Farklı Gübreleme Yöntemlerinin Nohut (Cicer arietinum L.) ta Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Farklı Gübreleme Yöntemlerinin Nohut (Cicer arietinum L.) ta Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri *"

Transkript

1 TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (3) ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Farklı Gübreleme Yöntemlerinin Nohut (Cicer arietinum L.) ta Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri * Nurdan ŞAHİN 1 H. Hüseyin GEÇİT 1 Geliş Tarihi: Öz: Araştırma 1998 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlasında yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak Eser-87, Akçin-91 ve ILC-195 nohut çeşitleri kullanılmıştır. Araştırmada, üç nohut çeşidinde dört farklı gübreleme yönteminin [I- Ekim derinliğine tohum ile gübrenin birlikte verilmesi, II- Ekim derinliğinde tohum yatağının 5 cm yan tarafına (tek taraflı) verilmesi, III- Tohum yatağının 5 cm yan tarafına (tek taraflı) ve 10 cm derinliğe verilmesi, IV- Tohum yatağının 5 cm altına verilmesi] birim alan tane verimi, çiçeklenmeye kadar geçen süre, bakla bağlamaya kadar geçen süre, bitkide fertil bakla sayısı, bitkide tane verimi ve birim alan hasat indeksi gibi verim öğeleri üzerine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Deneme, ilkbaharda tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak ekilmiştir. Çalışmada, I. gübreleme yönteminden IV. gübreleme yöntemine doğru gidildikçe her üç çeşitte de birim alan tane verimi, bitkide fertil bakla sayısı, bitkide tane verimi ve birim alan hasat indeksi değerleri artış gösterirken, çiçeklenmeye kadar geçen süre ve bakla bağlamaya kadar geçen süre değerleri azalma göstermiştir. Birim alan tohum verimi, bitki tohum verimi, birim alan hasat indeksi g/m 2 ; g ve % arasında değişmiştir. İncelenen özellikler bakımından tohum yatağının 5 cm altına gübrenin verilmesi yöntemi daha iyi sonuçlar vermiştir Anahtar Kelimeler: Nohut, gübreleme, verim, verim öğeleri. The Effects of Different Fertilizing Methods on Yield and Yield Components in Chickpea (Cicer arietinum L.) Abstract: The research was conducted at the Research Farm of the Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Ankara in In the experiment, chickpea cultivars, Eser-87, Akçin-91 and ILC-195 were used in the study. The effects of four different fertilizing methods (I Placing seed and fertilizer together in sowing depth, II Placing fertilizer near 5 cm of seed bed in sowing depth, III Placing fertilizer near 5 cm of seed bed in 10 cm depth and IV Placing fertilizer below 5 cm of seed bed) on yield components as seed yield per unit area, flowering period, pod setting period, plant height, fertile pod number per plant, seed number per pod, seed yield per plant and harvest index per unit area were determined on the three chickpea cultivars in the randomized complete blocks with split plot and had three reputations in the spring season. Seed yield per unit area, fertile pod number per plant, seed yield per plant and harvest index per unit area increased, flowering period and pod setting period decreased from fertilizing method I through fertilizing method IV in three chickpea cultivars with statistically significant differences. Seed yield per unit area, seed yield per plant and harvest index per unit area were determined between g/m 2 ; g and % respectively. In order to observed characteristics, placing fertilizer below 5 cm of seed bed gave better results than the other methods. Key Words: Chickpea, fertilizing methods, yield, yield components Giriş Dünya nüfusunun hızlı artışı, sınırlı üretim kaynakları, eğitim yetersizliği, sosyo kültürel ve ekonomik etmenler, besinlerin teknolojisindeki ve dağıtımındaki yetersizlikler ile çevre koşulları, açlığın en önemli nedenlerindendir. Günümüzde bunlara, yaşanan bölgesel savaşlar da eklendiğinde, insanlığın beslenme sorunları hızla artmaktadır (Şehirali ve ark. 1995). Dünya nüfusunun, bir milyara yakın kısmı yetersiz beslenirken, yarıya yakın kısmı da dengesiz beslenmektedir. Yetersiz beslenen nüfusun azaltılabilmesi için üretimin artırılması, dengesiz beslenen nüfusun azaltılabilmesi için de protein oranı yüksek bitkisel ve hayvansal besin maddelerinin üretimlerinin artırılıp, dengeli bir şekilde kullanımlarının sağlanması gereklidir (Tanrıverdi 1996). * Yüksek Lisans Tezinden hazırlanmıştır. 1 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü - Ankara

2 ŞAHİN, N. ve H.H.GEÇİT, Farklı gübreleme nin nohut (Cicer arietinum L.) ta verim ve verim öğeleri 253 üzerine etkileri Bilindiği gibi önemli protein kaynakları olan hayvansal ürünlerin maliyetlerinin yüksekliği, çabuk bozulmaları ve saklama güçlüğünün bulunuşu günümüzde daha ucuza elde edilen ve uzun zaman bozulmadan saklanabilir nitelikteki, bitkisel protein üretimini artırma olanaklarını zorlamaktadır. Bitkisel üretimde; yemeklik tane baklagiller beslenme, ekim nöbeti ve ekonomik yönden önemli bir yere sahiptirler. Yemeklik tane baklagillerin kuru taneleri bileşimlerinde % oranında protein içermelerinin yanında proteinlerinin hazmolabilirlik dereceleri de (% 78) oldukça yüksektir. Ayrıca yemeklik tane baklagillerin kuru taneleri vitamin (A, B, C ve D) ve minerallerce de (Fe, P, Ca) zengindir. Proteinleri mutlak gerekli aminoasitler bakımından da hayvansal proteinlere yakın değerler göstermektedir (Ünver ve ark. 1999). Yemeklik tane baklagil bitkisi olan nohut, kuru tanelerinde çeşit ve yetiştirildiği koşullara göre % oranlarında değişen protein ve önemli düzeylerde nişasta ve karbonhidrat gibi diğer besin öğelerini içermektedir (Şehirali 1988). Nohut, yemeklik tane baklagiller içinde sıcağa, kurağa en fazla dayanabilen ve fakir topraklarda yetişebilen bir bitki olması nedeni ile kışlık tahıl-nadas ekim nöbetinin uygulandığı kurak bölgelerimizde ekim nöbetine girerek birim alan tane verimini artırmada ve nadas alanlarımızı azaltmada önemli bir değere sahiptir (Eser 1978). Ülkemizde 1982 yılında uygulamaya koyulan nadas alanlarının daraltılması projesiyle nohudun ekim alanı ve üretim miktarı artmış, yemeklik tane baklagiller içerisinde ilk sıraya yükselmiştir yılı verilerine göre dünya da nohut ekim alanı ha, üretimi ton ve verim 81.8 kg/da olup, ülkemizde ise nohut ekim alanı ha üretimi ton ve verim 96.8 kg/da dır (Anonim 2004). Kurağa dayanımı iyi ve geniş kullanım alanına sahip olan nohutun ülkemiz açısından önemi büyüktür. Nohutun birim alan tane veriminde önemli gelişmelerin sağlanamamasında; istenen özellikte çeşitlerin ıslah edilip, yetiştiriciye ulaştırılamaması yanında; ekim, bakım, gübreleme ve bakteri aşılaması gibi uygulamalarının yetersiz olmasının payı büyüktür. Bitkisel üretimin artırılmasında etkili olan kültürel uygulamaların en önemlilerinden birisi de gübrelemedir. Gübrelemede; verilecek gübre formu, toprağın besin maddesi içeriği, gübreleme zamanı, yetiştirilecek bitkinin besin maddeleri isteği yanında gübreleme nin de önemi oldukça fazladır. Yanlış gübreleme hem ürün ve para kaybına, hem de çeşitli çevre sorunlarına neden olmaktadır (Alpkent 1991). Bu araştırmada, nohut çeşitlerinde (Akçin-91, Eser-87, ILC-195) dört farklı fosforlu gübreleme yönteminin verim ve verim öğeleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Materyal ve Yöntem Bu araştırma, 1998 yetiştirme yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Deneme Tarlasında bir yıl süre ile sürdürülmüştür. Araştırmanın yapıldığı yılın yağış değerleri Çizelge 1 de gösterilmiştir. Araştırma alanının toprağı tekstür bakımından killi tınlı bir yapıya sahiptir. Organik maddesi % 0.96 civarında olup, 6 kg/da P 2 O 5 ve 78.3 kg/da elverişli K 2 O içermektedir. Toplam tuz değeri % 0.02 ve kireç değeri % 8.5, ph değeri 7.85 tir. Araştırmada, materyal olarak Eser-87, Akçin-91 ve ILC-195 nohut çeşitleri kullanılmıştır. Çeşitlerin özellikleri aşağıda kısaca özetlenmiştir. Eser-87; kısa boylu, soğuğa karşı duyarlı, erkenci, antraknoza (Ascochyta rabiei) toleranslı, küçük taneli bir çeşittir. Akçin-91 çeşidi; dik gelişen, dallanması iyi (3-5), baklalarını yukarıda bağlayan ve hasat esnasında boyu cm olan, antraknoz hastalığına toleranslı, soğuğa karşı hassas, kurağa karşı dayanıklı, koç başı tipinde ve krem renginde taneye sahip bir çeşittir. Orta Anadolu ve Geçit bölgelerine önerilmektedir. ILC-195 çeşidi; bitki boyu ve ilk bakla bağlama yüksekliği fazla, yatmayan ve makinalı hasada uygun, taneleri küçük bir çeşittir. Akçin-91 ve ILC-195 çeşitlerinin tohumları Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü nden, Eser-87 çeşidinin tohumları ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü nden sağlanmıştır. Tohumlar ekimden önce kırık ve bozuk taneler ile yabancı maddelerden temizlenmiş, her sıraya ekilecek tohum sayısı belirlenerek ekime hazır hale getirilmiştir. Araştırma, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Ana parsellere çeşitler, alt parsellere ise gübreleme yerleştirilmiştir. Her parsel 1.5 m uzunluğunda 4 sıra olarak planlanmıştır. Sıra arası açıklığı 20 cm olup, ekim 5 cm derinliğe elle yapılmıştır. Sıra üzeri 2.5 cm olarak alındığı için her sıraya 60 adet tohum ekilmiş, erken ilkbaharda ekim tarlaya girilebildiği en erken tarihte (31 Mart 1998) yapılmıştır. Ekimde her sıraya verilecek gübre miktarı 12 kg/da diamonyum fosfat olacak şekilde hesaplanıp

3 254 TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, Cilt 12, Sayı 3 Çizelge 1. Deneme yerinin uzun yıllar ( ) ve 1998 yılına ilişkin bazı iklim özellikleri* AYLAR Yağış (mm) Sıcaklık ( o C) Nispi nem (%) Uzun Yıllar 1998 Yılı Uzun Yıllar 1998 Yılı Uzun Yıllar 1998 Yılı Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Toplam Yıllık Top Ortalama Yıllık Ort *) Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Aylık Klimatoloji Rasat Cetveli Çizelge 2. Araştırmadaki altı karakter için elde edilen varyans analiz sonuçları Kareler ortalaması (K.O) V.K S. D. BATV ÇKGS BBKGS BFBS BTV BAHİ Genel 35 Blok Çeşit (Ç) ** 88.69** ** 46.08** 53.32** 22.42** Hata Gübreleme Yöntemi (G.Y) ** 34.69** 35.88** ** 6.83** Ç x G.Y ** ** Hata ** %1 düzeyinde önemli BATV: Birim alan tane verimi, ÇKGS: Çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısı, BBKGS: Bakla bağlamaya kadar geçen gün sayısı, BFBS: Bitkide fertil bakla sayısı, BTV: Bitkide tane verimi, BAHI: Birim alan hasat indeksi tartılmış ve alt parsellere 4 farklı yöntemle uygulanmıştır. Bunlar: I) Ekim derinliğine tohum ile gübrenin birlikte verilmesi, II) Ekim derinliğinde tohum yatağının 5 cm yan tarafına (tek taraflı) verilmesi, III) Tohum yatağının 5 cm yan tarafına (tek taraflı) ve 10 cm derinliğe verilmesi, IV) Tohum yatağının 5 cm altına verilmesi dir. Araştırmada elde edilen veriler her karakter için ayrı ayrı olmak üzere tesadüf bloklarından bölünmüş parseller deneme desenine göre varyans analizine tabi tutulmuş, çeşit ve uygulamalar arasındaki farklılıklar F testi ile; ortalamaların farklılık gruplandırmaları ise LSD ve Duncan çoklu karşılaştırma metoduna göre yapılmıştır (Düzgüneş ve ark. 1983, Düzgüneş ve ark. 1987). Bulgular ve Tartışma Çalışmada kullanılan üç çeşitte uygulanan dört farklı gübreleme yönteminde altı bitki karakterinde elde edilen verilerin sonuçları Çizelge 2 de verilmiştir. Varyans analizinde çeşitler ve gübreleme interaksiyonu arasında farklılık istatistikî olarak önemli bulunmuş karakterlerde (Birim alan tane verimi, Birim alan hasat indeksi) için çeşit ve gübreleme ne ait 12 tane ortalamanın farklılık gruplandırması Duncan la yapılmıştır. Çeşit x gübreleme interaksiyonu istatistiki olarak önemsiz çıkan karakterlerde (çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısı, bakla bağlamaya kadar geçen gün sayısı, bitkide fertil bakla sayısı, bitkide tane verimi) ise, çeşitlere ve gübreleme ne göre ortalamaların önem düzeyine göre LSD ile farklılık gruplandırmaları yapılmış ve sonuçlar çizelgeler halinde verilmiştir. Birim alan tane verimi: Farklı nohut çeşitlerinin birim alan tane verimlerine ait sonuçlar Çizelge 2 de verilmiştir. Çizelgenin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere birim alan tane verimi bakımından, çeşitler ve gübreleme ve interaksiyon arasında istatistikî olarak % 1 düzeyinde önemli farklılık bulunmuştur. İntereksiyon önemli çıktığı için çeşit ve gübreleme ne ait 12 tane ortalamanın farklılık gruplandırması Çizelge 3 te verilmiştir.

4 ŞAHİN, N. ve H.H.GEÇİT, Farklı gübreleme nin nohut (Cicer arietinum L.) ta verim ve verim öğeleri 255 üzerine etkileri Çizelge 3. Çeşit ve gübreleme ne ilişkin birim alan tane verimi (g/m 2 ) ortalamaları Çeşit x gübreleme Akçin-91 x IV Ortalamalar ve Duncan grupları a** Akçin-91 x II b Akçin-91 x III b c Akçin-91 x I b c Eser-87 x IV c d ILC-195 x IV d ILC-195 x III f Eser-87 x III f ILC-195 x II f Eser- 87 x II f ILC-195 x I g Eser-87 x I g Çizelgede görüldüğü gibi, en yüksek birim alan tane verimine ilişkin dört değer Akçin 91 çeşidinde belirlenmiştir. Akçin 91 çeşidinde en yüksek verim g/m 2 ile IV. gübreleme yönteminden elde edilmiştir. Eser 87 çeşidinde en yüksek verim g/m 2 ile IV. gübreleme yönteminde saptanmış, bunu g/m 2 ile III. yöntem, g/m 2 ile II. yöntem izlemiş, en düşük birim alan tane verimi ise g/m 2 ile I. gübreleme yönteminde belirlenmiştir. ILC 195 çeşidinde benzer olarak en yüksek birim alan tane verimi IV. gübreleme yönteminde g/m 2 olarak belirlenmiş, bunu g/m 2 ile III. yöntem, g/m 2 ile II. yöntem izlemiş, en düşük değer ise g/m 2 ile I. gübreleme yönteminden elde edilmiştir. Birim alan tane verimi bakımından gübrenin tohumun 5 cm yanına ve 10 cm derinliğe verildiği II. ve III. gübreleme, gübrenin tohumun 5 cm altına verildiği IV. gübreleme yöntemine göre birim alan tane veriminin artmasına daha az etkili olduğu gözlenmiştir. Tohumla gübrenin beraber verildiği I. gübreleme yöntemi düşük birim alan tane verimi vermektedir. Bulgularımız; gübrenin tohumun altına verildiği yöntemde, birim alan tane veriminin artığını bildiren Afendylov ve ark. (1968), Larpes (1968), Groneman (1974), Hamissa ve ark. (1980), Yürür ve Tosun (1980), Tosun ve ark. (1981), Carvalho ve Meurer (1984), Brar ve Singh (1986), Oskarsen (1987), Keshwa ve Singh (1988), Sander ve ark. (1991), Akkaya (1993) nın bulgularına paralellik göstermektedir. Çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısı: Çizelge 2 de görüldüğü gibi, çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısı değerleri üzerinde yapılan varyans analizinde çeşit x gübreleme interaksiyonu istatistiki Çizelge 4. Çeşitlere ve gübreleme ne göre kadar geçen gün sayısı ortalamaları Çeşitler Ortalamalar Gübreleme Ortalamalar ILC a I a** Akçin b II b Eser c III b IV c Genel ort olarak önemsiz çıktığı için, çeşitlere ve gübreleme ne göre ortalamaların % 1 düzeyinde farklılık gruplandırmaları yapılmış ve sonuçlar Çizelge 4 de verilmiştir. Çizelge 4 de görüldüğü gibi, dört gübreleme yönteminin ortalaması olarak; en uzun çiçeklenme süresi 69.8 gün ile ILC 195 çeşidinde belirlenirken, bunu 68.1 gün ile Akçin 91 çeşidi izlemiş, en kısa çiçeklenme süresi ise 64.6 gün ile Eser-87 çeşidinde saptanmıştır. Çeşitlere ilişkin ortalamalar düzeyinde 3 farklı grupta toplanmıştır. Üç çeşidin ortalaması olarak; en uzun çiçeklenmeye kadar geçen süre 69.8 gün ile I. gübreleme yönteminde saptanmıştır. Bunu 67.7 gün ile II. ve III. gübreleme izlemiş, en kısa çiçeklenmeye kadar geçen süre ise, 64.9 gün ile IV. gübreleme yönteminde belirlenmiştir. Gübreleme ne ilişkin ortalamalar 3 farklı grupta toplanmış, II. ve III. gübreleme aynı grup içerisinde yer almıştır. Bilindiği gibi, bitki yetiştiriciliğinde erken çiçeklenme yani, erkencilik tane doldurma süresini uzattığı için istenen bir özellik olup, ıslah kriteleri arasında yer almaktadır. Erkenciliği belirleyen en önemli faktör genotip olmasına rağmen, yetiştirme teknikleri de çiçeklenme süresi üzerine etkide bulunmaktadır. Bu nedenle erkenciliği teşvik etmesi bakımından gübrenin tohumun 5 cm altına verildiği IV. gübreleme yöntemi önerilebilir. Bulgularımız; Kumar ve ark. (1981) ve Dumbre ve Deshmukh (1984)'ün sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Bakla bağlamaya kadar geçen gün sayısı: Bitkide bakla bağlamaya kadar geçen gün sayısı değerleri üzerinde yapılan varyans analizinde; çeşit x gübreleme interaksiyonu istatistiki olarak önemsiz çıktığı için, çeşit ve gübreleme ne ilişkin ekimden bakla bağlamaya kadar geçen gün sayısı ortalamalarının farklılık gruplandırmaları Çizelge 5 de gösterilmiştir.

5 256 TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, Cilt 12, Sayı 3 Çizelge 5. Çeşit ve gübreleme ne göre bakla bağlamaya kadar geçen gün sayısı ortalamaları Çeşitler Ortalamalar Gübreleme Ortalamalar ILC a I a** Akçin b III b Eser c II b IV c Genel ort Çizelge 5. incelendiğinde, dört gübreleme yönteminin ortalaması olarak ekimden bakla bağlamaya kadar geçen sürenin en geç 85.8 gün olarak ILC 195 çeşidinde belirlendiği, bunu 81.3 gün ile Akçin-91çeşidinin izlediği, en erken sürenin ise 78.1 gün olarak Eser 87 çeşidinde olduğu görülmektedir. Çeşitlere ilişkin ortalamalar istatistiki olarak %1 düzeyinde 2 farklı grupta toplandığı, Akçin-91 ve Eser- 87 çeşitleri %1 düzeyinde aynı grupta yer aldığı izlenmektedir. Bakla bağlamaya kadar geçen süre, 79.0 gün ile en erken IV. gübreleme yönteminden elde edilmiştir. Bunu 82.0 gün ile II., 82.2 gün ile III. gübreleme yöntemi izlemiş, en geç bakla bağlama gün sayısı değeri ise 83.8 gün ile I. gübreleme yönteminde belirlenmiştir. Bakla bağlamaya kadar geçen gün sayısı bakımından, gübreleme ne ilişkin ortalamalar istatistiki olarak %1 düzeyinde 3 grupta toplanmış, II. ve III. gübreleme aynı grupta yer almıştır. Eser-87 çeşidi genotip olarak erken çiçeklendiği için doğal olarak, erken bakla bağlaması da beklenen bir sonuçtur. Çiçeklenme gün sayısında olduğu gibi gübrenin tohumun altına verildiği IV. gübreleme yöntemi her üç çeşitte de en erken bakla bağlamayı sağlamış, gübrenin tohumla beraber verildiği I. gübreleme yönteminde ise bakla bağlamaya kadar geçen süre gecikmiştir. Bitkide fertil bakla sayısı: Bitkide fertil bakla sayısı değerleri üzerinde yapılan varyans analizinde; gübreleme ile çeşit x gübreleme interaksiyonu istatistiki olarak önemsiz çıktığı için, sadece çeşitlere göre % 1 düzeyinde farklılık gruplandırmaları yapılmış ve gübreleme ne ilişkin ortalama değerlerle birlikte Çizelge 6 de verilmiştir. Çizelge 6 incelendiğinde; dört gübreleme yönteminin ortalaması olarak bitkide en fazla fertil bakla sayısı adet ile ILC 195 çeşidinden elde edildiği, bunu adet ile Akçin 91 çeşidinin izlediği ve Eser 87 çeşidinin ise adet olarak en düşük bitkide fertil bakla sayısını verdiği görülmektedir. Çeşitlere ilişkin bitkide fertil bakla sayısı ortalamaları Çizelge 6. Çeşitlere göre bitkide fertil bakla sayısı (adet) ortalamaları ile gübreleme ortalamaları* Çeşitler Ortalamalar Gübreleme Ortalamalar ILC a** IV Akçin a III Eser b II I Genel ort istatistiki olarak % 5 ve % 1 düzeyinde 2 farklı grupta toplandığı, ILC-195 ve Akçin-91 çeşitlerinin meyve bağlayan ilk nodi yüksekliği bakımından % 1 düzeyinde aynı grupta yer aldığı görülmektedir. Üç çeşidin ortalaması olarak, en fazla bitkide fertil bakla sayısı 38.4 adet/bitki ile IV. gübreleme yönteminden elde edilmiştir. Bunu sırasıyla 38.0 adet/bitki ile III., 37.8 adet/bitki ile II. gübreleme yöntemi izlemiş, en düşük bitkide bakla sayısı 37.4 adet/bitki ile I gübreleme yönteminde belirlenmiştir. Gübreleme arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Çeşitlere göre bitkide fertil bakla sayısı değişmektedir. Genelde tanesi küçük olan çeşitlerde bitkideki fertil bakla sayısı daha fazla olmaktadır. Araştırmamızda en küçük tane büyüklüğüne sahip olan ILC 195 çeşidi bitkide en fazla fertil bakla sayısını vermiştir. Gübreleme bitkide fertil bakla sayısı üzerine istatistiki olarak önemli seviyede etkide bulunmamıştır. Sonuçlarımız; Kumar ve ark. (1981), Dumbre ve Deshmukh (1984) ve Tiwana ve Tiwana (1996) nın bulguları ile paralellik göstermektedir. Bitkide tane verimi : Bitkide tane verimi değerleri üzerinde yapılan varyans analizinde çeşit x gübreleme interaksiyonu istatistiki olarak önemsiz çıktığı için çeşitlere ve gübreleme ne göre ortalamaların ayrı ayrı % 1 düzeyinde farklılık gruplandırmaları yapılmış ve sonuçlar Çizelge 7' de verilmiştir. Çizelge 7. Çeşit ve gübreleme ne göre bitkide tane verimi (g) ortalamaları Çeşitler Ortalamalar Gübreleme Ortalamalar Akçin a IV a** Eser b III b ILC c II b I b Genel ort

6 ŞAHİN, N. ve H.H.GEÇİT, Farklı gübreleme nin nohut (Cicer arietinum L.) ta verim ve verim öğeleri 257 üzerine etkileri Çizelge 7 de görüldüğü gibi, dört gübreleme yönteminin ortalaması olarak en yüksek bitki tane verimi 13.1 g ile Akçin 91 çeşidinden elde edilmiş, bunu 10.1 g ile Eser 87 çeşidi izlemiş, ILC 195 çeşidi ise 9.0 g ile en düşük bitki tane verimini vermiştir. Üç çeşidin ortalaması olarak en yüksek bitki tane verimi 11.4 g olarak IV. gübreleme yönteminden elde edilmiştir. Bunu 10.6 g ile III., 10.5 g ile II. gübreleme yöntemi izlemiş, en düşük bitki tane verimini ise 10.4 g olarak I. gübreleme yönteminden elde edilmiştir. Çeşitlere ilişkin bitkide tane verimi ortalamaları istatistiki olarak 3 farklı grupta toplanmıştır. IV. gübreleme yöntemi tek başına farklı bir grupta yer alırken; diğer gübreleme aynı grupta toplanmışlardır. Bitkide tane verimi üzerine çeşitler ve gübreleme istatistiki olarak önemli düzeyde etkide bulunmuştur. Tohumun 5 cm altına verilen gübre (IV. gübreleme yöntemi) her üç çeşitte de bitkiler tarafından topraktan kolayca alınabilecek ortamda bulunduğu için, bitki tane verimini diğer gübreleme ne göre daha fazla artırmıştır. Bulgularımız; Kumar ve ark. (1981), Dumbre ve Deshmukh (1984) un bildirimlerine paralellik göstermektedir. Birim alan hasat indeksi: Birim alan hasat indeksi değerleri üzerinde yapılan varyans analizinde, çeşit x gübreleme interaksiyonu önemli çıktığı için tüm ortalamaların % 1 düzeyindeki gruplandırmaları yapılmış ve Çizelge 8 de verilmiştir. Çizelge 8 da görüldüğü gibi, en yüksek birim alan hasat indeksine ilişkin dört değer Akçin 91 çeşidinde belirlenmiştir. Akçin 91 çeşidinde en yüksek değer % 59.0 ile IV. gübreleme yönteminden elde edilmiştir. Bu değeri aynı çeşitte % 56.9 ile III. gübreleme yöntemi, % 56.4 ile II. Gübreleme yöntemi izlemiş, Akçin 91 çeşidinde en düşük değer ise % ile I. gübreleme yönteminden elde edilmiştir. Eser 87 ve ILC 195 Çizelge 8. Çeşit x gübreleme interaksiyonuna ilişkin birim alan hasat indeksi ortalamaları Çeşitxgübreleme Açı değeri ort. ve Duncan grupları Gerçek değerler Akçin-91 x IV 50.2 a** 59.0 Akçin-91 x III 49.0 b 56.9 Akçin-91 x II 48.7 b 56.4 Akçin-91 x I 48.5 b 56.1 Eser-87 x IV 48.4 b 55.9 ILC-195 x IV 47.5 c 54.3 ILC-195 x III 47.2 c 53.9 ILC-195 x II 47.2 c 53.8 Eser-87 x III 47.1 c 53.7 ILC-195 x I 46.9 c 53.3 Eser-87 x II 46.8 d 51.4 Eser-87 x I 44.5 e 49.1 çeşidinde en yüksek değerler IV. gübreleme yönteminden % 55.9 ve % 54.3 olarak elde edilmiştir. Bitki beslemede gübrelerin, bitkinin ihtiyaç duyduğu miktarda ve zamanda doğru yöntemlerle verilmesi, verim öğeleri üzerine olumlu etkide bulunmaktadır. Bitkinin ilk gelişme döneminde köklerinin, bitki besin maddelerince zengin ve bu maddeleri kökleriyle kolayca alıp yararlanabileceği bir ortamda bulunması, bitkinin gelişimi için önem taşımaktadır. Tohumla gübrenin beraber verilmesi çimlenme ve bitkinin toprak yüzeyine çıkışının azalmasına neden olduğu için, bu da diğer verim öğelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Sonuçlarımız, Keshwa ve Singh (1988) in bulgularına paralellik göstermektedir. Sonuç Araştırmada elde edilen verilerle yapılan varyans analizi sonucunda, birim alan tane verimi ve birim alan hasat indeksi karakterlerinde çeşitler ve gübreleme arasındaki farklılıkların çeşit x gübrele interaksiyonlarında % 1 düzeyinde önemli olduğu saptanmıştır. Çiçeklenmeye kadar geçen süre, bakla bağlamaya kadar geçen süre ve bitkide tane veriminde ise çeşitler ve gübreleme arasındaki farklılıklar % 1 düzeyinde önemli, çeşit x gübreleme interaksiyonu önemsiz bulunmuştur. Bitkide fertil bakla sayısı, baklada tane sayısı özelliklerinde sadece çeşitler arasındaki farklılık % 1 düzeyinde önemli olarak belirlenmiştir. Her üç çeşitte de en yüksek birim alan tane verimi değerleri, IV. gübreleme yönteminden, en düşük birim alan tane verimi değerleri ise, I. gübreleme yönteminden elde edilmiştir. İncelenen karakterler bakımından I. gübreleme yönteminden IV. gübreleme yöntemine doğru gidildikçe her üç çeşitte de bitki boyu, bitkide fertil bakla sayısı, bitkide tane verimi ve hasat indeksi değerlerinde belirgin bir artış gözlenmiştir. Erkenciliği teşvik etmesi yönünden istenen özellikler olan; erken çiçeklenme ve bakla bağlamaya kadar geçen süre IV. gübreleme yönteminde belirlenmiş olup, en erken çiçeklenme gün ile Eser-87 çeşidinde IV. gübreleme yönteminde saptanmıştır. Bulgularımıza göre, Ankara koşullarında nohutta daha yüksek birim alan tane verimi ve erken çiçeklenmenin elde edildiği IV. gübreleme yöntemi önerilebilir. Ancak, bu konuda farklı çeşitler ve yetiştirme teknikleri ile nohutta daha uzun süreli yapılacak çalışmalar bu konuda daha sağlıklı sonuca ulaşmayı sağlayacaktır

7 258 TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, Cilt 12, Sayı 3 Kaynaklar Afendylov, K. P., A. K. Borodin and V. E. Perepechai Effectiveness of hill and band application of fertilizer in maize. Field Crop Abstracts. 21 (1): 23. Akkaya, A Fosforlu gübre miktar ve uygulama nin kışlık buğdayda verim ve bazı verim unsurlarına etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi dergisi. Cilt 24 (2): Erzurum. Alpkent, N Gübre kullanımı ve verimlilik sorunları. II. Ulusal Gübre Kongresi. 30 Eylül-4 Ekim s., Ankara. Anonymous, FAO Production Book, Roma. Brar, S. P. S. and B. Singh Effect of different methods of fertilizer application on its efficiency. Field Crop Abstracts. 39 (8) : 635. Carvalho, T. A. A. and E. J. Meurer Effects of broadcast and band application of limestone on soyabeans. Field Crop Abstracts. 37 ( 6): 459. Dumbre, A. D. and R. B. Deshmukh Genetic divergence in chickpea. ICRISAT International Chickpea Newsletter. 10: 6-7 Düzgüneş, O., T. Kesici, ve F. Gürbüz İstatistik -I. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 861. Ders Kitabı: 229, 218 s., Ankara. Düzgüneş, O., T. Kesici, O. Kavuncu ve F. Gürbüz Araştırma ve deneme metodları (istatistik metodları-ii). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: Ders Kitabı: 295, 380 s., Ankara. Eser, D Yemeklik Tane Baklagiller. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Rotosu. 98 s., Ankara. Eser, D., H. H. Geçit, H. Y. Emeklier ve O. Kavuncu Nohut gen materyalinin zenginleştirilmesi ve değerlendirilmesi. TÜBİTAK Tarım ve Ormancılık Dergisi. Cilt: 13 (2): , Ankara. Groneman, A. F Effect of deep placement of nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers on dry matter production, nodulation, chemical composition and yield of soybeans. Dissertation Abstracts International. 34 (10): Hamissa, M. R., M. S. Khadr, A. H. Abd-El-Hadıy, M. Zidan and S. Shalaby Timing and method of placement of nitrogen fertilizer for paddy. Field Crop Abstracts Kumar, J., P. N. Bahı, R. B. Mehra and D. B. Raju Variability in chickpea. ICRISAT International Chickpea Newsletter. No. 5: 3-4, Larpes, G The effect of fertilizer placement on spring cereals. Field Crop Abstract. 21 (3): 215. Oskarsen, H Band fertilizer placement for cereals. Field Crop Abstracts Sander, D. H., E. J. Penas and D. T. Walters Winter wheat phosphorus fertilization as influenced by glacial till and loess soils. Soil Sci. Soc. Am. Journal. 55: Şehirali, S Yemeklik Dane Baklagiller. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: Ders Kitabı: s., Ankara. Şehirali, S., C. Y. Çiftçi, İ. Küsmenoğlu, S. Ünver ve Ö. Yorgancılar Yemeklik baklagiller tüketim projeksiyonları ve üretim hedefleri. IV. Ziraat Mühendisleri Teknik Kongresi s Ocak 1995 Ankara. Tanrıverdi, M. Ö Nohutta bakteri aşılaması ve ekim zamanının verim ve verim öğeleri üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), 43 s., Ankara. Tiwana, U. S. and M. S. Tiwana Effect of source, level and method of phosphorus application on the seed yield of clusterbean. Field Crop Abstracts. 49 (6): 539. Tosun O., D. Eser ve N. Yürür Gübreleme nin buğday verimine etkileri. A. Ü. Z. F. Yayınları: 752. Bilimsel araştırma ve incelemeler: s., Ankara. Ünver, S., M. Kaya ve M. Atak Geçmişten günümüze yemeklik baklagiller tarımı. Türk koop. Ekin Dergisi, Yıl: 3, sayı 7, s., Ankara. Yürür, N. ve O. Tosun Gübreleme ile buğday verimi arasındaki ilişkiler. Tarımsal Araştırmalar Dergisi 2 (3): İletişim Adresi: Nurdan ŞAHİN Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü- Ankara Tel: E- posta: Keshwa, G. L. and G. D. Singh Effect of soil amendments and phosphote fertilization on yield and quality of wheat grown on salt affected soils. Indian Journal Agronomy 33 (4):

8

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Mardin Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Nohutta (Cicer arietinum L.) Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi

Mardin Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Nohutta (Cicer arietinum L.) Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(1): 73-81, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Danışman: Doç. Dr. Mehmet AYÇİÇEK

Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Danışman: Doç. Dr. Mehmet AYÇİÇEK BAZI NOHUT(Cicer arietinum L.) ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KOŞULLARINDAKİ VERİM VE ADAPTASYON YETENEKLERİNİN BELİRLENMESİ Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi

Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi Akademik Ziraat Dergisi 1(1): 29-36 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ankara 2004 1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK

Detaylı

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 82 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu Vahdettin

Detaylı

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (3), 135-143, 2015 ISSN 2148-5003, Araştırma Makalesi Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19 22 Ekim 2009 Hatay, (Sunulu Bildiri)

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19 22 Ekim 2009 Hatay, (Sunulu Bildiri) ESKĐŞEHĐR KOŞULLARINDA BAZI NOHUT ÇEŞĐT ve HATLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI ve SIRA ARASI MESAFELERĐNĐN VERĐM, VERĐM UNSURLARI ve KALĐTE ÜZERĐNE ETKĐSĐ Evren ATMACA 1 Cemalettin Y. ÇĐFTÇĐ 2 Sabri ÇAKIR 1

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 68-73 ISSN:

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 1, 11(1):63-68 Geliş Tarihi: 20.11.0 Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri Mahmut DAŞCI 1 Binali ÇOMAKLI 2 Tuncay ÖNER 2 1 Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu, Narman, Erzurum 2 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Erzurum e-posta: mtasci@atauni.edu.tr

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A Study About The Determınatıon Of Yıeld And Yıeld Components

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 5(1) 27-34 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.56241 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.56241 Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris

Detaylı

Effects on Yield and some Yield Components of Slempe Used as Organic Fertilizer in Chickpea (Cicer arietinum L.)

Effects on Yield and some Yield Components of Slempe Used as Organic Fertilizer in Chickpea (Cicer arietinum L.) Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11-3 (2007),212-218 Organik Gübre Olarak Kullanılan Şlempenin Nohut (Cicer arietinum L.) ta Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Detaylı

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (2) 124-130 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi Mustafa GÜLER 1 Geliş Tarihi: 03.10.2007

Detaylı

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 25-34 Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Abdullah KARASU * Mehmet ÖZ ** A. Tanju GÖKSOY

Detaylı

Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri. The Problems and Suggestions to Dry Bean Farming in Konya Region

Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri. The Problems and Suggestions to Dry Bean Farming in Konya Region Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 143-148, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri Mustafa ÖNDER 1* Mehmet

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Şarj Ve Yaprak Gübresi Uygulamalarının Gelişme, Üzüm Verimi Ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar

Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Şarj Ve Yaprak Gübresi Uygulamalarının Gelişme, Üzüm Verimi Ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41(3):1-10 ISSN 1018-8551 Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Şarj Ve Yaprak Gübresi Uygulamalarının Gelişme, Üzüm Verimi Ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar

Detaylı

Mercimek (Lens culinaris Medik.) te Yapraktan Gübrelemenin Tane Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi

Mercimek (Lens culinaris Medik.) te Yapraktan Gübrelemenin Tane Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2005, 15(1): 31-37 Geliş Tarihi: 15.01.2004 Mercimek (Lens culinaris Medik.) te Yapraktan Gübrelemenin Tane Verimi

Detaylı

BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Hüseyin ONARAN 1 Murat NAM 1 1 Niğde Patates Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri

Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10-1 (2006),40-47 Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri M. ATAK 1,

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA (Zea mays L.) PATLATMA YAPILAN VE YAPILMAYAN İKİ ALANDA FARKLI AZOT DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ* Determination the

Detaylı

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 ARI OTUNDA (Phacelia tanacetifolia) FARKLI EKİM ZAMANLARININ ÇİÇEKLENME

Detaylı

~_. TUBITAK. TÜRKiYE TARLA BiifıKiLERi ONGRESi 12-15 Eylül 2011 BURSA. CiLT II

~_. TUBITAK. TÜRKiYE TARLA BiifıKiLERi ONGRESi 12-15 Eylül 2011 BURSA. CiLT II ~_. ~ TÜRKiYE TARLA BiifıKiLERi ONGRESi 12-15 Eylül 2011 BURSA CiLT II TUBITAK Ankara Ekolojik Koşullarında Uçucu Yağ Parametrelerinin Kültüre Alınan Satureja hortensis L. Türünün Verim ve Araştırılması

Detaylı

Telefon: /4816. Belgegeçer: E-Posta:

Telefon: /4816. Belgegeçer: E-Posta: Doç. Dr. Nihal KAYAN Dekan Yardımcısı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Ali Numan Kıraç Yerleşkesi, Ziraat Caddesi, Kütahya Yolu, 26160 ESKİŞEHİR Telefon: 0 222

Detaylı

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X,

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 126-130, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Bazı Macar Fiğ (Vicia Pannonica CRANTZ.) Genotiplerinin Ot Verimi,

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A Study On Adaptatıon Of Some Hungarıan Vetch (Vicia Pannonica Crantz) Lines And Cultıvars

Detaylı

AYÇİÇEĞİNDE (Helianthus annuus L.) GENETİK ERKISIR HATLARIN SEÇİMİ VE VERİM ÖGELERİNİN TOHUM VERİMİNE ETKİSİ

AYÇİÇEĞİNDE (Helianthus annuus L.) GENETİK ERKISIR HATLARIN SEÇİMİ VE VERİM ÖGELERİNİN TOHUM VERİMİNE ETKİSİ Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi (6).1,1997 AYÇİÇEĞİNDE (Helianthus annuus L.) GENETİK ERKISIR HATLARIN SEÇİMİ VE VERİM ÖGELERİNİN TOHUM VERİMİNE ETKİSİ Nilgün BAYRAKTAR 1 Belgin COŞGE

Detaylı

Archived at

Archived at ERZURUM YÖRESİNDE ORGANİK TARIMDA BUĞDAY VE FİĞ YETİŞTİRİCİLİĞİ Zir. Yük. Müh. Köksal KARADAŞ 1 kkaradas2002@yahoo.com, Dr. Murat OLGUN 2 molgun@ogu.edu.tr, Zir. Yük. Müh. Bülent TURGUT 1 turgutbulent@hotmail.com,

Detaylı

Geliş Tarihi: Mehmet YAĞMUR (2) Müjgan ENGİN (3) Giriş

Geliş Tarihi: Mehmet YAĞMUR (2) Müjgan ENGİN (3) Giriş Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2005, 15(2): 93-102 Geliş Tarihi: 01.04.2004 Farklı Fosfor ve Azot Dozları ile Bakteri (Rhizobium ciceri) Aşılamanın

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI NOHUT (Cicer arietinum L.) MERCİMEK

Detaylı

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO BAKLİYAT DOSYASI Dünya üzerinde tarımı çok eski yıllardan beri yapılmakta olan yemeklik dane baklagillerin diğer bir deyişle bakliyat ürünlerinin insan beslenmesinde bitkisel kaynaklı protein gereksiniminin

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 141-153 ISSN:

Detaylı

Ödemiş-İzmir Koşullarında Yetiştirilen Bazı Bakla (Vicia faba var. major) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

Ödemiş-İzmir Koşullarında Yetiştirilen Bazı Bakla (Vicia faba var. major) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2006, 43(1):13-20 ISSN 1018-8851 Ödemiş-İzmir Koşullarında Yetiştirilen Bazı Bakla (Vicia faba var. major) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Bir

Detaylı

ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM

ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM (Lolium multiflorum Lam.) İN OT VE TOHUM VERİMİ İLE OT KALİTESİNE ETKİSİ* The Effects of Different Forms and

Detaylı

Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları

Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, Cilt 29, Sayı 1, 57-65 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları Mehmet Demir KAYA

Detaylı

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 115-119 BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN 1997-2000 YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER Ebru CÜCÜ-AÇIKALIN

Detaylı

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 1, 59-68 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

ASPİR (Carthamus tinctorius L.)'DE İLK GELİŞME DEVRESİNDE KÖK VE TOPRAKÜSTÜ ORGANLARIN DURUMU

ASPİR (Carthamus tinctorius L.)'DE İLK GELİŞME DEVRESİNDE KÖK VE TOPRAKÜSTÜ ORGANLARIN DURUMU Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi (2004) ASPİR (Carthamus tinctorius L.)'DE İLK GELİŞME DEVRESİNDE KÖK VE TOPRAKÜSTÜ ORGANLARIN DURUMU M. Demir KAYA 1 Arif İPEK 1 Özer KOLSARICI 1 Gamze

Detaylı

Nohut Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Ürün Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkilerinin Belirlenmesi (*)

Nohut Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Ürün Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkilerinin Belirlenmesi (*) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

The Effects of Different Phosphorous and Nitrogen Doses on the Yield and Quality of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) in Van Ecological Conditions

The Effects of Different Phosphorous and Nitrogen Doses on the Yield and Quality of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) in Van Ecological Conditions YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(1):19-27 Geliş Tarihi (Received):18.08.2010 Kabul Tarihi (Accepted):12.10.2010 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Van Ekolojik Koşullarında Değişik

Detaylı

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi yazlık yulaf tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Albatros çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin sonunda verim,

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):151-157 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 Research article/araştırma makalesi The effect of different sowing dates on yield and

Detaylı

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi kuruda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Mv Suba çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi*

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi* Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(3): 171-176, 2016 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI:

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI: COLFIORITO Başakları orta uzunlukta, kılçıklı ve beyaz 1000 tane ağırlığı 19.1-36.5 gr arasındadır. Yatmaya dayanımı iyidir. Kahverengi pas ve sarı pasa orta hassastır. DEMİR 2000 Sağlam saplı ve uzun

Detaylı

SONBAHAR VE İLKBAHARDA EKİLEN BAKLA (Vicia faba L.) GENOTİPLERİNİN BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER VE TANE VERİMİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

SONBAHAR VE İLKBAHARDA EKİLEN BAKLA (Vicia faba L.) GENOTİPLERİNİN BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER VE TANE VERİMİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2007,22(1):79-85 J. of Fac. of Agric., OMU, 2007,22(1):79-85 SONBAHAR VE İLKBAHARDA EKİLEN BAKLA (Vicia faba L.) GENOTİPLERİNİN BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER VE TANE VERİMİ BAKIMINDAN

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST. ALDANE TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST./EDİRNE

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST. ALDANE TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST./EDİRNE AHMETAĞA Başak Özelliği: Beyaz, Kılçıklı Bitki Boyu (cm) : 80-100 Yatmaya Dayanıklılık: Dayanıklı Dane Rengi: Kırmızı Dane Verimi (kg/da): 400 900 Gelişme Tabiatı: Alternatif (Kışlık Yazlık) Kurağa Dayanıklılık:

Detaylı

DUFED 5(3) (2016) 93-98

DUFED 5(3) (2016) 93-98 DUFED 5(3) (2016) 93-98 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Toprağa farklı miktarlarda uygulanan leonarditin buğday bitkisinin verim, verim öğeleri ve

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):9-16 ISSN 1018-8851 Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi Dursun EŞİYOK 1 M.Kadri BOZOKALFA

Detaylı

Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları

Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Y. Ergen C. Sağlam T.Ü.. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, TEKİRDAĞ Araştırma;

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Farklı Olgunlaşma Dönemlerinde Hasat Edilen Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Tohumlarının Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Olgunlaşma Dönemlerinde Hasat Edilen Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Tohumlarının Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 87-94 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Olgunlaşma Dönemlerinde Hasat Edilen Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Tohumlarının

Detaylı

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Özlem ALAN 1 Hakan GEREN 2 1 Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Ödemiş, İzmir, e-posta: ozlem.alan@ege.edu.tr 2 Ege Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim Öğeleri ile Kalite Üzerine Etkisi

Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim Öğeleri ile Kalite Üzerine Etkisi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):110-116 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (43): (2007)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (43): (2007) www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (43): (2007) 106-111 TAZE FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) İNDE FARKLI GÜBRE KOMBİNASYONLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE

Detaylı

EDİRNE KOŞULLARINDA DESTEKLEME SULAMANIN AYÇİÇEĞİNİN SU KULLANIMI ve VERİMİNE ETKİLERİ 1

EDİRNE KOŞULLARINDA DESTEKLEME SULAMANIN AYÇİÇEĞİNİN SU KULLANIMI ve VERİMİNE ETKİLERİ 1 http://fenbil.trakya.edu.tr/tujs Trakya Univ J Sci, 6(2): 59-66, 2005 ISSN 1305-6468 DIC: 176TETT620512050106 Araştırma Makalesi / Research Article EDİRNE KOŞULLARINDA DESTEKLEME SULAMANIN AYÇİÇEĞİNİN

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (45): (2008) 52-57

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (45): (2008) 52-57 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (45): (2008) 52-57 MELEZLEME YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN SOYA (Glycine max (L.) Merr.) HATLARININ BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Ege Bölgesi nde Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Genotiplerinin Verimi, Verim Öğeleri ve Nitelikleri Üzerinde Bir Araştırma 1

Ege Bölgesi nde Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Genotiplerinin Verimi, Verim Öğeleri ve Nitelikleri Üzerinde Bir Araştırma 1 Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr A. PEKSÜSLÜ, S. AKGÜNLÜ: MAVİKÜFE DAYANIKLI EGE BÖLGESİ SARIBAĞLAR GRUBU TÜTÜNLERİNİN PERFORMANSLARI 1 ANADOLU,

Detaylı

BAZI NOHUT (Cicer arietinum L.) ÇEŞİTLERİNDE TANE İRİLİĞİ ve KURAKLIK STRESİNİN ÇİMLENME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

BAZI NOHUT (Cicer arietinum L.) ÇEŞİTLERİNDE TANE İRİLİĞİ ve KURAKLIK STRESİNİN ÇİMLENME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 22(1), 69 74 BAZI NOHUT (Cicer arietinum L.) ÇEŞİTLERİNDE TANE İRİLİĞİ ve KURAKLIK STRESİNİN ÇİMLENME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Ayşegül GÜRBÜZ 1 Muharrem

Detaylı

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University Araştırma Makalesi Research Article Geliş Tarihi: 23.06.2015 Kabul Tarihi: 04.09.2015 ISSN:1300-9362

Detaylı

Nutrient Contents of Runner Plants of Some Strawberry Cultivars Grown Under Open Field and Protected Cultivation Conditions

Nutrient Contents of Runner Plants of Some Strawberry Cultivars Grown Under Open Field and Protected Cultivation Conditions YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2012, 22 (1):1-6 Geliş Tarihi (Received): 09.03.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 10.10.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Örtü Altı ve Açık Arazi Koşullarında

Detaylı

Makarnalık Buğdayda (Triticum durum L.) Sulama ve Azotlu Gübrelemenin Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkisi*

Makarnalık Buğdayda (Triticum durum L.) Sulama ve Azotlu Gübrelemenin Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkisi* TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (3) 259-266 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Makarnalık Buğdayda (Triticum durum L.) Sulama ve Azotlu Gübrelemenin Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkisi* H. Hüseyin

Detaylı

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2011; 8(2) : 41-45 Araştırma BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 1 1 Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ÖZET Mısır, dünyada önem bakımından tahıllar grubundaki

Detaylı

Sorgum x Sudanotu Melezi (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Mtapf.) Çeşitlerinde Hasat Zamanının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

Sorgum x Sudanotu Melezi (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Mtapf.) Çeşitlerinde Hasat Zamanının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 36 (2), 145-150, 2005 ISSN : 1300-9036 Sorgum x Sudanotu Melezi (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Mtapf.) lerinde Hasat Zamanının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Bilal

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogeae L.) Çeşitlerinin Niğde Koşullarında Yetiştirilebilme Olanaklarının Belirlenmesi

Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogeae L.) Çeşitlerinin Niğde Koşullarında Yetiştirilebilme Olanaklarının Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):13-17 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogeae L.) Çeşitlerinin Niğde Koşullarında Yetiştirilebilme

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 290

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 290 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 290 ÇİZEL AYAĞI İLE ÇALIŞMADA PENETRASYON DİRENCİ DEĞERLERİNDEN YARARLANARAK BOZULMA KESİT ALANININ BELİRLENMESİ Determination of Soil Failure Pattern

Detaylı

FARKLI HUMİK ASİT DOZLARININ AYÇİÇEĞİNİN (Helianthus annuus L.) ÇIKIŞ VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

FARKLI HUMİK ASİT DOZLARININ AYÇİÇEĞİNİN (Helianthus annuus L.) ÇIKIŞ VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 151-155 FARKLI HUMİK ASİT DOZLARININ AYÇİÇEĞİNİN (Helianthus annuus L.) ÇIKIŞ VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ Özer KOLSARICI 1 M. Demir KAYA

Detaylı

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ T.C. ERZURUM GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ ERZURUM Temmuz -2012 PROJEYİ HAZIRLAYANLAR Asuman DEVECİ Ziraat Mühendisi Hülya ÖZER Ziraat

Detaylı

Effect of Different Sowing Dates on Seed Yields and Yield Components of Phacelia (Phacelia Tanacetifolia Benthmam ) in Autumn Sowing Period

Effect of Different Sowing Dates on Seed Yields and Yield Components of Phacelia (Phacelia Tanacetifolia Benthmam ) in Autumn Sowing Period YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2016, 26(3): 366-371 Geliş Tarihi (Received): 06.04.2016 Kabul Tarihi (Accepted): 27.05.2016 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Arı Otu Bitkisinin Sonbahar

Detaylı