TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ÖZET ABSTRACT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ÖZET ABSTRACT"

Transkript

1 TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ANALYSIS of TURKISH COAL SECTOR: Historical Perspective, Problems and Recommendations Mücella ERSOY 1 ÖZET Bu çalışmada; enerji kaynakları içinde kömürün rolü vurgulanarak tarihsel gelişim içinde kömür sektörünü etkileyen Dünyada dönüm noktası niteliğindeki gelişmeler ışığında Türkiye kömür sektörü analiz edilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda; Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Anlaşması, kömür sektöründe yeniden yapılanma hareketleri, diğer enerji kaynaklarında ve elektrik üretiminde yaşanan gelişmeler, Avrupa Birliği üyelik süreci irdelenmekte ve Ülkemiz kömür sektörünün sorunları ortaya konmaya çalışılarak çözüm önerileri getirilmektedir. ABSTRACT In this study; first role of coal within energy resources is emphasied and then Turkish coal sector is analysed in parallel to milestones affecting World coal sector. In this context; Europe Coal and Steel Community Treaty, restructuring of coal sector, developments in the other energy resources and electricity, accession period to European Union membership are analysed. Finally, some recommendations to problems of Turkish coal sector are proposed. 1 Maden Yük.Müh., Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, ANKARA

2 1. GIRIŞ Sürdürülebilir kalkınmada; çeşitli, güvenilir, dengeli, emre amade, çevresel olarak kabul edilebilir enerji kaynaklarının kullanımı büyük önem taşımaktadır. Bir yandan artan enerji talebini karşılarken diğer yandan küresel iklim değişikliği riskini en aza indirmek, günümüzün en önemli uluslar arası konularından biridir. Kömür dahil diğer fosil kaynakların katkısı olmadan uzun vadeli ekonomik büyümenin gerçekleştirilebilmesi mümkün görülmemektedir. Kömür, halen Dünya elektrik üretiminin %39 unu karşılamakta ve gelecekte de enerji güvenliği yönünden önemli bir katkı koymayı sürdürmesi beklenmektedir. Çünkü kömür diğer enerji kaynakları ile kıyaslandığında; şu anki üretim seviyeleri ile rezerv ömrünün diğer fosil yakıtların yaklaşık dört katı oluşu; coğrafi olarak 50 den fazla ülkeye yayılmış olması; taşınmasının, depolanmasının ve kullanımının kolaylığı ve güvenilirliği; düşük maliyeti; siyasi dalgalanma ve çatışmaların yönlendirmediği bir ortamda, rekabetçi piyasalarda fiyatların oluşması gibi birçok avantajlara sahiptir. Dünyada nüfus artışı, sanayileşme ve şehirleşme ile birlikte, küreselleşme sonucu artan ticaret ve üretim imkânlarına bağlı olarak, doğal kaynaklara ve enerjiye olan talep giderek artmaktadır. Son otuz yıldır Dünya birincil enerji talebi yaklaşık olarak yılda %2 olarak büyümüştür. Fosil yakıtlardan petrol ve doğal gaza kıyasla kömür talebi, ortalama %1,8 ile daha düşük bir büyüme göstermiştir. Geçmişte Dünya enerji kullanımının %24-25 i kömür kaynağından karşılanırken bu oran, 2030 yılında referans senaryoya göre % 23, alternatif senaryoya göre de %20 dolayında gerçekleşeceği öngörülmektedir[6]. Fakat son beş yıldır kömür kullanımının %5 büyümesi, talep tahminlerinin fiili durumla örtüşmediğini ortaya koymaktadır. Örneğin, ABD halen 93 GW kurulu güce sahip kömüre dayalı termik santral kurmayı planlamakta ve bu tesislerin yaklaşık %30 unun yapımı ileri aşamadadır. Ayrıca ABD 2030 yılında 3-5 milyon varil/gün kapasiteli kömürden ulaşımda kullanılacak sıvı yakıt eldesi projelerini gerçekleştirmeyi planlamaktadır[4]. Gelişmekte olan ülkelerden Çin, yıllık 2,225 milyar ton üretimiyle; kömür talebinin büyümesi, kömürün küresel rekabet gücünün artması, uzun vadeli enerji güvenliği yönlerinden en önemli role sahiptir. Çin de kömürden sıvı yakıt üretimi konusunda 2020 yılında 1 milyon varil/gün kapasiteye ulaşmayı hedeflemektedir[33]. Ülkemiz enerji politikasının önemli bileşenlerinden biri, yerli kaynakların kullanımı ve geliştirilmesine öncelik verilmesidir. Bu kapsamda birincil enerji üretiminde %44, genel enerji tüketiminde %25 paya sahip kömür kaynağı; özellikle, giderek artan ülke enerji ihtiyaçlarının güvenli, sürekli ve düşük maliyetlerle karşılanması, istihdam yaratılması, dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı koyması yönlerinden büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada; Türkiye kömür sektörü, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT), kömür sektöründe yeniden yapılanma hareketleri, diğer enerji kaynaklarındaki gelişmeler, çevresel kısıtlar ve teknolojik çözümler, Avrupa Birliği gibi küresel gelişmeler ışığında ele alınıp analiz edilmeye çalışılmaktadır. 2. KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ 2.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Anlaşması, Avrupa Birliği ve Yeniden Yapılanma Avrupa Birliği nin (AB) temelini oluşturan ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu (AKÇT) kuran Paris Antlaşması (1951), kömür sektörünün gelişiminde önemli bir role sahiptir. Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda tarafından kurulan AKÇT nin amacı; savaş sanayinin başlıca girdilerinden olan ve savaşlara yol açan kömür ve çelik üretiminin ve kullanımının denetim altına alınması, böylelikle üye devletlerin genel

3 ekonomileri ile uyum içinde ortak bir kömür ve çelik pazarı oluşturulması yoluyla ekonominin geliştirilmesi, istihdam yaratılması, yaşam standardının yükseltilmesidir[1] ile 2002 yılları arasında yürürlükte kalan AKÇT Antlaşmasının ilk on on beş yılında Batı Avrupa nın en önemli birincil enerji kaynağı olan kömür; 1960 lı yıllardan itibaren, Dünya enerji kaynaklarında Antlaşmanın ilk yıllarında öngörülemeyen gelişmelere bağlı olarak dönemin üye ülkelerinden Fransa, Almanya, İngiltere, Belçika, İspanya ve Hollanda da yerli kömür üretim maliyeti yükselerek rekabet gücünü yitirmiş, gelişen çevre bilinci kömür üretimini olumsuz yönde etkilemiş ve kömür sektöründe yeniden yapılanma süreci başlatılmıştır [13] AB -Batı Avrupa Ülkelerinde Yeniden Yapılanma Hareketleri Yeniden Yapılanma; en geniş anlamıyla kömür endüstrisini rekabetçi ve karlı kılmak, verimliliğini artırmak, çevresel olarak iyileştirmek yoluyla uluslararası seviyede başarılı bir sektör haline getirmek amaçlı uygulanan önlemler ve politikalar olarak tanımlanabilir. Yeniden yapılanma süreci boyunca kömür endüstrisi zor değişimler yaşamış ve kömür talebinde ani düşüşler; devletin sektörden yavaş yavaş çekilmesi; daha rekabetçi yasal düzenlemeler; karmaşık sosyal, çevresel ve işgücüne yönelik yükümlülükler; doğal gaza dayalı santrallerde yeni teknolojilerin devreye alınması gibi istenmeyen birçok faktörle karşılaşılmıştır. Bunların sonucu olarak Batı Avrupa da adı geçen ülkelerde kömür ocakları kapatılmış, üretim kapasitesi ile işgücü azaltılmış, kömür ithalatı artırılmış, sermaye yeni teknolojilere kaydırılmıştır[12].adı geçen ülkelerde taş kömürü üretimi 1960 ile 2005 yılları arasında 450 milyon ton dan 62 milyon ton a (%86); işgücü ise 1960 ile 2004 yılları arasında 1,8 milyon dan 83 bine düşerek % 95 azalmıştır[32,11]. Yeniden yapılanmanın sosyal, bölgesel ve çevresel etkilerini en aza indirmek için AB yapısal fonları ve 1407/2002 sayılı Devlet Yardımları Yönetmeliği çerçevesinde taşkömürü sektörü desteklenmiştir. Sadece 1994 ile 2001 yılları arasında Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya kömür sektörüne 60 milyon devlet yardımı yapılmıştır [28] AB- Merkez ve Orta Avrupa Ülkeleri Kömür Sektörü ve Yeniden Yapılanma Hareketleri Uzun yıllar merkezi yönetimle yönetilen Merkez ve Orta Avrupa Ülkelerinde yeniden yapılanma hareketleri, eski SSCB nin dağılmasıyla 1990 lı yılların başında başlamıştır yılları arasında AB ye yeni üye Merkez ve Orta Avrupa ülkelerinden Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve Slovakya da üretim kapasitesi %30 azaltılmıştır. Çek Cumhuriyetinde %70, Macaristan da %61, Polonya da %44 aktif ocak sayısı azaltılmıştır. Pazar ekonomisine geçiş son derece hızlı bir şekilde IMF ve Dünya Bankası kredileri ile AB PHARE (Polonya ve Macaristan için AB ye katılım öncesi yardım programı) desteğiyle sağlanmıştır. Ancak ocakların kapatılması sonucu işgücü azaltılmasına bağlı olarak yoğun bir işsizlik problemi yaşanmış, çevresel ve sosyal problemler gündemi işgal etmiştir. Yeniden yapılanma sürecinde doğrudan yabancı yatırım ve özelleştirme araçları uygulanmıştır [11,13,15] Türkiye Kömür Sektöründe Yeniden Yapılanma Hareketleri a) Rezerv Yönetimindeki Değişim Türkiye kömür sektöründe ilk yeniden yapılanma programı; Merkez ve Orta Avrupa Ülkeleri nde olduğu gibi 1990 lı yılların başında TKİ ye ait Sivas-Kangal Sahası nın Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ye devredilmesi ve işgücünde azaltma politikaları ile gündeme gelmiştir yılında Afşin Elbistan ve 2000 yılında Çayırhan Sahaları nın da devri sonunda kömür üretiminde uzman bir kuruluş olmayan EÜAŞ; 3,7 milyar ton ile, toplam 8,2 milyar ton olan Türkiye linyit rezervinin en büyük payına sahip olmuştur. Geri kalan linyit rezervinin yaklaşık

4 2,5 milyar ton u TKİ sahalarında, 2 milyar ton u ise özel sektör sahalarında bulunmaktadır. Böylelikle, yeniden yapılanma programı; Türkiye linyit rezervinin yönetimini ciddi boyutta değiştirmiştir Yılı sonu itibariyle görünür bazda Türkiye taşkömürü rezervi 551 milyon ton, linyit rezervi 7,06 milyar ton, asfaltit rezervi 43 milyon ton olup toplam görünür Dünya rezervinin %0,8 ne karşılık gelmektedir (Tablo 1). Tablo Yılı Sonu İtibariyle Dünya Görünür Kömür Rezervleri (Mio ton) Antrasit ve Bitümlü Alt- Bitümlü ve Linyit Toplam Dünya Topl. içindeki payı % Rezerv/ Üretim Oranı Toplam Kuzey Amerika %28,0 231 Toplam G. ve Orta Amerika %2,2 269 Türkiye %0,8 132 Toplam Avrupa ve Avr-Asya %31,6 241 Toplam Afrika ve Orta Doğu %5,6 200 Toplam Asya Pasifik %32,7 92 DÜNYA TOPLAMI %100,0 155 Kaynak: Survey of Energy Resources, World Energy Council Ülkemiz 2005 yılı geçici değerlerine göre enerjide %72,5 oranında[20] dışa bağımlı olup bu bağımlılığın öz kaynaklarımızın kullanımı yoluyla azaltılması amacıyla TKİ, MTA, ETİ Maden, TPAO, EİEİ, DSİ, EÜAŞ, MİGEM işbirliğinde yıllarında Afşin Elbistan dahil yaklaşık 20 adet linyit arama havzasında, yaklaşık km2 etüt, m sondaj yapılmasını kapsayan Linyit Rezervlerinin Geliştirilmesi ve Yeni Sahalarda Linyit Aranması Projesi-LAP ETKB nın 4 Ekim 2004 tarihli olurları ile başlatılmıştır. Adı geçen Kurum ve Kuruluşlar tarafından geçmişten bu yana yapılmış kömür ile ilgili tüm etüt, rapor ve verilerin incelenerek değerlendirilmesi, yeni çalışmalardan elde edilecek verilerin de yer aldığı bir veri bankası oluşturulması hedeflenmektedir. Kısa vadede yeni sahalarda linyit aranması ve mevcut bilinen sahalarda linyit rezervinin geliştirilmesi; orta vadede ise Türkiye ekonomik linyit rezervinin belirlenmesi öngörülmektedir. Ayrıca, MTA ile EÜAŞ arasında imzalanan protokol kapsamında Afşin-Elbistan havzasında rezerv geliştirme ve hidrojeolojik problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar başlatılmış ve halen devam etmektedir. Adı geçen linyit arama projesi kapsamında önemli rezerv artışı olacağı tahmin edilmektedir. b) Üretim ve Tüketimde Değişim 1970 ve 1980 li yıllarda yaşanan petrol krizi sonrası, krizden etkilenen diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kömür kaynağı büyük önem kazanmış, büyük termik santral yatırım hamleleri gerçekleştirilerek kullanımı hızla artmıştır. Yeniden yapılanma sürecinde Ülkemizde, Avrupa da olduğu gibi kömür üretim kapasitesinin düşürülmesi politikası uygulanmamıştır. TTK taşkömürü üretim kapasitesi 9,5 milyon ton (TTK: 4,5milyon ton, özel sektör: 5 milyon ton-2010 lu yıllarda) [7]; linyit üretim kapasitesi; TKİ 45,8 milyon ton, EÜAŞ 25,8 milyon ton, özel sektör 6,4 milyon ton [9] olmak üzere toplam 78 milyon ton olup en yüksek fiili linyit üretim seviyesi, 65 milyon ton ile 1999 yılında gerçekleştirilmiştir. (2005 Elbistan B Santralını besleyecek olan Ocak 2007 de 17,2 milyon ton üretim kapasitesi ile ihaleye çıkması planlanan Çöllolar sahası ile birlikte mevcut linyit üretim kapasitesi 95 milyon ton a ulaşacaktır.) Ülkemizde yıllık 114 milyon ton üretim kapasitesi ile yaklaşık MW kurulu gücü daha besleyebilecek 3,87 milyar ton linyit rezervi mevcuttur. ETBK tarafından yapılan projeksiyonlara göre 2020 yılında 210 milyar ton linyit üretimi hedeflenmekte ve böylelikle ilave tüm kapasitenin kullanımı planlanmaktadır.

5 Ülkemizde linyit, teshin ve sanayinin yanı sıra esas olarak termik santral talebini karşılamaktadır. Linyit kullanımı 1990(45 milyon ton) ile 2001(60 milyon ton) yılları arasında %33 artış göstermesine karşın 2002 ile 2004 yıllarında doğalgaza dayalı termik santral önceliği nedeniyle mevcut kömüre dayalı termik santraller kapasitelerinin altında çalıştırılmış ve sonuç olarak kömür talebinde ciddi düşüşler yaşanmıştır. Ancak 2005 yılında; linyit üretimi yeniden artarak 56,6 milyon ton a yükselmiştir. Söz konusu artışın nedenleri; 4x360 MW gücündeki Elbistan B Termik Santrali nin deneme çalışmalarına başlaması, 2004 yılında deneme çalışmalarına başlayan 2x160 MW gücündeki 18 Mart Çan Termik Santrali nin 2005 yılında ton kömür tüketmesi, bazı doğal gaz santrallerinin bakıma alınması ve su sıkıntısı nedeniyle bazı hidrolik santrallerin kapasitelerin düşürülmesi olarak sıralanabilir. Artan enerji talebine bağlı olarak önümüzdeki yıllarda yerli kömür kullanımının artması öngörülmektedir yılından günümüze Türkiye birincil enerji üretimi ve tüketimi içinde kömür kaynağının gelişimi Şekil 4.ve 5 de, kurumlar bazında yılları kömür üretimleri Tablo 2 de verilmektedir. Tablo 2. Kurumlar Bazında yılları Türkiye Kömür Üretimi (1000 ton) Taşkömürü TTK * Linyit TKI EUAŞ (g) Özel Sektör (g) Linyit Toplamı (g) Genel Toplam (g) *TTK üretiminin ton u özel sektöre aittir. (g):geçici Türkiye aynı zamanda Rusya, Kolombiya, Avustralya, Güney Afrika, ABD, Kanada ve Çin den yaklaşık 17 milyon ton (2005) yüksek kaliteli buhar ve kok kömürü ithal etmektedir. c) Sahaların Özel Sektöre Açılması Kömür sektöründe faaliyet gösteren kamu kuruluşlarından TKİ, TTK, EÜAŞ ın elindeki kömür sahaları, başta rödovans olmak üzere satış, hizmet alımı, rüçhan hakkı ile birlikte rodövans gibi yöntemlerle özel sektör işletmeciliğine açılmaktadır. Ayrıca TKİ, Şekil 1 de listelenen zarar eden işletmelerin üretim faaliyetlerini durdurarak özel sektöre açmıştır. TKİ ve EÜAŞ Genel Müdürlükleri uhdesinde bulunan linyit sahalarının santral yapma koşuluyla özel sektöre açılması (Çankırı Orta, Bolu-Göynük, Tekirdağ-Saray, Bursa-Davutlar, Adana- Tufanbeyli (hazırlıkları devam ediyor)) ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar son iki yılda ivme kazanmıştır (Şekil 1). Bu şekilde yeni üretim ve istihdam oluşturulmakta, yerel faydaların yanı sıra enerji üretiminde yerli kaynaklarımızın payının artırılması hedeflenmektedir. Yürütülmekte olan bu çalışmalar; yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılmasını gerektirmektedir. Bir diğer önemli husus, kömür kaynağının; Avrupa Birliği ne katılım öncesi ilave çevresel yükümlülük ve zorlamalar ile karşı karşıya kalınmadan bir an önce ekonomik olarak kullanılmasıdır.

6 1957 TKI Linyit + Taşkömürü Üretimi TKI Üretim faaliyetleri durdurulup özel sektöre açılan sahalar TKI Diğer özel sektöre açılan sahalar 1983 TTK Taşkömürü Üretimi TTK özel sektöre açılan sahalar Amasra-B* Alacaağzı-Kandilli* Gelik Dik Kanat* 22 Küçük saha TKI Linyit Üretimi (15 aktif saha, 2006) Sivas-Kangal Sahası Afşin-Elbistan Sahası Ankara-Çayırhan Sahası Oltu* Erzurum Aşkale* Alpagut Dodurga* Şırnak Silopi* Soma Darkale* Tunçbilek Büyükdüz** Bolu Göynük* Tekirdağ Saray* EÜAŞ Elektrik & Linyit Üretimi 2002-Muğla-Milas Alatepe* Balıkesir-Mancılık* Balıkesir Mancılık* Eynez-Karanlıkdere** Soma-Eynez YA*** Soma-Geventepe *** Çankırı Orta (****) Bursa Davutlar* Sivas-Kangal Sahası Ankara-Çayırhan Sahası & Çayırhan Ter. Sant. Afşin-Elbistan Sahası & Elbistan A Ter.Sant. Özel Sektör- Linyit Üretimi Özel Sektör- İHD+hizmet alımı Linyit & Elektrik Üretimi EÜAŞ Linyit & Elektrik Üretimi EÜAŞ-Özel Sektör (devreye al.)- Elbistan B Ter.Sant - Ocak Linyit üretimi B (Çöllalar )* - Ocak Linyit &Elektrik Ür. (C ve D)* İHD: İşletme Hakkı Devri * Rodövans yöntemi ile, ** Hizmet alımı yolu ile, *** Rüçhan hakkı-rodövans **** Satış yöntemi ile Şekil 1. Türkiye Kömür Sektöründe Yeniden Yapılanma [14, 7] d) Elektrik Sektöründe Yaşanan Değişimlerin Etkisi: Özellikle AB ye üye ülkelerde elektrik sektöründe 1980 li yılların ortalarından bu yana, elektrik üretiminde doğal gaz önceliği, rekabete dayalı serbest piyasa düzeninin tesisi gibi yaşanan değişimler, kömür endüstrisinin geleceğine dair belirsizlikleri artırmakta, yeniden yapılanmasını ve özelleştirmeyi doğrudan etkilemektedir. Ülkemizde de AB Elektrik Direktifine paralel 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 3 Mart 2001 de yürürlüğe girmiştir. Piyasa faaliyetlerinin ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilmesi amacıyla EPDK görevine başlamıştır. Şekil 2 den görüldüğü gibi 2004 yılı değerleriyle Ülkemiz elektrik üretiminde kömür %23 lik pay ile, AB ve Dünya ortalamasının altında; doğal gaz kullanımının ise ülke enerji güvenliğini tehdit eder boyutta %41 olduğu görülmektedir. Kömürün elektrik üretimindeki payı 1986 yılında %49 ile en yüksek değerine ulaşmış, ancak doğal gaz önceliğine bağlı olarak 2005 yılında %26,6 a düşmüştür. Aynı yıllarda, doğal gaz kullanımı ise %5,7 den %43,8 e yükselmiştir(tablo 4). [20] Tablo 3 den görüleceği üzere; Türkiye toplam kurulu gücünün MW ı kömüre dayalı termik santrallerden oluşmaktadır. Linyite dayalı termik santral

7 kapasitesi, yeni devreye alınmakta olan Çan Termik santralı ve Elbistan B termik Santralı ve otoprodüktörler dahil 8211 MW (Tablo 3) olup linyit üretiminin yaklaşık %80 ini tüketmektedir. Özel sektöre açılan ve açılması planlanan linyit sahaları dikkate alındığında yukarıda da değinildiği gibi yıllık 114 milyon ton üretim kapasitesi ile MW ek kapasite daha mevcut olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. İlave kapasitenin %60 dan fazlası Elbistan Havzasına aittir. Türkiye AB Dünya (%) Kömür D.Gaz Petrol Nükleer Diğer Şekil 2. Dünya, AB (25) ve Türkiye elektrik üretiminde kömür kullanımı (2004) Tablo 3. Türkiye Kömüre Dayalı Kurulu Güç Dağılımı (2005), [23,24] Linyit (MW) Linyit % Taş Kömür (MW) Taşkömür (%) EUAS+Bağlı Ort , Ö.İ.B Ithal Taşkömür (MW) İthal Taşkömür (%) İşletme Hakkı Devri Yap İşlet Otoprodüktör TOPLAM 8.210,8 20, Toplam Kurulu Güç (2005):39.899,4MW; Kömüre Dayalı Güç (2005): 10196,8MW (%25,56) Tablo 4. Türkiye Elektrik Üretiminde Kömür ve Doğal Gazın Payı[16, 20] (GWh) Taşkömürü % Linyit % Toplam % D.Gaz % Toplam Elektrik ,3 16,0 1442,2 16,7 2840,5 32, , ,7 3,9 5048,6 21,7 5964,2 25, , ,8 1, ,5 47, ,2 49,0 1340,7 5, , ,8 1, ,5 34, ,4 35, ,3 17, , ,1 2, ,8 29, ,5 32, ,3 19, , ,0 3, ,3 27, ,4 30, ,9 37, , ,1* 3, ,2 21, ,5 24, ,5 40, , ,0* 6, ,0 16, ,2 22, ,0 45, , ,8* 7, ,5 15, ,0 22, ,8 41, , ,9* 8, ,0 18, ,9 26, ,1 43, ,3 *Yap İşlet modeliyle İskenderun da kurulan ithal kömüre dayalı termik santral üretimine bağlı olarak yılları elektrik üretiminde taşkömürünün payı artmıştır.

8 e) İşgücü Değişimi: Yeniden yapılanma programı çerçevesinde 1990 yılında olan TKİ işgücü, 2006 yılında e düşmesine karşın, toplam verimlilik aynı yıllarda 1117 ton/kişi/yıl dan 2372 ton/kişi/yıl a yükselmiştir. TTK işgücü ise 1990 ile 2005 yılları arasında dan e düşmüştür AB Üyelik Süreci AB kömür politikası; enerji tüketiminde kömürün payını; yerli kömür üretimini en aza indirip ithalatı artırarak korumak ilkesine dayanmaktadır. Bu amaçla taşkömürü ithalatını izlemeye yönelik yönetmelik çıkartmış yerli üretimi de devlet yardımı yönetmeliği çerçevesinde desteklemektedir. Bilindiği gibi 3 Ekim 2005 tarihinde Üyelik Müzakere Çerçeve Belgesi onaylanarak otuz beş başlıkta tarama ve müzakere süreci başlatılmıştır. Kömür sektörünü; Enerji ve Çevre başlıkları yakından ilgilendirmektedir. Gerek 2003 yılında revize edilen Katılım Ortaklığı Belgesi nde gerekse 2003 yılı Ulusal Programı nda Enerji ve Çevre başlığı öncelikleri içinde kömür sektörünü doğrudan ilgilendiren bir öncelik bulunmamaktadır. Enerji başlığı öncelikleri içinde Enerji İç Pazarı Mevzuat Uyumu ; Çevre başlığı öncelikleri içinde Çevresel Etki Değerlendirmesi direktifinin etkin bir şekilde uygulamaya sokulması, atık yönetimi, entegre kirlilik önleme-kontrol konusundaki düzenlemelere ilişkin AB mevzuatının Ulusal mevzuata aktarılması ve uygulaması öncelikleri kömür sektörünü dolaylı olarak ilgilendirmektedir[10]. Ulusal Programda Ekonomik Kriterler başlığı altında doğrudan yabancı yatırım girişinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi önceliği perspektifinde Madencilik sektöründe yatırımcılara ruhsat verme sürecinin kısaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesi ile ilgili olarak 3213 sayılı Maden Kanunu ve diğer kanunların ilgili maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının yasalaşması sayılı MADEN KANUNU- 26 Mayıs 2004 tarihinde kabul edilmiştir. AB üyelik sürecinde ulusal mevzuatın AB mevzuatına uyumlulaştırılması gerekmektedir. Tarama sürecinde; Mayıs 2006 da yapılan AB Enerji Mevzuatının tanıtımı toplantısında AB Komisyonu tarafından kömür ile ilgili aşağıdaki mevzuatlar tanıtılmıştır. Türkiye nin aktif rol aldığı ayrıntılı tarama toplantısı ise Haziran 2006 tarihlerinde yapılmıştır[2]. 1402/2002 sayı ve 23 Temmuz 2002 tarihli Kömür Endüstrisine Devlet Yardımı konusunda Konsey Tüzüğü ve 405/2003 sayı ve 27 Şubat 2003 tarihli Üçüncü Ülkelerden Yapılan Taş kömürü İthalatının İzlenmesine Dair Konsey Tüzüğü Türkiye de kömür sektörüne devlet yardımı yapılmasına yönelik doğrudan ilgili bir mevzuat bulunmamaktadır. AB nin ilgili tüzüğü ise 2010 yılının sonuna kadar yürürlükte kalacak olup sadece üye ülkeleri ilgilendirmektedir. İthalatın izlenmesine ilişkin tüzük ise iç pazarın uygun işleyişini sağlamak ve devlet yardımı kurallarını uygulayabilmek için kömür ithal eden üye ülkelerin, AB Komisyonuna her altı ayda bir ithalatın miktar, fiyat, cins ve kalite bilgilerini içeren bir rapor sunmalarına dair bir tüzüktür. AB Çevre Mevzuatı tanıtımı ve karşılık Türk mevzuatı toplantılarının ardından TKİ ve diğer kurumlar, kömür ile ilgili AB çevre mevzuatı konusunda aşağıda sıralanan mevzuatlar konusunda çalışmalara katılmaları istenmiştir.

9 Hava Kalitesine Yönelik Çerçeve Yönetmelik ve ilgili yönetmelikler Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Yönetmeliği (IPPC) (96/61/EC) Atık Çerçeve Yönetmeliği (75/442/EEC) Maden Atıkları Yönetmeliği (2006/21/EC) Linyit kaynaklarının kalitesinin düşük olması nedeniyle mevcut linyite dayalı termik santrallerde kömürün kullanımından kaynaklanan zararlı emisyonlar yönünden AB Çevre mevzuatının yükümlülüklerini yerine getirmede zorluklarla karşılaşılması beklenmektedir. Bu nedenle; ilgili tüm mevzuatlar ile karşılık gelen ulusal mevzuatlar çok dikkatli incelenip yükümlülük getirebilecek direktifler için bazı AB üye ülkelerine tanınan (zaman tanıma, kaynak sağlanması gibi) ayrıcalıklar talep edilmelidir. Örneğin Polonya; IPPC yönetmeliği ile ilgili olarak mevcut tesislerin işletme izinlerine ilişkin hükümlerin uygulanması için 2010 yılı sonuna kadar geçiş süresi almıştır. Ayrıca, büyük yakma tesislerinden kaynaklanan kükürt dioksit ve toz emisyon sınırlarını düşürmeyi amaçlayan 2001/80/EC sayılı yönetmelik kapsamında kükürt dioksit emisyon sınırının 36 yakma tesisinde tam uyumunun sağlanması için 2015 sonuna kadar geçiş süresi almıştır. Ulusal mevzuatının AB mevzuatına uyumlulaştırılmasında Maden Atıkları Yönetmeliği nin Çevre Kanunu nda yapılan değişikliğe bağlı olarak çıkartılması önemlidir. Böylelikle maden atıkları tehlikeli atık kapsamından çıkarılmış olacak bu konudaki mevzuat eksikliği giderilmiş olacaktır Alternatif Enerji Kaynaklarında Yaşanan Gelişmelerin Türkiye Kömür Sektörüne Etkileri Türkiye AB Dünya (%) Kömür D.Gaz Petrol Nükleer Diğer Şekil yılı Dünya, AB(25) ve Türkiye Birincil Enerji Tüketiminde Yakıt Payları [5,20,22] Çin, Hindistan, Kore, Endonezya ve diğer Asya ülkelerinde enerji talebinin hızla büyümesi, kömür kullanımını artırmış ve gelecekte de artırmayı sürdürmesi beklenmektedir. Buna karşın; elektrik üretiminde kömürün doğal gaz ile rekabeti, enerji güvenliği, uzun vadeli ABenerji-çevre politikalarındaki belirsizlik, gibi nedenlerle Avrupa da kömürün geleceği konusunda tahmin yürütmek daha zordur. Yapılan tahminlere göre 2050 yılında Dünya kömür talebi; 2003 seviyesine göre yaklaşık üç kat artarak Mtpe den Mtpe ne yükselecektir. Böylelikle kömürün toplam enerji talebi içindeki payı aynı yıllar için %24 ten %34 e yükselecek ve 2030 ile 2050 yılları arasında en önemli yakıt olacaktır. Bu tahminler üç faktöre dayandırılmaktadır. Birincisi, petrol talebinin artmasının petrol fiyatlarının yükselmesine neden olacağı, bunun da Kömürden Sıvı Yakıt Üretimi -CTL teknolojisinin daha ekonomik olmasını sağlayacağı öngörüsüdür yılında Mtpe kömürün CTL tesislerinde tüketileceği tahmin edilmektedir. İkinci faktör; doğal gaz talebinin artması sonucu, bu kaynağın rezervinin azalması baskısıyla fiyatlarının yükseleceği, bunun da kömüre dayalı yeni termik santrallerin kurulmasını

10 gündeme getireceği öngörüsüdür. Üçüncü faktör ise Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde enerji yoğun endüstrinin gelişmesi sonucu kömür rezervi yönünden zengin, diğer enerji kaynakları yönünden fakir olmaları nedeniyle enerji talebindeki artışlarını doğrudan kömürden ya da kömüre dayalı elektrik üretiminden karşılayacakları öngörüsüdür [25]. Yukarıda değinildiği gibi, enerji fiyatları kaynak kullanımında önemli bir etkiye sahiptir. Doğal gaz ve petrol fiyatlarının yüksek ve ani iniş çıkışlar yaparak dalgalı olmasına rağmen kömür fiyatları, tarihsel olarak daha düşük ve istikrarlıdır. BP (2006) istatistiklerine göre; son yıllardaki kömür fiyatlarında bir yükseliş olmasına rağmen sürekliliği beklenmemektedir. Haziran 2006 itibariyle petrol fiyatı en yüksek değer olan 78 $/varil e, doğal gaz fiyatları ise 8,79 $/milyon BTU a yükselmiştir lı yıllarda Avrupa da 2,5 $/ milyon BTU olan doğal gaz fiyatı; 2005 yılında ortalama olarak 6,28 $/ milyon BTU a yükselmiştir. En son yapılan finansal tahminlere göre gelecekte ortalama kömür fiyatının, 45 $/ton (tpe olarak yaklaşık 70 $) olması beklenmektedir [26]. (x1000 TPE) Şekil yılları Türkiye birincil enerji üretimi gelişimi (x1000 TPE) Şekil 5. Türkiye yılları genel enerji tüketimi gelişimi Ülkemizin yılları birincil enerji üretimi ve tüketimi gelişimi Şekil 4 ve 5. de verilmektedir yılında, ülkemizin birincil enerji kaynakları üretimi 23,9 Milyon TPE (ton petrol eşdeğeri), genel enerji tüketimi ise 90,2 Milyon tep olarak gerçekleşmiştir. Genel enerji üretiminde kömür, %44 ile en yüksek paya sahiptir. Genel enerji tüketiminde ise %34 ile petrol en büyük payı almış olup; bunu %28 ile doğal gaz ve %25 ile kömür, geri kalan %13 lik bölümü ise hidrolik dahil olmak üzere yenilenebilir kaynaklar izlemiştir. Genel enerji talebimizin 2010 yılında 126 milyon TPE e, 2020 yılında ise 222 milyon TPE e ulaşması Diğer Hidrolik D.Gaz Petrol Asfaltit Linyit Taşkömürü Diğer Hidrolik D.Gaz Petrol Asfaltit Linyit Taşkömür ü

11 beklenmektedir. ETKB tarafından yapılan yılları üretim hedeflerine göre; taşkömürü üretimi 2008 yılından sonra 9 milyon ton olarak sabit bir üretim hedeflenirken linyit üretimi 2010 yılında 103 milyon ton, 2015 yılında 152 milyon ton, 2020 yılında 210 milyon ton seviyelerine artırılacağı öngörülmektedir[21] Çevresel Kısıtlar ve Teknolojik Çözümler Başta AB üye ülkeler, ABD, Japonya, Avustralya olmak üzere gelişmiş ülkelerde; kömür kullanımından kaynaklanan çevresel problemleri azalmak, dolayısıyla kömürün rekabet gücünü artırmak ve çevresel olarak kabul edilmesini sağlamak amacıyla; modern, daha verimli temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulamaya sokulması alanındaki ar-ge çalışmalarına yüklü paralar aktarılmaktadır. Bu amaçla; AKÇT döneminde yılları arasında faaliyet gösteren Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Programı bütçeleriyle ar-ge çalışmaları yürütülmüş (1957: (ilk yıl), 1993:51 Milyon (en yüksek), 2002: 20 Milyon ), AKÇT dönemi sona erdikten sonra ise topluluğun tüm finansal kaynağı olan 1,6 Milyar Kömür-Çelik Araştırma Fonu na aktarılmıştır. Ayrıca Çerçeve Programlar (I-VI) ve AB-Yapısal Fonları da ar-ge çalışmalarını büyük ölçüde desteklemektedir. Temiz kömür teknolojileri alanında yapılan kısa ve orta vadeli belli başlı çalışmalar; mevcut kömüre dayalı termik santral emisyonlarını çevresel kontrol teknolojileri(so 2, NOx kontrol teknolojileri ve kombine SO 2 /NOx teknolojileri ve toz emisyonu düşürme teknolojileri) kullanarak azaltmak; kömür hazırlama teknolojileri; yeni, yüksek verimli kömüre dayalı termik santrallerin pazara girişini kolaylaştırmak; CO 2 tutma ve depolanması teknolojileri olarak sıralanabilir. Uzun vadede ise halen ar-ge çalışmaları devam eden sıfıra yakın emisyonlu, CO 2 tutma ve depolanması teknolojileri ile birlikte yüksek verimli termik santrallerin ticari olarak pazara girişi hedeflenmektedir. Yüksek petrol fiyatı, enerji güvenliği ve çevresel uygunluk yönlerinden; kömürün gazlaştırılması yoluyla ya da doğrudan sıvılaştırılması yoluyla kömürden ulaşımda kullanılan sıvı yakıt üretilmesi, metanol, etanol gibi kimyasal ürünler, hidrojen, elektrik üretilmesi teknolojisi (Coal-to-Liquid-CTL), özellikle Çin, ABD gibi büyük kömür rezervlerine sahip petrol ithalatçısı ülkeler tarafından büyük ilgi görmektedir. Kömür Yatağı Metanı (CBM), Kömür Madeni Metanı (CMM) teknolojileri de kömür kullanımından kaynaklanan sera gazları emisyonlarını azaltmak yönünden Dünya genelinde birçok proje yürütülmektedir. Bu kapsamda; Soma Havzasında biyojenik kökenli metan gazının jeolojik, jeoteknik ve jeofiziksel yöntemler kullanılarak araştırılması projesinin başlatılması konusundaki çalışmalar; TKİ, MTA, TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi işbirliğinde sürdürülmektedir. Ayrıca Zonguldak Taşkömürü Havzasında ve TTK nın imtiyaz alanında kömür içerikli metan gazı üretim ihalesi yapılmış ihaleyi kazanan Hema Endüstri A.Ş ile sözleşme imzalanmıştır. Firma sahada jeolojik etüd ve sondaj yerlerinin tespiti için çalışmalara başlamıştır[7]. Artan çevre bilincine paralel olarak Ülkemizde temiz kömür teknolojilerinin kullanımı konusunda önemli sayılabilecek gelişmeler yaşanmaktadır. Bu kapsamda 12 linyite dayalı santrallin 7 sinde SO 2 kontrol teknolojilerinden baca gazı kükürt arıtma tesisleri (BGD), tüm santrallerde elektro-filtre tesis edilmesi, 2003 yılında %41 verimlilikli 2x160 MW gücündeki 18 Mart Çan Termik Santralının akışkan yatakta yanma teknolojisi ile devreye alınması, TTK kömür yıkama kapasitesini 1680 ton/saat e, TKİ nin ithal kömürle rekabet edebilmek için daha kaliteli kömür arzına yönelmesi ve bu amaçla mevcut yıkama kapasitesini 2006 yılında 21 milyon ton a, torbalama kapasitesini 7 milyon ton/yıl a çıkarması, Soma da 270,000 ton /yıl kapasiteli briketleme tesisi kurulması, 2005 yılından itibaren tüm ısınma sektörüne kömürün torbalanarak verilmesi zorunluluğu getirilmesi önemli gelişmelerdir. Yeni kurulacak termik santrallerde yerli linyitlerimizin kalitesine uygun, yüksek verim ve birim enerji başına düşük emisyon elde edecek çevrim teknolojilerinin kullanılması önem

12 taşımaktadır. Özel sektöre değişik yöntemlerle elektrik santrali kurma şartıyla açılan linyit rezervine dayalı termik santrallerin de Çan Termik Santralinde olduğu gibi akışkan yatakta yanma teknolojisi ile tesis edilmeleri planlanmaktadır. 3. SORUNLAR ve ÖNERİLER Daha önceki bölümlerde sözü edilen gelişmeler ışığında sektörün sorunları ve olası çözüm önerileri aşağıda özetlenmektedir. Mevcut kömür rezervi; ağırlıklı olarak 1966 ile1990 yılları arasında ortalama 200 m. derinliğe kadar yapılmış jeolojik, jeofizik ve sondajlı etüt çalışmalarına dayanmaktadır yıllardan sonra doğal gazın öncelik kazanması, MTA nın yasal olarak aramalardaki etkin rolünün kısıtlanması gibi faktörlerle kömür aramaları hemen hemen durma noktasına gelmiştir. Kömürün yeraltında gazlaştırılması teknolojisi; kömür kaynaklı metan gazının üretilmesi gibi teknolojik olanaklar daha derinlerde bulunan kömür rezervinin değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca alternatif fosil yakıtların ömürlerinin daha kısa oluşu, özellikle petrolün, fiyat istikrarsızlığı karşısında, daha derinlerde bulunan kömür rezervinin gelecekte kullanılabilirliği dikkate alınarak ekonomikliğinin araştırılması önem kazanmaktadır. Bu amaçla 2005 yılında başlatılmış olan daha derinlerde de linyit aranmasına olanak tanıyan linyit rezervini geliştirme ve yeni sahalarda linyit aranması projesi çok önemli bir adım olmasına rağmen yeterli değildir. Aramalarla varlığı tespit edilen kömür rezervinin karakteristikleri; kömür damarından alınan karot numuneleri analize tabi tutularak orijinal ve kuru bazlarda kömürün alt ve üst ısıl değerleri, kül, nem, sabit karbon, uçucu madde ve kükürt içeriği(toplam kükürt, yanar kükürt ve külde kükürt), elementer analizi, öğütülebilirlik indeksi, kömür külünün kimyası ve erime, akma, yumuşama sıcaklıkları olarak tespit edilmektedir Döneminde üretime alınmış olan termik santralleri besleyen kömür sahalarında kömürün kükürt içeriğinin, kömür külü içindeki bileşenlerin, kül analizinin tüm rezervi temsil edecek şekilde yapılamaması, sadece az sayıda numune üzerinden yapılması da santralin tasarımında sapmalara neden olduğu gibi işletme aşamasında da beklenmeyen sorunları ortaya çıkarmıştır. Sondaj karot verimlerinin düşük olması ya da yapılan sondajların karot almadan sadece kömürün varlığının tespitine yönelik yapılması, rezerv miktarında sapmalara neden olmuştur. Ayrıca; aynı sahada kömür aramaları ile tespit edilen kömür rezervinin kimyasal özelliklerini birden fazla kuruluşun yapması, aynı kömür için birbirinden çok farklı kömür özelliklerinin belirlenmesine neden olmuştur[31]. Yukarıda sözü edilen olan linyit rezervini geliştirme ve yeni sahalarda linyit aranması projesi kapsamında kömürün karakteristikleri konusunda, ilgili Kurum, Kuruluşlar ve üniversiteler tarafından yapılmış dağınık konumdaki mevcut tüm verilerin elektronik ortamda toplandığı ulusal bir veri bankası oluşturulması ve ilgili tüm tarafların kullanımına açılması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bir diğer önemli sorun ise; alınan numunelerin uygun ortamlarda saklanamamış olması, yapılmış analizlerin eksik ve yetersiz olmasıdır. Yeni yapılan arama çalışmalarında normlara uygun, orijinalliği bozulmadan numune alma ve saklama, ilgili tüm analizlerin zamanında tanımlanıp yapılması ya da yaptırılması da önemlidir. Ülkemizde kömür rezervi kategorisinde ele alınan miktarın tamamının ekonomisi, fizibilite çalışmaları ile ortaya konmadan daha çok jeolojik belirlilik derecesi baz alınarak sınıflandırma yapılmaktadır. Görünür rezerv, jeolojik olarak üç boyutuyla belirlenmiş, güvenilirlik derecesi ±%20 olan rezervler; muhtemel rezerv, jeolojik olarak iki boyutuyla belirlenmiş güvenilirlik derecesi ±%20-%40 olan rezervler; mümkün rezerv ise jeolojik olarak boyutları henüz belirlenememiş güvenilirlik derecesi ±%40-%60 olan rezervler olarak tanımlanmaktadır. Oysa ki fizibilite çalışmalarına dayalı, günümüz pazar

13 koşullarında ekonomik olarak işletilebilecek rezerv miktarlarının ayrıntılı çalışmalarla belirlenmesi hem yatırımcılar, hem de mevcut kömür üreticilerinin planlamalarını sağlıklı yapabilmeleri yönünden büyük önem taşımaktadır. Bu şekilde tahmin edilen rezerv miktarları kullanılarak oluşturulan enerji politikalarının isabetli sonuçlar vereceği açıktır. Bu konuda BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK) Sürdürülebilir Enerji Bölümü tarafından Katı Yakıtlar ve Mineraller İçin Birleşmiş Milletler (BM) Rezerv/Kaynak Sınıflama Sistemi, kısaca BM Çerçeve Sınıflama Sistemi, altı yılda ( ) elli kadar ülke ve kuruluşun katılımıyla geliştirilmiştir. Bu sınıflama sistemi; sayısal kodlama kullanarak farklı sınıflama sistemlerindeki terminolojileri uyumlulaştırmak, katı yakıtlar ve mineraller için rezerv/kaynak verilerini pazar ekonomisi koşullarında sınıflamak ve bilgi vermek amacıyla geliştirilen dünyaca kabul görmüş en son çalışmadır [16, 30]. BM Çerçeve Sınıflama Sisteminin yöntemi; Ekonomik İşletilebilirlik (E), Fizibilite (F) ve Jeolojik Değerlendirme (G) olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Her aşama alt aşamalardan oluşur. Kodlamada en küçük sayı 1 en iyi anlamda kullanılmaktadır. Örneğin bir sahanın ya da bir bölümünün EFG:111 olarak kodlanması; o sahanın günümüz pazar koşullarında ekonomik olarak işletilebilirliğini (E:1); yapılan fizibilite çalışması sonucunda teknik, ekonomik, yasal ve çevresel olarak fizibıl olduğunun ortaya konulduğunu(f:1); detay olarak aramalarının tamamlandığını göstermekte(g:1) ve görünür rezerv olarak tanımlanmaktadır. TKİ Kurumu; BM Çerçeve Sınıflama Sistemi konusunda BM/AEK nezdinde yürütülen bu çalışmalara, Türkiye yi temsilen 2001 yılından bu yana kömür grup başkanlığı seviyesinde aktif olarak katılmaktadır. Bu kapsamda öncelikli olarak TKİ ruhsatlı sahaların bu sisteme göre ön bir değerlendirilmesi yapılmış, ardından edilen deneyimlerle örnek bir çalışma(case study) olarak Yatağan-Eskihisar Linyit Havzası (Eskihisar, Y.Bağcılar ve Turgut1, Turgut 2 sahaları) ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir. Çalışmanın yapıldığı tarihte (2003) daha çok jeolojik değerlendirmeleri baz alan ulusal rezerv/kaynak sınıflama sistemine göre 59,2 milyon ton görünür rezerve sahip olduğu tahmin edilen Yatağan-Eskihisar Linyit Havzası; BM Çerçeve Sınıflama Sistemine göre jeolojik ve fizibilite değerlendirmesine esas tüm parametreler ile ekonomik işletilebilirlik yönlerinden ayrıntılı bir şekilde değerlendirildiğinde görünür rezervi 45,4 milyon ton olarak tahmin edilmiştir. Aradaki 13,8 milyon ton luk fark; günümüz koşullarında ekonomisi olmayan miktar olup kaynak kategorisinde sınıflandırılmıştır [17].Türkiye genelinde kömür sahalarının benzer şekilde değerlendirilmeleri; tutarlı stratejik enerji planlamaların yapılıp politikaların oluşturulması, kömür üreticilerinin sağlıklı üretim planlamaları yapmaları, yeniden yapılanmanın ve devamında özelleştirmenin gündemde olduğu günümüzde yatırımcılara pazar ekonomisi koşullarında değerlendirilmiş sahalara ait veriler sunmak yönlerinden anahtar öneme sahiptir. AB üyelik sürecinde ulusal mevzuatın AB mevzuatına uyumlulaştırılması gerekmektedir. Linyit kaynaklarının kalitesinin düşük olması nedeniyle mevcut kömüre dayalı termik santrallerin emisyon sınırları yönünden AB Çevre mevzuatının yükümlülüklerini yerine getirmesinde zorluklarla karşılaşması beklenmektedir. Bu nedenle öncelikle AB nin enerji, maden ve çevre ile ilgili tüm mevzuatları ile karşılık gelen ulusal mevzuatlar çok dikkatli incelenip yükümlülük getirebilecek direktifler için Polonya örneğinde olduğu gibi bazı AB üye ülkelerine tanınan (zaman tanıma, kaynak sağlanması gibi) ayrıcalıklar talep edilmelidir. Bunun yanı sıra; temiz kömür teknolojilerinin yaygınlaştırılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile Üniversitelere büyük görev düşmektedir. Bir diğer önemli husus, kömür kaynağının; Avrupa Birliği ne katılım öncesi ilave çevresel yükümlülük ve zorlamalar ile karşı karşıya kalınmadan bir an önce ekonomik olarak kullanılmasıdır. Kömürün diğer yakıtlarla kıyaslandığında en önemli dezavantajı olan çevresel olarak kabul edilebilirlik konusunda linyit kalitesine en uygun, maliyet-etkin, daha temiz, verimli ve çevre uyumlu teknolojilerin belirlenip kullanılması kaçınılmazdır.

14 Verimlik ve rekabet gücünün artırılması amacıyla pazar odaklı Ar-Ge faaliyetlerine gereken önem verilmelidir. Kamu kuruluşlarının ortak sorunu olan; yaş ortalaması 45 e ulaşmış işgücünün, gerçek ihtiyaç düzeyine çekilerek nitelikli deneyimli yeni kadrolarla iyileştirilmesi yoluyla çözülmesi gerekmektedir. Elektrik üretiminde ülke geleceğini tehdit eder konuma gelen doğal gaz kullanımının Dünya ortalaması (%20) seviyelerine çekilerek elektrik üretimi amaçlı işletmeye alınabilecek kömür projelerin devreye alınması yoluyla kömürün elektrik üretimindeki payının artırılması büyük önem taşımaktadır. Mevcut linyite dayalı 8211 MW lık kapasiteye ilave yaklaşık MW daha kapasite tesis edilebilirliği, yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Böylelikle Elbistan B dahil olmak üzere 95,2 milyon ton olan linyit üretim kapasitesi, 114 milyon ton/yıl ilave kapasite ile yaklaşık 210 milyon ton/yıl a ulaşacaktır. ETBK tarafından yapılan projeksiyonlara göre 2020 yılında 210 milyon ton linyit üretimi hedeflenmekte ve toplam kapasitenin tamamının kullanılması planlanmaktadır. İlave kapasitenin 5696 MW ı Elbistan Havzası na aittir. Elbistan havzasında yapılan rezerv tespiti ile hidrojeolojik etütler tamamlandığında mevcut 2,8 milyar ton rezervin 1 milyar ton artarak 3,8 milyar ton a ulaşacağı tahmin edilmektedir. Elbistan Havzasının bölgesel bir kalkınma planı çerçevesinde değerlendirilmesi konusunda DEK/TMK tarafından bir çalışma grubu oluşturmuştur. Adı geçen grubun yaptığı çalışmaya göre; Elbistan Havzası nda 1 milyar ton rezerv artışı ile elektrik üretim kapasitesinin 7730 MW a çıkartılabileceği düşünülmektedir. Dikkate alınmamış bazı rezerv bölümlerinin projelendirilmesi, modern ve ileri teknolojiye sahip termik santral kurulması ile bu kapasitenin yaklaşık 1000 MW daha artırılabileceği böylece Havza elektrik üretim kapasitesinin 8600 MW a kadar çıkarılabileceği öngörülmektedir. Bu konuda; Elbistan Havzasının, bir Bölgesel Kalkınma Projesi kapsamında Madencilik Projesi, Elektrik Üretimi Ana Projesi, Çevre Ana Projesi Elektrik Enerjisi Nakli Ana Projesi, Arazi Kullanım ve Arazi Islah Projesi, Su Kaynakları Kullanım Projesi, Hava Kalitesi ve Kontrolü Projesi, İskan Projesi, Eğitim Öğretim ve Sağlık Projesi, İstihdam Projesi alt başlıklarında ele alınması önerilmektedir[8]. 4. SONUÇ Türkiye nin gelişmekte olan bir ülke oluşu nedeniyle enerjiye olan talebi gün geçtikçe artmakta ve yapılan projeksiyonlar mevcut tüm potansiyeller değerlendirilse dahi tek başına yerli kaynaklarla artan talebin karşılanmasının mümkün olmadığını ortaya koymaktadır. Bu konuda Ülkemizde doğal gazın payının optimal seviyeye düşürülüp yerli enerji kaynaklardan kömür ve hidroliğin yanı sıra diğer enerji kaynaklarının dengeli bir şekilde kullanımı esas alınmalıdır. İçinde bulunduğumuz AB üyelik sürecinde Ülkemiz öz kaynakları içinde önemli bir potansiyele sahip düşük kaliteli linyitlerin daha etkin değerlendirilebilmeleri için: - arz güvenliğinin sağlanması hususu dikkate alınarak mevcut ve yeni kömür rezervleri/kaynaklarının geliştirilmesi yoluyla yerli kömür kullanımının teşvik edilmesi, - kömür sektöründe modernleşme ve yeniden yapılandırılma faaliyetlerinin sürdürülmesi, - verimsiz ve işletmede olmayan sahaların özel sektöre açılması, - kömür madenciliğin yabancı sermayeye açılmasının teşviki konusunda gelişmelerin sağlanması - linyit kalitesine en uygun, maliyet-etkin, daha temiz, verimli ve çevre uyumlu teknolojilerin belirlenip kullanılması yoluyla çevreye zararlı emisyonların azaltılması

15 - verimliği ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine önem verilmesi, - kömür ocaklarındaki çalışma şartları ile işçi sağlığı ve güvenliği standartların AB mevzuatı ile uyumunun sağlanması büyük önem taşımaktadır. KAYNAKLAR 1. Anon(a), Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma, 92s. 2. ABGS, 3. Besbelli,B.,2006, Ülkemiz Kömür Potansiyeli ve Kömür Arama çalışmaları, Türkiye 15.Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, s Bezdek,R.H.,2006, Policy Implications for CTL in USA, IEA/CIAB- CTL Workshop, 2 Kasım, Paris. 5. BP Statistical Review of World Energy 2006, 6. Coal Industry Advisory Board (CIAB), 2006, International Coal Market and Policy Developments 2005/06, (basımda) 7. Dağdelen, Rıfat, 2006, Taşkömürü Madenciliğine Genel Bir Bakış ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun Yeniden Yapılanma Programı, Türkiye 15.Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, s DEK/TMK, Afşin-Elbistan Linyit Havzası Bölgesel Kalkınma Projesi Önerileri 9. DPT, 9.Beş Yıllık Kalkınma Planı, 10. Ersoy,M. 2006, Avrupa Birliği Kömür Sektörü ve AB Üyelik Sürecinde Türkiye Kömür Sektörü, Türkiye 15.Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, s Ersoy, M, 2006, Summary of Issues on Restructuring of Coal Industry in CEE/CIS Region, 8th Session of UNECE Ad Hoc Group of Experts on Coal in Sustainable Development, 7-8 Aralık,Cenevre 12. Ersoy, M., 2005, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Antlaşması: Dönemi ve Sonrası, AKÇT Antlaşması Kapsamında Türkiye- AB İlişkileri, 7. Dönem AB Uzmanlık Eğitim Programı dönem sonu tezi, Ankara Üniversitesi ATAUM, 95 s. 13. Ersoy,M., 2005, Avrupa Birliği Enerji Politikası İçinde Kömürün Yeri, Yeniden Yapılanma ve Mali Yardım Politikaları, 35.Dönem AB Temel Eğitim Programı Dönem Sonu Tezi, AÜ ATAUM, 64 s. 14. Ersoy, M.,2004, Turkish Lignite Sector and Restructuring TKI, 7th Session of UNECE Ad Hoc Group of Experts on Coal in Sustainable Development, 2-3 Şubat,Cenevre 15. Ersoy,M., Yörükoğlu,M., Oymak,O., Eltekin,A., 2004, Serbest Piyasa ve Yeniden Yapılanma- Kömür Kaynağı ile İlgili Saptama ve Öneriler, DEK/TMK yayını, s. 16. Ersoy,M.,2004, Genel Enerji Kaynakları-Katı Fosil Yakıtlar, Genel Enerji Kaynakları, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi yayını, s Ersoy, M.,2003, Practical Application of the UNFC to the Turkish Lignite Deposits- A Case Study: Yatağan-Eskihisar Mining Area,ENERGY-GE Add.1,UNECE Yayını. 18. ETKB, 19. ETKB, 20. ETKB, 2003, 2005 Yılları Genel Enerji Dengeleri 21. ETKB, 2005, Üretim Hedefleri 22. EURACOAL, 2006, EURACOAL s Market Report EÜAŞ, 24. EÜAŞ, 2006, EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Enerji Çalıştayı, 12 Haziran, ODTÜ, Ankara 25. IEA, 2006, Energy Technology Perspectives: Scenarious & Strategies to 2050, 478s. 26. WCI, 2006, Coal: Liquid Fuels, 28s 27. WCI, 2006, Coal:Meeting Global Challenges,28s. 28. Piper, J.2002, State Aid to the Coal Industry Post ECSC, Annual Meeting of Coal Experts, 12 Mart, Brüksel. 29. TTK, 30.UNECE- ENERGY/WP.1/R.57, 1996, United Nations International Framework Classification for Reserves/Resources- Solid Fuels and Mineral Commodities 31. Ünal,V. ve Ersoy,M., 2000; Termik Santrallara Verilen Kömürlerin Üretim ve Hazırlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Kömür Teknolojisi ve Kullanımı Semineri V, Ankara, Türkiye, s Walker,S., 2002, Coal Industry Restructuring, Lessons Learnt from Western Europe The fifth session of UNECE Ad Hoc Group of Experts on Coal and Thermal Power, Cenevre 33. Zhang, Y.,2006, China s Development Strategy for Coal-to-Liquids Industry, IEA/CIAB- CTL Workshop, 2 Kasım, Paris.

Kömürü Finanse Etmek (Türkiye nin Yüksek Karbon Aritmetiği)

Kömürü Finanse Etmek (Türkiye nin Yüksek Karbon Aritmetiği) (Türkiye nin Yüksek Karbon Aritmetiği) Nisan 2015 Hazırlayan Önder Algedik Kapak resimleri, Afşin-Elbistan-B Termik Santraline kömür sağlayan Çöllolar Kömür Havzası ndan alınmıştır. 6 Şubat 2011'de Santralde

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR "

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU  DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR " MART 2011 MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER, ULUSAL

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey Arzu YORKAN* Özet: Yazar bu çalışmasında ilk olarak Avrupa Birliği nin geçmişten

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu

Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu tmmob makina mühendisleri odası Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu MART 2006 ANKARA YAYIN NO:...MMO/2006/408 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ 4 Ayda Bir Yayınlanır. ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 6 Ekim 2012 ISSN 1302-4388 JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER JEOTERMAL KAYNAK UYGULAMALARINDAN

Detaylı

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı Sonuç Raporu Aralık 2012 Gebze, Kocaeli İçindekiler ÖNSÖZ... 3 Çalıştay Programı... 5 Çalıştay Katılımcı Listesi... 6 Kısaltmalar... 7 1.YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 1.1.

Detaylı

TÜRKİYE DE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE ENERJİDEKİ ROLÜ

TÜRKİYE DE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE ENERJİDEKİ ROLÜ TÜRKİYE DE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE ENERJİDEKİ ROLÜ Mustafa AKTAŞ TKİ Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İnsanoğlunun varlığının başlangıcındaki dünyayı kendi geleceği için değiştirmeye başlamak

Detaylı

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım EKOSKOP TTGV, 2014 Çalışma Grubu ve Editöryal Tasarım Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Yücel Telçeken, Ferda Ulutaş Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak (TTGV Yeşil Başarı Öyküleri) Tasarım ve Dizgi Kırmızı

Detaylı

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY IMPORT AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT: THE CASE OF TURKEY WITH VAR ANALYSIS Doç. Dr. Murat

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.281110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Teknik Hazırlık: Birleşik

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ANKARA, 2011 Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-64-2 YAYIN NO: KB: 2869 - ÖİK: 719 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir.

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı