Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi"

Transkript

1 Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Çalışma Ziyareti Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Konseyi ve Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi BĐLGĐ NOTU Lüksemburg Mayıs 2010 Strazburg Mayıs 2010

2 ĐÇĐNDEKĐLER Avrupa Birliği Adalet Divanı, Asliye Mahkemesi ve Kamu Hizmetleri Mahkemesi... 2 Avrupa Birliği Adalet Divanının Oluşumu ve Yapısı...2 Kanun Sözcüsünün Rolü...3 Asliye Mahkemesi...3 Kamu Hizmetleri Mahkemesi...3 Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi (AĐHM)... 5 Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa Sosyal Haklar Komitesi... 7 Şartın Güvenceye Aldığı Haklar...7 Avrupa Sosyal Haklar Komitesi...7 Ulusal raporlar üzerinden yürüyen bir denetim usulü...7 Toplu şikâyet usulü...7 Avrupa Etkin Yargı Komisyonu (CEPEJ)... 8 Görevleri...8 Avrupa Hakimler Đstişari Şurası (CCJE)... 9 Yapısı...9 Görevi...9 Avrupa Savcılar Đstişari Şurası (CCPE) Yapısı...11 Görevi...11 Venedik Komisyonu Komisyonun hukuki statüsü ve yapısı...12 Komisyonun Faaliyetleri...12 Üye Devletler...12 Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Đnfazı Dairesi Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına Uyma Yükümlülüğü...13 Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına Uymanın Denetimi...13 Bioetik Bölümü Sekretarya...14 Uzmanlar...14 Lüksemburg Hakkında Genel Bilgiler Tarihçe...15 Yönetim ve politika...16 Đdari yapılanma...16 Coğrafya ve iklim...16 Nüfus bilgileri...16 Ekonomi...17 Türkiye Cumhuriyeti nin Lüksemburg Büyükelçiliği...17 Lüksemburg Merkezi Haritası...18 Strazburg Hakkında Genel Bilgiler Tarihi...19 Kültür ve turizm...19 Türkiye Cumhuriyeti nin Paris Büyükelçiliği...20 Türkiye Cumhuriyeti nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği...20 Türkiye Cumhuriyeti nin Strazburg Başkonsolosluğu...20 Strazburg Haritası

3 Avrupa Birliği Adalet Divanı, Asliye Mahkemesi ve Kamu Hizmetleri Mahkemesi Avrupa Birliği Adalet Divanının Oluşumu ve Yapısı Avrupa Birliği Adalet Divanı AB nin ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunun yargı kurumudur. 3 mahkemeden oluşur; Adalet Divanı, Asliye Mahkemesi ve Kamu Hizmetleri Mahkemesi. Bu mahkemelerin başlıca görevi Topluluk kurallarının hukukiliğini incelemek ve AB hukukunun tek bir şekilde yorumlanmasını sağlamaktır. Adalet Divanı 27 hakim ve 8 kanun sözcüsünden oluşmaktadır. Hakimler ve kanun sözcüleri, tekrar seçilebilmek üzere 6 yıllığına Üye Devletlerin hükümetleri tarafından mutabakatla atanmaktadır. Bu mevkie seçilecek olanlar kendi ülkelerinde en yüksek yargı makamlarına atanabilecek nitelik ve yeterliliğe sahip, bağımsızlıklarından asla şüphe duyulmayan kişilerdir. Divan hakimleri aralarından birini tekrar seçilebilmek üzere 3 yıllığına Divan Başkanı olarak seçer. Başkan Divanın idari işlerini yönetir ve Büyük Daire ve tam katılımlı divandaki oturum ve müzakerelere başkanlık ederler. Kanun sözcüleri Divana yardımcı olmaktadır. Kendilerinin görevlendirildiği davalarla ilgili olarak etki altında kalmadan ve bağımsız olarak görüş bildirmekle sorumludurlar. Baş hukukçu kurumun genel sekreteri olup, Divan Başkanının yetkisi altında Divan birimlerinin işleyişini idare eder. Divan; tam katılımlı divan, 13 hakimli Büyük Daire veya 5 veya 3 hakimli Daire şeklinde görev yapar. Divan, tam katılımlı divan olarak ancak Divan Statüsünde belirtilen belirli davalar ile (yükümlülüklerini yerine getirmediğinden dolayı Ombudsman veya Avrupa Komisyonunun bir Üyesinin görevine son verilmesi gibi) istisnai derecede önemli gördüğü davaları görüşmek için toplanır. Yargılamanın tarafı olan bir Üye Devletin veya bir kurumun talebi üzerine ve özellikle karmaşık ve önemli davalarda ise Büyük Daire olarak görev yapar. Diğer davalar ise 3 veya 5 hakimli Daireler tarafından görüşülür. 5 hakimli Dairelerin başkanları 3 yıllığına ve 3 hakimli Dairelerin başkanları 1 yıllığına seçilir. Görevini tam anlamıyla yerine getirebilmesini temine etmek amacı ile, Divana açıkça tanımlanan bir yargı yetkisi verilmiş olup bu yetki çerçevesinde Divan ön hukuki karar ve çeşitli tür başka kararlar vermektedir. Đçtihat hukuku aracılığı ile, Adalet Divanı, yetkileri dahilinde AB hukukunu uygulamaları, topluluk vatandaşlarına sağlanan hakları korumaları (AB hukukunu doğrudan uygulayarak) ve AB kurallarının öncesinde veya sonrasında da yer alsa, AB kurallarıyla çelişen ulusal hükümleri uygulamamaları için (AB kurallarının ulusal hukukun önünde yer alması) idarelere ve ulusal mahkemelere yükümlülükler getirmiştir. Adalet Divanı, AB Hukuku ihlalleri için Üye Devletlerin sorumluluğu ilkesini kabul etmiştir. Bu ilke öncelikle AB kurallarıyla bireylere tanınan hakların korunmasında önemli bir rol oynamakta, ikinci olarak ise Üye Devletlerin AB kurallarını daha özenli bir şekilde uygulamalarına katkıda bulunmaktadır. Üye Devletler tarafından yol açılan ihlaller, bazı durumlarda kamu kaynaklarına ciddi bir yük getirecek şekilde tazminatlarla sonuçlanmaktadır. Bunun ötesinde, bir Üye Devletin AB hukukunu ihlal etmesi Divanın huzuruna getirilebilir ve Divan ihlalin ortadan kaldırılarak uyumun temin edilmemesinin tespiti ile periyodik ve/veya toplu bir ödeme cezasına hükmedebilir. Adalet Divanı aynı zamanda AB hukukunu uygulayan ulusal mahkemeler ile de bağlantılı olarak çalışır. AB hukukuyla bir şekilde ilgisi olan bir uyuşmazlık üzerinde karar vermesi 2

4 istenen herhangi bir ulusal mahkeme ön hukuki kararlar için Adalet Divanına sorular yöneltebilir hatta bazı durumlarda yöneltmelidir. Bu durumda Divan AB hukukunun bir hükmünün hukukiliğini gözden geçirmek ya da yorumlamak durumundadır. Divan içtihadının gelişmesi; AB mevzuatının vatandaşlara günlük hayatlarının değişik alanlarında tanımış olduğu hakları korumak suretiyle, Avrupa yurttaşlarına hukuka uygun bir yaşam alanı oluşturulması konusunda Divanın sağladığı katkının bir göstergesidir. Đçtihadı çerçevesinde (1963 yılında Van Gend & Loos ile başlayan ), Divan, Üye Devletlerde Avrupa vatandaşlarının kendi ulusal mahkemeleri önünde AB kurallarına dayanabilmeyi sağlayan, AB hukukunun doğrudan etkisi prensibini tanımıştır. Çoğunluğunu ön hukuki kararların oluşturduğu binlerce Divan kararının Avrupa vatandaşlarının günlük hayatları üzerinde önemli sonuçları olmuştur. Kanun Sözcüsünün Rolü Kanun sözcüleri görevlendirildiği davalarla ilgili olarak etki altında kalmadan ve bağımsız olarak görüş bildirmekle sorumludurlar. Dava Hakimlerin ve Kanun Sözcüsünün huzurunda açık duruşma halinde yürütülür. Hakimler ve Kanun Sözcüsü taraflara istedikleri soruları yöneltir. Birkaç hafta sonra Kanun Sözcüsü yine açık duruşmada Adalet Divanı huzurunda görüşünü sunar. Kanun Sözcüsü davanın hukuki yönlerini detaylı bir şekilde inceler ve tamamen bağımsız olarak ortadaki meselenin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusundaki görüşlerini Adalet Divanına bildirir. Böylece sözlü yargılama sona ermiş olur. Şayet Mahkeme tarafından ilgili davanın yeni bir hukuki sorunu ortaya çıkarmadığı tespiti yapılırsa, Kanun Sözcüsünün dinlenmesinin ardından, Mahkeme davaya ilişkin kararını herhangi bir Kanun Sözcüsü Görüşü olmaksızın verir. Asliye Mahkemesi Asliye Mahkemesi her Üye Devletten en az bir hakimin katılımı (2010 itibarı ile 27 ülke) ile oluşan bir mahkemedir. Hakimler, tekrar seçilebilmek üzere 6 yıllığına Üye Devletlerin hükümetleri tarafından mutabakatla atanmaktadır. Aralarından 3 yıllığına kendi Başkanlarını seçerler. 6 yıl süre ile görev yapmak üzere de Baş Hukukçuyu seçerler. Hakimler görevlerini tamamen tarafsız ve bağımsız olarak ifa ederler. Adalet Divanından farklı olarak, Asliye Mahkemesinde, sürekli görev yapan kamu sözcüleri bulunmamaktadır. Ancak, bu görev istisnai durumlarda bir hakim tarafından ifa edilebilir. Asliye Mahkemesi çoğunlukla 5 veya 3 hakimli Daire şeklinde görev yapsa da bazı durumlarda tek hakim de görev yapar. Ayrıca davanın hukuki karmaşıklığı veya öneminin gerektirmesi halinde, Büyük Daire (13 hakimli) veya Tam Katılımlı Mahkeme olarak da çalışabilir. Asliye Mahkemesinde açılan davaların yüzde 80 i 3 hakimli Daireler tarafından görüşülmektedir. 5 hakimli Dairelerin başkanları 3 yıllığına seçilir. Asliye Mahkemesinin kendi Kalem Birimi olmakla birlikte diğer idari ve çeviri ihtiyaçları için Adalet Divanının teşkilatından yararlanır. Kamu Hizmetleri Mahkemesi Avrupa Birliği Kamu Hizmetleri Mahkemesi, Konsey tarafından 7 yıllığına atanan ve görev sürelerinin yenilenmesi imkanı olan 7 hakimden oluşmaktadır. Atama süreci başvuru için duyurunun yapılmasının ardından ve Adalet Divanı ile Asliye Mahkemesinin eski üyeleri ve yeterlilikleri genel kabul görmüş avukatlardan oluşan 7 kişilik bir Komitenin görüşleri doğrultusunda neticelendirilir. 3

5 Hakimlerin atanması aşamasında Konsey, Üye Devlet vatandaşları arasında mümkün olduğunca geniş bir coğrafi dağılım ve temsil edilen hukuk sistemleri açısından dengeli bir dağılımın oluşmasına gayret eder. Mahkeme hakimleri aralarından birini tekrar seçilebilmek üzere 3 yıllığına Mahkeme Başkanı olarak seçer. Mahkeme 3 hakimli Daireler halinde görev yapar. Ancak davanın hukuki karmaşıklığı veya öneminin gerektirmesi halinde, Tam Katılımlı Mahkeme olarak da görev yapabilir. Ayrıca, Mahkeme Usulünde belirlenmiş olan davalarda, 5 hakimli Daire veya tek hakimli olarak da görev yapabilir. Hakimler 6 yıllık bir süre için bir Baş Hukukçu atarlar. Mahkemenin kendi Kalem Birimi olmakla birlikte diğer idari ve çeviri ihtiyaçları için Adalet Divanının teşkilatından yararlanır. 4

6 Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi (AĐHM) AĐHS (Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi), Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin yasal yetkisi altında bulunanların belirli insan hakları ve temel özgürlüklerini güvence altına alan uluslararası bir antlaşmadır. Söz konusu Antlaşma 4 Kasım 1950 yılında Roma'da imzalanmış ve 1953 yılında yürürlüğe girmiştir. Sözleşme ile güvence altına alınan hakların uygulanmasını denetleyecek iki ayrı bağımsız organ kurulmuştur: Avrupa Đnsan Hakları Komisyonu (1954) ve Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi (1959). Đkili yapının terk edilmesinin etkinliği artıracağı düşüncesinden hareketle Yeni Mahkeme, 1 Kasım 1998'de Strazburg'da kurulmuştur. Sözleşme Neden Bu Kadar Önemlidir? AĐHS, 1948 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilen Evrensel Đnsan Hakları Beyannamesi'nde ifadesini bulan hak ve özgürlüklerin bir bölümünü korumak için atılan ilk başarılı girişimdir. Özellikle Amerikan Đnsan Hakları Sözleşmesi dahil olmak üzere dünyadaki diğer insan hakları sistemleri için bir model oluşturmuştur. Başta medeni ve siyasal haklar olmak üzere, temel hak ve özgürlüklere saygılı olmalarını sağlayan Avrupa'daki sürekli ve bağımsız tek kontrol mekanizmasıdır. Sözleşme'nin önemi sadece sağladığı hakların genişliğiyle sınırlı olmayıp aynı zamanda yapılan şikayetleri çözmek, uygulamaları denetlemek ve Sözleşme`nin yüklediği sorumlulukları gerçekleştirmek için Strazburg'da kurulan koruma mekanizması olmasındadır. Taraf devletler, yasal yetkileri altına bulunan her şahsın, cinsiyet, ırk, milliyet ve kökenine bakılmaksızın AĐHS ile koruma altına alınan insan hakları ve özgürlüklerden yararlanmasını sağlamakla yükümlüdürler. Sistem Nasıl Çalışır? Sistem, ilk planda ulusal düzeyde çalışılmalıdır. Her üye ülke, yasal etkisi altında bulunan her bireyin bu haklardan yararlanmasını sağlamalıdır. Söz konusu ilk teminatın gerçekleşmediği durumlarda, her birey, bazı koşullara bağlı olmak üzere AĐHM'e başvurabilir. Devletler de diğer devletler aleyhinde dava açabilir. Mahkeme kararları bütün taraf ülkeler için bağlayıcıdır. Merkezi Strazburg'da bulunan Mahkeme, başvuru aşamasından karar alınmasına kadar davanın bütün aşamalarını yürütür. Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi tarafından seçilen hakimler tamamen bağımsızdırlar. Mahkemeye yapılan başvurular, kabul edilirliklerine karar verilmesi için öncelikle üç kişilik bir hakim heyeti tarafından incelenir. Bir davanın kabul edilebilmesi için; şikayetçi, aleyhine da-va açtığı ülkede bütün hukuki yolları tükettiğini ispatlamalıdır. Başvuru, dava edilen ülke mahkemelerinin ya da yetkili organlarının nihai kararından sonraki ilk altı ay içerisinde yapılmalıdır. Mesnetsiz yani ispatlanmayan davalar, bu aşamada hakim heyetinin oybirliği ile reddedilir. 5

7 Hangi Durumlarda Mahkemeye Başvurulabilir? Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi ne başvurabilmek için bazı hususların mutlaka yerine getirilmesi lazımdır. Bunların en önemlileri: - Đç hukuk yollarının tüketilmesi. Bundan amaç şikayet olunan husus hakkında ilgili mahkemeye başvurmuş olmak ve temyiz süresinin tamamlanmış olmasıdır. - Konu hakkındaki dilekçe Türkçe olarak da Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi ne gönderilebilir. Ancak bu dilekçenin bir hukukçu tarafından yazılması tercih edilmelidir. - Đnsan Hakları ihlalinin, mutlaka Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi nde belirtilen bireysel hak ve özgürlüklerden birinin veya birkaçının ihlali olması gerektiği unutulmamalıdır. Davalara Nasıl Bakılmaktadır? Bir başvuru mahkeme heyeti tarafından kabul edilir bulunduğunda, mahkeme iki tarafı dostane bir çözüm için teşvik etmeye çalışır. Tarafların dostane bir çözüme ulaşamamaları halinde duruşma başlar. Mahkeme yedi hakim ile toplanır, istisnai durumlarda ise 17 hakimden oluşan "Büyük Daire" kurulur. Dava açık mahkemede görüşülür. Karar, bir üst mahkeme veya temyiz mahkemesine götürülemez. Mahkeme nihai kararları alıp, ilgili devlet için bağlayıcıdır. Mahkeme, ilgili devleti, davacıya tazminat ödemekle ve mahkeme tarafından tespit edilen ihlaller ve benzerlerini bir daha işlememekle yükümlü kılar. Yaptırımlar Nasıl Yerine Getirilir? Mahkeme kararları gereğince, yeni ihlallerin engellenmesi amacıyla devletlerin ( yasa değişikliği, dava hukuku kuralları veya uygulamaları, yeni cezaevlerini inşa etme, veya yeni hakimler atama gibi) önlemler alıp almadıklarını kontrol etmek Bakanlar Komitesi'nin görevidir. Komite, Mahkeme tarafından belirlenen tazminatın davacıya ödenmesini sağlayan organdır. Hatta Davayı yeniden açma, yasak ve haczi kaldırma, polis kayıtlarını ortadan kaldırma ve ikamet garantisi verme gibi hallerde ve bazı durumlarda, tazminatın ödenmesini sağlamak için somut bazı adımların atılmasını sağlar. Davacı, yeterince tazminat almadığını düşündüğü hallerde Bakanlar Komitesi`ne başvurabilir. 6

8 Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa Sosyal Haklar Komitesi Avrupa Sosyal Şartı hak ve özgürlükleri ve taraf Devletlerin bunlara uymasını sağlamak için bunları güvenceye alan bir denetim sistemini öngörmektedir. Yakın geçmişte (1996) yenilenen Şart, Avrupa Yenilenmiş Sosyal Şartı adını alarak 1999 tarihinde yürürlüğe girmiş ve giderek 1961 tarihli ilk Şart ın yerini almaya başlamıştır. Şartın Güvenceye Aldığı Haklar Şart ın güvenceye aldığı haklar herkesin günlük hayatını ilgilendiren haklardır ve şu başlıklar altında toplanabilir: Konut Sağlık Eğitim Đstihdam Hukuki ve sosyal korunma Kişilerin dolaşımı Ayrımcılık yasağı Avrupa Sosyal Haklar Komitesi Şart ta belirtilen taahhütlere saygı gösterilmesi Avrupa Sosyal Haklar Komitesi nin denetimine bağlı tutulmuştur. Komite nin bağımsız ve yansız nitelikte on beş üyesi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından altı yıl görev süresiyle seçilir, bu görev süresi bir kez yenilenebilir. Komite taraf Devletlerin ulusal durumlarının Şart a uygun olup olmadığını inceler ve karara bağlar. Ulusal raporlar üzerinden yürüyen bir denetim usulü Taraf Devletler her yıl bir rapor sunar, bu raporda Şart ı hukuken ve fiilen nasıl uyguladıklarını açıklarlar. Her rapor Şart ın kabul edilen hükümlerinin bir kısmı için verilir. Komite raporları inceler ve ulusal durumların Şart a uygun olup olmadığına karar verir. Kararlarına sonuçlar denir. Bunlar her yıl yayınlanır. Devletlerden biri Komite nin bir Şart a uygun olmama kararının gereklerini yerine getirmediği takdirde, Bakanlar Komitesi bu Devlete, hukuken ve fiilen mevcut durumu düzeltmeye çağıran bir tavsiye gönderir. Bakanlar Komitesi nin çalışmaları Şart a taraf Devletlerin hükümet temsilcilerinden oluşan ve toplantılarına Avrupa toplumsal ortaklarını temsil eden gözlemcilerin de katıldığı bir Hükümet Komitesi tarafından hazırlanır. Toplu şikâyet usulü 1995 de imzaya açılan ve 1998 de yürürlüğe giren bir Protokol, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi ne, Şart ın ihlal edildiği iddiaları ile başvuru olanağı tanımıştır. Başvuru yapma yetkisi olan örgütler - Bu usulü kabul eden bütün Devletler için: 1. CES (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu), UNICE (Avrupa Đşveren ve Sanayi Konfederasyonları Birliği) ve OIE (Uluslararası Đşverenler Örgütü). 2. Avrupa Konseyi nezdinde katılma yetkisi tanınmış ve bu amaçla hazırlanan listeye Hükümet Komitesi tarafından kaydedilmiş olan hükümet dışı kuruluşlar 3. Đlgili Devletin sendikaları ve işveren örgütleri; Ayrıca aşağıdaki imkanı tanımış Devlet hakkında: 4. Ulusal hükümet dışı kuruluşlar (Ulusal gönüllü kuruluşlar). 7

9 Avrupa Etkin Yargı Komisyonu (CEPEJ) CEPEJ 18 Eylül 2002 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi nin 2002 tarih ve Res(2002)12 sayılı Kararıyla kurulmuştur. Komisyon Avrupa Konseyi ne üye 47 Devlet in uzmanlarını bir araya getirmekte olup bir Sekretarya nın desteğini almaktadır. Gözlemciler çalışmalarına katılabilir. Avrupa Birliği de faaliyetlerine katılmaktadır. CEPEJ in amacı üye Devletlerde yargı etkinliğini ve işleyişini iyileştirmek ve Avrupa Konseyi tarafından bu amaçla hazırlanmış olan araçların uygulamaya konulmasını geliştirmektir. Görevleri: - yargı sistemlerini incelemek - karşılaştıkları sorunları tespit etmek - bir yandan yargı sistemlerinin performansları konusundaki değerlendirmeleri diğer yandan da bu sistemlerin işleyişini iyileştirmek için somut imkânlar tanımlamak - gerektiğinde bir Devlet in talep etmesi durumunda yardımda bulunmak - hangi alanlarda bir hukuki araç geliştirilmesinin arzu edilir olduğu konusunda Avrupa Konseyi nin yetkili organlarına telkinde bulunmak Bu farklı görevleri gerçekleştirmek için, CEPEJ göstergeler düzenler, veriler toplar ve inceler, değerlendirme tedbirleri ve imkânları tanımlar, belgeler kaleme alır (raporlar, görüşler, rehberler, eylem planları, vs.), araştırma enstitüleri ve dokümantasyon merkezleriyle bağlantılar kurar, nitelikli şahsiyetler, sivil toplum kuruluşları davet eder, dinleme toplantıları düzenler, yargı profesyonellerinden oluşan ağlar geliştirir. CEPEJ e üye Devletlerin hukuk sistemlerinin performanslarını takip eden bir organ veya bir gözetim organıdır, ne de hukuki açıdan zorlayıcı metinler hazırlamakla yükümlü bir organdır. CEPEJ in işleyişini statüsü belirlemektedir. 8

10 Avrupa Hakimler Đstişari Şurası (CCJE) Avrupa Konseyi hakimlerin statüleri ve adalet sistemlerinin kalitesi konularına özel bir önem atfetmektedir çünkü hukukun üstünlüğü ile insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi ancak güçlü ve bağımsız bir yargı ile mümkündür. Bu bağlamda, Avrupa Konseyi hem yasama, yürütme ile yargı arasındaki karşılıklı saygıyı temin etmek sureti ile Üye Devletlerde yargının güçlendirilmesi hem de Avrupa vatandaşlarının adalete olan güvenlerinin artırılmasını hedeflemektedir. Đşte bu iki hedef doğrultusunda, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2000 yılında Avrupa Hakimler Đstişari Şurasını (CCJE) kurmuştur. Hakimlerin bağımsızlık, tarafsızlık ve yetkinlikleri konularında istişari bir organ olan CCJE nin varlığı demokratik bir toplumda yargı erkinin önemini vurgular niteliktedir. CCJE bir uluslararası teşkilat bünyesinde münhasıran hakimlerden müteşekkil ilk organdır ve bu yönüyle Avrupa sathında da eşsiz bir örnek oluşturmaktadır. Yapısı CCJE tüm Üye Devletlerin temsiline açıktır. Üyeler, hakimlerin bağımsızlık ve tarafsızlığının teminat altına alınması ile görevli kurumların bulunduğu ülkelerde bu kurumlar ile ve yargı teşkilatının idaresinden sorumlu olan merci ile temas halinde ve yargı sisteminin işleyişine dair konulardaki yetkin bilgisine ek olarak örnek kişilik özelliklerine sahip faal hakimler arasından seçilir. Mevcut Türkiye Temsilcisi: Levent Kurt, Hakim, Daire Başkanı, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış Đlişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreterliği de CCJE nin faaliyetlerine katılmak üzere davet edilmektedir. CCJE nin fiili işleyişi Strazburg da bulunan Bürosu aracılığı ile yürütülmektedir. Görevi Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesinin 6. Maddesinde, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkı açık bir şekilde teminat altına alınmıştır. CCJE nin çalışmaları bu hakkın uygulanması bağlamında düzenlenmiş ve demokratik Devletlerde hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi ve insan haklarının etkin bir şekilde korunmasının geliştirilmesi amacı etrafında şekillenmiştir. CCJE nin Slovenya nın Brdo şehrinde Kasım 2009 tarihlerinde gerçekleşen 10. Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, Bakan Vekillerinin 20 Ocak 2010 tarihinde gerçekleşen Toplantıda onaylanmış ve bunun sonucu olarak 2010 ve 2011 yılları için CCJE nin özel görevleri şu şekilde belirlenmiştir: Hakimlerin diğer devlet yetki ve yetkilileri ile ilişkileri bağlamında yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin rollerine dair bir Görüş hazırlanması Yargı işlemlerinin somutlaştırılmamasına dair bir Görüş hazırlanması CCJE nin çalışmalarının görünürlüğünü artırmak amacı doğrultusunda, Avrupa Hakimlerinin Magna Cartası ismi ile, CCJE nin şimdiye kadar kabul etmiş olduğu Görüşlerde ifade edilen temel hükümleri bir araya getiren, güncelleyen ve geliştiren bir belgenin hazırlanması 9

11 Genel olarak, CCJE den Devletlerin hakimlere ilişkin standartlara uyabilmeleri için uygulamaya yönelik destek sağlaması talep edilebilir. CCJE tarafından kabul edilen Görüşlerde ülkelerin kendilerine has durumları dikkate alınsa da, bu belgelerde hakimlerin statüsünü ve adalet arayışındaki bireylere sunulan hizmetin kalitesini geliştirmeye yönelik yenilikçi öneriler ağırlıkla yer almaktadır. CCJE nin şimdiye kadar kabul etmiş olduğu görüşler: Görüş N 1 (2001) hâkim bağımsızlığı ve hâkimlerin azledilemezliklerine ilişkin standartlara dair Görüş N 2 (2001) mahkemelerin finanse edilmesine ve idaresine dair Görüş N 3 (2002) hâkim etiğine ve sorumluluklarına dair Görüş N 4 (2003) hâkimlerin eğitimine dair Görüş N 5 (2003) Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi ne hâkim tayini mevzuatına ve uygulamasına dair Görüş N 6 (2004) makul bir süre içinde adil yargılanmaya dair Görüş N 7 (2005) adalet ve toplum a dair Görüş N 8 (2006) terör hallerinde hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının korunmasında hâkimlerin rolü ne dair Görüş N 9 (2006) uluslar arası ve Avrupa hukukunun etkin bir şekilde uygulanmasının temininde milli hakimlerin rolü ne dair Görüş N 10 (2007) toplumun hizmetinde Yargı Konseyi ne dair Görüş N 11 (2008) yargı kararının kalitesi ne dair Görüş N 12 (2009) hakimler ile savcıların ilişkisi ne dair 10

12 Avrupa Savcılar Đstişari Şurası (CCPE) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin bir danışma organı olan Avrupa Savcılar Đstişari Şurası (CCPE), Bakan Vekillerinin 13 Temmuz 2005 tarihli toplantısında alınan karar ile, yıllık olarak düzenlenen Avrupa Başsavcıları Konferansının (CPGE) kurumsallaştırılması hedefi doğrultusunda kurulmuştur. CPGE toplantıları, ceza adaleti sisteminde savcılığın rolüne dair Rec(2000)19 sayılı Tavsiye Kararının takibini yapmak amacı ile Strazburg da başlatılmış olup 2006 yılına kadar her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmiştir. Bu forumun kurumsallaştırılması ile, Bakanlar Komitesi ve Komiteye bağlı Avrupa Suç Problemleri Komitesi (CDPC), üye ülkelerdeki savcılık teşkilatlarının Komite çalışmalarında katkısının sağlanmasının bu teşkilatların işleyişleri ve faaliyetleri konusunda ortak politikalar ve hukuksal araçlar oluşturma çalışmaları bakımından taşıdığı önemi vurgulamış bulunmaktadırlar. CCPE nin ilk toplantısı 6 Temmuz 2006 tarihinde Moskova da gerçekleştirilmiştir. Yapısı CCPE Tüm Üye Devletlerin temsiline açıktır. Üyeler, savcıların idaresinden sorumlu kurumların bulunduğu ülkelerde bu kurumlar ile ve savcılık teşkilatının idaresinden sorumlu olan merci ile temas halinde ve yargı sisteminin işleyişine dair konulardaki yetkin bilgisine ek olarak örnek kişilik özelliklerine sahip faal savcılar arasından seçilir. Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreterliği de CCPE nin faaliyetlerine katılmak üzere davet edilmektedir. Görevi CCPE nin görevi, üye ülkelerdeki savcılık teşkilatlarının işleyişleri ve faaliyetleri konusunda ortak politikalar ve hukuksal araçlar oluşturma amacı doğrultusunda, Rec(2000)19 sayılı Tavsiye Kararının uygulamasını takip etmektir. 11

13 Venedik Komisyonu Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu ya da daha çok bilinen ismi ile Venedik Komisyonu, Avrupa Konseyi nin anayasa konusunda çalışan bir danışma organıdır yılında kurulan Komisyon, Avrupa nın anayasal mirasına uygun anayasaların birçok devlette kabulü konusunda önemli bir rol üstlenmiştir. Komisyon başlangıçta bir acil durum anayasa mühendisliği aracı olarak algılanmışsa da, zaman içinde uluslararası ölçekte tanınan hukuk alanındaki bağımsız bir düşünce kuruluşu haline gelmiştir. Komisyon, bir yandan kıtanın temel hukuk değerlerini esas alan Avrupa anayasal mirasının yaygınlaştırılmasına katkı sağlarken diğer yandan devletlere anayasal ilk yardım desteği vermeyi de sürdürmektedir. Venedik Komisyonu ayrıca, anayasa yapımı ve tavsiye yoluyla kriz yönetimi ve çatışmaların önlenmesi konularında da eşsiz bir rol üstlenmektedir. Komisyonun hukuki statüsü ve yapısı 1990 yılında Avrupa Konseyi üyesi 18 Devletin katılımı ile kısmi bir anlaşma şeklinde oluşturulan Komisyon, 2002 yılının Şubat ayında genişletilmiş bir anlaşma hüviyeti kazanmış ve Avrupa kıtası dışından da ülkelerin tam üye olarak katılımına imkan tanınmıştır. Venedik Komisyonu, demokratik kurumlardaki deneyimleri veya hukuk ve siyaset bilimlerinin gelişimine katkıları ile saygınlık kazanmış bağımsız uzmanlar dan oluşmaktadır (yenilenmiş Tüzük Mad. 2). Komisyonun üyeleri, özellikle anayasa ve uluslararası hukuk konularında uzman saygın akademisyenler, yüksek mahkeme veya anayasa mahkemesi üyesi hakimler ve ulusal parlamentoların üyeleri arasından seçilmektedir. Komisyonda kendi şahısları adına faaliyet gösteren üyeler, dört yıllık bir dönem için üye ülkeler tarafından seçilmektedir. Türkiye yi Komisyonda Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN (Bilkent Üniversitesi), yedek üye olarak da Prof. Dr. Erdal ONAR (Ankara Üniversitesi) temsil etmektedir. Komisyonun Faaliyetleri Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonunun çalışmaları, Avrupa nın anayasal mirasının başlıca üç temel ilkesini hayata geçirmek hedefi etrafında şekillenmiştir: demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü. Bu ilkeler aynı zamanda Avrupa Konseyi nin de üç temel düsturunu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, Komisyonun çalışmaları şu dört ana başlık altında toplanmaktadır: Anayasal destek Seçimler, referandumlar, siyasi partiler Anayasa mahkemeleri ve kamu denetçileri (ombudspersons) ile işbirliği Ulus aşırı çalışmalar, raporlar ve seminerler Üye Devletler Avrupa Konseyi üyesi olan 47 ülkenin tamamı Venedik Komisyonuna üyedir. Ayrıca, Kırgızistan, Şili, Güney Kore, Fas, Cezayir, Đsrail, Tunus, Peru, Brezilya ve Meksika Komisyona üye olmuşlardır. Halihazırda toplam 57 Devlet Komisyona üyedir. Belarus yarı üye olup Arjantin, Kanada, Vatikan, Japonya, Kazakistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Uruguay gözlemci statüsüne sahiptir. Güney Afrika Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetiminin gözlemci Devletlerinkine benzeyen özel bir işbirliği statüsü mevcuttur. Avrupa Komisyonu ve AGĐT/ODIHR de Komisyonun genel kurul toplantılarına katılmaktadırlar. 12

14 Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Đnfazı Dairesi Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına Uyma Yükümlülüğü Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesinin Yüksek Sözleşmeci Tarafları, kendi yetki alanları içinde bulunan herkese bu Sözleşmenin birinci bölümünde açıklanan hak ve özgürlükleri tanıma taahhüdünde bulunmuşlar ve bu doğrultuda taraf oldukları davalarda Mahkeme nin kesinleşmiş kararlarına uymayı da taahhüt etmişlerdir (Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi Madde 46/1). Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına Uymanın Denetimi Madde 46/2 uyarınca, Mahkeme nin kesinleşmiş kararlarının uygulanmasının denetiminden Bakanlar Komitesi sorumludur. Mahkeme nin kesinleşmiş kararının Bakanlar Komitesine gönderilmesinin ardından, Komite davalı Devletten, karara bağlanmış olan hakkaniyete uygun tatminin ödemesi (tazminat ve/veya masraflar) konusunda atmış olduğu adımlar ve ilgili Devletin karara uyması yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması için gerekli olan bireysel ve genel tedbirlerin alınıp alınmadığı konusunda bilgi vermesini talep eder. Bu görevin yerine getirilmesinde, Komitenin kendi sekretaryasına ek olarak Avrupa Konseyi Sekretaryası içinde yer alan Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Đnfazı Dairesi de Komiteye yardımcı olmaktadır. 13

15 Bioetik Bölümü Avrupa Konseyinin bu alandaki hedefi, biyoloji ve tıp uygulamalarında bireyin haysiyet ve temel haklarını korumaktır. Avrupa Konseyi bu hedef doğrultusunda Bioetik Yürütme Kurulunu (CDBI) oluşturmuştur. Kurulun başlıca hedefi üye ülkelerde uygulanacak ilkeler ile hukuki standartların tespit edilmesidir. Kurulun oluşumunda şu kişiler yer almaktadır: Avrupa Konseyinin 47 Üyesinin temsilcileri Konseyin bir çok geniş çaplı faaliyetini üstlenmiş olan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Bioetik alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar başta Avrupa Birliği, OECD, Dünya Sağlık Örgütü ve UNESCO Avustralya, Đsrail, Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri gibi Avrupa Konseyi üyesi olmayan devletlerin temsilcileri Sekretarya Konseyin bioetik alanında yürütmekte olduğu tüm faaliyetlerden, Avrupa Konseyi Sağlık ve Bioetik Dairesine bağlı olarak faaliyet gösteren Bioetik Bölümü sorumludur. Uzmanlar Bilim ve teknolojinin sürekli evrimi, mevcut konuların üzerinde yeniden düşünülmesinin yanı sıra yeni ortaya çıkan konulara da eğilmeyi gerekli kılmaktadır. Zaman içerisinde, Avrupa Konseyi bilim adamları, tıp doktorları, hukukçular ve filozoflardan oluşan bir uzmanlar havuzu oluşturmuştur. 14

16 Lüksemburg Hakkında Genel Bilgiler Kaynak: vikipedi (http://tr.wikipedia.org/wiki/lüksemburg) Not: Bu metinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve yazım kurallarına uygunluğu vikipedi nin sorumluluğu olup, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ni bağlayıcı değildir. Katılımcılarımıza genel bir bilgi vermek amacı ile kısaltılarak çoğaltılmıştır. Lüksemburg ya da resmî adıyla Lüksemburg Büyük Dukalığı (Lüksemburgca: Groussherzogtum Lëtzebuerg, Fransızca: Grand-Duché de Luxembourg, Almanca: Großherzogtum Luxemburg), Batı Avrupa'da denize kıyısı olmayan küçük bir devlettir. Toprakları Belçika, Fransa ve Almanya ile çevrelenmiştir. Başkenti, ülkeyle aynı adı taşıyan Lüksemburg'tur. Lüksemburg'un nüfusu yarım milyonun biraz altında ve yüzölçümü yaklaşık kilometrekaredir. Ülkede parlamenter temsili demokrasi ile birlikte anayasal krallık sistemi vardır. Grandük unvanını taşıyan bir kral tarafından yönetilir. Eski dönemlerden, günümüzde ayakta olan en büyük dukalıktır. Ülke son derece gelişmiş bir ekonomiye sahiptir ve kişi başına düşen millî gelir ortalamasında IMF ve Dünya Bankası verilerine göre birinci sırada yer alır. Tarihî ve stratejik önemi kurulduğu Roma dönemine dek uzanır. Lüksemburg, Avrupa Birliği'nin, NATO'nun, OECD'nin, Birleşmiş Milletler'in, Benelüks Topluluğu'nun ve Batı Avrupa Birliği'nin kurucu üyelerindendir. Ülkenin başkenti ve aynı zamanda en büyük yerleşim birimi olan Lüksemburg, Avrupa Birliği ile ilgili pek çok sayıda kurum, kuruluş ve dairenin genel merkezliğine ev sahipliği yapar. Lüksemburg, Roma ve Cermen kültürlerinin kesiştiği bir noktada yer alır ve bu iki uygarlığın da ülkenin kültürel yapılanmasında büyük payı vardır. Lüksemburgça, Almanca ve Fransızca olmak üzere üç resmî dilin bulunduğu ülke laik bir devlet yapılanmasına sahip olsa da Lüksemburg halkının büyük çoğunluğu Roman Katolik Kilisesi'ne bağlıdır. Tarihçe Bu küçük ülkenin tarihi 963'te kont Siegfried'in Lütteburg Kalesini kurdurmasıyla başlar. 15. yüzyılda 4 Kutsal Roma Cermen Đmparatoru Lüksemburg'dan seçilmiştir. Bunlardan I. Karl, Lüksemburg'u 1354'te dukalığa dönüştürmüştür. 1443'te Bourgogne Hanedanının eline geçen ve yüzyıllarca yabancı ülkelerin egemenliğinde yaşayan dukalık Bourgogne Hanedanından Marie'nin Avusturya imparatoru I. Maximillian ile evlenmesi sonucu Habsburglara geçmiştir. Habsburgların bölünmesi ile Lüksemburg ailenin Đspanyol koluna geçti. 1684'te Fransa kralı XVI. Louis tarafından ele geçirildi. 1697'de Habsburgların geri aldığı ülke 1794'te yine Fransız işgaline uğradı. 1815'e kadar Fransız egemenliği altında kalan ülke Viyana Kongresi'nde bağımsız bir Büyük dukalık olarak Hollanda'ya geçmiştir ayaklanmasından sonra Belçika'nın bir parçası haline gelmiştir. Fransız Đmparatoru III. Napoléon'un ele geçirme girişiminin başarısızlığa uğramasından sonra 1827'de bağımsızlığa kavuşan Lüksemburg Büyük Dukalığı büyük devletlerin himayesi altına alınmış ve 1868'de üstünde birçok değişiklikler yapılmasına rağmen günümüzde de aynı geçerli olan anayasa kullanılmaktadır. O tarihten itibaren yansızlık politikası uygulamasına karşın her iki dünya savaşında da Alman işgalinde kalan Lüksemburg, 1947 Mart'ında Belçika ve Hollanda'yla iktisat ve gümrük birliği Benelüks'ü oluşturmuş, 1949'da NATO'ya, 1957'de Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye olmuştur. Başkenti Lüksemburg, 2007 Avrupa kültür başkenti seçildi. Ayrıca kişi başına düşen yıllık millî gelirde dünyada ilk sıradadır (81.000$ 2006 tahmini). Diğer ülkelere 15

17 nazaran zengin bir toplum olması, ülke topraklarının küçük olması ve çekirdek bir ülke olarak yaşaması ile doğru orantılıdır. Bunların dışında, Lüksemburg, dünyada halen bağımsız olarak varlığını sürdüren ve Dukalık sistemiyle yönetilen tek devlettir. Yönetim ve politika Ülkede parlamenter temsilî demokrasi ile birlikte anayasal krallık sistemi vardır anayasası ışığında, yürütme gücü grandük ve çeşitli görevlere atanmış birkaç bakandan oluşan bakanlar kurulunun yükümlülüğündedir. Hükûmet başkanı, grandükün onayını aldığı sürece yasama konularında değişiklik yapma ya da yeni yasalar hazırlama yetkisine sahiptir. Lüksemburg ulusal meclisinin temsilcileri 5 yılda bir yenilenen seçimlerle işbaşına gelirler ve halk tarafından doğrudan seçilirler. 4 seçim bölgesinden toplam 60 milletvekili ülkenin tek meclisli parlamentosuna girer ve yasama yetkisini elinde bulundurur. Danıştay (Conseil d'état) adı verilen birim ise Grandük tarafından atanan 21 sıradan vatandaştan oluşur ve Temsilciler Meclisi'ne görüş ve önerilerini sunma hakkına sahiptirler. Ülkede, Esch-sur-Alzette, Lükemburg ve Diekirch şehirlerinde olmak üzere üç genel mahkeme; Lüksemburg ve Diekirch'da iki bölge mahkemesi, Temyiz ve Fesih Mahkemelerinden oluşan Yüksek Adalet Divanı bulunmaktadır. Ayrıca Đdari mahkeme ve anayasa mahkemesi de kurulmuştur ve bu mahkemeler de başkentte yer alır. Đdari yapılanma Lüksemburg, 3 ile bölünmüştür. Bu üç il kendi içinde toplam 12 kantona ve bu kantonlar da 16 komüne ayrılmıştır. Ülkedeki komünlerden 12'si şehir statüsüne sahiptir ve bunlar içinde en büyüğü başkent Lüksemburg'dur. Ülkedeki iller, Diekirch, Grevenmacher ve Lüksemburg dur. Coğrafya ve iklim Lüksemburg, Avrupa'daki en küçük ülkelerden biridir ve dünyadaki 194 bağımsız devlet içinde yüzölçümü bakımından 175. sıradadır. Ülkenin toplam yüzölçümü yaklaşık kilometrekaredir ve en geniş noktasında 82 kilometre uzunluğunda, 57 kilometre genişliğindedir. Lüksemburg doğusunda, Almanya'nın Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletleri ile, güneyde Fransa'nın Lorraine bölgesiyle komşudur. Batısında ve kuzeyinde Belçika'nın Almanca konuşulan bölgeleri ve Liège illeriyle çevirilidir. Ülkenin kuzey ucunda Ardenler uzanır. Yoğun ormanlarla kaplı bu bölgeye Ösling adı verilir. Bu bölge çok seyrek nüfuslanmıştır. Burada yer alan tek kasaba olan Wiltz, nüfusu 4 bini biraz aşan bir yerleşim birimidir. Ülkenin güney bölümü ise Gutland olarak adlandırılmaktadır ve Ösling'e göre daha yoğun nüfuslanmıştır. Bu bölge daha çeşitlidir ve coğrafi olarak 5 alt bölgeye ayrılabilir. Küçük Đsviçre bölümü, ülkenin doğusunda yer alır ve sarp kayalıklar, yoğun ormanlarla kaplıdır. Kızıl Topraklar ise ülkenin en güneyinde ve güneybatısında yer alır. Bu bölge Lüksemburg'da sanayinin en önemli merkezlerinin ve ülkenin en büyük şehirlerinin bulunduğu yerdir. Nüfus bilgileri Etnik yapı Lüksemburg'un yerli halkı Kelt kökenli, ancak Fransız-Alman ırkları ile karışıktır. 20. yüzyılda artan göç oranları ve göçmen sayısıyla Belçika, Fransa, Almanya, Đtalya ve büyük çoğunluğu da Portekiz'den olmak üzere binlerce kişi ülkeye giriş yapmıştır nüfus sayımlarında ülkede Portekiz vatandaşlığına sahip kişi yaşadığı 16

18 belirtilmiştir. Yugoslav Savaşları'nın başladığı dönemden beri Lüksemburg, Bosna- Hersek, Karadağ ve Sırbistan'dan büyük oranda göç almıştır. Her yıl ortalama 10 bin göçmen alan Lüksemburg'a son dönemde yapılan göçler büyük oranda Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ve Doğu Avrupa ülkelerinden yapılmaktadır yılı verilerine göre ülkede göçmen vardır ve toplam nüfusun %37'sini oluşturmaktadırlar. Diller Lüksemburg'da, Lüksemburgca, Fransızca ve Almanca olmak üzere üç resmî dil vardır. Lüksemburgca resmî dillerden biri olmasının yanısıra dukalığın ulusal dili olarak kabul görmekte ve hemen hemen tüm Lüksemburglular tarafından bilinmektedir. Lüksemburgca, Almanya sınırında, Almanların konuştuğu lehçeye yakın bir dildir ancak Fransızcadan yoğun biçimde etkilenmiştir. Ülkedeki resmî dillerin üçü de çeşitli alanlarda birinci dil olarak kullanılmaktadır. Lüksemburgca günlük hayatta konuşulan dil olma özelliğine sahiptir ancak yazılı dilde pek kullanılmamaktadır. Resmî yazışmaların büyük bölümü Fransızca yapılır ancak okullarda en çok öğretilen dil ise Almancadır. Basın-yayın organlarının büyük çoğunluğunun ve ülkedeki Katolik Kilisesi'nin de dili Almancadır. Lüksemburg'da eğitim de üç-dillidir. Đlköğretimin ilk yılları Lüksemburgca yapılır. Daha sonra kullanılan dil Almanca olarak değişir. Ortaöğretimde ise öğretim dili Fransızcaya döner. Ancak ülkede ortaöğretimden mezun olabilmek için ülkenin üç resmî dilinde de yeterlilik belgesi gerektiğinden ülkede okul bitirme diploması almadan eğitim kurumlarını terk edenlerin sayısı oldukça yüksektir. Özellikle göçmen ailelerin çocukları bu konuda büyük güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Ekonomi Lüksemburg ekonomisi istikrarlı, yüksek gelirli, büyüme hızı yüksek bir ekonomidir. Ülkede enflasyon ve işsizlik oranları son derece düşüktür yılına dek çeliğin egemen olduğu sanayi sektörü, son dönemlerde çeşitlenmiş ve kimyasallarla kauçuk işlemenin payı artmıştır. Ülke Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın en büyük ikinci yatırım fonu merkezi ve avro alanı içindeki en önemli bireysel bankacılık merkezidir. Avrupa'nın en önde gelen sigorta şirketlerinin merkezidir. Bununla birlikte Lüksemburg hükûmeti son dönemlerde bir internet hamlesi gerçekleştirmiş ve bunun üzerine Skype, ebay ve Jajah gibi tanınmış internet şirketleri yerel ya da uluslararası genel merkezlerini Lüksemburg'a taşımışlardır. Ülkede tarım çok küçük oranda genelde ailelerin işlettiği çiftliklerde yapılmaktadır. Lüksemburg özellikle Benelüks Birliği'nin diğer iki üyesi Belçika ve Hollanda ile sıkı ticari ve ekonomik ilişkiler geliştirmiştir. Avrupa Birliği'nin de üyesi olan ülke Avrupa Birliği'nin ortak pazar uygulamasından da yararlanmaktadır. Kişi başına düşen yıllık millî gelir ortalamasında dünya da birinci sıradadır. Ülkelere göre yaşam kalitesi sıralamasında 4. sıradadır yılında ülkede işsizlik oranı %4.8 olarak ölçülmüştür yılları arasında ilk kez uluslararası büyüme hızlarının düşük olmasından dolayı ülke ekonomisi carî açık vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti nin Lüksemburg Büyükelçiliği Büyükelçi: Celalettin KART Adres: 49, rue Siggy vu Letzebuerg L-1933 Luxembourg GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Telefon: Faks:

19 Lüksemburg Merkezi Haritası (A = Avrupa Birliği Adalet Divanı) 18

20 Strazburg Hakkında Genel Bilgiler Kaynak: vikipedi (http://tr.wikipedia.org/wiki/strazburg) Not: Bu metinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve yazım kurallarına uygunluğu vikipedi nin sorumluluğu olup, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ni bağlayıcı değildir. Katılımcılarımıza genel bir bilgi vermek amacı ile kısaltılarak çoğaltılmıştır. Strazburg Fransa'nın nüfus bakımından yedinci en kalabalık kentidir. Kuzey-doğu bölgesinin ekonomik merkezlerinden biri olan şehir aynı zamanda Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nu barındırır. Cenevre ve New York'la birlikte ülke başkentliği yapmadan uluslararası bir organizasyon merkezi barındıran az sayıda kentten biridir. Strazburg aynı zamanda büyük bir öğrenci kentidir. Üniversiteleri uluslararası platformda tanınmış olup öğrencilerinin 20% si yabancıdır. Şehir "Avrupa nın Başkenti" unvanını taşır. Kent 1949 yılından bu yana AB görüşmelerine ev sahipliği yapmaktadır ve Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi burada bulunmaktadır. Bu sebeple Avrupa Birliği'nin Brüksel'den sonraki 2. önemli kentidir. Bir sınır kenti olduğundan dolayı, diğer tipik Fransız kentlerine benzememektedir. Özellikle Alman ve Fransız kültürünün yoğun özelliklerini taşımaktadır. Tarihi Strazburg, Roma imparatoru Augustus tarafından kurulmuştur yılında Almanlardan Fransızlara geçmiştir Fransız Devrimi ile de kent iyice Fransız kültürünün etkisi altına girmiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Otto von Bismarck tarafından yeniden ele geçirilerek Alman Đmparatorluğu'na dahil edilmiş ve Alsas-Loren eyaletinin başkenti yapılmıştır. Kent I. Dünya Savaşı'nın ardından 1919'da yeniden Fransa'ya katılmıştır. Tarihte birçok önemli olaya tanıklık etmiştir. Fransa milli marşı La Marseillaise 1792'de Rouget de Lisle tarafından burada bestelenmiştir. Gutenberg matbaayı burada icat etmiştir. Ünlü Alman yazar Goethe de hayatının bir kısmını burada geçirmiş ve burada öğrencilik yapmıştır. Kültür ve turizm Şehir, 1988'de UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmiştir. Notre-Dame Katedrali ve Petite France bölgesi önemli alanlarından birkaçıdır. Strazburg hem kent merkezi, hem de çevresindeki Orta Çağ ve Rönesans mimarisinin etkisiyle bir açık hava müzesini andırmaktadır. Şehrin çevreleri üzüm bağları ile çevrilidir. Şehirde çok sayıda park ve bahçe bulunmaktadır. Görülmesi gereken yerler ve müzelerin bazıları şunlardır: Ill Nehri üzerinde kanal turu yapmak Kammerzell Evi, şehrin en eski evi La Petite France ve Ponts Couverts Kleber Meydanı (Place Kleber) Cumhuriyet Meydanı (Place de la République) Avrupa Parlamentosu Avrupa Konseyi - Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi Orangerie Parkı Botanik Bahçesi (Jardin Botanique) Gutenberg Meydanı (La Place Gutenberg) Rohan Sarayı (Le Palais Rohan) Alsas Müzesi (Le Musée Alsacien) 19

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi

Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Çalışma Ziyareti Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Konseyi ve Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi Program Lüksemburg 17-18 Mayıs 2010 Strazburg 19-20 Mayıs 2010 Program

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ Adli Yardım Taleplerinin Đletilmesine Đlişkin Avrupa Sözleşmesi (092 No lu Cets) ve Bu Sözleşmeye Ek Protokol (179 No lu Cets) Uyarınca Yapılacak Başvuruda Kullanılmak Üzere

Detaylı

Avrupa Sosyal Şartı na Kısa Bir Bakış

Avrupa Sosyal Şartı na Kısa Bir Bakış Avrupa Sosyal Şartı na Kısa Bir Bakış 4 Avrupa Sosyal Şartı İnsan Haklarını güvenceye alan bir Avrupa Konseyi andlaşması 5 Avrupa Sosyal Şartı ( bundan sonra Şart denecektir) hak ve özgürlükleri ve taraf

Detaylı

YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI

YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI Yusuf SÜNBÜL* ARKA PLAN Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI), iki farklı Sayıştay tipini bünyesinde barındırmaktadır: - Anglo-Sakson ülkelerde

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

A V R U P A K O N S E Y Đ

A V R U P A K O N S E Y Đ CONSEIL DE L EUROPE A V R U P A K O N S E Y Đ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE NUSRET ERDEM -TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no:34490/03) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 30 Kasım 2010 Đşbu karar kesindir.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir.

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir. ANKARA BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (2012) AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı Avukat Hakları Merkezi'nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN 1. İlk Ombudsman Nail Atalay 2. Anayasa nın 114. Maddesi 3. Ombudsman Yasası 4. Ombudsman ın atanması

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME Kanun No: 19461 Bakanlar Kurulu Kararı: 06.09.1993 (Resmi Gazete Yayım Tarihi: 10.10.1993 Sayı: 21724) Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

HELP HUKUKÇULAR İÇİN İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ HELP. Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı

HELP HUKUKÇULAR İÇİN İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ HELP. Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı HUKUKÇULAR İÇİN İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ HELP HELP Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı İnsan Hakları Güven Fonu tarafından ve Avrupa Konseyinin Olağan Bütçesi ile finanse edilmektedir HELP

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) KURULUŞ RAPORLARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) Kuruluş adı Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluş Tarihi 1945 Merkezi New York (ABD) Üye ülke sayısı 192 Genel Sekreter Ban Ki-mun Genel Bilgiler Dünya barışı ve sosyal

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı

AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı AB nin Özellikleri Kendi aralarında ticaretin serbsetleştirilmesi, Üçüncü ülklere karşı ortak bir gümrük politikası uygulanması, Sermaye ve işgücü hareketlerinin serbest

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği nde Yetki Avrupa Birliği nde Karar Alma Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları -3. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2012-2013 Güz Dönemi

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Heyetinin Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Çalışma Ziyareti. PROGRAM Ekim 2016 STRAZBURG

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Heyetinin Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Çalışma Ziyareti. PROGRAM Ekim 2016 STRAZBURG Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Heyetinin Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Çalışma Ziyareti PROGRAM 19-20 Ekim 2016 STRAZBURG İÇİNDEKİLER SEYAHAT PLANI... 2 PROGRAM... 3 GENEL BİLGİLER...

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 1 Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunun 16.10.2012 tarih / 58 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Yönetmelikte

Detaylı

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA Amaç USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005

Detaylı

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xix 1.GİRİŞ...1 I. KAVRAM VE TERİM...1 1. Kavram...1 a. Tanım...1 b. Unsurlar...4 aa. Anlaşma...4

Detaylı

İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ.

İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ. 02 İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ 03 İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ Türkiye, jeopolitik konumu ve gelişen ekonomisi sayesinde Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika arasında hızla büyüyen ticaret

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU Avrupa Konseyi Strazburg, 31 Mayıs 2005 Konferans Web Sayfası: http ://www. coe. int/prosecutors Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Çocuk Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Alman Federal Mahkeme Kararları Avrupa Adalet Divanı Karar Tarihi : 06.11.2012 Sayısı : C-286/12 Çev: Alpay HEKİMLER * Emeklilik yaşının, geçiş süreci öngörülmeden radikal bir biçimde düşürülmesi, yaş

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014 İTİRAZ USULLERİ BMMYK Kasım 2014 İtiraz Usülleri Etkili çare Son karara kadar ülkede kalma hakkı Sınırdışı edilmeme İdari ve yargısal itiraz hakkı İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı