Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ"

Transkript

1 Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ

2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 Teşekkül Mal Varlıklarına Uygulanan Sigortalar ve Sigortalama Şekilleri... 2 Teşekkül tarafından yaptırılacak sigortalar... 2 Sigortalama şekilleri... 3 Dahili fon kapsamında değerlendirilecek sigortalar... 3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 3 Sigorta Rayiç Değerleri Tespit Komisyonunun Kuruluşu, Görevleri, Sigortaya Esas Rayiç Değer Tespiti, Sigorta Talebi ve Değerlendirilmesi... 3 Sigorta rayiç değerleri tespit komisyonunun kuruluşu... 3 Sigorta rayiç değerleri tespit komisyonunun görevleri... 4 Sigortaya esas rayiç değerlerin tespiti ile ilgili esaslar... 4 Sigorta talebi... 5 Taleplerin değerlendirilmesi... 5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM... 5 Dahili Fon İle Sigortalama... 5 Dahili fon kapsamı ve uygulama esasları... 5 Dahili fonun kaynakları ve idaresi... 6 Hasarın dahili fondan ödenmesine ait yetki limitleri... 7 BEŞİNCİ BÖLÜM... 7 Sigorta İşlemleri... 7 Sigorta ihalesi... 7 Kiralanan veya kiraya verilen mal varlıkları... 7 Hasar ihbarı ve hasarın artmasını önleyici tedbirler... 7 Hasarın belgelendirilmesi... 8 Hasarın tespiti, hasar tespit tutanağının hazırlanması... 8 Hasar bedellerinin tahsili... 9 Sigorta kapsamından çıkarma... 9 Dahili fondan hurda ve sovtajın tasfiyesi... 9 Dahili fondan hasar bedelinin rücu edilmesi ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönergede hüküm bulunmayan haller Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden önceki işlemler Yürürlük Yürütme YÖNERGE EKLERİ : Sigorta ve Dahili Fon Talep Tabloları A) Sigorta tabloları Tablo: 1 -. Yılı, Bina Sigortaları Talep Tablosu... 12

3 Tablo: 2 -. Yılı, Bina Muhteviyatı Sigortaları Talep Tablosu Tablo: 3 -. Yılı, Makine-Teçhizat Sigortaları Talep Tablosu Tablo: 4 -. Yılı, Emtia Sigortaları Talep Tablosu Tablo: 5 -. Yılı Emtia Abonman Sigortaları Talep Tablosu Tablo: 6-. Yılı, Kara Nakil Vasıtaları Kasko Sigorta Talep Tablosu Tablo: 7 -. Yılı, İş Makinaları Kasko ve Makine Kırılması Sigorta Talep Tablosu Tablo: 8 -. Yılı, Kasa Sigorta Talep Tablosu Tablo: 9 -. Yılı, Grup Abonman (Para, kıymetli evrak vs. ) Sigorta Talep Tablosu Tablo: Yılı, Trafik Sigorta Talep Tablosu Tablo: 11-. Yılı, Tehlikeli Madde ve Atık Sigorta Talep Tablosu Tablo: Yılı, Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigorta Talep Tablosu Tablo: Yılı, İşveren Sorumluluk Sigorta Talep Tablosu Tablo: Yılı, Lokomotif Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigorta Talep Tablosu Tablo: Vagon Sigortaları ve Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigorta Talep Tablosu B) Dahili fon kapsamındaki sigorta tabloları Tablo: 1-. Yılı, Mal Varlıklarına Göre Dahili Fon İcmal Tablosu Tablo: 2 -. Yılı, Binalar Dahili Fon Talep Tablosu Tablo: 3 -. Yılı, Bina Muhteviyatı (Döşeme ve Demirbaş) Dahili Fon Talep Tablosu Tablo: 4 -. Yılı, Makine-Teçhizat Dahili Fon Talep Tablosu Tablo: 5 -. Yılı, Emtia Dahili Fon Talep Tablosu Tablo: 6 -. Yılı, Kara Nakil Vasıtaları Dahili Fon (Kasko) Talep Tablosu Tablo: 7 -. Yılı, İş Makinaları Dahili Fon (Kasko) Talep Tablosu... 33

4 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Teşekkülün taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile diğer kıymetlerinin, oluşabilecek risklere ve Teşekkülün hukuki sorumluluğu nedeniyle uğrayacağı tazminat taleplerine karşı sigortalanmasında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektedir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında uygulanır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönerge, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönergede geçen: a) Aşkın sigorta: Poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigortaya konu menfaatin rizikonun gerçekleştiği andaki piyasa rayiç değerinin üstünde olması durumunu, b) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi, c) Eksik sigorta: Poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigortaya konu menfaatin rizikonun gerçekleştiği andaki piyasa rayiç değerinin altında olması durumunu, ç) Genel Müdürlük: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü, d) İşletme: Genel Müdürlüğün mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimlerini, e) Merkez teşkilatı: Daire başkanlıkları ve merkezdeki diğer birimler de dâhil olmak üzere Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlük merkezini, f) Muafiyet: Sigortalının, sigorta sözleşmesi çerçevesinde rizikonun gerçekleşmesiyle ortaya çıkan zararın önceden tespit edilmiş belli bir miktarını veya yüzdesini ya da zararın, belirlenen miktar veya yüzdenin üzerinde gerçekleşmesi halinde tamamını üstlenmesini, g) Sovtaj: Sigortaya konu menfaatin zarara uğraması neticesinde tekrar faydalanılması mümkün olan malların, parçaların veya enkazın ekonomik değerini, ğ) Taşra teşkilatı: merkez dışındaki işletme müdürlükleri ile Bandırma Lojistik Birimini, 1

5 h) Teşekkül: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını, ı) Üçüncü şahıs: Diğer kurum, kuruluş, firma ve müşteriler ile diğer gerçek kişileri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Teşekkül Mal Varlıklarına Uygulanan Sigortalar ve Sigortalama Şekilleri Teşekkül tarafından yaptırılacak sigortalar MADDE 5 (1) Teşekkülün taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile diğer kıymetlerin risklerine ve hukuki sorumluluğu nedeniyle uğrayacağı tazminat taleplerine karşı yürürlükte bulunan mevzuat ve sigorta genel şartları esas alınarak, sigortacılık yapmakla ilgili Hazine Müsteşarlığından ruhsat almış sigorta şirketlerine veya Teşekkülde karşılık ayrılarak oluşturulan dahili fon kapsamında; ikinci fıkrada açıklanan sigorta branşlarında, ihtiyaca göre diğer branşlarında yaptırılır. (2) Teşekkülce yaptırılacak sigorta branşları: a) Yangın sigortaları (yıldırım, infilak dâhil). b) Nakliyat sigortaları; 1) Emtia nakliyat sigortaları; yurt içi nakliyat sigortaları, yurt dışı (ithalat-ihracat) nakliyat sigortaları. 2) Kıymet (para ve kıymetli evrak) nakliyat sigortaları; yurt içi, yurt dışı. c) Kaza sigortaları; 1) Kasko sigortaları; tam kasko sigortaları, 2) Zorunlu mali sorumluluk sigortaları; kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortaları (trafik sigortaları), depolama ve taşıma tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortaları, 3) Motorlu kara taşıt araçları ihtiyari mali sorumluluk sigortaları, 4) Hırsızlık sigortaları, 5) Cam kırılması sigortaları. ç) Mühendislik sigortaları; inşaat all risks sigortaları, montaj all risks sigortaları, makine kırılması sigortaları, elektronik cihaz sigortaları. d) Sorumluluk sigortaları; 1) İşveren sorumluluk sigortaları, 2) Üçüncü şahıs sorumluluk sigortaları (Asansör sorumluluk dahil). 2

6 Sigortalama şekilleri MADDE 6 (1) Sigortalama şekilleri aşağıda belirtilmiştir. a) Dahili fon; riski az olması nedeniyle sigorta kapsamı dışında tutulan mal varlıklarının, bu Yönergede açıklanan ve sigorta tekniğinin kabul ettiği risklere karşı, Teşekkülce karşılık ayrılarak Genel Müdürlük merkezinde ve işletme müdürlüklerinde oluşturulan fondan yapılan sigortaları. b) Sigorta; yapılacak ihale sonucunda sigorta şirketi ile imzalanacak sözleşme ile dahili fon kapsamı dışında kalan Teşekkülün mal varlıklarında olabilecek risklere karşı teminat alınması. Dahili fon kapsamında değerlendirilecek sigortalar MADDE 7 (1) Dahili fon ile yapılacak sigortalar aşağıda belirtilmiştir. a) Yangın ve yangın ek teminatları kapsamında değerlendirilen sigortalar, b) İthalat ve ihracat nakliyat sigortaları ile yurt içi gemi nakliyat sigortaları haricindeki emtia nakliyat sigortaları (nakliyat all risks sigortaları), c) Kara nakil vasıtaları ile iş makinelerinin kasko sigortaları, ç) Kasa hırsızlık sigortaları hariç hırsızlık sigortaları, d) Cam kırılması sigortaları, e) Elektronik cihaz sigortaları, f) Makine kırılması sigortaları. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sigorta Rayiç Değerleri Tespit Komisyonunun Kuruluşu, Görevleri, Sigortaya Esas Rayiç Değer Tespiti, Sigorta Talebi ve Değerlendirilmesi Sigorta rayiç değerleri tespit komisyonunun kuruluşu MADDE 8 (1) Bu Yönergenin 9 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere teşekkül merkez ve taşra teşkilatında Sigorta Rayiç Değerleri Tespit Komisyonunun teşkil edilmesi ile ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır. a) Merkez teşkilatında; Satınalma Dairesi Başkanlığının Koordinatörlüğünde, Satınalma Dairesi Başkanlığından iki, Mali İşler Dairesi Başkanlığından iki ve diğer daire başkanlıklarından birer eleman ve ayrıca komisyonda görevlendirilecek makine, elektrik ve inşaat mühendislerinden oluşturulur. İstanbul daki misafirhane binasındaki taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile İstanbul daki diğer bina ve varlıkları Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığınca, İstanbul ve İzmir deki depoların varlıkları ise Lojistik Dairesi Başkanlığınca tespit edildikten sonra merkez teşkilatında oluşan komisyon tarafından sigorta rayiç bedelleri belirlenir. 3

7 b) Taşra teşkilatında; 1) İşletme müdürlüklerinde; işletme müdürünce, işletme müdür yardımcısının başkanlığında, Satınalma ve Malzeme Yönetim Biriminden iki, muhasebe biriminden bir, ilgili birimlerden birer eleman ve ayrıca komisyonda görevlendirilecek makine, elektrik ve inşaat mühendislerinden, 2) Bandırma Lojistik Biriminde; birim sorumlusunun başkanlığında, en az üç kişiden, oluşturulur ve bu komisyonlar, her yıl Mart ayının ilk haftasında teşkil ettirilir. Sigorta rayiç değerleri tespit komisyonunun görevleri MADDE 9 (1) Teşekkül merkez ve taşra teşkilatında oluşturulacak sigorta rayiç değerleri tespit komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Sigortalanması gerekli görülen varlıkların dahili fon veya sigorta ayrımı ile bu varlıkların maruz kalabileceği uygun risklerin tespitini yapmak, b) Sigorta değerinin eksik ve aşkın sigorta kapsamına girmemesi için söz konusu mal varlıklarının sigortaya esas piyasa rayiç değerlerini belirlemek, c) Kullanım tarzlarına göre ihtiyari mali sorumluluk sigortaları yapılacak araçlar ile bu araçların; kaza başına maddi tazminat limiti ile ölüm hali ve tedavi giderleri dahil bedeni tazminatın şahıs başına ve kaza başına azami limitlerini Türk Lirası olarak belirlemek. (2) Komisyonlar; Teşekkül mal varlıklarının bir sonraki yıla ait sigortalarına ilişkin sigorta rayiç değerleri ile risk tespiti çalışmalarını, bu Yönergenin 10 uncu maddesinde belirtilen esaslar dahilinde tamamlayarak, düzenleyecekleri dahili fon ve sigorta talep tablolarını, ilgili birimlerin amirlerince onaylanmasını müteakip, her yılın Nisan ayı sonuna kadar Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi (ERP) kapsamındaki ilgili tablolarına girişleri yapılır ve Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderilir. Sigortaya esas rayiç değerlerin tespiti ile ilgili esaslar MADDE 10 (1) Mal varlıklarının sigortaya esas rayiç değer tespiti ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir. a) Arsa bedeli hariç binalar ile bina muhteviyatı; her türlü döşeme ve demirbaşlar ile elektrik aksamı dahil makine ve teçhizatların sigortaya esas değerleri piyasa rayiç değeri üzerinden ve/veya bu varlıkların bir önceki yıla ait sigorta değerlerinin, Resmî Gazete de yayımlanan bir önceki yılın yeniden değerleme oranında artırılarak bulunacak değerlerden, ikinci fıkrada belirtilen oranlarda amortisman tenzil edilerek sigortaya esas rayiç değerleri tespit edilir. b) Kara nakil vasıtalarının sigortaya esas rayiç bedelleri; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince yayımlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde belirtilen değerler üzerinden, kasko değer listesinde bulunmayan araçlar ile iş makinelerinin sigortaya esas bedelleri ise piyasa rayiç değerleri üzerinden tespit edilir. c) Cam, ayna, flexiglasslar ve vitrayların sigortaya esas rayiç değerleri piyasa rayiç değerleri üzerinden tespit edilir. 4

8 ç) Emtia grubuna giren tüm üretim girdisi hammaddeler, satılmak üzere üretilen mamul ve yarı mamul ürünler, yakıtlar ile ambarlardaki malzemelerin mevcutlarında azalma veya artmaya göre cari yıl içindeki değerlerinde meydana gelebilecek değişiklikler de dikkate alınarak, azami mal mevcutlarının fiili değerlerinin toplamı üzerinden sigortaya esas değerleri tespit edilir. (2) Elektrik aksamı dahil makine-teçhizat için; yüzde beş (%5), bina ve bina muhteviyatı döşeme ve demirbaşlar için; yüzde ikibuçuk (%2,5) oranında amortisman tenzil edilir. (3) Amortisman oranları gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulunca değiştirilir. (4) Sorumluluk sigorta tazminat limitleri Satınalma Dairesi Başkanlığının Sigorta Birimince yıllık olarak belirlenir ve gerekli hallerde güncellenir. Sigorta talebi MADDE 11 (1) Sigorta talebinin bildirilmesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Bina, bina muhteviyatı; döşeme ve demirbaşlar ile makine-teçhizat, emtia, kara nakil vasıtaları ve iş makineleri, kasa muhteviyatı, para ve kıymetli evrak (abonman), cam, ayna, plexiglasslar ve vitraylar ile yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin sigortaya esas bilgileri içeren dahili fon veya sigorta talepleri, b) Kara nakil vasıtalarına, ihtiyari mali sorumluluk sigortası istenmesi halinde, sigortaya esas bilgileri içeren kara nakil vasıtaları dahili fon veya kasko sigorta talepleri,, c) Yıl içersinde satın alınarak girişi yapılan mal varlıklarının istenen sigortaya esas bilgileri içeren dahili fon veya sigorta talepleri, ERP kapsamındaki tablolarına girişleri yapılır. Söz konusu tablolar, Satınalma Dairesi Başkanlığına bildirilir. ç) Nakliyat sigortası yaptırılacak emtia veya kıymet (Para, kıymetli evrak, maden) ile ilgili bilgiler sevkten önce, daha sonra yazılı teyidi de yapılmak üzere, telefon, faks ve e.posta yoluyla Satınalma Dairesi Başkanlığına bildirilir. Taleplerin değerlendirilmesi MADDE 12 (1) Sigorta ve dahili fon talepleri; mal varlıklarının sigortaya esas rayiç bedelleri ile uygun risklerin istenip istenmediği ve dahili fon-sigorta ayırımının, bu Yönerge hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı yönünden, Satınalma Dairesi Başkanlığınca incelenerek, dahili fon ve sigorta kapsamında sigortalanacak mal varlıklarının sigortaya esas toplam değerleri tespit edilir. Dahili fon kapsamı ve uygulama esasları DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Dahili Fon İle Sigortalama MADDE 13 (1) Teşekkül merkez ve taşra teşkilatında dahili fon ile sigortalamada aşağıdaki esaslar uygulanır; a) Riski az olan mal varlıklarının dahili fon kapsamında sigortalanması esastır. 5

9 b) Dahili fon kapsamına alınması kesinleşmiş mal varlıklarının ERP kapsamında girişleri yapılır. Mal varlıklarının dahili fon talep tablolarında tespit edilen risklere karşı sigortalanması ile ilgili işlemler yönetim kurulu kararını müteakip gerçekleştirilir. c) Satınalma Dairesi Başkanlığınca; yönetim kurulu kararıyla birlikte, kendi bünyelerinde mevcut dahili fondan sigorta primlerinin ayrılmasıyla, mal varlıklarının sigortası başlar ve bir yıl süreyle devam eder. ç) Bandırma Lojistik Birimi, İstanbul ve İzmir deki depolar ve İstanbul daki misafirhane binasındaki mal varlıkları ile merkez teşkilatı mal varlıklarının dahili fon talep tablolarında belirtilen risklere karşı sigortalanması; Satınalma Dairesi Başkanlığınca her sigorta branşında fon mektubu kesilerek ve fon mektupları prim tutarlarının Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilmesi suretiyle, dahili fondan sigortaları yapılarak güvence altına alınır. d) Yıl içerisinde dahili fondan sigortası yenilenecek mal varlıkları ile yeni sigortaları yapılacak olan mal varlıklarının talep konusu riskleri de ilgili birimlerce tespit edilerek, merkez teşkilatında; Satınalma Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise; işletme müdürlüklerinin ilgili birimlerine yazı ile bildirimde bulunulur. Bu birimlerce, Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya muhasebe birimlerine prim mahsubunun bildirilmesiyle, varlıkların dahili fondan sigortası yapılır. e) Bir yıldan az, kısa süreli dahili fonda; tespit edilen fiyatlara, gün hesabı uygulanarak kısa süreli sigortalar yaptırılır. f) Dahili fondan yapılan sigortalarda muafiyet uygulanmaz. g) Dahili fon primleri; ihaleyi kazanan sigorta şirketinin teklifinde, branşlara göre belirlenen sigorta fiyatlarının altında kalmaması kaydıyla, Satınalma Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. ğ) Dahili fondan sigortalanan varlıklarda meydana gelen hasar bedelleri; gerçekleşen riskin sigorta genel şartlarına uygun olması ve sigorta tekniğinin gerektirdiği belgeleri ihtiva eden dosyanın hazırlanması halinde, yetki limitleri dahilinde onaylanarak ödeme kararı kesinleşir. h) Bir kaza sonucu olmayıp normal kullanmadan kaynaklanan bozulma, yıpranma, tamir ve parça değiştirilmesi gibi masraflar dahili fondan temin edilmez. ı) Çalınan mallar bulunmuş ancak, kısmi hasara uğramış ise bu hasarın, takdir edilen bedeli dahili fondan tazmin edilir. Dahili fonun kaynakları ve idaresi MADDE 14 (1) Dahili fonunun kaynakları ve idaresi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir. a) Teşekkülün merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında işletme müdürlükleri dışında, Teşekkülün hiç bir birimi dahili fon oluşturamaz ve bu fonlardan sigorta yapamaz. b) Dahili fonun kaynakları; fonda birikmiş kaynaklar, dahili fondan temin olunan sigortalar için ayrılan primler, dahili fondan tazmin edilip de olayda kusurlu bulunan gerçek ve tüzel kişilere rücu edilerek tahsil edilen hasar bedelleri ile fondan hasar tazminatı yapılmış ancak, kullanılmayacak durumda bulunan hurda halindeki varlıkların satışından elde edilen meblağlardan oluşur. c) Fonda birikmiş ve birikecek meblağlar, sigorta türlerine göre ayrı ayrı kayıtları tutularak işletmelerde muhasebe birimlerince, Genel Müdürlükte ise Mali İşler Dairesi Başkanlığınca "Dahili Fon" adı altında açılacak tek bir hesapta toplanır ve hesap mahsupları da bu hesaptan yapılır. 6

10 ç) Dahili fona ait işlemler, merkez teşkilatında; Satınalma Dairesi Başkanlığı ile Mali İşler Dairesi Başkanlığınca, taşra teşkilatında ise; işletme müdürlüklerinde satınalma ve malzeme yönetim birimleri ile muhasebe birimlerince yerine getirilir. d) İşletme müdürlüklerince, yıl içerisinde yapılan dahili fona ait prim toplamı ile fondan tazmin edilen toplam hasar bedelleri ve diğer bilgiler cari yıl sonunda en geç Şubat ayı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğe tablo halinde rapor edilir. Hasarın dahili fondan ödenmesine ait yetki limitleri MADDE 15 (1) Hasarın dahili fondan ödenmesine ait yetki limitleri; Satınalma Dairesi Başkanlığının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Sigorta ihalesi BEŞİNCİ BÖLÜM Sigorta İşlemleri MADDE 16 (1) Sigorta ihalesi; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Kiralanan veya kiraya verilen mal varlıkları MADDE 17 (1) Kiralanan veya kiraya verilen mal varlıklarının sigortalanması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Teşekkül adına kiralanan mal varlıkları; kira sözleşmesinde belirtilmek suretiyle kiraya veren veya kiralayan tarafından, kira süresince sigorta ile teminat altına alınır. b) Teşekkül tarafından kiraya verilen mal varlıklarının; kira sözleşmesinde yer verilecek hüküm çerçevesinde, kiracı tarafından prim ödenmek suretiyle Teşekkül adına kira sözleşmesi süresince sigortaları yaptırılır. Bu sigortalar Yönergenin ilgili maddelerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sigorta türüne göre yapılır. Hasar ihbarı ve hasarın artmasını önleyici tedbirler MADDE 18 (1) Dahili fon ve sigorta ile teminat altına alınmış kıymet ve varlıklarda; hasar, ziya, sirkat, noksanlık, kaza ve mali sorumluluk gibi risklerin gerçekleşmesi durumunda, sigortalı birimce veya sigortalı varlıktan sorumlu personel tarafından ihbarın yapılması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Dahili fon veya sigorta ile teminat altına alınmış varlık veya kıymetlerdeki hasarın daha fazla artmasını önlemek, olayın oluş şeklini belirlemek ve gerçekleşmiş hasar durumunun bir tutanak ile tespit edilmesini sağlamak amacıyla; itfaiye teşkilatı, polis veya jandarma ile diğer ilgili kurum, kuruluş veya birimler derhal haberdar edilerek, olay daha sonra yazılı teyidi de yapılmak üzere telefon, faks veya E.Posta ile merkez teşkilatında; Satınalma Dairesi Başkanlığına, b) İşletme müdürlüklerinde ise satınalma ve malzeme yönetim birimine iletilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanır. (2) Satınalma Dairesi Başkanlığınca, riskin gerçekleştiği hususu sigorta şirketine bildirilir ve durumun tespiti için hasar mahalline veya onarımın yapılacağı mahale sigorta eksperi istenir. 7

11 (3) Hasar meydana geldikten sonra riske maruz kalan varlıklarda gerekli güvenlik ve kurtarıcı tedbirler alınarak hasarın artması önlenir. Sigortalı varlıkların durumları, kurtarma ve güvenlik tedbiri sonucu gerçekleşen değişiklikler hariç aynen muhafaza edilir. Hasarın belgelendirilmesi MADDE 19 (1) Sigorta ve dahili fonda hasarın belgelendirilmesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Sigorta veya dahili fondan teminat altına alınmış varlıklarda riskin gerçekleşmesi sonucu meydana gelen hasarın oluş şekli, sigorta branşına göre; itfaiye teşkilatı, polis veya jandarma ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan hasar raporu veya tutanağının tanzimi talep edilerek belgelendirilir. b) Adli birimler ile diğer resmi kurum veya kuruluşlardan hasar raporunun temin edilemediği durumlarda, sigortalı birim yetkililerince hasar tutanağı hazırlanır. Ancak, ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan kazalar ile hırsızlık, silahlı gasp ve soygun hadiselerinde adli makamlardan rapor tanzimi zorunludur. c) Birim yetkililerince hazırlanacak hasar tutanağında; 1) Olayın meydana geldiği mahal, gün ve tespit edilmiş ise saati, 2) Hasarın oluş şekli, 3) Hasar sonucu zarar gören varlıkların tespiti ile ilgili hususlar yer alır. Hasar tutanağı dört nüsha olarak hazırlanır. Hasar tutanağının aslı ile birlikte iki nüshası merkezde; Satınalma Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise; ilgili işletme müdürlüğüne gönderilir ve bir nüshası da biriminde saklanır. ç) Emtia nakliyat sigortası kapsamında teminat altına alınmış ithal/ihraç veya yurt içi sevk edilen mallarda hasar veya noksanlık varsa; 1) Gemi ile gelen ve/veya giden mallarda; hasar, gemi acentesi ile mutabık kalınarak konşimentosuna şerh yazılır. 2) Tren ile gelen ve/veya giden mallarda; hasar, istasyon şefi ile birlikte müşterek bir zabıtla tespit edilir. 3) Kamyon ile gelen ve/veya giden mallarda; hasar, sevk irsaliyesine hasar ve noksanlıkla ilgili şerh yazılarak, araç şoförü ile birlikte imzalanarak teslim ve tesellüm tutanağına hasarlı mal miktarı kaydedilir. 4) Nakliye firması ile gelen ve/veya giden mallarda; hasar, teslim kağıdına şerh yazılarak, firma ile sigortalı birim yetkililerince müşterek olarak zabıt tutulur. Hasarın tespiti, hasar tespit tutanağının hazırlanması MADDE 20 (1) Sigorta ve dahili fonda hasarın tespiti ve hasar tespit tutanağının hazırlanması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Sigortalı varlıklarda meydana gelen hasarlar eksper ile birlikte sigortalı birim yetkililerince tespit edilir. Sigorta eksperinin görevlendirilmediği durumlarda, sigorta şirketinin talebi ile hasar bedeli belge (Fatura) karşılığı şeklinde de belirlenebilir. 8

12 b) Dahili fonda; hasar ihbarının yapılmasını takiben, sigortalı birimin amirince Hasar Tespit Komisyonu teşkil edilerek hasarın tespiti yapılır ve hasar tespit tutanağı düzenlenir. (2) Hasar tespit tutanağı dört nüsha olarak hazırlanır. Hasar tespit tutanağının aslı ile birlikte iki nüshası merkezde Satınalma Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise ilgili işletme müdürlüğüne gönderilir ve bir nüshası da biriminde saklanır. Hasar bedellerinin tahsili MADDE 21 (1) Hasar bedellerinin tahsili ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir. a) Sigortada; 1) Riskin gerçekleşmesi sonucu meydana gelen hasarlara ilişkin, hasar dosyasının Satınalma Dairesi Başkanlığına intikal etmesini takiben, bu Yönerge hükümleri, sigorta ihale sözleşmesi hükümleri ile sigorta genel şartları çerçevesinde gerekli değerlendirilme yapılarak, hasar dosyası sigorta şirketine iletilir. 2) Sigorta şirketinden tahsil edilen hasar bedeli sigortalı birim adına alacak kaydı için Mali İşler Dairesi Başkanlığına yazılır ve hasar dosyası kapatılır. b) Dahili fonda; 1) İlgili belge ve bilgileri ihtiva eden hasar dosyasının tamamlanmasını takiben, hasarın dahili fondan ödenmesine ait yetki limitleri çerçevesinde ilgili makamca onaylanmasını müteakip ödeme kararı kesinleşir. 2) Kesinleşmiş hasar veya noksanlık bedelinin dahili fondan tahsil edilerek ilgili birim adına alacak kaydı için merkez teşkilatında; Mali İşler Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise; işletme müdürlüklerinin muhasebe birimlerine yazılır ve hasar dosyası kapatılır. 3) Teşekkül varlıklarında hasar veya noksanlığın meydana gelmesinde, hakiki ve hükmi şahısların bir kusuru varsa, Teşekkül zararının tahsiline ait işlemlere başlanmak üzere, bunlar hakkında gerekli adli ve idari işlemin yapılması için hasar dosyası Hukuk Müşavirliğine gönderilir ve alınan tazminat dahili fona alacak kaydedilir. Sigorta kapsamından çıkarma MADDE 22 (1) Sigortalı varlıkların sigorta kapsamından çıkartılması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Sigortalı varlıklarının satılması, devir edilmesi, hasar sonucu kullanılmaz hale gelerek hurdaya ayrılması veya gerek görülen diğer hallerde; sigorta poliçesinin iptali ve işlemeyen günlere isabet eden prim tutarının tahsili için ilgili sigorta şirketine bildirimde bulunulur. Sigorta şirketinden tahsil edilen prim tutarının ilgili birim adına alacak kaydı için Mali İşler Dairesi Başkanlığına yazılır. b) Dahili fon kapsamındaki mal varlıklarının, bu maddenin (a) bendinde belirtilen hallerde, dahili fon mektubu iptal edilerek, işlemeyen günlere isabet eden prim tutarı ilgili birim adına alacak kaydettirilir. Dahili fondan hurda ve sovtajın tasfiyesi MADDE 23 (1) Hasara uğramış mal varlıklarının, yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda, söz konusu hasarın tamirinin ekonomik olmaması veya yapılan masrafın bu malın piyasa rayiç değerini aşmasının söz konusu olduğu hallerde; hasarlı mal pert-total (hurda) olarak 9

13 değerlendirilir. Hasarlı malın satılmasında menfaat var ise hasar tespit komisyonunca hasarlı malın bedeli (sovtajı) tespit edilerek bir tutanakla belgelendirilir. Bu tutanak esas alınarak, hasarlı malın satışı yapılır ve bedeli dahili fona gelir kaydedilir. Dahili fondan hasar bedelinin rücu edilmesi MADDE 24 (1) Dahili fon kapsamında sigorta ettirilen kara nakil vasıtaları ile iş makinelerinin kaza yapmaları halinde; hasar bedelinin rücu edilmesi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir. a) Teşekküle ait kara nakil vasıtaları ile iş makinelerinde meydana gelen kaza, Trafik Kaza Tespit Raporunda belirtilen kusur oranına, bu raporun düzenlenme imkânının bulunmadığı halde ise işletme müdürü veya işletme müdür yardımcısı tarafından oluşturulacak hasar tespit komisyonunca tespit edilecek olan kusur oranına göre rücu işlemi yapılır. b) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre veya yürürlükte bulunan Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortaları Genel Şartlarının "Teminat Dışı Kalan Haller" maddesinde belirtilen hükümler haricinde, Teşekküle ait nakil vasıtalarında meydana gelen hasar bedelleri dahili fon hesabından ödenir. c) Ödenen hasar tazminatı, vasıta kullanmasına engel bir hali bulunmayan Teşekkül personeline, kaza raporunda veya işletme müdürlüğünde oluşturulacak hasar tespit komisyonunun raporunda belirlenecek olan kusur oranına tekabül eden meblağın beşte biri oranında rücu edilir. Rücu edilmeyen beşte dört oranında hasar bedeli ise dahili fondan ödenir. Rücu edilen meblağ en fazla on taksitte kusurlu personelden tahsil edilerek dahili fona alacak kaydedilir. Gerekli görülen hallerde, ilgili personel hakkında disiplin takibatı yapılır. Ancak, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre veya Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortaları Genel Şartlarının "Teminat Dışı Kalan Haller" maddesinde belirtilen hükümlerden birisini işlemiş olması nedeniyle hasara sebebiyet vermiş personele, söz konusu kaza neticesinde fondan ödenmiş olan hasarın tamamı rücu edilerek, tahsil edilen tazminat dahili fona alacak kaydedilir. Ödemede herhangi bir indirim yapılmaz ve taksit süresi altı aydan fazla olamaz. ç) Aracın, kazada üçüncü şahıslara zarar vermesi halinde, açılacak dava neticesinde kesinleşecek olan mahkeme kararına göre işlem yapılır. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönergede hüküm bulunmayan haller MADDE 25 (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu Yönergenin uygulanması ile ilgili her türlü tereddütleri gidermeye yönetim kurulu yetkilidir. Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden önceki işlemler MADDE 26- (1) 2/9/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sigorta İşleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre başlatılmış sigorta işlemleri; bu Yönerge hükümlerine, sigorta şirketleri ile akdedilmiş sözleşme ve şartnameye ve Yönetim Kurulu kararına göre yapılır. 10

14 Yürürlük MADDE 27 (1) Bu Yönerge; Yönetim Kurulunun tarihli ve 580/1 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, 2/9/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sigorta İşleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 28 - Bu Yönerge hükümlerini, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür. 11

15 YÖNERGE EKLERİ : Sigorta ve Dahili Fon Talep Tabloları A) Sigorta tabloları Tablo: 1 -. Yılı, Bina Sigortaları Talep Tablosu Sigortalı Adı:.. RİSKLER No Binalar Bina Yapı Tarzı Miktar Önceki Sigorta Bedeli Sigorta Bedeli İnfilak, Yıldırım Dahil Deprem Seylap Dahili Su YANGIN BRANŞI Fırtına Kara Taşıt Çarpması Hava Taşıt Çarpması Duman Yer Kayması G L K H H T S Kar Ağırlığı Yangın +Tüm Ek Teminatlar EK TEMİNAT Deniz Taşıt Çarpması KAZA Hırsızlık MÜHENDİSLİK Elektronik Makine Kırılması Terör Sabotaj Taşınabilir Cihaz TOPLAM 12

16 Tablo: 2 -. Yılı, Bina Muhteviyatı Sigortaları Talep Tablosu Sigortalı Adı:.. RİSKLER YANGIN BRANŞI EK TEMİNAT KAZA MÜHENDİSLİK No Bina Muhteviyatı Miktar Sigorta Bedeli İnfilak, Yıldırım Dahil Deprem Seylap Dahili Su Fırtına Kara Taşıt Çarpması Hava Taşıt Çarpması Duman Yer Kayması G L K H H T S Kar Ağırlığı Yangın +Tüm Ek Teminatlar Deniz Taşıt Çarpması Hırsızlık Elektronik Makine Kırılması Terör Sabotaj Taşınabilir Cihaz TOPLAM 13

17 Tablo: 3 -. Yılı, Makine-Teçhizat Sigortaları Talep Tablosu Sigortalı Adı:.. RİSKLER No Makine ve Teçhizat Model Miktar Önceki Sigorta Bedeli Sigorta Bedeli İnfilak, Yıldırım Dahil Deprem Seylap Dahili Su YANGIN BRANŞI Fırtına Kara Taşıt Çarpması Hava Taşıt Çarpması Duman Yer Kayması G L K H H T S Kar Ağırlığı Yangın +Tüm Ek Teminatlar EK TEMİNAT Deniz Taşıt Çarpması KAZA Hırsızlık MÜHENDİSLİK Elektronik Makine Kırılması Terör Sabotaj Taşınabilir Cihaz 14

18 Tablo: 4 -. Yılı, Emtia Sigortaları Talep Tablosu Sigortalı Adı:.. RİSKLER YANGIN BRANŞI EK TEMİNAT KAZA MÜHENDİSLİK No Emtia Miktar Sigorta Bedeli İnfilak, Yıldırım Dahil Deprem Seylap Dahili Su Fırtına Kara Taşıt Çarpması Hava Taşıt Çarpması Duman Yer Kayması G L K H H T S Kar Ağırlığı Yangın +Tüm Ek Teminatlar Deniz Taşıt Çarpması Hırsızlık Elektronik Makine Kırılması Terör Sabotaj Taşınabilir Cihaz TOPLAM 15

19 Tablo: 5 -. Yılı Emtia Abonman Sigortaları Talep Tablosu Sigortalı Adı:.. RİSKLER YANGIN BRANŞI EK TEMİNAT KAZA MÜHENDİSLİK No Emtia Abonman Miktar Sigorta Bedeli İnfilak, Yıldırım Dahil Deprem Seylap Dahili Su Fırtına Kara Taşıt Çarpması Hava Taşıt Çarpması Duman Yer Kayması G L K H H T S Kar Ağırlığı Yangın +Tüm Ek Teminatlar Deniz Taşıt Çarpması Hırsızlık Elektronik Makine Kırılması Terör Sabotaj Taşınabilir Cihaz TOPLAM 16

20 Tablo: 6-. Yılı, Kara Nakil Vasıtaları Kasko Sigorta Talep Tablosu Sigortalı Adı:.. Sıra No Plaka Markası Modeli Kullanım Tarzı Motor No Şase No Eski Poliçe No Poliçe Başlangıç Tarihi Poliçe Bitiş Tarihi Sigorta Bedeli Aksesuar Markası Aksesuar Adı Aksesuar Sigorta Bedeli Toplam Sigorta Bedeli Kasko 17

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönetmelik No: 204 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ MAYIS - 2007 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ İ

Detaylı

2016 YILI BİRİM FİYAT TEKLİF LİSTESİ

2016 YILI BİRİM FİYAT TEKLİF LİSTESİ SİGOTALI ADI : ETİ MADEN İŞLETMELEİ GENEL MÜDÜLÜĞÜ BİNALA SİGOTA BEDELİ BÜT PİM BİNA YANGIN 12.897.257,01 DEPEM (Merkez) 7.149.488,24 DEPEM (İSTANBUL BİNALAI) 1.811.437,42 DEPEM (İZMİ AMBA BİNALAI) 1.550.635,08

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

2016 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Yapılacak işlerle ilgili ayrıntılar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

2016 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Yapılacak işlerle ilgili ayrıntılar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 2016 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1 -İŞİN TANIMI Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatına ait ekli icmal tablosunda belirtilen taşınır-taşınmaz mal varlıkları

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Sorumluluk, Kontrol ve Rapor Verme, Değişiklik Esasları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak KONUT POLİÇESİ Ana Teminatlar : Yangın, Yıldırım, İnfilak Ek Teminatlar: Dahili Su Sel / Su Baskını Fırtına Yer Kayması Kara, Hava, Deniz Taşıtları Çarpması Kar Ağırlığı Hırsızlık Enkaz Kaldırma Duman

Detaylı

Eczane sigortası teminatları

Eczane sigortası teminatları Eczane sigortası Eczane sigortası teminatları Yangın, Yıldırım, İnfilak Sel veya Su Baskını Dahili Su Fırtına Kara Taşıtları Çarpması Hava Taşıtları Çarpması Yer Kayması Duman Kar Ağırlığı Kira Kaybı Alternatif

Detaylı

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Ofisim sigortası Elektronik cihaz hasarım oldu ama o cihaz poliçe de yazılmamış diye hasarımı alamadım. Evet eskiden böyle şeyler oluyordu. Ama şimdi Ofisler için ideal bir sigorta

Detaylı

2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAMENİN KAPSAMI : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve Müesseselerine ait bulunan menkul ve gayri menkullerin Nakliyat, Yangın

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu I. Genel Bilgiler 1. İşverenin (Sigortalı) Tam Ünvanı 2. İşverenin (Sigortalı) Adresi Telefon : İnternet adresi : e-mail: 3. Müteahhidin (Sigorta Ettiren) Adı,

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ

Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ MART/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA

Detaylı

2017 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2017 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1 - İŞİN TANIMI Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatına ait ekli icmal tablosunda belirtilen taşınır-taşınmaz mal varlıkları

Detaylı

MAKİNE KIRILMASI İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR Cumartesi, 10 Ağustos 2013 10:01

MAKİNE KIRILMASI İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR Cumartesi, 10 Ağustos 2013 10:01 MAKİNE KIRILMASI SİGORTASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR Genel şartlarda detaylı açıklama ve bilgilendirmeler yapılmasına karşılık,basit ve kısa olarak tanımı şöyledir. İşletmelerde bulunan makine

Detaylı

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve TİCARİ PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA YÖNERGESİ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA YÖNERGESİ TEİAŞ Yönetim Kurulunun 17.03.2005 Tarih ve 9-38 Sayılı Kararı yla Yürürlüğe Girmiştir. TEİAŞ Yönetim Kurulunun 10/05/2010 Tarih ve 12-133 Sayılı Kararı yla Yürürlüğe Girmiştir. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM

Detaylı

Başa Dön KONUT SİGORTASI

Başa Dön KONUT SİGORTASI Başa Dön KONUT SİGORTASI İçerik Yangın Branşı Konut Sigortası Ana ve Ek teminatlar Asistans Teminat Limitleri ve Muafiyetler İstisnalar Ürünler Sıkça sorulan Sorular Satın almak için 4 Neden Yangın Branşının

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Örtü Altı

Detaylı

İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013)

İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013) İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013) 1. Yangın, yangına bağlı kar kaybı, inşaat ve montaj (tüm riskler) ile elektronik cihaz ve makine

Detaylı

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 I. GENEL OLARAK...1 II. MAKİNA KIRILMASI SİGORTASININ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ...4 III. MAKİNA KIRILMASI

Detaylı

1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları. a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları. a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması 1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi çıkış kaydedilir.

Detaylı

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38 I- SİVİL RİZİKOLAR Sivil rizikolarda yangın sigortasına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde, binanın yapı tarzına ve yer aldığı deprem bölgesine göre, aşağıda Tarife Tablosu-1 de

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu nun sahibi

Detaylı

INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI

INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI 2008 GÜNDEM & Mclennan Grup Şirketleri ve Kaynakları Türkiye İnşaat-Montaj Sigortası Tanımı Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışı Kalan Haller Mutlak İstisnalar Muafiyetler

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak;

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak; SİVİL - TİCARİ RİZİKOLAR YANGIN HASARLARINDA İtfaiye raporu (Onaylı). İtfaiye müdahale etmemişse detaylı beyan, Yangın Polis veya Jandarmaya bildirilmişse tanzim ettikleri başvuru ve görgü tespit tutanakları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini,

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini, ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 412 SAYILI MAL VE HİZMET ALIMLARI YÖNETMELİĞİNİN 3/c MADDESİ GEREĞİ YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLARA AİT YÖNERGE Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD)

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) YAT SİGORTALARI SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) Teminat Sigorta Bedeli/ Teminat Limiti Yıllık Max. Tem. Limiti Tenzili Muafiyet Yat 5.000.000 % 0,5 özel % 1 ticari 3.Ş.M.M. 1.250.000/5.000.000

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88 KONU: Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. 17 Temmuz 2012

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ 1 Amaç ve

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

YILI SİGORTA HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ

YILI SİGORTA HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ Page 1 of 6 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2016 / 22997 KONU : 2016-2017 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 02 Aralık 2016 Cuma 2016-2017 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI MADDE 1-İŞİN TANIMI:

Detaylı

NAKLİYAT SİGORTALARI

NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI 1) Emtea ve Kıymet Sigortaları 2) Tekne Sigortaları Ticari Tekne Sigortaları Tekne İnşaat Sigortaları Yat Sigortaları 3) Sorumluluk Sigortaları Denizcilik Sektöründeki

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

YANGIN EK TEMİNATLAR 2017 YILI BİRİM FİYAT TEKLİF LİSTESİ. ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bandırma Lojistik Müdürlüğü

YANGIN EK TEMİNATLAR 2017 YILI BİRİM FİYAT TEKLİF LİSTESİ. ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bandırma Lojistik Müdürlüğü ETİ MADEN İŞLETMELEİ GENEL MÜDÜLÜĞÜ Bandırma Lojistik Müdürlüğü BİNALA SİGOTA BEDELİ BÜT PİM YANGIN 29.477.141,73 DEPEM 29.477.141,73 SEYLAP 29.477.141,73 DAHİLİ SU 29.477.141,73 YANGIN EK TEMİNATLA FITINA

Detaylı

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü,

Detaylı

Anadolu sigorta konut sigortası

Anadolu sigorta konut sigortası Anadolu sigorta konut sigortası ANADOLU SİGORTA KONUT SİGORTASI Kira kaybı Yangın, yıldırım, infilak Yer kayması Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar Deprem Enkaz kaldırma masrafları

Detaylı

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA 1. Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir? a) Mali sorumluluk sigortası b) Kasko sigortası c) Yangın sigortası d) Hayat sigortası 2.

Detaylı

ARTI KONUT SİGORTASI

ARTI KONUT SİGORTASI ARTI KONUT SİGORTASI Ürün Tanımı Konut Paket Sigortası; NEDİR? Tek poliçeyle bina,eşya ve konutta yaşayan bireyleri güvence altına alan, geniş kapsamlı bir paket sigorta uygulamasıdır. STANDART TEMİNATLAR

Detaylı

İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI

İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI Genel Özellikler İşyerim Güvende Sigortası, işyeri sahibi veya kiracı olarak sigortalının bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan işyeri paket

Detaylı

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/6 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri ve bunların

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Resmi Gazete Tarihi: 09.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27576 TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı Bakanlar

Detaylı

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları (subay, astsubay, istisnai memur, sivil memur, jandarma uzman, uzman erbaş, işçi ve bunların emeklileri)

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.12.2013/223-1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile kamu

Detaylı

Güvence Hesabı Yönetmeliği

Güvence Hesabı Yönetmeliği Güvence Hesabı Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) (Değişik: RG-05.03.2013-28578) Bu Yönetmeliğin amacı; 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılısigortacılık Kanununun

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

mali açıklamalar 2014/031 03.05.2014 Konu: İş Sağlığı ı Ve Güvenliği i Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı

mali açıklamalar 2014/031 03.05.2014 Konu: İş Sağlığı ı Ve Güvenliği i Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı 2014/031 03.05.2014 Konu: İş Sağlığı ı Ve Güvenliği i Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı Kamu kurum ve kuruluşları ları hariç olmak üzere ondan az çalışanı anı bulunan tehlikeli ve

Detaylı

TEBLİĞ. Sigortaları Hakkında Karar a göre yapılacak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır. A.

TEBLİĞ. Sigortaları Hakkında Karar a göre yapılacak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır. A. 9 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27576 TEBLİĞ Devlet Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 24.12.2013-28861

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 24.12.2013-28861 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 - Dayanak Madde 3 - Tanımlar ve kısaltmalar İkinci Bölüm - Destek Kapsamına

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6 ŞUBAT 2015 CUMA R.G SAYI: 29259 AMAÇ

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE SİGORTA

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE SİGORTA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE SİGORTA İçindekiler ; 1. GES sigortaları 2. Nakliyat Sigortaları 3. Emtea Sigortaları 4. Emtea sigorta türleri 5. Nakliyat emtea poliçe türleri 6. Kaşılaşabilecek hasar türleri

Detaylı

Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri www.hsbc.com.tr 444 0 424

Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri www.hsbc.com.tr 444 0 424 Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri www.hsbc.com.tr 444 0 424 HSBC Bank A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 128 Şişli 34394/İstanbul T. (0212) 376 40 00 F. (0212) 267

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesinin ihtiyaçları dikkate

Detaylı

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152)

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152) ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (Yayımlandığı R.G. Tarihi : 24.2.1992 Sayı : 21152) Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi

Detaylı

-Çelik, betonarme, karkas yapılar

-Çelik, betonarme, karkas yapılar 587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname"ye istinaden yapılacak Zorunlu Deprem Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır. 1.Tarife ve İndirimler* Yapı Tarzı I. Bölge

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ. 5 Nisan 2011

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ. 5 Nisan 2011 TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ve Sigorta Sektörü 5 Nisan 2011 1 Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ömrünü

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI KAZA SONUCU KAN PARASI OLARAK ADLANDIRILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ SINIRSIZ teminat verilebilir. BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Birleşik Kasko Sigortası Genişletilmiş

Detaylı

Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge

Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100401 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo TAMAM Uyarı TAMAM Açıklama 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR (TL)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ. HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ. HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

ACENTE NO POLİÇE NO ÜRÜN KODU BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRE(Gün)

ACENTE NO POLİÇE NO ÜRÜN KODU BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRE(Gün) SİGORTALI BİLGİLERİ Adı Soyadı / Ünvanı : YAHYA SERT TC Kimlik No : ***6508 Vergi No : 0 Müşteri No : 1714700 Adres : KURTULUŞ MAH. KIBRIS CAD. SEKİZ SOK. 47 09000 EFELER AYDIN SİGORTA ETTİREN BİLGİLERİ

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı