Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ"

Transkript

1 Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ

2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 Teşekkül Mal Varlıklarına Uygulanan Sigortalar ve Sigortalama Şekilleri... 2 Teşekkül tarafından yaptırılacak sigortalar... 2 Sigortalama şekilleri... 3 Dahili fon kapsamında değerlendirilecek sigortalar... 3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 3 Sigorta Rayiç Değerleri Tespit Komisyonunun Kuruluşu, Görevleri, Sigortaya Esas Rayiç Değer Tespiti, Sigorta Talebi ve Değerlendirilmesi... 3 Sigorta rayiç değerleri tespit komisyonunun kuruluşu... 3 Sigorta rayiç değerleri tespit komisyonunun görevleri... 4 Sigortaya esas rayiç değerlerin tespiti ile ilgili esaslar... 4 Sigorta talebi... 5 Taleplerin değerlendirilmesi... 5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM... 5 Dahili Fon İle Sigortalama... 5 Dahili fon kapsamı ve uygulama esasları... 5 Dahili fonun kaynakları ve idaresi... 6 Hasarın dahili fondan ödenmesine ait yetki limitleri... 7 BEŞİNCİ BÖLÜM... 7 Sigorta İşlemleri... 7 Sigorta ihalesi... 7 Kiralanan veya kiraya verilen mal varlıkları... 7 Hasar ihbarı ve hasarın artmasını önleyici tedbirler... 7 Hasarın belgelendirilmesi... 8 Hasarın tespiti, hasar tespit tutanağının hazırlanması... 8 Hasar bedellerinin tahsili... 9 Sigorta kapsamından çıkarma... 9 Dahili fondan hurda ve sovtajın tasfiyesi... 9 Dahili fondan hasar bedelinin rücu edilmesi ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönergede hüküm bulunmayan haller Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden önceki işlemler Yürürlük Yürütme YÖNERGE EKLERİ : Sigorta ve Dahili Fon Talep Tabloları A) Sigorta tabloları Tablo: 1 -. Yılı, Bina Sigortaları Talep Tablosu... 12

3 Tablo: 2 -. Yılı, Bina Muhteviyatı Sigortaları Talep Tablosu Tablo: 3 -. Yılı, Makine-Teçhizat Sigortaları Talep Tablosu Tablo: 4 -. Yılı, Emtia Sigortaları Talep Tablosu Tablo: 5 -. Yılı Emtia Abonman Sigortaları Talep Tablosu Tablo: 6-. Yılı, Kara Nakil Vasıtaları Kasko Sigorta Talep Tablosu Tablo: 7 -. Yılı, İş Makinaları Kasko ve Makine Kırılması Sigorta Talep Tablosu Tablo: 8 -. Yılı, Kasa Sigorta Talep Tablosu Tablo: 9 -. Yılı, Grup Abonman (Para, kıymetli evrak vs. ) Sigorta Talep Tablosu Tablo: Yılı, Trafik Sigorta Talep Tablosu Tablo: 11-. Yılı, Tehlikeli Madde ve Atık Sigorta Talep Tablosu Tablo: Yılı, Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigorta Talep Tablosu Tablo: Yılı, İşveren Sorumluluk Sigorta Talep Tablosu Tablo: Yılı, Lokomotif Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigorta Talep Tablosu Tablo: Vagon Sigortaları ve Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigorta Talep Tablosu B) Dahili fon kapsamındaki sigorta tabloları Tablo: 1-. Yılı, Mal Varlıklarına Göre Dahili Fon İcmal Tablosu Tablo: 2 -. Yılı, Binalar Dahili Fon Talep Tablosu Tablo: 3 -. Yılı, Bina Muhteviyatı (Döşeme ve Demirbaş) Dahili Fon Talep Tablosu Tablo: 4 -. Yılı, Makine-Teçhizat Dahili Fon Talep Tablosu Tablo: 5 -. Yılı, Emtia Dahili Fon Talep Tablosu Tablo: 6 -. Yılı, Kara Nakil Vasıtaları Dahili Fon (Kasko) Talep Tablosu Tablo: 7 -. Yılı, İş Makinaları Dahili Fon (Kasko) Talep Tablosu... 33

4 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Teşekkülün taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile diğer kıymetlerinin, oluşabilecek risklere ve Teşekkülün hukuki sorumluluğu nedeniyle uğrayacağı tazminat taleplerine karşı sigortalanmasında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektedir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında uygulanır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönerge, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönergede geçen: a) Aşkın sigorta: Poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigortaya konu menfaatin rizikonun gerçekleştiği andaki piyasa rayiç değerinin üstünde olması durumunu, b) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi, c) Eksik sigorta: Poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigortaya konu menfaatin rizikonun gerçekleştiği andaki piyasa rayiç değerinin altında olması durumunu, ç) Genel Müdürlük: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü, d) İşletme: Genel Müdürlüğün mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimlerini, e) Merkez teşkilatı: Daire başkanlıkları ve merkezdeki diğer birimler de dâhil olmak üzere Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlük merkezini, f) Muafiyet: Sigortalının, sigorta sözleşmesi çerçevesinde rizikonun gerçekleşmesiyle ortaya çıkan zararın önceden tespit edilmiş belli bir miktarını veya yüzdesini ya da zararın, belirlenen miktar veya yüzdenin üzerinde gerçekleşmesi halinde tamamını üstlenmesini, g) Sovtaj: Sigortaya konu menfaatin zarara uğraması neticesinde tekrar faydalanılması mümkün olan malların, parçaların veya enkazın ekonomik değerini, ğ) Taşra teşkilatı: merkez dışındaki işletme müdürlükleri ile Bandırma Lojistik Birimini, 1

5 h) Teşekkül: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını, ı) Üçüncü şahıs: Diğer kurum, kuruluş, firma ve müşteriler ile diğer gerçek kişileri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Teşekkül Mal Varlıklarına Uygulanan Sigortalar ve Sigortalama Şekilleri Teşekkül tarafından yaptırılacak sigortalar MADDE 5 (1) Teşekkülün taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile diğer kıymetlerin risklerine ve hukuki sorumluluğu nedeniyle uğrayacağı tazminat taleplerine karşı yürürlükte bulunan mevzuat ve sigorta genel şartları esas alınarak, sigortacılık yapmakla ilgili Hazine Müsteşarlığından ruhsat almış sigorta şirketlerine veya Teşekkülde karşılık ayrılarak oluşturulan dahili fon kapsamında; ikinci fıkrada açıklanan sigorta branşlarında, ihtiyaca göre diğer branşlarında yaptırılır. (2) Teşekkülce yaptırılacak sigorta branşları: a) Yangın sigortaları (yıldırım, infilak dâhil). b) Nakliyat sigortaları; 1) Emtia nakliyat sigortaları; yurt içi nakliyat sigortaları, yurt dışı (ithalat-ihracat) nakliyat sigortaları. 2) Kıymet (para ve kıymetli evrak) nakliyat sigortaları; yurt içi, yurt dışı. c) Kaza sigortaları; 1) Kasko sigortaları; tam kasko sigortaları, 2) Zorunlu mali sorumluluk sigortaları; kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortaları (trafik sigortaları), depolama ve taşıma tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortaları, 3) Motorlu kara taşıt araçları ihtiyari mali sorumluluk sigortaları, 4) Hırsızlık sigortaları, 5) Cam kırılması sigortaları. ç) Mühendislik sigortaları; inşaat all risks sigortaları, montaj all risks sigortaları, makine kırılması sigortaları, elektronik cihaz sigortaları. d) Sorumluluk sigortaları; 1) İşveren sorumluluk sigortaları, 2) Üçüncü şahıs sorumluluk sigortaları (Asansör sorumluluk dahil). 2

6 Sigortalama şekilleri MADDE 6 (1) Sigortalama şekilleri aşağıda belirtilmiştir. a) Dahili fon; riski az olması nedeniyle sigorta kapsamı dışında tutulan mal varlıklarının, bu Yönergede açıklanan ve sigorta tekniğinin kabul ettiği risklere karşı, Teşekkülce karşılık ayrılarak Genel Müdürlük merkezinde ve işletme müdürlüklerinde oluşturulan fondan yapılan sigortaları. b) Sigorta; yapılacak ihale sonucunda sigorta şirketi ile imzalanacak sözleşme ile dahili fon kapsamı dışında kalan Teşekkülün mal varlıklarında olabilecek risklere karşı teminat alınması. Dahili fon kapsamında değerlendirilecek sigortalar MADDE 7 (1) Dahili fon ile yapılacak sigortalar aşağıda belirtilmiştir. a) Yangın ve yangın ek teminatları kapsamında değerlendirilen sigortalar, b) İthalat ve ihracat nakliyat sigortaları ile yurt içi gemi nakliyat sigortaları haricindeki emtia nakliyat sigortaları (nakliyat all risks sigortaları), c) Kara nakil vasıtaları ile iş makinelerinin kasko sigortaları, ç) Kasa hırsızlık sigortaları hariç hırsızlık sigortaları, d) Cam kırılması sigortaları, e) Elektronik cihaz sigortaları, f) Makine kırılması sigortaları. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sigorta Rayiç Değerleri Tespit Komisyonunun Kuruluşu, Görevleri, Sigortaya Esas Rayiç Değer Tespiti, Sigorta Talebi ve Değerlendirilmesi Sigorta rayiç değerleri tespit komisyonunun kuruluşu MADDE 8 (1) Bu Yönergenin 9 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere teşekkül merkez ve taşra teşkilatında Sigorta Rayiç Değerleri Tespit Komisyonunun teşkil edilmesi ile ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır. a) Merkez teşkilatında; Satınalma Dairesi Başkanlığının Koordinatörlüğünde, Satınalma Dairesi Başkanlığından iki, Mali İşler Dairesi Başkanlığından iki ve diğer daire başkanlıklarından birer eleman ve ayrıca komisyonda görevlendirilecek makine, elektrik ve inşaat mühendislerinden oluşturulur. İstanbul daki misafirhane binasındaki taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile İstanbul daki diğer bina ve varlıkları Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığınca, İstanbul ve İzmir deki depoların varlıkları ise Lojistik Dairesi Başkanlığınca tespit edildikten sonra merkez teşkilatında oluşan komisyon tarafından sigorta rayiç bedelleri belirlenir. 3

7 b) Taşra teşkilatında; 1) İşletme müdürlüklerinde; işletme müdürünce, işletme müdür yardımcısının başkanlığında, Satınalma ve Malzeme Yönetim Biriminden iki, muhasebe biriminden bir, ilgili birimlerden birer eleman ve ayrıca komisyonda görevlendirilecek makine, elektrik ve inşaat mühendislerinden, 2) Bandırma Lojistik Biriminde; birim sorumlusunun başkanlığında, en az üç kişiden, oluşturulur ve bu komisyonlar, her yıl Mart ayının ilk haftasında teşkil ettirilir. Sigorta rayiç değerleri tespit komisyonunun görevleri MADDE 9 (1) Teşekkül merkez ve taşra teşkilatında oluşturulacak sigorta rayiç değerleri tespit komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Sigortalanması gerekli görülen varlıkların dahili fon veya sigorta ayrımı ile bu varlıkların maruz kalabileceği uygun risklerin tespitini yapmak, b) Sigorta değerinin eksik ve aşkın sigorta kapsamına girmemesi için söz konusu mal varlıklarının sigortaya esas piyasa rayiç değerlerini belirlemek, c) Kullanım tarzlarına göre ihtiyari mali sorumluluk sigortaları yapılacak araçlar ile bu araçların; kaza başına maddi tazminat limiti ile ölüm hali ve tedavi giderleri dahil bedeni tazminatın şahıs başına ve kaza başına azami limitlerini Türk Lirası olarak belirlemek. (2) Komisyonlar; Teşekkül mal varlıklarının bir sonraki yıla ait sigortalarına ilişkin sigorta rayiç değerleri ile risk tespiti çalışmalarını, bu Yönergenin 10 uncu maddesinde belirtilen esaslar dahilinde tamamlayarak, düzenleyecekleri dahili fon ve sigorta talep tablolarını, ilgili birimlerin amirlerince onaylanmasını müteakip, her yılın Nisan ayı sonuna kadar Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi (ERP) kapsamındaki ilgili tablolarına girişleri yapılır ve Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderilir. Sigortaya esas rayiç değerlerin tespiti ile ilgili esaslar MADDE 10 (1) Mal varlıklarının sigortaya esas rayiç değer tespiti ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir. a) Arsa bedeli hariç binalar ile bina muhteviyatı; her türlü döşeme ve demirbaşlar ile elektrik aksamı dahil makine ve teçhizatların sigortaya esas değerleri piyasa rayiç değeri üzerinden ve/veya bu varlıkların bir önceki yıla ait sigorta değerlerinin, Resmî Gazete de yayımlanan bir önceki yılın yeniden değerleme oranında artırılarak bulunacak değerlerden, ikinci fıkrada belirtilen oranlarda amortisman tenzil edilerek sigortaya esas rayiç değerleri tespit edilir. b) Kara nakil vasıtalarının sigortaya esas rayiç bedelleri; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince yayımlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde belirtilen değerler üzerinden, kasko değer listesinde bulunmayan araçlar ile iş makinelerinin sigortaya esas bedelleri ise piyasa rayiç değerleri üzerinden tespit edilir. c) Cam, ayna, flexiglasslar ve vitrayların sigortaya esas rayiç değerleri piyasa rayiç değerleri üzerinden tespit edilir. 4

8 ç) Emtia grubuna giren tüm üretim girdisi hammaddeler, satılmak üzere üretilen mamul ve yarı mamul ürünler, yakıtlar ile ambarlardaki malzemelerin mevcutlarında azalma veya artmaya göre cari yıl içindeki değerlerinde meydana gelebilecek değişiklikler de dikkate alınarak, azami mal mevcutlarının fiili değerlerinin toplamı üzerinden sigortaya esas değerleri tespit edilir. (2) Elektrik aksamı dahil makine-teçhizat için; yüzde beş (%5), bina ve bina muhteviyatı döşeme ve demirbaşlar için; yüzde ikibuçuk (%2,5) oranında amortisman tenzil edilir. (3) Amortisman oranları gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulunca değiştirilir. (4) Sorumluluk sigorta tazminat limitleri Satınalma Dairesi Başkanlığının Sigorta Birimince yıllık olarak belirlenir ve gerekli hallerde güncellenir. Sigorta talebi MADDE 11 (1) Sigorta talebinin bildirilmesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Bina, bina muhteviyatı; döşeme ve demirbaşlar ile makine-teçhizat, emtia, kara nakil vasıtaları ve iş makineleri, kasa muhteviyatı, para ve kıymetli evrak (abonman), cam, ayna, plexiglasslar ve vitraylar ile yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin sigortaya esas bilgileri içeren dahili fon veya sigorta talepleri, b) Kara nakil vasıtalarına, ihtiyari mali sorumluluk sigortası istenmesi halinde, sigortaya esas bilgileri içeren kara nakil vasıtaları dahili fon veya kasko sigorta talepleri,, c) Yıl içersinde satın alınarak girişi yapılan mal varlıklarının istenen sigortaya esas bilgileri içeren dahili fon veya sigorta talepleri, ERP kapsamındaki tablolarına girişleri yapılır. Söz konusu tablolar, Satınalma Dairesi Başkanlığına bildirilir. ç) Nakliyat sigortası yaptırılacak emtia veya kıymet (Para, kıymetli evrak, maden) ile ilgili bilgiler sevkten önce, daha sonra yazılı teyidi de yapılmak üzere, telefon, faks ve e.posta yoluyla Satınalma Dairesi Başkanlığına bildirilir. Taleplerin değerlendirilmesi MADDE 12 (1) Sigorta ve dahili fon talepleri; mal varlıklarının sigortaya esas rayiç bedelleri ile uygun risklerin istenip istenmediği ve dahili fon-sigorta ayırımının, bu Yönerge hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı yönünden, Satınalma Dairesi Başkanlığınca incelenerek, dahili fon ve sigorta kapsamında sigortalanacak mal varlıklarının sigortaya esas toplam değerleri tespit edilir. Dahili fon kapsamı ve uygulama esasları DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Dahili Fon İle Sigortalama MADDE 13 (1) Teşekkül merkez ve taşra teşkilatında dahili fon ile sigortalamada aşağıdaki esaslar uygulanır; a) Riski az olan mal varlıklarının dahili fon kapsamında sigortalanması esastır. 5

9 b) Dahili fon kapsamına alınması kesinleşmiş mal varlıklarının ERP kapsamında girişleri yapılır. Mal varlıklarının dahili fon talep tablolarında tespit edilen risklere karşı sigortalanması ile ilgili işlemler yönetim kurulu kararını müteakip gerçekleştirilir. c) Satınalma Dairesi Başkanlığınca; yönetim kurulu kararıyla birlikte, kendi bünyelerinde mevcut dahili fondan sigorta primlerinin ayrılmasıyla, mal varlıklarının sigortası başlar ve bir yıl süreyle devam eder. ç) Bandırma Lojistik Birimi, İstanbul ve İzmir deki depolar ve İstanbul daki misafirhane binasındaki mal varlıkları ile merkez teşkilatı mal varlıklarının dahili fon talep tablolarında belirtilen risklere karşı sigortalanması; Satınalma Dairesi Başkanlığınca her sigorta branşında fon mektubu kesilerek ve fon mektupları prim tutarlarının Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilmesi suretiyle, dahili fondan sigortaları yapılarak güvence altına alınır. d) Yıl içerisinde dahili fondan sigortası yenilenecek mal varlıkları ile yeni sigortaları yapılacak olan mal varlıklarının talep konusu riskleri de ilgili birimlerce tespit edilerek, merkez teşkilatında; Satınalma Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise; işletme müdürlüklerinin ilgili birimlerine yazı ile bildirimde bulunulur. Bu birimlerce, Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya muhasebe birimlerine prim mahsubunun bildirilmesiyle, varlıkların dahili fondan sigortası yapılır. e) Bir yıldan az, kısa süreli dahili fonda; tespit edilen fiyatlara, gün hesabı uygulanarak kısa süreli sigortalar yaptırılır. f) Dahili fondan yapılan sigortalarda muafiyet uygulanmaz. g) Dahili fon primleri; ihaleyi kazanan sigorta şirketinin teklifinde, branşlara göre belirlenen sigorta fiyatlarının altında kalmaması kaydıyla, Satınalma Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. ğ) Dahili fondan sigortalanan varlıklarda meydana gelen hasar bedelleri; gerçekleşen riskin sigorta genel şartlarına uygun olması ve sigorta tekniğinin gerektirdiği belgeleri ihtiva eden dosyanın hazırlanması halinde, yetki limitleri dahilinde onaylanarak ödeme kararı kesinleşir. h) Bir kaza sonucu olmayıp normal kullanmadan kaynaklanan bozulma, yıpranma, tamir ve parça değiştirilmesi gibi masraflar dahili fondan temin edilmez. ı) Çalınan mallar bulunmuş ancak, kısmi hasara uğramış ise bu hasarın, takdir edilen bedeli dahili fondan tazmin edilir. Dahili fonun kaynakları ve idaresi MADDE 14 (1) Dahili fonunun kaynakları ve idaresi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir. a) Teşekkülün merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında işletme müdürlükleri dışında, Teşekkülün hiç bir birimi dahili fon oluşturamaz ve bu fonlardan sigorta yapamaz. b) Dahili fonun kaynakları; fonda birikmiş kaynaklar, dahili fondan temin olunan sigortalar için ayrılan primler, dahili fondan tazmin edilip de olayda kusurlu bulunan gerçek ve tüzel kişilere rücu edilerek tahsil edilen hasar bedelleri ile fondan hasar tazminatı yapılmış ancak, kullanılmayacak durumda bulunan hurda halindeki varlıkların satışından elde edilen meblağlardan oluşur. c) Fonda birikmiş ve birikecek meblağlar, sigorta türlerine göre ayrı ayrı kayıtları tutularak işletmelerde muhasebe birimlerince, Genel Müdürlükte ise Mali İşler Dairesi Başkanlığınca "Dahili Fon" adı altında açılacak tek bir hesapta toplanır ve hesap mahsupları da bu hesaptan yapılır. 6

10 ç) Dahili fona ait işlemler, merkez teşkilatında; Satınalma Dairesi Başkanlığı ile Mali İşler Dairesi Başkanlığınca, taşra teşkilatında ise; işletme müdürlüklerinde satınalma ve malzeme yönetim birimleri ile muhasebe birimlerince yerine getirilir. d) İşletme müdürlüklerince, yıl içerisinde yapılan dahili fona ait prim toplamı ile fondan tazmin edilen toplam hasar bedelleri ve diğer bilgiler cari yıl sonunda en geç Şubat ayı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğe tablo halinde rapor edilir. Hasarın dahili fondan ödenmesine ait yetki limitleri MADDE 15 (1) Hasarın dahili fondan ödenmesine ait yetki limitleri; Satınalma Dairesi Başkanlığının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Sigorta ihalesi BEŞİNCİ BÖLÜM Sigorta İşlemleri MADDE 16 (1) Sigorta ihalesi; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Kiralanan veya kiraya verilen mal varlıkları MADDE 17 (1) Kiralanan veya kiraya verilen mal varlıklarının sigortalanması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Teşekkül adına kiralanan mal varlıkları; kira sözleşmesinde belirtilmek suretiyle kiraya veren veya kiralayan tarafından, kira süresince sigorta ile teminat altına alınır. b) Teşekkül tarafından kiraya verilen mal varlıklarının; kira sözleşmesinde yer verilecek hüküm çerçevesinde, kiracı tarafından prim ödenmek suretiyle Teşekkül adına kira sözleşmesi süresince sigortaları yaptırılır. Bu sigortalar Yönergenin ilgili maddelerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sigorta türüne göre yapılır. Hasar ihbarı ve hasarın artmasını önleyici tedbirler MADDE 18 (1) Dahili fon ve sigorta ile teminat altına alınmış kıymet ve varlıklarda; hasar, ziya, sirkat, noksanlık, kaza ve mali sorumluluk gibi risklerin gerçekleşmesi durumunda, sigortalı birimce veya sigortalı varlıktan sorumlu personel tarafından ihbarın yapılması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Dahili fon veya sigorta ile teminat altına alınmış varlık veya kıymetlerdeki hasarın daha fazla artmasını önlemek, olayın oluş şeklini belirlemek ve gerçekleşmiş hasar durumunun bir tutanak ile tespit edilmesini sağlamak amacıyla; itfaiye teşkilatı, polis veya jandarma ile diğer ilgili kurum, kuruluş veya birimler derhal haberdar edilerek, olay daha sonra yazılı teyidi de yapılmak üzere telefon, faks veya E.Posta ile merkez teşkilatında; Satınalma Dairesi Başkanlığına, b) İşletme müdürlüklerinde ise satınalma ve malzeme yönetim birimine iletilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanır. (2) Satınalma Dairesi Başkanlığınca, riskin gerçekleştiği hususu sigorta şirketine bildirilir ve durumun tespiti için hasar mahalline veya onarımın yapılacağı mahale sigorta eksperi istenir. 7

11 (3) Hasar meydana geldikten sonra riske maruz kalan varlıklarda gerekli güvenlik ve kurtarıcı tedbirler alınarak hasarın artması önlenir. Sigortalı varlıkların durumları, kurtarma ve güvenlik tedbiri sonucu gerçekleşen değişiklikler hariç aynen muhafaza edilir. Hasarın belgelendirilmesi MADDE 19 (1) Sigorta ve dahili fonda hasarın belgelendirilmesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Sigorta veya dahili fondan teminat altına alınmış varlıklarda riskin gerçekleşmesi sonucu meydana gelen hasarın oluş şekli, sigorta branşına göre; itfaiye teşkilatı, polis veya jandarma ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan hasar raporu veya tutanağının tanzimi talep edilerek belgelendirilir. b) Adli birimler ile diğer resmi kurum veya kuruluşlardan hasar raporunun temin edilemediği durumlarda, sigortalı birim yetkililerince hasar tutanağı hazırlanır. Ancak, ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan kazalar ile hırsızlık, silahlı gasp ve soygun hadiselerinde adli makamlardan rapor tanzimi zorunludur. c) Birim yetkililerince hazırlanacak hasar tutanağında; 1) Olayın meydana geldiği mahal, gün ve tespit edilmiş ise saati, 2) Hasarın oluş şekli, 3) Hasar sonucu zarar gören varlıkların tespiti ile ilgili hususlar yer alır. Hasar tutanağı dört nüsha olarak hazırlanır. Hasar tutanağının aslı ile birlikte iki nüshası merkezde; Satınalma Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise; ilgili işletme müdürlüğüne gönderilir ve bir nüshası da biriminde saklanır. ç) Emtia nakliyat sigortası kapsamında teminat altına alınmış ithal/ihraç veya yurt içi sevk edilen mallarda hasar veya noksanlık varsa; 1) Gemi ile gelen ve/veya giden mallarda; hasar, gemi acentesi ile mutabık kalınarak konşimentosuna şerh yazılır. 2) Tren ile gelen ve/veya giden mallarda; hasar, istasyon şefi ile birlikte müşterek bir zabıtla tespit edilir. 3) Kamyon ile gelen ve/veya giden mallarda; hasar, sevk irsaliyesine hasar ve noksanlıkla ilgili şerh yazılarak, araç şoförü ile birlikte imzalanarak teslim ve tesellüm tutanağına hasarlı mal miktarı kaydedilir. 4) Nakliye firması ile gelen ve/veya giden mallarda; hasar, teslim kağıdına şerh yazılarak, firma ile sigortalı birim yetkililerince müşterek olarak zabıt tutulur. Hasarın tespiti, hasar tespit tutanağının hazırlanması MADDE 20 (1) Sigorta ve dahili fonda hasarın tespiti ve hasar tespit tutanağının hazırlanması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Sigortalı varlıklarda meydana gelen hasarlar eksper ile birlikte sigortalı birim yetkililerince tespit edilir. Sigorta eksperinin görevlendirilmediği durumlarda, sigorta şirketinin talebi ile hasar bedeli belge (Fatura) karşılığı şeklinde de belirlenebilir. 8

12 b) Dahili fonda; hasar ihbarının yapılmasını takiben, sigortalı birimin amirince Hasar Tespit Komisyonu teşkil edilerek hasarın tespiti yapılır ve hasar tespit tutanağı düzenlenir. (2) Hasar tespit tutanağı dört nüsha olarak hazırlanır. Hasar tespit tutanağının aslı ile birlikte iki nüshası merkezde Satınalma Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise ilgili işletme müdürlüğüne gönderilir ve bir nüshası da biriminde saklanır. Hasar bedellerinin tahsili MADDE 21 (1) Hasar bedellerinin tahsili ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir. a) Sigortada; 1) Riskin gerçekleşmesi sonucu meydana gelen hasarlara ilişkin, hasar dosyasının Satınalma Dairesi Başkanlığına intikal etmesini takiben, bu Yönerge hükümleri, sigorta ihale sözleşmesi hükümleri ile sigorta genel şartları çerçevesinde gerekli değerlendirilme yapılarak, hasar dosyası sigorta şirketine iletilir. 2) Sigorta şirketinden tahsil edilen hasar bedeli sigortalı birim adına alacak kaydı için Mali İşler Dairesi Başkanlığına yazılır ve hasar dosyası kapatılır. b) Dahili fonda; 1) İlgili belge ve bilgileri ihtiva eden hasar dosyasının tamamlanmasını takiben, hasarın dahili fondan ödenmesine ait yetki limitleri çerçevesinde ilgili makamca onaylanmasını müteakip ödeme kararı kesinleşir. 2) Kesinleşmiş hasar veya noksanlık bedelinin dahili fondan tahsil edilerek ilgili birim adına alacak kaydı için merkez teşkilatında; Mali İşler Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise; işletme müdürlüklerinin muhasebe birimlerine yazılır ve hasar dosyası kapatılır. 3) Teşekkül varlıklarında hasar veya noksanlığın meydana gelmesinde, hakiki ve hükmi şahısların bir kusuru varsa, Teşekkül zararının tahsiline ait işlemlere başlanmak üzere, bunlar hakkında gerekli adli ve idari işlemin yapılması için hasar dosyası Hukuk Müşavirliğine gönderilir ve alınan tazminat dahili fona alacak kaydedilir. Sigorta kapsamından çıkarma MADDE 22 (1) Sigortalı varlıkların sigorta kapsamından çıkartılması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Sigortalı varlıklarının satılması, devir edilmesi, hasar sonucu kullanılmaz hale gelerek hurdaya ayrılması veya gerek görülen diğer hallerde; sigorta poliçesinin iptali ve işlemeyen günlere isabet eden prim tutarının tahsili için ilgili sigorta şirketine bildirimde bulunulur. Sigorta şirketinden tahsil edilen prim tutarının ilgili birim adına alacak kaydı için Mali İşler Dairesi Başkanlığına yazılır. b) Dahili fon kapsamındaki mal varlıklarının, bu maddenin (a) bendinde belirtilen hallerde, dahili fon mektubu iptal edilerek, işlemeyen günlere isabet eden prim tutarı ilgili birim adına alacak kaydettirilir. Dahili fondan hurda ve sovtajın tasfiyesi MADDE 23 (1) Hasara uğramış mal varlıklarının, yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda, söz konusu hasarın tamirinin ekonomik olmaması veya yapılan masrafın bu malın piyasa rayiç değerini aşmasının söz konusu olduğu hallerde; hasarlı mal pert-total (hurda) olarak 9

13 değerlendirilir. Hasarlı malın satılmasında menfaat var ise hasar tespit komisyonunca hasarlı malın bedeli (sovtajı) tespit edilerek bir tutanakla belgelendirilir. Bu tutanak esas alınarak, hasarlı malın satışı yapılır ve bedeli dahili fona gelir kaydedilir. Dahili fondan hasar bedelinin rücu edilmesi MADDE 24 (1) Dahili fon kapsamında sigorta ettirilen kara nakil vasıtaları ile iş makinelerinin kaza yapmaları halinde; hasar bedelinin rücu edilmesi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir. a) Teşekküle ait kara nakil vasıtaları ile iş makinelerinde meydana gelen kaza, Trafik Kaza Tespit Raporunda belirtilen kusur oranına, bu raporun düzenlenme imkânının bulunmadığı halde ise işletme müdürü veya işletme müdür yardımcısı tarafından oluşturulacak hasar tespit komisyonunca tespit edilecek olan kusur oranına göre rücu işlemi yapılır. b) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre veya yürürlükte bulunan Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortaları Genel Şartlarının "Teminat Dışı Kalan Haller" maddesinde belirtilen hükümler haricinde, Teşekküle ait nakil vasıtalarında meydana gelen hasar bedelleri dahili fon hesabından ödenir. c) Ödenen hasar tazminatı, vasıta kullanmasına engel bir hali bulunmayan Teşekkül personeline, kaza raporunda veya işletme müdürlüğünde oluşturulacak hasar tespit komisyonunun raporunda belirlenecek olan kusur oranına tekabül eden meblağın beşte biri oranında rücu edilir. Rücu edilmeyen beşte dört oranında hasar bedeli ise dahili fondan ödenir. Rücu edilen meblağ en fazla on taksitte kusurlu personelden tahsil edilerek dahili fona alacak kaydedilir. Gerekli görülen hallerde, ilgili personel hakkında disiplin takibatı yapılır. Ancak, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre veya Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortaları Genel Şartlarının "Teminat Dışı Kalan Haller" maddesinde belirtilen hükümlerden birisini işlemiş olması nedeniyle hasara sebebiyet vermiş personele, söz konusu kaza neticesinde fondan ödenmiş olan hasarın tamamı rücu edilerek, tahsil edilen tazminat dahili fona alacak kaydedilir. Ödemede herhangi bir indirim yapılmaz ve taksit süresi altı aydan fazla olamaz. ç) Aracın, kazada üçüncü şahıslara zarar vermesi halinde, açılacak dava neticesinde kesinleşecek olan mahkeme kararına göre işlem yapılır. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönergede hüküm bulunmayan haller MADDE 25 (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu Yönergenin uygulanması ile ilgili her türlü tereddütleri gidermeye yönetim kurulu yetkilidir. Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden önceki işlemler MADDE 26- (1) 2/9/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sigorta İşleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre başlatılmış sigorta işlemleri; bu Yönerge hükümlerine, sigorta şirketleri ile akdedilmiş sözleşme ve şartnameye ve Yönetim Kurulu kararına göre yapılır. 10

14 Yürürlük MADDE 27 (1) Bu Yönerge; Yönetim Kurulunun tarihli ve 580/1 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, 2/9/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sigorta İşleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 28 - Bu Yönerge hükümlerini, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür. 11

15 YÖNERGE EKLERİ : Sigorta ve Dahili Fon Talep Tabloları A) Sigorta tabloları Tablo: 1 -. Yılı, Bina Sigortaları Talep Tablosu Sigortalı Adı:.. RİSKLER No Binalar Bina Yapı Tarzı Miktar Önceki Sigorta Bedeli Sigorta Bedeli İnfilak, Yıldırım Dahil Deprem Seylap Dahili Su YANGIN BRANŞI Fırtına Kara Taşıt Çarpması Hava Taşıt Çarpması Duman Yer Kayması G L K H H T S Kar Ağırlığı Yangın +Tüm Ek Teminatlar EK TEMİNAT Deniz Taşıt Çarpması KAZA Hırsızlık MÜHENDİSLİK Elektronik Makine Kırılması Terör Sabotaj Taşınabilir Cihaz TOPLAM 12

16 Tablo: 2 -. Yılı, Bina Muhteviyatı Sigortaları Talep Tablosu Sigortalı Adı:.. RİSKLER YANGIN BRANŞI EK TEMİNAT KAZA MÜHENDİSLİK No Bina Muhteviyatı Miktar Sigorta Bedeli İnfilak, Yıldırım Dahil Deprem Seylap Dahili Su Fırtına Kara Taşıt Çarpması Hava Taşıt Çarpması Duman Yer Kayması G L K H H T S Kar Ağırlığı Yangın +Tüm Ek Teminatlar Deniz Taşıt Çarpması Hırsızlık Elektronik Makine Kırılması Terör Sabotaj Taşınabilir Cihaz TOPLAM 13

17 Tablo: 3 -. Yılı, Makine-Teçhizat Sigortaları Talep Tablosu Sigortalı Adı:.. RİSKLER No Makine ve Teçhizat Model Miktar Önceki Sigorta Bedeli Sigorta Bedeli İnfilak, Yıldırım Dahil Deprem Seylap Dahili Su YANGIN BRANŞI Fırtına Kara Taşıt Çarpması Hava Taşıt Çarpması Duman Yer Kayması G L K H H T S Kar Ağırlığı Yangın +Tüm Ek Teminatlar EK TEMİNAT Deniz Taşıt Çarpması KAZA Hırsızlık MÜHENDİSLİK Elektronik Makine Kırılması Terör Sabotaj Taşınabilir Cihaz 14

18 Tablo: 4 -. Yılı, Emtia Sigortaları Talep Tablosu Sigortalı Adı:.. RİSKLER YANGIN BRANŞI EK TEMİNAT KAZA MÜHENDİSLİK No Emtia Miktar Sigorta Bedeli İnfilak, Yıldırım Dahil Deprem Seylap Dahili Su Fırtına Kara Taşıt Çarpması Hava Taşıt Çarpması Duman Yer Kayması G L K H H T S Kar Ağırlığı Yangın +Tüm Ek Teminatlar Deniz Taşıt Çarpması Hırsızlık Elektronik Makine Kırılması Terör Sabotaj Taşınabilir Cihaz TOPLAM 15

19 Tablo: 5 -. Yılı Emtia Abonman Sigortaları Talep Tablosu Sigortalı Adı:.. RİSKLER YANGIN BRANŞI EK TEMİNAT KAZA MÜHENDİSLİK No Emtia Abonman Miktar Sigorta Bedeli İnfilak, Yıldırım Dahil Deprem Seylap Dahili Su Fırtına Kara Taşıt Çarpması Hava Taşıt Çarpması Duman Yer Kayması G L K H H T S Kar Ağırlığı Yangın +Tüm Ek Teminatlar Deniz Taşıt Çarpması Hırsızlık Elektronik Makine Kırılması Terör Sabotaj Taşınabilir Cihaz TOPLAM 16

20 Tablo: 6-. Yılı, Kara Nakil Vasıtaları Kasko Sigorta Talep Tablosu Sigortalı Adı:.. Sıra No Plaka Markası Modeli Kullanım Tarzı Motor No Şase No Eski Poliçe No Poliçe Başlangıç Tarihi Poliçe Bitiş Tarihi Sigorta Bedeli Aksesuar Markası Aksesuar Adı Aksesuar Sigorta Bedeli Toplam Sigorta Bedeli Kasko 17

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ 2007 (Bu Yönerge, Yönetim Kurulunun 05.10.2007 tarih ve 26/480 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.) SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler KOBİ SİGORTA PAKETİ Genel Özellikler KOBİ Sigorta Paketi, küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin, bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları. Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko)

AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları. Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko) AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko) ÖZEL KOSULLAR / AÇIKLAMALAR / TEMİNAT KLOZLARI Muafiyetler: Muafiyet Klozu Sigortalının poliçede belirtilen aracının BMW,

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mal ve/veya hizmet satımı, devredilmesi,

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ 5355 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2007 No : 2007/13058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/3/1950 No : 5659

Detaylı

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları İşimin Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI A.1. AMAÇ Bu Genel Şartların amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araç işletenlere yüklenen

Detaylı

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, PTT A.Ş.ve bağlı

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

30 Eylül 2014 itibariyle Yapı Kredi Sigorta A.Ş nin ( Şirket ) nihai ana ortağı AllianzSE dir

30 Eylül 2014 itibariyle Yapı Kredi Sigorta A.Ş nin ( Şirket ) nihai ana ortağı AllianzSE dir 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı: 30 Eylül 2014 itibariyle Yapı Kredi Sigorta A.Ş nin ( Şirket ) nihai ana ortağı AllianzSE dir 1.2 Kuruluşun ikametgâhı ve yasal yapısı, Şirket olarak oluştuğu ülke

Detaylı

HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz ve Hyundai Assan işbirliğiyle oluşturulan Hyundai Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Hyundai marka otomobil, kamyonet, minibüs tipi araçlar için kapsamı ve teminatları

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER VE MUHASEBE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER VE MUHASEBE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER VE MUHASEBE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191 T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191 Stok No: 150.0001-009733 (175X250) 2006 ANKARA - 2006 Sayfa:1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları Site Paket Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar

OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar OTO SİGORTALARI KLOZLAR Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar OTO KAZA TEKNİK KLOZLAR... 3 KASKO KLOZLARI... 3 Kasko Paket Sigortası Teminat Kapsamı Klozu... 3 Sigorta Konusu ve Kapsamı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28642 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4614 Rekabet

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SABİT KIYMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Ve Tanımlar 1. Amaç... 06 2. Kapsam... 06 3. Hukuki dayanak...

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SABİT KIYMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Ve Tanımlar 1. Amaç... 06 2. Kapsam... 06 3. Hukuki dayanak... 1 2 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SABİT KIYMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Ve Tanımlar 1. Amaç... 06 2. Kapsam... 06 3. Hukuki dayanak... 06 4. Tanımlar... 06 İKİNCİ BÖLÜM Doğrudan Gider

Detaylı

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Fiba Bireysel Kasko Sigortası ; Sigortalının farklı ihtiyaçlarına ve meslek durumuna göre güvence sağlayan sigorta

Detaylı

Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı

Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı Demirbaş kayıtlarının oluşturulması Hurdaya ayırma işlemleri Amortisman işlemleri Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait

Detaylı