ZMETLERĐ TRAFĐK HĐZMETLERĐ DÖNER SERMAYE ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZMETLERĐ TRAFĐK HĐZMETLERĐ DÖNER SERMAYE ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TEMEL SAĞLIK HĐZMETLERH ZMETLERĐ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ HĐZMETLERĐ DÖNER SERMAYE ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 8. maddesi gereği trafik kazalarına verilen 112 ambulans hizmetleri ile tedavi giderlerinin zorunlu trafik sigortası ve güvence g hesabınca karşı şılanması HOŞ GELDĐNĐZ

3 ĐŞLETMEN LETMENĐN N KURULUŞU 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 8 inci maddesine ve 181 Sayılı Sağlık Bakanlığı ığı nın n Teşkilat ve Görevleri G Hakkındaki Kanun HükmH kmünde Kararnamenin 43 üncü Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 2 Ekim 1999 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürly rlüğe e giren Sağlık k Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner D Sermaye Đşletmesi YönetmeliY netmeliği doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir. y

4 Konu ile ilgili Kanun ve YönetmelikY A) 2918 SAYILI KARAYOLLARI KANUNU: Kanunun Amacı: Bu Kanunun amacı,, karayollarında, can ve mal güvenliği i yönünden y nden trafik düzenini d sağlamak ve trafik güvenlig venliğini ini ilgilendiren tüm t m konularda alınacak önlemleri belirlemektir. B)23834 SAYILI TARĐHLĐ SAĞLIK BAKANLIĞI HĐZMETLERĐ DÖNER SERMAYE ĐŞLETME YÖNETMELĐĞĐ Yönetmeliğin Amacı: Bu Y Bu Yönetmelik, Sağlık k Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner D Sermaye Đşletmesi ile Döner D Sermaye Saymanlığı ığı nın kuruluş ve çalışma esaslarını; ; trafik kazalarından dolayı Sağlık Bakanlığı ığı na bağlı kurum ve kuruluşlar lar tarafından sunulan ilk ve acil yardım m hizmetleri ile tedavi hizmetlerinin bedelinin takibine ve tahsiline dair usul ve esasları düzenlemek maksadıyla hazırlanm rlanmıştır. r.

5 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Gereğince Sağlık Bakanlığı ığına Verilen GörevlerG 1. Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer tüm t m resmi ve özel sağlık k kurum ve kuruluşlar ları,, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmi irmiş kişilere, ilere, Sağlık k Bakanlığı tarifesi uygulamak suretiyle vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin tamamını kusur oranlarına na göre yükümly mlü sigorta şirketlerinden tahsil eder.

6 2. Sağlık k Bakanlığı verilen hizmetlerin bedelini yükümly mlü sigorta şirketlerinden tahsil etmek için i in döner d sermaye saymanlığı kurar, tahsil edilen gelirin tamamı bu kanun uyarınca Sağlık k Bakanlığı ığına verilen görevlerin yerine getirilmesinde kullanılır.

7 3. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan harcamaların tamamı Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Đşletmesine 8 işgünü içinde yükümlü sigorta şirketlerince ödenir.

8 4) Tedavi giderlerinin ödenmesi ise Madde 98 de açıklanma klanmıştır. a. Motorlu araçlar ların n sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta, klinikte hastane ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği i diğer giderleri aracın n zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacı,, başvurma tarihinden itibaren sekiz işi günü içinde inde ve zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları kapsamında öder.

9 b. Birden çok aracın n karış ıştığıığı bir trafik kazasında zarar gören g kişiler, iler, araçlar ların sigortacılar larından herhangi birine veya 108 inci maddede belirtilen durumlarda Güvence G Hesabına (Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı) ) başvurarak zararın n giderilmesini isteyebilirler. Giderleri ödeyen sigortacı veya Güvence Hesabı (Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı), ödediği i miktarın n sorumluluk oranlarına na göre g paylaşı şılmasını talep edebilir.

10 c. Zarara sebep olan aracın n bilinmemesi veya geçerli erli bir zorunlu mali sorumluluk sigortasının n bulunmaması veya sigortacının iflas etmesi veya çalınan aracın n işleteninin i sorumlu tutulamaması hallerinde, birinci fıkrada belirtilen giderler, 108 inci maddede öngörülen Güvence G Hesabı tarafından ödenir.

11 Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye Đşletmesi Yönetmeliği uyarınca; Đşletmenin faaliyet alanı, Bakanlığ ığa a bağlı ilk yardım m ve acil sağlık hizmeti sunan istasyon ve merkezler ile Bakanlığı ığın n diğer sağlık k kurum ve kuruluşlar ları vasıtas tasıyla motorlu araçlar ların sebep oldukları kazalarda yaralananlara sağlık k hizmeti sunmak ve bu hizmet ile ilgili olan diğer işi ve işlemleri i yapmaktır.

12 Trafik Hizmetleri Döner D sermaye Đşletme Müdürlüğünün n gelirleri; Yükümlü sigorta şirketleri tarafından ödenen tedavi giderleri karşı şılığıığı yapılan tahsilat, Güvence G Hesabı Yönetmeliğinin inin 8 inci maddesi uyarınca Güvence Hesabından karşı şılanacak tedavi giderleri karşı şılığıığı yapılan tahsilat, Güvence G Hesabı Yönetmeliğinin inin 15 inci maddesi uyarınca Güvence G Hesabından karşı şılanamayan, ancak hizmetten faydalananlardan tahsil edilecek tedavi giderleri karşı şılığıığı yapılan tahsilat ve diğer gelirler.

13 Đşletmenin Arası Faaliyetleri; Đşletme MüdürlM rlüğümüze illerden gelen kaza tespit tutanakları ve ambulans raporları ile ilgili sigorta şirketlerinden tahsil ettiğimiz imiz fatura adedi ve tahsilat miktarı yıllara göre g aşağıdaki tabloda görülmektedir. g

14 *Acil Sağlık k Hizmetleri Daire Başkanl kanlığı nca hazırlanan ve trafik kazaları nedeniyle çıkışış yapan ambulans sayılar larını gösteren veriler esas alınm nmıştır.* Her bir fatura bedeli 150 ile Ytl.. arasında değişmektedir. Gönderilmeyen G her bir evrak ortalama 350 Ytl.. Olarak ve her kazada 1 yaralı olduğu varsayılarak hesaplanmış ıştır. TAHAKKUK ETTĐRĐLMEYEN DEVLET ALACAĞI I (YTL.) TAHAKKUK ETTĐRĐLEN FATURA BEDELĐ TOPLAMI (YTL.) ĐŞLEM YAPILAMAYAN ORAN ĐŞLEM YAPILAN ORAN ĐŞLETME MÜDÜRL RLÜĞÜMÜZCE TANZĐMĐ YAPILAMAYAN FATURA SAYISI ĐŞLETME MÜDÜRL RLÜĞÜMÜZCE TANZĐMĐ YAPILAN FATURA SAYISI K KAZALARI NEDENĐYLE AMBULANS ÇIKI IKIŞ SAYISI AĐT T OLDUĞU U YIL % 1.08 % , , % 2.34 % , , % 4.07 % , , % 6.33 % , , % 3.90 % , , % 6.17 % , , % 7.07 % , , % % , ,00 TOPLAM % % , ,00

15 Alttaki tabloda Đşletmemizde yıllar bazında kesilen fatura adedi ve tutarları görülmektedir.

16 YILLAR BAZINDA KESĐLEN FATURA TUTARLARI DÜZENLENDĐĞĐ YIL GENEL TOPLAM FATURA ADEDĐ TOPLAM TUTAR , , , , , , , , ,88

17 Acil Sağlık k Hizmetleri Daire Başkanl kanlığından alınan yılı istatistikleri aşağıa ğıdaki tabloda görülmektedir.

18 BALIKESĐR AYDIN ARTVĐN ARDAHAN ANTALYA ANKARA AMASYA AKSARAY AĞRI AFYON ADIYAMAN ADANA 1 TOPLAM ĐLLER SIRA NO YILLARI KAZALARI

19 ÇORUM ÇANKIRI ÇANAKKALE BURSA BURDUR BOLU BĐTLĐS BĐNGÖL BĐLECĐK BAYBURT BATMAN BARTIN 13 TOPLAM ĐLLER SIRA NO YILLARI KAZALARI

20 HAKKARĐ GÜMÜŞHANE GĐRESUN GAZĐANTEP ESKĐŞEHĐR ERZURUM ERZĐNCAN ELAZIĞ EDĐRNE DÜZCE DĐYARBAKIR DENĐZLĐ 25 TOPLAM ĐLLER SIRA NO YILLARI KAZALARI

21 KAYSERĐ KASTAMONU KARS KARAMAN KARABÜK K.MARAŞ ĐZMĐR ĐÇEL ĐSTANBUL ISPARTA IĞDIR HATAY 37 TOPLAM ĐLLER SIRA NO YILLARI KAZALARI

22 MUŞ MUĞLA MARDĐN MANĐSA MALATYA KÜTAHYA KONYA KOCAELĐ KĐLĐS KIRŞEHĐR KIRKLARELĐ KIRIKKALE 49 TOPLAM ĐLLER SIRA NO YILLARI KAZALARI

23 ŞIRNAK Ş.URFA SĐVAS SĐNOP SĐĐRT SAMSUN SAKARYA RĐZE OSMANĐYE ORDU NĐĞDE NEVŞEHĐR 61 TOPLAM ĐLLER SIRA NO YILLARI KAZALARI

24 TOPLAM ZONGULDAK YOZGAT YALOVA VAN UŞAK TUNCELĐ TRABZON TOKAT TEKĐRDAĞ 73 TOPLAM ĐLLER SIRA NO YILLARI KAZALARI

25 Döner Sermaye Đşletmemiz Kimlerden Tahsilat Yapar? Sigorta şirketlerinden Güvence hesabından

26 Döner Sermaye Đşletmemiz Kimlerden Tahsilat Yapar? 01\07 07\2007 tarihinden önceki kazalarda verilen sağlık k hizmetlerinin bedellerinden kusurlu bulunan şahıslara düzenlenecek d olan fatura bedellerinin tamamının kişilerin ilerin bağlı bulundukları sosyal güvenlik kuruluşlar ları adına tanzim edilerek tahsilatı yapılanlar

27 Döner Sermaye Đşletmemiz Kimlerden Tahsilat Yapar? 01\07 07\2007 tarihinden sonraki kazalarda, sosyal güvencesi g bulunan trafik kazazedelerine verilen sağlık k hizmetlerinin ise, 2007\62 Sayılı Genelgemiz çerçevesinde evesinde Bakanlığı ığımıza, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığı ığınca aktarılarak karşı şılananlar

28 26\05 05\2004 tarihli ve 2004\7379 Sayılı Kararname ile eklenen 25.maddeye göre; g Hiçbir sosyal güvencesi g olmayan vatandaşlar larımız, acil hastalık k ve\veya veya yaralanma hallerinde Sağlık k bakanlığı ığına bağlı 112 Acil Sağlık k Hizmetleri kapsamında verilen hastane öncesi acil tıbbi t yardım m ve ambulans hizmetleri ile şehir içi i i veya şehir dışıd ışındaki diğer bir sağlık k kurum veya kuruluşuna una ambulansla şevkinin gerektirdiği i ilgili hekim tarafından tevsik edilen ve hasta nakli amacını taşı şıyan ambulans hizmetlerinden yararlanmada, 8\1\2002 tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1.maddesinin birinci fıkrasf krası hükmünden muaftır.

29 Döner Sermaye Đşletme MüdürlM rlüğümüzce tahsilat yapabilmek için i in gereken belgeler; 1. Đl l Sağlık k MüdürlM rlüklerince gönderilen Ambulans Kayıt t Formları 2. Trafik Zabıtalar talarınca düzenlenen d Kaza Tespit Tutanakları 3. Đşletme MüdürlM rlüğümüzce yukarıdaki iki belgeye dayanarak oluşturulan fatura

30 Faturalandırma rma esnasında nda dikkat edilmesi gereken hususlar; a) Kazazedenin sürücü,aras,araç sahibi,yaya veya yolcu olup olmadığı ığının n tespiti -Kazazede sürücüs yada araç sahibi ise ve kusur kendisinde ise zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesi genel şartlarının n 3. maddesinin (b) bendi teminat dışıd ışında kalan hallerden saymaktadır. Bu nedenle araç sahibi ve sürücülerin sağlık k giderleri sosyal güvencelerinden g kusurları oranında nda tahsilatı yapılmaktad lmaktadır.(26/05/2004 Tarihli ve 7379 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği) -Kazazede eğer e er 3. şahıs s ise kusur oranları dahilinde araçlar ların n sigorta şirketlerinden kusurları oranında nda faturalandırılarak larak tahsilatı yapılmaktad lmaktadır. -Kazazede eğer e er yaya ise kusuru oranında nda kendi sosyal güvencesinden geri kalan kısmk smı kazaya karış ışan aracın sigorta şirketinden tahsilatı yapılmaktad lmaktadır.

31 Faturalandırma rma esnasında nda dikkat edilmesi gereken hususlar; -Kazazede eğer e er yolcu ise ve yolculuk yaptığı otobüsün n kusurlu olması halinde tüm t m masraflar öncelikle; 1)Karayolu koltuk ferdi kaza sigortasından 2)Zorunlu mali taşı şımacılık k sigortasından 3)Trafik sigortasından -Kazazede eğer e er yolcu ise ve yolculuk yaptığı otobüsün n kusuru olmaması halinde kazaya karış ışan 2. aracın n sigorta şirketinden tahsilatı yapılmaktad lmaktadır. -Kazaya karış ışan araçlardan kusurlu olan araçlar ların n sigortası olmaması halinde ise yaralananların n sağlık k giderleri Güvence G Hesabından tahsilatı yapılmaktad lmaktadır. SürücüS ve araç sahibi hariç.

32 Faturalandırma rma esnasında nda dikkat edilmesi gereken hususlar; -Kazaya karış ışan araçlar sigorta poliçesi düzenlenebilir nitelikte olması gerekmektedir. Motor hacmi 50 cc nin üstünde olan taşı şıtların karış ışmış olduğu u trafik kazalarında yaralanan kişilere ilere verilen sağlık k hizmetleri sigorta şirketlerinden yada Güvence G Hesabından karşı şılanabilir. Bisiklet vb. araçlar ların n karış ışmış olduğu u kazalarda yaralanan kazazedeler kusurları oranında nda kendi sosyal güvencelerinden g tahsilatı yapılmaktad lmaktadır.

33 Sağlık k Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında kaza tespit tutanaklarının temini, Đl l Sağlık k MüdürlM rlüklerine verilmesi ile ilgili yazış ışmalar ve toplantılar lar yapılm lmıştır.

34 Trafik kazası tespit tutanaklarının bir suretinin resmi olarak verilmesi ile ilgili olarak Đçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılmış, Emniyet Genel Müdürlüğünce konuyla ilgili kanun teklifi hazırlanmıştır.

35 Trafik kazası tespit tutanaklarının Trafik Zabıtasından ve ilgili Savcılıklardan tamamının temin edilememesi sebebiyle devlet alacakları tahsil edilememektedir.

36 Trafik Döner Sermaye Đşletme Müdürlüğünün kuruluşundan bugüne kadarki kaybı ,00 Ytl. dir. Bu konudaki hastanelerin kaybı ise yaklaşık Ytl.

37 Güvence Hesabı Hüseyin ACAR Trafik Hizmetleri Döner D Sermaye Đşletme MüdürlM rlüğü Daire Başkan kanı

38 Güvence Hesabının n Amacı Garanti Sigorta Hesabı, Karayollarında motorlu araçların neden oldukları trafik kazalarında, zarar gören kişilerin, zarar veren aracın zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası güvencesinden yoksun kalmaları nedeniyle genel olarak uğrayacakları bedeni zararların ( özel durumlarda hem bedeni hem maddi zararların ) giderilmesi amacıyla oluşturulmuş bir fondur.

39 Güvence Hesabının n Gelirleri Nedir? Garanti Sigortası Hesabı nın gelirleri, Karayolu Trafik Kanunu nun 91.inci maddesi gereği yapılması zorunlu olan Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası primleri üzerinden alınan katılım paylarından oluşur. Katılım payının oranı sigorta şirketleri için %1, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptıranlar için %2 olarak belirlenmiştir. Katılım payı gelirleri dışında, rücu ve yatırım gelirleri de Hesabın diğer gelirlerini oluşturmaktadır.

40 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu K.T.K. Madde 91 - Đşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.

41 Karayolları Trafik Kanunu K.T.K. Madde Bu Kanuna göre, zorunlu mali sorumluluk sigortasına tabi motorlu araçların sebep olacakları zararların, aşağıdaki durumlarda işletenin sorumluluğuna ilişkin kurallar uyarınca geçerli teminat tutarları dahilinde karşılanması amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde bir Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı oluşturulur.

42 Hangi Durumlarda Zararlar Karşı şılanır? Bedensel zararlar, aşağıdaki şekilde meydana gelen trafik kazaları neticesinde karşılanır. 1 Plakası tespit edilemeyen araçların vermiş olduğu bedeni zararlar, 2 Zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası olmayan araçların vermiş olduğu bedeni zararlar, 3 Zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigorta poliçesindeki teminat tutarlarına ilişkin artış zeyilnamesi olmayan araçların vermiş olduğu bedeni zararlar, 4 Çalınmış veya gasbedilmiş motorlu araçların sebep oldukları ve aracın işleteninin sorumlu olmadığı kazalarda meydana gelen bedeni zararlar.

43 Hangi Durumlarda Zararlar Karşı şılanır? 5 Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yapan sigortacının malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar için, Bedensel zararlar kapsamındaki tedavi giderlerinin tespitinde Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği nin 13/b maddesi gereği Sağlık Bakanlığı nın tarifesi esas alınmaktadır.

44 Bedensel Zararlar Nelerdir? Ne Şekilde Ödenir? Yaralanma halinde tedavi giderleri, Sakat kalma (sürekli iş görememezlik) halinde, sakatlık tazminatı,(maluliyet Tazminatı) Ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara, destekten yoksun kalma tazminatı şeklinde ödenir.

45 Kimler Başvurabilir? Bizzat hak sahibinin kendisi, vekil tayin ettiği kimseler olabilir. Tedaviyi yapan hastaneler de hak sahibinin onayını almak suretiyle başvuru yapabilirler.

46 Başvuru SırasS rasında Đstenecek Belgeler Başvuru sırasında istenecek belgeleri önce bedeni ve maddi tazminatlara göre iki ana grupta toplamak mümkündür. Bedeni tazminatlarda istenecek belgeler A- Ölüm Tazminat Taleplerinde Đstenecek Belgeler - Dilekçe - Trafik kazası tespit tutanağı tasdikli sureti. - Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı, - Ölüm raporu - Ölenin mesleği ile gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösterir belge,

47 Başvuru SırasS rasında Đstenecek Belgeler Bedeni tazminatlarda istenecek belgeler B- Yaralanmalı Tazminat Taleplerinde Đstenecek Belgeler - Dilekçe - Trafik kazası tespit tutanağı tasdikli sureti. - Hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti - Dökümlü tedavi faturaları asılları, - Maluliyet söz konusu ise, maluliyet oranını gösterir hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti. - Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı Not : Başvuru Hastane tarafından yapılmış ise tedavi görenin onay belgesi.

48 Sağlık k Bakanlığı Genelgeleri - 27 Şubat Sayılı Genelge : K.T.K. 8 inci maddesinin uygulanmasına yönelik. - 7 Ağustos A 2004 Hastanelere ödeme yapma ile ilgili değişiklik iklik : Yönetmeliğin 11. Maddesine Onay Belgesinin ilavesi Ağustos A Sayılı Genelge : Hastanelere doğrudan ödeme yapılacağı hk Ekim Sayılı Genelge : Sosyal Güvenlik Kurumu, sigorta şirketlerinin G.S.H. ödemeleri hk Mart Sayılı Genelge : Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2918 Sayılı Kanun 8.maddesine aykırı olduğunda genelgenin iptali ve verilen hizmetin tamamının zorunlu trafik sigortasından karşılanması gerekir.

49 Đşletme MüdürlM rlüğümüzce konu ile ilgili çıkarılan genelgeler ve yapılan yazış ışmalar 3 Mart Sayılı Genelge: : Ambulans kayırt formlarının n doldurulması hakkında 31 Ağustos A Sayılı Genelge: Kaza tespit tutanakları ile ilgili 18 Ocak Sayılı Genelge: : Ambulans kayıt formları ve kaza tespit tutanakları ile ilgili 13 Şubat Sayılı Genelge: : Evrakların n gönderilme g şekilleri hakkında 8 Nisan Sayılı Genelge: : Tahsil edilemeyen alacaklarla ilgili 19 Mart Sayılı Yazı: : Adalet Bakanlığı ığı na kaza tespit tutanaklarının n verilmesi ile ilgili

50 Đşletme MüdürlM rlüğümüzce konu ile ilgili çıkarılan genelgeler ve yapılan yazış ışmalar 9 Ağustos A Sayılı yazı: Faturaların düzenlenmesi ile ilgili 15 Ocak Sayılı yazı: : Ambulans kayıt formları ile ilgili 26 şubat Sayılı Yazı: : Evrakların n gönderilme g şekilleri ile ilgili 4 Şubat Sayılı Yazı: Kusurlu faturalarla ilgili 18 Ocak Sayılı Yazı: : Sağlık k Ocakları Daire Başkanl kanlığına yazılan yazı 1 Şubat Sayılı Yazı: : Tahsil edilemeyen alacaklar ile ilgili

51 Đlgili Diğer Genelgeler 25 Temmuz Sayılı Genelge: Adalet Bakanlığı ığı nın n kaza tespit tutanaklarının verilmesi ile ilgili 8 Ocak Sayılı Genelge: : Hazine Müsteşarlığıca, kusura bakılmaks lmaksızın n faturaların ödenmesi ile ilgili

52 Hastanelerin Trafik Kazalarıyla Đlgili Tedavi Giderlerinin Tahsilatında Đzleyecekleri Yol : Kaza yapanın n kusurlu olması halinde (sürücü, yaya, yolcu v.b.) ; Trafik kazası ile ilgili yapılan her türlü teşhis ve tedavi yardım giderleri o yılki Bütçe Uygulama Talimatı fiyat tarifelerine göre faturalandırmak suretiyle ilgili şahıs, kurum veya kuruluştan tahsil edilir.

53 Ödemelerin Yapılmas lması Madde 11 Hesap yönetimince, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, tazminat miktarında ve hak sahiplerinde tereddüt bulunmadığı takdirde belirlenen miktar, hak sahiplerine ilgili banka aracılığı ile ödenir. Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca faturalandırılan ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre yapılacak tedavi giderlerine ilişkin ödemeler, yapılan başvuru ekinde hak sahibinin onayının yer alması kaydıyla, doğrudan bu kurum ve kuruluşlara banka aracılığı ile ödenebilir.(7/08/2004 tarih sayılı Resmi Gazete ile değişik)

54 Hesaptan Karşı şılanmayacak Zararlar a) Manevi tazminat talepleriyle, her türlü maddi zararlara ilişkin talepler, b) Kazaya neden olan aracın, işleten veya sürücüsü tarafından ileri sürülecek zararlar, c) Motorlu araç yarışlarıyla ilgili olarak yarış için bulunması gereken sigorta yapılmamış ve yarış sırasında meydana gelen kazalarda oluşan her türlü maddi ve bedeni zararlar, d) Mesleki faaliyette bulunan kişilere bırakılan motorlu aracın kişilere verdiği zararlar için ödenecek tazminat ve tedavi giderleri,(tamir, bakım vs.)

55 Hesaptan Karşılanmayacak Zararlar e) Motorlu aracı çalan ve gaspedenlerle, bunlara yardım ve yataklık edenler veya motorlu aracın çalındığını ya da gaspedildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları, f) Đşletenin, eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği zararlar, g) Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar,(50 cc motor hacmi) h) Hastalık ve Ferdi Kaza Sigortası yapan sigorta şirketlerinin rücu talepleri.

56 Ödenen Hasarlarda Limit ve Kusur Durumu Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı, hasarları kazanın oluş tarihindeki geçerli olan Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası için belirlenmiş teminat limitleri dahilinde ve zarar verenin kusur oranında ödemektedir.

57 Hasar Ödendikten Sonra Yapılan Takipler Kazada trafik poliçesini yaptırmamış olan ve kusurlu olan araç sahiplerine ve sürücülerine kusurları nispetinde alacak takibi yapılır. Bu kişiler talep edilen tazminatı kendi rızalarıyla ödemez iseler haklarında yasal takibat başlatılır.

58 Zamanaşı şımı Garanti sigortası Hesabı için hazırlanmış ve 3 Temmuz 2002 tarihinde yayımlanan Yönetmeliğin 12.maddesi başvuru ve başvuru süresini düzenlemiştir. Bu madde gereği Hesap kapsamında meydana gelen zararların karşılanabilmesi için hak sahiplerinin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve her halükarda kaza gününden başlayarak 10 yıl içerisinde bizzat yazılı olarak veya taahhütlü mektupla Hesaba başvurmaları gerekiyor.

59 Mali Bünye B Zafiyeti Nedeniyle Ruhsatları Đptal Edilen veya Đflas Eden Sigorta Şirketleri nin Ödemekle YükümlY mlü Olduğu Hasarların Ödenmesi Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı nın görevleri arasında, mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatı iptal edilmiş yada iflas etmiş sigorta şirketlerinin, zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortalarından kaynaklanan ve ödemekle yükümlü oldukları her nevi maddi ve bedensel zararların karşılanması da bulunmaktadır.

60 Halen Hasarları Güvence Hesabı Tarafından Ödenen Sigorta Şirketleri Bu kapsamda halen hasarları ödenmekte olan sigorta şirketleri şunlardır. 1- AKDENĐZ SĐGORTA A.Ş. 9-ĐNTER SĐGORTA A.Ş. 2- EMEK SĐGORTA A.Ş. 10- NORDESTERN SĐGORTA A.Ş. 3- UNIVERSAL SĐGORTA A.Ş. 11-RUMELĐ SĐGORTA A.Ş. 4- KAPĐTAL SĐGORTA A.Ş. 12- SANKO SĐGORTA A.Ş. 5- EGS SĐGORTA A.Ş. 6- GIC DÜNYA SĐGORTA A.Ş. 7- DEMĐR SĐGORTA A.Ş. 8- DÜNYA SĐGORTA A.Ş.

61 Yapılan Ödemeler Güvence Hesabı ndan 25 Haziran 2007 tarihi itibariyle yapılan ödemeler : TOPLAM ÖDEMELER Bedeni Tazminatlar Đflas Eden Sigorta Şti. Taz. Toplam Ödenen Dosya Sayısı Ödenen Tutar YTL YTL YTL SAGLIK BAKANLIĞI BAŞVURULARI Bedeni Tazminatlar Đflas Eden Sigorta Şti. Taz. Toplam Ödenen Dosya Sayısı (%3) Ödenen Tutar YTL YTL YTL (%0,24)

62 Güvence Hesabı Karayolları Trafik Kanunu nun 108 inci maddesi gereği Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuş ve faaliyette bulunan Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı, 14 Haziran 2007 tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5648 sayılı Sigortacılık Kanunu nun 14 üncü maddesi ile Güvence Hesabı olarak değiştirilmiştir. Aynı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi gereği Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı nın sorumlulukları ile varlıklarının, alacaklarının ve yükümlülüklerinin tamamının bir ay içersinde Güvence Hesabı na devredilecektir.

63 Güvence Hesabı Güvence Hesabı Kapsamına Dahil Edilen Sigortalar : 1.Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 2.Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası 3.Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası 4.Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası 5.Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası 6.Yeşil Kart Sigortası Ödemeleri

64 Toplantının n hedeflenen amaçlara ulaşmas masını diler,bütün n katılımc mcılara sevgi ve saygılar larımı sunarım. Hüseyin ACAR Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Trafik Hizmetleri Döner Sermaye Đşletmesi Müdürlüğü Daire Başkanı

65 Đletişimim Adres : Sağlık-1 sk. 38\5 SIHHIYE\ANKARA Telefon : (0 312) Faks : (0 312) Adresi

Trafik Kazazedelerinin Tedavi Bedellerinin Hastaneler Tarafından Faturalandırılmas. lması ve Tahsil İşlemleri

Trafik Kazazedelerinin Tedavi Bedellerinin Hastaneler Tarafından Faturalandırılmas. lması ve Tahsil İşlemleri Trafik Kazazedelerinin Tedavi Bedellerinin Hastaneler Tarafından Faturalandırılmas lması ve Tahsil İşlemleri EROL ÖZT ZTÜRK Ankara Atatürk Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Müdür r Yardımc mcısı 2918

Detaylı

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye de yaşanan sayısız trafik kazasının yarattığı

Detaylı

TÜM ZORUNLU SİGORTALAR İÇİN YENİ BİR DÜZENLEME GÜVENCE HESABI

TÜM ZORUNLU SİGORTALAR İÇİN YENİ BİR DÜZENLEME GÜVENCE HESABI TÜM ZORUNLU SİGORTALAR İÇİN YENİ BİR DÜZENLEME GÜVENCE HESABI ÇELİK AHMET ÇELİK I- YASAL DÜZENLEME 14.06.2007 gün 26552 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe konulan 03.06.2007 gün 5684 sayılı

Detaylı

SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ

SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ 1- Konutum için yangın ve deprem sigortası satın almak istiyorum. Evimi emlak değeri üzerinden mi sigortalamalıyım? Konutunuzun emlak değeri, arsa değeri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2014/ 20

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2014/ 20 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 25029274-1093-11/26 Konu : Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri G E N E L G E 2014/ 20 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğinde sigorta yaptıran kişilerin sözleşme ve diğer aşamalarda bilgi eksikliklerinin

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A. SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi

Detaylı

Benelux International Claim Services

Benelux International Claim Services HOLLANDA - T ÜRKİYE - BULGARİSTAN - M A R O K K O Benelux International Claim Services Türkiye deki Trafik Kazalarının Yol Göstericisi İstanbul, Ocak 2005 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 I. TÜRKİYE DE ZARAR TAZMİNİ...

Detaylı

A- SİGORTA KAPSAMI. A.1- Sigortanın Kapsamı

A- SİGORTA KAPSAMI. A.1- Sigortanın Kapsamı A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI A.1. AMAÇ Bu Genel Şartların amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araç işletenlere yüklenen

Detaylı

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir. Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik in Sigorta başlıklı 12 nci maddesi hükümlerine göre düzenli

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100THG0100002-3120 25.02.2005 03526 KONU :Sağlık Bakanlığı-Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleri Protokolü...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK SİGORTALARI

KARAYOLLARI TRAFİK SİGORTALARI 2004/ 177 KARAYOLLARI TRAFİK SİGORTALARI SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2004 1 İşbu kitap, 15 Aralık 2004 Çarşamba günü, Güneş Sigorta Konferans Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin açış konuşmaları,

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, kurulacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

5. Bölüm HAYAT SİGORTALARI. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

5. Bölüm HAYAT SİGORTALARI. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 5. Bölüm HAYAT SİGORTALARI Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Hayat sigortası kavramını ve tarihi gelişimini açıklayabilecek,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge AMAÇ :... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 Bu genelge, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 84 / 8213

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları 1. Sigortalılık süresi....2 1.1. Sigortalılık süresinin başlangıcını etkileyen faktörler...2 1.1.1. İşe giriş tarihi

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi 1998 yılında kurulan Toprak Hayat Sigorta Anonim Şirketi 1 Mayıs 2003 tarihinde Global

Detaylı

Başbakanlık Đnsan Hakları Başkanlığı / 2007 Kayıp Çocuklar Raporu

Başbakanlık Đnsan Hakları Başkanlığı / 2007 Kayıp Çocuklar Raporu 1 2 GĐRĐŞ Dünya da bir çocuk sorunu olduğu doğrudur. Yaklaşık 7 milyarlık dünyanın yarı nüfusunun 18 yaşın altında olduğu, bunların önemli bir kısmının şiddete maruz kaldığı ve insan kaçakçılığının milyar

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu astaneleri Kurumu Başkanlığı Mali izmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Sağlık Tesislerimizce e Yönelik Mevcut Durum Analizinin Yapılması, Süreçlerin Belirlenmesi azırlayanlar Selim

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852)

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda

Detaylı

Kanun Numarası : 4447 Kabul Tarihi : 25/8/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1999 Sayı : 23810 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39

Kanun Numarası : 4447 Kabul Tarihi : 25/8/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1999 Sayı : 23810 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39 7645 İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı / sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş Anonim Şirket statüsündedir.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş Anonim Şirket statüsündedir. 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi (holding) Şirket, 25.02.1966 tarihinde İstanbul da Tam Hayat A.Ş. adıyla kurulmuş ve 07.03.1983 tarihinden itibaren şirket unvanı, Hür Sigorta

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden

Detaylı