Rekor Haber. Do an n bir mucizesi... Kauçuk a ac. Üç ayda bir yayınlanır. Kasım 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rekor Haber. Do an n bir mucizesi... Kauçuk a ac. Üç ayda bir yayınlanır. Kasım 2008"

Transkript

1 Rekor Haber Üç ayda bir yayınlanır. Kasım 2008 Do an n bir mucizesi... Kauçuk a ac

2

3 Rekor Haber, Üç ayda bir yayınlanan Rekor Kauçuk San. ve Tic. A.fi. Süreli Yayınıdır. Kasım 2008 ED TÖR DEN De erli Rekor Ailesi, Sahibi Rekor Kauçuk San. Ve Tic. A.fi. Yaz flleri Müdürü Hakan Odabafl Yay n Kurulu Ayflegül fiahin Tu ba Melan Reklam Sorumlusu H. Nevcivan Bilge Fotograflar Ruflen Alt parmak Tercüme Hüseyin Aygül Grafik Tasar m ve Bas m Pasifik Reklam R ht m Cad. Recaizade Sk. No. 37/A Kad köy - stanbul Tel: (0216) dare Merkezi: Rekor Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.fi. Dolayoba Sanayi Bölgesi Pendik / stanbul Tel: (0216) pbx Faks: (0216) Geride b rakt m z mübarek Ramazan Ay n n ve sonras nda Bayram n n hepimiz için sevdiklerimizle, birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu geçti ini umut ederiz. Bayram tatili süresinde sevdiklerimize, akraba ve dostlar m za mümkün oldu unca vakit ay r p beraber oldu umuz günlerin ard ndan tekrar ifllerimizin bafl na döndük. Hepimizin zor ve s k nt l bir dönemden geçti i bu günlerde, sizlerle yeni say m zda buluflman n heyecan içindeyiz. Ne yaz k ki bir önceki say m zdan bugüne geçen sürede ülke olarak daha güzel ve refah günleri göremedik. Özellikle, Amerika da, mortgage kredisi veren finansal kurumlar n içine düfltü ü ekonomik kriz, sonras nda tüm ekonomiye ve daha sonra da tüm dünya ülkelerine s çrayarak, domino tafl etkisiyle büyümüfl ve tsunami dalgalar ülkemiz k y lar na kadar gelmifltir. Bu flartlarda REKOR KAUÇUK ailesi olarak biz, tüm imkanlar m zla bu zor flartlar gö üsleyerek, kötü günlerin ard ndan gelecek olan bahar havas n beklemekteyiz tüm iyimserli imizle. Ekonomik göstergelerin sürekli de iflti i, döviz kurlar ve borsada sert ve ani inifl ç k fllar n yafland bu günlerde, REKOR KAUÇUK olarak hem sizlerin hem de bizim ma dur olmamam z aç s ndan haftal k kur uygulamas na geçmifl bulunmaktay z. Çok yak n zamanda ekonominin tekrar dengesini bulmas ile eski uygulamaya geçece imizi umut ediyoruz Kas m tarihlerinde stanbul da yapaca m z ve Avon Bayilerimizin imalat k sm nda çal flan ustalar m za yönelik e itim toplant m z ile ilgili resim ve yaz lar önümüzdeki say m zda bulacaks n z. Bu say m zda, Ankara Bayimiz Serkap n ortaklar Metin Alt ntafl ve Yaflar Alt ntafl ile yap lm fl röportaj keyifle okuyaca n z umuyoruz. Sonras nda Baflkentimiz Ankara ile ilgili yaz m z yer alacak. Bizden Haberler, Sa l k köflesi ve Kalite Güvence bölümlerini de dergimizin ilerleyen sayfalar nda bulabileceksiniz. Sizlerin de bizlerle paylaflmak istedi i fikir, düflünce ve isteklerinizi adresine iletmenizi bekliyoruz Gelecek say m zda tekrar buluflmak üzere, sa l kl, mutlu ve ifl hayat n zda baflar l günler dileriz. Sayg lar m zla Hakan ODABAfiI Sorumlu Yaz flleri Müdürü Kurumsal kimli imizi tafl yan yaz ve foto raflardan yay nc n n izni olmadan tam veya özet al nt yap lamaz. 01

4 çindekiler Editörden - Hakan Odabafl çindekiler Röportaj - Tu ba Melan Bayiilerimiz - Avon Bayiilerimizden SER-KAP SO UK LAST K KAPLAMA LTD. fit. - Hakan Odabafl Bilginiz Olsun / Beyin F rt nas - Ruflen Alt parmak Bilginiz Olsun / Kalite Güvence - Ruflen Alt parmak Sa l kl Yaflam - Ayflegül fiahin Teknik Servis - Latif Ar Gezi - Ayflegül fiahin Departmanlar m z / Üretim Departman Bizden nciler - fiükrü Comart Bizden Haberler Avon Bayii Listesi Rekor Kauçuk Bayii Listesi 02

5 Röportaj Rekor Kauçuk A.fi. yönetim kurulu üyelerinden Sn. Sad k B LGE ile dünden bugüne Rekor Kauçuk u konustuk.. Sad k Bilge yi kendi a z ndan dinleyebilir miyiz.. Sad k Bilge 12 Mart 1941 y l nda stanbul da do du. lkokul ve Avusturya lisesinden sonra Almanya ya giden Sad k Bilge önce Almanca lisan okulu Goethe ve iki sene Nürnberg flletme fakültesi nden sonra, 1964 y l Nisan ay nda Rekor Lasti in yeniden yap lanmas ça r s na uyarak stanbul a dönerek Fehmi Bilge, Halim Bilge ve Sad k Bilge üçlü ortakl yla sanayicili e ilk ad m atm fl oldu. Genç yaflta (23) Almanya da yapt evlilikten bir o lu ve bir k z dünyaya gelene Sad k Bilge, Halim Bilge ile birlikte uzun y llar çal flm fllard r. Halim Bilge ve Zeki Bilge nin vefatlar ndan sonra da 2. jenerasyon dönemi bafllam flt r. Tu ba Melan Sektörde büyük bir yere sahip olan Rekor Kauçuk un kurulufl hikayesini ve izledi i büyüme politikas n anlat r m s n z y l nda M.Fehmi Bilge taraf ndan stanbul un Kurtulufl semtinde kurulan Rekor Lastik Fabrikas, Amca Süleyman Bilge yönetiminde daha ziyade Anadolu ya hitabeden, önceleri lastik çizme,galofl vs.. gibi ürünlerle k sa zamanda, piyasada aranan bir marka olmaya o günlerde bafllam flt r. leriki y llarda s rt kauçu u imalat y lda tonlarda seyrederken lerde Japon Türklerinden olan bir müflterimizin teflvik ve tavsiyesiyle, Japonlar n milli giysisi olan parmak aras ve çapraz süngerli sandalet imalat na, Tokyo-Ginza ad alt nda bafllam flt r. O y llarda Türkiye de bir ç r açan Tokyo terlikleri çift haftal k imalattan günde çiftlere kadar ç karken, ayn zamanda Arap Ülkeleri ve Almanya ya da ihracata bafllam flt r. Bu arada deniz yata, deniz botu,yüzme paleti gibi denize hitabeden ürünleri de imal etmekteydi K br s Bar fl Harekat ndan sonra Amerika n n Türkiye ye koydu u ambargo y llar bafllar. Adapazar -Arifiye Tank palet fabrikas ihtiyac olan kauçuk paletlerin hamuru Amerika dan gelmez olur. Askeriye yapt yurtiçi araflt rmalar n n sonucunda Rekor Kauçuk la tan fl r. Fabrikam zdan askeriyeye binlerce tonu bulan sevkiyatlar baflar l bir flekilde gerçeklefltirilir. Rahmetli Zeki ve Halim Bilge beylerin, o zamanki paflalar taraf ndan Ankara da teflekkürle a rlanmalar an larda kalan onurlu bir hat rad r. 03

6 Sad k Bilge nin röportaj Kurtulufl ve s rt kauçu unun imal edildi i Topkap daki flube dar gelmeye bafllam flt r art k.. Tu ba Melan leriye dönük büyüme esnas nda, mutlaka hamurdan bitmifl ürünlere geçilmesi de isabetli bir karar olur inanc nday m lerde flu anda hizmet vermekte oldu u yerini al p, 1978 den itibaren yeni yerinde faaliyetlerini sürdürmeye bafllar. Türkiye de yeni lasti e oranla kaplama lastik kullan m oran nedir? Sektörde yat r mlar sürmekte midir? Sektörde yat r mlar ister istemez sürmek mecburiyetindedir. Yar fl terk eden kendini pistin d fl nda bulabilir. flin bafl nda olanlar n devaml yenilikçi,üretken ve çok faal olmalar gerekir. K sacas teknoloji çok yak ndan takibedilmelidir. Türkiye de lastik kaplama oranlar di er bat l zengin ülkelere göre maalesef 3-4 misli daha az yani %15 ler seviyesindedir. Özellikle iç pazardaki karkas s k nt s da bu oran n yükselmesini önlemektedir. Hani bir deyim vard r; Tavuk mu yumurtadan ç kar, yumurtam tavuktan.. Vatandafl lastik kaplamaya güvenemedi i için, lasti ini iyice silinene kadar kullan r. Böyle olunca da bozulan karkaslar bir daha kullan lamazlar. Karkas s k nt s n n ana sebebi de bence budur. Bugün tüm ortak Pazar ülkelerinde karkas al m sat m serbest iken bizdeki bu yasak niye? Ankara yla çok u raflt k Zeki bey le.. ve flu misali verdik; Nas l ki; kuyudan su çekerken önce tulumbaya belli miktarda su verilir ve gerisi gelir, bol suya kavuflulur.. b rak n bizlerde belli miktarda karkas ithal edebilelim, insanlar önce bol miktarda haz r kaplanm fl lastikle tan fls nlar ki devam nda da özenle kulland klar lastiklerini kaplamaya versinler.. Sonuç maalesef muhatap bulunamamas neticesinde bofla giden u rafllar.. leriye bakt n zda nas l bir Rekor Kauçuk görmektesiniz? Türkiye nin içinde bulundu u duruma bakarak sektöre ne önerirsiniz? Türkiye nin durumuna göre flahsen sektöre önerim; Bat da oldu u gibi kauçuk sektöründe de kalifiye elemanlar n yetiflebilece i meslek okullar n n olmas ve oralardan elde edece imiz e itimli elemanlarla çal flmalar m z n yürütülebilmesi.. Müessese içi e itimlerde de ayr ca desteklenmesi uygun olur kanaatindeyim. Son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak diyece im; Bir ifl yerinde hassas dengelerin bozulmamas, hiyerarfli düzenine dikkat edilmesi, patronun elemanlar na, elemanlar n patronlar na daima sevgi ve sayg yla yaklaflmas.. flte bu güzellikler içinde çal flabilmemiz benim oldu u kadar hepimizin dile idir. Tabiî ki çok daha iyi yerlere gelmesi, kurumsallaflmas, halka aç lmas ve 61 y lda dev bir ç nar haline gelmifl olan müessesenin daha nice y llar ayakta kalmas eminim ki hepimizin dile idir. Sayg ve sevgilerimle, Sad k B LGE 04

7 Bayiilerimiz Hakan Odabafl AVON BAY LER M ZDEN SER-KAP SO UK LAST K KAPLAMA LTD. fit. Kendinizi ve firman z tan t rm s n z? fiirket ortaklar m zdan Yaflar ALTINTAfi 1957 do umlu, Metin ALTINTAfi 1961 do umludur. Yaflar ALTINTAfi 1976 y l nda muhasebe yüksekokulunu, Metin ALTINTAfi ise 1984 de G.Ü. letiflim Fakültesini bitirmifllerdir y l nda yeni lastik al m sat m ifli ile u raflmak üzere ALTINTAfi OTOMOT V LTD. fit. ni kurmufllard r. So uk lastik kaplama ifline 1998 y l nda SER- KAP SO UK LAST K KAPLAMA LTD.fiT. ni kurarak bafllam fllard r. Firmam z kamyon grubu d fl lastiklerini so uk sistem, ifl makinesi grubu d fl lastikleri ise hem so uk hem de s cak sistem kullanarak kaplama yapmaktad r. Her zaman müflteri memnuniyetini öncelikli alan firmam z en son teknoloji kullanarak kaplama yaparak ülke ekonomisine katk da bulunmaktad r. Rekor ailesine ne zaman kat ld n z? Rekor Kauçuk ürünleri Avon ve Herkül hakk nda ne düflünüyorsunuz? S cak kaplamada kulland m z Rekor Kauçuk, so uk kaplamada kulland m z Avon ve Herkül Kauçuk dünya standartlar nda kauçuklard r. Herkül kauçu un, piyasaya de il yaln zca Avon bayilerine verilmesine Rekor kauçuk yöneticilerinden talep etmekteyiz. Çünkü piyasaya verilen Herkül kauçuk Avon bayilerini rekabet yönünden s k nt ya sokmaktad r. Bu konunun de erlendirilmesini talep etmekteyiz. Müflteri portföyünüz a rl kl olarak kimlerdir? Çal flt m z müflteriler uluslararas nakliyat firmalar, haz r beton firmalar, belediyeler, maden firmalar ve altyap firmalar. Rekor Kauçuk A.fi. yi kaplama sektörüne at lmadan öncede s cak kaplamada yapm fl oldu u kaliteli ürünlerden tan yordum y l n n bafllar nda Rekor Kauçuk A.fi. so uk kaplama malzemelerini üretmeye bafllad nda, tereddütsüz olarak 6 ay sonra Marangoni Kauçuk A.fi. yi b rakarak Rekor ailesine kat lmaya karar verdim. Sizce müflterileriniz lastik ve kaplama konusunda bilinçliler mi? Her geçen gün bilinçlenme artmas na ra men maalesef tam olarak müflterilerimiz Türkiye deki çal flma flartlar ndan dolay lastik kaplama ve kullan m konusunda bilinçli de illerdir. 05

8 Hakan Odabafl n n röportaj lerde tonaj uygulamalar ve yollar n düzelmesi ile yeni lastik alan müflterilerin bunu kaplama yapt rabilece i bilinci artacakt r. Rekor Kauçuk ürünü Avon ve Herkül hakk nda müflterileriniz ne düflünüyor? Lastiklerini kaplama yapt m z müflterilerimizin ço unlu u baz eksiklikler olmas na ra men hem Rekor kauçuk ürünlerinden, hem de Avon ve Herkül kauçuklar ndan memnundurlar. Lastik ve kaplamalar n n güvenli ve uzun ömürlü olmas için neler yap lmal d r? 1- Lastik ve kaplamalar n havalar düzenli olarak ölçülmelidir. Çünkü düflük ve fazla hava lasti in ömrünü k salt r. 2- Fazla tonaj lasti in afl r s nmas na sebep olur. Afl r s nan lastiklerde ar zalar ortaya ç kar. 3- Yollar n bozuk olmas ve a r flantiye flartlar lasti in ömrünü azalt r. Kaplama sektörünün genel de erlendirmesini yapabilir misiniz? her zaman yan m zda olan Rekor ailesini 2008 senesinde de biz Avon bayilerinin yan nda olmas n temenni ediyoruz. Gelece e yönelik hedef planlar n z nelerdir? Firmam z SER-KAP SO UK LAST K KAPLAMA LTD.fiT, yeni lastikte Pirelli bayili i ve kaplamada Avon bayisi olarak müflterilerine 1.100m2 alanda müflteri memnuniyetini ilke edinerek hizmet etmekteyiz. Her geçen gün müflteri portföyümüzün artmas bizleri, daha iyi hizmet etmek için en az 2.500m2 kapal alan olan, toplam 5.000m2 lik bir alanda hizmet etmek istiyoruz. Özellikle ifl makinesi so uk sistem alanda bayilik sistemi oluflturmaktay z. Her geçen gün bayiimiz artmaktad r. Amac m z SER-KAP LAST K KAPLAMA y Türkiye çap nda bir marka oluflturmakt r. fl stresinden uzaklaflmak için neler yapars n z, ifl d fl ndaki zaman n z nas l de erlendirirsiniz, hobileriniz nelerdir? Akflamlar yürüyüfl yapmak ifl stresine çok iyi gelmektedir. fl d fl nda arkadafl ve dost ziyaretleri yapar m. Akflamlar özellikle tarih kitaplar okurum. Futbola çok ilgiliyim. Tak m olarak Galatasaray tutmaktay m. Tavla oynamay ve poker oynamay çok severim. Rekor Haber dergisi hakk nda ki düflünceleriniz? Kaplama sektörüne bafllam fl oldu u 1998 y l ndan 2001 y l na kadar alt n ça n yaflam flt r krizi piyasan n daralmas na sebep olmufl ve ayn zamanda özellikle ithal lastiklerin ve Çin lastiklerin piyasaya ucuz olarak girmesi, kaplaman n geliflmesine engel olmufltur. Bildi iniz gibi, kaplaman n Amerika daki oran %90, Avrupa da ise %70 seviyesindedir. Türkiye de maalesef bu oran %30 larda kalm flt r. Bilinçli tüketicinin artmas, tonaj uygulamalar, kamu sektörünün kaplamaya verdi i önem, bu sektörün geliflmesine sebep olacakt r. Rekor Dergisi, Rekor ve Avon bayilerinin birbirleri ile yak nlaflmas n sa lamaktad r. Her say da bir bayiinin tan t lmas yla o bayiinin di er bayiler taraf ndan daha iyi tan nmas na ve iliflki kurulmas n sa lamaktad r. Burada Avon bayisi olarak Rekor Haber Dergisi sayesinde duyurmak istedi imiz bir önerimiz vard r: -Türkiye deki tüm Avon bayileri her ay bir Avon bayisinin bulundu u ilde toplanmal d r. Bu Rekor ailesini ve Avon bayilerini birbirlerini daha iyi tan mas n sa lar Y l n nas l de erlendiriyorsunuz? 2007 senesi di er seneler gibi kaplama pastas ndan pay almak için mücadeleli geçmifltir senesi de ayn flekilde mücadeleli daha da artarak geçece e benziyor. Bu konuda 06

9 Bilginiz Olsun Ruflen Alt parmak Beyin F rt nas BEY N FIRTINASI ir problemin nas l çözülece i konusunda hep birlikte fikirler ortaya atmak üzere Bir grup insan n toplanmas na BEY N FIRTINASI TEKN ad verilir. Beyin F rt nas Kurallar Fikir üretimi ve karar almada yarat c gücünden yararlanarak en k sa zamanda en do ru kararlar n al nmas n sa lamakt r. Fikir üretimini teflvik eder. Grubun yarat c gücünü harekete geçirir. Grubun fikir üretimi, bir kiflinin fikir üretiminden daima daha zengin ve verimlidir. Mümkünse beyin f rt nas na tabi tutularak konu daha önceden duyurulmal d r. Konu bafll çok aç k olarak belirlenmeli. Örn; fl alanlar ndaki problemlerin sebepleri nelerdir? fleklindeki bir bafll k yetersizdir, bunun yerine ifl alanlar m zdaki far k r lma olaylar n n sebepleri nelerdir? fleklinde yap lmal d r. Kurallar k saca hat rlat l r. Her üyeye s ras yla düflüncesi sorulur. Her üye s ras geldi inde akl ndaki bir öneriyi sunar. S ras geldi inde o anda akl na hiçbir fley gelmiyorsa pas diyebilir. Bütün fikirler de erlendirmeye al n r. Her üye pas diyene kadar beyin f rt nas devam eder. Beyin f rt nas an nda, yorum ve tart flma yap lmaz. Kiflisel yarat c l k için befl dakikal k zaman ayr l r. Bu befl dakikada her üye konuyla ilgili bildiklerini bir yere not eder. Bir yazman seçilir. Tahtaya çarflaf ka t as l r ve beyin f rt nas bafllat l r. Kurala göre s ras yla söylenen her fikir ka da kaydedilir. Mümkün oldu unca ekip üyelerinin fikirleri al n r. Bütün üyeler pas dedi inde beyin f rt nas biter. Düflünceler elefltirilemez, küçümsenemez. BEY N FIRTINASI SIRASINDA; Toplant öncesi gündemin belirli olmas kat l mc lar n haz rl kl gelmesini sa layacakt r. Beyin f rt nas nda büyük ka tlar, panolar, asetatlar kullanarak tart flma ortam yarat n. Büyük düflünün hayal kurun, tüm fikirlerinizi ortaya koyun. Paran n engel teflkil etmedi ini düflünün. Beyin f rt nas sonuçlar n di er çal flanlara duyurun, bunlara yeni düflünceler eklenecektir. 07

10 Üyeler kendilerine 5N 1K ya dayanan sorular sormal d rlar. (Ne, Nerede, Ne zaman, Nas l,niçin, Kim) Ziyaretçiler beyin f rt nas oturumuna kat labilirler. Beyin f rt nas n toplant tutana ile kaydedin. F K RLER N DE ERLEND R LMES ; Konular birlefltirilir ve numaraland r l r. Birinci elemeye tabi tutulur. lk oylama tekni i ve nominal grup tekni i uygulanabilir. - Nominal grup tekni i uygulamas ile; Her fikir teker teker üyelere sunularak oylan r ve oylar fikirlerin yan na yaz l r. Her üye be endi i birkaç fikre oy kullanabilir. En çok oy alan üç veya befl fikir tart fl lmak üzere seçilir. En çok oy olandan itibaren fikirler grup taraf ndan tart fl l r. Derinlemesine tart flma seçilen her fikir için yap lacakt r. Seçilenlerin önem s ras n n belirlenmesi. kinci oylama, seçme filtresi ve nominal grup tekni i - kinci oylama sistemi ile; Tart fl lan fikirler oylamaya tabi tutulur. (bu oylamalarda her üyenin sadece bir oy hakk bulunur) kinci oylamada al nan oylar fikirlerin yan na yaz l r. NOT: Nominal grup tekni i : Grup, konusunda çok uzman ise her üye konuyu detayl biliyorsa vakit çok dar ise kullan l r. Di er durumlarda oylama tekni i uygulama tavsiye edilir. kinci oylama: Grup üyeleri konuyu tam olarak En çok alandan az alana do ru önem s ras belirlenir. bilmiyorsa baflvurulmas gereken bir (eflit oy alanlar varsa tekrar tart fl larak oylamaya sunulur) sistemdir. 08

11 Bilginiz Olsun Ruflen Alt parmak KAL TE GÜVENCE KAL TE GÜVENCE Kalite Güvence ve Laboratuar flefimiz Ruflen Alt parmak idaresindeki denetleme ekibimiz geçti imiz günlerde tedarikçilerimizden zmit Petrol Ofisi fabrikas n denetlediler. 09

12 Sa l kl Yaflam Sa l n z önemsiyor iseniz yaflamak için yemek yiyin, yemek için yaflamay n fi fimanlik Ayflegül fiahin fiiflmanl k sa l bozabilecek düzeyde anormal veya afl r ya birikimidir. Yetiflkinlerde ve gençlerde fliflmanl k, genellikle boya uygun ideal vücut a rl n n % 30 unu afllan kilo olarak tan mlanmaktad r. fiiflmanl n temel nedeni tüketilen kaloriyle harcanan kalori aras ndaki enerji dengesizli idir. Dünya çap nda fliflmanl k art fl birçok etkene ba lanabilir. Bunlar, 1. Ya ve fleker aç s ndan zengin besinlerle beslenmek 2. Fiziksel hareketlili in az olmas. 3. Genetik nedenler. 4. Hormonal dengesizlik 5. Yemeye neden olan davran fl bozuklu u yiyecekleri, içecekleri ve bunlarla ilgili gelenekleri vard r. Baz ülkelerde kalori de erleri yüksek g dalar fazlaca yenmekte ve alkollü içkiler çok içilmektedir. Böylece, bu ülkelerin halk genel olarak fliflmand rlar, örne in, talyanlar n çok ya ve makarna yemeleri sonucu bunlarda görülen fliflmanl klar gibi. Bize gelince: Türklerin konukseverli i ve ikram ün salm flt r. Bir yöreye konuk geldi inde, akraba veya dostlar n davet ve ziyafet vermeleri kaç n lmaz bir gelenektir. Ayr ca, bu davet ve ziyafetlerde konuk «ay pt r, günaht r» diye her yemekten ötekine zorlan r. Han mlar m z n Ö le sonu toplant lar nda veya eflleri ile gece ziyaretlerinde, kalorileri yüksek fleker, çikolata ve pastalar ile meflrubat ikram bir gelenektir. Ayr ca, yiyeceklerin yenmesi için de isrardan kaç n lmaz. A) Afl n Beslenme ve Hareketsizlik: fiiflmanl n ana nedeni kuflkusuz vakitli vakitsiz yemek ve afl r beslenmektir. Di er bir deyimle vücudun harcad ndan fazla enerjiyi yani kaloriyi almakt r. Hareketsizlik, yani enerji sarf n n k s tl olmas da, bir nedendir. Di er taraftan enerji sarf nda kad n n veya erke in mesle i ve ifl hayat önemli bir faktördür. B) Soyaçekim (Kal t m): fiiflmanl a neden olan di er önemli bir faktör de soyaçekim ve bünye yap s d r. fiiflman ailelerin çocuklar da genellikle fliflmand rlar. Baz bünyeler kilo almaya ve fliflmanlamaya di erlerinden daha yatk nd r. fiiflman anne ve babalardan do an ikizlerin ayr yer ve flartlarda büyümelerine ra men daha sonra her ikisinin de fliflman olduklar kan tlanm flt r. Bizler, genel olarak alkollü içkiler içinde rak y tercih ederiz. Ne var ki, rak y bol ve de iflik mezelerle içmek bizde yerleflmifl bir âdettir. Böylece, esasen kalorisi yüksek olan rak n n yan nda gereksiz kalorileri de al r z. fiiflmanl k aç s ndan di er zararl bir al flkanl m z da, yemeklerin piflirilme tarz d r. Yemeklerimiz lezzetli olmalar için ya lar ve tuzu cömertçe kullan r z. Ayr ca, ekme i, tatl lar ve hamur ifllerini çok sever ve çok yeriz. C) Ulusal ve Sosyal Gelenekler: Hemen her ulusun kendine özgü yemek yeme al flkanl klar, piflirme flekilleri (tarzlar ), 10

13 D) Psikolojik ve Hormona! Faktörler: Vücudumuzda yer alan iç salg bezleri, dengeli ve düzenli olarak çal fl r ve yaflam için gerekli ve zorunlu olan hormonlar ç kar rlar. Bugün bilimsel aç dan baz psikolojik nedenlerin iç salg bezlerini etkiledikleri ve baz hormonlar n normalin üstünde salg land klar ve böylece hormonal dengenin bozulmas na neden olduklar saptanm flt r. Ölüm haberleri gibi ruhsal floklar, ayr l klar, ifl hayat nda veya aile içinde yer alan üzüntüler ve s k nt lar gibi psikolojik nedenler hormonal dengenin bozulmas na dolay s yla çok kere kilo art fl na ve fliflmanl a neden olmaktad r. BK (kg/m2) TANIM TAVS YE < 20 ZAYIF NORMAL FAZLA K LOLU HEK ME DANIfiIN OBEZ TE HEK ME DANIfiIN > 40 MORB D OBEZ TE HEK ME DANIfiIN BKI = Beden kitle endeksi. Basit bir boy kilo orant s d r. Kilogram cinsinden vücut a rl n n metre cinsinden boyun karesine bölünmesiyle hesaplan r. Örnek = 1 m 70 cm boy, 80 kilo iseniz BK = 80/170X170 = 80/28900= 27,68 Dünya sa l k örgütü fliflmanl 30 yada üzerindeki BK de eri fleklinde tan mlamaktad r BEL ÇEVRES ÖLÇÜMÜ : Ya dokusunun göbek bölgesinde birikmesi olan elma biçimli obezite di er ad yla erkek tipi fliflmanl k, Bu vücudun üst yar s fliflmanl d r. Ya dokusunun kalçada birikmesi armut biçimli obezite yada kad n tipi fliflmanl k denilir: Bunlardan elma tipi veya erkek tipi dedi imiz fliflmanl k sa l k aç s ndan daha tehlikelidir. Bu tip fliflmanlarda kalp hastal, fleker hastal, kan ya lar nda yükseklik daha s k görülür ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Ayr ca çocukluk tipi fliflmanl k ve eriflkin tipi fliflmanl k vard r. Çocuklukta oluflan fliflmanl k ya hücre say s n n artmas ile karakterize iken eriflkinlerdeki fliflmanl k her bir ya hücresinin say artmadan hacminin artmas ile fliflmanl ktan daha fazla kalp damar hastal klar risk oluflturmaktad r. E) Yafl Faktörü: ileri yafllarda genel olarak günlük beden hareketleri azal r. Bu da, vücudun ald günlük enerjinin yanmas na engel olur. fiu halde, ileri yafll l k, enerji yakma gücünün azalmas na neden olur ve fliflmanl k oluflur. Yafl aç s ndan di er bir husus da, bizde genel olarak, özellikle yafll lar n tatl lara ve flekerli maddelere karfl ifltahlar aç l r ve bu tür yiyeceklerden hofllan rlar. Dolay s yla da fliflmand rlar. R SK YÜKSEK R SK ERKEKTE > 94 CM > 102 CM KADINDA > 80 CM > 88 CM fi fimanli IN NEDEN OLDU U HASTALIKLAR Safra kesesi tafl Karaci er ya lanmas Artroz Reflü özofajit Gut-Ürik asit art fl Kanser s kl nda art fl (rahim ve safra kesesi kanseri, erkeklerde ve prostat kanseri artar), polikistik over 11

14 Psikolojik bozukluklar: Afla l k duygusu, kendine güven azalmas, sosyal yaflamdan uzaklaflma Felç-inme s kl artar Uyku apnesi s kt r Karaci er ya lanmas oluflur K LO KAYBININ K EVRES VARDIR Günlük g dan n ihtiyaçtan 500 kalori (kkal ) daha az al nmas durumunda her hafta Kg kilo kayb olur. Kilo kayb n n iki evresi vard r. lk evrede glikojen ve protein y k m ile birlikte belirgin s v kayb olur saat içinde glikojen depolar azal r ve ilgili s v at lm fl olur. Bu evrede h zl kilo kayb olur; daha sonra 7-10 gün sonra ikinci evre bafllar ve kilo kayb azal r. Bu dönemde esas ya dokusu kayb oluflur. ZAYIFLAMAK Ç N D YET ÖNER LER 1. Zay flamak istiyorsan z daha önce yedi iniz g dan n yar s n yemeli, ya l yememeli, lifli g dalar 2 kat daha fazla yemeliyiz. 2. Haftada bir kez k rm z et, di er zamanlarda beyaz et yenmelidir. 3. Dondurulmufl g dalar yenmemelidir. 4. Sebze ve meyva a rl kl beslenmek gerekir. 5. Bir ö ünde yemek yeme süresi en az 20 dakika olmal d r 6. Üç ö ün yerine alt ö ün yemek yiyin, ama porsiyonlar küçültün. 7. Gün boyunca su yudumlay n. 8. Ya s z et yemeye özen gösterin. 9. Daha fazla sebze, mevye ve tah l grubunu tercih edin. 10. K rm z et yerine derisiz tavuk, hindi ve bal k eti yiyiniz. 11. Yemeklerinizi küçük porsiyonlar halinde tüketin. yemek taba kullan n. 13. Ya oran düflük besinler tercih edin. 14. Ya s z yo urt yiyin. 15. Yemekten kalkar kalkmaz difllerinizi f rçalay n 16. Erken yemek yiyin. Özellikle sabah kahvalt lar nda karn n z iyice doyurun. Gece yememeye özen gösterin. veren yiyeceklerden uzak durun. Ald n z yiyeceklerin kalorilerine dikkat edin. 18. Çikolata ve flekerlemelerden uzak durun. 19. Yemeklere koydu unuz ya miktar n azalt n. 20.Yemeklerin suyundan daha çok posa k sm n tercih edin. 21. Cips, ya l patlam fl m s r, ya l kraker, börek, çörek, pasta v.b. yiyecekleri tüketmeyin ya da seyrek ve az miktarda tüketin. 22.K zartma yerine f r n, hafllama ya da zgara tercih ediniz. 23.Televizyon izlerken yemek yemeyin 24.Ayakta de il masada yemek yiyin. 25.Ekmek sepetini masada bulundurmay n. 26.Fazla kaç rm flsan z bir sonraki ö ün veya günde daha az yiyin 27.Haftada bir kez tart l n. Sabah, aç karn na, ayn tart ve ayn giysilerle tart l n Aperatif olarak bir fleyler içmek istedi inizde sadece domates suyu için. Izgara yapaca n z eti ya lamay n. 28.Her ö ünden önce Eti form gibi bir bisküvit yiyin Bu, açl k hissinizi yoketmeye yarar Her lokman z kere çi neyin. 12

15 29.Ö ün saatleri d fl nda sak z çi nemeyin; sak z çignemek açl k hissinizi art r r et ve bal alüminyum folyada f r nda piflirin. 30.Meyve sular n yar yar ya maden suyuyla kar flt r p öyle için. 31. Ö ünler aras nda birfley yemek istedi inizde havuç, salatal k veya ekfli elma yiyin 32.Bitki özlü çaylar, özellikle yeflil çay faydal d r. 33.Aç karn na sirke, limon suyu ve greyfurt suyu içilerek zay flamak mümkün de ildir. 34.Kahve vücuttaki su miktar n azaltt için az tüketilmeli veya kahve içilirse fazla su içilmelidir. EGZERS Z Tek bafl na egzersiz kilo vermede faydal olmaz. Diyetle beraber olmal d r. Arzu edilen kiloya ulaflt ktan sonra bunun idamesi için egzersiz çok faydal d r. Egzersiz dakika haftada 4-5 kez veya dakika haftada 2-3 kez yap lmal d r. K rk yafl ndan sonra genellikle yürüyüfl ve aerobik tarzda egzersizler yap lmas önerilir. Egzersize bafllamadan önce doktor kontrolünden geçmek gerekir. Normalde ald m z enerjinin % vücut s s ve fonksiyonlar için, %10 u g dalar için geri kalan %15 i ise egzersizle harcan r. Aktif bireylerde bu %30-40 a ç kar. Sporcularda ise %400 e ulafl r. Öncelikle egzersiz yaparken sizi zorlayacak hareketlerden kaç nmal s n z. 13

16 Teknik Servis Latif Ar ENVELOPLARIN BAKIMI ENVELOPLARIN BAKIMI So uk lastik kaplama prosesinde envelop kullan m maliyeti oldukça yüksek bir yekün tutmaktad r. Enveloplar kullan mdan sonra s cakl n etkisiyle sertleflmekte ve yüzeyde çatlamalar meydana gelmektedir, bu da enveloplar n k sa sürede kullan lamaz hale gelmesine veya delinmesine sebep olmaktad r. Kullan m sonucunda meydana gelen bu durumlar en aza indirgemek için enveloplar her kullan mdan sonra envelop ya ile ya lanmal d r. Envelop ya bir sprey tabancayla enveloplar n iç ve d fl yüzeylerine püskürtülür ve sünger veya bezle ya envelop yüzeyine da t l r. ömürlü olur ve kullan m maliyetlerininde daha düflük olmas sa lan r. Bu ifllem her otoklavdan sonra yap l rsa enveloplar daha uzun 14

17 Gezi Ayflegül fiahin Ankara Ankara Rekor Kauçuk da çal flan arkadafllar m za sordum, Ankara denildi inde akl n za ilk ne geliyor? Genelde herkesin akl na baflkent olmas ve Türk Ulusunun Ulu Önderine minnettarl n n en önemli göstergesi olan an t mezar, politika, Türkiye Büyük Milet Meclisi, konsolosluklar v.b. bafll klar geldi. Bunlar n fl nda biraz akla gelenler ve biraz gelmeyenler ile bir gezi yaz s derledim. Amac m Ankara y biraz tan tmak ve sevdirmek. Baflkentimizi henüz ziyaret edemedim fakat yaz s yazarken çok sevdim. En yak n f rsatta gidece im. Umar m benim gibi görmeyenlere rehber olabilir. Sevgiyle kal n. Türkiye nin en kalabal k ikinci flehri Ankara Cumhuriyet öncesi bir kasaba görüntüsündeydi. stiklal Savafl s ras nda ve Cumhuriyetin ilk y llar nda da bu görünüm çok de iflmedi. Baflkent olmufltu fakat 30 bin nüfuslu bir küçük kent görünümündeydi T.B.M.M aç l p da üyeler Ankara ya geldiklerinde veya diplomatlar ziyaret etti inde kalacak yer bulmak yemek yiyecek lokanta bulmak zordu. Türkiye Cumhuriyeti, ilk ça lardan bu yana yerleflim alan ve bir çok uygarl n merkezi olmufl, ülkenin neredeyse tam ortas nda yer alan Ankara y baflkent olarak seçmiflti. fiimdi Ankara alt milyonluk bir metropol. Meclis, hükümet, bakanl klar, genel müdürlükler, opera, bale, tiyatro gibi devlet organizasyonlar, sanat kurumlar burada yer almaktad r. Tarih öncesi ça lardan bu yana yerleflim alan olmufl topraklar üzerinde bulunmas ve ülkemizin baflkenti olmas nedeniyle Ankara bir an tlar, heykeller, büyük yap lar kentidir. Kent son y llarda yeniden biçimlenmifl, gri kabu unu h zla atarak çok renklili ine geçmifltir. Kentte iki büyük merkez vard r. Ulus ve K z lay. Bu iki odaktan da l r ve yine bu oda a toplan r. Ankaral lar n ço u devlet dairelerinde çal fl rlar. Kentin büyüklü ü oran nda bir sanayisi yoktur. Sanayi daha çok K r kkale de yo unlaflm flt r. Ankara Kalesi ; Dik yamaçlar üzerine kurulmufl olan Ankara Kalesi bir kartal yuvas n and r r. ç ve d fl kale surlar Bizans döneminden kalmad r. Genifl bir alana yay lm fl olan 20 kuleli d fl kaleden çok az günümüze ulaflm flt r. ç kale surlar içerisinde 42 kule vard r. Surlar n alt bölümleri mermerden üst bölümleri ise Ankara tafl ndan yap lm flt r. Kaleiçi mahallesinde bulunan eski Ankara evleri, sur duvarlar ile çevrili dar ve dik alanda konumland klar için planlar dar alanlardan en çok faydalanmay gözeterek yap lm flt r. Alt katlar k fll k olarak, kal n duvarl ve küçük pencereli yap lm fl, üst katlar ise yazl k olarak ince duvarl ve havadar yap lm flt r. Genifl saçakl ve cihannüma denilen yazl k odalar Ankara evlerinin belirleyici özelliklerindendir. Eski Ankara çevresinde lezzetli Osmanl yemekleri yiyebilece iniz tarihi, temiz ve özenli lokantalar vard r. Denizciler caddesi Adliye yak n ndaki Bo aziçi lokantas 15

18 bunlardan. Ulustan yeni Ankara ya do ru giderken Akman bozac s na u ramadan geçmeyin. Ankara da hem e lenip hem al flverifl yap labilecek en önemli iki merkez Atakule ve Karumdur. 125 metre yüksekli indeki Atakule d fl yüzeyi tamamen cam olan asansör ile çevreyi seyrederek ç k labilir. An tkabir; Türk mimarisinin üstün bir eseri olan An tkabir kent merkezinde, Ankara kalesinden sonra ikinci yüksek tepe olan an t tepede kurulur. An tkabire genifl bir merdiven ile ç k l r. Merdivenlerin her iki yan nda 10 metre yüksekli inde kuleler vard r. Kulelerin önünde üç ayr heykel toplulu u Atatürk ün ölümüne duyulan derin ac y anlat r. Kulelerin aras ndan 250 metre uzunlu undaki aslanl yola girilir. Bu yolda 24 hitit aslan heykeli vard r. Yolun bitiminde iki kulenin aras ndan zafer alan na girilir. Bu alan n üç taraf galeriyle çevrilidir ve çevresinde sekiz kule vard r. Aslanl yoldan Zafer alan na girildi inde, alan n sonunda Ulu Önder Atatürk ün mozolesi yer al r. Atatürk Orman çiftli i; 1925 de Mustafa Kemal Atatürk taraf ndan kurulan çiftlikte lokantalar, çay bahçeleri ile Türkiye nin büyük ve bak ml hayvanat bahçesi vard r. Atatürk Orman çiftli i içerisinde bulunan Atatürk evi özellikle hafta sonlar ziyaretçi ak n na u ramaktad r. ANKARA ÇEVRES Tarihi Hititlere kadar uzanan Beypazar stanbul u Ba dat a ba layan önemli bir ticaret merkeziymifl. fiimdilerde restore edilmifl evleri kendine has mutfa, müzeleriyle otantik bir tatil merkezidir. Beypazar eski stanbul yolu üzerinde; Ankara dan 100 km uzakta. Yaklafl k 1 saat 15 dakika sürede ulafl l yor. Beypazar temiz flirin bir Anadolu kasabas d r. Beypazar n n tüm güzelliklerinin bir arada görüne bildi i yer H d rl k tepesidir. Bak ml beyaz evler, hepsinde de insanlar yaflamaya devam etmektedir. Beypazar evlerinde ki pencere say s n n çoklu u zenginlik göstergesidir. Evlerin tabanlar ve yaklafl k iki metreye kadar duvarlar ahflap. Evlerin her odas nda yüklük vard r. Her akflam yere serilen yataklar her sabah yüklüklere geri kald r lmaktad r. Her odada da banyoluk mevcuttur. Beypazar evleri yaklafl k 200 y ll kt r. Yaklafl k 3000 kadar ev vard r. Restorasyonu tamamlanm fl ve hizmete aç lm fl bir çok tarihi kona bar nd ran Alaattin sokak yöresel ürünlerin sat ld stantlar n kuruldu u kasaban n en gözde mekan d r. 16

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları Ocak-fiubat-Mart 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 39 Türk Kalp Vakfı kalp dostu Dimes i öneriyor Tanıdık Bir Yüz Çetin Yıldırımakın Kuşburnu Mucizesi 100 gr ı bir sandık portakala eşdeğer!

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Ocak-fiubat-Mart 2011 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 11 - Say : 43. Tüm Zamanların En Büyük İhtiyacı: Peki Ama Nasıl

Ocak-fiubat-Mart 2011 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 11 - Say : 43. Tüm Zamanların En Büyük İhtiyacı: Peki Ama Nasıl Ocak-fiubat-Mart 2011 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 11 - Say : 43 Dimes Life Bülten 10 yafl nda 2010 a ödüllerle veda ettik Baflar ya giden yol ekip çal flmas m? K p r k p r bir ünlü: Defne Joy Foster

Detaylı

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m Say :08 Ocak 2006 04 mekan: Burgazada 06 portre: Tuna Kiremitçi 10 yaflam rehberi 12 ifl dünyas : Saruhan Tan 16 müzik: Okay Temiz 20 yaflam rehberi 22 damak tad : Remix II 26 röportaj: Agah Özgüç 28 sualt

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

EL F KORKMAZEL den LEZZET DURAKLARI D YET AMA NASIL? BAHARATLAR. Yuva Mayal Kaymakl Po aça. stanbul un orta yeri Eminönü

EL F KORKMAZEL den LEZZET DURAKLARI D YET AMA NASIL? BAHARATLAR. Yuva Mayal Kaymakl Po aça. stanbul un orta yeri Eminönü EL F KORKMAZEL den Yuva Mayal Kaymakl Po aça LEZZET DURAKLARI stanbul un orta yeri Eminönü D YET AMA NASIL? Sa l ks z zay flama diyetlerinden kaç n n BAHARATLAR Bin derde deva içindekiler Elif Korkmazel:

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

TO MECL S ÜYES TAHS N AKYÜZ KASAPLARA SESLEND

TO MECL S ÜYES TAHS N AKYÜZ KASAPLARA SESLEND KASABIM stanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odas Yay n organ - Y l: 3, Say : 1 0 - EYLÜL 2 0 0 8 TO MECL S ÜYES TAHS N AKYÜZ KASAPLARA SESLEND : gelece iniz B RLEfi N için KAYARLAR GRUP ONURSAL BAfiKANI

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 RÖPORTAJ 40 Lösemisiz bir dünya düfllüyoruz Makromarket ten çal flanlar na anlaml gece Hepimiz bir gün yafllanaca z Afra lar Makromarket oluyor!

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

> Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift

> Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift > Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift Ç NDEK LER HABERLER Hyundai Avrupa Bauma'ya damgas n vurdu MÜfiTER LER M Z Sanayi motorunda

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

MERHABA. Bask. Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r. Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800

MERHABA. Bask. Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r. Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800 MERHABA Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800 Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Ellinci Y l nda Bir Dev

Ellinci Y l nda Bir Dev ç i n d e k i l e r Ellinci Y l nda Bir Dev Küresel Vizyon 4 Kültür ve Turizm Bakan Erkan Mumcu ile söylefli Koç Bayileri Sanal Ortamda Bulufluyor Anadolu Buluflmalar Samsun da Samsun Arçelik Bayii Fatih

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı