Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa"

Transkript

1 Perindopril (Coversyl )'de Yeni Endikasyon: Koroner Arter Hastalýðý EU RO PA çalýþmasýndan el de edi len so nuç lar ile Pe rin dop - ril'in (Co versyl ), Ko ro ner Ar ter Has talýðýnda kul lanýmý FDA ta rafýndan onay landý. ADE in hi bitörü olan Pe rin dop ril esan si yel hi per tan si yon da, kon jes tif kalp yet mez li ðin de, se reb ro - vasküler has talýk hi ka ye si olan has ta lar - da tek rar la yan in me den ko run ma da in - da pa mid ile bir lik te kom bi ne ola rak ve sta bil ko ro ner ar ter has talýðý olan has ta - lar da kon van si yo nel te da vi ye ila ve ola - rak kul lanýldýðýnda kar di yak olay larý azalt ýr. Hi per tan si yon te da vi sin de gün - de 1 kez sa bah larý 4 mg (1 tab let) ve te - da vi ye alýnan ce va ba göre, günlük tek se fer de 8 mg'a çýkartýla bi lir. Kon jes tif kalp yet mez li ði nin te da vi sin de baþ - langýç do zu sa bah larý alýnmak üze re, 2 mg'dýr. Ge rek li gö - rü lürse ve kan basýncý de ðer le ri müsa it ise doz günde 4 mg'a yüksel ti le bi lir. Sta bil Ko ro ner Ar ter Has talýðýnda di ðer ko - ru yu cu te da vi le re ek ola rak, günde bir kez 8 mg pe rin dop - ril ile uzun süre li te da vi so nu cun da pri mer son laným nok ta - sýn da (kar di yo vasküler mor ta li te, fa tal ol ma yan mi yo kard en farktüsü ve resüsi te edil miþ kar di - yak ar rest) an lamlý risk azal ma sý göz len miþ tir. Risk te ki azal ma, has - ta larýn hi per tan sif ve ya di ya be tik olup ol ma ma larýndan ve ya mi yo - kard en fark tüsü öyküsünden baðýmsýz ola rak tüm yaþ grup larýnda gö - rül müþ tür. Pe rin dop ril 8 mg'ýn Ko ro ner Ar ter Has ta larýnda alýnmak ta olan stan dart op ti mal te da vi ye ek ola rak kul lanýma gir me si ile 70 mil yon luk bir ülke de her 4 yýlda olayýn önle ne bi le ce ði nin artýk mümkün ol du - ðu, EU RO PA çalýþmasý so nuç larýnca öngörülmek te dir. Kombine Aþý Uygulamalarý "Kombine DTBw ve MMR aþýlarý sýrasýyla 1950 ve 1970' lerden beri kullanýlmaktadýr. O zamandan beri enjeksiyon sayýsýný minimumda tutarken, daha fazla hastalýðý önlemek için yeni antijenler eklemekte dev bir ilerleme kaydedildi. Daniel KOHL Glaxo SmithKline, Rixensart, Belçika I. Ulusal Aþý Sempozyumu çerçevesinde 24 Eylül 2005 tari - hinde Kombine Aþý Uygulamalarý konusunda bir mini konferans yapýldý. Glaxo SmithKline'dan Daniel KOHL, konferansta "Kombine Aþý Uygulamalarý" hakkýnda bilgi vererek þunlarý söyledi: DTB vakasýnda; rekombinan-dna hepatit B yüzey antijeni ve/veya konjuge Hib PRP, çeþitli Tetra (DBTw/Hib veya DBTw-HepB) veya Penta (DBTw-HepB/Hib) aþýlarý elde etmek için eklendi. Çok da uzak olmayan bir gelecekte konjuge meningokokal polisakkaritlarin (AC) eklenmesi ile hep - tavalan bir aþý (DBTw-HepB/ Hib-MenAC) sað la na cak. Paralel bir geliþme (DBTw kombine aþýlara), 1980'lerden son ra Bordetella pertusis antijenlerinin (farklý üreticilere baðlý olarak 1'den 5'e kadar) DBTa temelli kombinasyonlar üretmek için pürifiye edilmesinden ibaretti. Bugün optimal takvimlerin uygulanmasý þartýyla DBTa-HepB-IPV/Hib aþýlarýnýn 6 hastalýða karþý korunmada kullanýlmasý giderek artmaktadýr. ACTUAL MEDICINE 79

2 Ýki üretici firmanýn 15 yýldan uzun süren geliþtirme çalýþmalarý sonunda (4 canlý attenue aþý sujlarý arasýndaki interferensin üstesinden gelmek için) yakýn zamanda kullanýma hazýr olacak MMRV (kýzamýk, kabakulak, kýzamýkçýk, suçiçeði) aþýsýnýn da oldukça iyi endikasyonlarý var. Kombine aþýlarýn; ulusal aþý programlarýna dahil olmasý, global bir temelde tahmin yürütülmesini, ulusal aþý takvimlerinin lokal hastalýklara ve maliyet etkinlik koþullarýna göre uyarlanmasýný, güncel aþýlama kadar tüm düzeylerde uygun soðuk zincir yönetimini, tasarruflarýn ve monitörize edici aletlerin ve tekniðin harcanmasýný gerektirir. Bunlar sadece "servis içi" (rutin veya kitle aþýlama programlarý sýrasýnda) deðil, ayrýca "servis öncesi" (hemþireler, aile hekimleri, pediatristler ve lojistik görevlileri için akademik veya araþtýrma enstitülerinde) de düþünülmelidir. Bu sýrasýyla çeþitli ülkeler - de yöntemlerin düzenli olarak yenilenmesini gerektirir". Türkiye'de Saðlýk/Ýlaç Harcamalarý ve Ýlaç Geri Ödeme Politikasý Çalýþmasýnýn Sonuçlarý Açýklandý Saðlýkta Umut Vakfý (SU VAK) ta rafýndan yürütülen "Tür - ki ye'de Saðlýk/Ýlaç Har ca ma larý ve Ýlaç Ge ri Öde me Po li ti - ka sý" ko nu lu ulus la ra rasý çalýþma ra po ru nun so nuç larý 23 Ey lül 2005 ta ri hin de An ka ra Hil ton Ote li'nde düzen le nen bir top lantý ile açýklandý. Ulu sal ve ulus la ra rasý uz man lar ta rafýndan yürütülen araþ - týr manýn Baþ Tek nik Ko or di natörlüðünü Penns ylva nia Üni - ver si te si'nden Prof.Dr. Pat ri cia Dan zon yürüttü. Çalýþmanýn "Tür ki ye'de Saðlýk/Ýlaç Har ca - ma larý ve Ulus la ra rasý Kar þý laþ - týrma lar" bölümü Har vard Üni ver si te si'nden Doç.Dr. Yu - an li Liu ta rafýndan, "Türki ye'de Ýlaç Fi nans man Po li ti ka sý: Tes - pit ler ve Öne ri ler" kýsmý ise Lon don Scho ol of Eco no mics' ten Doç.Dr. Pa nos Ka na vos ta - rafýndan hazýrlandý. Çalýþma la - ra Ha cet te pe Üni ver si te si'nden Prof.Dr. Ýsma il Üs tel, Doç.Dr. Yu suf Çe lik, Dr. Bay ram ÞA - HÝN ve Lon don Scho ol of Eco - no mics'ten Dr. Jo an Cos ta-font da katýldý. Çalýþma ra po ru nun so nuç la rý nýn açýklan masý için ger çek leþ - ti ri len top lantýnýn açýlýþ ko nuþ ma sýný ya pan Saðlýkta Umut Vakfý (SU VAK) Yöne tim Ku ru lu Baþ kaný Prof.Dr. Mu rat TUN CER, Türk top lu mu nun saðlýk statüsünü yükselt me - nin saðlýk sis te mi nin baþlýca he de fi ol du ðu nu be lir te rek, "Sað lýkta Dönüþüm Prog ramý'nýn, amaç la nan he def le ri ne ula þýlmasý, halkýmýzýn uzun za mandýr özle mi ni duy du ðu yay gýn ve ka li te li saðlýk hiz me ti ne ka vuþ masý açýsýndan ö - nem taþýmak tadýr. Tüm pay daþ larýn bu süre ce yapýcý bir di - ya log ve bi lim sel çalýþma lar la katkýda bu lun masýnýn ge rek - li li ði açýktýr. Bu ko nu da si vil top lum ku ru luþ larýna da önem - li rol ler düþmek te dir. Bu çer çe ve de; Saðlýkta Umut Vakfý (SU VAK) ola rak "Türki ye'de Saðlýk/Ýlaç Har ca ma larý ve Ýlaç Ge ri Öde me Po li ti kasý" ko nu sun da ulu sal ve ulus la ra - rasý uz man larýn yürüttüðü kap samlý bir çalýþma ger çek leþ tir - miþ bu lun mak tayýz. Bu çalýþmanýn il gi li po li ti ka la ra iliþ kin tartýþma la ra ýþýk tu ta caðýný u - mu yo ruz" de di. Top lantýya katýlan Çalýþma ve Sos yal Güven lik Ba kaný Mu rat Ba þes gi oð lu da, "Ger çek ten sos - yal güven lik sis te mi nin ih ti yaç duy du ðu bir alan da hem yer li, hem de ya bancý uz man larýn çok ti tiz bir çalýþma ile or ta ya koy muþ ol duk larý bu ra por, baþ - ta bi zim ba kanlýðýmýz ol mak üze re tüm hüküme ti mi zin ka rar ver me aþa masýnda eli miz de önem li bir döküman ola caktýr" de di. Türki ye'de saðlýk ve ilaç har ca ma larýna yöne lik yürütülen po li ti ka lar hakkýnda bil gi ve ren ve dünya da saðlýk har ca ma larýnýn de vamlý artýþ eði li mi göster di ði ni be lir ten BA ÞESGÝOÐ LU, sözle ri ne þöyle de vam et ti: "Türki ye ola rak top lam saðlýk har ca ma larýna ayýrdýðýmýz pay, gay ri sa fi mil li hasýlanýn yak laþýk yüzde 7'si ni bu lu yor. Bu günkü ulu sal saðlýk he sap larýna göre, bu nun pa ra sal ifa de si 80 ACTUAL MEDICINE

3 11 mil yar do larý aþan bir ra kam. Ki þi baþý saðlýk har ca masý kri ter le ri ne ve ki þi baþýna düþen ilaç har ca masýna ba kýl dý ðý za man di ðer ülke ler le kýyas la dýðýmýzda bel ki bu ra kam az gö rüne bi lir. Ama top lam da ül ke ola rak saðlýk har ca ma larýna ayýr dýðýmýz pa ya baktýðýmýz za man, bi zim gi bi ge liþ mek te olan ülke ler açýsýndan bu mik ta rýn az ol madýðýný görüyo ruz. Biz saðlýða ka vuþ tur ma ko nu sun da yapýla cak her türlü har ca - mayý so nu na ka dar öde me ye ha zýrýz. Ama has tanýn saðlýðýna yöne lik ol ma yan bir takým ha ri ci se bep ler le gi der artýrýcý har ca ma la ra karþýyýz. Ge rek siz har ca ma larýn Türk eko no mi - si ne ge tir di ði yükü he sap et me li yiz. Bu ra da har ca nan pa ra ülke için de de kalmýyor. Saðlýk alanýnda te min edi lip, kul - lanýlan bir çok mal ze me it hal edi le rek ülke mi ze ge li yor. Ya - ni bu du rum kay nak larýmýzýn bü yük ölçüde yurtdýþýna trans - fe ri de mek tir. Önümüzde ki sü reç te özel lik le ge nel saðlýk si - gor tasý uy gu la masýna geç me miz le bir lik te, ka mu ge rek ilaç ta ge rek se di ðer saðlýk har ca ma larýnda bir bü tün ola rak ha re ket ede cek. Bu pro je ye yak la þýyo ruz, ha zýr la nan bütçe uy gu la ma ta li matý, ge ri ye pi rim öde me fa ali yet le ri ko nu sun da Emek li Sandýðý, Bað-Kur ve SSK aþaðý yu karý ayný stan dar da ge ti ril - me ye çalýþýlýyor. Bun larý ayný stan dar da ge tir me nin de bir ma li ye ti var. 800 mil yon do lar la 1.5 mil yar do lar arasýnda bir ila ve ma li ye tin gel me si söz ko nu su. Bu nu bi raz da ha açýk ifa de et mek ge re kir se, Bað-Kur ile Emek li Sandýðý ge ri öde - me po li ti ka larýna SSK'yý da hil et ti ði miz za man mut la ka ara - da bir ma li yet farký ol masý kaçýnýlmaz. Ma ale sef ilaç har ca ma larýmýz da top lam saðlýk har ca ma larý içe ri sin de önem li bir yer tu tu yor. Türki ye'de ka mu ola rak ila ca 9 kat ril yon li ra ci varýnda bir kay nak ayýrýyo ruz. Türki - ye'nin ilaç ko nu sun da yak laþýk mil yar do larlýk bir pa - zar po tan si ye li var. Ve top lam saðlýk har ca ma larý içe ri sin de ilaç har ca mamýz yak laþýk %40'lar ci varýnda. Te da viy le il gi - li hiz met le re da ha faz la kay nak ak tar mamýz ge re kir ken, ülke de ki ilaç har ca ma larý çok faz la. Bu nu ma kul se vi ye le re düþürme miz lazým. En önem li nok ta lar dan bir ta ne si ilaç tüke tim pro fi li miz son de re ce ne ga tif. Ülke miz de ilaç tüke ti - min de bi rin ci sýra da an ti bi yo tik ler var. Bir ülke bi rin ci sýra - da an ti bi yo tik, ikin ci sýra da en aðýr aðrý ke si ci le ri tüke ti yor - sa, bu nun ger çek ten top lan masý ge re kir. Top lum saðlýðý açýsýndan bel ki de en son kul lanýla bi le cek, mer mi de ki son kur þun olan an ti bi yo ti ði en yüksek se vi ye de, bi rin ci sýra da tüket me nin sor gu la masýný hem ka rar mer ci le ri ola rak hem de bu pi ya sanýn aktörle ri ola rak yap mak zo run dayýz. Türki - ye bu ilaç tüke tim pro fi li ni de ðiþ tir mek zo run dadýr". Yaþlýlarda ve Risk Gruplarýndaki Kiþilerde Pnömokok Aþýlamasýnýn Etkisi rih leri arasýnda düzenlenen ve Türkiye'de aþý ile ilgili mevcut sorunlarýn, geliþmelerin tartýþýldýðý I. Ulusal Aþý sempozyumu kapsamýnda gerçekleþtirilen bir mini konferansta, Sanofi Pasteur Týbbi Direktörü Sabin Arnoux da yaþlýlarda ve risk gruplarýndaki kiþilerde pnömokok aþýlamasýnýn etkisi konusunda bilgi verdi. Sabin ARNOUX Sanofi Pasteur - Fransa Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri ve Enfeksiyon Hastalýklarý Derneði'nin iþbirliði ile Eylül 2005 ta - Pnömokoklarýn diyabetik kiþilerde komplikasyonlarýn ve ayný zamanda hastaneye kabul ediliþin sebebi olduðunu belirten Arnoux, "Amerika'daki dernek hem flu hem pnömokok aþýlamasýnýn diyabetik hastalara yapýlmasýný önermiþ durumdadýr. Ayrýca, aþýlamanýn klinik faydalarý haricinde maliyet etkinliði üzerinde de durmak gerekir. Batý Avrupa'da ve Amerika Birleþik Devletleri'nde bu konuda yapýlmýþ bir çok çalýþma vardýr. Yapýlan bu çalýþmalarla aþýlamanýn pnömoni ya da diðer invaziv hastalýklarý önleye - rek etkili olduðu ortaya konulmuþtur" dedi. ACTUAL MEDICINE 81

4 Dünya Saðlýk Örgütü ve çeþitli ülkelerin pnömokok aþýlamasýnýn popülasyonun bazý gruplarýna yapýlmasý gerektiðini önerdiklerini ifade eden Sabin Arnoux, risk altýndaki kiþilerin özellikle yaþlýlar olarak belirtildiðini kaydetti ve þu anda birçok ülkenin kýsmen ya da tamamen bu tavsiyeye uyduðunu, Avrupa'da en fazla bu aþýlamayý yapan ülkenin Belçika olduðunu, özellikle saðlýk harcamalarý açýsýndan pnömokok aþýsýnýn düzeyine bakýldýðý zaman ise, Amerika Birleþik Devletleri'nin bu tür aþýlamayý en fazla yapan ülke olarak öne çýktýðýný söyledi. Arnoux, pnömokok aþýsýnýn öncelikli olarak yaþlýlara yapýlmasý gerektiðinin altýný çizdi ve "Yaþlýlar, hastaneye veya dok torlarýna gittiklerinde aþýlanabilirler. Hastaneden taburcu edilirken bu çok önemlidir. HIV enfeksiyonunda da HIV se - rum pozitivitesinin tanýsýnýn konulmasýndan iti ba ren aþýnýn yapýlmasý gerekir. Sonuç olarak diyebiliriz ki, eli miz deki veri - ler pnömokokal hastalýklarýn geliþmiþ ve ge liþ mek te olan dünyada gerçekten olumsuz anlamda büyük bir et kisinin olduðunu gösteriyor. Dolayýsýyla hastalýklarý ön le ye bilmek için aþýlama en iyi çözüm olarak karþýmýza çýký yor" dedi. Demir Þelasyon Tedavisinde Son Yenilikler yo lu ol du ðu nu be lirt ti. De fe ra si rox (ICL670) 700'ü aþkýn bi le þik arasýndan se çil miþ günde bir kez oral kul lanýlan ye ni bir de mir þe latörüdür di - yen Dr. Cap pel li ni, de mir þe las yon te da vi sin de ki son iler le - me ler için þun larý söyle di: Maria Domenica CAPPELLÝNÝ, MD Ýtalya Milan Üniversitesi Konjenital Anemi Merkezi 28 Eylül-2 Ekim 2005 ta rih le ri arasýnda Ýstan bul'da top la - nan 30.Dünya He ma to lo ji Kon gre si kap samýnda düzen le - nen "De mir Þe las yon Te da vi si" ko nu lu top lantýda Ýtal ya Mi - lan Üni ve ri si te si'nden Kon je ni tal Ane mi Mer ke zi Ýç Has - talýklarý Pro fesörü Dr. Ma ria Do me ni ca Ca ppel li ni "De mir Þe las yon Te da vi sin de Son Ye ni lik ler" baþlýklý bir su num ger - çek leþ tir di. "Ge nel ola rak transfüzyo na baðlý ane mi si ve özel lik le de ta - la se mi si olan has ta lar da tek rar la yan düzen li transfüzyon lar - dan kay nak la nan aþýrý de mir fiz yo lo jik ola rak vücut tan atýla - maz, so nuç ta ka ra ci ðer, kalp ve di ðer en dok rin or gan lar da de mir bi ri ki mi ve son ra da di ya bet, ka ra ci ðer ve kalp dis - fonk si yo nu ve ni ha yet er ken ölüm gi bi bir di zi kli nik prob - lem le so nuç la na cak olan kro nik de mir yüküne yol açar "di - yen Dr.Ma ria Do me ni ca Cap pel li ni, de mir þe las yon te da - vi si nin bu has ta lar da aþýrý de mir yükünü te da vi et me nin tek "De fe ra si rox her bir de mir ato muy la ka rarlý bir komp leks oluþ tu ra bil mek için iki mo leküle ih ti yaç göste ren üçlü bað - lan ma nok talý bir de mir þe latörüdür. Do laþýmdan kli ren si düþük ol du ðun dan (T1/ s) günde tek bir oral uy gu - la ma yapýla bi lir. In vit ro ve in vi vo mo del ler de to le ra bi li te si iyi, do ku de mi ri ni uzak laþtýrma ve de mir atýlýmýný ko lay - laþtýrma ka pa si te si yüksek bu lun muþ tur. De fe ra si rox (ICL 670) glo bal kli nik çalýþma prog ramý, de ney sel bir de mir þe - latörü için þim di ye ka dar yapýlmýþ en büyük pros pek tif çalýþma ol muþ tur. Faz I,II ve III çalýþma lar 2004 so nun da ta mam - lanmýþ ve bu nu ta ki ben Ni san 2005'de saðlýk yet ki li le ri ne gönde ril miþ tir. De fe ra si rox, FDA de da hil bir çok ya sal mer - ci ta rafýndan "hýzlý onay" statüsünde de ðer len di ril miþ tir. Bu ba þarýlý Faz I ve II çalýþma larýn ardýndan, De fe ra si rox'un et kin lik ve güven li ði ni kanýtla mak amacýyla, ye tiþ kin ve pe - di at rik be ta-ta la se mi has ta larýný içi ne alan ge niþ bir Faz III çalýþmasý yapýlmýþtýr.bu, transfüzyo na baðlý he mo si de ro zi si olup en gen ci 2 yaþýnda olan 586 has tanýn katýldýðý, 61 çalýþma mer ke zi ve 12 ülke de ger çek leþ ti ri len açýk eti ket li, çok mer kez li, ran do mi ze (De fe ra si rox ile DFO arasýnda) bir çalýþma ol muþ tur. Baþ langýçta ki ka ra ci ðer de mir içe ri ði (LIC) (2-3, >3-7, >7-14 ve >14 mg Fe(g dw) esas alýna rak, has ta lar günde tek doz, sýrasýyla 5, 10, 20 ya da 30 mg/kg/gün oral De fe ra si rox ya da haf ta da 5 gün mg/kg/gün doz - larýnda cil taltý DFO al mak üze re ran do mi ze edil miþ ler dir. Bu 82 ACTUAL MEDICINE

5 çalýþma da, 1 yýl bo yun ca günde tek doz oral De fe ra si rox uy - gu lan masý, DFO'ya ben zer bi çim de LIC'de kli nik le uyum lu ve is ta tis tik sel açýdan an lam taþýyan bir azal ma sað lamýþtýr. De fe ra si rox'un LIC (ka ra ci ðer de mir kon san tras yo nu) üze rin - de ki et ki si do za baðýmlý ol muþ tur: 20 ve 30 mg/ kg/gün'lük doz lar ka rarlý ya da aza lan LIC düzey le ri sað lar ken, 5 ve 10 mg/kg/gün'lük doz lar bu yüksek oran da transfüzyon gören grup ta ne ga tif bir de mir den ge si sað la mak ya da sürdürmek için çok ye ter siz ol muþ tur. Do za baðýmlý olan bu yanýt, te da - vi nin has tanýn spe si fik ge rek si nim le ri ne göre bi çim len di ri le - bil me si ne ola nak tanýmak tadýr. De fe ra si rox ge rek eriþ kin ler, ge rek se ço cuk lar da ge nel ola rak iyi to le re edil miþ tir. Has ta - larýn yalnýzca %3'ü Ad vers et ki le re baðlý ola rak çalýþma dan ayrýlmýþtýr. Ge li þim prog ramý bo yun ca ila ca baðlý ag ranülo si - toz, nötro pe ni ya da ar tral ji gözlen me miþ tir. Bugüne dek De - fe ra si rox (ICL670) ile il gi li mev cut ve ri ler ge nel ola rak bu ilacýn sürek li kan transfüzyon larý yapýlan has ta lar da ki kro nik de mir yüklen me si nin te da vi sin de et kin, iyi to le re edi le bi lir, kul lanýmý ko lay ve günde tek doz kul lanýla bi len bir oral de - mir þe latörü ol du ðu nu des tek le mek te dir ler." Novartis Onkoloji, Avon Vakfý "Meme Kanseri Ýle Mücadele Yürüyüþleri"nin Global Sponsoru Oldu No var tis On ko lo ji, Avon Vakfý ta rafýndan tüm dünya da yak laþýk 40 ülke de or ga ni ze edi len Me me Kan se ri ile Mü - ca de le Yürüyüþle ri'nin glo bal spon so ru ol du ðu nu du yur du. Avon Vakfý, bugüne de ðin tüm dünya da me me kan se ri için 350,000,000 do larýn üze rin de baðýþ top lan masýný sað lamýþ ve bu fo nu me me kan se riy le müca de le yi he def le yen bi lim - sel çalýþma la ra des tek ver mek için kul lanmýþtýr. No var tis On ko lo ji, ken di ni me me kan se ri te da vi le ri ve nüks ris ki nin azaltýlmasý üze ri ne araþtýrma yap ma ya ada - mýþ, has ta eði ti mi ve des te ði ne yýllarýný ver miþ bir ku ru luþ ola rak, me me kan se ri ne karþý müca de le de bu ulus la ra rasý ini si ya ti fin glo bal bir spon so ru ol mak tan gu rur duy du ðu nu be lirt ti Me me Kan se ri ile Müca de le Ak ti vi te le ri'ne katýlan 35'den faz la ülke de yürüyüþler, mo da göste ri le ri, ge çit tören - le ri, ba lon býrak ma ak ti vi te le ri, ak þam ye mek le ri, basýn kon - fe rans larý, araþtýrma sem poz yu mu gi bi çok sayýda farklý ak - ti vi te plan landý. Tüm bu ak ti vi te le rin amacý, kadýnlarý me - me kan se ri hakkýnda bil gi len me le ri için ce sa ret len dir mek ve me me kan se rin den kur tu lan larýn ce sa re ti ni kut la mak. Glo bal Kur de le Tu ru da, me me kan se rin den kur tu lan ka - dýn lar arasýnda ki glo bal baðý sim ge le mek için pem be bir kur de le nin týpký olim pi yat ate þi gi bi, me me kan se ri ne karþý sa vaþ ver miþ kadýnlar arasýndan ülke le ri ni tem sil et mek üze - re özel ola rak se çil miþ tem sil ci ler ta rafýndan el den ele ak ta - rý la cak. No var tis On ko lo ji, 23 Ekim Pa zar günü sa at 12:00'de Ýs - tan bul Be þik taþ Bar ba ros Parký'nda baþ la ya cak Avon Me me Kan se ri ile Müca de le Yürüyüþü'nde Glo bal Kur de le Tu ru Töre ni'ne me me kan se riy le müca de le eden he kim le rin bu yürüþe katýla rak, me me kan se ri ko nu sun da top lum bi lin ci - nin yüksel til me si ne yöne lik bu glo bal pro je ye des tek ver me - ye çaðýrdý. Bu ak ti vi te ler ile me me kan se ri ne iliþ kin farkýndalýðý arttýrmak, kadýnlarýn me me kan se ri hakkýnda ki en ye ni týbbi bil - gi le re eri þi mi ni sað la mak ve ha li hazýrda me me kan se riy le sa va þan kadýnlarýn des tek len me si amaç lanýyor. Miyelom Günleri III. Hasta Semineri Gerçekleþtirildi Üçüncüsü ger çek leþ ti ri len Mi ye lom Günle ri kap samýnda ki Has ta Se mi ne ri, Türk He ma to lo ji Der ne ði ve Ulus la ra rasý Mi ye lom Vakfý ta rafýndan, THD MMAK'si baþ kaný ve An ka ra Üni ver si te si He ma to lo ji Bi lim Dalý Öðre tim Üye - si Prof. Dr. Me ral Bek saç ve IMF Ulus la ra rasý Mi ye lom Der ne ði Baþ kaný Su sie No vis baþ kanlýðýnda düzen le di. Top - lantý, Türki ye'nin çe þit li bölge le rin den Ýstan bul'a ge len Mul tipl Mi ye lom has ta larýný has talýklarý ko nu sun da bil gi - len dir mek amacýyla ger çek leþ ti ril di. Se mi ne re dünya da bu alan da söz sa hi bi olan Ma yo Týp Fakülte si öðre tim üye si Prof. Dr. Bryan Du rie, Ce dars-sýnai Kan ser Mer ke zi öðre - tim üye si Prof. Dr. Ro bert Kyle, Cha ri te Üni ver si te si On - 84 ACTUAL MEDICINE

6 ko lo ji & He ma to lo ji Kli ni ði öðre tim üye si ünlü Türk bi lim adamý Prof. Dr. Or han Se zer ve Türki ye'den önem li ko nuþ - macýlar katýldý. Se mi ner günü düzen le nen basýn top lantýsýnda uz man lar mul tipl mi ye lom ko nu sun da bil gi ver di. Plaz ma hücre le ri - nin kon trolsüz ço ðal masý so nu - cu ke mik ili ði tümörü mi ye lom, bu tümörün ke mik ler de yay gýn ola rak bu lun masý ile olu þan has talýðýn mul tipl mi ye lom ola - rak tanýmlandýðýný be lir ten uz - man lar, bu has talýðýn ge nel lik le ile ri yaþ lar da (60-70' li yaþ lar - da) görüldüðünü an cak son yýllar da ülke miz de gi de rek genç ki þi ler de görülme ye baþ lan - dýðýný söyle di ler. Her yýl 100 bin de 4-5 ki þi nin bu has talýða ya ka landýðýný be lir ten uz man lar, has talýðýn en önem li be lir ti le ri nin þid det li ke mik aðrýlarý, ke mik ler de kýrýklar ya da þiþ lik, hal siz lik ve yor gun luk, kan da kal si yu - mun art masý so nu cu iþ tahsýzlýk, sýk id ra ra çýkma ve kabýzlýk ol du ðu nu, has talýðýn ne de ni nin ise henüz bi lin me di ði ni söyle di ler. Te da vi de ke mo te ra pi, ke mik le re yöne lik lo kal rad yo te ra pi, bi yo lo jik te da vi ve uy gun has ta lar da kök hücre nak li gi bi yöntem ler den ya rar landýklarýný ifa de eden uz - man lar, ke mik güçlen di ri ci ilaç lar ve kansýzlýðýn gi de ril me si gi bi des tek le yi ci te da vi nin de has ta larýn yalnýz ya þam süre - le ri ni de ðil, ya þam ka li te le ri ni de artýrmasý ne de ni ile önem li ol du ðu na dik kat çek ti. Mi ye lo manýn ne den le ri, ge - ne ti ði, semp tom larý ve so nuç - larý et ki le yen faktörler, mi ye lo - ma da taný ve te da vi yak la þým - larý, mi ye lo ma da in fek si yon lar, mi ye lo ma da kansýzlýk, mi ye lo - ma da ko agülas yon ve trom boz so run larý, taný ve iz lem de im - mi no lo jik la bo ra tu ar pa ra met - re le ri nin de ðe ri, mi ye lom da gö rüntüle me yöntem le ri, ke mik has talýðýna yaklaþým ve cer ra hi te da vi si, mi ye lo ma da re nal prob lem ler, ilaç te da vi - si, ye ni te da vi me tod larý ko nu sun da yapýlan kli nik çalýþma - lar, mi ye lo ma da aþýla ma se mi ner de ki ko nu baþlýklarýndan ba zý larýydý. Tümöre Özel Kanser Tedavisi Geliyor Dünyada 6 araþtýrma merkezinde çalýþmalarýný sürdüren Roc he AR-GE'nin Dün ya Baþkaný Prof.Dr. Jonathan Know les, kanser tedavisine ýþýk tutacak gen çipini ka mu o - yu na ta nýt tý. Gen çipi sa yesinde tümöre uygun kanser teda - vi si baþ latýlacak ve kiþiye özel kanser te da vi si uygulanacak. Gelecekte her 3 kiþiden 1'inin kanser olacaðýný öne süren Prof.Dr. Knowles, halen fareler üzerinde denedikleri ve olum lu sonuçlar aldýklarý hap þeklindeki bir molekülün, kan serli hücreleri küçülterek yok ettiðini söyledi. Ancak bu mo lekülün yalnýzca P53 geni normal olan kiþilere veri le bi - le ceðini belirten Prof. Dr. Knowles, bu molekülün önü - müz deki yýl insanlar üzerinde denenmeye baþlanacaðýný açýkladý. Roche olarak kansere çok önem verdiklerini belirten Prof. Knowles, 4 mer ke zin bu konuyu inceledeðini ve geçen yýl AR-GE harcamalarýnýn 5 milyar Ýsviçre Frangý olduðunu söyledi. Bu yatýrýmlarýn yarýsýnýn ilaç, diðer yarýsýnýn ise diagnostik alanda yapýldýðýný belirten Prof.Dr. Knowles, ça - lýþ malarýna ilk kez 7 yýl önce baþladýklarýný ve bu sürede bir - çok geliþme kaydettiklerini sözlerine ekledi. Bugünkü rakamlara göre gelecekte her 3 kiþiden birinin kan sere yakalanma ris ki nin çok yüksek olduðuna dikkat çe - ken Know les, yaptýklarý araþtýrmalar doð rul tusunda me ka - nizmalarý da test ettiklerini belirterek kanserin tedavi edile - bil me si için bunun çok önemli olduðunu vur guladý. Ýlaç la - rýn etkinliðinin artýrýlmasýnýn tedavide çok önemli bir aþa - ma olduðunun altýný çizerek "Yeni ve ö nemli mekanizma - larý test ediyoruz. Böy lece yeni tür kanserlere karþý birta kým ilaçlar geliþtirdik. Umuyorum ki yýl lar içinde yeni tedavileri sunacaðýz" dedi. Prof.Dr. Knowles, söz lerine þöyle devam etti: "Kanser te da visinde Roche olarak lider konumda yýz. Kansere yö ne lik 5 ilacýmýz var. Bu ilaç larýn her biri an lamlý ve önemli o ran da hastalarýn saðkalýmýný uzatýyor. Hatta ACTUAL MEDICINE 85

7 bazý ilaçlarýmýz tümör alýndýktan sonra hastalarýn belli bir süre kansersiz yaþamalarýný saðlý yor. Bu kanser te da vi sin de oldukça önemli bir geliþme". Moleküler diagnostik araþtýrmalarýn kan ser tedavisindeki önemine dikkat çeken Knowles, "Yýllardýr doktorlar doð ru hastaya doðru ilacý vermek için çalýþýyorlar ancak gü nü müz de yapýlan araþtýrmalar soncunda hastalýðýn mo le - kü ler ya pý sý ný daha iyi anlayabiliyoruz. Bunun sonucunda kiþiye yö ne lik tedavi önerebiliyoruz. Kanserli hüc relerin fonk si yon la rý ný gösteren gen çipi var. Bu çip he kimlere ne tür bir te da vi uy gu la - ya cak larý konusunda yar dým cý oluyor. P53 bütün hücrelerdeki çok önemli bir protein. P53, hücrelerin de ði þime uðramasýný önlüyor. P53 in san tümörlerinin Prof.Dr. Jonathan KNOWLES Roche Ar&Ge Dünya Baþkaný yüzde 50'sinde mutas yo na uð ruyor ve böylece kanser geliþi yor. O nun için biz bir test geliþtirdik. P53 ge nin deki de ði - þik likleri tespit edi yo ruz ve dola yý sýy la kan serin nerelerde geliþeceðini be lir li - yo ruz. P53'ü normal olanlarda yoðun bir tedaviye gerek yok, P53 geni büyük oranda mutasyona uð ra yanlara daha yoðun bir tedavi uy gu lu yo ruz" dedi. Bu testin 2006 yýlýnda dün ya nýn her tara - fýn da uygulanmaya baþ la ma sýný hedef - le diklerini belirten Know les, "Mole kü - ler diagnostik çalýþmalar sayesinde hastalýðýn prognozunu ve bu na baðlý olarak en uygun tedaviyi tespit edebili - yoruz. Gelecekte ilaçla diagnostiðin bir arada kullanýlmasý çok önemli olacak. Çünkü doðru ilacýn doðru hastaya ve - rilmesi maliyet açýsýndan da fayda saðlayacak" dedi. Saðlýklý Kilo Saðlýklý Beden, Kalbiniz Ýçin Dans Edin! Kalp ve damar hastalýklarýný ön lemek ve risk faktörlerini azaltmak için kamuoyunun bilinçlendirilmesine katkýda bu - lun mak amacýyla düzenlenen etkinlikler, bu yýl Türk Kalp Vak fý ve Beþiktaþ Belediyesi iþbirliði ile Bayer A.Þ'nin sponsorluðunda ve O.K.O. Müzik katkýlarýyla düzenlendi. Dün ya Kalp Günü etkinlikleri çerçe ve sin de Beþiktaþ Bar ba - ros Mey da ný'nda Özdener Koyutürk Or kestrasý eþliðinde yabancý dansçýlar Tango gösterisi sundular. Türk Kalp Vak - fý' nýn mobil araçlarýnda ücretsiz olarak yapýlan þeker, kalp sað lýðý ve kolesterol taramalarý da Dünya Kalp Günü et kin - lik leri arasýnda yer aldý. Dünya Kalp Günü etkinliklerinin altýncýsý Dünya Kalp Fe de - rasyonu tarafýndan tüm dünya ile birlikte bu yýl Tür ki ye' de de gerçekleþtirildi. Dünya Kalp Günü kapsamýnda "Sað lýk lý kilo saðlýklý beden, kalbiniz için dans edin!" sloganý ile 25 Ey lül Pazar günü Ýstanbul'da çeþitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik öncesinde düzenlenen basýn toplantýsýnda Beþiktaþ Belediye Baþkaný Ýsmail Ünal, ülkemizde kalp damar has ta - lýk larýnýn yüzde 38'lik bir oranla ölüm nedenleri arasýnda ilk sýrada yer aldýðýna dikkat çekerek, "kalp damar hastalýklarý geliþmiþ ülkelerde halen en önemli ölüm sebepleri ara - sýn da yer alýyor. Geliþmekte olan ül ke lerde de bu oran hýzlý bir yükseliþ içinde. Kalp damar has ta lýk larý yaþam kalitesini de olum suz etkiliyor. Bununla birlikte kalp damar hastalýklarý önlenebilecek sebeplere daya ný yor. Toplumun hastalýk risklerine karþý bilinçlendirilmesi bu nedenle çok önemli. Bu amaçla Beþiktaþ Belediyesi olarak, Dün ya Kalp Günü'nü bu yýl Türk Kalp Vakfý ile birlikte kutluyoruz. Toplum saðlýðý için bundan böyle benzer etkinliklerde yer almayý sürdüreceðiz" dedi. 86 ACTUAL MEDICINE

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa

Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa Aile Planlamasý Bilinci ve Korunma Yöntemleri Kullanýmý Araþtýrmasý Türkiye 2003 Sonuçlarý Açýklandý Dairesi'nin araþtýrmasýna göre 2000-2050 yýllarý arasýnda Türkiye'nin nüfusu 100 milyon sýnýrýný göstermektedir.

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa

K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa Ebeveynler A ² Konusunda Daha Fazla Bilgi Sahibi Olmak stiyor ri nin a ²la ma g³ndem le rin de en ³stte yer al mas² ge re ken ve ha ya ti teh li ke ta ²yan has tal²klar olan bo ma ca, te ta noz ve dif

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2011 SAYI: 25 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin Sigortaya Etkisi Sigorta flirketleri, yang na karfl

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı