Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5 SEMPOZYUM KÝTABI SYMPOSIUM BOOK

6

7

8

9

10 Sabri DERELÝ ÝBB Genel Sekreter Yardýmcýsý / Deputy Secretary General of Ýstanbul Metropolitan Municipality Muhterem hocalarým, deðerli katýlýmcýlar, yurt içinden ve yurt dýþýndan toplantýmýzý þereflendiren siz deðerli misafirlerimiz, sizleri en derin saygý ve hürmetlerimle selamlýyorum. Sayýn Baþkanýmýz Kadir Topbaþ, yoðun programlarý sebebiyle bu toplantýmýza katýlamadýlar. Hepinize Sayýn Baþkanýmýzýn selam ve þükranlarýný sunuyorum. Þehirlerimizin sürdürülebilir kalkýnmasý için sadece iktisadi deðil kültürel ve sanatsal alanlarda da iþbirliði yapýlmasý gerekmektedir. Yerel yönetimlerin bahsi geçen alanlarda birlik oluþturmasýnýn þehrimize katma deðer kazandýracaðý önemlidir. Ýstanbul baþta olmak üzere bugün bir araya gelen bu kadim þehirler, kendi öz kültürlerine, tarihi miraslarýna ve geleneksel el sanatlarýna sahip çýktýklarý sürece köklerine baðlý olarak ayakta kalacaklardýr. Her biri ayrý ayrý hazineleri barýndýran medeniyetlerin mensuplarý olarak bizler tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliklerimizi birleþtirerek bunu fýrsata dönüþtürüp sürdürülebilir iþbirliðine katký saðlayabiliriz. My respectable teachers, valuable participators, and our valuable guests honoring our meeting by participating from home and abroad, I salute you with the deepest respect and esteem. Our esteemed mayor Kadir Topbaþ could not participate in our meeting due to his busy program. I present you our Mayor s greetings and gratitude to you all. For our cities sustainable development, it is necessary to cooperate not only in economic but also in cultural and artistic areas. It is important that the creation of unification by our local administrations in the said areas will add valueadded in our city. Istanbul, through which the silk and spice road had passed, is an ancient city witnessing a history of thousand years. These ancient cities, mainly Istanbul, coming together today will survive as connected to their roots as long as they protect their own authentic cultures, historical heritages, and traditional handicrafts. As the members of civilizations each one of which contains different treasures, we can transform it into an opportunity by combining our historical, cultural, and artistic riches, and thus contribute to the sustainable cooperation. As Istanbul, we have a rich diversification of handicrafts and naturally a cultural accumulation. 8

11 Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, yetiþkinlere yönelik eðitim faaliyetlerini ÝSMEK bünyesinde yürütmektedir yýlýnda dönemin belediye baþkaný, Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayip Erdoðan ýn baþlattýðý bu eðitim faaliyetleri aralýksýz bir þekilde devam ettirilmektedir. ÝSMEK geleneksel el sanatlarýmýza sahip çýkarak gelecek nesillere aktarma misyonunu baþarýlý bir þekilde yerine getirmektedir. ÝSMEK Türk Ýslam sanatlarý ve el sanatlarý eðitimleri 42 ayrý branþta 55 bini aþkýn Ýstanbullu ya ulaþmaktadýr. ÝSMEK vermiþ olduðu eðitimlerle kursiyerlerini hem kendi kültürlerinde bilmedikleri güzelliklerle tanýþtýrmakta hem de onlarý modern dünyanýn gerekleri olan vasýtalarla donatmaya çalýþmaktadýr. Bu anlamda ÝSMEK kültürel deðerlere hem geleneksel hem de evrensel bir bakýþ açýsý kazandýrmaktadýr. Bu toplantýda bir araya gelen kadim þehirlerin temsilcileri bu eþsiz ve deðerli fýrsatý kullanarak fikir ve görüþ alýþveriþinde bulunacak, iletiþim, paylaþým ve iþ birliði içinde daha ne gibi imkanlar meydana getirilebilir? sorusuna cevap arayacaklardýr. Böylece bu platform çeþitli uygulamalarýn ve tecrübelerin paylaþýldýðý bir alan olacaktýr. Ayrýca bu toplantýda yerel yönetimlerin, þehirlerin kültür varlýklarýný korumasý geleneksel el sanatlarýnýn yaþatýlmasý, geliþtirilmesi ve geleceðe taþýnmasýnýn, geleneksel el sanatlarýnýn endüstriyel geliþimle iliþkisi, emeðin kaynaða dönüþtürülmesi, þehirler arasýndaki iþbirliðinin geliþtirilmesi gibi pek çok konu gündeme gelecek görüþülecek ve müzakere edilecektir. Bu toplantýnýn katýlýmcý þehirlerin sahip olduðu geleneksel el sanatlarýnýn geliþtirilmesi, çeþitli alanlarda iþbirliðinin saðlanmasý ve gelecekte baþarýlý çalýþmalara imza atýlmasýna vesile olmasýný diliyor, hepinize saygýlar sunuyorum. Istanbul Metropolitan Municipality carries out its adult training activities within the organization of ISMEK. These training activities started in the year 1996 by the then mayor, our Prime Minister Mr. Recep Tayip Erdoðan are continued incessantly. ISMEK fulfils its mission of protecting our traditional handicrafts and handing them down the next generations successfully. ISMEK reaches 55 thousand Istanbul citizens in 42 different branches such as Turkish- Islamic arts and handicrafts trainings, calligraphy, illumination, marbling, miniature, china, nacre inlaying, painting, and wood painting. With its trainings, ISMEK tries to introduce the trainees to the beauties of their own culture that are unknown to them and equip them with the instruments required by the modern world. In this sense, ISMEK brings both traditional and universal viewpoint to cultural values. The representatives of the ancient cities coming together at this meeting will exchange opinions using this unique and valuable opportunity, and search for the answer of this question: What opportunities more can be created through communication, sharing and cooperation? Thus, this platform will be an area where the various applications and experiences are shared. Besides, at this meeting, many subjects such as the relation of protection of the cultural assets of the cities by local administrations, carrying on, developing, and carrying the traditional handicrafts to the future, as well as the traditional handicrafts themselves with the industrial development, transforming labor to resource, development of communication, sharing, application plans, and cooperation among the cities will be put on the agenda, discussed, and negotiated. I wish this meeting would conduce to development of the traditional handicrafts had by the participant cities, enabling cooperation in various areas, signing successful works in the future, and pay my respect to all of you. 9

12 Mehmet DOÐAN ÝBB Eðitim Müdürü / Director of Education, Ýstanbul Metropolitan Municipality Kýymetli katýlýmcýlar, çok deðerli hanýmefendiler ve beyefendiler Kadim Þehirlerde Geleneksel El Sanatlarý ve Yerel Yönetimlerin Katkýlarý konulu Uluslararasý Geleneksel El Sanatlarý Sempozyum ve Sergimize Hoþ geldiniz Konumuz el sanatlarý olunca öncelikle sanat kelimesinin derin içeriði ile sözlerime baþlamak istiyorum. Sanat; dünya üzerindeki nice güzellikte saklý ince ayrýntýlarý keþfetmek, diðer insanlar tarafýndan fark edilemeyeni görmek, bu yolla kendi yaþamý ile birlikte baþka insanlarýn da yaþamýný zenginleþtirmek ve ruhun derinliklerinde biriken gizli hissiyatý açýða vurmak gibi öðeler ile þekillenmiþtir. Ýçinde yaþadýðý evreni anlamlandýrmaya çalýþan sanatçýnýn býraktýðý izlerde, toplumsal çizgilerden çeþitli ruh hallerine kadar derin bir bakýþ mevcuttur. Sanat, insanoðlunun izleri olduðuna göre, tarihi de insanlýk tarihi ile ayný çizgi üzerindedir. Sanat, dünya tarihi ve coðrafyasý ile paralel geliþim göstermiþ olan bir ifade biçimidir. Kimi bölgeler topraklarýndan gelen zengin kültürleriyle çeþitli sanatlar oluþturmuþ, geliþtirmiþ ve yön vermiþlerdir. Bizler de öncü ve kadim þehirler olarak, tarihi mirasýn bize yüklediði sorumluluk gereði bugün buradayýz. Çok þanslýyýz ki köklü kültürümüzün bize sunduðu çok zengin bir el sanatlarý çeþitliliðine sahibiz. Distinguished Participants, Ladies and Gentlemen, Welcome to our International Traditional Arts Symposium and Exhibition with the theme Traditional Arts and the Contribution of Local Governments to Handcrafts in the Ancient Towns. With a theme on handcrafts, I would like to begin my remarks by describing the deep meaning of the word art. Art is shaped by elements such as discovering the tiniest detail hidden in every beauty in the world, seeing the unnoticed, through this enriching one s life as well as others lives and expressing hidden sentiments deep inside the soul of the artist. A deep viewpoint ranging from social traces to moods is present in the footprints of the artist who is searching for ways to explain the universe he is living in. Given the fact that art is the footprint of the mankind, its history is parallel with the history of the mankind. Art is a medium for expressing which has a parallel development as world history and geography. Thanks to rich cultures coming from their territories some regions have formed, developed and shaped various arts. As pioneer and ancient cities, we gathered today as a part of the responsibility given by historical heritage. We are really lucky to have such a rich variety of handcrafts. 10

13 Medeniyetlerin çeyiz sandýðý Ýstanbul umuz üzerinde doðup geliþen geleneksel el sanatlarýmýzýn adeta tarihi hafýzasýdýr. Ýstanbul medeniyetlerin kavþak noktasý, Doðu ile Batý arasýnda bir köprü ve dünya kültür mirasýnýn bir aynasýdýr. Ýstanbul iki bin yýlý aþan bir süre boyunca Doðu, Batý ve Ýslam uygarlýklarýnýn kesiþme, buluþma, uzlaþma ve diyalog alanýdýr. Ýstanbul benzer coðrafyalar arasýnda sanki bir kraliçedir. Dünyayý bir yüzüðe benzetirsek, Ýstanbul onun elmas taþýdýr. Ýstanbul geçmiþ ile geleceðin Asya ile Avrupa nýn buluþtuðu tarihe tanýklýk eden bir þehirdir. Eski dünyanýn en önemli merkezlerinden biri olan Ýstanbul, binlerce yýllýk tarihinde, önce Roma Ýmparatorluðu, daha sonra Bizans Ýmparatorluðu, son olarak da Osmanlý Ýmparatorluðu'nun baþkenti olmuþtur yýlý aþan süre boyunca 120 den fazla imparator ve sultan Ýstanbul da hüküm sürmüþtür. Anadolu topraklarý ve Ýstanbul, coðrafi konumu nedeniyle, eski çaðlardan beri çeþitli uygarlýklarýn doðup geliþtiði bir yer olduðu gibi, Doðu ile Batý arasýnda bir geçit ve köprü iþlevi de görmüþtür. Bu anlamýyla da Ýstanbul, ticaretin, kültürün, sanatýn, ithalat ve ihracatýn da merkezi olmuþtur. Ýstanbul, Ýpek Yolu ve bir anlamda Baharat Yolu nun Batý ya açýlan ana kapýsýdýr. Tarih boyunca bu yollar yalnýzca ticaret yolu olmakla kalmamýþ, Doðu ile Batý arasýndaki kültür alýþveriþini de saðlamýþtýr. Bu anlamý itibariyle bölgede yaþayan kültürlerin, dinlerin, ýrklarýn da izlerini taþýmýþ, tarihi ve kültürel zenginlikler sunmuþtur. Medeniyetleri taþýyan, buluþturan bu yollarda yalnýzca ticarî mallar seyahat etmemiþ, inançlar, gelenekler, görenekler ve efsaneler de bu yolun yolcularý olmuþlardýr. Bu ticari yollar, kültürlerarasý etkileþim, kardeþlik ve hoþgörü yolu gibi isimlerle de adlandýrýlabilir. Ýnancýmýz odur ki, dünya evrensel kültürünün oluþabilmesi için öncelikle yerel kültürlerin korunmasý gerekmektedir. Yerel kültürlerle zenginleþen evrensel kültür, insanlýðýn ortak paydalarda buluþmasýna zemin hazýrlayacaktýr. Bu yüzden yerel kültürlerin korunup yaþatýlmasý, insanlýðýn geleceði için büyük önem taþýmaktadýr. Kýymetli hazinelere sahip öncü ve kadim þehirler, kendi öz kültürlerine, tarihi miraslarýna ve geleneksel el sanatlarýna sahip çýktýklarý sürece ayakta kalacaklardýr. Bu medeniyetlerin mensuplarý olarak bizler, tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliklerimizi birleþtirerek bunu bir fýrsata dönüþtürüp medeniyetler arasýnda sürdürülebilir iþbirliðine katký saðlayabiliriz. Bu potansiyel dün olduðu gibi bugün de vardýr. The wedding chest of civilizations, Istanbul is the so-called historical memory of our traditional handcrafts. It is this city where they first appeared and flourished. Istanbul is the crossroads of civilizations, a bridge between the East and the West and the mirror of world cultural heritage. For over two thousand years, Istanbul is the conjunction, meeting, reconciliation and dialogue area among eastern, western and Islamic civilizations. Istanbul resembles a queen between similar geographies. If we were to liken the world to a ring, Istanbul would be the diamond of this ring. Istanbul is the city which witnesses history of Asia and Europe; past and future. One of the most important centers of ancient world, Istanbul was the capital of Roman Empire, Byzantine Empire and lastly Ottoman Empire in its long history. Over 2000 years, more than 120 emperors and sultans reigned in Istanbul. Anatolia and Istanbul had been the place of birth and development for many civilizations since ancient times, and had served as a passage and bridge between the East and the West due to their geographical location. In this context, Istanbul that can be considered as a miniature of the Silk Road had been the center of trade, culture, art, importation and exportation. It is the main gateway of the Silk Road to the West. The Silk Road has not only been a trade route, but also served for the cultural exchange between the East and the West. In this sense, the Silk Road represented the marks of cultures, religions and races in the region and presented historical and cultural richness. Not only the commercial goods, but also beliefs, traditions, customs, and legends became the passengers of the Silk Road, which carried civilizations. The Silk Road can be named with the names of intercultural interaction, brotherhood and tolerance. It is our belief that, first local cultures should be protected in order to form a universal culture. The universal culture, which is enriched with local cultures, is going to prepare a platform on which the humankind is going to meet. Therefore, that the local cultures are protected and revived is very much important for the future of humankind. Especially Istanbul and other pioneering and old cities will be able to stand as long as they conserve their own cultures, historical heritages and traditional handcrafts. As members of civilizations in the Middle and Far East geography, we can contribute to sustainable cooperation among 11

14 Bizler çok zengin bir el sanatlarý çeþitliliðine, doðal olarak da kültür birikimine sahibiz. Hoþgörü ve diyalog ekseni içerisinde sürdüreceðimiz etkinliklerle bu birikimlerimizi insanlýk adýna kazanýmlara çevirebiliriz, çevirmeye hazýrýz. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, rutin belediyecilik faaliyetlerinin yaný sýra Ýstanbul un bir kültür baþkenti olabilmesi için tüm olanaklarýný seferber etmiþ, hizmette sýnýr tanýmayan çok yönlü bir hizmet anlayýþýný benimsemiþtir. Sosyal belediyecilik faaliyetlerinin en önemli kýsmýný oluþturan eðitim, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan özel önem atfedilen hizmet alanlarýndan birini oluþturmaktadýr. Belediyemiz, yetiþkinlere yönelik eðitim faaliyetlerini Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eðitimi Kurslarý (ÝSMEK) bünyesinde yürütmektedir. ÝSMEK in eðitimleri 1996 yýlýnda 3 kurs merkezinde 3 branþta 141 kursiyer ile baþlamýþtýr. ÝSMEK yýlýnda 218 kurs merkezinde 123 farklý branþta ve her biri alanlarýnda uzman 2 bini aþkýn usta öðreticisiyle 230 bin Ýstanbulluya eðitim vermeyi hedeflemektedir. Sadece bu eðitim döneminde 342 bin 199 kiþi ÝSMEK ten eðitim almak için baþvurmuþ, bunlardan 206 bin 847 si eðitimlerine devam etmektedir. ÝSMEK bu eðitim döneminin sonunda toplam 810 bin Ýstanbulluya ulaþmýþ olacaktýr. ÝSMEK te eðitim döneminde el sanatlarý branþlarýnda 47 bin 690 kiþi, Türk Ýslam sanatlarý branþlarýnda 4 bin 147 kiþi eðitim almýþ olup, toplam sayý 51 bin 837 dir eðitim döneminde bu sayý daha da artmýþtýr. Þu anda 35 el sanatý branþýnda 50 bin 928 kiþi, 7 Türk Ýslam sanatý branþýnda ise 4 bin 324 kiþi eðitim almakta olup, toplamda 42 branþta 55 bin 252 Ýstanbullu bu eðitimlerden fayda saðlamaktadýr. ÝSMEK, Ýstanbul da el sanatlarýmýzýn ve kültürel deðerlerimizin korunup gelecek nesillere aktarýlmasý hususunda çok önemli görevleri yerine getirmektedir. Unutulmaya yüz tutmuþ pek çok el sanatý ÝSMEK ile yeniden canlanmýþtýr. ÝSMEK, kursiyerlerini hem kendi kültürlerinin bilmedikleri güzellikleriyle tanýþtýrmýþ, hem de onlarý modern dünyanýn gerekleri olan vasýflarla donatmaya çalýþmýþtýr. Bu açýdan bakýldýðýnda ÝSMEK adeta, kültürel deðerlere hem geleneksel hem de evrensel bir bakýþ açýsý kazandýrmýþtýr. ÝSMEK týpký Ýpek ve Baharat Yolu nun Doðu ve Batý kültürü arasýnda bir köprü olmasý gibi, Türk insanýnýn geçmiþi ve geleceði arasýnda bir köprü fonksiyonunu icra etmektedir. civilizations by uniting our historical, cultural and artistic richness. Today, we have this potential as we had it in the past. We have a very rich diversity of handcrafts and naturally, cultural accumulation. With the activities that we are going to hold on the axis of tolerance and dialogue, we are ready to turn our accumulation into advantage by being inspired from the Silk Road. Apart from routine activities of municipality, Istanbul Metropolitan Municipality has mobilized all of its possibilities to make Istanbul the capital of culture and has adopted a limitless sense of service. Education, being the most important aspect of municipality activities, is a branch of service of great importance for Istanbul Metropolitan Municipality. Our municipality has been conducting education activities towards adults by Art and Vocational Training Courses (ISMEK). In 1996 ISMEK trainings started in 3 centers under 3 branches providing free art and training to 141 trainees. For the term , ISMEK aims to offer its courses to 230 thousand citizens under 123 different branches with over 2000 skilled trainers in 218 course centers. Only in this training term citizens have applied for the courses to ISMEK, of which still continue their training. ISMEK will have reached 810 thousand citizens at the end of this term. In the school term of ; trainees in handcrafts and 4147 trainees in Turkish Islamic arts, which totals trainees, have been given training. For the time being totally citizens, of which have been trained under 35 handcrafts, 4324 of which have been trained in 7 Turkish Islamic arts. ISMEK functions effectively in conserving our handcrafts and cultural values as well as in passing them to the next generations. ISMEK has revived many handcrafts which were about to be forgotten. ISMEK not only enables the attendees to uncover the latent beauty of their culture but also offers them to equip themselves with the sine qua non qualities of the contemporary world. From this point of view, ISMEK enriches cultural values both traditionally and universally. Likewise the Silk Road bridging the East and the West, ISMEK also has a binding function between the past and future of the Turkish people. 12

15

16 I. Oturum / I. Session Oturum Baþkaný / Session Chair Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN Hoþ geldiniz, katýlýmcýlarýn kýsmý âzâmý Türk olduðu için konuþmamýzý Türkçe yapmak zorundayýz. Evet efendim birinci oturumda Sayýn Mehmet Genç, Sayýn Prof. Dr. Selçuk Mülayim ve bendeniz varýz, þimdi burada bana bir esneklik tanýdýlar dolayýsýyla ben bu esnekliði kullanacaðým. Ýlk sözü Selçuk Bey e vermek istiyorum. Selçuk Bey, bize kendi konusunda özellikle geleneksel sanatlar ile sanayi arasýndaki iliþkiyi anlatacak. Hocam buyurun Thank you for coming, as most of our participants are Turks, we need to have our discussions held in Turkish. Now, in the first panel, Esteemed Prof. Dr. Mehmet Genc, Esteemed Prof. Dr. Selcuk Mulayim and I are present. They have provided flexibility for me here, and now, I will be using this flexibility now. I would like to leave the floor to Mr. Mulayim firstly. Mr. Mulayim will be telling us about the relationship between traditional crafts and the industry. Please go ahead my dear Professor 14

17 Prof. Dr. Selçuk MÜLAYÝM Ýstanbul Sayýn Baþkanýmýz, yöneticiler, deðerli misafirler Hepimizin misafir sayýldýðý bu dünyada modernite ve el sanatlarýnýn ülke - toplum eksenindeki güncel politik boyutuna da deðinmek gerekiyor diye düþündüm. Ýnsanýn ellerini kullanarak eþya üretmesi, genel olarak endüstri öncesinin temel üretim biçimiydi. Bu süreçte seri üretim, tekrarlama, kopyalama esas alýndýðýndan o bir sanat deðil, yöntemdi. Torna tezgahlarýna elektro optik cihazlar baðlandýkça hýzlý ve kitlesel üretimle gelen deðiþim otomasyon dýþý el iþlerini bir köþeye sýkýþtýrdý. Giderek zengin alýcýlar, patronlar ve varlýklý hanedanlar da tarih sahnesinden çekildiðinden, gürültülü ve yað kokulu yeni rakibi karþýsýnda sürekli gerileyen el sanatçýsýna nihayet son darbeyi de demokrasi vurdu. Dünyadaki genel dönüþüm sadece yeni bir hayat getirdiði için deðil bütün bunlarý karmaþýk ve akýl çelici formüllerle sunduðu için de moderniteyi önemli kýlmaktadýr. Sebep sonuç iliþkisini, yararlýyý zararlýyý, deðerli olaný, ünlü fakat deðersiz olaný ayný paket içinde sunduðu için çaðýmýz kafa karýþtýrýcýdýr ve tehlikelidir. Ve asýl olarak geleneksel adý altýnda sunulaný kusmuk kývamýndaki sokak modernitesine daldýrdýðý için hassas bir konudur. Sadece Türkiye için deðil bütün üçüncü dünya ülkeleri ve Avrasya için söyleyebilirim ki; bugün baþka bir yerlerde tasarýmlanmýþ hayat tarzýný, bunlarý sanki yaný baþýmýzda yaratýlmýþ gibi kabul ederken bir My esteemed Chairman, executives, distinguished guests I thought it would be necessary to review the contemporary political aspect of handcraft in this world where we may all be looked upon as guests. The ability of people to produce goods by using their hands was the principal manner of production in the pre-industrial age. In this process, as mass production was a reproduction and copying, it was not an art but rather a method. As electro-optic devices were connected to turning lathes, the change that came with quick and mass production drove handcrafts that were not automated to a corner. As rich and affluent buyers, patrons and wealthy nobles progressively left the stage of history, the coup de grace to craftsmen, which was facing its noisy competitor covered in oil stenches, was dealt by democracy. The general transformation in the world makes modernity important, not only for providing a new lifestyle but also due to the fact that it presents these in a complex and tempting manner. Our age is confusing and dangerous as it presents in the same package, cause and effect relationship, the good and the bad, the valuable, and the famous but invaluable. And it is a very delicate subject as it presents itself under the name of traditional by immersing it in the street modernity, which is in the consistency of vomit. I can say that not valid only for Turkey, but for all of Eurasia countries; while being aware of the fact that we are trying to accept the lifestyle designed at a different part of the world as if it were created in our environment, we are 15

18 aldatmacanýn da farkýnda olduðumuz için bir yandan da tarihimize sýmsýký sarýlarak bir barikat kurmaya çalýþýyoruz. Modernite ile geleneksel Bu iki þeyin bir arada, ayný anda, sarmaþ dolaþ, ayný mekanlarda yaþamaya çalýþmasý eklektik, tuhaf, saçma bir hayatý bize dayatýyor. En acý olaný, içine düþtüðümüz gülünç durumlardýr. Gezdiðim bazý sergilerde sanatçýya hep þunu sormak istemiþimdir; Ne kadar samimisiniz? Evimizin bir odasýnda sözüm ona bir þark köþesi kurmakla bütün bir Osmanlý sanatýný mobilyacý dükkanýna yýðmak arasýnda fazlaca bir fark görmüyorum. Bu, ihtiþama yalandan bir geri dönüþtür. Bâki ve Fuzuli nin dilini konuþmadýðýmýz halde Þeyh Hamdullah veya Karahisari den bir hat levhasýný yemek odasýna asýyorsan, burada hem bir iyi niyet, temiz kalplilik fakat ayný zamanda bir kafa karýþýklýðý var demektir. Birbirine kapalý iki sistem nasýl örtüþecek? Bu levhalarýn altýndaki masanýn üstünde faturalar veya kredi kartlarýmýz duruyor. Ne kadar samimiyiz? sorusunu önce kendime sormam gerekiyor. Genç insanýn eðitimde ve yetiþmesinde çok odaklý bir beslenme görüyoruz, okulda, camide, evde, asker ocaðýnda, internet kafede, stadyumda, sokakta, vakýfta, dernekte, ÝSMEK te ve gidiyorsa baþka yerlerde baþka baþka eðitimler görmekte, almakta, kabul etmekte belki de bazýlarýný reddetmektedir. Ama gerçek þu, nerede nasýl yaþarsa yaþasýn, Kahire de, Bosna da, Bombay da ayný çeliþkiler sürmektedir. Sorun þu ki asýl karmaþa el sanatýnda, hatta tezhipte lokal geleneklerde deðil, sorun tasarýmý yöneten düþünceyle baðlantýlý geliþiyor. Bir baþka deyiþle bu sanatlar el sanatlarý deðil, irfan, hikmet, düþünce sanatlarýdýr. Hýzlý kentleþme, duyarlýðýmýzý alýp götürüyor. Büyükþehirlerin bir tek ortak simgesi vardýr; ambulans sesi. Önümüze açýlan bu panayýrda baþka ortak paydalarýmýz yoksa ruhumuza yakýn olmayan bu dünyayý çok seslilik, çok renklilik, mozaik hatta hiç utanmadan bir zenginlik sayýyorsam bu bir açýklama sayýlmaz, bu benim alýklaþtýðýmý gösterir. Duyarlýklý bir sanatçý dünyasýný bu þekilde tasvir etmez çünkü burasý onun dünyasý deðildir. Bayaðý, basit ve düþük olanla bütünleþmeye çalýþýyorsanýz temel çeliþkiden kaçýnýyor, çözümü erteliyor, müptezel magazine göz kýrpýyorsunuz, el sanatý deðil el çabukluðu yapýyorsunuz demektir. Geleneksel sanat dediðiniz þey üstüne eklendiði bütünle baðdaþmýyorsa fiziki çevre, sokaklar, kent dokusu, mimari baþka bir yol tutmuþ, televizyon örtüleriniz çiçekli yapraklý, el iþleriniz bambaþka simultaneously trying to construct a barrier by dearly hanging on to our historical roots. Modernity and traditional The effort of these two very different things trying to coexist at the same time and in the same environments forces an eclectically bizarre and an absurd lifestyle on us. The saddest thing is the situations in which we end up. I always wanted to ask this question to the artists in the exhibitions I visited, How sincere are you? I do not see much difference between establishing an oriental corner in one of the rooms of our home and cluttering up all of the Ottoman art into a furniture store. This is a fake return to magnificence. If you are hanging a calligraphy plate from Sheik Hamdullah or Karahisari to your dinner room without talking the language of Baki and Fuzuli, this attests to goodwill, sincere approach and confusion at the same time. How are two mutually closed systems going to converge? Our invoices or our credit cards rest on the table just below these plates. I should first ask the question, How sincere are we? to myself. We see a multi-focus feed in the education and development of adolescents, they may see, take and accept, as well as reject some of the different education they are exposed to at school, at mosque, at home, at military service, Internet Café, Stadium, street, trust, association, ISMEK and other places that adolescents may visit. But the fact of the matter is, regardless of wherever he lives, that is in Cairo, Bosnia or Bombay, the same contradictions continue. The issue actually is that the real complexity is not arising from handcraft, not even illuminative local traditions, but develops with the thought in connection to the design. In other words, these are not arts of handcraft, but rather that of enlightenment, providence and thought. Rapid urbanization is stripping us of our sensitivity. There is only one common symbol of Metropolitans: the sirens of ambulances. If there are no other common denominators in this circus that is displayed before us, and if I am assuming this world that has no closeness to our soles as polyphony, diversification, mosaic, and even a wealth without feeling any shame, this is not deemed as an explanation but rather the numbness of my mental faculties. An artist with sensitivity would not describe his world in such a fashion, as this would not be his world. This would mean you are trying to become integrated with the banal, simple and lowly and avoiding fundamental conflict, delaying the solution, winking at the addictive magazine, and performing tricks instead of handcraft. If the thing you call traditional art does not accord with the whole it is added to, if your physical environment, streets, the smell of urban fabric have taken another path and your television covers, 16

19 bir yere gidiyorsa bu yol ayýrýmýnda bir dürüstlük sorgulamasý gerekmiyor mu? Sakýn inanmayýn, bu sempozyuma temsilcilerini gönderen ülkelerde yaþanan þey bir postmodernizm deðildir, baþka bir þeydir, bir sýðýnmadýr çünkü gelenekle iliþkilerimiz sorunludur. Moderniteyle iliþkilerimiz yine sorunludur. Genel bir ahlak bilançosu yapmadýkça bizim bu panayýrda yerimiz olamaz, her þey her þeyle birlikte olamaz, ya þeytana tapacaksýnýz ya Tanrý ya, biraz ona biraz ötekine olamaz. Birbirine kapalý, karþýt iki sistem arasýnda bulunduðumuzdan samimi olma sorgulamasý tam da burada bütün aðýrlýðýyla üstümüze geliyor. Kafa karýþýklýðý, alýklýk ve þaþkýnlýðýn fiziki ortamlara yansýmasý þunu gösteriyor ki; küresel dengelerdeki dehþetli sapmalar, süslemeyle, el sanatýyla filan dengelenecek gibi deðil. Hýzla büyüyüp þiþen kentlerde yaþýyoruz ama buradaki tarih, iç göç dalgalarýyla çiðnenmekte. Eðer böyleyse en azýndan Ýstanbul genelinde yaþananlarý önce kendimize izah etmek durumundayýz. Ýnanýyorum ki Tahran dakiler ve New Mexico dakiler de bunu yaþýyorlar. Bu gerçek onlar için de geçerli ama Ýstanbul çok yakýnda küresel bir deney yaþayacak. Avrupa Kültür Baþkenti olmaya layýk görülmüþ bu þehir 2010 da çok dilli, çok bayraklý bir ortamda yaþamaya alýþtýrýlacak. Bu þehir Avrasya nýn kültür baþkenti olmaya daha yakýnken bir daire-i fâside içinde dolaþýldýðýndan onun kimliðini baþkalarý belirliyor. Ýyi ve güzel þeylerden bahsetmek hep kolayýmýza gelmiþtir. Bu baðlamda varlýk ve zenginliði kollayan sanatçý, bir bakýma bereketten payýný alýr. Ýster çeyiz bohçasý hazýrlayýn ister tarihten süzülen deðerleri tasarým gücünüzle þekillendirin þurasý bir gerçek ki uyanýk ve fýrsatçý olanla ahlaklý ve ilkeli olaný ayýrt etmek her gün daha da zorlaþýyor. Bu saç teli inceliðindeki ayýrýmý dikkatle irdeleyelim. Çünkü artýk iþin eli ayaðý kalmadý, el sanatý zannettiðimiz þey artýk bir soðuk savaþ silahýdýr. Kültürel tehditlere karþý güçlü dirençlerden biri olarak görünen geleneksel sanat, insanýn moral deðerlerini besleyebildiði sürece iþe yarayan bir korumadýr. Ancak böyle bir koruyucu duraðanlýðý aþamazsa olduðu yerde çürüyecektir. Bir zamanlar ne denli güçlü olursa olsun eser, çaðýn ve hayatýn enerjisine katýlmadýkça eski, geleneksel ve el iþi olan çürümeye yüz tutacaktýr. Eski sanat, bütünüyle emsalsiz ve kusursuz deðildi. Açýk konuþalým bugün çok daha iyileri yapýlýyor. Eðer bu eski örneklerin önemi, bunlarýn kendi dönemlerinden konuþuyor olmalarýndan geliyorsa buna handcrafts are embroidered with flowers and leafs and are going in a completely different direction, is not questioning of honesty necessary at this road juncture? Don t you believe it! The thing experienced in the countries that have sent their representatives to this symposium is not postmodernism, it is something else, it is a type of taking refuge due to the fact that our relationship with our tradition is troubled. Our relations with modernity are yet again troubled. Unless we perform a general moral balance sheet, we will not have a place in this circus, not everything may be with other things, and you are either going to follow God or the devil. You cannot just do a little of both. As we stand between these two contradictory systems, the questioning of whether we are sincere hits us with all its weight. The reflection of mental confusion, dullness and surprise to physical environment shows us that the astonishing deviations in global balances are not possible to be balanced by dressing up, handcraft or similar things. We are living in urban centers that are rapidly growing and extending, but the history of such locations are being crushed by internal immigration waves. If so, we have the obligation of at least explaining the experiences encountered in Istanbul to ourselves. I believe that those in Tehran and New Mexico are also experiencing these. This reality is also valid for them, but Istanbul will be living a global experiment shortly. This city, deemed worthy of becoming the Cultural Capital City of Europe, will be attuned to living in a multi language and multi flag environment in When this city was closer to being the cultural capital of Eurasia, as a journey is taken in a vicious circle, others determine its identity. It has always been easy to talk about the good and beautiful things. In this context, an artist that is on the lookout of wealth and riches will in a manner get his share of the abundance. Whether you wish to prepare a wedding bundle or shape up the values that trickle through history with your power of design, the fact of the matter is, it gets harder to distinguish the canny and opportunistic from the honest and principled as the days go by. Let us closely scrutinize this distinction that is as thin as a strand of hair. Because the work is left without hands or feet, what we assume as the handcraft is now a coldwar weapon. Traditional art, which is seen as one of the powerful resistance against cultural threats, is an effective protection as long as it feeds the moral values of man. However, a protection of this sort will decay if it cannot surpass such a stagnant protection. No matter how powerful it is at one time, the old, traditional handcraft will tend to decay if it does not participate in the energy of life and the age. Traditional art was not wholly unique and impeccable. If the importance of these old samples 17

20 karþýlýk modern olan, yeni olan her zaman tazelik de göstermiyor. Yenilik olumlu ekler, artý deðerler getiriyorsa yeniliktir. Yeni olan þey sizi geriletiyorsa o yeni deðil eskimiþ bir þeydir. Bu sebepledir ki bunlarýn buluþmasý çok seyrek olarak coþku uyandýrabilmektedir. Sadece samimi ve sahici olaný öne sürebildiðimiz zaman... Bütün bunlarý sizlerden daha fazla yanlýþlar yapmýþ biri olarak söylüyorum. Hep huzur ve ahenkten bahsedilecek olan bu ortamda biraz huzurunuzu kaçýrýp, münafýklýk yapmýþ olmamýn sebebi budur. Teþekkür ederim Oturum Baþkaný Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN Selçuk Bey tahsis olunan vakitten çok daha önce bitirdi bu güzel tiradý. Selçuk Bey benim düþündüklerimin çok ötesine geçti. Onun için ben Selçuk Bey in bu uyarýcý, etkileyici ve hüzün dolu hatta trajik bildirisinden sonra kendisine katýlýyorum. Araya bir fasýla vermek istiyorum. Ben de daha mütevazi, daha yerel, daha bize uygun, daha bir aile çocuðu niteliðindeki sözlerimi zaman kalýrsa bu oturumun sonuna saklayacaðým. Þimdi sözü Mehmet aðabeyime emanet ediyorum. arise from the fact that they speak of their own periods, in contrast, the modern one, that is the new one does not necessarily display freshness at all times. Innovation is innovation only if it brings positive additions and added values. If that, which is new, causes you to go back, than it is not new but something that has rather become obsolete. That is the reason why the encounter of these seldom stimulates enthusiasm. That is when we set forth the sincere and the real I am telling you all this as a person who have made more mistakes than you. In this environment, where tranquility and harmony will be discussed, this is why I have disturbed your peace and have caused some discord. Thank you Prof. Dr. Sadettin OKTEN, Panel Chair Mr. Mulayim finished this beautiful tirade in a much shorter time than was allocated to him. Mr. Mulayim greatly surpassed my thoughts. That is why I fully join him in this stimulating, effective, sad and even tragic message. I would like us to take a break. I would like to keep my more modest, more local words, which are appropriate to us, and which are more in the character of a family child, until the end of the panel, if we have time left. I would like to give the word to my respected elder Mehmet Genc. 18

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?)

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?) Birinci tekil ve çoğul şahıs zamirleriyle (I-WE) kullanılır. Gelecek zamanın yardımcı fiili olmasının yanısıra, MODAL yardımcı olarak fikir sorma veya teklif ifade eder. Ayrıca kesin kararlılık, tehdit

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

Iron and Steel Industry. Turkish transcript:

Iron and Steel Industry. Turkish transcript: CultureTalk Turkey Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu Iron and Steel Industry Turkish transcript: A: Merhaba sizinle tanışabilir miyiz? B: Merhabalar. Tabii memnuniyetle. A: İsminizi

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Detaylı

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom bedroom Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom Kugu 13 Kupa 29 Ekim 37-41 Burçak 46 Yıldız 50-52 Fulya 57 wall unit Kugu 17 Yıldız 54 chairs / 58 MODERN BEDROOM&DININGROOM

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho-Chunk Resort Room Attendant İş Detayları Required Duties: Participants will be cleaning hotel rooms, making beds, stocking carts closer with linen

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü

Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü Gerekli Malzemeler: 1) Arduino (herhangi bir model); bizim kullandığımız : Arduino/Geniuno uno 2) Bluetooth modül (herhangi biri); bizim kullandığımız: Hc-05

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING HAYATINIZIN EN MUTLU GÜNÜNÜ SWISSÔTEL THE BOSPHORUS, ISTANBUL FARKIYLA YAŞAYIN... ENJOY THE HAPPIEST DAY OF YOUR LIFE WITH THE PRIVILEGE OF SWISSÔTEL

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Kötüler dünyada ne yapar?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler Daima kendi çıkarlarını düşünenler Gözlerini güç, para ve iktidar hırsı bürümüş olanlar İstediklerini elde edebilmek için diğer insanları tehlikeye atmaktan sakınmayanlar

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 1. Create your family tree and describe your family members 2. Prepare a visual poster

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI

FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI Read Online and Download Ebook FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI DOWNLOAD EBOOK : FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA Click link bellow and free register to

Detaylı

One Crazy Story. Dialog. Turkish Tea Time. Lesson 12. görevlisi ile tanıştık.

One Crazy Story. Dialog. Turkish Tea Time. Lesson 12. görevlisi ile tanıştık. Lesson 12 One Crazy Story Turkish Tea Time turkishteatime.com Made with love. Ever have one of those nights? You know, the kind you can't wait to tell all your Turkish friends about the next day? Before

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI. Gökçe Aysun KILIÇ

YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI. Gökçe Aysun KILIÇ YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI Gökçe Aysun KILIÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ Baskı Sanatları Anasanat Dalı Danışman: Prof. Gülbin KOÇAK Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler lockerssoyunma dolapları newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler In Madeş, that have been in office furniture industry since 1972, products designed in accordance with the needs of modern offices,

Detaylı

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler lockerssoyunma dolapları newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler In Madeş, that have been in office furniture industry since 1972, products designed in accordance with the needs of modern offices,

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM ANABİLİM DALI BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

Detaylı

Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Var Olmak (Dergah Yayinlari)

Detaylı

İRONİ KAVRAMININ POSTMODERN DÖNÜŞÜMÜ VE POSTMODERN SERAMİK ESERLERDE İRONİ

İRONİ KAVRAMININ POSTMODERN DÖNÜŞÜMÜ VE POSTMODERN SERAMİK ESERLERDE İRONİ İRONİ KAVRAMININ POSTMODERN DÖNÜŞÜMÜ VE POSTMODERN SERAMİK ESERLERDE İRONİ Gamze BOZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Seramik Anasanat Dalı Danışman: Yrd. Doç. Cemalettin SEVİM Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı