ÜLKE ÜLKE YEREL YÖNETiMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜLKE ÜLKE YEREL YÖNETiMLER"

Transkript

1 ÜLKE ÜLKE YEREL YÖNETiMLER İTALYA'DA YEREL YÖNETİMLER Hüseyin KOÇAK Avrupa halkları, çok eski dönemlerden bu yana güneydeki kom ularına kar I koyulmaz bir ilgi duymu lar, en tanınmı sanatçılar, yazarlar, İtalya'ya hayranlıklarını dile getirmi lerdir. Goethe'ye göre İtalya, "Limon ağaçlarının çiçek açtığı, kuytu yaprakların arasında altın renkli portakalıarın parladığı" bir ülkedir. Byron'a göre bu toprak parçasına ve üstünde ya ayan "e i benzeri bulunmaz halkına a ık olmamak elde değildir". İtalya, KatoIik kilisesinin merkezi, Hıristiyanlar için kiliseler, manastırlar, kutsaıııklar ülkesi ve papanın oturduğu kentin, "Ölümsüz, Roma"nın ülkesidir. Parlamenter cumhuriyet biçiminde yönetilen İtalya'nın bir devlet ba kanı ve bir hükümet ba kanı vardır. Ba kenti Roma'dır ve resmi dili İtalyancadır sayımlarına göre nüfusa sahiptir ve bu nüfusun %99'u Katoliktir. Ki i ba ına ulusal geliri 1987 yılı itibariyle ABD dolarıdır. arkeoloji alanları, Doğal güzelliklerinin yanısıra, önemli tarihsel kalıntılar, anıtlar ve yıkıntılar, tiyatrolar, kaleler, zafer takları da, o dönemde bilinen dünyanın a ağı yukarı her yanını kaplayan bir imparatorluğun Roma 'dan yönetilmi olduğunu anımsatır. Tarihsel merkezleri büyük ölçüde korunmu olan Ortaçağ'dan kalma kentler (Floransa, Sicna, Venedik, Milano, Perugia, vb.), geçmi 7.amanların deyim yerindeyse öyküsünü anlatır. l YEREL YÖNETiMLERiN TARiHİ ve GELENEKSEL DURUMU Huzursuzluklar ve bunalımlar, İtalya'da devletin, toplumun ve siyasetin niteleyici özelliğidir. Gerçekten de, arasında 50'ye yakın hükümet deği mi, yani her hükümetin ortalama ömrü bir yılın altında kalmı tır. Üstelik, yalnızca iktidar ile muhalefet arasında değil, koalisyon partileri arasında da tartı malar olmakta, zaten yüksek kamu borçları, enflasyon, paranın yeterince sağlam olmaması, kalabalık bürokrasinin yüklediği mali yük, çok kötü yönetilen kamu hizmetleri, sürekli birbirini izleyen grevler, siyasal ve mali sıkıntılar, ülkenin ve devletin her yanına kol salmı olan marya, özellikle de ülkenin kuzeyi ile güneyi arasındaki gittikçe artan ekonomik uçurum gibi sıkıntıları altetmeye uğra an devlet mekanizmasının i ini güçle tirmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi ıktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ara tırma Görevlisi. i Bcrtclsman. Bugünkü DünyanıızAtlas Anııiklo~disi, Cilt i, Medya HQldingAŞ. İstanbuL \Ilğf/o.f Yrrd Yön«imk" C;~ 5, &ıyı -I, Trmmu:.1996, $

2 58 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETİMLER Balı'nın ileri ve zengin ülkelerinden birisi olan İtalya, tarihi boyunca savaşlara, saldırılara ve devrimiere sahne olmuştur. 12. yüzyılda, kendi askeri gücü olan, kendi meclisieri ve seçilmiş liderleri bulunan "Kent Devletleri" oluşmaya ve gelişmeye başlamıştır. 1802'de Napolyon İmparatorluğu'nun bir üyesi olarak, ulusal birliğini kazanan İtalya, imparatorluk çökünce bu birliğini kaybetmiş ama 1870'lerde tekrar kazanmıştır. Fransız kamu yönetimi sistemi model alınarak, ülkenin politik ve sınır bütünlüğü sağlanmıştır. İki savaş sırasında Birinci ve ikinci Dünya Savaşları arasında 20 yıla yakın diktatörlük hüküm sürmüştür. Monarşinin kaldırılıp yerine Cumhuriyetin kurulabilmesi için referanduma gidilmiş ve 1948 yılında bu sağlanmıştır. l Bununla birlikte, çelişkili gibi görünse de, siyasette belirli bir süreklilik ve istikrar gözlenmektedir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana, ülkeyi Hıristiyan-Demokrat Parti yönetmiş, başbakanın bu partiden olmadığı dönemlerde bile, Hıristiyan-Demokrat Parti seçmenierden en çok oyalan parti olmayı sürdürmüştür. Aynı süre içinde ülkenin ikinci büyük partisi olan İtalya Komünist Partisi, Batı dünyasının en güçlü komünist partisi olmasına karşın hiçbir zaman iktidara gelmeyi başaramamış ve İtalya Cumhuriyeti'nin temel doğrultuları hiç değiştirilmedcn sürdürülmüştür: Özgürlükçü, demokratik bir sistem; Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeliği; NATO'ya bağlılık; güçlü bir pazar iktisadı. İtalya'nın ulusal bir devlet olması yenidir. MÖ 262'yc doğru, Roma kentinin egemenliğinde birleşerek, MÖ lll. yüzyılortalarında tarihin en büyük imparatorluklarından birini kurmuş olan ülkede, Roma İmparatorluğu'nun parçalanmasından (MS 395) sonra, bütünlük bir daha ancak XiX. yüzyılın sonlarına doğru sağlanarak İtalya Krallığı kurulmuş (1870), Mussolini'nin ı arasındaki faşist yönetiminin ardından, 1946'1ı yıllarda parlamenter cumhuriyete dönüşmüştür. 2 Aralık 194Tde kabul edilcn Anayasa uyarınca, İtalya parlamenter bir cumhuriyet, devlet başkanı da yedi yıl için seçilen cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanının, başbakanı atamak dışında yetkisi yoktur. Parlamento, üyeleri aynı anda nispi temsil sistemiyle seçilen Millet Meclisi (630 milletvekili) ile Senato'dan (318 senatör) oluşur. Başbakan, hükümet siyasetinin genel doğrultularını belirler; her bakan, kendi alanından sorumludur. Bütün demokrasilerde olduğu S.ibi, hükümct yasa koyucu parlamentonun güvenoyundan sonra göreve başlar. Ulke 20 bölgeye ayrılmıştır. 3 ı 970'Ier ve t980'ler hızlı ekonomik ve sosyal değişimlerin yaşandığı yıllar olmuştur. Eğitim düzcyinin yükseltilmesi, fırsat eşitliği ve sağlık hizmetlerinin görülmesi gibi konularda gözle görülür ilerlemeler bu tarihlerde olmuştur. ",~ ı Cerioma G. Leray. Th~ Itüliım bgı.! Syı;l~m. BUllerworlhs. London Richard Haılcy and GerI)' Sloker (cds.). Local Governmenl In Euro~: Tr~nd.. and l)~velopments, Macmillan, London

3 ÜLKE ÜLKE YEREL YÖNETİMLER 'h yıllarda yerel yönetimlerin iç yapılarında ve temsili sistemin yapısında radikal deği~meler olmu tur. Seçim sistemi yeniden düzenlenmi ve doğrudan belediye ba kanana seçme ilkesi benimsenmi tir Hazirananda yapılan doğrudan belediye ba kanhğı seçimlerinde ülkenin politik haritası büyük oranda deği mi tir. Demokratik sol seçmenin ağırhklı olduğu kuzeyde "Federalist Northern Lcague" adayları seçimleri kazanml lardır. Komünist Parti, liderliğini ülkenin orta halkasında sürdürmü, güneyin büyük kısmını da Hıristiyan Demokrat adaylar kaplaml hr. YEREL VÖNETİMLERİN VASAL DAVANAGI İtalya'da yerel yönetimlerin Anayasa ile güvence altına alınmı belli bir statüsü vardır. Cumhuriyetin "tck ve bölünmez" o~duğunu belirlen Anayasa'sında, devletin yerinden yöneıimi özendireceği, devlet hizmetlerinin olabildiği ölçüde yerelle ıirileceği yazllıdır. 4 Anayasa'nın 114. maddesi öyle der: "Cumhuriyet bölgelere, iliere ve belediyelere ayrılmı tır."s Anayasa'nın 115. maddesinde, bölgelerin, yasalarla belirlenen ölçülerde güç ve fonksiyonlara sahip olonom bir yapıda olduğu belirlilmi tir. Bölgelerin sınırları yine yasa ilc belirlenmi tir maddede,s bölgenin özel statüye sahip bölgeler olduğu vurguhınmı tır. Bu be bölblo herhangi bir ekonomik kaygıdan değil, ilk olu turulan bölgeler olmalarından dolayı özel bölge adını almı lardır. Özel belgeler devlet kar ısında daha bir özerk durumdadırlar. Anayasalar yerel yönetimlerin hepsine c it bir statü tanımı tır. Hepsi de vali adı verilen ve özeksel yönetimin ta ra temsilcisinin denetimi altındadır. iııerin ve belediyelerin devlet ya da bölge politikalarından bağımsız hareket etmeleri mümkün değildir. Onlar, Anayasa ile sınırları belirlenmi, ulusal hükümetin politikalarının uygulanmasını sağlayıcı nitelikte kurumlardır.' Yönetsel amaç için, ülkenin 8100 belediye, 95 il, 20 bölge eklinde olu turulduğunu görürüz. Her üç düzey, kendi meclislerini seçer. Görev ve yetkileriyle orantılı geliriere sahiptirler. VEREL VÖNETiMLERiN navannlgi DEGERLER Yerel yönetimlerin dayandığı değerleri inceleyenler, bunları genellikle özgürlük, katılım, etkinlik olarak özetlerler. Batı Avrupa ülkelerinde özgürlük ve yerel özerklik gibi kurumlar, 100 yıldan daha uzun bir süreden beri yerel yönetimlerin özeğe kar ı sava ımlannın savsözü olmu tur. 4 Ru~en Kcle~. "Ilizmelle Ilalka Y,akınlık (Subsidiariıy) Ilkesi ve Yerel Yöneıimler". çüğıjülj Yenı Y(ınt'timler Ilergi,.ı. Cil,... Sayı 3. Ocak s.l::? S John Lipford.llaly TuıJüy A.k., Ru cn Kclc. YerinıJen Yönetim YI: Siyalô!:l. 2. Hasım, Cem Yayınları, Istanbul

4 60 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER Yerel yönetimlerin oynadığı türlü roller, siyasal, yönetsel ve ekonomik ba lıklar altında toplanabilir. Bu ana İ lev kümeleri içinde de, bu yönetimlerin çok sayıda i levletinden sözedilebilir. Demokratik katılımın özendirilmesi, yönetimde etkinliğin sağlanması, toplumsal ve ekonomik geli menin hızlandırılması, ulusal birlik ve bütünlüğün korunup geli tirilmesine katkıda bulunulması, bu i levlerden birkaçıdır. Ne var ki, bu amaç, i lev ve ilkelerden hepsinin aynı anda en çoğa çıkarılması olanağı yoktur. Çünkü, bu özlemlerin aralarında belirli çeli kiler vardır. Tarih boyunca da, bu amaçlardan bir ya da birkaçının ötekilere oranla daha çok gerçekle me ansına kavu mu oldukları görüıür. 8 Devletin yapısı, parti sayısının çokluğundan ötürü canlıdır. Hıristiyan Demokrat Parti, hükümete çoğunlukla küçük partileri (Liberal Part.i, Cumhuriyetçi Parti, Sosyal-Demokrat Parti), 1960'h yılların ba ından bu yana da Sosyalist Parti'yi koalisyon ortağı almaktpdır. Ayrıca, İtalya'da siyasalya am, sağlam toplumsal güçler tarafından da belirlenir. En güçlü çıkar temsilcileri arasında Katolik kilisesi, çok sayıda dernek ve çok yakın döneme kadar üç büyük partiden -Komünist Parti, Hıristiyan-Demokrat Parti ve Sosyalist Parti- birini destekleyen sendikalar yer alır.' YEREL YÖNETİM niıdmleri Belediyeler (Communi) Şu andaki belediye sınırlarının tarihi 1861'e dayanır. Hepsi aynı yapıya ve yetkiye sahiptir. Genel olarak belediyeler, yüksek düzeyde yetki gerektirmeyen, kendi yörelerindeki küçük hizmetleri düzenleme yetkisine sahiptirler. Gürevler; Kendi beldelerindeki sağhkla ilgili hizmetler, kamu yardımı, toplumsal konut, felaketierde yardım, okulların in aatı ve onarımı, spor, kültürel faaliyetler, nüfus kayıtlarının tutulması, yerel verginin toplanması, seçimlerin yapılması sırasında gerekli hizmetlerin görülmesi. IO Organlıırı Belediyelerin organları meclis, yönetim kurulu ve belediye ba kanıdır. Nüfusu 5.000'i geçen belediyelerde, partiler aldıkları oy oranında mecliste temsil olunurlar. Nüfusu 5.000'den az olan yerlerde meclis üye sayısı nüfusa göre deği iklik göstermektedir. Meclis bütçeyi kabul eder ve çe itli ekonomik konularda kararlar verir. Yerel bir takım İ ler üzerinde politika belirleme, genel denetim konularıyla da ilgilenme gibi göreviere sahiptir. 8 A.k., John Upford, a.g.k. ıo Alan NOrlon, Intematiom.1 ı landbook or Local and Regional Govtmmtn., 1994.

5 ÜLKE ÜLKE YEREL YÖNETİMLER 61 Nüfusu 'i geçen belediyelerde, meclisin kendi arasından seçtiği 14 yardımcı, 4 yedek üye ve bir ba kandan olu an küçük bir kurul vardır. Bu kurul, meclisin tavsiyelerini yerine getirmek ve günübirlik belediye yönetimini yürütmekle görevlidir. Ayrıca bu kurul meclisi temsil eder. Bireyselolarak her meclis üyesi, belediyenin hizmet birimleri üzerinde yukarıdan gözetici, denetçi olarak görevlendirilebilir. ıı Belediye ba kanı, belediye yönetiminin ba ıdır ve yürütmeden sorumludur. Merkezi yönetimin memuru olarak belediye ba kanı, yasa ve yönetmelikleri açıklamak, duyurmak, kamu düzeni ve hukukunun devamının sağlanması görevini yapmak zorundadır. Her belediyede, özeksel yönetirnce atanmı bir sekreter bulunur. Bu sekreterin yerel uzman gibi bir i levi vardır. Günlük yönetimi doğrudan koordine eder. Belediye birimlerinin ba ındakilerden sorumludur. Yapılan i lerin kamu yönetimi ve kamu hukuku açılarından uygunluğuna bakar. u Gelirler; Kaynaklar hem özekten, hem belediyenin kendi gelirindendir. Reklamlardan alınan vergiler, köpek vergisi, yıııık yerel emhik vergisi, kamu toprağını kullanımdan dolayı harç, katı atık ve çöp vergisi, devletin özel ve genel amaçlı verdiği bağı lar. Genel bağı lar, İçi leri Bakanlığı'nın genel vergiden aldığı kaynaktan verilir. %25'in illere, %75'in belediyelere dağılırnda keyfilik söz konusu değildir. Özel amaçlı bağı lar; eğitim amaçlı hem ire okuııarının açılması, öksüz ve yetimler için yuvalar, mahkemelerin bakım ve onarımı gibi yardımlardır. "Deposits and Loans Bank" (Mevduat ve Bağı Bankası) adında belediyelere ve iliere uzun dönemli ve dü ük faizli kredi veren bir kamu bankası vardır. Belli ba Jı harcamalar yapılırken, bir takım zenginliklerdcn (satılmasından ya da kullanımdan sağlanan gelirlerden), bağl lardan, miras bırakılan paralardan ve hissc senetlerinden yararlanılır. 13 Genİ yctkileri olmasına kar ın, açıkça, İtalyan belediyelerinin yüksek düzeyde özek kontrolünde olduğu söylcnebilir. Bölgeler yeni belediyeler olu turmak ve sınırlarını deği~tirmek hakkına sahiptirler. Finansal konularda özeksel yönetimin çok açık ve büyük oranda yer kapladığı görülmektedir. Belediye bütçesi, uzun dönemli harcamalar, kamula tırma, çc itli yatırımlar ve konular İçi leri Bakanlığı tarafından denetlenir. Bunlardan ba ka, bölgelerin de bclediyeler üierinde sınırlamaları vardır. Zorunlu görevlerin yapılmaması ya da yapılamaması gibi durumlarda, yüksek otorite bu İ lerin yapılabilmesi İçin bir kurula yetki verip görevlendirebilir. Il Cerıoma G. Leray, a.g.k. U A.k. ' 13 Alan Norlon. a.g.k.

6 62 ÇAOOAŞ YEREL YÖNETİMLER iller Her ilde iki ayn yerel yönetim birimi vardır. Birincisi, görev ve sorumlulukları yasalarla belirlenmi bir yerel yönetim, diğeri ise özeğin ta radaki uzantısı durumunda olan bir yerel yönetimdir. Birincisinde, doğrudan seçilmi bir meclis vardır. Üyeleri be yılda bir seçilir. Üye sayıları illerin nüfusuna göre 24 ila 45 arasında deği mektedir. Görevler; Bütçenin belirlenmesi ve yönetimi, vergi ve harç oranlarının belirlenmesi, yolların yaptm ve tamiri, ortaokul ve liselerin desteklenmesi, çevresel koruma, sosyal hizmetlerin görülmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması. İller, kendi sınırları içinde bulunan belediyelerin eylemlerinin denetiminden ve gözetiminden birinci dereceden sorumludurlar. Bu konular bölge tarafından da yerine getirilebiimektedir. İçi lcri Bakanlığı'na kar ı sorumlu ve özeksel yönetimin temsilcisi (ajanı) durumunda olan il yöneticisi genel olarak şunlarla ilgilenir: Kamu güvenliğinin sağlanması, ulusal politikalann uygulanması, kamu sağlığını ilgilendiren hizmetler. Bu ki i özellikle yönetirnde uzman bir kişidir. iı meclisinin aldığı kararların yasalara uygun olup olmadığına karar verir. Bu konuda kendisine yardımcı olabilecek bir meclisi vardır. Organları illerin organları da, meclis, yürütme kurulu ve ba kan olmak üzere üç türdür. Encümenler, meclis üyeleri arasından seçilir. Bir kurul (yönetim kurulu) ve bir ba kan vardır. Başkan hem meclisi, hem de yönetim kurulunu (encümenlerden olu an) yönetir. Gelirleri 8 Haziran 1990 tarihli yerel yönetim birimlerinin finansal durumları ile ilgili yasa unları öngörmckteydi: Özek tarafından yapılan kaynak 'transferi objektif ölçülere göre dağıttlacak, sosyo-ekonomik durumlar göz önünde bulundurulacaktır. Yerel gelir oldukça azdır, % 11 dolaylarındadır. Özek ise %86 gibi bir oranda kaynak transferi yapmaktadır. 14 Uülgeler 1948 Anayasası, ülkede 20 bölgenin olu turulmasını öngörmü se de, bu 1970'lere gelinceye kadar olu turulamamı tır. 1948'de 4, 1963'te de bir olmak 14 A-k..

7 ÜLKE ÜLKE YEREL YÖNETİMLER 63 üzere, 1970'e gelinceye kadar 5 özel statülü bölge kurulabilmi tir. 1972'ler ve 197Tler, özelesel yönetimin bir takım yetki, sorumluluk ve personelinin bölgelere aktarıldığı tarihlerdir. Görevleri Bölgeler üç tür yasama yetkisine sahiptir. Özel statülü bölgeler, bu üç tür yasama yetkisine de sahip iken, normal statülü bölgeler sınırlı olarak yetki kullanabilirler. Yasama t ürleri şunlardır: a) Exclıısive: Tam, münhasır yetki. Bir başkası kullanamaz. b) Coııcurrenl: İkisi de aynı anda yetkili. c) bzıegraıive: Birbirini tamamlayıcı nitelikte yetki. Bölgeler, yasama güçlerinin çoğunu Coııcurreııl Legis/alioıı türünden alırlar. Bu ekilde belediyenin sınırlarının belirlenmesi ya da değiştirilmesi, mesleki eğitim, sağlık ve hastahane yardımları, küilürel değerler. fiziki phinlama, turizm. bölge düzeyinde kamu ula ımı, kamu i leri, çevresel koruma ve gemicilik gibi konularda bu yetkiyi kullanırlar. Tamamlayıcı, bütünleştirici yasamada bölgeler ulusal yasalara uyarlar. Organları Bölgelerin organları, belediye ve illerde olduğu gibi meclis, yönetim kurulu ve başkandır. Meclis, doğrudan halk tarafından seçilir. Nüfusun büyüklüğüne göre 30 ila 80 arasında üyeden oluşur. 20 bölge vardır. Bölgeler ortalama km alana ve kişilik bir nüfusa sahiptir. Bu demek değildir ki, bütün bölgeler bu standartlara uymak zorundadır. Doğalolarak az nüfuslu ve çok nüfuslu bölgeler olabileceği gibi alan olarak da farklılık arz ederler. Meclis üyeleri be yılda bir seçilir ve görevleri şunlardır: Bütçenin kabulü, vergilerin (bölgesel düzeyde) konulması ve bölgesel politikaların oluşturulması. Yönetim kurulu, normal statülü bölgelerde, bir başkan ve (6-12 arası asıl, 2 4 arası vekil) üyeden oluşur. Bu üyelerin sayısı nüfusa göre değişmektedir. Özel statülü bölgelerde, bölgeler sahip olacakları vekil üyelerinin sayılarını kendileri belirleyebilirler. Seçilen bütün asıl ve vekil üyeler meclis içinden seçilir ve meclis devam ettiği sürece görevde kalırlar. Başkan, meclis ve yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder, yasa ve yönetmelikleri uygular. iller ve belediyelerin yaptıkları işlerin denetlenmesinden sorumlu olacak komiteleri atar ve aynı zamanda özebel yönetimin bölgedeki temsilcisi imiş gibi hareket eder. Hem başkan hem de yönetim kurulu, özeğin kendilerini yapmakla görevlendirdiği hizmetleri ve işlevleri de yerine getirmek zorundadırlar. ıs Hi A.k.

8 64 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETIMLER Gelirleri Küçük bir oran, dolaysız vergilerden gelir. Örneğin; özeksel yönetimin topladığı vergiler, bölgesel ayrıcalıklar, yol kullanımından elde edilen gelirler. Özel statülü bölgeler için diğer gelir kaynakları ise unlardır: Devletin gelir vergisinden aldığı paylar, üretim ve tüketim üzerinden alınan vergilerden paylar, diğer tahvil ve paralar. Bölgeler aynı zamanda özel ve genel amaçlı bağı lar da alırlar. Genel amaçlı bağı lar arasında, devletin, sigara, bira, petrol ürünleri, eker ve içeceklerden aldığı vergilerden alınan paylar birinci sırada yer alır. Kotalar nüfusa göre belirlenir. Toprak, i sizlik ve göç oranları bu bağı kotalarını belirlemede etkilidir. Özel amaçlı bağı lar ise geli me amaçları için verilir. Son olarak, bölgelerin gelirleri arasında borçlanma ve tahvil satımı vardır. ÖZEKSEL YÖNETiM ve YEREL YÖNETiM BiRiMLERİ ARASINIlAKİ ilişkiler Cumhuriyetin "tek ve bölünmel' olarak belirtildiği İtalyan Anayasası'nda, devletin yerinden yönetimi özendireceği, devlet hizmetlerinin olabildiği ölçüde yerelle tirileceği yazılıdır. Özeksel yönetimi de göz önünde bulundurduğumuzda, dört a amalı bir yönetim söz konusudur. Özeksel yöneıim her üç a amada da güçlü bir denetime sahiptir. Bölgeler üzerinde denetim ilk planda, özeksel yönetimin atamı olduğu görevli tarafından yerine getirilir. Üç üyeden olu an bir denetleme kurulu vardır. Bu kurulun üyelerinin birisi, bölge ba kanı tarafından, birisi bölge görevlisi tarafından, diğeri de, bölge idari mahkemesi tarafından atanan bir hakimden olu maktadır. Görevlinin ba kanlığında, denetleme kurulu, yapılan tüm bölgesel etkinliklerin bölgenin çıkarlarına uyup uymadığını ve yasalara uygunluğunu denetler. Bölgesel görevliler, bölge meclislerini, anayasalarına uymayan hareketler, hukuk ilkelerinin ihmal edilmesi gibi durumlarda bozup dağıtabilirler. Bu, cumhuriyelin ba kanı adına yapılır. Yazımızın genel içeriğinden de anla ılacağı üzere, özek her düzeyde ve deği ik biçimlerde yerel yöneıimler üzerinde bir etki ve denetime sahiptir. İlalya'da siyasal yerinden yönetim söz konusu değildir. Yalnızcabölgeselle me söz konusudur. Hİzmetierin daha iyi görülebilmesi açısından uygulanan bir bölge yönelimidir. Toprak bütünlüğü vardır. Çok güçlü lekçi bir devlet yapısı vardır. YEREL YÖNETiMLERiN SEçiM SiSTEMLERİ Yasalolarak, seçimler be yılda bir yapılır. Fakat pratikte seçimler daha kısa aralıklarla yapılmaktadır. Oy verme oranı oldukça yüksektir. Oy verme anayasal bir görevdir ve vatandaşları oy vermeye zorlayacak yöntemler uygulanmaz. 1990'daki bölge seçimlerinde katılım oranı %86 dolaylarındadır.

9 ÜLKE ÜLKE YEREL YÖNETIMLER 6S Seçimlerde, adaylar, adayolabilmek için, en az 18 ya ında olmalıdırlar. Meclis üyeleri, birden fazla yerel düzeyde koltuk i gal edemeyebilirler. Aynı ekilde, bölge düzeyindeki meclis üyeleri de ulusal parlamento ya da hükümette görev alamayabilirler. 16 METROPOLiTEN ALAN UYGULAMASı Anayasa'nın 142. maddesi ile 1990'da u illere metropoliten kent statüsü verilmi tir: Turin,. Milan, Geneo, Bologna, Florance, Rome, Bari, Naples ve Cagliari. Bu metropoliten kentler diğer illerin sahip oldukları normal statüye sahiptirler. Bundan ba ka daha fazla yetki ve güce de sahiptirler. Yasa bu kentlere, verimlilik ve ekonomik olma gibi kıstasları göz önünde bulundurarak, belediyelerin de yapmakla görevli olduğu ortak ihtiyaçların giderilmesi görevini vermi tir. Bu hizmetler ise unlardır; yoııar, trafik, ula ım, planlama, çevresel değerlerin korunması, su ve elektrik hizmetleri, ekonomik kalkınma, daha geni alanda sağlık hizmetleri, mesleki eğitim, okul hizmetleri ve kentsel hizmetler. Anakent yönetimleri, yaptıkları hizmetleric ilintili olarak vergi ve harçları belirleme güçlerine de sahiptirler. TÜRKİYE İçiN ÇıKARıLABİLECEK DERSLER İtalya'da ilk yerel yönetim yasası 1865 yılında, yani İtalyan birliği sağlandıktan sonra çıkarılmı tır. Birçok ülkede, geçmişte, ulusal birlik için, yerel ve bölgesci kuruluşların varlığına son verildiği de görülmü tür. Mevcut dünya şartları göz önünde bulundurulduğunda, bölgeselle menin, ekonomik kalkınmayı ve iyileşmeyi sağlayabileceği düşünülebilir. üzellikle ülkemiz için bu çok önemli bir sorundur. Bu yöntem ile Ankara'nın yükü biraz hafifleyecek ve başkent küçük sorunlar için dolup taşmayacaktır. Bütün dinamikler çok nesnci bir ekilde değerlendirilmeli, ulusal toprak bütünlüğümüzü tehlikeye sokmamak kaydıyla bölgeselleşme yolunda ciddi adımlar atılmalıdır. Kanımızca İtalya bu noktada bize güzel bir örnektir. Zaten dünyada esen rüzgar da bölgeselle me doğrultusundadır. GENEL IlEGERLENDİRME ve SONUÇ İtalya, endüstriyel gelişimini yıllar önce tamamlamı bir Avrupa ülkesidir. Ülkenin topr~k bütünlüğünden ve ulusal birliğinden ödün verilmeksizin bölgeselleşme yolunda önemli aşamalar kaydedilmi tir. En başta özeksel yönetim ve sırayla bölge, il ve belediyeler şeklinde bir yönetim yapılanması söz konusudur. Üniter bir devlet yapısına sahip olduğu için, özek, yerci yönetim birimleri üzerinde yüksek derecede vesayet sahibidir. Bütün 16 Richard Batley and Gerry Stoker, a.g.k.

10 66 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER birimlerin ıgörev. yetki ve kaynakları yasa ile belirlenmiş ve güvence altına alın mıştır. Bölge yönetimi. dışarıdan bakıldığında yanlış algılanmamalıdır. Doğrusu, bölgelere tanınan mullak biır özerklik yoktur ortada. Yalnızca hizmetlerin daha iyi görülmı::!sine yardımcı olabilecek bölge örgütlenmesi olarak anlaşılmalıdır. Dünyanın genel eğilimi de bu yöndedir. İtalya ileri endüstri ülkesi olarak bu eğilimi benimsemiştir. Bunu yaparken tarihsel birikimierini de göz ardı etmemişlerdir.

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

20 Ağustos Kimin oy hakkı olduğu, Vergi Dairelerinde bulunan nüfus kayıtlarındaki bilgilere göre saptanacaktır.

20 Ağustos Kimin oy hakkı olduğu, Vergi Dairelerinde bulunan nüfus kayıtlarındaki bilgilere göre saptanacaktır. Seçim 2010 19 Eylül de yapılacak olan Bölge Genel Meclisi (regionfullmäktige) seçimine ilişkin açıklayıcı bilgiler Ne zaman ne olacak? Seçimlerin arkasından Skåne seçim bölgesinde oturanların yaptıkları

Detaylı

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ Seçim, Tanıtım Serbestliği ve Süresi Sandık Kurulunun Oluşumu Okul - 20 Ekim 2014 Öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında öğrencilerden

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BİR ÜLKE BİR BAYRAK TESTİ

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BİR ÜLKE BİR BAYRAK TESTİ 1- I Başkalarının düşüncelerine saygı duymamak. II Trafik kurallarına uymamak. III Kapalı alanlarda sigara içmek. IV Konuşurken nezaket kurallarına uymak. Yukarıda verilen kurallardan hangilerinin yaptırımı

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Amerikan Siyasal ve Secim Sistemi Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri

Amerikan Siyasal ve Secim Sistemi Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri Siyasal Siyasal ve Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri Dr. Kerem Ozan Kalkan Ankara Yeminli Mali Musavirler Odasi Ankara, Turkiye 15 Nisan, 2011 Siyasal 1 Siyasal 1 Cok yeni bir ornek 2 A.B.D. Baskanlik

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 TÜİK MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 İl Genel Meclisi Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi Üyeleri ISSN????-???? TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç Yasama süreci ve sivil toplum İsveç Sosyal faaliyet alanları Devlet Piyasa Sivil toplum Sivil toplum nedir? Ortak çıkarlar, amaçlar ve değerler etrafında birleşmiş gönüllü ve kolektif faaliyetler Değişken

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Nihat Kayar Mersin Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Giriş Anayasa Mahkemesi ilk defa 1961 Anayasası ile kurulmuş ve ilk

Detaylı

1982 REFORM YASASI SONRASI FRANSA DA YEREL YÖNETİMLER VE YEREL ÖZERKLİK ŞARTI

1982 REFORM YASASI SONRASI FRANSA DA YEREL YÖNETİMLER VE YEREL ÖZERKLİK ŞARTI 1982 REFORM YASASI SONRASI FRANSA DA YEREL YÖNETİMLER VE YEREL ÖZERKLİK ŞARTI Sabrina KAYIKÇI Giriş Fransa denince ilk akla gelen iki özellikten birisi Fransa nın üniter yapısı, diğeri ise 1982 reformu

Detaylı

2. Heidelberg deki göçmen halkın, özellikle de göçmen olarak yeni gelmiş halkın entegrasyonunun iyileştirilmesi,

2. Heidelberg deki göçmen halkın, özellikle de göçmen olarak yeni gelmiş halkın entegrasyonunun iyileştirilmesi, Heildelberg şehri Yabancılar/Göçmenler Konseyi İçtüzüğü (AMR- İçtüzüğü AMRS) Giriş Heidelberg şehri Yabancılar/Göçmenler Konseyi nin kurulmasıyla yabancı nüfus ve Alman nüfusu arasında eşit haklara sahip

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...XII I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER A. YEREL YÖNETİMLER...3 İl Özel İdareleri...3 Belediyeler...3... Köy İdareleri...4 Mahalle Muhtarlıkları...4 Yerel Yönetim

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Anayasa Hukuku Tek Numaralı Öğrenciler Vize Sınavı Cevap Anahtarı

Anayasa Hukuku Tek Numaralı Öğrenciler Vize Sınavı Cevap Anahtarı Anayasa Hukuku Tek Numaralı Öğrenciler Vize Sınavı Cevap Anahtarı I. Varsayımsal olay: Büyük Okyanus ta yer alan B, C, D ve E adalarının biraraya gelmesiyle 1990 yılında kurulan A Devleti Anayasası nın

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır.

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN ÖĞRETİMİ VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1 Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın 2 Bu yazıda, önce Avrupa Birliği ülkelerindeki din öğretimi uygulamaları hakkında bilgi verilecek

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

ÜLKE ÜLKE YEREL YÖNETiMLER

ÜLKE ÜLKE YEREL YÖNETiMLER ÜLKE ÜLKE YEREL YÖNETiMLER MısıR'DA YEREL YÖNETİMLER TARİHSEL GELİşMEI TurgayERGUN- Bir Nil ülkesi olan Mısır'ın nüfusunun çoğunluğu Müslümandır ve tarih boyunca çqitli soyların karışmasına karşın insanlar

Detaylı

TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ

TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ kış 1998 TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ -Bir Model Önerisi- Dr. Kemal KOKSAL Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Çağdaş yönetim kuramları 21. yüzyılda merkezi yönetim odaklı

Detaylı

ANAYASA DERSĐ ( GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI)

ANAYASA DERSĐ ( GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) A. ANLATIM SORUSU ANAYASA DERSĐ (2012 2013 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) Anayasal devlet sözünü tek cümleyle açıklayınız. Bir devletin anayasal kabul edilebilmesi için ne gibi unsurlara sahip olması gerekir,

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNE YEREL YÖNETİMLERCE YARDIM YAPıLMASı

SPOR KULÜPLERİNE YEREL YÖNETİMLERCE YARDIM YAPıLMASı SPOR KULÜPLERİNE YEREL YÖNETİMLERCE YARDIM YAPıLMASı Atilla İNAN Bir toplumda devlet, örgütlü çalı manın en geli mi kurumudur. Devlet kadroları da örgütlü dayanı ma gruplarının gizli veya açık rekabeti

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç Eğitim Sistemi: Okul kurucuları 01/01/08 de basılmıştır Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç'te okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

DEVLET BÜTÇESİ KISA ÖZET KOLAYAOF

DEVLET BÜTÇESİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DEVLET BÜTÇESİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu GÜNDEMİN ( 2. ) MADDESİ : seçimi; : 5393 sayılı yasanın 19. Maddesi gereğince Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin

Detaylı

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası AVRUPA BİRLİĞİ Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası A -67- İkinci dünya savaşından sonra Avrupa'daki altı ülke sosyal, kültürel ve ekonomik birliği sağlamak

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Esas Sayısı : 2015/60 Karar Sayısı : 2016/2

Esas Sayısı : 2015/60 Karar Sayısı : 2016/2 1) 27.3.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 7. maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin birinci fıkrasının (n)

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir.

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. SORU 1 Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. B) Yürütmenin yasama ile yasamanın yürütme ile

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

YEREL İDARELERDE BÜYÜKLÜK ÖLçÜTLERİ

YEREL İDARELERDE BÜYÜKLÜK ÖLçÜTLERİ YEREL İDARELERDE BÜYÜKLÜK ÖLçÜTLERİ Nuri TORTOr Merkezi idarede mülki taksimat veya bölünme sözcüğü ile ifade edilen kavram yerel idareler için de geçerlidir. Anayasamız 126 ncı maddesinde, "Türkiye merkezi

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI

AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, 15.10.1985 tarihinde imzaya açılmıştır. Türkiye anlaşmaya 21.11.1988 tarihinde imza koymuş, anlaşma 9.12.1992 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu. Kurumsal Yönetim Komitesi ÇALIŞMA ESASLARI

Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu. Kurumsal Yönetim Komitesi ÇALIŞMA ESASLARI COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Versiyon Sayısı: 3 Kabul Tarihi: 2 Nisan 2009 Geçerlik Tarihi: 2 Nisan 2009 Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi ÇALIŞMA ESASLARI İşbu Yönetmelik Yönetim

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 24.04.2006

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 24.04.2006 KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 24.04.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/130/190-2006/135/95 Konu : Osmanlı Dönemi Merkez Bankacılığı Cumhuriyet Dönemi Merkez Bankacılığı ve TCMB nin Kuruluşu

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel

ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel Türkiye de Yasama Etiği Çalışmaları ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel MARDĐN MĐLLETVEKĐLĐ AK PARTi SĐYASĐ VE HUKUKĐ ĐŞLER BAŞKAN YARDIMCISI YARGI ETĐĞĐ VE YASAMA ETĐĞĐ ULUSLARARASI KONFERANSI 18

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük İsviçre Türk Kadınları Derneği 1 Tüzük Önsöz İsviçre Türk Kadınları Derneği 21 Mayıs 1978 tarihinde Türk Dernekler Kanunu kuralları esas alınarak kurulmuştur. Genel kurul, derneğin kuruluşundan bu yana

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6927 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3346 Kabul Tarihi : 2/4/1987 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Erol TUNCER Seçim sistemlerinin belirlenmesinde temsilde adalet ve yönetimde istikrar (fayda)

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

Komisyon Cumhurbaşkanının süresini belirledi

Komisyon Cumhurbaşkanının süresini belirledi Komisyon Cumhurbaşkanının süresini belirledi Ocak 12, 2012-7:20:33 TBMM Anayasa Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı kabul edildi. TBMM Anayasa Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı

Detaylı

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELERİN FİNANSMANI İÇERİK 1. BORÇLANMA NEDENİ 2. BORÇLANMA ÇEŞİTLERİ VE KAYNAKLARI 3. KREDİ HACMİ VE VAKIFBANK UYGULAMASI 4. YURT DIŞI FARKLI UYGULAMALAR

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ OTOMASYON SİSTEMLERİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ OTOMASYON SİSTEMLERİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ OTOMASYON SİSTEMLERİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN TASARISI

ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN TASARISI ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN TASARISI Ajansın kuruluşu MADDE 1- (1) Eskişehir i 2013 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak hazırlamak, bu amaçla 2013 yılında yapılacak

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı