Rekor Haber. Do an n bir mucizesi... Kauçuk a ac. Üç ayda bir yayınlanır. Kasım 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rekor Haber. Do an n bir mucizesi... Kauçuk a ac. Üç ayda bir yayınlanır. Kasım 2008"

Transkript

1 Rekor Haber Üç ayda bir yayınlanır. Kasım 2008 Do an n bir mucizesi... Kauçuk a ac

2

3 Rekor Haber, Üç ayda bir yayınlanan Rekor Kauçuk San. ve Tic. A.fi. Süreli Yayınıdır. Kasım 2008 ED TÖR DEN De erli Rekor Ailesi, Sahibi Rekor Kauçuk San. Ve Tic. A.fi. Yaz flleri Müdürü Hakan Odabafl Yay n Kurulu Ayflegül fiahin Tu ba Melan Reklam Sorumlusu H. Nevcivan Bilge Fotograflar Ruflen Alt parmak Tercüme Hüseyin Aygül Grafik Tasar m ve Bas m Pasifik Reklam R ht m Cad. Recaizade Sk. No. 37/A Kad köy - stanbul Tel: (0216) dare Merkezi: Rekor Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.fi. Dolayoba Sanayi Bölgesi Pendik / stanbul Tel: (0216) pbx Faks: (0216) Geride b rakt m z mübarek Ramazan Ay n n ve sonras nda Bayram n n hepimiz için sevdiklerimizle, birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu geçti ini umut ederiz. Bayram tatili süresinde sevdiklerimize, akraba ve dostlar m za mümkün oldu unca vakit ay r p beraber oldu umuz günlerin ard ndan tekrar ifllerimizin bafl na döndük. Hepimizin zor ve s k nt l bir dönemden geçti i bu günlerde, sizlerle yeni say m zda buluflman n heyecan içindeyiz. Ne yaz k ki bir önceki say m zdan bugüne geçen sürede ülke olarak daha güzel ve refah günleri göremedik. Özellikle, Amerika da, mortgage kredisi veren finansal kurumlar n içine düfltü ü ekonomik kriz, sonras nda tüm ekonomiye ve daha sonra da tüm dünya ülkelerine s çrayarak, domino tafl etkisiyle büyümüfl ve tsunami dalgalar ülkemiz k y lar na kadar gelmifltir. Bu flartlarda REKOR KAUÇUK ailesi olarak biz, tüm imkanlar m zla bu zor flartlar gö üsleyerek, kötü günlerin ard ndan gelecek olan bahar havas n beklemekteyiz tüm iyimserli imizle. Ekonomik göstergelerin sürekli de iflti i, döviz kurlar ve borsada sert ve ani inifl ç k fllar n yafland bu günlerde, REKOR KAUÇUK olarak hem sizlerin hem de bizim ma dur olmamam z aç s ndan haftal k kur uygulamas na geçmifl bulunmaktay z. Çok yak n zamanda ekonominin tekrar dengesini bulmas ile eski uygulamaya geçece imizi umut ediyoruz Kas m tarihlerinde stanbul da yapaca m z ve Avon Bayilerimizin imalat k sm nda çal flan ustalar m za yönelik e itim toplant m z ile ilgili resim ve yaz lar önümüzdeki say m zda bulacaks n z. Bu say m zda, Ankara Bayimiz Serkap n ortaklar Metin Alt ntafl ve Yaflar Alt ntafl ile yap lm fl röportaj keyifle okuyaca n z umuyoruz. Sonras nda Baflkentimiz Ankara ile ilgili yaz m z yer alacak. Bizden Haberler, Sa l k köflesi ve Kalite Güvence bölümlerini de dergimizin ilerleyen sayfalar nda bulabileceksiniz. Sizlerin de bizlerle paylaflmak istedi i fikir, düflünce ve isteklerinizi adresine iletmenizi bekliyoruz Gelecek say m zda tekrar buluflmak üzere, sa l kl, mutlu ve ifl hayat n zda baflar l günler dileriz. Sayg lar m zla Hakan ODABAfiI Sorumlu Yaz flleri Müdürü Kurumsal kimli imizi tafl yan yaz ve foto raflardan yay nc n n izni olmadan tam veya özet al nt yap lamaz. 01

4 çindekiler Editörden - Hakan Odabafl çindekiler Röportaj - Tu ba Melan Bayiilerimiz - Avon Bayiilerimizden SER-KAP SO UK LAST K KAPLAMA LTD. fit. - Hakan Odabafl Bilginiz Olsun / Beyin F rt nas - Ruflen Alt parmak Bilginiz Olsun / Kalite Güvence - Ruflen Alt parmak Sa l kl Yaflam - Ayflegül fiahin Teknik Servis - Latif Ar Gezi - Ayflegül fiahin Departmanlar m z / Üretim Departman Bizden nciler - fiükrü Comart Bizden Haberler Avon Bayii Listesi Rekor Kauçuk Bayii Listesi 02

5 Röportaj Rekor Kauçuk A.fi. yönetim kurulu üyelerinden Sn. Sad k B LGE ile dünden bugüne Rekor Kauçuk u konustuk.. Sad k Bilge yi kendi a z ndan dinleyebilir miyiz.. Sad k Bilge 12 Mart 1941 y l nda stanbul da do du. lkokul ve Avusturya lisesinden sonra Almanya ya giden Sad k Bilge önce Almanca lisan okulu Goethe ve iki sene Nürnberg flletme fakültesi nden sonra, 1964 y l Nisan ay nda Rekor Lasti in yeniden yap lanmas ça r s na uyarak stanbul a dönerek Fehmi Bilge, Halim Bilge ve Sad k Bilge üçlü ortakl yla sanayicili e ilk ad m atm fl oldu. Genç yaflta (23) Almanya da yapt evlilikten bir o lu ve bir k z dünyaya gelene Sad k Bilge, Halim Bilge ile birlikte uzun y llar çal flm fllard r. Halim Bilge ve Zeki Bilge nin vefatlar ndan sonra da 2. jenerasyon dönemi bafllam flt r. Tu ba Melan Sektörde büyük bir yere sahip olan Rekor Kauçuk un kurulufl hikayesini ve izledi i büyüme politikas n anlat r m s n z y l nda M.Fehmi Bilge taraf ndan stanbul un Kurtulufl semtinde kurulan Rekor Lastik Fabrikas, Amca Süleyman Bilge yönetiminde daha ziyade Anadolu ya hitabeden, önceleri lastik çizme,galofl vs.. gibi ürünlerle k sa zamanda, piyasada aranan bir marka olmaya o günlerde bafllam flt r. leriki y llarda s rt kauçu u imalat y lda tonlarda seyrederken lerde Japon Türklerinden olan bir müflterimizin teflvik ve tavsiyesiyle, Japonlar n milli giysisi olan parmak aras ve çapraz süngerli sandalet imalat na, Tokyo-Ginza ad alt nda bafllam flt r. O y llarda Türkiye de bir ç r açan Tokyo terlikleri çift haftal k imalattan günde çiftlere kadar ç karken, ayn zamanda Arap Ülkeleri ve Almanya ya da ihracata bafllam flt r. Bu arada deniz yata, deniz botu,yüzme paleti gibi denize hitabeden ürünleri de imal etmekteydi K br s Bar fl Harekat ndan sonra Amerika n n Türkiye ye koydu u ambargo y llar bafllar. Adapazar -Arifiye Tank palet fabrikas ihtiyac olan kauçuk paletlerin hamuru Amerika dan gelmez olur. Askeriye yapt yurtiçi araflt rmalar n n sonucunda Rekor Kauçuk la tan fl r. Fabrikam zdan askeriyeye binlerce tonu bulan sevkiyatlar baflar l bir flekilde gerçeklefltirilir. Rahmetli Zeki ve Halim Bilge beylerin, o zamanki paflalar taraf ndan Ankara da teflekkürle a rlanmalar an larda kalan onurlu bir hat rad r. 03

6 Sad k Bilge nin röportaj Kurtulufl ve s rt kauçu unun imal edildi i Topkap daki flube dar gelmeye bafllam flt r art k.. Tu ba Melan leriye dönük büyüme esnas nda, mutlaka hamurdan bitmifl ürünlere geçilmesi de isabetli bir karar olur inanc nday m lerde flu anda hizmet vermekte oldu u yerini al p, 1978 den itibaren yeni yerinde faaliyetlerini sürdürmeye bafllar. Türkiye de yeni lasti e oranla kaplama lastik kullan m oran nedir? Sektörde yat r mlar sürmekte midir? Sektörde yat r mlar ister istemez sürmek mecburiyetindedir. Yar fl terk eden kendini pistin d fl nda bulabilir. flin bafl nda olanlar n devaml yenilikçi,üretken ve çok faal olmalar gerekir. K sacas teknoloji çok yak ndan takibedilmelidir. Türkiye de lastik kaplama oranlar di er bat l zengin ülkelere göre maalesef 3-4 misli daha az yani %15 ler seviyesindedir. Özellikle iç pazardaki karkas s k nt s da bu oran n yükselmesini önlemektedir. Hani bir deyim vard r; Tavuk mu yumurtadan ç kar, yumurtam tavuktan.. Vatandafl lastik kaplamaya güvenemedi i için, lasti ini iyice silinene kadar kullan r. Böyle olunca da bozulan karkaslar bir daha kullan lamazlar. Karkas s k nt s n n ana sebebi de bence budur. Bugün tüm ortak Pazar ülkelerinde karkas al m sat m serbest iken bizdeki bu yasak niye? Ankara yla çok u raflt k Zeki bey le.. ve flu misali verdik; Nas l ki; kuyudan su çekerken önce tulumbaya belli miktarda su verilir ve gerisi gelir, bol suya kavuflulur.. b rak n bizlerde belli miktarda karkas ithal edebilelim, insanlar önce bol miktarda haz r kaplanm fl lastikle tan fls nlar ki devam nda da özenle kulland klar lastiklerini kaplamaya versinler.. Sonuç maalesef muhatap bulunamamas neticesinde bofla giden u rafllar.. leriye bakt n zda nas l bir Rekor Kauçuk görmektesiniz? Türkiye nin içinde bulundu u duruma bakarak sektöre ne önerirsiniz? Türkiye nin durumuna göre flahsen sektöre önerim; Bat da oldu u gibi kauçuk sektöründe de kalifiye elemanlar n yetiflebilece i meslek okullar n n olmas ve oralardan elde edece imiz e itimli elemanlarla çal flmalar m z n yürütülebilmesi.. Müessese içi e itimlerde de ayr ca desteklenmesi uygun olur kanaatindeyim. Son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak diyece im; Bir ifl yerinde hassas dengelerin bozulmamas, hiyerarfli düzenine dikkat edilmesi, patronun elemanlar na, elemanlar n patronlar na daima sevgi ve sayg yla yaklaflmas.. flte bu güzellikler içinde çal flabilmemiz benim oldu u kadar hepimizin dile idir. Tabiî ki çok daha iyi yerlere gelmesi, kurumsallaflmas, halka aç lmas ve 61 y lda dev bir ç nar haline gelmifl olan müessesenin daha nice y llar ayakta kalmas eminim ki hepimizin dile idir. Sayg ve sevgilerimle, Sad k B LGE 04

7 Bayiilerimiz Hakan Odabafl AVON BAY LER M ZDEN SER-KAP SO UK LAST K KAPLAMA LTD. fit. Kendinizi ve firman z tan t rm s n z? fiirket ortaklar m zdan Yaflar ALTINTAfi 1957 do umlu, Metin ALTINTAfi 1961 do umludur. Yaflar ALTINTAfi 1976 y l nda muhasebe yüksekokulunu, Metin ALTINTAfi ise 1984 de G.Ü. letiflim Fakültesini bitirmifllerdir y l nda yeni lastik al m sat m ifli ile u raflmak üzere ALTINTAfi OTOMOT V LTD. fit. ni kurmufllard r. So uk lastik kaplama ifline 1998 y l nda SER- KAP SO UK LAST K KAPLAMA LTD.fiT. ni kurarak bafllam fllard r. Firmam z kamyon grubu d fl lastiklerini so uk sistem, ifl makinesi grubu d fl lastikleri ise hem so uk hem de s cak sistem kullanarak kaplama yapmaktad r. Her zaman müflteri memnuniyetini öncelikli alan firmam z en son teknoloji kullanarak kaplama yaparak ülke ekonomisine katk da bulunmaktad r. Rekor ailesine ne zaman kat ld n z? Rekor Kauçuk ürünleri Avon ve Herkül hakk nda ne düflünüyorsunuz? S cak kaplamada kulland m z Rekor Kauçuk, so uk kaplamada kulland m z Avon ve Herkül Kauçuk dünya standartlar nda kauçuklard r. Herkül kauçu un, piyasaya de il yaln zca Avon bayilerine verilmesine Rekor kauçuk yöneticilerinden talep etmekteyiz. Çünkü piyasaya verilen Herkül kauçuk Avon bayilerini rekabet yönünden s k nt ya sokmaktad r. Bu konunun de erlendirilmesini talep etmekteyiz. Müflteri portföyünüz a rl kl olarak kimlerdir? Çal flt m z müflteriler uluslararas nakliyat firmalar, haz r beton firmalar, belediyeler, maden firmalar ve altyap firmalar. Rekor Kauçuk A.fi. yi kaplama sektörüne at lmadan öncede s cak kaplamada yapm fl oldu u kaliteli ürünlerden tan yordum y l n n bafllar nda Rekor Kauçuk A.fi. so uk kaplama malzemelerini üretmeye bafllad nda, tereddütsüz olarak 6 ay sonra Marangoni Kauçuk A.fi. yi b rakarak Rekor ailesine kat lmaya karar verdim. Sizce müflterileriniz lastik ve kaplama konusunda bilinçliler mi? Her geçen gün bilinçlenme artmas na ra men maalesef tam olarak müflterilerimiz Türkiye deki çal flma flartlar ndan dolay lastik kaplama ve kullan m konusunda bilinçli de illerdir. 05

8 Hakan Odabafl n n röportaj lerde tonaj uygulamalar ve yollar n düzelmesi ile yeni lastik alan müflterilerin bunu kaplama yapt rabilece i bilinci artacakt r. Rekor Kauçuk ürünü Avon ve Herkül hakk nda müflterileriniz ne düflünüyor? Lastiklerini kaplama yapt m z müflterilerimizin ço unlu u baz eksiklikler olmas na ra men hem Rekor kauçuk ürünlerinden, hem de Avon ve Herkül kauçuklar ndan memnundurlar. Lastik ve kaplamalar n n güvenli ve uzun ömürlü olmas için neler yap lmal d r? 1- Lastik ve kaplamalar n havalar düzenli olarak ölçülmelidir. Çünkü düflük ve fazla hava lasti in ömrünü k salt r. 2- Fazla tonaj lasti in afl r s nmas na sebep olur. Afl r s nan lastiklerde ar zalar ortaya ç kar. 3- Yollar n bozuk olmas ve a r flantiye flartlar lasti in ömrünü azalt r. Kaplama sektörünün genel de erlendirmesini yapabilir misiniz? her zaman yan m zda olan Rekor ailesini 2008 senesinde de biz Avon bayilerinin yan nda olmas n temenni ediyoruz. Gelece e yönelik hedef planlar n z nelerdir? Firmam z SER-KAP SO UK LAST K KAPLAMA LTD.fiT, yeni lastikte Pirelli bayili i ve kaplamada Avon bayisi olarak müflterilerine 1.100m2 alanda müflteri memnuniyetini ilke edinerek hizmet etmekteyiz. Her geçen gün müflteri portföyümüzün artmas bizleri, daha iyi hizmet etmek için en az 2.500m2 kapal alan olan, toplam 5.000m2 lik bir alanda hizmet etmek istiyoruz. Özellikle ifl makinesi so uk sistem alanda bayilik sistemi oluflturmaktay z. Her geçen gün bayiimiz artmaktad r. Amac m z SER-KAP LAST K KAPLAMA y Türkiye çap nda bir marka oluflturmakt r. fl stresinden uzaklaflmak için neler yapars n z, ifl d fl ndaki zaman n z nas l de erlendirirsiniz, hobileriniz nelerdir? Akflamlar yürüyüfl yapmak ifl stresine çok iyi gelmektedir. fl d fl nda arkadafl ve dost ziyaretleri yapar m. Akflamlar özellikle tarih kitaplar okurum. Futbola çok ilgiliyim. Tak m olarak Galatasaray tutmaktay m. Tavla oynamay ve poker oynamay çok severim. Rekor Haber dergisi hakk nda ki düflünceleriniz? Kaplama sektörüne bafllam fl oldu u 1998 y l ndan 2001 y l na kadar alt n ça n yaflam flt r krizi piyasan n daralmas na sebep olmufl ve ayn zamanda özellikle ithal lastiklerin ve Çin lastiklerin piyasaya ucuz olarak girmesi, kaplaman n geliflmesine engel olmufltur. Bildi iniz gibi, kaplaman n Amerika daki oran %90, Avrupa da ise %70 seviyesindedir. Türkiye de maalesef bu oran %30 larda kalm flt r. Bilinçli tüketicinin artmas, tonaj uygulamalar, kamu sektörünün kaplamaya verdi i önem, bu sektörün geliflmesine sebep olacakt r. Rekor Dergisi, Rekor ve Avon bayilerinin birbirleri ile yak nlaflmas n sa lamaktad r. Her say da bir bayiinin tan t lmas yla o bayiinin di er bayiler taraf ndan daha iyi tan nmas na ve iliflki kurulmas n sa lamaktad r. Burada Avon bayisi olarak Rekor Haber Dergisi sayesinde duyurmak istedi imiz bir önerimiz vard r: -Türkiye deki tüm Avon bayileri her ay bir Avon bayisinin bulundu u ilde toplanmal d r. Bu Rekor ailesini ve Avon bayilerini birbirlerini daha iyi tan mas n sa lar Y l n nas l de erlendiriyorsunuz? 2007 senesi di er seneler gibi kaplama pastas ndan pay almak için mücadeleli geçmifltir senesi de ayn flekilde mücadeleli daha da artarak geçece e benziyor. Bu konuda 06

9 Bilginiz Olsun Ruflen Alt parmak Beyin F rt nas BEY N FIRTINASI ir problemin nas l çözülece i konusunda hep birlikte fikirler ortaya atmak üzere Bir grup insan n toplanmas na BEY N FIRTINASI TEKN ad verilir. Beyin F rt nas Kurallar Fikir üretimi ve karar almada yarat c gücünden yararlanarak en k sa zamanda en do ru kararlar n al nmas n sa lamakt r. Fikir üretimini teflvik eder. Grubun yarat c gücünü harekete geçirir. Grubun fikir üretimi, bir kiflinin fikir üretiminden daima daha zengin ve verimlidir. Mümkünse beyin f rt nas na tabi tutularak konu daha önceden duyurulmal d r. Konu bafll çok aç k olarak belirlenmeli. Örn; fl alanlar ndaki problemlerin sebepleri nelerdir? fleklindeki bir bafll k yetersizdir, bunun yerine ifl alanlar m zdaki far k r lma olaylar n n sebepleri nelerdir? fleklinde yap lmal d r. Kurallar k saca hat rlat l r. Her üyeye s ras yla düflüncesi sorulur. Her üye s ras geldi inde akl ndaki bir öneriyi sunar. S ras geldi inde o anda akl na hiçbir fley gelmiyorsa pas diyebilir. Bütün fikirler de erlendirmeye al n r. Her üye pas diyene kadar beyin f rt nas devam eder. Beyin f rt nas an nda, yorum ve tart flma yap lmaz. Kiflisel yarat c l k için befl dakikal k zaman ayr l r. Bu befl dakikada her üye konuyla ilgili bildiklerini bir yere not eder. Bir yazman seçilir. Tahtaya çarflaf ka t as l r ve beyin f rt nas bafllat l r. Kurala göre s ras yla söylenen her fikir ka da kaydedilir. Mümkün oldu unca ekip üyelerinin fikirleri al n r. Bütün üyeler pas dedi inde beyin f rt nas biter. Düflünceler elefltirilemez, küçümsenemez. BEY N FIRTINASI SIRASINDA; Toplant öncesi gündemin belirli olmas kat l mc lar n haz rl kl gelmesini sa layacakt r. Beyin f rt nas nda büyük ka tlar, panolar, asetatlar kullanarak tart flma ortam yarat n. Büyük düflünün hayal kurun, tüm fikirlerinizi ortaya koyun. Paran n engel teflkil etmedi ini düflünün. Beyin f rt nas sonuçlar n di er çal flanlara duyurun, bunlara yeni düflünceler eklenecektir. 07

10 Üyeler kendilerine 5N 1K ya dayanan sorular sormal d rlar. (Ne, Nerede, Ne zaman, Nas l,niçin, Kim) Ziyaretçiler beyin f rt nas oturumuna kat labilirler. Beyin f rt nas n toplant tutana ile kaydedin. F K RLER N DE ERLEND R LMES ; Konular birlefltirilir ve numaraland r l r. Birinci elemeye tabi tutulur. lk oylama tekni i ve nominal grup tekni i uygulanabilir. - Nominal grup tekni i uygulamas ile; Her fikir teker teker üyelere sunularak oylan r ve oylar fikirlerin yan na yaz l r. Her üye be endi i birkaç fikre oy kullanabilir. En çok oy alan üç veya befl fikir tart fl lmak üzere seçilir. En çok oy olandan itibaren fikirler grup taraf ndan tart fl l r. Derinlemesine tart flma seçilen her fikir için yap lacakt r. Seçilenlerin önem s ras n n belirlenmesi. kinci oylama, seçme filtresi ve nominal grup tekni i - kinci oylama sistemi ile; Tart fl lan fikirler oylamaya tabi tutulur. (bu oylamalarda her üyenin sadece bir oy hakk bulunur) kinci oylamada al nan oylar fikirlerin yan na yaz l r. NOT: Nominal grup tekni i : Grup, konusunda çok uzman ise her üye konuyu detayl biliyorsa vakit çok dar ise kullan l r. Di er durumlarda oylama tekni i uygulama tavsiye edilir. kinci oylama: Grup üyeleri konuyu tam olarak En çok alandan az alana do ru önem s ras belirlenir. bilmiyorsa baflvurulmas gereken bir (eflit oy alanlar varsa tekrar tart fl larak oylamaya sunulur) sistemdir. 08

11 Bilginiz Olsun Ruflen Alt parmak KAL TE GÜVENCE KAL TE GÜVENCE Kalite Güvence ve Laboratuar flefimiz Ruflen Alt parmak idaresindeki denetleme ekibimiz geçti imiz günlerde tedarikçilerimizden zmit Petrol Ofisi fabrikas n denetlediler. 09

12 Sa l kl Yaflam Sa l n z önemsiyor iseniz yaflamak için yemek yiyin, yemek için yaflamay n fi fimanlik Ayflegül fiahin fiiflmanl k sa l bozabilecek düzeyde anormal veya afl r ya birikimidir. Yetiflkinlerde ve gençlerde fliflmanl k, genellikle boya uygun ideal vücut a rl n n % 30 unu afllan kilo olarak tan mlanmaktad r. fiiflmanl n temel nedeni tüketilen kaloriyle harcanan kalori aras ndaki enerji dengesizli idir. Dünya çap nda fliflmanl k art fl birçok etkene ba lanabilir. Bunlar, 1. Ya ve fleker aç s ndan zengin besinlerle beslenmek 2. Fiziksel hareketlili in az olmas. 3. Genetik nedenler. 4. Hormonal dengesizlik 5. Yemeye neden olan davran fl bozuklu u yiyecekleri, içecekleri ve bunlarla ilgili gelenekleri vard r. Baz ülkelerde kalori de erleri yüksek g dalar fazlaca yenmekte ve alkollü içkiler çok içilmektedir. Böylece, bu ülkelerin halk genel olarak fliflmand rlar, örne in, talyanlar n çok ya ve makarna yemeleri sonucu bunlarda görülen fliflmanl klar gibi. Bize gelince: Türklerin konukseverli i ve ikram ün salm flt r. Bir yöreye konuk geldi inde, akraba veya dostlar n davet ve ziyafet vermeleri kaç n lmaz bir gelenektir. Ayr ca, bu davet ve ziyafetlerde konuk «ay pt r, günaht r» diye her yemekten ötekine zorlan r. Han mlar m z n Ö le sonu toplant lar nda veya eflleri ile gece ziyaretlerinde, kalorileri yüksek fleker, çikolata ve pastalar ile meflrubat ikram bir gelenektir. Ayr ca, yiyeceklerin yenmesi için de isrardan kaç n lmaz. A) Afl n Beslenme ve Hareketsizlik: fiiflmanl n ana nedeni kuflkusuz vakitli vakitsiz yemek ve afl r beslenmektir. Di er bir deyimle vücudun harcad ndan fazla enerjiyi yani kaloriyi almakt r. Hareketsizlik, yani enerji sarf n n k s tl olmas da, bir nedendir. Di er taraftan enerji sarf nda kad n n veya erke in mesle i ve ifl hayat önemli bir faktördür. B) Soyaçekim (Kal t m): fiiflmanl a neden olan di er önemli bir faktör de soyaçekim ve bünye yap s d r. fiiflman ailelerin çocuklar da genellikle fliflmand rlar. Baz bünyeler kilo almaya ve fliflmanlamaya di erlerinden daha yatk nd r. fiiflman anne ve babalardan do an ikizlerin ayr yer ve flartlarda büyümelerine ra men daha sonra her ikisinin de fliflman olduklar kan tlanm flt r. Bizler, genel olarak alkollü içkiler içinde rak y tercih ederiz. Ne var ki, rak y bol ve de iflik mezelerle içmek bizde yerleflmifl bir âdettir. Böylece, esasen kalorisi yüksek olan rak n n yan nda gereksiz kalorileri de al r z. fiiflmanl k aç s ndan di er zararl bir al flkanl m z da, yemeklerin piflirilme tarz d r. Yemeklerimiz lezzetli olmalar için ya lar ve tuzu cömertçe kullan r z. Ayr ca, ekme i, tatl lar ve hamur ifllerini çok sever ve çok yeriz. C) Ulusal ve Sosyal Gelenekler: Hemen her ulusun kendine özgü yemek yeme al flkanl klar, piflirme flekilleri (tarzlar ), 10

13 D) Psikolojik ve Hormona! Faktörler: Vücudumuzda yer alan iç salg bezleri, dengeli ve düzenli olarak çal fl r ve yaflam için gerekli ve zorunlu olan hormonlar ç kar rlar. Bugün bilimsel aç dan baz psikolojik nedenlerin iç salg bezlerini etkiledikleri ve baz hormonlar n normalin üstünde salg land klar ve böylece hormonal dengenin bozulmas na neden olduklar saptanm flt r. Ölüm haberleri gibi ruhsal floklar, ayr l klar, ifl hayat nda veya aile içinde yer alan üzüntüler ve s k nt lar gibi psikolojik nedenler hormonal dengenin bozulmas na dolay s yla çok kere kilo art fl na ve fliflmanl a neden olmaktad r. BK (kg/m2) TANIM TAVS YE < 20 ZAYIF NORMAL FAZLA K LOLU HEK ME DANIfiIN OBEZ TE HEK ME DANIfiIN > 40 MORB D OBEZ TE HEK ME DANIfiIN BKI = Beden kitle endeksi. Basit bir boy kilo orant s d r. Kilogram cinsinden vücut a rl n n metre cinsinden boyun karesine bölünmesiyle hesaplan r. Örnek = 1 m 70 cm boy, 80 kilo iseniz BK = 80/170X170 = 80/28900= 27,68 Dünya sa l k örgütü fliflmanl 30 yada üzerindeki BK de eri fleklinde tan mlamaktad r BEL ÇEVRES ÖLÇÜMÜ : Ya dokusunun göbek bölgesinde birikmesi olan elma biçimli obezite di er ad yla erkek tipi fliflmanl k, Bu vücudun üst yar s fliflmanl d r. Ya dokusunun kalçada birikmesi armut biçimli obezite yada kad n tipi fliflmanl k denilir: Bunlardan elma tipi veya erkek tipi dedi imiz fliflmanl k sa l k aç s ndan daha tehlikelidir. Bu tip fliflmanlarda kalp hastal, fleker hastal, kan ya lar nda yükseklik daha s k görülür ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Ayr ca çocukluk tipi fliflmanl k ve eriflkin tipi fliflmanl k vard r. Çocuklukta oluflan fliflmanl k ya hücre say s n n artmas ile karakterize iken eriflkinlerdeki fliflmanl k her bir ya hücresinin say artmadan hacminin artmas ile fliflmanl ktan daha fazla kalp damar hastal klar risk oluflturmaktad r. E) Yafl Faktörü: ileri yafllarda genel olarak günlük beden hareketleri azal r. Bu da, vücudun ald günlük enerjinin yanmas na engel olur. fiu halde, ileri yafll l k, enerji yakma gücünün azalmas na neden olur ve fliflmanl k oluflur. Yafl aç s ndan di er bir husus da, bizde genel olarak, özellikle yafll lar n tatl lara ve flekerli maddelere karfl ifltahlar aç l r ve bu tür yiyeceklerden hofllan rlar. Dolay s yla da fliflmand rlar. R SK YÜKSEK R SK ERKEKTE > 94 CM > 102 CM KADINDA > 80 CM > 88 CM fi fimanli IN NEDEN OLDU U HASTALIKLAR Safra kesesi tafl Karaci er ya lanmas Artroz Reflü özofajit Gut-Ürik asit art fl Kanser s kl nda art fl (rahim ve safra kesesi kanseri, erkeklerde ve prostat kanseri artar), polikistik over 11

14 Psikolojik bozukluklar: Afla l k duygusu, kendine güven azalmas, sosyal yaflamdan uzaklaflma Felç-inme s kl artar Uyku apnesi s kt r Karaci er ya lanmas oluflur K LO KAYBININ K EVRES VARDIR Günlük g dan n ihtiyaçtan 500 kalori (kkal ) daha az al nmas durumunda her hafta Kg kilo kayb olur. Kilo kayb n n iki evresi vard r. lk evrede glikojen ve protein y k m ile birlikte belirgin s v kayb olur saat içinde glikojen depolar azal r ve ilgili s v at lm fl olur. Bu evrede h zl kilo kayb olur; daha sonra 7-10 gün sonra ikinci evre bafllar ve kilo kayb azal r. Bu dönemde esas ya dokusu kayb oluflur. ZAYIFLAMAK Ç N D YET ÖNER LER 1. Zay flamak istiyorsan z daha önce yedi iniz g dan n yar s n yemeli, ya l yememeli, lifli g dalar 2 kat daha fazla yemeliyiz. 2. Haftada bir kez k rm z et, di er zamanlarda beyaz et yenmelidir. 3. Dondurulmufl g dalar yenmemelidir. 4. Sebze ve meyva a rl kl beslenmek gerekir. 5. Bir ö ünde yemek yeme süresi en az 20 dakika olmal d r 6. Üç ö ün yerine alt ö ün yemek yiyin, ama porsiyonlar küçültün. 7. Gün boyunca su yudumlay n. 8. Ya s z et yemeye özen gösterin. 9. Daha fazla sebze, mevye ve tah l grubunu tercih edin. 10. K rm z et yerine derisiz tavuk, hindi ve bal k eti yiyiniz. 11. Yemeklerinizi küçük porsiyonlar halinde tüketin. yemek taba kullan n. 13. Ya oran düflük besinler tercih edin. 14. Ya s z yo urt yiyin. 15. Yemekten kalkar kalkmaz difllerinizi f rçalay n 16. Erken yemek yiyin. Özellikle sabah kahvalt lar nda karn n z iyice doyurun. Gece yememeye özen gösterin. veren yiyeceklerden uzak durun. Ald n z yiyeceklerin kalorilerine dikkat edin. 18. Çikolata ve flekerlemelerden uzak durun. 19. Yemeklere koydu unuz ya miktar n azalt n. 20.Yemeklerin suyundan daha çok posa k sm n tercih edin. 21. Cips, ya l patlam fl m s r, ya l kraker, börek, çörek, pasta v.b. yiyecekleri tüketmeyin ya da seyrek ve az miktarda tüketin. 22.K zartma yerine f r n, hafllama ya da zgara tercih ediniz. 23.Televizyon izlerken yemek yemeyin 24.Ayakta de il masada yemek yiyin. 25.Ekmek sepetini masada bulundurmay n. 26.Fazla kaç rm flsan z bir sonraki ö ün veya günde daha az yiyin 27.Haftada bir kez tart l n. Sabah, aç karn na, ayn tart ve ayn giysilerle tart l n Aperatif olarak bir fleyler içmek istedi inizde sadece domates suyu için. Izgara yapaca n z eti ya lamay n. 28.Her ö ünden önce Eti form gibi bir bisküvit yiyin Bu, açl k hissinizi yoketmeye yarar Her lokman z kere çi neyin. 12

15 29.Ö ün saatleri d fl nda sak z çi nemeyin; sak z çignemek açl k hissinizi art r r et ve bal alüminyum folyada f r nda piflirin. 30.Meyve sular n yar yar ya maden suyuyla kar flt r p öyle için. 31. Ö ünler aras nda birfley yemek istedi inizde havuç, salatal k veya ekfli elma yiyin 32.Bitki özlü çaylar, özellikle yeflil çay faydal d r. 33.Aç karn na sirke, limon suyu ve greyfurt suyu içilerek zay flamak mümkün de ildir. 34.Kahve vücuttaki su miktar n azaltt için az tüketilmeli veya kahve içilirse fazla su içilmelidir. EGZERS Z Tek bafl na egzersiz kilo vermede faydal olmaz. Diyetle beraber olmal d r. Arzu edilen kiloya ulaflt ktan sonra bunun idamesi için egzersiz çok faydal d r. Egzersiz dakika haftada 4-5 kez veya dakika haftada 2-3 kez yap lmal d r. K rk yafl ndan sonra genellikle yürüyüfl ve aerobik tarzda egzersizler yap lmas önerilir. Egzersize bafllamadan önce doktor kontrolünden geçmek gerekir. Normalde ald m z enerjinin % vücut s s ve fonksiyonlar için, %10 u g dalar için geri kalan %15 i ise egzersizle harcan r. Aktif bireylerde bu %30-40 a ç kar. Sporcularda ise %400 e ulafl r. Öncelikle egzersiz yaparken sizi zorlayacak hareketlerden kaç nmal s n z. 13

16 Teknik Servis Latif Ar ENVELOPLARIN BAKIMI ENVELOPLARIN BAKIMI So uk lastik kaplama prosesinde envelop kullan m maliyeti oldukça yüksek bir yekün tutmaktad r. Enveloplar kullan mdan sonra s cakl n etkisiyle sertleflmekte ve yüzeyde çatlamalar meydana gelmektedir, bu da enveloplar n k sa sürede kullan lamaz hale gelmesine veya delinmesine sebep olmaktad r. Kullan m sonucunda meydana gelen bu durumlar en aza indirgemek için enveloplar her kullan mdan sonra envelop ya ile ya lanmal d r. Envelop ya bir sprey tabancayla enveloplar n iç ve d fl yüzeylerine püskürtülür ve sünger veya bezle ya envelop yüzeyine da t l r. ömürlü olur ve kullan m maliyetlerininde daha düflük olmas sa lan r. Bu ifllem her otoklavdan sonra yap l rsa enveloplar daha uzun 14

17 Gezi Ayflegül fiahin Ankara Ankara Rekor Kauçuk da çal flan arkadafllar m za sordum, Ankara denildi inde akl n za ilk ne geliyor? Genelde herkesin akl na baflkent olmas ve Türk Ulusunun Ulu Önderine minnettarl n n en önemli göstergesi olan an t mezar, politika, Türkiye Büyük Milet Meclisi, konsolosluklar v.b. bafll klar geldi. Bunlar n fl nda biraz akla gelenler ve biraz gelmeyenler ile bir gezi yaz s derledim. Amac m Ankara y biraz tan tmak ve sevdirmek. Baflkentimizi henüz ziyaret edemedim fakat yaz s yazarken çok sevdim. En yak n f rsatta gidece im. Umar m benim gibi görmeyenlere rehber olabilir. Sevgiyle kal n. Türkiye nin en kalabal k ikinci flehri Ankara Cumhuriyet öncesi bir kasaba görüntüsündeydi. stiklal Savafl s ras nda ve Cumhuriyetin ilk y llar nda da bu görünüm çok de iflmedi. Baflkent olmufltu fakat 30 bin nüfuslu bir küçük kent görünümündeydi T.B.M.M aç l p da üyeler Ankara ya geldiklerinde veya diplomatlar ziyaret etti inde kalacak yer bulmak yemek yiyecek lokanta bulmak zordu. Türkiye Cumhuriyeti, ilk ça lardan bu yana yerleflim alan ve bir çok uygarl n merkezi olmufl, ülkenin neredeyse tam ortas nda yer alan Ankara y baflkent olarak seçmiflti. fiimdi Ankara alt milyonluk bir metropol. Meclis, hükümet, bakanl klar, genel müdürlükler, opera, bale, tiyatro gibi devlet organizasyonlar, sanat kurumlar burada yer almaktad r. Tarih öncesi ça lardan bu yana yerleflim alan olmufl topraklar üzerinde bulunmas ve ülkemizin baflkenti olmas nedeniyle Ankara bir an tlar, heykeller, büyük yap lar kentidir. Kent son y llarda yeniden biçimlenmifl, gri kabu unu h zla atarak çok renklili ine geçmifltir. Kentte iki büyük merkez vard r. Ulus ve K z lay. Bu iki odaktan da l r ve yine bu oda a toplan r. Ankaral lar n ço u devlet dairelerinde çal fl rlar. Kentin büyüklü ü oran nda bir sanayisi yoktur. Sanayi daha çok K r kkale de yo unlaflm flt r. Ankara Kalesi ; Dik yamaçlar üzerine kurulmufl olan Ankara Kalesi bir kartal yuvas n and r r. ç ve d fl kale surlar Bizans döneminden kalmad r. Genifl bir alana yay lm fl olan 20 kuleli d fl kaleden çok az günümüze ulaflm flt r. ç kale surlar içerisinde 42 kule vard r. Surlar n alt bölümleri mermerden üst bölümleri ise Ankara tafl ndan yap lm flt r. Kaleiçi mahallesinde bulunan eski Ankara evleri, sur duvarlar ile çevrili dar ve dik alanda konumland klar için planlar dar alanlardan en çok faydalanmay gözeterek yap lm flt r. Alt katlar k fll k olarak, kal n duvarl ve küçük pencereli yap lm fl, üst katlar ise yazl k olarak ince duvarl ve havadar yap lm flt r. Genifl saçakl ve cihannüma denilen yazl k odalar Ankara evlerinin belirleyici özelliklerindendir. Eski Ankara çevresinde lezzetli Osmanl yemekleri yiyebilece iniz tarihi, temiz ve özenli lokantalar vard r. Denizciler caddesi Adliye yak n ndaki Bo aziçi lokantas 15

18 bunlardan. Ulustan yeni Ankara ya do ru giderken Akman bozac s na u ramadan geçmeyin. Ankara da hem e lenip hem al flverifl yap labilecek en önemli iki merkez Atakule ve Karumdur. 125 metre yüksekli indeki Atakule d fl yüzeyi tamamen cam olan asansör ile çevreyi seyrederek ç k labilir. An tkabir; Türk mimarisinin üstün bir eseri olan An tkabir kent merkezinde, Ankara kalesinden sonra ikinci yüksek tepe olan an t tepede kurulur. An tkabire genifl bir merdiven ile ç k l r. Merdivenlerin her iki yan nda 10 metre yüksekli inde kuleler vard r. Kulelerin önünde üç ayr heykel toplulu u Atatürk ün ölümüne duyulan derin ac y anlat r. Kulelerin aras ndan 250 metre uzunlu undaki aslanl yola girilir. Bu yolda 24 hitit aslan heykeli vard r. Yolun bitiminde iki kulenin aras ndan zafer alan na girilir. Bu alan n üç taraf galeriyle çevrilidir ve çevresinde sekiz kule vard r. Aslanl yoldan Zafer alan na girildi inde, alan n sonunda Ulu Önder Atatürk ün mozolesi yer al r. Atatürk Orman çiftli i; 1925 de Mustafa Kemal Atatürk taraf ndan kurulan çiftlikte lokantalar, çay bahçeleri ile Türkiye nin büyük ve bak ml hayvanat bahçesi vard r. Atatürk Orman çiftli i içerisinde bulunan Atatürk evi özellikle hafta sonlar ziyaretçi ak n na u ramaktad r. ANKARA ÇEVRES Tarihi Hititlere kadar uzanan Beypazar stanbul u Ba dat a ba layan önemli bir ticaret merkeziymifl. fiimdilerde restore edilmifl evleri kendine has mutfa, müzeleriyle otantik bir tatil merkezidir. Beypazar eski stanbul yolu üzerinde; Ankara dan 100 km uzakta. Yaklafl k 1 saat 15 dakika sürede ulafl l yor. Beypazar temiz flirin bir Anadolu kasabas d r. Beypazar n n tüm güzelliklerinin bir arada görüne bildi i yer H d rl k tepesidir. Bak ml beyaz evler, hepsinde de insanlar yaflamaya devam etmektedir. Beypazar evlerinde ki pencere say s n n çoklu u zenginlik göstergesidir. Evlerin tabanlar ve yaklafl k iki metreye kadar duvarlar ahflap. Evlerin her odas nda yüklük vard r. Her akflam yere serilen yataklar her sabah yüklüklere geri kald r lmaktad r. Her odada da banyoluk mevcuttur. Beypazar evleri yaklafl k 200 y ll kt r. Yaklafl k 3000 kadar ev vard r. Restorasyonu tamamlanm fl ve hizmete aç lm fl bir çok tarihi kona bar nd ran Alaattin sokak yöresel ürünlerin sat ld stantlar n kuruldu u kasaban n en gözde mekan d r. 16

19 Gölbafl ; Ankara iline deniz serinli i getiren en yak n gölüdür. Konya yolu üzerinde etkili olmaktad r. Termal tesislerine yeni tesislerle desteklenmekte ve doktor kontrolünde termal sa l k üniteleri ve fizik tedavi merkezleri, çamur banyolar, fitness center, lokantalar ve barlar bulunmaktad r. K z lcahamam ayn zamanda, Türkiye nin fliflelenerek tüm Ülkeye da l m yap lan maden sular da bulunmaktad r. üzerindeki bu göl (25 km) k y s nda kurulu ilçenin ad yla an l r. Gölde avlanan kocaman turuncu ve çizgi film bal klar na benzeyen sazan bal klar ilçe pazar nda avlanarak sat lmaktad r. Göl çevresinde piknik alanlar, restaurant ve çay bahçeleri bulunur. Gölden ç kar lan kerevitle enfes yemekler yapan lokantalar vard r. Ama en çok et mangal yayg nd r. Konaklamak isteyenler için otel var. Bala yoluna devam edilirse Beynam Ormanlar na ulafl l r. Buras Ankara ya en yak n do al orman alan d r. Ankara ya 75 km. uzakl ktaki s k çam ormanlar yla kapl olan K z lcahamam Ankara çevresinin en s k gidilen dinlenme yeridir. Genifl bir alana yay lm fl olan Orman içinde konaklama tesisleri ve lokantalar vard r. K z lcahamam da sular n özelli i benzerlik gösteren Büyük Küçük kapl ca bulunuyor. Bu kapl calardan Romal lardan buyana yaralan ld saptan lm flt r. Kapl ca suyu ile yap lan banyolar romatizma, siyatik, lumbago, nevralji ve baz kad n hastal klar na; içme kürleri ise karaci er, böbrek, mide ve safra kesesi 17

20 Departmanlar m z Her say da bir departman m z sizlerle.. ÜRET M DEPARTMANI ÜRET M DEPARTMANI Ercan MELAN (Üretim Müdürü) 1952 Çank r / Bayramören do umludur. stanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisli i bölümünden mezun olduktan sonra s ras yla Çolako lu Metalurji ve Plastafl Plastik Sanayinde çal flm fl olup, 1980 y l nda Laboratuar mühendisi olarak bafllad Rekor Kauçuk taki görevine Fabrika-Üretim müdürü olarak devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babas d r. Can AKDO AN (S cak Üretim fiefi) 1971 stanbul / Üsküdar do umludur. F rat Üniversitesi Kimya Mühendisli i bölümünden mezun olduktan sonra Panteks Tekstil A.fi de çal flm fl olup askerlik sonras 1997 y l nda Laboratuar flefi olarak bafllad Kauçuk taki görevine üretim flefi olarak devam etmektedir. Evli ve 2 cocuk babas d r. Hüseyin AYGÜL (So uk Kaplama Üretim fiefi) 1978 Adana do umludur. Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisli i bölümünden mezun olduktan sonra s ras yla Sunteks Plastik Ka t San. A.fi.ve Sunteks Papers Rolling Factory LLC (Dubai) de çal flm fl olup 2005 Y l ndan beri Rekor Kauçuk ta So uk Kaplama Üretim fiefi olarak çal flmaktad r. 18

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ.

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 BU DAY, UN ve SEKTÖRÜMÜZ. Ülkemizdeki bu day ve un sektörümüz y ldan y la geliflim göstermektedir. Ülkemizin bu day yetifltirilme elveriflligi, un fabrikalar m z n teknolojik

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Kan ya lar ve kolesterol

Kan ya lar ve kolesterol Kan ya lar ve kolesterol Kolesterol, beslenmeyle ald n z ya lar n, karaci erde ifllendikten sonra damarlarda dolaflan bir fleklidir. Kötü kolesterol (LDL-Kolesterol), damar sertli i (aterosklerozis) ve

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı