fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM"

Transkript

1 VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM VOLVO FM11; YÜKSEK PERFORMANS, EKONOM VE I-SHIFT fianziman A IR NAKL YEN N ÇEK C S VOLVO ERDO ANLAR F LOSU VOLVO YA TERF ED YOR VOLVO HAYATIMI KURTARDI KAB N Ç GÜVENL K VOLVO PETROL OF S fib RL TAKS T ÖDEYEN KAMPANYA

2 VOLVO KAMYON MAGAZ N içindekiler #4/ CANLI YÜK NAKL YES Güney Afrikal et üreticisi Karan Beef do ru tipte bir kamyon filosu kullanman n de erini biliyor. fiirket birkaç y l önce Volvo ya geçifliyle yak t masraflar n bir anda yüzde 25 azaltt ; bu kazanç afl r rekabetçi Güney Afrika et pazar nda alt n madeni de erinde. D ER KONULAR: 4 A IR NAKL YEN N ÇEK C S VOLVO A rl klar ve boyutlar yla özel olan ve izin verilen ölçüleri aflan proje tafl malar nda kullan lan en uygun çekiciler, Volvo markal. Bu nedenle Erdo anlar Nakliyat, filosundaki Volvo say s n artt rmaya bafllad. 8 VOLVO HAYATIMI KURTARDI Hollandal Ton van Brakel hayat boyunca bir kamyon sürücüsü olarak çal flt. 16 Temmuz 2007 de hayat nda dramatik bir de iflim yafland. Bir konteyner bulundu u kabinin üzerine düfltü. 20 GELECE N SÜRÜCÜSÜ Kamyon sürücülerine büyük bir ihtiyaç oldu u yeni bir haber say lmaz. leri yafllardaki sürücülerin pek ço u emekliliklerine yaklafl yor ve tafl mac l k operatörleri umutlar n bu sürücülerin yerini alacak olan gençlere ba l yor. 19 GELECEK 23 BEN M VOLVO M 26 fib RL 28 VOLVO GÜNCEL VOLVO KAMYON MAGAZ N, Volvo Türk Ltd. Volvo fl Merkezi çerenköy mah. Engin Sok No:9 Kad köy stanbul Turkey Tel: Faks: Sahibi: Ulf Magnusson S. Yaz flleri Müdürü: Özlem Çopuro lu Yay n Haz rl k: Maya Bas n Yay n ve Matbac l k Ltd. fiti. shakpafla Cad. Kutlugun Sk. No:9 st.-türkiye Tel: Bask : Esen Ofset Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n. 3 ayda bir yay mlan r. Say 11 Volvo Kamyon Magazin dergisi T.C yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Fotograf ve bilgilerinin kullan m hakk Volvo Kamyon Magazin Dergisine aittir, izinsiz kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. L DERDEN Her zaman do ru hedef 2009 y l Ocak ay verileri bu y l n hem ticari araç üreticileri hem de tafl mac l k flirketleri için zorlu bir y l olaca n gösteriyor. Türkiye uluslararas kargo ve tafl mac l k pazarlar nda zorlu rekabet koflullar ve finansal belirsizlik yafl n yor. Bu tip zamanlarda ifllerin gerekliliklerine, pazar n ihtiyac na göre kaynaklar n yeniden biçimlendirilmesi gerçeklefltirilmeli. Yenilikci flirketlerin farkl çözümler getirerek müflterilerine fayda sa lamalar n n tam s ras. Ocak 2009 tan itibaren Türkiye için geçerli minimum emisyon oran Euro 4. Ana de erlerimizden biri olan çevreye sayg çerçevesinde Volvo için bu geliflme çok önemli. Ayr ca Türkiye deki araç filosunun yenilenmesi konusunda önemli bir ad m bu geliflme. Tafl mac l k sektöründeki yeni e ilimler do rultusunda baz flirketler uluslararas, da t m ve yurtiçi tafl mac l k hizmetlerini bünyelerinde birlefltiriyorlar ya da yurtiçi a rl kl olmak üzere dönem dönem ulaslararas tafl ma ifllerini alabilyorlar. Volvo olarak bu firmalara yeni bir çekici sunduk; Volvo FM11. Böylece iflletmeciler ve sürücüler Volvo nun üstün standartlar n yak ndan tan ma ve bunlardan yararlanma olana bulacaklar. Volvo için kalite, güvenlik, performans ve ekonomi birbirinden ayr lmaz de erler. FM11 de bu de erleri bir arada uygun maliyetlerle sunuyoruz. Petrol Ofisi ile güçlerimizi birlefltrdi imiz proje Müflteri Menuniyeti odakl ve toplam çözümler sunmaya adanm fl bir flirket oldu umuzun göstergesi. Yurtiçi segmentindeki Volvo müflterileri bu projeden büyük fayda sa layacaklar. ki güçlü markan n güçlerini birlefltirmesi müflterilerimizi ekonomik olarak destekleyecek. Türkiye çap ndaki yetkili servis a m z siz ve kamyonlar - n z için mümkün olan en iyi çözümü sunmak için her zaman haz rlar. Hizmetlerimiz ve ürünlerimizle ilgili bilgi almak için bayilerimiz ve sat fl temsilcilerimizle temasa geçiniz. Bir sonraki say m za kadar baflar l bir y l geçirmeniz dileklerimle... ULF MAGNUSSON GENEL MÜDÜR VOLVO TÜRK 2 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

3 GÜNDEM KAMYON DÜNYASINDAN NOTLAR TÜVTURK ün araç muayene istasyonlar devreye girdi! TÜRK YE DE 20 YIL süresince araç muayenelerini tek yetkili kurulufl olarak gerçeklefltirecek olan TÜV- TURK, yapt çal flmalar, bir bas n toplant s ile kamuoyuna duyurdu. Araç muayene hizmeti veren istasyon zincirine stanbul'da yeni halkalar ekleyen ve Türkiye genelinde 61 ilde 150 sabit araç muayene istasyonu say s na ulaflan TÜV- TURK ün stanbul'daki muayene istasyonlar ; Çatalca, Kavakl, Silivri, Pendik, Sultanbeyli, Mimarsinan, Esenyurt, Orhanl, Had mköy, Dudullu, Haraçç ve fiile'de bulunuyor. stanbul da bu sabit istasyonlara ek olarak 1 gezici araç muayene istasyonu da yak nda devreye girecek. Bu istasyon; Adalar, Ba c lar, Bahçelievler, Bak rköy, Bayrampafla, Befliktafl, Beykoz, Beyo lu, Eminönü, Esenler, Eyüp, Fatih, Güngören, Kad köy, Ka thane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sar yer, fiiflli, Avc lar, Üsküdar ve Zeytinburnu gibi ilçelerde faaliyet gösterecek. TÜVTURK, yap lan planlama do rultusunda; k sa bir süre sonra 81 ilde toplam 189 sabit ve 80 gezici istasyonun hizmet veriyor olacak ve de yaklafl k 1800 kifliye ifl imkân sa layacak. 20 y ll k iflletme süresi boyunca araçlar n muayenesinden elde edilecek gelirlerin yaklafl k 7.3 milyar dolar Hazine pay, 2.7 milyar dolar da KDV olarak Maliye Bakanl na aktar lacak. IRU ve ETF'den lojistik e itim ça r s ULUSLARARASI KARAYOLU Tafl mac lar Birli i (IRU) ve Avrupa Karayolu Çal flanlar Federasyonu (EFT); lojistikte istihdam ve e itim ile ilgili ortak önerilerinin uygulanmas gerekti i konusundaki fikirlerini kamuoyuyla paylaflt lar. Karayolu tafl mac l alan nda çal flmalar yürüten iki mesleki kuruluflun yapt aç klamada; masa bafl ndan yürütülen lojistik Araçlar de erlendirme kriterleri TÜVTURK yap lan muayeneler sonras nda araçlar ; Kusursuz, Hafif Kusurlu, A r Kusurlu ve Emniyetsiz olarak s n fland r yor. KUSURSUZ: Muayene edilen araçta herhangi bir eksikli in bulunmamas hali. Bu durumda arac n ön plakas na ve muayene raporuna muayenenin geçerlilik süresini içeren etiket yap flt r l yor, ruhsat onaylan yor, hologram yap flt r l yor ve bir sonraki muayene tarihi yaz l yor. Yetkili kifli taraf ndan detayl muayene raporu veriliyor. HAF F KUSURLU: Arac n, yeniden muayenesine gerek duyulmayan ancak giderilmesi gereken eksikliklerin bulunmas hali. Araç muayeneden geçmifl say l yor, ön plakas na ve muayene raporuna muayenenin geçerlilik süresini içeren etiket yap flt r l yor. Ruhsat onaylan yor, hologram yap flt r l yor ve bir çal flmalar nda, özellikle ifl süreçlerini yerinden yönetenlerin lojistik çal flmalara iliflkin pratik öneriler sunmas n n önemi; günümüzün yo un rekabet ortam nda flirketin geliflimi için flirket çal flanlar n n e itim alma gereklilikleri, üzerinde dikkatli bir flekilde durulmas gerekti i belirtildi. IRU VE EFT, ayr ca Avrupa Birli i Komisyonu nun Lojistikte sonraki muayene tarihi yaz l yor. Yetkili kifli taraf ndan detayl muayene raporu veriliyor. A IR KUSURLU: Muayene sonucunda, arac n tamire ihtiyaç duyulacak eksiklikler oldu unun tespit edilmesi hali. Bu eksikliklerin giderilerek bir ay içinde arac n yeniden muayeneye gelmesi gerekiyor. Arac n muayene raporuna geçici kusurlu araç etiketi yap flt r l yor. EMN YETS Z: Arac n; can ve mal emniyeti ile trafik güvenli i aç s ndan tehlikeli olacak derecede kusurlar n n, eksikliklerinin tespiti hali. Arac n durumu en yak n trafik zab tas na bildiriliyor, arac n emniyetsiz oldu una dair rapor veriliyor. Bir ay içinde raporda bulunan kusurlar n tamir ettirilip raporla birlikte ayn istasyona gelinmesi gerekiyor. Bu durumda yeniden muayene ücreti al nm yor. Hareket Plan "na katk sa lamak amac yla da çal flmalar gerçeklefltireceklerini duyurdular. Bu aksiyon plan, Avrupa Birli i nde lojistik alanlarda çal flanlar n kalitesinin yükseltilmesini hedefliyor. IRU ve EFT bu alanda etkinlikleri art rmak için araflt rmalar yapacak ve bu konuda sosyal diyalog platformunun oluflturulmas için çal flacak. SORU Volvo'nuzun temizli ine dikkat ediyor musunuz? NA M DEM R, 35 Metronak Lojistik, Mersin - 10 y ld r Volvo kullan yorum ve arac m halen ilk günkü kadar bak ml ve temiz. Gerek kabin içinde gerekse d fl nda temizli ine çok önem veriyorum. YILMAZ YILDIRIM, 38 Kadri Delen Nakliyat, Mersin - Volvo'm çok eski olmamas na ra men ben çok titiz davran yorum. Bu arac n içi benim yaflam alan m ve bu yüzden hijyenik olmas na dikkat ediyorum. REF K BALVEREN, 50 Sin Nakliyat, Hatay - Gece arac m n içinde rahatl kla uyuyabiliyorum çünkü bu konforu Volvo bana rahatl kla yaflat yor. Tabi bunun karfl - l nda ben de kabinimin temiz olmas na dikkat ediyorum. CEMAL ÖZTÜRK, 42 Yeni Tuna Nakliyat, Mardin - Arac m n d fl y kamas na özellikle önem gösteriyorum. Volvo gibi ihtiflaml bir arac - n z varsa parlak ve temiz durmal. SERDAR KULA, 40 Öz Tafl mac l k, zmit - Arac m 20 y ll k bir Volvo, fakat paslanma gibi bir sorunu yok. Çünkü y kad ktan sonra çok iyi kurular m. Zaten Volvo sa lam bir araç, titizli imle de birleflince sonuç harika oluyor. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

4 KAL TE TERC H A IR NAKL YEN N ÇEK C S VOLVO Erdo anlar, özel yüklerin tafl nmas n n Volvo nun ifli oldu unu söylüyor ve Volvo araç kullan yor. 4 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

5 KAL TE TERC H Erdo anlar Nakliyat firmas n n sahiplerinden Tamer Erdo an, Hasan Erdo an ve Fatih Erdo an yeni ald klar FH çekicilerinin önünde biraraya geldiler ve filolar n n tamam n Volvo yapacaklar n n sinyallerini verdiler. A rl klar ve boyutlar yla özel olan ve izin verilen ölçüleri aflan proje tafl malar nda kullan lan en uygun çekiciler, Volvo markal. Bu nedenle Erdo anlar Nakliyat, önümüzdeki dönem filonun tamam n Volvo çekicilerden oluflturma karar ald ve bu do rultuda filosundaki Volvo say s n artt rmaya bafllad. Tüm endüstriyel tesisler, evler, yollar, k saca her nerede olursak olal m çevremize bakt m zda gördü ümüz ne varsa, herfleyin inflaas nda ifl makinalar görev yap yor. Ancak bizim için inflaat temellerini ve kanallar n kazan, yollar n, köprülerin yap lmas nda çal flan, maden flantiyelerinde kayalar koparan, kald ran, yükleyen ifl makinalar lastik tekerlekli de olsalar, paletli de olsalar sadece çal flma sahalar nda hareket ediyorlar. Özel çal flma koflullar için haz rlanm fl bu araçlar n bir bölgeden bir bölgeye, bir kenten bir kente, hatta bir ülkeden bir ülkeye tafl nmas çekicilerle gerçeklefltiriliyor. A rl klar ve boyutlar yla özel olan ve izin verilen ölçüleri aflan bu tafl malarda kullan lan en uygun çekiciler, Volvo markal. Bu nedenle ifl makinalar tafl mas nda uzmanlaflm fl iflletmelerden biri olan Erdo anlar Nakliyat, önümüzdeki dönem filonun tamam n Volvo çekicilerden oluflturma karar ald ve bu do rultuda filosundaki Volvo say s n artt rmaya bafllad. ARAÇ SEÇ M N Volvo'dan yana yapanlar aras na kat lan Erdo anlar Nakliyat, 1977 y l ndan beri tafl mac l k sektöründe. Firma, 1980'li y llar n bafl ndan beri a r ifl makinalar tafl - mac l konusunda uzmanlaflm fl. Halihaz rda 32 adedi özmal olmak üzere 65 araçl k bir filo ile hizmet veriyor. Erdo anlar' n filoyu yenileme, güçlendirme ve Volvolaflt rma karar sonunda siparifl etti i yeni FH 520'lerin ilk 5'i geçti imiz ay teslim edildi. A r nakliye hassasiyet, güçlü motorlu çekiciler ve Volvo gibi sa lam ve sorunsuz araçlar gerektirir diyen Erdo anlar Nakliyat Genel Müdürü Tamer Erdo an, toplam 11 adet olan siparifllerin önümüzdeki aylarda tamamlanaca n, ancak Volvo al mlar n n devam - n n gelece ini ve flirket filosundaki tüm araçlar n Volvo'ya terfi edece ini söylüyor. TAMER ERDO AN, firman n öyküsünü flöyle anlat yor: Erdo anlar bir aile flirketi, bizler bayra birinci kuflaktan devralan ikinci nesiliz. Babam z sektöre otobüs ile bafllam fl. Daha sonra ortak bir t r al n yor, akabinde de kendi çekicisini alarak tafl mac l a geçiyor y - l nda ise çok ortakl bir firma kuruluyor ve 1986'ya gelindi inde Erdo anlar Uluslararas Nakliyat ismi ile tamam yle a r ifl makinalar tafl mac l na geçiyoruz. GABAR DIfiI YÜK UZMANI Otuz y l aflk n hizmet vermenin deneyimi ve tecrübesiyle a r nakliye tafl malar gerçeklefltiren Erdo anlar Uluslararas Nakliyat, 32 adedi öz mal olan 65 araçl k çekici filosu ve 90 adetlik low-bed filosu ile ifl makinalar, yat, fabrika ekipmanlar, kirifl, reaktör, jeneratör, transformatör, trafo, petrol arama tesisi, rüzgar santrali gibi gabari d fl yükler tafl yor. >> VOLVO KAMYON MAGAZ N #

6 KAL TE TERC H Uzunyol ve inflaat alan nda kendini ispatlam fl Volvo kamyonlar ile a r ifl makinalar n tafl man n kendileri için daha kolay, daha güvenli ve daha kârl oldu unu belirten Erdo anlar Nakliyat, FH 520 çekicileri ile kendilerinin üretti i lowbedleri kullan yor. Firman n yöneticileri: Yüksekli i 55 cm den 1 metre ye kadar, uzunlu u 5.5 metreden 19 metreye kadar olan 2 ila 5 dingilli lowbedlerimiz, Volvo gibi güçlü motorlu bir araçla birleflince ortaya sa lam ve zaman nda teslimatlar gerçeklefltiren bir tafl mac l k ç k yor diyorlar. >> MDER üyesi ifl makinalar firmalar n n 5 tanesiyle çal fl yoruz. Ofisimiz flu an Kartal - Ferhatpafla'da. Yedi sene önce ise Harem'deydi. stanbul ve zmir'de yap lanmam z bulunuyor. stanbul'da genel müdürlük ile beraber 6,5 dönümlük bir alanda, zmir'de ise irtibat ofisimiz ve 4 dönümlük bir alan üzerinde faaliyetlerimiz devam ediyor. Ofis içinde 14 kifli, atölyemizde 5 kifli ve 60 floförümüz bulunuyor. Hizmet verdi imiz alanda firma say s 100'ü aflm flt r, fakat bunlar n bir ço u bizim yan m zda çal flan ve sonras nda kendi flirketlerini kuran kimseler. Yapt m z ifl bir uzunyol kuru yük tafl mac l gibi de il. Her yükte oldu u gibi ifl makinalar nda da dikkat edilmesi gereken hususlar bulunuyor. Bazen 100 tonun üzerine ç kabilen, ton ortalamas olan bu tafl malar ülkemizde ve di- er ülkelerde çok özel ve çok s k yönetmelikler ve kurallarla gerçeklefltiriliyor. Bu a r yüklerin tafl nmas nda; yüksek motor gücüne sahip, faydal flasi uzunlu u olan, ihtiyaç duydumuz çekifl düzeninde ve özel donan mlara sahip uzun ömürlü araçlar n seçimi en önemli nokta. UZUNYOL VE NfiAAT alan nda kendini ispatlam fl Volvo kamyonlar ile a r ifl makinalar n tafl mak bizim için daha kolay, daha güvenli ve daha karl. Volvo, bu alanda çok baflar l ve son y llarda a r nakliye filolar nda Volvo ya do ru büyük bir yönelifl var. Makinay araca ba lamak en önemlilerinden biri. Ba lamay yapt ktan sonra harekete geçmeden yüksekli i ölçmek gerek. En büyük problemi orada yafl - yoruz. Araçlar m z sadece asfaltta gitmiyor. Da ve köy yollar nda elektrik ve telefon telleri alçakta olabiliyor. Yüklerin ve lowbedlerin yüksekli ini ona göre iyi ayarlamak gerekiyor. B R BAfiKA D KKAT ED LMES gereken husus ise ifl makinas tafl mac l nda manevra yaparken ve seyir halindeyken dikkatli olunmas. Bu sebepten bünyemizde 30 araçl k bir eskort ekibi de bar nd r yoruz. Bu eskort ekip, otoyollarda t rlar n arkas ndan geliyor. Çift fleritli ve gidifl geliflli yollarda ise araçlar n önünden giderek yol gösteriyor. Amaç karfl - dan ve arkadan geleni uyarmak. A r nakliyeye özgü olan ve kullan lmas yararl sonuçlar do uran eskort sistemiyle genç arkadafllar m - z yetifltiriyor, 2 senelik bir süreden sonra a r nakliye tafl mac l sürücülü üne geçiriyoruz. Böylelikle ifl makinas n n lowbede nas l ba land n ve sürüflün inceliklerini ö reniyorlar. Bu sistem sayesinde Türkiye'nin en genç ve deneyimli floför ekibi bizde bulunuyor. Yafl ortalamam z henüz 30'a ulaflmad. F LOMUZDAK TÜM ARAÇLARIN Volvo'ya çevrilmesi bir niyet de il, al nm fl bir karar. Çünkü Volvo daha sa lam, daha az ar za yap yor, daha kuvvetli ve daha konforlu. Yeni ald - m z 5 adetlik FH 520 araçlar m zla bu ad m atm fl bulunduk. fiirket araçlar m z n en büyü- ü 5 yafl nda. Otomatikman dünya hangi yöne do ru gidiyorsa biz de o yöne gidece iz. Globalleflen dünyaya ayak uyduraca z. Bizim yüksekli i 55 cm den 1 metre ye kadar olan lowbedlerimiz bulunuyor. Uzunluk bak m ndan da 5.5 metreden 19 metreye kadar uzayabiliyorlar. 2 dingilliden 5 dingilliye kadar yar römork seçeneklerimiz yüke göre yol al yor. Birçok kez ocaklara vs. ç kt m zdan dolay lowbedler engebeli alanlarda çal flmak durumunda kal yor ve ortalama bir ömür 6 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

7 KAL TE TERC H biçilmiyor. Biz lowbedlerimizi kendimiz üretiyoruz, ancak piyasaya lowbed sat fl yapm yoruz. Kendi üretti imiz lowbedler oldukça dayan kl ve sa lam araçlar. Bunlar, Volvo gibi güçlü motorlu bir araçla birleflince ortaya sa lam ve zaman nda teslimatlar gerçeklefltiren bir tafl mac l k ç k yor. A IR YÜK TAfiIMACILI INDA Türkiye ile Avrupa aras nda uygulamada birtak m farkl l klar bulunuyor. Örne in stanbul'dan Adana'ya yap lan tafl mac l kta yol belgesi ç kar l yor. Adana'dan baflka bir yük al p gelirken baflka bir yol belgesi ç kartmak gerekiyor. Avrupa'da ise araca maksimum yükleyece i yük, arac n maksimum geniflli i ve yükseklikleri ile ilgili y ll k bir belge veriliyor. Ayn durumun Türkiye'de de uygulanmas oldukça sa l kl sonuçlar verecektir. Fakat biz bu s k nt lara ra men müflterilerimiz nereye isterse oraya tafl - maya haz r z. Dünyan n her yerine gitme yetkimiz bulunuyor. En uzun sefer olarak Kazakistan'a gittik. A rl kl olarak Bakü-Azerbaycan hatt nda çal fl yoruz. Geçen hafta 6 arac - m z Arnavutluk'tayd. Yine bu son dönemde bir arac m z Yunanistan'a ç kt. fiam'a 10 araçl k bir yük ba lad k y l sonunda da Moskova'ya 7 araç yükleyece iz. Önümüzdeki günlerde bizleri bekleyen k fl n a r flartlar na karfl yeni Volvolar m za güveniyoruz." Güçlü network a Güçlü bir network a na sahip olan Erdo anlar Nakliyat n araçlar Avrupa da; Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Yunanistan, S rbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Polonya, Macaristan, Almanya, talya, Hollanda, K br s, BDT ve CIS ülkelerinde; Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kazakistan, K rgazistan, Ukranya, Moldova, Rusya, Ortado u ve Arap ülkelerinde; Iran, Kuveyt, Suriye, BAE, Dubai, Ürdün, Lübnan na kadar gidiyor. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

8 KABİN İÇİ GÜVENLİK VOLVO HAYATIMI KURTARDI Hollandalı Ton van Brakel hayatı boyunca bir kamyon sürücüsü olarak çalıştı. 16 Temmuz 2007 de hayatında dramatik bir değişim yaşandı. Bir konteyner bulunduğu kabinin üzerine düştü ve bugün artık bacakları vücut ağırlığını koltuk değneklerinin yardımı olmaksızın kaldıramıyor. Ama hayattayım ve bu da Volvo nun kabini sayesinde oldu. Bundan hiç şüphem yok diyor. METİN JENNY PALM FOTOĞRAFLAR SÖREN HÅKANLIND 8 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

9 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

10 KABİN İÇİ GÜVENLİK Sıradan bir sabahtı. Çalar saat çaldı ve traş olup, kahvaltı edip, karısı Edith e bir veda öpücüğü verdikten sonra Ton van Brakel her zamanki gibi işe gitmek üzere evden çıktı. Ancak bugün hiç de sıradan olmayacaktı. Yük almak için boş bir ağır yük treylerini Belçika ya götürmüştüm. Treyleri çekiciden ayırırken gökyüzünün kararmaya başladığını farkettim ve yağmur boşalmadan önce kamyona geri dönmek istedim diye anlatıyor. Kamyonunu çıkışa doğru sürerken gökyüzü gitgide daha karanlık bir hale geldi ve en sonunda rüzgârın hızı neredeyse fırtına boyutlarına erişti. Ton van Brakel kamyonunu bir dizi istif edilmiş konteynerin arasından yavaşça sürdü. Korkunç bir ses duyduğumda ilk kasisi henüz aşmıştım. Dikiz aynama baktığımda fırtınanın boş konteynerleri karton kutular gibi etrafa savurduğunu gördüm; gözlerime inanamadım. İlk tepkim bir darbe almaktan kurtulmak için sağa doğru dönmek oldu. TON VAN BRAKEL KABİNE ANİ bir darbe hissetti. Çok büyük bir sarsıntı oldu, bilincimi yeniden kazandığımda bana bir konteynerin çarpmış olduğunu gördüm. Her taraf kırık camlarla doluydu ve bacaklarım gösterge paneliyle koltuğun arasına sıkışmış olduğundan hareket edemiyordum. Ton van Brakel paniğe kapıldı ve bağırmaya başladı. Ama fırtınanın gürültüsü yüzünden kimse onu duyamadı. Yanımdaki battaniyeyi aldım ve başımın üzerine çektim. Eğer daha fazla konteyner çarpacak olursa en azından onların gelişini görmeyeceğimi düşündüm. Cep telefonuna erişemiyordu, birkaç kamyon sürücüsü yardıma ihtiyacı olduğunu farkedene dek kimse ile haberleşemedi. Yarım saat sonra yaklaşan sirenlerin sesini duydu. İlk düşüncem Nihayet, şimdi biraz yardım alabileceğim! olmuştu Ancak bu hiç de göründüğü kadar kolay olmayacaktı. En başta kurtarma ekibinin kamyona ulaşabilmesi zaman aldı. Mesafeyi yürüyerek aşmak zorunda kaldılar, çünkü her yer etrafa saçılmış konteynerlerle doluydu. En sonunda araca ulaştıklarında kabine girmekte zorlukla karşılaştılar. Tüm bu süre boyunca bilincim yerindeydi, sakin kalmak için çok çaba harcadım. Özellikle de doktorun Hemen dışarı çıkması gerek, orada çok fazla kaldı dediğini duyduğumda. Eğer beni hızla dışarı çıkartamazlarsa, bacaklarımı kesmek zorunda kalacaklarını anladım. Kurtarma çalışması tam iki saat sürdü. Dört kişinin onu kamyondan dışarı taşıması gerekti ve bunu sayısız hastane günleri ile upuzun bir rehabilitasyon süreci izledi. Her şey bitip evime kavuştuğumda, kamyonu kaybetmiş olmaktan yakınmaya başladım. Ancak eşim bana kızdı ve kamyonu umursamadığını, önemli olanın benim hayatta olmam olduğunu söyledi. İşte o anda gerçekte ne kadar şanslı olduğumu anladım. Eğer Volvo haricinde herhangi bir kamyonda olsaydım ölmüş olacağımdan eminim. Volvo nun güvenliğe ilişkin çalışmalarından uzun bir süredir haberdardım ve Volvo kabinlerinin çok çeşitli testlerden geçirildiğini de biliyorum. Başka hiçbir kamyonun böylesine güçlü kabini yok. BU YIL, YANİ 2008 DE TON VAN BRAKEL VE EŞİ Edith Volvo Kamyon un İsveç teki merkezine davet edildi. Burada hikâyesini Volvo Kamyon Güvenlik Müdürü Lars-Göran Löwenadler e >> Nisan 2008 de Ton van Brakel Volvo Kamyon'un Göteborg daki merkezini ziyaret etti. Eşi Edith le birlikte fabrikayı gezdiler ve Volvo Kamyon Güvenlik Müdürü Lars-Göran Löwenadler ile tanıştılar. Volvo nun güvenliğe ilişkin çalışmalarından uzun bir süredir haberdardım ve Volvo kabinlerinin çok çeşitli testlerden geçirildiğini de biliyorum. Başka hiçbir kamyonun böylesine güçlü kabinleri yok. TON VAN BRAKEL 10 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

11 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

12 KABİN İÇİ GÜVENLİK anlattı. Lars-Göran daha önce Ton un başına gelenlerin yakınına dahi yaklaşabilecek hiçbir şey duymamıştı. Löwenadler, Bu olay benzersiz olmalı. Hiç kimse bu tür bir kazayı öngöremez. Tüm darbelere yüzde yüz dayanabilecek kabinler üretmek mümkün değil. Aynı zamanda, elbette ki güvenlik tasarımımızın bu olayda olduğu gibi iyi işlemiş olmasından da son derece memnunum dedi. Ancak kurtarma ekibinin Ton van Brakel i kamyondan çıkarmasının bu denli uzun sürmesi nedeniyle de biraz kaygı duyuyor ların başlarında, FH üretime geçtiğinde, Volvo Kamyon ağırlığı azaltıp güvenliği arttırmak için kabinlerinde yeni, daha güçlü bir çelik cinsi kullandı. Bu malzemenin olumsuz yönü ise kurtarma ekiplerinin bir kaza durumunda kabinin içine girebilmek için standart aletleri kullanmasını daha zor bir hale getirmesi oldu. Kurtarma ekiplerinin kabini hızlı ve basit bir şekilde açabilmeleri için, acil durum yanıt servislerine servis organizasyonumuz aracılığıyla dağıtılan bir bilgi paketi hazırladık. Bu bilgi paketinde, hem kamyona en kolay girişin nereden yapılabileceği hem de hangi aletlerin gerektiği anlatılmaktaydı. Bu konuda bilgilerinin olmamasını oldukça şaşırtıcı buluyorum. Bunların artık herkes tarafından biliniyor olması gerekirdi. Bu yüzden, görüyorum ki bu önemli konuyu vurgulamak üzere yeni bir bilgi paketi hazırlamamız gerekiyor. Ton van Brakel meslek yaşamı boyunca bir kamyon sürücüsü olarak çalıştı. Bu artık mümkün değil. Bacaklarım en sonunda tekrar araç kullanabileceğim kadar çalışmaya başlasa bile, yük boşaltma ve yükleme işlerini gerçekleştirebilmem olanaksız. Bunun hiçbir yolu yok ve bu durum beni çok üzüyor. Diğer taraftan, hayattayım ve bu da şükran duymam gereken bir şey diyor. Web TV: Ton van Brakel'in hikayesini adresine giderek kendisinden dinleyin. Önemli olan gelişmeler çoktan kaydedildi Volvo Kamyon güvenlik alanında bir öncü. Ancak, hala yüzleşilmesi gereken bazı zorlu noktalar kaldı. Bunlardan biri herkese uyan ürünler geliştirmek. Güvenlik Müdürü Lars-Göran Löwenadler, Bugün direksiyonun ardındaki kişi bir kadın da olabilir. Bu da, ister 50 ister 150 kg ağırlığında olun, eşit güvenlik sağlamak zorunda olduğumuz anlamına geliyor diyor. METİN JENNY PALM FOTOĞRAFLAR SÖREN HÅKANLIND VE VOLVO KAMYON Volvo Kamyon un pasif güvenliğin geliştirilmesine yönelik çalışmaları 50 yıl öncesine dayanır. Geçen yıllar boyunca şirket bu konuda birçok önemli başarı elde etti. Elbette ki sorulan soru şu: Yapılabilecek her şey gerçekleştirildi mi? Gerçekten büyük ilerleme kaydedilmiş olduğu söylenebilir, ama her zaman için daha iyiye yönelik gelişme sağlamak mümkündür. Peki yeni gelişmeler neler olacak? Üzerinde çalıştığımız konulardan biri sürücü ortamını nasıl daha da geliştirebileceğimiz. Örneğin, artık sürücünün bir erkek olacağının hiçbir garantisi yok, öyleyse donanımın daha kısa ve hafif bir insan için de 150 kiloluk bir insan için olduğu kadar güvenli olması gerek. Güvenlik yaklaşımımız herkese uyacak ürünler geliştirebilmemiz için daha da genişletilmeli. Dahası, sürücünün ortamı kamyonu süren kim olursa olsun konforlu olmalı. Daha başka? Emniyet kemerleri konusu her zaman için gündemde. Önden gelen darbelere karşı iyi geliştirilmiş gergili emniyet kemerleri mevcut, ama güvenlik sisteminin devrilme kazaları açısından daha fazla geliştirilmesi mümkün. Bir örnek lütfen! Soldan direksiyonlu bir kamyon örneğini ele alalım - burada durum doğal olarak sağdan direksiyonlu bir araç için olanın tersidir: Eğer kamyon sağa doğru devrilirse kemer sizi yerinizde tutar, ama sol tarafa doğru devrilme ihtimaline karşı korumanın daha fazla geliştirilmesine gerek var. Diğer bir deyişle, pencere çerçevesi ve diğer kabin içi unsurların baş yaralanmalarına neden olmaması sağlanmalıdır. Bugünkü emniyet kemerleri yeterince güvenli değil mi? Evet güvenliler, ama bu hiçbir şekilde koltukta oturan kişinin en mükemmel biçimde yerinde tutulduğu anlamına gelmiyor. Bu güvenliği geliştirirken bir yandan da çeşitli konfor özelliklerini dikkate almak gereklidir. Sürücü makul bir şekilde hareket edebilmeli, ancak aynı zamanda da tamamen güvende olmalıdır. Fakat yaklaşan arabaların kamyonun altına 12 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

13 METIN JENNY Trafik güvenliği alanında aktif ve pasif güvenlik arasında bir ayrım yapılır. Aktif güvenlik kazaları önler. Pasif güvenliğin amacı ise bir yol kazasının sonuçlarının mümkün olduğunca hafif olmasıdır. sıkışmasını önleyen kuvvetli bir kiriş olan alt koruma gibi güvenliğin tamamıyla farklı yönleri söz konusu olduğunda daha yapılacak pek çok şey var. Dünyada bu tür bir korumayı kullanan ve bunu uygulamalı testlerden Lars-Göran Löwenadler geçiren ilk üreticiyiz. Ancak bu alanda, örneğin eğik açıyla gelen darbelere karşı güvenliği arttırarak, daha fazlasını yapabiliriz. Bu konuda uygulanabilecek olan bir çözüm alt kirişin burkulma alanını uzatmaktır, ancak buradaki zorluk bunu yapacak alan bulmanın güçlüğüdür. Burada barındırılması gereken pek çok donanım var şeklinde açıklıyor. VOLVO KAMYON 1960 lardan beri güvenlik çalışmalarındaki standardı belirledi. Örneğin, Volvo dünyada ahşap kabinlerden çelik kabinlere geçiş yapan ilk şirketti. Ayrıca darbe testi olarak adlandırılan, büyük bir ağırlığı ön köşe direğine savurarak kabinin darbeye dayanıp dayanamayacağının test edildiği uygulamayı başlatan da Volvo ydu. Lars-Göran Löwenadler, Herkes bunun kabinin gücünü ölçmekte çok iyi bir yöntem olduğunu gördü ve bu test 1961 yılında İsveç te yasal bir gereklilik olarak kabul edildi diyor. Fakat Volvo Kamyon sadece kanunun gerektirdiği darbe testine güvenmekle tatmin olmadı. Volvo nun güvenlik çalışmalarına rehberlik eden unsurlardan biri yalnızca yönetmeliklere uymakla yetinmeyip, bunları açık farkla aşmaktır. Testlerimiz her zaman gerçeği yansıtmalıdır. Bir çarpışmanın ardından kamyonun tahliye edilebilmesinin mümkün olduğundan emin olmak istiyoruz; bu nedenle kapıların elle açılabilmesini sağlamak için yardımcı testler uyguluyoruz. Kabin yalnızca bir darbenin gücüne dayanmakla kalmamalıdır, kabinin içinde bulunanların dışarıya çıkabilmesi de hayati önem taşır lerin sonunda Volvo bariyerli darbe testini geliştirdi. Bu testte bir kamyon, iki kamyon arasındaki çarpışmayı canlandırmak üzere beton bir bariyere doğru sürülür. On yıl sonra, 1988 de bariyerli darbe testi tüm yeni kabinlerin geliştirilmesinde uygulanması gereken resmi bir proje gerekliliği olarak kabul edildi. Binek araba çarpışma testlerinde de kullanılan mankenlerin kullanıldığı testlerin gereklilikleri oluşturuldu. FH dünyada bu gereklilikleri karşılayacak şekilde geliştirilen ve üretilen ilk kamyondu ve bu gereklilikler o günden bu yana tüm kamyon modellerine uygulanmıştır. Bu sadece hayatta kalmakla değil, aynı zamanda dizleri ve göğsü etkileyen ciddi yaralanmaların da en aza indirgenmesiyle ilgili bir mesele. O dönemde bunu uygulayan tek üreticiydik ve bugün de Volvo Kamyon olarak bizler hala örneğin AB standartlarında belirtilmiş olanlardan çok daha katı şartlar uyguluyoruz. Testlerimizin gerçek şartları yansıtmasını sağlamaya çok önem veriyoruz ve gelecekte de bunu sürdürmeye niyetliyiz. Volvo güvenlik testleri hakkında Darbe testi AMACI: Kabinin tek araçlık bir kazadan nasıl etkilendiğini ve sürücünün araçtan nasıl kolayca çıkabileceğini görmek. UYGULANIŞI: Darbe testi üç bölümden oluşur. Kamyonun yolun dışına çıktığı, devrildiği, yükün yerinden oynayarak kabinin arka tarafına kaydığı bir dizi olay canlandırılır. Bariyerli darbe testi AMACI: Kamyon bir diğer kamyonla çarpıştığında neler olduğunu görmek. UYGULANIŞI: Yüklü bir kamyon saatte 30 km hızla bir beton bariyere doğru sürülür. Bu bir kamyonun bir treylere arkadan saatte 50 km hızla çarpmasına eşdeğerdir. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

14 CANLI YÜK CANLI YÜK NAKLİYESİ 14 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

15 Güney Afrikalı et üreticisi Karan Beef doğru tipte bir kamyon filosu kullanmanın değerini biliyor. Şirket birkaç yıl önce Volvo ya geçişiyle yakıt masraflarını bir anda yüzde 25 azalttı; bu kazanç aşırı rekabetçi Güney Afrika et pazarında altın madeni değerinde. METİN TOBIAS HAMMAR FOTOĞRAFLAR BRETT ELOFF VOLVO KAMYON MAGAZİN #

16 CANLI YÜK Joseph Mochekelo kamyonunu Karan Beef in Güney Afrika da Johannesburg un hemen güneyinde bulunan Heidelberg deki devasa tesisinden içeri sürerken modern bir kovboy gibi görünüyor. Sarı-kırmızı renkteki Volvo FM 380 kurak ovalarda geçişinden uzun süre sonra dahi asılı kalan kalın boğucu, toz bulutunu yarıyor. Treylerde 300 km. mesafedeki Orange Free State in Senekal kentindeki bir üreticiden teslim alınmış 92 adet yerinde duramayan ve sürekli mööleyen inek var. Katarı durdurduğunda hayvanlar dengelerini koruyabilmek için vücut ağırlıklarını kaydırırken demir zeminde takırdayan yüzlerce toynağın sesini duyabiliyorsunuz. Joseph Mocheleko sıkıntılı gözüküyor: Bu harika bir iş, ama aynı zamanda da zorlu. Virajlarda ve fren yaparken hayvanların düşüp kendilerini incitmemesi için çok nazik ve yumuşak bir şekilde sürmeniz gerekiyor. Hepsinden önemlisi beklenmedik bir yolda kalma durumuyla karşılaşmamak; sonuçta uğraştıklarımız canlı hayvanlar deyip çabucak ekliyor: Tabii bu durum bugünlerde çok nadir yaşanıyor. Şimdi sahip olduğumuz kamyonlar böyle bir soruna yol açmayacak kadar iyi. KALİTENİN KARAN BEEF İN son derece ciddiye aldığı bir kavram olduğu anlaşılıyor. İster hayvanların beslenmesi ister kamyon sürmek olsun, hektarlık çiftlikteki her işin büyük bir kesinlikle koordine edildiği görülüyor. Tüm bunların da olumlu sonuçlar verdiği belli. 30 yıl içinde şirket yaklaşık yüz baş sığırı olan küçük, mütevazı bir mandıradan dünyanın önde gelen et ve et ürünleri üreticilerinden biri haline dönüştü. Karan Beef Güney Afrika'da sığır eti pazarının üçte birine hakim ve şirket Orta Doğu kadar uzak pazarlara dahi mal ihraç ediyor. Karan yüksek kalitesi ile tanınan bir şirket. Fakat bu başarı kendiliğinden gelmedi. Güney Afrika mutfağında kırmızı et temel gıda maddesi. Ülkenin çok sayıdaki et üreticisi tüketicilerin gözünde prestij kazanmak için bıçak sırtında rekabet ediyor ve bu, sınırları yükselen maliyetler ve fiyatlar üzerindeki baskının belirlediği, pazardaki tüm aktörleri iş prosedürlerini rutin olarak gözden geçirmeye zorlayan bir mücadele. Gıda ve enerjideki küresel fiyat artışıyla birlikte, son yıllarda saman ve yakıt maliyetleri keskin bir artış gösterdi. Buna karşın, fiyatların müşterilerin ödemeye hazır oldukları miktara göre düzenlenmesinden dolayı kendi ürünlerimizin fiyatlarını aynı ölçüde arttıramadık. Bunun sonucunda, üretimimizi yoluna koymak için büyük bir dikkat göstermemiz gerekti şeklinde açıklıyor Karan Beef teknik müdürü Charles Brown. ŞİRKETİN GÜNLÜK rutinine atılan hızlı bir bakış, Karan Beef in çalışmalarının can damarının lojistik olduğunu anlamak için yeterli. Şirketin çiftlik arazisinde her gün tonlarca su ve saman temin edilmesi gereken baş sığır var. Her gün mezbahaya baş sığır taşınıyor ve ülke çapındaki üreticilerden her gün eşit miktarda hayvan getiriliyor. Bunun yanısıra, Karan Beef yıl boyunca, tesislerinden dışarı günde 300 tondan fazla inek gübresi taşıyor. Charles Brown Bu karmaşık bir iş. Her şeyin yolunda gitmesi için iyi planlama yapmalıyız diyor. Taşıma işlemi Güney Afrika nın uzun ve genellikle bakımsız olan yollarında sınırları tamamen zorlanan toplam 80 kamyonun çalışmasını gerektiriyor. Charles Brown Bir sığır kamyonu her ay muhtemelen kilometreden fazla yol yapıyor. Toplamda ise şirketin kamyon filosu ayda yarım milyon kilometreden fazla mesafe katediyor. Birkaç yıl önce petrol fiyatları artmaya başladığında, bir sonraki verimlilik arttırma operasyonunun hangi alana odaklanması gerektiği de belli oldu. Charles Brown, Tipik bir sığır yükü yaklaşık 20 ton ağırlığındadır. Bu da gereksinimlerimizi karşılamak için en güçlü motorlara ihtiyaç duymadığımız anlamına gelir. 380 in gereksinimlerimiz için mükemmel olduğunu gördük ve denemeye karar verdik te ilk Volvo muzu satın aldık diyor. İki yıl sonra kamyon filosundaki Volvoların sayısı 12 ye çıktı. Şirket durumu analiz ettiğinde, Volvo kamyonların filodaki diğer kamyonlara kıyasla yüzde 25 daha az yakıt tüketimi ile çalıştığını gördüler. Tüm bir yıl geneli için hesaplandığında, bu 1,8 milyon 16 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

17 Yeni kamyonlar üstün kaliteleri nedeniyle çok daha az yolda kalıyorlar. Bu kamyonlarla daha az sorun yaşıyoruz, bu kadar basit. CHARLES BROWN, TEKNİK MÜDÜR, KARAN BEEF Toplamda şirketin çalışanı var. Bunlardan 450 si Heidelberg deki çiftlikte çalışıyor, 85 i sürücü ve 10 u da şirketin kendi atölyesinde teknisyen olarak çalışmakta. Karan Beef Güney Afrika kırmızı et pazarında yüzde 30 luk bir paya sahip ve toplam üretiminin yaklaşık yüzde 2 sini ihraç ediyor. rand daha az yakıt masrafı anlamına gelir; bu da yakıt fiyatlarının neredeyse ikiye katlanmış olduğu günümüzde daha da büyük bir tasarruftur. BÖYLECE KARAR vermek gayet kolay oldu: 2005 te şirket kamyon tedarikçisi olarak tamamen Volvo ya geçmeye karar verdi. Yine de Charles Brown a göre bu stratejik kararın arkasında yatan belirleyici etken sadece yakıt tasarrufu değildi. Kalite açısından da avantajlıyız, bu sayede daha az yolda kalma olayı ile karşılaşıyoruz. Bu kamyonlarla daha az sorun yaşıyoruz, bu kadar basit. Ayrıca her şeye rağmen bir sorun çıkarsa Volvo nun Güney Afrika daki rakiplerinden hiçbirinde olmayan bir hizmeti var; her zaman ulaşılabilen ve sorunu çözmek için derhal harekete geçen bir çağrı merkezi. Bizim sektörümüzde bu doğal olarak son derece önemli bir unsur. Bugün Karan Beef in filosunda 37 Volvo kamyonu var, en son dört adedi ziyaretimizden yaklaşık bir ay önce filoya eklenmiş. Karan Beef in 85 sürücüsü ve on şirket içi teknisyeni Volvo Kamyon un uzmanlarından düzenli eğitim alıyor. Ayrıca şirketin Volvo ile olan hizmet anlaşmasına filodaki tüm Volvoların her yıl kontrolden geçirilmesi de dahil. >> VOLVO KAMYON MAGAZİN #

18 CANLI YÜK Joseph Mochekelo kamyonundaki yükün hep bilincinde. Virajlarda ve fren yaparken hayvanların düşüp kendilerini incitmemesi için her zaman çok nazik ve yumuşak bir şekilde sürmek önemli. >> Karan Beef in özen ve kalite tutkusu kamyonlar ve sığırların çok ötesine uzanıyor. Büyük bir sığır sürüsünün yerel çevre üzerinde yarattığı yükün bilincinde olan şirket çiftlikten akan suları Suikerbosrand Nehri ne ulaşmadan önce arıtan doğal bir su süzme sistemi inşa etti. Dev bir sulak arazi şeklinde işleyen bu sistem o denli başarılı oldu ki, bugün tüm Güney Afrika daki en büyük su kuşu sürülerinden birinin evi konumunda. Charles Brown, Nehrin suyunu kendi çalışmalarımız için kullanıyoruz. Bu sulak alanda kendisinden aldıklarımızı Doğa Ana ya geri verdiğimizden emin oluyoruz diyor ve su kuşları gibi nehir kenarını yurt edinmiş olan zebra ve antilop sürülerini işaret ediyor. Üstelik Karan Beef şirketin çalışanları ve yerel çiftçilerin yaşayıp çalışabileceği büyük bir arazi aldı. Tokoholong Tarım Köyü bugün köylülerin ev sahibi olduğu ve hem tarım hem de hayvancılık için toprak ayrılmış olan bağımsız bir küçük köy. Avluda Joseph Mochekelo kamyonunu boşaltıyor. Hevesli bir dana seli treylerden dışarı, boşaltma rampasından aşağı ve yeni teslimatlar için ayrılmış ağıla doğru akıyor. Yarın bir tıbbi muayeneden geçip Karan Beef in kendi markasıyla damgalanacaklar. Bunun ardından üç veya dört ay kalacakları yeni çitle çevrili alana götürülecekler. Daha sonra da sığır kamyonuna Güney Afrika daki et ve soğutucu tezgâhlarına doğru yapacakları son yolculukları için bir kez daha binecekler. JOSEPH MOCHEKELO ŞİMDİ katarını bir taş atımı mesafedeki kamyon yıkama bölümüne sürecek. Hiçbir kamyonun çiftliği iyice temizlenmeden terketmemesi bir şirket politikası. Karan Beef hakkında Merkezi Güney Afrika da Johannesburg un hemen dışındaki Heidelberg de bulunan et ve et ürünleri üreticisi te 100 den az hayvanı olan bir mandıra olarak kuruldu. Karan Beef bugün dünyanın en büyük et üreticilerinden biri. Şirketin hektarlık çiftliğinde baştan fazla sığır otluyor. Karan Beef in kendi filosunda 37 si Volvo olmak üzere 80 kamyonu var. Volvoların tümü Volvo FM 380 veya 400. Karan Beef 2005 te yegâne kamyon tedarikçisi olarak Volvo ya geçtiğinden beri şirketin Peki her gün sığırlarla uğraşmak nasıl bir şey, siz de et yemekten hoşlanıyor musunuz? Joseph Mochekelo soruyu duyduğunda dudaklarını yalıyor. Çoğu siyah Güney Afrikalının çocukken öğrendiği dil olan Afrikanca Ach ja diyor. Orange Free State eyaletinde yaşıyorum, o yüzden ailemi ve arkadaşlarımı pek sık göremiyorum. Ama her üç haftada bir uzun bir haftasonu izni alıyorum ve o zaman genellikle doğrudan buradaki mezbahadan et alarak eve gittiğimde barbekü yapıyorum. Et çok iyi, kesinlikle çok iyi diyor ve bir toz bulutu içerisinde sürüp giderken yüksek sesle gülüyor. yakıt masrafları belirgin şekilde azaldı te yapılan bir analiz şirketin o sırada sahip olduğu 12 Volvo kamyonun filodaki diğer markalara ait eşdeğer kamyonlardan yüzde 25 daha düşük yakıt tüketimi ile çalıştığını ortaya koydu. 18 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

19 Gelecek Volvo Technology de Gustav Markkula kazalardan kaçınılmasına yardımcı olan yeni nesil aktif güvenlik sistemleri üzerinde çalışıyor. Sadece sürücüyü değil, aracın içinde ve dışında olup biten her şeyi daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Sensörler daha güvenli sürüş sağlar Yarının kamyonları sensörlerin yardımıyla sürücüleri, araçları ve trafiği daha da iyi izleyebilir. Volvo Technology deki Akıllı Araç Teknolojileri grubunun sistem mühendisi ve proje müdürü olan Gustav Markkula nın düşünceleri bu şekilde. Kamyon kazalarının yaygın sebeplerinden biri sürücünün başka bir işle meşgul olması ve sürüş konsantrasyonunun dağılmasıdır. Volvo Technology deki Akıllı Araç Teknolojileri grubunun sistem mühendisi ve proje müdürü olan Gustav Markkula şöyle diyor, Bu nedenle sadece sürücünün ne yapmakta olduğunu değil, aracın içinde ve dışında olup biten her şeyi daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Bunun bir yolu çeşitli sensörler kullanmaktır. Henüz kamyonlara monte edilmemiş olsa dahi, gerekli olan teknoloji zaten mevcut. Örneğin, kamera bazlı sensörler göz hareketlerini izleyerek, sürücü kör noktada bulunan bir aracı gözden kaçırmışsa bunu belirtebilir. Kameraları radarla birleştirerek, bir nesnenin trafikte nerede bulunduğu ve tam olarak trafiğin durumuna ilişkin bir görüntü oluşturmak mümkündür. Direksiyon simidi hareketlerinin yanısıra düğmeler ve kontrollerin nasıl kullanıldığını da ölçmek ve böylece sürücünün ne yapmakta olduğuna dair bir tablo oluşturmak mümkündür. Yoldaki tehlikelerin nerede olduğuna ilişkin daha da net bir tablo oluşturmak için, aracın sensörlerinden gelen bilgiler harita verileri gibi bilgilerle birleştirilebilir. Sensörlerden gelen bilgileri sürücüye ulaştırılmadan önce sınıflandırmak ve önem sırasına göre dizmek için bir veya daha fazla bilgisayara ihtiyaç duyulur. Gustav Markkula Bu sistemlerde, en büyük öncelik güvenlikle ilgili ve acil olan bilgilere verilir diye açıklıyor. Bunun ardından sürücünün tercihleri ve trafiğin durumuna göre uyarı süresinin uzunluğu gelir. Durumun niteliğine bağlı olarak, sistem sürücünün dikkatini bir unsura yöneltmeye yardımcı olabilir, sürücüyü uyarabilir ve hatta kontrolü devralarak direksiyon sistemi veya frenler aracılığıyla bir işlem gerçekleştirebilir. Kendi kararlarını verebilen bu tür özerk araçlar hakkında yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Ancak, her zaman için sürücünün işine sistemin çok fazla müdahale ettiğini düşünmesi riski mevcuttur. BUGÜNKÜ SENSÖRLER sürücü, araç ve trafiğin kısıtlı bir tablosunu sunabilir. Ancak, elektronik alanındaki gelişmeler çok hızlı ilerlemekte ve araştırma alanında pek çok gelişme olmaktadır. Yeni güvenlik teknolojileri sürekli olarak geliştirilmekte ve araçlara monte edilmek üzere hazırlanmaktadır. Önümüzdeki beş ila on yıl içerisinde, hâlihazırda kamyonlara takılı olanlardan daha da gelişmiş sensörler göreceğimize inanıyorum. Hazırlık aşamasında olan bir diğer unsur ise araçların birbiriyle ve çevreleriyle iletişim kurduğu, kooperatif sistemler olarak bilinen olgudur. MASTER FULL #

20 DİREKSİYONDA Geleceğin sürücüsü Kamyon sürücülerine büyük bir ihtiyaç olduğu yeni bir haber sayılmaz. İleri yaşlardaki sürücülerin pek çoğu emekliliklerine yaklaşıyor ve taşımacılık operatörleri umutlarını bu sürücülerin yerini alacak olan gençlere bağlıyor. Kısacası, sürücüler sektör için çok önemli. Aynı zamanda, kamyon sürücüsü olarak çalışan kişilerin omuzlarına ciddi beklentiler yükleniyor. Yük taşımacılığının çevresel açıdan uygun ve güvenli bir şekilde yürütülmesi modern toplum için kesinlikle hayati bir mesele ve iyi eğitimli bir personel gerektirir. Gelecekteki işverenlerinden beklentileri ve kendilerini iyi bir sürücü yapan özellikleri hakkında üç genç sürücü ile konuştuk. Deneyim çok önemlidir. Sürücülük deneyiminiz ne kadar çoksa, o kadar iyisiniz demektir. Adı: Pavel Hanák. Yaşı: 21. Yaşadığı yer: Prostejov, Çek Cumhuriyeti Bir işvereni tercih ederken nelere önem veriyorsunuz? En önemli olan şey şirketin filosunda yüksek kaliteli araçlar barındırması, iş arkadaşlarımın profesyonel ve yardımcı olması, işverenin daha ileri bir eğitim ile düzenli sağlık kontrolleri gibi hizmetler sunması ve kamyonlarını güvenli ve çevre bilincine sahip şekilde süren sürücüleri ödüllendirmesi. Maaşlar ve tatiller de önemli, ama bu açıdan işverenler arasında önemli bir fark yok. Sizi iyi bir sürücü yapan şey nedir? Genel olarak deneyimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sürücülük deneyiminiz ne kadar çoksa, o kadar iyisiniz demektir. Ancak bu noktada işveren de yardımcı olabilir. Tüm işverenlerin üç uygulama sunması gerektiğini düşünüyorum. İlki tüm yeni sürücüler için, tercihen direksiyona geçmeden önce birkaç haftalık uygun bir eğitim. İkincisi güvenli ve ekonomik sürüşü destekleyen unsurlar hakkında düzenli olarak verilen bir ileri eğitim. Üçüncüsü de profesyonel, verimli, ama aynı zamanda da stresten arınmış bir işyeri. Bununla birlikte, en büyük sorumluluk sürücünün ellerinde. İşimi ciddiye almalıyım; rotalarımı uygun şekilde planlamalı, yükü uygun şekilde taşımalı ve kamyonumu sürerken yaptığım işe yüzde yüz odaklanmalıyım. METİN MALIN BERNHARDSSON FOTOĞRAFLAR HELENA KADLCIKOVA, SIMON VAN BOXTEL VE TOMMY HOLL 20 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r.

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r. ÖLÇÜ VE A IRLIKLAR Yük ve yolcu tafl mac l n n daha güvenli ve konforlu yap lmas n sa layacak temel unsur ise yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uymak ve afl r yükleme yap lmas n önlemektir. Yürürlükte

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

NEW HOLLAND. TTB Serisi

NEW HOLLAND. TTB Serisi NEW HOLLAND TTB Serisi NEW HOLLAND TTB Serisi Türk çiftçisinin bahçe segmentindeki vazgeçilmezi TTB Serisi, yenilenmiş Tier3 emisyon değerine sahip turbo-intercooler motoruyla artık daha da performanslı...

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

NEW HOLLAND. TT Serisi

NEW HOLLAND. TT Serisi NEW HOLLAND TT Serisi NEW HOLLAND TT Serisi Türk çiftçisi taraf ndan en çok tercih edilen serilerinden biri olan TT Serisi, 50 HP, 55 HP, 65 HP ve 72 HP güçlerindeki geniş ürün yelpazesiyle yeni, ekonomik

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Sahip Olduðunuzla Gurur Duyacaks n z... Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Farmall U ve Farmall U Pro Güç ve Konfor Bir Arada 2 ayrı beygir seçeneði bulunan Farmall U ve Farmall U Pro serisi gücün,

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

NEW HOLLAND. TTJ Serisi

NEW HOLLAND. TTJ Serisi NEW HOLLAND TTJ Serisi Adını geçmişten, gücünü gelecekten alan yeni TT Junior Ülkemizde ve dünyada bağ ve bahçe tarımı gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. New Holland markası olarak bu doğrultudaki gelişmeleri

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi Scania İnşaat Araçları Mikser Serisi İnşaat Sektörünü İleriye Taşıyoruz. Dünyanın her yerinde şantiye sahalarında zor işlerde kullanılmakta olan Scania araçlarına her gün rastlayabilirsiniz. Dayanıklılık,

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

NEW HOLLAND. TDS Serisi

NEW HOLLAND. TDS Serisi NEW HOLLAND TDS Serisi NEW HOLLAND TDS Serisi New Holland TDS Serisi tüm modellerinde standart olarak sunulan turbo-intercooler aspirasyon sistemine sahip motorlar sayesinde yüksek performans yakıt ekonomisi

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri 5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profilli Bağ-Bahçe Traktörleri 2 5GL Serisi Traktörler Genel Bakış 5GL Düşük Profil, Alçak Bağ-Bahçe Uygulamaları için Yeni Çözüm Yeni John Deere

Detaylı

NEW HOLLAND. TR6 Serisi

NEW HOLLAND. TR6 Serisi NEW HOLLAND TR6 Serisi New Holland markası, çiftçilerimizden aldığı desteği kendi tecrübesi ile birleştirerek yüksek teknolojiye sahip traktörler üretiyor. NEW HOLLAND TR6 Serisi TR6 Serisi 4 Silindirli

Detaylı

BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri:

BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri: BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri: Yeni motor nesli, ihtiyaca göre ayarlanan, elektrik destekli hidrolik direksiyon ve vites değiştirme göstergesi, ekonomik sürüşün temelleridir. BlueEFFICIENCY

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı...

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı... PRESTİJ SD Rahatlığın Tanımı... Tasarruflu... Kısa ve orta mesafe taşımacılık alanında, personel taşımacılığı, transfer turları, VIP taşımacılığı ve özel turlara uygun olarak üretilen Prestij SD, konforu

Detaylı

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 İlan no: 189193 Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LÜX VIP ARAÇLAR İlan tarihi: 15 Mart 2014 İlan

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

*Icon paketi ile * 1. Renault R-Link. 7 ekrana dokunarak ya da sesli komutlar ile onunla konușarak yenilikçi ve pratik ișlevlere erișin: multimedya, Tomtom navigasyon, telefon ve Bluetooth bağlantısı.

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

SD130. Volvo sıkıştırıcılar 12,8-13,3 t 119 kw

SD130. Volvo sıkıştırıcılar 12,8-13,3 t 119 kw SD130 Volvo sıkıştırıcılar 12,8-13,3 t 119 kw Santrifüj gücü Yüksek santrifüj gücü ile yüksek silindir ağırlığının birleşimi, mükemmel sıkıştırmayı kolaylaştırır ve malzeme hedef derinliğine daha az geçişte

Detaylı

NEW HOLLAND. 56s Serisi

NEW HOLLAND. 56s Serisi NEW HOLLAND 56s Serisi NEW HOLLAND 56s Serisi Yılların vazgeçilmeyen bir klasiği haline gelen 56s Serisi, yenilenmiş Tier 3 emisyon değerine sahip motoruyla, atalarından aldığı mirası geleceğe taşıyor.

Detaylı

TEB ARVAL CVO SUNUMU. 29 Kasım 2013 İstanbul

TEB ARVAL CVO SUNUMU. 29 Kasım 2013 İstanbul TEB ARVAL CVO SUNUMU 29 Kasım 2013 İstanbul Tüm filo profesyonelleri için uzman platformu: CVO nedir? Filo müdürleri, tedarik uzmanları, üreticiler, leasing şirketleri, reklamcılar, sigortacılar, basın,

Detaylı

Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE. Türkiye

Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE. Türkiye Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE Türkiye 1 Tüm filo profesyonelleri için uzman platformu: CVO nedir? Filo müdürleri, tedarik uzmanları, üreticiler, leasing şirketleri, reklamcılar, sigortacılar, basın,

Detaylı

95 C 99 HP 105 C 107 HP 115 C 114 HP İL MOTORLARIN

95 C 99 HP 105 C 107 HP 115 C 114 HP İL MOTORLARIN FARMALL C Serisi Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez Case IH Farmall C serisi traktörlerde sunulan silindirli F5C motorlar; yenilikçi tasarımlarıyla güç ve ekonomiyi bir araya getirmektedir.

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

%RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU

%RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU %RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU Çoğu sürücü için yakıt tasarrufu en önemli konudur Daha düşük yakıt tüketimi, depo başına daha çok kilometre ve daha düşük CO2 emisyonları anlamına gelir.

Detaylı

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz Hakkımızda Değerlerimiz ECOFİLO KİMDİR? 01 Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanır, uzun vadeli güvene dayalı ilişkiler kurarız. Müşterilerimiz için değer katacak ve işlerini kolaylaştıracak çözümler

Detaylı

NEW HOLLAND TT4 Serisi

NEW HOLLAND TT4 Serisi NEW HOLLAND TT4 Serisi tt4.50 tt4.55 tt4.65 Gelişmiş özellikler ve seçkin konforun yeni temsilcisi TT4 Serisi Geniş ve klimalı kabini, modern görünümü, güçlü transmisyonu, powershuttle opsiyonu, sürüngen

Detaylı

YOLA ELVERİŞLİLİK BELGESİ MUAYENESİ

YOLA ELVERİŞLİLİK BELGESİ MUAYENESİ YOLA ELVERİŞLİLİK BELGESİ MUAYENESİ Yola Elverişlilik Muayenesi nedir? Hangi araçlar için gereklidir? Yola Elverişlilik Muayenesi için Gerekli Belgeler Yola Elverişlilik Muayenesi Sırasında Kontrol Edilen

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Şasi kamyon 8 2 RADT-AR Yüksek RADT-GR Yüksek 43 43, RAPDT-GR Yüksek Orta

Şasi kamyon 8 2 RADT-AR Yüksek RADT-GR Yüksek 43 43, RAPDT-GR Yüksek Orta ÇEKİŞ / ŞASİ YÜKSEKLİĞİ / DİNGİL MESAFESİ (boyutlar dm olarak verilmiştir) Şasi kamyon 4 2 RAD-L90 Yüksek 34 35 37 40 43 46 49 52 56 60 RAD-GR Yüksek 34 37 40 43 46 49 52 56 60 63 65 67 Orta 37 40 43 46

Detaylı

TT4 Serisi TT4.50 TT4.55 TT4.65 TT4.75

TT4 Serisi TT4.50 TT4.55 TT4.65 TT4.75 TT4 Serisi TT4.50 TT4.55 TT4.65 TT4.75 Gelişmiş Özellikler ve Seçkin Konforun Yeni Temsilcisi TT4 Serisi Geniş ve klimalı kabini, modern görünümü, güçlü transmisyonu, powershuttle opsiyonu, sürüngen vitesi

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Opel Omega CD 15.250 TL. İlan detayları SAHİBİNDEN SATILIK ÇOK TEMİZ OMEGA!! Sahibinden. İlan tarihi: 7 Ağustos 2015.

Opel Omega CD 15.250 TL. İlan detayları SAHİBİNDEN SATILIK ÇOK TEMİZ OMEGA!! Sahibinden. İlan tarihi: 7 Ağustos 2015. Opel Omega CD Sahibinden SAHİBİNDEN SATILIK ÇOK TEMİZ OMEGA!! İlan no: 242657 15.250 TL İlan tarihi: 7 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl İzmir Model yılı Ocak 1995 Km 213.000 km Kasa tipi Sedan

Detaylı

Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez

Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez FARMALL C Serisi Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez COMMON RAİL MOTORLARIN AVANTAJLARI Düşük motor devrinde maksimum performans Düşük yakıt tüketimi Düşük ses seviyesi Daha az

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

DEUTZ-FAHR 4E Serisi

DEUTZ-FAHR 4E Serisi DEUTZ-FAHR 4E Serisi YENİ 4E SERİSİNİN FARK YARATAN ÖZELLİKLERİYLE TANIŞIN DAİMA DAHA FAZLASINI İSTE! 4E Serisi 4050E 4055E 4065E 4075E 4080E Maksimum Güç Hp/kW 50/36,8 62/46,2 72/53,7 82/61,1 80/59,7

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 İlan no: 132217 Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL - ESEN TUR - 'DAN 17 KİŞİYİ VE BAGAJINI ALABİLİCEK SPRİNTER İlan tarihi: 17

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR TOPLU ULAŞIM TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ İETT'nin İstanbul yolculuğu 1869'da Dersaadet Tramvay Şirketi kurulması ile başladı. 1872'de İlk atlı tramvaylar hizmete girdi.

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Döküm Sahalarında Güvenlik. Kaynak: MSHA

Döküm Sahalarında Güvenlik. Kaynak: MSHA Döküm Sahalarında Güvenlik Kaynak: MSHA Madencilik sektöründe, günde binlerce kez kamyonlar döküm sahalarından döküm yapmaktadır. ABD de, 1990larda, döküm yaparken hayatını kaybeden madenci sayısı 25 olarak

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Mercedes-Benz orijinal kış jant-lastik setleri ile kışa % 25 daha avantajlı hazırlanın.

Mercedes-Benz orijinal kış jant-lastik setleri ile kışa % 25 daha avantajlı hazırlanın. Mercedes-Benz orijinal kış jant-lastik setleri ile kışa % 25 daha avantajlı hazırlanın. C-Serisi MB 5-kollu jant Jant: 17 inç (43,2 cm) / 7,5 J x 17 ET 47 Lastik: 225/45 R17 Michelin Renk: Sterling gümüşü

Detaylı

Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik

Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik İlan no: 234487 Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik Sahibinden SERVİS BAKIMLI 100.000 KM DE ML 280 CDİ LÜKS,kapalı garaj 135.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN 2012 EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK ŞANZIMAN Sport Sport Plus Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı)

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) İlan no: 189102 Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LUX VIP

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi.

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi. Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. 69 dba ya düşürülmüş sessiz kabin içi. Kontrol kolayl ğ sağlayan kumanda kollar. Güç Yönetim Sistemi. Tamamı yüksek verim sağlayan modelleriyle

Detaylı

Keşke Kelimesini Unutun!

Keşke Kelimesini Unutun! OPTUM CVX Serisi Keşke Kelimesini Unutun! Yeni Case IH Optum CVX Serisi; yeni, sınıfında fark oluşturan kaporta dizaynı, farklı tasarımı, güçlü ve ekonomik motor gücü seçenekleri, her türlü koşulda etkin

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER SAYI 51 ARALIK 2013 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Sayısız özellik, kusursuz güzellik.

Sayısız özellik, kusursuz güzellik. Caddy Maxi Van Sayısız özellik, kusursuz güzellik. Caddy Maxi Van işiniz ne olursa olsun keyfe dönüştürüyor. Geniş iç hacmi ve keskin dış hatlarıyla size yakışan iş ortağınız oluyor. TDI teknolojisine

Detaylı

Her işte. ISB e. Avrupa Otomotiv Motorları 140-300PS

Her işte. ISB e. Avrupa Otomotiv Motorları 140-300PS Her işte. ISB e Avrupa Otomotiv Motorları 140-300PS ISB e Cummins ISB e, güvenilirlik konusundaki ününü artırmaya devam ediyor. Cummins ISB e, kamyon, otobüs ve özel iş aracı kullanıcılarına Cummins ten

Detaylı

Honda Integra Type-R

Honda Integra Type-R İlan no: 244753 Honda Integra Type-R Sahibinden SATILIK HONDA CBR 250 R MOTOSİKLET TEMİZZZZ 9.250 TL İlan tarihi: 3 Eylül 2015 İlan detayları İlan detayları İl Trabzon Model yılı Ocak 2011 Km 15.000 km

Detaylı

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Sahibinden Öğretmenden 1.6 toyota elegant lpg li ve otomatik İlan no: 249819 40.500 TL İlan tarihi: 7 Kasım 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Polatlı, Çarşı,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Yenilikçi Teknoloji, Yenilmez Güç! Mini Lastikli Yükleyici, Mini Teleskobik Lastikli Yükleyici ve Telehandler

Yenilikçi Teknoloji, Yenilmez Güç! Mini Lastikli Yükleyici, Mini Teleskobik Lastikli Yükleyici ve Telehandler Yenilikçi Teknoloji, Yenilmez Güç! Mini Lastikli Yükleyici, Mini Teleskobik Lastikli Yükleyici ve Telehandler Faaliyetlerine, 1925 yılında, Almanya nın Gutmadingen şehrinde traktör üretimi ile başlayan

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? 1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? A) Yakıt tüketiminin artması B) Yakıt tüketiminin düşmesi C) Motorun sarsıntılı çalışması D) Motorda yağlamanın

Detaylı

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde İlan no: 234461 Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde Sahibinden COMMAND - NAVİGASYON - GERİ GÖRÜŞ - 56.000 Km 207.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Çankaya, Balgat,

Detaylı

Yeni Volvo FH serisi ilk kez IAA da sektör ile buluşacak!

Yeni Volvo FH serisi ilk kez IAA da sektör ile buluşacak! Basın Bülteni Yeni Volvo FH serisi ilk kez IAA da sektör ile buluşacak! Yeni Volvo FH serisinden on kamyon ve çekici, Eylül ayında Hannover IAA da ilk kez sektör ile buluşacak. Aynı zamanda, I-Torque yürüyen

Detaylı

Hyundai Accent Era 1.4 Start ABS ESP (EURO 5)

Hyundai Accent Era 1.4 Start ABS ESP (EURO 5) İlan no: 181265 Hyundai Accent Era 1.4 Start ABS ESP (EURO 5) Sahibinden Günlük : 90 TL Haftalık : 75 TL Aylık : 1.200 TL GÜNDÜZ ARAÇ KİRALAMADAN 2012 HYUNDAİ ERA AYLIK 1200 TL İlan tarihi: 28 Ocak 2015

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Volvo S D Dynamic Edition

Volvo S D Dynamic Edition İlan no: 188477 Volvo S40 1.6 D Dynamic Edition Sahibinden SAHİBİNDEN TERTEMİZ VOLVO S40 1.6 DYNAMIC PAKET FULL 45.500 TL İlan tarihi: 6 Mart 2014 İlan detayları İlan detayları İl Gaziantep, Şehitkamil

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Scania'nın modüler Euro 6 serisi: Her ihtiyacı karşılayan yüksek torklu motorlar

Scania'nın modüler Euro 6 serisi: Her ihtiyacı karşılayan yüksek torklu motorlar P14902TR / Örjan Åslund BASIN bülteni 24 Eylül, 2014 Scania'nın modüler Euro 6 serisi: Her ihtiyacı karşılayan yüksek torklu motorlar Scania'nın Euro 6 çalışmaları çerçevesinde yeni nesil motorlara yönelik

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı