değerlemenin Temelleri. Ders 2 Finansal Yönetim, 15.414 Değerlemenin Temelleri Ders 2 Finansal Yönetim, 15.414 Bugün Değerlemenin Temelleri Bugünkü değer Paranın Fırsat maliyeti Okuma Brealey ve Myers, 2. ve 3. Bölümler Değerleme Uygulamalar Gerçek varlıklar

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 2408

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 2408 Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: FİNANSMAN VE MUHASEBE Dersin Orjinal Adı: FİNANSMAN VE MUHASEBE Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Şirket Değerlemesi 1

Şirket Değerlemesi 1 Şirket Değerlemesi 1 Büyük Resim: 2. Kısım - Değerleme A. Değerleme: Serbest Nakit akışları ve Risk 1 Nisan Ders: Serbest Nakit akışları Değerlemesi 3 Nisan Vaka: Ameritrade B. Değerleme: AOSM (WACC) ve

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

7. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Değerleme Yöntemleri I

7. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Değerleme Yöntemleri I 7. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Değerleme Yöntemleri I Değerleme ve Değer nedir? Bir gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki değerinin

Detaylı

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 21.04.2014

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 21.04.2014 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 21.04.2014 1 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 15 Mayıs 2015 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı

30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı 30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı Soru 1) ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2011 ve 2012 dönemine ait gelir tablosu aşağıdaki gibidir. ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gelir

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 4. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 4 FİNANSAL PLANLAMA 1. Uzun vadeli finansal planlama 2. Kısa vadeli finansal planlama 1. UZUN DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları ve Aynı Tarihte Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide TTK 376 Bilançosu ve Dipnotları Cari Dönem VARLIKLAR

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 14 TMS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı