CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008"

Transkript

1 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 Bu sayýda neler var: Diþ dostu Ýzomaltuloz Küresel soruna küresel çözüm Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de önemli Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 bu sayýda 12 Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler den bir hediye: Mýsýr Eski maya tapýnaklarýnda baþköþe mýsýr tanrýsýna ayrýlýrmýþ. 18 izomaltuloz Ýnsülinemik tepkiyi düþüren ve yavaþ sindirilebilen þeker. 02 Cargill Türkiye den Cargill i anlatmak. 04 Aktüel Orhangazi nin kurtuluþunun 85. yýldönümünü kutladýk. Fen Laboratuvarý hizmete açýldý. 06 Ýçimizden biri Murat Tarakçýoðlu: Nitelikli iþgücümüz ve kaliteli ürünlerimiz ile Türkiye için çalýþýyoruz. 12 Kapak konusu Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler den bir hediye: Mýsýr 16 Dünyadan En iyi iþveren ödülü Cargill Japonya nýn. Endonezya daki çocuklara Cargill den destek. 18 Cargill çözümleri 22 Prof. Dr. H. Tanju Besler Türkiye yetersiz ve dengesiz beslenme sorunlarýyla karþý karþýya. Kapak Fotoðrafý: Özgür Ölçer Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Diþ dostu Ýzomaltuloz ile çocuklarýn bin yýllýk hayali gerçek oldu. 22 Sohbet Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de beslenme kadar önemli 06 Murat Tarakçýoðlu En büyük avantajýmýz nitelikli ve büyüme odaklý iþgücümüz. Bu çok önemli özelliðimizin çevre ülkelerdeki büyüme sürecinde Türkiye yi merkeze oturtacaðýný düþünüyorum. 28 Bir vakýf bin miras ÇEKÜL, çevre ve kültür konularýnda gündem oluþturuyor. Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4 - A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. 26 Ar-Ge Küresel soruna, küresel çözüm. 28 Kültür - çevre ÇEKÜL: Bir vakýf bin miras 32 Ýnsan kaynaklarý Yaratýcýlýða önem veren, farklýlýðý deðerlendiren ve yüksek performansý hedefleyen bir þirkette çalýþmak istiyorsanýz Cargill li olmalýsýnýz CargillHaberler - içindekiler 1

3 Cargill, i anlatmak Cargill Türkiye, den Kim bir þiir okumak istiyor? Cargill Orhangazi Ýlköðretim Okulu 1A Sýnýfý öðrencileri, öðretmenlerinin bu sorusunu heyecanla cevaplýyorlar: Ben, ben, ben... Cargill Haberler in ilk sayýsýyla birlikte, sizlerle olan iþbirliðimizi farklý bir boyuta da taþýmýþ oluyoruz. Artýk Cargill Türkiye ile ilgili haberleri, geliþmeleri ve yenilikleri ilk aðýzdan, þu an elinizde tuttuðunuz Cargill Haberler aracýlýðý ile sizlere duyuracaðýz. Cargill Haberler, kaynaðýn aslýndan haber vermek amacýný taþýyan bir proje olarak ortaya çýktý. Ýlk sayýmýzla birlikte Cargill Türkiye nin çalýþma þeklini, yeni ürünlerini ve projelerini dergimizde bulacaksýnýz. Küresel beslenme sorunu obeziteye karþý çözümlerimizden, sosyal projelerimize, çiftçimize saðladýðýmýz bilgi desteðinden peþin alým ve sözleþmeli tarýma kadar birçok konuda çalýþmalarýmýz olduðunu öðreneceksiniz. Örneðin; Cargill Türkiye nin ülkemizin mýsýr üretiminin neredeyse %10 unu, üstelik peþin ödeme yaparak satýn aldýðýný biliyor muydunuz? 1960 lý yýllarýn baþýndan beri Türkiye de faaliyet gösteren þirketimiz, kurulduðu günden itibaren Türk ekonomisine saðladýðý katma deðerin ve çiftçimize kazandýrdýklarýnýn çok ötesinde bir iþlev görmektedir. Evet! Bir takým ekonomik verilerden ve rakamlardan deðil, çok daha fazlasýndan söz ediyoruz. Bu iþlev, Türk insanýnýn saðlýklý beslenmesi iþlevidir. Cargill Türkiye nin üretimi olan tüm ürünler, dünyada olduðu gibi Türkiye de de insanýmýzýn saðlýklý beslenmesine yönelik ürünlerdir. Sofralarýmýza gelen birçok gýda maddesinin hammaddesini, Cargill Türkiye nin ileri teknoloji ile elde ettiði ürünler oluþturmaktadýr. Fakat ürünlerimiz market raflarýnda bulunmamakta ve markamýz gýda etiketlerinde yer almamaktadýr. Biz, iþimizi dosdoðru yapmayý sürdürüyoruz. Ülkemizin geleceðine olan güvenimizi koruyoruz. Bu güvenle bu topraklara yatýrým yapmaya devam ediyoruz. Ve diyoruz ki; Cargill Türkiye, saðladýðý ekonomik katma deðerle, insanýmýzýn saðlýklý beslenmesi amacýyla üretmiþ olduðu ürünlerle, sosyal kalkýnmaya yönelik sözde deðil, hayata geçirilmiþ projeleriyle ve 300 çalýþanýyla, çiftçisinden tedarikçisine, nakliyecisinden sanayicisine kadar geniþ bir yelpazedeki binlerce paydaþýyla bu ülkeye hizmete devam edecektir. Saygýlarýmýzla CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

4 Orhangazi nin kurtuluþunun 85. yýl dönümünü kutladýk Fen Laboratuvarý hizmete açýldý Aktüel Cargill Gýda Türkiye nin 2006 yýlýnda, Orhangazi de inþa ettiði Cargill Ýlköðretim Okulu nun 2 ana sýnýfý ve 16 dersliði var. 500 öðrenciye eðitim verebilecek kapasiteye sahip okulun fen laboratuvarý da geçtiðimiz günlerde hizmete açýldý. Her türlü modern alet ve ekipmana sahip laboratuvarýn kurulmasý, Cargill Türkiye ve kardeþ kuruluþ Cargill Mýsýr Ýþleme ABD nin iþbirliði ile gerçekleþtirildi. ÇEKÜL ile elele Orhangazi nin 85. kurtuluþ yýl dönümüne Cargill çalýþanlarý büyük katýlým saðladý ve olumlu eleþtiriler aldý. Belediye Baþkaný Yusuf Korkusuz, Cargill in törene verdiði katkýdan çok memnun kaldý. Korkusuz, törenin ardýndan; Kaymakam, Jandarma Komutaný, Emniyet Müdürü ve Belde Belediye Baþkanlarý ndan oluþan yaklaþýk 12 kiþiye öðle yemeði verdi. Cargill Türkiye, bayram kartlarýný ÇEKÜL den (Çevre ve Kültür Deðerlerini Koruma ve Tanýtma Vakfý) aldý ve çevreye saygýlý ve duyarlý olduðunu, ayný zamanda faaliyet gösterdiði toplumlardaki deðerlere karþý hassas olduðunu gösterdi adet alýnan kartlar ilgili kurum ve kuruluþlara gönderildi ve böylece ÇEKÜL projelerine de katký saðlanmýþ oldu. Çocuklarla birlikte Bursa Çocuk Esirgeme Kurumu, Cargill çalýþanlarýyla neþelendi yaþ arasý 21 çocuðu, 23 Ekim Salý günü, Bursa As Merkezi ne götüren Cargill çalýþanlarý çocuklarla yemek yediler, bowling oynadýlar. Bahçelerini yeþillendirdiler Bahçe çalýþmalarý tamamlanan ve öðrencilerin rahatça teneffüs yapabileceði bir bahçeye kavuþan Cargill Ýlköðretim Okulu, þimdi de bahçesini düzenlemek ve yeþillendirmek için seferber oldu. Cargill Ýlköðretim Okulu çok güzel bir çalýþmaya imza attý. Öðrenciler öðretmenleri ile birlikte yeni bahçelerini aðaçlandýrdý. Okula baðýþlanan çam fidanlarýný büyük bir dikkatle toprakla buluþturan öðrencilerin mutluluklarý görülmeye deðerdi. Uçurtma þenliði Orhangazi de bulunan Cargill Ýlköðretim Okulu, Ýlköðretim Haftasý Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Uçurtma Þenliði ne katýldý. Ýlçedeki tüm okullarca kutlanan Ýlköðretim Haftasý nda okullarýn bahçeleri adeta bayram yerine döndü. Öðrencilerin kendi elleriyle hazýrladýklarý rengarenk, desen desen uçurtmalar havalandýrýldý. Öðrenci velilerinin yaný sýra Cargill Ýlköðretim Okulu öðretmenleri ve müdür Mehmet Yavuz un da takip ettiði etkinliklerde öðrenciler doyasýya eðlendiler. 4 CargillHaberler - Aktüel CargillHaberler - Aktüel 5

5 Murat Tarakçýoðlu Nitelikli iþgücümüz ve kaliteli ürünlerimiz ile Türkiye için çalýþýyoruz Ýçimizden biri En büyük avantajýmýz nitelikli ve büyüme odaklý iþgücümüz. Bu çok önemli özelliðimizin çevre ülkelerdeki büyüme sürecinde Türkiye yi merkeze oturtacaðýný düþünüyorum. Ýlk sayýmýzýn röportajýný gerçekleþtirdiðimiz Murat Tarakçýoðlu, Cargill Türkiye nin Yönetim Kurulu Baþkaný. Baþka bir deyiþle 2005 de Cargill in Dünya üzerindeki 1000 tesisi arasýndaki En Ýyi Yönetilen Ýþ Birimi nin yöneticisi. Eski baþkan Andrew Glass ýn, Rusya ve Ukrayna dan Sorumlu Genel Müdür olarak atanmasýnýn ardýndan, göreve getirilen Tarakçýoðlu, bu görevi Temmuz 2005 ten beri baþarýyla yürütüyor. Kendisine Cargill Türkiye nin ileriye dönük planlarýný soruyoruz. Türkiye olarak Fas tan Kazakistan a kadar uzanan geniþ bir coðrafyanýn merkezinde olduðumuzu belirtiyor ve ekliyor: Türkiye organizasyonu olarak bize düþen, buradaki büyümeye Türkiye eksenli olarak katký saðlamak olacaktýr. En büyük avantajýmýz nitelikli ve büyüme odaklý iþgücümüz. Bu çok önemli özelliðimizin çevre ülkelerdeki büyüme sürecinde Türkiye yi bunun merkezine oturtacaðýný düþünüyorum. Son dönemlerde Cargill Türkiye ile ilgili ortaya çýkan olumsuzluklara raðmen ileriye dönük yatýrým planlarýný devam ettirmeyi düþündüklerini belirten Tarakçýoðlu, tüm bunlarýn Cargill i tanýmamaktan kaynaklandýðýný anlatýyor. Kendilerine ve þirketlerine güvenlerinin tam olduðunu, ancak yine de çalýþanlar olarak bu tür olumsuzluklardan etkilendiklerini ve üzüldüklerini söylüyor. Biz de kendisinden, günlük hayatta tükettiðimiz birçok gýda ürününün içerisinde hammaddesi bulunan, ama raflarda ismini göremediðimiz Cargill Türkiye yi anlatmasýný istiyoruz. Eminiz bu röportajý okuduðunuzda 6 CargillHaberler - Murat Tarakçýoðlu CargillHaberler - Murat Tarakçýoðlu 7

6 Sonra dýþarýdan birisi çýkýp gerçekle uzaktan yakýndan ilgisi olmayan þeylerle sizi itham ediyor, iftira atýyor. Üzülüyoruz. siz de Tarakçýoðlu na katýlacak ve bu dünya devinin, akýlcý bir yaklaþýmla Türkiye de daha fazla yatýrým yapmasýnýn, iþ yaratmasýnýn ve vergi ödemesinin yolu açýlmalý diyeceksiniz. Kýsaca Cargill Türkiye yi tanýtýr mýsýnýz? Cargill ilk olarak Türkiye de 1960 larda yerli ortaklarla beraber hububat ticareti alanýnda faaliyete baþladý. Daha sonra Türkiye deki büyüme potansiyelini görerek 1989 yýlýnda Ýstanbul Pendik te niþasta ve tatlandýrýcý üretimine girdi. Biliyorsunuz, bu Cargill in dünyadaki ana iþ kollarýndan bir tanesi. Akabinde 1998 yýlýnda inþaatýna baþlanan ve 2000 yýlýnda faaliyete geçen Orhangazi Mýsýr Ýþleme Tesisleri yle birlikte Türkiye deki en büyük yatýrýmýmýzý gerçekleþtirdik. Bu tesislerde mýsýrdan doðal tatlandýrýcýlar ve niþastalar üretiyoruz. Yarýmca da hububat ithalatý ve daðýtýmý yaptýðýmýz bir liman mevcut. Ayrýca uluslararasý çelik ticareti yapan bir ofisimiz de var. Cargill Türkiye nasýl yönetiliyor? Cargill Türkiye de yönetim, çoðulcu ve herkesin sesine kulak vermeye çalýþan bir anlayýþla hareket ediyor. Kapýmýz, telefonumuz göstermelik deðil, yürekten herkese açýktýr. Bugün yönetimdeki arkadaþlarým herbiri konularýnda uzman, yýllarca kendi alanlarýnda çalýþmýþ, büyüme odaklý, insana ve insan geliþimine herþeyden çok önem veren kiþilerden oluþuyor. Ben katýldýðýmda þirkette bol miktarda yabancý çalýþan vardý. O tarihlerde gerekli teknik ve ticari donanýma yeterli ölçüde sahip deðildik. Bunu en çabuk edinmenin yöntemi yabancýlarýn buraya gelerek bize öðretmesiydi. Orhangazi fabrikasý inþaatý sürerken çalýþan yabancý teknik personeli yatýracak yer sýkýntýsý bile oldu. O zamanlar Orhangazi de bu kapasitede otel yoktu ve bizim yatýrýmla birlikte gelen giden yabancýlarý aðýrlamak için yörede birkaç otel açýldý. Bugün itibariyle ise yönetim de dahil olmak üzere tüm çalýþanlarýmýz Türk ve bunun da ötesinde þimdi bizim çalýþanlarýmýz baþka memleketlerde otellerde kalýyorlar! Cargill in diðer ofislerinde Türk yönetici çalýþýyor mu? Þu anda Rusya, Amerika, Suriye, Singapur, Hollanda, Belçika ve Dubai Cargill ofis ve fabrikalarýnda çalýþan 19 Türk var. Bilgiyi artýk ithal deðil ihraç ediyoruz ve Türk çalýþanlar Cargill organizasyonu içinde özellikle aranýyorlar. Bunun en önemli sebebi; Türk insanýnýn giriþimci, baþarý odaklý, çabuk adapte olabilen ve pratik yapýsýndan kaynaklanýyor. Bu, biz Türklerin DNA sýnda var. Cargill Türkiye, kamuoyunun olumsuz algýsýndan nasýl etkilendi? Kamuoyu derken tek bir gruptan bahsetmek doðru olmaz. Bu geniþ yelpazenin içerisinde müþterilerimiz, tedarikçiler, çalýþanlar, yöre halký hatta geçen yýl hizmete açtýðýmýz Cargill Ýlköðretim Okulu öðrencileri bile var. Ýþ dünyasýnda ve beraber mesai yaptýðýmýz birçok kiþi ve kuruluþta, olumsuz deðil, aksine oldukça olumlu bir algýlama var. Bu da bizim çalýþma tarzýmýzý yakýndan bilmelerinden ve birebir yaþamalarýndan kaynaklanýyor. Faaliyet gösterdiði tüm ülkelerde Cargill, o ülkenin kanun ve kurallarý ne ise harfi harfine uyar. Çalýþanýna deðer verir, hakkýný hiçbir zaman yemez. Vergisini öder, sosyal sorumluluklarýný bir görev deðil bir zevk olarak yerine getirir. Böyle bir müessesenin olumsuz olarak algýlanmasýný gerektirecek en ufak birþey olsa öncelikle iþi ben býrakýrým, eminim tüm yönetimdeki arkadaþlarým da bunu tereddütsüz yaparlar. Ancak, maalesef Cargill i hala olumsuz olarak algýlayan bir kesim var. Burada hatayý bu kiþilerde deðil de kendimizde buluyorum, zira bunca senedir kendimizi anlatmayý baþaramamýþýz. Bazý kliþelerin peþinden gitmeye ve buna körü körüne baðlanmaya meraklý bir kesim dünyanýn her yerinde vardýr. Türkiye de de bu farklý deðil. Ancak biz bu algýlamayý haketmiyoruz. Dediðim gibi, bunun da bilgisizlikten geldiðini çok iyi biliyoruz. Bizi olumsuz algýlayan kesim diye tanýmladýðýnýz kiþileri belki onlarca defa fabrikamýza davet ettik. Gelin, ne yaptýðýmýzý size anlatalým, fabrikamýzý gezdirelim, eksiklerimiz varsa söyleyin hemen düzeltelim dedik. Ancak bu çaðrýlara bir gün olsun olumlu yanýt alamadýk. Ben bir þeyi eleþtiriyorsam, çýkýp çamur atmadan önce gerçekten bu yaptýðým doðru mu diye en azýndan kontrol ederim. Bunu yapmýyorsanýz size sorarlar; ey efendi, atýp tutuyorsun ancak birgün olsun gidip neyi eleþtirdiðini, neyin karþýsýnda olduðunu gözlerinle gördün mü diye. Kapýmýz herkese açýk, gizli saklý ve çekinecek hiçbir þeyimiz yok. Tüm bu haksýz eleþtirilerden de tabii ki çalýþanlar olarak etkileniyoruz. Düþünün ki siz hergün içindesiniz ve herþeyini düzgün yapmakta paranoya derecesinde çabalayan bir müessesede çalýþýyorsunuz. Sonra dýþarýdan birisi çýkýp gerçekle uzaktan yakýndan ilgisi olmayan þeylerle sizi itham ediyor, iftira atýyor. Üzülüyoruz. Nihayetinde bizler de etten kemikten yaratýldýk. Cargill Türkiye olarak ileriye dönük yatýrýmlarýnýz nelerdir? Üzerinde çalýþtýðýmýz konularýn birçoðu ticari nedenlerle þu anda açýklamamý uygun kýlmaz. Ancak kafanýzda birþey oluþmasý açýsýndan üzerinde önemle durduðumuz 3 ana alaný belirteyim. Türkiye de özellikle gýda alanýnda inanýlmaz bir daðýnýklýk ve ölçek ekonomisi eksikliði var. Türkiye de bir geçiþ döneminde olduðumuzu düþünüyorum. Zamanla bu deðiþecektir. Cargill in de çok daðýlmýþ ve bölünmüþ birçok gýda segmentini toparlama ve konsolide etme gibi bir misyonu olduðuna inanýyorum. Bu daha verimli üretim, daha ucuz maliyet ve dolayýsýyla da tüketicinin daha ucuza mal almasý demektir. Türkiye de üretimini yapmadýðýmýz ancak diðer Cargill tesislerinden getirttiðimiz bir takým niþ ürünlerde büyümeyi hedefliyoruz. Geçtiðimiz yýl portföyümüze soya ürünleri, kakao çeþitleri, kývam artýrýcýlar, aroma ve konsantreler gibi gýda sektörünün ihtiyacý olan birtakým ürünler ekledik. Türkiye de katma deðerli ürün tüketimi arttýkça, bu ara girdilere ihtiyaç da ayný oranda artacaktýr. Þu anda pazar istenilen hacimde olmasa da hýzla büyüyen bir trend takip ettiðini gözlemliyoruz. Ýçimizden biri Cargill in þu anda Rusya, Amerika, Suriye, Singapur, Hollanda, Belçika ve Dubai deki ofis ve fabrikalarýnda çalýþan 19 Türk var. Bilgiyi artýk ithal deðil ihraç ediyoruz ve Türk çalýþanlar Cargill organizasyonu içinde özellikle aranýyorlar. 8 CargillHaberler - Murat Tarakçýoðlu CargillHaberler - Murat Tarakçýoðlu 9

7 Çiftçimizin ürününü tarlada býrakmayacak þekilde peþin olarak ve zamanýnda almak için depolamaya büyük yatýrým yaptýk. Fas tan Kazakistan a kadar uzanan geniþ bir coðrafyada 350 milyon civarýnda insan yaþýyor. Neredeyse AB üyesi ülkelerin toplamý kadar bir nüfustan bahsediyoruz. Bu bölgenin büyüme potansiyeli oldukça fazla. Bugün hala temel gýda maddeleri bile ithal edilir durumda. Zamanla bu da deðiþecektir. Cargill olarak burada da önemli bir rol oynayacaðýmýzý düþünüyorum. Türkiye organizasyonu ile ilgili bize düþen buradaki büyümeye Türkiye eksenli olarak katký saðlamak olacaktýr. En büyük avantajýmýz nitelikli ve büyüme odaklý iþgücümüz. Bu çok önemli özelliðimizin çevre ülkelerdeki büyüme sürecinde Türkiye yi bu sürecin merkezine oturtacaðýný düþünüyorum. Cargill Türkiye niþasta bazlý þeker üreticisi olarak tanýnýyor? Neden? Türkiye de uzun yýllar bu iþi yaptýðýmýzdan zannediyorum. Oysa Cargill engin bir deniz. Gýda alanýnda dünyanýn en büyük þirketlerinden biri. Eminim çok az insan, Cargill in Kuzey Amerika nýn en büyük et üreticisi, dünyanýn en büyük kakao, beyaz et ve yem üreticilerinden biri olduðunu biliyordur. Bunlar dýþýnda hububat ve yaðlý tohumlar ticareti, deniz aþýrý nakliyat ve finansal piyasalar gibi geniþ bir alanda faaliyetleri var. Ancak son tüketiciye mal satmadýðýmýz için rafta Cargill in ismini göremezsiniz. Bu sadece Türkiye de deðil, Amerika da dahil tüm ülkelerde aþaðý yukarý böyledir. Oysa günlük hayatta tükettiðimiz birçok gýda ürününün içerisinde Cargill hammaddesi vardýr. Türkiye de geçtiðimiz yýllarda maalesef biraz da yaþadýðýmýz haksýz problemlerin neticesinde bazý yatýrýmlarý ertelemek zorunda kaldýk. Bu yatýrýmlar baþka ülkelere gitmek zorunda kaldý. Fýrsatlarý Cargill deðil Türkiye kaçýrdý diye düþünüyorum. Böyle bir gýda devini ürkütmek yerine akýlcý bir yaklaþýmla daha fazla yatýrým yapmasýnýn, iþ yaratmasýnýn, vergi ödemesinin yolunu açmalýydýk. Ancak biz yolumuzdan dönmeyeceðiz. Bu nedenle Cargill in Türkiye deki resmi birkaç yýl sonra çok daha farklý ve olumlu olacaktýr. Cargill Türkiye, Türk üreticisine ve tüketicisine hangi ürünleri sunuyor? Ana ürünlerimiz doðal þekerler olan fruktoz, glukoz, niþasta, kepek, protein, mýsýr özü ve daha önce bahsettiðim yeni niþ ürünler. Fruktoz ve glukoz deyince insanýn aklýna kimyasal maddeler geliyor ama, bu ürünler tamamen doðal. Pancardan nasýl þeker üretiyorsanýz, mýsýrdan da ayný þekeri üretiyorsunuz. Bunun da adý fruktoz. Bazýlarýnýn yapay tatlandýrýcýlar gibi aslý astarý olmayan ithamlarý var. Bu nedenle açýklýk getirme ihtiyacý hissettim. Ürünlerimiz aðýrlýklý olarak gazlý içecek, meyve sularý, biracýlýk, bisküvi, þekerleme, dondurma, pastacýlýk, çikolata, puding, geleneksel Türk tatlýlarý, hazýr çorbalar gibi ürünlerde hammadde olarak kullanýlýyor. Mýsýr özü preslenip mýsýr özü yaðý oluyor. Kepek büyükbaþ hayvan yemi, protein de kanatlý yemi olarak kullanýlýyor. Niþasta ayrýca gýda dýþýnda tekstilde, oluklu mukavva, kâðýt ve yapýþtýrýcýda tüketiliyor. Markette raftan aldýðýnýz hemen hemen her gýda ürününün içerisinde de varýz. Cargill Türkiye, iç piyasadan ne gibi ürünleri tedarik ediyor? Tüm mýsýrýmýzý. Ýç piyasada sattýðýmýz ürünlerin içindeki tüm mýsýrý Türkiye den tedarik ediyoruz. Yýllar önce memleketimizde mýsýr açýðý vardý ve ithal edilmek zorunda kalýnýyordu. Bugün ise kendi kendine yeter bir konuma geldi. Nacizane olarak bu tabloda bizim de payýmýz olduðunu söylemek isterim. Zira çiftçimizin ürününü tarlada býrakmayacak þekilde peþin olarak ve zamanýnda aldýðýmýzý, bu uðurda depolamaya büyük yatýrým yaptýðýmýzý söylemeden geçemeyeceðim. Yýlda ortalama 300 bin ton mýsýr alýyoruz. Bu rakam toplam Türkiye üretiminin yaklaþýk %10 udur. TMO dan sonraki en büyük alýcýyýz. Son rakamlar itibariyle bu yýl 130 milyon YTL ödeme yaptýk. Tümünü peþin ödüyoruz ve hasat zamaný birkaç ayda aldýðýmýz bu mýsýrý tüm yýla yayarak kullanýyoruz. Bunun ciddi bir depolama ve finansman maliyeti var. Bugün Cargill Türkiye olmasa, bu kadar mal ya tarlada kalacak ya da hasat edildiði zaman satýlmak mecburiyetinde kalarak fiyatlarý düþecek. Dönemsellik açýsýndan bunu dengelediðimiz için çiftçimiz rahat ediyor, ürünü deðerini buluyor. Yeri gelmiþken bir yanlýþ anlamaya daha açýklýk getirmek isterim. Bazý eleþtiriler duyuyor, okuyoruz. Niþasta bazlý tatlandýrýcý sektörü pancar çiftçisini öldürüyor, öyleyse üretimlerini kýsýtlayalým deniyor. Bir defa þunu söyleyeyim; pancar çiftçisi, mýsýr çiftçisi, buðday çiftçisi diye birþey yok, çiftçi var. Çiftçi, o yýl hangi ürünün para edeceðini ümit ediyorsa ve topraðý da buna izin veriyorsa onu eker. Mýsýra talep artarsa fiyat da artar. Çiftçi de fiyatý artan ürünü ekmek ister. Mýsýrdan elde edeceði gelirin pancardan fazla olacaðýný düþünüyorsa mýsýr eker, daha çok kazanýr. Burada ölmek bir yana, mýsýr talebi nedeniyle daha da fazla gelir elde eder. Bu ekonominin ana kuralý ve çarpma bölme bilen herkesin yapabileceði basit bir iþlemdir. Ancak bu da maalesef çarpýtýlýyor. Bu hesabý bunu söyleyenler de çok çok iyi biliyor ancak, rahatlýkla çýkýp herkesin gözünün içine bakarak yalan söyleyebiliyorlar. Cargill Türkiye olarak önümüzdeki dönemde kendinize nasýl bir yol haritasý çizdiniz? Bizimle paylaþabilir misiniz? Cargill Türkiye nin resmi bundan birkaç yýl sonra çok farklý olacaktýr. Geçen yýllarý kaçan fýrsatlar açýsýndan olumsuz görsek de, bu yýllar içerisinde çok kuvvetli bir pazar bilgimiz, ticari iliþkilerimiz ve eleman gücümüz oluþtu. Bunlar da olumlu yanlarýmýz. Artýlarýmýzý, eksilerimizi, yapabileceklerimizi, riskleri çok iyi biliyoruz. Cargill Türkiye artýk emekleme dönemini tamamlamýþ, çocukluk yýllarýný geçirmiþ, hayata atýlmaya hazýr olgun bir gençtir yýlýnda Cargill in dünya üzerindeki 1000 tesisi arasýnda En Ýyi Yönetilen Ýþ Birimi seçildik. Dünyanýn dört bir tarafýndan gelen binlerce çalýþanýn katýldýðý bir organizasyonda platforma çýkýp ödül aldýk, alkýþlandýk. Türk insaný olarak göðsümüz kabardý. Bu, olgunluða eriþmenin göstergesidir. Bundan sonra bu olgunluðu yeni fýrsatlara ve büyümeye dönüþtürmemiz hepimizin arzusu. Bunu gerçekleþtirecek olan sadece yönetim deðil, tüm çalýþanlarýmýzýn emekleri olacaktýr. Ýçimizden biri Fruktoz ve glukoz deyince insanýn aklýna kimyasal bir madde geliyor. Oysa ki bu ürünler tamamen doðal. Pancardan nasýl þeker üretiyorsanýz, mýsýrdan da ayný þekeri üretiyorsunuz. Bunun da adý fruktoz. 10 CargillHaberler - Murat Tarakçýoðlu CargillHaberler - Murat Tarakçýoðlu 11

8 Kapak konusu CargillHaberler Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler den bir hediye Eski Maya tapýnaklarýnda baþköþe mýsýr tanrýsýna ayrýlýrmýþ. Ýnanýþa göre yarý tanrý Quetzalcoatl mýsýr bitkisini Aztekler e armaðan etmiþ. Eski Ýnka takvimi ise mýsýr ekiminin ve hasadýnýn tarihlerine göre ayarlanýrmýþ. Y eni dünyanýn bilinen en eski bitkisi ve adeta bir altýný andýran sapsarý taneleriyle insanoðlunun tüm mevsimlerde severek yediði mýsýr, eski Mýsýr Uygarlýðý ile boy ölçüþebilecek hatta ondan daha uzun bir tarihe sahip. Mýsýr bitkisinin yaklaþýk 9000 yýldýr yetiþtirildiði sanýlýyor. Yapýlan araþtýrmalar gösteriyor ki; Meksika da Tehuaca ile Yucatan arasýndaki bölgede yýl önce mýsýr ekimi yapýlýyormuþ ve mýsýr bitkisi otsu yabani bir bitkiden türetilmiþ. Mýsýrýn tanesi oldukça fazla, ama binlerce de deðil. Merak edip sayanlarýn söylediðine göre bir mýsýr koçanýnda en fazla bin iki yüz adet mýsýr tanesi oluyormuþ. Mýsýrýn yabani bitkiden yenilebilir mýsýr bitkisine dönüþme hikayesi bugün hala tam olarak bilinemiyor. Bu konuda ortaya atýlan farklý görüþler de yetersiz kalýyor. Kesin olan tek þey bugün bildiðimiz mýsýrýn eski atalarýndan çok farklý olduðu. Ýlk mýsýr bitkileri arasýnda týrnak kadar küçük koçaný olanlar, hatta mýsýr tanelerinin bugünkü gibi altýn sarýsý yerine, kapkaradan, kýpkýzýla, masmaviden, mosmora kadar deðiþen renkleri vardý. Böylesine canlý renkleri olan mýsýrlar halen yetiþtirilse de bugün dünyaya hakim olan sarý mýsýr çok sonralarý elde edilmiþ. Türk Tahýlý Amerika nýn keþfiyle mýsýr ekimi dünyanýn diðer taraflarýna da yayýlmýþ. Ancak mýsýr bitkisinin Kolomb dan çok önce yayýlmaya baþladýðý da söylentiler arasýnda. Bu iddiaya göre yaklaþýk 1000 yýlýnda Amerika kýtasýndan Polinezya ya geçen mýsýr, oradan Güneydoðu Asya ülkeleri ile tanýþmýþ. Yýllar sonra Hindistan dan Arap tacirlerle Ortadoðu ve Anadolu ya gelmiþ ve oradan da Batý dünyasýna 12 CargillHaberler - Aztekler den bir hediye Bugün bildiðimiz mýsýr eski atalarýndan çok farklý. Ýlk mýsýr bitkileri arasýnda týrnak kadar küçük koçaný olanlar, hatta mýsýr tanelerinin bugünkü gibi altýn sarýsý yerine, kapkaradan, kýpkýzýla, masmaviden, mosmora kadar deðiþen renkleri vardý. CargillHaberler - Aztekler den bir hediye 13

9 Türkiye nin Mýsýr ithalat ve ihracatý Yýllar Ýthalat Ýhracat (bin ton) (bin ton) Mýsýr bitkisi yeryüzündeki en yararlý ve en fonksiyonel tarým ürünlerinden biri. Mýsýrdan birbirinden tamamen farklý pek çok ürün elde ediliyor. geçmiþ. Bu hikayenin hangi kýsmý doðru bilemiyoruz ancak Venedik limanlarýna ilk mýsýrýn kesinlikle batýdan deðil doðudan geldiðini biliyoruz. Bu nedenle Ýtalyanlar mýsýra Türk tahýlý anlamýna gelen Grano Turco adýný münasip görmüþler. Macarlar, mýsýr bitkisini Türkler den öðrenmiþler ve halen mýsýra Türk Buðdayý demektedirler. Balkanlar da mýsýrýn yaygýn olmasýnýn sebebi Osmanlý Devleti olmuþ. Buðday baþta olmak üzere her türlü tahýl vergilendirilirken, belki de hayvan yemi olarak kullanýldýðý için mýsýr vergi dýþý býrakýlmýþ. Bu nedenle halk mýsýra yönelmiþ. Bugün özellikle Romanya mutfaðýnda mýsýrýn önemi vardýr. Her yemekte sunulan Ýtalyanlarýn Polenta sýna benzer Mamaliga mýsýr unundan yapýlýr. Tarihte pek çok ülke varlýðýný mýsýra borçlu. Orta Amerika medeniyetleri adeta bu bitki ile yoðrulmuþ. Eski Maya tapýnaklarýnda baþköþe mýsýr tanrýsýna ayrýlýrmýþ. Ýnanýþa göre yarý tanrý Quetzalcoatl mýsýr bitkisini Azteklere armaðan etmiþ. Ýnka takvimi mýsýr ekiminin ve hasadýnýn tarihlerine göre ayarlanýr, mevsimler de buna göre düzenlenirmiþ. Kapak konusu Mýsýr bitkisi yeryüzündeki en yararlý ve en fonksiyonel tarým ürünlerinden biri. Bu bitkiden pek çok ürün elde ediliyor. Mýsýrýn tanesi oldukça fazla, ama binlerce de deðil. Merak edip sayanlarýn söylediðine göre bir koçanda en fazla bin iki yüz adet mýsýr tanesi oluyormuþ. Mýsýr bitkisi neredeyse tanesi kadar çok iþe yarýyor. Yað, þeker ve un gibi birbirine zýt ürünleri baðrýndan çýkarabilen baþka ürün yok gibi. Mýsýrözü yaðý, mýsýr þurubu ve mýsýr unu ile niþastasý pek çok ülkenin mutfaðýnda olduðu kadar gýda sanayinde de kendine tartýþmasýz bir yer edinmiþ durumda. Mýsýr þurubu neredeyse tüm meþrubatlarýn tatlandýrýlmasýnda kullanýlýyor. Mýsýrdan elde edilen ve çok yaygýn kullanýlan bu ürünler dýþýnda mýsýr bitkisinin tanesinden koçanýna, püskülünden, yapraðýna kadar her yeri kullanýlýyor. Mýsýr püskülü prostat ve böbrek hastalýklarýna iyi geliyor, zayýflamak isteyenlerin kurtarýcýsý oluyor. Mýsýrýn sadece taneleri deðil, yapraklarý da döþekleri doldurmaktan hasýr örgüye kadar pek çok iþe yarýyor. Mýsýr yapraðýndan oyuncak bebek yapýmý Amerika da yaygýn bir halk sanatý. Koçaný ise hayvanlarý beslemede kullanýlýyor. Mýsýr taneleriyle Afrika da açlar doyuyor. Fransa da zengin sofralarýný süsleyen kazlarýn yiyeceði oluyor ve týka basa mýsýr yedirilen kazlarýn aþýrý yaðlanmýþ ciðerleri lüks sofralarda baþ tacý ediliyor. Kaz ciðeri ezmesi Foie gras tadýnýn gizini mýsýr tanelerinden alýyor. Yukarýda geçmiþini anlattýðýmýz mýsýr, ülkemizde tarla ürünleri arasýnda ekiliþ alaný bakýmýndan yedinci sýrada. Üretim miktarý bakýmýndan ise üçüncü sýrada. Ekonomik olarak baþta Çukurova olmak üzere Akdeniz, Karadeniz ve Ege Bölgesi nde yetiþtirilen mýsýr ülkemizin diðer bölgelerinde de küçük çapta yetiþtiriliyor. Kanatlý hayvan yetiþtiriciliðinin ve gýda sanayinin geliþmesine paralel olarak ülkemizde mýsýra olan talep artmýþ durumda. Ülkemizde hibrit tohumluk kullanýmýnýn desteklenmesi sonucu üretimde artýþ elde edildi lý yýllarda 1 milyon 300 bin ton civarýnda olan üretim 2006 yýlýnda Türkiye Ýstatistik Kurumu ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý rakamlarýna göre 3 milyon 850 bin ton olarak gerçekleþti yýlý mýsýr üretim tahmini ise 3 milyon 85 bin ton civarýnda. Ýthalat baþladý Türkiye ilk defa 1982 yýlýnda mýsýr ithalatýna baþladý. Son on yýllýk dönemde mýsýr ithalat miktarý 537 bin ton ile 1 milyon 818 bin ton arasýnda deðiþiyor yýlýnda üretim artýþýna paralel olarak ithalat 152 bin tona düþtü yýlýnda ise hiç ithalat yapýlmamýþ yýlýnda elde kesin rakamlar olmamakla birlikte 700 bin ton mýsýr ithalatý yapýldýðý tahmin ediliyor. Mýsýr üretiminin artmasýna paralel olarak 10 bin ton civarýnda seyreden mýsýr ihracatý 2005 yýlýnda 128 bin tona, 2006 yýlýnda ise 177 bin tona çýktý. Mýsýr ithalatýnda uygulanan gümrük vergisi oraný son yýllarda %10 ile %130 arasýnda deðiþiyor. Mýsýr gümrük vergisi 19 Haziran 2007 tarihinden itibaren %35 olarak uygulanmaya baþlandý ve 01 Aðustos 2007 tarihinden itibaren de tekrar ithalatta gümrük vergisi oraný %130 olarak uygulanýyor. Üretim - Tüketim Uluslararasý Hububat Konseyi, 2006/07 sezonunda 716 milyon ton düzeyde gerçekleþtiðini tahmin ettiði dünya mýsýr üretiminin Temmuz 2007/Haziran 2008 sezonunda, 760 milyon ton düzeyinde gerçekleþeceðini öngörüyor. Kanatlý hayvan yetiþtiriciliðinin ve gýda sanayinin geliþmesine paralel olarak ülkemizde mýsýra olan talep artmýþ durumda. IGC, 2006/07 sezonunda 87 milyon ton düzeyinde gerçekleþtiðini tahmin ettiði dünya mýsýr ticaretinin, Temmuz 2007/Haziran 2008 sezonunda, geçen yýldan 6 milyon ton yüksek, 93 milyon ton düzeyinde gerçekleþmesini bekliyor. Artýþýn nedenini konsey, yüksek yem talebinin mýsýr ticaretini desteklemesinin beklenmesi olarak belirtiyor. Ýthalat öngörülerinde yapýlan deðiþikliklerin AB, Brezilya ve Kanada daki artýþlarý içerdiði, ABD nin ihracatlarýnýn ise kuvvetli bir þekilde devam ettiði ve þu an 60 milyon ton (1 Eylül de baþlayan piyasa yýlýnda) olarak öngörüldüðü kaydediliyor. 14 CargillHaberler - Aztekler den bir hediye CargillHaberler - Aztekler den bir hediye 15

10 Dünyadan En iyi iþveren ödülü Cargill Japonya nýn Cargill Toshoku Ýþ Ünitesi, özel bir danýþmanlýk firmasý tarafýndan her yýl verilen Japonya daki en iyi iþveren ödülüne layýk görüldü. Hewitt Associates tarafýndan verilen ödülün sahibi, çalýþanlarla yapýlan mülakatlarla belirlendi. Ödüle layýk görülen diðer firmalar ise Federal Express, UBS Securities Japan ve Medtronic. Japonya Hojiblanca ile ortaklýk Dünyanýn önde gelen iki bitkisel yað firmasý Cargill ve Ýspanyol Hojiblanca, dünya çapýnda özel etiket ve zeytinyaðý konularýnda ortaklýk kuruyorlar. Ortaklýðýn Ýspanyol rekabet kurumlarýndan onayýný aldýktan sonra dünyadaki zeytinyaðý pazarýna kaliteli bir marka olarak giriþ yapmasý bekleniyor. Konuyla ilgili olarak Avrupa - Afrika - Ortadoðu Baþkan Vekili Paul Naar: Bu, dünyadaki zeytinyaðý pazarý liderliði için çok önemli bir adýmý iþaret ediyor. Müþteriler Hojiblanca nýn zeytinyaðý kaynaðý ve þiþelemedeki uzmanlýðýndan, Cargill in risk yönetimi ve global ulaþýlabilirliðinden faydalanacaklar diye konuþtu. Ýspanya Cargill ve palm yaðý Cargill in Endonezya ve Papua Yeni Gine de palm imalathaneleri ve birkaç ülkede palm rafinerileri var. Cargill, dünya çapýnda palm ürünleri pazarlýyor. Cargill, palmýn sürdürülebilir bir þekilde üretilmesi gerektiðine inanýyor ve kendi palm imalathanelerinde sürdürülebilir palm üretimi gerçekleþtiriyor. Cargill sürdürülebilir palm üretimini; çevreyi koruyan, bilimsel tarým uygulamalarýný kullanan, orangutan ve kaplan gibi yerli hayvanlarýn türünü koruyan, çalýþanlarý için saðlýklý ve güvenli bir çalýþma ortamý saðlayan, faaliyet gösterdiði toplumlardaki yasalara ve haklara saygý gösteren olarak tarif ediyor. Endonezya Endonezya daki çocuklara destek Cargill, Endonezya daki çocuðun eðitim, saðlýk ve beslenmesine katkýda bulunmak için BM ile Dünya Gýda Programý (WFP) çerçevesinde iþbirliði yapýyor. Proje, Jakarta yakýnlarýnda yer alan Bogor ve Madura daki 140 okulu kapsýyor. WFP, en fazla yardým gereksinimi olan yerleri tespit etti ve bu okullara gýda yardýmýndan, içilebilir su saðlamaya ve medikal pakete kadar bir dizi yardým yapýlmaya baþlandý. Okullardaki 125 den fazla kuyu yeniden inþa ediliyor. Endonezya 16 CargillHaberler - Dünyadan CargillHaberler - Dünyadan 17

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

Ülkemizde 1935 yýlýnda faaliyete baþlayan niþasta sektörü, günümüze kadar sürekli geliþme içinde oldu. O yýllardan itibaren genç Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte büyüyen Niþasta Sanayi, 50 yýl gibi kýsa

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Tatlýlýðý Anlamak Prof. Dr. Funda Elmacýoðlu Marmara Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný TGDF Gýda Kongresi 2013 Yüzüncü yýla on kala Sektörel Terminoloji Kargaþasý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir.

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir. Doğru beslenme için karbonhidrat, yağ ve proteinler belirli oranlarda belirli miktarlarda düzenli olarak alınmalıdır. Alınan kalori verilen kaloriden fazla olduğu zaman kilo alımı başlar. Her gün yenilen

Detaylı

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz Diyetisyen Serap Orak Tufan İstanbul 2015 NEDEN OKULA GİDERİZ? PEKİ NEDEN YEMEK YERİZ? Hastalanmamak için Daha Güçlü olmak için Daha çabuk büyümek için Karnımızı

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýnýn kýsa tarihi Mýsýr þuruplarý Nur Özkan: Mýsýr, çiftçiyi ayakta tutuyor Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði Cargill - Türkiye

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý gýda ürün etiketlerindeyenilik- hareketli mtarzlarýnýn teþviki - ürün ve porsiyon çeþitliliði - bilgilendirici tanýtým ve pazarlama

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

CHECK-UP NEDÝR? Bir baþka deyimle Genel Saðlýk Kontrolü, hiçbir þikayet ve hastalýðý olmasa dahi, kiþide mevcut olabilecek hastalýklarýn yada bu hastalýklarýn erken bulgularýnýn ve kiþide bulunan, gelecekte

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Ülkemizde halkın beslenme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı Sporcu Beslenmesi Ve Makarna Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı BESLENME Genetik yapı PERFORMANS Fiziksel kondisyon Yaş Cinsiyet Yaş Enerji gereksinimi Vücut bileşimi

Detaylı

Besin Gidaların Yararı ve Zararı

Besin Gidaların Yararı ve Zararı Besin Gidaların Yararı ve Zararı Yiyip içtiklerinizin sağlığınızı nasıl etkilediğini, ömrünüzü uzatıp uzatmadığını ya da sizi yavaş yavaş öldürüp öldürmediğini merak ediyormusunuz. Yiyeceklerin eksi ve

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

www.nud.org.tr Baþkan dan Türkiye ekonomisi tüm sektörleri ile önemli bir büyüme kaydederken niþasta sektörü de bu büyümeye göz ardý edilemeyecek bir katký saðlýyor. Baþta gýda sanayi olmak üzere pek

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2011 TGDF Gýda ve Ýçecek Sektörü 2010 Envanteri Mahir Görür: Cargill gerçek bir okul Kolesterolünüz kontrol altýnda Sohbet: M. Savaþ Çýngýr Baþarýya aralanan kapý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mýsýr Þekeri Hakkýnda Sýkça Sorulan Sorular Mýsýr þekeri, 1970'lerde ortaya çýktýðýndan beri geniþ bir þekilde kabul görmüþ, mýsýrdan yapýlan bir tatlandýrýcýdýr. Bu dokümanda, mýsýr þekeri ile ilgili

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 Gýda güvenilirliði Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var Fark yaratmaya hazýr olun Eþeðin Türküsü Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

OKUL ÇAĞINDA BESLENME

OKUL ÇAĞINDA BESLENME OKUL ÇAĞINDA BESLENME Doç. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi Nisan 2008-İZMİR ADÖLESAN DÖNEM 1. Biyolojik değişim BÜYÜME

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU 173 Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Hiçbir canlının beslenmeden yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bu, her yaşta olmak üzere, insanlar için de geçerlidir. Özellikle bebekler ve

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Küresel krizin seçeneði mi? Eylül 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Küresel krizin seçeneði mi? Eylül 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Eylül 2008 Bu sayýda neler var: Ticaretimiz, iþ ortaklýðýmýzdýr Adý: Baklava Þurubu! Hüseyin Yeþil: Marka demek; itibar demek, þahsiyet demek... Kapak Konusu: Küresel

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ Müşterilerine, 1997 yılından bu yana Tekbaş A.Ş. bünyesinde TEKBAŞ UN markasıyla hizmet vermekte olan şirketimiz, kısa zamanda çalışma sahasında üncü konuma gelmeyi başarmıştır. Bugün Türkiye nin her tarafında

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Þeker Dünyada Þeker Dünyada þeker üç temel tarým ürününden üretilmektedir: Þeker Kamýþý Þeker Pancarý Mýsýr Pancar ve þeker kamýþýndan elde edilen þekere sakaroz denilmektedir. Dünyada

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 GÝRݪ BAZI ÜZÜMSÜ MEYVELERÝN (Frenküzümü, Ahududu, Böðürtlen ve Nar) EKOLOJÝK YETݪTÝRÝCÝLÝÐE UYGUNLUÐU Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 Dünyada artan çevre kirliliði ve yarattýðý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Türkiye'de Süt ve Süt Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 7-8 Þubat IPARD - TAIEX Semineri Süt ve Süt Mamulleri Deðer Zinciri Süt Hayvaný Yetiþtiricisi Çið Süt Süt

Detaylı

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK Beslenme İle İlgili Temel Kavramlar Beslenme: İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması, Yaşam kalitesini artırması için

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı