Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa"

Transkript

1 Perindopril (Coversyl )'de Yeni Endikasyon: Koroner Arter Hastalýðý EU RO PA çalýþmasýndan el de edi len so nuç lar ile Pe rin dop - ril'in (Co versyl ), Ko ro ner Ar ter Has talýðýnda kul lanýmý FDA ta rafýndan onay landý. ADE in hi bitörü olan Pe rin dop ril esan si yel hi per tan si yon da, kon jes tif kalp yet mez li ðin de, se reb ro - vasküler has talýk hi ka ye si olan has ta lar - da tek rar la yan in me den ko run ma da in - da pa mid ile bir lik te kom bi ne ola rak ve sta bil ko ro ner ar ter has talýðý olan has ta - lar da kon van si yo nel te da vi ye ila ve ola - rak kul lanýldýðýnda kar di yak olay larý azalt ýr. Hi per tan si yon te da vi sin de gün - de 1 kez sa bah larý 4 mg (1 tab let) ve te - da vi ye alýnan ce va ba göre, günlük tek se fer de 8 mg'a çýkartýla bi lir. Kon jes tif kalp yet mez li ði nin te da vi sin de baþ - langýç do zu sa bah larý alýnmak üze re, 2 mg'dýr. Ge rek li gö - rü lürse ve kan basýncý de ðer le ri müsa it ise doz günde 4 mg'a yüksel ti le bi lir. Sta bil Ko ro ner Ar ter Has talýðýnda di ðer ko - ru yu cu te da vi le re ek ola rak, günde bir kez 8 mg pe rin dop - ril ile uzun süre li te da vi so nu cun da pri mer son laným nok ta - sýn da (kar di yo vasküler mor ta li te, fa tal ol ma yan mi yo kard en farktüsü ve resüsi te edil miþ kar di - yak ar rest) an lamlý risk azal ma sý göz len miþ tir. Risk te ki azal ma, has - ta larýn hi per tan sif ve ya di ya be tik olup ol ma ma larýndan ve ya mi yo - kard en fark tüsü öyküsünden baðýmsýz ola rak tüm yaþ grup larýnda gö - rül müþ tür. Pe rin dop ril 8 mg'ýn Ko ro ner Ar ter Has ta larýnda alýnmak ta olan stan dart op ti mal te da vi ye ek ola rak kul lanýma gir me si ile 70 mil yon luk bir ülke de her 4 yýlda olayýn önle ne bi le ce ði nin artýk mümkün ol du - ðu, EU RO PA çalýþmasý so nuç larýnca öngörülmek te dir. Kombine Aþý Uygulamalarý "Kombine DTBw ve MMR aþýlarý sýrasýyla 1950 ve 1970' lerden beri kullanýlmaktadýr. O zamandan beri enjeksiyon sayýsýný minimumda tutarken, daha fazla hastalýðý önlemek için yeni antijenler eklemekte dev bir ilerleme kaydedildi. Daniel KOHL Glaxo SmithKline, Rixensart, Belçika I. Ulusal Aþý Sempozyumu çerçevesinde 24 Eylül 2005 tari - hinde Kombine Aþý Uygulamalarý konusunda bir mini konferans yapýldý. Glaxo SmithKline'dan Daniel KOHL, konferansta "Kombine Aþý Uygulamalarý" hakkýnda bilgi vererek þunlarý söyledi: DTB vakasýnda; rekombinan-dna hepatit B yüzey antijeni ve/veya konjuge Hib PRP, çeþitli Tetra (DBTw/Hib veya DBTw-HepB) veya Penta (DBTw-HepB/Hib) aþýlarý elde etmek için eklendi. Çok da uzak olmayan bir gelecekte konjuge meningokokal polisakkaritlarin (AC) eklenmesi ile hep - tavalan bir aþý (DBTw-HepB/ Hib-MenAC) sað la na cak. Paralel bir geliþme (DBTw kombine aþýlara), 1980'lerden son ra Bordetella pertusis antijenlerinin (farklý üreticilere baðlý olarak 1'den 5'e kadar) DBTa temelli kombinasyonlar üretmek için pürifiye edilmesinden ibaretti. Bugün optimal takvimlerin uygulanmasý þartýyla DBTa-HepB-IPV/Hib aþýlarýnýn 6 hastalýða karþý korunmada kullanýlmasý giderek artmaktadýr. ACTUAL MEDICINE 79

2 Ýki üretici firmanýn 15 yýldan uzun süren geliþtirme çalýþmalarý sonunda (4 canlý attenue aþý sujlarý arasýndaki interferensin üstesinden gelmek için) yakýn zamanda kullanýma hazýr olacak MMRV (kýzamýk, kabakulak, kýzamýkçýk, suçiçeði) aþýsýnýn da oldukça iyi endikasyonlarý var. Kombine aþýlarýn; ulusal aþý programlarýna dahil olmasý, global bir temelde tahmin yürütülmesini, ulusal aþý takvimlerinin lokal hastalýklara ve maliyet etkinlik koþullarýna göre uyarlanmasýný, güncel aþýlama kadar tüm düzeylerde uygun soðuk zincir yönetimini, tasarruflarýn ve monitörize edici aletlerin ve tekniðin harcanmasýný gerektirir. Bunlar sadece "servis içi" (rutin veya kitle aþýlama programlarý sýrasýnda) deðil, ayrýca "servis öncesi" (hemþireler, aile hekimleri, pediatristler ve lojistik görevlileri için akademik veya araþtýrma enstitülerinde) de düþünülmelidir. Bu sýrasýyla çeþitli ülkeler - de yöntemlerin düzenli olarak yenilenmesini gerektirir". Türkiye'de Saðlýk/Ýlaç Harcamalarý ve Ýlaç Geri Ödeme Politikasý Çalýþmasýnýn Sonuçlarý Açýklandý Saðlýkta Umut Vakfý (SU VAK) ta rafýndan yürütülen "Tür - ki ye'de Saðlýk/Ýlaç Har ca ma larý ve Ýlaç Ge ri Öde me Po li ti - ka sý" ko nu lu ulus la ra rasý çalýþma ra po ru nun so nuç larý 23 Ey lül 2005 ta ri hin de An ka ra Hil ton Ote li'nde düzen le nen bir top lantý ile açýklandý. Ulu sal ve ulus la ra rasý uz man lar ta rafýndan yürütülen araþ - týr manýn Baþ Tek nik Ko or di natörlüðünü Penns ylva nia Üni - ver si te si'nden Prof.Dr. Pat ri cia Dan zon yürüttü. Çalýþmanýn "Tür ki ye'de Saðlýk/Ýlaç Har ca - ma larý ve Ulus la ra rasý Kar þý laþ - týrma lar" bölümü Har vard Üni ver si te si'nden Doç.Dr. Yu - an li Liu ta rafýndan, "Türki ye'de Ýlaç Fi nans man Po li ti ka sý: Tes - pit ler ve Öne ri ler" kýsmý ise Lon don Scho ol of Eco no mics' ten Doç.Dr. Pa nos Ka na vos ta - rafýndan hazýrlandý. Çalýþma la - ra Ha cet te pe Üni ver si te si'nden Prof.Dr. Ýsma il Üs tel, Doç.Dr. Yu suf Çe lik, Dr. Bay ram ÞA - HÝN ve Lon don Scho ol of Eco - no mics'ten Dr. Jo an Cos ta-font da katýldý. Çalýþma ra po ru nun so nuç la rý nýn açýklan masý için ger çek leþ - ti ri len top lantýnýn açýlýþ ko nuþ ma sýný ya pan Saðlýkta Umut Vakfý (SU VAK) Yöne tim Ku ru lu Baþ kaný Prof.Dr. Mu rat TUN CER, Türk top lu mu nun saðlýk statüsünü yükselt me - nin saðlýk sis te mi nin baþlýca he de fi ol du ðu nu be lir te rek, "Sað lýkta Dönüþüm Prog ramý'nýn, amaç la nan he def le ri ne ula þýlmasý, halkýmýzýn uzun za mandýr özle mi ni duy du ðu yay gýn ve ka li te li saðlýk hiz me ti ne ka vuþ masý açýsýndan ö - nem taþýmak tadýr. Tüm pay daþ larýn bu süre ce yapýcý bir di - ya log ve bi lim sel çalýþma lar la katkýda bu lun masýnýn ge rek - li li ði açýktýr. Bu ko nu da si vil top lum ku ru luþ larýna da önem - li rol ler düþmek te dir. Bu çer çe ve de; Saðlýkta Umut Vakfý (SU VAK) ola rak "Türki ye'de Saðlýk/Ýlaç Har ca ma larý ve Ýlaç Ge ri Öde me Po li ti kasý" ko nu sun da ulu sal ve ulus la ra - rasý uz man larýn yürüttüðü kap samlý bir çalýþma ger çek leþ tir - miþ bu lun mak tayýz. Bu çalýþmanýn il gi li po li ti ka la ra iliþ kin tartýþma la ra ýþýk tu ta caðýný u - mu yo ruz" de di. Top lantýya katýlan Çalýþma ve Sos yal Güven lik Ba kaný Mu rat Ba þes gi oð lu da, "Ger çek ten sos - yal güven lik sis te mi nin ih ti yaç duy du ðu bir alan da hem yer li, hem de ya bancý uz man larýn çok ti tiz bir çalýþma ile or ta ya koy muþ ol duk larý bu ra por, baþ - ta bi zim ba kanlýðýmýz ol mak üze re tüm hüküme ti mi zin ka rar ver me aþa masýnda eli miz de önem li bir döküman ola caktýr" de di. Türki ye'de saðlýk ve ilaç har ca ma larýna yöne lik yürütülen po li ti ka lar hakkýnda bil gi ve ren ve dünya da saðlýk har ca ma larýnýn de vamlý artýþ eði li mi göster di ði ni be lir ten BA ÞESGÝOÐ LU, sözle ri ne þöyle de vam et ti: "Türki ye ola rak top lam saðlýk har ca ma larýna ayýrdýðýmýz pay, gay ri sa fi mil li hasýlanýn yak laþýk yüzde 7'si ni bu lu yor. Bu günkü ulu sal saðlýk he sap larýna göre, bu nun pa ra sal ifa de si 80 ACTUAL MEDICINE

3 11 mil yar do larý aþan bir ra kam. Ki þi baþý saðlýk har ca masý kri ter le ri ne ve ki þi baþýna düþen ilaç har ca masýna ba kýl dý ðý za man di ðer ülke ler le kýyas la dýðýmýzda bel ki bu ra kam az gö rüne bi lir. Ama top lam da ül ke ola rak saðlýk har ca ma larýna ayýr dýðýmýz pa ya baktýðýmýz za man, bi zim gi bi ge liþ mek te olan ülke ler açýsýndan bu mik ta rýn az ol madýðýný görüyo ruz. Biz saðlýða ka vuþ tur ma ko nu sun da yapýla cak her türlü har ca - mayý so nu na ka dar öde me ye ha zýrýz. Ama has tanýn saðlýðýna yöne lik ol ma yan bir takým ha ri ci se bep ler le gi der artýrýcý har ca ma la ra karþýyýz. Ge rek siz har ca ma larýn Türk eko no mi - si ne ge tir di ði yükü he sap et me li yiz. Bu ra da har ca nan pa ra ülke için de de kalmýyor. Saðlýk alanýnda te min edi lip, kul - lanýlan bir çok mal ze me it hal edi le rek ülke mi ze ge li yor. Ya - ni bu du rum kay nak larýmýzýn bü yük ölçüde yurtdýþýna trans - fe ri de mek tir. Önümüzde ki sü reç te özel lik le ge nel saðlýk si - gor tasý uy gu la masýna geç me miz le bir lik te, ka mu ge rek ilaç ta ge rek se di ðer saðlýk har ca ma larýnda bir bü tün ola rak ha re ket ede cek. Bu pro je ye yak la þýyo ruz, ha zýr la nan bütçe uy gu la ma ta li matý, ge ri ye pi rim öde me fa ali yet le ri ko nu sun da Emek li Sandýðý, Bað-Kur ve SSK aþaðý yu karý ayný stan dar da ge ti ril - me ye çalýþýlýyor. Bun larý ayný stan dar da ge tir me nin de bir ma li ye ti var. 800 mil yon do lar la 1.5 mil yar do lar arasýnda bir ila ve ma li ye tin gel me si söz ko nu su. Bu nu bi raz da ha açýk ifa de et mek ge re kir se, Bað-Kur ile Emek li Sandýðý ge ri öde - me po li ti ka larýna SSK'yý da hil et ti ði miz za man mut la ka ara - da bir ma li yet farký ol masý kaçýnýlmaz. Ma ale sef ilaç har ca ma larýmýz da top lam saðlýk har ca ma larý içe ri sin de önem li bir yer tu tu yor. Türki ye'de ka mu ola rak ila ca 9 kat ril yon li ra ci varýnda bir kay nak ayýrýyo ruz. Türki - ye'nin ilaç ko nu sun da yak laþýk mil yar do larlýk bir pa - zar po tan si ye li var. Ve top lam saðlýk har ca ma larý içe ri sin de ilaç har ca mamýz yak laþýk %40'lar ci varýnda. Te da viy le il gi - li hiz met le re da ha faz la kay nak ak tar mamýz ge re kir ken, ülke de ki ilaç har ca ma larý çok faz la. Bu nu ma kul se vi ye le re düþürme miz lazým. En önem li nok ta lar dan bir ta ne si ilaç tüke tim pro fi li miz son de re ce ne ga tif. Ülke miz de ilaç tüke ti - min de bi rin ci sýra da an ti bi yo tik ler var. Bir ülke bi rin ci sýra - da an ti bi yo tik, ikin ci sýra da en aðýr aðrý ke si ci le ri tüke ti yor - sa, bu nun ger çek ten top lan masý ge re kir. Top lum saðlýðý açýsýndan bel ki de en son kul lanýla bi le cek, mer mi de ki son kur þun olan an ti bi yo ti ði en yüksek se vi ye de, bi rin ci sýra da tüket me nin sor gu la masýný hem ka rar mer ci le ri ola rak hem de bu pi ya sanýn aktörle ri ola rak yap mak zo run dayýz. Türki - ye bu ilaç tüke tim pro fi li ni de ðiþ tir mek zo run dadýr". Yaþlýlarda ve Risk Gruplarýndaki Kiþilerde Pnömokok Aþýlamasýnýn Etkisi rih leri arasýnda düzenlenen ve Türkiye'de aþý ile ilgili mevcut sorunlarýn, geliþmelerin tartýþýldýðý I. Ulusal Aþý sempozyumu kapsamýnda gerçekleþtirilen bir mini konferansta, Sanofi Pasteur Týbbi Direktörü Sabin Arnoux da yaþlýlarda ve risk gruplarýndaki kiþilerde pnömokok aþýlamasýnýn etkisi konusunda bilgi verdi. Sabin ARNOUX Sanofi Pasteur - Fransa Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri ve Enfeksiyon Hastalýklarý Derneði'nin iþbirliði ile Eylül 2005 ta - Pnömokoklarýn diyabetik kiþilerde komplikasyonlarýn ve ayný zamanda hastaneye kabul ediliþin sebebi olduðunu belirten Arnoux, "Amerika'daki dernek hem flu hem pnömokok aþýlamasýnýn diyabetik hastalara yapýlmasýný önermiþ durumdadýr. Ayrýca, aþýlamanýn klinik faydalarý haricinde maliyet etkinliði üzerinde de durmak gerekir. Batý Avrupa'da ve Amerika Birleþik Devletleri'nde bu konuda yapýlmýþ bir çok çalýþma vardýr. Yapýlan bu çalýþmalarla aþýlamanýn pnömoni ya da diðer invaziv hastalýklarý önleye - rek etkili olduðu ortaya konulmuþtur" dedi. ACTUAL MEDICINE 81

4 Dünya Saðlýk Örgütü ve çeþitli ülkelerin pnömokok aþýlamasýnýn popülasyonun bazý gruplarýna yapýlmasý gerektiðini önerdiklerini ifade eden Sabin Arnoux, risk altýndaki kiþilerin özellikle yaþlýlar olarak belirtildiðini kaydetti ve þu anda birçok ülkenin kýsmen ya da tamamen bu tavsiyeye uyduðunu, Avrupa'da en fazla bu aþýlamayý yapan ülkenin Belçika olduðunu, özellikle saðlýk harcamalarý açýsýndan pnömokok aþýsýnýn düzeyine bakýldýðý zaman ise, Amerika Birleþik Devletleri'nin bu tür aþýlamayý en fazla yapan ülke olarak öne çýktýðýný söyledi. Arnoux, pnömokok aþýsýnýn öncelikli olarak yaþlýlara yapýlmasý gerektiðinin altýný çizdi ve "Yaþlýlar, hastaneye veya dok torlarýna gittiklerinde aþýlanabilirler. Hastaneden taburcu edilirken bu çok önemlidir. HIV enfeksiyonunda da HIV se - rum pozitivitesinin tanýsýnýn konulmasýndan iti ba ren aþýnýn yapýlmasý gerekir. Sonuç olarak diyebiliriz ki, eli miz deki veri - ler pnömokokal hastalýklarýn geliþmiþ ve ge liþ mek te olan dünyada gerçekten olumsuz anlamda büyük bir et kisinin olduðunu gösteriyor. Dolayýsýyla hastalýklarý ön le ye bilmek için aþýlama en iyi çözüm olarak karþýmýza çýký yor" dedi. Demir Þelasyon Tedavisinde Son Yenilikler yo lu ol du ðu nu be lirt ti. De fe ra si rox (ICL670) 700'ü aþkýn bi le þik arasýndan se çil miþ günde bir kez oral kul lanýlan ye ni bir de mir þe latörüdür di - yen Dr. Cap pel li ni, de mir þe las yon te da vi sin de ki son iler le - me ler için þun larý söyle di: Maria Domenica CAPPELLÝNÝ, MD Ýtalya Milan Üniversitesi Konjenital Anemi Merkezi 28 Eylül-2 Ekim 2005 ta rih le ri arasýnda Ýstan bul'da top la - nan 30.Dünya He ma to lo ji Kon gre si kap samýnda düzen le - nen "De mir Þe las yon Te da vi si" ko nu lu top lantýda Ýtal ya Mi - lan Üni ve ri si te si'nden Kon je ni tal Ane mi Mer ke zi Ýç Has - talýklarý Pro fesörü Dr. Ma ria Do me ni ca Ca ppel li ni "De mir Þe las yon Te da vi sin de Son Ye ni lik ler" baþlýklý bir su num ger - çek leþ tir di. "Ge nel ola rak transfüzyo na baðlý ane mi si ve özel lik le de ta - la se mi si olan has ta lar da tek rar la yan düzen li transfüzyon lar - dan kay nak la nan aþýrý de mir fiz yo lo jik ola rak vücut tan atýla - maz, so nuç ta ka ra ci ðer, kalp ve di ðer en dok rin or gan lar da de mir bi ri ki mi ve son ra da di ya bet, ka ra ci ðer ve kalp dis - fonk si yo nu ve ni ha yet er ken ölüm gi bi bir di zi kli nik prob - lem le so nuç la na cak olan kro nik de mir yüküne yol açar "di - yen Dr.Ma ria Do me ni ca Cap pel li ni, de mir þe las yon te da - vi si nin bu has ta lar da aþýrý de mir yükünü te da vi et me nin tek "De fe ra si rox her bir de mir ato muy la ka rarlý bir komp leks oluþ tu ra bil mek için iki mo leküle ih ti yaç göste ren üçlü bað - lan ma nok talý bir de mir þe latörüdür. Do laþýmdan kli ren si düþük ol du ðun dan (T1/ s) günde tek bir oral uy gu - la ma yapýla bi lir. In vit ro ve in vi vo mo del ler de to le ra bi li te si iyi, do ku de mi ri ni uzak laþtýrma ve de mir atýlýmýný ko lay - laþtýrma ka pa si te si yüksek bu lun muþ tur. De fe ra si rox (ICL 670) glo bal kli nik çalýþma prog ramý, de ney sel bir de mir þe - latörü için þim di ye ka dar yapýlmýþ en büyük pros pek tif çalýþma ol muþ tur. Faz I,II ve III çalýþma lar 2004 so nun da ta mam - lanmýþ ve bu nu ta ki ben Ni san 2005'de saðlýk yet ki li le ri ne gönde ril miþ tir. De fe ra si rox, FDA de da hil bir çok ya sal mer - ci ta rafýndan "hýzlý onay" statüsünde de ðer len di ril miþ tir. Bu ba þarýlý Faz I ve II çalýþma larýn ardýndan, De fe ra si rox'un et kin lik ve güven li ði ni kanýtla mak amacýyla, ye tiþ kin ve pe - di at rik be ta-ta la se mi has ta larýný içi ne alan ge niþ bir Faz III çalýþmasý yapýlmýþtýr.bu, transfüzyo na baðlý he mo si de ro zi si olup en gen ci 2 yaþýnda olan 586 has tanýn katýldýðý, 61 çalýþma mer ke zi ve 12 ülke de ger çek leþ ti ri len açýk eti ket li, çok mer kez li, ran do mi ze (De fe ra si rox ile DFO arasýnda) bir çalýþma ol muþ tur. Baþ langýçta ki ka ra ci ðer de mir içe ri ði (LIC) (2-3, >3-7, >7-14 ve >14 mg Fe(g dw) esas alýna rak, has ta lar günde tek doz, sýrasýyla 5, 10, 20 ya da 30 mg/kg/gün oral De fe ra si rox ya da haf ta da 5 gün mg/kg/gün doz - larýnda cil taltý DFO al mak üze re ran do mi ze edil miþ ler dir. Bu 82 ACTUAL MEDICINE

5 çalýþma da, 1 yýl bo yun ca günde tek doz oral De fe ra si rox uy - gu lan masý, DFO'ya ben zer bi çim de LIC'de kli nik le uyum lu ve is ta tis tik sel açýdan an lam taþýyan bir azal ma sað lamýþtýr. De fe ra si rox'un LIC (ka ra ci ðer de mir kon san tras yo nu) üze rin - de ki et ki si do za baðýmlý ol muþ tur: 20 ve 30 mg/ kg/gün'lük doz lar ka rarlý ya da aza lan LIC düzey le ri sað lar ken, 5 ve 10 mg/kg/gün'lük doz lar bu yüksek oran da transfüzyon gören grup ta ne ga tif bir de mir den ge si sað la mak ya da sürdürmek için çok ye ter siz ol muþ tur. Do za baðýmlý olan bu yanýt, te da - vi nin has tanýn spe si fik ge rek si nim le ri ne göre bi çim len di ri le - bil me si ne ola nak tanýmak tadýr. De fe ra si rox ge rek eriþ kin ler, ge rek se ço cuk lar da ge nel ola rak iyi to le re edil miþ tir. Has ta - larýn yalnýzca %3'ü Ad vers et ki le re baðlý ola rak çalýþma dan ayrýlmýþtýr. Ge li þim prog ramý bo yun ca ila ca baðlý ag ranülo si - toz, nötro pe ni ya da ar tral ji gözlen me miþ tir. Bugüne dek De - fe ra si rox (ICL670) ile il gi li mev cut ve ri ler ge nel ola rak bu ilacýn sürek li kan transfüzyon larý yapýlan has ta lar da ki kro nik de mir yüklen me si nin te da vi sin de et kin, iyi to le re edi le bi lir, kul lanýmý ko lay ve günde tek doz kul lanýla bi len bir oral de - mir þe latörü ol du ðu nu des tek le mek te dir ler." Novartis Onkoloji, Avon Vakfý "Meme Kanseri Ýle Mücadele Yürüyüþleri"nin Global Sponsoru Oldu No var tis On ko lo ji, Avon Vakfý ta rafýndan tüm dünya da yak laþýk 40 ülke de or ga ni ze edi len Me me Kan se ri ile Mü - ca de le Yürüyüþle ri'nin glo bal spon so ru ol du ðu nu du yur du. Avon Vakfý, bugüne de ðin tüm dünya da me me kan se ri için 350,000,000 do larýn üze rin de baðýþ top lan masýný sað lamýþ ve bu fo nu me me kan se riy le müca de le yi he def le yen bi lim - sel çalýþma la ra des tek ver mek için kul lanmýþtýr. No var tis On ko lo ji, ken di ni me me kan se ri te da vi le ri ve nüks ris ki nin azaltýlmasý üze ri ne araþtýrma yap ma ya ada - mýþ, has ta eði ti mi ve des te ði ne yýllarýný ver miþ bir ku ru luþ ola rak, me me kan se ri ne karþý müca de le de bu ulus la ra rasý ini si ya ti fin glo bal bir spon so ru ol mak tan gu rur duy du ðu nu be lirt ti Me me Kan se ri ile Müca de le Ak ti vi te le ri'ne katýlan 35'den faz la ülke de yürüyüþler, mo da göste ri le ri, ge çit tören - le ri, ba lon býrak ma ak ti vi te le ri, ak þam ye mek le ri, basýn kon - fe rans larý, araþtýrma sem poz yu mu gi bi çok sayýda farklý ak - ti vi te plan landý. Tüm bu ak ti vi te le rin amacý, kadýnlarý me - me kan se ri hakkýnda bil gi len me le ri için ce sa ret len dir mek ve me me kan se rin den kur tu lan larýn ce sa re ti ni kut la mak. Glo bal Kur de le Tu ru da, me me kan se rin den kur tu lan ka - dýn lar arasýnda ki glo bal baðý sim ge le mek için pem be bir kur de le nin týpký olim pi yat ate þi gi bi, me me kan se ri ne karþý sa vaþ ver miþ kadýnlar arasýndan ülke le ri ni tem sil et mek üze - re özel ola rak se çil miþ tem sil ci ler ta rafýndan el den ele ak ta - rý la cak. No var tis On ko lo ji, 23 Ekim Pa zar günü sa at 12:00'de Ýs - tan bul Be þik taþ Bar ba ros Parký'nda baþ la ya cak Avon Me me Kan se ri ile Müca de le Yürüyüþü'nde Glo bal Kur de le Tu ru Töre ni'ne me me kan se riy le müca de le eden he kim le rin bu yürüþe katýla rak, me me kan se ri ko nu sun da top lum bi lin ci - nin yüksel til me si ne yöne lik bu glo bal pro je ye des tek ver me - ye çaðýrdý. Bu ak ti vi te ler ile me me kan se ri ne iliþ kin farkýndalýðý arttýrmak, kadýnlarýn me me kan se ri hakkýnda ki en ye ni týbbi bil - gi le re eri þi mi ni sað la mak ve ha li hazýrda me me kan se riy le sa va þan kadýnlarýn des tek len me si amaç lanýyor. Miyelom Günleri III. Hasta Semineri Gerçekleþtirildi Üçüncüsü ger çek leþ ti ri len Mi ye lom Günle ri kap samýnda ki Has ta Se mi ne ri, Türk He ma to lo ji Der ne ði ve Ulus la ra rasý Mi ye lom Vakfý ta rafýndan, THD MMAK'si baþ kaný ve An ka ra Üni ver si te si He ma to lo ji Bi lim Dalý Öðre tim Üye - si Prof. Dr. Me ral Bek saç ve IMF Ulus la ra rasý Mi ye lom Der ne ði Baþ kaný Su sie No vis baþ kanlýðýnda düzen le di. Top - lantý, Türki ye'nin çe þit li bölge le rin den Ýstan bul'a ge len Mul tipl Mi ye lom has ta larýný has talýklarý ko nu sun da bil gi - len dir mek amacýyla ger çek leþ ti ril di. Se mi ne re dünya da bu alan da söz sa hi bi olan Ma yo Týp Fakülte si öðre tim üye si Prof. Dr. Bryan Du rie, Ce dars-sýnai Kan ser Mer ke zi öðre - tim üye si Prof. Dr. Ro bert Kyle, Cha ri te Üni ver si te si On - 84 ACTUAL MEDICINE

6 ko lo ji & He ma to lo ji Kli ni ði öðre tim üye si ünlü Türk bi lim adamý Prof. Dr. Or han Se zer ve Türki ye'den önem li ko nuþ - macýlar katýldý. Se mi ner günü düzen le nen basýn top lantýsýnda uz man lar mul tipl mi ye lom ko nu sun da bil gi ver di. Plaz ma hücre le ri - nin kon trolsüz ço ðal masý so nu - cu ke mik ili ði tümörü mi ye lom, bu tümörün ke mik ler de yay gýn ola rak bu lun masý ile olu þan has talýðýn mul tipl mi ye lom ola - rak tanýmlandýðýný be lir ten uz - man lar, bu has talýðýn ge nel lik le ile ri yaþ lar da (60-70' li yaþ lar - da) görüldüðünü an cak son yýllar da ülke miz de gi de rek genç ki þi ler de görülme ye baþ lan - dýðýný söyle di ler. Her yýl 100 bin de 4-5 ki þi nin bu has talýða ya ka landýðýný be lir ten uz man lar, has talýðýn en önem li be lir ti le ri nin þid det li ke mik aðrýlarý, ke mik ler de kýrýklar ya da þiþ lik, hal siz lik ve yor gun luk, kan da kal si yu - mun art masý so nu cu iþ tahsýzlýk, sýk id ra ra çýkma ve kabýzlýk ol du ðu nu, has talýðýn ne de ni nin ise henüz bi lin me di ði ni söyle di ler. Te da vi de ke mo te ra pi, ke mik le re yöne lik lo kal rad yo te ra pi, bi yo lo jik te da vi ve uy gun has ta lar da kök hücre nak li gi bi yöntem ler den ya rar landýklarýný ifa de eden uz - man lar, ke mik güçlen di ri ci ilaç lar ve kansýzlýðýn gi de ril me si gi bi des tek le yi ci te da vi nin de has ta larýn yalnýz ya þam süre - le ri ni de ðil, ya þam ka li te le ri ni de artýrmasý ne de ni ile önem li ol du ðu na dik kat çek ti. Mi ye lo manýn ne den le ri, ge - ne ti ði, semp tom larý ve so nuç - larý et ki le yen faktörler, mi ye lo - ma da taný ve te da vi yak la þým - larý, mi ye lo ma da in fek si yon lar, mi ye lo ma da kansýzlýk, mi ye lo - ma da ko agülas yon ve trom boz so run larý, taný ve iz lem de im - mi no lo jik la bo ra tu ar pa ra met - re le ri nin de ðe ri, mi ye lom da gö rüntüle me yöntem le ri, ke mik has talýðýna yaklaþým ve cer ra hi te da vi si, mi ye lo ma da re nal prob lem ler, ilaç te da vi - si, ye ni te da vi me tod larý ko nu sun da yapýlan kli nik çalýþma - lar, mi ye lo ma da aþýla ma se mi ner de ki ko nu baþlýklarýndan ba zý larýydý. Tümöre Özel Kanser Tedavisi Geliyor Dünyada 6 araþtýrma merkezinde çalýþmalarýný sürdüren Roc he AR-GE'nin Dün ya Baþkaný Prof.Dr. Jonathan Know les, kanser tedavisine ýþýk tutacak gen çipini ka mu o - yu na ta nýt tý. Gen çipi sa yesinde tümöre uygun kanser teda - vi si baþ latýlacak ve kiþiye özel kanser te da vi si uygulanacak. Gelecekte her 3 kiþiden 1'inin kanser olacaðýný öne süren Prof.Dr. Knowles, halen fareler üzerinde denedikleri ve olum lu sonuçlar aldýklarý hap þeklindeki bir molekülün, kan serli hücreleri küçülterek yok ettiðini söyledi. Ancak bu mo lekülün yalnýzca P53 geni normal olan kiþilere veri le bi - le ceðini belirten Prof. Dr. Knowles, bu molekülün önü - müz deki yýl insanlar üzerinde denenmeye baþlanacaðýný açýkladý. Roche olarak kansere çok önem verdiklerini belirten Prof. Knowles, 4 mer ke zin bu konuyu inceledeðini ve geçen yýl AR-GE harcamalarýnýn 5 milyar Ýsviçre Frangý olduðunu söyledi. Bu yatýrýmlarýn yarýsýnýn ilaç, diðer yarýsýnýn ise diagnostik alanda yapýldýðýný belirten Prof.Dr. Knowles, ça - lýþ malarýna ilk kez 7 yýl önce baþladýklarýný ve bu sürede bir - çok geliþme kaydettiklerini sözlerine ekledi. Bugünkü rakamlara göre gelecekte her 3 kiþiden birinin kan sere yakalanma ris ki nin çok yüksek olduðuna dikkat çe - ken Know les, yaptýklarý araþtýrmalar doð rul tusunda me ka - nizmalarý da test ettiklerini belirterek kanserin tedavi edile - bil me si için bunun çok önemli olduðunu vur guladý. Ýlaç la - rýn etkinliðinin artýrýlmasýnýn tedavide çok önemli bir aþa - ma olduðunun altýný çizerek "Yeni ve ö nemli mekanizma - larý test ediyoruz. Böy lece yeni tür kanserlere karþý birta kým ilaçlar geliþtirdik. Umuyorum ki yýl lar içinde yeni tedavileri sunacaðýz" dedi. Prof.Dr. Knowles, söz lerine þöyle devam etti: "Kanser te da visinde Roche olarak lider konumda yýz. Kansere yö ne lik 5 ilacýmýz var. Bu ilaç larýn her biri an lamlý ve önemli o ran da hastalarýn saðkalýmýný uzatýyor. Hatta ACTUAL MEDICINE 85

7 bazý ilaçlarýmýz tümör alýndýktan sonra hastalarýn belli bir süre kansersiz yaþamalarýný saðlý yor. Bu kanser te da vi sin de oldukça önemli bir geliþme". Moleküler diagnostik araþtýrmalarýn kan ser tedavisindeki önemine dikkat çeken Knowles, "Yýllardýr doktorlar doð ru hastaya doðru ilacý vermek için çalýþýyorlar ancak gü nü müz de yapýlan araþtýrmalar soncunda hastalýðýn mo le - kü ler ya pý sý ný daha iyi anlayabiliyoruz. Bunun sonucunda kiþiye yö ne lik tedavi önerebiliyoruz. Kanserli hüc relerin fonk si yon la rý ný gösteren gen çipi var. Bu çip he kimlere ne tür bir te da vi uy gu la - ya cak larý konusunda yar dým cý oluyor. P53 bütün hücrelerdeki çok önemli bir protein. P53, hücrelerin de ði þime uðramasýný önlüyor. P53 in san tümörlerinin Prof.Dr. Jonathan KNOWLES Roche Ar&Ge Dünya Baþkaný yüzde 50'sinde mutas yo na uð ruyor ve böylece kanser geliþi yor. O nun için biz bir test geliþtirdik. P53 ge nin deki de ði - þik likleri tespit edi yo ruz ve dola yý sýy la kan serin nerelerde geliþeceðini be lir li - yo ruz. P53'ü normal olanlarda yoðun bir tedaviye gerek yok, P53 geni büyük oranda mutasyona uð ra yanlara daha yoðun bir tedavi uy gu lu yo ruz" dedi. Bu testin 2006 yýlýnda dün ya nýn her tara - fýn da uygulanmaya baþ la ma sýný hedef - le diklerini belirten Know les, "Mole kü - ler diagnostik çalýþmalar sayesinde hastalýðýn prognozunu ve bu na baðlý olarak en uygun tedaviyi tespit edebili - yoruz. Gelecekte ilaçla diagnostiðin bir arada kullanýlmasý çok önemli olacak. Çünkü doðru ilacýn doðru hastaya ve - rilmesi maliyet açýsýndan da fayda saðlayacak" dedi. Saðlýklý Kilo Saðlýklý Beden, Kalbiniz Ýçin Dans Edin! Kalp ve damar hastalýklarýný ön lemek ve risk faktörlerini azaltmak için kamuoyunun bilinçlendirilmesine katkýda bu - lun mak amacýyla düzenlenen etkinlikler, bu yýl Türk Kalp Vak fý ve Beþiktaþ Belediyesi iþbirliði ile Bayer A.Þ'nin sponsorluðunda ve O.K.O. Müzik katkýlarýyla düzenlendi. Dün ya Kalp Günü etkinlikleri çerçe ve sin de Beþiktaþ Bar ba - ros Mey da ný'nda Özdener Koyutürk Or kestrasý eþliðinde yabancý dansçýlar Tango gösterisi sundular. Türk Kalp Vak - fý' nýn mobil araçlarýnda ücretsiz olarak yapýlan þeker, kalp sað lýðý ve kolesterol taramalarý da Dünya Kalp Günü et kin - lik leri arasýnda yer aldý. Dünya Kalp Günü etkinliklerinin altýncýsý Dünya Kalp Fe de - rasyonu tarafýndan tüm dünya ile birlikte bu yýl Tür ki ye' de de gerçekleþtirildi. Dünya Kalp Günü kapsamýnda "Sað lýk lý kilo saðlýklý beden, kalbiniz için dans edin!" sloganý ile 25 Ey lül Pazar günü Ýstanbul'da çeþitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik öncesinde düzenlenen basýn toplantýsýnda Beþiktaþ Belediye Baþkaný Ýsmail Ünal, ülkemizde kalp damar has ta - lýk larýnýn yüzde 38'lik bir oranla ölüm nedenleri arasýnda ilk sýrada yer aldýðýna dikkat çekerek, "kalp damar hastalýklarý geliþmiþ ülkelerde halen en önemli ölüm sebepleri ara - sýn da yer alýyor. Geliþmekte olan ül ke lerde de bu oran hýzlý bir yükseliþ içinde. Kalp damar has ta lýk larý yaþam kalitesini de olum suz etkiliyor. Bununla birlikte kalp damar hastalýklarý önlenebilecek sebeplere daya ný yor. Toplumun hastalýk risklerine karþý bilinçlendirilmesi bu nedenle çok önemli. Bu amaçla Beþiktaþ Belediyesi olarak, Dün ya Kalp Günü'nü bu yýl Türk Kalp Vakfý ile birlikte kutluyoruz. Toplum saðlýðý için bundan böyle benzer etkinliklerde yer almayý sürdüreceðiz" dedi. 86 ACTUAL MEDICINE

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 14.966AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet

YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ýslâma giriþin 1123. yýl coþkusu Tataristan ýn Ýslâma giriþinin 1123 üncü yýldönümü etkinliklerle kutlandý. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, ülkenin Kadim Bulgar þehrindeki kutlama etkinliðine

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar İSLÂM IN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cep boy, 140 sayfa, karton kapak B U G Ü N H E R K E S E Ü C R E T S Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.447 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Türkiye yi çölleþmeden kurtaracak proje u10 DA MAZÝMÝZE HAKARET EDEN 1057 SAYILI KANUN HÂLÂ YÜRÜRLÜKTE uya zar Os man Ön deþ, ha len yü rür lük te o lan 1057 Sa yý lý Ka nunun ne ol du ðu nu a çýk lar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 HAZÝRAN 2012 CUMA/ 75 Kr 12 EYLÜLCÜLERE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 HAZÝRAN 2012 CUMA/ 75 Kr 12 EYLÜLCÜLERE AVUSTURYA DA ÝSLÂMIN 100. YILI Avustur ya Ýs lâm Ce ma a ti Ka nu nu nun ka bul e dil me si nin 100. yýl dö nü mü Vi - ya na da dü zen le ne cek et kin lik ler le kut la na cak. Bu gün kü et kin lik le

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı