MAVÝ DALGA YAT POLÝÇESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAVÝ DALGA YAT POLÝÇESÝ"

Transkript

1 MAVÝ DALGA YAT POLÝÇESÝ Üretim Kaynaðý 5072 Baþlangýç Tarihi Bitiþ Tarihi 15/08/ /08/2015 Müþteri No Adresi T.C. Kimlik No Sigortalý No Adresi Vergi Kimlik No SÝGORTA ETTÝREN MEHMET, ATAY TÜRKÝYE, ÝSTANBUL 34940, TUZLA, CAMÝÝ Görkemli Sokak SOK. Tuzlahan Villalarý APT. NO:2/12 332******00 SÝGORTALI SARIYAZ CORPORATION MEHMET ATAY AMERÝKA BÝRLEÞÝK DEVLETLERÝ, WILMINGTON DE SILVERSIDE RD STE 105 TEKNENÝN ÖZELLÝKLERÝ Adý SARIYAZ Maksimum Hýz 17 MIL ALTI Bayrak UNITED STATES OF AM SERVÝS BOTU ÖZELLÝKLERÝ Servis Botu Adedi 1 Maksimum Hýz 17 MIL ALTI Özellikleri Poliçe No Tekne Bedeli ,00 EUR 2,5 M ÞIÞME BOT VE 2,5 HP MERCURY MOTOR Tekrar Basým / Suret Net Prim B.S.M. Vergisi Sigorta Ücreti Plaka Ýnþa Tarzý Fiberglas Yýl 2008 Boyu 12 Eni 4 Motor Cinsi Motor Gücü Tekne Markasý Teminat Fiyat Net Prim INSTITUTE YACHT CLAUSES 1/11/85 CL. 328 INST. WAR AND STRIKES CLAUSES YAHCTS 1/11/85 CL ÞAHIS MALÝ MESULÝYET TEMÝNATI KÝÞÝSEL EÞYALAR ÇEVRE KÝRLÝLÝÐÝ TEKNE ÇEKME & KURTARMA FERDÝ KAZA ELEKTRONÝK CÝHAZLAR YARGILAMA MASRAFLARI BALIKÇILIK EKÝPMANLARI SÝGORTASIZ TEKNE ASISTANS TEMÝNATI INS. YACHT CLAUSES MACHINERY DAMAGE CL. 1/11/85 CL332 % EUR EUR 17.48EUR Notlar 1.TEKNE BEDELÝNE 2.60 M HÝGHFÝELD MARKA ÞÝÞME BOT VE 6 HP MERCURY DIÞTAN MARKA MOTOR DAHÝLDÝR. 2.TEKNE DÝDÝM D MARÝNA'DA BAÐLIDIR. Klozlar Allianz Sigorta A.Þ. yukarýda adý ve özellikleri yazýlý gezinti teknesini tekne, makina ve techizat itibariyle, iliþik Türk Tekne Poliçesi Genel Þartlarý ve/veya bu þartlara nazaran üstün hükümleri haiz aþaðýda ve iliþikte yazýlý hususi þartlar dahilinde azami 100, EUR 'na kadar sigorta eder. Institute Yacht Clauses 1/11/85 CL 328 "This insurance is subject to English Law and practice"baþlýðý geçersizdir EUR EUR EUR Seyrüsefer Sahasý MARMARA DENÝZÝ, EGE DENÝZÝ, KARADENÝZ, AKDENÝZ (ADRÝYATÝK DENÝZÝ DAHÝL VE PORT SAÝD VE CEBELÝTARIK GÝRÝÞLERÝNE KADAR TÜM AKDENÝZ) Tipi Yelkenli Derinlik Yolcu Kapasitesi 1 / 6

2 Institute War And Strikes Clauses Yacht 1/11/85 CL.329 "This insurance is subject to English Law and practice"baþlýðý geçersizdir. Üçüncü Þahýs Sorumluluk Teminatý Yat Asistans Sigortasýz Tekne Üçüncü Þahýþlara Karþý Sorumluluk rizikolarý Insitute Yacht Clause'un 11.kloz hüküm ve þartlarý dahilinde 4,000, EUR limit ile teminat altýna alýnmýþtýr. Allianz Yat Asistans Desteði için 7 Gün 24 Saat numaralý Çaðrý Merkezimizden Destek alabilirsiniz. Teminat Altýna Alýnan Riskler Sigortalýnýn, sigortasýz bir tekne kullanýcýsý veya iþleteni nedeni ile ödemekle yükümlü kalacaðý maddi hasar riskleri 3.Þahýs Sorumluluk klozu çerçevesinde ve belirtilen yýllýk limit ile sýnýrlý olarak teminat alýnmýþtýr. Sigortasýz tekne veya sigortasýz tekne sahibi / iþleteni, poliçede belirtilen sigortalý tekne dýþýnda, sigortasýz bir tekneyi kullananan ve herhangi bir hasarda sorumluluðu bulunan taraflar þeklinde tanýmlanmýþ olup, aþaðýda belirtilen maddeler kapsamýndaki kiþilerdir. a. Sorumluluk poliçesi bulunmayan 3.kiþiler, b. Sorumluluk afdedilemeyecek durumlarda, ( çarpýp kaçan tekne kullanýcýlarý ) Ferdi Kaza Ek Teminatý Ýstisnalar Aþaðýdaki riskler Sigortasýz tekne teminatý kapsamý dýþýndadýr, a. Yazýlý mutabatý/onayý bulunmayan hasarlar, b. Devlet'e ait olan tekneler tarafýndan oluþabilecek hasarlar c. Sigortalýya veya sigortalýnýn ailesine ait olan tekneler, veya poliçede sigortalý olarak bulanan diðer taraflar, d. Sigortalýnýn izinsiz olarak tekneyi kullanmasý esnasýnda veya, e. Poliçede belirtilen yatýn kirlanmasý durumunda, f. Sigortalý tekne ile tanýmlanamayan / sigortasýz tekne arasýnda herhangi bir fiziksel temas ile ilgili bir kanýt bulunmamasý durumunda, Ýþbu teminat hiç bir durumda herhangi bir sigortacýnýn yararýna ödemekle yükümlü olacaðý tazminatta direk veya dolaylý olarak uygulanmayacaktýr. Ýlgili kloz kapsamýnda sigortalýya veya sigortalý için ödenen herhangi bir hasarda, sigortalýnýn poliçedeki sorumluluk teminatý kapsamýnda rucü edilebilen tutar oranýnda düþürülecektir. Poliçece iþbu teminat için ödenbilecek azami hasar meblaðý ayný kazada yer alan sigortalý kiþi sayýsý, hasar adedi,veya kazaya karýþan tekne sayýsýndan saðýmsýz olarak deðerlendirilecekt100, EUR ile sýnýrlýdýr. Ferdi Kaza Sigortasý Genel Þartlarý çerçevesinde,aþaðýda belirtilen limitler dahilinde Sigortalý ve /veya SGK'ya kayýtlý Tekne personeli için Ferdi Kaza teminatý saðlamýþ olup, Ferdi kaza teminatý ilgili kiþilerin sadece tekne üzerinde bulunduðu sürece geçerlidir. 1) Tazminat talebi için 16 yaþýndan küçük kiþilerde cenaze masraflarýnýn faturalandýrýlmasý gereklidir. 2) Teminat sigortalý kiþilerin ikametgahlarýnýn TC veya KKTC'da olmasý þartý ile geçerlidir. 3) 70 yaþýndan büyük sigortalýlar için teminat limiti, poliçe üzerinde yazan kaza sonucu ölüm teminatýnýn %50'si ile sýnýrlýdýr. 4) Her türlü yarýþ aktivitesi sýrasýnda ferdi kaza teminatý geçersizdir. 5) Deprem ve terör sonucu kazalar teminat haricidir. Balýkçýlýk Ekipmanlarý Yargýlama Masraflarý Kiþisel Eþya Ek Teminatý: Kiþibaþý Teminat Limitleri: Ölüm : 50, EUR Sürekli Sakatlýk : 50, EUR Tedavi Masraflarý: 2, EUR Ferdi Kaza Yýllýk Toplam Teminat Limiti Sigortalý Tekne için 150, EUR ile sýnýrlýdýr. Sigortalý teknede bulunan hobi amaçlý balýkçýlýk ekipmanlarý Kiþisel Eþyalar Klozu kapsamýnda yýllýk 5, EUR limit ile teminat altýna alýnmýþtýr. (Dalýþ tüpleri hariçtir.) Sigortalýnýn yaptýðý yargýlama masrafý veya sorumluluða itiraz ettiði ya da sorumluluðu sýnýrlama iþlemine katýldýðý için sigortalýnýn ödemek zorunda kalabileceði masraflar ve her hangi ölümcül kazanýn araþtýrýlmasý veya doðal olmadýðý yahut þiddetin neden olduðu düþünülen ölüm olayýnda görevlilerin temsil masraflarý yýllýk 5, EUR limit ve 3.Þahýs Sorumluluk klozu ilgili maddesi çerçevesinde teminat altýna alýnmýþtýr. Ýþbu teminat ile yýllýk eþya baþý 500 EUR yýllýk 10, EUR limit ve INSTITUTE YACHT CLAUSES PERSONEL EFFECTS 2 / 6

3 CLAUSE CL.331 hüküm ve istisnalarý çerçevesinde sigortalýya ait kiþisel eþyalar teminat altýna alýnmýþtýr. Teminat altýna alýnan eþyalar sigortalý teknede kullaným amacýna yönelik eþyalar ile sýnýrlý olup, cep telefonu, taþýnabilir bilgisayarlar, nakit para, altýn ve deðerli mücevher ve madenler hariçtir. Institute Yacht Clauses 1/11/85 CL.328'in 12. maddesinde belirtilen tenzili muafiyet sigorta bedelinin %0,50 oranýnda ( EUR) 'dir. Hakiki ve hükmi tam ziya halleri dýþýnda her bir hasar ve olayda sigorta bedelinin %0,50 oranýnda ( EUR) tenzili muafiyet uygulanacaktýr. Çevre Kirliliði Ek Teminatý: Ýþbu teminat ile sigortalý teknenin ani ve kazaen neden olacaðý çevre kirliliði maddi hasarlarý Institute Yacht Clause'un 11.maddesinde yer alan 3,Þahýs Sorumluluk teminatý uygulamalarý ve istisnalarý çerçevesinde yýllýk 90, EUR limit ile teminat altýna alýnmýþtýr.hertürlü ceza / yaptýrým masraflarý teminat haricidir. Çekme-Kurtarma Ek Teminatý Çekme ve Kurtarma Ek teminatý ile poliçede sigortalý olarak belirtilen teknenin faturalandýrýlmýþ çekilme ve kurtarýlma masraflarý yýllýk 5, EUR ile sýnýrlý olarak teminata dahildir. TÝCARÝ YAPTIRIMLAR KLOZU: Hiçbir sigortacý veya reasürör, bu anlaþma tahtýnda bir teminatýn verilmesinin veya bir tazminatýn ödenmesinin veya herhangi bir menfaatin saðlanmasýnýn o sigortacýyý veya reasürörü Birleþmiþ Milletler kararlarý tahtýnda uygulanan bir yaptýrýma, yasaða veya kýsýtlamaya ya da Avrupa Birliði'nin, Birleþik Krallýk'ýn veya Amerika Birleþik Devletleri'nin ticari veya ekonomik yaptýrýmlarýna, yasalarýna veya yönetmeliklerine maruz býrakabileceði ölçüde, o teminatý vermemiþ sayýlacak ve o tazminatý ödemekle veya o menfati saðlamakla yükümlü sayýlmayacaktýr. Institute Yacht Clauses Machinery Damage Clauses 1/11/85 CL.332 teminatý kapsamýnda oluþacak her bir hasarda uygulanacak tenzili muafiyet ilgili kloz ile teminat altýna alýnan makina bedeli üzerinden uygulanacaktýr. Ýþbu poliçe ile sigortalý teknenin hiçbir ticari amaç taþýmaksýzýn, kendi sahibinin veya kaptanýnýn yönetiminde özel tenezzüh amacýyla kullanabileceði meþruttur. YACHT 17 MÝL ALTI OLMA HALÝ Sigortalý teknenin azami süratinin 17mil/saatten daha fazla olmamasý meþruttur. YACHT 17 MÝL ALTI OLMA HALÝ (Servis Botu için) Sigortalý teknenin azami süratinin 17mil/saatten daha fazla olmamasý meþruttur. Sigortalý/Sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sýfatýný haiz olduðunuz sigorta iliþkisinde tarafýnýza ya da üçüncü þahýslara haksýz menfaat saðlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatý eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çýkabileceði gibi 30 Nisan 2011 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Yanlýþ Sigorta Uygulamalarýnýn Tespiti, Bildirimi, Kaydý ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik hükümleri çerçevesinde iþlem tesis edilecektir. Sigorta ettiren/sigortalý tarafýndan bildirilen ve iþbu poliçede yazýlý adresler doðru ve tam olarak kabul edilir. Sigorta ettiren/sigortalýnýn adresini doðru veya tam olarak bildirmemiþ olmasý veya poliçedeki hatalý veya eksik adresin düzeltilmesi veya poliçedeki adres deðiþikliði için sigortacýya yazýlý olarak bildirimde bulunmamýþ olmasý durumunda, poliçe üzerinde yazýlý adrese gönderilen bildirimler sigorta ettiren/sigortalýya yapýlmýþ geçerli bir tebligat olarak kabul edilir ve tüm sonuçlarý ile hüküm ifade eder. Eksper Atama Klozu: Rizikonun gerçekleþmesi halinde, eksper sigortacý tarafýndan tayin edilir ve eksper ücreti sigortacý tarafýndan ödenir. Sigortalý/Sigorta ettiren/sigorta sözleþmesinden menfaati olan kiþi, eksperin kendisi tarafýndan tayin edilmesini talep ettiði hallerde eksperin kendileri tarafýndan atanacaðý bilgisi sigortacýya yazýlý olarak derhal bildirilir; eksper ücretleri, eksper tayinini talep eden bu kiþi/ler tarafýndan ödenir. Sigortacýnýn da ayný anda sigortalý/sigorta ettiren/sigorta sözleþmesinden menfaati olan kiþi ile birlikte eksper atamasý halinde; her iki eksperin mutabýk kaldýðý onarým veya hasar konusu kýymet deðiþiklikleri dikkate alýnýr. SÝGORTA PRÝMÝNÝN ÖDENMESÝ, SÝGORTACININ SORUMLULUÐUNUN BAÞLAMASI VE SÝGORTA ETTÝRENÝN TEMERRÜDÜ Sigorta sözleþmesinin baþlangýç tarihinden itibaren en geç on gün içinde poliçenin sigorta ettirene teslimi ve her halükarda teslim tarihinden itibaren onbeþ gün içinde primin veya peþinatýn (ilk taksit) sigorta ettiren'den tahsili þartýyla sigortacýnýn sorumluluðu poliçenin baþlangýç tarihinden itibaren geçerlidir. 3 / 6

4 Sigorta ettiren poliçenin tesliminden itibaren onbeþ gün geçtikten sonra dahi primi veya peþinatý (ilk taksit) ödememiþse müteakip onbeþ gün süre ile teminat durur. Teminatýn durduðu bu süre içinde primin / peþinatýn ödenmesi halinde ve o arada rizikonun gerçekleþmemiþ olmasý kaydýyla sigortacýnýn sorumluluðu yeniden baþlar. Primin/peþinatýn bu süre içinde dahil ödenmemesi halinde sigorta sözleþmesi hiç bir ihtara gerek olmaksýzýn feshedilmiþ olur. (Yukarýda özel þart, ekli genel þartlardan önce gelir.) TAM ZÝYA HALÝNDE PRÝMÝN ALINMASI KLOZU Teknenin tam ziyaý halinde senelik sigorta ücretinin tamamý sigortacýnýn menfaatine kalacak olup, senelik primden hiçbir þekilde iade söz konusu olmayacaktýr. Sigorta Ücreti ve Ödeme Aþaðýdaki ihtar hükmü saklý kalmak kaydýyla, Euro(EUR) olarak belirlenmiþ hasar tazminatý, bu tazminat miktarýnýn aynýsýnýn satýn almayý saðlayacak kadar olmak üzere, ödemenin yapýldýðý tarihte sigortacýnýn bankasýnýn efektif satýþ kur'u üzerinden Türk Lirasý(TL) olarak ödenir. Tazminatýn bu prensip ile ödenebilmesi için sigorta ücretinin de; 1)Euro(EUR) olarak ödenmesi veya, 2)Ayný miktar Euro(EUR) satýn almayý saðlayacak kadar olmak üzere, prim ödemesinin yapýldýðý tarihte sigortacýnýn bankasýnýn efektif satýþ kur'u üzerinden Türk Lirasý(TL) olarak ödenmesi þarttýr. ÝHTAR: Sigorta ücreti veya tazminat ödemesi tarihinde, yabancý para alým satýmý ile ilgili, þu anda öngörülmeyen herhangi bir baþka nedenden kaynaklanabilecek yükümlükler sigorta ettirene (veya sigortalýya) racidir. YATMA YERÝ ÝSTÝSNA KLOZU, Ýþbu poliçe genel ve özel þartlarý çerçevesinde teminat altýna alýnan sigortalý teknenin kýþlama amacý ile kayýtlý bulunacaðý marina / çekek yeri / liman / kayýkhane ve benzeri tesislerin yangýn ve hýrsýzlýk rizikolarýna karþý yeterli güvenlik önlemleri ile donatýlmýþ olmasý þartý aranacak olup; söz konusu rizikolarýn gerçekleþmesine istinaden yapýlacak ekspertiz çalýþmasýnda kýþlamasýnýn yapýldýðý tesiste yangýn ve/veya hýrsýzlýk önlemlerinde herhangi bir yetersizlik tespit edilmesi durumunda söz konusu yangýn ve hýrsýzlýk rizikolarý teminat harici býrakýlacaktýr. Muafiyet Uygulamalarý Institute Yat Klozu 1/11/85 Cl 328'in 12.maddesi çerçevesinde iþbu poliçe ile teminat altýnda alýnan herhangi bir rizikonun gerçekleþmesi durumunda teminat bazýnda olay baþýna uygulanacak muafiyetler aþaðýda belirtilmiþtir; " Herbir tekne ve 3.þahýs hasarlarýnda sigorta bedeli üzerinden sigorta bedelinin %0,50 oranýnda ( EUR) Sigortasýz Tekne teminatý için muafiyet beher hasarda EUR olarak uygulanýr. " Herbir servis botu hasarýnda servis botu bedeli üzerinden sigorta bedelinin %0,50 oranýnda, " Kiþisel Eþya teminatý kapsamýnda meydana gelebilecek herbir hasarda parça baþýna EUR, " Her bir Balýkçýlýk ekipmanlarý hasarlarýnda EUR " Ödenebilir her bir Elektronik Cihaz hasarýnda EUR cihaz baþýna, " Çevre Kirliliði hasarlarýnda beher hasarda EUR, " Makina Hasarlarý Geniþletme Klozu kapsamýnda meydana gelebilecek herbir hasarda, poliçede makina bedeli belirtilmediði durumlarda, hasar sýrasýnda tespit edilecek toplam makina bedeli üzerinden % 0,50 oranýnda, Tenzili muafiyet uygulanacaktýr. Yargýlama masraflarý ve Çekme Kurtarma masraflarý için ayrý bir muafiyet uygulanmayacaktýr. ÝPTALAT KLOZU Sigortacý 30 (Otuz) gün evvelinden sigortalýnýn bilinen en son adresine ihbarda bulunmak suretiyle iþbu sözleþmeyi fesh edebilir. Þayet temin edilmiþ ise, harp, grev ve vb. tehlikeler itibariyle taraflardan herhangi birince ve sözleþme süresi içinde istendiði anda yapýlabilecek fesih ihbar süresi 7 (yedi) gündür. 4 / 6

5 Grev, lokavt vs. itibariyle Amerika Birleþik Devletleri ne/nden yapýlacak sevkiyatlarda ise bu süre 48 (kýrksekiz) saattir. Bütün bu süreler fesih ihbarýnýn yapýldýðý günün gece yarýsýndan itibaren baþlar. Feshin hüküm ifade ettiði tarihten önce ilgili Klozlar mucibi teminatýnýn baþlamýþ olduðu bir sevkiyatýn veya fesih tarihinden önce teminatýnýn baþlamýþ olduðu bir sevkiyata ait gümrüklerdeki bekleme süresinin fesih tarihinden sonraki tarihlere taþmasý halinde sigortalýnýn haklarý mahfuztur. ELEKTRONÝK TARÝH TANIMLAMA KLOZU WAR RISK TRADING WARRANTIES For use with Insurances on Vessels angaged in "World - Wide" Trade 1. This coverage shall extend world-wide, but in the event of a veseel or craft insured hereunder sailing for, deviating towards or being within the Territorial Waters of any of the Countries or places described in the Current Exclusions as set out below (including any port area that at the date of this notice constitutes part of such a country or place however it may hereafter be described) additional premium shall be paid at the discretion of insures hereon. Information of such voyage or deviation shall be given t? insures as soon as practicable, and the absence of prior advice shall not not affect the cover hereob. In the event of the assured not requiring continuation of coverage for a vessel proceeding into or remaining within an excluded area, be shall so advise insures hereon before the commenceement of such voyage, deviation or period, and it shall be at the insure's discretion whether and on what terms the insurance shall be reinstated. 2. Current Exclusions List will be accessible to all on GENÝÞLETÝLMÝÞ RADYOAKTÝF KÝRLÝLÝK ÝSTÝSNA ENSTÝTÜ KLOZU 04/10/02 KÝMYASAL, BÝYOLOJÝK,BÝOYOKÝMYASAL,ELEKTROMANYETÝK SÝLAH VE SÝBER SALDIRI ÝSTÝSNASI ENSTÝTÜ KLOZU SÝBER RÝSK ÝSTÝSNASI KLOZU Döviz Kuru Sigorta bedel ve primleri 1 EUR = TL alýnarak hesaplanmýþtýr. Sigorta primi poliçe tanzim tarihi itibariyle 1, TL dir. Sigorta priminin peþin veya taksitle ödenmesi kararlaþtýrýlmýþ ise peþinatý poliçenin teslimine raðmen ödenmemiþse,sigortacýnýn sorumluluðu baþlamaz. Bu þart;sigorta ettiren/sigortalý ile ayný konuda sonraki dönemlere iliþkin yapýlmýþ ve teslim edilmiþ yeni poliçeler bakýmýndan da geçerlidir. Bu poliçeye ekli Genel Þartlarýn "Sigorta Priminin Ödenmesi,Sigortacýnýn Sorumluluðunun Baþlamasý ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü" baþlýklý maddesinin temerrüdü düzenleyen bölümü;"prim ödeme borcunda temerrüde düþülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanýr" þeklinde deðiþtirilmiþtir. Kiþisel Eþya Klozu [Yalnýz Institute Yacht Clauses 1/11/85 ile sigortalý ve kilitlenebilir kamarasý olan gemiler için kullanýlýr] Aþaðýdaki geniþletme, sigorta poliçesine ek cetvelde(1) kiþisel eþya için ayrý bir sigorta tutarý bildirilmiþ olmak koþuluyla, uygulanacaktýr. 1.Bu sigorta, her zaman bu sigortanýn anlam ve koþullarýna baðlý olarak, [Institute Yacht Clauses 1/11/85 'in 12.1 Klozu'ndaki muafiyet dikkate alýnmaksýzýn] sigortalýnýn konutundan sigortalý gemiye ve geri götürülmesi dahil olmak üzere sigortalý ve/veya ailesinin mülkiyetinde olan kiþisel eþyanýn ve tayfalarýn sigortalý tarafýndan saðlanan giysileri, gemide veya gemi ile ilgili kullaným sýrasýnda,her türlü zýya veya hasarý [bütün rizikolarý] kapsamak üzere geniþletilir. Fakat AÞAÐIDAKÝLERDEN DOÐAN TAZMÝNAT TALEPLERÝ HARÝÇTÝR : 1.1 Aþýnma ve yýpranma,azar azar bozulma, rutubet, küf, mantar, haþarat, güve ve mekanik bozulma. 1.2.Gemi oturmadýkça,batmadýkça,yakýlmadýkça, yanmadýkça veya çatýþmadýkça ya da hava basýncý ile, hýrsýzlar yahut soyguncular neden olmadýkça kolay kýrýlma özelliðine sahip eþyalarýn kýrýlmasý. 1.3.Nakit, para, banknot veya seyahat çeklerinin zýyaý. 1.4.Yangýn veya zorla girilerek yapýlan hýrsýzlýk yahut geminin tam zýyaý sonucu olmadýkça su kayaðý veya dalgýç 5 / 6

6 Kiþisel Eþya Klozu Elektronik Cihaz Ek Teminatý: INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE 10/11/03 donanýmýnýn zýyaý. 1.5.Institute Yacht Clauses 1/11/85 'in 21,22 ve 23. Klozlarý ile istisna edilen tehlikeler. 2.AVARYA [KISMÝ HASAR] Bu sigorta avarya [kýsmi hasar] koþullarýna baðlýdýr. Þu demek ki, bu geniþletilme ile teminat altýna alýnan eþyanýn deðeri, zýya anýnda, buradaki sigorta bedelinden daha büyükse, sigortalý sigorta bedelinin zarara uðrayan eþyanýn toplam deðerine oraný kadar tazminata hak kazanýr. 3.KATILMAMA Bu sigorta,bu sigorta var olmasaydý, meydana geldiði zaman diðer her hangi sigorta ile sigortalý veya sigortalý olabilecek zýya ya da hasarý kapsamaz. Fakat bu sigortayý etkilememiþse, bu zýya veya hasarýn diðer her hangi sigorta gereði ödenebilir miktarýný aþan bölümü hariçtir. 4.TAZMÝNATIN SINIRI "Kiþisel Eþya" geniþletilmesi gereði tazmin edilebilir miktar poliçeye ekli cetvelde(2) bildirilen sigorta bedeli ile sýnýrlýdýr. Ýþbu teminat ile yýllýk 5, EUR limit ve ELEKTRONÝK CÝHAZ SÝGORTASI GENEL ÞARTLARI hüküm ve istisnalarý çerçevesinde tekneye ait elektronik cihazlar teminat altýna alýnmýþtýr. 1.1 Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this Reinsurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system. Acente Adres Telefon Faks Levha No 1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, Clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile. Ödeme Planý Sýra No Ödeme Vadesi Tutar Peþinat /08/ /11/ /02/ /05/2015 Toplam EUR EUR EUR EUR EUR 'DA 05/08/2014'te bir orijinal olarak tanzim edilmiþtir. ALLÝANZ SÝGORTA A.Þ. : 5072 MARSH SÝGORTA VE REASÜRANS BROKERLÝÐÝ A.Þ. : TÜRKÝYE, ÝSTANBUL, ÞÝÞLÝ, ESENTEPE BÜYÜKDERE CAD., MAYA AKAR CENTER ÝÞ MERKEZÝ NO:100 K:4 : : : : 6 / 6

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý...

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý... ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SORUMLULUK KAVRAMI, SORUMLULUK SÝGORTLARI, NAKLÝYAT BRANÞINDA TAÞIYICININ MALÝ SORUMLULUÐU SÝGORTALARI VE ULUSLARARASI KARAYOLU TAÞIMACILIÐI 1.1. Sorumluluk Kavramý, Sorumluluk

Detaylı

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD)

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) YAT SİGORTALARI SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) Teminat Sigorta Bedeli/ Teminat Limiti Yıllık Max. Tem. Limiti Tenzili Muafiyet Yat 5.000.000 % 0,5 özel % 1 ticari 3.Ş.M.M. 1.250.000/5.000.000

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek...

Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek... Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek... Her şey yolunda giderken, beklenmedik bir kaza sonucu hayatınız alt üst olabilir. En değerli varlığınız çocuklarınızın başladıkları eğitim hayatlarını aynı standartlarda

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

GROUPAMARINE YAT SİGORTASI

GROUPAMARINE YAT SİGORTASI GROUPAMARINE YAT SİGORTASI GROUPAMA YAT SİGORTASI ÜRÜNLERİ Özel amaçlı yelkenli ve motoryatlar için tasarlanan Groupamarine Yat Sigortası Ticari ve özel yatlar için Groupama Yat Sigortası GROUPAMARİNE

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası İşini Ciddiye Alıyoruz Tenezzüh teknesi sahipleri, işletenleri ve operatörlerine

Detaylı

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL Acente: Telefon: Müşteri No : Adı-Soyadı : Telefon: İl : Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL SİGORTA_KAPSAMI SİGORTA_BEDELİ_(TL_)_ PRİM_(TL_)

Detaylı

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve TİCARİ PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

UTİKAD SİGORTALI KONŞİMENTO UYGULAMASI

UTİKAD SİGORTALI KONŞİMENTO UYGULAMASI SİGORTALI KONŞİMENTO UYGULAMASI 1 GRAS SAVOYE 1907 de kuruldu 1992 den beri Fransa nın & Avrupa nın en büyük brokeri Dünyanın en büyük 10 brokerinden biri 5 milyar Euro dan fazla prim üretimi 39 ülkede

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

MOTO KASKO BİLGİLENDİRME FORMU. A- SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER (İlgili alanlar acente tarafından doldurulacaktır.) B- UYARILAR C- GENEL BİLGİLER

MOTO KASKO BİLGİLENDİRME FORMU. A- SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER (İlgili alanlar acente tarafından doldurulacaktır.) B- UYARILAR C- GENEL BİLGİLER MOTO KASKO BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak KONUT POLİÇESİ Ana Teminatlar : Yangın, Yıldırım, İnfilak Ek Teminatlar: Dahili Su Sel / Su Baskını Fırtına Yer Kayması Kara, Hava, Deniz Taşıtları Çarpması Kar Ağırlığı Hırsızlık Enkaz Kaldırma Duman

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

Pantaenius Yat Sigortası

Pantaenius Yat Sigortası Pantaenius Yat Sigortası İçindekiler Sayfa 1: Pantaenius kimdir? Sayfa 2: Merkezimiz nerededir? Sayfa 3: Pantaenius, güvenlik garantisi Sayfa 4: Tazminat Talepleri Sayfa 5: Tazminat Talebi fotoğrafları

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) TEKNE 1/11/95

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) TEKNE 1/11/95 ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) 1/11/95 TEKNE 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak, geminin (afla dakiler) nedeniyle

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Kat mülkiyeti kanununu önemseyen her yöneticinin bütçe ayırması gereken bir poliçe Ortak alanları olan tüm siteler ve hasar sorumluluğu almak istemeyen objektif

Detaylı

SÝZE & SEVDÝKLERÝNÝZE ÖZEL

SÝZE & SEVDÝKLERÝNÝZE ÖZEL SÝZE & SEVDÝKLERÝNÝZE ÖZEL FERDÝ KAZA Ferdi Kaza Sigortasý, sigortalýnýn sigorta süresi içinde isyerinde veya özel hayatinda, özel ve mesleki faaliyetleri geregi yapacagi seyahatler sirasinda meydana gelebilecek

Detaylı

OTOPARK/GARAJ PAKET SİGORTA POLİÇESİ POLİÇE NO : P-0054555685-0

OTOPARK/GARAJ PAKET SİGORTA POLİÇESİ POLİÇE NO : P-0054555685-0 VADE BAŞLANGIÇ : 18/02/2013 BİTİŞ : 18/02/2014 OTOPARK/GARAJ PAKET SİGORTA POLİÇESİ Gündüz 12:00 Gündüz 12:00 SİGORTALI ADI /TEL : MUSTAFA ŞAHİN / 216 1234567 SİGORTALI ADRESİ : ESENTEPE Caddesi TEVFİK

Detaylı

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Ofisim sigortası Elektronik cihaz hasarım oldu ama o cihaz poliçe de yazılmamış diye hasarımı alamadım. Evet eskiden böyle şeyler oluyordu. Ama şimdi Ofisler için ideal bir sigorta

Detaylı

ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU

ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU Etiler - Ýþbu sözleþme ile kiralayan...bu kira sözleþmesinde tanýmlanan vasýtayý (bu sözleþmede vasýta olarak belirtilecektir.) sözleþmede adý ve adresi geçen kiracýya kiralamýþtýr.

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAMENİN KAPSAMI : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve Müesseselerine ait bulunan menkul ve gayri menkullerin Nakliyat, Yangın

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

NAKLİYAT SİGORTALARI

NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI 1) Emtea ve Kıymet Sigortaları 2) Tekne Sigortaları Ticari Tekne Sigortaları Tekne İnşaat Sigortaları Yat Sigortaları 3) Sorumluluk Sigortaları Denizcilik Sektöründeki

Detaylı

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu I. Genel Bilgiler 1. İşverenin (Sigortalı) Tam Ünvanı 2. İşverenin (Sigortalı) Adresi Telefon : İnternet adresi : e-mail: 3. Müteahhidin (Sigorta Ettiren) Adı,

Detaylı

Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, geminin [aşağıdakiler] nedeniyle uğrayacağı zıya veya hasarı kapsar :

Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, geminin [aşağıdakiler] nedeniyle uğrayacağı zıya veya hasarı kapsar : Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır 1. TEHLİKELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, geminin [aşağıdakiler] nedeniyle uğrayacağı zıya veya hasarı kapsar

Detaylı

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081 Page 1 of 7 FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FUTBOLCU / TEKNİK ADAM / HAKEM FERDİ poliçeleri yenilenecektir. Poliçe hali hazırda Ankara Sigorta da bulunmakta olup,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Eylül 2000 A. SİGORTA KAPSAMI A.1. Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Elektronik Cihaz Sigortası Bilgilendirme Formu

Elektronik Cihaz Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

Eczane sigortası teminatları

Eczane sigortası teminatları Eczane sigortası Eczane sigortası teminatları Yangın, Yıldırım, İnfilak Sel veya Su Baskını Dahili Su Fırtına Kara Taşıtları Çarpması Hava Taşıtları Çarpması Yer Kayması Duman Kar Ağırlığı Kira Kaybı Alternatif

Detaylı

YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ HESAP NO... SANKO Menkul Deðerler A.Þ. YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SÖZLEÞME NO: YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK Madde 1. SÖZLEÞMENÝN

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

Temmuz 2012 İSTATİSTİKLER

Temmuz 2012 İSTATİSTİKLER Temmuz 2012 İSTATİSTİKLER *Ekli dosyadaki istatistiki veriler sigorta şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Sigorta Suistimalleri Bilgi Sistemi Veri Tabanı (SİSBİS) İstatistikleri

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

2009 YILI NAKLIYAT VE YAT (GEZİ TEKNESİ) SİGORTALARI RİZİKO KABUL YÖNETMELİĞİ

2009 YILI NAKLIYAT VE YAT (GEZİ TEKNESİ) SİGORTALARI RİZİKO KABUL YÖNETMELİĞİ 2009 YILI NAKLIYAT VE YAT (GEZİ TEKNESİ) SİGORTALARI RİZİKO KABUL YÖNETMELİĞİ Acentelerimiz, nakliyat emtia branşında aşağıda belirtilen şartlar dahilinde kabule yetkili oldukları rizikolarda, aşağıda

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT *

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * 1. GÝRÝÞ BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * Ýþ hukukunda iþçilere ve iþverenlere aralarýndaki iþ iliþkisini göstermeye yönelik sözleþmeleri belirli ve belirsiz

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI Ünitesi : Satın Alma Müdürlüğü Sayı : 2011/17113 Konu : Ferdi Kaza Sigortası Son Başvuru Tarihi: 10 Ağustos 2011 Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FERDİ KAZA SİGORTASI poliçeleri

Detaylı

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254

Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254 Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254 SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR 1. Rizikolar Klozu Bu sigorta, aşağıdaki 4,5,6 ve 7. klozlarda istisna edilenler hariç, 1.1. Sigorta edilen şeyin 1.1.1. yangın veya patlamaya

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı b) Sigorta himayesi

Detaylı

Başa Dön KONUT SİGORTASI

Başa Dön KONUT SİGORTASI Başa Dön KONUT SİGORTASI İçerik Yangın Branşı Konut Sigortası Ana ve Ek teminatlar Asistans Teminat Limitleri ve Muafiyetler İstisnalar Ürünler Sıkça sorulan Sorular Satın almak için 4 Neden Yangın Branşının

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

Ziraat Genişletilmiş Kasko Sigortası Bilgilendirme Formu

Ziraat Genişletilmiş Kasko Sigortası Bilgilendirme Formu - Sayfa 1 / 5 - En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SÜPER ÖZEL OTO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SÜPER ÖZEL OTO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU GENİŞLETİLMİŞ KASKO SÜPER ÖZEL OTO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları (subay, astsubay, istisnai memur, sivil memur, jandarma uzman, uzman erbaş, işçi ve bunların emeklileri)

Detaylı

A.1. Sigortanın Konusu

A.1. Sigortanın Konusu Hazine Müsteşarlığından: YILLIK GELİR SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu 1.1- Sigortacı, yıllık gelir sigorta sözleşmesi ile toplu veya belirli süreler içinde ödenen

Detaylı

İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI

İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI Genel Özellikler İşyerim Güvende Sigortası, işyeri sahibi veya kiracı olarak sigortalının bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan işyeri paket

Detaylı

Haziran 2013 İSTATİSTİKLER

Haziran 2013 İSTATİSTİKLER Haziran 2013 İSTATİSTİKLER *Ekli dosyadaki istatistiki veriler sigorta şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. 1 1 İçindekiler: 1. SBM Eksper Raporu (EKSRAP) İstatistikleri(*)... 3

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin hususlarda

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI Hususi ve Kamyonet Kullanım Tarzları İçin Geçerli Yardım Hizmeti Özel Şartları A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde

Detaylı

Onay Tarihi: 19/12/2013 Sayı: 1997

Onay Tarihi: 19/12/2013 Sayı: 1997 2001 GEMİ YAKITLARINDAN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME (BUNKER 2001) SERTİFİKASININ DÜZENLENMESİNE VE DENETİMİNE YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

Detaylı

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken; Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları

Detaylı

GENİŞLETİLMİŞ KASKO KLASİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

GENİŞLETİLMİŞ KASKO KLASİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU GENİŞLETİLMİŞ KASKO KLASİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı