MAVÝ DALGA YAT POLÝÇESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAVÝ DALGA YAT POLÝÇESÝ"

Transkript

1 MAVÝ DALGA YAT POLÝÇESÝ Üretim Kaynaðý 5072 Baþlangýç Tarihi Bitiþ Tarihi 15/08/ /08/2015 Müþteri No Adresi T.C. Kimlik No Sigortalý No Adresi Vergi Kimlik No SÝGORTA ETTÝREN MEHMET, ATAY TÜRKÝYE, ÝSTANBUL 34940, TUZLA, CAMÝÝ Görkemli Sokak SOK. Tuzlahan Villalarý APT. NO:2/12 332******00 SÝGORTALI SARIYAZ CORPORATION MEHMET ATAY AMERÝKA BÝRLEÞÝK DEVLETLERÝ, WILMINGTON DE SILVERSIDE RD STE 105 TEKNENÝN ÖZELLÝKLERÝ Adý SARIYAZ Maksimum Hýz 17 MIL ALTI Bayrak UNITED STATES OF AM SERVÝS BOTU ÖZELLÝKLERÝ Servis Botu Adedi 1 Maksimum Hýz 17 MIL ALTI Özellikleri Poliçe No Tekne Bedeli ,00 EUR 2,5 M ÞIÞME BOT VE 2,5 HP MERCURY MOTOR Tekrar Basým / Suret Net Prim B.S.M. Vergisi Sigorta Ücreti Plaka Ýnþa Tarzý Fiberglas Yýl 2008 Boyu 12 Eni 4 Motor Cinsi Motor Gücü Tekne Markasý Teminat Fiyat Net Prim INSTITUTE YACHT CLAUSES 1/11/85 CL. 328 INST. WAR AND STRIKES CLAUSES YAHCTS 1/11/85 CL ÞAHIS MALÝ MESULÝYET TEMÝNATI KÝÞÝSEL EÞYALAR ÇEVRE KÝRLÝLÝÐÝ TEKNE ÇEKME & KURTARMA FERDÝ KAZA ELEKTRONÝK CÝHAZLAR YARGILAMA MASRAFLARI BALIKÇILIK EKÝPMANLARI SÝGORTASIZ TEKNE ASISTANS TEMÝNATI INS. YACHT CLAUSES MACHINERY DAMAGE CL. 1/11/85 CL332 % EUR EUR 17.48EUR Notlar 1.TEKNE BEDELÝNE 2.60 M HÝGHFÝELD MARKA ÞÝÞME BOT VE 6 HP MERCURY DIÞTAN MARKA MOTOR DAHÝLDÝR. 2.TEKNE DÝDÝM D MARÝNA'DA BAÐLIDIR. Klozlar Allianz Sigorta A.Þ. yukarýda adý ve özellikleri yazýlý gezinti teknesini tekne, makina ve techizat itibariyle, iliþik Türk Tekne Poliçesi Genel Þartlarý ve/veya bu þartlara nazaran üstün hükümleri haiz aþaðýda ve iliþikte yazýlý hususi þartlar dahilinde azami 100, EUR 'na kadar sigorta eder. Institute Yacht Clauses 1/11/85 CL 328 "This insurance is subject to English Law and practice"baþlýðý geçersizdir EUR EUR EUR Seyrüsefer Sahasý MARMARA DENÝZÝ, EGE DENÝZÝ, KARADENÝZ, AKDENÝZ (ADRÝYATÝK DENÝZÝ DAHÝL VE PORT SAÝD VE CEBELÝTARIK GÝRÝÞLERÝNE KADAR TÜM AKDENÝZ) Tipi Yelkenli Derinlik Yolcu Kapasitesi 1 / 6

2 Institute War And Strikes Clauses Yacht 1/11/85 CL.329 "This insurance is subject to English Law and practice"baþlýðý geçersizdir. Üçüncü Þahýs Sorumluluk Teminatý Yat Asistans Sigortasýz Tekne Üçüncü Þahýþlara Karþý Sorumluluk rizikolarý Insitute Yacht Clause'un 11.kloz hüküm ve þartlarý dahilinde 4,000, EUR limit ile teminat altýna alýnmýþtýr. Allianz Yat Asistans Desteði için 7 Gün 24 Saat numaralý Çaðrý Merkezimizden Destek alabilirsiniz. Teminat Altýna Alýnan Riskler Sigortalýnýn, sigortasýz bir tekne kullanýcýsý veya iþleteni nedeni ile ödemekle yükümlü kalacaðý maddi hasar riskleri 3.Þahýs Sorumluluk klozu çerçevesinde ve belirtilen yýllýk limit ile sýnýrlý olarak teminat alýnmýþtýr. Sigortasýz tekne veya sigortasýz tekne sahibi / iþleteni, poliçede belirtilen sigortalý tekne dýþýnda, sigortasýz bir tekneyi kullananan ve herhangi bir hasarda sorumluluðu bulunan taraflar þeklinde tanýmlanmýþ olup, aþaðýda belirtilen maddeler kapsamýndaki kiþilerdir. a. Sorumluluk poliçesi bulunmayan 3.kiþiler, b. Sorumluluk afdedilemeyecek durumlarda, ( çarpýp kaçan tekne kullanýcýlarý ) Ferdi Kaza Ek Teminatý Ýstisnalar Aþaðýdaki riskler Sigortasýz tekne teminatý kapsamý dýþýndadýr, a. Yazýlý mutabatý/onayý bulunmayan hasarlar, b. Devlet'e ait olan tekneler tarafýndan oluþabilecek hasarlar c. Sigortalýya veya sigortalýnýn ailesine ait olan tekneler, veya poliçede sigortalý olarak bulanan diðer taraflar, d. Sigortalýnýn izinsiz olarak tekneyi kullanmasý esnasýnda veya, e. Poliçede belirtilen yatýn kirlanmasý durumunda, f. Sigortalý tekne ile tanýmlanamayan / sigortasýz tekne arasýnda herhangi bir fiziksel temas ile ilgili bir kanýt bulunmamasý durumunda, Ýþbu teminat hiç bir durumda herhangi bir sigortacýnýn yararýna ödemekle yükümlü olacaðý tazminatta direk veya dolaylý olarak uygulanmayacaktýr. Ýlgili kloz kapsamýnda sigortalýya veya sigortalý için ödenen herhangi bir hasarda, sigortalýnýn poliçedeki sorumluluk teminatý kapsamýnda rucü edilebilen tutar oranýnda düþürülecektir. Poliçece iþbu teminat için ödenbilecek azami hasar meblaðý ayný kazada yer alan sigortalý kiþi sayýsý, hasar adedi,veya kazaya karýþan tekne sayýsýndan saðýmsýz olarak deðerlendirilecekt100, EUR ile sýnýrlýdýr. Ferdi Kaza Sigortasý Genel Þartlarý çerçevesinde,aþaðýda belirtilen limitler dahilinde Sigortalý ve /veya SGK'ya kayýtlý Tekne personeli için Ferdi Kaza teminatý saðlamýþ olup, Ferdi kaza teminatý ilgili kiþilerin sadece tekne üzerinde bulunduðu sürece geçerlidir. 1) Tazminat talebi için 16 yaþýndan küçük kiþilerde cenaze masraflarýnýn faturalandýrýlmasý gereklidir. 2) Teminat sigortalý kiþilerin ikametgahlarýnýn TC veya KKTC'da olmasý þartý ile geçerlidir. 3) 70 yaþýndan büyük sigortalýlar için teminat limiti, poliçe üzerinde yazan kaza sonucu ölüm teminatýnýn %50'si ile sýnýrlýdýr. 4) Her türlü yarýþ aktivitesi sýrasýnda ferdi kaza teminatý geçersizdir. 5) Deprem ve terör sonucu kazalar teminat haricidir. Balýkçýlýk Ekipmanlarý Yargýlama Masraflarý Kiþisel Eþya Ek Teminatý: Kiþibaþý Teminat Limitleri: Ölüm : 50, EUR Sürekli Sakatlýk : 50, EUR Tedavi Masraflarý: 2, EUR Ferdi Kaza Yýllýk Toplam Teminat Limiti Sigortalý Tekne için 150, EUR ile sýnýrlýdýr. Sigortalý teknede bulunan hobi amaçlý balýkçýlýk ekipmanlarý Kiþisel Eþyalar Klozu kapsamýnda yýllýk 5, EUR limit ile teminat altýna alýnmýþtýr. (Dalýþ tüpleri hariçtir.) Sigortalýnýn yaptýðý yargýlama masrafý veya sorumluluða itiraz ettiði ya da sorumluluðu sýnýrlama iþlemine katýldýðý için sigortalýnýn ödemek zorunda kalabileceði masraflar ve her hangi ölümcül kazanýn araþtýrýlmasý veya doðal olmadýðý yahut þiddetin neden olduðu düþünülen ölüm olayýnda görevlilerin temsil masraflarý yýllýk 5, EUR limit ve 3.Þahýs Sorumluluk klozu ilgili maddesi çerçevesinde teminat altýna alýnmýþtýr. Ýþbu teminat ile yýllýk eþya baþý 500 EUR yýllýk 10, EUR limit ve INSTITUTE YACHT CLAUSES PERSONEL EFFECTS 2 / 6

3 CLAUSE CL.331 hüküm ve istisnalarý çerçevesinde sigortalýya ait kiþisel eþyalar teminat altýna alýnmýþtýr. Teminat altýna alýnan eþyalar sigortalý teknede kullaným amacýna yönelik eþyalar ile sýnýrlý olup, cep telefonu, taþýnabilir bilgisayarlar, nakit para, altýn ve deðerli mücevher ve madenler hariçtir. Institute Yacht Clauses 1/11/85 CL.328'in 12. maddesinde belirtilen tenzili muafiyet sigorta bedelinin %0,50 oranýnda ( EUR) 'dir. Hakiki ve hükmi tam ziya halleri dýþýnda her bir hasar ve olayda sigorta bedelinin %0,50 oranýnda ( EUR) tenzili muafiyet uygulanacaktýr. Çevre Kirliliði Ek Teminatý: Ýþbu teminat ile sigortalý teknenin ani ve kazaen neden olacaðý çevre kirliliði maddi hasarlarý Institute Yacht Clause'un 11.maddesinde yer alan 3,Þahýs Sorumluluk teminatý uygulamalarý ve istisnalarý çerçevesinde yýllýk 90, EUR limit ile teminat altýna alýnmýþtýr.hertürlü ceza / yaptýrým masraflarý teminat haricidir. Çekme-Kurtarma Ek Teminatý Çekme ve Kurtarma Ek teminatý ile poliçede sigortalý olarak belirtilen teknenin faturalandýrýlmýþ çekilme ve kurtarýlma masraflarý yýllýk 5, EUR ile sýnýrlý olarak teminata dahildir. TÝCARÝ YAPTIRIMLAR KLOZU: Hiçbir sigortacý veya reasürör, bu anlaþma tahtýnda bir teminatýn verilmesinin veya bir tazminatýn ödenmesinin veya herhangi bir menfaatin saðlanmasýnýn o sigortacýyý veya reasürörü Birleþmiþ Milletler kararlarý tahtýnda uygulanan bir yaptýrýma, yasaða veya kýsýtlamaya ya da Avrupa Birliði'nin, Birleþik Krallýk'ýn veya Amerika Birleþik Devletleri'nin ticari veya ekonomik yaptýrýmlarýna, yasalarýna veya yönetmeliklerine maruz býrakabileceði ölçüde, o teminatý vermemiþ sayýlacak ve o tazminatý ödemekle veya o menfati saðlamakla yükümlü sayýlmayacaktýr. Institute Yacht Clauses Machinery Damage Clauses 1/11/85 CL.332 teminatý kapsamýnda oluþacak her bir hasarda uygulanacak tenzili muafiyet ilgili kloz ile teminat altýna alýnan makina bedeli üzerinden uygulanacaktýr. Ýþbu poliçe ile sigortalý teknenin hiçbir ticari amaç taþýmaksýzýn, kendi sahibinin veya kaptanýnýn yönetiminde özel tenezzüh amacýyla kullanabileceði meþruttur. YACHT 17 MÝL ALTI OLMA HALÝ Sigortalý teknenin azami süratinin 17mil/saatten daha fazla olmamasý meþruttur. YACHT 17 MÝL ALTI OLMA HALÝ (Servis Botu için) Sigortalý teknenin azami süratinin 17mil/saatten daha fazla olmamasý meþruttur. Sigortalý/Sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sýfatýný haiz olduðunuz sigorta iliþkisinde tarafýnýza ya da üçüncü þahýslara haksýz menfaat saðlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatý eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çýkabileceði gibi 30 Nisan 2011 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Yanlýþ Sigorta Uygulamalarýnýn Tespiti, Bildirimi, Kaydý ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik hükümleri çerçevesinde iþlem tesis edilecektir. Sigorta ettiren/sigortalý tarafýndan bildirilen ve iþbu poliçede yazýlý adresler doðru ve tam olarak kabul edilir. Sigorta ettiren/sigortalýnýn adresini doðru veya tam olarak bildirmemiþ olmasý veya poliçedeki hatalý veya eksik adresin düzeltilmesi veya poliçedeki adres deðiþikliði için sigortacýya yazýlý olarak bildirimde bulunmamýþ olmasý durumunda, poliçe üzerinde yazýlý adrese gönderilen bildirimler sigorta ettiren/sigortalýya yapýlmýþ geçerli bir tebligat olarak kabul edilir ve tüm sonuçlarý ile hüküm ifade eder. Eksper Atama Klozu: Rizikonun gerçekleþmesi halinde, eksper sigortacý tarafýndan tayin edilir ve eksper ücreti sigortacý tarafýndan ödenir. Sigortalý/Sigorta ettiren/sigorta sözleþmesinden menfaati olan kiþi, eksperin kendisi tarafýndan tayin edilmesini talep ettiði hallerde eksperin kendileri tarafýndan atanacaðý bilgisi sigortacýya yazýlý olarak derhal bildirilir; eksper ücretleri, eksper tayinini talep eden bu kiþi/ler tarafýndan ödenir. Sigortacýnýn da ayný anda sigortalý/sigorta ettiren/sigorta sözleþmesinden menfaati olan kiþi ile birlikte eksper atamasý halinde; her iki eksperin mutabýk kaldýðý onarým veya hasar konusu kýymet deðiþiklikleri dikkate alýnýr. SÝGORTA PRÝMÝNÝN ÖDENMESÝ, SÝGORTACININ SORUMLULUÐUNUN BAÞLAMASI VE SÝGORTA ETTÝRENÝN TEMERRÜDÜ Sigorta sözleþmesinin baþlangýç tarihinden itibaren en geç on gün içinde poliçenin sigorta ettirene teslimi ve her halükarda teslim tarihinden itibaren onbeþ gün içinde primin veya peþinatýn (ilk taksit) sigorta ettiren'den tahsili þartýyla sigortacýnýn sorumluluðu poliçenin baþlangýç tarihinden itibaren geçerlidir. 3 / 6

4 Sigorta ettiren poliçenin tesliminden itibaren onbeþ gün geçtikten sonra dahi primi veya peþinatý (ilk taksit) ödememiþse müteakip onbeþ gün süre ile teminat durur. Teminatýn durduðu bu süre içinde primin / peþinatýn ödenmesi halinde ve o arada rizikonun gerçekleþmemiþ olmasý kaydýyla sigortacýnýn sorumluluðu yeniden baþlar. Primin/peþinatýn bu süre içinde dahil ödenmemesi halinde sigorta sözleþmesi hiç bir ihtara gerek olmaksýzýn feshedilmiþ olur. (Yukarýda özel þart, ekli genel þartlardan önce gelir.) TAM ZÝYA HALÝNDE PRÝMÝN ALINMASI KLOZU Teknenin tam ziyaý halinde senelik sigorta ücretinin tamamý sigortacýnýn menfaatine kalacak olup, senelik primden hiçbir þekilde iade söz konusu olmayacaktýr. Sigorta Ücreti ve Ödeme Aþaðýdaki ihtar hükmü saklý kalmak kaydýyla, Euro(EUR) olarak belirlenmiþ hasar tazminatý, bu tazminat miktarýnýn aynýsýnýn satýn almayý saðlayacak kadar olmak üzere, ödemenin yapýldýðý tarihte sigortacýnýn bankasýnýn efektif satýþ kur'u üzerinden Türk Lirasý(TL) olarak ödenir. Tazminatýn bu prensip ile ödenebilmesi için sigorta ücretinin de; 1)Euro(EUR) olarak ödenmesi veya, 2)Ayný miktar Euro(EUR) satýn almayý saðlayacak kadar olmak üzere, prim ödemesinin yapýldýðý tarihte sigortacýnýn bankasýnýn efektif satýþ kur'u üzerinden Türk Lirasý(TL) olarak ödenmesi þarttýr. ÝHTAR: Sigorta ücreti veya tazminat ödemesi tarihinde, yabancý para alým satýmý ile ilgili, þu anda öngörülmeyen herhangi bir baþka nedenden kaynaklanabilecek yükümlükler sigorta ettirene (veya sigortalýya) racidir. YATMA YERÝ ÝSTÝSNA KLOZU, Ýþbu poliçe genel ve özel þartlarý çerçevesinde teminat altýna alýnan sigortalý teknenin kýþlama amacý ile kayýtlý bulunacaðý marina / çekek yeri / liman / kayýkhane ve benzeri tesislerin yangýn ve hýrsýzlýk rizikolarýna karþý yeterli güvenlik önlemleri ile donatýlmýþ olmasý þartý aranacak olup; söz konusu rizikolarýn gerçekleþmesine istinaden yapýlacak ekspertiz çalýþmasýnda kýþlamasýnýn yapýldýðý tesiste yangýn ve/veya hýrsýzlýk önlemlerinde herhangi bir yetersizlik tespit edilmesi durumunda söz konusu yangýn ve hýrsýzlýk rizikolarý teminat harici býrakýlacaktýr. Muafiyet Uygulamalarý Institute Yat Klozu 1/11/85 Cl 328'in 12.maddesi çerçevesinde iþbu poliçe ile teminat altýnda alýnan herhangi bir rizikonun gerçekleþmesi durumunda teminat bazýnda olay baþýna uygulanacak muafiyetler aþaðýda belirtilmiþtir; " Herbir tekne ve 3.þahýs hasarlarýnda sigorta bedeli üzerinden sigorta bedelinin %0,50 oranýnda ( EUR) Sigortasýz Tekne teminatý için muafiyet beher hasarda EUR olarak uygulanýr. " Herbir servis botu hasarýnda servis botu bedeli üzerinden sigorta bedelinin %0,50 oranýnda, " Kiþisel Eþya teminatý kapsamýnda meydana gelebilecek herbir hasarda parça baþýna EUR, " Her bir Balýkçýlýk ekipmanlarý hasarlarýnda EUR " Ödenebilir her bir Elektronik Cihaz hasarýnda EUR cihaz baþýna, " Çevre Kirliliði hasarlarýnda beher hasarda EUR, " Makina Hasarlarý Geniþletme Klozu kapsamýnda meydana gelebilecek herbir hasarda, poliçede makina bedeli belirtilmediði durumlarda, hasar sýrasýnda tespit edilecek toplam makina bedeli üzerinden % 0,50 oranýnda, Tenzili muafiyet uygulanacaktýr. Yargýlama masraflarý ve Çekme Kurtarma masraflarý için ayrý bir muafiyet uygulanmayacaktýr. ÝPTALAT KLOZU Sigortacý 30 (Otuz) gün evvelinden sigortalýnýn bilinen en son adresine ihbarda bulunmak suretiyle iþbu sözleþmeyi fesh edebilir. Þayet temin edilmiþ ise, harp, grev ve vb. tehlikeler itibariyle taraflardan herhangi birince ve sözleþme süresi içinde istendiði anda yapýlabilecek fesih ihbar süresi 7 (yedi) gündür. 4 / 6

5 Grev, lokavt vs. itibariyle Amerika Birleþik Devletleri ne/nden yapýlacak sevkiyatlarda ise bu süre 48 (kýrksekiz) saattir. Bütün bu süreler fesih ihbarýnýn yapýldýðý günün gece yarýsýndan itibaren baþlar. Feshin hüküm ifade ettiði tarihten önce ilgili Klozlar mucibi teminatýnýn baþlamýþ olduðu bir sevkiyatýn veya fesih tarihinden önce teminatýnýn baþlamýþ olduðu bir sevkiyata ait gümrüklerdeki bekleme süresinin fesih tarihinden sonraki tarihlere taþmasý halinde sigortalýnýn haklarý mahfuztur. ELEKTRONÝK TARÝH TANIMLAMA KLOZU WAR RISK TRADING WARRANTIES For use with Insurances on Vessels angaged in "World - Wide" Trade 1. This coverage shall extend world-wide, but in the event of a veseel or craft insured hereunder sailing for, deviating towards or being within the Territorial Waters of any of the Countries or places described in the Current Exclusions as set out below (including any port area that at the date of this notice constitutes part of such a country or place however it may hereafter be described) additional premium shall be paid at the discretion of insures hereon. Information of such voyage or deviation shall be given t? insures as soon as practicable, and the absence of prior advice shall not not affect the cover hereob. In the event of the assured not requiring continuation of coverage for a vessel proceeding into or remaining within an excluded area, be shall so advise insures hereon before the commenceement of such voyage, deviation or period, and it shall be at the insure's discretion whether and on what terms the insurance shall be reinstated. 2. Current Exclusions List will be accessible to all on GENÝÞLETÝLMÝÞ RADYOAKTÝF KÝRLÝLÝK ÝSTÝSNA ENSTÝTÜ KLOZU 04/10/02 KÝMYASAL, BÝYOLOJÝK,BÝOYOKÝMYASAL,ELEKTROMANYETÝK SÝLAH VE SÝBER SALDIRI ÝSTÝSNASI ENSTÝTÜ KLOZU SÝBER RÝSK ÝSTÝSNASI KLOZU Döviz Kuru Sigorta bedel ve primleri 1 EUR = TL alýnarak hesaplanmýþtýr. Sigorta primi poliçe tanzim tarihi itibariyle 1, TL dir. Sigorta priminin peþin veya taksitle ödenmesi kararlaþtýrýlmýþ ise peþinatý poliçenin teslimine raðmen ödenmemiþse,sigortacýnýn sorumluluðu baþlamaz. Bu þart;sigorta ettiren/sigortalý ile ayný konuda sonraki dönemlere iliþkin yapýlmýþ ve teslim edilmiþ yeni poliçeler bakýmýndan da geçerlidir. Bu poliçeye ekli Genel Þartlarýn "Sigorta Priminin Ödenmesi,Sigortacýnýn Sorumluluðunun Baþlamasý ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü" baþlýklý maddesinin temerrüdü düzenleyen bölümü;"prim ödeme borcunda temerrüde düþülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanýr" þeklinde deðiþtirilmiþtir. Kiþisel Eþya Klozu [Yalnýz Institute Yacht Clauses 1/11/85 ile sigortalý ve kilitlenebilir kamarasý olan gemiler için kullanýlýr] Aþaðýdaki geniþletme, sigorta poliçesine ek cetvelde(1) kiþisel eþya için ayrý bir sigorta tutarý bildirilmiþ olmak koþuluyla, uygulanacaktýr. 1.Bu sigorta, her zaman bu sigortanýn anlam ve koþullarýna baðlý olarak, [Institute Yacht Clauses 1/11/85 'in 12.1 Klozu'ndaki muafiyet dikkate alýnmaksýzýn] sigortalýnýn konutundan sigortalý gemiye ve geri götürülmesi dahil olmak üzere sigortalý ve/veya ailesinin mülkiyetinde olan kiþisel eþyanýn ve tayfalarýn sigortalý tarafýndan saðlanan giysileri, gemide veya gemi ile ilgili kullaným sýrasýnda,her türlü zýya veya hasarý [bütün rizikolarý] kapsamak üzere geniþletilir. Fakat AÞAÐIDAKÝLERDEN DOÐAN TAZMÝNAT TALEPLERÝ HARÝÇTÝR : 1.1 Aþýnma ve yýpranma,azar azar bozulma, rutubet, küf, mantar, haþarat, güve ve mekanik bozulma. 1.2.Gemi oturmadýkça,batmadýkça,yakýlmadýkça, yanmadýkça veya çatýþmadýkça ya da hava basýncý ile, hýrsýzlar yahut soyguncular neden olmadýkça kolay kýrýlma özelliðine sahip eþyalarýn kýrýlmasý. 1.3.Nakit, para, banknot veya seyahat çeklerinin zýyaý. 1.4.Yangýn veya zorla girilerek yapýlan hýrsýzlýk yahut geminin tam zýyaý sonucu olmadýkça su kayaðý veya dalgýç 5 / 6

6 Kiþisel Eþya Klozu Elektronik Cihaz Ek Teminatý: INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE 10/11/03 donanýmýnýn zýyaý. 1.5.Institute Yacht Clauses 1/11/85 'in 21,22 ve 23. Klozlarý ile istisna edilen tehlikeler. 2.AVARYA [KISMÝ HASAR] Bu sigorta avarya [kýsmi hasar] koþullarýna baðlýdýr. Þu demek ki, bu geniþletilme ile teminat altýna alýnan eþyanýn deðeri, zýya anýnda, buradaki sigorta bedelinden daha büyükse, sigortalý sigorta bedelinin zarara uðrayan eþyanýn toplam deðerine oraný kadar tazminata hak kazanýr. 3.KATILMAMA Bu sigorta,bu sigorta var olmasaydý, meydana geldiði zaman diðer her hangi sigorta ile sigortalý veya sigortalý olabilecek zýya ya da hasarý kapsamaz. Fakat bu sigortayý etkilememiþse, bu zýya veya hasarýn diðer her hangi sigorta gereði ödenebilir miktarýný aþan bölümü hariçtir. 4.TAZMÝNATIN SINIRI "Kiþisel Eþya" geniþletilmesi gereði tazmin edilebilir miktar poliçeye ekli cetvelde(2) bildirilen sigorta bedeli ile sýnýrlýdýr. Ýþbu teminat ile yýllýk 5, EUR limit ve ELEKTRONÝK CÝHAZ SÝGORTASI GENEL ÞARTLARI hüküm ve istisnalarý çerçevesinde tekneye ait elektronik cihazlar teminat altýna alýnmýþtýr. 1.1 Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this Reinsurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system. Acente Adres Telefon Faks Levha No 1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, Clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile. Ödeme Planý Sýra No Ödeme Vadesi Tutar Peþinat /08/ /11/ /02/ /05/2015 Toplam EUR EUR EUR EUR EUR 'DA 05/08/2014'te bir orijinal olarak tanzim edilmiþtir. ALLÝANZ SÝGORTA A.Þ. : 5072 MARSH SÝGORTA VE REASÜRANS BROKERLÝÐÝ A.Þ. : TÜRKÝYE, ÝSTANBUL, ÞÝÞLÝ, ESENTEPE BÜYÜKDERE CAD., MAYA AKAR CENTER ÝÞ MERKEZÝ NO:100 K:4 : : : : 6 / 6

Sizlere sunduðumuz ürünümüz ile aracýnýzý güvence altýna aldýðýnýzda özel teminatlar ve avantajlara sahip olma ayrýcalýðýný yaþayacaksýnýz.

Sizlere sunduðumuz ürünümüz ile aracýnýzý güvence altýna aldýðýnýzda özel teminatlar ve avantajlara sahip olma ayrýcalýðýný yaþayacaksýnýz. ARACINIZA ÖZEL KASKO AIG Paket Kasko Sigortasý Sizlere sunduðumuz ürünümüz ile aracýnýzý güvence altýna aldýðýnýzda özel teminatlar ve avantajlara sahip olma ayrýcalýðýný yaþayacaksýnýz. Teminatlar AIG

Detaylı

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý,

Detaylı

ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU

ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU Etiler - Ýþbu sözleþme ile kiralayan...bu kira sözleþmesinde tanýmlanan vasýtayý (bu sözleþmede vasýta olarak belirtilecektir.) sözleþmede adý ve adresi geçen kiracýya kiralamýþtýr.

Detaylı

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU Aktarým için Yeni Sözleþme için Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU 1111111111) Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

oto filo kiralama Araç Kullaným Rehberi & Aþýrý ve Normal Yýpranma Resimli Kýlavuzu

oto filo kiralama Araç Kullaným Rehberi & Aþýrý ve Normal Yýpranma Resimli Kýlavuzu oto filo kiralama Araç Kullaným Rehberi & Aþýrý ve Normal Yýpranma Resimli Kýlavuzu www.alfaoto.com.tr Copyright Alfa 2012 Alfa Hakkýnda 110 yýllýk baþarýlý ticari geçmiþimiz, en büyük gurur kaynaðýmýzdýr.

Detaylı

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 m M ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 Bu kitapçýkta bulunabilecek eksiklik ve hatalardan sorumlu deðiliz. Okuyucunun,

Detaylı

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR makale - 1 ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR Prof. Dr. A. Can TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Giriþ Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) nun 1982 yýlýnda kabul ettiði Hizmet Ýliþkisine

Detaylı

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK Yrd. Doç.Dr. Murat ÞEN(*) I. GÝRÝÞ 4857 sayýlý yeni Ýþ Kanunumuzun 1 29. maddesinde toplu iþçi çýkarma durumu düzenlenmiþ ve iþverenin, ekonomik, teknolojik, yapýsal

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

DOÐU ANADOLU KALKINMA AJANSI EASTERN ANATOLIA DEVELOPMENT AGENCY Þerefiye Mah. M. Feviz Çakmak Cad. No: 27 Merkez / VAN Tel: +90 432 215 65 55 (pbx) Fax: +90 432 215 65 54 www.daka.org.tr TEÞVÝK REHBERÝ

Detaylı

Þirketimizle ilgili ürün ve hizmetlere 444 0 312 no lu Çaðrý Merkezimizden veya "www.aegon.com.tr" adresinden ulaþabilirsiniz.

Þirketimizle ilgili ürün ve hizmetlere 444 0 312 no lu Çaðrý Merkezimizden veya www.aegon.com.tr adresinden ulaþabilirsiniz. Sayýn BARIÞ ARSLAN Mevcut sosyal güvenlik sisteminin tamamlayýcýsý olarak bireylerin emeklilik döneminde ek gelir elde etmesini saðlayan bireysel emeklilik sistemi, devlet tarafýndan vergi teþvikleri ile

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü

Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü makale - 1 Yrd. Doç. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü 1970 yýlýnda Giresun un Espiye ilçesinde doðdu. Ýlköðrenimini

Detaylı

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT *

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * 1. GÝRÝÞ BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * Ýþ hukukunda iþçilere ve iþverenlere aralarýndaki iþ iliþkisini göstermeye yönelik sözleþmeleri belirli ve belirsiz

Detaylı

Kanun Numarasý: 4562

Kanun Numarasý: 4562 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý:

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te

YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te B Ý L Ý M S E L Y A Y I N O R G A N I TMSF yýl: 8 sayý: 35 Ekim-Kasým-Aralýk 2013 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te BANKACILIK PÝYASASINDA YENÝ

Detaylı

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI Doç. Dr. Zehra Gönül BALKIR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi. 1956 Ýstanbul doðumludur.

Detaylı

makale - 2 Giriþ Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. Halbuki, Sosyal Sigortalar Hukuku sistemimizde

makale - 2 Giriþ Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. Halbuki, Sosyal Sigortalar Hukuku sistemimizde makale - 2 1968 yılında Siirt'te do mu tur. lk ve ortaö renimini stanbul'- da tamamlamı tır. 1986 yılında stanbul Özel Darü afaka Lisesi'nden mezun olmu tur. Bir süre serbest çalı tıktan sonra, girdi i

Detaylı

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL Acente: Telefon: Müşteri No : Adı-Soyadı : Telefon: İl : Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL SİGORTA_KAPSAMI SİGORTA_BEDELİ_(TL_)_ PRİM_(TL_)

Detaylı

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI A101 2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI Sayýn Yetkili, Bu soru kaðýdý ile elde edilecek istatistikler, kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarýn hazýrlanmasý, milli gelir tahminlerinin

Detaylı

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz.

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı