Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, peyzaj yenileme çalýþmalarýný inceledi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, peyzaj yenileme çalýþmalarýný inceledi."

Transkript

1 Ýsmail Canaydýn (solda) görevine baþladý. Osmanlý Ocaklarý Çorum da teþkilatlanýyor Osmanlý kültürünü yaþamak ve yaþatmak amacýyla kurulan Osmanlý Ocaklarý, Çorum da teþkilatlanma çalýþmasý baþlattý. Çorum Osmanlý Ocaklarý Ýl Baþkanlýðý na Ýsmail Canaydýn atandý. * HABERÝ 8 DE Hýdýrlýk ýn çehresi deðiþiyor Çorum Belediyesi nin Hýdýrlýk'ta baþlattýðý peyzaj yenileme ve çevre düzenleme çalýþmalarýnda sona gelindi. * HABERÝ 2 DE Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, peyzaj yenileme çalýþmalarýný inceledi. Erol Kavuncu KYK Ýl Müdürü olarak atandý Gençlik ve Spor Bakanlýðý nca tüm illerde oluþturulan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ýl Müdürlükleri ne atamalar baþladý. Ýlk atamasý yapýlan isimler arasýnda yer alan Erol Kavuncu, Erol Kavuncu KYK Ýl Müdürü olarak görevine baþladý. * HABERÝ 3 DE ÇORUM 18 EYLÜL 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ TECRÜBELÝ ÝÇÝNÝZDEN BÝRÝ Dr. Fatih TUNCEL AK PARTÝ Çorum Milletvekili Aday Adayý (Ç.HAK:2403) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde toplantý Saðlýk hizmetlerinde kalite artýran yenilikler Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde hayata geçirilen yenilikler dün düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. * HABERÝ 8 DE Alapala Anadolu 500 listesinde Ekonomist Dergisi nin Türkiye Ekonomi Bankasý (TEB) iþbirliðiyle gerçekleþtirdiði Anadolu Kaplanlarý - Anadolu'nun En Büyük 500 Þirketi araþtýrmasýnýn 2014 verilerine göre hazýrlanan sonuçlarý açýklandý. * HABERÝ 2 DE Ekonomist Dergisi nde Alapala Anadolu 500 listesinde yer * SAYFA 12 DE Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yapýlan yeniliklerle saðlýk hizmetlerinde kalitenin arttýðý vurgulandý. Deniz Feneri nin Ýyilik Aðacý duygulara köprü oluyor Deniz Feneri Derneði Çorum Genç Ýyilik Hareketi tarafýndan baþlatýlan Ýyilik Aðacý uygulamasý, ihtiyaç sahiplerine destek olan hayýrseverlerin duygularýný, ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracak. * HABERÝ 9 DA Bayramda susuz kalmayýn! Çorum merkezde ikamet eden su aboneleri, 9 günlük Kurban Bayramý tatilinde susuz kalmasýn diye uyarýldý. * HABERÝ 8 DE Ýyilik Aðacý ihtiyaç sahiplerine destek olan hayýrseverlerin duygularýný, ihtiyaç sahiplerine ulaþtýra- Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunu Ahmet Faruk Ýmal, bir konuþmasýnda Osmanlý'nýn son döneminde yaþamýþ Ýslam alimlerine ve Ýskilipli Atýf Hoca'ya hakaret ettiðini öne sürdüðü Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye tepki gösterdi. * HABERÝ 7 DE KURBAN KESMEYEN KALMASIN! ÞOK FÝYAT (canlý/kg) 11 * Ücretsiz kesim Medrese kürsüsünden daraðacýna MHP'li Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü nün þapka kanuna karþý çýktýðý için idam edilen Ýskilipli Atýf Hoca'ya yönelik aðýr hakaretlerine tepkiler yaygýn basýna yansýdý. Ýskilipli Atýf Hoca Þapka Kanunu çýkmadan 1,5 yýl Ýskilipli Atýf Hoca önce ve bakanlýk izni ile basýlan 'Frenk Mukallitliði ve Þapka' kitabý sebebiyle 89 yýl önce idam edilmiþti. * HABERÝ 6 DA MHP yöneticileri Atýf Hoca ya hakarete neden sessiz kalýyor? Ahmet Faruk Ýmal Atýf Hoca millet vicdanýnda temizdir Aliaða Belediye Baþkaný Serkan Acar, Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü nün Ýskilipli Atýf Hoca yla ilgili sözlerine iliþkin yazýlý açýklama yaptý. * HABERÝ 7 DE Serkan Acar Kurbanlýk küçükbaþ hayvan satýþlarýmýz baþlamýþtýr. Çetin CEYLAN Tel: Ahmet TURGUT Tel: Adres: Ovakarapýnar Köyü ÇORUM (Ç.HAK:2443)

2 2 CUMA 18 EYLÜL 2015 VELÝDEDEOÐLU NDAN SON DAKÝKA 13. KURULUÞ YILDÖNÜMÜ KÖZDE DÖNER ÇORUM DA FIRSATLARI 1 EYLÜL ÝTÝBARÝYLE BAÞLADI Tüm kimyasal ürünlerde 1 ALANA 1 BEDAVA Üstelik %30 indirimle ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket: VELÝDEDEOÐLU KÝMYA TEMÝZLÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No:89 Tel:( 0 364) Fax: (0 364) Hýdýrlýk ýn çehresi deðiþiyor Çorum Belediyesi nin Hýdýrlýk'ta baþlattýðý peyzaj yenileme ve çevre düzenleme çalýþmalarýnda sona gelindi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye tarafýndan Hýdýrlýk ta baþlatýlan peyzaj yenileme çalýþmalarýný yerinde inceledi. Hýdýrlýk ta yaptýðý inceleme gezisinde teknik personelden bilgi alan Baþkan Külcü, Hýdýrlýk, yeni yüzüyle Çorum'un Eyüp Sultan'ý olacak. dedi. Hýdýrlýk bölgesinin hem Çorum açýsýndan hem de Türkiye açýsýndan ayrý bir öneme sahip olduðunun altýný çizen Baþkan Külcü, Sahabeleri ziyarete gelen misafirlerimizi buralarda en güzel þekilde aðýrlamak ve Çorum'un güzel yüzünü misafirlerimize burada da göstermek istiyoruz. Hýdýrlýk Camii nin abdesthanesini ve tuvaletlerini tamamen yenilemiþtik. Þimdi de yürüyüþ yollarý, oturma ve oyun gruplarý, piknik masalarý, Hýdýrlýk'a uygun aydýnlatma sistemleri ve Osmanlý Çeþmesi yaparak bölgeyi adýna yakýþýr bir hale getiriyoruz. dedi.(ýha) Uslu, Ombudsmanlýk Sempozyumu nda rasimizi geliþtirmek, milletimizin yaþam kalitesini yükseltmek, yanlýþ idari uygulamalara son vermek ülkemizde barýþ ve huzur içinde, kardeþçe yaþamak için þüphesiz daha yapýlacak pek çok yasal düzenleme vardýr. Bunlar da önümüzdeki yasama döneminde, gerekli iklim altýnda birer birer gerçekleþtirilecektir. Bunlarýn baþýnda da halkýmýzýn da beklentisi olan, kazanýlan demokratik seviyeyle temel hak ve özgürlükleri güvence altýna alacak yeni bir anayasa gelmektedir."dedi. Türkiye'nin, tarihi boyunca terörün kanlý ve sýcak yüzünü her zaman yakýndan hissetmiþ bir ülke olduðuna deðinen Cumhurbaþkaný Erdoðan ise,bugün de yeni bir terör dalgasýyla ve bunun getirdiði acý kayýplarla karþý karþýya olduðumuzu hatýrlattý yýlýndan itibaren Türkiye'de demokrasi ve kalkýnma mücadelesi verirken en önemli hedeflerinden birinin de teröre zemin hazýrlayan sebepleri ortadan kaldýrmak olduðunu açýklayan Cumhurbaþkaný Erdoðan, þöyle dedi: "Sivrisineklerle uðraþmaktansa bataklýðý kurutma anlayýþýyla hem kalkýnma, hem de demokratikleþme yolunda büyük reformlara giriþtik. Bu dönemde Türkiye normalleþme yolunda çok önemli bir mesafe kat etti. 'Demokratik Açýlým'la baþlattýðýmýz çabalarý 'Milli Birlik ve Kardeþlik Projesi'yle devam ettirdik. Ardýndan 'Çözüm Süreci'ni devreye aldýk. Ancak biz sonuca yaklaþtýkça bu durumdan rahatsýz olanlarýn, farklý yol ve yöntemlerle sorunu yeniden derinleþtirmeye, ülkeyi yeniden kan gölüne çevirmeye çalýþtýðýný gördük. Çünkü þunu görüyorlardý: Türkiye çözüm süreciyle barýþý yakalayacak ve dünyada en saygýn, en güçlü ülkeler arasýna girecek. Bunu görenler, 'Türkiye'yi nasýl böleriz, Türkiye'de nasýl huzursuzluðun zeminini oluþtururuz'; bunun gayretinin içine girdiler." Cumhurbaþkaný Erdoðan, ülkenin çeþitli yerlerinde ortaya çýkan kimi teþebbüslerin amacýný kýsa sürede fark eden milletin, yüreðindeki acýya, içindeki öfkeye raðmen oynanan oyunu gayet iyi gördüðünü söyleyen Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Provokatörlerin oyununa gelmeyen milletimizin her bir ferdine huzurlarýnýzda bir kez daha þükranlarýmý sunuyorum" dedi. Sempozyumun ardýndan TBMM eski Baþkaný Cemil Çiçek, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve TBMM Genel Sekreteri Ýrfan Neziroðlu ile birlikte Sayýþtay Baþkaný Doç. Dr. Recai Akyel'i ziyaret ettiler. Kamu Denetçiliði Kurumu'nun düzenlediði 3. Uluslararasý Ombudsmanlýk Sempozyumu'nun açýlýþ toplantýsý Ankara'da yapýldý. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) (Ç.HAK:2459) (Ç.HAK:2456) Kamu Denetçiliði Kurumu'nun düzenlediði 3. Uluslararasý Ombudsmanlýk Sempozyumu'nun açýlýþ toplantýsý Ankara'da yapýldý. Toplantýya Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, TBMM Baþkaný Ýsmet Yýlmaz, Adalet Bakaný Kenan Ýpek, TBMM eski Baþkaný Cemil Çiçek, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Osmaniye Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Mücahit Durmuþoðlu, YSK Baþkaný Sadi Güven, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Akarca, Askeri Yüksek Ýdare Mahkemesi Baþkaný Hakim Tümgeneral Abdullah Arslan ve yabancý ülkelerden ombudsmanlar katýldý. Kamu Baþdenetçisi Nihat Ömeroðlu, yaptýðý konuþmada, insanlýk suçu olan ve vatandaþlarýn yaþam hakkýna, toplumsal barýþa ve kardeþliðe planlý þekilde saldýran terörü lanetleyerek þehitlere Allah'tan rahmet, kahraman gazilere acil þifalar, yakýnlarýna sabýr diledi. Suriyeli sýðýnmacýlarýn yaþadýðý trajedinin çözümü noktasýnda Türkiye'nin olaðanüstü gayretlerine dikkati çeken Ömeroðlu, uluslararasý camiayý bu konuda inisiyatif almaya davet etti. TBMM Baþkaný Ýsmet Yýlmaz da konuþmasýnda, "Demok- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, peyzaj yenileme çalýþmalarýný inceledi. * Kampanya tarihleri arasýnda geçerlidir. *Antres grubu ekonomik ürünlerde %30 luk indirim geçerli deðildir. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Çatma dan yatýrýma teþekkür Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre Baþkan Çatma ziyarette, Ýlçemize yapýlan ve yapýlacak olan doðalgaz, Fen Lisesi, yollarýmýz (Çorum-Ýskilip, Ýskilip-Çankýrý, Ýskilip-Tosya arasý), Gölet/Sulama Projeleri, hastane, cezaevi, Sosyal Güvenlik Merkezi, Kale restorasyonu, Kültür Merkezimiz ve sayamadýðým daha birçok yatýrýmlar için göstermiþ olduðunuz emek ve katkýlarýnýzdan dolayý teþekkür ediyorum. dedi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Ýskilip'e verdiðim önemi ve desteði biliyorsunuz. Biz elimizden geleni sonuna kadar yapýyoruz. Çorum'un km² her karýþ topraðýna hizmet etmek için bütün imkânlarýmýzý sonuna kadar kullanýyoruz. Her ilçemizin öncelikleri, ihtiyaçlarý ve gereksinimleri farklý. Bu doðrultuda yaptýðýmýz çalýþmalarla, devletin imkânlarýný en uygun ve verimli bir þekilde Çorum'a kullandýrmaya çalýþýyoruz. Amacýmýz bütün ilçelerimizin refah, konfor ve ihtiyaçlarýnýn kamu yatýrýmlarýyla hem nicel hem de nitel olarak artýrýlmasýdýr. diye konuþtu. Alapala Anadolu 500 listesinde Ekonomist Dergisi nin Türkiye Ekonomi Bankasý (TEB) iþbirliðiyle gerçekleþtirdiði Anadolu Kaplanlarý - Anadolu'nun En Büyük 500 Þirketi araþtýrmasýnýn 2014 verilerine göre hazýrlanan sonuçlarý açýklandý. Yapýlan açýklamaya göre, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir dýþýndaki þirketleri kapsayan listede bu yýl Çorum'dan iki þirket yer aldý. Hattuþa Enerji Gaz 167. ve Alapala Makine 475. sýradan listeye giren þirketler oldu. Anadolu nun en büyük 500 þirketinin toplam cirosunun Gayri Saf Yurti- Ekonomist Dergisi nde Alapala Anadolu 500 listesinde yer aldý. çi Hasýla'dan (GSYIH) altamda Anadolu'nun en büdýðý pay yüzde 10.2 oldu. yük 500 þirketi yüzde Ekonominin durgunluk 18.6'lýk bir büyüme yakadöneminde olduðu bir orladý. Kesim : Tarým Et Kombinesinde

3 CUMA 18 EYLÜL (Ç.HAK:2503) AK Parti ve Bayat Belediyesi yöneticilerinin ilk ziyaret duraðý Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. Vali Kara ya Bayat tan davet AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, AK Parti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu ve Ýl Genel Meclis Üyesi Erdoðan Köroðlu, Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. Bayat Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, ziyarette ilçeye yapýlan yatýrýmlar ve ihtiyaç olan yeni dönem yatýrýmlarý hakkýnda görüþüldü. Vali Kara yý Bayat a davet eden heyet, Hayata geçireceðimiz projeler hakkýnda bilgiler verme fýrsatý yakaladýk. Ýnanýyoruz ki Valiliðimizin de desteðiyle vatandaþlarýmýz için çok daha hizmetlerde bulunacaðýz. diye konuþtu. Ziyaretten memnuniyet duyduðunu dile getiren Vali Kara da teþekkürlerini iletti. Erol Kavuncu KYK Ýl Müdürü olarak atandý EROL TAÞKAN masýnýn ardýndan, Gençlik ve Spor Bakanlýðý nca düzenlenen kararnameyle Gençlik ve Spor Bakanlýðý nca tüm illerde oluþturulan Kredi ve Yurtlar KYK Çorum Ýl Müdürü olarak atmasý yapýldý ve görevine baþladý. Kurumu (KYK) Ýl Müdürlükleri ne atamalar baþladý. Ýlk atamasý yapýlan isimler arasýnda yer alan Erol Kavuncu, Uzun yýllar Milli Eðitim Bakanlýðýnýn çeþitli kademelerinde ve çeþitli sivil KYK Ýl Müdürü olarak görevine baþladý. toplum kuruluþlarýnda aktif görevlerde bulunduktan sonra 2012 yýlýnýn aralýk Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Yüksek ayýnda atandýðý KYK da ki görevine atanan Erol Kavuncu, bundan sonraki hiz- Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü, Samsun Bölge Müdürlüðü, Çorum Akþemseddin Erkek Öðmetlerine KYK Ýl Müdürü olarak devam edecek. renci Yurdu nda Yurt Müdürü olarak görev yapan Erol Kavuncu, geçtiðimiz Ni- Hakimiyet, Erol Kavuncu nun yeni Erol Kavuncu san ayýnda çýkarýlan kanunla, Bölge Müdürlüklerinin görevini tebrik eder, bundan sonraki çalýþmalarýnda baþarýlar diler. kaldýrýlýp illerde KYK Ýl Müdürlüklerinin oluþturul- Gaziler Günü programý 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle etkinlikler düzenlenecek. Yarýn saat de Atatürk Anýtý na çelenk sunumu ile baþlayacak programda günün anlam ve önemine iliþkin konuþmalar yapýlacak. Saat te Garnizon Þehitliði ziyaret edilecek. Gaziler Günü programý, saat da Vadi Restoran da þehit yakýnlarý ve gaziler onuruna verilecek yemekle birlikte sona erecek. Seyit Ali Büyük e ziyaret AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Milli Eðitim Koordinatörü Ýsmail Yabat, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, AK Parti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu ve Ýl Genel Meclis Üyesi Erdoðan Köroðlu, Ýl Milli AK Parti ve Bayat Belediyesi yöneticileri MEM Seyit Ali Büyük ü ziyaret etti. Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü makamýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre heyet ziyarette, Bayat ta sürdürülen ve yeni eðitim öðretim döneminde sürdürülecek olan eðitim ve öðretim faaliyetleri hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, ziyaretten dolayý memnuniyetini ifade ederek teþekkür etti. ev dýþý tüketim lider firma CAFE-BÝSTRO RESTAURANT OTEL - YEMEKHANE - OKUL KANTÝNLERÝ VE PASTANELER TEDARÝK VE DAÐITIMI ÝLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ. Gülabibey Mah. Ata Caddesi No:70 - ÇORUM Tel: Faks: web:

4 4 CUMA 18 EYLÜL Bayram trafiðinde dikkat! Hayrettin Karaman Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, bayram öncesi karayollarýnda yaþanacak trafik yoðunluðuna karþý sürücüleri kurallara eksiksiz uymaya çaðýrdý. Ülkemizde özellikle dini bayram tatillerinde, kara yollarýnda trafik yoðunluðunun büyük oranda arttýðýný aktaran Tahsin Þahin, aþýrý hýz, dikkatsizlik ve kurallara uymama nedeniyle meydana gelen kazalar yüzünden yollarýn adeta kan gölüne dönüþtüðüne dikkat çekti. Baþkan Þahin, Bayramlar, matemleri deðil, mutluluk ve sevinçleri paylaþtýðýmýz günlerdir. Bayramda trafik kazalarý yüzünden acýlarý deðil, kurallara uyarak, kazasýz yolculuk geçirip, sevdiklerimizle kucaklaþýp, sevinçleri yaþamalýyýz. Lütfen, kurallara uyun, aþýrý sürat yaparak trafik canavarýna kurban olmayýn. Sürat felakettir. Ne sizin canýnýz, ne de baþkalarýnýn canlarý yanmasýn dedi. YORGUNLUÐA VE UYKUSUZLUÐA DÝKKAT Bayramlarda uzun yolculuða çýkan sürücülerin yorgun, uykusuz olmalarýnýn kazalarýn meydana gelmesini artýran bir faktör olduðunu ifade eden Tahsin Þahin, "Bizim tavsiyemiz vatandaþlarýmýza yorulduklarý yerde durup dinlenmeleri, uykusuz iseler rahat bir yerde dinlenmeleri" þeklinde konuþtu. Mescid-i Aksa ya saldýrýya tepki Kargý Belediyesi, ilçede bulunan elektrik direklerinin kablolarýný yer altýna alýyor. Kargý ya iki milyon yatýrým Kargý Belediyesi, ilçede bulunan elektrik direklerinin kablolarýný yer altýna alýyor. Kablolarýn yarattýðý görüntü kirliliðini kaldýrmak amacýyla hazýrlanan büyük yatýrýmlý proje ile ilçenin þehir havasýnda bir görünüme bürünmesi için çalýþmalara baþlandý. Tahmini maliyetin 2 milyon lira Ekipler aralýksýz çalýþmalarýna devam ediyor. olacaðýný belirten Kargý Belediyesi, Kargý-Sinop yolu giriþinden Kargý çýkýþýna kadar 4 km lik yol ve bazý önemli mevkilerde elektrik kablolarýnýn yer altýna alýnacaðýný belirtti. Ekipler aralýksýz çalýþmalarýna devam ederken, proje ile ilçe þehir havasýnda bir görünüm kazanmaya hazýrlanýyor. (Kargý-Havadis) Þifalý suya analiz Kargý Belediyesi, ilçede þifalý su olarak bilinen sýtma suyu için analiz kararý aldý. Ýlçe Belediye Baþkaný Zeki Þen, Ýlçemizde yýllardýr þifalý su olarak bilinen sýtma suyunu analiz yaptýrma kararý aldýk. Suyumuzun analiz sonucu umduðumuz gibi çýkarsa, gerekli deðerlendirmeleri yaparak proje oluþturacaðýz." dedi. Kargý nýn Çayýr mevkiinde 1900 lü yýllardan beri bulunan suyun, o yýllarda ilçede yaþayan çok kiþinin yakalandýðý sýtma hastalýðýnýn tedavisinde etkili olduðu söyleniyor. Özellikle yaz aylarýnda çok soðuk olan þifalý su, Kargý Belediyesi tarafýndan çeþme yapýlarak Þifalý Sýtma Suyu adý altýnda koruma altýna alýnmýþtý. (Kargý-Havadis) Kargý Belediyesi, ilçede þifalý su olarak bilinen sýtma suyu için analiz kararý aldý. EMNÝYET KEMERÝ HAYATIMIZI KURTARIR Kazalarda önemli bir kurtarýcý olan emniyet kemerinin önemine de vurgu yapan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, "Emniyet kemeri araç içerisinde olan gerek sürücü, gerekse yolcu olarak herkesin emniyet kemerini takmasý gerekiyor. Hayatýmýzý yüzde 50 oranýnda garanti etmiþ oluyoruz. Emniyet kemeri üzerinde durduðumuz önemli bir konu hem sürücülere hem de yolculara dikkat etmeleri konusunda uyarýyoruz" diye konuþtu. TRAFÝKTE HOÞGÖRÜ VE SAYGI ÖNEMLÝ Geçen yýllarda uzun süreli bayram tatillerinde yaþanan trafik kazalarýnda yüzlerce vatandaþýn hayatýný kaybettiðini de hatýrlatan Tahsin Þahin, Ýstatistikler, dini bayram tatillerinin uzadýðý dönemlerde trafik kazalarýnda aþýrý artýþ olduðunu ortaya koyuyor. Bayram tatillerinde, yaþanan trafik yoðunluðunun yaný sýra, dikkatsizlik, hoþgörüsüzlük, acelecilik, kurallara uyulmamasý, yorgun araç kullanýlmasý da kazalarýn artmasýnda önemli etkendir. Bu nedenle trafikte saygý, sevgi ve sabýrlý olmayý asla unutmamalýyýz. Eðer sürücülerimiz trafikte birbirlerine karþý sevgi ve saygý kurallarý içerisinde hareket edip, sabýrlý bir þekilde araç kullanýrlarsa kazalar büyük ölçüde azalacaktýr dedi. Çorum halkýndan özür dileyin Ziraat Mühendisleri Odasý (ZMO) Ýl Temsilcisi Necati Gül, geçtiðimiz günlerde Ticaret ve Sanayi Odasý öncülüðünde, 46 farklý sivil toplum kuruluþundan 64 temsilcinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen teröre tepki toplantýsý için baþta TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal olmak üzere katýlýmcý STK lara teþekkür etti. Teröre karþý birlik ve beraberlik mesajlarýnýn verildiði ve saðduyu çaðrýsýnýn yapýldýðý toplantýya katýlmayan STK larý eleþtiren ZMO Ýl Temsilcisi Necati Gül, þunlarý söyledi; Ülkemizde son dönemde yeniden týrmanan terör olaylarý, Türkiye'nin her tarafýnda olduðu gibi Çorum Sivil Toplum Kuruluþlarý'nýn da vicdanýný kanatmýþtýr. Bu vesile ile Ticaret ve Sanayi Odasý öncülüðünde orada olmasý gerektiðine inandýðým diðer STK olmamasýna raðmen Çorum'daki çok sayýdaki sivil toplum kuruluþu; 'teröre hayýr' demek için bir araya gelmiþ, hiçbir siyasi parti, dil, din, mezhep çýkarý gözetmeksizin, tamamen ilimizin ve ülkemizin selameti için terörü þiddetle kýnamýþ, vatandaþlarýmýzý da saðduyulu ve metanetli olmaya davet etmiþtir. Bu giriþime öncülük eden Baþkan Çetin Baþaranhýncal nezdinde Ticaret ve Sanayi Odasý na teþekkür ediyorum. Gün geçmiyor ki, göðsünü terör örgütünün kahpe kurþunlarýna siper ederken Hakka yürüyen þehitlerimizin acýlý haberleriyle can evimizden vurulmayalým. Ýlk gününden itibaren millî varlýðýmýza yönelik arz ettiði tehdide karþý Türk milletini ve devletini Ahmet Saatcý Necati Gül Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Baþkaný Ahmet Saatcý, Ýsrail tarafýndan Mescidi Aksa'ya yapýlan saldýrýya tepki gösterdi. Ýslam'ýn ilk kýblesi, harem mescidlerinin üçüncüsü, ümmetin izzet ve þerefi olan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldýrýlarýný sürdüren katil devlet Ýsrail'i þiddetle kýnadýklarýný belirten Saatcý, þöyle dedi: "Ýsrail, bu saldýrýlarýný gittikçe artýrarak Müslümanlarýn tepkilerini ölçüyor. Kudüs'ü bütünüyle Yahudileþtirme ve Mescid-i Aksa'yý yýkýp Harem-i Þerif bölgesinde Siyon Tapýnaðý inþa etme faaliyetine hýz verdikleri de anlaþýlýyor. Bu kirli planý da kýnýyor ve uyarýyoruz; Katil Ýsrail ateþle oynuyor. Bunun farkýna varmalý, aksi halde kendi tutuþturduðu fitne ateþinde yanacaðý konusunda derhal uyarýlmalýdýr. Katil devlet Ýsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptýðý çirkin saldýrýya sessiz kalmak, zulmü onaylamak, saldýrýya ortak olmak anlamýna gelir. Ýsrail'in Mescid-i Aksa'yý hedef almasý dünyanýn sessizliðinden ve seyirciliðinden aldýðý cesaretle hareket ettiðini belgeliyor. Tüm Dünya'yý terör devleti Ýsrail'in Mescid-i Aksa'yý hedef alan saldýrýlarýný, faþizan uygulamalarýný uluslararasý düzeyde açýkça kýnamaya ve bu mukaddes mekâný korumaya çaðýrýyoruz. Ümmetin ortak kutsalý olan Mescid-i Aksa için herkesi sorumlu davranmaya davet eden Saatcý," Asýl sorumluluk sadece Filistinlilerde deðil ümmetin omzundadýr. Zulme sessiz kalmamak herkesin boynunun borcudur. Her türlü zulmü ve cinayeti kendisine hak olarak gören katil Ýsrail'in kanlý planlarýný bozmak için yýlmadan mücadeleye devam eden Filistinli kardeþlerimizi yalnýz býrakmamak insani bir yükümlülüktür. Mescid-i Aksa ve Filistinli kardeþlerimiz bizim onurumuzdur ve Müslümanlar onurunu koruyanlardýr. Gün, Ümmetin onurlu çocuklarýna, Mescid-i Aksa'nýn yýlmaz bekçilerine sahip çýkma, katil Ýsrail'in ýrkçý projelerini ayaða kalkarak bozma günüdür. Kudüs ve Mescid-i Aksa özgür olmadýkça ümmet özgür olmayacaktýr. uyarmayý vazife bildiðimiz bazýlarýna göre Çözüm bize göre Çözülme Süreci kanlý meyvelerine sürekli yenilerini ilave ediyor. Çözüm adý altýnda Mayýs 2013'te ülkenin bir çok ilinde olduðu gibi ilimizde de akil insanlar (!) heyetinin bir otelde programý oldu. Bu programa, kim veya kimler tarafýndan belirlendiðini bilmediðimiz seçme bir çok sivil toplum kuruluþu çaðrýldý. Bir bölümü basýna kapalý yapýldýðý için ne konuþuldu, sözde çözüm için ortaya ne konuldu bilmiyoruz. Sadece dýþarý sýzanlar kadarýndan haberdarýz. Dýþarý sýzanlardan da ortaya konulan bir þey olmadýðýný biliyoruz. Þimdi o programa katýlan Sivil Toplum Kuruluþlarýna sesleniyorum: Türk milletinin karþýsýna çýkýn ve o gün konuþulanlarý ve ortaya konulanlarý deklare edin. Çözüm olarak size ne sunuldu? Bugün ortaya çýkan her gün þehit, her gün þehit... En yetkili aðýzlar bile "biz çözüm derken, onlar silah yýðmýþ" demektedir. Ey çözülmeye destek veren Sivil Toplum Kuruluþlarý; sizlerin bu desteði ile aðlamasýn derken, her gün yüreklere düþen ateþle analarýmýz kan aðlamaktadýr. Ýlimizin en kalabalýk yeri olan Saat Kulesi meydanýnda bir araya gelip; Türk milletinin huzurunda Çorum halkýndan özür dileyin. PKK ya karþý olmayý, PKK ile mücadele etmeyi bir kenara býrakýp, Kürt düþmanlýðý yapanlarýn bu ülkenin gerçek düþmanlarý olduðunu bilerek, vatanýn ve milletin bölünmez bütünlüðü için terörle her türlü mücadeleye destek verin. Birlik ve huzur düþmanlarý (2) Birlik ve huzur düþmanlarýnýn amaçlarýna ulaþmak için neleri kullandýklarý üzerinde dururken önceki yazýmda din, dil, renk, mezhep, tarikat, cemaat ve parti farklarýndan söz etmiþtim. Bu yazýda ýrk (renk ve dil buna dahildir) ve menfaat farkýndan söz edeceðim. Ýslam'dan önce ve sonra, bu güzel dine girmeyen veya girdiði halde önceki kalýntýlarýný temizleyemeyen kiþiler ve gruplar, hepsi bir Allah'ýn yarattýðý ve insan olarak eþit kýldýðý deðerli ve saygýya layýk (mükerrem) varlýðý, dili, rengi ve dolayýsýyla ýrký farklý diye derecelendirmeye tabi tutmuþlar, ellerinde hiçbir ilmî ve dînî delil bulunmadýðý halde birini diðerinden üstün bilmiþlerdir. Bu duygu ve düþünce ile yetinmemiþler, kendilerini üstün sananlar efendi olmuþlar, diðerlerini köle yerine koymuþlar, asýrlar boyu o insalara zulmetmiþler, bütün varlýklarýný sömürmüþlerdir. Ýslam bütün insanlarýn kan ve soy olarak ayný kaynaktan/kökten geldiklerini, üstünlüðün ölçütünün ancak dindarlýk ve ahlak olabileceðini, dindar ve ahlaklý bir siyahînin, bir sýradan aile mensubunun, nice beyazdan ve asillerden Allah katýnda üstün olduðunu, müminlerin de bunu böyle bilmeleri gerektiðini açýk ve kesin bir dil ile ilan etmiþtir. Emevîlerin Ýslam'dan saparak ýrkçýlýða geri dönüþlerine kadar genel olarak bu ilana uyulmuþ, siyah renkli eski bir köle Peygamberimizin yakýný ve müezzini olmuþ, bir baþka azatlý kölenin çocuðu, büyük sahâbîlerin içinde bulunduðu orduya kumandan tayin edilmiþtir. Günümüzde uyduruk ulus devletler ya ýrk veya vatan baðýna dayalý birlikler oluþturmuþlar, kendi ýrkýndan veya vatandaþý olmayan insanlara eþit insan haklarýn tanýmamýþlar, üstüne üstlük zayýf, geri, aþaðý bildikleri ve bulduklarý uluslar ve topluluklarý iliklerine kadar sömürmüþler, ellerine Ýncil'i tutuþturmuþlar ve ellerinde ne varsa alýp keselerine ve hazinelerine aktarmýþlardýr. Dünyada böyle cereyan eden ýrka ve renge dayalý (ulusal) ayrýmcýlýðýn ulus içindeki tahribatý da þöyledir: Ulus devletlerine bir ýrkýn, bir etnik camianýn adýný veren ülkeler, bunu yapmakla yetinmeyip farklý etnik aidiyetleri, renkleri, dilleri, alt kültürleri olan topluluklarý yok saymýþlar, asimile etmeye uðraþmýþlar, bir kýsým insan haklarýndan onlarý mahrum býrakmýþlardýr. Bu tutum ve uygulama da bir ve birleþik olmalarý gerekenleri ayýrmýþ, kavmiyetçilik ve ýrkçýðý körüklemiþ, birlik ve huzur düþmanlarýnýn eline bulunmaz bir fýrsat daha vermiþtir. Ýçinde bulunduðumuz durum ve þartlarda müminlerin hedefi, dinlerine mensup olanlarý ýrký, rengi, dili, üzerinde yaþadýðý toprak ne olursa olsun din kardeþleri; farklý din, inanç ve ideolojiye mensup olanlarý da insan kardeþleri olarak bilmek, herkese adil davranmak, temel insan haklarýný kimseden esirgememek, baþkalarýný (ötekileri) kendi deðerlerine, hikmet, uygunetkili dil ve samimi tartýþma ile çaðýrmak, kazanmaya çalýþmak olmalýdýr. Huzursuzluk, çatýþma, nefret, bölünme sebeplerinin etkili olanlarýndan biri de menfaat (çýkar) çatýþmasýdýr. Bugünkü dünya düzeninde servetin ve adaletin daðýlýmý zulüm ve ayrýmcýlýk üzerine kurulmuþtur. Mide bulandýran çifte standart âdeta çaðýn yükselen deðeri haline gelmiþtir. Batý ve benzerleri, kýyýya vurmuþ deniz hayvanlarýný kurtarmak için seferber olurken menfaatlerine göre yeni dünya haritalarý çizebilmek için uluslarý ve bir ulusun gruplarýný birbirine düþürmekte, akan kana, yýkýlan hânumâna aldýrmadan, vicdanlarý sýzlamadan sebep olduklarý felaketleri seyretmekte, sonucundan menfaat devþirmeyi hedeflemektedirler. Ülke içinde de menfaat çatýþmasýnýn sebep olduðu felaketleri yaþýyoruz. Bu konu uzun yazýlarý ve tahlilleri gerektiriyor, ama burada yalnýzca siyasi, etnik ve grup menfaatlerini hatýrlatmak isterim. Meþhur gemi misalini hepimiz biliriz. Ayný gemide kaptan köþkünü ve yönetimi ele geçirmek için gruplaþýp faaliyette bulunanlar, ahlak ve bunun en önemli þubesi olan adalet çerçevesinde (yönetimi, objektif ölçütlere göre en layýk olanýn ele almasý için) çaba gösterseler, ama bu arada geminin zarar görmemesini daima birinci planda tutsalar buna kimsenin dua ve destekten baþka bir diyeceði olmaz. Gel gör ki, olup biten böyle deðildir. Bugün mevcut iktidarý ve özellikle Sayýn Erdoðan'ý yýpratmak ve devirmek için iþbirliði yapmýþ bulunan çevrelerin yapýp ettiklerine bakýnca þu tehlikeli niyeti rahatlýkla keþfediyoruz: Ýktidar ve liderin yýkýlmasý geminin delinmesine sebep olsa bile varsýn olsun!!! Aklýný ve vicdanýnýn kaybetmemiþ olanlara hatýrlatalým: Ya Allah'ýn kullarý için yarattýklarýný hukuk, adalet ve ahlak ölçütlerine göre paylaþýr herkese hak ettiðini verirsiniz yahut da temelinde zulüm bulunan mülk payidar olmaz.

5 (Ç.HAK:2503) CUMA 18 EYLÜL

6 6 CUMA 18 EYLÜL Medrese kürsüsünden daraðacýna MHP'li Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü nün þapka kanuna karþý çýktýðý için idam edilen Ýskilipli Atýf Hoca'ya yönelik aðýr hakaretlerine tepkiler yaygýn basýna yansýdý. Adana'daki bir açýk hava toplantýsýnda kalabalýða hitap eden Sözlü, hükümetin terör örgütüne yönelik politikalarýný eleþtirirken hakaret dolu ifadeler kullandý. Ýskilipli Atýf Hoca ya aðýr hakaretlerde bulunan Sözlü þu ifadeleri kullandý: "Milli mücadele döneminde de bu millet gevþek din adamlarý görmüþtür. Þeyh Sayitleri, Seyit Rýzalarý, iþbirlikçi Ýskilipli Atýf Hocalarý görmüþtür. Onlar gibi k.. ve k.. ruhlu olmayýn. Atatürk'ün arkasýnda olup milli mücadele için Anadolu'yu adým adým arþýnlayan ve camilerde hutbe okuyan Ýslam alimi, Ýstiklal Marþý'mýzýn þairi Mehmet Akif'i kendinize örnek alýn. Atýf Hoca ya hakarete ilk tepkiler Çorum Atýf Der Baþkaný Mustafa Lek, Atýf Hoca nýn torunlarý, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dan geldi. Hakarete tepkiler yaygýn basýnda geniþ yer buldu. MEDRESE KÜRSÜSÜNDEN DARAÐACINA Ýskilipli Atýf Hoca Þapka Kanunu çýkmadan 1,5 yýl önce ve bakanlýk izni ile basýlan 'Frenk Mukallitliði ve Þapka' kitabý sebebiyle 89 yýl önce idam edilmiþti. Uzun yýllar mezar yeri dahi bilinmeyen Atýf Hoca'nýn geçtiðimiz yýllarda eski milletveki Mehmet Sýlay'ýn giriþimleri sonucu mezarý bulunarak kemikleri memleketi Ýskilp'e nakledilmiþti. Atýf Hoca için burada bir de anýt mezar yapýldý. Cumhuriyet'in ilanýndan sonra yapýlan inkýlâplarýn en önemlilerinden biri de hiç þüphesiz þapka inkýlâbý olmuþtu. Her alanda "Batýlýlaþma" amacý taþýyan deðiþim sürecinde, kýlýk-kýyafet hususu da göz ardý edilmemiþti. ÞAPKA KANUNU Hükümet, ordu için 1925 yýlý ilkbaharýnda "siper-i þems" adý verilen ve aslýnda þapkadan baþka bir þey olmayan, baþlýðýn giyilmesine dair bir karar aldý. Ýþte bu tartýþma döneminde, henüz daha kanun çýkmamýþken Fatih Dersiamý Ýskilipli Atýf Hoca bazý dostlarýnýn da teþvikiyle Frenk Mukallitliði ve Þapka isimli 32 sayfalýk risalesini kaleme alarak Maarif Vekâleti yani Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn izni ve onayý dâhilinde Kader Matbaasý'nda bastýrdý. 12 Temmuz 1924 tarihinde tamamlanan bu risalesinde Atýf Hoca taklit" ve "mukallit" kelimelerini açýkladýktan sonra "Þer-i þerif nazarýnda mutlak bir surette taklidin caiz olmadýðýný, taklit edilmesi gereken biri var ise bunun Hz. Muhammed (S.A.V) olduðunu onun sünnetine uymak lüzumunu ifadeden sonra "Hülasa kelam-ý bidat-i kabihada, münkirat ve menahide ve þer'i þerife muhalif olan usul ve muaþerat-ý medeniyette hiçbir kimseye taklit asla caiz deðil, nerede kaldý ki þiar-ý küfürde milel-i gayr-i Müslimeye taklit caiz olsun bu katiyen caiz olmaz. Þu halde bir Müslüman'ýn þiar ü alamat- u küfür addolunan bir þeyi bila-zarureten giymek veya taþýnmak suretiyle gar-i Müslimlere taklidi ve kendisini onlara benzetmesi þeran münhi ve memnudur. Bu hususa icma-i ümmet de itikad eylemiþtir. Bunda þek ve þüphe yoktur. Zira Resulü Ziþan (S.A.V) efendimiz buyurmuþlardýr ki: "Bir kavme benzemeye çalýþanlar o kavimdendir." demekteydi. Baþta Ýstanbul olmak üzere Anadolu'nun çeþitli yerlerinde de satýlmaya baþlanan bu risale, basýmýndan 1 yýl sonra, 25 Kasým 1925 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanan "Þapka Ýktisâsý Hakkýndaki Kanun"un TBMM'de kabul edilmesiyle yasaklandý. Toplatýlarak daðýtýmý durduruldu. ÞAPKA KANUNU UYGULAMAK ÝÇÝN ÝSTÝK- LAL MAHKEMESÝ KURULDU Sonraki günlerde "Þapka Kanunu" aleyhine baþta Erzurum, Sivas ve Rize'de olmak üzere birçok þehirde isyanlar görüldü ve bunlar süratle bastýrýldý. "Kel Ali" ismiyle bilinen Afyon Mebusu Ali Çetinkaya baþkanlýðýnda derhal bir Ýstiklal Mahkemesi teþkil edilerek dolaþtýrýldý. Delile ihtiyacý olmayan ve temyiz hakký bulunmayan bu mahkemelere olaðanüstü yetkiler verildi. Süratle yargýlamalar devam ederken isyanlarýn çýktýðý þehirlerde yapýlan aramalarda Ýskilipli Atýf Hoca'nýn "Frenk Mukallitliði ve Þapka" isimli risalesi bulunup, tutuklanan bazý sanýklarýn ifadeleri doðrultusunda gizlice daðýtýlmak suretiyle okunduðu iddia edildi. Bunun üzerine Ýskilipli Atýf Hoca tutuklandý ve Ankara Ýstiklal Mahkemesi'ne sevk edildi. Yargýlama süresince risalenin daðýtýmý ve satýþýný gizlice yapmakla suçlandý. Ýskilipli Atýf Hoca, tüm bu suçlamalarý ret ederek, kanunun çýkýþý sonrasýnda bunlarý yapmadýðýný, zaten risalenin 1924 yýlýnda Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn izniyle basýldýðýný ifade etti. Ayrýca yargýlama ile hiçbir alakasý olmadýðý halde 31 Mart Vakasý, Teali Ýslam Cemiyeti Baþkanlýðý gibi konular gündeme getirilerek yapýlan asýlsýz suç isnatlarýný delilleriyle çürüttü. Nihayet 3 Þubat 1926'da yapýlan celsede Savcý Necip Ali Bey, Anadolu'nun çeþitli yerlerinde þapka giyilmesi yüzünden bazý olaylarýn çýkmasýna sebep olmalarýndan dolayý tutuklanarak Ýstiklal Mahkemesi'ne verilen sanýklardan Babaeski Müftüsü Ali Rýza Hoca'nýn idamýný, içlerinde Ýskilipli Atýf Hoca'nýn da bulunduðu on sanýðýn üç senden on beþ seneye kadar kürek cezasýna çarptýrýlmalarýný istedi. Bunlar dýþýnda kalan diðer sanýklar hakkýnda da sürgün, sýnýr dýþý ve beraat talep etti. KANUNLAR GERÝYE YÜRÜMEZ' ÝLKESÝ ÝHLAL EDÝLDÝ Ayný gün saat da Ýskilipli Atýf Hoca da dâhil olmak üzere sanýklarýn müdafaalarý dinlenip tetkik edildikten sonra Ýstiklal Mahkemesi, kararýný alkýþlar arasýnda verdi. Hukuk kurallarýný hiçe sayarak "çýkan kanunlarýn geriye dönük olarak uygulanamayacaðý" esasýný görmezden gelen mahkeme, savcýnýn talebinden derece deðil, içerik olarak farklý karara imza attý. "Frenk Mukallitliði ve Þapka" adlý risalenin çýkan isyanlarýn sebebi ve tahrik unsuru olduðu, basýmý ve daðýtýmý için çalýþýldýðý, yeniliðe ve cumhuriyete daimi bir düþman vaziyetindeki adý geçen þahsýn son isyan olayý ile manen ve maddeten alakadar olduðu" gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Teþkilat-ý Esasiyye Kanunu'nu tamamen veya kýsmen taðyir... ve ifa-yý vazifeden men'ine cebren teþebbüs edenler idam olunur" hükmüne dayanarak Ýskilipli Atýf Hoca ve Babaeski Müftüsü Ali Rýza Efendi'nin asýlarak idamlarýna oy birliði ile hükmetti. Diðer sanýklardan Þeyh Süleyman, Hasankale Telgraf Müdürü Halid, Uþaklý Köseoðlu Ahmet, Ayýntabî Salih, Yusuf Kenan, Suud'ül Mevlevi on sene küreðe, Sabuncu Süleyman, Kamilpaþazade Muhlis on beþ sene küreðe, Merakib Ali, Hoca Osman, Hacý Bey, Hoca Mehmed, Kara Sabri, Erzurumlu mütekaid Yüzbaþý Ýsmail Efendi'ler yedi sene, Fatih Türbedarý Hasan Efendi beþ sene hapse mahkûm edildi. Hoca Tahir, Hoca Fettah Efendi'lerin üç sene Adana'ya sürülmesine, Seydiþehirli Hasan Fehmi Efendi'nin üç sene Isparta'ya sürülmesine, Erzurumlu Samih, Muhsin, Sabuncuzade Mustafa, Zühtü Efendi'lerin üç sene Ýstanbul'a sürülmelerine hükmedildi. Ayrýca Cafer, Mustafa Asým, Tevhid-i Efkâr yazarlarýndan Ömer Rýza(Doðrul), Hafýz Osman, Yahya Cafer'in oðlu Muhiddin, Ýhsan Mahvi, Seyyid Tahir, Ýstanbul Ýmam Hatip Kâtibi Aziz Mahmud, Kitapçý Mihran, Yaðlýkçýzade Mustafa ve Hüseyin, Þeyh Ali Haydar, Berber Mustafa, Saatçi Nafiz, Gostivarlý Hasan, Mülazým Halid, Sürmeneli Hafýz Ali, Tahir'ül Mevlevi ve Erzurumlu Cafer Bey'lere de beraat verildi. Ardýndan derhal infazlara geçilerek sanýklarýn sevki yapýlýrken, idama mahkûm edilen Atýf Hoca ve Babaeski Müftüsü Ali Rýza Efendi 4 Þubat 1926'da gece sabaha karþý eski meclis binasý önünde asýldý. KILIÇ ALÝ ÝDAMDAN SONRA ATIF HO- CA'NIN BAÞINA ÞAPKA GEÇÝRDÝ Doktor Rýza Nur'un, "Hayat ve Hatýratým" adlý eserindeki nakline göre: "Ýskilipli Atýf Hoca'nýn idamýnda bulunan Ýstiklal Mahkemesi üyesi "Kýlýç Ali, hocanýn boynuna ip geçirilirken, baþýna bir þapka geçirmiþ,"giy domuz" demiþ ve küfürler etmiþ"ti. Hoca'yý idam sehpasýnda görenlerden biri de ayný davada yargýlanýp beraat eden Tahir'ül Mevlevi idi. Tahir'ül Mevlevi sabah namazý sonrasý eski meclis binasýnýn önüne gelince, gördüðü sahneyi þöyle anlatmýþtý: "Birdenbire gözüme iliþen manzara, beni olduðum yere mýhladý. Evet, eski meclis önündeki meydanýn ortasýna iki vücut çekilmiþti. Elimde olmadan gözlerimden yaþlar akarken, dudaklarýmdan da meþhur bir mersiyenin matlaý olan, "Uluvvün fi'l-hayati ve fi'l-memat/le-hakkun ente ikdü'l mucizat"( Sen hayatta da, ölümünde de yücesin, Gerçekten sen mucizelerden birisin) beyti döküldü." ÝSKÝLÝPLÝ ATIF HOCA KÝMDÝR? Ýskilipli Atýf Hoca, 1874'te Ýskilip'in (Bayat) Toyhane köyünde doðdu. Ýlk eðitimini köyündeki medreseden alan Atýf Hoca, daha sonra Ýskilip'in tanýnmýþ alimlerinden Abdullah Efendi'den fýkýh ve tefsir dersleri aldý. Ailesinin itirazlarýna raðmen Ýstanbul'a giderek ilim tahsilini devam ettirmek istedi. Fatih Camii medresesinde ders gören Atýf Hoca 1902'de girdiði ruus sýnavýný vererek Ýstanbul müderrisliðine hak kazandý. Fatih medresesinde müderris olarak ders verirken ayný zamanda Darulfünun Üniversitesine devam etti. Darulfünun'un Ýlahiyat bölümünden mezun olan Atýf Hoca Ýstanbul Kabataþ Lisesi'ne Arapça öðretmeni olarak atandý. Medreselerin ve müderrislerin eksikliklerini gidermek için bir rapor hazýrladý ve bu raporunu Meþihat-ý Ýslamiyye Dairesi'ne sundu. Fakat rapor köklü deðiþiklikler içermesi ve dairedeki bazýkiþilerin çýkarlarýna dokunmasý nedeniyle Þeyhulislamlýk makamýna þikayet edildi. Þeyhuilislam Mehmet Cemalettin Efendi tarafýndan önce Bodrum'a daha sonra Kýrým'a sürüldü. Kýrým'dan Varþova'ya geçen ve sürgün cezasý bittikten sonra Ýstanbul'a dönen Atýf Hoca, Beyanül'l hak, Sebilürreþad, dergilerde makaleler yazdý. Ýttihatçýlarla yýldýzý barýþmayan Atýf Hoca, 31 Mart olayýndan bir hafta önce yazdýðý bir yazý nedeniyle tutuklandý. Fakat mahkeme suçsuz buldu ve serbest býraktý. Ýttihatçýlar, Atýf Hoca'ya devlet dairesinde görev vermeyerek onu eðitimden uzak tutmak istedi. ÝTTÝHATÇILAR PASÝFÝZE ETMEK ÝSTEDÝ Atýf Hoca medreselerde fahri olarak ders vermeye Ýttihatçýlara karþý Ýttihad-i Muhammed-i içerisinde yer aydý.. Mebus seçilmesi ittihatçýlar tarafýndan engellendi. Mahmut Þevket Paþa'nýn öldürülmesinde rolü olduðu gerekçesiyle Ýttihatçýlar tarafýndan suçlanarak Divan-ý Harb'te yargýlanýr, suçlu bulunarak önce Sinop'a, daha sonra Çorum-Sungurlu ve Boðazlayan'a sürgüne gönderildi. Sürgünde halka vaaz vermesi ve talebelere ders vermesi yasaklandý. 1.5 yýllýk sürgün cezasý sona erdikten sonra Ýstanbul'a geldi. Ebul'ula Mardin Huzur dersleri adlý eserinde suçsuzluðunun anlaþýlmasýna raðmen hiçbir görev verilmediðini söylüyor. Ýskilipli Atýf Hoca 4 Þubat 1926 Perþembe günü sabaha karþý Eski Meclis binasýnýn yakýnýndaki çarþýda asýlarak idam edilmiþti. Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü nün þapka kanuna karþý çýktýðý için idam edilen Ýskilipli Atýf Hoca'ya yönelik aðýr hakaretlerine tepkiler artýyor. Alemdar ve Mahfel gibi gazete ve dergilerde yazýlar yazan Atýf Hoca Þeriat Medeniyet-i, Mirat'ul Ýslam gibi eserlerini bu dönemde yazdý. Eserlerinde medeniyet, terakki, eðitim sosyal hayat, Ýslam nizamý, örtünme, ahlak, hukuk gibi konulara vurgu yaptý. Siyasi yazýlar yazdý ve Ýttihatçýlarýn din-siyaset ayrýmýna karþý çýktý. Mustafa Sabri Efendi sayesinde veliaht Vahdettin'le tanýþtý ve veliahtla kiþisel dostluk kurdu. Birinci Dünya Savaþý'nýn sona Ýttihatçý liderlerin ülkeyi terk etmesiyle Atýf Hoca Fatih dersiamlýðý görevine dönerek baþta fýkýh ve tefsir, Arapça dersleri vermeye devam etti. 1918'de hilafet-i aliye ve Medresetül Kudat'ta da dersler verdi. Hürriyet ve Ýtilaf Partisinin Ýktidara gelmesi ile Ýptida medresesinin umum müdürlüðüne getirilmiþse de Hürriyet ve itilafçýlarýn Ýngiliz yanlýsý siyaset izlemelerine Alemdar gazetesinde yazdýðý yazýlarla karþý çýktý. Ýskilipli Atýf Hoca Mondros mütarekesine ilk tepkiyi koyanlardan birisidir. Yakýn arkadaþý Mustafa Sabri Efendi ile birlikte Müderrisin cemiyetini kurar, Mustafa Sabri Efendi'nin þeyhülislamlýða getirilmesinden sonra cemiyetin baþkanlýðý görevini üstlenir. Cemiyet baþlangýçta bir ulema meclisi iken daha sonra Anadolu'nun itilaf devletleri tarafýndan iþgal edilmesinden sonra ismini Teal-i Ýslam Cemiyeti olarak deðiþtirir. Ýzmir'in iþgal edilmesine karþý ilk karþý beyanname hazýrlayan cemiyet Teal-i Ýslam Cemiyeti oldu. Bu beyannamede iþgalciler eleþtirilmiþ, yurdun her sathýnda mücadele edilmesi için çaðrý yapýlmýþtý. Cemiyet kurtuluþ olarak halifeye baðlý kalmayý, halifeliði kurtarmayý esas almýþtý. Çünkü halifelik cemiyete göre Ýslam'ý ve Müslümanlarý temsil eden bir makamdý. Halifeliðin iþgal kuvvetlerin hakimiyetine geçmesi Müslümanlar için bir felaket olurdu, bu nedenle iþgalcilere karþý Müslümanlar halifelik þemsiyesi altýnda tek vücut olmalýydý. TEALÝ ÝSLAM CEMÝYETÝ'NÝN BÝLDÝRÝSÝNE KARÞI ÇIKTI Ýngilizler iktidardaki Hürriyet ve Ýtilaf Partisi'nden Anadolu'da iþgallere karþý direniþe geçen milislere karþý bir fetva yayýnlanmasýný Þeyhülislamlýktan istedi. Atýf Hoca bu þekilde bir fetvanýn yayýnlanmasýna karþý çýktý fakat fetva hazýrlandý. Atýf Hoca ve Tahir'ül Mevlevi'nin karþý çýkmalarýna raðmen fetva cemiyet bildirisi þeklinde yayýnlanmak istendi. Atýf Hoca bu fetvanýn cemiyet adýna yayýnlanmasýna karþý çýktý ve bildiriye imza ve mühür basmadý. Teal-i Ýslam Cemiyetinin adý kullanýlarak uçaklarla atýlan bu fetvaya karþý Atýf Hoca, Vakit gazetesine bir tekzib yazýsý gönderdi. 23 Teþrin-i Evvel (Ekim) 1920, No: 1032 Vakit gazetesinde çýkan tekzib yazýsýnda Atýf Hoca memleketin iþgali sýrasýnda böyle bir fetvanýn yanlýþ olduðunu ve bu fetvayý benimsemediðini, imza koymadýðýný söylüyordu. 1922'de Dolmabahçe Sarayýnda Huzur dersleri verdi. Bu dönemde özellikle batýlýlaþma karþýtý yazýlar yazdý. Tesettür-ü Þer'i, Din-i Ýslam'da Men-i Müskirat (Ýslam dininde Ýçki Yasaðý), Frenk Mukallitliði ve Þapka kitaplarýný kaleme aldý. Þapka hakkýndaki kitabýný yazdýktan 1,5 yýl sonra Þapka devrimine muhalefet etmek suçundan tutuklandý. Þevket Süreyya Aydemir, Tahirül Mevlevi, Hasan Tahmilci, kýzý Melahat Haným Atýf Hoca'nýn Þapkaya muhalefet etmekten tutuklandýðýný belirtmiþlerdi. Ýskilipli Atýf Hoca 4 Þubat 1926 Perþembe günü sabaha karþý Eski Meclis binasýnýn yakýnýndaki çarþýda asýlarak idam edilmiþti.kaynak: Haber Merkezi-Týmetürk

7 MHP yöneticileri Atýf Hoca ya hakarete neden sessiz kalýyor? Ahmet Faruk Ýmal Teröre tepki yürüyüþünde yaptýðý konuþmada Ýskilipli Atýf Hoca'ya yönelik sözleri nedeniyle Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye Çorum dan tepki geldi. Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü, teröre tepki yürüyüþünde yaptýðý konuþmada, "Milli mücadele döneminde de bu millet gevþek din adamlarý görmüþtür. Þeyh Saitleri, Seyit Rýzalarý, iþbirlikçi Ýskilipli Atýf Hocalarý görmüþtür. Onlar gibi kalleþ ve kancýk ruhlu olmayýn. Atatürk'ün arkasýnda olup milli mücadele için Anadolu'yu adým adým arþýnlayan ve Mustafa Lek camilerde hutbe okuyan Ýslam alimi, Ýstiklal Marþý'mýzýn þairi Mehmet Akif'i kendinize örnek alýn" demiþti. Sözlü nün açýklamalarýna Çorum daki sivil toplum kuruluþlarý ve siyasi partilerden sert tepki geldi. MHP li belediye baþkanýnýn sözlerini talihsiz bir açýklama olarak deðerlendiren Atýf Der Baþkaný Mustafa Lek, Baþkan maalesef sapla samaný birbirine karýþtýrmýþtýr dedi. Cumartesi günü Adana da teröre lanet mitinginde Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü tarafýndan yapýlan açýklamada din adamlarýna yapýlan hakaretler, akabinde Ýskilipli Atýf Hoca ya yapýlan hakaretlerin üzerine basýn açýklamalarý yaptýklarýný söyleyen Lek, Çok talihsiz bir açýklama. Bu açýklama en çok Anadolu içerisinde sayýn Sözlü nün de mensubu olduðu MHP lileri de üzdüðü kanaatindeyiz. Çünkü ülkücü camiadaki arkadaþlarýmýz Ýskilipli Atýf Hoca yý seven sayan, onun haksýz yere idam edildiðine inanan bizlerden farklý düþünmüyor arkadaþlarýmýz diye konuþtu. Sözlü yü özür dilemeye davet eden Lek, Ama bugüne kadar herhangi bir yanýt alamadýk. Teröre lanet, kardeþlik birlik ve beraberlik mitinginde olayýn farklý boyutlara saptýrýlmasý kardeþliðimizi, birlik beraberliðimizi zedeleyecek açýklamalar yapýlmasýna bir anlam veremiyoruz. Bizim buralarda çok fazla kullanýrlar, 'sapla samaný birbirine karýþtýrmayýn' derler. Baþkan maalesef sapla samaný birbirine karýþtýrmýþtýr. Bu sayýn baþkanýn þov yapacaðý, reklam olarak kullanacaðý bir olay deðildir. Bu bir kilometrelik yol yapýp üzerine uçak indirip fotoðraf çektirilecek bir icraata benzemez. Sayýn baþkana kendisine, partisine mensup insanlarýn da hassasiyetinin olduðu Ýskilipli Atýf Hoca meselesini tekrardan iyice araþtýrmasýný ve bu konuda özür dilemesini bekliyoruz þeklinde konuþtu. Ýstiklal Mahkemeleri süresince ünvanlarý þeyh, molla, hoca vb. Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunu Ahmet Faruk Ýmal, bir konuþmasýnda Osmanlý'nýn son döneminde yaþamýþ Ýslam alimlerine ve Ýskilipli Atýf Hoca'ya hakaret ettiðini öne sürdüðü Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye tepki gösterdi. Ýmal yaptýðý yazýlý açýklamada, dedesi Ýskilipli Atýf Hoca'nýn zulme uðramýþ, inancý yüzünden caný alýnmýþ bir alim olduðunu belirterek, terörü lanetleme yürüyüþü gibi bir ortamda Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Sözlü tarafýndan küfür derecesinde hakarete uðramasýnýn kendilerini ve kamuoyunu üzdüðünü belirtti. Talihsiz açýklamanýn insani temelleri olmadýðý gibi gerçeklerle de ilgisi bulunmadýðýna iþaret eden Ýmal, özellikle son 4-5 yýldýr yaþanan tartýþmalar sürecinde Ýstiklal Mahkemeleri'nin kayýtlarýnýn yer aldýðý belgelerle bunun gerek akrabalarý, gerekse tarihçiler, yazarlar, araþtýrmacýlar tarafýndan net bir þekilde ortaya konulduðunu anlattý. Adana Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý, þehir eminliði gibi bir etiket taþýyan Hüseyin Sözlü'nün, Ýskilipli Atýf Hoca hakkýndaki "ahlak, edep, izan, insaf, namus gibi her türlü insani duygudan eksik açýklamalarýnýn" ülke gündemini meþgul ettiðini belirten Ýmal, þunlarý kaydetti: "Hüseyin Sözlü, siyasi kaygýlar ve ucuz kalýplarla oy devþirmeye çalýþtýðý kirli siyasetine, milli þairimiz Mehmet Akif'i de güya karþý tez olarak alet etmiþtir ama Mehmet Akif'in, dil uzattýðý Mehmet Atýf'ýn yakýn arkadaþý ve fikirdaþý olduðunu bilmeyecek kadar aciz ve cahil olduðunu da göstermiþtir. Hüseyin Sözlü söylemleriyle densizlik yapmýþtýr. Gerek Çorum, gerekse Türkiye kamuoyunda gerekli cevabý almýþtýr. Son birkaç gündür sivil toplum kuruluþlarý, insani hassasiyet taþýyan kurum ve kiþilerden, derneklerden kendisine gereken cevap verilmiþtir. Ancak bizzat tarafýmýza iletilen ve takip ettiðimiz tepkilerden anlýyoruz ki bu tartýþmalar bizler kadar Hüseyin Sözlü'nün sadece fiziken dahil olduðuna inandýðýmýz MHP'li ve milliyetçi, muhafazakar, ülkücü camiayý da yaralamýþtýr. Konunun partileri ve camialarýna mal edilmemesi gerektiði yönünde tepkileri vardýr. MHP ve camianýn bu suçlamalarýnýn boþa çýkarmasý, bir görev ve sorumluluk olarak kendilerine düþmektedir. Genel merkez veya genel baþkan tarafýndan, en azýndan MHP Çorum Ýl Baþkanlýðýndan yapýlacak bir açýklama talep ve beklentimizdir." Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiðini vurgulayan Ýmal, "Dedem Atýf Hoca da dahil, hiçbir konu inançtan, vatandan, millet ve bayraktan daha kýymetli deðildir. Vatanýmýz, milletimiz, bayraðýmýz, þehitlerimiz adýna tek yumruk olma zamaný iken, bunun zemini aranýrken MHP kurumsal kimliðini temsil edecek bir açýklama, bütün bu gereksiz tartýþmalara bir nokta koyar kanaatindeyiz. Yoksa Hüseyin Sözlü gibi insanlarýn sözlerinin nazarýmýzda zerre-i miskal kýymeti yoktur" ifadelerini kullandý. (AA) O hakaretleri eynen iade ediyoruz olan yaklaþýk 13 bin insanýn haksýz ve hukuksuz yere Ýstiklal Mahkemeleri nce ceza aldýðýný, idam edildiðini, sürgünlere ve hapislere mahkum edildiðini söyleyen Lek, Bu apaçýk ortadadýr. Bizim taleplerimizden birisi Osmanlý arþivleri ve Ýstiklal Mahkemesi zabýtlarýnýn bir an önce ortaya çýkarýlýp, bunlarýn gün yüzüne serilmesidir. Hüseyin Sözlü nün bu süreçten sonra bizi ve Ýskilipli Atýf Hoca yý daha iyi anlayacaðýný tahmin ediyoruz. Ýskilipli Atýf Hoca davasýnda bizlerle birlikte olan herkese Rumi Bekiroðlu teþekkürlerimizi sunuyoruz ifadelerini kullandý. O HAKARETLERÝ AYNEN ÝADE EDÝYORUZ AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise, geçtiðimiz günlerde MHP li Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'nün talihsiz bir açýklamasýna Çorum halký olarak þahit olduklarýný ve bu olayýn kendilerini derinden üzdüðünü belirtti. Baþkan Sözlü nün birilerini överken Çorum un yetiþtirdiði önemli deðerlerinden biri olarak kabul ettikleri Ýskilipli Atýf Hoca ya haddini aþarak hakaretlerde bulunduðunu ifade eden Bekiroðlu, Bu hakaretlerden dolayý kendisini kýnýyoruz. Kesinlikle ilgili þahsýn merhum hocamýza, müçtehid hocamýza söylemiþ olduðu yakýþtýrmalarý kendisine iade ediyoruz. Çünkü 1920 li yýllarda, 26 lý yýllarda o devirde yaþanan olumsuzluklara raðmen Ýslam ilmi ile müþühhas olmuþ Ýskilipli Atýf Hocamýz Frenk Mukallitliði ve Þapka Risalesi adlý kitabýndan dolayý yargýlanmýþ. Söz konusu kitap çýktýktan sonra yürürlüðe girmiþ bir kanun vesilesiyle yargýlanmýþ, savcýnýn beraat mütaalasýna raðmen devrin reisleri, hakimleri Kýlýç Ali leri, Kel Ali leri hukuk tanýmayan yargýlamasý neticesinde idam cezasýna çarptýrýlmýþtýr. Bize göre þehadet mertebesine yükselmiþtir. Hal böyle iken Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný deðerli müçtehid hocamýzý söylemekten hicap duyuyorum kalleþlik ve aðza alýnmayacak ibarelerle, yakýþtýrmalarla eleþtirmiþtir. Herkes biliyor ki Ýskilipli Atýf Hocamýz sadece Ýskilip e, Çorum a deðil Türkiye nin bir müreffeh hocasý, dönemin alimi, dönemin ilmi yazýlarýna imza atmýþ ve o dönemde Türkiye nin kurtuluþu ve bekasý için mücadele etmiþ bir büyüðümüzdür. Bu vesile ile Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü nün sözde yakýþtýrmalarýný kendisine iade ediyoruz. Çorum, Ýskilip halkýndan özür dilemeye davet ediyoruz þeklinde konuþtu. CUMA 18 EYLÜL Atýf Hoca millet vicdanýnda temizdir HDPEþ Baþkaný Figen Yüksekdaðý ýn Ýskilipli Atýf Hoca ya hakaret ederek tepki çeken Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü nün eþinin akrabasý olduðu öne sürüldü. Adana da yayýnlanan bir internet sitesinde yer alan habere göre, MHP'li Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'nün eþi Zeynep Sözlü'nün amcasýnýn kýzý olduðu belirtilen Figen Yüksekdað ile Sözlü'nün ayrýca yakýn bir dostluða sahip olduðu öne sürüldü. SHERATON OTELÝNDE TOPLANTI Daha önce Adana Sheraton Oteli nde düzenlenen resmi bir toplantýya Aliaða Belediye Baþkaný Serkan Acar Aliaða Belediye Baþkaný Serkan Acar, Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü nün Ýskilipli Atýf Hoca yla ilgili sözlerine iliþkin yazýlý açýklama yaptý. Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü nün Ýskilipli Atýf Hoca yla ilgili sözlerine iliþkin yazýlý bir açýklama yapan Aliaða Belediye Baþkaný Serkan Acar, þunlarý söyledi: Ülkemizde yaþanmaya devam eden kritik süreç içerisinde, milletimizin birlik ve beraberliðinin en önemli olduðu þu zaman diliminde, siyasilerimizin kullanacaklarý her kelimenin, her cümlenin, her konuþmanýn çok büyük bir önem arz edeceði böyle bir dönemde Adana Büyükþehir Belediye Baþkanýmýzýn yapmýþ olduðu konuþmada; dönemin mahkemelerinde hukuk katliamýna uðramýþ, milletimizin vicdanýnda aklanmýþ, Ýskilip te, Çorum'da, Ýç Anadolu'da kýsaca Ýslam coðrafyasýnda þehit olarak kabul gören Ýskilipli Atýf Hoca için sarf etmiþ olduðu kelimeleri ve hakareti esefle kýnýyorum. Tarih boyunca çeþitli mahkemeler, birçok kararda hatalar yapmýþ, yanlýþ kararlar vermiþ ve masum kiþiler maalesef hak etmediði cezalarý almýþlardýr. Yakýn tarihimizde, idam edildikten sonra mahkemesi yapýlan çeþitli görüþlere sahip kiþiler bunlara birer örnektir. Nasýl 12 Eylül sonrasý mahkemelerde, vataný milleti bölmeye çalýþtýklarý iddiasý ile idam edilen ülkücü þehitlerimiz vatan haini deðilse, Ýskilipli Atýf Hoca da ayný þekilde milletimizin vicdanýnda temizdir, deðerlidir ve vatan haini deðildir. Bu vesile ile Sayýn Baþkan dan, milletimizin en hassas olduðu bu dönemde söylemlerinden dolayý kýrýlan kalpleri onarmaya, yanlýþ anlamalarý bertaraf etmeye, milliyetçi ve muhafazakar insanlarýmýzýn deðerlerini anlamaya davet ediyorum. (ÝHA) Ýskilipli Atýf Hoca ya hakaret eden baþkan hakkýnda çapýcý iddialar Spiralle kolunu kesti ev sahipliði yapan Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü nün, Diyarbakýr Belediye Eþbaþkaný Gülten Kýþanak, Siirt Belediye Eþbaþkaný Belkiza Beþtaþ, Van, Hakkâri, Tunceli, Nusaybin belediye eþbaþkanlarý ile görüþmesi Hürriyet Gazetesi nin bazý köþe yazarlarý tarafýndan hoþgörü ve demokrasi olarak yansýtýlmýþtý. HDP seçmeni tarafýndan 30 Mart seçimlerinde Adana'da MHP li Hüseyin Sözlü'ye blok halinde oy verildiðine iliþkin iddialar da konuþulmaya davem ediyor. Kaynak: Adanahaber.net Hüseyin Sözlü Ankara Yolu üzerinde faaliyet gösteren bir firmada, spiralle boru kesen iþçi kolunu kestirdi. Elindeki spirali boru üzerinden kaydýran O.O. (47) isimli iþçi, spiralin son hýzla dönen taþýna kolunu kaptýrdý. Mesai arkadaþlarý tarafýndan ilk müdahalesi yapýlan O.O. nun koluna cerrahi müdahale yapýlýrken, kaldýrýldýðý hastanede kesilen Alkollü sürücü kaza yaptý Sungurlu'da alkollü sürücü kaza yaptý. Samsun caddesi üzerinde yaþanan tek taraflý trafik kazasýna müdahale için olay yerine gelen trafik ekipleri, yaptýklarý muayenede 52 AC 849 plakalý araç sürücüsü M.Ç. (53)'nin 400 promil alkollü olduðunu tespit etti. (Haber Merkezi) (Ç.HAK:2299) (Ç.HAK:1635)

8 8 CUMA 18 EYLÜL Hastanede dikkat çeken yenilikler RECEP MEBET hastanemize baþvurduklarýnda rahatlýkla tedavi olabilecekleri bir birim kurmuþ olduk. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde hayata geçirilen yenilikler dün düzenlenen basýn HASTANEYE YENÝ TIBBÝ CÝHAZLAR toplantýsýyla tanýtýldý. Kardiyoloji birimimize yeni bir EKO cihazý alarak Ýdari binada düzenlenen toplantýya Çorum Kamu bekleme süresini daha aza indirdik. Dijital mamografi Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý, Týbbi Hizmetler Baþkaný Uzm. Dr. A. Fahri Þahin, adým attýk. cihazýyla meme kanserinin teþihisi kolaylaþtýran bir Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, Baþhekim Hastanemizin ameliyathanesinde bulunan mevcut Yardýmcýlarý Uzm. Dr. Kazým Çebi ve Ecz. Merve Türkmen, Hastane Müdürü Çelebi Kayaasaroðlu, Saðlýk Bahazlarla yeniledik. Göz için ise lazer cihazý aldýk. Lazer anestezi cihazlarýný, üst düzey ve ileri teknoloji ürünü cikým Hizmetleri Müdürü Ayþe Saatcý ile basýn mensuplarý katýldý. gulanýyor. uygulamalarý da bu sayede baþarýyla hastanemizde uy- Toplantýda konuþan Baþhekim Sinan Zehir, yaptýklarý düzenleme ve uygulamalarla saðlýk hizmetlerinde týk. Artýk bahçemizde kimse çamura, suya, topraða bu- Hastanemizin bahçesini tamamen asfaltla kaplat- kaliteyi daha yükseðe taþýdýklarýný söyledi. laþmadan daha rahat ulaþabilecekleri alanlar oluþturduk. Acil servisten laboratuvara, polikliniklerden hekim Otopark düzenlemeleri yaptýk. kadrosuna, týbbi cihazlardan fiziki düzenlemelere kadar PANÝK BUTONLARI HÝZMETTE pek çok konuda açýklamalarda bulunan Zehir, sunumunda þu bilgileri verdi: Polikliniklerimizin bulunduðu yerlere hastalar için ACÝLE YILDA 650 BÝN HASTA GELÝYOR Acil servislere baþvuran hasta sayýsý geliþmiþ ülkelerde nüfusun yüzde 10 uyken Çorum da bu oran yüzde 110. Yani 550 bin nüfuslu þehrimizde geçen yýl acil servise baþvuran hasta sayýsý ortalama 650 bine ulaþtý. Oldukça yüksek olan baþvuru sayýsý acil serviste bazý aksamalara neden oluyor. Gerçekten acil durumdaki hastalarýn tedavilerini de güçleþtirebiliyor. Bu nedenle vatandaþlarýmýzýn daha hassas olmalarýný ve dikkatli olmalarýný talep ediyoruz. Böylece acil serviste hizmet kalitesini daha da artýrmýþ olacaðýz. MUAYENE ÖNCESÝ BEKLEME SÜRESÝ 41 DAKÝKA Muayene öncesi bekleme süresi dünyada 46,5 ile Sinan Zehir (ortada), panik butonunun iþlevini anlattý. 58 dakika arasýnda deðiþiyor. Saðlýk hizmetlerinde dünyanýn en iyi ülkesi olarak görülen Amerika da bir hastanýn muayene olmak için beklediði süre ortalama 50 dakika civarýnda yýlý baþýndan bu yana hastanemizde sunulan hizmetler mercek altýna alýndýðýnda bizdeki rakam ise 41 dakika. Yani bir hasta muayene için ortalama 41 dakika bekliyor, hedefimiz bu süreyi 30 dakikanýn altýna çekmek. Vatandaþlarýmýzýn bu sürede biraz daha sabýrlý ve anlayýþlý davranmalarýný rica ediyoruz. ACÝL SERVÝSTE YENÝLÝKLER Acil serviste hastalarýmýzýn daha iyi hizmet alabilmeleri amacýyla bazý düzenlemeler yaptýk. Tetkik veren acil hastalarýmýzýn tahlil sonuçlarýný servisimizde bulunan monitörlerden takip edebilecekleri bir sistem oluþturduk. Hastamýz kan verdikten sonra önünde bulunan ekrandan sonucun çýkýp çýkmadýðýný görebiliyor. Acil servise baþvuran hastalarýn yakýnlarý için bilgilendirme birimi oluþturduk. Hasta yakýný bu birimimize baþvurduðu takdirde hastanýn durumu hakkýnda ve tedavinin hangi aþamada olduðu hususunda detaylý bilgi edinebiliyor. SIÐINMACILARA ÖZEL BANKO Komþu ülkelerde yaþanan hadiselerden dolayý pek çok göçmen ülkemize sýðýnmýþ durumda, bunlarýn bir kýsmý da þehrimizde yaþýyor. Sýðýnmacýlarýn hastanemize baþvurduklarýnda sýkýntý yaþamamasý için Yabancý Yabancý uyruklu hastalar için oluþturulan banko tanýtýldý. Uyruklular Birimi ve Bankosu oluþturduk. Oluþturduðumuz birim sayesinde bu hastalarýn tedavilerini de aksamadan yürütüyoruz. HASTA ve ÇALIÞAN HAKLARI BÝRÝMLERÝ Yeni oluþturduðumuz Hasta Ýletiþim Birimi ile vatandaþlarýmýz hastanede yaþadýðý herhangi bir sorunu söz konusu birime iletibiliyorlar. Þikayetlerin yaný sýra memnuniyetlerini de iletebilecekleri bu birim sayesinde olasý sorunlarýn daha kolay çözülmesi saðlanýyor. Ayrýca Çalýþan Haklarý Birimi de oluþturduk. Bu birimi ise çalýþanlarýmýzýn sorunlarýný çözmek amacýyla oluþturduk. ENGELLÝLER UNUTULMADI Engelli hastalarýmýza yönelik düzenlemeler yaptýk. Hastanemizin deðiþik yerlerine engelli hastalarýmýz için yardým ve çaðrý butonlarý yerleþtirdik. Engelli otoparký, hastane bahçesinden polikliniklere kadar rahatça ulaþýmý saðlayan güzergahlar ve görme engelliler için brail alfabesiyle yollar oluþturduk. Engelliler için hazýrladýðýmýz krokiler de hastane giriþi ve deðiþik mekanlara yerleþtirildi. Engelli giriþ kapýsýna yerleþtirdiðimiz telefon sayesinde ise hasta yakýnlarýnýn personel talep etmesi durumunda istenilen yere görevli göndererek yardýmcý olunmasýný saðlýyoruz. RÖNTGENE CD ROBOTU Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliðimiz in desteðiyle hastanemize aldýðýmýz CD robotu sayesinde artýk röntgen filmi basýmý iþini kaldýrdýk. Böylece artýk röntgen filmini elinde sallayarak gezme dönemi geride kaldý. CD ye yazdýrýlan röntgen filmleri hem daha kolay hem de daha uzun süreli saklanabiliyor, üstelik týbbi atýktan kurtulunmuþ oluyor. Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer Tehlikeli Maddeler (KBRN) ile ilgili bir ünite oluþturduk. Bu tür bir maddeye maruz kalan hastalarýmýzýn panik butonlarý yerleþtirdik. Bahçede ya da hastane içinde sýra bekleyen hastalarýmýz bayýlýp düþtü ya da ani bir rahatsýzlýk geçirdiðinde çevredekilerin panik butonuna basmasý halinde bir dakikanýn altýnda bir sürede oraya saðlýk personeli ve güvenlik görevlimizi yönlendiriyoruz. Böylece ani geliþen problemler karþýsýnda da acil çaðrý sistemiyle hasta maðduriyetlerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Fiziki mekan düzenlemeleri dahilinde kan alma bölümümüzün kapasitesini üç katýna çýkardýk. Personel ve cihaz sayýsýný artýrdýk. Devam eden düzenlemeler ve yeni hastanenin hizmete sunulmasýyla bu alanda yaþanan sorunlarýn tamamen çözüleceðine inanýyoruz. 3 YENÝ HEKÝM GÖREVDE Hastanemizde üç yeni hekim arkadaþýmýz göreve baþladý. Pediatrik Endokrinoloji Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Hava Nur Peltek Kendirci, Genel Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Murat Kendirci ile Deri ve Zührevi Hastalýklar Uzmaný Prof. Dr. R. Ferda Artüz hastanemiz kadrosuna yeni katýlan hekimlerimiz oldular. Bu branþlardan bazýlarýnda çevre illerde dahi hekim yok. Çocuk diyabet hastasý, çocuk guatýrý veya büyüme bozukluðu olan bir çok hasta daha önce ailesiyle birlikte Ankara ya gidiyordu ve günlerce periþan oluyordu. Artýk bu rahatsýzlýðý olan çocuk hastalarýmýz rahatlýkla hastanemizde tedavi olabilirler. Böylece bu tür hastalýðý olanlarýn Ankara ya ve baþka illere sevkinin de önüne geçilmiþ oldu. Yeni Genel Cerrahi Uzmanýmýz ise kronik yara ve diyabetik ayak yaralarýnýn bakýmýyla ilgileniyor. Behçet baþta olmak üzere deri ve zührevi hastalýklar alanýnda da tecrübeli bir ismi kadromuza eklemenin kývancýný yaþýyoruz. Hayata geçirdiðimiz tüm bu yeniliklerde desteðini esirgemeyen Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliðimiz e de teþekkür ediyoruz. SOBACI KUTLADI Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde hayata geçirilen yeniliklerden dolayý hastane yöneticilerini ve emeði geçen herkesi tebrik etti. Basýn toplantýsýnda konuþan Ömer Sobacý, Saðlýk Bakanlýðý nýn hekim atamalarýnda görev alaný olarak Doðu ve Güney Doðu Anadolu ya öncelik tanýmasýndan dolayý Çorum da bazý branþlarda doktor sýkýntýsý yaþandýðýna iþaret etti. Daha önce acil serviste 30 pratisyen hekim varken þu an bu sayýnýn 8 e düþtüðünü belirten Sobacý, oluþan açýðý uzman hekimlerle takviye etmeye çalýþtýklarýný söyledi. Acil servis ve polikliniklere baþvuran hastalardan biraz daha sabýr ve hoþgörü beklediklerini anlatan Sobacý, Acile gelen hastalarýmýzýn aslýnda yüzde 90 ý gerçekten de acil durumda deðil. Polikliniklerde sýra beklemek istemeyenler de acile geliyor. Bu nedenle de acil durumdaki hastalar da maðdur olabiliyor dedi. Toplantýnýn ardýndan hastane içinde oluþturulan Yabancý Uyruklu Hastalar Birimi ni ziyaret eden Sobacý ve beraberindeki heyet poliklinik katýna yerleþtirilen panik butonunu da test ettiler. Basýn toplantýsý, yapýlan açýklamalarýn ardýndan sona erdi. Hastanede yapýlan yenilikler düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Ballýoðlu Giyim okul sezonuna hazýr Canaydýn, Osmanlý Ocaklarý Ýl Baþkaný oldu 17 YILLIK DERSHANE-ÖZEL OKUL TECRÜBELÝ ÖÐRETMENDEN ÖZEL MATEMATÝK GEOMETRÝ DERSLERÝ VERÝLÝR (Ç.HAK:2507) Ballýoðlu Giyim, tüm okul kýyafetlerini öðrencilerin beðenisine sunuyor. RECEP MEBET Muttalip ve Selim Ballý nýn sahibi olduðu Ballýoðlu Giyim, okul kýyafetlerini öðrencilerin beðenisine sunuyor Eðitim Öðretim Yýlý na hazýr olduklarýný vurgulayan Selim Ballý, Çorum daki tüm okullarýn kýyafetlerini ayný maðazada satýþa sunuyoruz dedi. Giyimde kalite ve müþteri memnuniyetine büyük önem verdiklerini anlatan Ballý, Bu nedenle yýllardýr okul alýþveriþinin vazgeçilmez adresiyiz þeklinde konuþtu. Ayakkabý hariç tüm okul kýyafeti ihtiyaçlarýna cevap verdiklerini belirten Ballý, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile hizmet verdiklerinin altýný çizdi. Takým elbiseden eþofmana, penyeden trikoya, gömlekten kanvas kumaþ pantolonlara kadar geniþ bir yelpazede zengin bir ürün çeþidine sahibiz diyen Ballý, Okul kýyafeti çeþitlerimizi yakýndan görmek ve detaylý bilgi almak isteyen öðrenci ve velilerimizi Ballýoðlu Giyim in merkez maðazasý ve þubelerine davet ediyoruz diye konuþtu. Akýllý su sayacý kullanan abonelere uyarý Bayramda susuz kalmayýn! RECEP MEBET Çorum merkezde ikamet eden su aboneleri, 9 günlük Kurban Bayramý tatilinde susuz kalmasýn diye uyarýldý. Yýlmazlar Akýllý Su Sayaçlarý firmasý sahibi Ali Yýlmaz, yaptýðý açýklamada elektronik su sayacý kullanan abonelere önemli hatýrlatmalarda bulundu. Kartlý sistemle kullanýlan akýllý sayaçlarýn satýn alýnan tutar oranýnda su tüketimine imkan tanýdýðýný belirten Ali Yýlmaz, Kartýna yeterli miktarda yükleme yapmayan aboneler, su kesintisi nedeniyle bayramda tatsýz bir sürprizle karþý karþýya kalabilir dedi. Belediye veznelerinin tatil boyunca kapalý olacaðýna dikkat çeken Yýlmaz, bu nedenle akýllý sayaç kullanýcýlarýnýn mutlaka Kurban Bayramý öncesinde tedbir almalarý gerektiðini söyledi. Bu nedenle Ramazan Bayramý nda bazý abonelerin maðdur olduðunu hatýrlatan Yýmaz, Bayramda susuz kalmak istemiyorsanýz akýllý sayaçlarýnýza yükleme yapmayý unutmayýn çaðrýsýnda bulundu. Akýllý sayaç kartlarýnda normal þartlarda 3 ton yedek su rezervinin bulunduðunu açýklayan Yýlmaz, Ancak bu miktarýnda tükenmesi halinde elektronik sayaçlar devre dýþý kalýyor ve su akýþý kesiliyor. O nedenle abonelerin bayram tatilini de düþünerek sayaçlarýna yeterli miktarda yükleme yapmalarý menfaatlerine olacaktýr diye konuþtu. Metlab ve Baylan akýllý sayaçlarýnýn yetkili bayi ve servisi olarak faaliyet gösterdiklerini hatýrlatan Yýlmaz, Kurban Bayramý boyunca 24 saat su abonelerinin hizmetinde olacaklarýný sözlerine ekledi. Farabi Caddesi nde trafik kazasý Kazada iki araç birbirine girdi. (Fotoðraf: Mehmed Alegöz) Akýllý su sayacý kullanan abonelere bayram öncesi uyarý geldi. RECEP MEBET Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi nde iki araç çarpýþtý. Dün akþam saatlerinde Akþemseddin Camii civarýnda meydana gelen kazada Arasta istikametinden gelen bir otomobil ile karþýdan karþýya geçen bir kamyonet bir birine girdi. Ölen ya da yaralananýn olmadýðý kazada her iki araçta da maddi hasar oluþtu. RECEP MEBET Osmanlý kültürünü yaþamak ve yaþatmak amacýyla kurulan Osmanlý Ocaklarý, Çorum da teþkilatlanma çalýþmasý baþlattý. Çorum Osmanlý Ocaklarý Ýl Baþkanlýðý na Ýsmail Canaydýn atandý. Atama kararý sonrasý Çorum da görevine baþlayan Ýsmail Canaydýn, Osmanlý Ocaklarý Genel Baþkaný A. Kadir Canpolat tarafýndan kendisine tevdi edilen il baþkanlýðý görevini en iyi þekilde yerine getirmeye çalýþacaðýný bildirdi. Çorum da teþkilatlanma çalýþmalarýnýn sürdüðünü belirten Canaydýn, ilerleyen günlerde düzenleyeceði basýn toplantýsýyla kamuoyuna detaylý açýklamalarda bulunacaðýný kaydetti. Ýsmail Canaydýn (solda) göreve baþladý.

9 Deniz Feneri nin Ýyilik Aðacý duygulara köprü oluyor EROL TAÞKAN Deniz Feneri Derneði Çorum Genç Ýyilik Hareketi tarafýndan baþlatýlan Ýyilik Aðacý uygulamasý, ihtiyaç sahiplerine destek olan hayýrseverlerin duygularýný, ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracak. Hürriyet Parký önünde kurulan standýn yanýnda yer alan çam aðacýnýn dallarýna minik zarflar içerisindeki mektuplara duygularýný yazanlarýn dilekleri, özellikle çocuklar baþta olmak üzere yardým ulaþtýrýlan tüm ihtiyaç Ýyilik Aðacý uygulamasý dün düzenlenen programla tanýtýldý. Ýyilik Aðacý ihtiyaç sahiplerine destek olan hayýrseverlerin duygularýný, ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracak. sahiplerine iletilecek. Çorum'da uyguladýklarý birbirinden güzel faaliyet ve organizasyonlara imza atan Deniz Feneri Derneði Çorum Genç Ýyilik Hareketi üyesi gençler, hayýr sahiplerinin maddi desteklerinin yaný sýra, gönül köprüsü ile de ihtiyaç sahiplerinin yanýnda olduðunu hatýrlatýyor. Çorum Genç Ýyilik Hareketi Baþkaný Muhammed Fatih Temur ve Koordinatör Hakký Can Ercelep, organizasyonla ilgili yaptýðý açýklamada, özellikle çocuklar baþta olmak üzere, ihtiyaç sahibi olan herkesin gönlüne de hitabetmeyi amaçladýklarýný belirterek, "Tüm Çorumlular'ý bu duygu köprüsünden geçmeye davet ediyoruz. Ayrýca özellikle de Çorum'un idarecilerinin ihtiyaç sahibi insanlara dönük dilek ve duygularýný muhataplarýna iletmek, onlarýn gönlünü daha da rahatlatýyor." diye konuþtu. Bir hafta açýk tutulacak olan standa tüm Çorumlular'ý davet eden gençler, "Standýmýzdaki renkli kartlardan birine, bir miniðimize ulaþmak üzere iyi dileðinizi yazýp onlar için getirdiðiniz bir hediye ile iyilik aðacýmýza býrakabilirsiniz. Bu bayram sizin iyi dileðiniz ve hediyelerinizle bir miniðe daha ulaþabilirsiniz. Hediyenizin iyilik olmasý dileðiyle bütün halkýmýzý bir hediye ile beraber standýmýza bekliyoruz." dedi. MÝSÝAD dan bayanlara davet Kadýn giriþimcilerin iþ dünyasýna katýlýmýný artýrmak amacýyla MÝSÝAD Kadýn Kurulu oluþturuldu. Memleketçi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÝSÝAD) Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkanlýðý'na da Nazik Bulut getirildi. MÝSÝAD Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Nazik Bulut, ülkemizde çalýþan kadýnlarýn sayýsýnýn son yýllarda hýzla arttýðýna dikkat çekti. Kadýnlarýn karþýlaþtýklarý pek çok soruna raðmen, baþarýlarýyla iþ dünyasýnda zirveyi zorladýklarýný dile getiren Bulut, son 20 yýl içinde iþ dünyasýnýn yaþadýðý belki de en büyük kazanýmýn kadýnlarýn çok yoðun bir biçimde iþ yaþamýna girmesinin olduðunu belirtti. Bulut, kadýnlarýmýzýn potansiyellerini bizim gibi ülkelerde iþ dünyasýna yansýtmasý, ekonominin güçlenmesinde büyük önem taþýdýðýný, her ne kadar kadýnlar hemen hemen her iþ kolunda görülseler de, erkek egemen iþ dünyasýnda kadýnlarýmýzýn bütün iþ alanlarýnda çalýþmaya teþvik edilmesi de ülkemizin ekonomik geliþimi bakýmýndan oldukça önemli olduðunu vurguladý. MÝSÝAD Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Nazik Okul müdürlerine bilgilendirme Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan eðitim öðretim yýlý bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýya Þube Müdürleri Þaban Atlý, Yýlmaz Karaalp ve okul müdürleri katýldý. Nazik Bulut Bulut, Ýlimizde de pek çok alanda faaliyet gösteren kadýn arkadaþlarýmýz bulunsa da örgütlü aktif bir yapýnýn olmadýðýný söyleyerek "Kadýnlarýmýzýn iþ hayatý içerisinde yaþadýðý problemlerin çözümünde kadýnlardan oluþan örgütlü bir yapýnýn baþta ilimize daha sonra ülkemize büyük katký saðlayacaðý düþüncesindeyim" dedi. TÜM KADINLARIMIZI MÝSÝAD ÇATISI ALTINDA BULUÞMAYA DA- VET EDÝYORUZ Bulut tüm giriþimci kadýnlarý MÝSÝAD çatýsý altýnda buluþmaya davet ederek açýklamasýna þöyle devam etti. "Kurulduðu günden beri içinde bulunduðum Memleketçi Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneðimizin iþ dünyasýnda kadýnlarýmýzýn yaþý mesleði eðitimi siyasi düþüncesi etnik kökeni vb. ne olursa olsun hiçbir ayrým gözetmeksizin amacýnýn ülkemizin milli bir ekonomiye geçmesi ve bu anlamda bir çatý altýnda birleþmiþ kadýnlarýmýzýn güçlü bir ekonominin yanýnda güçlü bir toplum oluþturma yolunda pek çok sorunu çözeceði düþüncesinden yola çýkarak, ilimizde bulunan giriþimci kadýnlarýmýzý derneðimiz kadýn giriþimciler kurulu çatýsý altýnda birleþmeye davet ediyorum." Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu baþkanlýðýnda bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya þube müdürleri ve okul müdürleri katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, toplantýda yaptýðý konuþmada yaz tatili boyunca 18 okulda yapýlan ve bitirilen inþaat çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Okullarýn eksik kalan inþaat ve temizlik çalýþmalarýnýn da okullar açýlmadan önce bitirilmesi hususunda uyarýda bulundu. Destekleme ve yetiþtirme kurslarýnýn yaz tatili boyunca da bazý okullarda devam ettiðini hatýrlatan Atcýoðlu, okullarýn açýlmasýyla birlikte bu kurslarýn artarak devam edeceðini söyledi. Ýlçede ikinci Ýmam Hatip Ortaokulunun açýldýðýný ve kayýtlarýn devam ettiðini de belirten Atcýoðlu, Ýlimizde devrim niteliðinde uygulamaya konulan yeni kayýt olan öðrencilerin kura usulüyle sýnýflarýnýn belirlenmesi ilçemizde de baþarýyla gerçekleþtirildi. diyerek, okul müdürlerinden bu konuda gereken titizliði gösterip, velilerin bilgilendirilmesini istedi. Üniversite baþarýsýnda týp, fizik tedavi, hukuk, mühendislik, ilahiyat, eðitim fakülteleri alanlarýnda geçmiþe göre artýþ olduðunu da belirten Atcýoðlu, bu baþarýda katkýsý olan tüm personele teþekkür ederek, eðitim öðretim yýlýnda da hepimiz Sungurlu ilçemize, öðrencilerimize hizmet odaklý çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. dedi. CUMA 18 EYLÜL Çorum Haber Gazetesi, okurlarýyla 31. yýlýný kutluyor. Çorum Haber 31 yaþýnda HURÞÝT BOZKURT Oriflame Çorum ekibi Ýskilipli Atýf Hoca Parký nda toplandý. Oriflame eðitim semineri ve hediyelerin daðýtýldýðý programa Ankara dan Oriflame Altýn Direktörü Yasemin Alpergin Çelik, Çorum Direktörü Saniye Ertek, Lider Türkan Özmýsýr ile kadýn üyeler katýldý. Çorum'da 17 Eylül 1985 tarihinde haftalýk olarak yayýn hayatýna baþlayan Çorum Haber Gazetesi, okurlarýyla 31. yýlýný kutluyor. Haftalýk olarak baþladýðý yayýn hayatýný 5 Haziran 1986 tarihinden itibaren günlük olarak devam ettiren Çorum Haber Gazetesi, 9 yýl önce Çorum'da bir ilke imza atarak renkli yayýnlanmaya baþladý. Hep ilklere imza atan Çorum Haber Gazetesi, Çorum'a ilk renkli baskýyý getiren gazete olurken, ilk yýllarda haftalýk olarak çýkan gazete Çorum'un nabzýný tutup, 31 yýldýr da günlük olarak Çorum'un sorunlarýný sayfalarýna yansýttý. Çorum Haber Gazetesi, bugüne kadar ilkelerinden taviz vermezken, doðru ve objektif habercilikle de toplumun saygýnlýðýný kazandý. Çorum Haber, yeni yýlýnda bir ilke daha imza atarak web ofset tekniði ile basýlmaya baþlandý. Ankara da basýlan gazete ulusal gazeteler gibi katlý vaziyette okuyucuya ulaþtýrýlýyor. Web ofset tekniði ile basýlan Çorum Haber, yeniliklerini sürdürecek. Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Çorum Haber Gazetesi'nin yayýn hayatýna baþladýðý ilk günden bu yana hep doðru, ilkeli ve objektif tavrýndan ödün vermeden yoluna devam ettiðini söyledi. Ayrýca gazetenin bölgesinde sayýlý gazeteler arasýnda yer aldýðýnýn altýný çizen Mehmet Yolyapar, Amacýmýz Çorum'un sesini tüm ülkeye duyurmak. Yayýn ilkemizden taviz vermeden yayýn hayatýmýzý 31 yýldýr sürdürüyoruz. Çorumlularýn Türkiye'de yükselen sesi ve kulaðý olduk. Vatandaþlarýn sorunlarýný yansýtmaya çalýþtýk. Haberlerimizde hep doðru ve objektif olmak için yoðun çaba gösterdik. Ayrýca Çorum basýn tarihinde bir çok yeniliðinde öncüsü olduk" dedi.(ýha) Oriflame eðitim semineri ve hediyelerin daðýtýldýðý programa yoðnu katýlým oldu. Oriflame eðitim semineri Oriflame Çorum ekibi Ýskilipli Atýf Hoca Parký nda toplandý. Emekliden faturaya maaþ ayarý talebi YÜKSEL BASAR Þahin Ölçer isimli emekli gazetemizi ziyaret ederek, belediye su faturalarýnýn son ödeme tarihinin, emeklilerin maaþ alma döneminin de göz önünde bulundurularak düzenlenmesini talep etti. Þahin Ölçer Faturalarýn son ödeme tarihinin her ayýn 7'sine denk geldiðini hatýrlatan Þahin Ölçer, bu konuda yapýlacak bir düzenlemeyle, her ay gecikme cezasý ödemek zorunda kalýnmayacaðýný dile getirdi. Kendisi gibi çok sayýda emeklinin ayný dertten muzdarip olduðunu aktaran Ölçer, belediyeden bu konuda bir çözüm yolu bulmasýný beklediðini söyledi.

10 10 CUMA 18 EYLÜL CHP nin listesi 46 ilde ayný, 35 ilde sil baþtan Genel Baþkan Yardýmcýlarý Tekin Bingöl ile Bülent Tezcan, aday adaylýk listesi çalýþmalarýný Genel Baþkan Kýlýçdaroðlu na sundu. Çaðrý Merkezi Müþteri Temsilcisi Kursu Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü, Global Bilgi Pazarlama Danýþma ve Çaðrý Servisi Hiz. A.Þ. (Turkcell) iþbirliðinde 13 kiþilik Çaðrý Merkezi Müþteri Temsilcisi kursu açacak. Ýstihdam garantili kurs, 7 Ekim 2015 tarihinde baþlayýp 13 Ocak 2016 tarihinde sona erecek. Haftada 5 gün verilecek kursa baþvurular 29 Eylül 2015 tarihine kadar yapýlabilecek. AKP terörü bitirmede samimi deðil Genel Baþkan Yardýmcýlarý Tekin Bingöl ile Bülent Tezcan ýn, aday adaylýðý baþvurularý üzerinde yaptýklarý çalýþmalarý tamamlayýp CHPGenel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu na sunduðu öðrenildi. CHP de listeye son þeklini Kýlýçdaroðlu verecek. Liste, yarýn akþam önce MYK, ardýndan Parti Meclisi nde görüþülerek kesinleþecek. 7 Haziran da seçilen 131 milletvekilinin, sürpriz yaþanmazsa yine listelerde yer almasý bekleniyor. CHP de milletvekili çýkarýlan 46 ilde listelerde ufak tefek deðiþiklik yapýlacak, milletvekili çýkarýlamayan 35 ildeyse listeler sil baþtan oluþturulacak. Kýlýçdaroðlu nun A Takýmý nda yer alan MYK üyelerinin, bir iki istisna dýþýnda listelerde yer almasýna kesin gözüyle bakýlýyor. 46 ilin listesinde, yeniden baþvurmayanlarýn yerleri doldurulacak, seçilme olasýlýðýnýn bulunduðu sýralarda deðiþiklik yapýlacak. Bunun dýþýnda kapsamlý bir deðiþikliðe gidilmeyecek. 35 ÝLDE YENÝ LÝSTE CHP nin 7 Haziran da vekil çýkaramadýðý Ýç Anadolu, Doðu Karadeniz, Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi ndeki 35 ilde listeler yeniden oluþturulacak. Bu illerle ilgili adaylýk deðerlendirmelerinin bugün de sürmesi bekleniyor. 7 Haziran da Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir baþta olmak birçok ilde ilk sýralarý kadýn adaylara býrakan CHP de, kadýn jestinin bu seçim de sürdürülmesi kararlaþtýrýldý. Üç büyük ilde birinci sýralardan yine kadýnlarýn aday gösterilmesi bekleniyor. 7 Haziran da adaylýðý YSK tarafýndan düþürülen gazeteci Atila Sertel in, önseçimden geldiði yerden aday gösterilmesi bekleniyor. Sertel i þikâyet edenlerinse cezalandýrýlmasý gündemde. Meclis Baþkanlýðý adaylýðý sürecinde Cumhurbaþkaný Erdoðan ile görüþmesi nedeniyle partide eleþtiri oklarýnýn hedefi olan Deniz Baykal ile son kurultayda Kýlýçdaroðlu na rakip olan Muharrem Ýnce nin kendi seçim bölgelerinden aday gösterilmesi, Mustafa Sarýgül ün ise önseçim sonuçlarýna baðlý olarak listedeki sýrasýný korumasý bekleniyor. Ýstifa eden Ýhsan Özkes ten boþalan Ýstanbul 1. Bölge 9. sýraya CHP kulislerinde akademik görevinden istifa eden Doç. Dr. Koray Çalýþkan ýn aday gösterilebileceði konuþuluyor. 1 Kasým da Tunceli den milletvekili çýkarmaya kararlý olan CHP de eðilim yoklamasýna baðlý olarak Gürsel Erol un ilk sýradan, Polat Þaroðlu nun ikinci sýradan aday gösterilmesine kesin gözüyle bakýlýyor. YENÝ YÜZLER VÝTRÝNDE Milletvekili çýkarýlamayan 35 ilde CHP, yeni yüzlerle seçime hazýrlanýyor.elazýð da Fatih Gürsul un, Kahramanmaraþ ta eski RTÜK üyesi Ali Öztunç un,nevþehir de eski SHP Genel Sekreter Yardýmcýsý Fahri Ertik in, Ardahan da IÞÝD in rehin aldýðý eski Musul Baþkonsolosu Öztürk Yýlmaz ýn ve Þanlýurfa da eski milletvekili Vedat Melik in birinci sýradan aday gösterilmesi Kursa katýlým þartlarý: ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 18 yaþýný tamamlamýþ ve 41 yaþýndan gün almamýþ olmak, en az lise mezunu olmak, öðrenci olmamak (Açýk öðretim öðrencilerinin baþvurusunda engel yoktur), ÝÞKUR'un Kurs, Toplum Yararýna Programý (TYP), Ýþbaþý Eðitim Programý (ÝEP) ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak, son bir yýl içerisinde Global Bilgi Pazarlama Danýþma ve Çaðrý Servisi Hiz. A.Þ.'nin çalýþaný olmamak. Kursiyer seçimleri Mimarsinan Mahallesi Ankara Yolu 159. Sokak numara 47 de Eylül 2015 tarihleri arasýnda gün boyu devam edecek ve firma tarafýndan baþvuru yapanlara mülakat saati bildirilecek. Kursa katýlmak isteyenlerin son baþvuru tarihine kadar ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ne baþvurmalarý gerekecek. Birleþik Kamu Ýþ Ýl Temsilcisi Ýlhan Yaþar, TOBB, TÜSÝAD, MÜSÝAD, HAK-ÝÞ, Memur-Sen, Kamu-Sen, TÝSK, TESK, TZOB, Türkiye Barolar Birliði gibi sivil toplum kuruluþlarýnýn içinde olduðu Teröre Hayýr, Kardeþliðe Evet sloganý ile dün Ankara'da düzenlenen yürüyüþ için, AKP yi aklama yürüyüþü dedi. AK Parti nin terörü bitirme konusunda samimi olmadýðýný iddia eden Yaþar, Birleþik Kamu Ýþ ve baðlý sendikalarýnýn teröre karþý gerçek, samimi bir duruþ göstererek, PKK terör örgütünün hain saldýrýlarýndan hemen sonra TBMM'yi göreve çaðýrdýðýný ve hemen ardýndan ABD Büyükelçiliði'ne tüm bileþenleri ile birlikte siyah çelenk býraktýðýný söyledi. Yaþar, konuya iliþkin açýklamasýnda þunlarý kaydetti; ABD'nin Büyük Ortadoðu Projesine eþ baþkanlýk yapan ve 13 yýldýr ülkeyi yöneten AKPiktidarý ve saray, iç- dýþ barýþýmýzý bozmuþtur. Siyasal iktidar cumhuriyet deðerlerinin korunup geliþtirilmesi ve ülke bütünlüðünün korunmasýna karþý bir tutum takýnmýþ, emperyalizmin talepleri doðrultusunda Türkiye'yi bilerek Ortadoðu bataklýðýna sürüklemiþlerdir. 7 Haziran seçimlerini bir türlü kabullenmeyen ve bu tutumunu da ayrýmcý, çatýþmacý bir dille ortaya koyan AKP iktidarý ve saray, siyasal barýþ ortamýný bozmuþtur. AKP iktidarý, Türkiye Büyük Millet Meclisi ni devre dýþý býrakmýþtýr. Ülkemizin geleceðini karartan ve terör örgütünü adeta legal hale getiren politikalar sonucu, PKK terör örgütü bir bölgemizde neredeyse kendi yönetimini kurma giriþimlerinde bulunmuþtur. Son 3-4 yýldýr süren bu duruma karþý hiçbir önlem almayan iktidar, tarihi bir suç iþlemiþtir. Ülkeyi bu hale getiren iktidar, þehirlerde sokaða çýkma yasaðý ilan ederek bölünmüþ Türkiye manzarasýný basýndan ve kamuoyundan saklama telaþý içerisindedir. Samimiyetsiz çýkýþlarýyla seçime dönük oy kapma siyaseti peþine düþmüþtür. Yanlýþ gidiþata ve PKK terör örgütüne karþý tavýr alan vatansever örgütleri ve sendikalarý suçlu ilan eden AKPiktidarý ne yazýk ki; güvenlik güçlerimizin cenazelerinden bile siyasal bir çýkar saðlama politikasý yürütmektedir. Genel kurullarýndan, Dolmabahçe görüþmelerine, Ýmralý'sýndan- Kandil'ine Barzani'sinden-Þivan Perveri'ne terör sözcülerine kucak açan AKP, terörü bitirme konusunda da samimi deðildir. Ýktidarýn bu tutumunu alkýþlayan STK'lar, gerçek demokrasi ve vatansever mücadele veren çaðdaþ örgütlere AKPile birlikte saldýrmýþlar ve yok etmeye çalýþmýþlardýr. Düne kadar açýlým ve bölünme süreci tetikçiliði yaparak cumhuriyete en fazla zararý veren (MÜSÝAD, Memur-Sen, Hak-Ýþ, Ensar Vakfý, Ýlim Yayma Cemiyeti gibi) kurumlara, diðer kurumlar desteðini derhal çekmelidir. Ülke bütünlüðü ve gerçek barýþtan yana olan örgütlerin yanýnda yerlerini almalýdýr. AKP YÝ KURTARMA VE AKLAMA YÜRÜ- YÜÞÜ Birleþik Kamu-Ýþ olarak çok merak etmekteyiz; bu yürüyüþe katýlan örgütler, Ortadoðu'yu ve ülkemizi kan gölüne dönüþtüren, BOP Baþkaný ve eþ baþkanýna dönük "Kahrolsun ABD Ýþbirlikçi AKP" diyecekler midir? Bu, bir yerlerden organize edilen yürüyüþün, AKP'yi kurtarma ve aklamaya dönük olduðunu ve samimi olmadýðýný görüyoruz. Ayrýca daha düne kadar bizleri sýrf Atatürk ilke ve devrimlerine baðlý kaldýðýmýz için statükocu, laik olduðumuz için ateist; hýrsýzlýða, yolsuzluða karþý durup isyan ettiðimiz için çapulcu; çocuklarýn ölümüne isyan edip haykýrdýðýmýz için Vandal ilan eden zihniyetin temsilcileriyle neyi paylaþabiliriz? Toplumsal hafýza ve vicdanlar bu yakýþtýrmalarý asla unutmayacaktýr. Birleþik Kamu Ýþ ve bileþen sendikalarý olarak bizlerin; antiemperyalist, devrimci ve vatansever kamu emekçilerinin, bölücü örgüt PKK-KCK'ya, bölücü örgütü besleyen yerli iþbirlikçilerine, açýlým mimarlarýna ve ABD emperyalizmine karþý kararlý duruþu ve mücadelesi devam edecektir. Bu topraklardan emperyalizm ve iþbirlikçileri defedilmeden bu ülkenin çocuklarýna rahat yoktur. Tüm mücadelemiz bunun içindir. Ýlhan Yaþar bekleniyor. Kaynak : Habertürk At yarýþlarý da ertelendi Hüseyin Gazi de kuralar çekildi Alaca Hüseyin Gazi Ýlkokulu nda eðitim-öðretim yýlý 1. sýnýf öðrencilerinin sýnýflarý ve öðretmenleri kura çekimi ile belirlendi. Eþit ve adaletli þekilde sýnýflarý oluþturmak amacýyla gerçekleþtirilen uygulama okulun çok amaçlý salonunda gerçekleþtirildi. Programa Alaca Kaymakamý Ramazan Kurtyemez, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Þube Müdürü Mehmet Sular, Okul Müdürü Dursun Demirel ve çok sayýda veli ile öðrenciler katýldý. 36 kýz 35 erkek olmak üzere 71 öðrencinin kura sonucu öðretmenleri ve sýnýflarý belirlendi. Kura çekimi öncesi konuþan Hüseyin Gazi Ýlkokulu Müdürü Dursun Demirel, kura çekiminin veliler huzurunda en adil ve þeffaf þekilde gerçekleþtirileceðini ifade etti. Kýz ve erkek öðrencilerin sýnýflara eþit daðýlýmý için kýz öðrenciler ve erkek öðrenciler için ayrý ayrý kura hazýrlandýðýný belirten Demirel, kuranýn ardýndan kimsenin olumsuz düþünmemesi gerektiðini, 1. sýnýf öðretmenlerinin hepsinin de Çorum Belediyesi terör olaylarý nedeniyle at yarýþlarýný ileri bir tarihe erteledi. ayný gayret ve baþarýyý göstereceðine inancýnýn tam olduðunu fakat velilerin de öðretmenler kadar öðrencilerin baþarýsýný arttýrmada gayret göstermesi gerektiðini vurguladý. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) kredi kartýna taksitle satýþta bazý sektörlerde taksit sayýsýný artýrma yönündeki çalýþmasý, kuyumcularý da umutlandýrdý. Bu yýl yapýlan düzenlemeyle kredi kartý ile altýn alýmýnýn 4 taksitle sýnýrlandýrýlmasý, sektörde az da olsa kýpýrdanmaya yol açarken kuyumcular, BDDK'nýn yeni çalýþma kapsamýna sektörlerinin de dahil edilmesini istiyor. Adana Kuyumcular Odasý Baþkaný Oðuz Baþman, geçen yýl altýn alýmýnda kredi kartýna taksidin kaldýrýlmasýnýn sektörü ciddi etkilediðini söyledi. Taksitle satýþýn kaldýrýlmasýnýn ardýndan sektör olarak en kötü dönemlerinden birini geçirdiklerini dile getiren Baþman, "O dönem, hem kartla alýþveriþte taksidin kaldýrýlmasý hem de ekonomik dalgalanmalar nedeniyle çok zor günler geçirdik. Bir çok arkadaþýmýz kepenk kapatmak zorunda kaldý. Bizim için bir yýldan daha çok iþ yaptýðýmýz anneler günü, sevgililer günü, yýlbaþý gibi özel günlerde bir, iki satýþ yaparak günü geçirdiðimiz zamanlar oldu" diye konuþtu. Bu yýl BDDK'nýn altýn alýmýnda kredi kartýna 4 taksit imkaný getirmesiyle iþlerinin az da olsa açýldýðýný ifade eden Baþman, þunlarý kaydetti: Çorum Belediyesi, son aylarda ülke gündemini etkileyen terör olaylarý nedeniyle at yarýþlarýný ileri bir tarihe erteledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül tarafýndan yapýlan açýklama at ve at yarýþý tutkunlarý için her yýl düzenledikleri at yarýþlarýný bu yýl da düzenlemek için çalýþma baþlattýklarýný ancak yaþanan terör olaylarý nedeniyle 20 Eylül'de yapýlacak olan yarýþlarý ileri bir tarihe erteleme kararý aldýklarýný söyledi. Gül yaptýðý açýklamada "Belediyemiz, Çorum'da amatör spora verdiði destekle tüm sporseverlerin takdirini kazanmýþtýr. Ata sporumuz at yarýþlarýný her yýl düzenleyerek, yýllardýr süregelen bu geleneði gelecek kuþaklara aktarmaktadýr. Yarýþlarýmýza þehrimizden olduðu kadar Türkiye'nin dört bir yanýndan da at yarýþý sevenleri katýlmaktaydý. Daha önce 20 Eylül Pazar günü yapmayý planladýðýmýz at yarýþlarýný ileri bir tarihe erteleme kararý aldýk. Ülkemizde yaþanan terör olaylarýnýn bu kararýmýzda etkili olduðunu kamuoyumuz ile paylaþmak istiyorum." dedi. Dýþarýdan nakil yoluyla gelen öðrenciler için de kura çekileceðini bildiren Demirel, baþarý konusunda kimsenin kuþkusunun olmamasý gerektiðini, okul yönetimi ve öðretmenlere Kuraü çekimine yoðun katýlým oldu. güvenmelerini söyledi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan kura çekimine geçilerek, tüm 1. sýnýf öðrencilerin sýnýf ve öðretmenleri belirlendi. Alaca Hüseyin Gazi Ýlkokulu nda sýnýflar ve öðretmenler kura çekimi ile belirlendi. Kuyumcular BDDK yý bekliyor BDDK nýn vadeli satýþ çalýþmasý kuyumcularý umutlandýrdý. "Altýn alýmýnda 4 taksidin getirilmesi, durmuþ olan piyasayý biraz da olsa kýpýrdattý ama yine de vatandaþlarýmýz yüksek meblaðlý ürünler yerine gramý ya da ayarý düþük olaný tercih etmeye baþladý. Bunun nedeni, örneðin bin 500 liralýk bir set alacak vatandaþ daha önce bunu 12 takside böldürüp rahat rahat ödeyebiliyordu. Ayný miktarý 4 taksitte ödemeye kalktýðýnda aylýk olarak aðýr bir külfetin altýna girmiþ olacak. Bu nedenle kilogramla altýn alýp sattýðýmýz dönemlerden gramla sattýðýmýz dönemlere geldik. Eðer altýn alýmýnda taksit sayýsý artýrýlýrsa bu, sektörün canlanmasýna yol açacaktýr. Hem biz elimizdeki ürünü rahatça satarýz hem de altýn alan vatandaþlar daha kolay öder." "Taksitle beraber denetimler de artýrýlmalý" Taksit sayýsýnýn artýrýlmasý durumunda bazý önlemlerin de alýnmasýný isteyen Baþman, "Altýna taksit 12 iken, POS cihazlarýyla tefecilik yapan kuyumcularda büyük bir artýþ vardý. Bu insanlar o dönem müthiþ para kazanýyordu. Ancak kazanýlan paranýn ya vergisi verilmiyordu ya da çok düþük gösteriliyordu. Devlet, bunun önüne geçmek amacýyla önce taksiti tamamen kaldýrdý, daha sonra 4'e çýkardý. Eðer yetkililer kredi kartýna taksitle 9 ya da 12'ye çýkaracaksa bu tür tefecilerin önüne geçmek için de önlem almalý. Yoksa bizim kazanacaðýmýz 3 kuruþ, bu tür insanlarýn elinde heba olup gidecek" diye konuþtu. Kuyumcu Necdet Boða da 500 liralýk kolyeyi bile satarken zorlandýðýna dikkat çekerek, "Müþteri gelip bizden 500 liralýk bir kolye beðeniyor. Sadece 4 taksit yapabildiðimizi duyunca almaktan vazgeçiyor. Çünkü ayda lira taksit bütçesine aðýr geliyor. 12 taksit imkaný olsa ayda 50 liranýn bile altýnda kolayca alabilir. Bu sayede hem altýn almak isteyenler hem de biz mutlu olur" dedi. Kaynak : AA

11 CUMA 18 EYLÜL :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Zil-Hicce 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:05 Eylül 1431 Hýzýr: EYLÜL Allah sevgisi öyle bir þeydir ki, her iyilik, hayýr ve üstünlüðün esasý odur.abdüsselâm bin Meþîþ Hasenî Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Paskistanýn kurucusu M. Ali Cinnah'ýn vefâtý (1948) - Biga, Çan ve Erdek'in kurtuluþlarý (1922) Gram Kolektif Hayat Eski bir hayatýmýz vardý.. Tenceremiz birlikte kaynardý.. Tefekkür Dünyamýz Anne, baba, dede, nine, çocuklar, torunlar gelinler.. Sonra hayat deðiþmeðe baþladý.. Kolektif yaþamaktan bireysel hayata baþladýk.. Ýþler ayrý, eþler ayrý oldu.. Bahçeli evlerden daireli hayata baþladýk.. Raþit Yücel Oysa bahçeli hayat bir baþka idi.. corumhakimiyet. net Bütün aile bir arada yaþardý.. Ne marketler vardý nede büyük alýþveriþ yerleri.. Çoðu ihtiyaçlarýmýzý bahçemizden veya baðlarýmýzdan saðlardýk. Ne telefonumuz vardý ne elektriðimiz.. Çeþmelerimiz mahallenin ortak çeþmesi idi.. Dedim ya Her þey bir anda deðiþti.. Þimdi bir ailede bir anne bir baba.. Çocuklar varsa,çoðu dýþarýda.. Gelin memursa,çocuklar bakýcýya gidiyor.. Halbuki eskiden torunlar dede ve ninelere emanetti. Hayat böylece devam ediyor.. Bir saygý ve sevgi vardý.. Gelinler,gelinlik yaparlardý yýllarca.. Þimdi dili bir karýþ çýkan gelinlere rastlýyoruz da eskileri arýyoruz.. Evet Belki fakirdik.. Ýmkanlarýmýz azdý.. Ama bir huzurumuz vardý.. Þimdi dedeler evlerinde mahzun ölümü bekler oldu.. Evde çocuklarýn eðitimi bakýcýlara ve kreþlere kaldý.. Kolektif hayat gitti yerine bireysel hayatlar kaldý.. Ne kaynanalar eski kaynana,nede gelinler eski gelin.. 3,4093 3,4111 ALIÞ 108,18 3,0078 3,0085 SATIÞ 108,24 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. METEOROLOJÝ Kurban Bayramý ve Kurban Ýbadeti 1 KURBAN BAYRAMI VE KURBAN ÝBADETÝ Ýbadetler, Müslüman kalma þuurumuzu diri tutan sembollerdir. Çünkü onlar þeklî boyutlarýndan daha derunî bir anlam içermekte O da bir gönül yüceliði yakalayýp kurbet-i Rahman'a kavuþmak Kurbet-i Rahman Rahman'ýn yakýnlýðý Bir Müslümanýn bütün ömrü boyunca koþusu onadýr Her ibadet O'na götürür Müslümaný Kurban, bizi yoktan var eden, bin bir çeþit nimete gark eden, rahmeti, bilgisi, gücü her zerreyi kuþatan, Allah'a yakýnlaþtýran yüce bir ibadet Kurban keserken müminin Kur'an'dan ilhamla yaptýðý dualar, onun bu ruh dünyasýný ana hatlarýyla ortaya koyacak niteliktedir: "Kuþkusuz ben yönümü/yüzümü/bütün varlýðýmý, yerin ve göklerin yaratýcýsý Allah'a dosdoðru biçimde yönelttim. Ben, O'na ortak koþanlardan deðilim. (En'am, 79) "Kuþkusuz namazým, kurbaným/ibadetim, hayatým ve ölümüm, yalnýz âlemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür." (En'am, 162) Kurban ibadetiyle ilgili bütün iþlemlerin, mümin için tam bir imanî arýnma sürecini oluþturacak nitelikte bir duyarlýlýkla gerçekleþtirilmesi öngörülmektedir. Sadece Allah rýzasýna endeksli yapýlmasý istenilen bu ibadetin, bu odaklanmanýn gereði olarak her Kurban... Ýsmail olana sabýr ve teslimiyet, Ýbrahim olana azim yönüyle güzel yapýlmasý istenmektedir; kesiminden, her þeyinin ve niyet... deðerlendirilmesine kadar: "Allah her iþi güzel yapmayý (ihsan'ý) Kurban, "BismillahiAllahüekber" derken Ýbrahim olmak onun ve oðlu Hz. Ýsmail'in Yüce Allah'ýn buyruðuna itaat konusunda verdikleri baþarýlý imtihaný yâd etmek Sonra da dua etmek: "Þüphesiz benim namazým da, diðer ibadetlerim de, yaþamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir." (En'am, 162) Kurban ibadeti insanýn tarihi ile yaþýt bir ibadettir. Kurban Habil'de ihlas, Ýbrahim'de sadakat, Ýsmail'de teslimiyet, Hz. Dr. Ahmet AKIN Ýl Müftüsü emretmiþtir. Öldürmeyi de güzel yapýnýz. Bir hayvaný keseceðiniz zaman, onu güzelce kesin. Biriniz hayvan keseceði zaman, býçaðýný bilesin ve hayvana eziyet çektirmesin." (Ebû Davud, Dahaya, 10-11; ÝbnMace, Zebaih, 3) Kur'an'ýn sýk sýk kullandýðý bir kavram vardýr: Muhsin. Ýhsan sahibi anlamýnda Ýhsan, yapýlan iþi iyi ve güzel yapmak demektir. Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle, muhsin, yaptýðý her iþi Allah'ý görüyormuþçasýna, O'na beðendirmek kaygýsýyla; dolayýsýyla iyi ve Muhammed'de infak olmuþtur. Kurban Bayramý ayný zamanda sevinçleri büyütme mevsimi... Önce kendi gönüllerimizi bir sevinç yumaðý haline getirip sonra anne - babamýzýn gönüllerini alýp, çocuklarýmýzý, þefkat ve merhamete muhtaç öksüz ve yetimleri, yoksul ve kimsesizleri, hasta yataðýnda ziyaretçi bekleyenleri sevindireceðimiz, insanî duyarlýlýklarý ve yardýmlaþmayý öne çýkararak bütün insanlýðýn gözlerine sevinç taþýyacaðýmýz müstesna zaman dilimi Söz gelimi, kurban, sýradan bir hayvan boðazlama iþlemi deðildir. Mümin, Allah'a kulluðunu, teslimiyetini, sonsuz sevgisini, baðlýlýðýný, sadakatini, O'nun için her þeyini feda etmeye hazýr olduðunu, adanmýþlýðýný, tüm kötülüklerden tevbe edip arýnma kararýný... Kurban üzerinden dile getirmeye çalýþýr; bunu sadece ibadet güzel yapan mümindir. (Buhârî, Ýman,1) Allah, müminlere ihsaný emretmekte (Nahl, 90), muhsinleri çok sevdiðini (Maide, 13) ve onlarýn ecrini asla zayi etmeyeceðini belirtmektedir. (Tevbe, 120) Bizim dindarlýk anlayýþ ve uygulamalarýmýz acaba ne kadar muhsince? Söz gelimi, Kurban ibadetimizi böyle bir duyarlýlýkla mý yerine getiriyoruz? Kurban konusunda Hz. Peygamber'i ne kadar örnek alabiliyoruz? Kurban ibadetinin ifasýnda, Ýslâmî edep, zarafet, incelik, duyarlýlýk, güzellik, ölçülülük, hakkaniyet, estetik zevk gibi, Allah'a teslimiyetin güzellikleri ne ölçüde tezahür edebiliyor? Ýnanan inanmayan herkesin, "Bak, iþte böyle olur!" diyebildiði muhsince örnekliði sergileyebiliyor muyuz? Kurban Bayramýnda Dini Görevlerimiz niyetiyle yapar. Kurban kesen mümin, bir bakýma Allah ile misakýný yeniler. Mümin Bilindiði gibi senede iki dini bayramýmýz vardýr. Bunlar Ramazan bayramý ile birey, Hz. Ýbrahim'i örnek edinmiþçesine, kurban kesmekle, gerçekte kendi Ýsmaillerinin Kurban bayramýdýr. Kurban bayramý günlerinde üzerimize vacip olan üç tane dini tümünü kurban ettiðini ilan etme, kurbanýnýn kaný akarken kendi içindeki görevýmiz vardýr. olumsuzluklarý boþaltýp arýnma durumundadýr yýlýndaki torunlarýmýza mektup 4 Sevgili torunlarýmýzýn torunlarý, 'Tarih muazzam bir erken uyarý sistemidir' (N.Covsins) Bizlerin oturduðu binalarýn çoðunluðu sizlerin döneminde ömrünü tamamlamýþ olacaðýndan muhtemelen yýkýp yeniden yapacaksýnýz. Çünkü 'Eskiyi tamir, yeniyi almaktan zordur' Dürüst olmak gerekirse bizlerden de sizlere miras kalacak eksikliklerimiz olacaktýr. 'Yalnýz yaptýklarýmýzdan deðil, yapamadýklarýmýzdan da sorumluyuz' (J.B.Moliere) sýrrýnca; sizler torunlarýnýza bu eksiklikleri miras býrakmamanýn gayreti içinde olunuz. Planlamalarýnýzý 100 sene hatta 200 sene sonrasýna göre yaparsanýz yeni ihtiyaçlardan dolayý kýrma dökme daha az olur kanaatindeyim. Mesela Fransa; bir taraftan II. dünya savaþý devam ederken, diðer taraftan savaþ sonrasý Paris'in büyük göç alacaðýný olacaðýný düþünerek 100 sene sonrasýnýn planlamasýný yapmakla meþgul olur. Yine Amerika'da bir yatýrým yapýlmadan önce, daha plan aþamasýnda üniversitelerde uzun süre tartýþýlýr akabinde çýkan sonuç için mahallinde anket yapýlýr ve tesis bitince kimsenin diyeceði bir þey kalmazmýþ. Çünkü onu tesisi kullanacaklarýnda, tesis yapýlmadan önce olumlu veya olumsuz katkýsý olduðundan kendini içinde kabul edermiþ. Öyle ince hesaplar yapýnýz ki, biz bugün Mimar Sinan'ýn eserlerini gezerken ayrýntýlarý gözlemlediðimizde nasýl hayretle ve minnetle yâd ediyorsak, sizlerin torunlarý da sizlere daha çok teþekkür edebilsin. Helal olsun, ecdadýmýz ne kadar da ince ruhluymuþ diye hayýrla yâd etsin. Ýþte en bariz örnek Osmancýk ilçemizin tarihi koyunbaba köprüsü. 500 sene önceden yapýlmýþ ama iki araç rahatça geçebiliyor. Su birikintisi yok. Göze de hoþ geliyor. Bir Osmancýklý olarak koyunbaba köprüsünde þu eksiklik var diyeni duymadým. Buna mukabil hemen karþýsýnda son teknoloji ile yapýlan yeni köprüde sýradan vatandaþlarýn gözüyle bile doðruda olmasa birçok eleþtirinin yapýldýðýna þahit oldum. Hatta yýllar önce çocuðuma: ' Oðlum þu iki köprüye bak bakalým hangisi hoþuna gidiyor?' diye sorduðumda, o zaman 7-8 yaþýndaki oðlum, tarihi koyunbaba köprüsünü gösterdi. Çocuk gözünde oluþan bu fark, geçmiþle günümüzün karþýlaþtýrmasý açýsýndan beni çok etkilemiþti. Bunu þöyle bir örnekle pekiþtirebiliriz. Siz kilometrelerce otobanlar yapabilirsiniz ama o otobaný yaparken kaplumbaðan girmesini ve trafiði tehlikeye sokmasýný önleyecek bir set çekerseniz muhteþem olursunuz. Yoksa önüne ansýzýn çýkan kaplumbaða çapmamak için kaza yapan bir sürücü ölürse, otobanýn güzelliðinden çok kaplumbaðan kazaya sebep olmasý konuþulur. 'Güzel görünür söylenmez ama çirkinlik aranýr bulunur' sýrrýnca, güzellikler gönüllerde kalýrken, çirkinlikler yað gibi yüzeyde dolaþýr Durmadan dedi kodu yapýlmasýna vesile olur Sevgili torunlarýmýzýn torunlarý, Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Hafýzamýzý güçlendirmenin yolu Beslenme Uzmaný Diyetisyen Canan Aksoy, unutkanlýðý önlemek ve hafýzayý güçlendirmek için önerilerde bulundu. Unutkanlýðýn önlenmesi için bol su tüketilmesini isteyen Beslenme Uzmaný Diyetisyen Canan Aksoy, "Telefon ve mail trafiðinin oldukça yoðun olduðu, hayatýmýzýn yüzde 80 inin geçtiði iþ hayatýnda, hafýzanýn önemi yadsýnamaz bir gerçek. Aldýðýmýz notlarý, girilen ajandalarý, toplantýda konuþulanlarý hatýrlamak da iþ dünyasýnýn hayat damarlarýndan biri. Unutkanlýðýn engellenmesi için bol bol su tüketilmeli.unutkanlýk merkezi beyin olduðu için bu organýmýzý iyi beslemeliyiz" dedi. Beyni iyi beslemek için, suyun yanýnda beynimizin yakýtý olan iyi karbonhidratlarý, vitaminler ve minerallerden de almanýn önemine dikkat çeken Waternet Saðlýklý Beslenme Uzmaný Diyetisyen Canan Aksoy, Mikrobiyolojik yönden içmeye uygun, aðýr metallerden arýndýrýlmýþ taze içme suyunu elde edebilmenin en saðlýklý yollarýndan biri de arýtýlmýþ içme suyudur. Bu anlamda evde arýtýlmýþ içme sularýnýn bekleme ve saklama koþullarý açýsýndan en saðlýklýsý olduðunu söyleyebiliriz. diyerek, bilinçli su tüketiminin önemli olduðunun altýný çiziyor. Aksoy, "Yoðun çalýþma temposunda, kimi zaman su içmeyi unuttuðumuz gibi, çay, kahve tüketimini de artýyoruz. Vücudun ihtiyacý olan sývý, çay ve kahve ile ne yazýk ki saðlanamýyor ve iþ yerinde konsantrasyonu artýracak besinlere ihtiyaç duyuyoruz. Peki, bu yoðun iþ temposunda, doðru su tüketimi için ve dikkatimizi toplamak için ne yapmak gerek? Masa baþýnda çalýþanlar, mutlaka masalarýnda büyükçe bir bardak su bulundurmalý. Çantada küçük bir þiþede su bulundurulmalý. Unutkanlýða karþý kuersetin antioksidaný içeren elma ve elma suyu tüketimine özen gösterilmeli.hücre yapýsýný bozan serbest radikallere karþý savaþan nar suyu, portakal suyu ve greyfurt suyu tüketilmeli.sinirlerin yatýþmasý için, rahatlatýcý etkisi olan yeþil çay tüketilmeli.masada kuru üzüm, karanfil, ahududu, bitter çikolata, fýndýk, ceviz gibi lezzetli atýþtýrmalýklar bulunmalý.haftada 2-3 porsiyon Omega-3 yönünden zengin balýk tüketilmeli" diye konuþtu. ÝHA Sizlerde gelecek kuþaklara ýþýk tutmasý açýsýndan mutlaka mektuplar yazýp, günlükler tutmaya çalýþýnýz. Çocuklarýnýza, torunlarýnýza býrakacaðýnýz maddi mirasýn yanýnda, manevi olarak rahatlatacak, zorda kaldýklarýnda rehber olacak bilgi, tecrübe ve anýlarýnýzý aktarýnýz. Bunun da yolu yazmaktan geçer. Yazýnýz ki, bilgi ve tecrübeleriniz sizinle beraber mezara gömülmesin. Gün yüzünde kalsýn. Zira 'Aný yazmak ölümün elinden bir þeyler koparmaktýr'(a.gide) Sevgili torunlarýmýzýn torunlarý, Eskiye ait alýþkanlýklarýn yavaþ yavaþ deðiþime uðradýðýný, toplumda temel afet bilinçlenmesi noktasýnda eksikliklerin olmasýyla beraber özellikle okullarýmýzda anasýnýfýndan baþlamak üzere eðitim, tatbikat, malzeme baðlamýnda ülkemizin her noktasýnda güzel çalýþmalarýn olduðunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Dileðimiz bu bilgilendirmelerin, gelecek kuþaklarda olasý afetler öncesinde ilgilenmeye dönüþmesidir. Bunu saðlayamýyorsak bir yerlerde yanlýþlýklarýmýz var ve boþa kürek çekiyoruz demektir. Çünkü afetler sonrasý kargaþa döneminde uðraþmaktansa, afetler öncesi rahat dönemlerde gerekli hassasiyeti göstererek gereðini tavizsiz yapmak daha kolay ve daha ekonomiktir. Ýnanmazsanýz deneyiniz. Bu da ancak topyekün bilinçlenme ile saðlanabilir. Hz Ýbrahim'in narýna su taþýmaya çalýþan karýnca misali, muhtemel afetleri afiyette atlatabilmemiz adýna samimi emek veren toplum gönüllü veya resmi görevli personelleri en kalbi duygularýmla tebrik ediyorum. Zira 'Sevgiliye sunulan hediyeyi saymak yakýþýk olmaz / az çok deme gönder mutlak karþýlýksýz kalmaz'' hesabý bilinçlendirme çalýþmalarýna devam edip, beklenmedik bir zamanda can ve mal kaybýnýn en aza indirilmesine vesile olabilirsek maddi olmasa da, manevi olarak gýyaben de olsa bir dua ile geri döner. Bu duanýnda ilgiliyi hangi bela ve musibetlerden koruyacaðýný Allah bilir. Bu baðlamda bir çok aný dinlemiþizdir. Sevgili torunlarýmýzýn torunlarý, Sizler bu mektubu okurken muhtemel ki bizlerin yerinde yeller esecek, baki alemde fani alemin hesabýyla meþgul olacaðýz Umulur ki, beddualarýnýzdan çok, dualarýnýza müstahak oluruz da ilahi hesabýmýz kolay olur. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun. Mektubuma nihayet verirken, 2075 yýlýndaki torunlarýmýzýn torunlarýna kalbi selamlarýmý sunar, savaþlar yerine barýþýn, kavgalar yerine kardeþliðin, yokluk yerine bolluðun, afetler yerine afiyetin yaþanmasýný temenni ederim. Dedeleriniz adýna DEDENÝZ VEFAT EDENLER 1-Sarmaþa Köyü' nden gelme, Recep BAZÝK' in annesi, Emür KÖKEZ, Þaban BAZÝK ve Halil TUZCU' nun kayýnvalidesi, Haþim GÜLEÇ' in ablasý; Güldane BAZÝK. 2-Sarýlýk Köyü' nden, Hasan, Hüseyin ve Ýlhan SU- CU' nun babasý; Yaþar SUCU. 3-Elköy' den gelme, Merhum Þuayip KARAARS- LAN' ýn eþi, Fatma DEMÝR' in annesi; Cemile KARA- ARSLAN. 4-Kuþsaray Köyü' nden gelme, Ýrfan ERKAN' ýn eþi, Saffet, Fazlý ve Abdullah ERKAN' ýn yengesi, Hamdi ER- KAN ve Þakire TAÞAR' ýn annesi, Bahattin TAÞAR' ýn kayýnvalidesi; Güldane ERKAN 5-Kaymakçý Köyü' nden gelme, Kahveci Esnafýndan Fatih ve Sedat AHISKA' nýn babasý; Kemal AHISKA. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Nöbetçi Eczaneler ÞÝFA ECZANESÝ SÜLEYMAN KOCA (TEL: ) ÇÖPLÜ MAH. UÇ 3.SOK. NO:9-KUNDUZHAN SAÐLIK OCAÐI YANI KAYA ECZANESÝ KENAN KAYA (TEL: ) GÜLABÝBEY MAH. CEMÝLBEY 1. SOK. ESKÝ SSK HASTANESÝ YENÝ GÖÐÜS HAST. POLÝKLÝNÝK KARÞ. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:26 Sayý: EYLÜL 2015 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMA 18 EYLÜL MÜBALAÐANIN BÖYLESÝ Mübalaðalý konuþan biri demiþ ki: -Aðrý Daðý'nýn tepesinde bir deve katarý gördüm. Topluluktan biri de: -Bir çalýnýn dibine gizlenmiþ beþ yüz çakal gördüm deyince, öteki: -Bir çalýnýn dibine hiç beþ yüz çakal gizlenebilir mi? demiþ. Gel þunu yüze indir.. Adam: -Sen deveyi düze indir, ben de çakalý yüze indiririm, deyivermiþ..

13 PERÞEMBE 17 EYLÜL Zafer Kupasý nda üçüncü olan karate takýmý kupa töreni sonrasýnda toplu halde Zafer Kupasý nda Çorum takýmý üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Görkemspor 2. lig için Ankara da Bayanlar Bölgesel Hentbol Grup birinciliði bugün Ankara da baþlýyor. Gençlik Görkemspor, Ankara Keçiörenspor, Ankara Gazi Pasifikspor ve Amasra Belediyespor takýmlarý ile mücadele edecek. 2. lige yükselmek isteyen Görkemspor un ilk maçý bugün saat de Amasra Belediyespor ile karþýlaþacak. Gürses Kýlýç Hatayspor da Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Hatayspor da Teknik Direktörlük görevine Gürses Kýlýç getirildi. Bir dönem Çorumspor da da görev yapan Gürses Kýlýç ligin ilk iki haftasýndan puansýz olarak ayrýlan Hatayspor da dün sözleþme imzaladý ve yeni takýmýyla ilk antrenmana çýktý. Sezona Durmuþ Ali Çolak ile baþlayan Hatayspor ilk iki maçýný kaybederek kötü bir baþlangýç yapmýþtý. Geçtiðimiz haftalarda Ankara da yapýlan ve 69 takýmdan 368 sporcunun Arif Ceylan kurs antrenörleri Atilla Yüce ve Mustafa Özer ile birlikte görülüyor Arif Ceylan UEFA B lisansýný aldý Arif Ceylan UEFA B lisansýný almaý baþardý. Geçtiðimiz aylarda Erzurum da yapýlan ilk etap kursunu baþarýyla tamamlayan Arif Ceylan 12 gün süren ikinci etap sonunda UEFA B lisansýný almaya hak kazandý. 12 gün süren ve 25 antrenörün katýldýðý kursta Atilla Yüce ve Mustafa Özer nezaretinde verilen dersler sonunda baþarýlý olan Arif Ceylan UEFAB lisansýný almayý baþardý. Bugün Ankara da baþlayacak Bölgesel Lig müsabakalarýnda mücadele edecek Görkemspor hentbol takýmý Gürses Kýlýç Karateciler den üçüncülük kupasý Ankara da yapýlan 69 kulüpten 368 sporcunun mücadele ettiði Zafer Kupasý Karate Turnuvasýnda Çorum ümit bayan Kumite takýmý üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. mücadele ettiði Geleneksel Ýller arasý Zafer Kupasý na katýlan Çorum ümit bayan kumite takýmý ilk kez katýldýðý turnuvada üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Karate Ýl Temsilcisi ve Bölge Antrenörü Tayfun Tümüklü, Çorum da baþlattýklarý Karate çalýþmalarýnýn devam ettiðini bu çalýþmalarýn sonunda kazanýlan üçüncülük kupasýnýn çok anlamlý olduðunu belirterek çalýþmalarýnýn bundan sonrada artarak devam edeceðini söyledi. Bayanlar Bölgesel Hentbol Liginde grup maçlarý bugün Ankara da baþlýyor. Gençlik Görkemspor ilk maçýnda bugün Amasra Belediyespor ile karþýlaþacak. Ankara Yaþar Sevim Spor nda bugün baþlayacak grup birinciliðinde Çorum Gençlik Görkemspor ile birlikte Ankara Keçiörenspor, Ankara Gazi Pasifikspor ve Amasra Belediyespor takýmlarý bulunuyor. Gençlik Görkemspor ilk maçýnda bugün saat de Amasra Belediyespor ile karþýlaþacak. Grubun diðer maçýnda ise saat de iki Ankara takýmý Keçiörenspor ile azi Pasifikspor takýmlarý karþýlaþacak. Yarýn ise temsilcimiz Gençlik Görkemspor takýmý saat de Ankara Gazi Pasifikspor takýmý ile karþýlaþýrken grubundaki son maçýnda ise saat de Ankara Keçiörenspor takýmý ile mücadele edecek. Görkemspor kafilesi Baþkan Tuncay Görkem Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu nun Yaza Veda turnuvasýnda ikinci maçlar oynandý. Turnuva dün akþam oynanan maçlarla sona erdi. Her yýl geleneksel olarak yaz ve kýþ dönemi çalýþmalarýnýn sona ermesinin ardýndan düzenlenen turnuvada minik, küçük, yýldýz ve gençler kategorilerinde toplam üçer takým mücadele ediyor. Çalýþmalara katýlan sporcularýn dönem içindeki geliþimlerini görmek amacýyla düzenlenen turnuvanýn ikinci gününde Minik Atakýmý Minik B takýmýný 14-10, Küçük B takýmý, Küçük Atakýmýný 26-20, yýldýz Atakýmý, Yýldýz B takýmýný 23-20, genç A takýmý ise genç B takýmýný lýk skorla yendi. Turnuva dün akþam oynanan maçlarýn ardýndan Kerem Þahin ve ailesi çocuklarý çalýþmalardan memnun Yeni yýlda Çorum u bütün kategorilerinde temsil edecek sporcular yetiþtirmek için çalýþmalarýna hýz vereceklerini belirten Tümüklü, Karatede Uluslararasý ve Türkiye Þampiyonalarýna katýlacak seviyede sporcular yetiþiyor. Özellikle minik ve yýldýzlar kategorisinde ilgi oldukça yüksek. Bu sporcular arasýndan elit sporcularý Çorum ve Türk sporuna kazandýrmayý amaçlýyoruz dedi. ve antrenör Taner Adýkdý yönetiminde 15 kiþilik kadrosu ile Ankara ya gitti. Görkemspor kadrosunda Melda Görkem, Ecegül Erdoðan, Ceyhan Coþkunsu, Simge Ýçer, Buket Baþoðlu, Seyhan Coþkunsu, Veda Erdugan, Buse Baþoðlu, Özgecan Uçar, Zuhal Tokgöz, Özgecan Özbey, Eda Baðýrýcý, Nimet Neþe Çelik, Ýrem Büðrü ve Ayça Pamuk bulunuyor. Kaymakam Gözen e Sungurluspor formasý Sungurlu kaymakamlýðýna atanan Mitat Gözen e Sungurlu spor camiasýndan ziyaret. Geçtiðimiz günlerde Sungurlu Kaymakamlýðýna atanan Mitat Gözen i Ýlçe Spor Müdürü Halil Yurt, Sungurluspor Baþkaný Mustafa Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri makamýnda katýlan tüm sporculara belge verilmesi ile sona erecek, Fenerbahçe Basketbol Okulu çalýþmalarýna katýlan sporcu veliler duyduklarý memnuniyetleri dile getirmeye devam ettiler. Eren Arslýn ýn velisi Ali Arslan, turnuvada sporcularýn geliþimlerini her geçen gün örmenin mümkün olduðunu belirterek geçen yýlki müsabakalara göre çok daha iyi noktaya geldiklerini gözlemllediklerini söyledi. Çocuklarýnýn bedensel geliþimi yanýnda ekip çalýþmasýný öðrenmesi ve ruhsal geliþimlerine bu çalýþmalarýn büyük katkýsý olduðunu belirten Arslan emeði geçen üm antrenörlere teþekkür etti. Kerem Þahin in velisi Çiðdem Þahin ise çalýþmalara baþlamasýnýn ardýndan çocuðunun saðlýklý ve düzenli beslenmesinin düzene girdiðini belirterek, kazanmak kadar kaybetmeninde doðul olduðunu bu turnuva sonunda rakipleri tebrik ederek gösterdiklerini söyledi. Þahin, çalýþmalara bir yýldýr devam eden çocuðundaki geliþimlerinden dolayý tüm antrenörlere teþekkür etti. Ata Olukcu nun velisi Þevket Olukcu ise çocuðunun sosyal yöndem büyük geliþim gösterdiðini ve çekingenliðini üzerinden attýðýný belirterek, dört ay gibi kýsa Serhat Gökþen Iðdýr Arasspor da Çorum futbolundan þetiþen tecrübeli isimlerden Serhat Gökþen yeni sezon için Iðdýr Arasspor ile anlaþtý. Çorumspor da amatör olarak baþladýðý futbolculuk hayatýnda daha sonra Turhalspor, Yeni Ereðlispor, Kardemir Karabükspor, Osmaniyespor, Ünyespor, Kýrþehirspor, Kahramanmaraþspor, Erzurumspor, Gebzespor, Erzurum Büyükþehir Belediyespor, Çorum Belediyespor, Ayvalýkgücü, Bayburtspor, Merzifonspor ve son olarakta geçen sezon Yozgatspor takýmlarýnda forma giyen Serhat Gökþen yeni sezon için Iðdýr Arasspor ile anlaþtý. Bu hafta sonu baþlayacak yeni sezon öncesinde çarþamba günü Ziraat Türkiye Kupasý maçýnda Çorum Belediyespor un grubunda mücadele eden Van Büyükþehir Belediyespor u son dakikada Kemal Aras ýn attýðý golle maðlup eden Iðdýrspor ismini birinci tura yazdýrdý. Serhat Gökþen li Iðdýrspor ikinci turda da sahasýnda PTT 1. lig takýmý Altýnorduspor ile karþýlaþacak. ziyarek ederek yeni görevinde baþarýlar dilediler. Ziyaret sýrasýnda ilçedeki sportif faaliyetler ve sorunlarýkonusunda sohbet edildi. Kaymakam Mitat Gözen e Sungurluspor un 19 numaralý formasý hediyi edildi. Sungurluspor Yönetimi Kaymakam a ismi yazýlý 19 numaralý formayý hediye etti Seri yakalamak istiyoruz Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ahmet Duman Çatalcaspor maçý öncesinde önemli açýklamalarda bulundu. Duman, Çatalcaspor maçýný kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Galip gelmeyi alýþkanlýk haline getirmemiz lazým diye konuþtu. Geçen hafta oynanan Sandýklýspor maçýnda iyi futbol oynadýklarýný ama futbol þansýnýn yanlarýnda olmadýðýný belirten Duman, Þuan ligde çok iyi durumdayýz. Sandýklýspor maçýnda da iyi oynadýk ama bazen futbol þansý yanýnýzda olmuyor. Çok pozisyona girdik ama girdiðimiz pozisyonlarý deðerlendiremedik þeklinde konuþtu. Ýç saha maçlarýnýn çok önemli olduðunu vurgulayan Duman, Ýç sahada oynayacaðýmýz maçlar çok önemli. Bu maçlardan en az kayýpla çýkmalýyýz. Çatalcaspor da bu ligin iyi futbol oynamaya çalýþan takýmlarýndan bir tanesi. Bu maçý da kazanarak ligdeki yerimizi korumak istiyoruz. Gazi Stadý nda geçen yýl ki atmosferi yaratmalýyýz. Taraftarlarýmýzý stada bekliyoruz dedi. Yaza veda turnuvasý sürüyor bir sürede bu kadar deðiþim göstermesini beklemediðini ancak gerçekleþtiðini belirterek hocalara teþekkür etti. Ata Olukcu çocuðunun geliþiminden memnun Yaza veda turnuvasýnda mücdele eden takýmlar önceki akþam oynanan maçtan önce toplu halde görülüyor

14 14 CUMA 18 EYLÜL Kurbanlýk Büyükbaþ Satýþlarýmýz Baþlamýþtýr Et kilo 300 kð. ile 400 kð. arasýnda hayvanlarýmýz. Et kilo fiyatý Canlý et kilo : 27.00TL : 16.50TL Dursun Durkaya Abdullah Erci Yasin Durkaya (Ç.HAK:2471) Çomarbaþý Köyü Samsun Yolu 10. km. ÇORUM SATILIK Prefabrik Þantiye Binasý * Þantiye, ofis, bað-köy evi olabilecek durumda * Ýkinci el * 145 m2 * 6 oda, 1 mutfak * 3 lavabo, 3 wc ve duþ * Betopan panelli * Çok temiz * Sökme ve montaj alýcýya aittir * 25 bin TL (Ç.HAK:2451) Mür. Ahmet Süngü Tel: ÝSKÝLÝPLÝ ATIF HOCA YURT YEMEKHANESÝ NDE VE KANTÝNÝ NDE ÇALIÞACAK * AÞÇI, * GARSON, * BULAÞIKÇI * MUTFAK PERSONELLERÝ (Ç.HAK:2463)ÝLETÝÞÝM: 0549 ALINACAKTIR ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 18 EYLÜL Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýçiþleri Bakanlýðý Jandarma Genel Komutanlýðý-Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Mecitözü ve Ýskilip Ýlçe Jandarma Komutanlýklarý er/erbaþ mutfak ve yemekhane tadilat yapým iþi. Yer: Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EYLÜL T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý - TOKÝ Kütahya ve Kocaeli Ýllerinde Ýmar Planýna Esas Jeolojik, Jeoteknik ve Jeofizik Etüd Raporu Hazýrlatýlmasý iþi ve Kahramanmaraþ, Çorum, Kýrýkkale, Samsun, Düzce ve Bursa Ýllerinde Zemin Etüd Raporlarý Hazýrlatýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Halkalý Atakent Mahallesi Küçükçekmece/Ýstanbul Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Mevlana Spor Tesisleri yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 740 adet (çift) muhtelif marka, model, numara ve renklerde bayan ayakkabýlarýnýn satýþý iþi. Soru hazýrlayan öðretmen ek ders ücreti alacak Soru hazýrlamak ve deðerlendirme yapmak üzere geçici görevlendirilen yönetici ve öðretmenler, haftada 27 saat ek ders ücreti alacak. Milli Eðitim Bakanlýðý Ölçme, Deðerlendirme ve Sýnav Hizmetleri Genel Müdürlüðünde, soru hazýrlamak ve deðerlendirme yapmak üzere geçici görevlendirilen yönetici ve öðretmenlere ek ders ücreti verilecek. Bakanlar Kurulunun, Milli Eðitim Bakanlýðý Yönetici ve Öðretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ýliþkin Kararda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kararý, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Karara göre, biliþim teknolojileri ve elektrikelektronik teknolojisi alan öðretmenleri arasýndan, Ölçme, Deðerlendirme ve Sýnav Hizmetleri Genel Müdürlüðü, Yenilik ve Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü ve Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýðýnda geçici görevlendirilen yönetici ve öðretmenler ile alanlarýna bakýlmaksýzýn Ölçme, Deðerlendirme ve Sýnav Hizmetleri Genel Müdürlüðünde, soru hazýrlamak ve deðerlendirme yapmak üzere geçici görevlendirilen yönetici ve öðretmenler, göreve baþladýklarý tarihten itibaren, haftada 27 saat ek ders görevi yapmýþ sayýlacak. Ek ders ücretleri, kadrolarýnýn bulunduðu kurumca ödenecek. Bu yönetici ve öðretmenlerin, yarýyýl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylýk karþýlýðý ders görevi veya görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiþ ek ders görevi bulunup bulunmadýðýna bakýlmayacak. Bu kiþiler için her yýl yeniden onay alýnmasý ve bu öðretmenler ve yöneticilerin fiilen görev yapmasý gerekecek.(aa) Muhammen bedel: Yer: Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy 1. Cad. No: 42 Çorum Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Merkez Öðretmenevi ve Akþam Sanat Okulu onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Evrak Kayýt Bürosu (Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167) Saat: EYLÜL Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2016 yýlý bardak su alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Saat: Çorum 3. Ýcra Dairesi 34 TN 9110 plakalý, 2011 model, NEOPLAN marka, NEOPLAN N 2216 SHD TOURLINER tipli, beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otoparký Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Mahalle kurs binalarý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Çöp konteyneri alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: EKÝM Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2016 yýlý ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 UD 108 plakalý, Newhollant marka T480 tipinde mavi renk 2011 model traktörün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1815 ada no, 5 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, Bahçelievler köyündeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 186 ada no, 9 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezta Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Yeniyol Mahallesi, 725 Ada No, 38 Parsel No, Kadastral parsel konumunda, tamamýna bitiþik nizam 2 katlý imar izni verilen taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2632 ada no, 309 parsel no, Gülabibey Mah. Fitne Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: (Ç.HAK:2508) 23 EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, 746 ada, 32 parselde bodrum kat 1 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Saat: KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez, Gülabibey Mahallesi, 3722 ada, 392 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 2030 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431,22 m2 imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: BAYAN ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere LOGO kullanabilen deneyimli bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn numaralý telefona yapýlmasý gerekmektedir. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Adem MEÞE Aydýn oðlu 1989 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2505) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Rifat ELDOÐAN Abdullah oðlu 2000 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2505)

15 ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝNDE FAALÝYETTE BULUNAN LAVAÞ (TORTÝLLA) ÜRETÝM FABRÝKAMIZDA ÝSTÝHDAM EDÝLMEK ÜZERE; AÞAÐIDA BELÝRTÝLEN ÖZELLÝKLERÝ TAÞIYAN GIDA MÜHENDÝSÝ ÝLE VASIFSIZ 35 YAÞINI AÞMAMIÞ ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ. ÝLGÝLENENLERÝN RANDEVU ALARAK ÞAHSEN BAÞVURMALARI RÝCA OLUNUR. * Tercihen Ýngilizce bilen, * 35 yaþýný aþmamýþ BAY / BAYAN, * Esnek çalýþma modeline yatkýn ve uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * Erkeklerde askerlik görevini tamamlamýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Gýda Güvenliði Mevzuatý, Belgelendirilmesi ve sertifikasyonlarý konusunda deneyimli, Ýletiþim : MUTLUKAL GIDA SAN.TÝC.A.Þ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 6. CADDE NO : 10 ÇORUM (Ç.HAK:2466) (Ç.HAK:2325) PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým - Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Usta Personeli alýnacaktýr Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM HAKÝKÝ KARS DANASI KURBANLIK BULUNUR (Ç.HAK:2407) (Ç.HAK:2495) (Ç.HAK:175) * Kesim hanemiz mevcuttur * Veteriner hekim kontrolünde * Hijyenik þartlarda kurbanlýk * Kesimi yapýlýr. Mür. Tel: Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü) ÝÞ ÝLANI Kurumumuzda görevlendirilmek üzere rehberlik sertifikasý olan öðretmen ve halkla iliþkiler personeli alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2428) TEL : ( PBX ) FAX : Eleman Aranýyor Muhasebe bürosunda görevlendirilmek üzere eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Yavruturna Mah. Kulaksýz Sokak Kavukcu Ýþ Merkezi 3. kat No: 35 TOKÝ DE ACÝL SATILIK DAÝRE Full yapýlý, 3+1, 3. kat doðu-güney-kuzey cepheli daire sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:2469) Not: Araçla takas olur. ELEMAN ARANIYOR Apartman temizlik görevlisi bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Grubu Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. 1/3 Tel: (Ç.HAK:2504) Yorgan, Stor Perde Temizliði Sýnav Lisesi Alis Düðün Karþýsý PERSONEL ALINACAKTIR Ovasaray yerleþkesinde bulunan Çiftliðimizde görevlendirilmek üzere;. Traktör kullanmayý bilen,. Tercihen 40 yaþýný aþmamýþ,. Tarým ve hayvancýlýk konusunda tecrübeli,. Çiftliðin genel bakýmýyla ve Tarla iþleriyle ilgilenebilecek, DENEYÝMLÝ, BAY Personel Alýnacaktýr (Ç.HAK:2452) Satýþ ve Pazarlama Elemaný Alýnacaktýr Reklam ve matbaa konusunda bilgi sahibi, Çorum bölgesini tanýyan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki mail adresine yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2394) ÞAHÝN BESÝCÝLÝK Kurbanlýk büyükbaþ, hakiki Kars danasý. Ücretsiz kesim yapýlýr. Selahattin Þahin Seydim Köyü/ÇORUM (Ç.HAK:2346) (Ç.HAK:2330) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM Kiralýk Depo Ýþyeri 450 m2 yüksek tavanlý komple kapalý merkezi konumda (Ç.HAK:2461) (Ç.HAK:2478) Ulumezarlýk civarýnda. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Anadolu Apart Ýnönü Cad. No: 24 Tel: ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR Yeni adresimizde görevlendirilmek üzere * Kaporta, * Boya, * Mekanik ve Elektrik Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Dr. Klinik Otomotiv Adres: Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 9 ÇORUM Tel: Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2387) (Ç.HAK:2479) (Ç.HAK:2484) (Ç.HAK:2465) (Ç.HAK:2308) Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat Çam Kerestesi * 1.5 metrelik 5x10, 0,25 * 2,50 pleymut 2,80 metrelik 10x10 * 2,50 metrelik ve 2,80 metrelik tabliye direði Ahmet Süngü ÞEN ORTAKLAR BESÝCÝLÝK Kurbanlýk büyükbaþ hayvan bulunur. Çiftliðimizde kesim yapýlýr. Kasým EREN Selçuk TATAR Selim YÜCEL Merkez/ÇORUM HABER SÝTESÝNE ELEMAN ARANIYOR Yerel internet haber sitesine güncel haber akýþýný saðlayacak, Photoshop bilen, haber alanýnda yetiþtirilmek üzere eleman aranýyor. (Ç.HAK:2345) Eleman Aranýyor Kum ocaðýnda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Tuncer Ýnþaat Tel: Adres: Cengiz Topel Cad. No: 47 Milönü Elemanlar Aranýyor * 4x4 hidromek kepçe operatörü * damperli kamyon þoförü aranýyor. Bayrak Hafriyat Adres: Kale Mah. Cengiz Topel Cad. No: 4/A Tel: Satýlýk Villa Arsasý Köþe baþý yola cephe tel örgü ve çevre düzenlemesi yapýlmýþ 1000 m2 (Ç.HAK:2249) Kalvaltýda Çakallý menemeni ve çorba çeþitleri Eleman Aranýyor Þirketimiz muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman alýnacaktýr. * Luca programýný iyi derecede bilen * Muhasebe konusunda tecrübeli * E-defter iþlemlerini takip edebilecek * En az lise mezunu * Askerliðini yapmýþ Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Serra Beton Osmancýk Yolu üzeri 3. Km. ÇORUM villa arsasý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Baþvurular için müracaat Tel: (Ç.HAK:2429) (Ç.HAK:2350) CUMA 18 EYLÜL Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemeklerinde bize uðramadan karar vermeyin! LEZZET SARAYI Lezzeti sunmak sanat, tatmak ise mutluluktur Burhan BALCI ALO PAKET : ZENGÝN IZGARA ÇEÞÝTLERÝ ve EV YEMEKLERÝ KIYMASIZ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE Adres: Gülabibey Mah. Uður Mumcu Cd. No: 8 (Hocazade karþýsý) Multinet, Sedcard, Ticket geçerlidir. Online sipariþ: SATILIK BÜYÜKBAÞ KURBANLIKLAR Veteriner kontrolünde kesim ve parçalama bize aittir. Adres: Çiftliðimiz Çorum Hayvan Pazarý yanýndadýr. YILMAZLAR CANLI HAYVANCILIK FATÝH YILMAZ HIDIR YILMAZ Kesim yapýlýr, adrese teslim edilir. ASUTAY KOYUN BESÝ ÇÝFTLÝÐÝ Güveçli (Maza) Köyü (Ç.HAK:2500) ELEMAN ARANIYOR Doðan Av Pazarý nda çalýþtýrýlmak üzere tezgahtar ve iþletme mezunu eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur Adres: Çepni Mah. Taþhan Cad. No: 34/A (Ç.HAK:2477) (Ç.HAK:2109) Adaklýk Kurbanlýk (Esnaf Kefalet Koop. Karþýsý) Tel: Bütün iþçilik bizden. Tonu 40 TL dir. BAYAN SEKRETER ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan sekreter aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Ltd. Þti. Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 1 No: 3 Tel: Koyun 450 TL den baþlayan fiyatlarla ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere BAYAN ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarý þahsen yapýlmasý rica olunur. REEL MOBÝLYA DAY. TÜK. MALL. SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. (Ç.HAK:2487) (Ç.HAK:2502) ADRES: Çöplü mah. çöplü cad. no:4 TEL: Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Ankara Asansör Mür. Tel:

16 Sayhan dan hücum emri Yarýn sahasýnda Sandýklýspor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan yönetiminde Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Sta- dan dar alanda pas çalýþmasý ile devam eden antrenman daha sonra kanat varyosyanlarý ile devam etti. Ligde oynadýðý maçlarda yan toplardan gol yeme alýþkanlýðýndan kurtulamayan kýrmýzý siyahlý takýmda Teknik Heyet bunun için özel yaptýrdýðý bu çalýþma sýrasýnda savunma oyuncularýna özellikle uyarýlarda bulundu. Yan top çalýþmasýnýn ardýndan ise yarý sahada taktik çalýþma yapan kýrmýzý siyahlý takýmda Teknik Direktör FahÇorum Belediyespor un rettin Sayhan bazý mevkilerde yarýn sahasýnda oynayacaðý yarýnki maçta forma vereceði Sandýklýspor maçýný Ankara isimler konusunda arayýþ içinbölgesi genç hakemlerinden Gürel Uzuner yönetecek. Geçtiðimiz sezon Ulusal hakem olarak görev almaya baþlayan Gürel Uzuner, Çorum Belediyespor un 28 Þubat 2015 tarihinde Manavgatspor ile deplasmanda oynadýðý ve 0-0 berabere kaldýðý maçta görev yapmýþtý. Genç hakem baþarýlý yönetimi ile dikkat çekmiþti. Gürel Uzuner in yardýkcýlýklarýný ise yine Ankara dan Ahmet Karapýnar ve Can Yamaç yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Ankara dan Bayan Klasman hakemi Betül Bay- dý nda yapýlan antrenmana sakatlýðý devam eden Gökhan dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Sakatlýðý devam eden Buðra ise takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Isýnma hareketlerinin ardýn- Sandýklý maçýnýn hakemi Ankara dan Gürel Uzuner de olduðu gözlendi. Taktik çalýþma sýrasýnda özellikle forvet elemanlarýna uyanýk olmalarý konusunda uyarýlarnda bulunan Sayhan, ceza sahasý içinde paylaþýmý iyi yapmalarýný ve birbirleriyle konuþarak yönlendirerek doðru yerlere hareketlenmelerini istedi. Ayný yere gitmeleri halinde savunmanýn iþinin kolaylaþacaðýný belirten Sayhan, hücum oyuncularýndan ceza sahasý içinde hareketli olmalarýný istedi ve oraya girdikleri anda çok çabuk hareket etmelerini istedi. Çorum Belediyespor, Sandýklýspor maçýnýn hazýrlýðýný bugün yapacaðý ter idmaný ile tamamlayacak ve ardýndan da lojmanda kampa girecek. PERÞEMBE 17 EYLÜL 2015 Sayhan ve Utku ya üçer maç Darýsý Çorum amatörüne PFDK dan Çorum Belediyespor a aðýr ceza. Dardanelspor maçýnda hakem tarafýndan oyun alanýndan çýkartýlan Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ve kaleci Utku ya üçer maç ceza verildi. Geçtiðimiz hafta sonu Çanakkale de oynanan Fahrettin Sayhan Utku Bektaþ maçýn ilk yarýsýnýn son dakikasýnda saha içinde yaþanan tartýþma sonunda hakem tarafýndan tribüne gönderilen Teknik Direktör Fahrettin Sayhan tribüne çýktýðý anda yapýlan fiili saldýrýlar üzerine yedek kulübesinden Utku Bektaþ ta tribüne çýkarak hocasýna destek vermiþti. Bu olay sonunda Teknik Direktör Fahrettin Sayhan fiili saldýrýya uðramasý nedeniyle aldýðý rapor doðrultusunda PFDK ya yaptýðý savunma dikkate alýnmadý. Sayhan, a müsabaka hakemine yönelik sportmenliðe aykýrý hareketi ve rakip takým taraftarýna yönelik saldýrýsý nedeniyle üç maç soyunma odasý ve yedek kulübesine giriþ yasaðý ile birlikte iki bin lira para cezasý verdi. Kaleci Utku Bektaþ da taraftara yönelik saldýrýsý nedeniyle üç maç müsabakadan men ve 750 lira para cezasý verdi. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ve kaleci Utku Bektaþ, yarýn oynanacak Sandýklý lig, salý günü oynanacak Antalyaspor kupa ve pazar günü deplasmanda oynanacak Çatalcaspor lig maçlarýnda oyun alanýna giremeyecekler. Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ayný maçta Dardanelspor kulübünede para cezasý verdi. Taraftarlarýn neden olduðu saha olaylarý nedeniyle 7500 lira, takým halinde sportmenliðe aykýrý hareket nedeniylede 1400 lira para cezasý verilen Dardanelspor kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle ise ihtar cezasý aldý. Denizli de yol yardýmý yapýlan amatör kulüpler tören sonunda aldýklarý çeklerle toplu halde Denizli Büyükþehir Belediye si il genelindeki 73 amatör kulübüne 245 bin liralýk yol yardýmý yaptý. Bu sadece yol için yapýlan yardým bundan daha fazla malzeme yardýmý yapýlýyor. Denizli Büyükþehir Belediyesi nden örnek destek. Ýlde faaliyet gösteren 73 amatör kulübe 245 bin liralýk yol yardýmýnda bulunuldu. Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Zolan, amatör kulüplerin en önemli giderlerinden olan ulaþým sorununu toptan çözmek için il genelinde faaliyet gösteren 73 amatör kulübe toplam 245 bin lira nakdi yol yardýmýnda bulundu. Denizli Çatalçeþme Oda Tiyatrosunda Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve amatör kulüp temsilcilerinin katý- Antalyaspor maçý programý açýklandý Bayraklý dördüncü hakem Çorum yapamadý Sungurlu yaptý! Çorum da Tekvando il birinciliði yapýlamazken Sungurlu de tekvando turnuvasý düzenlendi. Vizeli hakem olmadýðý için Çorum da il birinciliði yýllardýr yapýlamýyor ve Tekvando branþý her geçen gün kan kaybediyor. Bu süreçte Sungurlu da hafta sonunda düzenlenen Tekvando turnuvasýna ilçe ile birlikte il merkezinden sporcular katýldýlar. Minik ve Gençler Yýllardýr Çorum da vizeli hakem olmadýðý gerekçesiyle yapýlamayan Tekvando müsabakalarý hafta sonunda Sungurlu da yapýldý. Çorum tekvandosunu bitme noktasýna getiren bu uygulamaya çözüm bulmak o kadarda zor olmadýðý Sungurlu daki uygulama ile ortaya çýktý. kategorisinde düzenlenen turnuvaya Sungurlu ile birlikte Çorum dan Atýlýmspor ve Aþkýnspor takýmlarýndan toplam 91 sporcu katýldý. Sungurlu Ýlçe Spor Müdürü Halil Yurt, Sungurluspor Kulübü Baþkaný Mustafa Özdemir ile Tekvando antre- nörleri Resul Karaman ve Turan Karaman ile spor severlerin izlediði turnuva sonunda Sungurluspor takým halinde birinciliði kazanýrken Atýlýmspor ikinci Aþkýnspor ise üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Yapýlan müsabaka- lar sonunda sýkletlerinde dereceye giren sporcular þöyle: Minik Bayanlar: 30 Kg 1. Yaðmur Keçelioðlu, 35 Kg 1. Resum Karaman, 40 Kg Sýla Postacýoðlu, 45 Kg Leyla Keçecioðlu, +50 Kg Sibel Kayretli. Minik Erkekler: 30 Kg 1. Hacý Haydar Çürük, 2. Ýsmail Korat. 35 Kg 1. Hasan Mintemur. 40 Kg 1. Halil Kýrçiçek, 2. Can Polat. 45 Kg 1. Doðukan Þimþek, 2. Mert Eyioðlu. Genç Bayanlar: 50 Kg 1. Rabia Mintemur, 55 Kg 1. Afra Nur Burcu, 2. Eda Nur Kor. 60 Kg 1. Sevilay Babayiðit, 2. Muradiye Ersan. +65 Kg 1. Feyza Dilan Öztemel. Genç Erkekler: 40 Kg 1. Mehmet Doðan, 45 Kg 1. Batuhan Can Atalay, 50 Kg 1. Umut Yaramýþ, +65 Kg 1. Süleyman Kambur, 2. Devlet Kayýncý. Müsabakalarýn sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya takým sýralamasýnda dereceye giren kulüplere ise kupalarý verildi. Çorum Ulusal hakemi Celal Bayraklý ya 3. ligde dördüncü hakemlik. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre yarýn Bayburt Genç Osman Stadý nda Bayburtspor ile TKÝ Tavþanlý Linyitspor takýmlarý arasýnda oynanacak maçý Samsun dan Gökhan Özbulut yönetecek. Yardýmcýlarý ise Ordu dan Metin Cebeci ve Alper Gürsoy. Maçýn dördüncü hakemi ise ilimizden Celal Bayraklý Celal Bayraklý Ýmam yarýda býraktý Çorum Belediyespor un dünki antrenmanýnda kafasýna darbe alan Ýmam çalýþmayý yarýda býraktý. Dardanelspor maçý dönüþünde otobüse binerken kafasýný çarpan Ýmam dün yapýlan antrenman sýrasýnda da ayný yere darbe alýnca antrenmaný býraktý. Ýmam ýn kafasýna masör Ali Köseer tarafýndan pansuman yapýldý ve çalýþmayý yarýda býraktý. Köseer, Ýmam ýn sakatlýðýnýn ciddi olmadýðýný yarýn oynanacak Sandýklýspor maçýnda forma giyebileceðini söyledi. lýmý ile gerçekleþen destek töreninde konuþan Baþkan Osman Zolan Denizli de sporu sevdirmek ve yaygýnlaþtýrmak için ellerinden geleni yaptýklarýný belirterek Amatör kulüplerimizin her zaman arkasýndayýz. Siz yeterki spor yapmak isteyin ve spor yaptýrýn dedi. Denizli Büyükþehir Belediyesinin amatör kulüplere yardýmý sadece 245 bin liralýkyol yardýmý ile sýnýrlý deðil. Her yýl amatör kulüplere bu miktarýn daha fazlasý malzeme desteði olarak veriliyor. Çorum amatör kulüpleri bu miktarlarý olmasada gerek yol gerekse malzeme desteði konusunda Çorum Belediyesi nden de destek bekliyor. Çorum Belediyespor uh salý günü Ziraat Türkiye Kupasý 2. tur maçýnda oynayacaðý Antalyaspor programý netleþti. Kýrmýzý Siyahlý takým 20 eylül pazar gecesi saat de Çorum dan Antalya ya hareket edecek. Antalya da Sealife Otel de kampa girecek olan Çorum Belediyespor salý akþamý saat da oynayacaðý maçýn ardýndan ise yine karayoluyla Çorum a dönecekler. Kýrmýzý Siyahlý takým cuma günü ise bu kez Çatalcaspor maçý için Ýstanbul a yola çýkacak.

Projelerini Alperenler e anlattý. Ýskilipli Atýf Hoca, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nun giriþimleri ile gündeme geldi.

Projelerini Alperenler e anlattý. Ýskilipli Atýf Hoca, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nun giriþimleri ile gündeme geldi. Projelerini Alperenler e anlattý Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Belediye Baþkan Adayý Ümit Kaleli, Alperen Ocaklarý nda projelerini anlat- Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Belediye Baþkan Adayý Ümit

Detaylı

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE Yanlýþlýkla yolu sattýlar Üyük Köyü sakinlerini saran su endiþesi, taþ ocaðýnýn ruhsat iptali ile sona erdi. ÜYÜK TE MUTLU SON Üyük Köyü sakinlerinin protestolarýna neden olan taþ ocaðýnýn çalýþma ruhsatý

Detaylı

* HABERÝ 2 DE ÝHL de açýlan Destekleme ve Yetiþtirme Kursu devam ediyor. 200 yýllýk Kybele kabartmasý, define avcýlarýnýn hedefi haline geldi.

* HABERÝ 2 DE ÝHL de açýlan Destekleme ve Yetiþtirme Kursu devam ediyor. 200 yýllýk Kybele kabartmasý, define avcýlarýnýn hedefi haline geldi. Uslu, O zat haddini bilmeli TBMM Ýdari Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü nün teröre tepki yürüyüþünde yaptýðý konuþmada Ýskilipli Atýf Hoca'ya

Detaylı

AK Partililer Erdoðan için gönüllü baðýþ yaptý Çorum'da baðýþ hedefi 2 milyon TL

AK Partililer Erdoðan için gönüllü baðýþ yaptý Çorum'da baðýþ hedefi 2 milyon TL RAM ve Özel Eðitim Okulu na ihale ödeneði Ýdris Güllüce AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan Bütçe Komisyon Üyesi Cahit Baðcý, Rehberlik Araþtýrma Merkezi Hizmet Binasý ile Özel Eðitim Okulu ihalesinin

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

TEKNOKENT tamam sýrada kiralama var

TEKNOKENT tamam sýrada kiralama var Askerler birliklerine uðurlandý Çorumlu 900 genç silah altýna alýndý Vatani görevlerini yerine getirecek olan Çorumlu gençler, acemi birliklerine uðurlandý. Þubat 2015 Celp Dönemi nde Çorum dan yaklaþýk

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

Alapala devler arasýnda

Alapala devler arasýnda Demirel vefat etti 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, tedavi gördüðü Ankara'da hayatýný kaybetti.13 Mayýs'ta hastaneye kaldýrýlan Süleyman Demirel'in durumunun bu geceyarýsýndan sonra aðýrlaþtýðý ve önceki

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

ýþýl ýþýl olacak Çorum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE Pegasus sefere baþlýyor ÝSKENDER LAHMACUN

ýþýl ýþýl olacak Çorum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE Pegasus sefere baþlýyor ÝSKENDER LAHMACUN Mahkemeden bir beraat bir erteleme kararý çýktý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bazý belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile ilgili Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen iki ayrý mahkeme duruþmasýnýn

Detaylı

AK Parti Genel Merkezi 'Yerel Yönetimler Baþkanlýðýnca 3. Bölge' toplantýsý düzenlendi. Hizmet görmek isteyen Çorum a baksýn * HABERÝ 3 DE

AK Parti Genel Merkezi 'Yerel Yönetimler Baþkanlýðýnca 3. Bölge' toplantýsý düzenlendi. Hizmet görmek isteyen Çorum a baksýn * HABERÝ 3 DE Uslu 4 yýlda yaptýklarýný anlattý AK Parti Genel Merkezi 'Yerel Yönetimler Baþkanlýðýnca 3. Bölge' toplantýsý düzenlendi. Hizmet görmek isteyen Çorum a baksýn * HABERÝ 3 DE ATV Avrupa Kanalýnda Vizyon

Detaylı

Ambalaj atýklarý milli servet

Ambalaj atýklarý milli servet Katýlým Emeklilik ten Gazeteciler Cemiyeti ne ziyaret Cemiyet üyelerine özel bireysel emeklilik fýrsatý Ziyarette, Cemiyet üyeleri için hazýrlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Planý ele alýndý. ÇORUM Katýlým

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Büyükþehir için ortak çalýþma

Büyükþehir için ortak çalýþma Kardeþ kavgasý devletin sonu olur Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Çorum a geldi. ÇORUM Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Türkiye'nin birlik

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Sinan Özcan. Proje Çorum'un tarým alanýndaki en önemli eksiði olan soðuk hava deposu eksiðine çözüm üretiyor

Sinan Özcan. Proje Çorum'un tarým alanýndaki en önemli eksiði olan soðuk hava deposu eksiðine çözüm üretiyor Türk Ocaðý Çorum Þubesi Gençlik Kollarý, Doðu Türkistan da zülümlerine devam eden katil Çin e tepki gös- Çin e tepki, Doðu Türkistan a destek * HABERÝ 2 DE Kudüs için özgürlük yürüyüþü Ýsrail iþgali altýndaki

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Bahri Ertek ten uluslararasý proje

Bahri Ertek ten uluslararasý proje Bahri Ertek ten uluslararasý proje Hitit Gençlik Topluluðu nun hazýrladýðý Güneþ Gölge Arýyor adlý proje, Avrupa Birliði Bakanlýðý AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan kabul edildi.

Detaylı

Turizme ivme kazandýracak hamle

Turizme ivme kazandýracak hamle Ýktidar partisi demokrasicilik oyunu' oynarsa MUSTAFA DEMÝRER/ HABER YORUM Çorum'da AK Parti, CHP ve MHP de Milletvekilli Genel Seçimleri öncesi beklenen hareketlilik devam ediyor. Aday sýralamasýnda 7

Detaylı

Çözüm sürecine destek

Çözüm sürecine destek Hayvancýlýk üzerine kurulu 5 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Salim Uslu yu ziyaret Kooperatifler kredi bekliyor Çorum da hayvancýlýk üzerine kurulu 5 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný, AK Parti

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

Çocuklar Kur'an'a koþtu

Çocuklar Kur'an'a koþtu Soðucak kan gölü, 3 ölü Çorum un Ýskilip ilçesinde düzenlenen silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken 1 kiþi yaralandý. * HABERÝ 2 DE Silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken

Detaylı

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte

Detaylı