WEB KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNDE İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROL ŞEMALARININ KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WEB KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNDE İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROL ŞEMALARININ KULLANIMI"

Transkript

1 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kasım 5 WEB KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNDE İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROL ŞEMALARININ KULLANIMI Mustafa Zihni TUNCA Süleyman Demirel Üniversitesi Abdullah SÜTÇÜ Süleyman Demirel Üniversitesi Özet Son yıllarda web kalitesi konusunda literatürdeki mevcut çalışmalar incelendiğinde, araştırmaların İnternet kullanıcıları veya araştırmacıların kendileri tarafından belirlenen kriterler dahilinde değerlendirildiği görülmektedir. Halbuki, İnternet te sunulan hizmetlerin başarısı mevcut web teknolojisinin etkin kullanımına bağlıdır. Bir web sitesi açısından düşünüldüğünde ilgili çeşitli sebeplerden dolayı ulaşılamadığı süreler ve dönemsel ziyaretçi sayıları gibi veriler o web sitesinin hizmet kalitesinde meydana gelebilecek tehlikeleri ortaya koyabileceği için önem taşımaktadır. Web kalitesiyle ilgili potansiyel tehlikeler, istatistiksel süreç kontrol şemalarından yararlanılarak zamanında teşhis edilerek engellenebilir. Bu çalışmada X ve R şemalarının kar amacı gütmeyen bazı uluslararası organizasyonların web sitelerinin değerlendirilmesinde kullanımı örneklendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: İstatistiksel Süreç Kontrolü, X Ve R Şemaları, Web Kalitesi, İnternet, E-Ticaret 1. GİRİŞ Son on yıl içersinde bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerin sonucunda yaygınlaşan e-ticaret kavramı çok sayıda akademik çalışmada farklı boyutlardan detaylı olarak incelenmiştir. Sanal pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin etkinliğinin arttırılması odaklı çalışmaları kapsayan Web kalitesi kavramı da özellikle son yıllarda farklı disiplinlerde çalışan akademisyenlerin ilgi odağı olmuştur. Bununla birlikte, genellikle İnternet kullanıcılarının beklentileri yada araştırmacıların önceden belirlediği kalite kriterleri temel alınarak gerçekleştirilen web kalitesi çalışmalarında gerek kullanılan değerlendirme kriterleri gerekse elde edilen sonuçlar arasında farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca mevcut çalışmalarda toplam kalite yönetimi felsefesinin önemli unsurlarından biri olan sürekli iyileştirme kavramının gözardı edilmesi önemli bir eksiklik olarak görülmektedir (Tunca ve Özaltın, 5). Yukarıda değinilen eksikliklerin gidermesi açısından bu çalışmada istatistiksel süreç kontrolü kavramının bir web kalitesi değerlendirme aracı olarak kullanımı üzerinde durulmaktadır. İstatistiksel süreç kontrolü kavramı gerek akademik çalışmalarda gerekse imalat ve hizmet endüstrilerinde sürekli kalite iyileştirme aracı olarak kullanılmaktadır. İstatisteksel süreç kontrol şemaları kullanılarak belirli bir süreçle ilgili ortaya çıkan sorunlar gecikme olmadan teşhis edilerek gerekli önlemler alınabilir. Çalışmanın ilk bölümünde; web kalitesi ile ilgili mevcut çalışmalar tartışıldıktan sonra istatistiksel süreç kontrolü ve web kalitesinin değerlendirilmesinde kullanımının sağlayacağı avantajlar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise kalite kontrol şemalarından X ve R şemalarının web sitelerinin değerlendirilmesinde kullanımı örneklendirildikten sonra elde edilen sonuçlar tartışılmış son bölümde de uygulamaya yönelik öneriler geliştirilmiştir. 2. LİTERATÜRDE WEB KALİTESİ ÇALIŞMALARI Bir web sitesi yöneticisinin elektronik hizmet kalitesini düzenli olarak geliştirme konusunda en önemli görevlerinin başında ilgili web sitesinin etkinliğini etkileyen faktörleri gözlemleyip ayırdetmek gelmektedir (Chakraborty ve diğerleri, 2). Grönroos ve diğerlerine () göre bu şekilde sağlanacak olan hizmet 561

2 M. Z. Tunca, A. Sütçü kalitesindeki artış, web sitesini etkin ve çekici kılmanın ötesinde müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarma ve o seviyede tutma konusunda da yöneticilere yardımcı olacaktır. Özellikle dijital pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin etkinliğinin artırılmasını sağlayacak faktörlerin belirlenmesi amacı ile ortaya çıkan web kalitesi çalışmaları gerek akademisyenler gerekse araştırma şirketleri tarafından farklı formatlarda sürdürülmektedir (bkz: Yoo ve Donthu, 1; Gianni ve Franceschini, 3; Kim ve diğerleri, 2). Farklı araştırma şirketleri tarafından yürütülen ticari amaçlı araştırmalar, online işletmelerin hizmet kalitelerini değerlendirmeye yönelik belli başlı kalite kriterlerinin belirlenmesini hedeflerken (Wolfinbarger ve Gily, 3), gerek ilgili değerlendirme kriterlerinin gerekse kullanılan sınıflandırma yöntemlerinin geçerliliği ve açıklığı akademik çevreler tarafından tartışma konusu olmuştur (Aladwani ve Palvia, 2). Bu yüzden de, son yıllarda bu alanda akademik çalışmaların sayısında önemli bir artış meydana gelmiştir. Literatürdeki web kalitesi konusundaki çalışmalar genel olarak iki ana grup altında toplanabilir: (1) Tüketici tarafından algılanan web kalitesinin değerlendirildiği çalışmalar, (2) İçerik analizi ile araştırmacılar tarafından değerlendirilen web kalitesi çalışmaları. Ayrıca, bu iki yöntemin bir arada kullanıldığı çalışmalar da sınırlı sayıda olmakla birlikte mevcuttur. Tüketici tarafından algılanan web kalitesi konulu çalışmalar daha çok alan araştırmalarına dayanmakta olup farklı koşullarda algılanan kalitenin de farklılıklar gösterdiği görülmektedir (Bolton ve Drew, 1991; Holbrook, 1994; Parasuraman, 1997, Zeithaml, 1988). Wolfinbarger ve Gily (3), literatürdeki kalite kriterlerinin genellikle web kalitesi ile ilgili tüm sorunları kapsayacak şekilde dikkatli bir biçimde seçilmediğini ve bunun sonucunda da web kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen ölçekler arasında önemli farklılıklar bulunduğunu belirtmektedir. Örneğin, SITEQUAL (Yoo ve Donthu, 1) modeli dört temel kalite kriteri üzerinde dururken PIRQUAL (Francis ve White, 2) modeli altı kriterden oluşmakta, WebQual (Loiacono ve diğerleri, 2) modeli ise oniki kriter içermektedir. Benzer bir şekilde, 198 lerde müşteriler tarafından algılanan hizmet kalitesini ölçmek amacıyla geliştirilen SERVQUAL modeli (Parasuraman ve diğerleri, 1985), önceleri on temel kalite kriterinden oluşurken takip eden yıllarda bu sayı ilgili yazarlar tarafından beşe indirilmiştir (Parasuraman ve diğerleri, 1988a, 1988b). Özellikle son on yıl içersinde pek çok akademisyen tarafından SERVQUAL modeli farklı endüstrilerde kullanılmak üzere uyarlanmış, son birkaç yıl içersinde ise web kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin, Yang (1), bu yöntemle web kalitesinin değerlendirilmesinde sekiz temel kalite kriteri kullanılması gerektiği sonucuna ulaşırken, Li ve diğerleri (2) ise yedi temel kriterin yeterli olduğunu ifade etmektedir. Tüketicilerin online davranışları genellikle onların kişisel özelliklerinin yanısıra içinde bulundukları ortama da bağlı olarak değiştiğinden (Nysween ve Pedersen, 2) kalite kriterlerinin de birbirlerine karşı önem dereceleri farklı araştırmalarda farklı şekillerde değerlendirilmiştir. Örneğin, SERVQUAL ı geliştiren Parasuraman ve diğerleri (1988a) güvenilirliği en önemli, empatiyi ise en az önemli kalite kriteri olarak bulurken aynı yazarlar (Zeithaml 199) daha sonraki çalışmalarında en az öneme sahip olan kalite kriterinin fiziksellik olduğunu belirtmişlerdir. İçerik analizi ise araştırma kaynağından elde edilen gerçek verileri kullanıp gerçekçi sonuçlara ulaşmayı hedefleyen bir araştırma yöntemi olup (Kolbe ve Burnett, 1991) tüketici tarafından algılanan web kalitesi çalışmalarının aksine daha çok, araştırmacılar tarafında büyük çaplı işletmelerin websitelerinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (bkz: Ghose ve Wenyu, 1998; Evans ve King, 1999; Huizingh, ; Perry ve Bodkin, ; Sheehan ve Doherty, 1; Ellinger ve diğerleri, 3; Tunca ve Ozaltin, 5). İçerik analizlerinde daha çok, genel site tasarımı, site içeriği, etkileşim, bilgi kalitesi, ve e-ticaret e hazırlık gibi kalite kriterleri üzerinde durulmaktadır. İçerik analizinin en önemli eksikliği ise kalite kriterlerinin belirlenmesindeki subjektivite olarak ifade edilmektedir. Örnek büyüklüğünün doğru olarak belirlenmesi ve kalite kriterlerinin önyargısız ve doğru olarak belirlenmesi durumunda bu yöntemin başarılı sonuç vereceği bilinmektedir (Berelson, 1952). Ayrıca, içerik analizlerinin bir diğer eksikliği de empati gibi bazı kalite kriterlerinin bu yöntemde değerlendirilememesidir. Özetle, literatürdeki web kalitesi çalışmalarının bölünmüşlüğü ve çoğunlukla farklı kalite beklentileri üzerine odaklanması (Aladwani ve Palvia, 2) sonucunda bu konuda global bir bakış açısı sağlanmaktan uzak kalınmıştır (Gianni ve Franceschini, 3). Bu yüzden de, web kalitesinin ölçülmesinde kulanılan ve birbirlerine göre önemli farklılıklar gösteren mevcut çalışmalar (Wolfinbarger ve Gily, 3) toplam kalite yönetimi felsefesinin temel unsurlarından biri olan sürekli iyileştirme kavramını da gözardı etmektedir. 3. İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROL ŞEMALARININ WEB KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANIMI İstatistiksel süreç kontrolü, çeşitli kontrol şemalarından yararlanarak, süreçte ortaya çıkan sorunları anında teşhis edip gerekli düzenlemeleri yapmaları için faydalı olan bir istatistiksel destek mekanizmasıdır (Evans ve Lindsay, 1996). İmalat sektöründe sıkça kullanılan bu sistem günümüzde hizmet endüstrisinde de sıkça kullanılmaya baçlamıştır (Guh ve diğerleri, 1999). 562

3 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kasım 5 Uygun verilerin kullanılması durumunda istatistiksel süreç kontrolü web kalitesi araştırmalarında pek çok farklı sürecin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Örneğin, sunucu yada işlem kayıtları kullanılarak günlük ziyaretler, günlük bakım ve onarım süreleri, saatlik ortalama bağlantı hızı, günlük satışlar, vs. istatistiksel süreç kontrol şemaları kullanılarak değerlendirilebilir böylece önemli sapmalar anında belirlenebilir. Örneğin; ziyaret sayısındaki beklenmeyen düşüşler anında gözlemlenerek bu düşüşlerin sebepleri araştırılabilir. İstatistiksel süreç kontrolünün mevcut web kalitesi değerlendirme araçlarına göre en büyük avantajı, değerlendirme yaparken farklı tüketici görüşlerine ve araştırmacının önyargılarına bağlı ortaya çıkan subjektivite faktörünü ortadan kaldırmasıdır. Doğrudan mevcut işlem sürecindeki sapmalar gözlenerek potansiyel sorunlar araştırılacağı için en gerçekçi değerlendirmeler bu yöntemle elde edilebilecektir. Bununla birlikte, bu yöntem sadece süreçteki sapmaları gösterdiği ve uyarma görevini üstlendiği için operasyon yöneticisinin bu uyarıları değerlendirip problemlerin kaynağını bulma ve en uygun çözüm kararını kısa zamanda verme becerisine sahip olması gerekmektedir. 4. WEB SİTELERİ ÜZERİNDE ÖRNEK UYGULAMA Bu çalışmada, farklı web sitelerine ait ziyaret istatistikleri kalite kontrol şemaları yardımıyla incelenmiştir. Online ticari faaliyet gösteren web sitelerinde görülebilecek dönemsel ziyaretçi dalgalanmalarından etkilenmemek amacıyla incelemek için ziyaretçi sayısında önemli dalgalanmalar beklenmeyen OECD, Unicef, ve WHO örgütlerinin web siteleri seçilmiştir. Gözlemler on hafta süreyle üç farklı iş gününde (Pazartesi, Çarşamba, ve Cuma) gerçekletirilip, uygulamada X ve R kalite kontrol şemalarından yararlanılmıştır. Veri olarak web sitesinden elde edilen ortalama günlük ziyaret oranları kullanılmıştır. Şekil 1 de ilgili web siteleri için oluşturulan X ve R şemaları görülmektedir. Şekil 1.a da görüldüğü üzere, OECD sitesinin X şemasında ortalama ziyaretçi sayısı 4. gözlem grubundan itibaren beş haftalık süre boyunca bir artış trendine girmektedir. Kontrol şemalarında görülen bu uzunluktaki artış ve azalış trendleri değerlendirilmesi gereken bir durum olarak kabul edildiği için ortalama ziyaretçi sayısındaki bu artış trendinin sebepleri üzerinde durulması gerekir. Gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda ilgili sitenin bant genişliğinin yetersizliği gibi muhtelif sorunlar ortaya çıkarak ziyaret trafiğinin kilitlenmesi gibi istenmeyen durumlar gelişebilir. Şekil 1.c de görüldüğü üzere ilk 4 dönem içerindeki artış trendi ve son dönemler arasındaki keskin yükselişin dışında gözlemler süreç ortalamasına yakın gelişmektedir. Unicef sitesindeki uzun süreli artış trendi ve beklenmeyen yükselişler için de ilgili site yöneticileri tarafından gerekli incelemelerin yapılarak önlemlerin alınması beklenmektedir. Son olarak Şekil 1.e de süreç ortalamasına çok yakın bir alanda dağılım gösteren WHO web sitesinin X şeması incelendiğinde verilerin gözden geçirilmesi gereken önemli bir sorun oluşturmadığı düşünülebilir. Sekil 1.a OECD web sitesi için X Semasi Sekil 1.c UNICEF web sitesi için X Semasi Sekil 1.e WHO web sitesi için X Semasi Sekil 1.b OECD web sitesi için R Semasi Sekil 1.d UNICEF web sitesi için R Semasi Sekil 1.f WHO web sitesi için R Semasi w eeks Şekil 1. OECD, UNICEF ve WHO web siteleri ziyaret verileri için X ve R şemaları Bu çalışmada temel amaç, ilgili web sitelerinin ziyaret verileri için detaylı analizler gerçekleştirmek olmayıp sadece istatistiksel süreç kontrol şemalarının bir web kalitesi değerlendirme aracı olarak kullanımını göstermektir. Detaylı bir analiz gerçekleştirebilmek ve sonuçları gerçekçi bir biçimde değerlendirilebilmek için 563

4 M. Z. Tunca, A. Sütçü ilgili sitelerden ziyaretlerle ilgili detayların tam olarak sağlanması ve muhtemel sorunların sebeplerinin site yönetimi ile ortaklaşa değerlendirilebilmesi gerekmektedir. 5. SONUÇ Her ne kadar son yıllarda web kalitesi kavramı ile ilgili çok sayıda akademik çalışma gerçekleştirilmişse de, mevcut literatürün büyük bir bölümü tüketici tarafından algılanan ya da araştırmacılar tarafından kararlaştırlan çeşitli kalite kriterleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunun sonucunda da, benzer kalite kriterlerinin farklı araştırmalarda farklı önem derecelerine sahip olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu yüzden, mevcut çalışmalarda elde edilen sonuçlardan standart oluşturacak genellemelere ulaşamak güçleşmektedir. Web kalitesini sadece kişisel kriterlere göre değerlendirmenin doğurduğu bu sakıncaların olumsuz etkilerini minimum düzeyde tutabilmek ve sürekli iyileştirme felsefesini web kalitesi çalışmalarına taşımak amacıyla bu çalışmada istatistiksel süreç kontrolü kavramının bir web kalitesi değerlendirme aracı olarak kullanımı üzerinde durulmuştur. Veri elde etme güçlükleri sebebiyle bu çalışmada sadece web sitesi ziyareti verileri kullanılarak istatistiksel süreç kontrolünün bu alanda uygulanışı örneklenmiştir. Gerekli verilere ulaşılabilmesi durumunda istatistiksel süreç kontrol şemaları web yöneticilerine diğer pek çok alanda da oldukça yardımcı bir araç halini alabilir. Örneğin, web sitesinin hizmet verdiği sunucudan (server) yada kullanılan yazılımlardan kaynaklanan sebeplerden dolayı web sitesinin sık sık erişim dışı kalması durumunda web sitesine ulaşamayan müşteriler rakip işletmelerin web sitelerine geçiş yapabilir. Bu durumu önlemek amacıyla web sitesinin günlük olarak periyodik bakım yada arıza sebebiyle ulaşılamadığı sürelerin düzenli olarak kontrol şemaları ile takip edilmesi durumunda erişim konusuda ortaya çıkabilecek istenmeyen durumlar gözlenerek gerekli önlemler (mevcut yazılım yada donanımların yenilenmesi, kapasitelerinin arttırılması, vs. gibi) en kısa zamanda alınabilecektir. Web kalitesinin ölçülmesi konusunda istatistiksel kalite kontrolünün en büyük eksikliği ise empati gibi literatürdeki insan kaynaklı bazı kriterlerin değerlendirilmesinde kullanılamamasıdır. Bu yüzden de araştırmacılara ve uygulamacılara istatistiksel süreç kontrolünü mevcut web kalitesi değerlendirme yöntemlerine bir alternatif olarak değil eşgüdümlü olarak bu yöntemlerden yararlanmaları tavsiye edilmektedir. Böylelikle, daha çok tüketicilerin algılaması ile ilgili olan ve istatistiksel süreç kontrolü ile takip edilmesi güç olan durumların alan araştırmaları vasıtasıyla değerlendirilmesi sağlanabilir. Sonuç olarak istatistiksel süreç kontrolünün başarılı olabilmesi bu yöntemden istifade edecek olan kişilere bağlıdır. Bu yöntem sadece süreçte meydana gelen sorunlar hakkında bilgi sağladığı için kontrol şemalarından elde edilen bilgilerin yorumlanması ve gerekli çözümlerin en kısa zamanda gerçekleştirilebilmesi için ilgili yöneticilere büyük görevler düşmektedir. 6. KAYNAKÇA ALADWANI, A. M., PALVIA, P. C., 2, Developing and Validating an Instrument for Measuring User- Perceived Web Quality, Information & Management, 39, BERELSON, B., 1952, Content Analysis in Communications Research, Glencoe, IL, Free Press. BOLTON, R.N., DREW, J.H., 1991, A Multistage Model of Consumers Assessments of Service Quality and Value, Journal of Consumer Research, 17, CHAKRABORTY, G., LALA, V., WARREN, D., 2, An Empirical Investigation of Antecedents of B2B Websites Effectiveness, Journal of Interactive Marketing, 16/4, ELLINGER, A. E., LYNCH, D. F., ANDZULIS, J. K., SMITH, R. J., 3, B-to-B E-commerce: A Content Analytical Assessment of Motor Carrier Websites, Journal of Business Logistics, 24/1, EVANS, J. R., KING, V. E., 1999, Business-to-Business Marketing and the World Wide Web: Planning, Managing and Assessing Web Sites, Industrial Marketing Management, 28/3, EVANS, J. R., LINDSAY, W. M., 1996, The Management and Control of Quality, West, New York, NY. FRANCIS, J. E., WHITE, L., 2, PIRQUAL? A Scale for Measuring Customer Expectations and Perceptions of Quality in Internet Retailing, 2 marketing Educators Conference: Marketing Theory & Applications, 13, GHOSE, S., WENYU, D., 1998, Interactive Functions and Their Implications on the Appeal of Internet Presence Sites, Journal of Advertising Research, 38/2, GIANNI, G., FRANCESCHINI, F., 3, A New Model to Support the Personalised Management of a Quality E-commerce Service, International Journal of Service Industry Management, 14-3, GRÖNROOS, C., HELNOMEN, F., ISONIEMI, K., LINDHOLM, M.,, TheNetOffer Model: A Case Example from the Virtual Marketplaces, Management Decision, 38-4, GUH, R. S., TANNOCK, J. D. T., O BRIEN, C., 1999, IntelliSPC: A Hybrid Intelligent Tool for On-Line Economical Statistical Process Control, Expert Systems with Applications, 17, HOLBROOK, M. B., 1994, The Nature of Customer Value: An Axiology of Services in the Consumption Experience, Rust, R. T. ve diğerleri (editörler), Service Quality: New Directions of Theory and Practice, Thousand Oaks, CA, Sage. 564

5 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kasım 5 HUIZINGH, E. K.,, The Content and Design of Web Sites: An Empirical Study, Information & Management, 37/3, KIM, W., JUBGWON, L., KWANGHEE, H., MOONKYU, L., 2, Businesses As Buildings: Metrics for Architectural Quality of Internet Businesses, Information Systems Research, 13/3, KOLBE, R. H., BURNETT, M. S., 1991, Content-Analysis Research: An Examination of Applications with Directives for Improving Research Reliability and Objectivity, Journal of Consumer Research, 18/1, LI, Y. N., TAN, K. C., XIE, M., 2, Measuring Web-Based Service Quality, Total Quality Management, 13/5, LOIACONO, E. T., WATSON, R. T., GOODHUE, D. L., 2, WEBQUAL: A Measure of Website Quality, 2 marketing Educators Conference: Marketing Theory & Applications, 13, NYSWEEN, H., PEDERSEN, P. E., 2, An Exploratory Study of Customers Perception of Company Web Sites Offering Various Interactive Applications: Moderating Effects of Customers Internet experience, Decision Support Systems, 146, PARASURAMAN, A., 1997, Reflections on Gaining Competitive Advantage Through Customer Value, Journal of the Academy of Marketing Science, 25, PARASURAMAN, A., ZEITHAML, V. A., BERRY, L. L., 1985, A Conceptual Model of Service Quality and its Implications for Further Research, Journal of Marketing, Fall, 41-. PARASURAMAN, A., ZEITHAML, V. A., BERRY, L. L., 1988a, Communications and Control Process in the Delivery of Service Quality, Journal of Marketing, April, PARASURAMAN, A., ZEITHAML, V. A., BERRY, L. L., 1988b, SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptives of Service Quality, Journal of Retailing, 64/1, PERRY, M., BODKIN, C.,, Content Analysis of Fortune 1 Company Web Sites, Corporate Communications: An International Journal, 5/2, SHEEHAN, K. B., DOHERTY, C., 1, Re-weaving the Web: Integrating Print and Online Communications, Journal of Interactive Marketing, 15/2, TUNCA, M. Z., OZALTIN, O., 5, E-business Practices of Top Turkish Manufacturing Enterprises: An Analysis of the Web Quality, Current Issues in E-Business Research, eds. van der Wiele, T., van Iwaarden, J., Williams, R. & Dale, B., 11-18, ebrn, Amsterdam, 5. WOLFINBARGER, M., GILLY, M. C., 3, etailq: Dimensionalizing, Measuring and Predicting Etail Quality, Journal of Retailing, 79, YANG, Z., 1, Consumer Perceptions of Service Quality in Internet-Based Electronic Commerce, Proceedings of the th EMAC Conference, 8-11 May, Bergen. YOO, B., DONTHU, N., 1, Developing a Scale to Measure the Perceived Quality of an Internet Shopping Site (SITEQUAL), Quarterly Journal of Electronic Commerce, 2/1, ZEITHAML, V. A., 1988, Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: A Means End Model and Synthesis of Evidence, Journal of Marketing, 52,

ALGILANAN SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİ, ALGILANAN DEĞER, HASTA TATMİNİ VE DAVRANIŞSAL NİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ALGILANAN SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİ, ALGILANAN DEĞER, HASTA TATMİNİ VE DAVRANIŞSAL NİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 1-16. ALGILANAN SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİ, ALGILANAN DEĞER, HASTA TATMİNİ VE DAVRANIŞSAL NİYET İLİŞKİLERİ

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SERVQUAL YÖNTEMİ VE BİR HİZMET İŞLETMESİNDE UYGULAMASI Doç. Dr. Zeynep FİLİZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi zfiliz@ogu.edu.tr Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI *

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI * İÇSEL PAZARLAMA BAĞLAMINDA, İÇ MÜŞTERİNİN ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN TATMİN OLMA DÜZEYİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI

Detaylı

Zeki Atıl Bulutb. A Study to Investigate the Effect of Customer Value on Customer Satisfaction, Brand Loyalty and Customer Relationship Management

Zeki Atıl Bulutb. A Study to Investigate the Effect of Customer Value on Customer Satisfaction, Brand Loyalty and Customer Relationship Management Volume 4 Number 2 2013 pp. 37-53 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Müşteri Değerinin, Müşteri Tatmini, Marka Sadakati ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesine Yönelik

Detaylı

DEĞER ZİNCİRİ (VALUE CHAIN) YÖNTEMİ İLE TÜRK TEKSTİL VE HAZIRGİYİM SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

DEĞER ZİNCİRİ (VALUE CHAIN) YÖNTEMİ İLE TÜRK TEKSTİL VE HAZIRGİYİM SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ DEĞER ZİNCİRİ (VALUE CHAIN) YÖNTEMİ İLE TÜRK TEKSTİL VE HAZIRGİYİM SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ İ. Hakkı ERASLAN* Aslı Deniz HELVACIOĞLU KUYUCU * * İsmail BAKAN*** ÖZET Değer zinciri (value chain), bir

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

BEING EVALUATED THE SUCCESS RELATED TO HUMAN RESOURCES INFORMATION SYSTEMS (HRIS) : AN APPLICATION IN SERVICE SECTOR

BEING EVALUATED THE SUCCESS RELATED TO HUMAN RESOURCES INFORMATION SYSTEMS (HRIS) : AN APPLICATION IN SERVICE SECTOR DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014 İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMLERİNE (İKBS) İLİŞKİN BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ: HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

Yetkili Servisler ve Müşteri Memnuniyeti

Yetkili Servisler ve Müşteri Memnuniyeti Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 OTOMOBİL SERVİSLERİNDEN YARARLANAN

Detaylı

Türkiye de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine Bir Araştırma

Türkiye de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 123-149 Türkiye de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine

Detaylı

KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ahmet Şenol Armağan 2501030371

Detaylı

Konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının farklılıkları ve işgücü devir hızıyla ilişkileri

Konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının farklılıkları ve işgücü devir hızıyla ilişkileri İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:42, Sayı/No:1, 2013, 61-76 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org 2013 Konaklama işletmelerinde

Detaylı

YOL AMAÇ MODELİ KAPSAMINDA ÖNDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Alptekin SÖKMEN *, Yasin BOYLU **

YOL AMAÇ MODELİ KAPSAMINDA ÖNDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Alptekin SÖKMEN *, Yasin BOYLU ** 2381 YOL AMAÇ MODELİ KAPSAMINDA ÖNDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖZET Alptekin SÖKMEN *, Yasin BOYLU ** Hizmet işletmeleri de, mal üreten diğer işletmeler gibi müşteri sürekliliği ve rekabet üstünlüğü kapsamında

Detaylı

Üst Düzey Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma

Üst Düzey Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma * ** ÖZET: Üst düzey yöneticilerin sahip olması gereken yetkinlikler hem uygulayıcılar hem de ilgili araştırmacılar için yeni bir inceleme alanı olarak kabul

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FARKLI OLMA ÜSTÜNLÜ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FARKLI OLMA ÜSTÜNLÜ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl/Volume:2 Sayı/Issue 4, s.güz 2006 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FARKLI OLMA ÜSTÜNLÜĞÜNÜN VE MÜŞTERİ SADAKATİNİN YARATTIĞI DEĞER: ISPARTA İLİNDE

Detaylı

KAYNAK TEMELLİ YAKLAŞIMDA PAZARLAMA KABİLİYETİNİN BOYUTLARI

KAYNAK TEMELLİ YAKLAŞIMDA PAZARLAMA KABİLİYETİNİN BOYUTLARI KAYAK TEMELLİ YAKLAŞIMDA PAZARLAMA KABİLİYETİİ BOYUTLARI Dr. Akın Koçak, A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr. Alper Özer, A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Ar.Gör. Eymen Gürel A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Işılay ARAS UÇ KULLANICI AÇISINDAN MİY İN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÇOK FONKSİYONLU ÜRÜNLERE KARŞI TÜKETİCİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÇOK FONKSİYONLU ÜRÜNLERE KARŞI TÜKETİCİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2014 Cilt: IX Sayı: II Özet YÜKSEK TEKNOLOJİ ÇOK FONKSİYONLU ÜRÜNLERE KARŞI TÜKETİCİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ Özcan ASİLKAN * Yalçın ALBAYRAK Okan ORAL Yüksek teknoloji

Detaylı

Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma

Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2010 Cilt:17 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma Blm. Uzm. Emre PALA Celal

Detaylı

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

Value Chain Analysis: A General Framework for Airlines

Value Chain Analysis: A General Framework for Airlines KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:16 Haziran/2009 Değer Zinciri Analizi: Havayolu İşletmeleri İçin Genel Bir Çerçeve Ferhan Kuyucak Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu Yusuf Şengür Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

THE ANTECEDENTS OF CUSTOMER LOYALTY: A STUDY IN WOMEN EMPLOYEES CONSUMPTION OF THE COSMETIC PRODUCTS

THE ANTECEDENTS OF CUSTOMER LOYALTY: A STUDY IN WOMEN EMPLOYEES CONSUMPTION OF THE COSMETIC PRODUCTS Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.407-421. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

LOJĠSTĠK DEĞER VE EK DEĞER: BĠR ODAK GRUP ÇALIġMASI

LOJĠSTĠK DEĞER VE EK DEĞER: BĠR ODAK GRUP ÇALIġMASI Ege Akademik BakıĢ / Ege Academic Review 7 (2) 2007: 645-659 LOJĠSTĠK DEĞER VE EK DEĞER: BĠR ODAK GRUP ÇALIġMASI LOGISTICS VALUE AND VALUE ADDED: A FOCUS GROUP STUDY Yrd. Doç. Dr. Murat AKYILDIZ, Çanakkale

Detaylı

YALIN ÜRETİME GEÇİŞ SÜRECİNDE DEĞER AKIŞI HARİTALAMA TEKNİĞİNİN KULLANILMASI: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

YALIN ÜRETİME GEÇİŞ SÜRECİNDE DEĞER AKIŞI HARİTALAMA TEKNİĞİNİN KULLANILMASI: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı: 9 Bahar 2006/1 s.47-59 YALIN ÜRETİME GEÇİŞ SÜRECİNDE DEĞER AKIŞI HARİTALAMA TEKNİĞİNİN KULLANILMASI: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Semra

Detaylı

TURİZM İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MANAVGAT BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MANAVGAT BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.379-402. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR İsmail BAKAN H.Seçil FETTAHLIOĞLU A.Melih EYİTMİŞ ÖZET Günümüzde dış kaynaklardan yararlanma,

Detaylı