ÜLKE ÜLKE YEREL YÖNETiMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜLKE ÜLKE YEREL YÖNETiMLER"

Transkript

1 ÜLKE ÜLKE YEREL YÖNETiMLER İTALYA'DA YEREL YÖNETİMLER Hüseyin KOÇAK Avrupa halkları, çok eski dönemlerden bu yana güneydeki kom ularına kar I koyulmaz bir ilgi duymu lar, en tanınmı sanatçılar, yazarlar, İtalya'ya hayranlıklarını dile getirmi lerdir. Goethe'ye göre İtalya, "Limon ağaçlarının çiçek açtığı, kuytu yaprakların arasında altın renkli portakalıarın parladığı" bir ülkedir. Byron'a göre bu toprak parçasına ve üstünde ya ayan "e i benzeri bulunmaz halkına a ık olmamak elde değildir". İtalya, KatoIik kilisesinin merkezi, Hıristiyanlar için kiliseler, manastırlar, kutsaıııklar ülkesi ve papanın oturduğu kentin, "Ölümsüz, Roma"nın ülkesidir. Parlamenter cumhuriyet biçiminde yönetilen İtalya'nın bir devlet ba kanı ve bir hükümet ba kanı vardır. Ba kenti Roma'dır ve resmi dili İtalyancadır sayımlarına göre nüfusa sahiptir ve bu nüfusun %99'u Katoliktir. Ki i ba ına ulusal geliri 1987 yılı itibariyle ABD dolarıdır. arkeoloji alanları, Doğal güzelliklerinin yanısıra, önemli tarihsel kalıntılar, anıtlar ve yıkıntılar, tiyatrolar, kaleler, zafer takları da, o dönemde bilinen dünyanın a ağı yukarı her yanını kaplayan bir imparatorluğun Roma 'dan yönetilmi olduğunu anımsatır. Tarihsel merkezleri büyük ölçüde korunmu olan Ortaçağ'dan kalma kentler (Floransa, Sicna, Venedik, Milano, Perugia, vb.), geçmi 7.amanların deyim yerindeyse öyküsünü anlatır. l YEREL YÖNETiMLERiN TARiHİ ve GELENEKSEL DURUMU Huzursuzluklar ve bunalımlar, İtalya'da devletin, toplumun ve siyasetin niteleyici özelliğidir. Gerçekten de, arasında 50'ye yakın hükümet deği mi, yani her hükümetin ortalama ömrü bir yılın altında kalmı tır. Üstelik, yalnızca iktidar ile muhalefet arasında değil, koalisyon partileri arasında da tartı malar olmakta, zaten yüksek kamu borçları, enflasyon, paranın yeterince sağlam olmaması, kalabalık bürokrasinin yüklediği mali yük, çok kötü yönetilen kamu hizmetleri, sürekli birbirini izleyen grevler, siyasal ve mali sıkıntılar, ülkenin ve devletin her yanına kol salmı olan marya, özellikle de ülkenin kuzeyi ile güneyi arasındaki gittikçe artan ekonomik uçurum gibi sıkıntıları altetmeye uğra an devlet mekanizmasının i ini güçle tirmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi ıktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ara tırma Görevlisi. i Bcrtclsman. Bugünkü DünyanıızAtlas Anııiklo~disi, Cilt i, Medya HQldingAŞ. İstanbuL \Ilğf/o.f Yrrd Yön«imk" C;~ 5, &ıyı -I, Trmmu:.1996, $

2 58 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETİMLER Balı'nın ileri ve zengin ülkelerinden birisi olan İtalya, tarihi boyunca savaşlara, saldırılara ve devrimiere sahne olmuştur. 12. yüzyılda, kendi askeri gücü olan, kendi meclisieri ve seçilmiş liderleri bulunan "Kent Devletleri" oluşmaya ve gelişmeye başlamıştır. 1802'de Napolyon İmparatorluğu'nun bir üyesi olarak, ulusal birliğini kazanan İtalya, imparatorluk çökünce bu birliğini kaybetmiş ama 1870'lerde tekrar kazanmıştır. Fransız kamu yönetimi sistemi model alınarak, ülkenin politik ve sınır bütünlüğü sağlanmıştır. İki savaş sırasında Birinci ve ikinci Dünya Savaşları arasında 20 yıla yakın diktatörlük hüküm sürmüştür. Monarşinin kaldırılıp yerine Cumhuriyetin kurulabilmesi için referanduma gidilmiş ve 1948 yılında bu sağlanmıştır. l Bununla birlikte, çelişkili gibi görünse de, siyasette belirli bir süreklilik ve istikrar gözlenmektedir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana, ülkeyi Hıristiyan-Demokrat Parti yönetmiş, başbakanın bu partiden olmadığı dönemlerde bile, Hıristiyan-Demokrat Parti seçmenierden en çok oyalan parti olmayı sürdürmüştür. Aynı süre içinde ülkenin ikinci büyük partisi olan İtalya Komünist Partisi, Batı dünyasının en güçlü komünist partisi olmasına karşın hiçbir zaman iktidara gelmeyi başaramamış ve İtalya Cumhuriyeti'nin temel doğrultuları hiç değiştirilmedcn sürdürülmüştür: Özgürlükçü, demokratik bir sistem; Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeliği; NATO'ya bağlılık; güçlü bir pazar iktisadı. İtalya'nın ulusal bir devlet olması yenidir. MÖ 262'yc doğru, Roma kentinin egemenliğinde birleşerek, MÖ lll. yüzyılortalarında tarihin en büyük imparatorluklarından birini kurmuş olan ülkede, Roma İmparatorluğu'nun parçalanmasından (MS 395) sonra, bütünlük bir daha ancak XiX. yüzyılın sonlarına doğru sağlanarak İtalya Krallığı kurulmuş (1870), Mussolini'nin ı arasındaki faşist yönetiminin ardından, 1946'1ı yıllarda parlamenter cumhuriyete dönüşmüştür. 2 Aralık 194Tde kabul edilcn Anayasa uyarınca, İtalya parlamenter bir cumhuriyet, devlet başkanı da yedi yıl için seçilen cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanının, başbakanı atamak dışında yetkisi yoktur. Parlamento, üyeleri aynı anda nispi temsil sistemiyle seçilen Millet Meclisi (630 milletvekili) ile Senato'dan (318 senatör) oluşur. Başbakan, hükümet siyasetinin genel doğrultularını belirler; her bakan, kendi alanından sorumludur. Bütün demokrasilerde olduğu S.ibi, hükümct yasa koyucu parlamentonun güvenoyundan sonra göreve başlar. Ulke 20 bölgeye ayrılmıştır. 3 ı 970'Ier ve t980'ler hızlı ekonomik ve sosyal değişimlerin yaşandığı yıllar olmuştur. Eğitim düzcyinin yükseltilmesi, fırsat eşitliği ve sağlık hizmetlerinin görülmesi gibi konularda gözle görülür ilerlemeler bu tarihlerde olmuştur. ",~ ı Cerioma G. Leray. Th~ Itüliım bgı.! Syı;l~m. BUllerworlhs. London Richard Haılcy and GerI)' Sloker (cds.). Local Governmenl In Euro~: Tr~nd.. and l)~velopments, Macmillan, London

3 ÜLKE ÜLKE YEREL YÖNETİMLER 'h yıllarda yerel yönetimlerin iç yapılarında ve temsili sistemin yapısında radikal deği~meler olmu tur. Seçim sistemi yeniden düzenlenmi ve doğrudan belediye ba kanana seçme ilkesi benimsenmi tir Hazirananda yapılan doğrudan belediye ba kanhğı seçimlerinde ülkenin politik haritası büyük oranda deği mi tir. Demokratik sol seçmenin ağırhklı olduğu kuzeyde "Federalist Northern Lcague" adayları seçimleri kazanml lardır. Komünist Parti, liderliğini ülkenin orta halkasında sürdürmü, güneyin büyük kısmını da Hıristiyan Demokrat adaylar kaplaml hr. YEREL VÖNETİMLERİN VASAL DAVANAGI İtalya'da yerel yönetimlerin Anayasa ile güvence altına alınmı belli bir statüsü vardır. Cumhuriyetin "tck ve bölünmez" o~duğunu belirlen Anayasa'sında, devletin yerinden yöneıimi özendireceği, devlet hizmetlerinin olabildiği ölçüde yerelle ıirileceği yazllıdır. 4 Anayasa'nın 114. maddesi öyle der: "Cumhuriyet bölgelere, iliere ve belediyelere ayrılmı tır."s Anayasa'nın 115. maddesinde, bölgelerin, yasalarla belirlenen ölçülerde güç ve fonksiyonlara sahip olonom bir yapıda olduğu belirlilmi tir. Bölgelerin sınırları yine yasa ilc belirlenmi tir maddede,s bölgenin özel statüye sahip bölgeler olduğu vurguhınmı tır. Bu be bölblo herhangi bir ekonomik kaygıdan değil, ilk olu turulan bölgeler olmalarından dolayı özel bölge adını almı lardır. Özel belgeler devlet kar ısında daha bir özerk durumdadırlar. Anayasalar yerel yönetimlerin hepsine c it bir statü tanımı tır. Hepsi de vali adı verilen ve özeksel yönetimin ta ra temsilcisinin denetimi altındadır. iııerin ve belediyelerin devlet ya da bölge politikalarından bağımsız hareket etmeleri mümkün değildir. Onlar, Anayasa ile sınırları belirlenmi, ulusal hükümetin politikalarının uygulanmasını sağlayıcı nitelikte kurumlardır.' Yönetsel amaç için, ülkenin 8100 belediye, 95 il, 20 bölge eklinde olu turulduğunu görürüz. Her üç düzey, kendi meclislerini seçer. Görev ve yetkileriyle orantılı geliriere sahiptirler. VEREL VÖNETiMLERiN navannlgi DEGERLER Yerel yönetimlerin dayandığı değerleri inceleyenler, bunları genellikle özgürlük, katılım, etkinlik olarak özetlerler. Batı Avrupa ülkelerinde özgürlük ve yerel özerklik gibi kurumlar, 100 yıldan daha uzun bir süreden beri yerel yönetimlerin özeğe kar ı sava ımlannın savsözü olmu tur. 4 Ru~en Kcle~. "Ilizmelle Ilalka Y,akınlık (Subsidiariıy) Ilkesi ve Yerel Yöneıimler". çüğıjülj Yenı Y(ınt'timler Ilergi,.ı. Cil,... Sayı 3. Ocak s.l::? S John Lipford.llaly TuıJüy A.k., Ru cn Kclc. YerinıJen Yönetim YI: Siyalô!:l. 2. Hasım, Cem Yayınları, Istanbul

4 60 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER Yerel yönetimlerin oynadığı türlü roller, siyasal, yönetsel ve ekonomik ba lıklar altında toplanabilir. Bu ana İ lev kümeleri içinde de, bu yönetimlerin çok sayıda i levletinden sözedilebilir. Demokratik katılımın özendirilmesi, yönetimde etkinliğin sağlanması, toplumsal ve ekonomik geli menin hızlandırılması, ulusal birlik ve bütünlüğün korunup geli tirilmesine katkıda bulunulması, bu i levlerden birkaçıdır. Ne var ki, bu amaç, i lev ve ilkelerden hepsinin aynı anda en çoğa çıkarılması olanağı yoktur. Çünkü, bu özlemlerin aralarında belirli çeli kiler vardır. Tarih boyunca da, bu amaçlardan bir ya da birkaçının ötekilere oranla daha çok gerçekle me ansına kavu mu oldukları görüıür. 8 Devletin yapısı, parti sayısının çokluğundan ötürü canlıdır. Hıristiyan Demokrat Parti, hükümete çoğunlukla küçük partileri (Liberal Part.i, Cumhuriyetçi Parti, Sosyal-Demokrat Parti), 1960'h yılların ba ından bu yana da Sosyalist Parti'yi koalisyon ortağı almaktpdır. Ayrıca, İtalya'da siyasalya am, sağlam toplumsal güçler tarafından da belirlenir. En güçlü çıkar temsilcileri arasında Katolik kilisesi, çok sayıda dernek ve çok yakın döneme kadar üç büyük partiden -Komünist Parti, Hıristiyan-Demokrat Parti ve Sosyalist Parti- birini destekleyen sendikalar yer alır.' YEREL YÖNETİM niıdmleri Belediyeler (Communi) Şu andaki belediye sınırlarının tarihi 1861'e dayanır. Hepsi aynı yapıya ve yetkiye sahiptir. Genel olarak belediyeler, yüksek düzeyde yetki gerektirmeyen, kendi yörelerindeki küçük hizmetleri düzenleme yetkisine sahiptirler. Gürevler; Kendi beldelerindeki sağhkla ilgili hizmetler, kamu yardımı, toplumsal konut, felaketierde yardım, okulların in aatı ve onarımı, spor, kültürel faaliyetler, nüfus kayıtlarının tutulması, yerel verginin toplanması, seçimlerin yapılması sırasında gerekli hizmetlerin görülmesi. IO Organlıırı Belediyelerin organları meclis, yönetim kurulu ve belediye ba kanıdır. Nüfusu 5.000'i geçen belediyelerde, partiler aldıkları oy oranında mecliste temsil olunurlar. Nüfusu 5.000'den az olan yerlerde meclis üye sayısı nüfusa göre deği iklik göstermektedir. Meclis bütçeyi kabul eder ve çe itli ekonomik konularda kararlar verir. Yerel bir takım İ ler üzerinde politika belirleme, genel denetim konularıyla da ilgilenme gibi göreviere sahiptir. 8 A.k., John Upford, a.g.k. ıo Alan NOrlon, Intematiom.1 ı landbook or Local and Regional Govtmmtn., 1994.

5 ÜLKE ÜLKE YEREL YÖNETİMLER 61 Nüfusu 'i geçen belediyelerde, meclisin kendi arasından seçtiği 14 yardımcı, 4 yedek üye ve bir ba kandan olu an küçük bir kurul vardır. Bu kurul, meclisin tavsiyelerini yerine getirmek ve günübirlik belediye yönetimini yürütmekle görevlidir. Ayrıca bu kurul meclisi temsil eder. Bireyselolarak her meclis üyesi, belediyenin hizmet birimleri üzerinde yukarıdan gözetici, denetçi olarak görevlendirilebilir. ıı Belediye ba kanı, belediye yönetiminin ba ıdır ve yürütmeden sorumludur. Merkezi yönetimin memuru olarak belediye ba kanı, yasa ve yönetmelikleri açıklamak, duyurmak, kamu düzeni ve hukukunun devamının sağlanması görevini yapmak zorundadır. Her belediyede, özeksel yönetirnce atanmı bir sekreter bulunur. Bu sekreterin yerel uzman gibi bir i levi vardır. Günlük yönetimi doğrudan koordine eder. Belediye birimlerinin ba ındakilerden sorumludur. Yapılan i lerin kamu yönetimi ve kamu hukuku açılarından uygunluğuna bakar. u Gelirler; Kaynaklar hem özekten, hem belediyenin kendi gelirindendir. Reklamlardan alınan vergiler, köpek vergisi, yıııık yerel emhik vergisi, kamu toprağını kullanımdan dolayı harç, katı atık ve çöp vergisi, devletin özel ve genel amaçlı verdiği bağı lar. Genel bağı lar, İçi leri Bakanlığı'nın genel vergiden aldığı kaynaktan verilir. %25'in illere, %75'in belediyelere dağılırnda keyfilik söz konusu değildir. Özel amaçlı bağı lar; eğitim amaçlı hem ire okuııarının açılması, öksüz ve yetimler için yuvalar, mahkemelerin bakım ve onarımı gibi yardımlardır. "Deposits and Loans Bank" (Mevduat ve Bağı Bankası) adında belediyelere ve iliere uzun dönemli ve dü ük faizli kredi veren bir kamu bankası vardır. Belli ba Jı harcamalar yapılırken, bir takım zenginliklerdcn (satılmasından ya da kullanımdan sağlanan gelirlerden), bağl lardan, miras bırakılan paralardan ve hissc senetlerinden yararlanılır. 13 Genİ yctkileri olmasına kar ın, açıkça, İtalyan belediyelerinin yüksek düzeyde özek kontrolünde olduğu söylcnebilir. Bölgeler yeni belediyeler olu turmak ve sınırlarını deği~tirmek hakkına sahiptirler. Finansal konularda özeksel yönetimin çok açık ve büyük oranda yer kapladığı görülmektedir. Belediye bütçesi, uzun dönemli harcamalar, kamula tırma, çc itli yatırımlar ve konular İçi leri Bakanlığı tarafından denetlenir. Bunlardan ba ka, bölgelerin de bclediyeler üierinde sınırlamaları vardır. Zorunlu görevlerin yapılmaması ya da yapılamaması gibi durumlarda, yüksek otorite bu İ lerin yapılabilmesi İçin bir kurula yetki verip görevlendirebilir. Il Cerıoma G. Leray, a.g.k. U A.k. ' 13 Alan Norlon. a.g.k.

6 62 ÇAOOAŞ YEREL YÖNETİMLER iller Her ilde iki ayn yerel yönetim birimi vardır. Birincisi, görev ve sorumlulukları yasalarla belirlenmi bir yerel yönetim, diğeri ise özeğin ta radaki uzantısı durumunda olan bir yerel yönetimdir. Birincisinde, doğrudan seçilmi bir meclis vardır. Üyeleri be yılda bir seçilir. Üye sayıları illerin nüfusuna göre 24 ila 45 arasında deği mektedir. Görevler; Bütçenin belirlenmesi ve yönetimi, vergi ve harç oranlarının belirlenmesi, yolların yaptm ve tamiri, ortaokul ve liselerin desteklenmesi, çevresel koruma, sosyal hizmetlerin görülmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması. İller, kendi sınırları içinde bulunan belediyelerin eylemlerinin denetiminden ve gözetiminden birinci dereceden sorumludurlar. Bu konular bölge tarafından da yerine getirilebiimektedir. İçi lcri Bakanlığı'na kar ı sorumlu ve özeksel yönetimin temsilcisi (ajanı) durumunda olan il yöneticisi genel olarak şunlarla ilgilenir: Kamu güvenliğinin sağlanması, ulusal politikalann uygulanması, kamu sağlığını ilgilendiren hizmetler. Bu ki i özellikle yönetirnde uzman bir kişidir. iı meclisinin aldığı kararların yasalara uygun olup olmadığına karar verir. Bu konuda kendisine yardımcı olabilecek bir meclisi vardır. Organları illerin organları da, meclis, yürütme kurulu ve ba kan olmak üzere üç türdür. Encümenler, meclis üyeleri arasından seçilir. Bir kurul (yönetim kurulu) ve bir ba kan vardır. Başkan hem meclisi, hem de yönetim kurulunu (encümenlerden olu an) yönetir. Gelirleri 8 Haziran 1990 tarihli yerel yönetim birimlerinin finansal durumları ile ilgili yasa unları öngörmckteydi: Özek tarafından yapılan kaynak 'transferi objektif ölçülere göre dağıttlacak, sosyo-ekonomik durumlar göz önünde bulundurulacaktır. Yerel gelir oldukça azdır, % 11 dolaylarındadır. Özek ise %86 gibi bir oranda kaynak transferi yapmaktadır. 14 Uülgeler 1948 Anayasası, ülkede 20 bölgenin olu turulmasını öngörmü se de, bu 1970'lere gelinceye kadar olu turulamamı tır. 1948'de 4, 1963'te de bir olmak 14 A-k..

7 ÜLKE ÜLKE YEREL YÖNETİMLER 63 üzere, 1970'e gelinceye kadar 5 özel statülü bölge kurulabilmi tir. 1972'ler ve 197Tler, özelesel yönetimin bir takım yetki, sorumluluk ve personelinin bölgelere aktarıldığı tarihlerdir. Görevleri Bölgeler üç tür yasama yetkisine sahiptir. Özel statülü bölgeler, bu üç tür yasama yetkisine de sahip iken, normal statülü bölgeler sınırlı olarak yetki kullanabilirler. Yasama t ürleri şunlardır: a) Exclıısive: Tam, münhasır yetki. Bir başkası kullanamaz. b) Coııcurrenl: İkisi de aynı anda yetkili. c) bzıegraıive: Birbirini tamamlayıcı nitelikte yetki. Bölgeler, yasama güçlerinin çoğunu Coııcurreııl Legis/alioıı türünden alırlar. Bu ekilde belediyenin sınırlarının belirlenmesi ya da değiştirilmesi, mesleki eğitim, sağlık ve hastahane yardımları, küilürel değerler. fiziki phinlama, turizm. bölge düzeyinde kamu ula ımı, kamu i leri, çevresel koruma ve gemicilik gibi konularda bu yetkiyi kullanırlar. Tamamlayıcı, bütünleştirici yasamada bölgeler ulusal yasalara uyarlar. Organları Bölgelerin organları, belediye ve illerde olduğu gibi meclis, yönetim kurulu ve başkandır. Meclis, doğrudan halk tarafından seçilir. Nüfusun büyüklüğüne göre 30 ila 80 arasında üyeden oluşur. 20 bölge vardır. Bölgeler ortalama km alana ve kişilik bir nüfusa sahiptir. Bu demek değildir ki, bütün bölgeler bu standartlara uymak zorundadır. Doğalolarak az nüfuslu ve çok nüfuslu bölgeler olabileceği gibi alan olarak da farklılık arz ederler. Meclis üyeleri be yılda bir seçilir ve görevleri şunlardır: Bütçenin kabulü, vergilerin (bölgesel düzeyde) konulması ve bölgesel politikaların oluşturulması. Yönetim kurulu, normal statülü bölgelerde, bir başkan ve (6-12 arası asıl, 2 4 arası vekil) üyeden oluşur. Bu üyelerin sayısı nüfusa göre değişmektedir. Özel statülü bölgelerde, bölgeler sahip olacakları vekil üyelerinin sayılarını kendileri belirleyebilirler. Seçilen bütün asıl ve vekil üyeler meclis içinden seçilir ve meclis devam ettiği sürece görevde kalırlar. Başkan, meclis ve yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder, yasa ve yönetmelikleri uygular. iller ve belediyelerin yaptıkları işlerin denetlenmesinden sorumlu olacak komiteleri atar ve aynı zamanda özebel yönetimin bölgedeki temsilcisi imiş gibi hareket eder. Hem başkan hem de yönetim kurulu, özeğin kendilerini yapmakla görevlendirdiği hizmetleri ve işlevleri de yerine getirmek zorundadırlar. ıs Hi A.k.

8 64 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETIMLER Gelirleri Küçük bir oran, dolaysız vergilerden gelir. Örneğin; özeksel yönetimin topladığı vergiler, bölgesel ayrıcalıklar, yol kullanımından elde edilen gelirler. Özel statülü bölgeler için diğer gelir kaynakları ise unlardır: Devletin gelir vergisinden aldığı paylar, üretim ve tüketim üzerinden alınan vergilerden paylar, diğer tahvil ve paralar. Bölgeler aynı zamanda özel ve genel amaçlı bağı lar da alırlar. Genel amaçlı bağı lar arasında, devletin, sigara, bira, petrol ürünleri, eker ve içeceklerden aldığı vergilerden alınan paylar birinci sırada yer alır. Kotalar nüfusa göre belirlenir. Toprak, i sizlik ve göç oranları bu bağı kotalarını belirlemede etkilidir. Özel amaçlı bağı lar ise geli me amaçları için verilir. Son olarak, bölgelerin gelirleri arasında borçlanma ve tahvil satımı vardır. ÖZEKSEL YÖNETiM ve YEREL YÖNETiM BiRiMLERİ ARASINIlAKİ ilişkiler Cumhuriyetin "tek ve bölünmel' olarak belirtildiği İtalyan Anayasası'nda, devletin yerinden yönetimi özendireceği, devlet hizmetlerinin olabildiği ölçüde yerelle tirileceği yazılıdır. Özeksel yönetimi de göz önünde bulundurduğumuzda, dört a amalı bir yönetim söz konusudur. Özeksel yöneıim her üç a amada da güçlü bir denetime sahiptir. Bölgeler üzerinde denetim ilk planda, özeksel yönetimin atamı olduğu görevli tarafından yerine getirilir. Üç üyeden olu an bir denetleme kurulu vardır. Bu kurulun üyelerinin birisi, bölge ba kanı tarafından, birisi bölge görevlisi tarafından, diğeri de, bölge idari mahkemesi tarafından atanan bir hakimden olu maktadır. Görevlinin ba kanlığında, denetleme kurulu, yapılan tüm bölgesel etkinliklerin bölgenin çıkarlarına uyup uymadığını ve yasalara uygunluğunu denetler. Bölgesel görevliler, bölge meclislerini, anayasalarına uymayan hareketler, hukuk ilkelerinin ihmal edilmesi gibi durumlarda bozup dağıtabilirler. Bu, cumhuriyelin ba kanı adına yapılır. Yazımızın genel içeriğinden de anla ılacağı üzere, özek her düzeyde ve deği ik biçimlerde yerel yöneıimler üzerinde bir etki ve denetime sahiptir. İlalya'da siyasal yerinden yönetim söz konusu değildir. Yalnızcabölgeselle me söz konusudur. Hİzmetierin daha iyi görülebilmesi açısından uygulanan bir bölge yönelimidir. Toprak bütünlüğü vardır. Çok güçlü lekçi bir devlet yapısı vardır. YEREL YÖNETiMLERiN SEçiM SiSTEMLERİ Yasalolarak, seçimler be yılda bir yapılır. Fakat pratikte seçimler daha kısa aralıklarla yapılmaktadır. Oy verme oranı oldukça yüksektir. Oy verme anayasal bir görevdir ve vatandaşları oy vermeye zorlayacak yöntemler uygulanmaz. 1990'daki bölge seçimlerinde katılım oranı %86 dolaylarındadır.

9 ÜLKE ÜLKE YEREL YÖNETIMLER 6S Seçimlerde, adaylar, adayolabilmek için, en az 18 ya ında olmalıdırlar. Meclis üyeleri, birden fazla yerel düzeyde koltuk i gal edemeyebilirler. Aynı ekilde, bölge düzeyindeki meclis üyeleri de ulusal parlamento ya da hükümette görev alamayabilirler. 16 METROPOLiTEN ALAN UYGULAMASı Anayasa'nın 142. maddesi ile 1990'da u illere metropoliten kent statüsü verilmi tir: Turin,. Milan, Geneo, Bologna, Florance, Rome, Bari, Naples ve Cagliari. Bu metropoliten kentler diğer illerin sahip oldukları normal statüye sahiptirler. Bundan ba ka daha fazla yetki ve güce de sahiptirler. Yasa bu kentlere, verimlilik ve ekonomik olma gibi kıstasları göz önünde bulundurarak, belediyelerin de yapmakla görevli olduğu ortak ihtiyaçların giderilmesi görevini vermi tir. Bu hizmetler ise unlardır; yoııar, trafik, ula ım, planlama, çevresel değerlerin korunması, su ve elektrik hizmetleri, ekonomik kalkınma, daha geni alanda sağlık hizmetleri, mesleki eğitim, okul hizmetleri ve kentsel hizmetler. Anakent yönetimleri, yaptıkları hizmetleric ilintili olarak vergi ve harçları belirleme güçlerine de sahiptirler. TÜRKİYE İçiN ÇıKARıLABİLECEK DERSLER İtalya'da ilk yerel yönetim yasası 1865 yılında, yani İtalyan birliği sağlandıktan sonra çıkarılmı tır. Birçok ülkede, geçmişte, ulusal birlik için, yerel ve bölgesci kuruluşların varlığına son verildiği de görülmü tür. Mevcut dünya şartları göz önünde bulundurulduğunda, bölgeselle menin, ekonomik kalkınmayı ve iyileşmeyi sağlayabileceği düşünülebilir. üzellikle ülkemiz için bu çok önemli bir sorundur. Bu yöntem ile Ankara'nın yükü biraz hafifleyecek ve başkent küçük sorunlar için dolup taşmayacaktır. Bütün dinamikler çok nesnci bir ekilde değerlendirilmeli, ulusal toprak bütünlüğümüzü tehlikeye sokmamak kaydıyla bölgeselleşme yolunda ciddi adımlar atılmalıdır. Kanımızca İtalya bu noktada bize güzel bir örnektir. Zaten dünyada esen rüzgar da bölgeselle me doğrultusundadır. GENEL IlEGERLENDİRME ve SONUÇ İtalya, endüstriyel gelişimini yıllar önce tamamlamı bir Avrupa ülkesidir. Ülkenin topr~k bütünlüğünden ve ulusal birliğinden ödün verilmeksizin bölgeselleşme yolunda önemli aşamalar kaydedilmi tir. En başta özeksel yönetim ve sırayla bölge, il ve belediyeler şeklinde bir yönetim yapılanması söz konusudur. Üniter bir devlet yapısına sahip olduğu için, özek, yerci yönetim birimleri üzerinde yüksek derecede vesayet sahibidir. Bütün 16 Richard Batley and Gerry Stoker, a.g.k.

10 66 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER birimlerin ıgörev. yetki ve kaynakları yasa ile belirlenmiş ve güvence altına alın mıştır. Bölge yönetimi. dışarıdan bakıldığında yanlış algılanmamalıdır. Doğrusu, bölgelere tanınan mullak biır özerklik yoktur ortada. Yalnızca hizmetlerin daha iyi görülmı::!sine yardımcı olabilecek bölge örgütlenmesi olarak anlaşılmalıdır. Dünyanın genel eğilimi de bu yöndedir. İtalya ileri endüstri ülkesi olarak bu eğilimi benimsemiştir. Bunu yaparken tarihsel birikimierini de göz ardı etmemişlerdir.

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSİ

ANAYASA HUKUKU DERSİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ (İÖ) ANAYASA HUKUKU DERSİ ARA SINAVI (11 Kasım 2010 Saat 19:00) 1- Amerikan modeli anayasa yargısı için aşağıdakilerden

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Yard. Doç. Dr. ŞULE ÖZSOY Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Türkiye de Seçim Türkiye de Seçimler, yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...XI GİRİŞ... 1 İkinci Meclisler... 1 Osmanlı Âyan Meclisi ve 1924 Anayasaları... 3 Cumhuriyet Senatosu...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...XI GİRİŞ... 1 İkinci Meclisler... 1 Osmanlı Âyan Meclisi ve 1924 Anayasaları... 3 Cumhuriyet Senatosu... V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ......XI GİRİŞ... 1 İkinci Meclisler... 1 Osmanlı Âyan Meclisi... 2 1921 ve 1924 Anayasaları... 3 Cumhuriyet Senatosu... 4 I. BÖLÜM OSMANLI DÖNEMİNDE İKİNCİ MECLİS Meclis-i Umumî...

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ: FRANSA VE İNGİLTERE. Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN

ÜLKE ÖRNEKLERİ: FRANSA VE İNGİLTERE. Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Ünite 11 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN İki üniter devletin ve nin yerel yönetim sistemleri hakkında bilgi verilmektedir. Neden Başka Ülkeler? Kendi sistemini daha iyi tanıma ve tanımlama gücü kazanma, Elde

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Madde 1: KURULUŞ İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri kuruluş ve çalışma esasları hükümlerini temel

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 ANAYASA 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Mevcut seçim barajı hakkındaki görüşünüzü yazınız.

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

1. Demokrasilerde yasalar hiç bir kesime zümreye ayrıcalık tanımaz. Yukarıdaki tanıma göre aşağıda demokrasinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

1. Demokrasilerde yasalar hiç bir kesime zümreye ayrıcalık tanımaz. Yukarıdaki tanıma göre aşağıda demokrasinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? 1. Demokrasilerde yasalar hiç bir kesime zümreye ayrıcalık tanımaz. Yukarıdaki tanıma göre aşağıda demokrasinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? A. Kararların çoğunluk kararı olması B. Egemenliğin halka

Detaylı

20 Ağustos Kimin oy hakkı olduğu, Vergi Dairelerinde bulunan nüfus kayıtlarındaki bilgilere göre saptanacaktır.

20 Ağustos Kimin oy hakkı olduğu, Vergi Dairelerinde bulunan nüfus kayıtlarındaki bilgilere göre saptanacaktır. Seçim 2010 19 Eylül de yapılacak olan Bölge Genel Meclisi (regionfullmäktige) seçimine ilişkin açıklayıcı bilgiler Ne zaman ne olacak? Seçimlerin arkasından Skåne seçim bölgesinde oturanların yaptıkları

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II.

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II. 1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütçe Kanunu B) Türk Medeni Kanunu C) Milletlerarası Anlaşmalar D) Seçim Kanunundaki

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Amerikan Siyasal ve Secim Sistemi Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri

Amerikan Siyasal ve Secim Sistemi Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri Siyasal Siyasal ve Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri Dr. Kerem Ozan Kalkan Ankara Yeminli Mali Musavirler Odasi Ankara, Turkiye 15 Nisan, 2011 Siyasal 1 Siyasal 1 Cok yeni bir ornek 2 A.B.D. Baskanlik

Detaylı

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım Temel haklar Santé Belçika herkese vatandaşlık ve İnsan Haklarına saygıyı temin eden Demokratik Devlet hakka saygıyı temin eder. Devlet, sadece

Detaylı

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2 Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

YÖNETİMDE DÜRÜSTLÜK, ŞEFFAFLIK, HESAP VEREBİLİRLİK: NEREDEYİZ, NEREYE GİDİYORUZ? Erol Erdoğan. Genel Başkan Yardımcısı - İstanbul Milletvekili Adayı

YÖNETİMDE DÜRÜSTLÜK, ŞEFFAFLIK, HESAP VEREBİLİRLİK: NEREDEYİZ, NEREYE GİDİYORUZ? Erol Erdoğan. Genel Başkan Yardımcısı - İstanbul Milletvekili Adayı YÖNETİMDE DÜRÜSTLÜK, ŞEFFAFLIK, HESAP VEREBİLİRLİK: NEREDEYİZ, NEREYE GİDİYORUZ? Erol Erdoğan Genel Başkan Yardımcısı - İstanbul Milletvekili Adayı 26 Mayıs 2011 - Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ Metin ÖZ Samsun, 2017 S E Ç İ M S İ S T E M L E R İ N İ N S E Ç M E N İ R A

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Yönetimi Belirleyen Anayasal İlkeler. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yönetimi Belirleyen Anayasal İlkeler. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yönetimi Belirleyen Anayasal İlkeler Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu I. Devletin şekli Türkiye Cumhuriyeti nin Temel MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. II. Cumhuriyetin nitelikleri

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BİR ÜLKE BİR BAYRAK TESTİ

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BİR ÜLKE BİR BAYRAK TESTİ 1- I Başkalarının düşüncelerine saygı duymamak. II Trafik kurallarına uymamak. III Kapalı alanlarda sigara içmek. IV Konuşurken nezaket kurallarına uymak. Yukarıda verilen kurallardan hangilerinin yaptırımı

Detaylı

2. Heidelberg deki göçmen halkın, özellikle de göçmen olarak yeni gelmiş halkın entegrasyonunun iyileştirilmesi,

2. Heidelberg deki göçmen halkın, özellikle de göçmen olarak yeni gelmiş halkın entegrasyonunun iyileştirilmesi, Heildelberg şehri Yabancılar/Göçmenler Konseyi İçtüzüğü (AMR- İçtüzüğü AMRS) Giriş Heidelberg şehri Yabancılar/Göçmenler Konseyi nin kurulmasıyla yabancı nüfus ve Alman nüfusu arasında eşit haklara sahip

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ Seçim, Tanıtım Serbestliği ve Süresi Sandık Kurulunun Oluşumu Okul - 20 Ekim 2014 Öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında öğrencilerden

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

ABD BAŞKANLIK SİSTEMİ Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

ABD BAŞKANLIK SİSTEMİ Hacı Dede Hakan KARAGÖZ ABD BAŞKANLIK SİSTEMİ Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Aralık, 206 www.kto.org.tr İÇİNDEKİLER Başlık Sayfa. ABD SİYASİ YAPISI..3 2. ABD BAŞKANLIK SİSTEMİ.. 3. ABD BAŞKANLARININ

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı TOPLUM BİR NOKTADA HEM FİKİR PEKİ AMA NASIL: ÜÇ TEMEL SORU Toplumun görüşleri alındı mı? Katılımcı

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç Yasama süreci ve sivil toplum İsveç Sosyal faaliyet alanları Devlet Piyasa Sivil toplum Sivil toplum nedir? Ortak çıkarlar, amaçlar ve değerler etrafında birleşmiş gönüllü ve kolektif faaliyetler Değişken

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Sorular Cevaplar Soru 1. Halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı görevini yaparken taraflı mı olmalı? Tarafsız mı olmalı? Cevap 1. Tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı cumhur u yani milletin

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 TÜİK MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 İl Genel Meclisi Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi Üyeleri ISSN????-???? TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi :

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3545 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:1 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2 Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3 Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:4 1982 Anayasası na Göre Devletin Temel Nitelikleri

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Yeni anayasa neyi hedefliyor?

Yeni anayasa neyi hedefliyor? Yeni anayasa neyi hedefliyor? Siyasal iktidar Yeni Anayasanın yazımına kapalı kapılar ardında devam ederken, yeni anayasanın yazılma sürecine dair öğrenebildiğimiz yegâne şey, mecliste oluşturulan uzlaşma

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Temmuz2017 N201722

tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Temmuz2017 N201722 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Temmuz2017 N201722 POLİTİKA NOTU Dr. Levent Gönenç 1 Merkez Direktörü Hukuk Çalışmaları Merkezi DAR BÖLGE SEÇİM SİSTEMİ TARTIŞMALARI Basına yansıyan haberlere

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU Erol Tuncer TESAV Vakfı Başkanı 26 Ekim 2013 (Ülke Politikaları Vakfı nın düzenlediği Açık Oturum) I.TARİHÇE İki dereceli seçim sistemi: 1877 den 1943 seçimlerine kadar Tek dereceli

Detaylı

1982 REFORM YASASI SONRASI FRANSA DA YEREL YÖNETİMLER VE YEREL ÖZERKLİK ŞARTI

1982 REFORM YASASI SONRASI FRANSA DA YEREL YÖNETİMLER VE YEREL ÖZERKLİK ŞARTI 1982 REFORM YASASI SONRASI FRANSA DA YEREL YÖNETİMLER VE YEREL ÖZERKLİK ŞARTI Sabrina KAYIKÇI Giriş Fransa denince ilk akla gelen iki özellikten birisi Fransa nın üniter yapısı, diğeri ise 1982 reformu

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TÜRKİYE NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE DEMOKRASİYE AYKIRI BİR DURUM VAR MI?

TÜRKİYE NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE DEMOKRASİYE AYKIRI BİR DURUM VAR MI? TÜRKİYE NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE DEMOKRASİYE AYKIRI BİR DURUM VAR MI? DR. Nayef Bin NAHAR Katar Üniversitesi Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Faktültesi Dekanı www.wa3efoundation.net Bu makale;

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

POLICY BRIEF POLİTİKA NOTU. Vatandaş Vergisini Veriyor, Hükümet de Hesabını Verecek. Cumhuriyet Halk Partisi Araştırma, Bilim veyönetim Platformu

POLICY BRIEF POLİTİKA NOTU. Vatandaş Vergisini Veriyor, Hükümet de Hesabını Verecek. Cumhuriyet Halk Partisi Araştırma, Bilim veyönetim Platformu Cumhuriyet Halk Partisi Araştırma, Bilim veyönetim Platformu POLICY BRIEF POLİTİKA NOTU Vatandaş Vergisini Veriyor, Hükümet de Hesabını Verecek AKP Hükümeti Parlamentoya Hesap Vermekten Kaçıyor Demokrasilerde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı