CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008"

Transkript

1 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 Bu sayýda neler var: Diþ dostu Ýzomaltuloz Küresel soruna küresel çözüm Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de önemli Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 bu sayýda 12 Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler den bir hediye: Mýsýr Eski maya tapýnaklarýnda baþköþe mýsýr tanrýsýna ayrýlýrmýþ. 18 izomaltuloz Ýnsülinemik tepkiyi düþüren ve yavaþ sindirilebilen þeker. 02 Cargill Türkiye den Cargill i anlatmak. 04 Aktüel Orhangazi nin kurtuluþunun 85. yýldönümünü kutladýk. Fen Laboratuvarý hizmete açýldý. 06 Ýçimizden biri Murat Tarakçýoðlu: Nitelikli iþgücümüz ve kaliteli ürünlerimiz ile Türkiye için çalýþýyoruz. 12 Kapak konusu Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler den bir hediye: Mýsýr 16 Dünyadan En iyi iþveren ödülü Cargill Japonya nýn. Endonezya daki çocuklara Cargill den destek. 18 Cargill çözümleri 22 Prof. Dr. H. Tanju Besler Türkiye yetersiz ve dengesiz beslenme sorunlarýyla karþý karþýya. Kapak Fotoðrafý: Özgür Ölçer Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Diþ dostu Ýzomaltuloz ile çocuklarýn bin yýllýk hayali gerçek oldu. 22 Sohbet Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de beslenme kadar önemli 06 Murat Tarakçýoðlu En büyük avantajýmýz nitelikli ve büyüme odaklý iþgücümüz. Bu çok önemli özelliðimizin çevre ülkelerdeki büyüme sürecinde Türkiye yi merkeze oturtacaðýný düþünüyorum. 28 Bir vakýf bin miras ÇEKÜL, çevre ve kültür konularýnda gündem oluþturuyor. Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4 - A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. 26 Ar-Ge Küresel soruna, küresel çözüm. 28 Kültür - çevre ÇEKÜL: Bir vakýf bin miras 32 Ýnsan kaynaklarý Yaratýcýlýða önem veren, farklýlýðý deðerlendiren ve yüksek performansý hedefleyen bir þirkette çalýþmak istiyorsanýz Cargill li olmalýsýnýz CargillHaberler - içindekiler 1

3 Cargill, i anlatmak Cargill Türkiye, den Kim bir þiir okumak istiyor? Cargill Orhangazi Ýlköðretim Okulu 1A Sýnýfý öðrencileri, öðretmenlerinin bu sorusunu heyecanla cevaplýyorlar: Ben, ben, ben... Cargill Haberler in ilk sayýsýyla birlikte, sizlerle olan iþbirliðimizi farklý bir boyuta da taþýmýþ oluyoruz. Artýk Cargill Türkiye ile ilgili haberleri, geliþmeleri ve yenilikleri ilk aðýzdan, þu an elinizde tuttuðunuz Cargill Haberler aracýlýðý ile sizlere duyuracaðýz. Cargill Haberler, kaynaðýn aslýndan haber vermek amacýný taþýyan bir proje olarak ortaya çýktý. Ýlk sayýmýzla birlikte Cargill Türkiye nin çalýþma þeklini, yeni ürünlerini ve projelerini dergimizde bulacaksýnýz. Küresel beslenme sorunu obeziteye karþý çözümlerimizden, sosyal projelerimize, çiftçimize saðladýðýmýz bilgi desteðinden peþin alým ve sözleþmeli tarýma kadar birçok konuda çalýþmalarýmýz olduðunu öðreneceksiniz. Örneðin; Cargill Türkiye nin ülkemizin mýsýr üretiminin neredeyse %10 unu, üstelik peþin ödeme yaparak satýn aldýðýný biliyor muydunuz? 1960 lý yýllarýn baþýndan beri Türkiye de faaliyet gösteren þirketimiz, kurulduðu günden itibaren Türk ekonomisine saðladýðý katma deðerin ve çiftçimize kazandýrdýklarýnýn çok ötesinde bir iþlev görmektedir. Evet! Bir takým ekonomik verilerden ve rakamlardan deðil, çok daha fazlasýndan söz ediyoruz. Bu iþlev, Türk insanýnýn saðlýklý beslenmesi iþlevidir. Cargill Türkiye nin üretimi olan tüm ürünler, dünyada olduðu gibi Türkiye de de insanýmýzýn saðlýklý beslenmesine yönelik ürünlerdir. Sofralarýmýza gelen birçok gýda maddesinin hammaddesini, Cargill Türkiye nin ileri teknoloji ile elde ettiði ürünler oluþturmaktadýr. Fakat ürünlerimiz market raflarýnda bulunmamakta ve markamýz gýda etiketlerinde yer almamaktadýr. Biz, iþimizi dosdoðru yapmayý sürdürüyoruz. Ülkemizin geleceðine olan güvenimizi koruyoruz. Bu güvenle bu topraklara yatýrým yapmaya devam ediyoruz. Ve diyoruz ki; Cargill Türkiye, saðladýðý ekonomik katma deðerle, insanýmýzýn saðlýklý beslenmesi amacýyla üretmiþ olduðu ürünlerle, sosyal kalkýnmaya yönelik sözde deðil, hayata geçirilmiþ projeleriyle ve 300 çalýþanýyla, çiftçisinden tedarikçisine, nakliyecisinden sanayicisine kadar geniþ bir yelpazedeki binlerce paydaþýyla bu ülkeye hizmete devam edecektir. Saygýlarýmýzla CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

4 Orhangazi nin kurtuluþunun 85. yýl dönümünü kutladýk Fen Laboratuvarý hizmete açýldý Aktüel Cargill Gýda Türkiye nin 2006 yýlýnda, Orhangazi de inþa ettiði Cargill Ýlköðretim Okulu nun 2 ana sýnýfý ve 16 dersliði var. 500 öðrenciye eðitim verebilecek kapasiteye sahip okulun fen laboratuvarý da geçtiðimiz günlerde hizmete açýldý. Her türlü modern alet ve ekipmana sahip laboratuvarýn kurulmasý, Cargill Türkiye ve kardeþ kuruluþ Cargill Mýsýr Ýþleme ABD nin iþbirliði ile gerçekleþtirildi. ÇEKÜL ile elele Orhangazi nin 85. kurtuluþ yýl dönümüne Cargill çalýþanlarý büyük katýlým saðladý ve olumlu eleþtiriler aldý. Belediye Baþkaný Yusuf Korkusuz, Cargill in törene verdiði katkýdan çok memnun kaldý. Korkusuz, törenin ardýndan; Kaymakam, Jandarma Komutaný, Emniyet Müdürü ve Belde Belediye Baþkanlarý ndan oluþan yaklaþýk 12 kiþiye öðle yemeði verdi. Cargill Türkiye, bayram kartlarýný ÇEKÜL den (Çevre ve Kültür Deðerlerini Koruma ve Tanýtma Vakfý) aldý ve çevreye saygýlý ve duyarlý olduðunu, ayný zamanda faaliyet gösterdiði toplumlardaki deðerlere karþý hassas olduðunu gösterdi adet alýnan kartlar ilgili kurum ve kuruluþlara gönderildi ve böylece ÇEKÜL projelerine de katký saðlanmýþ oldu. Çocuklarla birlikte Bursa Çocuk Esirgeme Kurumu, Cargill çalýþanlarýyla neþelendi yaþ arasý 21 çocuðu, 23 Ekim Salý günü, Bursa As Merkezi ne götüren Cargill çalýþanlarý çocuklarla yemek yediler, bowling oynadýlar. Bahçelerini yeþillendirdiler Bahçe çalýþmalarý tamamlanan ve öðrencilerin rahatça teneffüs yapabileceði bir bahçeye kavuþan Cargill Ýlköðretim Okulu, þimdi de bahçesini düzenlemek ve yeþillendirmek için seferber oldu. Cargill Ýlköðretim Okulu çok güzel bir çalýþmaya imza attý. Öðrenciler öðretmenleri ile birlikte yeni bahçelerini aðaçlandýrdý. Okula baðýþlanan çam fidanlarýný büyük bir dikkatle toprakla buluþturan öðrencilerin mutluluklarý görülmeye deðerdi. Uçurtma þenliði Orhangazi de bulunan Cargill Ýlköðretim Okulu, Ýlköðretim Haftasý Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Uçurtma Þenliði ne katýldý. Ýlçedeki tüm okullarca kutlanan Ýlköðretim Haftasý nda okullarýn bahçeleri adeta bayram yerine döndü. Öðrencilerin kendi elleriyle hazýrladýklarý rengarenk, desen desen uçurtmalar havalandýrýldý. Öðrenci velilerinin yaný sýra Cargill Ýlköðretim Okulu öðretmenleri ve müdür Mehmet Yavuz un da takip ettiði etkinliklerde öðrenciler doyasýya eðlendiler. 4 CargillHaberler - Aktüel CargillHaberler - Aktüel 5

5 Murat Tarakçýoðlu Nitelikli iþgücümüz ve kaliteli ürünlerimiz ile Türkiye için çalýþýyoruz Ýçimizden biri En büyük avantajýmýz nitelikli ve büyüme odaklý iþgücümüz. Bu çok önemli özelliðimizin çevre ülkelerdeki büyüme sürecinde Türkiye yi merkeze oturtacaðýný düþünüyorum. Ýlk sayýmýzýn röportajýný gerçekleþtirdiðimiz Murat Tarakçýoðlu, Cargill Türkiye nin Yönetim Kurulu Baþkaný. Baþka bir deyiþle 2005 de Cargill in Dünya üzerindeki 1000 tesisi arasýndaki En Ýyi Yönetilen Ýþ Birimi nin yöneticisi. Eski baþkan Andrew Glass ýn, Rusya ve Ukrayna dan Sorumlu Genel Müdür olarak atanmasýnýn ardýndan, göreve getirilen Tarakçýoðlu, bu görevi Temmuz 2005 ten beri baþarýyla yürütüyor. Kendisine Cargill Türkiye nin ileriye dönük planlarýný soruyoruz. Türkiye olarak Fas tan Kazakistan a kadar uzanan geniþ bir coðrafyanýn merkezinde olduðumuzu belirtiyor ve ekliyor: Türkiye organizasyonu olarak bize düþen, buradaki büyümeye Türkiye eksenli olarak katký saðlamak olacaktýr. En büyük avantajýmýz nitelikli ve büyüme odaklý iþgücümüz. Bu çok önemli özelliðimizin çevre ülkelerdeki büyüme sürecinde Türkiye yi bunun merkezine oturtacaðýný düþünüyorum. Son dönemlerde Cargill Türkiye ile ilgili ortaya çýkan olumsuzluklara raðmen ileriye dönük yatýrým planlarýný devam ettirmeyi düþündüklerini belirten Tarakçýoðlu, tüm bunlarýn Cargill i tanýmamaktan kaynaklandýðýný anlatýyor. Kendilerine ve þirketlerine güvenlerinin tam olduðunu, ancak yine de çalýþanlar olarak bu tür olumsuzluklardan etkilendiklerini ve üzüldüklerini söylüyor. Biz de kendisinden, günlük hayatta tükettiðimiz birçok gýda ürününün içerisinde hammaddesi bulunan, ama raflarda ismini göremediðimiz Cargill Türkiye yi anlatmasýný istiyoruz. Eminiz bu röportajý okuduðunuzda 6 CargillHaberler - Murat Tarakçýoðlu CargillHaberler - Murat Tarakçýoðlu 7

6 Sonra dýþarýdan birisi çýkýp gerçekle uzaktan yakýndan ilgisi olmayan þeylerle sizi itham ediyor, iftira atýyor. Üzülüyoruz. siz de Tarakçýoðlu na katýlacak ve bu dünya devinin, akýlcý bir yaklaþýmla Türkiye de daha fazla yatýrým yapmasýnýn, iþ yaratmasýnýn ve vergi ödemesinin yolu açýlmalý diyeceksiniz. Kýsaca Cargill Türkiye yi tanýtýr mýsýnýz? Cargill ilk olarak Türkiye de 1960 larda yerli ortaklarla beraber hububat ticareti alanýnda faaliyete baþladý. Daha sonra Türkiye deki büyüme potansiyelini görerek 1989 yýlýnda Ýstanbul Pendik te niþasta ve tatlandýrýcý üretimine girdi. Biliyorsunuz, bu Cargill in dünyadaki ana iþ kollarýndan bir tanesi. Akabinde 1998 yýlýnda inþaatýna baþlanan ve 2000 yýlýnda faaliyete geçen Orhangazi Mýsýr Ýþleme Tesisleri yle birlikte Türkiye deki en büyük yatýrýmýmýzý gerçekleþtirdik. Bu tesislerde mýsýrdan doðal tatlandýrýcýlar ve niþastalar üretiyoruz. Yarýmca da hububat ithalatý ve daðýtýmý yaptýðýmýz bir liman mevcut. Ayrýca uluslararasý çelik ticareti yapan bir ofisimiz de var. Cargill Türkiye nasýl yönetiliyor? Cargill Türkiye de yönetim, çoðulcu ve herkesin sesine kulak vermeye çalýþan bir anlayýþla hareket ediyor. Kapýmýz, telefonumuz göstermelik deðil, yürekten herkese açýktýr. Bugün yönetimdeki arkadaþlarým herbiri konularýnda uzman, yýllarca kendi alanlarýnda çalýþmýþ, büyüme odaklý, insana ve insan geliþimine herþeyden çok önem veren kiþilerden oluþuyor. Ben katýldýðýmda þirkette bol miktarda yabancý çalýþan vardý. O tarihlerde gerekli teknik ve ticari donanýma yeterli ölçüde sahip deðildik. Bunu en çabuk edinmenin yöntemi yabancýlarýn buraya gelerek bize öðretmesiydi. Orhangazi fabrikasý inþaatý sürerken çalýþan yabancý teknik personeli yatýracak yer sýkýntýsý bile oldu. O zamanlar Orhangazi de bu kapasitede otel yoktu ve bizim yatýrýmla birlikte gelen giden yabancýlarý aðýrlamak için yörede birkaç otel açýldý. Bugün itibariyle ise yönetim de dahil olmak üzere tüm çalýþanlarýmýz Türk ve bunun da ötesinde þimdi bizim çalýþanlarýmýz baþka memleketlerde otellerde kalýyorlar! Cargill in diðer ofislerinde Türk yönetici çalýþýyor mu? Þu anda Rusya, Amerika, Suriye, Singapur, Hollanda, Belçika ve Dubai Cargill ofis ve fabrikalarýnda çalýþan 19 Türk var. Bilgiyi artýk ithal deðil ihraç ediyoruz ve Türk çalýþanlar Cargill organizasyonu içinde özellikle aranýyorlar. Bunun en önemli sebebi; Türk insanýnýn giriþimci, baþarý odaklý, çabuk adapte olabilen ve pratik yapýsýndan kaynaklanýyor. Bu, biz Türklerin DNA sýnda var. Cargill Türkiye, kamuoyunun olumsuz algýsýndan nasýl etkilendi? Kamuoyu derken tek bir gruptan bahsetmek doðru olmaz. Bu geniþ yelpazenin içerisinde müþterilerimiz, tedarikçiler, çalýþanlar, yöre halký hatta geçen yýl hizmete açtýðýmýz Cargill Ýlköðretim Okulu öðrencileri bile var. Ýþ dünyasýnda ve beraber mesai yaptýðýmýz birçok kiþi ve kuruluþta, olumsuz deðil, aksine oldukça olumlu bir algýlama var. Bu da bizim çalýþma tarzýmýzý yakýndan bilmelerinden ve birebir yaþamalarýndan kaynaklanýyor. Faaliyet gösterdiði tüm ülkelerde Cargill, o ülkenin kanun ve kurallarý ne ise harfi harfine uyar. Çalýþanýna deðer verir, hakkýný hiçbir zaman yemez. Vergisini öder, sosyal sorumluluklarýný bir görev deðil bir zevk olarak yerine getirir. Böyle bir müessesenin olumsuz olarak algýlanmasýný gerektirecek en ufak birþey olsa öncelikle iþi ben býrakýrým, eminim tüm yönetimdeki arkadaþlarým da bunu tereddütsüz yaparlar. Ancak, maalesef Cargill i hala olumsuz olarak algýlayan bir kesim var. Burada hatayý bu kiþilerde deðil de kendimizde buluyorum, zira bunca senedir kendimizi anlatmayý baþaramamýþýz. Bazý kliþelerin peþinden gitmeye ve buna körü körüne baðlanmaya meraklý bir kesim dünyanýn her yerinde vardýr. Türkiye de de bu farklý deðil. Ancak biz bu algýlamayý haketmiyoruz. Dediðim gibi, bunun da bilgisizlikten geldiðini çok iyi biliyoruz. Bizi olumsuz algýlayan kesim diye tanýmladýðýnýz kiþileri belki onlarca defa fabrikamýza davet ettik. Gelin, ne yaptýðýmýzý size anlatalým, fabrikamýzý gezdirelim, eksiklerimiz varsa söyleyin hemen düzeltelim dedik. Ancak bu çaðrýlara bir gün olsun olumlu yanýt alamadýk. Ben bir þeyi eleþtiriyorsam, çýkýp çamur atmadan önce gerçekten bu yaptýðým doðru mu diye en azýndan kontrol ederim. Bunu yapmýyorsanýz size sorarlar; ey efendi, atýp tutuyorsun ancak birgün olsun gidip neyi eleþtirdiðini, neyin karþýsýnda olduðunu gözlerinle gördün mü diye. Kapýmýz herkese açýk, gizli saklý ve çekinecek hiçbir þeyimiz yok. Tüm bu haksýz eleþtirilerden de tabii ki çalýþanlar olarak etkileniyoruz. Düþünün ki siz hergün içindesiniz ve herþeyini düzgün yapmakta paranoya derecesinde çabalayan bir müessesede çalýþýyorsunuz. Sonra dýþarýdan birisi çýkýp gerçekle uzaktan yakýndan ilgisi olmayan þeylerle sizi itham ediyor, iftira atýyor. Üzülüyoruz. Nihayetinde bizler de etten kemikten yaratýldýk. Cargill Türkiye olarak ileriye dönük yatýrýmlarýnýz nelerdir? Üzerinde çalýþtýðýmýz konularýn birçoðu ticari nedenlerle þu anda açýklamamý uygun kýlmaz. Ancak kafanýzda birþey oluþmasý açýsýndan üzerinde önemle durduðumuz 3 ana alaný belirteyim. Türkiye de özellikle gýda alanýnda inanýlmaz bir daðýnýklýk ve ölçek ekonomisi eksikliði var. Türkiye de bir geçiþ döneminde olduðumuzu düþünüyorum. Zamanla bu deðiþecektir. Cargill in de çok daðýlmýþ ve bölünmüþ birçok gýda segmentini toparlama ve konsolide etme gibi bir misyonu olduðuna inanýyorum. Bu daha verimli üretim, daha ucuz maliyet ve dolayýsýyla da tüketicinin daha ucuza mal almasý demektir. Türkiye de üretimini yapmadýðýmýz ancak diðer Cargill tesislerinden getirttiðimiz bir takým niþ ürünlerde büyümeyi hedefliyoruz. Geçtiðimiz yýl portföyümüze soya ürünleri, kakao çeþitleri, kývam artýrýcýlar, aroma ve konsantreler gibi gýda sektörünün ihtiyacý olan birtakým ürünler ekledik. Türkiye de katma deðerli ürün tüketimi arttýkça, bu ara girdilere ihtiyaç da ayný oranda artacaktýr. Þu anda pazar istenilen hacimde olmasa da hýzla büyüyen bir trend takip ettiðini gözlemliyoruz. Ýçimizden biri Cargill in þu anda Rusya, Amerika, Suriye, Singapur, Hollanda, Belçika ve Dubai deki ofis ve fabrikalarýnda çalýþan 19 Türk var. Bilgiyi artýk ithal deðil ihraç ediyoruz ve Türk çalýþanlar Cargill organizasyonu içinde özellikle aranýyorlar. 8 CargillHaberler - Murat Tarakçýoðlu CargillHaberler - Murat Tarakçýoðlu 9

