1964 Temmu z ayını n 1 ci v e 2 c i. yarılarına ai t İstanbu l Piyasas ı. inşaat malzemes i hakkınd a Rapo r

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1964 Temmu z ayını n 1 ci v e 2 c i. yarılarına ai t İstanbu l Piyasas ı. inşaat malzemes i hakkınd a Rapo r"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARE T ODAS I Ticaret Şubes i Flat Servis i 1964 Temmu z ayını n 1 ci v e 2 c i yarılarına ai t İstanbu l Piyasas ı inşaat malzemes i hakkınd a Rapo r 1964

3

4 Ticaret -Fia t 19, Türkiye Ticaret Odaları. Sanayi Odajara ve Ticare t Borsalara Birliği, Şeiıit Teğiiıen Kalmaz cd* No. 78 A n k a r a 20 Nisan 1963 tarih, ve 2/ sayxl x yazxnxza karsa- Ixktxr* 1 Temmu z Temmuz 1964 tarihleri arasındaki süre içerisinde dıırumların ı izlediğimiz emtianın,piyas a hareketleri hakkında derlene n bilgilerle, ilgili çevreleri n bu konulardaki görüş ve mütalâaları aşağıda takdi m olunmuştur» GENEL DURU M İnşaat piyasasındaki canlılık, e n hareketli noktasına varan mevsim ioaplariyle henü z dengeli olmamakl a beraber bir kaç a y öncek i kötümserliğin izlerini bertara f etmeğe elvere n bir tempoya girmek üzeredir. Sanayi ve Ticaret Bakanlarının kredi piyasasının yeterli dereced e destekleneceğine dai r beyanatları, Tesbit edile n esasların henüz açıklanmamış olması - na rağmen, önümüzdeki günle r için hazırlanan ferahlatıc ı tedbirlerin te'minat ı olara k karşılanmıştır. Gecikilmediği takdirde,getirtilece k her isabetli,, tedbîrin,durgunlukdan sıyrılm a istidadınd a gözüke n piyasa hareketleri üzerinde dah a yapıcı te'sirler icr a edeceğine inanıimaktadır

5 XIII ncü Kota'nm ilânı,sanayicile r dışındaki çevreleri memnun etmemiştir. Naakdî te'minat hadlerinin % 70, ve % 100'e yükselmesi ile siyah sg.ç,dkp ve galvanizli sa ç ithâlini n ithalâtçılar için münhasıran AID sahasına aktarılması ve çelik çubuk ithâlinin ilk defa sadece sanayiciler e ter k edilmesi, Ko ta'nm e n çok tenkide ı^ğrayan özellikleri sayılmaktadır» A Çoğunluğun birleştiği bi r yorunıa göre, te'minat hadlerinin yükseltilnıesijliberasyon listelerinin geniş ölçüd e uyg^landlgx Kota'larda-müşahede olunduğu üzere, Aslında, ithalâtçı olmayan tüccarların rastgele ithalâta yönelmeleri önlenecek, bun a mukabil sermaye imkân - ları geniş olan tecrübeli ve gerçek ithalâtçılar,bankala r nezdindeki yüksek kredileriyle nakdî teminatı kolayca sağlaj Urü:k^yenX ithâl rejiminden dah a ziyad e f ey dal anmak ^ durumuna erişeceklerdirt Sanayicilere APA ve anlaşmalı memleketler sahalarından ithâl iml<:ânlar ı bahsedilirken ithalâtçılara sadec e AID sahasının gösterilmesi ise mutlak surette sakıncal ı olara k mütalâa olunmuştur* AID^ye nazaran %30-ş40 oranında ucuza mal edilece k olan ithâl mallarının bir-kısmı serbes t piyasaya intikâ l ettirilerek ya haksız rekabet yüzünaen ithalâtçılar aleyhine mühim menfaatlar sağlanacak : ya d a sun'i fiat hareketlerine tevessül edi :ere k müstehlikin mütezarrır olmasın a ve piyasada genellikle bi r pahalılık cereyanının yaratılmasına sebe - biyet verilecektin. Yuvarlak demi r ve çimento, teın.jsif on fiatları bire r miktar siya h saç,galvanizli sa ç v e DKP fiatları öneml i dere - celerde yükselmiş, Profiller,çinko levh a fiatlar ı il e karo fayan s fiatları gerilemiştir. Genel olarak arzedilen hususlara ait teferruatl ı bilgilerle muhtelif emtiaya mahsus başlıklar altmdo müte - akip maddelerde sunulmuştur* 1) lyvarlak^dm^^ ; Yuvarlak demi r fiatlarmda, talep artışındaki hıza paralel olarak 5~ 7 kuruş civarında artış olmuştur.

6 izmirdo^ki demi r fabrikasına tahsis edilo n serbest dövizin meydana getirdiği eşitsizliğin islâhı hususunda müracaatlarına İsrarla deva m ede n sıcak haddeciler, son defa yap-- tıkları teklift e, ya kendilerine d e APA sahasından kütük verilmesini veya Karabük te'sislerinin'kütük fiatların ı APA^dan ithâl edilen kütüklerin maliyet fiatma indirmesini istemişlerdir Bu tellifi n incelenerek çîunlu bi r sonuca varılacağına dai r yapılan vaidlerc rağmen XIII ncü Kota'da hurda ithâli için Sanayi Bakanlığı emrin e yeniden 25 0 bin dolarlık tahsi s verildiği öğreniliiıiştir. Oysa Blum ve kütük ithâli maksadiyle ayn ı Bakanlık emrine ayrılan tahsi s miktarısembolik olara k 1000 dolardan ibarettir. Karabük te'sislerini n Temmu z ayı zarfınd a tevz i ettiği kütük miktarını yine % 80'e çıkartamamıştır tesbit ^ edildiğine gör e haddecilere tahsi s edilen kütükler % 5 8 nisbetindedir. Pilmaşin ithâlin i önleme k gayesiyl e te l ve çivi haddehanelerine ton kütük verilmesi, deı^ar haddecilerine yapılan kısıntının gerekçes i olarak gösterilmektedir» Kütük ithâ l ve tahsislerini n arttırılması hususunda Sanayi Bakanlığı nezdinde ayrıc a teşebbüsler yapıldığı da öğrenilmiştir» İnşaatta yuvarlak demi r yerine kullanılmağa başlanılan ve-beton içerisinde gevşemelere mani olduğu kadar yuvarlak demir e nazaran % 2 0 tasarruf sağlayan (to r çeliği) şehrimizde bell i başlı iki firm a tarafından imâ l edil - mektedir» Resmî sektör e ai t inşaat şartnameleiiade^ bü tip beton demirlerine geni ş surett e yer verilmesine başlanılmıştır» İmalâtçı firmalar resmî sektörl e mühim bağlantıları bulunduğundan piyas a ihtiyaçların a ceva p vere^uediklerini ileri sürerek Sanayi Bakanlığından kütük tahsis i istemişlerdir» Bakanlık haddeciler derneği ve Odalar Birliğinin mütalâalarını istemiştir» İlgililer mamul yuvarlak demirde n basi t v e ucuza

7 mal olan mekanik bi r müdahelo il e imâli mümkün olan tor çeliği içi-i ^ l^tük tahsis ine lüzum bulunma dxgxni bildirmişlerdir^ Bunun üzerine şehrimizdeki sıca k haddeciler derne - ği merkezinde,sanayi Bakanlığı,Sanayi Odası,Odala r Birliği temsilcileriyle yeniden oi r toplantı yapılarak kütük tahsisinin lüzumsuz olacağı ve bağlantıların yerine getirilmes i için imalâtçı firmalara diledikleri fcadar tor çeliği verilebileceği fikribavunulmuşve bi r yuvarlak dexxii r fqbrikasiylc tor çeliği imalâtçısı 1000 ton tor çeliği alı ş verişinde mutabakata varmışlardır. Ancak,imalâtçı firm a mubayaadan sarfınazar edere k kütük tahsisi almak maksadiyle tekra r Bakanlığa ba ş vurmuştur ton tor çeliğini teklif ede n firma imalâtçı firmayı protesto etmiştir, İdâiaya göre,to r çeliği imalâtçılarını n asıl maksatları bol miktarda v e ucuz kütük te'mi n edere k bunun % 75 ini yuvarlak demi r imalâtınd a kullanmakdxr.. Halen to r çe ;iğ-i senelik ihtiyacını n 3000 to n cı-, varında bulunduğu tahmi n olunmaktadır. Piyasaya peyderpey mal arzedilmesi ve XII nci Kota mallarının ithâl edilmek üzere bulunması bebebiyle profi l demir çeşitlerinin çoğunluğunda fia t gerilemeler i olmuştur. Mevcudu azala n çeşitlerde her zama n görüldüğü üzere artışlar olmuştur. ' 15 kuruş kadar gerilem e kaydeden T fiatlarmın önü - müzdeki günlerde dah a d a düşmesi beklenmektedir ^ Yerli lam a fiatlarınd a d a 15 ifuruşluk bi r ucuzlama görülmüştür. Kalın ölçül ü I ve L çeşitleri yine bulunmamaktadır.

8 'Tm/m li k Kg. (Firkete)- 165 Krş Krş. 6 m/-m lik Kg, (Kangal) Krş, 16 5 Krş. 8 m/m li k Kg Krş Krş. 10 m/m lik Kg Krş Krş. 12 m/m li k Kg Krş. 155 Krş. 14 m/m li k Kg Krş. 155 Krş. 16 m/m li k Kg Krş, 155 Krş. 18 m/m li k Kg Krş Krş. 20 m/m li k Kg Krş Krş, 22_m/m_lik Kg. li5_kr Kr. PROfIL_DEMİŞLER ^I^_demiri Z ±2« '^lik Kg kuruş' 25 0 kuruş 100 lüle Mg, 22 0 kuruş 22 0 kuruş 120 lik Kg kuruş 22 0 kuruş 140 İlk - Kg kuruş 22 0 kuruş 160 İlk. Kg kuruş 22 0 kuruş 180 lik Kg kuruş 22 0 kuruş 200 lük Kg kuruş 22 0 kuruşa 220 lik Kg. Yo k Yo k 240 İlk Kg. Yo k Yo k 260 İlk 25 0 kuruş _240_kuru T demir i 25. X 2 5 X ^30 X 3 35 X-30 X 3 40 X 4 0 X 4 _50 X 5 0 X 5 _"y"_demiri 30-^luk Kg. 40 İlk Kg. 50 lik Kg. 60 İlk Kg. 80 lik Kg. 100 lük Kg. 120 lik Kg. 140 İlk Kg. 160 İlk Kg. 180 lik Kg. 200 lük kuruş 290 kuruş 270 kuruş 270 kuruş 270 kuruş 2iZıl564 lok 400 kuruş 300 kuruş 230 kuruş 215 kuruş 215 kuruş 215 kuruş 215 kuruş 215 kuruş 215 kuruş 215_kuru _ 275 (yerl i 240)Kr. 275 (yerli 240)İCr. 260 kuruş 260 kuruş 260 kuruş lzızii564 Yok 380 kuruş 260 kuruş 250 kuruş 215 kuruş 215 kuruş 215 kuruş 215 Icuruş 215 kuruş 215 kuruş 215 kurug (65 lik)

9 "L^_demiri ' 20 X 2 0 X 3 25 X 2 5 X 3 30 X 30 X 3 35 X 35 X 4 40 X 40 X 4 50 X 5 0 X 5 60 X 6 0 X 6 80'x 80 X xloo X xl20 X xl40 X 14 L_a_m_a 20 X 5 30 X 5 40 X 5 20 X X _x_10 görtköge 10 luk Kg. 12 lik Kg. 14 lük Kg, 16 İlk Kg. 18 lik Kg. 20 lik Kg. 26 İlk Kg. 30 Juk Kg. 35 lik Kg. 40 İlk Kg kuruş 185 (A v 215 ) 190 (Av.215) 190 (Av.215) 165 (Av. 200.) 170 (Av.215 ) 185 (Av.230 ) 220 kuruş Yok Yok Yok 2.7, kuruş 195 kuruş 195 kuruş 170 kuruş 170 kuruş 170_kuruf 2ı7.1964_ 180 kuruş 180 kuruş 180 kuruş 180 kuruş 180 kuruş 180 kuruş 170 kuruş 170 kuruş 170 kuruş 170 kuruş 225 Krş.(Av) 190 (Av.215 ) Yok- 190 (Av.200 ) 175 (Av.215 ) 170 (Av.215) 185 (Avb240 ) 230 (Av) krş. Yok Yok Yok 179 (Av.200) 175 (Av.200 ) 175 (Av.200 ) 170 (AV.2Q0) 170 (Av.200) 170_(Av.200) Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı _A^nı 2 ) '_LÎ/_ILL:^_ _İ_I * Piyasada mevcudu nisbeten azdır. İthalâtı kısmen frenlemek amacıyle çivi ve te l çeken fabrikalara Karabük te'sisleri tarafında n 1500 ton kütük verilmiştir». XIII ncü KotoJda filmaşin ith ; ali için Sanayi Bakanlığı emrine 175 bin do1ar/konulmuştur» tahsis s ' Fiatla r 165 kuruş civarındadır.

10 3 )?İK_YŞ-ll?IPŞI3_MM^5î;_BpRULAR : Pik sevkiyatı düzelmiştir.pik ve pik(den yapılı boruların, mevcudu v e fiatları normaldir., Piyasada he r çeşitten bo l miktarda çiv i mevcuttur. Eiatlar değişmemiştir. İnşaat çivileri (Baz ) 22 0 kuruş?2i_22ryilş İ (Baz ) 260_kuru g 5 ) ÇİIvlENTO PİYASASI ; Çimento satışlarında hissedilir derecede bi r hareketlenme başlamıştır» i^'iatlar da bir miktar kıpırdamış tır, İstanbul yakasında.inşaat teslimi, ,Anadolıi yakasında inşaat teslimi 75 0 kuruştur. Satışlarda mutad hilûfma hatı r senetleriyle veresiye usulünün tatbikine başlanıtiıştır. Veresiye satışların % 5 0 yi bulduğu bildij;;ilmiştir. Tarsus menşeli beyaz, çimentolar lirada n Balıkesir-malları 37-39» - lirada n muamele görıuektedir. 6 ) Q i H K_p^LEm_i -ya - - ' Piyasa/yeniden mal arzedilmosi^den ötür ü 8 we 12 li k çeşitlerin fiatları 3 0 kuru ş gerilemiş,12 li k çeş şidin fiatı ise değişmemiştir li k çinko levha 83 0 kuru ş 80 0 kuru ş 10 lu k çinko levha 80 0 kuruş 77 0 kuru ş 12_1İİS_2İB^2_1 Y^ Z29 _touş 720 _kuru 7 ) KA?9_f:â-ÎM _ = Mal çokluğundan serbest piyasa fiatlarındak i kararlılık devam etmektedir. İthâl malı fayans fiatları d a hayli düşüktür.

11 Çanakkale Çanakkale Çanakkale ithâl îthâl İthâl îthâl İthâl Extra Standart Üçüncü Bulgar Çek Eübnan Macar Alman kuruş kuruş ' kuruş 95 kuruş 12Ö-125 kuruş ı;^o kuruş IkO kuruş kuruş Renkli fayansla r Çanakkale fabrikasını n tesbi t ettiği fiatlardan 10 kuruş farkl a muamele görmektedir. 8 ) L VABO^]^^HELÂ^TA LA^^ :. İmalâtçı firmanı n 6 aylık devreye ai t hesapların tesviyesine dai r isteği çoğunlukla yerine getirilmiştir. Distribütörlerin istenile n çeşitlerin tevzi edilmediği hakkındaki mutad şikâyetleri dışında bu piya-, sada kayda değer bir doğişiklil^ olmamıştır. 9 ) O T O M A T : mıştır. Mevcut v e fia t yönlerinden bâ r değişiklik olma- 10 ) R E Z E R V U A R. : Değişiklik olmamıştır. 11 ) T E R M O S ij? O N : Bakırca yapılan zamda n öncek i stokların tükenmesi ve talebin canlanması sebebiyle termosifo n fiatlarınd a 5*- ve 10.- liralık artışlar olmuştur. Halen, " 3 1 X 13 0 luk termosifonlar lira 35 X 135 lik termosifonlar liradan satılmaktadır. 12 ) MUŞLUK^^lffi^TE^^ER^^^ : Pitings darlığının giderilmesi hususunda imalâtç ı firmaların gayre t sarfettikler i belirtilmektedir.

12 13 ) GALVAIUZLÎ S U BORULARI Önceki raporda bildirile n zarcılarl a "satışlara devam olunmaktadır. ^.. ^ Mevcut sıkıntıs ı yoktur. 14 ) SAÇ^PIYAŞASI : Siyah öaç,galvanizli sa ç v e DKP piyasaları gerek mevcut azalmas ı gereksâ fiat'yükselmes i yönlerinde n dikkati çekmeğe deva m etmektedir * XIII nciî Kota'da sa ç tahsislerini n doğruca AID sahasına bırakılması,sa ç piyasasındaki sıkıntının artmasına ve dolaymsiyl e sun*i fia t hareketlerinin tahri k edil - mesine yol açacağından ve raporumuzun ba ş tarafınd a d a de-ginildiği üzere APA ve anlaşmalı memleketlerden tahsi s ala n bir kısım sanayicilerin ihtiya ç fazlalıkların ı piyasay a aktarmak suretiyle serbes t piyasa hareketlerini besleyecekle - rinden endişe edilmektedir. iı^iatlar : ah 5 üi/m lik Kg. 295 kuruş 6 m/m lik Kg. 290 kuruş 8 m/m lik Kg. 290 kuruş 10 m/m lik Kg. 290 İmruş 12 m/m lik Kg. 295 kuruş 14 m/m lik Kg. 285 kuruş 16 m/m lik Kg. 285 kuruş 18 m/m lik Kg. 285 kuruş 20 m/m lik Kg. 290 kuruş 22 m/m lik Kg. 270 kuruş 25 m/m lik Kg. 280 kuruş 28 m/m.lik Kg. 280 kuruş 30 _m/m lik Kg. 325 kuruş Kalın_siyah saçlar 0,30 luk Kg.' 450 kuruş ' 0,50, lik Kg. 440 kuruş 0,68 lik Kg. 370 kuruş 0,70 lik Kg. 370 kuruş Karabük ( 1 lik - Kg. 230 kuruş ve diğer yerli mallar ( 1, 5 luk Kg. 220 kuruş lik Kg. 215 kuruş ( 1 lük Kg. 205 kuruş lük Kg. 205_kurus_./.

13 5KP_şa2İar 0,50 li k ~ 43 0 kuruş 0,90 İlk 38 0 kuruş 1 li k 35 0 kuruş (* ) 1,20 li k 35 0 kuruş (+ ) 1,50 li k 38 0 kuruş... 2 li k 38 0 kuruş 3 lü k 43 0 kuruş (+) işaretli olanlarda n gayrı çeşitler piyasada güçlük ^Tg bulunabilmektedir, 1 X 2-0,30 lu k 55 0 kuruş 45 0 kuruş 1 X 2-0,35 li k 53 0 kuruş 45 0 kuruş 1 X 2-0,40 İlk 52 0 kurgş 44 0 kuruş 1 X 2-0,50 li k 50 0 kuruş 43 0 kuruş bu tip saçlardan bilhassa dü z çeşitlerin mevcutları ço k azalmıştır. 15 ) KyLSE_Ty.TYA_î Darlık ve fia t yüksekliği deva m etmektedir. 16 ) KERESTE_PİYAaSI : arza değer değişiklik olmamıştır. 17 ) GAM_PİYAŞASI : Değişiklik olmamştır. 18 ) NEBATİ_YAĞLAR_: Değişiklik olmamıştır. 19 ) KAI'AY_PİYASASI : Mevcut VG fiat yönlerinden öneml i değişiklik olmamıştır. Külçe fiatları 59.- Çubuk fiatları 60.- liradır. 20 ) TENEKE_PİYAŞASI : Mevcut v e fiatla r yönünden hcrüz öneml i bir değişiklik olmamıştır. Elektrolitik çeşitler topta n Kok topta n 40 0 Lâke_ İSE^^S^- 290_kurug. /

14 21 ) 2Şil?_2L!Şy?5:â5 ' ZIII ncü Kota'da çelik çubukların ithâli Eota Rejiminin tatbikine - başlanıldığı tarihte n beri ilk def a münhasıran sanayicilere bırakılmıştır. İlgililerin belittiğine göre,eb^adlarını n değişikliği istihlâkinin özelliği sebebiyle,çeli k çubu k itha-ilini komplike bi r iş olarak kabul etmek gerekir» Bu itibarla ithalâtı n sanayiciler tarafında n realize edilmesind e mutlak surett e müşkülât çekilece k v e neti^ cede zaman kaybı dolayisiyl e piyasada çelik çubuk sıkıntıs ı ve bun a bağlı olarak sun' i fia t hareketleri ba ş gösterecektir. Keyfiyeti Sayı n Birliklerine sayg ı ile bildiririz» Genel Kâtip M/B

15

16 Türkiye Ticaret ^dalar ı, Sanayi Odalar ı ve Ticare t Borsaları Birliği Şehit Teğmen Kalmaz od. No. 78 A^n^k^a^^r^a 20.Nisan tari h ve 2/ sayıl ı ya2iinız karşılığıdır: ^ tarihler i arasindaki'süre içerisind e durumlarını izlediğimiz emtianın piyasa hareketleri hakkınd a der - lenen bilgilerle,ilgili çevreleri n b u konulardaki görü ş v e mîitalâarı aşağıda takdi m olunmuştur. GENEL DURUM ^ Mevsim icab ı olarak inşaat malzemesi piyasasınd a canlılık e n hareketli noktasına varmıştır. Malzeme taleple:fâîinin artmış olmasına rağmen fiatlarda sun' i yükselişler görülmemekte normal seyrini devam 1 1 irmektedir. Bununla berabe r bası mallarda cüz' i miktarda fia t artışları görülmektedir. Yuvarlak inşaat demir^çbin ince olanlarınd a (6mm-1 0 mm) geçen 15 güne nazaran beş kuruş bir yükseliş mevcuttur. Diğer eb^adlard a bi r değişiklik yoktur. Geçen 15 gün içerisinde Karabük fabrikasının çeliğe çalışması hasebiyle piyasanın arzuladığı pik ihtiyacı aksamış ise d e bu aksaklık sur'atl e giderilere k pi k normal şekilde piyasaya intikâl etmiş ve sıkıntı olmamıştır. Fiatlarda bi r değişiklik yoktur. Saç jpiyasasmda tale p azlığından dolayı fiatlard a bir düşüklük beklenmektedir. Karo fayansta mal fazlalığı vardır ucuzluğa doğru yol açılmaktadır.

17 Ş'elik çubuğun sanayicinin yapacağı ithalât a bırakılması ve tahsisi n fazlalığı dolayisiyle ithalâtın sanayi tarafından yapılamıyacağı endişesini uyandırmakta, sanayici ithâ l etmiş dahi olsa bunu serbest piyasaya süreceği b u suretle de sun'i fiat artışına yol açacağı endişe ile düşünülmektedir. Çeliğin ithâl menşeindeki fiatlard a bir artış olduğu görülmektedir. Diğer taraftan çelik için gümrük vergisinin de % 20 den % 30 a çıkarılması önümüzdek i günlerde fiatlarmda bi r artış beklenmektedir. Banka kredilerinin muayyen firmalara büyü k ölçüler - de verilmeyip dah a çok firmalara tevzi suretiyle yapılmasında piyasanın bu yönden ferahlıyacağı ilgililerce ifade edil - mektedir, /f^t^<«.ce*'xiii ncü Kota'da Liberasyon listesin e dahi l mallardan ziyade tahsisl i mallardan getirtmeği arzu etmektedirler. Tüccarlar arasında kredili alış verişler hissedili r şekilde gerilemiştiri Genel olara k arzedilen hususlara ai t teferruatl ı bilgiler muhtelif emtiay a mahsus başlıklar altında müteakip maddelerde sunulmuştur, 1 ) YyYARLM_pEMİR_l^_KÜTtJK : Yuvarlak demi r fiatlarmda inc e eb'adlılarından ( Sm 10 mm) de beş kuruş artış istisna edilirs e geçen 15 güne nazaran fiatlarda bi r artış olmamıştır. Karabük tesislerini n küçük tevziatı bu defada % 80" e çıkamamıştır, Haddecilere tahsi s edilen kütükler geçen ay olduğu gibi % 5 8 nisbetindedir. PROPİL_DEMİRLER Piyasanın çok kullandığı dörtlü k köşebentte o n kuruş bir artış olmuştur, Karabük fabrikasının fazla kütük verememesinden lamalarda önümüzdek i a y içerisinde bi r fiat yükselmesi beklenmektedir. Putrel ve U demirleri piyasada bo l miktarda mevcut olduğundan fiatlarmda düşüklük vardır,bununla berabe r 30 luk ve 40 İlk U demirlerinin mevcudu kalmadığından bulunabile n yerlerde fiatları çok yükselmiştir. Ekseriyetle çeşitleri tükenen profillerin fiatlarmda istikrarsızlı k olmaktadır.

18 I?-.7-1 ^^6^ tcrş,. krş krş o krş:s krş. krşo krş, krş. krş<, Tm/m'îîk Kg. (Firketş) 6 m/m lik Kg. (Kangal)- 8 m/m lik Kg, 10 m/a lik Kg, 12 m/m lik Kg. 14 m/m lik Kg 16 m/m lik Kg. 18 m/ra lik Kg. 20 m/m lik Kg, 22 m/m lik Kg» ^ krş, krş.. krş: krş. krş. krş. I_derairi 80 Igk, Kg. 100 lük Kg, 120 lik Kg. 140 Ilk Kg, 160 Ilk kg, 180 lik kg c 200 lük kg. 220 lik kg 240 Ilk kg e 260 Ilk kg. T demir i 25 X 25 X 3 30 X 30 x3 35 X 30 X 3 40 X 40 X 4 50 X 50 X 5 U_demiri 30 luk Kg. 40 İlk Kg, 50 lik Kg. 60 İlk Kg. 80 lik Kgc 100 lük Kgo 120 lik Kgc 140 İlk Kğ. 160 İlk Kg: 180 lik Kg< 200 lük Kg. PROJ?!^ DEMİRLER :i7^7a964 3ç8^ krş. 250 krş. 220 krş 220 krş. 220 krş s 210 krşo 220 krş_. 210 krş. 220 krş. 215 krş. 220 krşr 220 krş. 220 krşn 220 krş; Yok yok Yok Yok 240 krşo 230 krş , (yerl i 240) krş. 285(yerli 240)krş, 275 (yerl i 240) krş. 285(yerli 240)krş, 260 kuruş 260 kuruş 260 kuruş 17.J Yok 380 kuru ş 260 kur 'İŞ 2--)0 b.v-uf j 211) k-nrvs 215 yı^roz 23p lc.j.:-uç 215kı^:,".''U'~ ' 215 kur-',iv?j.5 kuj'uş 215 kuruc 250-kuruş 260 kuru ş 270 kuru ş 3j.8_,1964: Yok 4-20 kuruş 290 kuruş 250 krn,(c5 ük) 210?"İC 21C loıruö :uraş kuruş Hır aş b:ırub

19 20"x 5 30 X 5 40 X 5 20 X X X L denıiri X 2 0 x3 225 krş. (Av ) 25 X 2 5 X krş. (Av-215) 30 X 30 X 3 Yok _ 35 X.35 X krş. (A v 200) 40 X 40 X krş. (A v 215 ) 50 X 5 0 X krş. (A v 215 ) 60 X 60 X kuş.(av 240) 80 X 80 X krş. (Av ) 100 xloo X 10 Yok _ 120 xl20 X 12 Yok 140 X y40x 14 Yok Lama (Av.200 ) krş. 175 (Av.200 ) krş. 175 (Av.200) krş. 170 (Av.200) krş. 170 (Av.200) krş. 170 (Av.200) krş _ 225 kuruş 190 kuruş 190 kuruş Yok 185 kuruş 180 kuruş 190 kuruş 230 kuruş 250 kuruş 250 kuruş 250 kuruş 3^ (Av.200)kr 175 (Av.200>k r 175 (Av.200)k r 175 (Av.200)k r 175 (Av.200)k r 175 (Av.200)k r Dörtköşe 10 luk 12 lik 14 lük 16 İlk 18 lik 20 lik 26 İlk 30 luk 35 lik 40 İlk Kg. Kg. Kg, Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. 180 lao kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı 175 kuruş 175 kuruş 175 kuruş 175 kuruş 2 ) PİLMASİN XIII ncü Kota'dan filmaşin ithâli içi n Sanayi Bakanlığı emrine 19 0 bin dolarlık konulan tahsis üzerine yapılacak ithalâ t geçe n aykı darlığı tamamen ortadan kaldıracaktır. Yuvar lak demire paralel olara k fiatmda cüz' i bi r artış ^Imuştur. Piatlar civarındadır. 3 )?İK_]^_PİKTEN_MMUL_BO^^ Karabük fabrikasının çeliğe çalışması dolayısiy - le Temmuz ayımn ortasınd a piyasanı n arzuladığı pik miktarı aksafflllş ise de son günlerde piyasay a normal şekilde intikâl etmiş ve sıkıntı ka :kraıştır. Fiatlarda bi r değişiklik olma - mıştır. Madenî Eşya Gurub u İstihlâk Kooreratifinin ortaklarına pik'i kilosu 96 kuruştan vermekte serbest piyas a satı - cılarında ise tediye durumana gör e 98 ilâ 105 lıuruş arasında satılmaktadır.,

20 4 ) S-LY-L Piyasada he r çeşitten bo l miktarda çiv i mevcuttur. Piatlar müstakardır. İnşaat çivileri Tel çivileri (BAZ) 22 Ö kuruş (BAZ) 26 0 kuruş 5 ) ÇİMENTO^PİYASASI Çimento satışlarında mevsim icabı hissedilir derecede bir artış mevcuttur. Anadolu yakasında veresiye hiç bi r satış yapılmamaktadır. İstanbul ciheti satışlarında baz ı firm a ve inşaatçılar kısa vadelerle v e % 5 0 nisbetine kadar çimento alabilmektedirler. Balıkesir malları liradan muamele görmektedir. İstanbul yakasında inşaat teslim i kuruştur. Anadolu yakasında is e inşaat tşslimi 750 kuruştur. Tarsus menşeli beyaz çimentolar #- liradır. Piyasada bugünkü~talebi karşılayacak miktarda çinko levhamevcuttur. Miatlarda değişiklik olmamıştır. Cinsi 8 li k çinko levh a 10 luk çinko le h a 12 lik çinko levha 1Z*I± loıruş 770 kuruş f2q kuruş 800 kuruş 770 kuruş 720 kuru ş 7 ) KARO FAYANS s Piyasada mebzulen karo fayans bulunmaktadır. Satılmayan ithâl malı fayanslard a bir düşüklük olacağı ümit edilmektedir, Fiatlarda.i r değişiklik yoktur. ^Fiatlar Çanakkale Çanakkale Çanakkale ithâl İthâl İthâl İthâl İthâl Extra Standart Üçüncü Bulgar Çek Lübnan Macar Alman kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş fauruş kuruş

21 8 ' İmaljatçı firma distribütörlerin çegit taleplerin i yerine getirmek içi n çalıştığını beya n etmiştir. Bu piyasada kayda değer başkaca değişiklik yoktur, 9 ) O T O M A T î Mevcudu vardır fiat ta bir değişiklik olmamıştır, 10 ) REZERVÜAE:_ Değişiklik yoktur. 11 ) TERMOŞIOT Bakıra yapılan zamdan dolayı geçen ay linalı k artışdan mâda yeniden bir artış olmamıştır. t^'iatlari geçen ayın aynıdır, 12 ) MÜŞLUK_VE_TEFERRÜATI : İmal;atçıların flting s darlığının giderilmiş olduğu öğrenilmiştir, 13 ) ALVANİZLİ_SU_BÖRyLARI : Piyasanın bugünkü ihtiyacın ı karşılayacak kadar gal - vanizli boru mevcuttur, Fiatlarda bi r değişiklik ^roktur, 1 ve 1, 5 m/ m li k ince saçların mevcudu azaldığından ve fabrikada piyasaya b u eb'ad saçları arzetmediğinden fiatlarında bir artış olmuştur,» Çeşitleri bulunmayan açlarda d a fiat değişikliği bulunmaktadır, Piatlar_ Kalın saçlar 5 m/m li k Kg. 6 m/m li k Kg. 8 m/m lik Kg. 10 m/m li k Kg, 12 m/m lik Kg, 14 m/m lik Kg, 16 m/m li k Kg, 18 m/m lik Kg, 20 m/m lik Kg, 22 m/m li k Kg, 300 kuruş 300 kuruş 300 kuruş 300 kuruş 300 kuruş 280 kuruş 280 kuruş 280 kuruş 290 kuruş 300 kuru ş./.

22 25 m/m lik Kg kuruş 28 m/m lik Kg kuruş 30 m/m lik Kg kuruş 0,30 lu k Kg kuruş 0,50 lik Kg kuruş 0,60 İlk Kg kuruş ' 1 lik Kg')diSe 1,5 luk Kg.^Jf? r kuru ^ 25 ş 0 kuruş 2 lik Kg. yfjl^:^ 23 0 kuruş 3 lük ^^jraallar 31 5 kuruş 4 lü k Kg. ) 20 5 kuruş 0,50 lik Kg kuruş 0,90 İlk Kg kuruş 1 lik Kg. (4= ) 40 0 kuruş 1,20 li k Kg. (+ ) 40 0 kuru ş 1,50 lik Kg i 40 0 kucuş 2 lik Kg, 41 0 kuruş 3 lü k Kg kuruş (+) işaretli olanlarda n gayrı olanla r piyasad a güçlükle bulunabilenlerdir. 1 X 2-0,30 luk 55 0 kuruş 460 kuruş 1 X 2-0,35 lik 53 0 kuruş 450 kuruş 1 X 2-0,4 0 İlk 52 0 kuruş 440 kuruş 1 x 2-0,5 0 lik 50 0 kuruş 430 kuruş Darlık deva m etmekt e ve fiat1ar yükselmektedir. 16 ) KEREŞTE_PİYASASI Î Mevsim icab ı satışların bir miktar arttığı müşahede edilmektedir, Fiatlarda bir değişiklik yoktur, 17 ) CAM_PİYASASI_; İnşaat mevsiminin ilerlemiş olmas ı dolayisiyl e çam takma işlerinin de çoğaldığı görülmektedir.

23 18 ) NEBATİ_yAĞLAR : Yemeklik nebatî yağlar il e her çeşit yemeklik margarinlerin piyasada bol miktarda bulunduğu fiatlarda yeni bir çleğişiklik olmadığı müşahede edilmektedir, 19 ) K_^_î-â_î_= Mevcut ve fia t değişikliği yoktur,külçe kalay 59.- lira çubuk kalay 60.- liradır. 20 ) EKE_PİYASASI t Mevcut ve fiatlar yönünden bir değişiklik yoktur. Piatlan geçe n devrenin aynı bulunmaktadır. Elektrolitik çeşitler topta n 260-3?0 kuruş Kok topta n 400 ktiru ş Lâke topta n 290 kuru ş 21 )2ELİK_gUBUKI,AR_: Sanayicinin yapacağı ithalatın tüccara devredilmes i arzu edilmektedir. Çelik^çubuğun sadece sanayiye tahsi s edil - mesi ve tahsisin fazlalığı dolayisiyl e ithalini n tamamının yapılamıyacağı anlaşılmaktadır. Sanayici ith^a l etmiş dahi ols a bunu, serbes t piyasaya sürerek sun' i fiat artışına sebep olacağından endişe duyulmaktadır.- Dünya piyasasında d a çelik fiatlarmın artacağı söylenmektedir. Keyfiyeti sayı n Birliklerine sayg ı ile bildiririz. Genel Kâtip M)B

24 İSTANBUL TİCARE T ODAS I BÖLGE ÇALIŞMALAR I BÖLGE SANAYİİNİ N ÖZELLİKLERİ VE PROBLEMLERİ 1964

25 ' BÖLGE SANAYİİNİN ' V E PROBLEMLER İ ÖZELLİIOjERİ İÇ İ N D E K İ L E R 1- Marmara ve İstanbul Bölgesind e Ekonomik- bünye ve sanayii n gelişimi... o... e Bölgede sanayileşme hareketlerinin yarattığı meseleler ve ihtiyaçlar... 4 a) Şehir plânının teşkilinde sanayiin yeri»^... ^.... ^ 4 b) Sanayi Bölgesi meselesi.«9 o) Sanayide işgücünün Sahife^No^ yetiştirilmesi. o o..^ 1 0 d) Sanayi mamullerini n - Standardizasyonu ve uygulanması Hazırlayan % Muhtar Baruter İstanbul Sanayi Odası Etüd Müdürü

26 BÖLGE SANAYİİNİN ÖZELLİKLERİ VE PROBLEMLERİ -^Marmara ve İstanbul Bölgesinde ekonomi k büny e ve sanayiin gellsaxhl : Türkiye ekonomisini n imkân ve şartlarındaki dağılış^bölgeler itibariyle öneml i farklılaşmalar taşır. Eakat bu'hususun-yalnız bizim memleketimize veya gelişme halindeki ülkelere ait'bir vak: olduğu muhakkakki,söylenemez. Zira, her memlekette ve özellikle^ milli ekonomileri gelişme -seviyesinin optimum reddelerine ulaşmış ileri sanayi memleketlerinde bile,b u nevi bölgesel farklılaşma,şiddet derecesi azalmakta fakat mutlak olara k ortadan kaldırılmamaktadır. Marmara ve İstanbul bölgesinin ekonomik imkân ve şartlar: Türkiye ekonomisinde öze l bir duruma sahiptir. Bu durumu şukısa îfade içinde belirtmek yerinde olacaktır ; b u bölge,az gelişmiş bir ülkenin en ziyade gelişmiş.olan kısmıdır. Türkiye ekonomisinin milli geliri içind e % 2 6 ya yakın katılma payı olan ve 49 milyar TL.milli geli r yekûnu içind e 13 milyarı aşan bir rakkama sahi p bulunan Marmara ve İstanbul Bölgesi,milli hasılaya katılma yönünden de çok farklı özellikler taşımaktadır. Memleketimiz,tarımsal bi r üretim bünyesine sahi p olmasın a rağmen, üretimin verimlilik derecesi bölgele r arasında öneml i farklılaşmalai taşımaktadır. Özellikle,Marmara ve istanbul bölgesinde tarı m verirfrliliği diğer bölgelere gör e oldukça'yüksektir. Genel olara k tarı m sektöründe nüfus başına düşen gelir 1000 TL. olmasına karşılık^marmara ve İstanbul bölgesinde miktar TL. arasında olmaktadı ı (1680 TL. Doğu Marmara bölgesi ) Bölgenin diğer bi r özelliği,türkiye ekonomisini n gelişme seyri üzerindeki tesirlerinin daima derinliğine olmasıdı r

27 Siyasi tarih^demografik imkânla r jeolojik ve kültürel özel likleri itibariyle, b u bölgedeki ekonomi k gelişme ve değişmeler daim diğer bölgeleri tesir i altında bulundurmuştur. Milli ekonomimizi n b l nevi potansiyel nabzı olan Marmara v e İstanbul Bölgesi,ekononim konjonktörün depresyonist v e kalkınmaya doğru ola n dalgalanmalarında i l ve kuvvetli şekilde hissettirioi merkezi olmu ş ve buradan,diğer böl - gelere doğru ola n tesirler doğmuştur. Diğer yandan,marmara ve İstanbul bölgesinin, memleketimiz-- deki strüktürel ekonomik değişimleri içinde,önderli k vasfın a sahi p olduğunu ve bu nevi değişmelerde i : k hareketin b u bölgede n geldiğine şahit olmaktayız. Bunun en güzel misalini,sanayileşme hareketinde,bölgeni n oynadığı öneml i rolde görme k mümkündür.nitekim, il k sanayileşme hareketi ve sınaî tesis kurma- teşebbüslerinin merkezi buras ı olmu ş 1928 tarihli ^Heşviki sanay i kanun'u" nun tesiri il e yurdun diğer bölgelerine yayılma hareketi buradan^başlamıştır. Bunda, özel sektörj ile devletin,beraber katılm a paylar ı olduğunu söylememi z lâzımdır. Bölgede il k defa olara k teşkil oluna n ve Avrupaî anlamd a birer sınaî tesi s olarak gösterilebilecek kuruluşlardan; da "Pes'' imali gayesi il e kurulup sonradan kumaş dokumağa başlayan İstanbul Feshane fabrikası,185 0 d e özel teşebbüs tarafında n kurulup d a sonradan devlete intika l ede n Bakırköy Pamukl u Dokum a tesislerin i V yine bu arada,hereke tesislerin i zikredebiliriz. Ayrıca, istanbul'da kurulup sonrada n kapanan kağıt ile n porselen ve cam fabrikaları ve hepimizin bildiği,beykoz Deri ve Kundura fabrikaları d a 1810 da kurulmuş ile 1884 yıllamûda genişletilmiş ola n ilk sınaî tesislerimizde n biridir d e ''Teşviki Sanayi Kanunu muvakkatı^^ İle başlayan sanayileşme hareketinde bir - çok sınaî tesislerin kurulduğunu v e bü kırruâıuşiarın çoğunun yine Marmara v e İstanbul bölgesind e olduğunu görmekteyiz^ j

28 1913 ve 1915 tarihlerinde o zamanın Ticaret v e Ziraat nezareti tarafında n yaptırılan sanayi sayımın a göre^adı geçe n kanundan yararlanarak kurulan.tesislerin adedi 11? olmu ş ve bunu n 63 ü İstanbul bölgesine isabe t etmiştir. Cumhuriyet devrinde, sanayileşme hareketinin önem i ve zaruretine geni ş yer verilmiş ve bi r yandan çabuk sanayileşme arzus u diğer yandan da bu arzuya uygun olarak 1928 de uygulanmaya başlanan "Teşviki Sanayi Kanunu'^ ile beş- yıllık sanayileşme programlarını n yürürlüğe konulması neticesinde, sanayi kuruluşlarının,yurdun diğer bölgelerine doğru yayılmağa başladığı görülmektedir yılındaki durum a göre,marmar a v e İstanbul bölgesi, sınaî kuruluşların adet itibariyle e n ziyade kabarık olduğu yer hüviyetini muhafaza etmi ş ve memleket sanay i tesislerinin % 37,50 sini kavramış durumd a idi sayımlarında eldi edilen sonuçlara göre ise,marmar a ve İstanbul bölgesi,sanayi kuruluşları yöhünden yine e n kalabalık bölge olm a durumun u deva m ettirmi ş fakat,diğer bölgeler e doğru ola n yayılmanın d a hızlandığı görülmüştür. Özellikle yalnız istanbul bölgesind e v e 3008 sayılı '^İş Kanunu"kapsamına gire n sınaî müesseselerin adedi,-türkiye * de mevcut olan tesislerin % 36 sını temsi l etme.kt e idi senesinin Nisan ayında yapılmış ola n bir anketten anlaşıldığına göre,15*60 5 sanay i kuruluşundan u İstanbul'da yer almaktadır. Görüldüğü gibi,marmar a v e İstanbul,bölgesi,sanayileşme yönünde ötede n beri devamlı bir önderli k vasfına sahi p olmuş ve sınaî kuruluş adedi,işçi ve personel,sermaye v e istihsâl seviyes i itibariyle diğer bölgelerden dah a yüksek bi r mevkide bulunmuştur.

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Damla OR, Yardımcı Araştırmacı. Yönetici Özeti

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Damla OR, Yardımcı Araştırmacı. Yönetici Özeti 15 Nisan 2014 SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı Damla OR, Yardımcı Araştırmacı Yönetici Özeti Ocak dönemine işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranlarında; bir önceki

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ PERU ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 504 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Peru Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

BİBLİYOGRAF YA 1974 KOCAELİ SANAYİ REHBERİ. Hazırlayan : İzmit Ticaret ve Sanayi Odası

BİBLİYOGRAF YA 1974 KOCAELİ SANAYİ REHBERİ. Hazırlayan : İzmit Ticaret ve Sanayi Odası BİBLİYOGRAF YA 1974 KOCAELİ SANAYİ REHBERİ Hazırlayan : İzmit Ticaret ve Sanayi Odası Dr. mır AYTEKİN İzmit Ticaret ve Sanayi Odası'nm 1974 yıh için hazırlamış olduğu Kocaeli Sanayi Rehberi, bölgenin günümüzdeki

Detaylı

İleri şehircilik tekniğine göre hazırlanan imar plânı takriben 60.000 nüfuslu

İleri şehircilik tekniğine göre hazırlanan imar plânı takriben 60.000 nüfuslu bu maksatla bir şehircilik müsabakası açmış, milletlerarası şöhreti haiz bir TÜRKİYE EMLÂK İtalyan şehircilik profesörünün nezaretinde Türk mimar ve mühendislerinden KREDİ B AN K A S I ATAKÖY SOSYAL mürekkep

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman

ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman 422 1. SEKTÖRÜN TANIMI Ana metal sanayii ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 27 no lu gruplandırma içinde yer almaktadır.

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

Trakya Ekonomik Göstergeler Bülteni

Trakya Ekonomik Göstergeler Bülteni Trakya Ekonomik Göstergeler Bülteni Şubat 2015 -2 2 TR21 Çeşitli Mal ve Hizmetler Ocak 15 Aralık 14 Kasım 14 Ekim 14 Eylül 14 Ağustos 14 Temmuz 14 Haziran 14 Mayıs 14 Nisan 14 Mart 14 Şubat 14 Ocak 14

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Hazırlayan Birgül OĞUZOĞLU Kıdemli Uzman 540 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Sanayi Odalarının Kuruluşu ve Türkiye'deki Sanayi Odaları

Sanayi Odalarının Kuruluşu ve Türkiye'deki Sanayi Odaları Sanayi Odalarının Kuruluşu ve Türkiye'deki Sanayi Odaları Hikmet DENİZ Uzmanı Mayıs 2013 SANAYİ ODASI KURULUŞU VE TÜRKİYE'DEKİ SANAYİ ODALARI 1. Sanayi Odalarının Kuruluşu 1.1. İlgili Mevzuat Sanayi odalarının

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI Türkiye de Tarım Finansmanı Konferansı 18 Nisan 2012 İstanbul Dedeman Oteli, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir Bu proje EBRD tarafından

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA GÜNEY DOĞU ASYA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ Bu yazıda başlıca Güney Doğu Asya ülkelerinin Tekstil ve Hazır giyim sektörlerinin dünyada ve Türkiye deki durumuna ve bu ülkelerin dış

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR Kıdemli Uzman 302 1. SEKTÖRÜN TANIMI Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma dokuzuncu kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma dokuzuncu kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma dokuzuncu kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET 2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET Türkiye de yatırımların teşviki, 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç Dr. M. HAYRİ ERTEN (*) 27 Ekim 1966 günü Sanayi Bakanlığında toplanan ve Türkiye'nin demir ve çelikle ilgili resmî

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 211 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %17,1

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER...1 TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE)... 2 ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE)... 2 İTHALAT - İHRACAT...

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2005 Ülke No: 79- MD I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kazakistan Cumhuriyeti

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ K A N A D A ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2008 Ülke No: 404 Şaban Oruç -45 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kanada Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu 1-Raporun Dönemi: 01.01.2008-30.06.2008 2-Ortaklığın Unvanı: Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3-Faaliyet Dönemindeki

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri Kapasite Raporu Kapasite Raporunun Tanım Ve Kapsamı Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek

Detaylı

2006 yılında 79 milyarı ihracat olmak üzere toplam 203.4 milyar dolar dış ticaret hacmi hedefleniyor.

2006 yılında 79 milyarı ihracat olmak üzere toplam 203.4 milyar dolar dış ticaret hacmi hedefleniyor. İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye'nin Dış Ticaret Ürün Kompozisyonu 2005 Ahmet KARAYİĞİT 1. GİRİŞ Dünya Ticaret Örgütünün yayınladığı Dünya Ticaret Raporu 2005 e göre Türkiye, toplam dünya ihracatı içinde

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

Kastamonu - Merkez İlçe

Kastamonu - Merkez İlçe Kastamonu - Merkez İlçe YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Merkez İlçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Kastamonu OSB, şehre ve bölgeye ciddi ekonomik girdiler sağlamaktadır. OSB'de değişik sanayi

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ ETİYOPYA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi 03.04. 2007 Ülke No: 334-Ş.O. - 48 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %14,1

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7 -İÇİNDEKİLER- 1.KENTİN GENEL TANIMI... 2 1.1.ANTALYA... 2 Tarihi... 2 Coğrafi Yapı... 2 İklim ve Bitki Örtüsü... 3 Nüfus... 3 Ulaşım... 3 2.JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU... 4 3.ÇED BELGESİ... 5 4.PLANLAMA

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ESTONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet ve Başkanlık Sistemi

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ. Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV

PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ. Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ EKONOMİK DURUM : Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV Pakistan, 176,3 milyon nüfusu ve % 2,1 nüfus artış hızı ile dünyanın nüfus açısından ilk

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

DIS TICARET ARASTIRMA SERVISI

DIS TICARET ARASTIRMA SERVISI ISTANBUL TICARET ODASI EKONOMIK VE SOSYAL ARASTIRMALAR SUBESI I R A N ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi: 08 Agustos 200 ETÜD NO :616 S.O. I- GENEL BILGILER Resmi Adi : Iran Islam Cumhuriyeti Yönetim Sekli :

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ Temmuz 13 Temmuz 14 Değişim % Oca.-Tem.13 Oca.-Tem. 14 Değişim % İHRACAT Konya 117.647 115.165-2,11%

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Mart 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2012 Mart 2013 Mart 2013 Ocak - Mart 2014 Ocak - Mart İHRACAT 1000 $ Konya 120.741 133.742 10,8 319.568

Detaylı

AYLIK EMTİA BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ

AYLIK EMTİA BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ ŞUBAT 2013 AYLIK EMTİA BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ AHMET AŞARKAYA Başta ABD deki üçüncü parasal genişleme programı ve Çin deki altyapı yatırımları olmak üzere 2012 nin son çeyreğinde devreye giren

Detaylı

Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1

Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Sakile Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1 A UMUMÎ MÜLÂHAZALAR 1 B - İŞLETME FAALİYETLERİNDE TEDARİK SAFHASI 2 I Uumumî mülâhazalar 2 II Tedarik faaliyetlerinin

Detaylı

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Ruanda ya ihracat yapan 1 firma bulunmaktadır. (AHENK KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş) 30.06.2015 tarihi

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Ocak 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 KASIM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %33,7 İTHALAT

Detaylı

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER Türkiye nin Teknik Tekstil Dış Ticareti Ürün Grupları Bazında İhracat ve İthalat Dünya da Teknik Tekstil İhracat ve İthalatı Önemli İhracatçılar ve İthalatçılar

Detaylı

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Danimarka Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin 2005 yılı faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan Olağan Genel

Detaylı

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,.. j ~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..!r islam MiMARi MiRASINI KORUMA KONFERANSI THE CONFERENCE ON THE PRESERVATı"ON OF AACHITECTURAL HEAITAGE OF ISLAMIC CITIES 22-26/4/1985 ISTANBUL ~"":"'.;.-;.:.

Detaylı

Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım:

Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım: Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım: Listede zımpara müstesna - ki yalnız iki, üç yüz tonluk bir tenakus göstermiştir,

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ JAMAİKA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 20.03.2007 Ülke No: 464 Ş.O. - 41 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adõ : Jamaika Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

BURSA SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Özcan AKAN İl Sağlık Müdürü

BURSA SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Özcan AKAN İl Sağlık Müdürü BURSA SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Özcan AKAN İl Sağlık Müdürü BURSA SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ Dr. Özcan AKAN İl Sağlık Müdürü BURSA da Medikal Turizm Termal Turizmi SPA-Wellness

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2008 Ülke No: 400, Ş.O. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ 2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ Pamuk sektörünün tarımı, ticareti ve sanayisi ile ülkemiz insanı ve ekonomisi için çok büyük öneme

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ FİLDİŞİ SAHİLİ ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi : Haziran 2005 Etüd No: 272 Y.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Fildişi Sahili Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ TAYLAND ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi:13.05.2005 Ülke No:680 I-GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tayland Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi Konumu : Güneydoğu

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Temmuz 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Temmuz 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Temmuz 2015) İstihdam (Mart 2015) Sigortalı ücretli sayısı Mart 2015 de geçen yılın aynı dönemine göre %4,9 artarak; 13 milyon 328 bin olmuştur. Yaz mevsiminin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI 11.02.2008/41 TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI ÖZET : 1567 sayılı Yasaya Đstinaden Çıkarılan Türk Parası Kıymetini Koruma

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI TMO, 2008/2009 Hububat Alım Döneminde 21 mayıs tarihi itibariyle taahhütname karşılığı alım yapılması konusunda işyerlerine talimat vermiştir. Bu bağlamda

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi Nisan 2011 B.Ö. AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI İŞBİRLİGİ ŞUBESi 2 AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi 1. GENEL BiLGiLER

Detaylı