1964 Temmu z ayını n 1 ci v e 2 c i. yarılarına ai t İstanbu l Piyasas ı. inşaat malzemes i hakkınd a Rapo r

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1964 Temmu z ayını n 1 ci v e 2 c i. yarılarına ai t İstanbu l Piyasas ı. inşaat malzemes i hakkınd a Rapo r"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARE T ODAS I Ticaret Şubes i Flat Servis i 1964 Temmu z ayını n 1 ci v e 2 c i yarılarına ai t İstanbu l Piyasas ı inşaat malzemes i hakkınd a Rapo r 1964

3

4 Ticaret -Fia t 19, Türkiye Ticaret Odaları. Sanayi Odajara ve Ticare t Borsalara Birliği, Şeiıit Teğiiıen Kalmaz cd* No. 78 A n k a r a 20 Nisan 1963 tarih, ve 2/ sayxl x yazxnxza karsa- Ixktxr* 1 Temmu z Temmuz 1964 tarihleri arasındaki süre içerisinde dıırumların ı izlediğimiz emtianın,piyas a hareketleri hakkında derlene n bilgilerle, ilgili çevreleri n bu konulardaki görüş ve mütalâaları aşağıda takdi m olunmuştur» GENEL DURU M İnşaat piyasasındaki canlılık, e n hareketli noktasına varan mevsim ioaplariyle henü z dengeli olmamakl a beraber bir kaç a y öncek i kötümserliğin izlerini bertara f etmeğe elvere n bir tempoya girmek üzeredir. Sanayi ve Ticaret Bakanlarının kredi piyasasının yeterli dereced e destekleneceğine dai r beyanatları, Tesbit edile n esasların henüz açıklanmamış olması - na rağmen, önümüzdeki günle r için hazırlanan ferahlatıc ı tedbirlerin te'minat ı olara k karşılanmıştır. Gecikilmediği takdirde,getirtilece k her isabetli,, tedbîrin,durgunlukdan sıyrılm a istidadınd a gözüke n piyasa hareketleri üzerinde dah a yapıcı te'sirler icr a edeceğine inanıimaktadır

5 XIII ncü Kota'nm ilânı,sanayicile r dışındaki çevreleri memnun etmemiştir. Naakdî te'minat hadlerinin % 70, ve % 100'e yükselmesi ile siyah sg.ç,dkp ve galvanizli sa ç ithâlini n ithalâtçılar için münhasıran AID sahasına aktarılması ve çelik çubuk ithâlinin ilk defa sadece sanayiciler e ter k edilmesi, Ko ta'nm e n çok tenkide ı^ğrayan özellikleri sayılmaktadır» A Çoğunluğun birleştiği bi r yorunıa göre, te'minat hadlerinin yükseltilnıesijliberasyon listelerinin geniş ölçüd e uyg^landlgx Kota'larda-müşahede olunduğu üzere, Aslında, ithalâtçı olmayan tüccarların rastgele ithalâta yönelmeleri önlenecek, bun a mukabil sermaye imkân - ları geniş olan tecrübeli ve gerçek ithalâtçılar,bankala r nezdindeki yüksek kredileriyle nakdî teminatı kolayca sağlaj Urü:k^yenX ithâl rejiminden dah a ziyad e f ey dal anmak ^ durumuna erişeceklerdirt Sanayicilere APA ve anlaşmalı memleketler sahalarından ithâl iml<:ânlar ı bahsedilirken ithalâtçılara sadec e AID sahasının gösterilmesi ise mutlak surette sakıncal ı olara k mütalâa olunmuştur* AID^ye nazaran %30-ş40 oranında ucuza mal edilece k olan ithâl mallarının bir-kısmı serbes t piyasaya intikâ l ettirilerek ya haksız rekabet yüzünaen ithalâtçılar aleyhine mühim menfaatlar sağlanacak : ya d a sun'i fiat hareketlerine tevessül edi :ere k müstehlikin mütezarrır olmasın a ve piyasada genellikle bi r pahalılık cereyanının yaratılmasına sebe - biyet verilecektin. Yuvarlak demi r ve çimento, teın.jsif on fiatları bire r miktar siya h saç,galvanizli sa ç v e DKP fiatları öneml i dere - celerde yükselmiş, Profiller,çinko levh a fiatlar ı il e karo fayan s fiatları gerilemiştir. Genel olarak arzedilen hususlara ait teferruatl ı bilgilerle muhtelif emtiaya mahsus başlıklar altmdo müte - akip maddelerde sunulmuştur* 1) lyvarlak^dm^^ ; Yuvarlak demi r fiatlarmda, talep artışındaki hıza paralel olarak 5~ 7 kuruş civarında artış olmuştur.

6 izmirdo^ki demi r fabrikasına tahsis edilo n serbest dövizin meydana getirdiği eşitsizliğin islâhı hususunda müracaatlarına İsrarla deva m ede n sıcak haddeciler, son defa yap-- tıkları teklift e, ya kendilerine d e APA sahasından kütük verilmesini veya Karabük te'sislerinin'kütük fiatların ı APA^dan ithâl edilen kütüklerin maliyet fiatma indirmesini istemişlerdir Bu tellifi n incelenerek çîunlu bi r sonuca varılacağına dai r yapılan vaidlerc rağmen XIII ncü Kota'da hurda ithâli için Sanayi Bakanlığı emrin e yeniden 25 0 bin dolarlık tahsi s verildiği öğreniliiıiştir. Oysa Blum ve kütük ithâli maksadiyle ayn ı Bakanlık emrine ayrılan tahsi s miktarısembolik olara k 1000 dolardan ibarettir. Karabük te'sislerini n Temmu z ayı zarfınd a tevz i ettiği kütük miktarını yine % 80'e çıkartamamıştır tesbit ^ edildiğine gör e haddecilere tahsi s edilen kütükler % 5 8 nisbetindedir. Pilmaşin ithâlin i önleme k gayesiyl e te l ve çivi haddehanelerine ton kütük verilmesi, deı^ar haddecilerine yapılan kısıntının gerekçes i olarak gösterilmektedir» Kütük ithâ l ve tahsislerini n arttırılması hususunda Sanayi Bakanlığı nezdinde ayrıc a teşebbüsler yapıldığı da öğrenilmiştir» İnşaatta yuvarlak demi r yerine kullanılmağa başlanılan ve-beton içerisinde gevşemelere mani olduğu kadar yuvarlak demir e nazaran % 2 0 tasarruf sağlayan (to r çeliği) şehrimizde bell i başlı iki firm a tarafından imâ l edil - mektedir» Resmî sektör e ai t inşaat şartnameleiiade^ bü tip beton demirlerine geni ş surett e yer verilmesine başlanılmıştır» İmalâtçı firmalar resmî sektörl e mühim bağlantıları bulunduğundan piyas a ihtiyaçların a ceva p vere^uediklerini ileri sürerek Sanayi Bakanlığından kütük tahsis i istemişlerdir» Bakanlık haddeciler derneği ve Odalar Birliğinin mütalâalarını istemiştir» İlgililer mamul yuvarlak demirde n basi t v e ucuza

7 mal olan mekanik bi r müdahelo il e imâli mümkün olan tor çeliği içi-i ^ l^tük tahsis ine lüzum bulunma dxgxni bildirmişlerdir^ Bunun üzerine şehrimizdeki sıca k haddeciler derne - ği merkezinde,sanayi Bakanlığı,Sanayi Odası,Odala r Birliği temsilcileriyle yeniden oi r toplantı yapılarak kütük tahsisinin lüzumsuz olacağı ve bağlantıların yerine getirilmes i için imalâtçı firmalara diledikleri fcadar tor çeliği verilebileceği fikribavunulmuşve bi r yuvarlak dexxii r fqbrikasiylc tor çeliği imalâtçısı 1000 ton tor çeliği alı ş verişinde mutabakata varmışlardır. Ancak,imalâtçı firm a mubayaadan sarfınazar edere k kütük tahsisi almak maksadiyle tekra r Bakanlığa ba ş vurmuştur ton tor çeliğini teklif ede n firma imalâtçı firmayı protesto etmiştir, İdâiaya göre,to r çeliği imalâtçılarını n asıl maksatları bol miktarda v e ucuz kütük te'mi n edere k bunun % 75 ini yuvarlak demi r imalâtınd a kullanmakdxr.. Halen to r çe ;iğ-i senelik ihtiyacını n 3000 to n cı-, varında bulunduğu tahmi n olunmaktadır. Piyasaya peyderpey mal arzedilmesi ve XII nci Kota mallarının ithâl edilmek üzere bulunması bebebiyle profi l demir çeşitlerinin çoğunluğunda fia t gerilemeler i olmuştur. Mevcudu azala n çeşitlerde her zama n görüldüğü üzere artışlar olmuştur. ' 15 kuruş kadar gerilem e kaydeden T fiatlarmın önü - müzdeki günlerde dah a d a düşmesi beklenmektedir ^ Yerli lam a fiatlarınd a d a 15 ifuruşluk bi r ucuzlama görülmüştür. Kalın ölçül ü I ve L çeşitleri yine bulunmamaktadır.

8 'Tm/m li k Kg. (Firkete)- 165 Krş Krş. 6 m/-m lik Kg, (Kangal) Krş, 16 5 Krş. 8 m/m li k Kg Krş Krş. 10 m/m lik Kg Krş Krş. 12 m/m li k Kg Krş. 155 Krş. 14 m/m li k Kg Krş. 155 Krş. 16 m/m li k Kg Krş, 155 Krş. 18 m/m li k Kg Krş Krş. 20 m/m li k Kg Krş Krş, 22_m/m_lik Kg. li5_kr Kr. PROfIL_DEMİŞLER ^I^_demiri Z ±2« '^lik Kg kuruş' 25 0 kuruş 100 lüle Mg, 22 0 kuruş 22 0 kuruş 120 lik Kg kuruş 22 0 kuruş 140 İlk - Kg kuruş 22 0 kuruş 160 İlk. Kg kuruş 22 0 kuruş 180 lik Kg kuruş 22 0 kuruş 200 lük Kg kuruş 22 0 kuruşa 220 lik Kg. Yo k Yo k 240 İlk Kg. Yo k Yo k 260 İlk 25 0 kuruş _240_kuru T demir i 25. X 2 5 X ^30 X 3 35 X-30 X 3 40 X 4 0 X 4 _50 X 5 0 X 5 _"y"_demiri 30-^luk Kg. 40 İlk Kg. 50 lik Kg. 60 İlk Kg. 80 lik Kg. 100 lük Kg. 120 lik Kg. 140 İlk Kg. 160 İlk Kg. 180 lik Kg. 200 lük kuruş 290 kuruş 270 kuruş 270 kuruş 270 kuruş 2iZıl564 lok 400 kuruş 300 kuruş 230 kuruş 215 kuruş 215 kuruş 215 kuruş 215 kuruş 215 kuruş 215 kuruş 215_kuru _ 275 (yerl i 240)Kr. 275 (yerli 240)İCr. 260 kuruş 260 kuruş 260 kuruş lzızii564 Yok 380 kuruş 260 kuruş 250 kuruş 215 kuruş 215 kuruş 215 kuruş 215 Icuruş 215 kuruş 215 kuruş 215 kurug (65 lik)

9 "L^_demiri ' 20 X 2 0 X 3 25 X 2 5 X 3 30 X 30 X 3 35 X 35 X 4 40 X 40 X 4 50 X 5 0 X 5 60 X 6 0 X 6 80'x 80 X xloo X xl20 X xl40 X 14 L_a_m_a 20 X 5 30 X 5 40 X 5 20 X X _x_10 görtköge 10 luk Kg. 12 lik Kg. 14 lük Kg, 16 İlk Kg. 18 lik Kg. 20 lik Kg. 26 İlk Kg. 30 Juk Kg. 35 lik Kg. 40 İlk Kg kuruş 185 (A v 215 ) 190 (Av.215) 190 (Av.215) 165 (Av. 200.) 170 (Av.215 ) 185 (Av.230 ) 220 kuruş Yok Yok Yok 2.7, kuruş 195 kuruş 195 kuruş 170 kuruş 170 kuruş 170_kuruf 2ı7.1964_ 180 kuruş 180 kuruş 180 kuruş 180 kuruş 180 kuruş 180 kuruş 170 kuruş 170 kuruş 170 kuruş 170 kuruş 225 Krş.(Av) 190 (Av.215 ) Yok- 190 (Av.200 ) 175 (Av.215 ) 170 (Av.215) 185 (Avb240 ) 230 (Av) krş. Yok Yok Yok 179 (Av.200) 175 (Av.200 ) 175 (Av.200 ) 170 (AV.2Q0) 170 (Av.200) 170_(Av.200) Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı _A^nı 2 ) '_LÎ/_ILL:^_ _İ_I * Piyasada mevcudu nisbeten azdır. İthalâtı kısmen frenlemek amacıyle çivi ve te l çeken fabrikalara Karabük te'sisleri tarafında n 1500 ton kütük verilmiştir». XIII ncü KotoJda filmaşin ith ; ali için Sanayi Bakanlığı emrine 175 bin do1ar/konulmuştur» tahsis s ' Fiatla r 165 kuruş civarındadır.

10 3 )?İK_YŞ-ll?IPŞI3_MM^5î;_BpRULAR : Pik sevkiyatı düzelmiştir.pik ve pik(den yapılı boruların, mevcudu v e fiatları normaldir., Piyasada he r çeşitten bo l miktarda çiv i mevcuttur. Eiatlar değişmemiştir. İnşaat çivileri (Baz ) 22 0 kuruş?2i_22ryilş İ (Baz ) 260_kuru g 5 ) ÇİIvlENTO PİYASASI ; Çimento satışlarında hissedilir derecede bi r hareketlenme başlamıştır» i^'iatlar da bir miktar kıpırdamış tır, İstanbul yakasında.inşaat teslimi, ,Anadolıi yakasında inşaat teslimi 75 0 kuruştur. Satışlarda mutad hilûfma hatı r senetleriyle veresiye usulünün tatbikine başlanıtiıştır. Veresiye satışların % 5 0 yi bulduğu bildij;;ilmiştir. Tarsus menşeli beyaz, çimentolar lirada n Balıkesir-malları 37-39» - lirada n muamele görıuektedir. 6 ) Q i H K_p^LEm_i -ya - - ' Piyasa/yeniden mal arzedilmosi^den ötür ü 8 we 12 li k çeşitlerin fiatları 3 0 kuru ş gerilemiş,12 li k çeş şidin fiatı ise değişmemiştir li k çinko levha 83 0 kuru ş 80 0 kuru ş 10 lu k çinko levha 80 0 kuruş 77 0 kuru ş 12_1İİS_2İB^2_1 Y^ Z29 _touş 720 _kuru 7 ) KA?9_f:â-ÎM _ = Mal çokluğundan serbest piyasa fiatlarındak i kararlılık devam etmektedir. İthâl malı fayans fiatları d a hayli düşüktür.

11 Çanakkale Çanakkale Çanakkale ithâl îthâl İthâl îthâl İthâl Extra Standart Üçüncü Bulgar Çek Eübnan Macar Alman kuruş kuruş ' kuruş 95 kuruş 12Ö-125 kuruş ı;^o kuruş IkO kuruş kuruş Renkli fayansla r Çanakkale fabrikasını n tesbi t ettiği fiatlardan 10 kuruş farkl a muamele görmektedir. 8 ) L VABO^]^^HELÂ^TA LA^^ :. İmalâtçı firmanı n 6 aylık devreye ai t hesapların tesviyesine dai r isteği çoğunlukla yerine getirilmiştir. Distribütörlerin istenile n çeşitlerin tevzi edilmediği hakkındaki mutad şikâyetleri dışında bu piya-, sada kayda değer bir doğişiklil^ olmamıştır. 9 ) O T O M A T : mıştır. Mevcut v e fia t yönlerinden bâ r değişiklik olma- 10 ) R E Z E R V U A R. : Değişiklik olmamıştır. 11 ) T E R M O S ij? O N : Bakırca yapılan zamda n öncek i stokların tükenmesi ve talebin canlanması sebebiyle termosifo n fiatlarınd a 5*- ve 10.- liralık artışlar olmuştur. Halen, " 3 1 X 13 0 luk termosifonlar lira 35 X 135 lik termosifonlar liradan satılmaktadır. 12 ) MUŞLUK^^lffi^TE^^ER^^^ : Pitings darlığının giderilmesi hususunda imalâtç ı firmaların gayre t sarfettikler i belirtilmektedir.

12 13 ) GALVAIUZLÎ S U BORULARI Önceki raporda bildirile n zarcılarl a "satışlara devam olunmaktadır. ^.. ^ Mevcut sıkıntıs ı yoktur. 14 ) SAÇ^PIYAŞASI : Siyah öaç,galvanizli sa ç v e DKP piyasaları gerek mevcut azalmas ı gereksâ fiat'yükselmes i yönlerinde n dikkati çekmeğe deva m etmektedir * XIII nciî Kota'da sa ç tahsislerini n doğruca AID sahasına bırakılması,sa ç piyasasındaki sıkıntının artmasına ve dolaymsiyl e sun*i fia t hareketlerinin tahri k edil - mesine yol açacağından ve raporumuzun ba ş tarafınd a d a de-ginildiği üzere APA ve anlaşmalı memleketlerden tahsi s ala n bir kısım sanayicilerin ihtiya ç fazlalıkların ı piyasay a aktarmak suretiyle serbes t piyasa hareketlerini besleyecekle - rinden endişe edilmektedir. iı^iatlar : ah 5 üi/m lik Kg. 295 kuruş 6 m/m lik Kg. 290 kuruş 8 m/m lik Kg. 290 kuruş 10 m/m lik Kg. 290 İmruş 12 m/m lik Kg. 295 kuruş 14 m/m lik Kg. 285 kuruş 16 m/m lik Kg. 285 kuruş 18 m/m lik Kg. 285 kuruş 20 m/m lik Kg. 290 kuruş 22 m/m lik Kg. 270 kuruş 25 m/m lik Kg. 280 kuruş 28 m/m.lik Kg. 280 kuruş 30 _m/m lik Kg. 325 kuruş Kalın_siyah saçlar 0,30 luk Kg.' 450 kuruş ' 0,50, lik Kg. 440 kuruş 0,68 lik Kg. 370 kuruş 0,70 lik Kg. 370 kuruş Karabük ( 1 lik - Kg. 230 kuruş ve diğer yerli mallar ( 1, 5 luk Kg. 220 kuruş lik Kg. 215 kuruş ( 1 lük Kg. 205 kuruş lük Kg. 205_kurus_./.

13 5KP_şa2İar 0,50 li k ~ 43 0 kuruş 0,90 İlk 38 0 kuruş 1 li k 35 0 kuruş (* ) 1,20 li k 35 0 kuruş (+ ) 1,50 li k 38 0 kuruş... 2 li k 38 0 kuruş 3 lü k 43 0 kuruş (+) işaretli olanlarda n gayrı çeşitler piyasada güçlük ^Tg bulunabilmektedir, 1 X 2-0,30 lu k 55 0 kuruş 45 0 kuruş 1 X 2-0,35 li k 53 0 kuruş 45 0 kuruş 1 X 2-0,40 İlk 52 0 kurgş 44 0 kuruş 1 X 2-0,50 li k 50 0 kuruş 43 0 kuruş bu tip saçlardan bilhassa dü z çeşitlerin mevcutları ço k azalmıştır. 15 ) KyLSE_Ty.TYA_î Darlık ve fia t yüksekliği deva m etmektedir. 16 ) KERESTE_PİYAaSI : arza değer değişiklik olmamıştır. 17 ) GAM_PİYAŞASI : Değişiklik olmamştır. 18 ) NEBATİ_YAĞLAR_: Değişiklik olmamıştır. 19 ) KAI'AY_PİYASASI : Mevcut VG fiat yönlerinden öneml i değişiklik olmamıştır. Külçe fiatları 59.- Çubuk fiatları 60.- liradır. 20 ) TENEKE_PİYAŞASI : Mevcut v e fiatla r yönünden hcrüz öneml i bir değişiklik olmamıştır. Elektrolitik çeşitler topta n Kok topta n 40 0 Lâke_ İSE^^S^- 290_kurug. /

14 21 ) 2Şil?_2L!Şy?5:â5 ' ZIII ncü Kota'da çelik çubukların ithâli Eota Rejiminin tatbikine - başlanıldığı tarihte n beri ilk def a münhasıran sanayicilere bırakılmıştır. İlgililerin belittiğine göre,eb^adlarını n değişikliği istihlâkinin özelliği sebebiyle,çeli k çubu k itha-ilini komplike bi r iş olarak kabul etmek gerekir» Bu itibarla ithalâtı n sanayiciler tarafında n realize edilmesind e mutlak surett e müşkülât çekilece k v e neti^ cede zaman kaybı dolayisiyl e piyasada çelik çubuk sıkıntıs ı ve bun a bağlı olarak sun' i fia t hareketleri ba ş gösterecektir. Keyfiyeti Sayı n Birliklerine sayg ı ile bildiririz» Genel Kâtip M/B

15

16 Türkiye Ticaret ^dalar ı, Sanayi Odalar ı ve Ticare t Borsaları Birliği Şehit Teğmen Kalmaz od. No. 78 A^n^k^a^^r^a 20.Nisan tari h ve 2/ sayıl ı ya2iinız karşılığıdır: ^ tarihler i arasindaki'süre içerisind e durumlarını izlediğimiz emtianın piyasa hareketleri hakkınd a der - lenen bilgilerle,ilgili çevreleri n b u konulardaki görü ş v e mîitalâarı aşağıda takdi m olunmuştur. GENEL DURUM ^ Mevsim icab ı olarak inşaat malzemesi piyasasınd a canlılık e n hareketli noktasına varmıştır. Malzeme taleple:fâîinin artmış olmasına rağmen fiatlarda sun' i yükselişler görülmemekte normal seyrini devam 1 1 irmektedir. Bununla berabe r bası mallarda cüz' i miktarda fia t artışları görülmektedir. Yuvarlak inşaat demir^çbin ince olanlarınd a (6mm-1 0 mm) geçen 15 güne nazaran beş kuruş bir yükseliş mevcuttur. Diğer eb^adlard a bi r değişiklik yoktur. Geçen 15 gün içerisinde Karabük fabrikasının çeliğe çalışması hasebiyle piyasanın arzuladığı pik ihtiyacı aksamış ise d e bu aksaklık sur'atl e giderilere k pi k normal şekilde piyasaya intikâl etmiş ve sıkıntı olmamıştır. Fiatlarda bi r değişiklik yoktur. Saç jpiyasasmda tale p azlığından dolayı fiatlard a bir düşüklük beklenmektedir. Karo fayansta mal fazlalığı vardır ucuzluğa doğru yol açılmaktadır.

17 Ş'elik çubuğun sanayicinin yapacağı ithalât a bırakılması ve tahsisi n fazlalığı dolayisiyle ithalâtın sanayi tarafından yapılamıyacağı endişesini uyandırmakta, sanayici ithâ l etmiş dahi olsa bunu serbest piyasaya süreceği b u suretle de sun'i fiat artışına yol açacağı endişe ile düşünülmektedir. Çeliğin ithâl menşeindeki fiatlard a bir artış olduğu görülmektedir. Diğer taraftan çelik için gümrük vergisinin de % 20 den % 30 a çıkarılması önümüzdek i günlerde fiatlarmda bi r artış beklenmektedir. Banka kredilerinin muayyen firmalara büyü k ölçüler - de verilmeyip dah a çok firmalara tevzi suretiyle yapılmasında piyasanın bu yönden ferahlıyacağı ilgililerce ifade edil - mektedir, /f^t^<«.ce*'xiii ncü Kota'da Liberasyon listesin e dahi l mallardan ziyade tahsisl i mallardan getirtmeği arzu etmektedirler. Tüccarlar arasında kredili alış verişler hissedili r şekilde gerilemiştiri Genel olara k arzedilen hususlara ai t teferruatl ı bilgiler muhtelif emtiay a mahsus başlıklar altında müteakip maddelerde sunulmuştur, 1 ) YyYARLM_pEMİR_l^_KÜTtJK : Yuvarlak demi r fiatlarmda inc e eb'adlılarından ( Sm 10 mm) de beş kuruş artış istisna edilirs e geçen 15 güne nazaran fiatlarda bi r artış olmamıştır. Karabük tesislerini n küçük tevziatı bu defada % 80" e çıkamamıştır, Haddecilere tahsi s edilen kütükler geçen ay olduğu gibi % 5 8 nisbetindedir. PROPİL_DEMİRLER Piyasanın çok kullandığı dörtlü k köşebentte o n kuruş bir artış olmuştur, Karabük fabrikasının fazla kütük verememesinden lamalarda önümüzdek i a y içerisinde bi r fiat yükselmesi beklenmektedir. Putrel ve U demirleri piyasada bo l miktarda mevcut olduğundan fiatlarmda düşüklük vardır,bununla berabe r 30 luk ve 40 İlk U demirlerinin mevcudu kalmadığından bulunabile n yerlerde fiatları çok yükselmiştir. Ekseriyetle çeşitleri tükenen profillerin fiatlarmda istikrarsızlı k olmaktadır.

18 I?-.7-1 ^^6^ tcrş,. krş krş o krş:s krş. krşo krş, krş. krş<, Tm/m'îîk Kg. (Firketş) 6 m/m lik Kg. (Kangal)- 8 m/m lik Kg, 10 m/a lik Kg, 12 m/m lik Kg. 14 m/m lik Kg 16 m/m lik Kg. 18 m/ra lik Kg. 20 m/m lik Kg, 22 m/m lik Kg» ^ krş, krş.. krş: krş. krş. krş. I_derairi 80 Igk, Kg. 100 lük Kg, 120 lik Kg. 140 Ilk Kg, 160 Ilk kg, 180 lik kg c 200 lük kg. 220 lik kg 240 Ilk kg e 260 Ilk kg. T demir i 25 X 25 X 3 30 X 30 x3 35 X 30 X 3 40 X 40 X 4 50 X 50 X 5 U_demiri 30 luk Kg. 40 İlk Kg, 50 lik Kg. 60 İlk Kg. 80 lik Kgc 100 lük Kgo 120 lik Kgc 140 İlk Kğ. 160 İlk Kg: 180 lik Kg< 200 lük Kg. PROJ?!^ DEMİRLER :i7^7a964 3ç8^ krş. 250 krş. 220 krş 220 krş. 220 krş s 210 krşo 220 krş_. 210 krş. 220 krş. 215 krş. 220 krşr 220 krş. 220 krşn 220 krş; Yok yok Yok Yok 240 krşo 230 krş , (yerl i 240) krş. 285(yerli 240)krş, 275 (yerl i 240) krş. 285(yerli 240)krş, 260 kuruş 260 kuruş 260 kuruş 17.J Yok 380 kuru ş 260 kur 'İŞ 2--)0 b.v-uf j 211) k-nrvs 215 yı^roz 23p lc.j.:-uç 215kı^:,".''U'~ ' 215 kur-',iv?j.5 kuj'uş 215 kuruc 250-kuruş 260 kuru ş 270 kuru ş 3j.8_,1964: Yok 4-20 kuruş 290 kuruş 250 krn,(c5 ük) 210?"İC 21C loıruö :uraş kuruş Hır aş b:ırub

19 20"x 5 30 X 5 40 X 5 20 X X X L denıiri X 2 0 x3 225 krş. (Av ) 25 X 2 5 X krş. (Av-215) 30 X 30 X 3 Yok _ 35 X.35 X krş. (A v 200) 40 X 40 X krş. (A v 215 ) 50 X 5 0 X krş. (A v 215 ) 60 X 60 X kuş.(av 240) 80 X 80 X krş. (Av ) 100 xloo X 10 Yok _ 120 xl20 X 12 Yok 140 X y40x 14 Yok Lama (Av.200 ) krş. 175 (Av.200 ) krş. 175 (Av.200) krş. 170 (Av.200) krş. 170 (Av.200) krş. 170 (Av.200) krş _ 225 kuruş 190 kuruş 190 kuruş Yok 185 kuruş 180 kuruş 190 kuruş 230 kuruş 250 kuruş 250 kuruş 250 kuruş 3^ (Av.200)kr 175 (Av.200>k r 175 (Av.200)k r 175 (Av.200)k r 175 (Av.200)k r 175 (Av.200)k r Dörtköşe 10 luk 12 lik 14 lük 16 İlk 18 lik 20 lik 26 İlk 30 luk 35 lik 40 İlk Kg. Kg. Kg, Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. 180 lao kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı 175 kuruş 175 kuruş 175 kuruş 175 kuruş 2 ) PİLMASİN XIII ncü Kota'dan filmaşin ithâli içi n Sanayi Bakanlığı emrine 19 0 bin dolarlık konulan tahsis üzerine yapılacak ithalâ t geçe n aykı darlığı tamamen ortadan kaldıracaktır. Yuvar lak demire paralel olara k fiatmda cüz' i bi r artış ^Imuştur. Piatlar civarındadır. 3 )?İK_]^_PİKTEN_MMUL_BO^^ Karabük fabrikasının çeliğe çalışması dolayısiy - le Temmuz ayımn ortasınd a piyasanı n arzuladığı pik miktarı aksafflllş ise de son günlerde piyasay a normal şekilde intikâl etmiş ve sıkıntı ka :kraıştır. Fiatlarda bi r değişiklik olma - mıştır. Madenî Eşya Gurub u İstihlâk Kooreratifinin ortaklarına pik'i kilosu 96 kuruştan vermekte serbest piyas a satı - cılarında ise tediye durumana gör e 98 ilâ 105 lıuruş arasında satılmaktadır.,

20 4 ) S-LY-L Piyasada he r çeşitten bo l miktarda çiv i mevcuttur. Piatlar müstakardır. İnşaat çivileri Tel çivileri (BAZ) 22 Ö kuruş (BAZ) 26 0 kuruş 5 ) ÇİMENTO^PİYASASI Çimento satışlarında mevsim icabı hissedilir derecede bir artış mevcuttur. Anadolu yakasında veresiye hiç bi r satış yapılmamaktadır. İstanbul ciheti satışlarında baz ı firm a ve inşaatçılar kısa vadelerle v e % 5 0 nisbetine kadar çimento alabilmektedirler. Balıkesir malları liradan muamele görmektedir. İstanbul yakasında inşaat teslim i kuruştur. Anadolu yakasında is e inşaat tşslimi 750 kuruştur. Tarsus menşeli beyaz çimentolar #- liradır. Piyasada bugünkü~talebi karşılayacak miktarda çinko levhamevcuttur. Miatlarda değişiklik olmamıştır. Cinsi 8 li k çinko levh a 10 luk çinko le h a 12 lik çinko levha 1Z*I± loıruş 770 kuruş f2q kuruş 800 kuruş 770 kuruş 720 kuru ş 7 ) KARO FAYANS s Piyasada mebzulen karo fayans bulunmaktadır. Satılmayan ithâl malı fayanslard a bir düşüklük olacağı ümit edilmektedir, Fiatlarda.i r değişiklik yoktur. ^Fiatlar Çanakkale Çanakkale Çanakkale ithâl İthâl İthâl İthâl İthâl Extra Standart Üçüncü Bulgar Çek Lübnan Macar Alman kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş fauruş kuruş

21 8 ' İmaljatçı firma distribütörlerin çegit taleplerin i yerine getirmek içi n çalıştığını beya n etmiştir. Bu piyasada kayda değer başkaca değişiklik yoktur, 9 ) O T O M A T î Mevcudu vardır fiat ta bir değişiklik olmamıştır, 10 ) REZERVÜAE:_ Değişiklik yoktur. 11 ) TERMOŞIOT Bakıra yapılan zamdan dolayı geçen ay linalı k artışdan mâda yeniden bir artış olmamıştır. t^'iatlari geçen ayın aynıdır, 12 ) MÜŞLUK_VE_TEFERRÜATI : İmal;atçıların flting s darlığının giderilmiş olduğu öğrenilmiştir, 13 ) ALVANİZLİ_SU_BÖRyLARI : Piyasanın bugünkü ihtiyacın ı karşılayacak kadar gal - vanizli boru mevcuttur, Fiatlarda bi r değişiklik ^roktur, 1 ve 1, 5 m/ m li k ince saçların mevcudu azaldığından ve fabrikada piyasaya b u eb'ad saçları arzetmediğinden fiatlarında bir artış olmuştur,» Çeşitleri bulunmayan açlarda d a fiat değişikliği bulunmaktadır, Piatlar_ Kalın saçlar 5 m/m li k Kg. 6 m/m li k Kg. 8 m/m lik Kg. 10 m/m li k Kg, 12 m/m lik Kg, 14 m/m lik Kg, 16 m/m li k Kg, 18 m/m lik Kg, 20 m/m lik Kg, 22 m/m li k Kg, 300 kuruş 300 kuruş 300 kuruş 300 kuruş 300 kuruş 280 kuruş 280 kuruş 280 kuruş 290 kuruş 300 kuru ş./.

22 25 m/m lik Kg kuruş 28 m/m lik Kg kuruş 30 m/m lik Kg kuruş 0,30 lu k Kg kuruş 0,50 lik Kg kuruş 0,60 İlk Kg kuruş ' 1 lik Kg')diSe 1,5 luk Kg.^Jf? r kuru ^ 25 ş 0 kuruş 2 lik Kg. yfjl^:^ 23 0 kuruş 3 lük ^^jraallar 31 5 kuruş 4 lü k Kg. ) 20 5 kuruş 0,50 lik Kg kuruş 0,90 İlk Kg kuruş 1 lik Kg. (4= ) 40 0 kuruş 1,20 li k Kg. (+ ) 40 0 kuru ş 1,50 lik Kg i 40 0 kucuş 2 lik Kg, 41 0 kuruş 3 lü k Kg kuruş (+) işaretli olanlarda n gayrı olanla r piyasad a güçlükle bulunabilenlerdir. 1 X 2-0,30 luk 55 0 kuruş 460 kuruş 1 X 2-0,35 lik 53 0 kuruş 450 kuruş 1 X 2-0,4 0 İlk 52 0 kuruş 440 kuruş 1 x 2-0,5 0 lik 50 0 kuruş 430 kuruş Darlık deva m etmekt e ve fiat1ar yükselmektedir. 16 ) KEREŞTE_PİYASASI Î Mevsim icab ı satışların bir miktar arttığı müşahede edilmektedir, Fiatlarda bir değişiklik yoktur, 17 ) CAM_PİYASASI_; İnşaat mevsiminin ilerlemiş olmas ı dolayisiyl e çam takma işlerinin de çoğaldığı görülmektedir.

23 18 ) NEBATİ_yAĞLAR : Yemeklik nebatî yağlar il e her çeşit yemeklik margarinlerin piyasada bol miktarda bulunduğu fiatlarda yeni bir çleğişiklik olmadığı müşahede edilmektedir, 19 ) K_^_î-â_î_= Mevcut ve fia t değişikliği yoktur,külçe kalay 59.- lira çubuk kalay 60.- liradır. 20 ) EKE_PİYASASI t Mevcut ve fiatlar yönünden bir değişiklik yoktur. Piatlan geçe n devrenin aynı bulunmaktadır. Elektrolitik çeşitler topta n 260-3?0 kuruş Kok topta n 400 ktiru ş Lâke topta n 290 kuru ş 21 )2ELİK_gUBUKI,AR_: Sanayicinin yapacağı ithalatın tüccara devredilmes i arzu edilmektedir. Çelik^çubuğun sadece sanayiye tahsi s edil - mesi ve tahsisin fazlalığı dolayisiyl e ithalini n tamamının yapılamıyacağı anlaşılmaktadır. Sanayici ith^a l etmiş dahi ols a bunu, serbes t piyasaya sürerek sun' i fiat artışına sebep olacağından endişe duyulmaktadır.- Dünya piyasasında d a çelik fiatlarmın artacağı söylenmektedir. Keyfiyeti sayı n Birliklerine sayg ı ile bildiririz. Genel Kâtip M)B

24 İSTANBUL TİCARE T ODAS I BÖLGE ÇALIŞMALAR I BÖLGE SANAYİİNİ N ÖZELLİKLERİ VE PROBLEMLERİ 1964

25 ' BÖLGE SANAYİİNİN ' V E PROBLEMLER İ ÖZELLİIOjERİ İÇ İ N D E K İ L E R 1- Marmara ve İstanbul Bölgesind e Ekonomik- bünye ve sanayii n gelişimi... o... e Bölgede sanayileşme hareketlerinin yarattığı meseleler ve ihtiyaçlar... 4 a) Şehir plânının teşkilinde sanayiin yeri»^... ^.... ^ 4 b) Sanayi Bölgesi meselesi.«9 o) Sanayide işgücünün Sahife^No^ yetiştirilmesi. o o..^ 1 0 d) Sanayi mamullerini n - Standardizasyonu ve uygulanması Hazırlayan % Muhtar Baruter İstanbul Sanayi Odası Etüd Müdürü

26 BÖLGE SANAYİİNİN ÖZELLİKLERİ VE PROBLEMLERİ -^Marmara ve İstanbul Bölgesinde ekonomi k büny e ve sanayiin gellsaxhl : Türkiye ekonomisini n imkân ve şartlarındaki dağılış^bölgeler itibariyle öneml i farklılaşmalar taşır. Eakat bu'hususun-yalnız bizim memleketimize veya gelişme halindeki ülkelere ait'bir vak: olduğu muhakkakki,söylenemez. Zira, her memlekette ve özellikle^ milli ekonomileri gelişme -seviyesinin optimum reddelerine ulaşmış ileri sanayi memleketlerinde bile,b u nevi bölgesel farklılaşma,şiddet derecesi azalmakta fakat mutlak olara k ortadan kaldırılmamaktadır. Marmara ve İstanbul bölgesinin ekonomik imkân ve şartlar: Türkiye ekonomisinde öze l bir duruma sahiptir. Bu durumu şukısa îfade içinde belirtmek yerinde olacaktır ; b u bölge,az gelişmiş bir ülkenin en ziyade gelişmiş.olan kısmıdır. Türkiye ekonomisinin milli geliri içind e % 2 6 ya yakın katılma payı olan ve 49 milyar TL.milli geli r yekûnu içind e 13 milyarı aşan bir rakkama sahi p bulunan Marmara ve İstanbul Bölgesi,milli hasılaya katılma yönünden de çok farklı özellikler taşımaktadır. Memleketimiz,tarımsal bi r üretim bünyesine sahi p olmasın a rağmen, üretimin verimlilik derecesi bölgele r arasında öneml i farklılaşmalai taşımaktadır. Özellikle,Marmara ve istanbul bölgesinde tarı m verirfrliliği diğer bölgelere gör e oldukça'yüksektir. Genel olara k tarı m sektöründe nüfus başına düşen gelir 1000 TL. olmasına karşılık^marmara ve İstanbul bölgesinde miktar TL. arasında olmaktadı ı (1680 TL. Doğu Marmara bölgesi ) Bölgenin diğer bi r özelliği,türkiye ekonomisini n gelişme seyri üzerindeki tesirlerinin daima derinliğine olmasıdı r

27 Siyasi tarih^demografik imkânla r jeolojik ve kültürel özel likleri itibariyle, b u bölgedeki ekonomi k gelişme ve değişmeler daim diğer bölgeleri tesir i altında bulundurmuştur. Milli ekonomimizi n b l nevi potansiyel nabzı olan Marmara v e İstanbul Bölgesi,ekononim konjonktörün depresyonist v e kalkınmaya doğru ola n dalgalanmalarında i l ve kuvvetli şekilde hissettirioi merkezi olmu ş ve buradan,diğer böl - gelere doğru ola n tesirler doğmuştur. Diğer yandan,marmara ve İstanbul bölgesinin, memleketimiz-- deki strüktürel ekonomik değişimleri içinde,önderli k vasfın a sahi p olduğunu ve bu nevi değişmelerde i : k hareketin b u bölgede n geldiğine şahit olmaktayız. Bunun en güzel misalini,sanayileşme hareketinde,bölgeni n oynadığı öneml i rolde görme k mümkündür.nitekim, il k sanayileşme hareketi ve sınaî tesis kurma- teşebbüslerinin merkezi buras ı olmu ş 1928 tarihli ^Heşviki sanay i kanun'u" nun tesiri il e yurdun diğer bölgelerine yayılma hareketi buradan^başlamıştır. Bunda, özel sektörj ile devletin,beraber katılm a paylar ı olduğunu söylememi z lâzımdır. Bölgede il k defa olara k teşkil oluna n ve Avrupaî anlamd a birer sınaî tesi s olarak gösterilebilecek kuruluşlardan; da "Pes'' imali gayesi il e kurulup sonradan kumaş dokumağa başlayan İstanbul Feshane fabrikası,185 0 d e özel teşebbüs tarafında n kurulup d a sonradan devlete intika l ede n Bakırköy Pamukl u Dokum a tesislerin i V yine bu arada,hereke tesislerin i zikredebiliriz. Ayrıca, istanbul'da kurulup sonrada n kapanan kağıt ile n porselen ve cam fabrikaları ve hepimizin bildiği,beykoz Deri ve Kundura fabrikaları d a 1810 da kurulmuş ile 1884 yıllamûda genişletilmiş ola n ilk sınaî tesislerimizde n biridir d e ''Teşviki Sanayi Kanunu muvakkatı^^ İle başlayan sanayileşme hareketinde bir - çok sınaî tesislerin kurulduğunu v e bü kırruâıuşiarın çoğunun yine Marmara v e İstanbul bölgesind e olduğunu görmekteyiz^ j

28 1913 ve 1915 tarihlerinde o zamanın Ticaret v e Ziraat nezareti tarafında n yaptırılan sanayi sayımın a göre^adı geçe n kanundan yararlanarak kurulan.tesislerin adedi 11? olmu ş ve bunu n 63 ü İstanbul bölgesine isabe t etmiştir. Cumhuriyet devrinde, sanayileşme hareketinin önem i ve zaruretine geni ş yer verilmiş ve bi r yandan çabuk sanayileşme arzus u diğer yandan da bu arzuya uygun olarak 1928 de uygulanmaya başlanan "Teşviki Sanayi Kanunu'^ ile beş- yıllık sanayileşme programlarını n yürürlüğe konulması neticesinde, sanayi kuruluşlarının,yurdun diğer bölgelerine doğru yayılmağa başladığı görülmektedir yılındaki durum a göre,marmar a v e İstanbul bölgesi, sınaî kuruluşların adet itibariyle e n ziyade kabarık olduğu yer hüviyetini muhafaza etmi ş ve memleket sanay i tesislerinin % 37,50 sini kavramış durumd a idi sayımlarında eldi edilen sonuçlara göre ise,marmar a ve İstanbul bölgesi,sanayi kuruluşları yöhünden yine e n kalabalık bölge olm a durumun u deva m ettirmi ş fakat,diğer bölgeler e doğru ola n yayılmanın d a hızlandığı görülmüştür. Özellikle yalnız istanbul bölgesind e v e 3008 sayılı '^İş Kanunu"kapsamına gire n sınaî müesseselerin adedi,-türkiye * de mevcut olan tesislerin % 36 sını temsi l etme.kt e idi senesinin Nisan ayında yapılmış ola n bir anketten anlaşıldığına göre,15*60 5 sanay i kuruluşundan u İstanbul'da yer almaktadır. Görüldüğü gibi,marmar a v e İstanbul,bölgesi,sanayileşme yönünde ötede n beri devamlı bir önderli k vasfına sahi p olmuş ve sınaî kuruluş adedi,işçi ve personel,sermaye v e istihsâl seviyes i itibariyle diğer bölgelerden dah a yüksek bi r mevkide bulunmuştur.

BÖLGE TURIZM REHBERI ETÜDÜ

BÖLGE TURIZM REHBERI ETÜDÜ BÖLGE TURIZM REHBERI ETÜDÜ i ç i n d e k i l e r ı - Adapazarı ıı - Bursa ııı- Gemlik ıv - Ba İlke sir V - Bandxrma Vı - Çanakkale Vıı- Edirne VTF- Kocaeli ıx - Kırklareli X - Lüleburgaz Xı - Tekirdağ

Detaylı

mmmzı DITECFM GÖJJİJŞI..UİîâZ

mmmzı DITECFM GÖJJİJŞI..UİîâZ mmmzı DITECFM İTMLAT VE İHP;-OATLÂ İLGİLİ PEOBIEMLSR.LIAKIDEKDAKİ GÖJJİJŞI..UİîâZ 1 9 7 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Cxl i ı» o o «o o» o «o o ö o * o D o, p o o o o o o c o c o i ^ a o «o o o o e o o o o o

Detaylı

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 IST A NBUL TICARET ODASI 196 9 IŞ PROGRAMI VE BOTÇESI Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 ~. İÇİNDEKiLER BiRİNCi BÖLÜM 1967 YILI FAALiYETLERİNİN GENEL GÖRÜN'UŞÜ Sahife I. Dış Ticarete İlişkin Meseleler.......................................

Detaylı

Bir Masal Kenti. Bursa

Bir Masal Kenti. Bursa 1 2 Bir Masal Kenti Bursa 3 4 5 6 Ben bir çınar ağacıyım... Ben bir çınar ağacıyım, 600 yıldır medeniyetleri seyreden, rüzgarıyla Mudanya yı, gölgesiyle Uludağ ı serinleten. Yeşilin göbeğinde Yeşil Cami

Detaylı

TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGELER'İN PERFORMANSI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGELER'İN PERFORMANSI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-70 TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGELER'İN PERFORMANSI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Hazırlayan: A.Suha ALACAKLIOĞLU Bu eserin tüm telif hal

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ «81 nci Birleşim 10. S. 1985 Pazartesi 1. Geçen tutanak özeti 2. Yoklama İçindekiler Sayfa 442 442 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula

Detaylı

Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri;

Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri; Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri; Öncelikle Yerel Kalkınma Hamlesi ni başlattığımız 2004 yılından bu yana geçen süre zarfında, Bursa nın geleceğinin inşası için eleştiri ve önerileriyle

Detaylı

istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL

istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi iş PROGRAMI VE MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL Idare Hey'e/ince Oda Meclisine takdim edilen 1962 Bütçesi " Iş Proğramı ve Mali Proğram. " içindekiler İŞ

Detaylı

BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU

BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU 1 9 7 4 Istanbul - 1973 Istanbul 14.12.1973 ODA MECLiSi BAŞKANLIGINA Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen 1974

Detaylı

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR DERİ VE DERİ İŞLEME SANAYİİ SEKTÖRÜ. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mayıs 2004 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. DERİ VE DERİ İŞLEME SANAYİİ SEKTÖRÜ SA / 04-3-7

Detaylı

BARTIN'DA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER. Dr. Mecdi EMİROĞLU

BARTIN'DA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER. Dr. Mecdi EMİROĞLU BARTIN'DA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER Dr. Mecdi EMİROĞLU Giriş Zonguldak çevresinde kömüre dayanılarak kurulan Endüstri şehirlerinin çevre ile ekonomik bağıntıları yeterli bir gelişme göstermemiştir.

Detaylı

T.C. MELİKGAZİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI [2012-2016] İÇİNDEKİLER

T.C. MELİKGAZİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI [2012-2016] İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ MELİKGAZİ İLÇESİ 1 KAYSERİ TARİHİ 2 ROMA KOLONİLER DÖNEMİ 3 İLK İSLAM AKINLARI 3 KAYSERİ NİN TÜRK HAKİMİYETİNE GİRMESİ 4 DANİŞMENDLİLER DÖNEMİ 4 SELÇUKLULAR DÖNEMİ 5 ERETNA DÖNEMİ 6 KADI

Detaylı

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Karabük, 03.04.2015 İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, üretim firmalarının

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI NİSAN 1971 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI ENDÜSTRİYEL EKONOMİK TEKNİK I TURKI8H CHEMICAL ENOİNEERINO REVWW TMMOB. KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASİ YAYIN ORGANİ I INDUSTRIAL, ECONOMICAL AND TECHNİCAL TOPIC8 KİMYA

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1992-7 TAYVAN ÜLKE ETÜDÜ

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1992-7 TAYVAN ÜLKE ETÜDÜ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1992-7 TAYVAN ÜLKE ETÜDÜ İSTANBUL 1992 C YAYINLARI Doğan Can Başmusahip Sok. Tan Han No: 10/7 Tel: 528 38 72 Fax: 513 90 13 ÖNSÖZ Bilindiği üzere odamızın çeşitli faaliyetleri

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

h a l i k v. XVIII SAYI: 4 AĞUSTOS 1970

h a l i k v. XVIII SAYI: 4 AĞUSTOS 1970 h a l i k v. U a l l K C İ l l K XVIII SAYI: 4 AĞUSTOS 1970 balık «e allkcillk EBK OKNEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK MÜESSESESİ TARAFINDAN İKİ AYDA BİR YAYINLANIR CİLT XVIII, SAYI: 4 AĞUSTOS 1970 İmtiyaz Sahibi:

Detaylı

KORUMA KLOR-ALKALİ TESİSLERİ

KORUMA KLOR-ALKALİ TESİSLERİ YIL 3 CİLT 1 SAYI 9 KORUMA KLOR-ALKALİ TESİSLERİ SÜD KOSTİK, KLOR. D D T, B II C ve OLEUM imâl etmek üzere İzmit'te kurulmakta ve yakın bir zamanda faaliyete geçmek için hazırlanmaktadır. Senede 47.550

Detaylı

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği GİRİŞ Yeraltı servetlerinin ve maden endüstrisinin milletlerin ekonomik ve siyasal hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğu, her iki Cihan

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU. (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL

İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU. (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL LEBiB Y ALKIN YA YI M LARI VE BASlM işleri A.Ş. 1986 İ Ç İ N D E K İ L E R GİRİŞ................................................

Detaylı

c::.or e 1 r..".,.:i',.. u ~:u "

c::.or e 1 r...,.:i',.. u ~:u ,~v. c... Çiı Ceii~t.~;: ;J ;~roje~).. c::.or e 1 r..".,.:i',.. u ~:u " -... ı"''--'- ı... ll ~.,. V/~ i\: Ç 1 l 1 K t~ Cl :"J U \ : T.Aı n l f C 1 ;-..,,,, c~ur --~-RA Gru~ ALT. GhUP TÜRKiYE SÜTÇÜLÜGÜNDE

Detaylı

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU 2012 İNEGÖL EKONOMİ RAPORU İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi Hizmetleri ve Proje Müdürlüğü Yeni Türkiye mizi lâyık olduğ u yüceliğ e ulaş tırabilmek için mutlaka iktisadiyatımıza birinci derecede ve

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

UMANLARIMlZDAN. ORTADOGU ULKELERINE TRANSIT TAŞıMAClUK {

UMANLARIMlZDAN. ORTADOGU ULKELERINE TRANSIT TAŞıMAClUK { i istanbul TicARET ODASı Yayın No: 1989-13 UMANLARIMlZDAN....,... ORTADOGU ULKELERINE TRANSIT TAŞıMAClUK { istanbul-1989 İSTANBUL TİCARET ODASI LİlVlANLARfMIZDÂN ORTA DOĞU ÜLKELERİNE TRANSİT TAŞIMACILIK

Detaylı

KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI. Proje No;TR52/12/TD/01/25

KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI. Proje No;TR52/12/TD/01/25 KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI Proje No;TR52/12/TD/01/25 PROJE KOORDİNATÖRLERİ Ziraat Yük. Müh. METİN ARIKAN İnşaat Müh. ALİ HAKAN EKER PROJE

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

ORTAAFRIKA IHRACAT PAZAR

ORTAAFRIKA IHRACAT PAZAR istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO :1994-5 ' ORTAAFRIKA IHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI NiJERYA GANA TANZANYA istanbul Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı çerçevesinde

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SURİYE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği...1 1.2. Kısa Tarihçe...2 1.3. Siyasi Yapı...2 1.4. Sosyo-Ekonomik

Detaylı

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan AKSARAY TiCARET BORSASI Şehrin Lokomotifi Stratejik Plan 2013-2017 Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i İlimizde yetişen yonca BAŞKANIN SUNUŞU GİRİŞ STRATEJİK PLANLAMA AMACI

Detaylı