fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM"

Transkript

1 VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM VOLVO FM11; YÜKSEK PERFORMANS, EKONOM VE I-SHIFT fianziman A IR NAKL YEN N ÇEK C S VOLVO ERDO ANLAR F LOSU VOLVO YA TERF ED YOR VOLVO HAYATIMI KURTARDI KAB N Ç GÜVENL K VOLVO PETROL OF S fib RL TAKS T ÖDEYEN KAMPANYA

2 VOLVO KAMYON MAGAZ N içindekiler #4/ CANLI YÜK NAKL YES Güney Afrikal et üreticisi Karan Beef do ru tipte bir kamyon filosu kullanman n de erini biliyor. fiirket birkaç y l önce Volvo ya geçifliyle yak t masraflar n bir anda yüzde 25 azaltt ; bu kazanç afl r rekabetçi Güney Afrika et pazar nda alt n madeni de erinde. D ER KONULAR: 4 A IR NAKL YEN N ÇEK C S VOLVO A rl klar ve boyutlar yla özel olan ve izin verilen ölçüleri aflan proje tafl malar nda kullan lan en uygun çekiciler, Volvo markal. Bu nedenle Erdo anlar Nakliyat, filosundaki Volvo say s n artt rmaya bafllad. 8 VOLVO HAYATIMI KURTARDI Hollandal Ton van Brakel hayat boyunca bir kamyon sürücüsü olarak çal flt. 16 Temmuz 2007 de hayat nda dramatik bir de iflim yafland. Bir konteyner bulundu u kabinin üzerine düfltü. 20 GELECE N SÜRÜCÜSÜ Kamyon sürücülerine büyük bir ihtiyaç oldu u yeni bir haber say lmaz. leri yafllardaki sürücülerin pek ço u emekliliklerine yaklafl yor ve tafl mac l k operatörleri umutlar n bu sürücülerin yerini alacak olan gençlere ba l yor. 19 GELECEK 23 BEN M VOLVO M 26 fib RL 28 VOLVO GÜNCEL VOLVO KAMYON MAGAZ N, Volvo Türk Ltd. Volvo fl Merkezi çerenköy mah. Engin Sok No:9 Kad köy stanbul Turkey Tel: Faks: Sahibi: Ulf Magnusson S. Yaz flleri Müdürü: Özlem Çopuro lu Yay n Haz rl k: Maya Bas n Yay n ve Matbac l k Ltd. fiti. shakpafla Cad. Kutlugun Sk. No:9 st.-türkiye Tel: Bask : Esen Ofset Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n. 3 ayda bir yay mlan r. Say 11 Volvo Kamyon Magazin dergisi T.C yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Fotograf ve bilgilerinin kullan m hakk Volvo Kamyon Magazin Dergisine aittir, izinsiz kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. L DERDEN Her zaman do ru hedef 2009 y l Ocak ay verileri bu y l n hem ticari araç üreticileri hem de tafl mac l k flirketleri için zorlu bir y l olaca n gösteriyor. Türkiye uluslararas kargo ve tafl mac l k pazarlar nda zorlu rekabet koflullar ve finansal belirsizlik yafl n yor. Bu tip zamanlarda ifllerin gerekliliklerine, pazar n ihtiyac na göre kaynaklar n yeniden biçimlendirilmesi gerçeklefltirilmeli. Yenilikci flirketlerin farkl çözümler getirerek müflterilerine fayda sa lamalar n n tam s ras. Ocak 2009 tan itibaren Türkiye için geçerli minimum emisyon oran Euro 4. Ana de erlerimizden biri olan çevreye sayg çerçevesinde Volvo için bu geliflme çok önemli. Ayr ca Türkiye deki araç filosunun yenilenmesi konusunda önemli bir ad m bu geliflme. Tafl mac l k sektöründeki yeni e ilimler do rultusunda baz flirketler uluslararas, da t m ve yurtiçi tafl mac l k hizmetlerini bünyelerinde birlefltiriyorlar ya da yurtiçi a rl kl olmak üzere dönem dönem ulaslararas tafl ma ifllerini alabilyorlar. Volvo olarak bu firmalara yeni bir çekici sunduk; Volvo FM11. Böylece iflletmeciler ve sürücüler Volvo nun üstün standartlar n yak ndan tan ma ve bunlardan yararlanma olana bulacaklar. Volvo için kalite, güvenlik, performans ve ekonomi birbirinden ayr lmaz de erler. FM11 de bu de erleri bir arada uygun maliyetlerle sunuyoruz. Petrol Ofisi ile güçlerimizi birlefltrdi imiz proje Müflteri Menuniyeti odakl ve toplam çözümler sunmaya adanm fl bir flirket oldu umuzun göstergesi. Yurtiçi segmentindeki Volvo müflterileri bu projeden büyük fayda sa layacaklar. ki güçlü markan n güçlerini birlefltirmesi müflterilerimizi ekonomik olarak destekleyecek. Türkiye çap ndaki yetkili servis a m z siz ve kamyonlar - n z için mümkün olan en iyi çözümü sunmak için her zaman haz rlar. Hizmetlerimiz ve ürünlerimizle ilgili bilgi almak için bayilerimiz ve sat fl temsilcilerimizle temasa geçiniz. Bir sonraki say m za kadar baflar l bir y l geçirmeniz dileklerimle... ULF MAGNUSSON GENEL MÜDÜR VOLVO TÜRK 2 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

3 GÜNDEM KAMYON DÜNYASINDAN NOTLAR TÜVTURK ün araç muayene istasyonlar devreye girdi! TÜRK YE DE 20 YIL süresince araç muayenelerini tek yetkili kurulufl olarak gerçeklefltirecek olan TÜV- TURK, yapt çal flmalar, bir bas n toplant s ile kamuoyuna duyurdu. Araç muayene hizmeti veren istasyon zincirine stanbul'da yeni halkalar ekleyen ve Türkiye genelinde 61 ilde 150 sabit araç muayene istasyonu say s na ulaflan TÜV- TURK ün stanbul'daki muayene istasyonlar ; Çatalca, Kavakl, Silivri, Pendik, Sultanbeyli, Mimarsinan, Esenyurt, Orhanl, Had mköy, Dudullu, Haraçç ve fiile'de bulunuyor. stanbul da bu sabit istasyonlara ek olarak 1 gezici araç muayene istasyonu da yak nda devreye girecek. Bu istasyon; Adalar, Ba c lar, Bahçelievler, Bak rköy, Bayrampafla, Befliktafl, Beykoz, Beyo lu, Eminönü, Esenler, Eyüp, Fatih, Güngören, Kad köy, Ka thane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sar yer, fiiflli, Avc lar, Üsküdar ve Zeytinburnu gibi ilçelerde faaliyet gösterecek. TÜVTURK, yap lan planlama do rultusunda; k sa bir süre sonra 81 ilde toplam 189 sabit ve 80 gezici istasyonun hizmet veriyor olacak ve de yaklafl k 1800 kifliye ifl imkân sa layacak. 20 y ll k iflletme süresi boyunca araçlar n muayenesinden elde edilecek gelirlerin yaklafl k 7.3 milyar dolar Hazine pay, 2.7 milyar dolar da KDV olarak Maliye Bakanl na aktar lacak. IRU ve ETF'den lojistik e itim ça r s ULUSLARARASI KARAYOLU Tafl mac lar Birli i (IRU) ve Avrupa Karayolu Çal flanlar Federasyonu (EFT); lojistikte istihdam ve e itim ile ilgili ortak önerilerinin uygulanmas gerekti i konusundaki fikirlerini kamuoyuyla paylaflt lar. Karayolu tafl mac l alan nda çal flmalar yürüten iki mesleki kuruluflun yapt aç klamada; masa bafl ndan yürütülen lojistik Araçlar de erlendirme kriterleri TÜVTURK yap lan muayeneler sonras nda araçlar ; Kusursuz, Hafif Kusurlu, A r Kusurlu ve Emniyetsiz olarak s n fland r yor. KUSURSUZ: Muayene edilen araçta herhangi bir eksikli in bulunmamas hali. Bu durumda arac n ön plakas na ve muayene raporuna muayenenin geçerlilik süresini içeren etiket yap flt r l yor, ruhsat onaylan yor, hologram yap flt r l yor ve bir sonraki muayene tarihi yaz l yor. Yetkili kifli taraf ndan detayl muayene raporu veriliyor. HAF F KUSURLU: Arac n, yeniden muayenesine gerek duyulmayan ancak giderilmesi gereken eksikliklerin bulunmas hali. Araç muayeneden geçmifl say l yor, ön plakas na ve muayene raporuna muayenenin geçerlilik süresini içeren etiket yap flt r l yor. Ruhsat onaylan yor, hologram yap flt r l yor ve bir çal flmalar nda, özellikle ifl süreçlerini yerinden yönetenlerin lojistik çal flmalara iliflkin pratik öneriler sunmas n n önemi; günümüzün yo un rekabet ortam nda flirketin geliflimi için flirket çal flanlar n n e itim alma gereklilikleri, üzerinde dikkatli bir flekilde durulmas gerekti i belirtildi. IRU VE EFT, ayr ca Avrupa Birli i Komisyonu nun Lojistikte sonraki muayene tarihi yaz l yor. Yetkili kifli taraf ndan detayl muayene raporu veriliyor. A IR KUSURLU: Muayene sonucunda, arac n tamire ihtiyaç duyulacak eksiklikler oldu unun tespit edilmesi hali. Bu eksikliklerin giderilerek bir ay içinde arac n yeniden muayeneye gelmesi gerekiyor. Arac n muayene raporuna geçici kusurlu araç etiketi yap flt r l yor. EMN YETS Z: Arac n; can ve mal emniyeti ile trafik güvenli i aç s ndan tehlikeli olacak derecede kusurlar n n, eksikliklerinin tespiti hali. Arac n durumu en yak n trafik zab tas na bildiriliyor, arac n emniyetsiz oldu una dair rapor veriliyor. Bir ay içinde raporda bulunan kusurlar n tamir ettirilip raporla birlikte ayn istasyona gelinmesi gerekiyor. Bu durumda yeniden muayene ücreti al nm yor. Hareket Plan "na katk sa lamak amac yla da çal flmalar gerçeklefltireceklerini duyurdular. Bu aksiyon plan, Avrupa Birli i nde lojistik alanlarda çal flanlar n kalitesinin yükseltilmesini hedefliyor. IRU ve EFT bu alanda etkinlikleri art rmak için araflt rmalar yapacak ve bu konuda sosyal diyalog platformunun oluflturulmas için çal flacak. SORU Volvo'nuzun temizli ine dikkat ediyor musunuz? NA M DEM R, 35 Metronak Lojistik, Mersin - 10 y ld r Volvo kullan yorum ve arac m halen ilk günkü kadar bak ml ve temiz. Gerek kabin içinde gerekse d fl nda temizli ine çok önem veriyorum. YILMAZ YILDIRIM, 38 Kadri Delen Nakliyat, Mersin - Volvo'm çok eski olmamas na ra men ben çok titiz davran yorum. Bu arac n içi benim yaflam alan m ve bu yüzden hijyenik olmas na dikkat ediyorum. REF K BALVEREN, 50 Sin Nakliyat, Hatay - Gece arac m n içinde rahatl kla uyuyabiliyorum çünkü bu konforu Volvo bana rahatl kla yaflat yor. Tabi bunun karfl - l nda ben de kabinimin temiz olmas na dikkat ediyorum. CEMAL ÖZTÜRK, 42 Yeni Tuna Nakliyat, Mardin - Arac m n d fl y kamas na özellikle önem gösteriyorum. Volvo gibi ihtiflaml bir arac - n z varsa parlak ve temiz durmal. SERDAR KULA, 40 Öz Tafl mac l k, zmit - Arac m 20 y ll k bir Volvo, fakat paslanma gibi bir sorunu yok. Çünkü y kad ktan sonra çok iyi kurular m. Zaten Volvo sa lam bir araç, titizli imle de birleflince sonuç harika oluyor. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

4 KAL TE TERC H A IR NAKL YEN N ÇEK C S VOLVO Erdo anlar, özel yüklerin tafl nmas n n Volvo nun ifli oldu unu söylüyor ve Volvo araç kullan yor. 4 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

5 KAL TE TERC H Erdo anlar Nakliyat firmas n n sahiplerinden Tamer Erdo an, Hasan Erdo an ve Fatih Erdo an yeni ald klar FH çekicilerinin önünde biraraya geldiler ve filolar n n tamam n Volvo yapacaklar n n sinyallerini verdiler. A rl klar ve boyutlar yla özel olan ve izin verilen ölçüleri aflan proje tafl malar nda kullan lan en uygun çekiciler, Volvo markal. Bu nedenle Erdo anlar Nakliyat, önümüzdeki dönem filonun tamam n Volvo çekicilerden oluflturma karar ald ve bu do rultuda filosundaki Volvo say s n artt rmaya bafllad. Tüm endüstriyel tesisler, evler, yollar, k saca her nerede olursak olal m çevremize bakt m zda gördü ümüz ne varsa, herfleyin inflaas nda ifl makinalar görev yap yor. Ancak bizim için inflaat temellerini ve kanallar n kazan, yollar n, köprülerin yap lmas nda çal flan, maden flantiyelerinde kayalar koparan, kald ran, yükleyen ifl makinalar lastik tekerlekli de olsalar, paletli de olsalar sadece çal flma sahalar nda hareket ediyorlar. Özel çal flma koflullar için haz rlanm fl bu araçlar n bir bölgeden bir bölgeye, bir kenten bir kente, hatta bir ülkeden bir ülkeye tafl nmas çekicilerle gerçeklefltiriliyor. A rl klar ve boyutlar yla özel olan ve izin verilen ölçüleri aflan bu tafl malarda kullan lan en uygun çekiciler, Volvo markal. Bu nedenle ifl makinalar tafl mas nda uzmanlaflm fl iflletmelerden biri olan Erdo anlar Nakliyat, önümüzdeki dönem filonun tamam n Volvo çekicilerden oluflturma karar ald ve bu do rultuda filosundaki Volvo say s n artt rmaya bafllad. ARAÇ SEÇ M N Volvo'dan yana yapanlar aras na kat lan Erdo anlar Nakliyat, 1977 y l ndan beri tafl mac l k sektöründe. Firma, 1980'li y llar n bafl ndan beri a r ifl makinalar tafl - mac l konusunda uzmanlaflm fl. Halihaz rda 32 adedi özmal olmak üzere 65 araçl k bir filo ile hizmet veriyor. Erdo anlar' n filoyu yenileme, güçlendirme ve Volvolaflt rma karar sonunda siparifl etti i yeni FH 520'lerin ilk 5'i geçti imiz ay teslim edildi. A r nakliye hassasiyet, güçlü motorlu çekiciler ve Volvo gibi sa lam ve sorunsuz araçlar gerektirir diyen Erdo anlar Nakliyat Genel Müdürü Tamer Erdo an, toplam 11 adet olan siparifllerin önümüzdeki aylarda tamamlanaca n, ancak Volvo al mlar n n devam - n n gelece ini ve flirket filosundaki tüm araçlar n Volvo'ya terfi edece ini söylüyor. TAMER ERDO AN, firman n öyküsünü flöyle anlat yor: Erdo anlar bir aile flirketi, bizler bayra birinci kuflaktan devralan ikinci nesiliz. Babam z sektöre otobüs ile bafllam fl. Daha sonra ortak bir t r al n yor, akabinde de kendi çekicisini alarak tafl mac l a geçiyor y - l nda ise çok ortakl bir firma kuruluyor ve 1986'ya gelindi inde Erdo anlar Uluslararas Nakliyat ismi ile tamam yle a r ifl makinalar tafl mac l na geçiyoruz. GABAR DIfiI YÜK UZMANI Otuz y l aflk n hizmet vermenin deneyimi ve tecrübesiyle a r nakliye tafl malar gerçeklefltiren Erdo anlar Uluslararas Nakliyat, 32 adedi öz mal olan 65 araçl k çekici filosu ve 90 adetlik low-bed filosu ile ifl makinalar, yat, fabrika ekipmanlar, kirifl, reaktör, jeneratör, transformatör, trafo, petrol arama tesisi, rüzgar santrali gibi gabari d fl yükler tafl yor. >> VOLVO KAMYON MAGAZ N #

6 KAL TE TERC H Uzunyol ve inflaat alan nda kendini ispatlam fl Volvo kamyonlar ile a r ifl makinalar n tafl man n kendileri için daha kolay, daha güvenli ve daha kârl oldu unu belirten Erdo anlar Nakliyat, FH 520 çekicileri ile kendilerinin üretti i lowbedleri kullan yor. Firman n yöneticileri: Yüksekli i 55 cm den 1 metre ye kadar, uzunlu u 5.5 metreden 19 metreye kadar olan 2 ila 5 dingilli lowbedlerimiz, Volvo gibi güçlü motorlu bir araçla birleflince ortaya sa lam ve zaman nda teslimatlar gerçeklefltiren bir tafl mac l k ç k yor diyorlar. >> MDER üyesi ifl makinalar firmalar n n 5 tanesiyle çal fl yoruz. Ofisimiz flu an Kartal - Ferhatpafla'da. Yedi sene önce ise Harem'deydi. stanbul ve zmir'de yap lanmam z bulunuyor. stanbul'da genel müdürlük ile beraber 6,5 dönümlük bir alanda, zmir'de ise irtibat ofisimiz ve 4 dönümlük bir alan üzerinde faaliyetlerimiz devam ediyor. Ofis içinde 14 kifli, atölyemizde 5 kifli ve 60 floförümüz bulunuyor. Hizmet verdi imiz alanda firma say s 100'ü aflm flt r, fakat bunlar n bir ço u bizim yan m zda çal flan ve sonras nda kendi flirketlerini kuran kimseler. Yapt m z ifl bir uzunyol kuru yük tafl mac l gibi de il. Her yükte oldu u gibi ifl makinalar nda da dikkat edilmesi gereken hususlar bulunuyor. Bazen 100 tonun üzerine ç kabilen, ton ortalamas olan bu tafl malar ülkemizde ve di- er ülkelerde çok özel ve çok s k yönetmelikler ve kurallarla gerçeklefltiriliyor. Bu a r yüklerin tafl nmas nda; yüksek motor gücüne sahip, faydal flasi uzunlu u olan, ihtiyaç duydumuz çekifl düzeninde ve özel donan mlara sahip uzun ömürlü araçlar n seçimi en önemli nokta. UZUNYOL VE NfiAAT alan nda kendini ispatlam fl Volvo kamyonlar ile a r ifl makinalar n tafl mak bizim için daha kolay, daha güvenli ve daha karl. Volvo, bu alanda çok baflar l ve son y llarda a r nakliye filolar nda Volvo ya do ru büyük bir yönelifl var. Makinay araca ba lamak en önemlilerinden biri. Ba lamay yapt ktan sonra harekete geçmeden yüksekli i ölçmek gerek. En büyük problemi orada yafl - yoruz. Araçlar m z sadece asfaltta gitmiyor. Da ve köy yollar nda elektrik ve telefon telleri alçakta olabiliyor. Yüklerin ve lowbedlerin yüksekli ini ona göre iyi ayarlamak gerekiyor. B R BAfiKA D KKAT ED LMES gereken husus ise ifl makinas tafl mac l nda manevra yaparken ve seyir halindeyken dikkatli olunmas. Bu sebepten bünyemizde 30 araçl k bir eskort ekibi de bar nd r yoruz. Bu eskort ekip, otoyollarda t rlar n arkas ndan geliyor. Çift fleritli ve gidifl geliflli yollarda ise araçlar n önünden giderek yol gösteriyor. Amaç karfl - dan ve arkadan geleni uyarmak. A r nakliyeye özgü olan ve kullan lmas yararl sonuçlar do uran eskort sistemiyle genç arkadafllar m - z yetifltiriyor, 2 senelik bir süreden sonra a r nakliye tafl mac l sürücülü üne geçiriyoruz. Böylelikle ifl makinas n n lowbede nas l ba land n ve sürüflün inceliklerini ö reniyorlar. Bu sistem sayesinde Türkiye'nin en genç ve deneyimli floför ekibi bizde bulunuyor. Yafl ortalamam z henüz 30'a ulaflmad. F LOMUZDAK TÜM ARAÇLARIN Volvo'ya çevrilmesi bir niyet de il, al nm fl bir karar. Çünkü Volvo daha sa lam, daha az ar za yap yor, daha kuvvetli ve daha konforlu. Yeni ald - m z 5 adetlik FH 520 araçlar m zla bu ad m atm fl bulunduk. fiirket araçlar m z n en büyü- ü 5 yafl nda. Otomatikman dünya hangi yöne do ru gidiyorsa biz de o yöne gidece iz. Globalleflen dünyaya ayak uyduraca z. Bizim yüksekli i 55 cm den 1 metre ye kadar olan lowbedlerimiz bulunuyor. Uzunluk bak m ndan da 5.5 metreden 19 metreye kadar uzayabiliyorlar. 2 dingilliden 5 dingilliye kadar yar römork seçeneklerimiz yüke göre yol al yor. Birçok kez ocaklara vs. ç kt m zdan dolay lowbedler engebeli alanlarda çal flmak durumunda kal yor ve ortalama bir ömür 6 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

7 KAL TE TERC H biçilmiyor. Biz lowbedlerimizi kendimiz üretiyoruz, ancak piyasaya lowbed sat fl yapm yoruz. Kendi üretti imiz lowbedler oldukça dayan kl ve sa lam araçlar. Bunlar, Volvo gibi güçlü motorlu bir araçla birleflince ortaya sa lam ve zaman nda teslimatlar gerçeklefltiren bir tafl mac l k ç k yor. A IR YÜK TAfiIMACILI INDA Türkiye ile Avrupa aras nda uygulamada birtak m farkl l klar bulunuyor. Örne in stanbul'dan Adana'ya yap lan tafl mac l kta yol belgesi ç kar l yor. Adana'dan baflka bir yük al p gelirken baflka bir yol belgesi ç kartmak gerekiyor. Avrupa'da ise araca maksimum yükleyece i yük, arac n maksimum geniflli i ve yükseklikleri ile ilgili y ll k bir belge veriliyor. Ayn durumun Türkiye'de de uygulanmas oldukça sa l kl sonuçlar verecektir. Fakat biz bu s k nt lara ra men müflterilerimiz nereye isterse oraya tafl - maya haz r z. Dünyan n her yerine gitme yetkimiz bulunuyor. En uzun sefer olarak Kazakistan'a gittik. A rl kl olarak Bakü-Azerbaycan hatt nda çal fl yoruz. Geçen hafta 6 arac - m z Arnavutluk'tayd. Yine bu son dönemde bir arac m z Yunanistan'a ç kt. fiam'a 10 araçl k bir yük ba lad k y l sonunda da Moskova'ya 7 araç yükleyece iz. Önümüzdeki günlerde bizleri bekleyen k fl n a r flartlar na karfl yeni Volvolar m za güveniyoruz." Güçlü network a Güçlü bir network a na sahip olan Erdo anlar Nakliyat n araçlar Avrupa da; Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Yunanistan, S rbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Polonya, Macaristan, Almanya, talya, Hollanda, K br s, BDT ve CIS ülkelerinde; Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kazakistan, K rgazistan, Ukranya, Moldova, Rusya, Ortado u ve Arap ülkelerinde; Iran, Kuveyt, Suriye, BAE, Dubai, Ürdün, Lübnan na kadar gidiyor. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

8 KABİN İÇİ GÜVENLİK VOLVO HAYATIMI KURTARDI Hollandalı Ton van Brakel hayatı boyunca bir kamyon sürücüsü olarak çalıştı. 16 Temmuz 2007 de hayatında dramatik bir değişim yaşandı. Bir konteyner bulunduğu kabinin üzerine düştü ve bugün artık bacakları vücut ağırlığını koltuk değneklerinin yardımı olmaksızın kaldıramıyor. Ama hayattayım ve bu da Volvo nun kabini sayesinde oldu. Bundan hiç şüphem yok diyor. METİN JENNY PALM FOTOĞRAFLAR SÖREN HÅKANLIND 8 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

9 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

10 KABİN İÇİ GÜVENLİK Sıradan bir sabahtı. Çalar saat çaldı ve traş olup, kahvaltı edip, karısı Edith e bir veda öpücüğü verdikten sonra Ton van Brakel her zamanki gibi işe gitmek üzere evden çıktı. Ancak bugün hiç de sıradan olmayacaktı. Yük almak için boş bir ağır yük treylerini Belçika ya götürmüştüm. Treyleri çekiciden ayırırken gökyüzünün kararmaya başladığını farkettim ve yağmur boşalmadan önce kamyona geri dönmek istedim diye anlatıyor. Kamyonunu çıkışa doğru sürerken gökyüzü gitgide daha karanlık bir hale geldi ve en sonunda rüzgârın hızı neredeyse fırtına boyutlarına erişti. Ton van Brakel kamyonunu bir dizi istif edilmiş konteynerin arasından yavaşça sürdü. Korkunç bir ses duyduğumda ilk kasisi henüz aşmıştım. Dikiz aynama baktığımda fırtınanın boş konteynerleri karton kutular gibi etrafa savurduğunu gördüm; gözlerime inanamadım. İlk tepkim bir darbe almaktan kurtulmak için sağa doğru dönmek oldu. TON VAN BRAKEL KABİNE ANİ bir darbe hissetti. Çok büyük bir sarsıntı oldu, bilincimi yeniden kazandığımda bana bir konteynerin çarpmış olduğunu gördüm. Her taraf kırık camlarla doluydu ve bacaklarım gösterge paneliyle koltuğun arasına sıkışmış olduğundan hareket edemiyordum. Ton van Brakel paniğe kapıldı ve bağırmaya başladı. Ama fırtınanın gürültüsü yüzünden kimse onu duyamadı. Yanımdaki battaniyeyi aldım ve başımın üzerine çektim. Eğer daha fazla konteyner çarpacak olursa en azından onların gelişini görmeyeceğimi düşündüm. Cep telefonuna erişemiyordu, birkaç kamyon sürücüsü yardıma ihtiyacı olduğunu farkedene dek kimse ile haberleşemedi. Yarım saat sonra yaklaşan sirenlerin sesini duydu. İlk düşüncem Nihayet, şimdi biraz yardım alabileceğim! olmuştu Ancak bu hiç de göründüğü kadar kolay olmayacaktı. En başta kurtarma ekibinin kamyona ulaşabilmesi zaman aldı. Mesafeyi yürüyerek aşmak zorunda kaldılar, çünkü her yer etrafa saçılmış konteynerlerle doluydu. En sonunda araca ulaştıklarında kabine girmekte zorlukla karşılaştılar. Tüm bu süre boyunca bilincim yerindeydi, sakin kalmak için çok çaba harcadım. Özellikle de doktorun Hemen dışarı çıkması gerek, orada çok fazla kaldı dediğini duyduğumda. Eğer beni hızla dışarı çıkartamazlarsa, bacaklarımı kesmek zorunda kalacaklarını anladım. Kurtarma çalışması tam iki saat sürdü. Dört kişinin onu kamyondan dışarı taşıması gerekti ve bunu sayısız hastane günleri ile upuzun bir rehabilitasyon süreci izledi. Her şey bitip evime kavuştuğumda, kamyonu kaybetmiş olmaktan yakınmaya başladım. Ancak eşim bana kızdı ve kamyonu umursamadığını, önemli olanın benim hayatta olmam olduğunu söyledi. İşte o anda gerçekte ne kadar şanslı olduğumu anladım. Eğer Volvo haricinde herhangi bir kamyonda olsaydım ölmüş olacağımdan eminim. Volvo nun güvenliğe ilişkin çalışmalarından uzun bir süredir haberdardım ve Volvo kabinlerinin çok çeşitli testlerden geçirildiğini de biliyorum. Başka hiçbir kamyonun böylesine güçlü kabini yok. BU YIL, YANİ 2008 DE TON VAN BRAKEL VE EŞİ Edith Volvo Kamyon un İsveç teki merkezine davet edildi. Burada hikâyesini Volvo Kamyon Güvenlik Müdürü Lars-Göran Löwenadler e >> Nisan 2008 de Ton van Brakel Volvo Kamyon'un Göteborg daki merkezini ziyaret etti. Eşi Edith le birlikte fabrikayı gezdiler ve Volvo Kamyon Güvenlik Müdürü Lars-Göran Löwenadler ile tanıştılar. Volvo nun güvenliğe ilişkin çalışmalarından uzun bir süredir haberdardım ve Volvo kabinlerinin çok çeşitli testlerden geçirildiğini de biliyorum. Başka hiçbir kamyonun böylesine güçlü kabinleri yok. TON VAN BRAKEL 10 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

11 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

12 KABİN İÇİ GÜVENLİK anlattı. Lars-Göran daha önce Ton un başına gelenlerin yakınına dahi yaklaşabilecek hiçbir şey duymamıştı. Löwenadler, Bu olay benzersiz olmalı. Hiç kimse bu tür bir kazayı öngöremez. Tüm darbelere yüzde yüz dayanabilecek kabinler üretmek mümkün değil. Aynı zamanda, elbette ki güvenlik tasarımımızın bu olayda olduğu gibi iyi işlemiş olmasından da son derece memnunum dedi. Ancak kurtarma ekibinin Ton van Brakel i kamyondan çıkarmasının bu denli uzun sürmesi nedeniyle de biraz kaygı duyuyor ların başlarında, FH üretime geçtiğinde, Volvo Kamyon ağırlığı azaltıp güvenliği arttırmak için kabinlerinde yeni, daha güçlü bir çelik cinsi kullandı. Bu malzemenin olumsuz yönü ise kurtarma ekiplerinin bir kaza durumunda kabinin içine girebilmek için standart aletleri kullanmasını daha zor bir hale getirmesi oldu. Kurtarma ekiplerinin kabini hızlı ve basit bir şekilde açabilmeleri için, acil durum yanıt servislerine servis organizasyonumuz aracılığıyla dağıtılan bir bilgi paketi hazırladık. Bu bilgi paketinde, hem kamyona en kolay girişin nereden yapılabileceği hem de hangi aletlerin gerektiği anlatılmaktaydı. Bu konuda bilgilerinin olmamasını oldukça şaşırtıcı buluyorum. Bunların artık herkes tarafından biliniyor olması gerekirdi. Bu yüzden, görüyorum ki bu önemli konuyu vurgulamak üzere yeni bir bilgi paketi hazırlamamız gerekiyor. Ton van Brakel meslek yaşamı boyunca bir kamyon sürücüsü olarak çalıştı. Bu artık mümkün değil. Bacaklarım en sonunda tekrar araç kullanabileceğim kadar çalışmaya başlasa bile, yük boşaltma ve yükleme işlerini gerçekleştirebilmem olanaksız. Bunun hiçbir yolu yok ve bu durum beni çok üzüyor. Diğer taraftan, hayattayım ve bu da şükran duymam gereken bir şey diyor. Web TV: Ton van Brakel'in hikayesini adresine giderek kendisinden dinleyin. Önemli olan gelişmeler çoktan kaydedildi Volvo Kamyon güvenlik alanında bir öncü. Ancak, hala yüzleşilmesi gereken bazı zorlu noktalar kaldı. Bunlardan biri herkese uyan ürünler geliştirmek. Güvenlik Müdürü Lars-Göran Löwenadler, Bugün direksiyonun ardındaki kişi bir kadın da olabilir. Bu da, ister 50 ister 150 kg ağırlığında olun, eşit güvenlik sağlamak zorunda olduğumuz anlamına geliyor diyor. METİN JENNY PALM FOTOĞRAFLAR SÖREN HÅKANLIND VE VOLVO KAMYON Volvo Kamyon un pasif güvenliğin geliştirilmesine yönelik çalışmaları 50 yıl öncesine dayanır. Geçen yıllar boyunca şirket bu konuda birçok önemli başarı elde etti. Elbette ki sorulan soru şu: Yapılabilecek her şey gerçekleştirildi mi? Gerçekten büyük ilerleme kaydedilmiş olduğu söylenebilir, ama her zaman için daha iyiye yönelik gelişme sağlamak mümkündür. Peki yeni gelişmeler neler olacak? Üzerinde çalıştığımız konulardan biri sürücü ortamını nasıl daha da geliştirebileceğimiz. Örneğin, artık sürücünün bir erkek olacağının hiçbir garantisi yok, öyleyse donanımın daha kısa ve hafif bir insan için de 150 kiloluk bir insan için olduğu kadar güvenli olması gerek. Güvenlik yaklaşımımız herkese uyacak ürünler geliştirebilmemiz için daha da genişletilmeli. Dahası, sürücünün ortamı kamyonu süren kim olursa olsun konforlu olmalı. Daha başka? Emniyet kemerleri konusu her zaman için gündemde. Önden gelen darbelere karşı iyi geliştirilmiş gergili emniyet kemerleri mevcut, ama güvenlik sisteminin devrilme kazaları açısından daha fazla geliştirilmesi mümkün. Bir örnek lütfen! Soldan direksiyonlu bir kamyon örneğini ele alalım - burada durum doğal olarak sağdan direksiyonlu bir araç için olanın tersidir: Eğer kamyon sağa doğru devrilirse kemer sizi yerinizde tutar, ama sol tarafa doğru devrilme ihtimaline karşı korumanın daha fazla geliştirilmesine gerek var. Diğer bir deyişle, pencere çerçevesi ve diğer kabin içi unsurların baş yaralanmalarına neden olmaması sağlanmalıdır. Bugünkü emniyet kemerleri yeterince güvenli değil mi? Evet güvenliler, ama bu hiçbir şekilde koltukta oturan kişinin en mükemmel biçimde yerinde tutulduğu anlamına gelmiyor. Bu güvenliği geliştirirken bir yandan da çeşitli konfor özelliklerini dikkate almak gereklidir. Sürücü makul bir şekilde hareket edebilmeli, ancak aynı zamanda da tamamen güvende olmalıdır. Fakat yaklaşan arabaların kamyonun altına 12 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

13 METIN JENNY Trafik güvenliği alanında aktif ve pasif güvenlik arasında bir ayrım yapılır. Aktif güvenlik kazaları önler. Pasif güvenliğin amacı ise bir yol kazasının sonuçlarının mümkün olduğunca hafif olmasıdır. sıkışmasını önleyen kuvvetli bir kiriş olan alt koruma gibi güvenliğin tamamıyla farklı yönleri söz konusu olduğunda daha yapılacak pek çok şey var. Dünyada bu tür bir korumayı kullanan ve bunu uygulamalı testlerden Lars-Göran Löwenadler geçiren ilk üreticiyiz. Ancak bu alanda, örneğin eğik açıyla gelen darbelere karşı güvenliği arttırarak, daha fazlasını yapabiliriz. Bu konuda uygulanabilecek olan bir çözüm alt kirişin burkulma alanını uzatmaktır, ancak buradaki zorluk bunu yapacak alan bulmanın güçlüğüdür. Burada barındırılması gereken pek çok donanım var şeklinde açıklıyor. VOLVO KAMYON 1960 lardan beri güvenlik çalışmalarındaki standardı belirledi. Örneğin, Volvo dünyada ahşap kabinlerden çelik kabinlere geçiş yapan ilk şirketti. Ayrıca darbe testi olarak adlandırılan, büyük bir ağırlığı ön köşe direğine savurarak kabinin darbeye dayanıp dayanamayacağının test edildiği uygulamayı başlatan da Volvo ydu. Lars-Göran Löwenadler, Herkes bunun kabinin gücünü ölçmekte çok iyi bir yöntem olduğunu gördü ve bu test 1961 yılında İsveç te yasal bir gereklilik olarak kabul edildi diyor. Fakat Volvo Kamyon sadece kanunun gerektirdiği darbe testine güvenmekle tatmin olmadı. Volvo nun güvenlik çalışmalarına rehberlik eden unsurlardan biri yalnızca yönetmeliklere uymakla yetinmeyip, bunları açık farkla aşmaktır. Testlerimiz her zaman gerçeği yansıtmalıdır. Bir çarpışmanın ardından kamyonun tahliye edilebilmesinin mümkün olduğundan emin olmak istiyoruz; bu nedenle kapıların elle açılabilmesini sağlamak için yardımcı testler uyguluyoruz. Kabin yalnızca bir darbenin gücüne dayanmakla kalmamalıdır, kabinin içinde bulunanların dışarıya çıkabilmesi de hayati önem taşır lerin sonunda Volvo bariyerli darbe testini geliştirdi. Bu testte bir kamyon, iki kamyon arasındaki çarpışmayı canlandırmak üzere beton bir bariyere doğru sürülür. On yıl sonra, 1988 de bariyerli darbe testi tüm yeni kabinlerin geliştirilmesinde uygulanması gereken resmi bir proje gerekliliği olarak kabul edildi. Binek araba çarpışma testlerinde de kullanılan mankenlerin kullanıldığı testlerin gereklilikleri oluşturuldu. FH dünyada bu gereklilikleri karşılayacak şekilde geliştirilen ve üretilen ilk kamyondu ve bu gereklilikler o günden bu yana tüm kamyon modellerine uygulanmıştır. Bu sadece hayatta kalmakla değil, aynı zamanda dizleri ve göğsü etkileyen ciddi yaralanmaların da en aza indirgenmesiyle ilgili bir mesele. O dönemde bunu uygulayan tek üreticiydik ve bugün de Volvo Kamyon olarak bizler hala örneğin AB standartlarında belirtilmiş olanlardan çok daha katı şartlar uyguluyoruz. Testlerimizin gerçek şartları yansıtmasını sağlamaya çok önem veriyoruz ve gelecekte de bunu sürdürmeye niyetliyiz. Volvo güvenlik testleri hakkında Darbe testi AMACI: Kabinin tek araçlık bir kazadan nasıl etkilendiğini ve sürücünün araçtan nasıl kolayca çıkabileceğini görmek. UYGULANIŞI: Darbe testi üç bölümden oluşur. Kamyonun yolun dışına çıktığı, devrildiği, yükün yerinden oynayarak kabinin arka tarafına kaydığı bir dizi olay canlandırılır. Bariyerli darbe testi AMACI: Kamyon bir diğer kamyonla çarpıştığında neler olduğunu görmek. UYGULANIŞI: Yüklü bir kamyon saatte 30 km hızla bir beton bariyere doğru sürülür. Bu bir kamyonun bir treylere arkadan saatte 50 km hızla çarpmasına eşdeğerdir. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

14 CANLI YÜK CANLI YÜK NAKLİYESİ 14 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

15 Güney Afrikalı et üreticisi Karan Beef doğru tipte bir kamyon filosu kullanmanın değerini biliyor. Şirket birkaç yıl önce Volvo ya geçişiyle yakıt masraflarını bir anda yüzde 25 azalttı; bu kazanç aşırı rekabetçi Güney Afrika et pazarında altın madeni değerinde. METİN TOBIAS HAMMAR FOTOĞRAFLAR BRETT ELOFF VOLVO KAMYON MAGAZİN #

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 3 2007 VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ HAS BETON ÇAMURDA EN Y S VOLVO NUN NfiAAT KAMYONU GAMI DAHA GEN fi VE HER ZAMANK NDEN DAHA Y TAfiIMACILI IN P R TÜRKSPED 40

Detaylı

ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO

ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 4 2007 ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO SIRMA GRUP GRÖNLAND DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASINDA NAKL YE METE TRANSPORT TAN KONTROL VE VER ML L K DÖNEM HERMANN

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

AMERİKA NIN TERCİHİ DE ZF. kuruluflu olan Nova Bus a 328 adet yeni körüklü otobüs siparifli verdi.

AMERİKA NIN TERCİHİ DE ZF. kuruluflu olan Nova Bus a 328 adet yeni körüklü otobüs siparifli verdi. 1_Layout 1 16.09.2011 16:23 Page 1 OTOBÜS YOLCU EKREM ÖZCAN DAN TEMSA YA VEDA TURKCELL E MERHABA EYLÜL 2011 SAYI: 39 F YATI: 50 KURUŞ www.tasimacilar.com Temsa Global A.Ş de 6 yılı aşkın süredir pazarlama

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

Demiryolu tafl mac l n n esas al nd projenin hayata geçmesi için herkesin deste ini isteyen Seda nflaat

Demiryolu tafl mac l n n esas al nd projenin hayata geçmesi için herkesin deste ini isteyen Seda nflaat sayfa 1 7/20/08 12:43 AM Page 1 Bulgaristan a uluslararas alanda ilk tepki! ulgarlar n 28 Haziran itibariyle uygulad kanunsuz geçifl ücreti uygulamas, stanbul da B 9 Temmuz tarihinde toplanan Karadeniz

Detaylı

Biliflimle bilinçleniyoruz

Biliflimle bilinçleniyoruz editör Biliflimle bilinçleniyoruz Belki farkında değiliz ama tarihin en önemli dönüm noktalarından birisinde yaşıyoruz. Bir taşı cilalamayı başarmak yeni bir çağı başlatmış ise, internet de kesinlikle

Detaylı

Siz de değişimi izliyor ve yaşıyor musunuz?

Siz de değişimi izliyor ve yaşıyor musunuz? editör Siz de değişimi izliyor ve yaşıyor musunuz? Öylesine hızlı bir değişim döneminde yaşıyoruz ki, bundan daha 10 yıl önce hayran bir şekilde kullandığımız bir bilgisayara şimdi neredeyse tarihi eser

Detaylı

Bulgaristan n Türk TIR firmalar na yönelik uygulam ş olduğu yapt r mlar sürücülerin karayolu yerine deniz yolunu tercih etmelerine neden oldu

Bulgaristan n Türk TIR firmalar na yönelik uygulam ş olduğu yapt r mlar sürücülerin karayolu yerine deniz yolunu tercih etmelerine neden oldu 1..._Layout 1 27.08.2011 08:59 Page 1 CEVA, ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İŞLEMLERİNİ YÜZDE 17 ARTIRDI LOJISTIK EYLÜL 2011 SAYI: 58 F YATI: 50 KURUŞ www.tasimacilar.com Bulgaristan n Türk TIR firmalar na yönelik

Detaylı

TASIMACILAR UN RO RO YA REKABET KURULUNUN KESTİĞİ

TASIMACILAR UN RO RO YA REKABET KURULUNUN KESTİĞİ 1 okt ilan_layout 1 28.11.2012 19:13 Page 1 LOJ ST K SAYI: 75 F YATI: 50 KURUŞ OMSAN DA YENİ ATAMA Omsan da stratejik planlama ve pazarlama yöneticisi olarak görev yapan Faysal Yalınkılıç, Kasım 2012 tarihi

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

GÜMRÜKLERDE BEKLEME DE OLMASA

GÜMRÜKLERDE BEKLEME DE OLMASA 1_Layout 1 30.10.2010 15:16 Page 1 UND-RODER B RLEfiMES NDE SÜREÇ DEVAM EDiYOR İLK ADIM AğUSTOS TA ATILDI A ustos ta temelleri at lan uluslararas tafl mac l k sektörünün iki derne i UND ve RODER in birleflme

Detaylı

TASIMACILAR. Zamma k z p kamyon satt lar! Akaryak t fiyatlar nda yap lan

TASIMACILAR. Zamma k z p kamyon satt lar! Akaryak t fiyatlar nda yap lan 1 okt ilan.._layout 1 07.04.2012 18:44 Page 1 BB SERVİSTEN ETKİN ÇÖZÜMLER BB Servis Ekipmanları, takograf servislerine ve nakliye firmalarına etkin çözümler sunmak amacıyla bayilikler verileceği belirtildi.

Detaylı

TÜRK NAKL YEC S NE YEN RO-RO GÜZERGAHI BLACK SEA EXPRESS RO-RO SEKTÖRÜNE HIZLI GİRDİ İLK GEMİ HAYDARPAŞA DAN KALKACAK

TÜRK NAKL YEC S NE YEN RO-RO GÜZERGAHI BLACK SEA EXPRESS RO-RO SEKTÖRÜNE HIZLI GİRDİ İLK GEMİ HAYDARPAŞA DAN KALKACAK 1..._Layout 1 23.11.2010 21:10 Page 1 LOJISTIK ULUSOY LOJiSTiK YÜZDE 60 BÜYÜDÜ KASIM 2010 SAYI: 49 F YATI: 50 KURUŞ www.tasimacilar.com Ulusoy Lojistik Genel Müdürü İsmail Yıldız, ciro ve sefer sayısında

Detaylı

editörden Yaygın ve süreli yayın / ISSN NO: 1308-0199 Hüseyin Vatansever / editor@aramedya.com ARAMEDYA Uluslararası Yayıncılık Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adına Ticari araçlara da odaklanılmalı

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

Dünyanın en zorlu mücadelesini. Teleskopik yükleyiciler çiftliklerde. kim kazandı? Yeni kamyonlar daha fazla konfor sağlıyor

Dünyanın en zorlu mücadelesini. Teleskopik yükleyiciler çiftliklerde. kim kazandı? Yeni kamyonlar daha fazla konfor sağlıyor S A Y I 1 2 0 0 7-3 n W W W. C A T. C O M CAT MAGAZINE Dünyanın en zorlu mücadelesini kim kazandı? Yeni kamyonlar daha fazla konfor sağlıyor Teleskopik yükleyiciler çiftliklerde Temiz ifl ç karmak için

Detaylı

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ON KAPAK 2.qxd 5/22/09 12:56 PM Page 1 May s - Haziran 2009 Say : 27 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir YEN FORD TRANS T CONNECT T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ICINDEKILER_syf.qxd

Detaylı

TASIMACILAR. KARA NAKLiYECiSiNiN BELİNE VURULUYOR. Lojistik sektörünün son dönemdeki gidişatından

TASIMACILAR. KARA NAKLiYECiSiNiN BELİNE VURULUYOR. Lojistik sektörünün son dönemdeki gidişatından 1 okt ilan_layout 1 05.10.2012 11:12 Page 1 LOJ ST K SAYI: 73 F YATI: 50 KURUŞ KARA NAKLiYECiSiNiN BELİNE VURULUYOR SERİN MAN IN YENİ SATIŞ MÜDÜRÜ MAHİR KASAPOğLU Konya Selçuklu daki yeni plazasına taşınan

Detaylı

Dengeli büyüyen bir pazar beklentisi

Dengeli büyüyen bir pazar beklentisi EDİTÖR Dengeli büyüyen bir pazar beklentisi Ekonomilerdeki büyük dalgalanmalar sanki birer tusunami gibi önüne kattığı her şeyi oradan oraya sürükleyebiliyor. En sağlam olanlar bile ayakta kalıyorlar belki

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

Doğru stratejiler ve istikrar

Doğru stratejiler ve istikrar editör Doğru stratejiler ve istikrar Yine içerik olarak dopdolu bir sayımızla karşınızdayız. Birçok ulusal ve küresel güncel haber, saha tecrübeleri ve özel röportajlarımızla iş ve inşaat makineleri sektörünün

Detaylı

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83

Detaylı

lkler Özeldir editör Değerli Okuyucularımız,

lkler Özeldir editör Değerli Okuyucularımız, editör lkler Özeldir Değerli Okuyucularımız, Her şeyin ilki çok özeldir, değil mi? İlk arkadaşlar, okuldaki ilk gün, ilk aşk, fırından yeni çıkmış sıcacık bir ekmekten koparılan ilk köşe. İş makinaları

Detaylı

Büyüme yavaşlasa da olumlu beklentiler korunuyor

Büyüme yavaşlasa da olumlu beklentiler korunuyor EDİTÖR Büyüme yavaşlasa da olumlu beklentiler korunuyor Ekonominin aşırı ısınması ve gittikçe artan cari açık endişesi ile frene basılan Türkiye ekonomisinin kısa bir süre önce açıklanan 2012 yılı üçüncü

Detaylı

Türkiye, Asya ve Avrupa Distribütörü KATMERCİLER S: 4-6 FORD TRUCKS S: 28-29 UĞUREL S: 18

Türkiye, Asya ve Avrupa Distribütörü KATMERCİLER S: 4-6 FORD TRUCKS S: 28-29 UĞUREL S: 18 3 27 Türkiye, Asya ve Avrupa Distribütörü KATMERCİLER S: 4-6 UĞUREL S: 18 FORD TRUCKS S: 28-29 R20 R15 R10 R25 Ø20 R45 R15 R18 Yayın Sahibi HIZ MEDYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Burhan FIRAT burhan.firat@radusdergisi.com

Detaylı

İş güvenliksizliğinde Avrupa nın lideri, dünyanın üçüncüsüyüz!

İş güvenliksizliğinde Avrupa nın lideri, dünyanın üçüncüsüyüz! EDİTÖR İş güvenliksizliğinde Avrupa nın lideri, dünyanın üçüncüsüyüz! Küresel sınıflandırmalarda gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ülkemiz için hepimizin ortak hedefi, en kısa sürede gelişmiş ülkeler

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Fırsatlarla birlikte gelen sorumluluk

Fırsatlarla birlikte gelen sorumluluk EDİTÖR Fırsatlarla birlikte gelen sorumluluk İş makinaları sektörünü oldukça hareketli bir dönem bekliyor. Açıklanan ve arka arkaya hayata geçmeye başlayan projeler önemli oranda makina ihtiyacı doğuruyor.

Detaylı