SGORTACILIK HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SGORTACILIK HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI"

Transkript

1 SGORTACILIK HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI OTO KAZA BRANI LE LGL; I- KASKO POLÇES 1-Kasko sigorta poliçesi kapsamında; hasar nedeniyle, karılanabilir mi? karı araca verdiimiz zararlar da Kasko sigorta poliçesi, sigortalının kendi aracında oluan hasarı karılamaktadır. Karı araçta meydana gelen hasarlar, daha açık bir deyile üçüncü ahısların araçlarında oluan zararlar, trafik sigorta poliçesinden karılanır. Ancak trafik sigorta poliçesi teminatının tamamı zarar gören üçüncü kiiye ödendikten sonra, karılanamayan kısım için kasko sigorta poliçesi ile verilen ihtiyari mali mesuliyet teminatı devreye girerek poliçede belirtilen teminat limitleri kadar, üçüncü ahsa ödeme yapılacaktır. 2- Kasko sigortalı aracın ruhsat sahibi deitiinde, aracı yeni alan kii kasko sigortasını devir alabilir mi? Kasko Sigortası Genel artlarının Menfaat Sahibinin Deimesi balıklı C.5. maddesine göre Sözleme süresi içinde, menfaat sahibinin deimesi halinde, sigorta sözlemesi kendiliinden feshedilmi olur ve feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir. Bu durumda aracın mülkiyetinde bir deiiklik olduu takdirde (noter satıı olsun-olmasın) poliçe münfesih olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra meydana gelebilecek hasar talepleri karılanamaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir ve aracı satın alan yeni ruhsat sahibi, kendi adına, kasko sigorta poliçesi tanzim ettirir.. 3-Kasko sigortası yaptırdıım aracı, poliçesi vadesi içerisinde satıp, baka bir araç satın aldıım takdirde, önceki kasko poliçemin devamı salanabilir mi? Mevcut kasko poliçelerimizde, sigorta konusu araç mülkiyetinin poliçe vadesi içerisinde deimesine karın; sigortalının, poliçe vadesi bitim tarihi ile sınırlı olmak kaydıyla, aynı tarife grubuna giren bir baka aracın sahibi olduunu, Generali Sigorta ya bildirmesi halinde, sigortasının devamı salanmaktadır. Bu durumda sigorta sözlemesi, Kara Taıtları Kasko Sigortası Genel artları Madde C.5. hükmü hilafına münfesih sayılmaz ve vade bitim tarihi, teminatın durduu süre kadar uzatılmak suretiyle poliçenin devamı salanır. Ancak sigortalının farklı kullanım tarzında bir araç alması halinde hasarsızlık indirim hakkı sona erer. 4-Kasko poliçe primleri poliçede belirtilen tarihlerde ödenmezse sigorta irketinden hasar tazminatı alabilir miyiz? Kasko sigorta poliçenin Prim Ödeme Klozunda Sigorta irketinin sorumluluu; sigorta priminin pein ödenmesi kararlatırılmı ise tamamının, taksitle ödenmesi kararlatırılmı ise ilk taksitinin ödenmesi ile balar. Sigorta ettiren, taksitlerden herhangi birini vadesinde ödememi ise temerrüde düer. Temerrüt halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır ve aynı kanunun 107. maddesinin 3. 1

2 bendi uyarınca, herhangi bir mehil ve ihtara gerek kalmaksızın sigorta akti (poliçe) fesih edilmi olur, denmitir. Bu nedenle poliçe primleri, poliçede yazılı tarihlerde ödenmediyse, hasar tazminat talebi karılanamaz. 5- Bir önceki Sigorta irketindeki kasko poliçemde yer alan hasarsızlık indirim hakkı devam eder mi? Bir baka sigorta irketinde kasko sigortalı bulunan gerçek ya da tüzel kiilerin, Generali Sigorta ya sigorta yaptırmaları halinde sahip oldukları hasarsızlık indirimi hakkı, hasarsızlık durumunun Tramer den belgelendirilmesi ve Generali Sigorta kriterlerine uyması koulu ile Generali Sigorta Hasarsızlık indirim oranları üzerinden devam eder. Bunun için sigortalının, bir önceki Sigorta irketine ait poliçe numarasını Generali Sigorta ya ibraz etmesi gerekmektedir. 6- Kasko sigortalarında uygulanan, yıllara göre hasarsızlık indirim oranları nedir? Generali Sigorta Hasarsızlık ndirim Klozunda yer alan koullar dahilinde %30 ile %60 arasında deien indirim oranları uygulanmaktadır. 7- Kasko sigorta poliçesi ile araç anahtarının kaybolması veya çalınması sonucunda, aracın alarm ve merkezi kilit sisteminin deitirilmesi için yapılan harcamalar karılanabilir mi? Kasko Sigortası Genel artları A maddesine istinaden; zor kullanma veya gasp sonucunda veya sigortalının kusuru olmaksızın araç anahtarının üçüncü ahıslar tarafından ele geçirilmesi sebebiyle, sigortalı aracın güvenliinin salanması amacıyla, mevcut anahtarların yeniden kopyalanması, alarm ve/veya immobilizer türü uyarı sistemlerinin kodlanması, komple kilit mekanizmasının /kontak setinin deitirilmesi masrafları, teminata dahildir. 8- Araçtaki aksesuarlar kasko poliçesi teminatına dahil midir? Araçta bulunan orijinal tüm aksesuarlar kasko poliçesi teminatındadır. Örnein; araçta bulunan standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik jantlar ise standartlarından farklı olduu için, deerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tespit edilmesi ve poliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla teminata dahildir. Orijinal olmayan radyo, teyp, kolonlar, equalizer, klima, alarm, telefon, faks, telsiz, otomatik anten, takometre gibi cihazlar ise, ek prim alınarak kasko poliçesi teminatı altına alınabilirler. 9-Kasko sigortalı aracım pert-total olursa, tarafıma ne kadar hasar tazminatı ödenecektir? Kasko sigortalı aracın onarım masraflarının araç deerine yaklaması nedeniyle pert-total olarak deerlendirilmesi halinde, aracın piyasa rayiç bedeli esas alınmak suretiyle tazminat ödemesi yapılır. Sigorta süresi içerisinde gerçekleecek fiyat artıları göz önüne alınarak, Türkiye statistik Kurumu (TÜK) tarafından açıklanmı olan aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) esas alınarak araç sigorta bedeli, poliçeye ekli enflasyon koruma klozu ile otomatik olarak arttırılmaktadır. 10-Kısmi hasarlarda; hasar ödemesi yapılırken eskime payı düülüyor mu? Generali Sigorta nın mevcut kasko sigorta poliçesi teminatına göre, kısmi hasarlarda hasar tazminatı, onarım sonucu araçta meydana gelen kıymet artıı düülmeksizin ödenecektir. Ancak, ömürlü sarf malzemeleri ( akü, lastik,amortisör,katalizör, egsoz sistemi, hava ve ya filtreleri, buji ve balata gibi bakım malzemeleri) ile ilgili olarak Kıymet Kazanma Tenzili uygulaması, poliçede belirtilen oranlarda yapılacaktır., 2

3 11- Kasko sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödemesi ne kadar sürede yapılacaktır? Generali Sigorta dan kasko sigortalı aracın çalınması halinde, emniyet makamlarının aracın bulunması için aratırma yapması beklenecektir. Bu aratırmalar sonucunda aracın çalındıı tarihten itibaren 30 gün geçmesine karın araç bulunamaz ise, ilgili makamdan aracın bulunamadıına dair yazı alınarak, Generali Sigorta ya ibraz edilmesi halinde, araç bedeli sigortalıya ödenecektir. Ödeme yapıldıktan sonra çalınan aracın bulunması halinde ise sigortalının, aracın bulunduunu Generali Sigorta ya bildirmesi zorunludur. Bu durumda sigortalı, kendisine ödenen tazminatı Generali Sigorta ya iade ederek aracını geri almak ya da aracın mülkiyetini Generali Sigorta ya devretmek hakkına sahiptir. II- TRAFK POLÇES 1-Trafik sigorta poliçesinden kendi aracımda oluan hasar karılanabilir mi? Trafik Sigortası, aracın kullanımından dolayı üçüncü ahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düen hukuki sorumluluu temin eder. Trafik sigorta poliçelerinden üçüncü ahıslara verilen zararlar karılanabilir. Sigortalının kendi aracında oluan hasarın trafik sigorta poliçesinden karılanması mümkün deildir. 2-Araç sahibi deitiinde, trafik sigorta poliçesi devam eder mi? Trafik Sigortası Genel artlarının C.4- letenin Deimesi balıklı maddesine göre Sigorta sözlemesi, sözlemeye taraf olan araç iletenini takip eder. leten, sahip olduu yeni araca ilikin bilgileri sigortacıya bildirir. Araç grubunda herhangi bir deiiklik meydana gelmesi halinde, C.3 maddesi hükümleri kıyasen uygulanır. Ancak, sözleme süresi içinde iletenin deimesi halinde sigorta sözlemesi, iletenin deitii tarihten itibaren, 10 gün süresince herhangi bir ileme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni ileten için de geçerlidir. Araç deiiklii nedeniyle yeni bir sigorta yaptırılması durumunda, sigortacının iletenin deitii tarihe kadar, hak kazandıı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir. 3-Trafik Kazasında Zarara urayanlar, kazaya neden olan kii/ kiilere karı taleplerini ne kadar sürede yapmalıdırlar? Trafik Sigortası Genel artlarının C.8 maddesine göre motorlu araç kazalarından doan zararların tazminine ilikin talepler, zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü örendii tarihten balayarak 2 yıl ve herhalde, kaza gününden balayarak 10 yıl içinde zamanaımına urar. Dava cezayı gerektiren bir fiilden doar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaımı süresi öngörmü bulunursa, bu süre tazminat talepleri için de geçerlidir. 4- Sigorta irketleri trafik sigorta poliçesi teminatından zarar gören kiilere tazminat ödedikten sonra, ödemi oldukları tazminatı sigorta ettirenden rücu ederler mi? Sigorta irketleri; Trafik Sigortası Genel artlarının B.4. maddesine göre aaıda belirtilen hallerde, zarar gören üçüncü ahıslara ödemi oldukları tazminatı, sigortalıdan rücuen talep edebilirler; 1- letenin ve sorumlu olduu kiilerin kastı veya aır kusuru mevcutsa, 2-Yarılara katılma durumunda ileten, yarılara özel trafik sigortasının yapılmadıını biliyorsa, 3- Araç sürücüsü ehliyetsiz ise, 4- Sürücü alkol veya uyuturucu etkisinde ise, 3

4 5- Hasar, aracın ruhsatında yazılı istiap haddinden fazla yük veya yolcu taınması nedeniyle, patlayıcı parlayıcı madde taıma ruhsatı olmayan araçlarla bu maddelerin taınması sırasında meydana gelen parlama, tutuma ve infilak nedeniyle meydana gelmise. 5-Manevi tazminat talepleri trafik sigorta poliçesinden karılanabilir mi? Trafik Sigortası Genel artlarının A.3/e maddesi ve Karayolları Trafik Kanununun 92/f. maddesi gereince manevi tazminat talepleri, trafik sigorta poliçesi teminatı dıındadır. YANGIN POLÇES LE LGL; 1-Yangın Sigorta Poliçesiyle hangi teminatlar alınmaktadır? Yangın Sigorta Poliçesi ile yangın, yıldırım, infilak veya yangın ve infilak sonucu oluacak duman, buhar ve ısının verecei zararlar teminat altına alınmaktadır. 2-Yangın sigorta poliçesinde ek sözlemeyle teminat altına alınabilen rizikolar nelerdir? Ek sözlemeyle ve prim ödemek kaydıyla teminat alınabilecek rizikolar unlardır: Grev- lokavtkargaalık-halk hareketleri-kötü niyetli hareketler, terör, deprem ve yanarda püskürmesi, sel veya su baskını, dahili su, kara taıtları çarpması, hava taıtları çarpması, deniz araçları çarpması, fırtına, duman, dolu, yer kayması, kar aırlıı, enkaz kaldırma. 3-Yangın sigorta poliçesiyle teminat altına alınan taınmaz mallar nelerdir? Yangın Sigorta Poliçesi Genel artlarının A.2. maddesine göre; aksine sözleme yoksa binaların dıındaki eklentiler ( bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi ) ile binaların içinde veya üzerinde bulunan binayı tamamlayıcı nesneler ( sabit tesisat, asansör, yürüyen merdiven, yıldırımlık, anten gibi ) sigorta bedeli kapsamındadır. 4-Deerli eyalar ( örnein; antika eyalar, deerli halılar, tablolar) yangın sigorta poliçesiyle sigorta ettirilebilir mi? Deerli eyalar, poliçede sigorta bedelleri ayrı ayrı belirtilmek ve ek prim ödemek kouluyla yangın sigorta poliçesi ile teminata alınabilir. 5-Eksik sigorta ne demektir? Yangın Sigortası Genel artları A.5. maddesinde; poliçede belirtilen sigorta bedelinin, sigorta edilen menfaatin hasara uradıı andaki gerçek deerinden düük olduu tespit edildii takdirde, eksik sigortadan bahsedilecektir, denmitir. Sigorta edilen menfaatin tam deeriyle deil de, eksik olarak sigorta ettirilmi olması durumunda, sigortacı; sigorta konusu menfaatlerde, kısmi hasar meydana gelmesi halinde, aksine sözleme bulunmadıkça sigorta bedelinin, sigorta deerine olan oranı ne ise, zararın o kadarından sorumlu olacaktır. 6- Akın sigorta ne demektir? Yangın Sigortası Genel artları A.6. maddesinde akın sigortadan bahsedilmitir. Sigorta bedeli, sigorta olunan menfaatin deerini aarsa, akın sigorta söz konusudur. Yani sigorta edilen menfaatin, gerçek deerinin üstünde bir bedelle sigorta ettirilmi olması haline; akın sigorta denilir. Akın sigorta halinde; sigortacı, sigorta edilen menfaatin gerçek deerini aan kısımdan sorumlu deildir. Sigorta süresi içinde, akın sigortadan haberdar olan sigortacı, bu durumu sigortalıya ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin, bu akın bedele ait olan kısmını indirir, fazlasını sigortalıya iade eder. 4

5 7-Muafiyet ne demektir? Hasarın sigortalı üstünde kalan kısmına muafiyet denir. Yangın Sigortası Genel artlarının A.7.maddesinde muafiyetlerden bahsedilmektedir. Madde öyledir. Tespit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir % sine kadar olan hasarların veyahut hasarın belli bir yüzdesinin sigortacı tarafından tazmin edilmeyecei kararlatırılabilir. Bu ekilde belirlenen muafiyet oranları veya tutarları poliçede belirtilir. 8-Mutabakatlı deer ne demektir? Yangın Sigortası Genel artlarının 5.2. maddesinde mutabakatlı deer açıklanmıtır. Sigorta sözlemesinin yapılması sırasında veya sigorta süresi içinde; sigorta konusu bina, sabit tesisat, makineler, demirbalar veya ev eyasının deeri, sigorta ettiren ve sigortacının oybirlii ile seçtikleri bilirkiiler tarafından saptanır ve taraflarca kabul olunursa, tespit edilen deere mutabakatlı deer denir. Rizikonun gerçeklemesi ve tazminatın hesabında bu deerlere taraflarca itiraz olunamaz. Mutabakatlı deer esasıyla yapılacak sözlemeler için saptanacak deer listesi, en çok 1 yıllık sigorta süresi için geçerlidir. 9- Yangın sigortası yaptırılan gayrimenkulun sahibi deitiinde, poliçe devam eder mi? Sigorta ettirenin ölümü halinde yangın sigorta poliçesi devam eder mi? Yangın Sigortası Genel artlarının C.5. maddesine göre sözleme süresi içinde; menfaat sahibinin deimesi halinde sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin sözlemeden doan hak ve borçları yeni hak sahibine geçer. Deiiklik halinde, sigorta ettiren ve sigortanın varlıını örenen yeni hak sahibi, durumu içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. 15 gün Sigorta ettirenin ölümü halinde de, sözlemeden doan bütün hak ve borçlar yeni hak sahibine geçer Dahili su teminatı neleri kapsamaktadır? Dahili su teminatında olan zarar ve hasarlar; Sigorta konusu bina içindeki su deposu ve sarnıçlarının, su borularının, kalorifer kazanı, radyatör ve borularını, temiz veya pis su tesisatının patlaması, taması, sızması, tıkanması, kırılması ve donmasının dorudan sebep olduu zararlar, Yamur sularının, kar veya buzların erimesi sonucu meydana gelen suların, çatı veya saçaktan sızması, su olukları veya yamur derelerinin tıkanması veya taması sonucunda bina içine giren suların, dorudan sebep olduu zararlar, Kapatılması unutulan musluklardan akan suların tamasının, dorudan sebep olacaı zararlar, Donma sonucu tesisatta ve tesisata balı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına giren, zarara yol açan tesisatın onarılması maksadıyla duvarın açılması ve kapatılması için yapılan masraflar, Kanalizasyon ve foseptik çukurlarından geri tepen pis suların sebep olacaı zararlar, ehir su ebekesinin arızası nedeniyle akan veya sızan suların sebep olacaı zararları kapsar. 5

6 NAKLYAT POLÇES LE LGL; 1-Nakliyat sigortaları kaç çeittir? Nakliyat sigortaları 4 bölüme ayrılır. Bunlar; Emtia nakliyatı sigortaları, Navlun sigortaları, Kıymet nakliyatı sigortaları, tekne sigortaları, sorumluluk sigortaları. 2-Emtia nakliyat sigortası neleri teminat altına alır? Emtia Nakliyatı Sigortası; emtianın kara, hava, deniz ve demiryoluyla bir yerden bir yere taınması sırasında maruz kalabilecei ziya ve hasarları poliçede belirtilen kapsam çerçevesinde teminat altına alır. 3- Emtia Nakliyat sigortalarında verilen teminatlar nelerdir? Emtia nakliyat sigortası teminatları 3 çeit verilmektedir. Bunlar; tam ziya, dar teminat ve geni teminattır. Tam ziya teminatı; Nakil vasıtasının fiilen veya mutlak surette tamamen ziyaı neticesinde sigortalı malların da tamamen hasar uraması halini temin eder. Dar Teminat; Nakil vasıtasının kaza yapması sonucu taınan emtiada oluan zararı karılamak üzere verilen bir teminattır. Geni teminat; taıma sonucu meydana gelen, poliçe üzerinde ve poliçeye ekli klozlarda belirtilen istisnalar dıında kalan tüm zarar ve hasarları teminat kapsamına alınır. Geni teminat; kara, demir ve denizyolunda Enstitü Yük Klozları (A) (Instıtute Cargo Clauses (A)1.1.82), havayolunda ise Enstitü Yük Klozları (Havayolu) (Instıtute Cargo Clauses (Air)1.1.82) artlarına tabidir. 4-Nakliyat Sigortası yaptırmak için, sigorta irketine hangi bilgileri vermek gerekir? Sigortalı ve sigorta ettirenin adı-soyadı, ticari unvanı, Taımaya konu emtianın cinsi, markası, adedi, aırlıı, ambalaj ekli vs. Emtia sigorta bedeli ( YTL ya da döviz bazında deeri), Emtianın sevk edilecei yer.( Emtianın nereden nereye taınacaı ayrıntılı olarak bildirilmeli.) Nakil aracının cinsi ( kamyonla taınacaksa; plaka numarası, gemiyle taınacaksa; geminin adı, trenle taınacaksa; vagon numarası, uçak ile taınacaksa; uçu numarasının bildirilmesi) Taıyıcının adı-soyadı ve ticaret unvanı, Sevkiyatın balayacaı tarih, stenen teminatın ne olduu. 5- Flotan Poliçe Ne demektir? Nakliyat sigortasına konu edilen emtiayı taıyacak aracın bilgileri ve emtianın yüklenecei tarih kesinlik kazanmadan sigorta teminatının balatılması gereken hallerde, mevcut bilgi ve belgelerle yapılan geçici poliçeye, flotan poliçe denir. Araç bilgileri ve yükleme tarihi kesinletikten sonra ise, kat'i sigorta poliçesi tanzim edilir. Bu poliçeyi daha çok bankalar açtıkları ithalat akreditiflerine uygularlar. 6- Abonman taıma sözlemesi ne demektir? Abonman taıma sigorta sözlemesi ile sigortacı, belli bir zaman dilimi içinde taınma yeri, taınacak yükün cinsi, teminat türü ve limiti genel olarak belirtilmi taımaların tamamını sigorta güvencesi 6

7 altına almaktadır. Abonman taıma sözlemesi bir çerçeve anlaması olup, bu sözlemenin kapsamına girmek kouluyla her bir sevkiyat için tekil bir nakliyat sigorta poliçesi tanzim edilmesi gerekmektedir. 7 CMR ne demektir? CMR; uluslararası karayolunda yük taımacılıı yapılması sırasında, oluan zarar ve hasarları teminat altına almak üzere yapılan, taıyıcı sorumluluk sigorta poliçesidir. 8- Kıymet Nakliyat Sigorta Poliçesi kapsamına neler girmektedir? Bu poliçeyle, para ve kıymetli evrakın bir yerden bir yere nakil vasıtası ile taınması sırasında urayacakları hasar ve kayıplar, silahlı gasp ve soygun da dahil olmak üzere teminat altına alınabilmektedir. 9-Tekne ve Yat Sigortalarının Kapsamı Nedir? Tekne Sigortaları; Gemilerin ( Gemi terimi içine geminin gövde (tekne) kısmı ile makine ve teçhizatı dahildir.) kötü hava artları, fırtına, karaya oturma, çarpma ve çarpıma gibi deniz tehlikeleri sonucu urayacaı zararları teminat altına alır. Yat Sigortaları; Denizde, karada, tamirde, çekek yerinde iken yatların gövdeleri, motor veya makineleri, servis botları, donanım ve ekipmanları deniz veya dier rizikolara karı teminat altına alınır. Üçüncü ahıslara verilecek maddi ve bedeni zararlarda bu sigorta kapsamı altına alınabilmektedir. 10-Nakliyat Sorumluluk Sigorta Poliçeleri nelerdir? Yurt içi taıyıcı mali sorumluluk sigortası, CMR (Uluslararası taıyıcının sorumluluu) sigortası, marina iletmecilii mali sorumluluk sigortası, tersane iletmecilii mali sorumluluk sigortası, liman ileticisi sorumluluk sigortası. 7

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 A- Sigortanın Kapsamı A.l- Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman,

Detaylı

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İşbu Genel Şartlar Kitapçığı, poliçenize konu Mini Evim Sigortası na eklenebilecek tüm ek teminatlara ilişkin Genel Şartları gösteren bir kılavuzdan ibarettir. İşbu kılavuzda

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1.1. Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Fiba Bireysel Kasko Sigortası ; Sigortalının farklı ihtiyaçlarına ve meslek durumuna göre güvence sağlayan sigorta

Detaylı

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL 1.1.Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar

OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar OTO SİGORTALARI KLOZLAR Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar OTO KAZA TEKNİK KLOZLAR... 3 KASKO KLOZLARI... 3 Kasko Paket Sigortası Teminat Kapsamı Klozu... 3 Sigorta Konusu ve Kapsamı

Detaylı

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları. Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko)

AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları. Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko) AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko) ÖZEL KOSULLAR / AÇIKLAMALAR / TEMİNAT KLOZLARI Muafiyetler: Muafiyet Klozu Sigortalının poliçede belirtilen aracının BMW,

Detaylı

Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün;

Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün; Hırsızlık Sigortası Genel Şartları A - SİGORTANIN KAPSAMI A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün; 1.1. Kırma, delme, yıkma, devirme

Detaylı

Hırsızlık Sigortası Genel Şartları A - SİGORTANIN KAPSAMI

Hırsızlık Sigortası Genel Şartları A - SİGORTANIN KAPSAMI Hırsızlık Sigortası Genel Şartları A - SİGORTANIN KAPSAMI A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün; 1.1. Kırma, delme, yıkma, devirme

Detaylı

Teminat poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı için de verilebilir.

Teminat poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı için de verilebilir. HIRSIZLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ağustos 1996 A - Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün;

Detaylı

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler BENİM EVİM SİGORTASI Genel Özellikler Benim Evim Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının evini; bina ve içindeki eşyaları olası risklere karşı güvence altına alan ev paket sigortasıdır. Benim

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler KOBİ SİGORTA PAKETİ Genel Özellikler KOBİ Sigorta Paketi, küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin, bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A. SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi

Detaylı

A- SİGORTA KAPSAMI. A.1- Sigortanın Kapsamı

A- SİGORTA KAPSAMI. A.1- Sigortanın Kapsamı A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz ve Hyundai Assan işbirliğiyle oluşturulan Hyundai Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Hyundai marka otomobil, kamyonet, minibüs tipi araçlar için kapsamı ve teminatları

Detaylı

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR

TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR Aile Mesuliyet Teminatı 126 Sigortalının, aynı evde birlikte oturduğu ailesinin ve periyodik tıbbi bakımları yapılan evcil hayvanlarının, mesken dahilinde üçüncü şahıslara

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ İŞYERİ SİGORTASI & ASİSTANS HİZMETİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ İŞYERİ SİGORTASI & ASİSTANS HİZMETİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ İŞYERİ SİGORTASI & ASİSTANS HİZMETİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) İş Avantaj BIZ 100/200/300/600/1.000/1.500/2.0

Detaylı

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları İşimin Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan

Detaylı

Benim Güvencem. Poliçesi Özel ve Genel Şartları

Benim Güvencem. Poliçesi Özel ve Genel Şartları Benim Güvencem Poliçesi Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta'nın size özel hizmet ve avantajlarından

Detaylı