ZMETLERĐ TRAFĐK HĐZMETLERĐ DÖNER SERMAYE ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZMETLERĐ TRAFĐK HĐZMETLERĐ DÖNER SERMAYE ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TEMEL SAĞLIK HĐZMETLERH ZMETLERĐ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ HĐZMETLERĐ DÖNER SERMAYE ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 8. maddesi gereği trafik kazalarına verilen 112 ambulans hizmetleri ile tedavi giderlerinin zorunlu trafik sigortası ve güvence g hesabınca karşı şılanması HOŞ GELDĐNĐZ

3 ĐŞLETMEN LETMENĐN N KURULUŞU 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 8 inci maddesine ve 181 Sayılı Sağlık Bakanlığı ığı nın n Teşkilat ve Görevleri G Hakkındaki Kanun HükmH kmünde Kararnamenin 43 üncü Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 2 Ekim 1999 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürly rlüğe e giren Sağlık k Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner D Sermaye Đşletmesi YönetmeliY netmeliği doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir. y

4 Konu ile ilgili Kanun ve YönetmelikY A) 2918 SAYILI KARAYOLLARI KANUNU: Kanunun Amacı: Bu Kanunun amacı,, karayollarında, can ve mal güvenliği i yönünden y nden trafik düzenini d sağlamak ve trafik güvenlig venliğini ini ilgilendiren tüm t m konularda alınacak önlemleri belirlemektir. B)23834 SAYILI TARĐHLĐ SAĞLIK BAKANLIĞI HĐZMETLERĐ DÖNER SERMAYE ĐŞLETME YÖNETMELĐĞĐ Yönetmeliğin Amacı: Bu Y Bu Yönetmelik, Sağlık k Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner D Sermaye Đşletmesi ile Döner D Sermaye Saymanlığı ığı nın kuruluş ve çalışma esaslarını; ; trafik kazalarından dolayı Sağlık Bakanlığı ığı na bağlı kurum ve kuruluşlar lar tarafından sunulan ilk ve acil yardım m hizmetleri ile tedavi hizmetlerinin bedelinin takibine ve tahsiline dair usul ve esasları düzenlemek maksadıyla hazırlanm rlanmıştır. r.

5 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Gereğince Sağlık Bakanlığı ığına Verilen GörevlerG 1. Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer tüm t m resmi ve özel sağlık k kurum ve kuruluşlar ları,, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmi irmiş kişilere, ilere, Sağlık k Bakanlığı tarifesi uygulamak suretiyle vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin tamamını kusur oranlarına na göre yükümly mlü sigorta şirketlerinden tahsil eder.

6 2. Sağlık k Bakanlığı verilen hizmetlerin bedelini yükümly mlü sigorta şirketlerinden tahsil etmek için i in döner d sermaye saymanlığı kurar, tahsil edilen gelirin tamamı bu kanun uyarınca Sağlık k Bakanlığı ığına verilen görevlerin yerine getirilmesinde kullanılır.

7 3. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan harcamaların tamamı Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Đşletmesine 8 işgünü içinde yükümlü sigorta şirketlerince ödenir.

8 4) Tedavi giderlerinin ödenmesi ise Madde 98 de açıklanma klanmıştır. a. Motorlu araçlar ların n sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta, klinikte hastane ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği i diğer giderleri aracın n zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacı,, başvurma tarihinden itibaren sekiz işi günü içinde inde ve zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları kapsamında öder.

9 b. Birden çok aracın n karış ıştığıığı bir trafik kazasında zarar gören g kişiler, iler, araçlar ların sigortacılar larından herhangi birine veya 108 inci maddede belirtilen durumlarda Güvence G Hesabına (Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı) ) başvurarak zararın n giderilmesini isteyebilirler. Giderleri ödeyen sigortacı veya Güvence Hesabı (Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı), ödediği i miktarın n sorumluluk oranlarına na göre g paylaşı şılmasını talep edebilir.

10 c. Zarara sebep olan aracın n bilinmemesi veya geçerli erli bir zorunlu mali sorumluluk sigortasının n bulunmaması veya sigortacının iflas etmesi veya çalınan aracın n işleteninin i sorumlu tutulamaması hallerinde, birinci fıkrada belirtilen giderler, 108 inci maddede öngörülen Güvence G Hesabı tarafından ödenir.

11 Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye Đşletmesi Yönetmeliği uyarınca; Đşletmenin faaliyet alanı, Bakanlığ ığa a bağlı ilk yardım m ve acil sağlık hizmeti sunan istasyon ve merkezler ile Bakanlığı ığın n diğer sağlık k kurum ve kuruluşlar ları vasıtas tasıyla motorlu araçlar ların sebep oldukları kazalarda yaralananlara sağlık k hizmeti sunmak ve bu hizmet ile ilgili olan diğer işi ve işlemleri i yapmaktır.

12 Trafik Hizmetleri Döner D sermaye Đşletme Müdürlüğünün n gelirleri; Yükümlü sigorta şirketleri tarafından ödenen tedavi giderleri karşı şılığıığı yapılan tahsilat, Güvence G Hesabı Yönetmeliğinin inin 8 inci maddesi uyarınca Güvence Hesabından karşı şılanacak tedavi giderleri karşı şılığıığı yapılan tahsilat, Güvence G Hesabı Yönetmeliğinin inin 15 inci maddesi uyarınca Güvence G Hesabından karşı şılanamayan, ancak hizmetten faydalananlardan tahsil edilecek tedavi giderleri karşı şılığıığı yapılan tahsilat ve diğer gelirler.

13 Đşletmenin Arası Faaliyetleri; Đşletme MüdürlM rlüğümüze illerden gelen kaza tespit tutanakları ve ambulans raporları ile ilgili sigorta şirketlerinden tahsil ettiğimiz imiz fatura adedi ve tahsilat miktarı yıllara göre g aşağıdaki tabloda görülmektedir. g

14 *Acil Sağlık k Hizmetleri Daire Başkanl kanlığı nca hazırlanan ve trafik kazaları nedeniyle çıkışış yapan ambulans sayılar larını gösteren veriler esas alınm nmıştır.* Her bir fatura bedeli 150 ile Ytl.. arasında değişmektedir. Gönderilmeyen G her bir evrak ortalama 350 Ytl.. Olarak ve her kazada 1 yaralı olduğu varsayılarak hesaplanmış ıştır. TAHAKKUK ETTĐRĐLMEYEN DEVLET ALACAĞI I (YTL.) TAHAKKUK ETTĐRĐLEN FATURA BEDELĐ TOPLAMI (YTL.) ĐŞLEM YAPILAMAYAN ORAN ĐŞLEM YAPILAN ORAN ĐŞLETME MÜDÜRL RLÜĞÜMÜZCE TANZĐMĐ YAPILAMAYAN FATURA SAYISI ĐŞLETME MÜDÜRL RLÜĞÜMÜZCE TANZĐMĐ YAPILAN FATURA SAYISI K KAZALARI NEDENĐYLE AMBULANS ÇIKI IKIŞ SAYISI AĐT T OLDUĞU U YIL % 1.08 % , , % 2.34 % , , % 4.07 % , , % 6.33 % , , % 3.90 % , , % 6.17 % , , % 7.07 % , , % % , ,00 TOPLAM % % , ,00

15 Alttaki tabloda Đşletmemizde yıllar bazında kesilen fatura adedi ve tutarları görülmektedir.

16 YILLAR BAZINDA KESĐLEN FATURA TUTARLARI DÜZENLENDĐĞĐ YIL GENEL TOPLAM FATURA ADEDĐ TOPLAM TUTAR , , , , , , , , ,88

17 Acil Sağlık k Hizmetleri Daire Başkanl kanlığından alınan yılı istatistikleri aşağıa ğıdaki tabloda görülmektedir.

18 BALIKESĐR AYDIN ARTVĐN ARDAHAN ANTALYA ANKARA AMASYA AKSARAY AĞRI AFYON ADIYAMAN ADANA 1 TOPLAM ĐLLER SIRA NO YILLARI KAZALARI

19 ÇORUM ÇANKIRI ÇANAKKALE BURSA BURDUR BOLU BĐTLĐS BĐNGÖL BĐLECĐK BAYBURT BATMAN BARTIN 13 TOPLAM ĐLLER SIRA NO YILLARI KAZALARI

20 HAKKARĐ GÜMÜŞHANE GĐRESUN GAZĐANTEP ESKĐŞEHĐR ERZURUM ERZĐNCAN ELAZIĞ EDĐRNE DÜZCE DĐYARBAKIR DENĐZLĐ 25 TOPLAM ĐLLER SIRA NO YILLARI KAZALARI

21 KAYSERĐ KASTAMONU KARS KARAMAN KARABÜK K.MARAŞ ĐZMĐR ĐÇEL ĐSTANBUL ISPARTA IĞDIR HATAY 37 TOPLAM ĐLLER SIRA NO YILLARI KAZALARI

22 MUŞ MUĞLA MARDĐN MANĐSA MALATYA KÜTAHYA KONYA KOCAELĐ KĐLĐS KIRŞEHĐR KIRKLARELĐ KIRIKKALE 49 TOPLAM ĐLLER SIRA NO YILLARI KAZALARI

23 ŞIRNAK Ş.URFA SĐVAS SĐNOP SĐĐRT SAMSUN SAKARYA RĐZE OSMANĐYE ORDU NĐĞDE NEVŞEHĐR 61 TOPLAM ĐLLER SIRA NO YILLARI KAZALARI

24 TOPLAM ZONGULDAK YOZGAT YALOVA VAN UŞAK TUNCELĐ TRABZON TOKAT TEKĐRDAĞ 73 TOPLAM ĐLLER SIRA NO YILLARI KAZALARI

25 Döner Sermaye Đşletmemiz Kimlerden Tahsilat Yapar? Sigorta şirketlerinden Güvence hesabından

26 Döner Sermaye Đşletmemiz Kimlerden Tahsilat Yapar? 01\07 07\2007 tarihinden önceki kazalarda verilen sağlık k hizmetlerinin bedellerinden kusurlu bulunan şahıslara düzenlenecek d olan fatura bedellerinin tamamının kişilerin ilerin bağlı bulundukları sosyal güvenlik kuruluşlar ları adına tanzim edilerek tahsilatı yapılanlar

27 Döner Sermaye Đşletmemiz Kimlerden Tahsilat Yapar? 01\07 07\2007 tarihinden sonraki kazalarda, sosyal güvencesi g bulunan trafik kazazedelerine verilen sağlık k hizmetlerinin ise, 2007\62 Sayılı Genelgemiz çerçevesinde evesinde Bakanlığı ığımıza, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığı ığınca aktarılarak karşı şılananlar

28 26\05 05\2004 tarihli ve 2004\7379 Sayılı Kararname ile eklenen 25.maddeye göre; g Hiçbir sosyal güvencesi g olmayan vatandaşlar larımız, acil hastalık k ve\veya veya yaralanma hallerinde Sağlık k bakanlığı ığına bağlı 112 Acil Sağlık k Hizmetleri kapsamında verilen hastane öncesi acil tıbbi t yardım m ve ambulans hizmetleri ile şehir içi i i veya şehir dışıd ışındaki diğer bir sağlık k kurum veya kuruluşuna una ambulansla şevkinin gerektirdiği i ilgili hekim tarafından tevsik edilen ve hasta nakli amacını taşı şıyan ambulans hizmetlerinden yararlanmada, 8\1\2002 tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1.maddesinin birinci fıkrasf krası hükmünden muaftır.

29 Döner Sermaye Đşletme MüdürlM rlüğümüzce tahsilat yapabilmek için i in gereken belgeler; 1. Đl l Sağlık k MüdürlM rlüklerince gönderilen Ambulans Kayıt t Formları 2. Trafik Zabıtalar talarınca düzenlenen d Kaza Tespit Tutanakları 3. Đşletme MüdürlM rlüğümüzce yukarıdaki iki belgeye dayanarak oluşturulan fatura

30 Faturalandırma rma esnasında nda dikkat edilmesi gereken hususlar; a) Kazazedenin sürücü,aras,araç sahibi,yaya veya yolcu olup olmadığı ığının n tespiti -Kazazede sürücüs yada araç sahibi ise ve kusur kendisinde ise zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesi genel şartlarının n 3. maddesinin (b) bendi teminat dışıd ışında kalan hallerden saymaktadır. Bu nedenle araç sahibi ve sürücülerin sağlık k giderleri sosyal güvencelerinden g kusurları oranında nda tahsilatı yapılmaktad lmaktadır.(26/05/2004 Tarihli ve 7379 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği) -Kazazede eğer e er 3. şahıs s ise kusur oranları dahilinde araçlar ların n sigorta şirketlerinden kusurları oranında nda faturalandırılarak larak tahsilatı yapılmaktad lmaktadır. -Kazazede eğer e er yaya ise kusuru oranında nda kendi sosyal güvencesinden geri kalan kısmk smı kazaya karış ışan aracın sigorta şirketinden tahsilatı yapılmaktad lmaktadır.

31 Faturalandırma rma esnasında nda dikkat edilmesi gereken hususlar; -Kazazede eğer e er yolcu ise ve yolculuk yaptığı otobüsün n kusurlu olması halinde tüm t m masraflar öncelikle; 1)Karayolu koltuk ferdi kaza sigortasından 2)Zorunlu mali taşı şımacılık k sigortasından 3)Trafik sigortasından -Kazazede eğer e er yolcu ise ve yolculuk yaptığı otobüsün n kusuru olmaması halinde kazaya karış ışan 2. aracın n sigorta şirketinden tahsilatı yapılmaktad lmaktadır. -Kazaya karış ışan araçlardan kusurlu olan araçlar ların n sigortası olmaması halinde ise yaralananların n sağlık k giderleri Güvence G Hesabından tahsilatı yapılmaktad lmaktadır. SürücüS ve araç sahibi hariç.

32 Faturalandırma rma esnasında nda dikkat edilmesi gereken hususlar; -Kazaya karış ışan araçlar sigorta poliçesi düzenlenebilir nitelikte olması gerekmektedir. Motor hacmi 50 cc nin üstünde olan taşı şıtların karış ışmış olduğu u trafik kazalarında yaralanan kişilere ilere verilen sağlık k hizmetleri sigorta şirketlerinden yada Güvence G Hesabından karşı şılanabilir. Bisiklet vb. araçlar ların n karış ışmış olduğu u kazalarda yaralanan kazazedeler kusurları oranında nda kendi sosyal güvencelerinden g tahsilatı yapılmaktad lmaktadır.

33 Sağlık k Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında kaza tespit tutanaklarının temini, Đl l Sağlık k MüdürlM rlüklerine verilmesi ile ilgili yazış ışmalar ve toplantılar lar yapılm lmıştır.

34 Trafik kazası tespit tutanaklarının bir suretinin resmi olarak verilmesi ile ilgili olarak Đçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılmış, Emniyet Genel Müdürlüğünce konuyla ilgili kanun teklifi hazırlanmıştır.

35 Trafik kazası tespit tutanaklarının Trafik Zabıtasından ve ilgili Savcılıklardan tamamının temin edilememesi sebebiyle devlet alacakları tahsil edilememektedir.

36 Trafik Döner Sermaye Đşletme Müdürlüğünün kuruluşundan bugüne kadarki kaybı ,00 Ytl. dir. Bu konudaki hastanelerin kaybı ise yaklaşık Ytl.

37 Güvence Hesabı Hüseyin ACAR Trafik Hizmetleri Döner D Sermaye Đşletme MüdürlM rlüğü Daire Başkan kanı

38 Güvence Hesabının n Amacı Garanti Sigorta Hesabı, Karayollarında motorlu araçların neden oldukları trafik kazalarında, zarar gören kişilerin, zarar veren aracın zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası güvencesinden yoksun kalmaları nedeniyle genel olarak uğrayacakları bedeni zararların ( özel durumlarda hem bedeni hem maddi zararların ) giderilmesi amacıyla oluşturulmuş bir fondur.

39 Güvence Hesabının n Gelirleri Nedir? Garanti Sigortası Hesabı nın gelirleri, Karayolu Trafik Kanunu nun 91.inci maddesi gereği yapılması zorunlu olan Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası primleri üzerinden alınan katılım paylarından oluşur. Katılım payının oranı sigorta şirketleri için %1, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptıranlar için %2 olarak belirlenmiştir. Katılım payı gelirleri dışında, rücu ve yatırım gelirleri de Hesabın diğer gelirlerini oluşturmaktadır.

40 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu K.T.K. Madde 91 - Đşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.

41 Karayolları Trafik Kanunu K.T.K. Madde Bu Kanuna göre, zorunlu mali sorumluluk sigortasına tabi motorlu araçların sebep olacakları zararların, aşağıdaki durumlarda işletenin sorumluluğuna ilişkin kurallar uyarınca geçerli teminat tutarları dahilinde karşılanması amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde bir Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı oluşturulur.

42 Hangi Durumlarda Zararlar Karşı şılanır? Bedensel zararlar, aşağıdaki şekilde meydana gelen trafik kazaları neticesinde karşılanır. 1 Plakası tespit edilemeyen araçların vermiş olduğu bedeni zararlar, 2 Zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası olmayan araçların vermiş olduğu bedeni zararlar, 3 Zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigorta poliçesindeki teminat tutarlarına ilişkin artış zeyilnamesi olmayan araçların vermiş olduğu bedeni zararlar, 4 Çalınmış veya gasbedilmiş motorlu araçların sebep oldukları ve aracın işleteninin sorumlu olmadığı kazalarda meydana gelen bedeni zararlar.

43 Hangi Durumlarda Zararlar Karşı şılanır? 5 Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yapan sigortacının malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar için, Bedensel zararlar kapsamındaki tedavi giderlerinin tespitinde Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği nin 13/b maddesi gereği Sağlık Bakanlığı nın tarifesi esas alınmaktadır.

44 Bedensel Zararlar Nelerdir? Ne Şekilde Ödenir? Yaralanma halinde tedavi giderleri, Sakat kalma (sürekli iş görememezlik) halinde, sakatlık tazminatı,(maluliyet Tazminatı) Ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara, destekten yoksun kalma tazminatı şeklinde ödenir.

45 Kimler Başvurabilir? Bizzat hak sahibinin kendisi, vekil tayin ettiği kimseler olabilir. Tedaviyi yapan hastaneler de hak sahibinin onayını almak suretiyle başvuru yapabilirler.

46 Başvuru SırasS rasında Đstenecek Belgeler Başvuru sırasında istenecek belgeleri önce bedeni ve maddi tazminatlara göre iki ana grupta toplamak mümkündür. Bedeni tazminatlarda istenecek belgeler A- Ölüm Tazminat Taleplerinde Đstenecek Belgeler - Dilekçe - Trafik kazası tespit tutanağı tasdikli sureti. - Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı, - Ölüm raporu - Ölenin mesleği ile gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösterir belge,

47 Başvuru SırasS rasında Đstenecek Belgeler Bedeni tazminatlarda istenecek belgeler B- Yaralanmalı Tazminat Taleplerinde Đstenecek Belgeler - Dilekçe - Trafik kazası tespit tutanağı tasdikli sureti. - Hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti - Dökümlü tedavi faturaları asılları, - Maluliyet söz konusu ise, maluliyet oranını gösterir hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti. - Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı Not : Başvuru Hastane tarafından yapılmış ise tedavi görenin onay belgesi.

48 Sağlık k Bakanlığı Genelgeleri - 27 Şubat Sayılı Genelge : K.T.K. 8 inci maddesinin uygulanmasına yönelik. - 7 Ağustos A 2004 Hastanelere ödeme yapma ile ilgili değişiklik iklik : Yönetmeliğin 11. Maddesine Onay Belgesinin ilavesi Ağustos A Sayılı Genelge : Hastanelere doğrudan ödeme yapılacağı hk Ekim Sayılı Genelge : Sosyal Güvenlik Kurumu, sigorta şirketlerinin G.S.H. ödemeleri hk Mart Sayılı Genelge : Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2918 Sayılı Kanun 8.maddesine aykırı olduğunda genelgenin iptali ve verilen hizmetin tamamının zorunlu trafik sigortasından karşılanması gerekir.

49 Đşletme MüdürlM rlüğümüzce konu ile ilgili çıkarılan genelgeler ve yapılan yazış ışmalar 3 Mart Sayılı Genelge: : Ambulans kayırt formlarının n doldurulması hakkında 31 Ağustos A Sayılı Genelge: Kaza tespit tutanakları ile ilgili 18 Ocak Sayılı Genelge: : Ambulans kayıt formları ve kaza tespit tutanakları ile ilgili 13 Şubat Sayılı Genelge: : Evrakların n gönderilme g şekilleri hakkında 8 Nisan Sayılı Genelge: : Tahsil edilemeyen alacaklarla ilgili 19 Mart Sayılı Yazı: : Adalet Bakanlığı ığı na kaza tespit tutanaklarının n verilmesi ile ilgili

50 Đşletme MüdürlM rlüğümüzce konu ile ilgili çıkarılan genelgeler ve yapılan yazış ışmalar 9 Ağustos A Sayılı yazı: Faturaların düzenlenmesi ile ilgili 15 Ocak Sayılı yazı: : Ambulans kayıt formları ile ilgili 26 şubat Sayılı Yazı: : Evrakların n gönderilme g şekilleri ile ilgili 4 Şubat Sayılı Yazı: Kusurlu faturalarla ilgili 18 Ocak Sayılı Yazı: : Sağlık k Ocakları Daire Başkanl kanlığına yazılan yazı 1 Şubat Sayılı Yazı: : Tahsil edilemeyen alacaklar ile ilgili

51 Đlgili Diğer Genelgeler 25 Temmuz Sayılı Genelge: Adalet Bakanlığı ığı nın n kaza tespit tutanaklarının verilmesi ile ilgili 8 Ocak Sayılı Genelge: : Hazine Müsteşarlığıca, kusura bakılmaks lmaksızın n faturaların ödenmesi ile ilgili

52 Hastanelerin Trafik Kazalarıyla Đlgili Tedavi Giderlerinin Tahsilatında Đzleyecekleri Yol : Kaza yapanın n kusurlu olması halinde (sürücü, yaya, yolcu v.b.) ; Trafik kazası ile ilgili yapılan her türlü teşhis ve tedavi yardım giderleri o yılki Bütçe Uygulama Talimatı fiyat tarifelerine göre faturalandırmak suretiyle ilgili şahıs, kurum veya kuruluştan tahsil edilir.

53 Ödemelerin Yapılmas lması Madde 11 Hesap yönetimince, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, tazminat miktarında ve hak sahiplerinde tereddüt bulunmadığı takdirde belirlenen miktar, hak sahiplerine ilgili banka aracılığı ile ödenir. Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca faturalandırılan ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre yapılacak tedavi giderlerine ilişkin ödemeler, yapılan başvuru ekinde hak sahibinin onayının yer alması kaydıyla, doğrudan bu kurum ve kuruluşlara banka aracılığı ile ödenebilir.(7/08/2004 tarih sayılı Resmi Gazete ile değişik)

54 Hesaptan Karşı şılanmayacak Zararlar a) Manevi tazminat talepleriyle, her türlü maddi zararlara ilişkin talepler, b) Kazaya neden olan aracın, işleten veya sürücüsü tarafından ileri sürülecek zararlar, c) Motorlu araç yarışlarıyla ilgili olarak yarış için bulunması gereken sigorta yapılmamış ve yarış sırasında meydana gelen kazalarda oluşan her türlü maddi ve bedeni zararlar, d) Mesleki faaliyette bulunan kişilere bırakılan motorlu aracın kişilere verdiği zararlar için ödenecek tazminat ve tedavi giderleri,(tamir, bakım vs.)

55 Hesaptan Karşılanmayacak Zararlar e) Motorlu aracı çalan ve gaspedenlerle, bunlara yardım ve yataklık edenler veya motorlu aracın çalındığını ya da gaspedildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları, f) Đşletenin, eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği zararlar, g) Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar,(50 cc motor hacmi) h) Hastalık ve Ferdi Kaza Sigortası yapan sigorta şirketlerinin rücu talepleri.

56 Ödenen Hasarlarda Limit ve Kusur Durumu Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı, hasarları kazanın oluş tarihindeki geçerli olan Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası için belirlenmiş teminat limitleri dahilinde ve zarar verenin kusur oranında ödemektedir.

57 Hasar Ödendikten Sonra Yapılan Takipler Kazada trafik poliçesini yaptırmamış olan ve kusurlu olan araç sahiplerine ve sürücülerine kusurları nispetinde alacak takibi yapılır. Bu kişiler talep edilen tazminatı kendi rızalarıyla ödemez iseler haklarında yasal takibat başlatılır.

58 Zamanaşı şımı Garanti sigortası Hesabı için hazırlanmış ve 3 Temmuz 2002 tarihinde yayımlanan Yönetmeliğin 12.maddesi başvuru ve başvuru süresini düzenlemiştir. Bu madde gereği Hesap kapsamında meydana gelen zararların karşılanabilmesi için hak sahiplerinin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve her halükarda kaza gününden başlayarak 10 yıl içerisinde bizzat yazılı olarak veya taahhütlü mektupla Hesaba başvurmaları gerekiyor.

59 Mali Bünye B Zafiyeti Nedeniyle Ruhsatları Đptal Edilen veya Đflas Eden Sigorta Şirketleri nin Ödemekle YükümlY mlü Olduğu Hasarların Ödenmesi Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı nın görevleri arasında, mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatı iptal edilmiş yada iflas etmiş sigorta şirketlerinin, zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortalarından kaynaklanan ve ödemekle yükümlü oldukları her nevi maddi ve bedensel zararların karşılanması da bulunmaktadır.

60 Halen Hasarları Güvence Hesabı Tarafından Ödenen Sigorta Şirketleri Bu kapsamda halen hasarları ödenmekte olan sigorta şirketleri şunlardır. 1- AKDENĐZ SĐGORTA A.Ş. 9-ĐNTER SĐGORTA A.Ş. 2- EMEK SĐGORTA A.Ş. 10- NORDESTERN SĐGORTA A.Ş. 3- UNIVERSAL SĐGORTA A.Ş. 11-RUMELĐ SĐGORTA A.Ş. 4- KAPĐTAL SĐGORTA A.Ş. 12- SANKO SĐGORTA A.Ş. 5- EGS SĐGORTA A.Ş. 6- GIC DÜNYA SĐGORTA A.Ş. 7- DEMĐR SĐGORTA A.Ş. 8- DÜNYA SĐGORTA A.Ş.

61 Yapılan Ödemeler Güvence Hesabı ndan 25 Haziran 2007 tarihi itibariyle yapılan ödemeler : TOPLAM ÖDEMELER Bedeni Tazminatlar Đflas Eden Sigorta Şti. Taz. Toplam Ödenen Dosya Sayısı Ödenen Tutar YTL YTL YTL SAGLIK BAKANLIĞI BAŞVURULARI Bedeni Tazminatlar Đflas Eden Sigorta Şti. Taz. Toplam Ödenen Dosya Sayısı (%3) Ödenen Tutar YTL YTL YTL (%0,24)

62 Güvence Hesabı Karayolları Trafik Kanunu nun 108 inci maddesi gereği Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuş ve faaliyette bulunan Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı, 14 Haziran 2007 tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5648 sayılı Sigortacılık Kanunu nun 14 üncü maddesi ile Güvence Hesabı olarak değiştirilmiştir. Aynı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi gereği Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı nın sorumlulukları ile varlıklarının, alacaklarının ve yükümlülüklerinin tamamının bir ay içersinde Güvence Hesabı na devredilecektir.

63 Güvence Hesabı Güvence Hesabı Kapsamına Dahil Edilen Sigortalar : 1.Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 2.Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası 3.Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası 4.Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası 5.Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası 6.Yeşil Kart Sigortası Ödemeleri

64 Toplantının n hedeflenen amaçlara ulaşmas masını diler,bütün n katılımc mcılara sevgi ve saygılar larımı sunarım. Hüseyin ACAR Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Trafik Hizmetleri Döner Sermaye Đşletmesi Müdürlüğü Daire Başkanı

65 Đletişimim Adres : Sağlık-1 sk. 38\5 SIHHIYE\ANKARA Telefon : (0 312) Faks : (0 312) Adresi

Trafik Kazazedelerinin Tedavi Bedellerinin Hastaneler Tarafından Faturalandırılmas. lması ve Tahsil İşlemleri

Trafik Kazazedelerinin Tedavi Bedellerinin Hastaneler Tarafından Faturalandırılmas. lması ve Tahsil İşlemleri Trafik Kazazedelerinin Tedavi Bedellerinin Hastaneler Tarafından Faturalandırılmas lması ve Tahsil İşlemleri EROL ÖZT ZTÜRK Ankara Atatürk Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Müdür r Yardımc mcısı 2918

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V.

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 18.10.1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PĐYASASI 2011 OCAK-TEMMUZ DÖNEMĐ ÖZET PĐYASA RAKAMLARI

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PĐYASASI 2011 OCAK-TEMMUZ DÖNEMĐ ÖZET PĐYASA RAKAMLARI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PĐYASASI 2011 OCAK-TEMMUZ DÖNEMĐ ÖZET PĐYASA RAKAMLARI ANKARA 2011 i ĐÇĐNDEKĐLER 1. DIŞ TĐCARET... 1 1.1. Đthalat... 1 1.2. Đhracat... 2 2. YURTĐÇĐ LPG TĐCARETĐ...

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMADA ZORUNLU SİGORTALAR VE GÜVENCE HESABI

KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMADA ZORUNLU SİGORTALAR VE GÜVENCE HESABI ÇELİK AHMET ÇELİK * Hukukçu-Araştırmacı * Tel: 0216.330 12 91 * 0216.345 96 09 * Faks: 0216.330 12 93 * Cep: 0538.985 63 80 * E-posta: celikahmetcelik@ttmail.com KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMADA ZORUNLU SİGORTALAR

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Yasin Kulaksız * 1.GİRİŞ Trafik kazası nedeniyle meydana gelen tedavi giderlerinin karşılanmasına yönelik

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 2016-YILI AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ŞUBAT-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MAYIS-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MART-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

2009 2010 öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu üniversiteye giriş sistemini değiştirdi ve iki aşamalı yeni bir sınav sistemine geçiş yapıldı.

2009 2010 öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu üniversiteye giriş sistemini değiştirdi ve iki aşamalı yeni bir sınav sistemine geçiş yapıldı. Değerli öğrenciler, 2009 2010 öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu üniversiteye giriş sistemini değiştirdi ve iki aşamalı yeni bir sınav sistemine geçiş yapıldı. Sınavın birinci aşaması Yükseköğretime

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI

TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI MADDE 1-GENEL KURALLAR a) 14 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye den Kıbrıs a gidiş ve 19 Mayıs 2009 tarihinde Kıbrıs tan Türkiye ye dönüş olacak şekilde bilet tercihi yapılacaktır.

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Đnsan Hakları Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Đnsan Hakları Başkanlığı 1. GĐRĐŞ T.C. BAŞBAKANLIK Đnsan Hakları Başkanlığı TÖRE VE NAMUS CĐNAYETLERĐ RAPORU Đnsan onuruna saygının esas olduğu insan hakları kavramı, hemen tüm ülkelerde -en geri devletlerde bile- kâğıt üzerinde

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

RAPOR. KONU: T.C Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Đl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde Maden Mühendisi istihdamı

RAPOR. KONU: T.C Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Đl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde Maden Mühendisi istihdamı RAPOR KONU: T.C Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Đl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde Maden Mühendisi istihdamı Mayıs - 2011 / Ankara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Başbakanlığa

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA 1. Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir? a) Mali sorumluluk sigortası b) Kasko sigortası c) Yangın sigortası d) Hayat sigortası 2.

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2016 ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; kamu kaynaklarının

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BÖLGE KARMALARI YURT DIŞI MÜSABAKALARI SEÇME MÜSABAKASI

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BÖLGE KARMALARI YURT DIŞI MÜSABAKALARI SEÇME MÜSABAKASI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BÖLGE KARMALARI YURT DIŞI MÜSABAKALARI SEÇME MÜSABAKASI Müsabaka Yeri : BÖLGELER Müsabaka tarihi : 07-08 EKİM 2017 Teknik Toplantı : 06 EKİM 2017 MÜSABAKALARIN YAPILACAĞI HAVUZDA

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Ocak 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/39

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/39 609 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/891 Karar No. 2012/6510 Tarihi: 07.02.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/39 SİGORTALININ TARAFİK KAZASINDA

Detaylı

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye de yaşanan sayısız trafik kazasının yarattığı

Detaylı

IPA Çerçeve Anlaşması Vergi Đstisnaları ve Uygulaması -7. Çerçeve Programı-

IPA Çerçeve Anlaşması Vergi Đstisnaları ve Uygulaması -7. Çerçeve Programı- Gelir Đdaresi Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış Đlişkiler Daire Başkanlığı Avrupa Birliği Müdürlüğü IPA Çerçeve Anlaşması Vergi Đstisnaları ve Uygulaması -7. Çerçeve Programı- 06 MAYIS 2010-ANKARA 1 Vergi

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Dr.Sait SEVİNÇ Kasım 2011 ANTALYA. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı MHRS Nedir? Merkezi Hastane Randevu Sistemi

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 3 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Ocak 2013 SAGMER İstatistikleri

Ocak 2013 SAGMER İstatistikleri Ocak 2013 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Ocak 2013 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

KONYA VALİLİĞİ. T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü KONYA İLİ SOSYO-EKONOMİK RAPOR KONYA - 2015 SOSYO-EKONOMİK -1-

KONYA VALİLİĞİ. T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü KONYA İLİ SOSYO-EKONOMİK RAPOR KONYA - 2015 SOSYO-EKONOMİK -1- T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü KONYA İLİ RAPOR KONYA - 2015-1- KONYA NIN TÜRKİYEDEKİ YERİ KONYA, İÇ ANADOLU BÖLGESİ NİN GÜNEYİNDE YER ALMAKTADIR. COĞRAFİ OLARAK 36 0 40 VE 39

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı