WEB KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNDE İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROL ŞEMALARININ KULLANIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WEB KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNDE İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROL ŞEMALARININ KULLANIMI"

Transkript

1 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kasım 5 WEB KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNDE İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROL ŞEMALARININ KULLANIMI Mustafa Zihni TUNCA Süleyman Demirel Üniversitesi Abdullah SÜTÇÜ Süleyman Demirel Üniversitesi Özet Son yıllarda web kalitesi konusunda literatürdeki mevcut çalışmalar incelendiğinde, araştırmaların İnternet kullanıcıları veya araştırmacıların kendileri tarafından belirlenen kriterler dahilinde değerlendirildiği görülmektedir. Halbuki, İnternet te sunulan hizmetlerin başarısı mevcut web teknolojisinin etkin kullanımına bağlıdır. Bir web sitesi açısından düşünüldüğünde ilgili çeşitli sebeplerden dolayı ulaşılamadığı süreler ve dönemsel ziyaretçi sayıları gibi veriler o web sitesinin hizmet kalitesinde meydana gelebilecek tehlikeleri ortaya koyabileceği için önem taşımaktadır. Web kalitesiyle ilgili potansiyel tehlikeler, istatistiksel süreç kontrol şemalarından yararlanılarak zamanında teşhis edilerek engellenebilir. Bu çalışmada X ve R şemalarının kar amacı gütmeyen bazı uluslararası organizasyonların web sitelerinin değerlendirilmesinde kullanımı örneklendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: İstatistiksel Süreç Kontrolü, X Ve R Şemaları, Web Kalitesi, İnternet, E-Ticaret 1. GİRİŞ Son on yıl içersinde bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerin sonucunda yaygınlaşan e-ticaret kavramı çok sayıda akademik çalışmada farklı boyutlardan detaylı olarak incelenmiştir. Sanal pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin etkinliğinin arttırılması odaklı çalışmaları kapsayan Web kalitesi kavramı da özellikle son yıllarda farklı disiplinlerde çalışan akademisyenlerin ilgi odağı olmuştur. Bununla birlikte, genellikle İnternet kullanıcılarının beklentileri yada araştırmacıların önceden belirlediği kalite kriterleri temel alınarak gerçekleştirilen web kalitesi çalışmalarında gerek kullanılan değerlendirme kriterleri gerekse elde edilen sonuçlar arasında farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca mevcut çalışmalarda toplam kalite yönetimi felsefesinin önemli unsurlarından biri olan sürekli iyileştirme kavramının gözardı edilmesi önemli bir eksiklik olarak görülmektedir (Tunca ve Özaltın, 5). Yukarıda değinilen eksikliklerin gidermesi açısından bu çalışmada istatistiksel süreç kontrolü kavramının bir web kalitesi değerlendirme aracı olarak kullanımı üzerinde durulmaktadır. İstatistiksel süreç kontrolü kavramı gerek akademik çalışmalarda gerekse imalat ve hizmet endüstrilerinde sürekli kalite iyileştirme aracı olarak kullanılmaktadır. İstatisteksel süreç kontrol şemaları kullanılarak belirli bir süreçle ilgili ortaya çıkan sorunlar gecikme olmadan teşhis edilerek gerekli önlemler alınabilir. Çalışmanın ilk bölümünde; web kalitesi ile ilgili mevcut çalışmalar tartışıldıktan sonra istatistiksel süreç kontrolü ve web kalitesinin değerlendirilmesinde kullanımının sağlayacağı avantajlar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise kalite kontrol şemalarından X ve R şemalarının web sitelerinin değerlendirilmesinde kullanımı örneklendirildikten sonra elde edilen sonuçlar tartışılmış son bölümde de uygulamaya yönelik öneriler geliştirilmiştir. 2. LİTERATÜRDE WEB KALİTESİ ÇALIŞMALARI Bir web sitesi yöneticisinin elektronik hizmet kalitesini düzenli olarak geliştirme konusunda en önemli görevlerinin başında ilgili web sitesinin etkinliğini etkileyen faktörleri gözlemleyip ayırdetmek gelmektedir (Chakraborty ve diğerleri, 2). Grönroos ve diğerlerine () göre bu şekilde sağlanacak olan hizmet 561

2 M. Z. Tunca, A. Sütçü kalitesindeki artış, web sitesini etkin ve çekici kılmanın ötesinde müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarma ve o seviyede tutma konusunda da yöneticilere yardımcı olacaktır. Özellikle dijital pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin etkinliğinin artırılmasını sağlayacak faktörlerin belirlenmesi amacı ile ortaya çıkan web kalitesi çalışmaları gerek akademisyenler gerekse araştırma şirketleri tarafından farklı formatlarda sürdürülmektedir (bkz: Yoo ve Donthu, 1; Gianni ve Franceschini, 3; Kim ve diğerleri, 2). Farklı araştırma şirketleri tarafından yürütülen ticari amaçlı araştırmalar, online işletmelerin hizmet kalitelerini değerlendirmeye yönelik belli başlı kalite kriterlerinin belirlenmesini hedeflerken (Wolfinbarger ve Gily, 3), gerek ilgili değerlendirme kriterlerinin gerekse kullanılan sınıflandırma yöntemlerinin geçerliliği ve açıklığı akademik çevreler tarafından tartışma konusu olmuştur (Aladwani ve Palvia, 2). Bu yüzden de, son yıllarda bu alanda akademik çalışmaların sayısında önemli bir artış meydana gelmiştir. Literatürdeki web kalitesi konusundaki çalışmalar genel olarak iki ana grup altında toplanabilir: (1) Tüketici tarafından algılanan web kalitesinin değerlendirildiği çalışmalar, (2) İçerik analizi ile araştırmacılar tarafından değerlendirilen web kalitesi çalışmaları. Ayrıca, bu iki yöntemin bir arada kullanıldığı çalışmalar da sınırlı sayıda olmakla birlikte mevcuttur. Tüketici tarafından algılanan web kalitesi konulu çalışmalar daha çok alan araştırmalarına dayanmakta olup farklı koşullarda algılanan kalitenin de farklılıklar gösterdiği görülmektedir (Bolton ve Drew, 1991; Holbrook, 1994; Parasuraman, 1997, Zeithaml, 1988). Wolfinbarger ve Gily (3), literatürdeki kalite kriterlerinin genellikle web kalitesi ile ilgili tüm sorunları kapsayacak şekilde dikkatli bir biçimde seçilmediğini ve bunun sonucunda da web kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen ölçekler arasında önemli farklılıklar bulunduğunu belirtmektedir. Örneğin, SITEQUAL (Yoo ve Donthu, 1) modeli dört temel kalite kriteri üzerinde dururken PIRQUAL (Francis ve White, 2) modeli altı kriterden oluşmakta, WebQual (Loiacono ve diğerleri, 2) modeli ise oniki kriter içermektedir. Benzer bir şekilde, 198 lerde müşteriler tarafından algılanan hizmet kalitesini ölçmek amacıyla geliştirilen SERVQUAL modeli (Parasuraman ve diğerleri, 1985), önceleri on temel kalite kriterinden oluşurken takip eden yıllarda bu sayı ilgili yazarlar tarafından beşe indirilmiştir (Parasuraman ve diğerleri, 1988a, 1988b). Özellikle son on yıl içersinde pek çok akademisyen tarafından SERVQUAL modeli farklı endüstrilerde kullanılmak üzere uyarlanmış, son birkaç yıl içersinde ise web kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin, Yang (1), bu yöntemle web kalitesinin değerlendirilmesinde sekiz temel kalite kriteri kullanılması gerektiği sonucuna ulaşırken, Li ve diğerleri (2) ise yedi temel kriterin yeterli olduğunu ifade etmektedir. Tüketicilerin online davranışları genellikle onların kişisel özelliklerinin yanısıra içinde bulundukları ortama da bağlı olarak değiştiğinden (Nysween ve Pedersen, 2) kalite kriterlerinin de birbirlerine karşı önem dereceleri farklı araştırmalarda farklı şekillerde değerlendirilmiştir. Örneğin, SERVQUAL ı geliştiren Parasuraman ve diğerleri (1988a) güvenilirliği en önemli, empatiyi ise en az önemli kalite kriteri olarak bulurken aynı yazarlar (Zeithaml 199) daha sonraki çalışmalarında en az öneme sahip olan kalite kriterinin fiziksellik olduğunu belirtmişlerdir. İçerik analizi ise araştırma kaynağından elde edilen gerçek verileri kullanıp gerçekçi sonuçlara ulaşmayı hedefleyen bir araştırma yöntemi olup (Kolbe ve Burnett, 1991) tüketici tarafından algılanan web kalitesi çalışmalarının aksine daha çok, araştırmacılar tarafında büyük çaplı işletmelerin websitelerinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (bkz: Ghose ve Wenyu, 1998; Evans ve King, 1999; Huizingh, ; Perry ve Bodkin, ; Sheehan ve Doherty, 1; Ellinger ve diğerleri, 3; Tunca ve Ozaltin, 5). İçerik analizlerinde daha çok, genel site tasarımı, site içeriği, etkileşim, bilgi kalitesi, ve e-ticaret e hazırlık gibi kalite kriterleri üzerinde durulmaktadır. İçerik analizinin en önemli eksikliği ise kalite kriterlerinin belirlenmesindeki subjektivite olarak ifade edilmektedir. Örnek büyüklüğünün doğru olarak belirlenmesi ve kalite kriterlerinin önyargısız ve doğru olarak belirlenmesi durumunda bu yöntemin başarılı sonuç vereceği bilinmektedir (Berelson, 1952). Ayrıca, içerik analizlerinin bir diğer eksikliği de empati gibi bazı kalite kriterlerinin bu yöntemde değerlendirilememesidir. Özetle, literatürdeki web kalitesi çalışmalarının bölünmüşlüğü ve çoğunlukla farklı kalite beklentileri üzerine odaklanması (Aladwani ve Palvia, 2) sonucunda bu konuda global bir bakış açısı sağlanmaktan uzak kalınmıştır (Gianni ve Franceschini, 3). Bu yüzden de, web kalitesinin ölçülmesinde kulanılan ve birbirlerine göre önemli farklılıklar gösteren mevcut çalışmalar (Wolfinbarger ve Gily, 3) toplam kalite yönetimi felsefesinin temel unsurlarından biri olan sürekli iyileştirme kavramını da gözardı etmektedir. 3. İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROL ŞEMALARININ WEB KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANIMI İstatistiksel süreç kontrolü, çeşitli kontrol şemalarından yararlanarak, süreçte ortaya çıkan sorunları anında teşhis edip gerekli düzenlemeleri yapmaları için faydalı olan bir istatistiksel destek mekanizmasıdır (Evans ve Lindsay, 1996). İmalat sektöründe sıkça kullanılan bu sistem günümüzde hizmet endüstrisinde de sıkça kullanılmaya baçlamıştır (Guh ve diğerleri, 1999). 562

3 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kasım 5 Uygun verilerin kullanılması durumunda istatistiksel süreç kontrolü web kalitesi araştırmalarında pek çok farklı sürecin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Örneğin, sunucu yada işlem kayıtları kullanılarak günlük ziyaretler, günlük bakım ve onarım süreleri, saatlik ortalama bağlantı hızı, günlük satışlar, vs. istatistiksel süreç kontrol şemaları kullanılarak değerlendirilebilir böylece önemli sapmalar anında belirlenebilir. Örneğin; ziyaret sayısındaki beklenmeyen düşüşler anında gözlemlenerek bu düşüşlerin sebepleri araştırılabilir. İstatistiksel süreç kontrolünün mevcut web kalitesi değerlendirme araçlarına göre en büyük avantajı, değerlendirme yaparken farklı tüketici görüşlerine ve araştırmacının önyargılarına bağlı ortaya çıkan subjektivite faktörünü ortadan kaldırmasıdır. Doğrudan mevcut işlem sürecindeki sapmalar gözlenerek potansiyel sorunlar araştırılacağı için en gerçekçi değerlendirmeler bu yöntemle elde edilebilecektir. Bununla birlikte, bu yöntem sadece süreçteki sapmaları gösterdiği ve uyarma görevini üstlendiği için operasyon yöneticisinin bu uyarıları değerlendirip problemlerin kaynağını bulma ve en uygun çözüm kararını kısa zamanda verme becerisine sahip olması gerekmektedir. 4. WEB SİTELERİ ÜZERİNDE ÖRNEK UYGULAMA Bu çalışmada, farklı web sitelerine ait ziyaret istatistikleri kalite kontrol şemaları yardımıyla incelenmiştir. Online ticari faaliyet gösteren web sitelerinde görülebilecek dönemsel ziyaretçi dalgalanmalarından etkilenmemek amacıyla incelemek için ziyaretçi sayısında önemli dalgalanmalar beklenmeyen OECD, Unicef, ve WHO örgütlerinin web siteleri seçilmiştir. Gözlemler on hafta süreyle üç farklı iş gününde (Pazartesi, Çarşamba, ve Cuma) gerçekletirilip, uygulamada X ve R kalite kontrol şemalarından yararlanılmıştır. Veri olarak web sitesinden elde edilen ortalama günlük ziyaret oranları kullanılmıştır. Şekil 1 de ilgili web siteleri için oluşturulan X ve R şemaları görülmektedir. Şekil 1.a da görüldüğü üzere, OECD sitesinin X şemasında ortalama ziyaretçi sayısı 4. gözlem grubundan itibaren beş haftalık süre boyunca bir artış trendine girmektedir. Kontrol şemalarında görülen bu uzunluktaki artış ve azalış trendleri değerlendirilmesi gereken bir durum olarak kabul edildiği için ortalama ziyaretçi sayısındaki bu artış trendinin sebepleri üzerinde durulması gerekir. Gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda ilgili sitenin bant genişliğinin yetersizliği gibi muhtelif sorunlar ortaya çıkarak ziyaret trafiğinin kilitlenmesi gibi istenmeyen durumlar gelişebilir. Şekil 1.c de görüldüğü üzere ilk 4 dönem içerindeki artış trendi ve son dönemler arasındaki keskin yükselişin dışında gözlemler süreç ortalamasına yakın gelişmektedir. Unicef sitesindeki uzun süreli artış trendi ve beklenmeyen yükselişler için de ilgili site yöneticileri tarafından gerekli incelemelerin yapılarak önlemlerin alınması beklenmektedir. Son olarak Şekil 1.e de süreç ortalamasına çok yakın bir alanda dağılım gösteren WHO web sitesinin X şeması incelendiğinde verilerin gözden geçirilmesi gereken önemli bir sorun oluşturmadığı düşünülebilir. Sekil 1.a OECD web sitesi için X Semasi Sekil 1.c UNICEF web sitesi için X Semasi Sekil 1.e WHO web sitesi için X Semasi Sekil 1.b OECD web sitesi için R Semasi Sekil 1.d UNICEF web sitesi için R Semasi Sekil 1.f WHO web sitesi için R Semasi w eeks Şekil 1. OECD, UNICEF ve WHO web siteleri ziyaret verileri için X ve R şemaları Bu çalışmada temel amaç, ilgili web sitelerinin ziyaret verileri için detaylı analizler gerçekleştirmek olmayıp sadece istatistiksel süreç kontrol şemalarının bir web kalitesi değerlendirme aracı olarak kullanımını göstermektir. Detaylı bir analiz gerçekleştirebilmek ve sonuçları gerçekçi bir biçimde değerlendirilebilmek için 563

4 M. Z. Tunca, A. Sütçü ilgili sitelerden ziyaretlerle ilgili detayların tam olarak sağlanması ve muhtemel sorunların sebeplerinin site yönetimi ile ortaklaşa değerlendirilebilmesi gerekmektedir. 5. SONUÇ Her ne kadar son yıllarda web kalitesi kavramı ile ilgili çok sayıda akademik çalışma gerçekleştirilmişse de, mevcut literatürün büyük bir bölümü tüketici tarafından algılanan ya da araştırmacılar tarafından kararlaştırlan çeşitli kalite kriterleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunun sonucunda da, benzer kalite kriterlerinin farklı araştırmalarda farklı önem derecelerine sahip olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu yüzden, mevcut çalışmalarda elde edilen sonuçlardan standart oluşturacak genellemelere ulaşamak güçleşmektedir. Web kalitesini sadece kişisel kriterlere göre değerlendirmenin doğurduğu bu sakıncaların olumsuz etkilerini minimum düzeyde tutabilmek ve sürekli iyileştirme felsefesini web kalitesi çalışmalarına taşımak amacıyla bu çalışmada istatistiksel süreç kontrolü kavramının bir web kalitesi değerlendirme aracı olarak kullanımı üzerinde durulmuştur. Veri elde etme güçlükleri sebebiyle bu çalışmada sadece web sitesi ziyareti verileri kullanılarak istatistiksel süreç kontrolünün bu alanda uygulanışı örneklenmiştir. Gerekli verilere ulaşılabilmesi durumunda istatistiksel süreç kontrol şemaları web yöneticilerine diğer pek çok alanda da oldukça yardımcı bir araç halini alabilir. Örneğin, web sitesinin hizmet verdiği sunucudan (server) yada kullanılan yazılımlardan kaynaklanan sebeplerden dolayı web sitesinin sık sık erişim dışı kalması durumunda web sitesine ulaşamayan müşteriler rakip işletmelerin web sitelerine geçiş yapabilir. Bu durumu önlemek amacıyla web sitesinin günlük olarak periyodik bakım yada arıza sebebiyle ulaşılamadığı sürelerin düzenli olarak kontrol şemaları ile takip edilmesi durumunda erişim konusuda ortaya çıkabilecek istenmeyen durumlar gözlenerek gerekli önlemler (mevcut yazılım yada donanımların yenilenmesi, kapasitelerinin arttırılması, vs. gibi) en kısa zamanda alınabilecektir. Web kalitesinin ölçülmesi konusunda istatistiksel kalite kontrolünün en büyük eksikliği ise empati gibi literatürdeki insan kaynaklı bazı kriterlerin değerlendirilmesinde kullanılamamasıdır. Bu yüzden de araştırmacılara ve uygulamacılara istatistiksel süreç kontrolünü mevcut web kalitesi değerlendirme yöntemlerine bir alternatif olarak değil eşgüdümlü olarak bu yöntemlerden yararlanmaları tavsiye edilmektedir. Böylelikle, daha çok tüketicilerin algılaması ile ilgili olan ve istatistiksel süreç kontrolü ile takip edilmesi güç olan durumların alan araştırmaları vasıtasıyla değerlendirilmesi sağlanabilir. Sonuç olarak istatistiksel süreç kontrolünün başarılı olabilmesi bu yöntemden istifade edecek olan kişilere bağlıdır. Bu yöntem sadece süreçte meydana gelen sorunlar hakkında bilgi sağladığı için kontrol şemalarından elde edilen bilgilerin yorumlanması ve gerekli çözümlerin en kısa zamanda gerçekleştirilebilmesi için ilgili yöneticilere büyük görevler düşmektedir. 6. KAYNAKÇA ALADWANI, A. M., PALVIA, P. C., 2, Developing and Validating an Instrument for Measuring User- Perceived Web Quality, Information & Management, 39, BERELSON, B., 1952, Content Analysis in Communications Research, Glencoe, IL, Free Press. BOLTON, R.N., DREW, J.H., 1991, A Multistage Model of Consumers Assessments of Service Quality and Value, Journal of Consumer Research, 17, CHAKRABORTY, G., LALA, V., WARREN, D., 2, An Empirical Investigation of Antecedents of B2B Websites Effectiveness, Journal of Interactive Marketing, 16/4, ELLINGER, A. E., LYNCH, D. F., ANDZULIS, J. K., SMITH, R. J., 3, B-to-B E-commerce: A Content Analytical Assessment of Motor Carrier Websites, Journal of Business Logistics, 24/1, EVANS, J. R., KING, V. E., 1999, Business-to-Business Marketing and the World Wide Web: Planning, Managing and Assessing Web Sites, Industrial Marketing Management, 28/3, EVANS, J. R., LINDSAY, W. M., 1996, The Management and Control of Quality, West, New York, NY. FRANCIS, J. E., WHITE, L., 2, PIRQUAL? A Scale for Measuring Customer Expectations and Perceptions of Quality in Internet Retailing, 2 marketing Educators Conference: Marketing Theory & Applications, 13, GHOSE, S., WENYU, D., 1998, Interactive Functions and Their Implications on the Appeal of Internet Presence Sites, Journal of Advertising Research, 38/2, GIANNI, G., FRANCESCHINI, F., 3, A New Model to Support the Personalised Management of a Quality E-commerce Service, International Journal of Service Industry Management, 14-3, GRÖNROOS, C., HELNOMEN, F., ISONIEMI, K., LINDHOLM, M.,, TheNetOffer Model: A Case Example from the Virtual Marketplaces, Management Decision, 38-4, GUH, R. S., TANNOCK, J. D. T., O BRIEN, C., 1999, IntelliSPC: A Hybrid Intelligent Tool for On-Line Economical Statistical Process Control, Expert Systems with Applications, 17, HOLBROOK, M. B., 1994, The Nature of Customer Value: An Axiology of Services in the Consumption Experience, Rust, R. T. ve diğerleri (editörler), Service Quality: New Directions of Theory and Practice, Thousand Oaks, CA, Sage. 564

5 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kasım 5 HUIZINGH, E. K.,, The Content and Design of Web Sites: An Empirical Study, Information & Management, 37/3, KIM, W., JUBGWON, L., KWANGHEE, H., MOONKYU, L., 2, Businesses As Buildings: Metrics for Architectural Quality of Internet Businesses, Information Systems Research, 13/3, KOLBE, R. H., BURNETT, M. S., 1991, Content-Analysis Research: An Examination of Applications with Directives for Improving Research Reliability and Objectivity, Journal of Consumer Research, 18/1, LI, Y. N., TAN, K. C., XIE, M., 2, Measuring Web-Based Service Quality, Total Quality Management, 13/5, LOIACONO, E. T., WATSON, R. T., GOODHUE, D. L., 2, WEBQUAL: A Measure of Website Quality, 2 marketing Educators Conference: Marketing Theory & Applications, 13, NYSWEEN, H., PEDERSEN, P. E., 2, An Exploratory Study of Customers Perception of Company Web Sites Offering Various Interactive Applications: Moderating Effects of Customers Internet experience, Decision Support Systems, 146, PARASURAMAN, A., 1997, Reflections on Gaining Competitive Advantage Through Customer Value, Journal of the Academy of Marketing Science, 25, PARASURAMAN, A., ZEITHAML, V. A., BERRY, L. L., 1985, A Conceptual Model of Service Quality and its Implications for Further Research, Journal of Marketing, Fall, 41-. PARASURAMAN, A., ZEITHAML, V. A., BERRY, L. L., 1988a, Communications and Control Process in the Delivery of Service Quality, Journal of Marketing, April, PARASURAMAN, A., ZEITHAML, V. A., BERRY, L. L., 1988b, SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptives of Service Quality, Journal of Retailing, 64/1, PERRY, M., BODKIN, C.,, Content Analysis of Fortune 1 Company Web Sites, Corporate Communications: An International Journal, 5/2, SHEEHAN, K. B., DOHERTY, C., 1, Re-weaving the Web: Integrating Print and Online Communications, Journal of Interactive Marketing, 15/2, TUNCA, M. Z., OZALTIN, O., 5, E-business Practices of Top Turkish Manufacturing Enterprises: An Analysis of the Web Quality, Current Issues in E-Business Research, eds. van der Wiele, T., van Iwaarden, J., Williams, R. & Dale, B., 11-18, ebrn, Amsterdam, 5. WOLFINBARGER, M., GILLY, M. C., 3, etailq: Dimensionalizing, Measuring and Predicting Etail Quality, Journal of Retailing, 79, YANG, Z., 1, Consumer Perceptions of Service Quality in Internet-Based Electronic Commerce, Proceedings of the th EMAC Conference, 8-11 May, Bergen. YOO, B., DONTHU, N., 1, Developing a Scale to Measure the Perceived Quality of an Internet Shopping Site (SITEQUAL), Quarterly Journal of Electronic Commerce, 2/1, ZEITHAML, V. A., 1988, Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: A Means End Model and Synthesis of Evidence, Journal of Marketing, 52,

BİREYSEL MÜŞTERİLER TARAFINDAN ALGILANAN ELEKTRONİK HİZMET KALİTESİ PERCEIVED ELECTRONIC SERVICE QUALITY BY INDIVIDUAL CUSTOMERS

BİREYSEL MÜŞTERİLER TARAFINDAN ALGILANAN ELEKTRONİK HİZMET KALİTESİ PERCEIVED ELECTRONIC SERVICE QUALITY BY INDIVIDUAL CUSTOMERS ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 129 152 (2008) BİREYSEL MÜŞTERİLER TARAFINDAN ALGILANAN ELEKTRONİK HİZMET KALİTESİ Yrd.

Detaylı

Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SERVQUAL YÖNTEMİ VE BİR HİZMET İŞLETMESİNDE UYGULAMASI Doç. Dr. Zeynep FİLİZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi zfiliz@ogu.edu.tr Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

LOJİSTİK HİZMET KALİTESİ İLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİ: E-TİCARET ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

LOJİSTİK HİZMET KALİTESİ İLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİ: E-TİCARET ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2014 Summer Issue:7 LOJİSTİK HİZMET KALİTESİ İLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİ: ETİCARET ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Dr. Mustafa KARADENİZ 1 Muhittin IŞIK 2 ÖZET Son yıllarda internet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

Toplu Taşıma Hizmetlerinin Değerlendirilmesinde Akıllı Kart Verilerinin Kullanımı

Toplu Taşıma Hizmetlerinin Değerlendirilmesinde Akıllı Kart Verilerinin Kullanımı Toplu Taşıma Hizmetlerinin Değerlendirilmesinde Akıllı Kart Verilerinin Kullanımı Ali Rıza FİRUZAN Engin YILDIZTEPE Ümit KUVVETLİ Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik Bölümü AB2015, Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülmüş BÖRÜHAN Doğum Tarihi: 2 EKİM 1983 Ünvanı: Araştırma Görevlisi, Doktor E-Mail: gulmus.boruhan@yasar.edu.tr; gulmusboruhan@gmail.com Öğrenim Durumu:

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Maliyetleri Hizmet Kalitesi ve Müşterinin Kalite Algısı Kalite Yönetim Sistemi KALİTE MALİYETLERİ Kalite maliyetleri meydana gelebilecek hataları

Detaylı

Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi

Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi Özet Dr. Sevgi Özkan ve Prof. Dr Semih Bilgen Enformatik Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Tel: (312) 210 3796 e-posta:

Detaylı

Kamu Ve Özel Banka Müşterilerinin. Değerlendirilmesi: Bir Alan Araştırması

Kamu Ve Özel Banka Müşterilerinin. Değerlendirilmesi: Bir Alan Araştırması Kamu Ve Özel : Bir Alan Araştırması Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi oguz@kku.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi makbolat@sakarya.edu.tr

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Servqual Beklenti Anketinde Geçmiş Deneyim Sorgulanmalı Mıdır? Should Past Experience Be Questioned in Servqual Expectation Survey? Çetin

Detaylı

Veri Ambarından Veri Madenciliğine

Veri Ambarından Veri Madenciliğine Veri Ambarından Veri Madenciliğine Yrd. Doç. Dr. Ömer Utku Erzengin 1, Uzman Emine Çetin Teke 2, İstatistikçi Nurzen Üzümcü 3 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 2

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

Bulut Bilişim. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri

Bulut Bilişim. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri Bulut Bilişim Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri Ediz TÜRKOĞLU 05-07-8509 Özlem GÜRSES 05-07-8496 Savaş YILDIZ 05-07-8569 Umut BENZER 05-06-7670 İ çerik İçerik...2 Bulut Bilişim Nedir?...3

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

K U L L A N I M B İLGİLERİ

K U L L A N I M B İLGİLERİ T Ü R K Ç E C O M P U TER SYSTE M U S A B I L I TY QU E S T I O N N A IRE S H O RT VERSIO N (T- C S U Q - S V ) A N K E Tİ K U L L A N I M B İLGİLERİ DOÇ.DR. OGUZHAN ERDINC I S T A N B U L, 2 0 1 5 GENEL

Detaylı

Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ

Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi 1993-1997 Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İnternet Sitelerinin Kalite Boyutlarının Değerlendirilmesi. Evaluation Of Quality Dimensions Of Web Sites

İnternet Sitelerinin Kalite Boyutlarının Değerlendirilmesi. Evaluation Of Quality Dimensions Of Web Sites İnternet Sitelerinin Kalite Boyutlarının Değerlendirilmesi Evaluation Of Quality Dimensions Of Web Sites Yrd.Doç.Dr. Hilmi YÜKSEL* Öz: Bu çalışmada, internet sitelerinin kalitesini etkileyen faktörler

Detaylı

KULLANILABİLİRLİK TESTLERİ VE UYGULAMALARI

KULLANILABİLİRLİK TESTLERİ VE UYGULAMALARI 6 İnternet sitelerinin kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp karşılamadığının ve sitenin kullanılabilirliğinin ölçülmesi amacıyla kullanılabilirlik testleri uygulanmaktadır. Kullanılabilirlik

Detaylı

Yaşar Tonta, İrem Soydal

Yaşar Tonta, İrem Soydal Yaşar Tonta, İrem Soydal Giriş: Web bilgi sistemi kavramı Algılanan hizmet kalitesi Geleneksel ve web hizmet kalitesi boyutları Araştırmanın amacı ve yöntem Quadrant ve boşluk analizi bulguları Sonuç Web

Detaylı

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 2009, 97-117 E-PERAKENDECİLİKDE E-HİZMET KALİTESİ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ SADAKATİ İLİŞKİSİ: İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Burcu

Detaylı

E-HİZMET MÜŞTERİLERİ ARASINDA E-HİZMET KALİTE BOYUTLARINI ALGILAMADA OLUŞAN FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ

E-HİZMET MÜŞTERİLERİ ARASINDA E-HİZMET KALİTE BOYUTLARINI ALGILAMADA OLUŞAN FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ E-HİZMET MÜŞTERİLERİ ARASINDA E-HİZMET KALİTE BOYUTLARINI ALGILAMADA OLUŞAN FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Bülent BAŞARAN Bilecik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.)

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Dilek Sağlık Özçam 2. Doğum Tarihi: 06.04.1966 3. Ünvanı: Yrd.Doçent.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Gıda Müh. ODTÜ 1989 Y. Lisans (MBA) İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

Windows Live ID ve parolanızı giriniz.

Windows Live ID ve parolanızı giriniz. Ücretsiz Deneme Hesabı Oluşturma ve Temel Özelliklerin Kullanım Kılavuzu Bilgi girilmesi gerekli alanlar Kişisel bilgi içeren alanlar http://www.windowsazure.com/tr-tr/pricing/free-trial/ adresine gidiniz

Detaylı

SANAL PERAKENDECİLİK ETİĞİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ

SANAL PERAKENDECİLİK ETİĞİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ Copyright UPK 13 Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, 25-29 Ekim 2008, Nevşehir, Türkiye SANAL PERAKENDECİLİK ETİĞİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır. REKLAMCILIK BÖLÜMÜ Reklamcılık Bölümü nde Yandal yapmak isteyen öğrenciler kendi bölüm müfredatlarına ek olarak 18 kredi ders yükünü tamamlamak zorundadır. Advertising Strategy / Reklam Stratejisi ve Advertising

Detaylı

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi TR-06590 Cebeci, Ankara Tel.: (0312) 319 77 20 den 340 Faks: (0312) 319 77 36 E-posta: kibritci@dialup.ankara.edu.tr URL: http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/

Detaylı

SERVQUAL BEKLENTİ ANKETİNDE GEÇMİŞ DENEYİM SORGULANMALI MIDIR? 1

SERVQUAL BEKLENTİ ANKETİNDE GEÇMİŞ DENEYİM SORGULANMALI MIDIR? 1 (Araştırma) SERVQUAL BEKLENTİ ANKETİNDE GEÇMİŞ DENEYİM SORGULANMALI MIDIR? 1 Çetin KALBURAN 2 Murat KANTAR 3, 6 Mustafa Atahan YILMAZ 4 Selçuk Burak HAŞILOĞLU 5 ÖZ Beklenen hizmet, algılanan hizmet kalitesinin

Detaylı

Web Server Sunucu Loglarının K-Komşu Algoritması ile İ ncelenmesi

Web Server Sunucu Loglarının K-Komşu Algoritması ile İ ncelenmesi Web Server Sunucu Loglarının K-Komşu Algoritması ile İ ncelenmesi İçindekiler 1 Özet... 2 2 Giriş... 3 3 Uygulama... 4 4 Sonuçlar... 6 1 1 Özet Web sunucu logları üzerinde veri madenciliği yapmanın temel

Detaylı

e-iş ve e-ticaret TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ

e-iş ve e-ticaret TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ e-iş ve e-ticaret TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ Hafta 10-11 Yrd. Doç. Dr. Levent ÇALLI Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa DALCI *, Özge ALÇAM*, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU*, Feride ERDAL* * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ Yasin DEMİRCAN, Vedat AYAN Tekışık Anadolu Lisesi, GİRESUN Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

Eğitim Semineri Araştırmacının Alet Kutusu: Mendeley

Eğitim Semineri Araştırmacının Alet Kutusu: Mendeley Eğitim Semineri Araştırmacının Alet Kutusu: Mendeley Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin Mutlu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Akademik çalışma yaparken literatür taraması temel bir işlemdir. Her akademisyenin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ulaştırma ve Lojistik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Sanal Mağazacılıkta E-Hizmet Kalitesinin E-Sadakate Etkisi

Sanal Mağazacılıkta E-Hizmet Kalitesinin E-Sadakate Etkisi İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi Cilt 5, Sayı 1, 2017, ss.48-59 ISSN:2147-804X http://www.isletmeiktisat.com Sanal Mağazacılıkta E-Hizmet Kalitesinin E-Sadakate Etkisi Murat AKIN Ömer Halisdemir

Detaylı

ELEKTRONĐK SATINALMADA WEB SĐTESĐ ÖZELLĐKLERĐNĐN BĐLĐŞSEL ÇELĐŞKĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐ

ELEKTRONĐK SATINALMADA WEB SĐTESĐ ÖZELLĐKLERĐNĐN BĐLĐŞSEL ÇELĐŞKĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TURĐZM ĐŞLETMECĐLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI TUR-YL-2011-0003 ELEKTRONĐK SATINALMADA WEB SĐTESĐ ÖZELLĐKLERĐNĐN BĐLĐŞSEL ÇELĐŞKĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐ HAZIRLAYAN

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

DİJİTAL & SOSYAL MEDYA NIN GELENEKSEL MEDYA YA GÖRE AVANTAJLARI

DİJİTAL & SOSYAL MEDYA NIN GELENEKSEL MEDYA YA GÖRE AVANTAJLARI Düzen Değişti HAMİNNE DİJİTAL MEDYA & SOSYAL AĞ PAZARLAMA Haminne, dijital medya ve sosyal ağlar üzerinde; lokal ve ulusal pazarlama çözümleri üreten, şehir hedefli yayın ve yayıncıları ile yüz binlerce

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümünde SERVQUAL Skorlarının Kullanımı ve Özel Altınordu Hastanesi Uygulaması

Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümünde SERVQUAL Skorlarının Kullanımı ve Özel Altınordu Hastanesi Uygulaması Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:1, 2003 Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümünde SERVQUAL Skorlarının Kullanımı ve Özel Altınordu Hastanesi Uygulaması

Detaylı

ETG Danışmanlık. Şirkete Genel Bakış. Technology Evaluation Centers

ETG Danışmanlık. Şirkete Genel Bakış. Technology Evaluation Centers WWW.TECHNOLOGYEVALUATION.COM Şirkete Genel Bakış ETG kendini, danışmanlık hizmetleri, en iyi endüstri uygulamaları, endüstri şablonları ve yazılım dahil olmak üzere endüstriye özgü çözümlerle müşterilerinin

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

artırmada yönetime bir fırsat sağlayacaktır. Bunun yanında, SERVQUAL modeli /ölçeği hakkında bilgi sahibi olunması ve bu ölçüm yönteminin daha fazla

artırmada yönetime bir fırsat sağlayacaktır. Bunun yanında, SERVQUAL modeli /ölçeği hakkında bilgi sahibi olunması ve bu ölçüm yönteminin daha fazla Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 41 Volume: 8 Issue: 41 Aralık 2015 December 2015 www.sosyalarastirmalar.com ISSN: 107-9581 HEMODİYALİZ

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Mustafa DALCI, Özge ALÇAM, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU, Feride ERDAL Orta

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Endüstriyel Hizmetlerde Marka Değeri: Muhasebe Yazılım Programı Kullanıcıları Üzerinde Bir Uygulama (*)

Endüstriyel Hizmetlerde Marka Değeri: Muhasebe Yazılım Programı Kullanıcıları Üzerinde Bir Uygulama (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 19 (3): 233-246 Endüstriyel Hizmetlerde Marka Değeri: Muhasebe Yazılım Programı Kullanıcıları Üzerinde Bir Uygulama (*) Mustafa Kemal YILMAZ

Detaylı

HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜM ARAÇLARININ SİNİR AĞLARI KULLANILARAK MODELLENMESİ. Aşiyan Meriç ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜM ARAÇLARININ SİNİR AĞLARI KULLANILARAK MODELLENMESİ. Aşiyan Meriç ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ öz HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜM ARAÇLARININ SİNİR AĞLARI KULLANILARAK MODELLENMESİ Aşiyan Meriç ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ankara, 2003 Hizmet kalitesi, iş yönetimi alanında yıllardır

Detaylı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye de Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinde Son Durum. Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye de Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinde Son Durum. Güncel Türkiye de Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinde Son Durum Derleyen: Hasan ACÜL Yeni Ürün Geliştirme Uzmanı (NPDP), PDMA Onaylı Eğitmen (REP) ROADMAP ACADEMY CONSULTING ENGINEERING (www.rm2success.com) Türkiye

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

Consulting & Internet Services. BiZ, TASARIM, WEB YAZILIM & YENiLiKÇi internet ÇÖZÜMLERi üretiyoruz. www.doublesolution.com - info@doublesolution.

Consulting & Internet Services. BiZ, TASARIM, WEB YAZILIM & YENiLiKÇi internet ÇÖZÜMLERi üretiyoruz. www.doublesolution.com - info@doublesolution. Consulting & Internet Services BiZ, TASARIM, WEB YAZILIM & YENiLiKÇi internet ÇÖZÜMLERi üretiyoruz - info@doublesolution.com WEB SiTESi TASARIMI Firmanıza özel LOGO ve KURUMSAL KiMLiK çalışmaları yapıyoruz

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

WEB KULLANILABİLİRLİĞİ

WEB KULLANILABİLİRLİĞİ WEB KULLANILABİLİRLİĞİ FATMA BODUR 2008638500 *(8) Kullanılabilirlik Nedir? Bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından, belirli bir kullanım bağlamı içinde, amaçlanan kullanım hedeflerine ulaşmak için,

Detaylı

Elektronik Ticaret (LOJ 409) Ders Detayları

Elektronik Ticaret (LOJ 409) Ders Detayları Elektronik Ticaret (LOJ 409) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektronik Ticaret LOJ 409 Seçmeli 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi KURUMLAR İÇİN SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ÖLÇME TESTİ DOKÜMANI Kurumlar İçin Siber Güvenlik Önlemlerini Ölçme Testi Dokümanı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin siber güvenlik adına

Detaylı

NATRO SERVİS SEVİYESİ SÖZLEŞMESİ (NATRO SLAs NATRO SERVICE LEVEL AGREEMENTS)

NATRO SERVİS SEVİYESİ SÖZLEŞMESİ (NATRO SLAs NATRO SERVICE LEVEL AGREEMENTS) NATRO SERVİS SEVİYESİ SÖZLEŞMESİ (NATRO SLAs NATRO SERVICE LEVEL AGREEMENTS) Son revizyon tarihi: 28.06.2011 1. İş bu Sözleşme, NATRO tarafından sunulan muhtelif Web Barındırma ve Veri Merkezi Hizmetlerinin

Detaylı

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM YOL HARİTAMIZ MARKALAŞMA İşletme bazında Faaliyetler Bölgesel Faaliyetler SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Neden MARKALAŞMA? Markalaşma sürecinde, yerli ve yabancı turistin

Detaylı

Hakkımızda. Vizyon & Misyon

Hakkımızda. Vizyon & Misyon 25 USD + KDV Hakkımızda Vizyon & Misyon Firmamız 5188 sayılı yasa kapsamındadır ve ALARM SİSTEMİ KURMA YETERLİLİK BELGESİ ALARM MERKEZİ KURMA VE İZLEME İZİN BELGESİ ne sahiptir. Verdiğimiz hizmet ve firmamızın

Detaylı

Venatron Enterprise Security Services W: P: M:

Venatron Enterprise Security Services W:  P: M: VENATRON Enterprise Security Services Ltd. Şti. Danger is a click away. (Tehlike bir tık ötede ) sloganı ile 2011 de Siber Güvenlik sektöründe yerini alan Venatron Security güvenlik ihlallerini önlemek

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ PROFOSYENELİ HAZIRLIK EĞİTİMİ

RİSK YÖNETİMİ PROFOSYENELİ HAZIRLIK EĞİTİMİ RİSK YÖNETİMİ PROFOSYENELİ (PMI-RMP) SERTİFİKA SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMİ Sunumu hazırlayan ve eğitimi veren: ARPAT OMUR, PMI-RMP, PMP Nisan 2012 cnsltnt@gmail.com küresel ve sanal projeler, gittikçe daha

Detaylı

ALGILANAN SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİ, ALGILANAN DEĞER, HASTA TATMİNİ VE DAVRANIŞSAL NİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ALGILANAN SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİ, ALGILANAN DEĞER, HASTA TATMİNİ VE DAVRANIŞSAL NİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 1-16. ALGILANAN SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİ, ALGILANAN DEĞER, HASTA TATMİNİ VE DAVRANIŞSAL NİYET İLİŞKİLERİ

Detaylı

Akademik Veri ve Performans Yönetim Sistemi. Kısa Tanıtım Kılavuzu

Akademik Veri ve Performans Yönetim Sistemi. Kısa Tanıtım Kılavuzu Akademik Veri ve Performans Yönetim Sistemi Kısa Tanıtım Kılavuzu Sistem Hakkında Sisteme Giriş Akademik Çalışmalara Yönelik Veri Alanlarının Detaylı Olarak Tasarlanmasının Nedeni Kişisel Verilerin Girilmesi

Detaylı

Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ. Akademik Bilişim 2013 1

Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ. Akademik Bilişim 2013 1 Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilişim 2013 1 İçerik Hareket Temelli İşlemler Temassız hareket algılayıcısı: Kinect Kinect Uygulamaları Kinect in getirdikleri

Detaylı

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Sema BEHDİOĞLU E-posta : sema.behdioglu@dpu.edu.tr Telefon : 0 (274) 265 20 31-2116 Öğrenim Bilgisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Yüksek Anadolu

Detaylı

Elektronik Hizmet Kalitesinin Elektronik Ağızdan Ağza İletişim Türleri Üzerindeki Etkisi

Elektronik Hizmet Kalitesinin Elektronik Ağızdan Ağza İletişim Türleri Üzerindeki Etkisi Elektronik Hizmet Kalitesinin Elektronik Ağızdan Ağza İletişim Türleri Üzerindeki Etkisi Prof. Dr. Nurettin PARILTI Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü parilti@gazi.edu.tr Dr. Görkem ERDOĞAN gerdogan83@hotmail.com

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

İZLEYİCİLERE YÖNELİK REKREASYON VE SPOR HİZMETLERİNİN KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hüseyin ÇEVİK 1 Kerem Yıldırım ŞİMŞEK 2

İZLEYİCİLERE YÖNELİK REKREASYON VE SPOR HİZMETLERİNİN KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hüseyin ÇEVİK 1 Kerem Yıldırım ŞİMŞEK 2 Giriş İZLEYİCİLERE YÖNELİK REKREASYON VE SPOR HİZMETLERİNİN KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hüseyin ÇEVİK 1 Kerem Yıldırım ŞİMŞEK 2 Rekreasyon ve spor endüstrisinde hizmet kalitesiyle ilgili araştırmalar,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara UĞUR BAÇ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : ugur.bac@atilim.edu.tr Telefon (İş) : 3125868759- Telefon (Cep) : Faks : 3125868091 Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lise Fen Galatasaray 1976-1984

Derece Alan Üniversite Yıl Lise Fen Galatasaray 1976-1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ESRA DEMİRBAŞ 2. İletişim Bilgileri Demirbas.esra1@gmail.com 3. Doğum Tarihi: 10.03.1965 4. Unvanı: Öğretim Görevlisi 5. Öğrenim Durumu: SBE İşletme- Doktora (6 Haziran 2014) Derece

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden biridir.

Detaylı

BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi

BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi EJER CONGRESS 2014 BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS 24-26 NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi 24-26 APRIL 2014 Istanbul University Congress Center EJER COGRESS 2014

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ORTAYA ÇIKIŞI

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ORTAYA ÇIKIŞI İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ORTAYA ÇIKIŞI 1.1. Girişimcilik Kavramı, Tanımı ve Kapsamı... 1 1.2. Girişimcilikte Yaratıcılık (Creativity) ve Yenilik (Innovation)... 9 1.3. Yaratıcılığın

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

HUKUK ve İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 4, No 1, 2012 ISSN: 2146-0817 (Online)

HUKUK ve İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 4, No 1, 2012 ISSN: 2146-0817 (Online) ONLINE ALIŞVERİŞ SİTELERİNDE E-HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Duygu TALİH Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi E-Posta: duygutalih@gmail.com Tülay DEMİRALAY

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

BAYİ SİPARİŞ TAKİP SİSTEMİ (Analiz Raporu)

BAYİ SİPARİŞ TAKİP SİSTEMİ (Analiz Raporu) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Mehmet Aykut ALTUNKURT (Öğrenci No: 142132159) BAYİ SİPARİŞ TAKİP SİSTEMİ (Analiz Raporu) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TBIL-503-01

Detaylı

Internet te Pazarlama

Internet te Pazarlama Internet te Pazarlama Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Reklâm Doğrudan posta Telepazarlama Internet Internet - Büyüklük Kullanıcı

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ AKREDİTASYON BİRİMİ LİSANS PROGRAMLARI AKREDİTASYON YÖNETMELİĞİ

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ AKREDİTASYON BİRİMİ LİSANS PROGRAMLARI AKREDİTASYON YÖNETMELİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ AKREDİTASYON BİRİMİ LİSANS PROGRAMLARI AKREDİTASYON YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı; Türk Psikologlar Derneği psikolojide lisans

Detaylı