TJK NIN SES B R YILIN ARDINDAN. DÜfi SOKAKLARINDA M TOLOJ DEN GÜNÜMÜZE A BAKIfi SARTIGLIA FEST VAL. TAR H SIRTINDA TAfiIYANLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TJK NIN SES B R YILIN ARDINDAN. DÜfi SOKAKLARINDA M TOLOJ DEN GÜNÜMÜZE. 2009 A BAKIfi SARTIGLIA FEST VAL. TAR H SIRTINDA TAfiIYANLAR"

Transkript

1 TJK NIN SES KASIM / ARALIK 2009 n SAYI 125 n TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S Yeni sezonlar yeni heyecanlar ADANA / fianliurfa Kariyerinde artık Breeders Cup Classic de var ZENYATTA Veliefendi Koşusu UÇANBEY ADI G B... FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ B R YILIN ARDINDAN 2009 A BAKIfi DÜfi SOKAKLARINDA SARTIGLIA FEST VAL M TOLOJ DEN GÜNÜMÜZE TAR H SIRTINDA TAfiIYANLAR

2

3 2009 Biterken Ve gerçekten bir y l daha bitiyor. Kimimiz için büyük sevinçler, kimimiz için büyük üzüntülerle, ac s ve tatl s yla bitiyor. Zaman ne kadar çabuk geçiyor sözünü do rularcas na bitiyor. Birkaç hafta sonra yeni bir y l n geliflini kutlayaca z. Yeni y l n bize getirece i herfley bilmedi imiz sürpriz bir kutu içinde girecek hayat m za. O kutu içinden ç kacak yeni heyecanlar m z, yeni flampiyonlar m z Bu y l onlar konuflaca z, onlar izlemeye doyamayaca z. flte bu sene biterken bizde bu say ya 2009 un bir özeti ile bafllad k. Heyecanland ran, keyiflendiren kimi zaman hüzünlendiren anlar n k sac kta olsa bir hat rlayal m istedik. Sonras nda o atlar n baflrol oynad vazgeçemedi imiz festivallerden biri için Sardunya Adas na konuk olduk. Ortaça n bir oyunundan, 21.yüzy l n bir oyununa geçip, at üstünde k l c ile bambaflka bir kahramanl soyunduk nun stanbul un y l oldu unu Kültür Baflkenti unvan n ald n unutmad k. Ve Kültür Baflkenti Projelerinden biri olan ve çal flmalar na k sa bir süre önce bafllanan 3 mparatorluk tafl m fl bir meydan n, bir hipodromun bugün gün yüzüne ç kar lmaya çal fl lan tek duvar ndan gerilere gidip en ihtiflaml oldu u dönemleri hat rlayal m, hat rlatal m istedik. Tarihin kalabal k sayfalar ndan s yr ld m z anda her at sahibinin rüyas olan Breeders s Cup Classic yar fl için Santa Anita Park n kalabal na dald k. Yüz binlerin yeni flampiyon için heyecanla bekledi i o saatler Özetle 2009 bitti bitiyor için mi? nsan bal klama dalmal içine hayat n Bir kayadan, zümrüt bir denize dalarcas na Yaflad klar mdan ö rendi im bir fley var: Yaflad n m büyük yaflayacaks n, rmaklara, gö e, bütün evrene kar fl rcas na Çünkü ömür dedi imiz fley, hayata sunulmufl bir arma and r Ve hayat, sunulmufl bir arma and r insana. Ataol Behramo lu Mutlu Y llar Tjk ninsesi TJK NIN SES 3

4 TJK NIN SES AYLIK DERG Kas m - Aral k 2009 / Say 125 Türkiye Jokey Kulübü ad na mtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Baflkan Behçet HOMURLU Genel Yay n Yönetmeni Kübra ÇA LAYAN Yaz flleri Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) D fl Haberler Editörü Yurtd fl Yar fllar Editörü Kültür ve Sanat Editörü Yar fl Editörü Erkut DEL ORMAN K v lc m KENGER Mehmet B LBAfiAR Sonnur KARAKURT fiair GENÇERO Tasar m ve Uygulama Görsel Yönetmen ve Foto raf Editörü Arda OLGAÇ Foto raf Editör Yard mc lar Kadir Ç V C Tu çe ADAfi Katk da Bulunanlar Erhan ÖZSU Erdem VURGUN Mustafa AKAY Mustafa URAL Öyküm KAYA Özgün TOPALLIO LU Umut SERBESTLER dari ve Teknik Sat fl ve Pazarlama Müdürü Demet DOLTAfi Tel : (0212) Reklam ve Sat fl fiefi Nihan ULUÇAY Protokol ve Halkla liflkiler fiefi Sibel RAMAZAN Da t m ve Planlama Sorumlusu Ali hsan ERBEY Yönetim Yeri TJK Kurumsal letiflim Müdürlü ü Yay n Tasar m Grubu Ekrem Kurt Bulvar, Osmaniye, Bak rköy stanbul Tel : (0212) web : Yay n Türü Yerel Süreli Yay n Ayl k Bas m Tavasl Bas n Yay n Matbaac l k San. Tic. Ltd. fiti. Tel : (0212) Her hakk sakl d r. TJK NIN SES lisans yla yay mlanmaktad r. Bu dergide yer alan yaz, makale, foto raf ve ilüstrasyonlar n elektronik ortamlar da dahil olmak üzere ço alt lma haklar Türkiye Jokey Kulübü ne aittir. Yaz l ön izin olmaks z n hangi dile ve hangi ortamda olursa olsun materyalin tamam - n n ya da bir bölümünün ço alt lmas yasakt r. Bu dergi, bas n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. 4 TJK NIN SES

5

6 Ç N D E K L E R TJK NIN SES Veliefendi Kupas Veliefendi geçmifline tan kl k edecek yar fllardan birisini daha tarih yelpazesine ald. Uçanbey ve taraftarlar spektaküler bir bitiflin ard ndan ötekilerden bir ad m daha fazla bunu yaflad lar Y l na Bak fl Önemli koflu ve organizasyonlar ile 2009 a genel bir bak fl... Sihirbaz Güney Afrika da Sihirbaz lakapl jokeyimiz Halis Karatafl, Jokey Turnuvas için Güney Afrika dayd. Bin Sembolün Festivali Sartiglia Sardunya Adas n n Oristano Kasabas her y l Orta Ça dan günümüze kadar gelen bir gelene in renkli görüntülerini festivale çeviriyor. 6 TJK NIN SES

7 TJK NIN SES Tarihi S rt nda Tafl yanlar Birkaç yüzy ll k mazisi varsan lan ve bugün birçok dilde at arabas anlam na gelen Fayton un mitolojik dönemlere dayanan hikayesini biliyor muydunuz? At ve K l ç Avc s ndan tüccar na, köylüsünden çiftçisine kadar herkes hayatta kalmak peflinde. Bilgisayar tutkunlar n gizemine hapseden Türk yap m oyun huzurlar n zda. Breeders Cup 6 & 7 Kas m günlerinde Santa Anita Park ta büyük heyecan vard. 3 Dev mparatorluk, Bir Meydana S ar m? Üç Dev mparatorlu un belki de tek ortak noktas yd Atlar... Ve o at yar fllar yd tüm halk biraraya getiren sosyal güç. TJK NIN SES 7

8 K A S I M Y A R I fi L A R I VEL EFEND KOfiUSU UÇANBEY /G1 Veliefendi Koflusu, 2003 y l ndan bu yana yar fl programlar m zda A Grubu Arap atlar yerine yeni grubunda, 4 ve yukar yafll Arap atlar aras nda koflulmaktad r ve 2800 metrelik uzun mesafesiyle 4 ve yukar yafll Arap atlar n n en uzun mesafeli grup yar fl d r. Safkanlar için dayan kl l n önemli oldu u bu kofluda, son y llarda kazanan safkanlara bakarsak 2001 y l nda Zengino lu (Tuna 6), 2002 y l nda Atak (Sava) isimli atlar n kazand n görüyoruz y l nda yeni grubunda ilk kazanan safkan ise, 2001 galibi Zengino lu dur y l nda Angora (Albatur), 2005 y l nda lkbahar (Rikardo), 2006 y l nda da Kafkasl (Cafl) bu kofluyu kazanm fl atlard r y l nda da Kafkasl n n kazand koflunun 2008 galibi ise zbatur (Albatur) olmufltur. Son dönemine damga vuran ayg r, bu kofluda 2 yavrusu ve 1 torunu ile Albatur olmufltur ki bu y l koflulan Veliefendi Koflusu na bakt - m zda ise, bu say ya bir ilave yapan Uçanbey i (Cafl) görüyoruz. 14 safkan n kat l m yla, 15 Kas m günü Veliefendi Hipodromu nda koflulan yar flta iki kez galip gelen Kafkasl en önemli isim konumundayd. Bu safkan n yan nda iyi bir y l geçiren Hayat m ve son baflar l koflusu ile Aksi Çocuk di er flansl gösterilen atlard. Veliefendi Koflusu toplu halde start ç k fl yla bafllad. lerleyen metrelerde Serteser numaray alarak kaçmaya bafllarken Serteser in ard nda Taflanbey, Aksi Çocuk ve dördüncülükte ise Günaltay vard. Daha sonra Özgenim, Yalç ner, Rast, Sarus, Soylutay, Uçanbey, Berkefflan Remo, Kafkasl, Hayat m s - ras yla 1600 metre start yeri geçildi. Buralarda Aksi Çocuk ataklara bafllad ve ön s ralardaki safkanlar atlayarak liderli i alan isim oldu ve bu konumunu viraj dönene kadar sürdürmeyi baflararak viraj önde dönen safkan oldu. Viraj dönüldükten sonra ortalardan Kafkasl, Hayat m ve d fl kulvardan da Uçanbey kuvvetli ataklara bafllad lar. Bunlardan en kuvvetli isim Uçanbey oldu ve bu önemli mücadelede potoyu Gökhan Kocakaya ile önde geçmeyi baflard. Uçanbey in ard nda Hayat m, Ahmet Çelik idaresinde ikinci, Kafkasl, Mehmet Kaya ile üçüncü, Aksi Çocuk ise jokeyi Halis Karatafl ile dördüncü oldular metre çim pist bitirifl derecesi olurken senenin ç k fl yapan ismi Gökhan Kocakaya Gazi ve Baflbakanl k Koflular ndan sonra bir baflka G1 mücadele olan Veliefendi Koflusu nu da 8 TJK NIN SES

9 kazanmay baflard. Birincilik ikramiyesi tl olan bu büyük mücadelenin farklar ise yar m boy 2 boy 4 boy olarak kay tlara geçti. Uçanbey, Ziya Adalar n sahibi oldu- u bir safkan, antrenörü ise Murat Gülide. Karacabey Tar m flletmeleri taraf ndan yetifltirilen, Cafl Sanibella orijinli 2003 do umlu erkek bir safkand r. Uçanbey in yar fl performans ise oldukça baflar l. Günümüze dek 48 kez start alm fl olan safkan, bu 48 start n n 13 ünü kazanabilme baflar s gösterirken, 11 kez ikinci, 7 kez üçüncü ve 5 kez ise dördüncü olmay baflarm flt r. Bir baflka deyiflle 48 yar flta 36 kere tabelaya girmifl ki bu da çok önemli bir baflar n n göstergesi. Uçanbey in 13 birincili inin aras nda 10 tanesi grup ve k sa vadeli yar fllar olurken, Veliefendi Koflusu ilk G1 birincili idir. Bunun yan nda iki G2, üç G3 ve dört de KV birincilikleri bulunuyor. Kazanm fl oldu u önemli yar fllar aras nda ise, 23 Nisan Koflusu, Mohaç Koflusu, zmir Vali Kupas Koflusu, Aziziye Koflusu gibi yar fllar bulunuyor. Oldukça baflar l bir Albatur yavrusu olan Cafl, yar fl hayat boyunca 39 kez yar fl koflup, 16 kez birincilik elde etmifl önemli bir isim. Kazanm fl oldu u 16 yar fl n 8 tanesi G1, 3 tanesi G2, 3 tanesi G3 s n ftad r ki bu da oldukça önemsenecek bir tablo oluflturmaktad r. lk jenerasyon taylar 2005 y l nda koflmaya bafllayan Cafl n yavrular 2005 y l nda toplam , 2006 da , 2007 senesinde , 2008 de ve 2009 da ise flu ana kadar Lira ikramiye kazanm fllard r, iflte bu tablo Cafl n yar fl hayat kadar, yavrular n n da çok baflar l oldu unun bir göstergesidir. Baflar l ayg r n ön plana ç km fl temsilcilerine bakt m z zaman ise ilk s rada lira gibi yüksek bir kazanca sahip flu an 7 yafl ndaki Kafkasl y görüyoruz. Hemen flunu da hat rl yoruz ki Kafkasl, Dünya Arap At Organizasyonu WAHO taraf ndan 2006 y l nda baflar lar ndan dolay ödüle lay k görülmüfltü. Kafkasl n n takipçisi Cafl temsilcisi ise Veliefendi Koflusu galibi Uçanbey, kazanc ise lira. Di- er ön plana ç kan Cafl yavrular ndan lira kazanc yla Zigana, lira kazanc yla Fermande yi sayabiliriz. Cafl n yeni jenerasyon 3 yafll taylar nda 5 tay bulunuyor, bunlar n 3 tanesi koflmufl ve birisi kazanm fl, birisi ise ikinci ve üçüncü olmufltur. Uçanbey / a.e ATIN SAH B M. Z YA ADALAR A KUPASINI TJK GENEL SEKRETER BAHADIR GÖDEK VERD UÇANBEY Cafl Veliefendi Koflusu nda son on y l n sonuçlar ise flu flekildedir: 00 Antepli (Bodrum) Arslan Birdal ç 01 Zengino lu (Tuna 6) Yalç n Aka aç ç 02 Atak (Sava) Sadettin Boyraz ç 03 Zengino lu (Tuna 6) Halis Karatafl ç 04 Angora (Albatur) Halis Karatafl ç 05 lkbahar (Rikardo) Ömer Kaya ç 06 Kafkasl (Cafl) Selim Kaya ç 07 Kafkasl (Cafl) Selim Kaya ç 08 zbatur (Albatur) Mehmet Kaya ç 09 Uçanbey (Cafl) Gökh. Kocakaya ç Sanibella Albatur Mahsuse42 Samtyr Sanna Satvet Mencule11 Hilalüzzaman25 Mahsuse40 Sambor Tryncza Wist Sasanka TJK NIN SES 9

10 K A S I M Y A R I fi L A R I HARALAR KOfiUSU ÖZDURAN /G1 3yafll Arap taylar n n sezon içindeki önemli s navlar ndan birisi olan Haralar Koflusu ayn zamanda Arap taylar n n sezonun son G1 mücadelesi olma özelli ini de tafl maktad r metre kum pistte koflulan Haralar Koflusu nun bu y lki birincilik ikramiyesi ise tl idi. 14 Kas m günü Ankara 75. Y l Hipodromu nda koflulan bu önemli G1 yar flta 12 tay birincilik mücadelesi için piste ç kt lar. Kofluda eküri safkanlar Bürkan, Eryaman ve fiankatan d. Bu üç tay n eküri olmas n n yan s ra yar flta ilk flans da ald klar n belirtmeliyiz. Eküri taylara ganyan oranlar aç s ndan en yak n safkan ise Özduran olarak gözükmekteydi. Taylar piste ç k p startta yerlerini ald ktan sonra Haralar Koflusu için start verildi ve bu önemli yar fl bafllad. fiahdemir ve Parskan n hafif tereddüt ile 1-2 boy kadar geç bafllad yar flta liderli i alan tay Özduran n önünde Korbatur olurken takipçileri ise Kolçak t. Daha sonra Eryaman, Birolum, Bürkan, Göktekin, Hünerk z, Polatalp, fiankatan s ras yla 600 lere kadar gelindi. 600 ile 400 aras nda temposunu yükselten isim Özduran olurken yar fl n da düzlük dönüldükten sonra liderli ini alan tay oldu. Buralarda ataklar n artt ran Kolçak, Özduran yakalamaya çal fl yordu fakat Özduran, Kolçak n bu etkili ataklar na cevap vererek etkilenmeden jokeyi Sadettin Boyraz n idaresinde, Haralar Koflusu nun bu seneki birincisi olmay baflard. Tabelan n di er s ralar n paylaflan taylar ise s ras yla Gökhan Kocakaya ile Kolçak, Ömer Kaya ile Göktekin ve Halis Karatafl ile Eryaman oldular y l Haralar Koflusu nun 1400 metre kum pist bitirifl zaman olurken farklar da yar m boy 4 boy 2 boy oldu. Özduran, Karacabey Tar m flletmeleri yetifltirmesi ve son iki koflusunda önemli bir form yükselmesi göstermifl bir isim. Safkan n sahibi Mevlüt Taniyit, antrenörü ise Nedim Köçken dir. Bilgin Aybast orijinli 2006 do umlu bir tay olan Özduran yar fl hayat na 26 Nisan 2009 tarihinde stanbul Veliefendi Hipodromu nda kat ld kum pistte bir Maiden yar flla bafllam fl ve beflinci olmufltur. 17 gün sonra 13 May s ta yine kum pistte bir Maiden yar fla daha kat lm fl ve kazanarak ilerisi için olumlu sinyaller vermeye bafllam flt r ki bir tay için ikinci yar fl nda maidendan ç kmak oldukça önemli bir sonuç. Daha sonra yine stanbul da 31 May s günü start alan Özduran kum pist fiartl 2 bir yar flta ikinci olmufl ard ndan 21 Haziran günü tekrar kum pistte bir KV yar fl kazanarak kumda baflar l olaca n n haberlerini adeta vermifltir. Bu tarihten itibaren Veliefendi pistinde aral klarla 6 yar fl koflan tay bunlar n ilk üçünde tabela d fl kalm fl son üçünde s ras yla dördüncü, dördüncü ve üçüncü olmufltur. 7 Temmuz tarihinde zmir kum pistinde kat ld G2 mücadele zaferi ard ndan 1 hafta sonra Anka- 10 TJK NIN SES

11 ra da kat ld Haralar Koflusu G1 i kazanarak kendini ispatlam fl ve adeta flampiyonluk arenas nda ben de var m demifltir. Baflar l tay n yar fl hayat n özetleyecek olursak, 12 yar fl, 4 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük ve 2 de dördüncülük ald görülür. Birinciliklerinin aras nda bir G1, bir G2 ve bir de KV yar fl; bir tay, sahibi, yetifltiricisi ve tüm ekibi ad na oldukça sevindirici bir tablo Bu koflunun sonucuna bakt m zda, Arap at yetifltiricili imizde önemli bir ayg r olan Bilgin in üstünlü ü bir kez daha öne ç km fl oldu ki Haralar Koflusu nun birincisi, ikincisi ve üçüncüsü Bilgin yavrusu taylard r. Kofluyu kazanan Özduran, Bilgin ile Sülo k z Aybast dan olmad r. kinci olan Kolçak ise Rüzgar. 30 k z 38. Necme den olmad r. Bu durumda ilk iki dereceyi paylaflan safkanlar Bilgin yavrusu isimler olmalar yan nda k srak baba hatt nda da ayn kan tafl maktad r. Bilgin (Serhanbey-Hamde 46), yeni say labilecek bir ayg r desek yeridir, yar fl hayat boyunca kat ld 51 yar fl n 16 s n kazanm fl ve bunlar n da 6 tanesi aç k yar fllard r. Bilgin in ilk jenerasyon taylar 2007 y l nda koflmaya bafllad y l nda 7 tay start alm fl ve toplam lira gibi bir kazanç elde etmifllerdir y l na bakt m zda 15 tay koflmufl ve liral k kazanç elde etmifllerdir. Günümüzde 2009 da ise koflan tay adedi 32 ve kazanan adedi 22, flu ana kadar bu taylar n elde etmifl olduklar kazanç ise toplamda lirad r. Bu tablo bize gösteriyor ki Bilgin yeni bir ayg r olmas na karfl n her geçen y l daha da baflar l olmaktad r. Bu itibarla bu yeni ayg r m z n Arap at yar fllar nda bundan böyle ad n n s k s k duyulaca ndan hiç flüphe yoktur. Önceki sat rlarda da belirtti imiz gibi Haralar Koflusu gibi önemli bir G1 Arap tay yar fl nda, tabelan n ilk üç tay n n Bilgin yavrular olmas oldukça önemli ve baflar l bir detay. Bilgin in baflar l yavrular na bakacak olursak, 3 yafll tay jenerasyonunda öne ç kan Özduran ve Kolçak n d fl nda Göktekin i de görüyoruz. 4 yafll jenerasyonda 46 yar flta 9 birincilik (bunlar n 5 tanesi KV yar fllar) ile Hüsna y, 5 yafll jenerasyonda ise 35 yar flta 11 birincilik (6 Grup, 2 KV) ile Yücelay akl m za gelen isimler. Yücelay toplam kazanc Lira ile en fazla kazanan Bilgin yavrusu, onu liral k kazançla Hüsna, lira ile Özduran ve liral k toplam kazanç ile Göktekin izliyorlar. KUPAYI TARIM filetmeler GENEL MÜDÜRLÜ Ü ATÇILIK DA RE BAfiKANI EM N PEKKAYA VERD Özduran / d.e Bilgin Aybast Serhanbey Hamde46 Sülo A Keen Queen ÖZDURAN Haralar Koflusu nda son on y l n sonuçlar ise flu flekildedir: 00 Tamerino lu (Tulyad) Fuat Çakar ç 01 Demirkaz k (Demirk r) Yalç n Aka aç ç 02 Yaflarc k (Berkofl) Mehmet Kaya ç 03 Karaya z (Demirk r) Halis Karatafl ç 04 Bolkar (Özgün) Fuat Çakar ç 05 Atefltopu (Umutbey) Yemen Tunç ç 06 Ufukbir (Albatur) Selim Kaya ç 07 Ayabakan (Özgün) Halis Karatafl ç 08 Nursevil (Sülo) Nurettin fien k 09 Özduran (Bilgin) Sadettin Boyraz k Seklavi31 Kemiyetül rak18 Tulrab Gülbahar Önal Zehra81 Wiking Kenia TJK NIN SES 11

12 K I S A K I S A TJK NIN SES

13 0 9 TJK NIN SES 13

14 At yar fllar nda yasad fl bahisle mücadele semineri / 23 Ocak TJK Ola an Genel Kurulu / 22 fiubat 23 Ocak Cuma tarihinde Türkiye Jokey Kulübü nün ev sahipli inde Ankara Sheraton Hotel & Convention Center da gerçekleflen At Yar fllar nda Yasa D fl Bahisle Mücadele seminerine dünya atç l k camias n n en önemli kurulufllar n n temsilcileri kat ld. Seminere; Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker, Uluslararas Yar fl Otoriteleri Federasyonu (IFHA) Baflkan Louis Romanet yan s ra rlanda, Hong Kong ve Japonya dan da sektörün önemli isimleri kat ld. 22 fiubat Pazar günü stanbul Veliefendi Hipodromu nda yap lan TJK Ola an Genel Kurulu nda Türkiye Jokey Kulubü Baflkanl na Behçet Homurlu seçildi. Yine ayn kongrede yap lan seçimle Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Bahad r Gödek, Cüneyt Çal c o lu, Dr. Ender Ayd ner,u ur Alp Atan, Sadrettin Rüfltü Güney At ve fiükrü Erdem, seçildi. Manila y kaybettik / 28 fiubat TJK n n baflar l ayg r Manila, 28 fiubat Cumartesi sabah zmit Afl m stasyonu nda Aort kökü y rt na (Aortic Ring Rupture) ba l olarak iç kanama sebebiyle öldü. n Tu çe ADAfi Nihan ULUÇAY Sibel RAMAZAN Sonnur KARAKURT 14 TJK NIN SES

15 At takip sistemi / 26 Nisan Almanya da TJK Kupas / 13 Nisan 13 Nisan Pazartesi günü Almanya n n Münih kentinde Türk-Alman dostlu u temal koflu günü düzenlendi. "Türkiye Jokey Kulübü Kupas Koflusu nun da yap ld günde, Türk jokeyler Halis Karatafl, Bar fl Kurdu ve Ak n Sözen at bindi. "Türkiye Jokey Kulübü" Koflusu nu Stall D'Angelo nun sahibi oldu u, William Hickst'in antrene etti i Atila Sher Danon isimli safkan, jokeyi Andreas Suborics ile kazand. At n ilgililerine ve jokeyine ödüllerini, Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Behçet Homurlu ve TJK Muhasip Üyesi Cüneyt Çal c o lu verdi. ANDREAS SUBORICS, CÜNEYT ÇALICIO LU NDAN PLAKET N ALIRKEN.. 26 Nisan da stanbul sezonun bafllamas yla birlikte TJKTV yay nlar nda da TRA- KUS at takip sistemi devreye girdi. Avrupa ve Amerika da birçok hipodromda kullan lan sistemle, ekrana verilen grafik ve 3D görüntülerle yar flseverlere koflan atlar n süratleri, mesafeleri geçifl süreleri, ganyanlar ve yar fl s ras ndaki konumlar gibi bir çok istatiksel bilgi ekrandan izlenebiliyor. Yeni Asli Üye / 26 Nisan Singapur da TJK Kupas / 11 Nisan Malayan Racing Association (MRA) ve TJK aras nda karfl l kl olarak düzenlenen koflulardan, ilki olan The Jockey Club of Turkey Kranji Stakes 11 Nisan 2009 da Singapur da gerçekleflti. Kofluyu Ace Armada, jokeyi V. Duric ile kazand. Kazananlara ödüllerini TJK Asli Üyesi Sadettin At verdi. 22 fiubat ta yap lan kongrede Esra Atman Özyi it ve nci Özdemir den sonra Asli Üye seçilerek kulübün üçüncü bayan Asli Üyesi olan K. Meliha Eliyeflil e rozetini, stanbul Yar fl Sezonu nun aç ld 26 Nisan da yap lan törenle Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker takt. TJK NIN SES 15

16 Ankara Sezon Aç l fl / 2 May s Avrasya Ekonomi Zirvesi Koflusu / 7 May s Ankara 75. Y l Hipodromu nda 2 May s Cumartesi günü lkbahar-yaz Sezon aç l fl gerçekleflti. Ayn gün düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupas Koflusu'nu, Erdin Düzarat' n sahibi oldu u Turbo, jokeyi Halis Karatafl'la kazand. At sahibi Erdin Düzarat kupay TBMM Baflkan ad na Baflkan vekili Eyyüp Cenap Gülp nar dan ald Aprantiler rlanda da / 12 May s 2008 y l nda mezun olan aprantiler aras ndan seçilen, Dorukhan Palaur, Baran Öztürk, Gökhan Sar gül, smail Güngörmez ve Halil Par ldar e itim almak üzere 12 May s Sal günü rlanda Race Academy e gitti. AT SAH B ERCÜMENT ATLI, MARMARA GRUBU BAfiKANI AKKAN SÜVER, 9. CUMHURBAfiKANI SÜLEYMAN DEM REL, TJK BAfiKANI BEHÇET HOMURLU Marmara Grubu Vakf taraf ndan bu y l 12. si düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi 6 8 May s tarihleri aras nda stanbul da gerçekleflti. Bu önemli organizasyonda Marmara Grubu Vakf ve TJK iflbirli iyle Avrasya Ekonomi Zirvesi Kupas Koflusu düzenlendi. 40 ülkeden üst düzey yetkili, stanbul Veliefendi de bir araya gelerek, TJK y ve Türk Atç l - n daha yak ndan tan ma f rsat buldu. Aralar nda 9. Cumhurbaflkan Süleyman Demirel olmak üzere, Kosova Cumhurbaflkan Fatmir Sejdiu, Bulgaristan Eski Cumhurbaflkan Petar Stoyanov, Romanya Eski Cumhurbaflkan Ion Illiescu gibi üst düzey protokolün oldu u davetliler koflunun ard ndan onurlar - na verilen resepsiyona kat ld lar. Avrasya Ekonomi Zirvesi Koflusu nu jokeyi Halis Karatafl ile kazanan Yeni Lira n n sahibi Yusuf Atl y vekaleten o lu Ercüment Atl kupas n, 9. Cumhurbaflkan Süleyman Demirel in elinden ald. Göz Nurunu Koruma Vakf Koflusu / 8 May s Göz Nurunu Koruma Vakf 'n n 25. y l etkinlikleri çerçevesinde, 8 May s Cuma günü vak f ad na kupal koflu düzenlendi. Koflu günü hipodroma gelen yar flseverlere, ücretsiz olarak vak - f n gezici araçlar nda uzman hekimler taraf ndan göz taramas yap ld. 16 TJK NIN SES

17 AVIVA Koflusu / 15 May s Difli Tay Deneme Koflusu / 17 May s 15 May s Cuma günü Aviva Sigorta A.fi. sponsorlu unda yap lan kupal kofluyu Olivium isimli safkan, jokeyi Sadettin Boyraz ile kazand. At n sahibi Hüseyin Koçak a kupas n Aviva Sigorta A.fi. Genel Müdürü Ertan F rat verdi. 17 May s Pazar günü Bilyoner.com un sponsorlu unda gerçekleflen kofluyu kazanan Ch n n sahini Doruk Y lmaz ad na kupay efli Neslihan Y lmaz Çukurova Holding cra Kurulu Üyesi F.fiadi Gücüm'ün efli Sevgi Gücüm den ald. Kofluyu kazanan at n antrenörü Koray Örnek e ise plaketini Bilyoner.com Genel Müdürü Sait Kayahan verdi. Arkan ve Ergin Kupas / 24 May s Arkan ve Ergin JPA International sponsorlu unda yap lan kupal kofluyu Good Memory, Ak n Sözen le kazand. Kazananlara ödüllerini JPA International CEO su Herve Puteaux ile Arkan ve Ergin Yeminli Mali Müflavirlik Yönetim Kurulu Üyesi Refik Arkan verdi. Erkek Tay Deneme Koflusu / 17 May s fl dünyas Veliefendi de / 17 May s W o r l d P r e s i d e n t Organization (Dünya Baflkanlar Organizasyonu) üyesi olan ifl dünyas n n önemli isimleri, 17 May s Pazar günü Gazi Koflusu flampiyon adaylar n n kofltu u yar fllar izlediler. Çukuroba Holding cra Kurulu Üyesi Fikri fiadi Gücüm ün ev sahipli inde gerçekleflen davete Ceylan-Zuhal Pirinççio lu, Aaron-Adel Nommaz, Sara Rodrik gibi ifl ve cemiyet hayat n n önemli isimleri kat ld. 17 May s Pazar günü Bilyoner Sponsorlu unda stanbul Veliefendi Hipodromunda koflulan Bilyoner.com Erkek Tay Deneme ve Difli Tay Deneme Kupas Koflular na,bilyoner in çok say da davetlisi kat ld. Erkek Tay Deneme galibi Invisible Son un sahibi Ayflegül Kurtel kupas n Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s ve Bilyoner.com Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Taner den ald. TJK NIN SES 17

18 Adana da Engelli Gençler Festivali / 19 May s Vehbi Koç Kupas Koflusu / 3 Haziran D LEK SABANCI Adana Yefliloba Hipodromu nda 19 May s günü Engelli Gençler Festivali düzenlendi. K br s, sveç, Azerbaycan, Suriye, Bulgaristan ve Romanya dan 46 engelli okulu ve ba l derneklerin kat ld festivalin konuklar aras nda Adana Kent Konseyi Engelliler Meclisi Baflkan pek Kobaner ile Sabanc Vakf Kurucusu Dilek Sabanc da vard. Büyük Kulüp Koflusu / 24 May s BÜYÜK KULÜP GENEL SEKRETER MEHMET SEREN KAZANAN ATIN SAH B TJK ASL ÜYES SERDAL ADALI 24 May s Pazar günü düzenlenen Büyük Kulüp Kupas Koflusu nu Out of Control isimli safkan, jokeyi Selim Kaya ile kazand. Büyük Kulüp üyelerinin de kat ld bu önemli yar fl gününde, at sahibi Serdal Adal ya kupas n Büyük Kulüp Derne i Genel Sekreteri Mehmet Seren Dinçler verirken, antrenör Yücel fiimflek'e Büyük Kulüp Derne i Yönetim Kurulu Üyesi Okan O uz, jokey Selim Kaya'ya da Büyük Kulüp Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Duran Akbulut birer kupa verdi. Türkiye nin ilk sanayicilerinden merhum Vehbi Koç ad na 3 Haziran Çarflamba günü düzenlenen koflu vesilesi ile Koç Ailesi ve TJK n n ev sahipli inde gerçekleflen davete ifl ve cemiyet dünyas n n ünlü isimleri kat ld. Vehbi Koç Kupas Koflusu nu Kemal Kurt un sahibi oldu u Kurtiniadis kazand. Kofluyu kazanan at n sahibi Kemal Kurt'a kupas n, Koç Holding fieref Baflkan Rahmi M. Koç verirken, kupa törenine Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa V. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç da yer ald. Tar m ve Köyiflleri Bakanl Koflusu / 13 Haziran KAFKASLI Ankara 75. Y l Hipodromu nda 13 Haziran Cumartesi günü bu y l 61 incisi düzenlenen Tar m ve Köyiflleri Bakanl Kupas Koflusu nu Remazan Kaya n n sahibi oldu u Kafkasl, jokeyi Selim Kaya yla 3 üncü kez kazanmay baflard. Koflunun ard ndan düzenlenen kupa töreninde, Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker taraf ndan kazanan at n sahibi Remazan Kaya ya kupas, antrenör Cengiz Tekin Köse ve jokey Selim Kaya ya plaketleri verildi. 18 TJK NIN SES

19 83. Gazi Koflusu / 28 Haziran 83. Gazi Gala Gecesi / 27 Haziran 83. Gazi Koflusu öncesinde düzenlenen Gazi Balosu, 27 Haziran Cumartesi günü gerçekleflti. Sunuculu unu Ceylan Saner in yapt gecede Orhan fiall er Senfoni Orkestras ve Ferhat Göçer sahne ald. Seçkin davetlilerin kat l m yla gerçekleflen geceye politikac lar, ifl ve sanat dünyas ve medyan n önde gelen isimleri yan s ra Türkiye nin ve dünyan n uluslararas atç l k ve yar flç l k sektörünün temsilcilerinden oluflan yaklafl k 900 kifli kat ld. K srak Koflusu / 28 Haziran Gazi Koflusu Sergisi Üç yafll safkan difli ngiliz taylar na mahsus 54 ncü K srak Koflusu nu, Live Well jokeyi Selim Kaya ile kazand. Kazanan at n sahibi M. Hanefi Esin e kupas n, Tar m ve Köyiflleri Bakanl Müsteflar Yard mc s ve Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi Dr. Nihat Pakdil verdi y l Gazi Koflusu etkinlikleri çerçevesinde City s de düzenlenen 83 Y ld r Gazi çin Kofluyoruz temal foto raf sergisi, sanatseverlerin be enisine sunuldu. Sergi vesilesiyle aç lan an defterine, Gazi Koflusu ve Gazi Balosu nda bulunma iste- ini en iyi flekilde ifade eden kifliler, organizasyona da kat lma flans na sahip oldular. Bu y l 83. sü yap lan Gazi Koflusu nu Ahmet K l çc o lu nun sahibi oldu u, K. Savafl Mucur un antrene etti i M - RAM S, jokeyi Gökhan Kocakaya ile kazand. At n sahibine kupas n ve antrenörü ile jokeyine ödüllerini Cumhurbaflkan Abdullah Gül e vekâleten Cumhurbaflkanl Genel Sekreteri Mustafa sen verdi. Çim pistte yap lan 2400 metrelik kofluda ÇAKILHAN ikinci, CHI üçüncü, ZEEV de dördüncü olarak tabelay tamamlad. TJK NIN SES 19

20 Arjantin Jokey Kulübü Koflusu / 28 Haziran ARJANT N JOKEY KULÜBÜ BAfiKANI BRUNO QUINTANA VE Efi, TJK BAfiKANI BEHÇET HOMURLU YAVUZ YILMAZ, TJK MUHAS P ÜYES CÜNEYT ÇALICIO LU Arjantin Jokey Kulübü ad na düzenlenen koflu 28 Haziran Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda yap ld. Kofluyu Yavuz Y lmaz n sahibi oldu u O lum Emre isimli safkan, jokeyi Murat Gündüzeli'yle kazan rken, kazananlara ödüllerini Arjantin Jokey Kulübü Baflkan Bruno Quintana verdi. Teksan Jeneratör Kupas Koflusu / 5 Temmuz Baflbakanl k Kupas Koflusu / 26 Temmuz 5 Temmuz günü Veliefendi Hipodromu nda düzenlenen Teksan Jenaratör Kupas Koflusu nu Radikal King isimli safkan, jokey Gökhan Gökçe ile kazand. Kofluyu kazanan at n sahibi Mustafa Memik ad na o lu Harun Memik'e kupay, Teksan Jeneratör Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Ata verdi. K br s ta TJK Kupas / 12 Temmuz Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Jokey Kulübü nce gerçeklefltirilen, Türkiye Jokey Kulübü Kupas Koflusu, 12 Temmuz Pazar günü K br s Alayköy Hipodromu nda kofluldu. Koflu vesilesiyle, TJK Baflkan Behçet Homurlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri KKTC de ziyaretlerde bulundular. INSPECTOR / GÖKHAN KOCAKAYA 26 Temmuz günü 58. si düzenlenen Baflbakanl k Kupas Koflusu'nu Hayrullah Do an n Inspector isimli safkan kazand. Kofluyu kazanan at n sahibi Hayrullah Do an a kupas n, antrenörü Ümit Bekmezci ve jokeyi Gökhan Kocakaya ya plaketlerini, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a vekaleten Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker verdi. TJKTV art k cepte / 30 Temmuz Mobil TV yi destekleyen 3G uyumlu telefonlar ile art k TJK TV cep telefonundan izlenebiliyor. 30 Temmuz da hayata geçen yeni 3G teknolojisiyle dünyan n neresinde olursan z olun, cep telefonunuzdan Mobil TV de at yar fllar n izleyerek, heyecana ortak oluyorsunuz. 20 TJK NIN SES

21 Jokey Turnuvas / 14 A ustos Bu y l TJK taraf ndan ilk kez düzenlenen Nesine.Com Uluslararas Jokey Turnuvas 14 A ustos ta Veliefendi Hipodromu nda gerçekleflti. Almanya, ngiltere ve Fransa dan jokeylerin kat ld turnuvay Fransa dan kat lan Christophe Lemaire birinci olarak tamamlad. Enternasyonal Yar fl Festivali / 2-3 Eylül TOPKAPI KOfiUSU PRESSING JOKEY NEIL CALLAN LE Ankara Koflusu / 12 Eylül 12 Eylül günü koflulan üç yafll safkan ngiliz taylar n n kat ld, 59 ncu Ankara Koflusu nu Last Story kazan rken, koflu sonras yap lan testlerde bu safkanda yasakl madde saptand ndan, Öz Salvador birinci ilan edildi. Gala Gecesi / 1 Eylül 2-3 Eylül tarihlerinde Veliefendi Hipodromu nda Enternasyonal Yar fl Festivali düzenlendi. ki gün süren yar fllarda konuk safkanlar 5 birincilik elde ederken, flampiyonumuz Turbo, ikinci günün son koflusu olan Malazgirt Koflusu nu kazanarak yüzümüzü güldürdü. Bu y l Dubai fieyhi Makdum un Godolphin ekürisi ve ünlü jokey Frankie Dettori Türkiye de ilk koflusunu kazand. Deauville de TJK Kupas / 1 A ustos France Galop ile Türkiye Jokey Kulübü aras ndaki karfl l kl düzenlenen koflu, 1 A ustos tarihinde Deauville'de gerçekleflti. TJK Kupas Koflusu nda fieyh Mohammed Al-Maktoum un sahibi oldu- u Zanzibari birinci olurken, ayn kofluda Omar Sharif in safkan da start alarak üçüncü oldu. Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker, TJK Baflkan Behçet Homurlu, TJK Muhasip Üyesi Cüneyt Çal c o lu ve Dünya Yar fl Otoritesi Baflkan Lou s Romanet in kat ld kupa töreninde, kazanan at sahibi Al-Maktoum un yerine kupay Lisa Jane, Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker in elinden ald. Kupa töreni sonras France Galop Genel Müdürü Hubert Monza,Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker e kofluya kat lm fl olmalar ndan duyduklar memnuniyeti belirten arma anlar n takdim etti. 2-3 Eylül günü yap lacak Enternasyonal Yar fl Festivali nin gala gecesi 1 Eylül de Veliefendi Hipodromu nda yap ld. TJK Yönetim Kurulu nun ev sahipli inde gerçekleflen geceye çok say da yerli ve yabanc konuk kat ld. TJK NIN SES 21

TJK NIN SES AS L JEST S YAH ATLI PRENS NAL VE KRAMPONUN REKABET CEMAL HÜNAL SEA THE STARS / C. RONALDO KRAL ÇE N N ATI TÜRK YE YOLUNDA ÖZEL SAYI

TJK NIN SES AS L JEST S YAH ATLI PRENS NAL VE KRAMPONUN REKABET CEMAL HÜNAL SEA THE STARS / C. RONALDO KRAL ÇE N N ATI TÜRK YE YOLUNDA ÖZEL SAYI TJK NIN SES EYLÜL / EK M 2009 SAYI 124 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S ÖZEL SAYI Enternasyonal Yarışlar TURBO M LL GURURUMUZ OLDU Büyük kupalar sahiplerini buldu CUMHUR YET ve CUMHURBAfiKANLI

Detaylı

TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN erkutd@tjk.org Mehmet B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org Sonnur KARAKURT skarakurt@tjk.

TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN erkutd@tjk.org Mehmet B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org Sonnur KARAKURT skarakurt@tjk. Ekim ay nda, Cumhurbaflkanl ve Cumhuriyet Koflular yla, Türkiye Jokey Kulübü ve Yar flseverlerimiz olarak Cumhuriyetimizin 87. y l kutlamalar coflkusuna ortak olduk. Cumhurbaflkanl Koflusu nu kazanan flampiyon

Detaylı

MART 2007. Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL. Dubai kazand. 91 yar fl günü 639 koflu program

MART 2007. Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL. Dubai kazand. 91 yar fl günü 639 koflu program MART 2007 Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL 91 yar fl günü 639 koflu program Haberi 3 üncü sayfada Dubai kazand Haberi 12 nci sayfada Haberi 2 nci sayfada Rekor ikramiyenin sahibi: Alt l bulmak

Detaylı

Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada

Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada OCAK 2006 Gö sümüzü kabartt Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada U runa türkü yak lan at DELFINA n 12 nci sayfada WIN RIVER WIN Dubai de güçlü rakiplerini

Detaylı

TJK NIN SES. Aral k 2007. Yeni Y l n z Kutlu Olsun

TJK NIN SES. Aral k 2007. Yeni Y l n z Kutlu Olsun TJK NIN SES Aral k 2007 Yeni Y l n z Kutlu Olsun Antalya da Sat l k Çiftlik Antalya / stanbul yolu üzerinde Antalya dan 120km uzakl kta. 2 Toplam 8 dönüm alanda 170m siding kaplamal... 2 2 yatak odas...

Detaylı

Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006. Yeni Sampiyon HIZEL BEY

Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006. Yeni Sampiyon HIZEL BEY Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006 Yeni Sampiyon HIZEL BEY n 80 inci Gazi Koflusu nun bütün ayr nt lar n Dolmabahçe Saray ndaki muhteflem gala n 2 ayl k ikizleri Kadri Daflkan a flans getirdi. n Chip uygulamas

Detaylı

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI TJK NIN SES fiubat 2012 SAYI 151 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI TJK NIN SES AYLIK DERG fiubat 2012 Say 151 Sahibi Türkiye Jokey

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de MART 2006 Nazar de mesin Önce yasan n kabulü, ard ndan da Dubai zaferlerimiz büyük sevinç yaflatt. nand k, çal flt k ve baflard k. Herkesin ortak görüflü: Özlenen günler yak nda! Bakan: Bahar müjdesini

Detaylı

stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor

stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor HALDUN Alagafl Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl' n start verdi- i amatör kulüplere spor malzemesi

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KHAS33 EYLÜL - EK M 08 BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n

Detaylı

89. YILA BUYUK COfiKU

89. YILA BUYUK COfiKU SAYFA 01 80. İEF dünyaya merhaba dedi 8-18 Eylül aras nda aç k kalacak olan fuar, 12 si yabanc 15 bakan n kat ld - törenle aç ld Çevre ve Çevre Teknolojileri temas yla 8-18 Eylül 2011 tarihleri aras nda

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008 Ç NDEK LER AK PARTi yedi yafl nda Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz 6 10 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13959 ISSN 1308-7614 45 milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Ellinci Y l nda Bir Dev

Ellinci Y l nda Bir Dev ç i n d e k i l e r Ellinci Y l nda Bir Dev Küresel Vizyon 4 Kültür ve Turizm Bakan Erkan Mumcu ile söylefli Koç Bayileri Sanal Ortamda Bulufluyor Anadolu Buluflmalar Samsun da Samsun Arçelik Bayii Fatih

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 Araflt rmaya kat lanlara, yapt klar ilk

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı