TJK NIN SES B R YILIN ARDINDAN. DÜfi SOKAKLARINDA M TOLOJ DEN GÜNÜMÜZE A BAKIfi SARTIGLIA FEST VAL. TAR H SIRTINDA TAfiIYANLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TJK NIN SES B R YILIN ARDINDAN. DÜfi SOKAKLARINDA M TOLOJ DEN GÜNÜMÜZE. 2009 A BAKIfi SARTIGLIA FEST VAL. TAR H SIRTINDA TAfiIYANLAR"

Transkript

1 TJK NIN SES KASIM / ARALIK 2009 n SAYI 125 n TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S Yeni sezonlar yeni heyecanlar ADANA / fianliurfa Kariyerinde artık Breeders Cup Classic de var ZENYATTA Veliefendi Koşusu UÇANBEY ADI G B... FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ B R YILIN ARDINDAN 2009 A BAKIfi DÜfi SOKAKLARINDA SARTIGLIA FEST VAL M TOLOJ DEN GÜNÜMÜZE TAR H SIRTINDA TAfiIYANLAR

2

3 2009 Biterken Ve gerçekten bir y l daha bitiyor. Kimimiz için büyük sevinçler, kimimiz için büyük üzüntülerle, ac s ve tatl s yla bitiyor. Zaman ne kadar çabuk geçiyor sözünü do rularcas na bitiyor. Birkaç hafta sonra yeni bir y l n geliflini kutlayaca z. Yeni y l n bize getirece i herfley bilmedi imiz sürpriz bir kutu içinde girecek hayat m za. O kutu içinden ç kacak yeni heyecanlar m z, yeni flampiyonlar m z Bu y l onlar konuflaca z, onlar izlemeye doyamayaca z. flte bu sene biterken bizde bu say ya 2009 un bir özeti ile bafllad k. Heyecanland ran, keyiflendiren kimi zaman hüzünlendiren anlar n k sac kta olsa bir hat rlayal m istedik. Sonras nda o atlar n baflrol oynad vazgeçemedi imiz festivallerden biri için Sardunya Adas na konuk olduk. Ortaça n bir oyunundan, 21.yüzy l n bir oyununa geçip, at üstünde k l c ile bambaflka bir kahramanl soyunduk nun stanbul un y l oldu unu Kültür Baflkenti unvan n ald n unutmad k. Ve Kültür Baflkenti Projelerinden biri olan ve çal flmalar na k sa bir süre önce bafllanan 3 mparatorluk tafl m fl bir meydan n, bir hipodromun bugün gün yüzüne ç kar lmaya çal fl lan tek duvar ndan gerilere gidip en ihtiflaml oldu u dönemleri hat rlayal m, hat rlatal m istedik. Tarihin kalabal k sayfalar ndan s yr ld m z anda her at sahibinin rüyas olan Breeders s Cup Classic yar fl için Santa Anita Park n kalabal na dald k. Yüz binlerin yeni flampiyon için heyecanla bekledi i o saatler Özetle 2009 bitti bitiyor için mi? nsan bal klama dalmal içine hayat n Bir kayadan, zümrüt bir denize dalarcas na Yaflad klar mdan ö rendi im bir fley var: Yaflad n m büyük yaflayacaks n, rmaklara, gö e, bütün evrene kar fl rcas na Çünkü ömür dedi imiz fley, hayata sunulmufl bir arma and r Ve hayat, sunulmufl bir arma and r insana. Ataol Behramo lu Mutlu Y llar Tjk ninsesi TJK NIN SES 3

4 TJK NIN SES AYLIK DERG Kas m - Aral k 2009 / Say 125 Türkiye Jokey Kulübü ad na mtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Baflkan Behçet HOMURLU Genel Yay n Yönetmeni Kübra ÇA LAYAN Yaz flleri Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) D fl Haberler Editörü Yurtd fl Yar fllar Editörü Kültür ve Sanat Editörü Yar fl Editörü Erkut DEL ORMAN K v lc m KENGER Mehmet B LBAfiAR Sonnur KARAKURT fiair GENÇERO Tasar m ve Uygulama Görsel Yönetmen ve Foto raf Editörü Arda OLGAÇ Foto raf Editör Yard mc lar Kadir Ç V C Tu çe ADAfi Katk da Bulunanlar Erhan ÖZSU Erdem VURGUN Mustafa AKAY Mustafa URAL Öyküm KAYA Özgün TOPALLIO LU Umut SERBESTLER dari ve Teknik Sat fl ve Pazarlama Müdürü Demet DOLTAfi Tel : (0212) Reklam ve Sat fl fiefi Nihan ULUÇAY Protokol ve Halkla liflkiler fiefi Sibel RAMAZAN Da t m ve Planlama Sorumlusu Ali hsan ERBEY Yönetim Yeri TJK Kurumsal letiflim Müdürlü ü Yay n Tasar m Grubu Ekrem Kurt Bulvar, Osmaniye, Bak rköy stanbul Tel : (0212) web : Yay n Türü Yerel Süreli Yay n Ayl k Bas m Tavasl Bas n Yay n Matbaac l k San. Tic. Ltd. fiti. Tel : (0212) Her hakk sakl d r. TJK NIN SES lisans yla yay mlanmaktad r. Bu dergide yer alan yaz, makale, foto raf ve ilüstrasyonlar n elektronik ortamlar da dahil olmak üzere ço alt lma haklar Türkiye Jokey Kulübü ne aittir. Yaz l ön izin olmaks z n hangi dile ve hangi ortamda olursa olsun materyalin tamam - n n ya da bir bölümünün ço alt lmas yasakt r. Bu dergi, bas n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. 4 TJK NIN SES

5

6 Ç N D E K L E R TJK NIN SES Veliefendi Kupas Veliefendi geçmifline tan kl k edecek yar fllardan birisini daha tarih yelpazesine ald. Uçanbey ve taraftarlar spektaküler bir bitiflin ard ndan ötekilerden bir ad m daha fazla bunu yaflad lar Y l na Bak fl Önemli koflu ve organizasyonlar ile 2009 a genel bir bak fl... Sihirbaz Güney Afrika da Sihirbaz lakapl jokeyimiz Halis Karatafl, Jokey Turnuvas için Güney Afrika dayd. Bin Sembolün Festivali Sartiglia Sardunya Adas n n Oristano Kasabas her y l Orta Ça dan günümüze kadar gelen bir gelene in renkli görüntülerini festivale çeviriyor. 6 TJK NIN SES

7 TJK NIN SES Tarihi S rt nda Tafl yanlar Birkaç yüzy ll k mazisi varsan lan ve bugün birçok dilde at arabas anlam na gelen Fayton un mitolojik dönemlere dayanan hikayesini biliyor muydunuz? At ve K l ç Avc s ndan tüccar na, köylüsünden çiftçisine kadar herkes hayatta kalmak peflinde. Bilgisayar tutkunlar n gizemine hapseden Türk yap m oyun huzurlar n zda. Breeders Cup 6 & 7 Kas m günlerinde Santa Anita Park ta büyük heyecan vard. 3 Dev mparatorluk, Bir Meydana S ar m? Üç Dev mparatorlu un belki de tek ortak noktas yd Atlar... Ve o at yar fllar yd tüm halk biraraya getiren sosyal güç. TJK NIN SES 7

8 K A S I M Y A R I fi L A R I VEL EFEND KOfiUSU UÇANBEY /G1 Veliefendi Koflusu, 2003 y l ndan bu yana yar fl programlar m zda A Grubu Arap atlar yerine yeni grubunda, 4 ve yukar yafll Arap atlar aras nda koflulmaktad r ve 2800 metrelik uzun mesafesiyle 4 ve yukar yafll Arap atlar n n en uzun mesafeli grup yar fl d r. Safkanlar için dayan kl l n önemli oldu u bu kofluda, son y llarda kazanan safkanlara bakarsak 2001 y l nda Zengino lu (Tuna 6), 2002 y l nda Atak (Sava) isimli atlar n kazand n görüyoruz y l nda yeni grubunda ilk kazanan safkan ise, 2001 galibi Zengino lu dur y l nda Angora (Albatur), 2005 y l nda lkbahar (Rikardo), 2006 y l nda da Kafkasl (Cafl) bu kofluyu kazanm fl atlard r y l nda da Kafkasl n n kazand koflunun 2008 galibi ise zbatur (Albatur) olmufltur. Son dönemine damga vuran ayg r, bu kofluda 2 yavrusu ve 1 torunu ile Albatur olmufltur ki bu y l koflulan Veliefendi Koflusu na bakt - m zda ise, bu say ya bir ilave yapan Uçanbey i (Cafl) görüyoruz. 14 safkan n kat l m yla, 15 Kas m günü Veliefendi Hipodromu nda koflulan yar flta iki kez galip gelen Kafkasl en önemli isim konumundayd. Bu safkan n yan nda iyi bir y l geçiren Hayat m ve son baflar l koflusu ile Aksi Çocuk di er flansl gösterilen atlard. Veliefendi Koflusu toplu halde start ç k fl yla bafllad. lerleyen metrelerde Serteser numaray alarak kaçmaya bafllarken Serteser in ard nda Taflanbey, Aksi Çocuk ve dördüncülükte ise Günaltay vard. Daha sonra Özgenim, Yalç ner, Rast, Sarus, Soylutay, Uçanbey, Berkefflan Remo, Kafkasl, Hayat m s - ras yla 1600 metre start yeri geçildi. Buralarda Aksi Çocuk ataklara bafllad ve ön s ralardaki safkanlar atlayarak liderli i alan isim oldu ve bu konumunu viraj dönene kadar sürdürmeyi baflararak viraj önde dönen safkan oldu. Viraj dönüldükten sonra ortalardan Kafkasl, Hayat m ve d fl kulvardan da Uçanbey kuvvetli ataklara bafllad lar. Bunlardan en kuvvetli isim Uçanbey oldu ve bu önemli mücadelede potoyu Gökhan Kocakaya ile önde geçmeyi baflard. Uçanbey in ard nda Hayat m, Ahmet Çelik idaresinde ikinci, Kafkasl, Mehmet Kaya ile üçüncü, Aksi Çocuk ise jokeyi Halis Karatafl ile dördüncü oldular metre çim pist bitirifl derecesi olurken senenin ç k fl yapan ismi Gökhan Kocakaya Gazi ve Baflbakanl k Koflular ndan sonra bir baflka G1 mücadele olan Veliefendi Koflusu nu da 8 TJK NIN SES

9 kazanmay baflard. Birincilik ikramiyesi tl olan bu büyük mücadelenin farklar ise yar m boy 2 boy 4 boy olarak kay tlara geçti. Uçanbey, Ziya Adalar n sahibi oldu- u bir safkan, antrenörü ise Murat Gülide. Karacabey Tar m flletmeleri taraf ndan yetifltirilen, Cafl Sanibella orijinli 2003 do umlu erkek bir safkand r. Uçanbey in yar fl performans ise oldukça baflar l. Günümüze dek 48 kez start alm fl olan safkan, bu 48 start n n 13 ünü kazanabilme baflar s gösterirken, 11 kez ikinci, 7 kez üçüncü ve 5 kez ise dördüncü olmay baflarm flt r. Bir baflka deyiflle 48 yar flta 36 kere tabelaya girmifl ki bu da çok önemli bir baflar n n göstergesi. Uçanbey in 13 birincili inin aras nda 10 tanesi grup ve k sa vadeli yar fllar olurken, Veliefendi Koflusu ilk G1 birincili idir. Bunun yan nda iki G2, üç G3 ve dört de KV birincilikleri bulunuyor. Kazanm fl oldu u önemli yar fllar aras nda ise, 23 Nisan Koflusu, Mohaç Koflusu, zmir Vali Kupas Koflusu, Aziziye Koflusu gibi yar fllar bulunuyor. Oldukça baflar l bir Albatur yavrusu olan Cafl, yar fl hayat boyunca 39 kez yar fl koflup, 16 kez birincilik elde etmifl önemli bir isim. Kazanm fl oldu u 16 yar fl n 8 tanesi G1, 3 tanesi G2, 3 tanesi G3 s n ftad r ki bu da oldukça önemsenecek bir tablo oluflturmaktad r. lk jenerasyon taylar 2005 y l nda koflmaya bafllayan Cafl n yavrular 2005 y l nda toplam , 2006 da , 2007 senesinde , 2008 de ve 2009 da ise flu ana kadar Lira ikramiye kazanm fllard r, iflte bu tablo Cafl n yar fl hayat kadar, yavrular n n da çok baflar l oldu unun bir göstergesidir. Baflar l ayg r n ön plana ç km fl temsilcilerine bakt m z zaman ise ilk s rada lira gibi yüksek bir kazanca sahip flu an 7 yafl ndaki Kafkasl y görüyoruz. Hemen flunu da hat rl yoruz ki Kafkasl, Dünya Arap At Organizasyonu WAHO taraf ndan 2006 y l nda baflar lar ndan dolay ödüle lay k görülmüfltü. Kafkasl n n takipçisi Cafl temsilcisi ise Veliefendi Koflusu galibi Uçanbey, kazanc ise lira. Di- er ön plana ç kan Cafl yavrular ndan lira kazanc yla Zigana, lira kazanc yla Fermande yi sayabiliriz. Cafl n yeni jenerasyon 3 yafll taylar nda 5 tay bulunuyor, bunlar n 3 tanesi koflmufl ve birisi kazanm fl, birisi ise ikinci ve üçüncü olmufltur. Uçanbey / a.e ATIN SAH B M. Z YA ADALAR A KUPASINI TJK GENEL SEKRETER BAHADIR GÖDEK VERD UÇANBEY Cafl Veliefendi Koflusu nda son on y l n sonuçlar ise flu flekildedir: 00 Antepli (Bodrum) Arslan Birdal ç 01 Zengino lu (Tuna 6) Yalç n Aka aç ç 02 Atak (Sava) Sadettin Boyraz ç 03 Zengino lu (Tuna 6) Halis Karatafl ç 04 Angora (Albatur) Halis Karatafl ç 05 lkbahar (Rikardo) Ömer Kaya ç 06 Kafkasl (Cafl) Selim Kaya ç 07 Kafkasl (Cafl) Selim Kaya ç 08 zbatur (Albatur) Mehmet Kaya ç 09 Uçanbey (Cafl) Gökh. Kocakaya ç Sanibella Albatur Mahsuse42 Samtyr Sanna Satvet Mencule11 Hilalüzzaman25 Mahsuse40 Sambor Tryncza Wist Sasanka TJK NIN SES 9

10 K A S I M Y A R I fi L A R I HARALAR KOfiUSU ÖZDURAN /G1 3yafll Arap taylar n n sezon içindeki önemli s navlar ndan birisi olan Haralar Koflusu ayn zamanda Arap taylar n n sezonun son G1 mücadelesi olma özelli ini de tafl maktad r metre kum pistte koflulan Haralar Koflusu nun bu y lki birincilik ikramiyesi ise tl idi. 14 Kas m günü Ankara 75. Y l Hipodromu nda koflulan bu önemli G1 yar flta 12 tay birincilik mücadelesi için piste ç kt lar. Kofluda eküri safkanlar Bürkan, Eryaman ve fiankatan d. Bu üç tay n eküri olmas n n yan s ra yar flta ilk flans da ald klar n belirtmeliyiz. Eküri taylara ganyan oranlar aç s ndan en yak n safkan ise Özduran olarak gözükmekteydi. Taylar piste ç k p startta yerlerini ald ktan sonra Haralar Koflusu için start verildi ve bu önemli yar fl bafllad. fiahdemir ve Parskan n hafif tereddüt ile 1-2 boy kadar geç bafllad yar flta liderli i alan tay Özduran n önünde Korbatur olurken takipçileri ise Kolçak t. Daha sonra Eryaman, Birolum, Bürkan, Göktekin, Hünerk z, Polatalp, fiankatan s ras yla 600 lere kadar gelindi. 600 ile 400 aras nda temposunu yükselten isim Özduran olurken yar fl n da düzlük dönüldükten sonra liderli ini alan tay oldu. Buralarda ataklar n artt ran Kolçak, Özduran yakalamaya çal fl yordu fakat Özduran, Kolçak n bu etkili ataklar na cevap vererek etkilenmeden jokeyi Sadettin Boyraz n idaresinde, Haralar Koflusu nun bu seneki birincisi olmay baflard. Tabelan n di er s ralar n paylaflan taylar ise s ras yla Gökhan Kocakaya ile Kolçak, Ömer Kaya ile Göktekin ve Halis Karatafl ile Eryaman oldular y l Haralar Koflusu nun 1400 metre kum pist bitirifl zaman olurken farklar da yar m boy 4 boy 2 boy oldu. Özduran, Karacabey Tar m flletmeleri yetifltirmesi ve son iki koflusunda önemli bir form yükselmesi göstermifl bir isim. Safkan n sahibi Mevlüt Taniyit, antrenörü ise Nedim Köçken dir. Bilgin Aybast orijinli 2006 do umlu bir tay olan Özduran yar fl hayat na 26 Nisan 2009 tarihinde stanbul Veliefendi Hipodromu nda kat ld kum pistte bir Maiden yar flla bafllam fl ve beflinci olmufltur. 17 gün sonra 13 May s ta yine kum pistte bir Maiden yar fla daha kat lm fl ve kazanarak ilerisi için olumlu sinyaller vermeye bafllam flt r ki bir tay için ikinci yar fl nda maidendan ç kmak oldukça önemli bir sonuç. Daha sonra yine stanbul da 31 May s günü start alan Özduran kum pist fiartl 2 bir yar flta ikinci olmufl ard ndan 21 Haziran günü tekrar kum pistte bir KV yar fl kazanarak kumda baflar l olaca n n haberlerini adeta vermifltir. Bu tarihten itibaren Veliefendi pistinde aral klarla 6 yar fl koflan tay bunlar n ilk üçünde tabela d fl kalm fl son üçünde s ras yla dördüncü, dördüncü ve üçüncü olmufltur. 7 Temmuz tarihinde zmir kum pistinde kat ld G2 mücadele zaferi ard ndan 1 hafta sonra Anka- 10 TJK NIN SES

11 ra da kat ld Haralar Koflusu G1 i kazanarak kendini ispatlam fl ve adeta flampiyonluk arenas nda ben de var m demifltir. Baflar l tay n yar fl hayat n özetleyecek olursak, 12 yar fl, 4 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük ve 2 de dördüncülük ald görülür. Birinciliklerinin aras nda bir G1, bir G2 ve bir de KV yar fl; bir tay, sahibi, yetifltiricisi ve tüm ekibi ad na oldukça sevindirici bir tablo Bu koflunun sonucuna bakt m zda, Arap at yetifltiricili imizde önemli bir ayg r olan Bilgin in üstünlü ü bir kez daha öne ç km fl oldu ki Haralar Koflusu nun birincisi, ikincisi ve üçüncüsü Bilgin yavrusu taylard r. Kofluyu kazanan Özduran, Bilgin ile Sülo k z Aybast dan olmad r. kinci olan Kolçak ise Rüzgar. 30 k z 38. Necme den olmad r. Bu durumda ilk iki dereceyi paylaflan safkanlar Bilgin yavrusu isimler olmalar yan nda k srak baba hatt nda da ayn kan tafl maktad r. Bilgin (Serhanbey-Hamde 46), yeni say labilecek bir ayg r desek yeridir, yar fl hayat boyunca kat ld 51 yar fl n 16 s n kazanm fl ve bunlar n da 6 tanesi aç k yar fllard r. Bilgin in ilk jenerasyon taylar 2007 y l nda koflmaya bafllad y l nda 7 tay start alm fl ve toplam lira gibi bir kazanç elde etmifllerdir y l na bakt m zda 15 tay koflmufl ve liral k kazanç elde etmifllerdir. Günümüzde 2009 da ise koflan tay adedi 32 ve kazanan adedi 22, flu ana kadar bu taylar n elde etmifl olduklar kazanç ise toplamda lirad r. Bu tablo bize gösteriyor ki Bilgin yeni bir ayg r olmas na karfl n her geçen y l daha da baflar l olmaktad r. Bu itibarla bu yeni ayg r m z n Arap at yar fllar nda bundan böyle ad n n s k s k duyulaca ndan hiç flüphe yoktur. Önceki sat rlarda da belirtti imiz gibi Haralar Koflusu gibi önemli bir G1 Arap tay yar fl nda, tabelan n ilk üç tay n n Bilgin yavrular olmas oldukça önemli ve baflar l bir detay. Bilgin in baflar l yavrular na bakacak olursak, 3 yafll tay jenerasyonunda öne ç kan Özduran ve Kolçak n d fl nda Göktekin i de görüyoruz. 4 yafll jenerasyonda 46 yar flta 9 birincilik (bunlar n 5 tanesi KV yar fllar) ile Hüsna y, 5 yafll jenerasyonda ise 35 yar flta 11 birincilik (6 Grup, 2 KV) ile Yücelay akl m za gelen isimler. Yücelay toplam kazanc Lira ile en fazla kazanan Bilgin yavrusu, onu liral k kazançla Hüsna, lira ile Özduran ve liral k toplam kazanç ile Göktekin izliyorlar. KUPAYI TARIM filetmeler GENEL MÜDÜRLÜ Ü ATÇILIK DA RE BAfiKANI EM N PEKKAYA VERD Özduran / d.e Bilgin Aybast Serhanbey Hamde46 Sülo A Keen Queen ÖZDURAN Haralar Koflusu nda son on y l n sonuçlar ise flu flekildedir: 00 Tamerino lu (Tulyad) Fuat Çakar ç 01 Demirkaz k (Demirk r) Yalç n Aka aç ç 02 Yaflarc k (Berkofl) Mehmet Kaya ç 03 Karaya z (Demirk r) Halis Karatafl ç 04 Bolkar (Özgün) Fuat Çakar ç 05 Atefltopu (Umutbey) Yemen Tunç ç 06 Ufukbir (Albatur) Selim Kaya ç 07 Ayabakan (Özgün) Halis Karatafl ç 08 Nursevil (Sülo) Nurettin fien k 09 Özduran (Bilgin) Sadettin Boyraz k Seklavi31 Kemiyetül rak18 Tulrab Gülbahar Önal Zehra81 Wiking Kenia TJK NIN SES 11

12 K I S A K I S A TJK NIN SES

13 0 9 TJK NIN SES 13

14 At yar fllar nda yasad fl bahisle mücadele semineri / 23 Ocak TJK Ola an Genel Kurulu / 22 fiubat 23 Ocak Cuma tarihinde Türkiye Jokey Kulübü nün ev sahipli inde Ankara Sheraton Hotel & Convention Center da gerçekleflen At Yar fllar nda Yasa D fl Bahisle Mücadele seminerine dünya atç l k camias n n en önemli kurulufllar n n temsilcileri kat ld. Seminere; Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker, Uluslararas Yar fl Otoriteleri Federasyonu (IFHA) Baflkan Louis Romanet yan s ra rlanda, Hong Kong ve Japonya dan da sektörün önemli isimleri kat ld. 22 fiubat Pazar günü stanbul Veliefendi Hipodromu nda yap lan TJK Ola an Genel Kurulu nda Türkiye Jokey Kulubü Baflkanl na Behçet Homurlu seçildi. Yine ayn kongrede yap lan seçimle Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Bahad r Gödek, Cüneyt Çal c o lu, Dr. Ender Ayd ner,u ur Alp Atan, Sadrettin Rüfltü Güney At ve fiükrü Erdem, seçildi. Manila y kaybettik / 28 fiubat TJK n n baflar l ayg r Manila, 28 fiubat Cumartesi sabah zmit Afl m stasyonu nda Aort kökü y rt na (Aortic Ring Rupture) ba l olarak iç kanama sebebiyle öldü. n Tu çe ADAfi Nihan ULUÇAY Sibel RAMAZAN Sonnur KARAKURT 14 TJK NIN SES

15 At takip sistemi / 26 Nisan Almanya da TJK Kupas / 13 Nisan 13 Nisan Pazartesi günü Almanya n n Münih kentinde Türk-Alman dostlu u temal koflu günü düzenlendi. "Türkiye Jokey Kulübü Kupas Koflusu nun da yap ld günde, Türk jokeyler Halis Karatafl, Bar fl Kurdu ve Ak n Sözen at bindi. "Türkiye Jokey Kulübü" Koflusu nu Stall D'Angelo nun sahibi oldu u, William Hickst'in antrene etti i Atila Sher Danon isimli safkan, jokeyi Andreas Suborics ile kazand. At n ilgililerine ve jokeyine ödüllerini, Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Behçet Homurlu ve TJK Muhasip Üyesi Cüneyt Çal c o lu verdi. ANDREAS SUBORICS, CÜNEYT ÇALICIO LU NDAN PLAKET N ALIRKEN.. 26 Nisan da stanbul sezonun bafllamas yla birlikte TJKTV yay nlar nda da TRA- KUS at takip sistemi devreye girdi. Avrupa ve Amerika da birçok hipodromda kullan lan sistemle, ekrana verilen grafik ve 3D görüntülerle yar flseverlere koflan atlar n süratleri, mesafeleri geçifl süreleri, ganyanlar ve yar fl s ras ndaki konumlar gibi bir çok istatiksel bilgi ekrandan izlenebiliyor. Yeni Asli Üye / 26 Nisan Singapur da TJK Kupas / 11 Nisan Malayan Racing Association (MRA) ve TJK aras nda karfl l kl olarak düzenlenen koflulardan, ilki olan The Jockey Club of Turkey Kranji Stakes 11 Nisan 2009 da Singapur da gerçekleflti. Kofluyu Ace Armada, jokeyi V. Duric ile kazand. Kazananlara ödüllerini TJK Asli Üyesi Sadettin At verdi. 22 fiubat ta yap lan kongrede Esra Atman Özyi it ve nci Özdemir den sonra Asli Üye seçilerek kulübün üçüncü bayan Asli Üyesi olan K. Meliha Eliyeflil e rozetini, stanbul Yar fl Sezonu nun aç ld 26 Nisan da yap lan törenle Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker takt. TJK NIN SES 15

16 Ankara Sezon Aç l fl / 2 May s Avrasya Ekonomi Zirvesi Koflusu / 7 May s Ankara 75. Y l Hipodromu nda 2 May s Cumartesi günü lkbahar-yaz Sezon aç l fl gerçekleflti. Ayn gün düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupas Koflusu'nu, Erdin Düzarat' n sahibi oldu u Turbo, jokeyi Halis Karatafl'la kazand. At sahibi Erdin Düzarat kupay TBMM Baflkan ad na Baflkan vekili Eyyüp Cenap Gülp nar dan ald Aprantiler rlanda da / 12 May s 2008 y l nda mezun olan aprantiler aras ndan seçilen, Dorukhan Palaur, Baran Öztürk, Gökhan Sar gül, smail Güngörmez ve Halil Par ldar e itim almak üzere 12 May s Sal günü rlanda Race Academy e gitti. AT SAH B ERCÜMENT ATLI, MARMARA GRUBU BAfiKANI AKKAN SÜVER, 9. CUMHURBAfiKANI SÜLEYMAN DEM REL, TJK BAfiKANI BEHÇET HOMURLU Marmara Grubu Vakf taraf ndan bu y l 12. si düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi 6 8 May s tarihleri aras nda stanbul da gerçekleflti. Bu önemli organizasyonda Marmara Grubu Vakf ve TJK iflbirli iyle Avrasya Ekonomi Zirvesi Kupas Koflusu düzenlendi. 40 ülkeden üst düzey yetkili, stanbul Veliefendi de bir araya gelerek, TJK y ve Türk Atç l - n daha yak ndan tan ma f rsat buldu. Aralar nda 9. Cumhurbaflkan Süleyman Demirel olmak üzere, Kosova Cumhurbaflkan Fatmir Sejdiu, Bulgaristan Eski Cumhurbaflkan Petar Stoyanov, Romanya Eski Cumhurbaflkan Ion Illiescu gibi üst düzey protokolün oldu u davetliler koflunun ard ndan onurlar - na verilen resepsiyona kat ld lar. Avrasya Ekonomi Zirvesi Koflusu nu jokeyi Halis Karatafl ile kazanan Yeni Lira n n sahibi Yusuf Atl y vekaleten o lu Ercüment Atl kupas n, 9. Cumhurbaflkan Süleyman Demirel in elinden ald. Göz Nurunu Koruma Vakf Koflusu / 8 May s Göz Nurunu Koruma Vakf 'n n 25. y l etkinlikleri çerçevesinde, 8 May s Cuma günü vak f ad na kupal koflu düzenlendi. Koflu günü hipodroma gelen yar flseverlere, ücretsiz olarak vak - f n gezici araçlar nda uzman hekimler taraf ndan göz taramas yap ld. 16 TJK NIN SES

17 AVIVA Koflusu / 15 May s Difli Tay Deneme Koflusu / 17 May s 15 May s Cuma günü Aviva Sigorta A.fi. sponsorlu unda yap lan kupal kofluyu Olivium isimli safkan, jokeyi Sadettin Boyraz ile kazand. At n sahibi Hüseyin Koçak a kupas n Aviva Sigorta A.fi. Genel Müdürü Ertan F rat verdi. 17 May s Pazar günü Bilyoner.com un sponsorlu unda gerçekleflen kofluyu kazanan Ch n n sahini Doruk Y lmaz ad na kupay efli Neslihan Y lmaz Çukurova Holding cra Kurulu Üyesi F.fiadi Gücüm'ün efli Sevgi Gücüm den ald. Kofluyu kazanan at n antrenörü Koray Örnek e ise plaketini Bilyoner.com Genel Müdürü Sait Kayahan verdi. Arkan ve Ergin Kupas / 24 May s Arkan ve Ergin JPA International sponsorlu unda yap lan kupal kofluyu Good Memory, Ak n Sözen le kazand. Kazananlara ödüllerini JPA International CEO su Herve Puteaux ile Arkan ve Ergin Yeminli Mali Müflavirlik Yönetim Kurulu Üyesi Refik Arkan verdi. Erkek Tay Deneme Koflusu / 17 May s fl dünyas Veliefendi de / 17 May s W o r l d P r e s i d e n t Organization (Dünya Baflkanlar Organizasyonu) üyesi olan ifl dünyas n n önemli isimleri, 17 May s Pazar günü Gazi Koflusu flampiyon adaylar n n kofltu u yar fllar izlediler. Çukuroba Holding cra Kurulu Üyesi Fikri fiadi Gücüm ün ev sahipli inde gerçekleflen davete Ceylan-Zuhal Pirinççio lu, Aaron-Adel Nommaz, Sara Rodrik gibi ifl ve cemiyet hayat n n önemli isimleri kat ld. 17 May s Pazar günü Bilyoner Sponsorlu unda stanbul Veliefendi Hipodromunda koflulan Bilyoner.com Erkek Tay Deneme ve Difli Tay Deneme Kupas Koflular na,bilyoner in çok say da davetlisi kat ld. Erkek Tay Deneme galibi Invisible Son un sahibi Ayflegül Kurtel kupas n Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s ve Bilyoner.com Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Taner den ald. TJK NIN SES 17

18 Adana da Engelli Gençler Festivali / 19 May s Vehbi Koç Kupas Koflusu / 3 Haziran D LEK SABANCI Adana Yefliloba Hipodromu nda 19 May s günü Engelli Gençler Festivali düzenlendi. K br s, sveç, Azerbaycan, Suriye, Bulgaristan ve Romanya dan 46 engelli okulu ve ba l derneklerin kat ld festivalin konuklar aras nda Adana Kent Konseyi Engelliler Meclisi Baflkan pek Kobaner ile Sabanc Vakf Kurucusu Dilek Sabanc da vard. Büyük Kulüp Koflusu / 24 May s BÜYÜK KULÜP GENEL SEKRETER MEHMET SEREN KAZANAN ATIN SAH B TJK ASL ÜYES SERDAL ADALI 24 May s Pazar günü düzenlenen Büyük Kulüp Kupas Koflusu nu Out of Control isimli safkan, jokeyi Selim Kaya ile kazand. Büyük Kulüp üyelerinin de kat ld bu önemli yar fl gününde, at sahibi Serdal Adal ya kupas n Büyük Kulüp Derne i Genel Sekreteri Mehmet Seren Dinçler verirken, antrenör Yücel fiimflek'e Büyük Kulüp Derne i Yönetim Kurulu Üyesi Okan O uz, jokey Selim Kaya'ya da Büyük Kulüp Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Duran Akbulut birer kupa verdi. Türkiye nin ilk sanayicilerinden merhum Vehbi Koç ad na 3 Haziran Çarflamba günü düzenlenen koflu vesilesi ile Koç Ailesi ve TJK n n ev sahipli inde gerçekleflen davete ifl ve cemiyet dünyas n n ünlü isimleri kat ld. Vehbi Koç Kupas Koflusu nu Kemal Kurt un sahibi oldu u Kurtiniadis kazand. Kofluyu kazanan at n sahibi Kemal Kurt'a kupas n, Koç Holding fieref Baflkan Rahmi M. Koç verirken, kupa törenine Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa V. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç da yer ald. Tar m ve Köyiflleri Bakanl Koflusu / 13 Haziran KAFKASLI Ankara 75. Y l Hipodromu nda 13 Haziran Cumartesi günü bu y l 61 incisi düzenlenen Tar m ve Köyiflleri Bakanl Kupas Koflusu nu Remazan Kaya n n sahibi oldu u Kafkasl, jokeyi Selim Kaya yla 3 üncü kez kazanmay baflard. Koflunun ard ndan düzenlenen kupa töreninde, Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker taraf ndan kazanan at n sahibi Remazan Kaya ya kupas, antrenör Cengiz Tekin Köse ve jokey Selim Kaya ya plaketleri verildi. 18 TJK NIN SES

19 83. Gazi Koflusu / 28 Haziran 83. Gazi Gala Gecesi / 27 Haziran 83. Gazi Koflusu öncesinde düzenlenen Gazi Balosu, 27 Haziran Cumartesi günü gerçekleflti. Sunuculu unu Ceylan Saner in yapt gecede Orhan fiall er Senfoni Orkestras ve Ferhat Göçer sahne ald. Seçkin davetlilerin kat l m yla gerçekleflen geceye politikac lar, ifl ve sanat dünyas ve medyan n önde gelen isimleri yan s ra Türkiye nin ve dünyan n uluslararas atç l k ve yar flç l k sektörünün temsilcilerinden oluflan yaklafl k 900 kifli kat ld. K srak Koflusu / 28 Haziran Gazi Koflusu Sergisi Üç yafll safkan difli ngiliz taylar na mahsus 54 ncü K srak Koflusu nu, Live Well jokeyi Selim Kaya ile kazand. Kazanan at n sahibi M. Hanefi Esin e kupas n, Tar m ve Köyiflleri Bakanl Müsteflar Yard mc s ve Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi Dr. Nihat Pakdil verdi y l Gazi Koflusu etkinlikleri çerçevesinde City s de düzenlenen 83 Y ld r Gazi çin Kofluyoruz temal foto raf sergisi, sanatseverlerin be enisine sunuldu. Sergi vesilesiyle aç lan an defterine, Gazi Koflusu ve Gazi Balosu nda bulunma iste- ini en iyi flekilde ifade eden kifliler, organizasyona da kat lma flans na sahip oldular. Bu y l 83. sü yap lan Gazi Koflusu nu Ahmet K l çc o lu nun sahibi oldu u, K. Savafl Mucur un antrene etti i M - RAM S, jokeyi Gökhan Kocakaya ile kazand. At n sahibine kupas n ve antrenörü ile jokeyine ödüllerini Cumhurbaflkan Abdullah Gül e vekâleten Cumhurbaflkanl Genel Sekreteri Mustafa sen verdi. Çim pistte yap lan 2400 metrelik kofluda ÇAKILHAN ikinci, CHI üçüncü, ZEEV de dördüncü olarak tabelay tamamlad. TJK NIN SES 19

20 Arjantin Jokey Kulübü Koflusu / 28 Haziran ARJANT N JOKEY KULÜBÜ BAfiKANI BRUNO QUINTANA VE Efi, TJK BAfiKANI BEHÇET HOMURLU YAVUZ YILMAZ, TJK MUHAS P ÜYES CÜNEYT ÇALICIO LU Arjantin Jokey Kulübü ad na düzenlenen koflu 28 Haziran Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda yap ld. Kofluyu Yavuz Y lmaz n sahibi oldu u O lum Emre isimli safkan, jokeyi Murat Gündüzeli'yle kazan rken, kazananlara ödüllerini Arjantin Jokey Kulübü Baflkan Bruno Quintana verdi. Teksan Jeneratör Kupas Koflusu / 5 Temmuz Baflbakanl k Kupas Koflusu / 26 Temmuz 5 Temmuz günü Veliefendi Hipodromu nda düzenlenen Teksan Jenaratör Kupas Koflusu nu Radikal King isimli safkan, jokey Gökhan Gökçe ile kazand. Kofluyu kazanan at n sahibi Mustafa Memik ad na o lu Harun Memik'e kupay, Teksan Jeneratör Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Ata verdi. K br s ta TJK Kupas / 12 Temmuz Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Jokey Kulübü nce gerçeklefltirilen, Türkiye Jokey Kulübü Kupas Koflusu, 12 Temmuz Pazar günü K br s Alayköy Hipodromu nda kofluldu. Koflu vesilesiyle, TJK Baflkan Behçet Homurlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri KKTC de ziyaretlerde bulundular. INSPECTOR / GÖKHAN KOCAKAYA 26 Temmuz günü 58. si düzenlenen Baflbakanl k Kupas Koflusu'nu Hayrullah Do an n Inspector isimli safkan kazand. Kofluyu kazanan at n sahibi Hayrullah Do an a kupas n, antrenörü Ümit Bekmezci ve jokeyi Gökhan Kocakaya ya plaketlerini, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a vekaleten Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker verdi. TJKTV art k cepte / 30 Temmuz Mobil TV yi destekleyen 3G uyumlu telefonlar ile art k TJK TV cep telefonundan izlenebiliyor. 30 Temmuz da hayata geçen yeni 3G teknolojisiyle dünyan n neresinde olursan z olun, cep telefonunuzdan Mobil TV de at yar fllar n izleyerek, heyecana ortak oluyorsunuz. 20 TJK NIN SES

21 Jokey Turnuvas / 14 A ustos Bu y l TJK taraf ndan ilk kez düzenlenen Nesine.Com Uluslararas Jokey Turnuvas 14 A ustos ta Veliefendi Hipodromu nda gerçekleflti. Almanya, ngiltere ve Fransa dan jokeylerin kat ld turnuvay Fransa dan kat lan Christophe Lemaire birinci olarak tamamlad. Enternasyonal Yar fl Festivali / 2-3 Eylül TOPKAPI KOfiUSU PRESSING JOKEY NEIL CALLAN LE Ankara Koflusu / 12 Eylül 12 Eylül günü koflulan üç yafll safkan ngiliz taylar n n kat ld, 59 ncu Ankara Koflusu nu Last Story kazan rken, koflu sonras yap lan testlerde bu safkanda yasakl madde saptand ndan, Öz Salvador birinci ilan edildi. Gala Gecesi / 1 Eylül 2-3 Eylül tarihlerinde Veliefendi Hipodromu nda Enternasyonal Yar fl Festivali düzenlendi. ki gün süren yar fllarda konuk safkanlar 5 birincilik elde ederken, flampiyonumuz Turbo, ikinci günün son koflusu olan Malazgirt Koflusu nu kazanarak yüzümüzü güldürdü. Bu y l Dubai fieyhi Makdum un Godolphin ekürisi ve ünlü jokey Frankie Dettori Türkiye de ilk koflusunu kazand. Deauville de TJK Kupas / 1 A ustos France Galop ile Türkiye Jokey Kulübü aras ndaki karfl l kl düzenlenen koflu, 1 A ustos tarihinde Deauville'de gerçekleflti. TJK Kupas Koflusu nda fieyh Mohammed Al-Maktoum un sahibi oldu- u Zanzibari birinci olurken, ayn kofluda Omar Sharif in safkan da start alarak üçüncü oldu. Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker, TJK Baflkan Behçet Homurlu, TJK Muhasip Üyesi Cüneyt Çal c o lu ve Dünya Yar fl Otoritesi Baflkan Lou s Romanet in kat ld kupa töreninde, kazanan at sahibi Al-Maktoum un yerine kupay Lisa Jane, Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker in elinden ald. Kupa töreni sonras France Galop Genel Müdürü Hubert Monza,Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker e kofluya kat lm fl olmalar ndan duyduklar memnuniyeti belirten arma anlar n takdim etti. 2-3 Eylül günü yap lacak Enternasyonal Yar fl Festivali nin gala gecesi 1 Eylül de Veliefendi Hipodromu nda yap ld. TJK Yönetim Kurulu nun ev sahipli inde gerçekleflen geceye çok say da yerli ve yabanc konuk kat ld. TJK NIN SES 21

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı 86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı Fotograflar: Yurdakul Kayacan ŞAMPİYON MATADOR YAŞAR 86.Gazi Koşusu nda MATADOR YAŞAR 2.30.73 lük Derecesiyle Jokey Halis Karataş ile Zafere Ulaştı Halis

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi

Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi Koç Ailesi, Vehbi Koç Koşuları kupa törenlerine çoğunlukla şirket müdürlerini göndermekteydi. Yasin Kadri Ekinci, TJK ya başkan olduğu ilk dönemde

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Esma Sultan Yalısında yapıldı

Esma Sultan Yalısında yapıldı Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu resepsiyonu Esma Sultan Yalısında yapıldı TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci 2007-2008 yılında yönetimde bulunduğu zaman Gazi Resepsiyonu gerçekleştirirken iki

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU nsanl çinizdeki Güçle Kucaklay n Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter: 1980 TC Dernek: 41.03.036 Çarflamba/Wednesday,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık

TOPLUMSAL RAPORLAR UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık TOPLUMSAL RAPORLAR 14 UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık Yılbaşında Milli Piyango nun büyük ikramiyesi 35 milyon TL olarak açıklanıp heyecan yaratırken,

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi ne üstün nitelikte öğrenci kazandırmak,

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TJK NIN SES BÜYÜK SKENDER TJK GENEL KURULU PANEL EFSANEATI BUKEFALOS. 21 fiubat TAYAPILDI. ATÇILI A GENÇ BAKIfi

TJK NIN SES BÜYÜK SKENDER TJK GENEL KURULU PANEL EFSANEATI BUKEFALOS. 21 fiubat TAYAPILDI. ATÇILI A GENÇ BAKIfi TJK NIN SES MART 2010 SAYI 128 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S O nu artık dünya tanıyor PAN RIVER Zaferleri taçlandıran alın teri STEPHAN USTA BÜYÜK SKENDER EFSANEATI BUKEFALOS TJK GENEL KURULU

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu nu RENK jokeyi A.Çelik ile 2.30.82 yaparak kazandı

Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu nu RENK jokeyi A.Çelik ile 2.30.82 yaparak kazandı Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu nu RENK jokeyi A.Çelik ile 2.30.82 yaparak kazandı 89 uncu Gazi Koşusu nu Gülçin Kundakçı nın sahibi olduğu Cengiz Aydoğan ın antrene ettiği ve jokey Ahmet

Detaylı

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere:

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n 5 K tada 5 Maraton-5 Zirve projesi tamamlanmak üzere: BD EK M 2014 Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere: 5 4 Maraton Da 68 Bütün Dünya YAZI fiLER 957 y l nda Bal kesir'de do an görme engelli Necdet

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KÖRFEZ PİST KUPASI 1.AYAK EK YÖNETMELİĞİ

KÖRFEZ PİST KUPASI 1.AYAK EK YÖNETMELİĞİ KÖRFEZ PİST KUPASI 1.AYAK EK YÖNETMELİĞİ TARİH: 10 ARALIK 2011 YER: KÖRFEZ YARIŞ PİSTİ ASN NO 2011 / 2511 KPK.1 ASN ONAY TARİHİ 25 KASIM 2011 ORGANİZASYON TOSFED 1 1 ) PROGRAM Kayıtların açılması : 28

Detaylı

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40 Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından bu yıl 13-14 Haziran tarihlerinde 34. kez düzenlenen Denizbank Marmara Kupası yat yarışında dereceye giren ekiplere ödülleri Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri nde

Detaylı