ZMETLERĐ TRAFĐK HĐZMETLERĐ DÖNER SERMAYE ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZMETLERĐ TRAFĐK HĐZMETLERĐ DÖNER SERMAYE ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TEMEL SAĞLIK HĐZMETLERH ZMETLERĐ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ HĐZMETLERĐ DÖNER SERMAYE ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 8. maddesi gereği trafik kazalarına verilen 112 ambulans hizmetleri ile tedavi giderlerinin zorunlu trafik sigortası ve güvence g hesabınca karşı şılanması HOŞ GELDĐNĐZ

3 ĐŞLETMEN LETMENĐN N KURULUŞU 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 8 inci maddesine ve 181 Sayılı Sağlık Bakanlığı ığı nın n Teşkilat ve Görevleri G Hakkındaki Kanun HükmH kmünde Kararnamenin 43 üncü Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 2 Ekim 1999 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürly rlüğe e giren Sağlık k Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner D Sermaye Đşletmesi YönetmeliY netmeliği doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir. y

4 Konu ile ilgili Kanun ve YönetmelikY A) 2918 SAYILI KARAYOLLARI KANUNU: Kanunun Amacı: Bu Kanunun amacı,, karayollarında, can ve mal güvenliği i yönünden y nden trafik düzenini d sağlamak ve trafik güvenlig venliğini ini ilgilendiren tüm t m konularda alınacak önlemleri belirlemektir. B)23834 SAYILI TARĐHLĐ SAĞLIK BAKANLIĞI HĐZMETLERĐ DÖNER SERMAYE ĐŞLETME YÖNETMELĐĞĐ Yönetmeliğin Amacı: Bu Y Bu Yönetmelik, Sağlık k Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner D Sermaye Đşletmesi ile Döner D Sermaye Saymanlığı ığı nın kuruluş ve çalışma esaslarını; ; trafik kazalarından dolayı Sağlık Bakanlığı ığı na bağlı kurum ve kuruluşlar lar tarafından sunulan ilk ve acil yardım m hizmetleri ile tedavi hizmetlerinin bedelinin takibine ve tahsiline dair usul ve esasları düzenlemek maksadıyla hazırlanm rlanmıştır. r.

5 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Gereğince Sağlık Bakanlığı ığına Verilen GörevlerG 1. Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer tüm t m resmi ve özel sağlık k kurum ve kuruluşlar ları,, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmi irmiş kişilere, ilere, Sağlık k Bakanlığı tarifesi uygulamak suretiyle vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin tamamını kusur oranlarına na göre yükümly mlü sigorta şirketlerinden tahsil eder.

6 2. Sağlık k Bakanlığı verilen hizmetlerin bedelini yükümly mlü sigorta şirketlerinden tahsil etmek için i in döner d sermaye saymanlığı kurar, tahsil edilen gelirin tamamı bu kanun uyarınca Sağlık k Bakanlığı ığına verilen görevlerin yerine getirilmesinde kullanılır.

7 3. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan harcamaların tamamı Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Đşletmesine 8 işgünü içinde yükümlü sigorta şirketlerince ödenir.

8 4) Tedavi giderlerinin ödenmesi ise Madde 98 de açıklanma klanmıştır. a. Motorlu araçlar ların n sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta, klinikte hastane ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği i diğer giderleri aracın n zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacı,, başvurma tarihinden itibaren sekiz işi günü içinde inde ve zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları kapsamında öder.

9 b. Birden çok aracın n karış ıştığıığı bir trafik kazasında zarar gören g kişiler, iler, araçlar ların sigortacılar larından herhangi birine veya 108 inci maddede belirtilen durumlarda Güvence G Hesabına (Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı) ) başvurarak zararın n giderilmesini isteyebilirler. Giderleri ödeyen sigortacı veya Güvence Hesabı (Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı), ödediği i miktarın n sorumluluk oranlarına na göre g paylaşı şılmasını talep edebilir.

10 c. Zarara sebep olan aracın n bilinmemesi veya geçerli erli bir zorunlu mali sorumluluk sigortasının n bulunmaması veya sigortacının iflas etmesi veya çalınan aracın n işleteninin i sorumlu tutulamaması hallerinde, birinci fıkrada belirtilen giderler, 108 inci maddede öngörülen Güvence G Hesabı tarafından ödenir.

11 Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye Đşletmesi Yönetmeliği uyarınca; Đşletmenin faaliyet alanı, Bakanlığ ığa a bağlı ilk yardım m ve acil sağlık hizmeti sunan istasyon ve merkezler ile Bakanlığı ığın n diğer sağlık k kurum ve kuruluşlar ları vasıtas tasıyla motorlu araçlar ların sebep oldukları kazalarda yaralananlara sağlık k hizmeti sunmak ve bu hizmet ile ilgili olan diğer işi ve işlemleri i yapmaktır.

12 Trafik Hizmetleri Döner D sermaye Đşletme Müdürlüğünün n gelirleri; Yükümlü sigorta şirketleri tarafından ödenen tedavi giderleri karşı şılığıığı yapılan tahsilat, Güvence G Hesabı Yönetmeliğinin inin 8 inci maddesi uyarınca Güvence Hesabından karşı şılanacak tedavi giderleri karşı şılığıığı yapılan tahsilat, Güvence G Hesabı Yönetmeliğinin inin 15 inci maddesi uyarınca Güvence G Hesabından karşı şılanamayan, ancak hizmetten faydalananlardan tahsil edilecek tedavi giderleri karşı şılığıığı yapılan tahsilat ve diğer gelirler.

13 Đşletmenin Arası Faaliyetleri; Đşletme MüdürlM rlüğümüze illerden gelen kaza tespit tutanakları ve ambulans raporları ile ilgili sigorta şirketlerinden tahsil ettiğimiz imiz fatura adedi ve tahsilat miktarı yıllara göre g aşağıdaki tabloda görülmektedir. g

14 *Acil Sağlık k Hizmetleri Daire Başkanl kanlığı nca hazırlanan ve trafik kazaları nedeniyle çıkışış yapan ambulans sayılar larını gösteren veriler esas alınm nmıştır.* Her bir fatura bedeli 150 ile Ytl.. arasında değişmektedir. Gönderilmeyen G her bir evrak ortalama 350 Ytl.. Olarak ve her kazada 1 yaralı olduğu varsayılarak hesaplanmış ıştır. TAHAKKUK ETTĐRĐLMEYEN DEVLET ALACAĞI I (YTL.) TAHAKKUK ETTĐRĐLEN FATURA BEDELĐ TOPLAMI (YTL.) ĐŞLEM YAPILAMAYAN ORAN ĐŞLEM YAPILAN ORAN ĐŞLETME MÜDÜRL RLÜĞÜMÜZCE TANZĐMĐ YAPILAMAYAN FATURA SAYISI ĐŞLETME MÜDÜRL RLÜĞÜMÜZCE TANZĐMĐ YAPILAN FATURA SAYISI K KAZALARI NEDENĐYLE AMBULANS ÇIKI IKIŞ SAYISI AĐT T OLDUĞU U YIL % 1.08 % , , % 2.34 % , , % 4.07 % , , % 6.33 % , , % 3.90 % , , % 6.17 % , , % 7.07 % , , % % , ,00 TOPLAM % % , ,00

15 Alttaki tabloda Đşletmemizde yıllar bazında kesilen fatura adedi ve tutarları görülmektedir.

16 YILLAR BAZINDA KESĐLEN FATURA TUTARLARI DÜZENLENDĐĞĐ YIL GENEL TOPLAM FATURA ADEDĐ TOPLAM TUTAR , , , , , , , , ,88

17 Acil Sağlık k Hizmetleri Daire Başkanl kanlığından alınan yılı istatistikleri aşağıa ğıdaki tabloda görülmektedir.

18 BALIKESĐR AYDIN ARTVĐN ARDAHAN ANTALYA ANKARA AMASYA AKSARAY AĞRI AFYON ADIYAMAN ADANA 1 TOPLAM ĐLLER SIRA NO YILLARI KAZALARI

19 ÇORUM ÇANKIRI ÇANAKKALE BURSA BURDUR BOLU BĐTLĐS BĐNGÖL BĐLECĐK BAYBURT BATMAN BARTIN 13 TOPLAM ĐLLER SIRA NO YILLARI KAZALARI

20 HAKKARĐ GÜMÜŞHANE GĐRESUN GAZĐANTEP ESKĐŞEHĐR ERZURUM ERZĐNCAN ELAZIĞ EDĐRNE DÜZCE DĐYARBAKIR DENĐZLĐ 25 TOPLAM ĐLLER SIRA NO YILLARI KAZALARI

21 KAYSERĐ KASTAMONU KARS KARAMAN KARABÜK K.MARAŞ ĐZMĐR ĐÇEL ĐSTANBUL ISPARTA IĞDIR HATAY 37 TOPLAM ĐLLER SIRA NO YILLARI KAZALARI

22 MUŞ MUĞLA MARDĐN MANĐSA MALATYA KÜTAHYA KONYA KOCAELĐ KĐLĐS KIRŞEHĐR KIRKLARELĐ KIRIKKALE 49 TOPLAM ĐLLER SIRA NO YILLARI KAZALARI

23 ŞIRNAK Ş.URFA SĐVAS SĐNOP SĐĐRT SAMSUN SAKARYA RĐZE OSMANĐYE ORDU NĐĞDE NEVŞEHĐR 61 TOPLAM ĐLLER SIRA NO YILLARI KAZALARI

24 TOPLAM ZONGULDAK YOZGAT YALOVA VAN UŞAK TUNCELĐ TRABZON TOKAT TEKĐRDAĞ 73 TOPLAM ĐLLER SIRA NO YILLARI KAZALARI

25 Döner Sermaye Đşletmemiz Kimlerden Tahsilat Yapar? Sigorta şirketlerinden Güvence hesabından

26 Döner Sermaye Đşletmemiz Kimlerden Tahsilat Yapar? 01\07 07\2007 tarihinden önceki kazalarda verilen sağlık k hizmetlerinin bedellerinden kusurlu bulunan şahıslara düzenlenecek d olan fatura bedellerinin tamamının kişilerin ilerin bağlı bulundukları sosyal güvenlik kuruluşlar ları adına tanzim edilerek tahsilatı yapılanlar

27 Döner Sermaye Đşletmemiz Kimlerden Tahsilat Yapar? 01\07 07\2007 tarihinden sonraki kazalarda, sosyal güvencesi g bulunan trafik kazazedelerine verilen sağlık k hizmetlerinin ise, 2007\62 Sayılı Genelgemiz çerçevesinde evesinde Bakanlığı ığımıza, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığı ığınca aktarılarak karşı şılananlar

28 26\05 05\2004 tarihli ve 2004\7379 Sayılı Kararname ile eklenen 25.maddeye göre; g Hiçbir sosyal güvencesi g olmayan vatandaşlar larımız, acil hastalık k ve\veya veya yaralanma hallerinde Sağlık k bakanlığı ığına bağlı 112 Acil Sağlık k Hizmetleri kapsamında verilen hastane öncesi acil tıbbi t yardım m ve ambulans hizmetleri ile şehir içi i i veya şehir dışıd ışındaki diğer bir sağlık k kurum veya kuruluşuna una ambulansla şevkinin gerektirdiği i ilgili hekim tarafından tevsik edilen ve hasta nakli amacını taşı şıyan ambulans hizmetlerinden yararlanmada, 8\1\2002 tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1.maddesinin birinci fıkrasf krası hükmünden muaftır.

29 Döner Sermaye Đşletme MüdürlM rlüğümüzce tahsilat yapabilmek için i in gereken belgeler; 1. Đl l Sağlık k MüdürlM rlüklerince gönderilen Ambulans Kayıt t Formları 2. Trafik Zabıtalar talarınca düzenlenen d Kaza Tespit Tutanakları 3. Đşletme MüdürlM rlüğümüzce yukarıdaki iki belgeye dayanarak oluşturulan fatura

30 Faturalandırma rma esnasında nda dikkat edilmesi gereken hususlar; a) Kazazedenin sürücü,aras,araç sahibi,yaya veya yolcu olup olmadığı ığının n tespiti -Kazazede sürücüs yada araç sahibi ise ve kusur kendisinde ise zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesi genel şartlarının n 3. maddesinin (b) bendi teminat dışıd ışında kalan hallerden saymaktadır. Bu nedenle araç sahibi ve sürücülerin sağlık k giderleri sosyal güvencelerinden g kusurları oranında nda tahsilatı yapılmaktad lmaktadır.(26/05/2004 Tarihli ve 7379 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği) -Kazazede eğer e er 3. şahıs s ise kusur oranları dahilinde araçlar ların n sigorta şirketlerinden kusurları oranında nda faturalandırılarak larak tahsilatı yapılmaktad lmaktadır. -Kazazede eğer e er yaya ise kusuru oranında nda kendi sosyal güvencesinden geri kalan kısmk smı kazaya karış ışan aracın sigorta şirketinden tahsilatı yapılmaktad lmaktadır.

31 Faturalandırma rma esnasında nda dikkat edilmesi gereken hususlar; -Kazazede eğer e er yolcu ise ve yolculuk yaptığı otobüsün n kusurlu olması halinde tüm t m masraflar öncelikle; 1)Karayolu koltuk ferdi kaza sigortasından 2)Zorunlu mali taşı şımacılık k sigortasından 3)Trafik sigortasından -Kazazede eğer e er yolcu ise ve yolculuk yaptığı otobüsün n kusuru olmaması halinde kazaya karış ışan 2. aracın n sigorta şirketinden tahsilatı yapılmaktad lmaktadır. -Kazaya karış ışan araçlardan kusurlu olan araçlar ların n sigortası olmaması halinde ise yaralananların n sağlık k giderleri Güvence G Hesabından tahsilatı yapılmaktad lmaktadır. SürücüS ve araç sahibi hariç.

32 Faturalandırma rma esnasında nda dikkat edilmesi gereken hususlar; -Kazaya karış ışan araçlar sigorta poliçesi düzenlenebilir nitelikte olması gerekmektedir. Motor hacmi 50 cc nin üstünde olan taşı şıtların karış ışmış olduğu u trafik kazalarında yaralanan kişilere ilere verilen sağlık k hizmetleri sigorta şirketlerinden yada Güvence G Hesabından karşı şılanabilir. Bisiklet vb. araçlar ların n karış ışmış olduğu u kazalarda yaralanan kazazedeler kusurları oranında nda kendi sosyal güvencelerinden g tahsilatı yapılmaktad lmaktadır.

33 Sağlık k Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında kaza tespit tutanaklarının temini, Đl l Sağlık k MüdürlM rlüklerine verilmesi ile ilgili yazış ışmalar ve toplantılar lar yapılm lmıştır.

34 Trafik kazası tespit tutanaklarının bir suretinin resmi olarak verilmesi ile ilgili olarak Đçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılmış, Emniyet Genel Müdürlüğünce konuyla ilgili kanun teklifi hazırlanmıştır.

35 Trafik kazası tespit tutanaklarının Trafik Zabıtasından ve ilgili Savcılıklardan tamamının temin edilememesi sebebiyle devlet alacakları tahsil edilememektedir.

36 Trafik Döner Sermaye Đşletme Müdürlüğünün kuruluşundan bugüne kadarki kaybı ,00 Ytl. dir. Bu konudaki hastanelerin kaybı ise yaklaşık Ytl.

37 Güvence Hesabı Hüseyin ACAR Trafik Hizmetleri Döner D Sermaye Đşletme MüdürlM rlüğü Daire Başkan kanı

38 Güvence Hesabının n Amacı Garanti Sigorta Hesabı, Karayollarında motorlu araçların neden oldukları trafik kazalarında, zarar gören kişilerin, zarar veren aracın zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası güvencesinden yoksun kalmaları nedeniyle genel olarak uğrayacakları bedeni zararların ( özel durumlarda hem bedeni hem maddi zararların ) giderilmesi amacıyla oluşturulmuş bir fondur.

39 Güvence Hesabının n Gelirleri Nedir? Garanti Sigortası Hesabı nın gelirleri, Karayolu Trafik Kanunu nun 91.inci maddesi gereği yapılması zorunlu olan Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası primleri üzerinden alınan katılım paylarından oluşur. Katılım payının oranı sigorta şirketleri için %1, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptıranlar için %2 olarak belirlenmiştir. Katılım payı gelirleri dışında, rücu ve yatırım gelirleri de Hesabın diğer gelirlerini oluşturmaktadır.

40 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu K.T.K. Madde 91 - Đşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.

41 Karayolları Trafik Kanunu K.T.K. Madde Bu Kanuna göre, zorunlu mali sorumluluk sigortasına tabi motorlu araçların sebep olacakları zararların, aşağıdaki durumlarda işletenin sorumluluğuna ilişkin kurallar uyarınca geçerli teminat tutarları dahilinde karşılanması amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde bir Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı oluşturulur.

42 Hangi Durumlarda Zararlar Karşı şılanır? Bedensel zararlar, aşağıdaki şekilde meydana gelen trafik kazaları neticesinde karşılanır. 1 Plakası tespit edilemeyen araçların vermiş olduğu bedeni zararlar, 2 Zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası olmayan araçların vermiş olduğu bedeni zararlar, 3 Zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigorta poliçesindeki teminat tutarlarına ilişkin artış zeyilnamesi olmayan araçların vermiş olduğu bedeni zararlar, 4 Çalınmış veya gasbedilmiş motorlu araçların sebep oldukları ve aracın işleteninin sorumlu olmadığı kazalarda meydana gelen bedeni zararlar.

43 Hangi Durumlarda Zararlar Karşı şılanır? 5 Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yapan sigortacının malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar için, Bedensel zararlar kapsamındaki tedavi giderlerinin tespitinde Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği nin 13/b maddesi gereği Sağlık Bakanlığı nın tarifesi esas alınmaktadır.

44 Bedensel Zararlar Nelerdir? Ne Şekilde Ödenir? Yaralanma halinde tedavi giderleri, Sakat kalma (sürekli iş görememezlik) halinde, sakatlık tazminatı,(maluliyet Tazminatı) Ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara, destekten yoksun kalma tazminatı şeklinde ödenir.

45 Kimler Başvurabilir? Bizzat hak sahibinin kendisi, vekil tayin ettiği kimseler olabilir. Tedaviyi yapan hastaneler de hak sahibinin onayını almak suretiyle başvuru yapabilirler.

46 Başvuru SırasS rasında Đstenecek Belgeler Başvuru sırasında istenecek belgeleri önce bedeni ve maddi tazminatlara göre iki ana grupta toplamak mümkündür. Bedeni tazminatlarda istenecek belgeler A- Ölüm Tazminat Taleplerinde Đstenecek Belgeler - Dilekçe - Trafik kazası tespit tutanağı tasdikli sureti. - Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı, - Ölüm raporu - Ölenin mesleği ile gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösterir belge,

47 Başvuru SırasS rasında Đstenecek Belgeler Bedeni tazminatlarda istenecek belgeler B- Yaralanmalı Tazminat Taleplerinde Đstenecek Belgeler - Dilekçe - Trafik kazası tespit tutanağı tasdikli sureti. - Hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti - Dökümlü tedavi faturaları asılları, - Maluliyet söz konusu ise, maluliyet oranını gösterir hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti. - Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı Not : Başvuru Hastane tarafından yapılmış ise tedavi görenin onay belgesi.

48 Sağlık k Bakanlığı Genelgeleri - 27 Şubat Sayılı Genelge : K.T.K. 8 inci maddesinin uygulanmasına yönelik. - 7 Ağustos A 2004 Hastanelere ödeme yapma ile ilgili değişiklik iklik : Yönetmeliğin 11. Maddesine Onay Belgesinin ilavesi Ağustos A Sayılı Genelge : Hastanelere doğrudan ödeme yapılacağı hk Ekim Sayılı Genelge : Sosyal Güvenlik Kurumu, sigorta şirketlerinin G.S.H. ödemeleri hk Mart Sayılı Genelge : Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2918 Sayılı Kanun 8.maddesine aykırı olduğunda genelgenin iptali ve verilen hizmetin tamamının zorunlu trafik sigortasından karşılanması gerekir.

49 Đşletme MüdürlM rlüğümüzce konu ile ilgili çıkarılan genelgeler ve yapılan yazış ışmalar 3 Mart Sayılı Genelge: : Ambulans kayırt formlarının n doldurulması hakkında 31 Ağustos A Sayılı Genelge: Kaza tespit tutanakları ile ilgili 18 Ocak Sayılı Genelge: : Ambulans kayıt formları ve kaza tespit tutanakları ile ilgili 13 Şubat Sayılı Genelge: : Evrakların n gönderilme g şekilleri hakkında 8 Nisan Sayılı Genelge: : Tahsil edilemeyen alacaklarla ilgili 19 Mart Sayılı Yazı: : Adalet Bakanlığı ığı na kaza tespit tutanaklarının n verilmesi ile ilgili

50 Đşletme MüdürlM rlüğümüzce konu ile ilgili çıkarılan genelgeler ve yapılan yazış ışmalar 9 Ağustos A Sayılı yazı: Faturaların düzenlenmesi ile ilgili 15 Ocak Sayılı yazı: : Ambulans kayıt formları ile ilgili 26 şubat Sayılı Yazı: : Evrakların n gönderilme g şekilleri ile ilgili 4 Şubat Sayılı Yazı: Kusurlu faturalarla ilgili 18 Ocak Sayılı Yazı: : Sağlık k Ocakları Daire Başkanl kanlığına yazılan yazı 1 Şubat Sayılı Yazı: : Tahsil edilemeyen alacaklar ile ilgili

51 Đlgili Diğer Genelgeler 25 Temmuz Sayılı Genelge: Adalet Bakanlığı ığı nın n kaza tespit tutanaklarının verilmesi ile ilgili 8 Ocak Sayılı Genelge: : Hazine Müsteşarlığıca, kusura bakılmaks lmaksızın n faturaların ödenmesi ile ilgili

52 Hastanelerin Trafik Kazalarıyla Đlgili Tedavi Giderlerinin Tahsilatında Đzleyecekleri Yol : Kaza yapanın n kusurlu olması halinde (sürücü, yaya, yolcu v.b.) ; Trafik kazası ile ilgili yapılan her türlü teşhis ve tedavi yardım giderleri o yılki Bütçe Uygulama Talimatı fiyat tarifelerine göre faturalandırmak suretiyle ilgili şahıs, kurum veya kuruluştan tahsil edilir.

53 Ödemelerin Yapılmas lması Madde 11 Hesap yönetimince, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, tazminat miktarında ve hak sahiplerinde tereddüt bulunmadığı takdirde belirlenen miktar, hak sahiplerine ilgili banka aracılığı ile ödenir. Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca faturalandırılan ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre yapılacak tedavi giderlerine ilişkin ödemeler, yapılan başvuru ekinde hak sahibinin onayının yer alması kaydıyla, doğrudan bu kurum ve kuruluşlara banka aracılığı ile ödenebilir.(7/08/2004 tarih sayılı Resmi Gazete ile değişik)

54 Hesaptan Karşı şılanmayacak Zararlar a) Manevi tazminat talepleriyle, her türlü maddi zararlara ilişkin talepler, b) Kazaya neden olan aracın, işleten veya sürücüsü tarafından ileri sürülecek zararlar, c) Motorlu araç yarışlarıyla ilgili olarak yarış için bulunması gereken sigorta yapılmamış ve yarış sırasında meydana gelen kazalarda oluşan her türlü maddi ve bedeni zararlar, d) Mesleki faaliyette bulunan kişilere bırakılan motorlu aracın kişilere verdiği zararlar için ödenecek tazminat ve tedavi giderleri,(tamir, bakım vs.)

55 Hesaptan Karşılanmayacak Zararlar e) Motorlu aracı çalan ve gaspedenlerle, bunlara yardım ve yataklık edenler veya motorlu aracın çalındığını ya da gaspedildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları, f) Đşletenin, eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği zararlar, g) Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar,(50 cc motor hacmi) h) Hastalık ve Ferdi Kaza Sigortası yapan sigorta şirketlerinin rücu talepleri.

56 Ödenen Hasarlarda Limit ve Kusur Durumu Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı, hasarları kazanın oluş tarihindeki geçerli olan Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası için belirlenmiş teminat limitleri dahilinde ve zarar verenin kusur oranında ödemektedir.

57 Hasar Ödendikten Sonra Yapılan Takipler Kazada trafik poliçesini yaptırmamış olan ve kusurlu olan araç sahiplerine ve sürücülerine kusurları nispetinde alacak takibi yapılır. Bu kişiler talep edilen tazminatı kendi rızalarıyla ödemez iseler haklarında yasal takibat başlatılır.

58 Zamanaşı şımı Garanti sigortası Hesabı için hazırlanmış ve 3 Temmuz 2002 tarihinde yayımlanan Yönetmeliğin 12.maddesi başvuru ve başvuru süresini düzenlemiştir. Bu madde gereği Hesap kapsamında meydana gelen zararların karşılanabilmesi için hak sahiplerinin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve her halükarda kaza gününden başlayarak 10 yıl içerisinde bizzat yazılı olarak veya taahhütlü mektupla Hesaba başvurmaları gerekiyor.

59 Mali Bünye B Zafiyeti Nedeniyle Ruhsatları Đptal Edilen veya Đflas Eden Sigorta Şirketleri nin Ödemekle YükümlY mlü Olduğu Hasarların Ödenmesi Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı nın görevleri arasında, mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatı iptal edilmiş yada iflas etmiş sigorta şirketlerinin, zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortalarından kaynaklanan ve ödemekle yükümlü oldukları her nevi maddi ve bedensel zararların karşılanması da bulunmaktadır.

60 Halen Hasarları Güvence Hesabı Tarafından Ödenen Sigorta Şirketleri Bu kapsamda halen hasarları ödenmekte olan sigorta şirketleri şunlardır. 1- AKDENĐZ SĐGORTA A.Ş. 9-ĐNTER SĐGORTA A.Ş. 2- EMEK SĐGORTA A.Ş. 10- NORDESTERN SĐGORTA A.Ş. 3- UNIVERSAL SĐGORTA A.Ş. 11-RUMELĐ SĐGORTA A.Ş. 4- KAPĐTAL SĐGORTA A.Ş. 12- SANKO SĐGORTA A.Ş. 5- EGS SĐGORTA A.Ş. 6- GIC DÜNYA SĐGORTA A.Ş. 7- DEMĐR SĐGORTA A.Ş. 8- DÜNYA SĐGORTA A.Ş.

61 Yapılan Ödemeler Güvence Hesabı ndan 25 Haziran 2007 tarihi itibariyle yapılan ödemeler : TOPLAM ÖDEMELER Bedeni Tazminatlar Đflas Eden Sigorta Şti. Taz. Toplam Ödenen Dosya Sayısı Ödenen Tutar YTL YTL YTL SAGLIK BAKANLIĞI BAŞVURULARI Bedeni Tazminatlar Đflas Eden Sigorta Şti. Taz. Toplam Ödenen Dosya Sayısı (%3) Ödenen Tutar YTL YTL YTL (%0,24)

62 Güvence Hesabı Karayolları Trafik Kanunu nun 108 inci maddesi gereği Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuş ve faaliyette bulunan Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı, 14 Haziran 2007 tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5648 sayılı Sigortacılık Kanunu nun 14 üncü maddesi ile Güvence Hesabı olarak değiştirilmiştir. Aynı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi gereği Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı nın sorumlulukları ile varlıklarının, alacaklarının ve yükümlülüklerinin tamamının bir ay içersinde Güvence Hesabı na devredilecektir.

63 Güvence Hesabı Güvence Hesabı Kapsamına Dahil Edilen Sigortalar : 1.Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 2.Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası 3.Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası 4.Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası 5.Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası 6.Yeşil Kart Sigortası Ödemeleri

64 Toplantının n hedeflenen amaçlara ulaşmas masını diler,bütün n katılımc mcılara sevgi ve saygılar larımı sunarım. Hüseyin ACAR Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Trafik Hizmetleri Döner Sermaye Đşletmesi Müdürlüğü Daire Başkanı

65 Đletişimim Adres : Sağlık-1 sk. 38\5 SIHHIYE\ANKARA Telefon : (0 312) Faks : (0 312) Adresi

Trafik Kazazedelerinin Tedavi Bedellerinin Hastaneler Tarafından Faturalandırılmas. lması ve Tahsil İşlemleri

Trafik Kazazedelerinin Tedavi Bedellerinin Hastaneler Tarafından Faturalandırılmas. lması ve Tahsil İşlemleri Trafik Kazazedelerinin Tedavi Bedellerinin Hastaneler Tarafından Faturalandırılmas lması ve Tahsil İşlemleri EROL ÖZT ZTÜRK Ankara Atatürk Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Müdür r Yardımc mcısı 2918

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V.

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 18.10.1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PĐYASASI 2011 OCAK-TEMMUZ DÖNEMĐ ÖZET PĐYASA RAKAMLARI

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PĐYASASI 2011 OCAK-TEMMUZ DÖNEMĐ ÖZET PĐYASA RAKAMLARI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PĐYASASI 2011 OCAK-TEMMUZ DÖNEMĐ ÖZET PĐYASA RAKAMLARI ANKARA 2011 i ĐÇĐNDEKĐLER 1. DIŞ TĐCARET... 1 1.1. Đthalat... 1 1.2. Đhracat... 2 2. YURTĐÇĐ LPG TĐCARETĐ...

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ŞUBAT-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

2009 2010 öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu üniversiteye giriş sistemini değiştirdi ve iki aşamalı yeni bir sınav sistemine geçiş yapıldı.

2009 2010 öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu üniversiteye giriş sistemini değiştirdi ve iki aşamalı yeni bir sınav sistemine geçiş yapıldı. Değerli öğrenciler, 2009 2010 öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu üniversiteye giriş sistemini değiştirdi ve iki aşamalı yeni bir sınav sistemine geçiş yapıldı. Sınavın birinci aşaması Yükseköğretime

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MAYIS-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MART-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI

TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI MADDE 1-GENEL KURALLAR a) 14 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye den Kıbrıs a gidiş ve 19 Mayıs 2009 tarihinde Kıbrıs tan Türkiye ye dönüş olacak şekilde bilet tercihi yapılacaktır.

Detaylı

RAPOR. KONU: T.C Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Đl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde Maden Mühendisi istihdamı

RAPOR. KONU: T.C Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Đl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde Maden Mühendisi istihdamı RAPOR KONU: T.C Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Đl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde Maden Mühendisi istihdamı Mayıs - 2011 / Ankara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Başbakanlığa

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Đnsan Hakları Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Đnsan Hakları Başkanlığı 1. GĐRĐŞ T.C. BAŞBAKANLIK Đnsan Hakları Başkanlığı TÖRE VE NAMUS CĐNAYETLERĐ RAPORU Đnsan onuruna saygının esas olduğu insan hakları kavramı, hemen tüm ülkelerde -en geri devletlerde bile- kâğıt üzerinde

Detaylı

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Yasin Kulaksız * 1.GİRİŞ Trafik kazası nedeniyle meydana gelen tedavi giderlerinin karşılanmasına yönelik

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA 1. Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir? a) Mali sorumluluk sigortası b) Kasko sigortası c) Yangın sigortası d) Hayat sigortası 2.

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; kamu kaynaklarının

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye de yaşanan sayısız trafik kazasının yarattığı

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 3 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Dr.Sait SEVİNÇ Kasım 2011 ANTALYA. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı MHRS Nedir? Merkezi Hastane Randevu Sistemi

Detaylı

KONYA VALİLİĞİ. T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü KONYA İLİ SOSYO-EKONOMİK RAPOR KONYA - 2015 SOSYO-EKONOMİK -1-

KONYA VALİLİĞİ. T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü KONYA İLİ SOSYO-EKONOMİK RAPOR KONYA - 2015 SOSYO-EKONOMİK -1- T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü KONYA İLİ RAPOR KONYA - 2015-1- KONYA NIN TÜRKİYEDEKİ YERİ KONYA, İÇ ANADOLU BÖLGESİ NİN GÜNEYİNDE YER ALMAKTADIR. COĞRAFİ OLARAK 36 0 40 VE 39

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/39

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/39 609 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/891 Karar No. 2012/6510 Tarihi: 07.02.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/39 SİGORTALININ TARAFİK KAZASINDA

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

Ocak 2013 SAGMER İstatistikleri

Ocak 2013 SAGMER İstatistikleri Ocak 2013 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Ocak 2013 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

IPA Çerçeve Anlaşması Vergi Đstisnaları ve Uygulaması -7. Çerçeve Programı-

IPA Çerçeve Anlaşması Vergi Đstisnaları ve Uygulaması -7. Çerçeve Programı- Gelir Đdaresi Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış Đlişkiler Daire Başkanlığı Avrupa Birliği Müdürlüğü IPA Çerçeve Anlaşması Vergi Đstisnaları ve Uygulaması -7. Çerçeve Programı- 06 MAYIS 2010-ANKARA 1 Vergi

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP ADANA ANKARA MERSİN KOCAELİ BURSA GAZİANTEP YALOVA ESKİŞEHİR HATAY DENİZLİ ANTALYA TEKİRDAĞ BALIKESİR KONYA AYDIN EDİRNE ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA MANİSA RİZE KÜTAHYA BARTIN BOLU SAMSUN

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Özet : Yolcunun ölümü halinde, bir can ve meblâğ sigortası türü olan

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.A.P.K. 0000000/

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İlgili Birim Konu Sayın Üyemiz, GENELGE NO: 12/83 : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İstanbul, 17.08.2012 Malumlarınız olduğu üzere, Yeni Teşvik

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA ANKARA ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK EDİRNE ANTALYA HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ KAYSERİ SAKARYA YALOVA AYDIN BALIKESİR ISPARTA BOLU KIRIKKALE BİLECİK ORDU

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak;

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak; SİVİL - TİCARİ RİZİKOLAR YANGIN HASARLARINDA İtfaiye raporu (Onaylı). İtfaiye müdahale etmemişse detaylı beyan, Yangın Polis veya Jandarmaya bildirilmişse tanzim ettikleri başvuru ve görgü tespit tutanakları

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB)

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) Mesleki yeterlilik konusunda bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığımıza intikal eden görüş, öneri,

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA GAZİANTEP KOCAELİ İZMİR ANKARA İSTANBUL

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA GAZİANTEP KOCAELİ İZMİR ANKARA İSTANBUL ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) KOCAELİ ANKARA İSTANBUL ESKİŞEHİR ÇANAKKALE ZONGULDAK TEKİRDAĞ KONYA EDİRNE YALOVA BALIKESİR SAKARYA KAYSERİ HATAY MUĞLA ISPARTA SAMSUN KÜTAHYA RİZE BİLECİK

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/153-1 01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 5084 sayılı Kanun un sigorta primi işveren

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) BURSA KOCAELİ İZMİR MERSİN İSTANBUL ANKARA ESKİŞEHİR ÇANAKKALE DENİZLİ ZONGULDAK ANTALYA KONYA MUĞLA MANİSA HATAY BALIKESİR EDİRNE TEKİRDAĞ YALOVA SAKARYA

Detaylı