7 Çiftçimizin ürününü tarlada býrakmayacak þekilde peþin olarak ve zamanýnda almak için depolamaya büyük yatýrým yaptýk. Fas tan Kazakistan a kadar uzanan geniþ bir coðrafyada 350 milyon civarýnda insan yaþýyor. Neredeyse AB üyesi ülkelerin toplamý kadar bir nüfustan bahsediyoruz. Bu bölgenin büyüme potansiyeli oldukça fazla. Bugün hala temel gýda maddeleri bile ithal edilir durumda. Zamanla bu da deðiþecektir. Cargill olarak burada da önemli bir rol oynayacaðýmýzý düþünüyorum. Türkiye organizasyonu ile ilgili bize düþen buradaki büyümeye Türkiye eksenli olarak katký saðlamak olacaktýr. En büyük avantajýmýz nitelikli ve büyüme odaklý iþgücümüz. Bu çok önemli özelliðimizin çevre ülkelerdeki büyüme sürecinde Türkiye yi bu sürecin merkezine oturtacaðýný düþünüyorum. Cargill Türkiye niþasta bazlý þeker üreticisi olarak tanýnýyor? Neden? Türkiye de uzun yýllar bu iþi yaptýðýmýzdan zannediyorum. Oysa Cargill engin bir deniz. Gýda alanýnda dünyanýn en büyük þirketlerinden biri. Eminim çok az insan, Cargill in Kuzey Amerika nýn en büyük et üreticisi, dünyanýn en büyük kakao, beyaz et ve yem üreticilerinden biri olduðunu biliyordur. Bunlar dýþýnda hububat ve yaðlý tohumlar ticareti, deniz aþýrý nakliyat ve finansal piyasalar gibi geniþ bir alanda faaliyetleri var. Ancak son tüketiciye mal satmadýðýmýz için rafta Cargill in ismini göremezsiniz. Bu sadece Türkiye de deðil, Amerika da dahil tüm ülkelerde aþaðý yukarý böyledir. Oysa günlük hayatta tükettiðimiz birçok gýda ürününün içerisinde Cargill hammaddesi vardýr. Türkiye de geçtiðimiz yýllarda maalesef biraz da yaþadýðýmýz haksýz problemlerin neticesinde bazý yatýrýmlarý ertelemek zorunda kaldýk. Bu yatýrýmlar baþka ülkelere gitmek zorunda kaldý. Fýrsatlarý Cargill deðil Türkiye kaçýrdý diye düþünüyorum. Böyle bir gýda devini ürkütmek yerine akýlcý bir yaklaþýmla daha fazla yatýrým yapmasýnýn, iþ yaratmasýnýn, vergi ödemesinin yolunu açmalýydýk. Ancak biz yolumuzdan dönmeyeceðiz. Bu nedenle Cargill in Türkiye deki resmi birkaç yýl sonra çok daha farklý ve olumlu olacaktýr. Cargill Türkiye, Türk üreticisine ve tüketicisine hangi ürünleri sunuyor? Ana ürünlerimiz doðal þekerler olan fruktoz, glukoz, niþasta, kepek, protein, mýsýr özü ve daha önce bahsettiðim yeni niþ ürünler. Fruktoz ve glukoz deyince insanýn aklýna kimyasal maddeler geliyor ama, bu ürünler tamamen doðal. Pancardan nasýl þeker üretiyorsanýz, mýsýrdan da ayný þekeri üretiyorsunuz. Bunun da adý fruktoz. Bazýlarýnýn yapay tatlandýrýcýlar gibi aslý astarý olmayan ithamlarý var. Bu nedenle açýklýk getirme ihtiyacý hissettim. Ürünlerimiz aðýrlýklý olarak gazlý içecek, meyve sularý, biracýlýk, bisküvi, þekerleme, dondurma, pastacýlýk, çikolata, puding, geleneksel Türk tatlýlarý, hazýr çorbalar gibi ürünlerde hammadde olarak kullanýlýyor. Mýsýr özü preslenip mýsýr özü yaðý oluyor. Kepek büyükbaþ hayvan yemi, protein de kanatlý yemi olarak kullanýlýyor. Niþasta ayrýca gýda dýþýnda tekstilde, oluklu mukavva, kâðýt ve yapýþtýrýcýda tüketiliyor. Markette raftan aldýðýnýz hemen hemen her gýda ürününün içerisinde de varýz. Cargill Türkiye, iç piyasadan ne gibi ürünleri tedarik ediyor? Tüm mýsýrýmýzý. Ýç piyasada sattýðýmýz ürünlerin içindeki tüm mýsýrý Türkiye den tedarik ediyoruz. Yýllar önce memleketimizde mýsýr açýðý vardý ve ithal edilmek zorunda kalýnýyordu. Bugün ise kendi kendine yeter bir konuma geldi. Nacizane olarak bu tabloda bizim de payýmýz olduðunu söylemek isterim. Zira çiftçimizin ürününü tarlada býrakmayacak þekilde peþin olarak ve zamanýnda aldýðýmýzý, bu uðurda depolamaya büyük yatýrým yaptýðýmýzý söylemeden geçemeyeceðim. Yýlda ortalama 300 bin ton mýsýr alýyoruz. Bu rakam toplam Türkiye üretiminin yaklaþýk %10 udur. TMO dan sonraki en büyük alýcýyýz. Son rakamlar itibariyle bu yýl 130 milyon YTL ödeme yaptýk. Tümünü peþin ödüyoruz ve hasat zamaný birkaç ayda aldýðýmýz bu mýsýrý tüm yýla yayarak kullanýyoruz. Bunun ciddi bir depolama ve finansman maliyeti var. Bugün Cargill Türkiye olmasa, bu kadar mal ya tarlada kalacak ya da hasat edildiði zaman satýlmak mecburiyetinde kalarak fiyatlarý düþecek. Dönemsellik açýsýndan bunu dengelediðimiz için çiftçimiz rahat ediyor, ürünü deðerini buluyor. Yeri gelmiþken bir yanlýþ anlamaya daha açýklýk getirmek isterim. Bazý eleþtiriler duyuyor, okuyoruz. Niþasta bazlý tatlandýrýcý sektörü pancar çiftçisini öldürüyor, öyleyse üretimlerini kýsýtlayalým deniyor. Bir defa þunu söyleyeyim; pancar çiftçisi, mýsýr çiftçisi, buðday çiftçisi diye birþey yok, çiftçi var. Çiftçi, o yýl hangi ürünün para edeceðini ümit ediyorsa ve topraðý da buna izin veriyorsa onu eker. Mýsýra talep artarsa fiyat da artar. Çiftçi de fiyatý artan ürünü ekmek ister. Mýsýrdan elde edeceði gelirin pancardan fazla olacaðýný düþünüyorsa mýsýr eker, daha çok kazanýr. Burada ölmek bir yana, mýsýr talebi nedeniyle daha da fazla gelir elde eder. Bu ekonominin ana kuralý ve çarpma bölme bilen herkesin yapabileceði basit bir iþlemdir. Ancak bu da maalesef çarpýtýlýyor. Bu hesabý bunu söyleyenler de çok çok iyi biliyor ancak, rahatlýkla çýkýp herkesin gözünün içine bakarak yalan söyleyebiliyorlar. Cargill Türkiye olarak önümüzdeki dönemde kendinize nasýl bir yol haritasý çizdiniz? Bizimle paylaþabilir misiniz? Cargill Türkiye nin resmi bundan birkaç yýl sonra çok farklý olacaktýr. Geçen yýllarý kaçan fýrsatlar açýsýndan olumsuz görsek de, bu yýllar içerisinde çok kuvvetli bir pazar bilgimiz, ticari iliþkilerimiz ve eleman gücümüz oluþtu. Bunlar da olumlu yanlarýmýz. Artýlarýmýzý, eksilerimizi, yapabileceklerimizi, riskleri çok iyi biliyoruz. Cargill Türkiye artýk emekleme dönemini tamamlamýþ, çocukluk yýllarýný geçirmiþ, hayata atýlmaya hazýr olgun bir gençtir yýlýnda Cargill in dünya üzerindeki 1000 tesisi arasýnda En Ýyi Yönetilen Ýþ Birimi seçildik. Dünyanýn dört bir tarafýndan gelen binlerce çalýþanýn katýldýðý bir organizasyonda platforma çýkýp ödül aldýk, alkýþlandýk. Türk insaný olarak göðsümüz kabardý. Bu, olgunluða eriþmenin göstergesidir. Bundan sonra bu olgunluðu yeni fýrsatlara ve büyümeye dönüþtürmemiz hepimizin arzusu. Bunu gerçekleþtirecek olan sadece yönetim deðil, tüm çalýþanlarýmýzýn emekleri olacaktýr. Ýçimizden biri Fruktoz ve glukoz deyince insanýn aklýna kimyasal bir madde geliyor. Oysa ki bu ürünler tamamen doðal. Pancardan nasýl þeker üretiyorsanýz, mýsýrdan da ayný þekeri üretiyorsunuz. Bunun da adý fruktoz. 10 CargillHaberler - Murat Tarakçýoðlu CargillHaberler - Murat Tarakçýoðlu 11

8 Kapak konusu CargillHaberler Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler den bir hediye Eski Maya tapýnaklarýnda baþköþe mýsýr tanrýsýna ayrýlýrmýþ. Ýnanýþa göre yarý tanrý Quetzalcoatl mýsýr bitkisini Aztekler e armaðan etmiþ. Eski Ýnka takvimi ise mýsýr ekiminin ve hasadýnýn tarihlerine göre ayarlanýrmýþ. Y eni dünyanýn bilinen en eski bitkisi ve adeta bir altýný andýran sapsarý taneleriyle insanoðlunun tüm mevsimlerde severek yediði mýsýr, eski Mýsýr Uygarlýðý ile boy ölçüþebilecek hatta ondan daha uzun bir tarihe sahip. Mýsýr bitkisinin yaklaþýk 9000 yýldýr yetiþtirildiði sanýlýyor. Yapýlan araþtýrmalar gösteriyor ki; Meksika da Tehuaca ile Yucatan arasýndaki bölgede yýl önce mýsýr ekimi yapýlýyormuþ ve mýsýr bitkisi otsu yabani bir bitkiden türetilmiþ. Mýsýrýn tanesi oldukça fazla, ama binlerce de deðil. Merak edip sayanlarýn söylediðine göre bir mýsýr koçanýnda en fazla bin iki yüz adet mýsýr tanesi oluyormuþ. Mýsýrýn yabani bitkiden yenilebilir mýsýr bitkisine dönüþme hikayesi bugün hala tam olarak bilinemiyor. Bu konuda ortaya atýlan farklý görüþler de yetersiz kalýyor. Kesin olan tek þey bugün bildiðimiz mýsýrýn eski atalarýndan çok farklý olduðu. Ýlk mýsýr bitkileri arasýnda týrnak kadar küçük koçaný olanlar, hatta mýsýr tanelerinin bugünkü gibi altýn sarýsý yerine, kapkaradan, kýpkýzýla, masmaviden, mosmora kadar deðiþen renkleri vardý. Böylesine canlý renkleri olan mýsýrlar halen yetiþtirilse de bugün dünyaya hakim olan sarý mýsýr çok sonralarý elde edilmiþ. Türk Tahýlý Amerika nýn keþfiyle mýsýr ekimi dünyanýn diðer taraflarýna da yayýlmýþ. Ancak mýsýr bitkisinin Kolomb dan çok önce yayýlmaya baþladýðý da söylentiler arasýnda. Bu iddiaya göre yaklaþýk 1000 yýlýnda Amerika kýtasýndan Polinezya ya geçen mýsýr, oradan Güneydoðu Asya ülkeleri ile tanýþmýþ. Yýllar sonra Hindistan dan Arap tacirlerle Ortadoðu ve Anadolu ya gelmiþ ve oradan da Batý dünyasýna 12 CargillHaberler - Aztekler den bir hediye Bugün bildiðimiz mýsýr eski atalarýndan çok farklý. Ýlk mýsýr bitkileri arasýnda týrnak kadar küçük koçaný olanlar, hatta mýsýr tanelerinin bugünkü gibi altýn sarýsý yerine, kapkaradan, kýpkýzýla, masmaviden, mosmora kadar deðiþen renkleri vardý. CargillHaberler - Aztekler den bir hediye 13

9 Türkiye nin Mýsýr ithalat ve ihracatý Yýllar Ýthalat Ýhracat (bin ton) (bin ton) Mýsýr bitkisi yeryüzündeki en yararlý ve en fonksiyonel tarým ürünlerinden biri. Mýsýrdan birbirinden tamamen farklý pek çok ürün elde ediliyor. geçmiþ. Bu hikayenin hangi kýsmý doðru bilemiyoruz ancak Venedik limanlarýna ilk mýsýrýn kesinlikle batýdan deðil doðudan geldiðini biliyoruz. Bu nedenle Ýtalyanlar mýsýra Türk tahýlý anlamýna gelen Grano Turco adýný münasip görmüþler. Macarlar, mýsýr bitkisini Türkler den öðrenmiþler ve halen mýsýra Türk Buðdayý demektedirler. Balkanlar da mýsýrýn yaygýn olmasýnýn sebebi Osmanlý Devleti olmuþ. Buðday baþta olmak üzere her türlü tahýl vergilendirilirken, belki de hayvan yemi olarak kullanýldýðý için mýsýr vergi dýþý býrakýlmýþ. Bu nedenle halk mýsýra yönelmiþ. Bugün özellikle Romanya mutfaðýnda mýsýrýn önemi vardýr. Her yemekte sunulan Ýtalyanlarýn Polenta sýna benzer Mamaliga mýsýr unundan yapýlýr. Tarihte pek çok ülke varlýðýný mýsýra borçlu. Orta Amerika medeniyetleri adeta bu bitki ile yoðrulmuþ. Eski Maya tapýnaklarýnda baþköþe mýsýr tanrýsýna ayrýlýrmýþ. Ýnanýþa göre yarý tanrý Quetzalcoatl mýsýr bitkisini Azteklere armaðan etmiþ. Ýnka takvimi mýsýr ekiminin ve hasadýnýn tarihlerine göre ayarlanýr, mevsimler de buna göre düzenlenirmiþ. Kapak konusu Mýsýr bitkisi yeryüzündeki en yararlý ve en fonksiyonel tarým ürünlerinden biri. Bu bitkiden pek çok ürün elde ediliyor. Mýsýrýn tanesi oldukça fazla, ama binlerce de deðil. Merak edip sayanlarýn söylediðine göre bir koçanda en fazla bin iki yüz adet mýsýr tanesi oluyormuþ. Mýsýr bitkisi neredeyse tanesi kadar çok iþe yarýyor. Yað, þeker ve un gibi birbirine zýt ürünleri baðrýndan çýkarabilen baþka ürün yok gibi. Mýsýrözü yaðý, mýsýr þurubu ve mýsýr unu ile niþastasý pek çok ülkenin mutfaðýnda olduðu kadar gýda sanayinde de kendine tartýþmasýz bir yer edinmiþ durumda. Mýsýr þurubu neredeyse tüm meþrubatlarýn tatlandýrýlmasýnda kullanýlýyor. Mýsýrdan elde edilen ve çok yaygýn kullanýlan bu ürünler dýþýnda mýsýr bitkisinin tanesinden koçanýna, püskülünden, yapraðýna kadar her yeri kullanýlýyor. Mýsýr püskülü prostat ve böbrek hastalýklarýna iyi geliyor, zayýflamak isteyenlerin kurtarýcýsý oluyor. Mýsýrýn sadece taneleri deðil, yapraklarý da döþekleri doldurmaktan hasýr örgüye kadar pek çok iþe yarýyor. Mýsýr yapraðýndan oyuncak bebek yapýmý Amerika da yaygýn bir halk sanatý. Koçaný ise hayvanlarý beslemede kullanýlýyor. Mýsýr taneleriyle Afrika da açlar doyuyor. Fransa da zengin sofralarýný süsleyen kazlarýn yiyeceði oluyor ve týka basa mýsýr yedirilen kazlarýn aþýrý yaðlanmýþ ciðerleri lüks sofralarda baþ tacý ediliyor. Kaz ciðeri ezmesi Foie gras tadýnýn gizini mýsýr tanelerinden alýyor. Yukarýda geçmiþini anlattýðýmýz mýsýr, ülkemizde tarla ürünleri arasýnda ekiliþ alaný bakýmýndan yedinci sýrada. Üretim miktarý bakýmýndan ise üçüncü sýrada. Ekonomik olarak baþta Çukurova olmak üzere Akdeniz, Karadeniz ve Ege Bölgesi nde yetiþtirilen mýsýr ülkemizin diðer bölgelerinde de küçük çapta yetiþtiriliyor. Kanatlý hayvan yetiþtiriciliðinin ve gýda sanayinin geliþmesine paralel olarak ülkemizde mýsýra olan talep artmýþ durumda. Ülkemizde hibrit tohumluk kullanýmýnýn desteklenmesi sonucu üretimde artýþ elde edildi lý yýllarda 1 milyon 300 bin ton civarýnda olan üretim 2006 yýlýnda Türkiye Ýstatistik Kurumu ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý rakamlarýna göre 3 milyon 850 bin ton olarak gerçekleþti yýlý mýsýr üretim tahmini ise 3 milyon 85 bin ton civarýnda. Ýthalat baþladý Türkiye ilk defa 1982 yýlýnda mýsýr ithalatýna baþladý. Son on yýllýk dönemde mýsýr ithalat miktarý 537 bin ton ile 1 milyon 818 bin ton arasýnda deðiþiyor yýlýnda üretim artýþýna paralel olarak ithalat 152 bin tona düþtü yýlýnda ise hiç ithalat yapýlmamýþ yýlýnda elde kesin rakamlar olmamakla birlikte 700 bin ton mýsýr ithalatý yapýldýðý tahmin ediliyor. Mýsýr üretiminin artmasýna paralel olarak 10 bin ton civarýnda seyreden mýsýr ihracatý 2005 yýlýnda 128 bin tona, 2006 yýlýnda ise 177 bin tona çýktý. Mýsýr ithalatýnda uygulanan gümrük vergisi oraný son yýllarda %10 ile %130 arasýnda deðiþiyor. Mýsýr gümrük vergisi 19 Haziran 2007 tarihinden itibaren %35 olarak uygulanmaya baþlandý ve 01 Aðustos 2007 tarihinden itibaren de tekrar ithalatta gümrük vergisi oraný %130 olarak uygulanýyor. Üretim - Tüketim Uluslararasý Hububat Konseyi, 2006/07 sezonunda 716 milyon ton düzeyde gerçekleþtiðini tahmin ettiði dünya mýsýr üretiminin Temmuz 2007/Haziran 2008 sezonunda, 760 milyon ton düzeyinde gerçekleþeceðini öngörüyor. Kanatlý hayvan yetiþtiriciliðinin ve gýda sanayinin geliþmesine paralel olarak ülkemizde mýsýra olan talep artmýþ durumda. IGC, 2006/07 sezonunda 87 milyon ton düzeyinde gerçekleþtiðini tahmin ettiði dünya mýsýr ticaretinin, Temmuz 2007/Haziran 2008 sezonunda, geçen yýldan 6 milyon ton yüksek, 93 milyon ton düzeyinde gerçekleþmesini bekliyor. Artýþýn nedenini konsey, yüksek yem talebinin mýsýr ticaretini desteklemesinin beklenmesi olarak belirtiyor. Ýthalat öngörülerinde yapýlan deðiþikliklerin AB, Brezilya ve Kanada daki artýþlarý içerdiði, ABD nin ihracatlarýnýn ise kuvvetli bir þekilde devam ettiði ve þu an 60 milyon ton (1 Eylül de baþlayan piyasa yýlýnda) olarak öngörüldüðü kaydediliyor. 14 CargillHaberler - Aztekler den bir hediye CargillHaberler - Aztekler den bir hediye 15

10 Dünyadan En iyi iþveren ödülü Cargill Japonya nýn Cargill Toshoku Ýþ Ünitesi, özel bir danýþmanlýk firmasý tarafýndan her yýl verilen Japonya daki en iyi iþveren ödülüne layýk görüldü. Hewitt Associates tarafýndan verilen ödülün sahibi, çalýþanlarla yapýlan mülakatlarla belirlendi. Ödüle layýk görülen diðer firmalar ise Federal Express, UBS Securities Japan ve Medtronic. Japonya Hojiblanca ile ortaklýk Dünyanýn önde gelen iki bitkisel yað firmasý Cargill ve Ýspanyol Hojiblanca, dünya çapýnda özel etiket ve zeytinyaðý konularýnda ortaklýk kuruyorlar. Ortaklýðýn Ýspanyol rekabet kurumlarýndan onayýný aldýktan sonra dünyadaki zeytinyaðý pazarýna kaliteli bir marka olarak giriþ yapmasý bekleniyor. Konuyla ilgili olarak Avrupa - Afrika - Ortadoðu Baþkan Vekili Paul Naar: Bu, dünyadaki zeytinyaðý pazarý liderliði için çok önemli bir adýmý iþaret ediyor. Müþteriler Hojiblanca nýn zeytinyaðý kaynaðý ve þiþelemedeki uzmanlýðýndan, Cargill in risk yönetimi ve global ulaþýlabilirliðinden faydalanacaklar diye konuþtu. Ýspanya Cargill ve palm yaðý Cargill in Endonezya ve Papua Yeni Gine de palm imalathaneleri ve birkaç ülkede palm rafinerileri var. Cargill, dünya çapýnda palm ürünleri pazarlýyor. Cargill, palmýn sürdürülebilir bir þekilde üretilmesi gerektiðine inanýyor ve kendi palm imalathanelerinde sürdürülebilir palm üretimi gerçekleþtiriyor. Cargill sürdürülebilir palm üretimini; çevreyi koruyan, bilimsel tarým uygulamalarýný kullanan, orangutan ve kaplan gibi yerli hayvanlarýn türünü koruyan, çalýþanlarý için saðlýklý ve güvenli bir çalýþma ortamý saðlayan, faaliyet gösterdiði toplumlardaki yasalara ve haklara saygý gösteren olarak tarif ediyor. Endonezya Endonezya daki çocuklara destek Cargill, Endonezya daki çocuðun eðitim, saðlýk ve beslenmesine katkýda bulunmak için BM ile Dünya Gýda Programý (WFP) çerçevesinde iþbirliði yapýyor. Proje, Jakarta yakýnlarýnda yer alan Bogor ve Madura daki 140 okulu kapsýyor. WFP, en fazla yardým gereksinimi olan yerleri tespit etti ve bu okullara gýda yardýmýndan, içilebilir su saðlamaya ve medikal pakete kadar bir dizi yardým yapýlmaya baþlandý. Okullardaki 125 den fazla kuyu yeniden inþa ediliyor. Endonezya 16 CargillHaberler - Dünyadan CargillHaberler - Dünyadan 17

11 Diþ dostu Ýzomaltuloz Çocuklarýn Cargill çözümleri bin yýllýk hayali gerçek oldu Cargill, gýda ve içeceklerde hem glisemik hem de insülinemik tepkinin düþürülmesine yardýmcý olabilen ve yavaþ sindirilebilir þekerli tatlandýrýcý olan Xtend TM Ýzomaltuloz'u geliþtirdi. Dünya Saðlýk Örgütü nün, günlük fiziksel etkinliðin artýrýlmasýnýn yaný sýra genel þeker tüketiminin ve diðer hýzlý emilebilen karbonhidratlarýn (CHO lar) tüketiminin azaltýlmasýný tavsiye eden raporunda: Obezite ve tip 2 diyabet vakalarýndaki ve bunlarla baðlantýlý saðlýk masraflarýndaki artýþýn azaltýlmasýna yardýmcý olabileceði tezi temel alýnmaktaydý. Bunun üzerine Cargill tarafýndan yapýlan uzun araþtýrmalarda, sakkarozda olduðu gibi hem glukoz hem de fruktozu temin eden ve dolayýsýyla tam, ancak yavaþ sindirilebilirliði nedeniyle yavaþ bir biçimde salýnan enerjiyi saðlayan ilk gerçek yavaþ sindirilebilir þeker elde edildi. Bu þekere Ýzomaltuloz adý verildi. Ýzomaltuloz adlý ürün þekerin yavaþ sindirilebilmesini, böylece uzun süreli bir enerji temini ve bunun da baskýlanmýþ þeker düzeyi ile daha düþük hormonal dalgalanmalar görülmesini saðlýyor. Cargill in geliþtirdiði Ýzomaltuloz adlý ürünün saðladýðý bu çifte etki, optimum performans için kas ve beyine dengeli bir enerji teminini destekliyor. Saðlýk ve Performansa Faydalarý Glisemik indeks (GI) kavramý, beslenme rejimindeki farklý CHO kaynaklarýnýn sýnýflandýrýlmasýna yönelik bir araç olarak ortaya konuluyor. Bu yöntemin, temelde kullanýlabilir yani tamamýyla sindirilebilir, CHO yu temin neden gýda ve içecekler için geçer- CargillHaberler - Çocuklarýn bin yýllýk hayali gerçek oldu 19

12 Beslenme açýsýndan önemi li olduðu varsayýlýyor. Buna göre düþük GI karbonhidratlarý yavaþ sindirilen, emilen ve düþük bir glisemik tepkiye neden olan karbonhidratlar olarak sýnýflandýrýlýrken, yüksek GI karbonhidratlarý hýzlý sindirilmekte ve yüksek bir glisemik tepki göstermektedir. Yemek öðünü sonrasýndaki yüksek kan glukozu artýþlarý ve ayrýca uzun süreli yüksek kan glukoz seviyelerinin, bireyler belirli bir kilo fazlasý ve insülin duyarsýzlýðý geliþtirdikten sonra saðlýk üzerinde olumsuz bir etkiye yol açabileceði düþünülüyor. Bu bakýmdan, yemek öðünü sonrasý düþük kan glukoz tepkileri ile sonuçlanan gýdalar, kardiyovasküler hastalýk ve diyabet gibi belirli kronik hastalýklara iliþkin risk faktörlerinin azaltýlmasýna yardýmcý oluyor. Cargill, gýda ve içeceklerde hem glisemik hem de insülinemik tepkinin düþürülmesine yardýmcý olabilen bir yavaþ sindirilebilir þekerli tatlandýrýcý olan Xtend TM Ýzomaltuloz u buna iliþkin olarak geliþtirdi. ketilmesi insülini önemli ölçüde artýrmaktadýr. Bunu sýklýkla, hipoglisemi geri tepmesi ve performans bozukluðuizlemektedir. Karbonhidratýn sindirilebilirliðindeki farklýlýklar konusunda artan bilinç, vücuda kontrollü glukoz alým hýzý, genel þeker tüketiminin azalmasý, diþ çürümesi veya diþ oyulmasýnda azalma, Ýzomaltuloz un etkin olarak kullanýldýðý tüketici ihtiyaçlarýndan bazýlarýdýr. Ýþte bütün bu ihtiyaçlara, yavaþ sindirilebilen þeker Ýzomaltuloz, baskýlanmýþ þeker düzeyi ve insülin tepkisi, diþ saðlýðý ve uzun süreli karbonhidrat temini, optimum fiziksel ve zihinsel performans açýsýndan cevap veriyor. Geniþ bir uygulama alaný var Ýzomaltuloz, sakkarozun yarýsý kadar bir tatlýlýk düzeyi ile orta derecede bir tada sahip. Ayrýca iyi ýsý ve asit stabilitesi ve düþük nem çekicilik özellikleri ile de ayýrt edilebiliyor. Ýndirgen þekerdir ve dolayýsýyla Maillard kahverengileþtirme reaksiyonlarýnda rol alýyor. malarýnda kullanýlýr. Spor ve fitness içecekleri, enerji içecek ve tabletleri, tahýllar ve tahýllý barlar, yemeðin yerini alan maddeler, sütlü içecekler, yoðurt ve diþ dostu þekerlemelerin yapýmýnda kullanýlýr. Japonya da gýda olarak kabul görüyor AB de, Ýzomaltuloz a gýda ambalaj etiketi üzerinde aþaðýdaki ibarenin kullanýlmasý ile birlikte yeni bir gýda (novel food) olarak izin veriliyor: Ýzomaltuloz bir glukoz ve fruktoz kaynaðý. ABD de izomaltuloz, Ýyi Üretim Uygulamalarý uyarýnca kullanýma yönelik GRAS statüsüne sahiptir. Japonya da, Ýzomaltuloz gýda olarak kabul ediliyor. Ýnsanlarýn beslenmesi konusunda küresel bir lider olarak Cargill, müþterileri için farklý bir deðer oluþturmak ve tüketicilerimize beklentilerini karþýlayacak seçenekleri temin etmek amacýyla, beslenme ve doðru duygusal profile sahip farklýlaþtýrýlmýþ tatlandýrýcý çözümlerini sunuyor. Cargill çözümleri Normalden hýzlý sindirilen karbonhidratlarýn tüketilmesiyle iliþkili kan glukozundaki yükselme ve düþmelerin önlenmesine yardýmcý olur. Tüketici ihtiyaçlarý doðrultusunda geliþtirildi Kan þekeri ve yað seviyelerinde beslenmenin yol açtýðý dalgalanmalardan kaçýnýlmasý, gün boyunca enerji seviyelerini kontrol etme olanaðý, hýzlý sindirilen karbonhidratlarýn tü- Xtend TM Ýzomaltuloz, þekere çok benzeyen bir tat. Dolayýsýyla, þekerin kullanýldýðý geniþ bir yelpazedeki gýda ve içecek uygula- Kan ve beyin için uzun süreli glukoz teminini destekleyerek fiziksel ve zihinsel performansýn optimum hale getirilmesine katkýda bulunur. Araþtýrmalar, düþük glisemik yük içeren bir beslenmenin daha düþük diyabet riski ile iliþkili olduðuna iþaret etmektedir. Yavaþ sindirilebilen tatlandýrýcýlar düþük glisemik yüklü bir beslenme rejimine önemli katký saðlayabilir. Yüksek glisemik karbonhidratlara göre daha düþük bir insülin tepkisi ortaya çýkarýr, diþ dostudur. Fermente edilebilir þeker ve karbonhidratlarýn Ýzomaltuloz la deðiþtirilmesi, gýda ve içeceklerin diþ saðlýðý potansiyelinin geliþtirilmesine yardýmcý olur. 20 CargillHaberler - Çocuklarýn bin yýllýk hayali gerçek oldu CargillHaberler - Çocuklarýn bin yýllýk hayali gerçek oldu 21

13 Prof. Dr. H. Tanju Besler Fiziksel aktivite de Dengeli beslenme kadar önemli Türkiye yetersiz ve dengesiz beslenme sorunlarýyla karþý karþýya. Bu durumun düzeltilmesi için gýda sanayii ve devletin sorumluluklarýnýn yanýnda, tüketicinin de beslenme konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Günümüzde dünyanýn birçok yerinde beslenme ve beslenmeye baðlý saðlýk problemleri yaþanýyor. Bu problemlerin bir kýsmý aþýrý beslenmeden, bir kýsmý yetersiz beslenmeden kaynaklanýyor. Ama sorunun baþka bazý ortak noktalarý da var. Bunlar; tüketicinin beslenme konusundaki bilinç düzeyi, yaþam tarzý ve fiziksel aktivite eksikliði. Biz de ilk sayýmýzda, Cargill in insan beslenmesinde liderlik hedefinden yola çýkarak beslenme konusunu ele aldýk. Beslenme alanýnda Türkiye nin sayýlý uzmanlarýndan olan ve yine bu alanda birçok öðrenci yetiþtiren bir bilim adamý olan, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Baþkaný Prof. Dr. H. Tanju BESLER ile konuyu enine boyuna konuþtuk. Beslenme, beslenme ilintili hastalýklar, obezite ve bunlarýn çözümüne dair birçok konuyu sade bir dille bize açýklayan Prof. Dr. Besler; konunun çok taraflý olduðunu ve hem gýda sanayine hem de devlete beslenme ve beslenme kaynaklý saðlýk sorunlarý konusunda çok büyük görevler düþtüðünü belirtti. Türkiye de beslenmeye baðlý saðlýk sorunlarýnýn bulunduðu görülüyor. Bu nedenle önce þu soruyla baþlayalým. Beslenme nedir? Bir toplumun geleceði ancak saðlýklý bireyler, saðlýklý nesiller ve dolayýsýyla saðlýklý bir toplumla mümkün olabilmektedir. Saðlýklýlýk halinin devam etmesi ve saðlýðýn geliþtirilmesinde çevresel faktörlerin en baþýnda beslenme ve fiziksel aktivite gelmektedir. Beslenme, en yaygýn kullanýlan anlamda bireyin büyüme, geliþme ve uzun süre saðlýklý ve üretken bir yaþam sürmesi için ihtiyacý olan makro ve mikrobesin öðelerini almasý eylemi olarak tanýmlanabilir. Ýnsan beslenmesinde makrobesin öðeleri genellikle organizmanýn enerji ihtiyacýnýn karþýlanmasýnda rolü olan karbonhidrat, protein ve yað olarak tanýmlanýr. Mikrobesin öðeleri ise vücudun enerji ihtiyacýnýn karþýlanmasý süreçlerinde çok önemli olmakla birlikte aslen baþka fonksiyonlar için, örneðin baðýþýklýk, sinir, dolaþým sistemleri gibi vücudun diðer önemli fonksiyonlarýna yardýmcý olan vitaminler, mineraller ve vitamin benzeri maddeler olarak tanýmlanmaktadýr. Bu kavram içersinde yer almadýðý halde vücudumuz fonksiyonlarý açýsýndan olmazsa olmazlardan bir diðeri ise su dur. Ýnsan vücudunun tüm besin maddelerine ihtiyacý vardýr. Burada hangi maddeden ne kadar alým yapýlacaðý önem kazanmakta. ABD Tarým Bakanlýðý nýn 1992 yýlýnda dengeli beslenmeye yönelik hazýrladýðý Beslenme Piramidi bu ihtiyacý gidermeye yönelik hazýrlanmýþtý. Bize Beslenme Piramidi nden ve nasýl yeterli ve dengeli beslenmemiz gerektiðinden bahseder misiniz? Beslenme saðlýklý yaþam için çok önemlidir. Bu nedenle besin öðesi alým düzeyleri konusunda büyük çalýþmalar yapýlmaktadýr. Yapýlan çalýþmalar da sürekli yenilenmekte ve gerektiði her noktada konuya yönelik yenilenme süreçleri iþlemektedir. Beslenme Piramidi konusuna gelince, dünya üzerindeki birçok ülke kendisine yönelik deðiþik beslenme normlarý ve piramitleri geliþtirmektedir. Türkiye de Saðlýk Bakanlýðý nýn da kabul ettiði ve birçok yerde beslen- Sohbet Birçok ülke kendisine yönelik deðiþik beslenme normlarý ve piramitleri geliþtirmektedir. Türkiye de ise Saðlýk Bakanlýðý nýn da kabul ettiði ve birçok yerde beslenme piramidi yerine kullandýðý dört yapraklý yonca kullanýlmaktadýr. 22 CargillHaberler - Prof. Dr. H. Tanju Besler CargillHaberler - Prof. Dr. H. Tanju Besler 23

14 ABD de son düzenlemeyle birlikte besin piramidine fiziksel aktivite de girdi. Besin piramidinde veya besin yoncasý gibi farklý yaklaþýmlarda genel vurgu farklý besin gruplarýnýn insan beslenmesindeki yeri ve önemini belirtmek amacý taþýyor. me piramidi yerine kullandýðý dört yapraklý yonca kullanýlmaktadýr. ABD de ise son düzenlemeyle birlikte besin piramidine fiziksel aktivite de girmiþtir. Besin piramidinde veya besin yoncasý gibi farklý yaklaþýmlarda genel vurgu farklý besin gruplarýnýn insan beslenmesindeki yeri ve önemini belirtmek amacý taþýmaktadýr. Besin gruplarýna baktýðýmýzda temelde: Et (kýrmýzý et, tavuk, balýk gibi kaynaklar), et ürünleri, kurubaklagiller ve yumurta; Süt ve süt ürünleri; Tahýllar (makarna, pirinç, buðday, yulaf, mýsýr gibi); Sebze ve meyveler; Yað ve þeker olmak üzere beþ gruba ayrýlmaktadýr. Buradaki temel yaklaþým besin öðelerinin bulunma miktarlarý ve fonksiyonlarýna göre oluþmuþtur. Saðlýklý, yeterli ve dengeli beslenme kavramý içerisinde bu besin gruplarýnýn hepsinden alýnmasý gereði açýktýr. Ancak alýnmasý gereken miktarlar yaþa, cinsiyete, fiziksel aktivite durumuna, fizyolojik süreç (büyüme-geliþme, gebelik, emziklilik gibi) gibi faktörler deðerlendirilerek belirlenmektedir. Bir baþka deyiþle beslenme biçimi ve diyet bireye özgü olmakta ve düzenlenmektedir. Ancak genel bir yaklaþýmla; saðlýklý ve yetiþkin bir birey için 3-5 porsiyon et ve ürünleri grubundan, 3-4 porsiyon süt ve ürünleri, 5-8 porsiyon tahýllar, 5-9 porsiyon sebze ve meyve ve uygun miktarda þeker ve yað alýmý önerilmektedir. Bu yaklaþýmla günlük kalorilik enerji alýmý söz konusu olup bu enerjinin %50-60 ý karbonhidratlardan, %15-20 si proteinden ve %30-35 i yaðlardan gelecektir. Ayrýca bu yaklaþým içerisinde total posa (lif) alýmý g, kolesterol alýmý mg düzeyinde olacaktýr. Ýnsan beslenmesinde yað ve þekerin yeri hakkýnda bize ne söylersiniz? Ýnsan beslenmesinde yað ve þekerin büyük önemi mevcuttur ve diyetle mutlaka alýnmalarý gerekmektedir. Saðlýklý bir diyette saf þeker dediðimiz monosakkaritlerin (glukoz, fruktoz, maltoz) toplam oraný, enerjinin hiçbir koþulda %10 undan fazlasýný geçmemelidir. Yað kavramýna gelince, bu oranýn enerjinin %30 ila %35 i arasýnda olmasý gereði hatýrlanýrken yað kavramý içerisinde dikkat edilmesi gereken hususlarýn varlýðý da hatýrlanmalýdýr. Trans yaðlar konusunda günümüzde saðlýðýn bozulmasýnda ve dolayýsýyla kalp-damar hastalýklarý, bazý kanser türleri gibi bazý hastalýklarýn oluþumunda önemli olduðunu biliyoruz. Dolayýsýyla trans yaðlarýn alým düzeyleri yine saðlýklý bir diyette hiçbir koþulda enerjinin %1-2 sini aþmamasý gerekir. Burada ne kadar az o kadar iyi felsefesiyle hareket etmek gerekir. Zaten bu bilimsel veriler ýþýðýnda diyette trans yaðlarýn gelmesi muhtemel besin kaynaklarýna yönelik ciddi iyileþtirmeler yapýlmaktadýr. Bunun en güzel örneði trans yað içermeyen margarin teknolojisinin geliþmiþ olmasý. Hayvansal kaynaklý ürünler genellikle kolesterol içerikleri nedeniyle dikkat edilmesi gereken besinlerimizdir. Ancak yukarýda verdiðimiz bir örüntüde kolesterol açýsýndan da bir problem oluþmasý beklenmekte olup günlük alým hiçbir zaman 300 mg düzeyini aþmamalýdýr. Diyet enerjisinin, %7-10 arasýnda doymuþ yað, %10 çoklu doymamýþ yað ve % 15 civarýnda da tekli doymamýþ yaðlardan gelmesi planlanmalýdýr. Bu kavram içerisinde tüm yað kaynaklarýnýn kullanýmý mümkün olabilmektedir. Ülkemizde beslenmeye baðlý ortaya çýkan hastalýklar nelerdir? Türkiye de halen %4.7 civarýnda hatta bazý bölgelerimizde %14 lere çýkan oranlarda yetersiz enerji ve protein alým sorunlarý mevcuttur. Çocuklarýmýzda %2.5 civarýnda boy kýsalýðý sorunlarýnýn olduðu son Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasýnda vurgulanmýþtýr. Gebelerimizin her üçünden bir tanesinde, okul çaðý çocuklarýnýn her beþinden bir tanesinde demir yetersizliði anemisi söz konusudur. Azýmsanmayacak oranlarda iyot alým yetersizliðine baðlý basit guatr vakalarýnýn olduðunu hatta bazý bölgelerde görülme sýklýðýnýn özellikle kadýnlarda %35 ler civarýnda olduðunu biliyoruz. Son yýllarda Saðlýk Bakanlýðý nýn her türlü çalýþmasýna raðmen kalsiyum ve D vitamini sorunlarýnýn varlýðý bilinmektedir. Bunlarýn tam tersi aþýrý beslenme ve fiziksel aktivite azlýðýna baðlý olarak kiloluluk ve þiþmanlýk (obezite) olgularýnýn varlýðý da bilinmektedir. Tüm dünyada olduðu gibi bizde de gerek çocuklarda gerekse de yetiþkinlerde obezite görülme sýklýðý artmaktadýr. Bu oran yetiþkinlerde %20 - %30 olup kadýnlarýmýzda daha yüksektir. Yine obezite oranýnýn, çocuklarýmýzda daha düþük olmakla beraber %14-20 civarýnda olduðunu biliyoruz. Günümüzde çok tartýþýlmakta olan bir konuya deðindiniz. Dediðim gibi basit þekerler (monosakkaritlerin) diyet enerjisinin en fazla %10 u olmalýdýr. Hatta bazý toplumlarda, genetik bazý nedenlerden dolayý diabet, kalpdamar hastalýklarýnýn fazla olduðu toplumlarda enerjinin %5 lerine kadar çekilebileceði konusunda bilimsel veriler mevcuttur. Beslenmenin biyolojik yönü olduðu gibi, psiko-sosyal yönü de mevcuttur. Çok saðlýklý bir besin üretebilirsiniz ama hiçbir koþulda beðenilmeyebilir. Dolayýsýyla tam da bu anlamda saðlýk açýsýndan hiçbir zararý olmayan bazý sentetik veya doðal tatlandýrýcýlarý kullanabilirsiniz ve kullanmalýsýnýz. Ayrýca diabetli bireylerde bunlarý kullanmak neredeyse zorunlu olabilir. Yine günümüzde glisemik indeks ve glisemik yük gibi kavramlar da önem kazanmaktadýr. Diyetin total glisemik yükünün düþük olmasý diabet, kalp damar hastalýklarý gibi beslenme ilintili hastalýklarýn daha az görülmesine neden olabilecektir. Glisemik indeksi düþük besinler yine ayný kavram içerisinde deðerlendirilebilecektir. Günümüzde kan þekerinin yükselmesini daha ýlýmlý yapan bazý bileþenlerde mevcuttur. Örneðin inülin, maltodekstrin, maltitol, mannitol gibi yapýlarýn da çok amaçlý kullanýmlarý söz konusu olabilmektedir. Kalsiyum emilimini ve kemiðe geçiþini arttýrýrken, kan þekerini istenen fizyolojik aralýkta tutarken, baðýþýklýk sistemi üzerinde bazý olumlu etkileri söz konusu olabilmektedir. Aslýnda iþte tüm bunlarýn yaygýn olarak kullanýmlarýnýn da tüketicinin aydýnlatýlmasýyla çok iliþkili olduðunu unutmamak gerekir. Bildiðiniz gibi CARGILL küresel anlamda insanlarýn daha saðlýklý beslenmesine odaklanmýþ ve bu anlamda sürekli AR-GE faaliyetleri yürüten bir þirket. Bu yönüyle CARGILL hakkýndaki görüþleriniz neler? Sohbet Obezite ve diðer beslenme ilintili hastalýklar ile þeker tüketimi arasýnda ne tür bir baðýntý var? Gýdalardan alýnan þekerin, daha yavaþ sindirilmesinin saðlýk açýsýndan ne gibi faydalarý vardýr? Cargill, 1800 lü yýllarýn ikinci yarýsýnda Amerika da kurulmuþ önemli bir firma. Altmýþýn üzerinde ülkede aktif olarak faaliyette ve çok çeþitli alanlarda çalýþýyor. Soya fasulyesi ve soya ürünleri üretirken, soyadan E vitamini üretiyor. Mýsýrdan alkol ve fruktoz üretimi var. Ayrýca saðlýk açýsýndan beyaný yapýlabilecek oligofruktoz gibi birçok ürün de ürettiðini biliyorum. AR-GE ye büyük kaynaklar ayýrdýðýný okuyorum. Türkiye de ciddi yatýrýmlarý var ve ciddi istihdam oluþturuyor. 24 CargillHaberler - Prof. Dr. H. Tanju Besler CargillHaberler - Prof. Dr. H. Tanju Besler 25

15 8 Yýl içinde 700 milyon dünyalýnýn daha obez olmasý bekleniyor Küresel soruna, küresel çözüm Ar-Ge Obezite problemi; bireyleri de aþan bir þekilde küresel bir halk saðlýðý tehdidi olmaya devam ediyor. Öyle ki, Dünya Saðlýk Örgütü, obezite hastalýðýný çaðýmýzýn en önemli salgýný olarak ilan etti. Tüm dünyada korkutucu boyutlara ulaþan obezite sorunu için, Cargill araþtýrýyor, çözüm üretiyor. Özellikle genç nüfus için önemli bir sorun olan obezitenin neden olduðu diabet ve kalp hastalýklarýnýn görülme yaþýnýn 50 li yaþlardan 30 lu yaþlara düþeceði tahmin ediliyor. Toplumlar zaman geçtikçe daha hareketsiz hale geliyor. Bu nedenle obezite ile savaþta düþük kalorili fonksiyonel gýdalarýn önemi artýyor. Gýdalarýn fonksiyonel hale getirilmesiyle beraber gelecekte birçok gýda, düþük yaðlý, düþük kolesterollü, düþük tuz ve þeker oranlarýna sahip olacak ve daha saðlýklý hale gelecek. Yine yakýn bir gelecekte fast food ürünleri bile daha saðlýklý olacak. Bu amaca yönelik olarak Cargill, özel bir yað üretiyor, Coca Cola için de þeker oranýný azaltmak için kalorisi sýfýr yeni bir doðal þeker geliþtirdi. Meyve sularý için geliþtirdiði þekerlerde kalori yarý yarýya azalýyor. Cargill in araþtýrmalarý sonucunda ortaya çýkardýðý ürünlerinden amaç, düþük kalorili bir beslenme ve doðal bir ürün sunmanýn yanýnda küresel salgýn obeziteye karþý gýda sanayine etkili çözümler sunmak. TÜBÝTAK tarafýndan ekim ayýnda gerçekleþtirilen Uluslararasý Gýda ve Beslenme Kongresi nde de fonksiyonel gýdalarýn bu önemi ortaya kondu. Kongreye katýlan uzmanlarýn anlatýmýyla fonksiyonel gýdalar; besinlerdeki tuzun ve þekerin azaltýlmasýný, yaðlarýn daha saðlýklý hale getirilmesini saðladýðý gibi kolesterolü ve tansiyonu düþürme, sindirim sistemini iyileþtirme gibi pek çok yarar saðlýyor. Gýdalardaki zararlý maddelerin çýkarýlarak ya da yerine saðlýklý maddeler eklenerek saðlýða yararlý hale getirilmesi olarak açýklanan fonksiyonel gýdalar, hem düþük kaloriyi vaad ediyor hem de vücut için gereken saðlýklý maddelerin maksimum alýnmasýný saðlýyor. Fonksiyonel ürün çalýþmalarý Gýdalarýn fonksiyonel hale getirilmesi için bazý aþamalardan geçmesi gerekiyor: Yoðurt, meyve suyu, margarin gibi gýda ve içeceklere C vitamini, kalsiyum, bitkisel steroller (sebze ve meyvelerin içinde bulunan temel maddeler) gibi belli hammaddeler katýlýyor. Gerektiðinde de içeceklerin içindeki þeker ve yað azaltýlýyor. Bunlara yeni alternatif maddelerle eþlik ediliyor. Bilim adamlarý yaptýklarý araþtýrmalarda alternatif tuz geliþtirdiler. Bildiðimiz sodyum klorür olan klasik tuz tansiyonu yükseltir. Geliþtirilen alternatif tuzda sodyum yerine potasyum klorür kullanýlmaktadýr. Uluslararasý Gýda ve Beslenme Kongresi TÜBÝTAK MAM Gýda Enstitüsü tarafýndan bu yýl 2. si düzenlenen Uluslararasý Gýda ve Beslenme Kongresi nde; Gelecekte nasýl beslenmeliyiz? Hangi gýdalar saðlýðýmýzý olumlu etkilerler? Geleceðin gýdalarýnýn üretiminde kullanýlacak yeni teknikler nelerdir? gibi sorulara cevap arandý Ekim tarihlerinde Ýstanbul Harbiye Askeri Müzesi nde düzenlenen kongrenin bu yýlki temasý Gelecek için Gýda oldu. Cargill Türkiye nin de sponsor olduðu kongrede, Cargill Avrupa dan dünyaca ünlü iki bilim adamý, Dr. Fred Brouns ve Aline Adam da çeþitli sunumlar yaptý. Kongreye katýlan Hollanda Maastricht Üniversitesi Beslenme ve Toksikoloji Araþtýrma Enstitüsü, Ýnsan Biyolojisi Bölümü Araþtýrmacý Öðretim Üyesi, ayný zamanda Cargill Avrupa Beslenme Bilimleri yöneticisi Dr. Fred Brouns ile Cargill Avrupa Araþtýrma ve Geliþtirme Merkezi Araþtýrmacýsý Aline Adam, fonksiyonel gýdalar ve geleceði hakkýnda bilgi verdiler. Dr Fred Brouns; Birçok bilimsel çalýþma, gýda bileþenlerinin seçili biyo-göstergeler üzerinde farklý etkiler yarattýðýný göstermektedir. Bu durum, günlük diyet içinde negatiflerden kaçýnýlmasýnýn ve pozitiflerin artýrýlmasýnýn önerilmesine neden olmuþtur. Ýkinci grupta yer alan ürünlere genellikle fonksiyonel gýda maddeleri denmekte ve besin maddelerinde bulunan normal besin deðeri ve önerilen dozda kullanýldýðýnda saðlýða faydalý olan dýþýnda saðlýðý destekleyici normal bir diyetin parçasý olan gýdalar veya içecekler olarak tanýmlanmaktadýr dedi. Fonksiyonel gýdalarýn insan saðlýðýna çok büyük katkýlarý var. Örneðin; pek çok toplumda aþýrý bir tuz tüketimi var. Bu durum da hipertansiyonu tetikleyerek kardiyovasküler hastalýklara yol açýyor. Sonuç olarak binlerce kiþinin ölümüne neden oluyor. Ýþte tüm bunlar gýda endüstrisini harekete geçirip gýdalarda tuzun azaltýlmasý ya da saðlýklý yaðlarýn kullanýmýyla ilgili araþtýrmalar yapmaya yöneltti. Tabii gýda endüstrisi bu tip fonksiyonel ürünleri çýkarýrken besinlerin tadýný deðiþtirmemeye de özen gösteriyor. Cargill Avrupa Araþtýrma ve Geliþtirme Merkezi Araþtýrmacýsý Aline Adam ise, Araþtýrmalar, batý ülkelerindeki kalp ve damar hastalýklarý ile kanserin oluþumunu artýran en önemli unsurun uygunsuz yaþam biçimi olduðunu göstermiþtir diye ekledi. 26 CargillHaberler - Küresel soruna, küresel çözüm CargillHaberler - Küresel soruna, küresel çözüm 27

16 Bir vakýf Bin miras Çevresine sahip çýkan insan, doða ve kültür arasýndaki etkileþimi doðru yönlendiren ve yaþatan insandýr. Bugün ÇEKÜL, çevresine sahip çýkan gönüllüsüyle çoðumuzun aklýna dahi getirmediði çevre ve kültür konularýnda gündem oluþturmaya devam ediyor yýlýndan beri, doðal ve kültürel varlýklarýn gerçek sahibi olan yerel halka dayalý ve halktan gücünü alan, gönüllülerinin bilgi ve birikimiyle baðýmsýzlýðýný koruyan, gerçek bir sivil bir toplum kuruluþu ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Deðerlerini Koruma ve Tanýtma Vakfý). Vakýf, ülkemizin, 50 li yýllardan bu yana karþý karþýya olduðu kültürel kimlik bunalýmýnýn yaný sýra çevre sorunlarý altýnda da ezilmeye baþlamasý karþýsýnda, geçmiþten günümüze ve geleceðe uzanan deðerlerimize sahip çýkmak ve çevre ve kültür öncelikli bir gündem oluþturmak amacýný taþýyor. Önceliði, doðal ve kültürel çevreyi bir arada var etmek için ürettikleri kent-havza-bölgeülke ölçeðinde bütüncül koruma ve kalkýnma projeleri nin uzun soluklu olabilmesi ve güçlü bir sivil katýlým ile yürüyebilmesi. Kurucu baþkan Prof. Dr. Metin Sözen, ÇE- KÜL ün bu vizyonunu þu sözleriyle açýklýyor: Çekül Vakfý nýn önceliði, doðal ve kültürel çevreyi bir arada var etmek için ürettikleri kent-havzabölge-ülke ölçeðinde bütüncül koruma ve kalkýnma projeleri nin uzun soluklu olabilmesi ve güçlü bir sivil katýlým ile yürüyebilmesi. Mimar Sinan Envanteri Kültür - çevre Mimar Sinan ýn dünyaya malolmuþ eserlerinin en ünlüleri arasýnda bulunan Süleymaniye Camii (üstte) ve Edirne Selimiye Camii (Saðda). Kamuoyu duyarlýlýðýný güçlendirerek, kaybolmaya yüz tutmuþ geleneksel deðerlere ve kimliklere sahip çýkýlmasýný saðlamak, bu varlýklarý özgün niteliðine dokunmadan, benzersiz kimliðini bozmadan ortaya çýkarmak, korumak, iyileþtirmek, çaðdaþ bir anlayýþla iþlevlendirmek ve yaþatmak, bir miras, bir belge olarak geleceðe aktarmak Doðal kaynaklarý, tarihsel kültürel mirasý ve insaný bir bütün olarak ele alan ÇEKÜL, kuruluþundan bu yana doðal ve kültürel çevreyi korumak için, en küçük birimden en büyüðe doðru açýlan, kent-havza-bölge-ülke ölçeðinde projeler geliþtiriyor ve uyguluyor. Projelerini yaþama geçirirken, toplumun tüm kesimlerinin ortak bir amaç doðrultusunda ve güç birliði içinde katýlýmlarýna öncülük ederek, bu kesimler arasýndaki eþgüdümü saðlýyor. Bir baþka deyiþle kamu-yerel-sivilözel birlikteliðine öncelik veriyor. ÇEKÜL ün ilkelerine gönülden inanmýþ gönüllülerinin katkýlarý, projelerin ana kaynaðýný oluþturuyor. Ayrýca ÇEKÜL ün geniþ katýlýmlý proje ve danýþmanlýk gelirlerinden ve baðýþlardan elde edilen kaynaklar projelerin hayata geçirilmesini saðlýyor. Tarihi Çekül Evi ÇEKÜL Vakfý, proje ve çalýþmalarýný Beyoðlu nun arka sokaklarýndaki ÇEKÜL EVÝ nden, yani 19. yüzyýl Ýstanbul undaki renkli kozmopolit kültürün en canlý örneklerinden biri olan 120 yýllýk bir yapýdan yürütüyor. Keþfedildiðinde hüzün verici durumda iken, özenli bir restorasyondan sonra özgün kimliðine yeniden kavuþturulan binaya, ÇE- KÜL Merkez ofisi olarak yeniden iþlev kazandýrýlýyor. Binanýn ilk mimarýnýn kimliði bilinmiyor. Sakinlerinin kayýtlarý ise 1889 yýlýndan baþlýyor da tütüncü Constantin Triandafilis, 1892 de hekim Djivanian ýn, sonraki yýllarda da pek çok meslekten insanýn oturduðu bu yapý ve çevresinde yarým yüzyýldan uzun bir süre Rum ve Ermeni ler yaþamýþ. O tarihlerde Beyoðlu, Kamer Hatun Mahallesi, Margarit Sokaðý olarak bilinen Ekrem Tur Sokak taki ÇEKÜL EVÝ, bugün gönüllü bir kuruluþun hareketli ortamýna ev sahipliði yaparken bir yandan da bir zamanlarýn Pera kent dokusunun ve geleneksel sivil mimarisinin özgün örneði olarak yaþýyor. ÇEKÜL EVÝ, vakfýn merkez binasý iþlevinin yaný sýra, kimi zaman yýllar önce burada yaþamýþ bir sakinini konuk ediyor, hatta bazen burada doðmuþ olan insanlarýn ziyaretiyle anýlarýný tazeliyor. Doðal Çevre Çalýþmalarý ÇEKÜL bugüne kadar, doðal koruma baþlýðý altýnda, aðaçlandýrmadan biyolojik çeþitliliðe, erozyonla mücadeleden özel bitki ve aðaç türlerinin korunmasýna dek uzanan birçok çalýþmaya imza attý. ÇEKÜL ün ilk etkinliði olan 92 Ormanlarý projesi, Türkiye nin en yaygýn sivil katýlým- Sinan ýn mirasýna saygýyý egemen kýlmak için, Aðýrnas tan baþlayan uzun yürüyüþ, ÇEKÜL Vakfý çatýsý altýnda eyleme dönüþtü ve ortaya Sinan a Saygý Projesi çýktý. Sinan ýn simge deðerinden yararlanarak, mimarlýk mirasý baþta olmak üzere tüm kültürel deðerlere duyarlýlýðý arttýrmayý amaçlayan proje kapsamýnda, yazmalarda adý geçen 400 den fazla eser ÇEKÜL tarafýndan Mimar Sinan Envanteri nde toplandý. 28 CargillHaberler - Bir vakýf bin miras CargillHaberler - Bir vakýf bin miras 29

17 Bir vakýf Bin miras Kültür - çevre ÇEKÜL bugüne kadar, doðal koruma baþlýðý altýnda, aðaçlandýrmadan biyolojik çeþitliliðe, erozyonla mücadeleden özel bitki ve aðaç türlerinin korunmasýna dek uzanan birçok çalýþmaya imza attý yýlýnda baþlayan, Kentler Çocuklarýndýr Kültürel Eðitim Programý, 2007 yýlýnda Tarihi Kentler Birliði ile daha geniþ bir kapsama ulaþtý. lý projesi olarak da bir ilk oldu. Onu, bugün de 800 bin katýlýmcýnýn desteðiyle sürmekte olan 7 Aðaç Ormanlarý projesi izledi. Kâðýttan Ormanlar, Van-Bahçesaray Kýrsal Kalkýnma Programý, Niksar Ekolojik Tarým Çalýþmasý gibi projeler diðer doðal çevre koruma projeleri arasýnda yer alýyor. Kültürüne sahip çýk 1975 yýlýnda Safranbolu da kývýlcýmlanan koruma çalýþmalarý, ÇEKÜL ün kurulmasýyla Kendini Koruyan Kentler projesiyle yaygýnlýk kazandý yýlýnda ÇEKÜL ün öncülüðü ve eþgüdümüyle kurulan Tarihi Kentler Birliði yle 228 yerleþim yerine ulaþtý. Bunu, Kentler Çocuklarýndýr Kültürel Eðitim Programý, 7 Bölge 7 Kent, Barýþan Kentler, Kaleli Kentler, Köyler Yaþamalýdýr, GAP Bölgesi nde Kültürel Mirasý Geliþtirme Programý, Sinan a Saygý ve Ýpek Yolu, Kültür Yolu baþlýklarý altýnda bir projeler bütünü izledi. Bu projeleri destekleyen Çevre Kültür Evleri, Kent Atölyeleri, Kent Müzesi ve Arþivleri gibi çalýþmalar da, yerel halkýn yerinden koparýlmadan kimliðine sahip çýkmasýný amaçlýyor. Doða-Kültür Birliði Akarsu havzalarý en yoðun yerleþim alanlarý olarak öne çýkarken, havzalarda yer alan yerleþim birimleri de ortak özellikleri paylaþýrlar. ÇEKÜL ün havza boyutunda koruma ilkesi, havzalardaki küçüklü büyüklü yerleþimlerin, ortak doðal ve kültürel çevrelerini bütüncül bir yaklaþým ve eþgüdümle ele alarak, gerçekçi ve bilimsel bir temele dayandýrmaktadýr. Kelkit Havzasý Kalkýnma Birliði ve Güneydoðu Anadolu Kültürel Miras ve Turizm Kalkýnma Birliði projeleriyle somut sonuçlara ulaþan bu yaklaþým, Antalya da Akseki-Ýbradý ve Elmalý-Kaþ-Finike, Batý Anadolu da Çanakkale, Bakýrçay-Gediz- Büyük Menderes-Küçük Menderes, Doðu Anadolu da Yukarý Çoruh, Yukarý Fýrat ve Arpaçay havzalarý çalýþmalarý ve Batý Karadeniz Havzasý Kalkýnma Birliði nin kurulmasý giriþimleriyle sürüyor. Hedef eðitim Okullarda çevre eðitimi çalýþmalarý, çevre seminerleri, üniversite öðrencileri için Yerinde Mimarlýk Yaz Okullarý, önemli günleri anma etkinlikleri ve kent belgeselleri, ÇE- KÜL ün eðitim projeleri kapsamýnda yer alýyor yýlýnda baþlayan, çocuklarýn kentlilik bilinci ve kültürel kimlik duygularýnýn geliþmesi, yaþadýklarý kentin kültürel zenginliðinin farkýna varmasý, kentlerinin birer Kültür Elçisi olmasýný amaçlayan Kentler Çocuklarýndýr Kültürel Eðitim Programý, 2007 yýlýnda Tarihi Kentler Birliði ile daha geniþ bir kapsama ulaþtý. Bu programýn ana hedefi ise; kültürel eðitimi, eðitim kuruluþlarýnýn, eðitimcilerin ve yerel yönetimlerin önceliði haline getirmek ve yaygýnlaþtýrmak. Yerel gönüllüler ÇEKÜL ün çekirdeðini gönüllüler oluþturuyor. Çalýþmalar, Anadolu nun dört bir yanýna daðýlmýþ olan 800,000 gönüllü, 106 yurt içi ve 10 yurt dýþý temsilciyle sürdürülüyor. Kelkit Platformu ve Tarihi Kentler Birliði de, örgütlenme projeleri kapsamýnda ÇE- KÜL ün Türkiye ye kazandýrdýðý en anlamlý oluþumlardan biri. Kamu-yerel-sivil-özel birlikteliði ilkesi doðrultusunda gerçekleþtirilen bu çalýþmalarda, yerinde korumanýn gerekliliðine dikkat çeken, model sunan ya da geliþtiren, eþgüdümü saðlayan, eðitim ve danýþmanlýk veren çalýþmalar yapýlarak, özellikle yerel yönetimler harekete geçirildi, yerel ve merkezi güçlerin desteði saðlandý. Tüm çalýþmalarýnda yerel halkýn varlýðýný temel alan ÇEKÜL, bireylerin kendi sorunlarýna sahip çýkarak örgütlenmelerini ve kendi çözümlerini üretmelerini amaçlýyor. Taný, sahiplen ve koru Korumanýn ön koþulu sahiplenmek, sahiplenmenin ilk adýmý ise tanýmaktýr. Bu ilkeden hareketle ÇEKÜL, Anadolu da sivil harekete yön veren gönüllü insanlarýn eylemlerini, bunlarýn sonuçlarýný, bilinç ve katýlým oluþturmaya yönelik etkinlikleri, tanýtým programýna alýyor. Tüm bunlarý web sitesi (www.cekulvakfi.org.tr) üzerinden geniþ kitlelere duyuruyor. Bu ilkeyle, araþtýrmacýlara ve doðakültür severlere açýk ÇEKÜL Evleri ndeki Belge-Bilgi Merkezi nde ve yerelde oluþturulan yazýlý-görsel arþivler, sayýsý giderek artan kent belgeselleri, korumaya dönük broþür ve kitapçýklar, çevre ve kültür aðýrlýklý yayýnlarý ile bizi var eden deðerlerin tanýtýmýna öncelik tanýyor. Merkezde de, Anadolu Araþtýrmalarý ve Uygulamalarý Merkezi, arþiv ve kütüphane olarak hizmet ediyor. Kentler Çocuklarýndýr Kültürel Eðitim Programý nýn ana hedefi; kültürel eðitimi, eðitim kuruluþlarýnýn, eðitimcilerin ve yerel yönetimlerin önceliði haline getirmek ve yaygýnlaþtýrmak. 30 CargillHaberler - Bir vakýf bin miras CargillHaberler - Bir vakýf bin miras 31

18 Yaratýcýlýða önem veren, farklýlýðý, deðerlendiren ve yüksek performansý hedefleyen bir þirkette li olmalýsýnýz Çünkü Cargill de baþarýlý olmanýzý amaç edinmiþ bir yaklaþým, elinizden gelenin en iyisini yapabilmenize yardýmcý olmaya odaklanmýþ program ve uygulamalar bulursunuz Cargill Türkiye, gerçek bir iþ ortaðý gibi hareket eden ve müþterilerinin farklý çözümler üretmesine yardýmcý olan bir yaklaþým sergiliyor. Bunun anlamý güvenilir, yaratýcý ve giriþimci olmaktýr. Bunun anlamý, yapýlan iþe deðer katmaktýr. Peki Cargill de bu yaklaþýmý sergileyecek adaylarýn iþe alým süreci nasýl iþliyor? Adaylarýn öncelikle, þirketin liderlik modeline uymalarý gerekiyor. Cargill in liderlik modelinin kalbini ise: doðruluk, inanç, cesaret ve bilgi oluþturuyor. Bir Cargill li, bu dört unsurun dýþýnda baþka özellikleri de bünyesinde birleþtiriyor; Takým içerisinde çalýþmaktan hoþlanan, iþ biriminin baþarýsýna destek veren, diðer çalýþanlara yardýmcý, ast üst iliþkisinde samimi olan, dürüstlüðü önemseyen, açýk ve net görüþünü paylaþabilen, fikir tartýþmalarý yapabilen, söz ve sorumluluk sahibi özgür ve prensipli Cargill liler. Evet, bu Cargill liler yediðiniz gýdayý geliþtirmek için yeni ürünler keþfediyorlar. Daha saðlýklý nesillerin beslenmesi ve geliþmesi için çalýþýyorlar. Ve nereye bakarsanýz bakýn, Cargill çalýþanlarýnýn müþteriler, üreticiler ve topluluklar ile el ele, fikirleri ve insanlarý geliþtirmeye çalýþtýðý görülüyor. Ýþe alým süreci nasýl baþlýyor? Ýþe alým sürecinde iþgücü planlamasý doðrultusunda ve ayný zamanda açýlan pozisyonlar için içeride yapýlan iç transfer (job posting) açýk pozisyonun içeride duyurulmasý ile baþlýyor. Ýçeriden açýlan pozisyona uygun bir çalýþan bulunamaz ise dýþarýda arama süreci baþlýyor. Ýlanlarýn ve insan kaynaklarý þirketlerinin devreye girmesiyle baþvurular adresi üzerinden deðerlendirmeye alýnýyor. Mülakat süreçleri (görüþmeler, envanterler, vaka çalýþmalarý vs.) tamamlandýktan sonra uygun adayýn referans araþtýrmasý yapýlýyor ve tüm sürecin olumlu devam etmesi halinde iþe alým gerçekleþtiriliyor. Ýþe alýmdan sonra Cargill ailesine katýlan yeni elemanýn oryantasyon programýna katýlmasý ve pozisyonuna özel entegrasyon programýný baþarýyla tamamlamasý gerekiyor. Geliþim planý, her bir Cargill çalýþanýnýn kariyer planlamasýna pozisyonuna ve bireysel ihtiyacýna göre oluþturuluyor. Bunlarýn yaný sýra iþ birimine özel herkese açýk eðitimler de düzenleniyor. Ayrýca, her iþ aile grubu (teknik, finans v.b) için hazýrlanmýþ olan ve farklý seviyelerde temel öðrenme programlarý da var. Cargill çalýþanlarýnýn geliþim süreci sadece eðitimlerle deðil, projelere katýlým, yurt dýþýnda kýsa veya uzun dönemli çalýþmalarla da destekleniyor. Geliþimin, kiþinin sorumluluðunda olduðunun altý çizilip, kendi kariyerlerini yönetme fýrsatý saðlanýyor. çalýþmak istiyorsanýz Cargill Türkiye, çalýþanlarýna yurt dýþýnda kýsa veya uzun dönemli çalýþma imkaný saðlýyor. Hem yapýlan iþgücü planlamasý ve kiþisel geliþim planlarýnýn bir uygulamasý olarak, hem de Cargill in dünyada uyguladýðý iç transfer açýk pozisyonlarýn tüm dünyada ilan edilmesi, çalýþanlara bu açýk pozisyonlara baþvuru imkaný saðlýyor. Yabancý dili çok iyi bilmek ve tabii ki çalýþanýn yöneticisinin onayýný almasý baþvurularýn ön þartlarý arasýnda yer alýyor. Kýsaca Cargill de çalýþanlarýn baþarýlý olmasýný amaç edinmiþ bir yaklaþým bulunuyor. Ofis içi eðitimden, kiþisel geliþim planlarýna; anýnda verilen geribildirimden güvenli iþyeri uygulamalarýna kadar çalýþanýn, elinden gelenin en iyisini yapabilmesine destek olmaya odaklanmýþ program ve uygulamalar bulunuyor yýlýndan bu yana Türk ekonomisi için katma deðer saðlayan Cargill Türkiye, bulunduðu yörelerin istek ve ihtiyaçlarýný göz önünde bulundurarak oluþturulan sürdürülebilir projeler kapsamýnda; çevre, saðlýk ve eðitim alanlarýnda pek çok ilke imza atmaya devam ediyor. Cargill çalýþanlarý þirketin kurumsal sosyal sorumluluk projelerine dahil olarak topluma fayda saðlama imkanýna da sahip oluyor. Ýnsan Kaynaklarý 32 CargillHaberler - Cargill li olmalýsýnýz

19 -

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ülkemizde 1935 yýlýnda faaliyete baþlayan niþasta sektörü, günümüze kadar sürekli geliþme içinde oldu. O yýllardan itibaren genç Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte büyüyen Niþasta Sanayi, 50 yýl gibi kýsa

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Tatlýlýðý Anlamak Prof. Dr. Funda Elmacýoðlu Marmara Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný TGDF Gýda Kongresi 2013 Yüzüncü yýla on kala Sektörel Terminoloji Kargaþasý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir.

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir. Doğru beslenme için karbonhidrat, yağ ve proteinler belirli oranlarda belirli miktarlarda düzenli olarak alınmalıdır. Alınan kalori verilen kaloriden fazla olduğu zaman kilo alımı başlar. Her gün yenilen

Detaylı

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz Diyetisyen Serap Orak Tufan İstanbul 2015 NEDEN OKULA GİDERİZ? PEKİ NEDEN YEMEK YERİZ? Hastalanmamak için Daha Güçlü olmak için Daha çabuk büyümek için Karnımızı

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL SAĞLIKLI BESLENME AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL 1 İNSANLAR NEDEN YEMEK YER 2 3 Sağlığın temeli yeterli ve dengeli (sağlıklı) beslenmedir. İnsan vücudunu bir arabaya benzetebiliriz;

Detaylı

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları SAĞLIKLI BESLENME GİRİŞ Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi Ana Gıda Grupları Meyve ve Sebzeler Hububat ve Bakliyat Süt ürünleri Nişasta, Şeker ve Yağlar Vitaminler ve Mineraller

Detaylı

BESLENME. Doç. Dr. Ferda Gürsel

BESLENME. Doç. Dr. Ferda Gürsel BESLENME Doç. Dr. Ferda Gürsel Genel Beslenme Kavramları Beslenmenin etkisi Sağlık Görünüş Davranış Ruh hali Diyette Besinlerin önemi Büyüme ve gelişme Enerji sağlar Metabolizmayı düzenler Sağlık ve Temel

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýnýn kýsa tarihi Mýsýr þuruplarý Nur Özkan: Mýsýr, çiftçiyi ayakta tutuyor Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði Cargill - Türkiye

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý gýda ürün etiketlerindeyenilik- hareketli mtarzlarýnýn teþviki - ürün ve porsiyon çeþitliliði - bilgilendirici tanýtým ve pazarlama

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Besin Gidaların Yararı ve Zararı

Besin Gidaların Yararı ve Zararı Besin Gidaların Yararı ve Zararı Yiyip içtiklerinizin sağlığınızı nasıl etkilediğini, ömrünüzü uzatıp uzatmadığını ya da sizi yavaş yavaş öldürüp öldürmediğini merak ediyormusunuz. Yiyeceklerin eksi ve

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

CHECK-UP NEDÝR? Bir baþka deyimle Genel Saðlýk Kontrolü, hiçbir þikayet ve hastalýðý olmasa dahi, kiþide mevcut olabilecek hastalýklarýn yada bu hastalýklarýn erken bulgularýnýn ve kiþide bulunan, gelecekte

Detaylı

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Ülkemizde halkın beslenme

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

www.nud.org.tr Baþkan dan Türkiye ekonomisi tüm sektörleri ile önemli bir büyüme kaydederken niþasta sektörü de bu büyümeye göz ardý edilemeyecek bir katký saðlýyor. Baþta gýda sanayi olmak üzere pek

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2011 TGDF Gýda ve Ýçecek Sektörü 2010 Envanteri Mahir Görür: Cargill gerçek bir okul Kolesterolünüz kontrol altýnda Sohbet: M. Savaþ Çýngýr Baþarýya aralanan kapý

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 Gýda güvenilirliði Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var Fark yaratmaya hazýr olun Eþeðin Türküsü Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr

Detaylı