T.C. KIRIKKALE BELEDİYESİ TİCARİ (M) PLAKALI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KIRIKKALE BELEDİYESİ TİCARİ (M) PLAKALI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 T.C. KIRIKKALE BELEDİYESİ TİCARİ (M) PLAKALI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK AMAÇ: Madde -1 -Bu Yönetmelik Kırıkkale Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni verilen (M) serisinden minibüslerin hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. KAPSAM: Madde -2 Bu Yönetmelik; -Belediye Trafik Komisyonu tarafından güzergâhları belirlenen, Kırıkkale Belediyesi sınırları içinde toplu taşımacılık yapacak, minibüsleri kapsar. TANIMLAR: Madde -3 Bu yönetmelikte geçen terimlerden, Belediye: Kırıkkale Belediye Başkanlığını, Başkan: Kırıkkale Belediyesi Başkanını, Müdürlük: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü: Toplu taşıma araçları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Kırıkkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü, Zabıta Müdürlüğü: Toplu Taşıma araçları ilgili denetimleri yapan Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü, Zabıta Memuru: Ulaşım Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğünde görev yapan Zabıta Memurlarını Meslek Odası: Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanlığını, Alt Komisyon: Aracın uygunluğunu incelemek amacıyla Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce oluşturulan komisyonu,

2 Minibüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka sekiz ila on beş (14+1) oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı, Araç Sürücüsü: Minibüsü sevk ve idare eden şoförü, Araç Sürücüsü Tanıtım Belgesi: Toplu taşıma aracını kullanan kişinin aracı kullanırken yakasına takması gereken tanıtım kartını, Toplu Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat): İşleticilerin ücretini (harcını) yatırarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları 1 yıl geçerliliği olan ve her yıl bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri belgeyi tanımlar YASAL DAYANAK: Madde -4 Bu yönetmelik yasal dayanağını, a ) 5393 sayılı Belediye Kanunu, b ) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, c ) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmelikler. d )1608 (151) sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki kanun hükümlerindeki hak ve yetkilerinden alır. e ) 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu. f ) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu. g ) Ticari Plakaların verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı. Bu Yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlamaz. İKİNCİ BÖLÜM TOPLU TAŞIMA İZİN BELGELİ MİNİBÜSLER MİNİBÜSLERE HAT VERİLMESİ VE KALDIRILMASI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER: Madde -5 a) Belediye sınırları içerisindeki belirli güzergâhlarda yolcu taşımacılığı yapmak üzere bu yönetmelikteki belirlenen koşullara uymak kaydıyla Ticari plakalı (M) serisinden minibüslere hat verilmesine Belediye Meclis' ince karar verilir.

3 b) Minibüs çalıştırılmasına izin verilecek hatlar, takip edilecek güzergâh ile ilk hareket ve son durak yerleri, indirme bindirme yerleri ile hatlarda çalışacak minibüs adedi Belediye Trafik Komisyonu nca belirlenir. c) Belediye Trafik Komisyon kararı ile duraklarda araç eksiltme, arttırma, hatları ve güzergâhları birleştirme veya değiştirme ile hat ve güzergâhın kaldırılmasına karar verilir. İLK DEFA TOPLU TAŞIMA İZİN BELGESİ ALACAK MİNİBÜS SAHİPLERİNİN BAŞVURU ŞARTLARI: Madde -6 Şehir içerisinde minibüs çalıştırmak isteyen mal sahipleri ruhsat almak için müracaat ettiklerinde aşağıda maddeler halinde belirtilen evrakları Belediye Başkanlığı Makamına yazdıkları dilekçe ekinde şu evrakları bulundurmak zorundadırlar; 1. Dilekçe: İkametgâh adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası, şase numarası, kaç kişilik olduğu ve çalışmak istenilen hat belirtilir. 2. Aracın kendilerine ait olduğunu belirtir belge, 3. Trafik Tescil Belgesi, 4. Nüfus cüzdanı Fotokobisi ve ikametgâh ilmühaberi, 5. B sınıfı veya üstü sürücü belgesi, 6. Vergi levhası fotokopisi, 7. Kırıkkale plakalı olması, 8. Sosyal güvenlik kaydı, 9. Aracın Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi, 10. Ticari taşıt kullanma belgesi, 11. Meslek Odası kayıt belgesi, 12. İlk başvuruda yaş şartı aranır (0-1 yaş ) 13. Savcılıktan İyi Hal Kağıdı 14. Ticari plakalı minibüs tek kişi olabileceği gibi hisse oranlarını belirten Noterden düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ile en çok 2 (iki) ortaklı olabilir. Bu tür başvurularda kişinin veya ortakların tamamının Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir. Kişi veya ortaklardan herhangi birinin durumu Yönetmeliğe uygun olmadığı takdirde Belediyece Toplu Taşıma İzni verilmez. Toplu Taşıma İzni verildikten sonra Yönetmeliğe aykırı durumu tespit edilen kişi veya ortaklara durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirmesi için Belediye Encümen Kararı ile en çok 2 (iki) aylık süre verilir. Toplu Taşıma İzni geçici olarak askıya alınır, minibüsün hattında çalışmasına izin verilmez. Bu süre içinde düzeltme yapılmadan çalışma yaptığı tespit edildiğinde 1608 Sayılı Kanun gereği para cezası ile cezalandırılmasının yanında minibüs 3 ile 15 gün arasında otoparka bağlanmak suretiyle ticari faaliyetten men edilir. Süre sonunda düzeltme yapılmadığı takdirde Toplu Taşıma İzin Belgesi Encümen Kararı ile iptal edilir. Bu kişi veya kişilerin başka bir hat ve ortaklık için başvuruları kabul edilmez ve hat verilmez. 15. Toplu Taşıma İzin Belgesi almak isteyen araç veya sahipleri bu belgeleri Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ilan edilen tarihin son gün mesai saati sonuna kadar teslim etmek zorundadır. Eksik olarak Genel Evrak Kalemine teslim edilen evraklar işlem görmez ve bu durum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. 16. Başvuru dilekçeleri ile ekleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce uygunluk şartları incelenir. Başvurusu kabul edilen araçlar, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce oluşturulan Alt Komisyona havale edilir. Alt Komisyonca uygun görülen araç sahiplerinin evrakları

4 Encümen e gönderilir. Encümen Kararı alındıktan sonra Belediye Meclisince kabul edilen gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce Toplu Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) düzenlenir. Toplu Taşıma İzin Belgelerinde minibüs sahip veya sahiplerinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, iş adresi, ikametgâh, cinsi, markası, tipi, taşıtın plaka numarası, modeli, motor numarası, kaç kişilik olduğu, çalışacağı hat ve güzergâh isimleri yazılır. HAT VERİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER: Madde - 7 a) Her hat için tespit edilen kontenjandan daha fazla müracaat olduğu takdirde her hat için başvuranlar arasında Encümen' de çekilecek kura da kazananlara Toplu Taşıma İzni verilir. b) Minibüs sahipleri sadece bir hat için Toplu Taşıma İzni talep edebilirler. Belediyece minibüs çalışmasına Toplu Taşıma İzni verilecek hatlar için tespit edilen kontenjanlara göre açık bulunmadığı takdirde bu izin verilmez. İş bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra Toplu Taşıma izin belgesi almadan çalışan minibüsler Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tespiti yapılarak Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile müştereken faaliyetten men olunur. Kurada kazanan hat minibüsleri kendilerine kazandıkları tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde hatlar arasında Becayiş kabul edilir. Diğer becayişlerde ilgili oda görüşü alınarak Belediye' ye karşılıklı dilekçeyle başvurulmalıdır. Dilekçe ekine Trafik Tescil Ruhsatı ve Belediye Çalışma Ruhsatı fotokopileri eklenir. Encümen Kararı olumlu ise, devir temlik ücreti Mali Hizmetler Müdürlüğü ne yatırılarak tahsilât makbuzu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ibraz edilir ve yeni çalışma ruhsatları düzenlenmek üzere eski belediye çalışma ruhsatları, boş yeni ruhsat ve 2'şer adet fotoğraf Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilir. c) Bir hat için minibüs Toplu Taşıma İzin belgesi verilmiş olanlar başka bir hattın minibüsüne veya ortaklığı için müracaat edemez ve Toplu Taşıma İzin belgesi alamaz. Karı ve koca başvurularından yalnız 1(bir) araç için her ikisinin ortaklığı kabul edilir. d) Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgeli (M ) plakalı minibüslerin, il genelinde ( S )plakası olduğundan servis hizmeti sunmaları yasaktır. Servis taşımacılığı yapıldığının tespiti halinde 1. seferde bu yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği cezai müeyyide uygulanır. 2. tespitte Encümen Kararı ile Toplu Taşıma İzni iptal edilir. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bilgi verilmesi kaydı ile (Belediye sınırları içerisinde ) düğün, cemiyet, toplantı amacıyla geçici olarak durakta çalışamayacağı beyan edilerek izin alınabilir. e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı alanların yönetmelikte aranan diğer şartları taşımaları, kazanç sağlayıcı bir işte çalışmamaları ve iş yeri çalıştırmamaları halinde başvuruları kabul edilir. f) Taşıma İzin Belgesi alacak minibüs sahipleri işbu Yönetmelik hükümlerine ve yetkili kurullarca alınacak kararlara uymakla yükümlüdürler.

5 TOPLU TAŞIMA İZİN BELGELİ MİNİBÜSLERİN DEVİR VE ORTAK ALINMASI İLE İLGİLİ BAŞVURU TALEPLERİNDE İSTENEN EVRAKLAR: Madde 8 Toplu Taşıma İzin belgeleri; araca, Trafik Tescil Ruhsatında kayıtlı bulunan araç sahiplerine verilir. -Belediyeden Toplu Taşıma İzin belgesi almış minibüs sahibi veya sahipleri Belediyeye başvuru yaparak Encümen kararı alındıktan sonra aracın Noter satışını ve Emniyet Trafik Tescil Bürolarından devrini yapabilirler veya ortak alabilirler. Belediyeye başvurmadan ve Encümen kararı alınmadan yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak almalarda, ortak bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz. Ortaklık en fazla 2 (iki) kişi olabilir, miras yoluyla devir haricinde ikiden fazla ortaklık kabul edilmez. Ancak ortakların arasındaki hisse oranı kendileri tarafından belirlenebilir. İş bu Yönetmelikteki şartların da yerine getirilmesi zorunludur. Başvuru sahibinin olmadığı durumlarda Noterden alınan vekâletnameler kabul edilir. Devir, satış ve ortak almada Encümen kararı alınması için takip edilecek işlemler sırasıyla; 1- Aracı Toplu Taşıma İzin Belgeli Olarak Almak İsteyenler (Devir-Ortaklık) : a) Dilekçe (Devir ile birlikte model değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir), b) Ticari plaka tahsis belgesi, c) Mahalle muhtarından tasdikli nüfus cüzdan sureti ve ikametgâh ilmühaberi, d) B sınıfı ve üstü sürücü belgesi, e) Ticari taşıt kullanma belgesi. Bu belge kursiyer kartı ve geçici taşıt kullanma belgesi ise onun fotokopisi alınır. Daha sonra asıl olan dosyasına konur. f) Vergi levhası fotokopisi, g) Savcılıktan İyi Hal Kağıdı h) Ortak almalarda da aynı evraklar tamamlanır. (Tüm ortaklar için aynı evraklar tamamlanır.) 2- Aracı Toplu Taşıma İzin Belgeli Olarak Satmak İsteyenler (Devir-Ortaklık) : a) Dilekçe, b) Belediye ile ilgili tüm borç ve cezaların ödendiğine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınma borcu yoktur belgesi, c) Araç üzerinde satılamaz kaydı varsa bunun kaldırıldığına dair ilgili kurumdan yazı getirilmesi gerekir,

6 d) Trafik Ruhsatları (Motorlu araç tescil ve trafik belgeleri) tamamlanarak her iki mükellef Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne başvurularını yaparlar. Gerekli inceleme Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce yapıldıktan sonra evraklar karar alınmak üzere Belediye Encümen ine gönderilir. 3- Encümen Kararı Olumlu İse Aracı Alan Kişi: a) Noter Satışı, b) Trafik tescil belgesi, (ruhsat) c) Trafik sigorta poliçeleri, d) Plaka yazılı vergi levhası, e) Savcılıktan İyi Hal Kağıdı, f) Sosyal güvenlik kaydı ile ilgili yazı, kayıt fotokopisi veya ilgili kuruma bizzat ödeme yapılan son ayın makbuzunun veya Banka dekontu, g) Eski Belediye ruhsatı, boş ruhsat ve 2 adet resim, h) Bu işlemlerin Encümen kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamlanması şarttır, ı) Tüm bu evraklar tamamlanıp Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilirken Yönetmeliğin devir ücreti ile hükümleri gereği Devir Temlik ücreti tahsil edilir, i) Ortak alımlarda Yönetmelikte belirtilen evraklar tamamlanıp Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilirken, Yönetmeliğin devir ücreti ile ilgili hükümleri gereği her iki ortaktan da devir temlik ücreti ayrı ayrı tahsil edilir. j) Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne uygunluk yazısı verilir. k) Tüm bu işlemler bittikten sonra Belediye Toplu Taşıma İzin Belgesi, aracı alan kişi veya kişiler adına düzenlenir. Encümen kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde evraklarını tamamlamayan alıcı kişi veya kişilere bu Yönetmeliğin 18. Maddesinin ilgili cezai hükümleri uygulanır ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce 30 takvim günü ek bir süre verilir. Bu süre zarfında evraklar tamamlanmadığı takdirde Toplu Taşıma İzin Belgesi en çok 60 takvim günü süre ile askıya alınır ve aracın hattında çalışmasına izin verilmez. Evraklar tamamlandığı takdirde Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenlenir. Bu süreler sonunda evraklar tamamlanmadığı takdirde Toplu Taşıma İzin belgesi Encümen'ce iptal edilir. BELEDİYEDEN İZİN ALMADAN YAPILAN DEVİRLERDE veya ORTAK ALMALARDA YAPILACAK İŞLEMLER: Madde -9 Belediye Encümen kararı çıkmadan minibüs devir ve satışının yapıldığının tespiti halinde gerekli zabıt düzenlenerek Encümen' e sunulur. Encümen kararı ile para cezası, ticaret ve

7 sanattan men cezası ve devir temlik ücretinin 2 (iki) kat olarak bir defada tamamının ödenmesi yönünde karar alınır. Devir ve temlik ücretinin tamamının Mali Hizmetler Müdürlüğü vezne alındısının ibrazı halinde aracın çalışmasına izin verilir. Devir için istenen belgelerin tamamlanması için araç sahibine 30 gün süre verilir. Bu süre zarfında evraklar tamamlanmadığı takdirde Toplu Taşıma İzin Belgesi en çok 60 gün süre ile askıya alınır ve aracın hattında çalışmasına izin verilmez. Evraklar tamamlandığı takdirde Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenlenir. Bu süreler sonunda evraklar tamamlanmadığı takdirde Toplu Taşıma İzin Belgesi Belediye Encümen Kararı ile iptal edilir. Evraklarda minibüsü alan kişinin durumunun Yönetmelikte aranan şartlara aykırı durumunun tespiti halinde Toplu Taşıma İzin Belgesi Belediye Encümen Kararı ile iptal edilir. Devir ve temlik ücreti Belediye' ye gelir kaydedilir. Aracı izinsiz devir aldıktan sonra model değişikliği yapanlar hakkında zabıt varakası tanzim edilir ve Encümence para cezası verilir. 1- İzinsiz devir yapanlardan istenilen evraklar: İlgili yönetmeliğin 8/1 ve 8/3 maddeleri uygulanır. VERASET YOLU İLE İLGİLİ İNTİKALLERDE ARANAN ŞARTLAR: Madde -10 a)toplu Taşıma İzin Belgesi bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin, 90 (Doksan) gün içerisinde Belediyeye müracaat ederek Çalışma ruhsatının yenilemesi gerekir. b) Mirasçıların başvurusu üzerine Emniyet Trafik Tescil Bürolarından düzenlenmiş Motorlu Araç Tescil Belgesinde belirtilen mirasçılar adına Belediye Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenlenir. Araç mirasçılardan birinin üzerine düzenlenebileceği gibi tüm mirasçılar adına da düzenlenebilir. Mirasçıların Yönetmeliğin 8/1 ve 8/3 maddelerinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Mirasçılar için gerekli belgeler istenirken yönetmelikte belirtilen ticari olarak ek iş yapmama, sürücü belgesi, Ticari Taşıt Kullanma Belgesi şartları aranmaz. Bu durumda mirasçılar araçlarını kullanacak kişinin sürücü belgesi ve Ticari Taşıt Kullanma Belgelerini Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Mirasçılar her şoför değişikliğinde bu belgeleri dosyasına konulması için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bildirim yapmak zorundadır. c) Mirasçılar kendi adına Trafik Tescil Ruhsatı çıkardıktan sonra Toplu Taşıma İzin Belgesinin kendileri adına düzenlenmesini istemeyip aracı bir başka şâhısa satmak istediklerinde, Yönetmelik koşullarına uygun kalmak ve Belediyeden izin almak suretiyle satış işlemini yaparlar. d) Mirasçılar adına Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenleneceği takdirde Devir ve Temlik Ücreti alınır. Bir başka şâhısa aracı satmak istedikleri takdirde de Devir ve Temlik ücreti alınır. e) Varisler arasında anlaşmazlık halinde, Belediye Hukuk İşleri Müşavirliğinin görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.

8 f) Babadan çocuklara veya kan hısımları arasındaki devirlerde, tam devir ücreti alınır. İCRA YOLU İLE YAPILAN SATIŞLARDA UYGULANACAK KURALLAR: Madde -11 -Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgeli minibüslerin icra marifetiyle satışı sonucunda yeni sahibinin toplu taşıma izin belgesi alabilmesi için Yönetmelik şartlarına uygun olması ve Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Bu durum icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir. Belediyeye devir ve temlik ücretinin ödemesi ve Yönetmelik hükümlerine durumunun uyması halinde yeni sahibine Toplu Taşıma İzin Belgesi verilir. -İcra yolu ile trafikten men edilerek çalışmayan araçların Toplu Taşıma İzni çözümleninceye kadar askıya alınır. MODEL DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK İSTEYENLERİN UYACAKLARI KURALLAR: Madde- 12 a) Minibüs sahibi aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde yeni araca ait trafik ruhsatı, eski aracının trafikten çekme belgesi fotokopisi veya noter satışını dilekçesine ekleyerek Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne başvurur. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce uygun görülen araç Alt Komisyona sevk edilir. Komisyonca Uygun görülen araç için geçerli olacak şekilde Encümen kararı alındıktan sonra Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenlenir. b) Yeni aracın trafik tescilinin yapıldığı tarihte model yaşının 10 yaşından büyük olmaması şartı aranır. c) Toplu Taşıma İzin Belgeli araç sahipleri, araç değişikliklerini Emniyet Trafik Tescil tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde belediyeye bildirimde bulunmak zorundadır. Bu süre sonunda bildirimde bulunmayan minibüs sahipleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce tanzim edilecek zabıtla tespit edilip konu Encümen'e bildirilir. Encümen kararı ile Yönetmeliğin ilgili maddelerindeki cezai hükümleri gereği belirtilen para cezasını Belediyemiz veznesine ödemesi ve diğer toplu taşıma koşullarını taşıması şartıyla Toplu Taşıma İzin Belgeleri yenilenir. d) Devir ile birlikte araç değişikliği yapılabilir. Ancak, aracı almak isteyen kişi veya kişiler bu taleplerini Encümen'e evraklarını sunmadan önce başvuru dilekçesinde; aracın sadece ticari plakasını alacağını ve yerine koyacağı aracın markasını, yaşını, motor ve şasi numarası vb. teknik bilgileri yazılı olarak belirtmek zorundadır. Encümen Kararı ile aracın devri ve model değişiklik talebi uygun görüldüğü takdirde yeni araç Alt Komisyona sevk edilir. Uygun görülen araç için işlemler tamamlanır. Hususiye çıkartılan, satılan veya trafikten çekilen eski aracın Motorlu Araç Tescil Belgesi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilir. e) Alt Komisyona giren araç, uygun görülmezse kendisine alt komisyon tarafından en fazla 20 gün olmak üzere süre verilir. Verilen süre sonunda da uygun görülmeyen araçlar

9 hakkında zabıt varakası tanzim edilerek Encümen'e sunulur. Encümen' ce para cezası ve aracın uygun hale getirilmesi için 30 takvim günü süre verilir. Bu süre zarfında aracın hatta çalışmasına izin verilmez. Süre sonunda uygun görülmeyen aracın Toplu Taşıma İzin belgesi Encümen' ce iptal edilir. BECAYİŞ (DURAK DEĞİŞİKLİĞİ): Madde- 13 Hatlarda çalışan minibüs sahipleri becayiş yapmak istediklerinde karşılıklı olarak Belediyeye dilekçeyle başvurmalıdırlar. Dilekçe ekine Trafik Tescil Ruhsatı ve Belediye Çalışma Ruhsatı fotokopileri eklenir. Encümen kararı olumlu ise Belediye meclisince belirlenen durak değişikliği ücreti Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılarak, tahsilat makbuzu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ibraz edilir ve çalışma ruhsatları tekrar düzenlenir. TİCARİ MİNİBÜS ARACINI HUSUSİ PLAKAYA ÇIKARTANLAR: Madde 14 a) Ticari Minibüs aracını plakası uhdemde kalmak şartıyla satış yapanlar veya modeli yükseltmek amacı ile hususi araca çevirenler 60 (altmış ) gün içinde bu yönetmelikte aranan şartlara haiz yeni bir vasıta alarak aynı (M) Plakaya tescil ettirmeleri zorunludur. Askıya alınan M Plakalı Ticari Minibüs Çalışma Ruhsatı ve M Plakalarının verilen zaman içinde ruhsat sahibi veya sahipleri tarafından alınmaması durumunda Ticari Minibüs Çalışma Ruhsatlarının iptali yoluna gidilir. b)yönetmelik gereği iptal edilen Çalışma Ruhsatı sahipleri bu durumda hiç bir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel talebinde bulunamazlar. ONARIM İZNİ İÇİN UYULACAK KURALLAR: Madde -15 -Çalıştırmalarını durdurmak zorunda kalan Toplu Taşıma İzin Belgeli minibüs sahipleri kaza, tamir, yangın gibi hallerde mazeretlerini 3 (üç) gün içerisinde yazılı olarak Belediyeye bildirmek zorundadırlar. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı çalışmasını durdurduğunu bildirenlere Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce 2 (iki) ayı geçmemek üzere onarım süresi tanınır. Bu süre Encümen kararı ile ve mücbir sebepler karşısında 2 (iki) ay daha uzatılır. Bu süre sonunda aracını sefere koymak isteyen araç sahipleri, Alt Komisyonun uygun bulması halinde sefere başlayabilirler. Aracını sefere koyamayan veya yeni araç alarak Toplu Taşıma İzin Belge değişikliğini yaptırmayanlar faaliyetten men edilir, Toplu Taşıma İzin Belgeleri Encümen tarafından iptal edilir.

10 MİNİBÜSLERDE ARAÇ SAHİBİ HARİCİNDE ŞOFÖR ÇALIŞTIRILMASI KURALLARI ve MİNİBÜSÜN TAŞIMASI GEREKLİ İŞARETLER: Madde 16 1) Araç Sürücüleri ilgili hükümler; a) Toplu Taşıma İzin belgeli araçlarda şoför olarak çalışacak kişiler (kendisi çalıştığı takdirde araç sahipleri de dâhil) örneği Belediyece hazırlanarak ilgili Odası tarafından bastırılacak şoför tanıtım kartını almak ve araçta çalıştığı sürece yakasında takılı olarak bulundurmak zorundadır. b) İlgili Oda; şoförün ehliyet fotokopisini, muhtardan ikametgâh belgesini, Ticari Taşıt Kullanma Belgesinin fotokopisini, savcılıktan iyi hal kâğıdını ve 2 adet fotoğraf alarak şoför tanıtım kartını düzenler. c) Minibüs araç sahipleri ve şoförleri bu kimlik belgelerini Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde tamamlamak zorundadır. d) İlgili Oda, kimlik belgesi verdiği kişiler ile ilgili bilgileri aylık olarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. e) Araçlarda çalışacak personelin kılık ve kıyafeti, Belediye tarafından tespit edilecektir. Tüm sürücüler bu kıyafetleri giymek zorundadır. f) Araç sahibi çalıştırdığı personelin her türlü kanuni sorumlulukları, vergi ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır. g) Minibüslerin çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen kendi sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri Belediyeyi ilgilendirmez. Belediye ve Emniyet Trafik para cezaları işleticiye aittir. h) Belediye, minibüsün çalışması sırasında aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden dolayı uygun bulmadığı sürücülerin değiştirilmesini işleticiden talep ettiğinde en geç 10 gün içinde söz konusu personel değiştirilecektir. 2) Çalışma Ruhsatı Verilen Minibüslerde Aranacak Şartlar; a) Minibüslerin her iki yanlarına boşluk bırakılan yerlere çalışacakları hattı ve takip edecekleri güzergâhı yazdıracaklar, b) Minibüsler, Belediye Encümenince belirlenen renkte ve aracın cam kısmından itibaren 15 cm ebadında şeritli olacaktır. c) Aracın ön kısmında güzergâhı gösterir ışıklı tabelası olacaktır, d) Minibüslerin şoför dâhil yolcu kapasitesinin Trafik Tescil Belgesinde belirtilen oturma yeri sayısı kadar olacaktır.

11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM UYGULAMA İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR Vize İşlemi: Madde - 17 Vize İşlemi için gerekli belgeler a) Mali Hizmetler Müdürlüğüne vize ücretinin yatırıldığına dair makbuz ve borcu yoktur yazısı. b) Kırıkkale Minibüsçüler Odası Başkanlığından üyelik belgesi. c) İkametgâh İlmühaberi. d) Araç ruhsat fotokopisi ) Çalışma ruhsatlı Minibüs sahibi her yıl Haziran Temmuz ayları içerisinde Belediye Meclisince belirlenen vize ücretini ödedikten sonra vize işlemi yapılır. Her yıl Minibüs sahiplerinin Haziran Temmuz ayları içerisinde vizelerini yaptırmaları mecburidir. f ) Süresi içerisinde vize işlemini yaptırmayan araçların ruhsatları Belediye Encümeni Kararı ile iptal edilerek Ticari faaliyetten men edilir. Bu şekilde ruhsatları iptal edilen araç sahiplerinin ilk altı ay (6) içerisinde başvurmaları durumunda o yıl ki ruhsat harcı, ayrıca ruhsat harcının % 50 si cezaen alınmadıkça ruhsat vize edilmez. g ) İkinci Altı ay içerisinde vize işlemini yaptırmayanlar ise yeniden başvurmaları durumunda ruhsat harcı ayrıca, ruhsat harcının % 100 ü cezaen alınmadıkça ruhsat vize edilmez. h) Geçmiş yılların ruhsat ücreti ödenmedikçe vize işlemi yapılmaz. Araçlarını satanlar ödedikleri ruhsat ücretini geri isteyemezler. ı ) Haziran Temmuz ayları içerisinde Ruhsat ücretini ödemeyen ticari Minibüsün çalışma izni Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Encümen Kararı ile iptal edilir. Bu şekilde iptal edilen ticari minibüsün çalışma izni araç sahibinin yeniden müracaatta bulunması şartı ile o yılki ruhsat ücretinin tamamı peşin alınır. Ayrıca ruhsat ücreti kadar olan miktar da cezaen peşin alınmadıkça vize işlemi yapılmaz. k ) Ticari minibüslerin ruhsat ve vize ücretleri her yılın Kasım ayında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi ile Belediye Meclisince tespit edilir. Bir yıl içinde birden fazla tekâmül eden satışlarda ise, takip eden yılın 1. ayı (Ocak) esas alınarak ruhsat ücretinin tamamı peşin alınır. Ayrıca ruhsat ücreti kadar olan miktar da cezaen peşin alınmadıkça vize işlemi yapılmaz. Ticari Minibüs ruhsatı araç sahibine veya noterden vekâlet verdiği kişiye verilir

12 ÜCRETLER: Madde /A) İlk Defa Toplu Taşıma İzin Belgesi Alacak Olan Minibüs Sahiplerinin Ödeyeceği Ücretler: İlk defa Toplu Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) alacak hak sahiplerinden Belediye Meclisince kabul edilen gelir tarifesindeki miktarlar bir defada alınır. Tutarın ödendiğine ilişkin belgeyi ibrazı halinde ve Toplu Taşıma İzin Belgesi alabilmesi için gerekli evrakları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim ettiği takdirde izin verilir. 18/B) Toplu Taşıma İzin Belgeli Minibüs Araç Sahiplerinin Ödeyeceği Ücretler: a) Belediye Meclisince kabul edilen yıllık çalışma izin ücretlerini, Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgeli minibüs sahipleri vizeden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödemek zorundadır. -Toplu Taşıma izin belgeli minibüs sahipleri kendi istekleri yâda kendi hatalarından dolayı araçlarının çalışmadığı, çalıştırılmadığı günler için toplu taşıma izin ücretini ödemekten kaçınamaz yâda geri ödenmesini talep edemez. Kendi hatalarından kaynaklanmayan işgünü kaybı için genel hükümler uygulanır. -Yıllık Toplu Taşıma İzin sürelerinin bitiminden sonra yenilenmeleri esnasında Toplu Taşıma hizmeti yapan belge sahibi tüm araçlar için Alt Komisyonca uygunluğu tespit edilir. -Trafiğe uygun olduğu anlaşılan araçlara izin verilir. Trafiğe uygun olmadığı anlaşılan araçların hattında çalışmasına izin verilmez. Ayrıca Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bilgi verilir. b) Belediye Toplu Taşıma İzni verilen minibüslerden, depolama ücreti olarak her ay için Belediye Meclisince her yıl tespit edilecek ücret alınır. Bu ücretler belge sahiplerinden Toplu Taşıma İzin ücretlerinden ayrı olarak depolama ücreti adı altında peşin tahsil edilir. Herhangi bir nedenle Toplu Taşıma İzin Belgesinin iptali sırasında depolama ücreti bakiyesi ay hesabıyla belirlenecek tutar Belediye'ye gelir kaydedilir. c) Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgeli Minibüs sahipleri her yapılan ortak alma, devir ve satıştan dolayı Belediye Meclisince o yıl belirlenen Devir ve Temlik Ücretini ödemek zorundadır. Bu ücret devir ve ortak alma kararı çıkıp da işletici tarafından Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne evraklarını teslim ettikten sonra alıcı tarafından peşin olarak ödemesi yapılır. Bu ücret mükellefin isteğine göre tamamı peşin olarak da tahsil edilir. d)ortak olarak giren kişi veya kişiler hisseleri oranında devir ve temlik ücretini devir ile ilgili hükümler çerçevesinde ödemek zorundadır.

13 18/C) Belediye Alacaklarının Tahsili İle İlgili Yapılacak İşlemler: Borcunu ödemeyen araç sahipleri Mali Hizmetler Müdürlüğünce ödeme emri düzenlenerek Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne yazı ile bildirilir. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bu ödeme emirlerini Toplu Taşıma İzin Belgesi verilen araç sahiplerine tebligat kanunu hükümlerine göre tebliğ ederek 7 takvim günü içerisinde borçlarını ödemeleri için süre verir. Bu süre içerisinde ödeme yapanlardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsilât yapılır. Verilen 7 takvim günü süre sonunda ödeme yapmayan araçlar otoparka bağlanır. Cezalı tahsilât yapılıncaya kadar araç otoparkta kalır. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından ödenir. TOPLU TAŞIMA İZİN BELGELİ MİNİBÜSLERİN DOSYALARININ DÜZENLENMESİ, TAKİP VE DENETİMİ: Madde - 19 İş bu Yönetmelik gereği çalışmalarına izin verilecek toplu taşıma araçları hakkında tahakkuk ve tahsilât işlemlerinin takibi için Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde ayrı ayrı dosya açılır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlerin takip ve tespiti ile tembihname hükümlerinin takibi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülür. CEZA VERMEYE YETKİLİ KURUMLAR: Madde 20 Toplu taşıma araç sahipleri ve sürücülerinin yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işlemiş oldukları her kusurda 1608 sayılı kanun hükümleri uygulanır. Ulaşım Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görevli Zabıta Ekiplerince düzenlenen zabıt varakalarından maktu ödenmeyen veya alınamayanlar, Belediye Encümeni'ne gönderilir. Encümen ceza kararları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce ilgililere tebliğ edilir. Ticaret ve sanattan men kararları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce tatbik edilir ve para cezasının tahsili için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilir. Encümen kararının tebliğinden itibaren 30 takvim günü süre zarfında ödemenin yapılması zorunludur. Ödeme yapılmadığı takdirde Mali Hizmetler Müdürlüğünce ödeme emri düzenlenerek Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne yazı ile bildirilir. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bu ödeme emirlerini Toplu Taşıma İzin Belgesi verilen araç sahiplerine tebliğ ederek 7 takvim günü zaman içerisinde borçlarını ödemeleri için süre verir. Bu süre içersinde ödeme yapanlardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsilât yapılır. Verilen 7 takvim günü süre sonunda ödeme yapmayan araçlar otoparka bağlanır. Cezalı tahsilât yapılıncaya kadar araç otoparkta kalır. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından ödenir. Bütçe yılı içinde 3 sefer tahsilâtların yapılmamasından dolayı otoparka bağlanan araçların Toplu Taşıma İzin Belgeleri Encümen kararı ile iptal edilir.

14 TEMBİH VE YASAKLAR İLE CEZA HÜKÜMLERİ: Madde Bu yönetmelik kapsamına giren toplu taşıma araçları Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgesi almadan çalışma yapamazlar. 2. Toplu Taşıma İzin Belgeli araçların kendi durakları haricinde durmaları, yolcu indirme ve bindirme yapmaları yasaktır. Araçlar kendilerine verilen güzergâh dışında çalışamaz. 3. Minibüslerde çığırtkan-muavin bulundurulamaz. 4. Minibüs sahipleri ve şoförleri yolculara iyi davranmak zorundadır. 5. İstihap haddinden fazla yolcu taşınması yasaktır. 6. Minibüs sahipleri ve şoförleri Belediyece konulan işaret ve levhalara uymak zorundadırlar. 7. Sürücüler mevsim şartlarına göre Belediye ve Oda tarafından belirlenecek kılık ve kıyafet şartlarına uymak zorundadır. Saç ve sakalları görgü kurallarına uygun, düzgün ve düzenli olacaktır. 8. Toplu taşıma araçları devir izni ile ilgili Encümen kararı aracı alan kişiye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde tüm evraklarını hazırlayarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. 9. Öngörülen yazı ve levhalar, Belediye onayı ile izin verilen reklâm bilgileri dışında minibüslerin içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar bulundurulması yasaktır. 10. Minibüslerin servis taşımacılığı yapması yasaktır. 11.Trafik akışını engelleyici şekilde toplu taşıma araçlarının sevk ve idaresi yasaktır. 12. Minibüslerin içinde yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo-teyp çalınması, şoför dâhil sigara içilmesi yasaktır ve 4207 sayılı kanun gereği araç içerisinde Sigara İçilmez ibareli levha asılması zorunludur. 13. Minibüslerin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları yasaktır. Son duraklarına kadar yolcularını götürmek zorundadır. 14. Araç sahiplerinin ve Şoförlerinin Minibüs Yönetmeliğinin tüm Maddelerindeki hükümlere uyması zorunludur. 15. Toplu taşıma izin ücreti ve Devir Temlik ücretlerini zamanında ödenmesi zorunludur. 16. Kazaya uğramış aracını tamir ettirmeden hasarlı şekilde çalışmaya devam etmek yasaktır. 17. Minibüs sahipleri Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, İl Trafik ve Belediye Trafik Komisyonun aldığı kararlara uymak zorundadırlar. 18. Fiyat tarifelerinin müşterilerin kolayca görebileceği yere asılması zorunludur. 19. Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulması zorunlu olan avadanlık dışında araç ve gereç bulundurulması yasaktır.(fazla koltuk vb.) 20. Araçlar sefere çıktıklarında iç ve dış temizliğin yapılmış olması, iç döşemelerinin yırtık ve kirli olmaması zorunludur. 21. İzin almadan mazeretsiz toplu taşıma hizmetinde çalışmak yasaktır. 22. Tamir edilmesi gerekli araçlar için 15. madde de belirtilen hükümlere uyulması zorunludur. 23. Belediye Encümen kararı olmadan toplu taşım araçları satılamaz, devredilemez, ortak alınamaz. 24. Model değişikliği yapan toplu taşıma belgeli araç sahipleri aracın trafik tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Belediyeye bildirim yapmak zorundadır.

15 25. Toplu Taşıma İzin Belgesi bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varisçilerin 90 (Doksan) gün içerisinde Belediyeye müracaat etmek zorundadır. 26. Minibüs sahipleri, Yaz günlerinde araç klimalarını, Kış günlerinde ise araç kaloriferlerini çalıştırmak zorundadır. 27. Belediye Meclisince her yıl belirlenen depolama ücretini, her ayın sonuna kadar düzenli bir şekilde yatırmak zorundadır. 28. Minibüs sahipleri veya Şoförleri araç içerisinde veya duraklarda alkollü içecek bulunduramaz ve Alkollü araç kullanamazlar. 29. Minibüs sahipleri duraklarında veya Cadde üzerinde araç temizliği ve yıkama yapamazlar. 30. Minibüs sahipleri Ulaştırma Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda kış mevsiminde araçlarına kış lastiği takmak ve zincir bulundurmak zorundadırlar. 31. Minibüs sahipleri araçlarını depolama yeri haricinde Cadde ve Sokak üzerine park edemezler. (Çalışan veya Çalışmayan Araç) 32. Görevli memurlarca denetim esnasında istenilen belgeleri ibraz etmek zorundadır. 33. Görevli memurun görevini güçleştirmek, kamuoyu yaratarak kalabalık yapmak suretiyle memura müdahalede bulunmak yasaktır. 34. Belediye ve Oda Başkanlığı tarafından belirlenmiş çalışma saatlerine uymak zorundadır. 35. Minibüsçüler araçlarını her iki yanlarına çalıştıkları hattı yazdırmaları mecburidir. 36. Minibüsçüler araç vizelerini Yönetmelikte belirtilen aylarda yaptırmak zorundadırlar. 37. Minibüsçüler ehliyetsiz ve yeterli ehliyeti olmayanlar araç kullanamazlar. 38. Minibüsçüler Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Belediye Trafik Komisyonunca belirlenen çalışma saatlerine uymak zorundadır. Ticari minibüsler, yukarıda belirtilen ticari minibüs çalışma usul ve esaslarında belirtilen fiillerin cezaları, Belediyenin Emir ve Yasaklarına uymamaktan 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunun 32. Maddesine göre cezai işlem uygulanır. Aynı yıl içinde suçun tekrarı halinde, sırası ile 1 hafta ve 2 hafta olmak üzere Belediye Encümenince ticari faaliyetten men cezası verilir. MÜRACAAT SÜRELERİ Madde -22 Yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren 60 iş günü içerisinde ruhsat almak için başvuruda bulunmayanlara Belediye Zabıta Yönetmeliğinin Tembih ve Yasakları hükümlerinden her ay için cezai işlem uygulanır. Belediye' den Toplu Taşıma İzin belgesi almadan çalıştığı tespit edilen araçlar hakkında, 1608 (151) sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde 3 ile 15 güne kadar ticari faaliyetten men cezası verilerek araç otoparka çekilir.

16 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DENETİM KURULU: Madde 23 Kırıkkale Belediyesi, Toplu Taşıma araçlarını belirlenen hat ve güzergâhlara uyulup, uyulmadığını denetlemek amacıyla bir Denetim Ekibi kurabilir. Kırıkkale Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü denetleme görevlerinin yasal yetkisi dışında kalan konularda Toplu Taşıma Araçlarının denetimi Ulaşım Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılır. Yönetmelik hükümleri ve mevzuata aykırı hareket edenler peşin para cezası, 5393, 1608( 151) ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince Ulaşım Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli tutanak formları tanzim edilerek Belediye Encümenince cezalandırılır. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILANLAR Madde 24 DİĞER HÜKÜMLER 04/10/2007 tarih ve11 Sayılı Belediye Meclis kararı ile yürürlüğe konulan Ticari Minibüs Yönetmeliği, ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır YÜRÜRLÜK: Madde 25 Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer. YÜRÜTME: Madde 26 Bu Yönetmelik hükümleri Kırıkkale Belediye Başkanlığı tarafından yürütülür.

AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ

AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ KARAR TARĠHĠ : 11 / 05 / 2009 KARA NO : 8 Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Avanos Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda, yolcu taşıma izni verilen

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) Belediye Meclisi Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAC: Madde: 1- Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ (T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

KAPAKLI BELEDİYESİ (T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar KAPAKLI BELEDİYESİ (T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Kapaklı Belediyesi mücavir alan sınırları içinde yolcu taşıma izni verilen

Detaylı

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI TĐCARĐ HATLI MĐNĐBÜSLERĐN ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Amaç : BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı; Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda

Detaylı

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Havsa Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen (T)

Detaylı

Tanımlar: Madde 4- Bu yönetmelikte geçen terimlerden, Araç Sürücüsü : Minibüs, midibüs ve otobüsü sevk ve idare eden şoför

Tanımlar: Madde 4- Bu yönetmelikte geçen terimlerden, Araç Sürücüsü : Minibüs, midibüs ve otobüsü sevk ve idare eden şoför EDİRNE BELEDİYESİ SINIRLARI (MÜCAVİR ALANI DAHİL) İÇERİSİNDE BULUNAN KÖYLERDEN ŞEHİR MERKEZİNE TAŞIMACILIK YAPAN ( J ) PLAKALI MİNİBÜS, MİDİBÜS VE OTOBÜSLERİN ÇALIŞMA ESALARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM 1

Detaylı

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ KARAR TARİHİ : 09/07/2010 KARAR NO : 2010/69 Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Bilecik Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde her türlü servis taşımacılığı

Detaylı

KARAR NO.106 BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ( S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak

KARAR NO.106 BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ( S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak KARAR NO.106 Yönetmelik gereği yerine getirilmesi gereken evraklar ve araç uygunluk belgesi tamamlanan araçların; a) Servis aracı güzergah izin belgesi için:150 TL b) Servis aracı uygunluk belgesi için

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur.07/05/2008

Meclisin tasviplerine arz olunur.07/05/2008 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/05/2008 2008/42 (2008/42)GÜNDEM 1: Belediye Meclisinin 01/05/2008 tarih ve 179 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen; Uydukent minibüs

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Düzce Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım ihtiyacını

Detaylı

T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ ZABITA AMİRLİĞİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ ZABITA AMİRLİĞİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ ZABITA AMİRLİĞİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Yusufeli Belediyesi sınırları içinde yer alan ve bu sınırlar

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

Detaylı

(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ (04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Kırklareli

Detaylı

BULANCAK BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

BULANCAK BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak BULANCAK BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Bulancak Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TAKSİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK BÖLÜM 1: AMAÇ VE KAPSAM, YASAL

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 361 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Konya Postası Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

T.C. KEPEZ BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KEPEZ BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KEPEZ BELEDİYESİ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ 2018 T.C. KEPEZ BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1- Bu yönetmelik Kepez Belediyesi sınırları

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönerge Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR TARİHİ: 07.12.2010 KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR-443 Belediye Meclisinin 05.11.2010 tarih ve 359 sayılı kararı ile tekrar İdari İşler Komisyonuna havale edilen Özel Servis Araçları Yönetmeliği

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde toplu taşıma

Detaylı

EDİRNE BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ

EDİRNE BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ EDİRNE BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ 04/10/2005 tarih ve 2005/135-390 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen 02/07/2008 tarih ve 2008/91-314 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen 03/06/2009 tarih, 2009/199-423

Detaylı

BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ

BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 :AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Babaeski Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen

Detaylı

ORTAKÖY BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI VE TAKSİ DOLMUŞ-MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ

ORTAKÖY BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI VE TAKSİ DOLMUŞ-MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ ORTAKÖY BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI VE TAKSİ DOLMUŞ-MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ 2016 1 T.C. ORTAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI VE TAKSİ DOLMUŞ-MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2016/219 Meclis Karar Tarihi : 11.08.2016 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Düzce Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım ihtiyacını

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka) Belediye Meclisi Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAÇ: Madde: 1-Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/088 Meclis Karar Tarihi : 14.08.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.08.2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönerge Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

EDĠRNE BELEDĠYESĠ TOPLU

EDĠRNE BELEDĠYESĠ TOPLU EDĠRNE BELEDĠYESĠ TOPLU TAġIMA ARAÇLARI ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 06/12/2005 tarih ve 2005/175-505 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen ve 02/05/2007 tarih ve 2007-87.06.339 sayılı Meclis Kararı ile yapılan

Detaylı

KASTAMONU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI

KASTAMONU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI KASTAMONU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI S.NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRASİ (EN GEÇ) 1 2-) Teknik

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Araç Kiralama Yönetmeliği İçindekiler 1.BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, BAĞLAYICILIK, TANIMLAR VE HUKUKİ SORUMLULUK... 3 1.1. AMAÇ... 3 1.2. KAPSAM...

Detaylı

NEVŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

NEVŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ NEVŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Nevşehir Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni

Detaylı

T.C. KOZAKLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği Belgelendirme Büro Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C. KOZAKLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği Belgelendirme Büro Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C. KOZAKLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği Belgelendirme Büro Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İLİ KEPEZ BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK

T.C. ÇANAKKALE İLİ KEPEZ BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK T.C. ÇANAKKALE İLİ KEPEZ BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK Amaç ve kapsam Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale ili Kepez Belediyesi sınırları içinde yolcu taşıma izni verilen taksilerin

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/25) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO: HİZMETİN ADI GEREKLİ EVRAKLAR HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1- Emlak vergisi Bildirimi (Bina -Arsa- Arazi) 1. Emlak Vergisi bildirimi (idare tarafından doldurulur) 2. Tapu Fotokopisi 2 adet

Detaylı

NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ Belediye ve Meclis Başkanı Ömer BAYGIN,Meclis üyeleri Mehtap DEMİRSES BURKU,Orhan DANIŞMAN,Ali Kemal ATAY,Recep Kemal ÇELİKSU,Sezai BERBER,Rıdvan ERDOĞAN,Yılmaz TURÇİN,Anıl

Detaylı

DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, toplu taşıma hizmetlerini bir yönetim, yürütüm ve denetim organizasyonu altında bütünleştirmek

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İLİ KEPEZ BELEDİYESİ

T.C. ÇANAKKALE İLİ KEPEZ BELEDİYESİ T.C. ÇANAKKALE İLİ KEPEZ BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ 2018 T.C. ÇANAKKALE İLİ KEPEZ BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK Amaç ve kapsam Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale ili Kepez

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

BÖLÜM 1 :AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

BÖLÜM 1 :AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK EDİRNE BELEDİYESİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ 04/10/2005 tarih ve 2005/134-389 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen 04.02.2009 tarih 2009/65-118 sayılı Meclis Kararı ile yapılan değişiklikler 03.06.2009

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 08/02/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 08/02/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 08/02/2010 2010/14 (2010/14: Belediye Meclisinin 01/02/2010 tarih ve 84 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Sarıdere Alışveriş

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/2 Ref: 4/2

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/2 Ref: 4/2 SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2010 Sayı: 2010/2 Ref: 4/2 Konu: TESCĐL EDĐLMĐŞ ARAÇLARIN SATIŞ VE DEVĐR ĐŞLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFĐK KANUNUNDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPAN 5942 SAYILI KANUN

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTO KİRALAMA İŞYERLERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 2017 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTO KİRALAMA İŞYERLERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 2017 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTO KİRALAMA İŞYERLERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 2017 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Amaç Kapsam Hukuki Dayanak

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DOLMUŞ TAKSİ ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DOLMUŞ TAKSİ ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DOLMUŞ TAKSİ ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1.BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ Madde 1-Bu Yönetmelik Gölyaka Belediyesi sınırları ve mücavir alanları

Detaylı

KUMRU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KUMRU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Bilgi Edinme Başvurusu 2 3 4 (FATURALI ARAÇLARLA İLGİLİ-YENİ ARAÇ) (NAKİL ARAÇLAR) (ŞAHADETNAME İLE YENİ KAYIT YAPILACAK ARAÇLARIN İŞLEMLERİ) KUMRU İLÇE EMNİYET

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 ) 2 - Sürücü Olur Raporu (Son 1 yıl içerisinde Aksaray'dan alınmış ve sınıfına uygun olmalı.)

Detaylı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karayolu Taşıma Yönetmeliği 25.05.2018 ESKİ HÜKÜMLER Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri MADDE 40 (15) Emniyet Genel Müdürlüğünün elektronik kayıtlarında geçerli Araç Tesciline İlişkin Geçici

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERLİK DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERLİK DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERLİK DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - Bu yönergenin amacı; Muğla

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - Öğrenim Belgesi (Belgenin aslı veya sürücü kursu veya okulundan tasdikli fotokopisi) 2 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 )

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MARMARAEREĞLİSİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MARMARAEREĞLİSİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MARMARAEREĞLİSİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI Nakil Olan Ticari Araçlarda İstenen Belgeler Unvan Değişikliği - Ad, Soyad Değişikliği

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Ankara İli Çubuk ilçesi, Yazır Mahallesinde bulunan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale ile satılacaktır.

Detaylı

DENİZ YOLU İLE YAPILACAK DÜZENLİ SEFERLERE DAİR YÖNETMELİK

DENİZ YOLU İLE YAPILACAK DÜZENLİ SEFERLERE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27766 DENİZ YOLU İLE YAPILACAK DÜZENLİ SEFERLERE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-23/8/2014-29097)

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden; Karabük Üniversitesinin yönetimi altındaki alanlar içinde trafik düzeninin sağlanması

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ - DOLMUŞ MİNİBÜS- SERVİS ARAÇLARI VE ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM TANIMLAR YASAL DAYANAK

Detaylı

EDĠRNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI 04/10/ /

EDĠRNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI 04/10/ / EDĠRNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi Karar Sayısı 04/10/2005 2005/135-390 Edirne Belediyesi Taksi Yönetmeliği meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede; Edirne Belediyesi Taksi Yönetmeliğinin

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 S.NO 1 HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden Trafik Cezası borcu yoktur yazısı.

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ 1.BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR, AMAÇ Madde 1-Bu Yönetmelik Gölyaka Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL SERVİS ARAÇLARI (S PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL SERVİS ARAÇLARI (S PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL SERVİS ARAÇLARI (S PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ (S) PLAKALI SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ (S) PLAKALI SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ (S) PLAKALI SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İndirimsiz (Tam)Seyahat Kartı 1- Seyahat kartı satış noktalarından kart bedelini

Detaylı

DÜZCE BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ

DÜZCE BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ DÜZCE BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Madde 1- Bu yönetmelik Düzce Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde çalışan servis araçlarının (okul ve

Detaylı

Ermenek Belediye Meclisinin 03.03.2011 tarih ve 16 sayılı kararı ile tasdik edilen Ermenek Belediyesi Ticari Taksi ve Durakları Yönetmeliğidir.

Ermenek Belediye Meclisinin 03.03.2011 tarih ve 16 sayılı kararı ile tasdik edilen Ermenek Belediyesi Ticari Taksi ve Durakları Yönetmeliğidir. Ermenek Belediye Meclisinin 03.03.2011 tarih ve 16 sayılı kararı ile tasdik edilen Ermenek Belediyesi Ticari Taksi ve Durakları Yönetmeliğidir. AMAÇ: ERMENEK BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ VE DURAKLARI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ

TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 YENİ KAYIT (FATURALI) TİCARİ PLAKALI (S, M, T Plakalar) ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER DEVİR İŞLEMLERİNDE

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu

Detaylı

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGİLER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İZİN MÜRACAATI

Detaylı

S.N Hizmetin Adı İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi GİRİŞ ÇIKIŞ 1-Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi BELGESİ

S.N Hizmetin Adı İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi GİRİŞ ÇIKIŞ 1-Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi BELGESİ T.C. HANÖNÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N Hizmetin Adı İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi GİRİŞ ÇIKIŞ 1-Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi BELGESİ 15 DAKİKA 2-Dilekçe

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine ilişkin işlemler 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Su Ürünleri Ruhsat

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU KULÜP VE SPORCU TESCİL, LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM - AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR. SIRA NO HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Sayfa 1 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 130 ADRES TESPİTİ 2 GÜN İLAN METNİ 131 ANONS TARİH VE NO 132 CEZAYA İTİRAZ ZABIT VARAKASI

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönerge Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER. 1 DUMLUPINAR ARSA TAM , , Açık

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER. 1 DUMLUPINAR ARSA TAM , , Açık TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Ankara İli Çubuk ilçesi Dumlupınar, Kızılca, Yenice ve Yazır Mahallelerinde bulunan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ

MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ MADDE 1: AMAÇ Bu yönerge İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde hatlı olarak çalıştırılan Merkez Hatlı Belediye Ruhsatlı Ticari ( M ) plakalı Taşıtlara ilişkin kuralları

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak

T.C. AMASYA BELEDİYESİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak T.C. AMASYA BELEDİYESİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak Amaç: Madde: 1- Bu Yönetmelik Amasya Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma

Detaylı

T.C. MUŞ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Ceza İnfaz ve FTM Büro Amirliği

T.C. MUŞ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Ceza İnfaz ve FTM Büro Amirliği T.C. MUŞ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Ceza İnfaz ve FTM Büro Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 YÖNETİM

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı