AR& GE BÜLTEN. Ülkelerin sigortacılık sektörünün boyutu ile ekonomik gelişmişlik düzeyi arasında yakın ilişki bulunmaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AR& GE BÜLTEN. Ülkelerin sigortacılık sektörünün boyutu ile ekonomik gelişmişlik düzeyi arasında yakın ilişki bulunmaktadır."

Transkript

1 Sigorta Sektörü İçin Yeni Dönem Burçe BUDANUR 1. Avrupa Birliği Kavşağında Türk Sigorta Sektörü Ülkelerin sigortacılık sektörünün boyutu ile ekonomik gelişmişlik düzeyi arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Türk sigorta sektörü de son yıllardaki liberalleşme çalışmaları sonucunda gün geçtikçe global trendlere uyum sağlamaktadır. Ancak, özellikle yasal düzenlemelerde sektörün zayıf kaldığı konular mevcut. Bunlar arasında; Sigortacılık Kanunu Tasarısı Taslağı'nın yasalaşmasını, AB normları ve üye ülkelerin mevzuatları dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu Tasarı Taslağı'ndaki sigorta sözleşme hukukuna ilişkin maddelerin yasalaşarak yürürlüğe girmesini, Sigorta aracıları ile ilgili mevzuatın modernizasyonunu, Ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik mevzuat değişikliklerini, Uluslararası finansal raporlama standartlarına uyumlulaştırılmasını ve Solvency (yükümlülük karşılama) gerekliliklerinin yapılmasını sayabiliriz. Ancak, yıllardır Avrupa yı takip eden ve mevzuatlarını Avrupa standartlarına göre düzenleyen sektörün tarama sürecinde diğer sektörlerle karşılaştırıldığında çok sıkıntı yaşamayacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda sürecin işleyişi şöyle özetlenebilir; İlk olarak Avrupa Birliği Sigorta Sektörü mevzuatı bizlere aktarılacak, Daha sonra kendi sigorta mevzuatımız birliğin görüşüne sunulacak, Ardından iki tarafın mevzuatlarının sentezinin yapılarak Sektörün bir takım hususlarda uyumlu hale getirilmesi için zaman istenecektir. Sonuçta, Türk Sigortacılık sektörü daha çağdaş çalışma olanaklarına kavuşacaktır. 16

2 Avrupa Birliği uyum sürecinde ürün çeşitliliğinin artırılması kapsamında Sigortacılık Sektörü için bu yeni dönemde en kapsamlı değişim Sorumluluk Sigortaları konusunda yaşanacağı düşünülmektedir. Özellikle Zorunlu Sorumluluk Sigortaları artık adım başı karşımıza çıkması bekleniliyor. 2. Sorumluluk Sigortaları Sorumluluk sigortaları genel anlamda; sigortalının üçüncü şahıslara vereceği zararlar sonucu karşılaşacağı tazminat taleplerini sigorta şirketinin karşıladığı poliçeler olarak ifade edilebilir. Sorumluluk sigortalarında risk "sorumluluk" tur. Sorumluluk sigortaları ile sigortalı "sorumluluğu"nu kabul etmekte ancak sorumluluğun neticesi olan "zararı karşılama" veya "tazminat ödeme" borcundan kurtulmaktadır. Diğer bir deyişle sorumluluk sigortaları ile sigortalının zarar veya tazminat ödemesine konu davranışları, hile ve kasıt halleri hariç olmak üzere, kusurlu ve kusursuz sorumluluklarının maddi sonuçları, sigorta şirketince güvence altına alınmaktadır. Diğer sigorta branşları gibi ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkan sorumluluk sigortaları, kısa sayılabilecek bir geçmişe sahiptir. İlk uygulamaları 100 yıl önce başlamış ve ülkeden ülkeye, sosyal ve ekonomik gelişmelerine paralel olarak farklı sürelerde ve şekillerde gelişme ve çeşitlenme göstermiştir. 3. Ülkemizde Sorumluluk Sigortaları Sorumluluk sigortalarını isteğe bağlı ve zorunlu sorumluluk sigortaları olarak ikiye ayırabiliriz. Zorunlu Sorumluluk Sigortaları kapsamında ülkemizdeki uygulamalar aşağıda yer almaktadır Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Karayollarına çıkan her motorlu vasıta, 3. şahısların malına ve canına verebilecekleri zararlara karşı bir sigorta akdi yapmak zorundadır. Bu husus KTK.m.91, f.1 de işletenlerin bu Kanunun 85. maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur şeklinde belirtilmiştir. KTK.m.97 hükmü uyarınca, zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacı aleyhine dava açabilir. Sigorta tazminatı, zararın tümünün giderilmesi için yeterli olmadığı takdirde sigortacının yanı sıra işleten ve teşebbüs sahibi veya diğer sorumlular da dava edilebilir. Sigortacı, zarar görene ödediği sigorta tazminatı için zarar verene rücu edebilir. 17

3 KTK.m.91 uyarınca işletenler, zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırıldığını göstermek amacıyla trafik sigortası pulunu araçlarının ön camına yapıştırmaya mecburdurlar. Geçerli teminat tutarları üzerinden zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar trafikten men edilir (KTK.m.91, f.5). Türkiye de kaza sigortası dalında çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler (KTK.m.101). Özetle, Türkiye sınırları içinde, sigortalı aracın işletilmesi sırasında, bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet verilmiş ise, sigortacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin etmektedir Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Otobüs yolcularını, sürücüyü ve yardımcılarını yolculuğun başlangıcından sona ermesine kadar (molalar dâhil) güvenlik altına alır. Böylece yolculuk sırasında oluşabilecek ölüm, yaralanma, sakatlanma vb. riskler teminat altına alınır Okul Servis Araçları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 21 Mayıs 1992 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan bu yönetmeliğin 7. Maddesinde sigorta zorunluluğu getirilmiştir. Madde aynen şöyledir; Minibüs ve otobüslerle okul öğrencilerini taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşları, taşıyacakları öğrenciler ve taşımada görevlendirecekleri sürücüler ile bunların yardımcıları ve rehber öğretmenler için kazalara karşı Karayolları Trafik Kanununun zorunlu kıldığı Mali Mesuliyet (Trafik) sigortası dışında ferdi kaza sigortası yaptırmak zorundadırlar Sivil Havacılık Kanununun Öngördüğü Zorunlu Sigorta Türk Sivil Havacılık Kanunu Madde 132 ye göre; hava taşıyıcıları, taşıma sözleşmelerinden doğabilecek zararlardan dolayı tazminat taleplerinin teminatı olmak üzere, asgari 124. madde esaslarına göre saptanan sorumluluk sınırları içerisinde mali mesuliyet sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. Ayrıca, Türk hava sahasında uçuş yapacak Türk ve yabancı sivil hava araçları için üçüncü şahıslara verilecek zararın teminatı olarak işleten tarafından mali mesuliyet sigortası yaptırılması zorunludur Finansal Kiralama Kanunu Uyarınca Yapılan Zorunlu Sigorta 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu, finansal kiralamaya konu malın sözleşme süresi içinde hasar ve ziyaı sorumluluğunun ödenen sigorta tazminatı ile karşılanmayan kısmının kiracıya ait olduğu ve kiralayan ortaklığın, mülkiyeti kendisine ait olan finansal kiralama konusu malı sözleşme süresince sigorta ettirmek 18

4 zorunda olduğu ancak sigorta primlerini kiracının ödemekle yükümlü olduğu hakkında hükümler içermektedir Ekici Tütünlerin Zorunlu Sigortası 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekel Kanunu uyarınca Tekel İdaresi ambarında konulan ekici tütünlerin eksperlerce tespit edilen değer üzerinden, yangına karşı sigorta edilmesi zorunludur Tehlikeli Maddeler Ve Tüp gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Sigorta Murakabe Kanunu Madde 29 gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ile bu iki mecburi sigorta ihdas edilmiştir. Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayınlanan Genel Şartların 1. maddesine göre; Bu sigorta, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların, bu mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı sınırlara kadar aşağıdaki şartlar dairesinde temin eder. Sigortacı; yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların, bu mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu, kusurları olsun veya olmasın üçüncü kişilere verdikleri bedeni ve maddi zarar sorumluluklarını belirli limitlere kadar temin eder. Likit petrol gazı (LPG) üreten firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığı ile doğrudan doğruya tüketiciye ulaştırdıkları tüplerin, kullanılmak üzere bulundukları yerlerde infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi zararlar, belirli limitler dâhilinde sigortacı tarafından karşılanır Zorunlu Deprem Sigortası Deprem sigortası ülkemizde 40 yıldır makul primlerle uygulanmasına rağmen, 17 Ağustos depremi öncesinde sadece 500 bin konut poliçesi mevcuttu ve hasar gören 213 bin konuttan sadece 14 bin konut sahibi deprem teminatı bulunduğu için zararını sigortadan alabilmiştir. Bu durum ise korunmayı zorunlu kılmıştır. Konutlara Zorunlu Deprem Sigortası getirilmesine ilişkin Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilmiştir. Böylece zorunlu olarak yapılan yapı sigortaları ile bireylere bir yandan güvenlik, diğer yandan, belirli bir yaşam standardı sağlanmıştır. 19

5 3.9. İntifa Konusu Şeyin Mecburi Sigortası Medeni Kanunun 815. maddesine göre; Yerel âdetlere göre iyi bir yönetimin gereği olduğu takdirde intifa hakkı sahibi, malikin lehine malı yangına ve diğer tehlikelere karşı sigorta ettirmekle yükümlüdür. Bu durumda veya intifa hakkının sigortalı bir mal üzerinde kurulmuş olması hâlinde intifa hakkı sahibi, hakkının devamı süresince sigorta primlerini ödemekle yükümlüdür Yeşil Kart Sigortası (Uluslararası Oto Mali Mesuliyet Sigortası) Yurtdışına araçları ile gidenlerin, gittikleri ülkede araç zorunlu mali sorumluluk sigortası yerine geçerli olan ve üçüncü kişilere verilen maddi ve bedeni zararları temin eden zorunlu bir poliçedir. Yeşil Kart anlaşması imzalamış üye ülkelerde, o ülkedeki sorumluluk hukukunda yer alan hükümleri ve teminatları kapsar. Ülkemizde uygulanan ve zorunlu olmayan, yani isteğe bağlı sorumluluk sigortaları ise aşağıdaki gibi gruplandırılabilir İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta sistemi, İş yerinde meydana gelecek iş kazaları sonucunda, işverenden talep edilecek tazminat miktarını, SSK'nın sağladığı yardımların üzerindeki ya da dışındaki tazminat taleplerini, yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarını poliçede yazılı limitlere kadar temin eder. Sigortacı, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda, işverene yüklenebilecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve S.S.K.'ya tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından, işverenden talep edilecek ve S.S.K.'nın sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile, yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilebilecek rücu davaları sonucunda ödenecek tazminat miktarını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder. Bu poliçe ile verilen teminat, poliçede belirtilen bir üst limit ile sınırlandırılır. Bu limit, toplam çalışan sayısı ve işyerinde oluşabilecek en kötü rizikolar değerlendirilerek belirlenir. Hasarlar, işyeri kazalarından veya endüstri içerisinde uzun süre sakıncalı ortamlarda bulunmak sonucu oluşabilecek mesleki hastalıklardan doğabilir. Örneğin: mesleki sağırlık. İşletmelerin ve toplumun insan değeri üzerindeki hassasiyetinin yükselmesi, bu sigortanın önemini arttırmıştır. Bu sigorta kapsamındaki riziko sonucu karşılaşılacak bir dava, her ölçekteki işletmenin istikrarını ve finansal sonuçlarını olumsuz etkileyebilir. Dava sonucu oluşan tazminatın büyüklüğü, kazanın yapısı ve işletmenin ölçeğiyle bağlantılıdır. 20

6 3.12. Asansör, Lift, Asılı Reklâmlarla İlgili Sorumluluk Sigortası Sigortacı sözleşme ile sürekli bakıma tabi olan marka, tip, kullanış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar, asansörün taşıyıcı telinin kopması, kabin olmadığı halde kat kapısının açılması, servis istasyonlarındaki liftlerden aracın düşmesi, saç ve pleksi reklâm panolarının düşerek maddi veya bedeni zararlar meydana getirmesi sonucu, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerini poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası Sigortacı, bir işin yapılması sırasında, üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sakatlanması ile yine üçüncü şahıslara ait mallarda kayıp ve hasar meydana gelmesi halinde, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki ilişkilerden dolayı sigorta ettirene karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, hukuki sorumluluğa dair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve belli limitler dâhilinde, sigorta ettirenin hukuki sorumluluğunu teminat altına alır. Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması ve sıhhatinin bozulması, üçüncü şahıslara ait mallarda ziyan ve hasar meydana gelmesi nedeniyle, poliçede belirtilen sıfat, faaliyet ve hukuki ilişkilerden dolayı, kişiye ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı poliçede belirtilen limitlere kadar karşılar Yangın İnfilak Mali Sorumluluk Sigortası Kiracının Malike Karşı Sorumluluğu Sigortacı, kiracının, kiralanana vereceği zarar nedeniyle veya kira intifa kaybına sebebiyet vermesinden doğacak zararları teminat altına alır Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu Sigortacı, malikin kiralanan bina sebebiyle kiracıya karşı doğacak hukuki sorumluluğunu karşılar. Ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, kiracıya ait eşya ve emtianın, yangın poliçesi genel şartları hükümlerine göre bulunacak değeridir Malik veya Kiracının Komşuluk Sorumluluğu Sigortacı bu teminat ile, malik veya kiracının, yangın veya infilak halinin komşu bina ve mallara sıçraması yüzünden vereceği zararları karşılar. Ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet Yangın Sigortası Genel Şartları hükümlerine göre bulunacak bina ve muhteviyatın değeridir. 21

7 3.15. Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortaları CMR Sigortası CMR, Uluslararası Karayollarında yük taşımacılığı için yapılan taşıyıcı sorumluluğu poliçesidir. Taşıma işini üstlenen taşıyıcıların, karayolu ile gerçekleştirdikleri nakliyeyi anlaşmayı imzalayan ülkelerden birine veya birinden yapmış olmaları gerekir. Taşıyıcının mal sahibine ve üçüncü kişilere olan sorumluluğu son derece geniştir. Mallar hasarsız olarak teslim alınmış olsa dahi, tesliminden sonra meydana gelecek ziya ve hasarlardan taşıyıcı sorumludur. Sigortacı bu sorumluluğu üstlenir Ambar Mali Sorumluluk Sigortası Sigortacı, kamyonla nakliyatı gerçekleştiren sigortalısının, bir kaza sonucu, taşınan malda meydana gelen zarardan dolayı mal sahibine karşı olan sorumluluğunu teminat altına almaktadır Otel Mali Sorumluluk Sigortası Sigortacı, sigorta ettiren otel sahibi veya otel işletmecisine, otelde kalan müşterilerin yiyecek ve içeceklerden kaynaklanan gıda zehirlenmelerine, otelde konaklama esnasında veya otelin havuz, sauna ve diğer tesislerinde uğrayacakları maddi ve bedeni zarar ve ziyan taleplerine karşı teminat vermektedir Mesleki Sorumluluk Sigortası Mesleki Sorumluluk Sigortası, işletmeyi, işletme içindeki bir fiili veya danışmanlığı, bu fiillerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkabilecek üçüncü şahıs mağduriyetinin doğuracağı finansal kayıplar ve kanuni sorumluluklara karşı korumak amaçlıdır. Dava sonucunda ortaya çıkabilecek veya yasal işlemler için gerekecek temsil masraflarını da kapsar. Bazı profesyonel kuruluşlar, üyelerinin bu sigorta teminatını almasını zorunlu kılabilirler. Bu sigorta poliçesi, çalışanların değil fakat mağdur durumdaki üçüncü şahısların aşağıda belirtilen durumlardan kaynaklanan zararlarını temin eder: Profesyonel görevin, tedbirsizlik, hata ve ihmal sebebi ile ve kötü niyetle olmaksızın, sigortalı şirket ya da çalışanları, bağlı kuruluşları ya da sigortalı adına faaliyette bulunan tüm taraflarca kötüye kullanılması, Güvenin kötüye kullanılması, yanlış temsil, İşçi veya görevli kişi tarafından dürüst karşıtı olması, Gizli bilgilerin kötüye kullanılması, Çalışan ya da bağlı kuruluşların dürüst olmayan, ihmalkâr davranışları, Tescil, patent ve marka hakları gibi hassas ve değerli varlıkların kötüye kullanılması. 22

8 Bu sigorta kapsamında talep edilen tazminat miktarları ve açılan dava sayıları son yıllarda giderek artmaktadır. Sigorta sektöründen alınabilecek uygun teminatlar dışında avukatlar gibi bazı meslek gruplarının kendi aralarında bir fon oluşturarak ilave teminatlar yaratmaları önemlidir Tekne Mali Sorumluluk Sigortası Sigorta şirketi, sigorta yaptıran donatanın, tekne sahibine karşı meydana gelen zarar ve ziyan taleplerine karşı teminat vermektedir. 4. Sorumluluk Sigortalarındaki Gelişmeler Avrupa Birliği uygulamaları kapsamında sorumluluk sigortalarının birçoğunun zorunlu hale gelmesi bekleniyor. Özellikle, Mesleki sorumluluk sigortaları (Doktor, yapı denetim, avukat, güvenlik firmaları, yeminli mali müşavir, mali müşavir ve serbest muhasebeci). Ürün sorumluluk sigortaları Yöneticiler ve idareciler sorumluluk sigortası önümüzdeki yıllarda ülkemizde de zorunlu hale gelmesi muhtemel sorumluluk sigortaları. Şimdiden Türk Sigortacılık Sektörü nü hareketlendiren Sorumluluk Sigortaları nın uyum süreci kapsamında sektörün lokomotifi olacağına inanıyoruz. KAYNAKLAR: 1. Sorumluluk (Mesuliyet) Sigortaları, Sadrettin COŞGUN, Güven Sigorta T.A.Ş. 2. Türk Hukukunda Mecburi Sigortalar, Arş. Gör. İlyas ÇELİKTAŞ 3. Sigorta Sektörü, Selma Alkan 4. İnşaattan Doğan Sorumluluk ve Zarar Sigortaları (Yapı Sigortaları), METEZADE, Z., Sigorta Hukuku Dergisi, 1999, S.1, s.68 vd. 5. Kazaların Azaltılmasında Sigortacılığın Rolü, Karayollarında Denetimin Caydırıcılığı, Trafik Sempozyumu, ÖZTEK, Y., Ocak 1996, s.59; 6. Koltuk sigortası, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, AYLİ, A., İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Otomobil Mesuliyet Sigortalarında Zarar Gören Üçüncü Şahsın Sigortacıya Karşı Doğrudan Doğruya Dava Hakkı, İ.İ.T.İ.A. Dergisi, OMAĞ, M. K.,1973, S.1, s.200 vd; 8. Trafik Kazasında Zarar Gören Üçüncü Şahsın Sigortacıya Karşı Doğrudan Doğruya Alacak Hakkı, ÖZSUNAY, E., İ.Ü.H.F.M., C.XXXII, 1966, S.2*4, s.906 vd. 23

9 9. Trafik Sigortası, VURAL, G., Ankara 1981, s.60 vd. 10. Milliyet İlerleme Raporu'nun şifrelerini çözüyor - ÇALIŞMA HAYATI SİGORTA, Gülçin Üstün - Ayfer Yıldız

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye de yaşanan sayısız trafik kazasının yarattığı

Detaylı

1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci

1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci 1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci Sigortacılığın kökenleri Babil imparatorluğunda kervan ticareti yapan tüccarların mallarını sağlam bir şekilde teslim almak için ödedikleri faizli

Detaylı

SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ

SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ 1- Konutum için yangın ve deprem sigortası satın almak istiyorum. Evimi emlak değeri üzerinden mi sigortalamalıyım? Konutunuzun emlak değeri, arsa değeri

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852)

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda

Detaylı

Üçüncü bölüm de; sigorta şirketlerinin yatırım araçları hakkında bilgi verilerek, yatırımlarını hangi yönde değerlendirdikleri anlatılacaktır.

Üçüncü bölüm de; sigorta şirketlerinin yatırım araçları hakkında bilgi verilerek, yatırımlarını hangi yönde değerlendirdikleri anlatılacaktır. 1 GĠRĠġ Kişilerin günlük yaşantılarında her an karşılaşabilecekleri ve bunun sonucunda can ve mallarına zarar verebilecek bazı risklerin gerçekleşmesi durumunda mevcut hayat standardında meydana gelebilecek

Detaylı

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ...

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 2014 1 İçindekiler BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 5 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 6 1.2. Sigortanın Tarihi... 6 1.2.1. Dünyada Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi... 6 1.2.2. Ülkemizde Sigortacılığın

Detaylı

SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI. Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER

SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI. Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER I. BÖLÜM GİRİŞ I. SİGORTANIN TANIMI VE UNSURLARI Sigorta, aynı veya benzer rizikolara maruz bulunan şahıslar topluluğunda, belirli

Detaylı

EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39

EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39 1 İÇİNDEKİLER SİGORTACILIK EĞİTİMİ DERS NOTLARI EĞİTİM KONUSU 1: SİGORTACILIK MEVZUATI... 5 1.1. İlgili Mevzuat 1.2. Sigorta işlemlerinde kullanılan sigorta belgeleri EĞİTİM KONUSU 2: TÜRKİYE DE SİGORTACILIK

Detaylı

1 SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI 2 Birinci Gün... 7 BÖLÜM 1: SĠGORTAYA GĠRĠġ... 8 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta

1 SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI 2 Birinci Gün... 7 BÖLÜM 1: SĠGORTAYA GĠRĠġ... 8 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta 1 SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI 2 Birinci Gün... 7 BÖLÜM 1: SĠGORTAYA GĠRĠġ... 8 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 8 1.2. Sigortanın Tarihi... 9 1.2.1. Dünyada

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK SİGORTALARI

KARAYOLLARI TRAFİK SİGORTALARI 2004/ 177 KARAYOLLARI TRAFİK SİGORTALARI SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2004 1 İşbu kitap, 15 Aralık 2004 Çarşamba günü, Güneş Sigorta Konferans Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin açış konuşmaları,

Detaylı

Karayolu Ta ıma Kanunu 4925 10.07.2003 Resmi Gazete 19.07.2003

Karayolu Ta ıma Kanunu 4925 10.07.2003 Resmi Gazete 19.07.2003 Karayolu Taşıma Kanunu Kanunu No: 4925 Kabul Tarihi:10.07.2003 Resmi Gazete: Tarihi: 19.07.2003 Sayısı: 25173 (Asıl) Değişiklikler: 5228 no.lu Kanun (m.49) Resmi Gazete: Tarihi: 31.07.2004 Sayısı: 25539

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI ÖRNEK SINAV SORULARI Bu dokümanda yer alan bütün soruların her hakkı saklıdır. Herhangi bir amaçla soruların tamamının veya bir kısmının Sigortacılık

Detaylı

Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulaması

Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulaması T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulaması Güllü Turgaz Enstitü

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI 1 Birinci Gün... 7 BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 8 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 8 1.2. Sigortanın Tarihi... 9 1.2.1. Dünyada

Detaylı

2. KASKO SİGORTASI... 27 2.1. KASKO SİGORTASI VE TEMİNAT KAPSAMI... 27 2.1.1. Kasko Sigortası Değeri Uygulaması... 32 2.1.2.

2. KASKO SİGORTASI... 27 2.1. KASKO SİGORTASI VE TEMİNAT KAPSAMI... 27 2.1.1. Kasko Sigortası Değeri Uygulaması... 32 2.1.2. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...iii ÖZ/ABCTRAC... vi ÖNSÖZ...vii TABLOLAR...viii GRAFİKLER... x KISALTMALAR... xi GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM... 5 1. SİGORTA NIN TANIMI, TEMEL KAVRAMI VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞİMİ... 5 1.1.

Detaylı

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler KOBİ SİGORTA PAKETİ Genel Özellikler KOBİ Sigorta Paketi, küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin, bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan

Detaylı

BANKA VE ÖZEL KURUMLAR TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI

BANKA VE ÖZEL KURUMLAR TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI BANKA VE ÖZEL KURUMLAR TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI EYLÜL 2010 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ GÜN 1. SİGORTAYA GİRİŞ.....6 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları...6 1.2. Sigortanın Tarihi........6

Detaylı

SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI

SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI 2012 1 BİRİNCİ GÜN...6 BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ...7 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 7 1.2. Sigortanın Tarihi... 8 1.2.1. Dünyada

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI A.1. AMAÇ Bu Genel Şartların amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araç işletenlere yüklenen

Detaylı

30 Eylül 2014 itibariyle Yapı Kredi Sigorta A.Ş nin ( Şirket ) nihai ana ortağı AllianzSE dir

30 Eylül 2014 itibariyle Yapı Kredi Sigorta A.Ş nin ( Şirket ) nihai ana ortağı AllianzSE dir 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı: 30 Eylül 2014 itibariyle Yapı Kredi Sigorta A.Ş nin ( Şirket ) nihai ana ortağı AllianzSE dir 1.2 Kuruluşun ikametgâhı ve yasal yapısı, Şirket olarak oluştuğu ülke

Detaylı

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Nis-Kasko, 0 (sıfır) 10 yaş arası Nissan marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR

Detaylı

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K, 0 (sıfır) 10 yaş arası Kia marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM

Detaylı

SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM

SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak

Detaylı

HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz ve Hyundai Assan işbirliğiyle oluşturulan Hyundai Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Hyundai marka otomobil, kamyonet, minibüs tipi araçlar için kapsamı ve teminatları

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan

Detaylı

KANUN SİGORTACILIK KANUNU 1. Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007

KANUN SİGORTACILIK KANUNU 1. Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007 14 Haziran 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26552 KANUN SİGORTACILIK KANUNU 1 Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı,

Detaylı

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları Site Paket Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A. SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi

Detaylı