CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008"

Transkript

1 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 Bu sayýda neler var: Diþ dostu Ýzomaltuloz Küresel soruna küresel çözüm Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de önemli Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 bu sayýda 12 Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler den bir hediye: Mýsýr Eski maya tapýnaklarýnda baþköþe mýsýr tanrýsýna ayrýlýrmýþ. 18 izomaltuloz Ýnsülinemik tepkiyi düþüren ve yavaþ sindirilebilen þeker. 02 Cargill Türkiye den Cargill i anlatmak. 04 Aktüel Orhangazi nin kurtuluþunun 85. yýldönümünü kutladýk. Fen Laboratuvarý hizmete açýldý. 06 Ýçimizden biri Murat Tarakçýoðlu: Nitelikli iþgücümüz ve kaliteli ürünlerimiz ile Türkiye için çalýþýyoruz. 12 Kapak konusu Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler den bir hediye: Mýsýr 16 Dünyadan En iyi iþveren ödülü Cargill Japonya nýn. Endonezya daki çocuklara Cargill den destek. 18 Cargill çözümleri 22 Prof. Dr. H. Tanju Besler Türkiye yetersiz ve dengesiz beslenme sorunlarýyla karþý karþýya. Kapak Fotoðrafý: Özgür Ölçer Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Diþ dostu Ýzomaltuloz ile çocuklarýn bin yýllýk hayali gerçek oldu. 22 Sohbet Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de beslenme kadar önemli 06 Murat Tarakçýoðlu En büyük avantajýmýz nitelikli ve büyüme odaklý iþgücümüz. Bu çok önemli özelliðimizin çevre ülkelerdeki büyüme sürecinde Türkiye yi merkeze oturtacaðýný düþünüyorum. 28 Bir vakýf bin miras ÇEKÜL, çevre ve kültür konularýnda gündem oluþturuyor. Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4 - A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. 26 Ar-Ge Küresel soruna, küresel çözüm. 28 Kültür - çevre ÇEKÜL: Bir vakýf bin miras 32 Ýnsan kaynaklarý Yaratýcýlýða önem veren, farklýlýðý deðerlendiren ve yüksek performansý hedefleyen bir þirkette çalýþmak istiyorsanýz Cargill li olmalýsýnýz CargillHaberler - içindekiler 1

3 Cargill, i anlatmak Cargill Türkiye, den Kim bir þiir okumak istiyor? Cargill Orhangazi Ýlköðretim Okulu 1A Sýnýfý öðrencileri, öðretmenlerinin bu sorusunu heyecanla cevaplýyorlar: Ben, ben, ben... Cargill Haberler in ilk sayýsýyla birlikte, sizlerle olan iþbirliðimizi farklý bir boyuta da taþýmýþ oluyoruz. Artýk Cargill Türkiye ile ilgili haberleri, geliþmeleri ve yenilikleri ilk aðýzdan, þu an elinizde tuttuðunuz Cargill Haberler aracýlýðý ile sizlere duyuracaðýz. Cargill Haberler, kaynaðýn aslýndan haber vermek amacýný taþýyan bir proje olarak ortaya çýktý. Ýlk sayýmýzla birlikte Cargill Türkiye nin çalýþma þeklini, yeni ürünlerini ve projelerini dergimizde bulacaksýnýz. Küresel beslenme sorunu obeziteye karþý çözümlerimizden, sosyal projelerimize, çiftçimize saðladýðýmýz bilgi desteðinden peþin alým ve sözleþmeli tarýma kadar birçok konuda çalýþmalarýmýz olduðunu öðreneceksiniz. Örneðin; Cargill Türkiye nin ülkemizin mýsýr üretiminin neredeyse %10 unu, üstelik peþin ödeme yaparak satýn aldýðýný biliyor muydunuz? 1960 lý yýllarýn baþýndan beri Türkiye de faaliyet gösteren þirketimiz, kurulduðu günden itibaren Türk ekonomisine saðladýðý katma deðerin ve çiftçimize kazandýrdýklarýnýn çok ötesinde bir iþlev görmektedir. Evet! Bir takým ekonomik verilerden ve rakamlardan deðil, çok daha fazlasýndan söz ediyoruz. Bu iþlev, Türk insanýnýn saðlýklý beslenmesi iþlevidir. Cargill Türkiye nin üretimi olan tüm ürünler, dünyada olduðu gibi Türkiye de de insanýmýzýn saðlýklý beslenmesine yönelik ürünlerdir. Sofralarýmýza gelen birçok gýda maddesinin hammaddesini, Cargill Türkiye nin ileri teknoloji ile elde ettiði ürünler oluþturmaktadýr. Fakat ürünlerimiz market raflarýnda bulunmamakta ve markamýz gýda etiketlerinde yer almamaktadýr. Biz, iþimizi dosdoðru yapmayý sürdürüyoruz. Ülkemizin geleceðine olan güvenimizi koruyoruz. Bu güvenle bu topraklara yatýrým yapmaya devam ediyoruz. Ve diyoruz ki; Cargill Türkiye, saðladýðý ekonomik katma deðerle, insanýmýzýn saðlýklý beslenmesi amacýyla üretmiþ olduðu ürünlerle, sosyal kalkýnmaya yönelik sözde deðil, hayata geçirilmiþ projeleriyle ve 300 çalýþanýyla, çiftçisinden tedarikçisine, nakliyecisinden sanayicisine kadar geniþ bir yelpazedeki binlerce paydaþýyla bu ülkeye hizmete devam edecektir. Saygýlarýmýzla CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

4 Orhangazi nin kurtuluþunun 85. yýl dönümünü kutladýk Fen Laboratuvarý hizmete açýldý Aktüel Cargill Gýda Türkiye nin 2006 yýlýnda, Orhangazi de inþa ettiði Cargill Ýlköðretim Okulu nun 2 ana sýnýfý ve 16 dersliði var. 500 öðrenciye eðitim verebilecek kapasiteye sahip okulun fen laboratuvarý da geçtiðimiz günlerde hizmete açýldý. Her türlü modern alet ve ekipmana sahip laboratuvarýn kurulmasý, Cargill Türkiye ve kardeþ kuruluþ Cargill Mýsýr Ýþleme ABD nin iþbirliði ile gerçekleþtirildi. ÇEKÜL ile elele Orhangazi nin 85. kurtuluþ yýl dönümüne Cargill çalýþanlarý büyük katýlým saðladý ve olumlu eleþtiriler aldý. Belediye Baþkaný Yusuf Korkusuz, Cargill in törene verdiði katkýdan çok memnun kaldý. Korkusuz, törenin ardýndan; Kaymakam, Jandarma Komutaný, Emniyet Müdürü ve Belde Belediye Baþkanlarý ndan oluþan yaklaþýk 12 kiþiye öðle yemeði verdi. Cargill Türkiye, bayram kartlarýný ÇEKÜL den (Çevre ve Kültür Deðerlerini Koruma ve Tanýtma Vakfý) aldý ve çevreye saygýlý ve duyarlý olduðunu, ayný zamanda faaliyet gösterdiði toplumlardaki deðerlere karþý hassas olduðunu gösterdi adet alýnan kartlar ilgili kurum ve kuruluþlara gönderildi ve böylece ÇEKÜL projelerine de katký saðlanmýþ oldu. Çocuklarla birlikte Bursa Çocuk Esirgeme Kurumu, Cargill çalýþanlarýyla neþelendi yaþ arasý 21 çocuðu, 23 Ekim Salý günü, Bursa As Merkezi ne götüren Cargill çalýþanlarý çocuklarla yemek yediler, bowling oynadýlar. Bahçelerini yeþillendirdiler Bahçe çalýþmalarý tamamlanan ve öðrencilerin rahatça teneffüs yapabileceði bir bahçeye kavuþan Cargill Ýlköðretim Okulu, þimdi de bahçesini düzenlemek ve yeþillendirmek için seferber oldu. Cargill Ýlköðretim Okulu çok güzel bir çalýþmaya imza attý. Öðrenciler öðretmenleri ile birlikte yeni bahçelerini aðaçlandýrdý. Okula baðýþlanan çam fidanlarýný büyük bir dikkatle toprakla buluþturan öðrencilerin mutluluklarý görülmeye deðerdi. Uçurtma þenliði Orhangazi de bulunan Cargill Ýlköðretim Okulu, Ýlköðretim Haftasý Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Uçurtma Þenliði ne katýldý. Ýlçedeki tüm okullarca kutlanan Ýlköðretim Haftasý nda okullarýn bahçeleri adeta bayram yerine döndü. Öðrencilerin kendi elleriyle hazýrladýklarý rengarenk, desen desen uçurtmalar havalandýrýldý. Öðrenci velilerinin yaný sýra Cargill Ýlköðretim Okulu öðretmenleri ve müdür Mehmet Yavuz un da takip ettiði etkinliklerde öðrenciler doyasýya eðlendiler. 4 CargillHaberler - Aktüel CargillHaberler - Aktüel 5

5 Murat Tarakçýoðlu Nitelikli iþgücümüz ve kaliteli ürünlerimiz ile Türkiye için çalýþýyoruz Ýçimizden biri En büyük avantajýmýz nitelikli ve büyüme odaklý iþgücümüz. Bu çok önemli özelliðimizin çevre ülkelerdeki büyüme sürecinde Türkiye yi merkeze oturtacaðýný düþünüyorum. Ýlk sayýmýzýn röportajýný gerçekleþtirdiðimiz Murat Tarakçýoðlu, Cargill Türkiye nin Yönetim Kurulu Baþkaný. Baþka bir deyiþle 2005 de Cargill in Dünya üzerindeki 1000 tesisi arasýndaki En Ýyi Yönetilen Ýþ Birimi nin yöneticisi. Eski baþkan Andrew Glass ýn, Rusya ve Ukrayna dan Sorumlu Genel Müdür olarak atanmasýnýn ardýndan, göreve getirilen Tarakçýoðlu, bu görevi Temmuz 2005 ten beri baþarýyla yürütüyor. Kendisine Cargill Türkiye nin ileriye dönük planlarýný soruyoruz. Türkiye olarak Fas tan Kazakistan a kadar uzanan geniþ bir coðrafyanýn merkezinde olduðumuzu belirtiyor ve ekliyor: Türkiye organizasyonu olarak bize düþen, buradaki büyümeye Türkiye eksenli olarak katký saðlamak olacaktýr. En büyük avantajýmýz nitelikli ve büyüme odaklý iþgücümüz. Bu çok önemli özelliðimizin çevre ülkelerdeki büyüme sürecinde Türkiye yi bunun merkezine oturtacaðýný düþünüyorum. Son dönemlerde Cargill Türkiye ile ilgili ortaya çýkan olumsuzluklara raðmen ileriye dönük yatýrým planlarýný devam ettirmeyi düþündüklerini belirten Tarakçýoðlu, tüm bunlarýn Cargill i tanýmamaktan kaynaklandýðýný anlatýyor. Kendilerine ve þirketlerine güvenlerinin tam olduðunu, ancak yine de çalýþanlar olarak bu tür olumsuzluklardan etkilendiklerini ve üzüldüklerini söylüyor. Biz de kendisinden, günlük hayatta tükettiðimiz birçok gýda ürününün içerisinde hammaddesi bulunan, ama raflarda ismini göremediðimiz Cargill Türkiye yi anlatmasýný istiyoruz. Eminiz bu röportajý okuduðunuzda 6 CargillHaberler - Murat Tarakçýoðlu CargillHaberler - Murat Tarakçýoðlu 7

6 Sonra dýþarýdan birisi çýkýp gerçekle uzaktan yakýndan ilgisi olmayan þeylerle sizi itham ediyor, iftira atýyor. Üzülüyoruz. siz de Tarakçýoðlu na katýlacak ve bu dünya devinin, akýlcý bir yaklaþýmla Türkiye de daha fazla yatýrým yapmasýnýn, iþ yaratmasýnýn ve vergi ödemesinin yolu açýlmalý diyeceksiniz. Kýsaca Cargill Türkiye yi tanýtýr mýsýnýz? Cargill ilk olarak Türkiye de 1960 larda yerli ortaklarla beraber hububat ticareti alanýnda faaliyete baþladý. Daha sonra Türkiye deki büyüme potansiyelini görerek 1989 yýlýnda Ýstanbul Pendik te niþasta ve tatlandýrýcý üretimine girdi. Biliyorsunuz, bu Cargill in dünyadaki ana iþ kollarýndan bir tanesi. Akabinde 1998 yýlýnda inþaatýna baþlanan ve 2000 yýlýnda faaliyete geçen Orhangazi Mýsýr Ýþleme Tesisleri yle birlikte Türkiye deki en büyük yatýrýmýmýzý gerçekleþtirdik. Bu tesislerde mýsýrdan doðal tatlandýrýcýlar ve niþastalar üretiyoruz. Yarýmca da hububat ithalatý ve daðýtýmý yaptýðýmýz bir liman mevcut. Ayrýca uluslararasý çelik ticareti yapan bir ofisimiz de var. Cargill Türkiye nasýl yönetiliyor? Cargill Türkiye de yönetim, çoðulcu ve herkesin sesine kulak vermeye çalýþan bir anlayýþla hareket ediyor. Kapýmýz, telefonumuz göstermelik deðil, yürekten herkese açýktýr. Bugün yönetimdeki arkadaþlarým herbiri konularýnda uzman, yýllarca kendi alanlarýnda çalýþmýþ, büyüme odaklý, insana ve insan geliþimine herþeyden çok önem veren kiþilerden oluþuyor. Ben katýldýðýmda þirkette bol miktarda yabancý çalýþan vardý. O tarihlerde gerekli teknik ve ticari donanýma yeterli ölçüde sahip deðildik. Bunu en çabuk edinmenin yöntemi yabancýlarýn buraya gelerek bize öðretmesiydi. Orhangazi fabrikasý inþaatý sürerken çalýþan yabancý teknik personeli yatýracak yer sýkýntýsý bile oldu. O zamanlar Orhangazi de bu kapasitede otel yoktu ve bizim yatýrýmla birlikte gelen giden yabancýlarý aðýrlamak için yörede birkaç otel açýldý. Bugün itibariyle ise yönetim de dahil olmak üzere tüm çalýþanlarýmýz Türk ve bunun da ötesinde þimdi bizim çalýþanlarýmýz baþka memleketlerde otellerde kalýyorlar! Cargill in diðer ofislerinde Türk yönetici çalýþýyor mu? Þu anda Rusya, Amerika, Suriye, Singapur, Hollanda, Belçika ve Dubai Cargill ofis ve fabrikalarýnda çalýþan 19 Türk var. Bilgiyi artýk ithal deðil ihraç ediyoruz ve Türk çalýþanlar Cargill organizasyonu içinde özellikle aranýyorlar. Bunun en önemli sebebi; Türk insanýnýn giriþimci, baþarý odaklý, çabuk adapte olabilen ve pratik yapýsýndan kaynaklanýyor. Bu, biz Türklerin DNA sýnda var. Cargill Türkiye, kamuoyunun olumsuz algýsýndan nasýl etkilendi? Kamuoyu derken tek bir gruptan bahsetmek doðru olmaz. Bu geniþ yelpazenin içerisinde müþterilerimiz, tedarikçiler, çalýþanlar, yöre halký hatta geçen yýl hizmete açtýðýmýz Cargill Ýlköðretim Okulu öðrencileri bile var. Ýþ dünyasýnda ve beraber mesai yaptýðýmýz birçok kiþi ve kuruluþta, olumsuz deðil, aksine oldukça olumlu bir algýlama var. Bu da bizim çalýþma tarzýmýzý yakýndan bilmelerinden ve birebir yaþamalarýndan kaynaklanýyor. Faaliyet gösterdiði tüm ülkelerde Cargill, o ülkenin kanun ve kurallarý ne ise harfi harfine uyar. Çalýþanýna deðer verir, hakkýný hiçbir zaman yemez. Vergisini öder, sosyal sorumluluklarýný bir görev deðil bir zevk olarak yerine getirir. Böyle bir müessesenin olumsuz olarak algýlanmasýný gerektirecek en ufak birþey olsa öncelikle iþi ben býrakýrým, eminim tüm yönetimdeki arkadaþlarým da bunu tereddütsüz yaparlar. Ancak, maalesef Cargill i hala olumsuz olarak algýlayan bir kesim var. Burada hatayý bu kiþilerde deðil de kendimizde buluyorum, zira bunca senedir kendimizi anlatmayý baþaramamýþýz. Bazý kliþelerin peþinden gitmeye ve buna körü körüne baðlanmaya meraklý bir kesim dünyanýn her yerinde vardýr. Türkiye de de bu farklý deðil. Ancak biz bu algýlamayý haketmiyoruz. Dediðim gibi, bunun da bilgisizlikten geldiðini çok iyi biliyoruz. Bizi olumsuz algýlayan kesim diye tanýmladýðýnýz kiþileri belki onlarca defa fabrikamýza davet ettik. Gelin, ne yaptýðýmýzý size anlatalým, fabrikamýzý gezdirelim, eksiklerimiz varsa söyleyin hemen düzeltelim dedik. Ancak bu çaðrýlara bir gün olsun olumlu yanýt alamadýk. Ben bir þeyi eleþtiriyorsam, çýkýp çamur atmadan önce gerçekten bu yaptýðým doðru mu diye en azýndan kontrol ederim. Bunu yapmýyorsanýz size sorarlar; ey efendi, atýp tutuyorsun ancak birgün olsun gidip neyi eleþtirdiðini, neyin karþýsýnda olduðunu gözlerinle gördün mü diye. Kapýmýz herkese açýk, gizli saklý ve çekinecek hiçbir þeyimiz yok. Tüm bu haksýz eleþtirilerden de tabii ki çalýþanlar olarak etkileniyoruz. Düþünün ki siz hergün içindesiniz ve herþeyini düzgün yapmakta paranoya derecesinde çabalayan bir müessesede çalýþýyorsunuz. Sonra dýþarýdan birisi çýkýp gerçekle uzaktan yakýndan ilgisi olmayan þeylerle sizi itham ediyor, iftira atýyor. Üzülüyoruz. Nihayetinde bizler de etten kemikten yaratýldýk. Cargill Türkiye olarak ileriye dönük yatýrýmlarýnýz nelerdir? Üzerinde çalýþtýðýmýz konularýn birçoðu ticari nedenlerle þu anda açýklamamý uygun kýlmaz. Ancak kafanýzda birþey oluþmasý açýsýndan üzerinde önemle durduðumuz 3 ana alaný belirteyim. Türkiye de özellikle gýda alanýnda inanýlmaz bir daðýnýklýk ve ölçek ekonomisi eksikliði var. Türkiye de bir geçiþ döneminde olduðumuzu düþünüyorum. Zamanla bu deðiþecektir. Cargill in de çok daðýlmýþ ve bölünmüþ birçok gýda segmentini toparlama ve konsolide etme gibi bir misyonu olduðuna inanýyorum. Bu daha verimli üretim, daha ucuz maliyet ve dolayýsýyla da tüketicinin daha ucuza mal almasý demektir. Türkiye de üretimini yapmadýðýmýz ancak diðer Cargill tesislerinden getirttiðimiz bir takým niþ ürünlerde büyümeyi hedefliyoruz. Geçtiðimiz yýl portföyümüze soya ürünleri, kakao çeþitleri, kývam artýrýcýlar, aroma ve konsantreler gibi gýda sektörünün ihtiyacý olan birtakým ürünler ekledik. Türkiye de katma deðerli ürün tüketimi arttýkça, bu ara girdilere ihtiyaç da ayný oranda artacaktýr. Þu anda pazar istenilen hacimde olmasa da hýzla büyüyen bir trend takip ettiðini gözlemliyoruz. Ýçimizden biri Cargill in þu anda Rusya, Amerika, Suriye, Singapur, Hollanda, Belçika ve Dubai deki ofis ve fabrikalarýnda çalýþan 19 Türk var. Bilgiyi artýk ithal deðil ihraç ediyoruz ve Türk çalýþanlar Cargill organizasyonu içinde özellikle aranýyorlar. 8 CargillHaberler - Murat Tarakçýoðlu CargillHaberler - Murat Tarakçýoðlu 9

7 Çiftçimizin ürününü tarlada býrakmayacak þekilde peþin olarak ve zamanýnda almak için depolamaya büyük yatýrým yaptýk. Fas tan Kazakistan a kadar uzanan geniþ bir coðrafyada 350 milyon civarýnda insan yaþýyor. Neredeyse AB üyesi ülkelerin toplamý kadar bir nüfustan bahsediyoruz. Bu bölgenin büyüme potansiyeli oldukça fazla. Bugün hala temel gýda maddeleri bile ithal edilir durumda. Zamanla bu da deðiþecektir. Cargill olarak burada da önemli bir rol oynayacaðýmýzý düþünüyorum. Türkiye organizasyonu ile ilgili bize düþen buradaki büyümeye Türkiye eksenli olarak katký saðlamak olacaktýr. En büyük avantajýmýz nitelikli ve büyüme odaklý iþgücümüz. Bu çok önemli özelliðimizin çevre ülkelerdeki büyüme sürecinde Türkiye yi bu sürecin merkezine oturtacaðýný düþünüyorum. Cargill Türkiye niþasta bazlý þeker üreticisi olarak tanýnýyor? Neden? Türkiye de uzun yýllar bu iþi yaptýðýmýzdan zannediyorum. Oysa Cargill engin bir deniz. Gýda alanýnda dünyanýn en büyük þirketlerinden biri. Eminim çok az insan, Cargill in Kuzey Amerika nýn en büyük et üreticisi, dünyanýn en büyük kakao, beyaz et ve yem üreticilerinden biri olduðunu biliyordur. Bunlar dýþýnda hububat ve yaðlý tohumlar ticareti, deniz aþýrý nakliyat ve finansal piyasalar gibi geniþ bir alanda faaliyetleri var. Ancak son tüketiciye mal satmadýðýmýz için rafta Cargill in ismini göremezsiniz. Bu sadece Türkiye de deðil, Amerika da dahil tüm ülkelerde aþaðý yukarý böyledir. Oysa günlük hayatta tükettiðimiz birçok gýda ürününün içerisinde Cargill hammaddesi vardýr. Türkiye de geçtiðimiz yýllarda maalesef biraz da yaþadýðýmýz haksýz problemlerin neticesinde bazý yatýrýmlarý ertelemek zorunda kaldýk. Bu yatýrýmlar baþka ülkelere gitmek zorunda kaldý. Fýrsatlarý Cargill deðil Türkiye kaçýrdý diye düþünüyorum. Böyle bir gýda devini ürkütmek yerine akýlcý bir yaklaþýmla daha fazla yatýrým yapmasýnýn, iþ yaratmasýnýn, vergi ödemesinin yolunu açmalýydýk. Ancak biz yolumuzdan dönmeyeceðiz. Bu nedenle Cargill in Türkiye deki resmi birkaç yýl sonra çok daha farklý ve olumlu olacaktýr. Cargill Türkiye, Türk üreticisine ve tüketicisine hangi ürünleri sunuyor? Ana ürünlerimiz doðal þekerler olan fruktoz, glukoz, niþasta, kepek, protein, mýsýr özü ve daha önce bahsettiðim yeni niþ ürünler. Fruktoz ve glukoz deyince insanýn aklýna kimyasal maddeler geliyor ama, bu ürünler tamamen doðal. Pancardan nasýl þeker üretiyorsanýz, mýsýrdan da ayný þekeri üretiyorsunuz. Bunun da adý fruktoz. Bazýlarýnýn yapay tatlandýrýcýlar gibi aslý astarý olmayan ithamlarý var. Bu nedenle açýklýk getirme ihtiyacý hissettim. Ürünlerimiz aðýrlýklý olarak gazlý içecek, meyve sularý, biracýlýk, bisküvi, þekerleme, dondurma, pastacýlýk, çikolata, puding, geleneksel Türk tatlýlarý, hazýr çorbalar gibi ürünlerde hammadde olarak kullanýlýyor. Mýsýr özü preslenip mýsýr özü yaðý oluyor. Kepek büyükbaþ hayvan yemi, protein de kanatlý yemi olarak kullanýlýyor. Niþasta ayrýca gýda dýþýnda tekstilde, oluklu mukavva, kâðýt ve yapýþtýrýcýda tüketiliyor. Markette raftan aldýðýnýz hemen hemen her gýda ürününün içerisinde de varýz. Cargill Türkiye, iç piyasadan ne gibi ürünleri tedarik ediyor? Tüm mýsýrýmýzý. Ýç piyasada sattýðýmýz ürünlerin içindeki tüm mýsýrý Türkiye den tedarik ediyoruz. Yýllar önce memleketimizde mýsýr açýðý vardý ve ithal edilmek zorunda kalýnýyordu. Bugün ise kendi kendine yeter bir konuma geldi. Nacizane olarak bu tabloda bizim de payýmýz olduðunu söylemek isterim. Zira çiftçimizin ürününü tarlada býrakmayacak þekilde peþin olarak ve zamanýnda aldýðýmýzý, bu uðurda depolamaya büyük yatýrým yaptýðýmýzý söylemeden geçemeyeceðim. Yýlda ortalama 300 bin ton mýsýr alýyoruz. Bu rakam toplam Türkiye üretiminin yaklaþýk %10 udur. TMO dan sonraki en büyük alýcýyýz. Son rakamlar itibariyle bu yýl 130 milyon YTL ödeme yaptýk. Tümünü peþin ödüyoruz ve hasat zamaný birkaç ayda aldýðýmýz bu mýsýrý tüm yýla yayarak kullanýyoruz. Bunun ciddi bir depolama ve finansman maliyeti var. Bugün Cargill Türkiye olmasa, bu kadar mal ya tarlada kalacak ya da hasat edildiði zaman satýlmak mecburiyetinde kalarak fiyatlarý düþecek. Dönemsellik açýsýndan bunu dengelediðimiz için çiftçimiz rahat ediyor, ürünü deðerini buluyor. Yeri gelmiþken bir yanlýþ anlamaya daha açýklýk getirmek isterim. Bazý eleþtiriler duyuyor, okuyoruz. Niþasta bazlý tatlandýrýcý sektörü pancar çiftçisini öldürüyor, öyleyse üretimlerini kýsýtlayalým deniyor. Bir defa þunu söyleyeyim; pancar çiftçisi, mýsýr çiftçisi, buðday çiftçisi diye birþey yok, çiftçi var. Çiftçi, o yýl hangi ürünün para edeceðini ümit ediyorsa ve topraðý da buna izin veriyorsa onu eker. Mýsýra talep artarsa fiyat da artar. Çiftçi de fiyatý artan ürünü ekmek ister. Mýsýrdan elde edeceði gelirin pancardan fazla olacaðýný düþünüyorsa mýsýr eker, daha çok kazanýr. Burada ölmek bir yana, mýsýr talebi nedeniyle daha da fazla gelir elde eder. Bu ekonominin ana kuralý ve çarpma bölme bilen herkesin yapabileceði basit bir iþlemdir. Ancak bu da maalesef çarpýtýlýyor. Bu hesabý bunu söyleyenler de çok çok iyi biliyor ancak, rahatlýkla çýkýp herkesin gözünün içine bakarak yalan söyleyebiliyorlar. Cargill Türkiye olarak önümüzdeki dönemde kendinize nasýl bir yol haritasý çizdiniz? Bizimle paylaþabilir misiniz? Cargill Türkiye nin resmi bundan birkaç yýl sonra çok farklý olacaktýr. Geçen yýllarý kaçan fýrsatlar açýsýndan olumsuz görsek de, bu yýllar içerisinde çok kuvvetli bir pazar bilgimiz, ticari iliþkilerimiz ve eleman gücümüz oluþtu. Bunlar da olumlu yanlarýmýz. Artýlarýmýzý, eksilerimizi, yapabileceklerimizi, riskleri çok iyi biliyoruz. Cargill Türkiye artýk emekleme dönemini tamamlamýþ, çocukluk yýllarýný geçirmiþ, hayata atýlmaya hazýr olgun bir gençtir yýlýnda Cargill in dünya üzerindeki 1000 tesisi arasýnda En Ýyi Yönetilen Ýþ Birimi seçildik. Dünyanýn dört bir tarafýndan gelen binlerce çalýþanýn katýldýðý bir organizasyonda platforma çýkýp ödül aldýk, alkýþlandýk. Türk insaný olarak göðsümüz kabardý. Bu, olgunluða eriþmenin göstergesidir. Bundan sonra bu olgunluðu yeni fýrsatlara ve büyümeye dönüþtürmemiz hepimizin arzusu. Bunu gerçekleþtirecek olan sadece yönetim deðil, tüm çalýþanlarýmýzýn emekleri olacaktýr. Ýçimizden biri Fruktoz ve glukoz deyince insanýn aklýna kimyasal bir madde geliyor. Oysa ki bu ürünler tamamen doðal. Pancardan nasýl þeker üretiyorsanýz, mýsýrdan da ayný þekeri üretiyorsunuz. Bunun da adý fruktoz. 10 CargillHaberler - Murat Tarakçýoðlu CargillHaberler - Murat Tarakçýoðlu 11

8 Kapak konusu CargillHaberler Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler den bir hediye Eski Maya tapýnaklarýnda baþköþe mýsýr tanrýsýna ayrýlýrmýþ. Ýnanýþa göre yarý tanrý Quetzalcoatl mýsýr bitkisini Aztekler e armaðan etmiþ. Eski Ýnka takvimi ise mýsýr ekiminin ve hasadýnýn tarihlerine göre ayarlanýrmýþ. Y eni dünyanýn bilinen en eski bitkisi ve adeta bir altýný andýran sapsarý taneleriyle insanoðlunun tüm mevsimlerde severek yediði mýsýr, eski Mýsýr Uygarlýðý ile boy ölçüþebilecek hatta ondan daha uzun bir tarihe sahip. Mýsýr bitkisinin yaklaþýk 9000 yýldýr yetiþtirildiði sanýlýyor. Yapýlan araþtýrmalar gösteriyor ki; Meksika da Tehuaca ile Yucatan arasýndaki bölgede yýl önce mýsýr ekimi yapýlýyormuþ ve mýsýr bitkisi otsu yabani bir bitkiden türetilmiþ. Mýsýrýn tanesi oldukça fazla, ama binlerce de deðil. Merak edip sayanlarýn söylediðine göre bir mýsýr koçanýnda en fazla bin iki yüz adet mýsýr tanesi oluyormuþ. Mýsýrýn yabani bitkiden yenilebilir mýsýr bitkisine dönüþme hikayesi bugün hala tam olarak bilinemiyor. Bu konuda ortaya atýlan farklý görüþler de yetersiz kalýyor. Kesin olan tek þey bugün bildiðimiz mýsýrýn eski atalarýndan çok farklý olduðu. Ýlk mýsýr bitkileri arasýnda týrnak kadar küçük koçaný olanlar, hatta mýsýr tanelerinin bugünkü gibi altýn sarýsý yerine, kapkaradan, kýpkýzýla, masmaviden, mosmora kadar deðiþen renkleri vardý. Böylesine canlý renkleri olan mýsýrlar halen yetiþtirilse de bugün dünyaya hakim olan sarý mýsýr çok sonralarý elde edilmiþ. Türk Tahýlý Amerika nýn keþfiyle mýsýr ekimi dünyanýn diðer taraflarýna da yayýlmýþ. Ancak mýsýr bitkisinin Kolomb dan çok önce yayýlmaya baþladýðý da söylentiler arasýnda. Bu iddiaya göre yaklaþýk 1000 yýlýnda Amerika kýtasýndan Polinezya ya geçen mýsýr, oradan Güneydoðu Asya ülkeleri ile tanýþmýþ. Yýllar sonra Hindistan dan Arap tacirlerle Ortadoðu ve Anadolu ya gelmiþ ve oradan da Batý dünyasýna 12 CargillHaberler - Aztekler den bir hediye Bugün bildiðimiz mýsýr eski atalarýndan çok farklý. Ýlk mýsýr bitkileri arasýnda týrnak kadar küçük koçaný olanlar, hatta mýsýr tanelerinin bugünkü gibi altýn sarýsý yerine, kapkaradan, kýpkýzýla, masmaviden, mosmora kadar deðiþen renkleri vardý. CargillHaberler - Aztekler den bir hediye 13

9 Türkiye nin Mýsýr ithalat ve ihracatý Yýllar Ýthalat Ýhracat (bin ton) (bin ton) Mýsýr bitkisi yeryüzündeki en yararlý ve en fonksiyonel tarým ürünlerinden biri. Mýsýrdan birbirinden tamamen farklý pek çok ürün elde ediliyor. geçmiþ. Bu hikayenin hangi kýsmý doðru bilemiyoruz ancak Venedik limanlarýna ilk mýsýrýn kesinlikle batýdan deðil doðudan geldiðini biliyoruz. Bu nedenle Ýtalyanlar mýsýra Türk tahýlý anlamýna gelen Grano Turco adýný münasip görmüþler. Macarlar, mýsýr bitkisini Türkler den öðrenmiþler ve halen mýsýra Türk Buðdayý demektedirler. Balkanlar da mýsýrýn yaygýn olmasýnýn sebebi Osmanlý Devleti olmuþ. Buðday baþta olmak üzere her türlü tahýl vergilendirilirken, belki de hayvan yemi olarak kullanýldýðý için mýsýr vergi dýþý býrakýlmýþ. Bu nedenle halk mýsýra yönelmiþ. Bugün özellikle Romanya mutfaðýnda mýsýrýn önemi vardýr. Her yemekte sunulan Ýtalyanlarýn Polenta sýna benzer Mamaliga mýsýr unundan yapýlýr. Tarihte pek çok ülke varlýðýný mýsýra borçlu. Orta Amerika medeniyetleri adeta bu bitki ile yoðrulmuþ. Eski Maya tapýnaklarýnda baþköþe mýsýr tanrýsýna ayrýlýrmýþ. Ýnanýþa göre yarý tanrý Quetzalcoatl mýsýr bitkisini Azteklere armaðan etmiþ. Ýnka takvimi mýsýr ekiminin ve hasadýnýn tarihlerine göre ayarlanýr, mevsimler de buna göre düzenlenirmiþ. Kapak konusu Mýsýr bitkisi yeryüzündeki en yararlý ve en fonksiyonel tarým ürünlerinden biri. Bu bitkiden pek çok ürün elde ediliyor. Mýsýrýn tanesi oldukça fazla, ama binlerce de deðil. Merak edip sayanlarýn söylediðine göre bir koçanda en fazla bin iki yüz adet mýsýr tanesi oluyormuþ. Mýsýr bitkisi neredeyse tanesi kadar çok iþe yarýyor. Yað, þeker ve un gibi birbirine zýt ürünleri baðrýndan çýkarabilen baþka ürün yok gibi. Mýsýrözü yaðý, mýsýr þurubu ve mýsýr unu ile niþastasý pek çok ülkenin mutfaðýnda olduðu kadar gýda sanayinde de kendine tartýþmasýz bir yer edinmiþ durumda. Mýsýr þurubu neredeyse tüm meþrubatlarýn tatlandýrýlmasýnda kullanýlýyor. Mýsýrdan elde edilen ve çok yaygýn kullanýlan bu ürünler dýþýnda mýsýr bitkisinin tanesinden koçanýna, püskülünden, yapraðýna kadar her yeri kullanýlýyor. Mýsýr püskülü prostat ve böbrek hastalýklarýna iyi geliyor, zayýflamak isteyenlerin kurtarýcýsý oluyor. Mýsýrýn sadece taneleri deðil, yapraklarý da döþekleri doldurmaktan hasýr örgüye kadar pek çok iþe yarýyor. Mýsýr yapraðýndan oyuncak bebek yapýmý Amerika da yaygýn bir halk sanatý. Koçaný ise hayvanlarý beslemede kullanýlýyor. Mýsýr taneleriyle Afrika da açlar doyuyor. Fransa da zengin sofralarýný süsleyen kazlarýn yiyeceði oluyor ve týka basa mýsýr yedirilen kazlarýn aþýrý yaðlanmýþ ciðerleri lüks sofralarda baþ tacý ediliyor. Kaz ciðeri ezmesi Foie gras tadýnýn gizini mýsýr tanelerinden alýyor. Yukarýda geçmiþini anlattýðýmýz mýsýr, ülkemizde tarla ürünleri arasýnda ekiliþ alaný bakýmýndan yedinci sýrada. Üretim miktarý bakýmýndan ise üçüncü sýrada. Ekonomik olarak baþta Çukurova olmak üzere Akdeniz, Karadeniz ve Ege Bölgesi nde yetiþtirilen mýsýr ülkemizin diðer bölgelerinde de küçük çapta yetiþtiriliyor. Kanatlý hayvan yetiþtiriciliðinin ve gýda sanayinin geliþmesine paralel olarak ülkemizde mýsýra olan talep artmýþ durumda. Ülkemizde hibrit tohumluk kullanýmýnýn desteklenmesi sonucu üretimde artýþ elde edildi lý yýllarda 1 milyon 300 bin ton civarýnda olan üretim 2006 yýlýnda Türkiye Ýstatistik Kurumu ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý rakamlarýna göre 3 milyon 850 bin ton olarak gerçekleþti yýlý mýsýr üretim tahmini ise 3 milyon 85 bin ton civarýnda. Ýthalat baþladý Türkiye ilk defa 1982 yýlýnda mýsýr ithalatýna baþladý. Son on yýllýk dönemde mýsýr ithalat miktarý 537 bin ton ile 1 milyon 818 bin ton arasýnda deðiþiyor yýlýnda üretim artýþýna paralel olarak ithalat 152 bin tona düþtü yýlýnda ise hiç ithalat yapýlmamýþ yýlýnda elde kesin rakamlar olmamakla birlikte 700 bin ton mýsýr ithalatý yapýldýðý tahmin ediliyor. Mýsýr üretiminin artmasýna paralel olarak 10 bin ton civarýnda seyreden mýsýr ihracatý 2005 yýlýnda 128 bin tona, 2006 yýlýnda ise 177 bin tona çýktý. Mýsýr ithalatýnda uygulanan gümrük vergisi oraný son yýllarda %10 ile %130 arasýnda deðiþiyor. Mýsýr gümrük vergisi 19 Haziran 2007 tarihinden itibaren %35 olarak uygulanmaya baþlandý ve 01 Aðustos 2007 tarihinden itibaren de tekrar ithalatta gümrük vergisi oraný %130 olarak uygulanýyor. Üretim - Tüketim Uluslararasý Hububat Konseyi, 2006/07 sezonunda 716 milyon ton düzeyde gerçekleþtiðini tahmin ettiði dünya mýsýr üretiminin Temmuz 2007/Haziran 2008 sezonunda, 760 milyon ton düzeyinde gerçekleþeceðini öngörüyor. Kanatlý hayvan yetiþtiriciliðinin ve gýda sanayinin geliþmesine paralel olarak ülkemizde mýsýra olan talep artmýþ durumda. IGC, 2006/07 sezonunda 87 milyon ton düzeyinde gerçekleþtiðini tahmin ettiði dünya mýsýr ticaretinin, Temmuz 2007/Haziran 2008 sezonunda, geçen yýldan 6 milyon ton yüksek, 93 milyon ton düzeyinde gerçekleþmesini bekliyor. Artýþýn nedenini konsey, yüksek yem talebinin mýsýr ticaretini desteklemesinin beklenmesi olarak belirtiyor. Ýthalat öngörülerinde yapýlan deðiþikliklerin AB, Brezilya ve Kanada daki artýþlarý içerdiði, ABD nin ihracatlarýnýn ise kuvvetli bir þekilde devam ettiði ve þu an 60 milyon ton (1 Eylül de baþlayan piyasa yýlýnda) olarak öngörüldüðü kaydediliyor. 14 CargillHaberler - Aztekler den bir hediye CargillHaberler - Aztekler den bir hediye 15

10 Dünyadan En iyi iþveren ödülü Cargill Japonya nýn Cargill Toshoku Ýþ Ünitesi, özel bir danýþmanlýk firmasý tarafýndan her yýl verilen Japonya daki en iyi iþveren ödülüne layýk görüldü. Hewitt Associates tarafýndan verilen ödülün sahibi, çalýþanlarla yapýlan mülakatlarla belirlendi. Ödüle layýk görülen diðer firmalar ise Federal Express, UBS Securities Japan ve Medtronic. Japonya Hojiblanca ile ortaklýk Dünyanýn önde gelen iki bitkisel yað firmasý Cargill ve Ýspanyol Hojiblanca, dünya çapýnda özel etiket ve zeytinyaðý konularýnda ortaklýk kuruyorlar. Ortaklýðýn Ýspanyol rekabet kurumlarýndan onayýný aldýktan sonra dünyadaki zeytinyaðý pazarýna kaliteli bir marka olarak giriþ yapmasý bekleniyor. Konuyla ilgili olarak Avrupa - Afrika - Ortadoðu Baþkan Vekili Paul Naar: Bu, dünyadaki zeytinyaðý pazarý liderliði için çok önemli bir adýmý iþaret ediyor. Müþteriler Hojiblanca nýn zeytinyaðý kaynaðý ve þiþelemedeki uzmanlýðýndan, Cargill in risk yönetimi ve global ulaþýlabilirliðinden faydalanacaklar diye konuþtu. Ýspanya Cargill ve palm yaðý Cargill in Endonezya ve Papua Yeni Gine de palm imalathaneleri ve birkaç ülkede palm rafinerileri var. Cargill, dünya çapýnda palm ürünleri pazarlýyor. Cargill, palmýn sürdürülebilir bir þekilde üretilmesi gerektiðine inanýyor ve kendi palm imalathanelerinde sürdürülebilir palm üretimi gerçekleþtiriyor. Cargill sürdürülebilir palm üretimini; çevreyi koruyan, bilimsel tarým uygulamalarýný kullanan, orangutan ve kaplan gibi yerli hayvanlarýn türünü koruyan, çalýþanlarý için saðlýklý ve güvenli bir çalýþma ortamý saðlayan, faaliyet gösterdiði toplumlardaki yasalara ve haklara saygý gösteren olarak tarif ediyor. Endonezya Endonezya daki çocuklara destek Cargill, Endonezya daki çocuðun eðitim, saðlýk ve beslenmesine katkýda bulunmak için BM ile Dünya Gýda Programý (WFP) çerçevesinde iþbirliði yapýyor. Proje, Jakarta yakýnlarýnda yer alan Bogor ve Madura daki 140 okulu kapsýyor. WFP, en fazla yardým gereksinimi olan yerleri tespit etti ve bu okullara gýda yardýmýndan, içilebilir su saðlamaya ve medikal pakete kadar bir dizi yardým yapýlmaya baþlandý. Okullardaki 125 den fazla kuyu yeniden inþa ediliyor. Endonezya 16 CargillHaberler - Dünyadan CargillHaberler - Dünyadan 17

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýnýn kýsa tarihi Mýsýr þuruplarý Nur Özkan: Mýsýr, çiftçiyi ayakta tutuyor Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði Cargill - Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2009 Yüksek kaliteli gýdalar ve içecekler Avrupa nýn büyüyen tedarikçisi Emin Direkçi: Her þeyin baþý eðitim Bir küçük gönüllü ordusu! Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen, aktif ol, saðlýklý yaþa w w w. t g d f. o r g. t r Yayýncý: Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri Derleme: Nazan Maraþ Tasarým: Figen Kocaman Basýl ve Cilt: Elma Teknik Basým Ltd.

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý gýda ürün etiketlerindeyenilik- hareketli mtarzlarýnýn teþviki - ürün ve porsiyon çeþitliliði - bilgilendirici tanýtým ve pazarlama

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2009 Sizin kriteriniz ne? Basit þeyler, büyük iþler baþarýr! Katsan: Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý Orhangazi nin yardým eli Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler ÖNSÖZ...2 BAKAN MEHDÝ EKER ENERJÝ TARIMI MERKEZÝ'NÝ HÝZMETE AÇTI...3 TÜRKÝYE'DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI NIN PROJEKSÝYONU ve SAMSUN AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ...5 YAÐLI TOHUMLAR VE

Detaylı

TÜRKÝYE ÝLERLEME RAPORU 2011 2011 DE ÖNE ÇIKANLAR Becel ile Türkiye'de 450.000 kiþiyi Kalp Yaþý testini yapmaya teþvik ettik. Kalp yaþý yüksek çýkan kiþiler için beslenme ve yaþam tarzý planlarý önerdik.

Detaylı

Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Bu rapor, geri dönüþümlü kaðýda basýlmýþtýr. Ýçindekiler 1 2 4 6 9 10 12 16 20 21 24 26 29 33 37 42 45 Giriþ Önsöz Unilever Hakkýnda Sürdürülebilirlik Vizyonu

Detaylı

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli Dostlarým, Kýsa bir süre önce Türkiye ekonomisinin orta vadeli programýna iliþkin açýklamalar yapýldý. Ticari çevreleri yakýndan ilgilendiren söz konusu program, büyüme rakamlarýnda iyimser

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam. Konferans Notlarý 3 Ekim 2006 Ankara

Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam. Konferans Notlarý 3 Ekim 2006 Ankara Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam Konferans Notlarý 3 Ekim 2006 Ankara Copyright Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam Bu kitabýn tüm haklarý Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

GDO lar ve ETKÝLERÝ GDO

GDO lar ve ETKÝLERÝ GDO lar ve ETKÝLERÝ Baþkan Prof. Dr. Murat ÖZGEN (Ankara Üniversitesi ZF): Sayýn ODA Baþkanýmýz, deðerli hocalarým, deðerli meslektaþlarým, Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen deðerli konuklar, Teknik Kongremizin

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Adýna Sahibi Kadir GÜVEN Ýl Müdürü Yazý Ýþleri Müdürü Erol BAÞ Yayýn Kurulu Erol BAÞ Gürsel BALCI Fikret SÖNMEZ Dr. Habip MURUZ Recep KIRBAÞ Cihan

Detaylı

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda BANK ASYA Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda AYHAN KESER EDÝTÖR 2009 yýlýnda süregelen küresel kriz, Türkiye ekonomisinde bir miktar küçülmeye sebep olsa da Türk bankalarý bu süreci çok rahat bir

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı