Ülkemizde ve dünyadaki örnekleri ile hekim mesleki sorumluluk sigorta sisteminin de erlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ülkemizde ve dünyadaki örnekleri ile hekim mesleki sorumluluk sigorta sisteminin de erlendirilmesi"

Transkript

1 DERLEME REVIEW Hacettepe T p Dergisi 2011; 42:34-41 Ülkemizde ve dünyadaki örnekleri ile hekim mesleki sorumluluk sigorta sisteminin de erlendirilmesi Ali R za Tümer 1, Ramazan Akçan 2, Emre Karacao lu 3 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara 2 Öğretim Görevlisi Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara 3 Araştırma Görevlisi Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara ÖZET Türkiye de yeni bir uygulama olan hekim mesleki sorumluluk sigortası, sağlık kamuoyunda yoğun bir biçimde tartışılmaktadır. Tartışmaların bir kısmı bu sigorta sisteminin sağlık sistemine katkı sağlayacağı, diğer bir kısmı ise mesleksel hata (malpractice) iddialarını artıracağı ve sağlık çalışanlarına dolayısıyla sağlık sistemine zarar vereceği yönündedir. Bu yazıda, mesleki sorumluluk sigortası sisteminin ülkemizdeki gelişim sürecinin irdelenmesi, ülkemizde ve dünyadaki uygulamaların kıyaslanması amaçlandı. Anahtar Kelimeler: Mesleksel hata, malpraktis, hekim mesleki sorumluluk sigortası, sağlık sistemi. ABSTRACT Evaluation of the medical liability insurance system and its applications in Turkey and in the world Medical liability insurance system, a novel application in Turkey, is intensively discussed by health professionals and authorities. The system is claimed to enhance or attribute national health system, while health professionals advocate that current system would increase the number of medical malpractice claims and consequently cause deterioration of health care system. This article aims to determine developmental process of medical liability insurance in our country and compare current related-applications in the world. Key Words: Malpractice, medical liability insurance, healthcare system. Mesleki sorumluluk sigortası; mesleki uygulamalar sırasında oluşan ve hizmet alan kişiyi zarara uğratan uygulama hataları, ihmal veya özen eksikliği nedeniyle, ödenmesi gereken tazminata yönelik sigortalama işlemidir. Hekim mesleki sorumluluk sigortaları hekim günümüzde sağlık kamuoyunda yoğun bir biçimde tartışılmaktadır. Tartışmaların bir kısmı hekim mesleki sorumluluk sigortalarının sağlık sistemine katkı sağlayacağı, diğer bir kısmı ise hekim mesleki sorumluluk sigortalarının mesleksel hata iddialarını artıracağı ve hekimlik mesleğine dolayısıyla sağlık sistemine zarar vereceği yönündedir. Bu yazıda, söz konusu tartışmalara katkı sağlama açısından, mesleki sorumluluk sigortası kavramı ve sisteminin ülkemizdeki gelişim basamaklarının irdelenmesi, ülkemizdeki hekim mesleki sorumluluk sigortası ve dünyadaki benzeri hekim mesleki sorumluluk sigortaları uygulamalarını kıyaslamayı, mevcut sisteme 34 H ACETTEPE T IP D ERG S

2 Ülkemizde ve dünyadaki örnekleri ile hekim mesleki sorumluluk sigorta sisteminin de erlendirilmesi alternatif uygulamalar bağlamında önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. HEK M MESLEK SORUMLULUK S GORTASI MEVZUATININ KRONOLOJ K GEL fi M [1,2] Ülkemizde sigortaların genel şartlarını düzenleme yetkisini elinde bulunduran Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, 2004 yılında hekim, avukat, mimar-mühendis ve muhasebeci-mali müşavir meslek grupları temsilcileri ile Mesleki Sorumluluk Sigortaları İhtisas Komitesi ni oluşturmuştur yılında başlayan toplantılarda öncelikle mesleki sorumluluk sigortalarının genel şartları belirlenmeye çalışılmış ve 2005 tarihinde genel şartlar son şeklini almıştır. Bazı değişiklikler Bakanlık makamınca onaylanarak 16 Mart 2006 tarihinde Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır [3]. Mesleki Sorumluluk Sigortaları İhtisas Komitesi tarafından Hazine Müsteşarlığına Ocak 2006 sonunda Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Ek Şartları Taslağı sunulmuş ve Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu ise 21 Eylül 2006 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur [4] yılının sonundan itibaren bir kısım sigorta şirketleri tarafından hekim mesleki sorumluluk sigortası poliçeleri hazırlanarak hekimler sigortalanmaya başlanmıştır. Bu süreç hekimlerin isteğine bağlı olarak sigortalanması şeklinde gelişirken 30 Ocak 2010 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5947 nolu Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 12. ek maddesi ile [5]; a. Mesleki sorumluluk sigortasının tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için yaptırılmasının zorunlu olduğu; b. Kamuda çalışan sağlık personelinin sigorta priminin yarısının kendisi tarafından, diğer yarısının ise döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçelerinden ödenmesini, mesleklerini serbest olarak icra edenlerin kendileri, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için ilgili özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından yaptırılması; c. Sigorta yaptırmayanlara, mülki idare amirince sigortası yaptırılmayan her kişi için 5000 TL idari para cezası verileceği, d. Zorunlu sigortalara ilişkin teminat tutarlarının Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirleneceği belirtilmiştir. 21 Temmuz 2010 Tarihli Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına Tablo 1. Prim tutarları Risk grubu Prim miktarı (TL) I. grup 150 II. grup 300 III. grup 500 IV. grup 750 İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ de tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası primine yapılacak kurum katkısına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu tebliğe göre; a. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarı 300,000 TL olarak tespit edilmiştir. b. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerine ilişkin risk grupları belirlenmiş ve buna uygun prim tutarları saptanmıştır (Tablo 1). Zorunlu mesleki sorumluluk sigortası ele alınırken; konunun ilk ortaya atıldığı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ndeki uygulamalar ile aday ülke konumunda olduğumuz Avrupa Birliğindeki uygulamaların irdelenmesi ve bu bağlamda mevcut sistemlerdeki doğru uygulamalarla birlikte aksaklıkların ortaya konması gerekmektedir. D ER ÜLKELERDE MESLEK SORUMLULUK S GORTASI UYGULAMALARI ABD de mesleki sorumluluk sigortası, birçok ülkede olduğu gibi kusura dayalı tazmin olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemde mesleki sorumluluk kapsamındaki bütün olgular mahkemeler tarafından değerlendirilmektedir. Sigortalama işlemlerinin tamamının -bir kısmını hekim gruplarının yönettiği- özel sigortalama şirketlerince yapıldığı bilinmektedir. ABD de sigorta primlerinin sigorta şirketleri tarafından belirlenmesi ve ödenmesi gereken tazminatlarda üst sınır konmamış olması nedeniyle primlerin ve tazminat oranlarının her yıl çok ciddi oranlarda yükseldiği dikkati çekmektedir [6]. Diğer yandan, hekim grupları, hastalar ve sigorta şirketleri mevcut sistemi; öngörülemeyen, pahalı, aleyhte işleyen ve faydasız olarak eleştirmektedir. Bu sistemin salık verdiği ekonomik kayıplar nedeniyle, hekimlerin çok katı şekilde çekinik tıp uygulayarak hastalara müdahale yapmadıkları, çalışmak için daha kabul edilebilir uygulamaları olan eyaletlere veya yurt dışına gittikleri görülmektedir. ABD de temelde birbirine benzer olmakla birlikte hemen hemen her eyalette detay- Cilt 42 Say

3 Tümer, Akçan ve Karacao lu larda farklı prim ödemeleri uygulandığı ve tazminat miktarlarına karar verildiği bilinmektedir. Mevcut sorunların kaynağının tespiti açısından inceleme yapan General Accounting Office (GAO) in 2003 yılında hazırladığı raporla, sistemin iyileştirilmesi noktasında -diğer ülkelere de örnek olabilecek- önemli önerilerde bulunmuştur. Bunun yanı sıra birtakım eyaletlerde de mesleki sorumluluk reformu ile mevcut kısır döngünün önüne geçilmeye çalışılmıştır [7]. GAO raporuna ve eyalet bazındaki sistem reformu basamaklarına tartışma kısmında değinilecektir. Avrupa Birliğinde, sağlık personelinin mesleki sorumluluk sigortası uygulamalarına ilişkin bütün üye ülkeleri bağlayan özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bütün üye ülkelerce uygulanması talep edilen doğrudan bir düzenleme olmaması nedeniyle, birbirine benzer uygulamalar olmakla birlikte, her ülke konuya kendi ulusal ve hukuki düzenlemeleriyle özel yaklaşım sergilemiştir. Sağlık sektörü ve mesleki sorumluluk sigortası ilişkisine bakıldığında; Almanya, Hollanda ve Lüksemburg da özel sektörde çalışan hekimlere sigorta yaptırmadıkları takdirde çalışma ruhsatı verilmemekte, hastanelerin de hizmet verebilmeleri için mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları şart koşulmaktadır. Diğer yandan, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Polonya, İspanya ve Slovakya gibi ülkelerde mesleksel hata kaynaklı hasarın tazminatının ilgili sağlık hizmet sunucuları, kısmen de özel bir sigorta poliçesi tarafından ödendiği ifade edilmektedir [8,9]. Meslek hatası sonucu ortaya çıkan hasarın varlığının ve düzeyinin tespiti ve tazminatın belirlenmesi noktasında Avrupa Birliğinde İsveç/İskandinav sistemi ve mahkeme sistemi şeklinde iki farklı yaklaşım göze çarpmaktadır. İskandinav modeli (Scandinavian Compensation System) olarak tanımlanan sistemde; İskandinav ülkeleri ve Fransa ONIAM uygulamalarında olgular mahkemeye yansıtılmadan özel bir yasa ile işletilen -bilirkişi ve taraflardan oluşan- bir heyet tarafından değerlendirilmektedir. İtalya, Almanya, Fransa Sigorta, Portekiz, İsviçre, Litvanya, Gürcistan, Moldovya, Birleşik Krallık, Slovakya ve Ukrayna da ise ülkemizdeki gibi mahkeme sistemi uygulanmaktadır [9,10]. Ülke bazında mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili uygulamalara aşağıda değinilmiştir. İsveç İskandinav modelinin kökeni bu sisteme dayanmaktadır. İsveç te ilk olarak 1975 yılında No-Fault Hasta Sigorta Sistemi (No-Fault Patient Insurance System) ortaya atılmıştır. Buna göre, vergi sistemi ve özel doktor, diş hekimi ve fizyoterapistleri temsil eden kuruluşların katkıları ile oluşturulan fon kaynağı ile hastalara uğradıkları zararlar nedeniyle tazminat ödemeleri yapılmıştır. İlerleyen aşamalarda, yapılan yasalarla 1997 yılından bu yana, bütün sağlık kuruluşları kurumun tüzel kişiliğine ve bünyelerinde çalışan sağlık personelinin tıbbi müdahalesi sonucu oluşabilecek zarara karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlü kılınmıştır. Kamuda çalışan sağlık çalışanlarının sigorta primleri bölge meclisleri tarafından ödenmektedir. Bunun yanında, özel sektörde çalışan hekimler ve diş hekimleri bireysel poliçe kapsamında prim ödemektedirler [8,11]. İsveç, meslek hatası/mesleki sorumluluk sigortası uygulaması konusunda çok başarılı bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. No-Fault System (Kusurlunun aranmadığı sistem) uygulamasına dayanan İsveç modeli, diğer İskandinav ülkelerince de kabul görmüştür. Nofault sistem adı verilen bu uygulama ile İsveç te, hekimin ya da sağlık personelinin meslek hatası uygulaması sonucunda, hatalı personelin cezalandırılması değil meslek hatasına neden olan şartların düzeltilmesi öngörülmektedir [8,11]. Bir diğer tabirle; Kim? sorusu yerine Neden? sorusu sorulmakta ve sağlık sisteminde kusurlara neden olan aksaklıkların giderilmesi amaçlanmaktadır [10]. Bu sistemde, mahkeme sisteminden farklı olarak; 1. Karar verici konumundakiler, bilirkişi heyeti ve taraflardır. 2. Sistem kurulduğundan beri işlemlere dahil olan tek avukat sigorta şirket personeli veya hastaya iddiaları yazma konusunda yardımcı olan kişidir. 3. Hekim ve hasta için ek ekonomik kayıp (mahkeme giderleri) riski bulunmamaktadır. 4. İddiaların çok önemli bir kısmı iki ay içinde, geriye kalan tamama yakın kısmı altı ay içerisinde sonuçlandırılırken, dosyaların çok az bir kısmının karara bağlanması iki yıl kadar zaman almaktadır. 5. Hekim için ceza yaptırımı veya disiplin soruşturması öngörülmemesi nedeniyle hekimin hastaya tazminat talep sürecinde dahi yardımcı olduğu görülmektedir. 6. Tazminat miktarı olarak üst sınır belirlenmektedir. Hastada ekonomik kayıp olması durumunda tazminat miktarının tamamı, ekonomik kayıp olmaması durumunda ise daha az bir kısmı ödenmektedir. 7. Sadece yetkin bir uzmanın sakınabileceği zararların oluşması durumunun ele alındığı ifade edilmektedir [10,12]. 36 H ACETTEPE T IP D ERG S

4 Ülkemizde ve dünyadaki örnekleri ile hekim mesleki sorumluluk sigorta sisteminin de erlendirilmesi Danimarka Mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili 1997 yılında yapılan düzenleme Danimarka da 2004 yılında yürürlüğe giren Hasta Sigorta Kanunu ile kapsamca genişletilmiştir. Bu kapsamda kamu ve özel sektörde çalışan bütün sağlık çalışanları sigorta yaptırmakla yükümlüdür [8,13]. Bazı ülkelerden farklı olarak Danimarka da sadece fiziksel değil, psikolojik zararların da tazmini öngörülmektedir. Hastane veya sağlık personelinin kusuru aranmaksızın, hastaların uğradığı zararı karşılamak için, hastanın ispatlayacağı zarar nispetinde, no-fault sistemi kapsamında devlet, sigorta şirketleri veya işveren/iş yeri tarafından ayrılan bütçeden ödeme yapılmaktadır. Tazminat talep dosyaları mahkemeye yansıtılmaksızın, sigorta şirketleri ile kendi sigorta bütçelerini belirleyen kuruluşların oluşturduğu hasta sigorta heyeti tarafından karara bağlanmaktadır. Son yıllarda primlerin artması nedeniyle ülkedeki birçok hastane, sigortadan vazgeçip, ortaya çıkan zararların tazminini kendi bütçelerinden karşılama yoluna gitmişlerdir [8,12,13]. Finlandiya Finlandiya da da diğer İskandinav ülkelerindeki gibi malpraktis kaynaklı tazminat talepleri no-fault sistemi esaslarına göre değerlendirilmektedir. Sağlık hizmeti sunan bütün kuruluşlar, 1987 yılında yayınlanan Hastanın Zarar Görmesi Hakkındaki Kanun (Patient Injuries Act) kapsamında mesleki sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlü kılınmıştır. Sigorta yaptırma sorumluluğu kuruluşlara yüklendiğinden dolayı, sağlık çalışanlarının kendi sigorta sözleşmelerini yaptırmalarına ya da sigorta şirketlerine prim ödemelerine gerek olmadığı ifade edilmektedir [8,13]. Fransa Fransa da hem İskandinav modeli hem de klasik sigorta ve tazminat sistemi (mahkeme sistemi) olarak ikili bir karma sistem uygulanmaktadır. Bu ülkede, 2002 yılında yürürlüğe giren bir yasa ile bütün sağlık kuruluşlarının ve hekimlerin mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunlu kılınmıştır. Ancak, Paris teki devlet hastaneleri bunun dışında tutulmuştur. Bu ülkede, kamuda çalışan hekimlerin mesleki sorumluluk sigortası primleri çalıştıkları kurum tarafından, özel sektörde çalışan hekimlerin sigorta primleri ise kendileri tarafından ödenmektedir [8,13]. Cilt 42 Say Hollanda Hollanda kendine özgü bir sorumluluk sigortası sistemine sahiptir. Hastanelerin sigorta yaptırmasını zorunlu kılan bir yasa bulunmamakla birlikte; hastanelere çalışma izinleri verilirken mesleksel hata sigortası varlığı şart koşulmaktadır. Akademik nitelikli hastanelerin yüksek miktarlarda prim ödeyerek kendilerini sigorta ettirdikleri dikkat çekmektedir. Kendi hesabına çalışan hekimlerin tıbbi sorumluluk sigortasının primleri; kar amacı gütmeyen ve bu konuda uzmanlaşmış sağlık meslek odaları tarafından ödenmektedir [8,13]. İngiltere İngiltere de meslek hatası sonucu tazminatı gerektiren klinik bir zarar meydana gelmesi durumunda, Ulusal Sağlık Sistemi (National Health System; NHS) kurumları çalışanlarının tüm sorumluluğunu üstlenmektedir. Serbest çalışanların ise hatalı uygulamalarının tazminine ilişkin bir sözleşme yapması zorunlu tutulmuştur [8,13]. İskoçya da ise yine NHS tarafından 01 Nisan 2000 tarihinde CNORIS (Clinical Negligence and Other Risk Indemnity Scheme) diye bilinen bir düzenleme yapılmıştır. Bütün hastanelerin bu sisteme üye olması ve oluşturulan prim havuzuna her yıl ödeme yapması zorunlu kılınmıştır. Bu noktada, sağlık çalışanlarının uygulama hatalarından doğan ve üst sınırı 450,000 paund olarak belirlenen, tazminat giderleri hastaneler tarafından ödenmektedir [13]. İrlanda İrlanda da yılları arasında uygulanan mesleki sorumluluk sigortası sistemi 01 Temmuz 2002 tarihinde kurulan Klinik Tazminat Sistemi (Clinical Indemnity Scheme) kapsamında yenilenerek Kamu Alacakları Kurumu (State Claims Agency) yönetimine devredilmiştir. Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle devlet kaynakları ile finanse edilen bir sistem oluşturulmuştur. Ülkede özel sigorta şirketleri malpraktis sigortası yapmamaktadır. Özel sektör çalışanları ve doğumla ilgili risklere ele alan özel bir düzenleme yapılarak, kadın doğum uzmanlarının olağandışı ödemeler yapmasının önüne geçilmiştir [8,13]. Macaristan Macaristan da sağlık hizmetlerinin çoğu kamu tarafından verilmektedir. Ülkedeki tüm sağlık çalışanlarının mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunlu tutulmuştur. Kamuda görev alan sağlık çalışanlarının primleri devlet tarafından, hatalı uygulamalardan do- 37

5 Tümer, Akçan ve Karacao lu ğan tazminat yükümlülükleri ise çalıştıkları kurum tarafından ödenmektedir ve meslek hatası sonucu bütün sorumluluk kuruma ait olduğundan sağlık çalışanlarının tıbbi yanlış uygulamalardan korkmadıkları tespit edilmiştir [8,14]. Avusturya Avusturya da konuya ilişkin olarak müstakil düzenleme bulunmamakta, konu, sosyal sigorta sistemi içerisinde çözümlenmektedir. Sosyal güvenlik sistemi içerisinde hasta başına günlük 0,73 Euro kesinti (toplamda 5 milyon Euro ya ulaşmaktadır) yapılmaktadır. Hastanenin doğrudan veya açık bir kusuru olmayan olgular için güvenlik sisteminden, hastanenin açık kusurunun tespit edildiği durumlarda ise doğrudan hastane tarafından ödeme yapılmaktadır. Bu durumda, hastanelerin hasta ile bir anlaşma zemini aradığı görülmektedir [8,13]. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nde, doktorların kişisel sorumluluğu söz konusu olup hastane temelli bir uygulama bulunmamaktadır. Ancak kamu hastanelerinden sigorta yaptırmaları beklenmediği gibi, kamuda çalışan doktorlardan kaynaklanan zararların tazmini de devlet güvencesi altına alınmıştır [13]. Malta Malta da, Kıbrıs Rum Kesimi ne benzer bir sistem uygulanmakta olup, farklı olarak konu haksız fiil kapsamında değerlendirilmektedir. Devlet burada sigorta konumunda olup, kamu hastanelerinde çalışan doktorların işlemlerinden doğan tazminat yükümlülüğünü üstlenmektedir. Ancak, özel sektörde çalışan hekimler için herhangi bir sigorta sistemi olmayıp, kapsam dışında bırakılmışlardır [8,13]. Estonya Estonya da sağlık hizmeti sunucuları için bireysel mali sorumluluk sigortası yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak çoğu hastane ve mesleki kuruluşların büyük sigorta şirketleri tarafından sunulan sorumluluk sigortaları bulunduğu dikkati çekmektedir [8]. İspanya Kamuya ait sağlık kurumları özel sigorta şirketleri tarafından sigortalanmış olup özel sektörde çalışan hekimlere yönelik bir sigorta sistemi bulunmamaktadır. Portekiz Portekiz de, mesleki sorumluluk sigortası sistemi kapsamında bütün meslek hataları dosyaları için mahkemeler tek çözüm merciidir. TARTIfiMA Ülkemizde, mesleki sorumluluk ve mesleki uygulama hatası (malpraktis) kavramlarının neredeyse sadece sağlık hizmetleri alanında kullanıldığı ve mesleki sorumluluk sigortasının da günümüz itibariyle sağlık çalışanları için zorunlu kılındığı dikkati çekmektedir. Sağlık çalışanları için mesleki sorumluluk sigortasının zorunlu kılınmasının amacı, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık personelinin koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici standart tıbbi uygulamayı yapmaması, mesleki bilgi ve beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zararlar ile ilgili sorumluluğa ilişkin usul ve esaslar ile bu zararları önleyici ve sağlık hizmetlerini geliştirici mekanizmaları düzenlemektir şeklinde ifade edilmektedir. Mesleki sorumluluk sigorta sisteminin uygulandığı ülkelerin başında gelen ABD de geçen 40 yıllık süreye bakıldığında bu sürecin krizlerle geçtiğini görmekteyiz. İlk kriz 1970 li yılların başlarında olup; bu dönemde mesleksel hata iddiası ile açılan dava sayısı ve ödenen tazminatların artmasına bağlı olarak sigorta şirketleri birçok hekimi sigorta etmeyi reddetmiştir. İkinci kriz 1980 li yıllarda ortaya çıkmış olup, birçok hekim sigorta şirketlerinin talep ettikleri primleri karşılayamaz duruma gelmiştir yılında başlayıp günümüze kadar gelen dönemde ise sigorta şirketlerinin artan tazminat oranlarını karşılamada yaşadığı sıkıntı ve dolayısıyla hekimlerden yüksek sigorta primlerini talep etmesi ve bazı hekimleri sigorta etmeyi reddetmesi ile ortaya çıkmıştır [15]. ABD de sigorta sisteminin 40 yılı aşkın uygulamasında ortaya çıkan olumsuz sonuçlar aşağıda özetlenmiştir [6,16-19]. 1. Hastaneler ve hekimler aleyhine açılan davalarda önemli bir artış görülmektedir. 2. Ciddi zarara uğradığı belirlenen 14 hastadan ancak birinin zararı sigorta tarafından tam olarak karşılanmaktadır. 3. Kaliforniya eyaleti dışında, sigorta primlerinde 1975 yılından itibaren her yıl yaklaşık %12 lik bir artış olduğu, tazminat oranlarında da ciddi artışlar olduğu görülmektedir yılından bu yana mahkeme kararı ile belirlenen tazminat oranlarında %43 lük bir artışla 700,000 dolardan 1,000,000 dolara kadar yükseldiği dikkati çekmektedir. 38 H ACETTEPE T IP D ERG S

6 Ülkemizde ve dünyadaki örnekleri ile hekim mesleki sorumluluk sigorta sisteminin de erlendirilmesi 5. Mesleksel hata iddiaları ve buna bağlı yüksek mesleki sorumluluk sigortası tazminatları sağlık sistemine doğrudan veya dolaylı etki yaparak maliyetin artmasına neden olmaktadır. Bu maliyet kalemlerinden olan çekinik tıp uygulamalarının Amerika Tabipler Birliği (American Medical Association) ne göre sağlık sistemine maliyeti yıllık 84 ile 151 milyar dolar arasında değişmektedir. 6. Sigorta sistemindeki paranın %50 si hastalar yerine avukatlık, bilirkişi ve diğer hukuki giderlere ayrılmaktadır. 7. Mesleksel hata davalarının karara bağlanması üç ila beş yıl gibi uzun süreler almakta, bunun sonucunda zarar görenlerin tazmin süreleri uzamaktadır. 8. Sigorta sisteminin, tazminat açısından sigortalı hekimler aleyhine karar verilmesine yol açtığı; hatta jüri üyelerinin, hekimlerin sigortalı olduğunu bilmeleri durumunda, ödemenin sigorta tarafından yapılacağını göz önünde bulundurarak davalıdan yana taraf oldukları belirtilmektedir. Bu nedenle bazı eyaletlerde (Ohio) mahkemeler, savunmacıya sigortalı olduğu bilgisini saklı tutma hakkı tanımaktadır. 9. Mesleksel hata davalarında davacı avukatının, jüriyi hekimin herhangi bir ekonomik kayba uğramayacağını ve bütün tazminatın sigorta şirketince ödeneceğini açıktan ifade etmeyip ima etmesinin bile, tazminatın ödenmesi yönündeki jüri kararını etkilediği ifade edilmektedir. 10. Sigorta primlerinin yüksek tutarı hekimler ve dolayısıyla hastalara büyük bir maddi yük getirmekte, bu yük Amerika Tabipler Birliğinin iddiasına göre 20 eyalette kriz yaşanmaktadır. Diğer 30 eyalet ise kriz sinyali vermektedir. Amerika Tabipler Birliği, buradaki krizi sıkıntıdaki bir gebe kadının gidecek kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bulamaması veya dokuz yaşında kafa travması geçiren bir çocuğun yaşadığı bölgede beyin cerrahı olmaması olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda mevcut sistem krizinin yüzlerce olumsuz sonuçlarından birkaçı örnek verilerek durumun ciddiyetine dikkat çekilmesinde fayda bulunmaktadır. a. Mesleki sorumluluk maliyetinden dolayı geçen yaz Güney Philadelphia daki tek doğumhane de kapanmış bulunmaktadır. b. Gebe bir kadın, takiplerini yapan hekimin doğum gerçekleştirmemeye karar vermesi üzerine 80 mil araba kullanarak doğumdan 10 dakika önce başka bir ildeki doğumhaneye ulaşmıştır. c. New York taki kadın doğum uzmanlarının %16 sı kriz nedeniyle doğumla ilgili işlemleri yapmama kararı almıştır. Bu eyaletteki kasabaların %40 ında beşten az kadın doğum uzmanı bulunmakta, yıllık 300 doğumun gerçekleştiği yedi şehirde kadın doğum uzmanı çalışmamaktadır. d. Ohio da sorumluluk sigortası maliyeti nedeniyle emekli olmaya karar veren bir onkoloğun hastaları, priminin 40,000 dolarını kendileri karşılayarak, doktorun çalışmaya devam etmesini sağlamışlardır. e. Mississippi eyaletinin 80 şehrinden 27 sinde 1990 yılındakinden daha az sayıda doktor çalışmakta olup, bunların 21 inde toplam hekim sayısı 10 dan azdır. Bunun yanında sigorta sisteminin sağlık kuruluşlarına ve hekimlere getirdiği büyük maddi yükün karşısında, sistemin yüksek tazminat oranlarına karşılık hekimleri koruduğuna yönelik görüşler de mevcuttur [20]. ABD de mevcut aksaklıkların ve tarif edilen sorunların önüne geçilmesi amacıyla GAO tarafından birtakım düzenleme önerilerinde bulunulmuş ve bazı eyaletlerde mesleki sorumluluk sisteminde reform niteliğinde çeşitli düzenlemeler yapılmıştır [21]. GAO tarafından yapılan öneriler aşağıda özetlenmiştir. Özel tıbbi meslek hataları mahkemelerinin kurulmasıyla konuya bütün ayrıntıları ile hakim olan yargı mensuplarının karar verici konumda olmalarının gerekliliği, Hak kayıplarının önlenmesi açısından davaların kısa sürece sonuçlandırılması, Hastanın ekonomik kayba uğramadığı durumlarda tazminat oranlarına sınırlandırma getirilmesi önerilmiştir. Bu noktada, Texas ta 2003 yılında (non-economic damage) ekonomik kayıp bulunmayan olgularda tazminat oranı 250,000 dolar ile sınırlandırılırken, bu oran Wisconsin de 2006 yılında 750,000 dolar, North Carolina da ise 2007 yılında 1 milyon dolar ile sınırlandırılmıştır. Meydana gelen meslek hataları olayından sonra belirlenmiş bir süreye kadar dava açma hakkı bulunması, bu sürenin kısıtlanması önerilmiştir. Kaliforniya Mesleki Sorumluluk Reformu [California s Medical Injury Compensation Reform Act (MICRA)] [22] Bu reform, 1975 yılında, mesleki sorumluluk sigorta prim artışlarına bir sınırlandırma getirmek, hatta bu primleri azaltmak amacıyla yapılmıştır. Bu yöntemle aynı zamanda sağlık giderlerinin kısıtlanması ve sağlık hizmetine ulaşımdaki aksaklıkların giderilmesi amaçlanmıştır. Buna göre yasa sorumluluk sigorta giderlerini düzenlemek zorundadır. Reform kapsamında yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. Cilt 42 Say

7 Tümer, Akçan ve Karacao lu Hasarlanma başlığı: Bu başlık altında hastada ekonomik kayıp meydana getirmeyen durumlarda tazminatın sınırı -enflasyondan etkilenmeyecek şekilde- 250,000 dolar ile sınırlandırılmıştır. Avukatlık ücreti başlığı: Avukatlık ücretlerinin önemli ölçüde kısıtlanması sağlanmıştır. Dava açma süresi başlığı: Dava açma süresi kısıtlanmıştır. Tazminat taksitlendirme: Hekimler tarafından ödenmesine karar verilen tazminatların taksitlendirilmesi sağlanmıştır. Bu reform sonucunda; a. Hekim ve diğer sağlık çalışanlarını sistemde tutma ve hastanelerin kapanmasına engel olması nedeniyle hastaların sağlık hizmetine ulaşmaları kolaylaşmıştır. b. ABD de sigorta primleri en düşük olan bölgelerin başında Kaliforniya gelmektedir ve Amerika Tabipler Birliği MICRA yı model olarak göstermektedir. c. Kadın doğum kliniklerinin sayısında düşme olması engellenerek, kadınların daha kapsamlı ve kaliteli bir üreme sağlığı hizmeti alması sağlandı. d. MICRA sayesinde Kaliforniya sağlık sistemi her yıl milyarlarca dolar kaybından kurtulmaktadır. e. Reformu uygulamayan bölgelere göre, hastalar tazminatlarını %26 oranında çok daha kısa sürede elde etmektedirler. f. Tazminatın en büyük oranını, avukatlar yerine zarara uğrayan hastalar almaktadır. Teksas Mesleki Sorumluluk Reformu [7] Bu reform, Kaliforniya reformunun kazanımları göz önüne bulundurularak yapılmıştır ve aynı başlıkları kapsamaktadır. Sistemin Teksas ta uygulanmaya başlamasından sonra mesleki sorumluluk sisteminde -aşağıda özetlenen- ciddi iyileşmeler olduğu dikkati çekmektedir. a. ABD nin her yerinden hekimler bu bölgeye taşınmayı ve burada çalışmayı düşünmektedir. b yılından bu yana hekimlerin Teksas ta çalışma lisansı başvurularında %58 oranında bir artış olduğu görülmektedir. c. Bu eyalette, diğer uzmanlık alanları ile paralel olarak, kadın doğum uzmanlarının sayısında yılları arasında %7.2 oranında artış dikkati çekmektedir. d ile 2008 yılları arasında sigorta primlerinde %25 oranında bir azalma olduğu görülmektedir. e yılları arasında hekim hatası iddialarında %60 oranında düşme ve bununla beraber tazminat oranlarında da olgu başına 1/3 oranında düşme olduğu görülmektedir. İskandinav modeli ve diğer sistemlerin karşılaştırılması Yukarıda tarif edilen İskandinav modeli ile Avrupa ve Amerika daki uygulamalar ile mahkeme sistemi arasındaki farklar aşağıda özetlenmiştir. a. İskandinav sisteminde, hastanın zararının tazmin edilmesinin yanı sıra hekimin ekonomik ve mesleki açıdan zarar görmemesi, sistemdeki aksaklığın giderilmesi amaçlanmaktadır. b. İskandinav modelinde tazminatın %80 den fazlasının hastaya ödenmesi sağlanırken, %20 den az bir kısmının işlemlere ve avukatlığa ayrılması öngörülürken, Amerika daki uygulamada ise tazminatın önemli bir kısmı avukatlık ve mahkeme giderlerine ayrılmaktadır. c. ABD ve Avrupa daki tazminat dava sürecinin İskandinav modelindeki heyet sistemine göre 20 kat daha pahalı olduğu dikkati çekmektedir. d. Hekim ve hasta için ek ekonomik kayıp (avukatlık ve mahkeme giderleri) riski bulunmamaktadır. e. İddiaların çok önemli bir kısmı iki ay içinde, geriye kalan tamama yakını altı ay içerisinde sonuçlandırılırken, dosyaların çok az bir kısmının karara bağlanması iki yıl kadar uzayabilirken bu süreler mahkemelerde görülen davalarda 5-10 yıla kadar uzayabilmektedir. f. ABD de sistemde reform yapan eyaletlerdeki gibi tazminat miktarı için üst sınır belirlenmiştir. g. Sadece yetkin bir uzmanın sakınabileceği zararların oluşması durumunun ele alındığı ifade edilmektedir. Ülkemizde yeni olan mesleki sorumluluk sigortası sisteminin sonuçları, sağlık çalışanları ve sağlık sistemini ne şekilde etkileyeceği hususları henüz netleşmemiştir. Diğer yandan, hekim hataları sonucunda ortaya çıkan istenmeyen durumların tazmini yönünde talep edilen ücretler açısından ülkemiz 2005 yılından itibaren bir değişim göstermiştir yılına kadar, Yargıtay ın verdiği kararlar ile de desteklenen bir hukuk anlayışı mevcut idi [23]. Bu anlayışa göre mağdur kişiye verilecek tazminat oranı kişinin zenginleşmesine olanak sağlamayacak, zarara uğrayan kişiye huzur hissi- tatmin duygusu oluşturacak bir miktar verilmesini uygun kılmakta idi. Cumhuriyetin kurulmasından 2005 yılına kadar, hekim hatalarından kaynaklanan istenmeyen durumlar için yüksek tazminat oranları görülmezken, 2005 yılından sonra bazı mahkeme kararlarında ve talep edilen tazminat oranlarında fahiş artışlar görülmüştür. Talep edilen ve bazı mahkemeler tarafından uygun görülen yüksek tazminat 40 H ACETTEPE T IP D ERG S

8 Ülkemizde ve dünyadaki örnekleri ile hekim mesleki sorumluluk sigorta sisteminin de erlendirilmesi oranları açık olarak kişilerin zenginleşmesine katkı sağlayıcı oranlara ulaşmış, mesleksel hata yapan hekim açısından da bir ceza ya dönüşmüştür. Söz konusu yüksek tazminat oranları karşısında hekimler kendilerini güvence altına almak amacıyla sigorta yaptırmaktan başka çözüm bulamamaktadır. Türkiye 9. kalkınma planında 103,000 hekim olduğu belirtilmekte olup bu rakamın 2013 yılında 120,000 olması beklenmektedir. Tüm hekimlerinin ödediği sigorta primleri esas alınarak yapılan hesaplamada toplam sigortalama bedelinin 41 milyon TL yi aştığı, Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin ve Sağlık Bakanlığı tarafından bir soru önergesine verilen cevabi yazıda hekim hatalarından dolayı Sağlık Bakanlığının kişilere ödediği tazminat miktarı 5,7 milyon TL olarak bildirdiği dikkate alındığında; yaklaşık 35 milyon TL nin sağlık bütçesine değil sigorta şirketlerinin gelir hanesine geçtiği dikkati çekmektedir. Bu duruma alternatif olarak, mesleki sorumluluk sigortalama işlemlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması ile söz konusu sigorta gelirinin sağlık bütçesine aktarılması sağlanabilecektir. Diğer yandan, ülkemizde yeni kurulan mesleki sorumluluk sigortası sisteminin alternatifsiz olmadığı gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. Mesleki sorumluluk sigortası sistemi nedeniyle, birçok ülkede yaşanılan ve sağlık sisteminin çökmesi olarak tanımlanabilecek olumsuz durumların ülkemizde de yaşanmaması için, yukarıda tarif edilen ve sağlık sistemi açısından sorun oluşturmadığı ifade edilen İskandinav modeli ile ABD Kaliforniya ve Teksas eyaletlerindeki sistem reformu başlıklarının irdelenerek ülkemizdeki sisteme entegre edilmesi önerilmektedir. Kaynaklar 1. Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu. Resmi Gazete, sayı: Tarih: Erişim Adresi: <http://rega.basbakanlik. gov.tr/eskiler/2009/02/ htm> Erişim Tarihi: Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ. Resmi Gazete, Sayı: Tarih: Erişim Adresi: <http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/07/ htm> Erişim Tarihi: Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları. Resmi Gazete, Sayı: Tarih: Erişim Adresi: <http://www. tsrsb.org.tr/sayfa/mesleki-sorumluluk-sigortasi-genel-sartlari> Erişim Tarihi: Türk Hukuk Sitesi. Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir? Erişim Tarihi: Erişim Adresi: <http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=18941> 5. Üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun. Resmi Gazete, Sayı: Tarih: Erişim Adresi: <http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/01/ htm> Erişim Tarihi: Türk Tabipleri Birliği. Mesleki sorumluluk sigortalanmalı mıdır? Evet ama nasıl? Erişim Tarihi: Erişim Adresi: <http://www.ttb.org.tr/kutuphane/ malpraktis. pdf> 7. Medical Malpractice. Erişim Tarihi: Erişim Adresi: <http://en.wikipedia.org/wiki/medical_malpractice> 8. Sağlık Bakanlığı. Ekmen A. Avrupa Birliği Ülkeleri nde malpraktis sigortası uygulamaları. Erişim Tarihi: Erişim Adresi: <http://www.saglik.gov.tr/imid /belge /1-7108/arastirma---ab-de-malpraktis-sigortasi-uygulamalari---a-.html> 9. Insurance coverage of medical malpractice in OECD countries, revised analytical report, Organisation for economic co-operation and development (OECD), Essinger K. Swedish system: right to compensation for damage caused by health care. Erişim Tarihi: Erişim Adresi: <http://www.patientforsakring.se /resurser/dokument/engelska_artiklar/swedish_system_right_to_compensation.pdf> 11. Adelman HS, Westerlund L. Swedish patient compensation system: a viable alternative to the U.S. Tort System. Bull Am Coll Surg 2004; 89: Glenngård AH, Hjalte F, Svensson M, Anell A, Bankauskaite V. Health systems in transition: Sweden. Copenhagen, WHO regional office for Europe on behalf of the European observatory on health systems and policies, Insurance and malpractice. Final report of HOPE s subcommittee on co-ordination. Brussels, April 12, Gaál P. Health care systems in transition: Hungary. Copenhagen, WHO regional office for Europe on behalf of the European observatory on health systems and policies, Tahouni MR, Khan JH. Professional liability insurance. Emerg Med Clin North Am 2009; 27: Bednar MC. Medical expert witness bias due to commonality of insurance. J Leg Med 2002; 23: Starnes WS. Professional liability coverage, transparency, and your future. WMJ 2009; 108: Russell AL, Lawthers AG, Brennan TA, Laird NM, Hebert LE, Peterson LM, et al. Relation between malpractice claims and adverse events due to negligence-results of the Harvard Medical Practice Study III. N Engl J Med 1991; 325: Kaminski JL. Medical malpractice-massacusetts reform intiative. OLR Research Report. Sept 16, Abbott RL, Weber P, Kelley B. Medical professional liability insurance and its relation to medical error and healthcare risk management for the practicing physician. Am J Ophthalmol 2005; 140: United States General Accounting Office. Report to congressional requesters. medical malpractice insurance: multiple factors have contributed to increased premium rates, June, California s Allied for Patient Protection. MICRA History. Erişim Tarihi: Erişim Adresi: <http://www.micra.org/about-micra/micra-history.html> 23. T.C. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, Esas: 1966/7 Karar: 1966/7 Karar Tarihi: Cilt 42 Say

Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ZKTB DERLEME Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 1 Pınar GÜNGÖR, 2 Yeliz DOĞAN MERİH, 3 Meryem YAŞAR KOCABEY 1 Hem. Zeynep Kamil Kadın Ve

Detaylı

ISBN 978-975 19 4101-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4101-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4101-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

EU Social Protection System and Turkey: A Comparison through Expenditures

EU Social Protection System and Turkey: A Comparison through Expenditures AVRUPA BĐRLĐĞĐ SOSYAL GÜVENLĐK SĐSTEMĐ VE TÜRKĐYE: HARCAMALAR ÜZERĐNDEN KARŞILAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr.Faruk TAŞCI Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü Sosyal

Detaylı

Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulaması

Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulaması T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulaması Güllü Turgaz Enstitü

Detaylı

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ANKARA DA BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI SEMT POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TAMAMLAYICI SAĞLIK

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 Özel Emeklilik Sistemleri (sayfa 6) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan Genel

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu DERLEME Adli Tıp Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 2011 Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu Oğuz Polat 2, Işıl Pakiş 1 1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

HEALTH TOURISM AND HEALTH TOURISM LAW IN TURKEY ABSTRACT

HEALTH TOURISM AND HEALTH TOURISM LAW IN TURKEY ABSTRACT AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt:2 Sayı:3 Temmuz 2013 Türkiye TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE SAĞLIK TURİZMİ HUKUKU ÖZET Kemale ASLANOVA Tüm insanların ortak kaygılarından birisi sağlıktır.

Detaylı

AB İLERLEME RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DEKİ VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR

AB İLERLEME RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DEKİ VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR AB İLERLEME RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DEKİ VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR Şafak Ertan ÇOMAKLI (*) Özet: Günümüzde ülkelerin tamamı ekonomik yapıları üzerinde olumlu ya

Detaylı

2. KASKO SİGORTASI... 27 2.1. KASKO SİGORTASI VE TEMİNAT KAPSAMI... 27 2.1.1. Kasko Sigortası Değeri Uygulaması... 32 2.1.2.

2. KASKO SİGORTASI... 27 2.1. KASKO SİGORTASI VE TEMİNAT KAPSAMI... 27 2.1.1. Kasko Sigortası Değeri Uygulaması... 32 2.1.2. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...iii ÖZ/ABCTRAC... vi ÖNSÖZ...vii TABLOLAR...viii GRAFİKLER... x KISALTMALAR... xi GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM... 5 1. SİGORTA NIN TANIMI, TEMEL KAVRAMI VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞİMİ... 5 1.1.

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE TEMEL SORUNLAR

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE TEMEL SORUNLAR Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.455-474. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler. Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing

Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler. Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing Yusuf ALPER Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Gülsün İŞSEVEROĞLU Zeynep HATUNOĞLU ÖZET Türkiye de 27 Ekim 2003

Detaylı

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi?

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? Tarihi gelişim, kurumsal yapı, işleyiş, problemler ve tartışmalar* Giriş Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan sosyal güvenlik

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE ESNEK GÜVENCE VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Varol DUR TEZ DANIŞMANI: Sosyal Güvenlik Uzmanı Umut GÖÇMEZ Ocak 2009 I T.C.

Detaylı

Performans. ve Kalite Dergisi. Saðlýkta TEDAVÝ HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ PERFORMANS YÖNETÝMÝ VE KALÝTE GELÝÞTÝRME DAÝRE BAÞKANLIÐI

Performans. ve Kalite Dergisi. Saðlýkta TEDAVÝ HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ PERFORMANS YÖNETÝMÝ VE KALÝTE GELÝÞTÝRME DAÝRE BAÞKANLIÐI Saðlýkta Performans ve Kalite Dergisi OCAK - 2010 / SAYI: 1 BÝLÝMSEL HAKEMLÝ DERGÝ TEDAVÝ HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ PERFORMANS YÖNETÝMÝ VE KALÝTE GELÝÞTÝRME DAÝRE BAÞKANLIÐI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANSA DAYALI ÜCRET SİSTEMİ

KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANSA DAYALI ÜCRET SİSTEMİ KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANSA DAYALI ÜCRET SİSTEMİ ÖZET M. Tarık ERASLAN Ahmet TOZLU Günümüz kamu yönetimi sisteminin en önemli sorunlarından biri haline gelmiş etkin olmayan ve verimsiz yönetim sistemi,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Ali Utku ATALAY EKONOMİK VE MALİ KONULAR

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

REASÜRÖR. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. İÇİNDEKİLER

REASÜRÖR. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. İÇİNDEKİLER Tarih: Temmuz 2007 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi Cahit NOMER İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KATILIM PAYI UYGULAMASI VE BU UYGULAMANIN SOSYAL DEVLET İLKESİ VE SOSYAL GÜVENLİK HAKKI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KATILIM PAYI UYGULAMASI VE BU UYGULAMANIN SOSYAL DEVLET İLKESİ VE SOSYAL GÜVENLİK HAKKI BAKIMINDAN İNCELENMESİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE KATILIM PAYI UYGULAMASI VE BU UYGULAMANIN SOSYAL DEVLET İLKESİ VE SOSYAL GÜVENLİK HAKKI BAKIMINDAN İNCELENMESİ ÖZET Sayıştay Başdenetçisi Yafes ÇAKIR Sosyal devlet ilkesi gereğince

Detaylı

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Kısmen, artan sağlık harcamasının bir sonucu olarak, Türkiye deki sağlık durumu son birkaç on yıl içinde hızlı iyileşme kaydetmiştir.

Detaylı

2. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Raporu

2. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Raporu 2. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Raporu Üniversite hastanelerinin yaşadığı sıkıntıların boyutundaki artış göz önünde bulundurulduğunda, kamu adına görevi yapmakta olan bu kurumların önünü açmak

Detaylı

MANUAL OF DENTAL PRACTICE

MANUAL OF DENTAL PRACTICE Dental Liaison Committee in the EU MANUAL OF DENTAL PRACTICE 2004 ***** Authors: Dr Anthony S Kravitz OBE and Professor Elizabeth T Treasure Dental Public Health Unit in the University of Wales, College

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

Türkiye de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği

Türkiye de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2010 Cilt: 47 Sayı: 549 A. B. YERELİ - İ. KOBAL - A. M. KÖKTAŞ 5 Türkiye de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği Özet Ahmet Burçin YERELİ 1 İsmail KOBAL

Detaylı

BES te Otomatik Katılım

BES te Otomatik Katılım ten NİSAN-HAZİRAN 2014 SAYI: 36 BES te Otomatik Katılım Bireysel Emeklilik Sistemi nde otomatik katılım, bir işyerinde çalışmaya başlayan kişilerin otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi

Detaylı