1964 Temmu z ayını n 1 ci v e 2 c i. yarılarına ai t İstanbu l Piyasas ı. inşaat malzemes i hakkınd a Rapo r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1964 Temmu z ayını n 1 ci v e 2 c i. yarılarına ai t İstanbu l Piyasas ı. inşaat malzemes i hakkınd a Rapo r"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARE T ODAS I Ticaret Şubes i Flat Servis i 1964 Temmu z ayını n 1 ci v e 2 c i yarılarına ai t İstanbu l Piyasas ı inşaat malzemes i hakkınd a Rapo r 1964

3

4 Ticaret -Fia t 19, Türkiye Ticaret Odaları. Sanayi Odajara ve Ticare t Borsalara Birliği, Şeiıit Teğiiıen Kalmaz cd* No. 78 A n k a r a 20 Nisan 1963 tarih, ve 2/ sayxl x yazxnxza karsa- Ixktxr* 1 Temmu z Temmuz 1964 tarihleri arasındaki süre içerisinde dıırumların ı izlediğimiz emtianın,piyas a hareketleri hakkında derlene n bilgilerle, ilgili çevreleri n bu konulardaki görüş ve mütalâaları aşağıda takdi m olunmuştur» GENEL DURU M İnşaat piyasasındaki canlılık, e n hareketli noktasına varan mevsim ioaplariyle henü z dengeli olmamakl a beraber bir kaç a y öncek i kötümserliğin izlerini bertara f etmeğe elvere n bir tempoya girmek üzeredir. Sanayi ve Ticaret Bakanlarının kredi piyasasının yeterli dereced e destekleneceğine dai r beyanatları, Tesbit edile n esasların henüz açıklanmamış olması - na rağmen, önümüzdeki günle r için hazırlanan ferahlatıc ı tedbirlerin te'minat ı olara k karşılanmıştır. Gecikilmediği takdirde,getirtilece k her isabetli,, tedbîrin,durgunlukdan sıyrılm a istidadınd a gözüke n piyasa hareketleri üzerinde dah a yapıcı te'sirler icr a edeceğine inanıimaktadır

5 XIII ncü Kota'nm ilânı,sanayicile r dışındaki çevreleri memnun etmemiştir. Naakdî te'minat hadlerinin % 70, ve % 100'e yükselmesi ile siyah sg.ç,dkp ve galvanizli sa ç ithâlini n ithalâtçılar için münhasıran AID sahasına aktarılması ve çelik çubuk ithâlinin ilk defa sadece sanayiciler e ter k edilmesi, Ko ta'nm e n çok tenkide ı^ğrayan özellikleri sayılmaktadır» A Çoğunluğun birleştiği bi r yorunıa göre, te'minat hadlerinin yükseltilnıesijliberasyon listelerinin geniş ölçüd e uyg^landlgx Kota'larda-müşahede olunduğu üzere, Aslında, ithalâtçı olmayan tüccarların rastgele ithalâta yönelmeleri önlenecek, bun a mukabil sermaye imkân - ları geniş olan tecrübeli ve gerçek ithalâtçılar,bankala r nezdindeki yüksek kredileriyle nakdî teminatı kolayca sağlaj Urü:k^yenX ithâl rejiminden dah a ziyad e f ey dal anmak ^ durumuna erişeceklerdirt Sanayicilere APA ve anlaşmalı memleketler sahalarından ithâl iml<:ânlar ı bahsedilirken ithalâtçılara sadec e AID sahasının gösterilmesi ise mutlak surette sakıncal ı olara k mütalâa olunmuştur* AID^ye nazaran %30-ş40 oranında ucuza mal edilece k olan ithâl mallarının bir-kısmı serbes t piyasaya intikâ l ettirilerek ya haksız rekabet yüzünaen ithalâtçılar aleyhine mühim menfaatlar sağlanacak : ya d a sun'i fiat hareketlerine tevessül edi :ere k müstehlikin mütezarrır olmasın a ve piyasada genellikle bi r pahalılık cereyanının yaratılmasına sebe - biyet verilecektin. Yuvarlak demi r ve çimento, teın.jsif on fiatları bire r miktar siya h saç,galvanizli sa ç v e DKP fiatları öneml i dere - celerde yükselmiş, Profiller,çinko levh a fiatlar ı il e karo fayan s fiatları gerilemiştir. Genel olarak arzedilen hususlara ait teferruatl ı bilgilerle muhtelif emtiaya mahsus başlıklar altmdo müte - akip maddelerde sunulmuştur* 1) lyvarlak^dm^^ ; Yuvarlak demi r fiatlarmda, talep artışındaki hıza paralel olarak 5~ 7 kuruş civarında artış olmuştur.

6 izmirdo^ki demi r fabrikasına tahsis edilo n serbest dövizin meydana getirdiği eşitsizliğin islâhı hususunda müracaatlarına İsrarla deva m ede n sıcak haddeciler, son defa yap-- tıkları teklift e, ya kendilerine d e APA sahasından kütük verilmesini veya Karabük te'sislerinin'kütük fiatların ı APA^dan ithâl edilen kütüklerin maliyet fiatma indirmesini istemişlerdir Bu tellifi n incelenerek çîunlu bi r sonuca varılacağına dai r yapılan vaidlerc rağmen XIII ncü Kota'da hurda ithâli için Sanayi Bakanlığı emrin e yeniden 25 0 bin dolarlık tahsi s verildiği öğreniliiıiştir. Oysa Blum ve kütük ithâli maksadiyle ayn ı Bakanlık emrine ayrılan tahsi s miktarısembolik olara k 1000 dolardan ibarettir. Karabük te'sislerini n Temmu z ayı zarfınd a tevz i ettiği kütük miktarını yine % 80'e çıkartamamıştır tesbit ^ edildiğine gör e haddecilere tahsi s edilen kütükler % 5 8 nisbetindedir. Pilmaşin ithâlin i önleme k gayesiyl e te l ve çivi haddehanelerine ton kütük verilmesi, deı^ar haddecilerine yapılan kısıntının gerekçes i olarak gösterilmektedir» Kütük ithâ l ve tahsislerini n arttırılması hususunda Sanayi Bakanlığı nezdinde ayrıc a teşebbüsler yapıldığı da öğrenilmiştir» İnşaatta yuvarlak demi r yerine kullanılmağa başlanılan ve-beton içerisinde gevşemelere mani olduğu kadar yuvarlak demir e nazaran % 2 0 tasarruf sağlayan (to r çeliği) şehrimizde bell i başlı iki firm a tarafından imâ l edil - mektedir» Resmî sektör e ai t inşaat şartnameleiiade^ bü tip beton demirlerine geni ş surett e yer verilmesine başlanılmıştır» İmalâtçı firmalar resmî sektörl e mühim bağlantıları bulunduğundan piyas a ihtiyaçların a ceva p vere^uediklerini ileri sürerek Sanayi Bakanlığından kütük tahsis i istemişlerdir» Bakanlık haddeciler derneği ve Odalar Birliğinin mütalâalarını istemiştir» İlgililer mamul yuvarlak demirde n basi t v e ucuza

7 mal olan mekanik bi r müdahelo il e imâli mümkün olan tor çeliği içi-i ^ l^tük tahsis ine lüzum bulunma dxgxni bildirmişlerdir^ Bunun üzerine şehrimizdeki sıca k haddeciler derne - ği merkezinde,sanayi Bakanlığı,Sanayi Odası,Odala r Birliği temsilcileriyle yeniden oi r toplantı yapılarak kütük tahsisinin lüzumsuz olacağı ve bağlantıların yerine getirilmes i için imalâtçı firmalara diledikleri fcadar tor çeliği verilebileceği fikribavunulmuşve bi r yuvarlak dexxii r fqbrikasiylc tor çeliği imalâtçısı 1000 ton tor çeliği alı ş verişinde mutabakata varmışlardır. Ancak,imalâtçı firm a mubayaadan sarfınazar edere k kütük tahsisi almak maksadiyle tekra r Bakanlığa ba ş vurmuştur ton tor çeliğini teklif ede n firma imalâtçı firmayı protesto etmiştir, İdâiaya göre,to r çeliği imalâtçılarını n asıl maksatları bol miktarda v e ucuz kütük te'mi n edere k bunun % 75 ini yuvarlak demi r imalâtınd a kullanmakdxr.. Halen to r çe ;iğ-i senelik ihtiyacını n 3000 to n cı-, varında bulunduğu tahmi n olunmaktadır. Piyasaya peyderpey mal arzedilmesi ve XII nci Kota mallarının ithâl edilmek üzere bulunması bebebiyle profi l demir çeşitlerinin çoğunluğunda fia t gerilemeler i olmuştur. Mevcudu azala n çeşitlerde her zama n görüldüğü üzere artışlar olmuştur. ' 15 kuruş kadar gerilem e kaydeden T fiatlarmın önü - müzdeki günlerde dah a d a düşmesi beklenmektedir ^ Yerli lam a fiatlarınd a d a 15 ifuruşluk bi r ucuzlama görülmüştür. Kalın ölçül ü I ve L çeşitleri yine bulunmamaktadır.

8 'Tm/m li k Kg. (Firkete)- 165 Krş Krş. 6 m/-m lik Kg, (Kangal) Krş, 16 5 Krş. 8 m/m li k Kg Krş Krş. 10 m/m lik Kg Krş Krş. 12 m/m li k Kg Krş. 155 Krş. 14 m/m li k Kg Krş. 155 Krş. 16 m/m li k Kg Krş, 155 Krş. 18 m/m li k Kg Krş Krş. 20 m/m li k Kg Krş Krş, 22_m/m_lik Kg. li5_kr Kr. PROfIL_DEMİŞLER ^I^_demiri Z ±2« '^lik Kg kuruş' 25 0 kuruş 100 lüle Mg, 22 0 kuruş 22 0 kuruş 120 lik Kg kuruş 22 0 kuruş 140 İlk - Kg kuruş 22 0 kuruş 160 İlk. Kg kuruş 22 0 kuruş 180 lik Kg kuruş 22 0 kuruş 200 lük Kg kuruş 22 0 kuruşa 220 lik Kg. Yo k Yo k 240 İlk Kg. Yo k Yo k 260 İlk 25 0 kuruş _240_kuru T demir i 25. X 2 5 X ^30 X 3 35 X-30 X 3 40 X 4 0 X 4 _50 X 5 0 X 5 _"y"_demiri 30-^luk Kg. 40 İlk Kg. 50 lik Kg. 60 İlk Kg. 80 lik Kg. 100 lük Kg. 120 lik Kg. 140 İlk Kg. 160 İlk Kg. 180 lik Kg. 200 lük kuruş 290 kuruş 270 kuruş 270 kuruş 270 kuruş 2iZıl564 lok 400 kuruş 300 kuruş 230 kuruş 215 kuruş 215 kuruş 215 kuruş 215 kuruş 215 kuruş 215 kuruş 215_kuru _ 275 (yerl i 240)Kr. 275 (yerli 240)İCr. 260 kuruş 260 kuruş 260 kuruş lzızii564 Yok 380 kuruş 260 kuruş 250 kuruş 215 kuruş 215 kuruş 215 kuruş 215 Icuruş 215 kuruş 215 kuruş 215 kurug (65 lik)

9 "L^_demiri ' 20 X 2 0 X 3 25 X 2 5 X 3 30 X 30 X 3 35 X 35 X 4 40 X 40 X 4 50 X 5 0 X 5 60 X 6 0 X 6 80'x 80 X xloo X xl20 X xl40 X 14 L_a_m_a 20 X 5 30 X 5 40 X 5 20 X X _x_10 görtköge 10 luk Kg. 12 lik Kg. 14 lük Kg, 16 İlk Kg. 18 lik Kg. 20 lik Kg. 26 İlk Kg. 30 Juk Kg. 35 lik Kg. 40 İlk Kg kuruş 185 (A v 215 ) 190 (Av.215) 190 (Av.215) 165 (Av. 200.) 170 (Av.215 ) 185 (Av.230 ) 220 kuruş Yok Yok Yok 2.7, kuruş 195 kuruş 195 kuruş 170 kuruş 170 kuruş 170_kuruf 2ı7.1964_ 180 kuruş 180 kuruş 180 kuruş 180 kuruş 180 kuruş 180 kuruş 170 kuruş 170 kuruş 170 kuruş 170 kuruş 225 Krş.(Av) 190 (Av.215 ) Yok- 190 (Av.200 ) 175 (Av.215 ) 170 (Av.215) 185 (Avb240 ) 230 (Av) krş. Yok Yok Yok 179 (Av.200) 175 (Av.200 ) 175 (Av.200 ) 170 (AV.2Q0) 170 (Av.200) 170_(Av.200) Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı _A^nı 2 ) '_LÎ/_ILL:^_ _İ_I * Piyasada mevcudu nisbeten azdır. İthalâtı kısmen frenlemek amacıyle çivi ve te l çeken fabrikalara Karabük te'sisleri tarafında n 1500 ton kütük verilmiştir». XIII ncü KotoJda filmaşin ith ; ali için Sanayi Bakanlığı emrine 175 bin do1ar/konulmuştur» tahsis s ' Fiatla r 165 kuruş civarındadır.

10 3 )?İK_YŞ-ll?IPŞI3_MM^5î;_BpRULAR : Pik sevkiyatı düzelmiştir.pik ve pik(den yapılı boruların, mevcudu v e fiatları normaldir., Piyasada he r çeşitten bo l miktarda çiv i mevcuttur. Eiatlar değişmemiştir. İnşaat çivileri (Baz ) 22 0 kuruş?2i_22ryilş İ (Baz ) 260_kuru g 5 ) ÇİIvlENTO PİYASASI ; Çimento satışlarında hissedilir derecede bi r hareketlenme başlamıştır» i^'iatlar da bir miktar kıpırdamış tır, İstanbul yakasında.inşaat teslimi, ,Anadolıi yakasında inşaat teslimi 75 0 kuruştur. Satışlarda mutad hilûfma hatı r senetleriyle veresiye usulünün tatbikine başlanıtiıştır. Veresiye satışların % 5 0 yi bulduğu bildij;;ilmiştir. Tarsus menşeli beyaz, çimentolar lirada n Balıkesir-malları 37-39» - lirada n muamele görıuektedir. 6 ) Q i H K_p^LEm_i -ya - - ' Piyasa/yeniden mal arzedilmosi^den ötür ü 8 we 12 li k çeşitlerin fiatları 3 0 kuru ş gerilemiş,12 li k çeş şidin fiatı ise değişmemiştir li k çinko levha 83 0 kuru ş 80 0 kuru ş 10 lu k çinko levha 80 0 kuruş 77 0 kuru ş 12_1İİS_2İB^2_1 Y^ Z29 _touş 720 _kuru 7 ) KA?9_f:â-ÎM _ = Mal çokluğundan serbest piyasa fiatlarındak i kararlılık devam etmektedir. İthâl malı fayans fiatları d a hayli düşüktür.

11 Çanakkale Çanakkale Çanakkale ithâl îthâl İthâl îthâl İthâl Extra Standart Üçüncü Bulgar Çek Eübnan Macar Alman kuruş kuruş ' kuruş 95 kuruş 12Ö-125 kuruş ı;^o kuruş IkO kuruş kuruş Renkli fayansla r Çanakkale fabrikasını n tesbi t ettiği fiatlardan 10 kuruş farkl a muamele görmektedir. 8 ) L VABO^]^^HELÂ^TA LA^^ :. İmalâtçı firmanı n 6 aylık devreye ai t hesapların tesviyesine dai r isteği çoğunlukla yerine getirilmiştir. Distribütörlerin istenile n çeşitlerin tevzi edilmediği hakkındaki mutad şikâyetleri dışında bu piya-, sada kayda değer bir doğişiklil^ olmamıştır. 9 ) O T O M A T : mıştır. Mevcut v e fia t yönlerinden bâ r değişiklik olma- 10 ) R E Z E R V U A R. : Değişiklik olmamıştır. 11 ) T E R M O S ij? O N : Bakırca yapılan zamda n öncek i stokların tükenmesi ve talebin canlanması sebebiyle termosifo n fiatlarınd a 5*- ve 10.- liralık artışlar olmuştur. Halen, " 3 1 X 13 0 luk termosifonlar lira 35 X 135 lik termosifonlar liradan satılmaktadır. 12 ) MUŞLUK^^lffi^TE^^ER^^^ : Pitings darlığının giderilmesi hususunda imalâtç ı firmaların gayre t sarfettikler i belirtilmektedir.

12 13 ) GALVAIUZLÎ S U BORULARI Önceki raporda bildirile n zarcılarl a "satışlara devam olunmaktadır. ^.. ^ Mevcut sıkıntıs ı yoktur. 14 ) SAÇ^PIYAŞASI : Siyah öaç,galvanizli sa ç v e DKP piyasaları gerek mevcut azalmas ı gereksâ fiat'yükselmes i yönlerinde n dikkati çekmeğe deva m etmektedir * XIII nciî Kota'da sa ç tahsislerini n doğruca AID sahasına bırakılması,sa ç piyasasındaki sıkıntının artmasına ve dolaymsiyl e sun*i fia t hareketlerinin tahri k edil - mesine yol açacağından ve raporumuzun ba ş tarafınd a d a de-ginildiği üzere APA ve anlaşmalı memleketlerden tahsi s ala n bir kısım sanayicilerin ihtiya ç fazlalıkların ı piyasay a aktarmak suretiyle serbes t piyasa hareketlerini besleyecekle - rinden endişe edilmektedir. iı^iatlar : ah 5 üi/m lik Kg. 295 kuruş 6 m/m lik Kg. 290 kuruş 8 m/m lik Kg. 290 kuruş 10 m/m lik Kg. 290 İmruş 12 m/m lik Kg. 295 kuruş 14 m/m lik Kg. 285 kuruş 16 m/m lik Kg. 285 kuruş 18 m/m lik Kg. 285 kuruş 20 m/m lik Kg. 290 kuruş 22 m/m lik Kg. 270 kuruş 25 m/m lik Kg. 280 kuruş 28 m/m.lik Kg. 280 kuruş 30 _m/m lik Kg. 325 kuruş Kalın_siyah saçlar 0,30 luk Kg.' 450 kuruş ' 0,50, lik Kg. 440 kuruş 0,68 lik Kg. 370 kuruş 0,70 lik Kg. 370 kuruş Karabük ( 1 lik - Kg. 230 kuruş ve diğer yerli mallar ( 1, 5 luk Kg. 220 kuruş lik Kg. 215 kuruş ( 1 lük Kg. 205 kuruş lük Kg. 205_kurus_./.

13 5KP_şa2İar 0,50 li k ~ 43 0 kuruş 0,90 İlk 38 0 kuruş 1 li k 35 0 kuruş (* ) 1,20 li k 35 0 kuruş (+ ) 1,50 li k 38 0 kuruş... 2 li k 38 0 kuruş 3 lü k 43 0 kuruş (+) işaretli olanlarda n gayrı çeşitler piyasada güçlük ^Tg bulunabilmektedir, 1 X 2-0,30 lu k 55 0 kuruş 45 0 kuruş 1 X 2-0,35 li k 53 0 kuruş 45 0 kuruş 1 X 2-0,40 İlk 52 0 kurgş 44 0 kuruş 1 X 2-0,50 li k 50 0 kuruş 43 0 kuruş bu tip saçlardan bilhassa dü z çeşitlerin mevcutları ço k azalmıştır. 15 ) KyLSE_Ty.TYA_î Darlık ve fia t yüksekliği deva m etmektedir. 16 ) KERESTE_PİYAaSI : arza değer değişiklik olmamıştır. 17 ) GAM_PİYAŞASI : Değişiklik olmamştır. 18 ) NEBATİ_YAĞLAR_: Değişiklik olmamıştır. 19 ) KAI'AY_PİYASASI : Mevcut VG fiat yönlerinden öneml i değişiklik olmamıştır. Külçe fiatları 59.- Çubuk fiatları 60.- liradır. 20 ) TENEKE_PİYAŞASI : Mevcut v e fiatla r yönünden hcrüz öneml i bir değişiklik olmamıştır. Elektrolitik çeşitler topta n Kok topta n 40 0 Lâke_ İSE^^S^- 290_kurug. /

14 21 ) 2Şil?_2L!Şy?5:â5 ' ZIII ncü Kota'da çelik çubukların ithâli Eota Rejiminin tatbikine - başlanıldığı tarihte n beri ilk def a münhasıran sanayicilere bırakılmıştır. İlgililerin belittiğine göre,eb^adlarını n değişikliği istihlâkinin özelliği sebebiyle,çeli k çubu k itha-ilini komplike bi r iş olarak kabul etmek gerekir» Bu itibarla ithalâtı n sanayiciler tarafında n realize edilmesind e mutlak surett e müşkülât çekilece k v e neti^ cede zaman kaybı dolayisiyl e piyasada çelik çubuk sıkıntıs ı ve bun a bağlı olarak sun' i fia t hareketleri ba ş gösterecektir. Keyfiyeti Sayı n Birliklerine sayg ı ile bildiririz» Genel Kâtip M/B

15

16 Türkiye Ticaret ^dalar ı, Sanayi Odalar ı ve Ticare t Borsaları Birliği Şehit Teğmen Kalmaz od. No. 78 A^n^k^a^^r^a 20.Nisan tari h ve 2/ sayıl ı ya2iinız karşılığıdır: ^ tarihler i arasindaki'süre içerisind e durumlarını izlediğimiz emtianın piyasa hareketleri hakkınd a der - lenen bilgilerle,ilgili çevreleri n b u konulardaki görü ş v e mîitalâarı aşağıda takdi m olunmuştur. GENEL DURUM ^ Mevsim icab ı olarak inşaat malzemesi piyasasınd a canlılık e n hareketli noktasına varmıştır. Malzeme taleple:fâîinin artmış olmasına rağmen fiatlarda sun' i yükselişler görülmemekte normal seyrini devam 1 1 irmektedir. Bununla berabe r bası mallarda cüz' i miktarda fia t artışları görülmektedir. Yuvarlak inşaat demir^çbin ince olanlarınd a (6mm-1 0 mm) geçen 15 güne nazaran beş kuruş bir yükseliş mevcuttur. Diğer eb^adlard a bi r değişiklik yoktur. Geçen 15 gün içerisinde Karabük fabrikasının çeliğe çalışması hasebiyle piyasanın arzuladığı pik ihtiyacı aksamış ise d e bu aksaklık sur'atl e giderilere k pi k normal şekilde piyasaya intikâl etmiş ve sıkıntı olmamıştır. Fiatlarda bi r değişiklik yoktur. Saç jpiyasasmda tale p azlığından dolayı fiatlard a bir düşüklük beklenmektedir. Karo fayansta mal fazlalığı vardır ucuzluğa doğru yol açılmaktadır.

17 Ş'elik çubuğun sanayicinin yapacağı ithalât a bırakılması ve tahsisi n fazlalığı dolayisiyle ithalâtın sanayi tarafından yapılamıyacağı endişesini uyandırmakta, sanayici ithâ l etmiş dahi olsa bunu serbest piyasaya süreceği b u suretle de sun'i fiat artışına yol açacağı endişe ile düşünülmektedir. Çeliğin ithâl menşeindeki fiatlard a bir artış olduğu görülmektedir. Diğer taraftan çelik için gümrük vergisinin de % 20 den % 30 a çıkarılması önümüzdek i günlerde fiatlarmda bi r artış beklenmektedir. Banka kredilerinin muayyen firmalara büyü k ölçüler - de verilmeyip dah a çok firmalara tevzi suretiyle yapılmasında piyasanın bu yönden ferahlıyacağı ilgililerce ifade edil - mektedir, /f^t^<«.ce*'xiii ncü Kota'da Liberasyon listesin e dahi l mallardan ziyade tahsisl i mallardan getirtmeği arzu etmektedirler. Tüccarlar arasında kredili alış verişler hissedili r şekilde gerilemiştiri Genel olara k arzedilen hususlara ai t teferruatl ı bilgiler muhtelif emtiay a mahsus başlıklar altında müteakip maddelerde sunulmuştur, 1 ) YyYARLM_pEMİR_l^_KÜTtJK : Yuvarlak demi r fiatlarmda inc e eb'adlılarından ( Sm 10 mm) de beş kuruş artış istisna edilirs e geçen 15 güne nazaran fiatlarda bi r artış olmamıştır. Karabük tesislerini n küçük tevziatı bu defada % 80" e çıkamamıştır, Haddecilere tahsi s edilen kütükler geçen ay olduğu gibi % 5 8 nisbetindedir. PROPİL_DEMİRLER Piyasanın çok kullandığı dörtlü k köşebentte o n kuruş bir artış olmuştur, Karabük fabrikasının fazla kütük verememesinden lamalarda önümüzdek i a y içerisinde bi r fiat yükselmesi beklenmektedir. Putrel ve U demirleri piyasada bo l miktarda mevcut olduğundan fiatlarmda düşüklük vardır,bununla berabe r 30 luk ve 40 İlk U demirlerinin mevcudu kalmadığından bulunabile n yerlerde fiatları çok yükselmiştir. Ekseriyetle çeşitleri tükenen profillerin fiatlarmda istikrarsızlı k olmaktadır.

18 I?-.7-1 ^^6^ tcrş,. krş krş o krş:s krş. krşo krş, krş. krş<, Tm/m'îîk Kg. (Firketş) 6 m/m lik Kg. (Kangal)- 8 m/m lik Kg, 10 m/a lik Kg, 12 m/m lik Kg. 14 m/m lik Kg 16 m/m lik Kg. 18 m/ra lik Kg. 20 m/m lik Kg, 22 m/m lik Kg» ^ krş, krş.. krş: krş. krş. krş. I_derairi 80 Igk, Kg. 100 lük Kg, 120 lik Kg. 140 Ilk Kg, 160 Ilk kg, 180 lik kg c 200 lük kg. 220 lik kg 240 Ilk kg e 260 Ilk kg. T demir i 25 X 25 X 3 30 X 30 x3 35 X 30 X 3 40 X 40 X 4 50 X 50 X 5 U_demiri 30 luk Kg. 40 İlk Kg, 50 lik Kg. 60 İlk Kg. 80 lik Kgc 100 lük Kgo 120 lik Kgc 140 İlk Kğ. 160 İlk Kg: 180 lik Kg< 200 lük Kg. PROJ?!^ DEMİRLER :i7^7a964 3ç8^ krş. 250 krş. 220 krş 220 krş. 220 krş s 210 krşo 220 krş_. 210 krş. 220 krş. 215 krş. 220 krşr 220 krş. 220 krşn 220 krş; Yok yok Yok Yok 240 krşo 230 krş , (yerl i 240) krş. 285(yerli 240)krş, 275 (yerl i 240) krş. 285(yerli 240)krş, 260 kuruş 260 kuruş 260 kuruş 17.J Yok 380 kuru ş 260 kur 'İŞ 2--)0 b.v-uf j 211) k-nrvs 215 yı^roz 23p lc.j.:-uç 215kı^:,".''U'~ ' 215 kur-',iv?j.5 kuj'uş 215 kuruc 250-kuruş 260 kuru ş 270 kuru ş 3j.8_,1964: Yok 4-20 kuruş 290 kuruş 250 krn,(c5 ük) 210?"İC 21C loıruö :uraş kuruş Hır aş b:ırub

19 20"x 5 30 X 5 40 X 5 20 X X X L denıiri X 2 0 x3 225 krş. (Av ) 25 X 2 5 X krş. (Av-215) 30 X 30 X 3 Yok _ 35 X.35 X krş. (A v 200) 40 X 40 X krş. (A v 215 ) 50 X 5 0 X krş. (A v 215 ) 60 X 60 X kuş.(av 240) 80 X 80 X krş. (Av ) 100 xloo X 10 Yok _ 120 xl20 X 12 Yok 140 X y40x 14 Yok Lama (Av.200 ) krş. 175 (Av.200 ) krş. 175 (Av.200) krş. 170 (Av.200) krş. 170 (Av.200) krş. 170 (Av.200) krş _ 225 kuruş 190 kuruş 190 kuruş Yok 185 kuruş 180 kuruş 190 kuruş 230 kuruş 250 kuruş 250 kuruş 250 kuruş 3^ (Av.200)kr 175 (Av.200>k r 175 (Av.200)k r 175 (Av.200)k r 175 (Av.200)k r 175 (Av.200)k r Dörtköşe 10 luk 12 lik 14 lük 16 İlk 18 lik 20 lik 26 İlk 30 luk 35 lik 40 İlk Kg. Kg. Kg, Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. 180 lao kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı 175 kuruş 175 kuruş 175 kuruş 175 kuruş 2 ) PİLMASİN XIII ncü Kota'dan filmaşin ithâli içi n Sanayi Bakanlığı emrine 19 0 bin dolarlık konulan tahsis üzerine yapılacak ithalâ t geçe n aykı darlığı tamamen ortadan kaldıracaktır. Yuvar lak demire paralel olara k fiatmda cüz' i bi r artış ^Imuştur. Piatlar civarındadır. 3 )?İK_]^_PİKTEN_MMUL_BO^^ Karabük fabrikasının çeliğe çalışması dolayısiy - le Temmuz ayımn ortasınd a piyasanı n arzuladığı pik miktarı aksafflllş ise de son günlerde piyasay a normal şekilde intikâl etmiş ve sıkıntı ka :kraıştır. Fiatlarda bi r değişiklik olma - mıştır. Madenî Eşya Gurub u İstihlâk Kooreratifinin ortaklarına pik'i kilosu 96 kuruştan vermekte serbest piyas a satı - cılarında ise tediye durumana gör e 98 ilâ 105 lıuruş arasında satılmaktadır.,

20 4 ) S-LY-L Piyasada he r çeşitten bo l miktarda çiv i mevcuttur. Piatlar müstakardır. İnşaat çivileri Tel çivileri (BAZ) 22 Ö kuruş (BAZ) 26 0 kuruş 5 ) ÇİMENTO^PİYASASI Çimento satışlarında mevsim icabı hissedilir derecede bir artış mevcuttur. Anadolu yakasında veresiye hiç bi r satış yapılmamaktadır. İstanbul ciheti satışlarında baz ı firm a ve inşaatçılar kısa vadelerle v e % 5 0 nisbetine kadar çimento alabilmektedirler. Balıkesir malları liradan muamele görmektedir. İstanbul yakasında inşaat teslim i kuruştur. Anadolu yakasında is e inşaat tşslimi 750 kuruştur. Tarsus menşeli beyaz çimentolar #- liradır. Piyasada bugünkü~talebi karşılayacak miktarda çinko levhamevcuttur. Miatlarda değişiklik olmamıştır. Cinsi 8 li k çinko levh a 10 luk çinko le h a 12 lik çinko levha 1Z*I± loıruş 770 kuruş f2q kuruş 800 kuruş 770 kuruş 720 kuru ş 7 ) KARO FAYANS s Piyasada mebzulen karo fayans bulunmaktadır. Satılmayan ithâl malı fayanslard a bir düşüklük olacağı ümit edilmektedir, Fiatlarda.i r değişiklik yoktur. ^Fiatlar Çanakkale Çanakkale Çanakkale ithâl İthâl İthâl İthâl İthâl Extra Standart Üçüncü Bulgar Çek Lübnan Macar Alman kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş fauruş kuruş

21 8 ' İmaljatçı firma distribütörlerin çegit taleplerin i yerine getirmek içi n çalıştığını beya n etmiştir. Bu piyasada kayda değer başkaca değişiklik yoktur, 9 ) O T O M A T î Mevcudu vardır fiat ta bir değişiklik olmamıştır, 10 ) REZERVÜAE:_ Değişiklik yoktur. 11 ) TERMOŞIOT Bakıra yapılan zamdan dolayı geçen ay linalı k artışdan mâda yeniden bir artış olmamıştır. t^'iatlari geçen ayın aynıdır, 12 ) MÜŞLUK_VE_TEFERRÜATI : İmal;atçıların flting s darlığının giderilmiş olduğu öğrenilmiştir, 13 ) ALVANİZLİ_SU_BÖRyLARI : Piyasanın bugünkü ihtiyacın ı karşılayacak kadar gal - vanizli boru mevcuttur, Fiatlarda bi r değişiklik ^roktur, 1 ve 1, 5 m/ m li k ince saçların mevcudu azaldığından ve fabrikada piyasaya b u eb'ad saçları arzetmediğinden fiatlarında bir artış olmuştur,» Çeşitleri bulunmayan açlarda d a fiat değişikliği bulunmaktadır, Piatlar_ Kalın saçlar 5 m/m li k Kg. 6 m/m li k Kg. 8 m/m lik Kg. 10 m/m li k Kg, 12 m/m lik Kg, 14 m/m lik Kg, 16 m/m li k Kg, 18 m/m lik Kg, 20 m/m lik Kg, 22 m/m li k Kg, 300 kuruş 300 kuruş 300 kuruş 300 kuruş 300 kuruş 280 kuruş 280 kuruş 280 kuruş 290 kuruş 300 kuru ş./.

22 25 m/m lik Kg kuruş 28 m/m lik Kg kuruş 30 m/m lik Kg kuruş 0,30 lu k Kg kuruş 0,50 lik Kg kuruş 0,60 İlk Kg kuruş ' 1 lik Kg')diSe 1,5 luk Kg.^Jf? r kuru ^ 25 ş 0 kuruş 2 lik Kg. yfjl^:^ 23 0 kuruş 3 lük ^^jraallar 31 5 kuruş 4 lü k Kg. ) 20 5 kuruş 0,50 lik Kg kuruş 0,90 İlk Kg kuruş 1 lik Kg. (4= ) 40 0 kuruş 1,20 li k Kg. (+ ) 40 0 kuru ş 1,50 lik Kg i 40 0 kucuş 2 lik Kg, 41 0 kuruş 3 lü k Kg kuruş (+) işaretli olanlarda n gayrı olanla r piyasad a güçlükle bulunabilenlerdir. 1 X 2-0,30 luk 55 0 kuruş 460 kuruş 1 X 2-0,35 lik 53 0 kuruş 450 kuruş 1 X 2-0,4 0 İlk 52 0 kuruş 440 kuruş 1 x 2-0,5 0 lik 50 0 kuruş 430 kuruş Darlık deva m etmekt e ve fiat1ar yükselmektedir. 16 ) KEREŞTE_PİYASASI Î Mevsim icab ı satışların bir miktar arttığı müşahede edilmektedir, Fiatlarda bir değişiklik yoktur, 17 ) CAM_PİYASASI_; İnşaat mevsiminin ilerlemiş olmas ı dolayisiyl e çam takma işlerinin de çoğaldığı görülmektedir.

23 18 ) NEBATİ_yAĞLAR : Yemeklik nebatî yağlar il e her çeşit yemeklik margarinlerin piyasada bol miktarda bulunduğu fiatlarda yeni bir çleğişiklik olmadığı müşahede edilmektedir, 19 ) K_^_î-â_î_= Mevcut ve fia t değişikliği yoktur,külçe kalay 59.- lira çubuk kalay 60.- liradır. 20 ) EKE_PİYASASI t Mevcut ve fiatlar yönünden bir değişiklik yoktur. Piatlan geçe n devrenin aynı bulunmaktadır. Elektrolitik çeşitler topta n 260-3?0 kuruş Kok topta n 400 ktiru ş Lâke topta n 290 kuru ş 21 )2ELİK_gUBUKI,AR_: Sanayicinin yapacağı ithalatın tüccara devredilmes i arzu edilmektedir. Çelik^çubuğun sadece sanayiye tahsi s edil - mesi ve tahsisin fazlalığı dolayisiyl e ithalini n tamamının yapılamıyacağı anlaşılmaktadır. Sanayici ith^a l etmiş dahi ols a bunu, serbes t piyasaya sürerek sun' i fiat artışına sebep olacağından endişe duyulmaktadır.- Dünya piyasasında d a çelik fiatlarmın artacağı söylenmektedir. Keyfiyeti sayı n Birliklerine sayg ı ile bildiririz. Genel Kâtip M)B

24 İSTANBUL TİCARE T ODAS I BÖLGE ÇALIŞMALAR I BÖLGE SANAYİİNİ N ÖZELLİKLERİ VE PROBLEMLERİ 1964

25 ' BÖLGE SANAYİİNİN ' V E PROBLEMLER İ ÖZELLİIOjERİ İÇ İ N D E K İ L E R 1- Marmara ve İstanbul Bölgesind e Ekonomik- bünye ve sanayii n gelişimi... o... e Bölgede sanayileşme hareketlerinin yarattığı meseleler ve ihtiyaçlar... 4 a) Şehir plânının teşkilinde sanayiin yeri»^... ^.... ^ 4 b) Sanayi Bölgesi meselesi.«9 o) Sanayide işgücünün Sahife^No^ yetiştirilmesi. o o..^ 1 0 d) Sanayi mamullerini n - Standardizasyonu ve uygulanması Hazırlayan % Muhtar Baruter İstanbul Sanayi Odası Etüd Müdürü

26 BÖLGE SANAYİİNİN ÖZELLİKLERİ VE PROBLEMLERİ -^Marmara ve İstanbul Bölgesinde ekonomi k büny e ve sanayiin gellsaxhl : Türkiye ekonomisini n imkân ve şartlarındaki dağılış^bölgeler itibariyle öneml i farklılaşmalar taşır. Eakat bu'hususun-yalnız bizim memleketimize veya gelişme halindeki ülkelere ait'bir vak: olduğu muhakkakki,söylenemez. Zira, her memlekette ve özellikle^ milli ekonomileri gelişme -seviyesinin optimum reddelerine ulaşmış ileri sanayi memleketlerinde bile,b u nevi bölgesel farklılaşma,şiddet derecesi azalmakta fakat mutlak olara k ortadan kaldırılmamaktadır. Marmara ve İstanbul bölgesinin ekonomik imkân ve şartlar: Türkiye ekonomisinde öze l bir duruma sahiptir. Bu durumu şukısa îfade içinde belirtmek yerinde olacaktır ; b u bölge,az gelişmiş bir ülkenin en ziyade gelişmiş.olan kısmıdır. Türkiye ekonomisinin milli geliri içind e % 2 6 ya yakın katılma payı olan ve 49 milyar TL.milli geli r yekûnu içind e 13 milyarı aşan bir rakkama sahi p bulunan Marmara ve İstanbul Bölgesi,milli hasılaya katılma yönünden de çok farklı özellikler taşımaktadır. Memleketimiz,tarımsal bi r üretim bünyesine sahi p olmasın a rağmen, üretimin verimlilik derecesi bölgele r arasında öneml i farklılaşmalai taşımaktadır. Özellikle,Marmara ve istanbul bölgesinde tarı m verirfrliliği diğer bölgelere gör e oldukça'yüksektir. Genel olara k tarı m sektöründe nüfus başına düşen gelir 1000 TL. olmasına karşılık^marmara ve İstanbul bölgesinde miktar TL. arasında olmaktadı ı (1680 TL. Doğu Marmara bölgesi ) Bölgenin diğer bi r özelliği,türkiye ekonomisini n gelişme seyri üzerindeki tesirlerinin daima derinliğine olmasıdı r

27 Siyasi tarih^demografik imkânla r jeolojik ve kültürel özel likleri itibariyle, b u bölgedeki ekonomi k gelişme ve değişmeler daim diğer bölgeleri tesir i altında bulundurmuştur. Milli ekonomimizi n b l nevi potansiyel nabzı olan Marmara v e İstanbul Bölgesi,ekononim konjonktörün depresyonist v e kalkınmaya doğru ola n dalgalanmalarında i l ve kuvvetli şekilde hissettirioi merkezi olmu ş ve buradan,diğer böl - gelere doğru ola n tesirler doğmuştur. Diğer yandan,marmara ve İstanbul bölgesinin, memleketimiz-- deki strüktürel ekonomik değişimleri içinde,önderli k vasfın a sahi p olduğunu ve bu nevi değişmelerde i : k hareketin b u bölgede n geldiğine şahit olmaktayız. Bunun en güzel misalini,sanayileşme hareketinde,bölgeni n oynadığı öneml i rolde görme k mümkündür.nitekim, il k sanayileşme hareketi ve sınaî tesis kurma- teşebbüslerinin merkezi buras ı olmu ş 1928 tarihli ^Heşviki sanay i kanun'u" nun tesiri il e yurdun diğer bölgelerine yayılma hareketi buradan^başlamıştır. Bunda, özel sektörj ile devletin,beraber katılm a paylar ı olduğunu söylememi z lâzımdır. Bölgede il k defa olara k teşkil oluna n ve Avrupaî anlamd a birer sınaî tesi s olarak gösterilebilecek kuruluşlardan; da "Pes'' imali gayesi il e kurulup sonradan kumaş dokumağa başlayan İstanbul Feshane fabrikası,185 0 d e özel teşebbüs tarafında n kurulup d a sonradan devlete intika l ede n Bakırköy Pamukl u Dokum a tesislerin i V yine bu arada,hereke tesislerin i zikredebiliriz. Ayrıca, istanbul'da kurulup sonrada n kapanan kağıt ile n porselen ve cam fabrikaları ve hepimizin bildiği,beykoz Deri ve Kundura fabrikaları d a 1810 da kurulmuş ile 1884 yıllamûda genişletilmiş ola n ilk sınaî tesislerimizde n biridir d e ''Teşviki Sanayi Kanunu muvakkatı^^ İle başlayan sanayileşme hareketinde bir - çok sınaî tesislerin kurulduğunu v e bü kırruâıuşiarın çoğunun yine Marmara v e İstanbul bölgesind e olduğunu görmekteyiz^ j

28 1913 ve 1915 tarihlerinde o zamanın Ticaret v e Ziraat nezareti tarafında n yaptırılan sanayi sayımın a göre^adı geçe n kanundan yararlanarak kurulan.tesislerin adedi 11? olmu ş ve bunu n 63 ü İstanbul bölgesine isabe t etmiştir. Cumhuriyet devrinde, sanayileşme hareketinin önem i ve zaruretine geni ş yer verilmiş ve bi r yandan çabuk sanayileşme arzus u diğer yandan da bu arzuya uygun olarak 1928 de uygulanmaya başlanan "Teşviki Sanayi Kanunu'^ ile beş- yıllık sanayileşme programlarını n yürürlüğe konulması neticesinde, sanayi kuruluşlarının,yurdun diğer bölgelerine doğru yayılmağa başladığı görülmektedir yılındaki durum a göre,marmar a v e İstanbul bölgesi, sınaî kuruluşların adet itibariyle e n ziyade kabarık olduğu yer hüviyetini muhafaza etmi ş ve memleket sanay i tesislerinin % 37,50 sini kavramış durumd a idi sayımlarında eldi edilen sonuçlara göre ise,marmar a ve İstanbul bölgesi,sanayi kuruluşları yöhünden yine e n kalabalık bölge olm a durumun u deva m ettirmi ş fakat,diğer bölgeler e doğru ola n yayılmanın d a hızlandığı görülmüştür. Özellikle yalnız istanbul bölgesind e v e 3008 sayılı '^İş Kanunu"kapsamına gire n sınaî müesseselerin adedi,-türkiye * de mevcut olan tesislerin % 36 sını temsi l etme.kt e idi senesinin Nisan ayında yapılmış ola n bir anketten anlaşıldığına göre,15*60 5 sanay i kuruluşundan u İstanbul'da yer almaktadır. Görüldüğü gibi,marmar a v e İstanbul,bölgesi,sanayileşme yönünde ötede n beri devamlı bir önderli k vasfına sahi p olmuş ve sınaî kuruluş adedi,işçi ve personel,sermaye v e istihsâl seviyes i itibariyle diğer bölgelerden dah a yüksek bi r mevkide bulunmuştur.

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ HONG KONG RAPOR Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Hong Kong Özel İdare Bölgesi (Çin Halk Cumhuriyeti) : Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ PORTEKİZ ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Portekiz Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Damla OR, Yardımcı Araştırmacı. Yönetici Özeti

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Damla OR, Yardımcı Araştırmacı. Yönetici Özeti 15 Nisan 2014 SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı Damla OR, Yardımcı Araştırmacı Yönetici Özeti Ocak dönemine işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranlarında; bir önceki

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

Roma mimarisinin kendine

Roma mimarisinin kendine Roma Bahçe Sanatı Daha sonraları Roma İmparatorluğunun en fazla geliştiği yıllarda, Romalı generallerin harpler sonucu dünyanın dört köşesine Roma mimarisinin taşınmasına sebep olmuştur. Roma mimarisinin

Detaylı

BİBLİYOGRAF YA 1974 KOCAELİ SANAYİ REHBERİ. Hazırlayan : İzmit Ticaret ve Sanayi Odası

BİBLİYOGRAF YA 1974 KOCAELİ SANAYİ REHBERİ. Hazırlayan : İzmit Ticaret ve Sanayi Odası BİBLİYOGRAF YA 1974 KOCAELİ SANAYİ REHBERİ Hazırlayan : İzmit Ticaret ve Sanayi Odası Dr. mır AYTEKİN İzmit Ticaret ve Sanayi Odası'nm 1974 yıh için hazırlamış olduğu Kocaeli Sanayi Rehberi, bölgenin günümüzdeki

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA GÜNEY DOĞU ASYA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ Bu yazıda başlıca Güney Doğu Asya ülkelerinin Tekstil ve Hazır giyim sektörlerinin dünyada ve Türkiye deki durumuna ve bu ülkelerin dış

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Hazırlayan Birgül OĞUZOĞLU Kıdemli Uzman 540 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ HONG KONG ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 11.05.2005 ÜLKE NO: 740 I-GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi Yönetim

Detaylı

ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman

ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman 422 1. SEKTÖRÜN TANIMI Ana metal sanayii ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 27 no lu gruplandırma içinde yer almaktadır.

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart

EKONOMİK GELİŞMELER Mart EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM. 2 İSTİHDAMIN YAPISI. 2 İŞSİZLİK. 3 İŞGÜCÜNE KATILMA

Detaylı

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN- 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU (12.06.2017) Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET 2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET Türkiye de yatırımların teşviki, 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ PERU ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 504 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Peru Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR Kıdemli Uzman 302 1. SEKTÖRÜN TANIMI Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 211 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %17,1

Detaylı

İleri şehircilik tekniğine göre hazırlanan imar plânı takriben 60.000 nüfuslu

İleri şehircilik tekniğine göre hazırlanan imar plânı takriben 60.000 nüfuslu bu maksatla bir şehircilik müsabakası açmış, milletlerarası şöhreti haiz bir TÜRKİYE EMLÂK İtalyan şehircilik profesörünün nezaretinde Türk mimar ve mühendislerinden KREDİ B AN K A S I ATAKÖY SOSYAL mürekkep

Detaylı

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ 30/03/2012 1 TMO NUN TARİHÇESİ 1929 1933 1938 1939-45 1984 1993 2008 2011 2012 2 TMO NUN GÖREVLERİ Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ MISIR ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi 04 OCAK 2007 Etüd No:220 - Ş.O. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Mısır Arap Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

Avni KÖSEMATOĞLU SERAMİK SANAYİİ VE MÜŞTEREK PAZAR I ÖNSÖZ:

Avni KÖSEMATOĞLU SERAMİK SANAYİİ VE MÜŞTEREK PAZAR I ÖNSÖZ: 26 SERAMİK SANAYİİ VE MÜŞTEREK PAZAR Avni KÖSEMATOĞLU I ÖNSÖZ: Avrupa müşterek pazarına dahil edilmemiz hususunda müzakerelerin cereyan ettiği şu sıralarda, henüz kuruluş ve tecrübe imalâtı safhasında

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma dokuzuncu kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma dokuzuncu kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma dokuzuncu kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Sanayi Odalarının Kuruluşu ve Türkiye'deki Sanayi Odaları

Sanayi Odalarının Kuruluşu ve Türkiye'deki Sanayi Odaları Sanayi Odalarının Kuruluşu ve Türkiye'deki Sanayi Odaları Hikmet DENİZ Uzmanı Mayıs 2013 SANAYİ ODASI KURULUŞU VE TÜRKİYE'DEKİ SANAYİ ODALARI 1. Sanayi Odalarının Kuruluşu 1.1. İlgili Mevzuat Sanayi odalarının

Detaylı

Finlandiya nın Tarihçesi

Finlandiya nın Tarihçesi Finlandiya Yüzölçümü :338.145 km 2 Nüfusu :5.175.783 İdare şekli :Cumhuriyet Başkenti :Helsinki Önemli şehirleri :Tampere, Espoo, Turku Dili :Fince Dini :Hristiyanlık Para birimi :Euro, Fin Markası Finlandiya

Detaylı

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Ruanda ya ihracat yapan 1 firma bulunmaktadır. (AHENK KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş) 30.06.2015 tarihi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

Trakya Ekonomik Göstergeler Bülteni

Trakya Ekonomik Göstergeler Bülteni Trakya Ekonomik Göstergeler Bülteni Şubat 2015 -2 2 TR21 Çeşitli Mal ve Hizmetler Ocak 15 Aralık 14 Kasım 14 Ekim 14 Eylül 14 Ağustos 14 Temmuz 14 Haziran 14 Mayıs 14 Nisan 14 Mart 14 Şubat 14 Ocak 14

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Şubat 2018 Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2018 OCAK

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ K A N A D A ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2008 Ülke No: 404 Şaban Oruç -45 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kanada Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ. Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV

PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ. Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ EKONOMİK DURUM : Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV Pakistan, 176,3 milyon nüfusu ve % 2,1 nüfus artış hızı ile dünyanın nüfus açısından ilk

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Dünyada Bakır ve Geleceği

Dünyada Bakır ve Geleceği Dünyada Bakır ve Geleceği Yavuz AYTEKÎN* 1.41. Dünyada Bakır ve Geleceği : Dünya bakır ticaretinde gittikçe artan bîr dinamizm söz konusudur. Bu sebepten bu mevzuda kısa vadede ilerisi için olumlu tahminlerde

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Gambiya

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER & BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜ TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL - BYSD BAŞKANI

YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER & BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜ TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL - BYSD BAŞKANI YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER & BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜ TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL - BYSD BAŞKANI ULRKNEGAĞO.83DSYB rm71032at A NR K Dünyada Yağlı Tohum Üretimi (Milyon ton) 600 500 EN BÜYÜK YAĞLI TOHUM ÜRETİCİLERİ 0

Detaylı

DIS TICARET ARASTIRMA SERVISI

DIS TICARET ARASTIRMA SERVISI ISTANBUL TICARET ODASI EKONOMIK VE SOSYAL ARASTIRMALAR SUBESI I R A N ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi: 08 Agustos 200 ETÜD NO :616 S.O. I- GENEL BILGILER Resmi Adi : Iran Islam Cumhuriyeti Yönetim Sekli :

Detaylı

2006 yılında 79 milyarı ihracat olmak üzere toplam 203.4 milyar dolar dış ticaret hacmi hedefleniyor.

2006 yılında 79 milyarı ihracat olmak üzere toplam 203.4 milyar dolar dış ticaret hacmi hedefleniyor. İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye'nin Dış Ticaret Ürün Kompozisyonu 2005 Ahmet KARAYİĞİT 1. GİRİŞ Dünya Ticaret Örgütünün yayınladığı Dünya Ticaret Raporu 2005 e göre Türkiye, toplam dünya ihracatı içinde

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli ve rekabet

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER...1 TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE)... 2 ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE)... 2 İTHALAT - İHRACAT...

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %14,1

Detaylı

Türkiye Madenciliğinin 1945 Bilançosu

Türkiye Madenciliğinin 1945 Bilançosu Türkiye Madenciliğinin 1945 Bilançosu Dünyayı saran ikinci (genel savaşın 1945 yılın'da sona ermiş bulunmasına rağmen tansın sağlanamaması dolayısiyie milletler arası ekonomik ve ticarî münasebetlerde

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ ETİYOPYA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi 03.04. 2007 Ülke No: 334-Ş.O. - 48 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Temmuz 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Temmuz 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Temmuz 2015) İstihdam (Mart 2015) Sigortalı ücretli sayısı Mart 2015 de geçen yılın aynı dönemine göre %4,9 artarak; 13 milyon 328 bin olmuştur. Yaz mevsiminin

Detaylı

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesinin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz ve ülkemiz sanayiinin içinde bulunduğu

Detaylı

http://www.yeniasir.com.tr/surmanset/2017/02/21/istihdam-icin-sahaya-indiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ın istihdam seferberliği çağrısına Balıkesir den tam destek geldi. Balıkesir Valisi Yazıcı, Sanayi Odası

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - AĞUSTOS 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı