ALBERTO GIACOMETTI. Yazılar. Hazırlayanlar: Mary Lisa Palmer ve François Chaussende. Çeviren: Aykut Derman

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALBERTO GIACOMETTI. Yazılar. Hazırlayanlar: Mary Lisa Palmer ve François Chaussende. Çeviren: Aykut Derman"

Transkript

1 YAZILAR Alberto Giacometti 1901 y l n da s viç re nin tal yan ke si minde k i B or go no vo d a dü n ya ya gel d i. s v iç re n i n t a n n m ş i z le n i m c i res sam la r n dan Gi ovan ni Gi aco met ti nin oğ lu olan Al ber to Gia c o met t i, 18 ya ş n d a C e nev re de k i Me s lek ve S a n at Oku lu n a g i r d i l i y l l a r n b a ş n d a t a l ya ya g i den ve or a d a k a l d ğ iki y l için de Bi zans, Rö ne sans ve Ba rok sa nat la r na il gi duy maya b a ş l a ya n A l b er t o Gi a c o met t i, y l n d a Pa r i s e yer le ş t i ve Gr a n de C h a u m i ère A k a de m i si nde A n t o i ne B o u r del le den yon t u ders le ri al d. Gi aco met ti nin Bo ur del le in atölyesinde ger çek leşt i r d i ğ i i l k dö nem ya p t l a r, o dö nem et k i len d i ğ i s a n at ç l a r n i z le r i n i t a ş r : Yon t u l mu ş bi r el Ro d i n i ç a ğ r ş t r r ken, t a r i h l i Çift Lé ger nin et ki sini his set ti rir lu y l lar, Gi aco met ti nin Gerç e kü s t ü cü ler le do st lu k ku r du ğ u ve G er ç e kü s t ü cü a n l a t m l a en i l g i nç ya p t l a r n d a n b a z l a r n or t a ya koy du ğ u dö nem d i r lu y l l a r n i k i n c i ya r s n d a G er ç e kü s t ü cü lü k a k m n d a n bü t ü nüy le u z a k l a ş a n Gi a c o met t i, 1935 y l n d a mo del den ç a l ş m a yön t e m i n i ye n i den b e n i m s e d i ve k a r de şi D i ego y u mo del ol a r a k ku l l a n d ğ bi r d i z i yon t u ger ç ek le ş t i r d i. S a n at ç, A l b er t o Gi a c o met t i de n i n ce ak la ge len uzun, in ce, so yut lan m ş fi gür le ri ni ise 1940 l y ll a r n i k i n c i ya r s n d a n it i b a ren ü ret me ye b a ş l a d. Bu dö nem de yont t u ğ u Yü rü yen Adam, Ayak ta Du ran Ka d n ve Büst g i bi ya p tla r, seç ti ği iz lek ler aç s n dan bi rer te mel ör nek oluş tu rur. Gi acomet ti bu dö nem de yap t ğ eser lerle Va ro luş çu luk ak m n n plast i k s a n at l a r a l a n n d a k i t e mel t em si l c i le r i n den bi r i ol a r a k g ü n de me gel m i ş t i r. Yon t u nu n ya n s r a ya ş a m b o y u n c a re si m ve de s en ça l ş ma la r n da sür dü ren sanatç, son dö ne min de de yü rü yen ya da ye rin de du ran kib rit çö pü fi gür le ri ni üret ti. Et ra f ma bakt ğ m d a her ş ey gö z ü m den k a ç yor, gör dü ğ ü mü t a m a n l a m y l a k av r a ya m a d ğ m iç i n ş a ş r p k a l yo r u m. Her ş ey ç ok k a r m a ş k. O h a l de s a n at ç s a lt t a k l it et me l i, gör dü ğ ü nü bi r a z ol su n or t a ya koy m a ya ç a l ş m a l. G er ç ek l i k, i n s a n n sü rek l i a r a l a m a ya ç a l ş t ğ p er de le r i n a r k a s n d a g i z l i s a n k i d i yen A l b er t o Gi a c o met t i, y l n d a s v iç re de öldü. Aykut Derman 1942 y l n da s tan bul da doğ du. Ga la ta sa ray Lis e si nde oku du, s t a n bu l Ün i ver si t e si Fr a n s z Fi lo lo ji si n i bi t i r d i. Mey dan La ro us se An sik lo pe di si n i n ç e v i r i ku r u lu n d a gö rev a l d. Öte den be ri sür dür dü ğü çe vi ri uğ ra ş na da ha da yo ğun luk kazan d r mak ama c y la Y l d z Tek nik Üni ver si te si Fran s z ca okutm a n l ğ n d a n emek l i ol du. C a n Ya y ne v i a ğ r l k l ol m a k ü z e re, ç e şit l i ya y nev le r i n den ç k m ş ot u z u a ş k n ç e v i r i si va r d r.

2 ALBERTO GIACOMETTI Yazılar Hazırlayanlar: Mary Lisa Palmer ve François Chaussende Çeviren: Aykut Derman

3 çindekiler Yaşamöyküsü 7 Okurların Dikkatine 13 Ya pı Kre di Ya yın la rı Sa nat - 42 Yazılar / Alberto Giacometti Özgün adı: Écrits Hazırlayanlar: Mary Lisa Palmer ve François Chaussende Çeviren: Aykut Derman Ki tap edi tö rü: Korkurt Erdur Dü zel ti: Korkut Tankuter K a p a k t a s a r ı m ı : Na h i d e D i kel Grafik uygulama: Gülçin Erol Kemahlıoğlu Baskı ve Cilt: Ertem Basım Yayın Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. Başkent O.S.B. 22. Cad. No: 6 Malıköy / Ankara Tel: (0312) Sertifika No: baskı: Istanbul, Ağustos 1998 Genişletilmiş 3. baskı: İstanbul, Mayıs 2013 ISBN Ya pı Kre di Kül tür Sa nat Ya yın cı lık Ti ca ret ve Sa na yi A.Ş Sertifika No: , Hermann, éditeurs des sciences et des arts Bütün yayın hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yapı Kredi Kültür Merkezi Istiklal Caddesi No. 161 Beyoğlu Istanbul Telefon: (0 212) (pbx) Faks: (0 212) e-posta: Internet satış adresi: I Öncesi Yayımlanan Metinler Devingen ve Suskun Nesneler 16 Yedi Mekânlı Şiir 19 Kahverengi Perde 20 Ot Kömürü 21 Dün, Kımıltı Kumlar 22 Deneysel Araştırmalar 25 Yontularımdan Ancak Dolaylı Olarak Söz Edebilirim 30 Karşılaştırma Üstüne Soruşturma Diyaloğu: Andé Breton ve Alberto Giacometti 34 Resim Nereye Gidiyor? Henri Laurens 37 Jacques Callot Hakkında 42 Düş, Sfenks ve T. nin Ölümü 45 Pierre Matisse e Mektup 66 Pierre Matisse e Mektup 71 Bir Kör İlerliyor Eli Gecenin İçinde 80 Gri, Kahverengi, Siyah... (Georges Braque) 83 Mayıs

4 Derain Benim Gerçeğim 97 Büyüsünü Yitiren Otomobil 98 Diderot ile Falconet Aynı Düşünceyi Paylaşıyorlardı 102 Yontuların Ortasında Oturan Germaine Richier ye Veda 105 Sanat Hakkında Ne Düşündüğümü Soruyorsunuz Bana 106 Bugün Resimden Nasıl Söz Etmeli? (Gaston-Louis Roux) 108 Georges Braque 110 Goothard Jedlicka nın Anısına (Gaston-Louis Roux) 113 II dan Sonra Yayımlanan Metinler Bacak Hakkında 117 Sonsuz Paris 118 Kopyalar Üzerine Notlar 123 III- Yayımlanmış Söyleşiler Yvon Taillandier ile söyleşi Profesör Gotthard Jedlicka ile söyleşi 136 Alain Jouffroy ile söyleşi 146 Isaku Yanaihara ile söyleşi 149 Gotthard Jedlicka ile söyleşi Gotthard Jedlicka ile söyleşi Pierre Schneider ile söyleşi 165 André Parinaud ile söyleşi 174 Antonio Del Guercio ile söyleşi Pierre Schneider ile söyleşi Grazia Livi ile söyleşi Pierre Dumayet ile söyleşi Jean Clay ile söyleşi Gotthard Jedlicka ile söyleşi Marie-Therese Maugis ile söyleşi IV- Yayımlanması İçin Hazırlanmış Metinler 249 V- Defterler ve Kağıtlar 279 Ya şa möy kü sü A l ber t o Gi ac o met t i, 10 Ek i m de, t a l ya n s v iç re si n i n kü çük bi r kö y ü ola n Bor go no vo da do ğ u yor. Ba ba s Gi ovan ni Gi aco met ti (doğ öl. 1933) s viçre n i n il k i z le n i m ci res sa m la r n da n bi r iy di. Al ber to Gi aco met ti nin ço cuk lu ğu Stam pa da ge çiyor. Ç ok kü çük ya ş la r da de sen ç a l ş ma ya ba ş l yor, ilk tab lo su olan el ma lar, 1913 y l n da, bir can l model ça l ş ma s olan Di ego nun büs tü nü ise 1914 y l nda ya p yor. Mo del ola r a k ay r c a a n ne si A n net t e y, er kek kar de şi Bru no yu ve k z kar de şi Ot ti lia y da kul la na cak t r. Özel lik le Dü rer, Remb randt ve Van Eyck ile il gi le ni yor a k a da r, Gr i sons da k i S chi er s Ko le ji n de ya t l ola rak or ta öğ re nim gö rü yor. Ede bi ya ta (Al man Roma n t i k le r i: G o et he, Höl der li n), do ğa bi li m le r i ne ve ta ri he tut kun Rus Dev ri mi onu çok et ki li yor. De sen, re sim ve yon tu yap ma y sür dü rü yor Ce nev re Meslek ve Sa nat Oku lu nun yon tu s n f na devam ediyor tal ya ya ilk yol cu luk: Ve ne dik Bi enali n de s viç re hü kü me t i t a r a f n da n gö rev len di r i len ba ba s na eş li k edi yor. Ti n t o ret t o ya fe na ha l de t u t u lu yor (Bel li n i ve S a n Ma r c o mo z a i k le r iy le de i l g i le n i yor); Pa do va ya yol cu luk ya p yor, or a da Gi ot t o la r onu a lt üst edi yor ilk ba ha r n da tal ya ya, do kuz ay l k ikin ci yol culu ğu nu ya p yor. Flo ran sa da gör dü ğü bir büst ona M s r sa na t n n k a p la r n aç yor, onu, Ro ma ya g it me ye, Va ti kan n M s r ko lek si yon la r n gör me ye iti yor. Yolda A s si si ye uğ r u yor, or a da Ci ma bue y i keş fe di yor. Ro ma da, geç mi şe iliş kin tüm sa nat lar la, özel lik le de Ba rok sa nat la (Bor ro mi ni) ve Bi zans mo za ik ler iy le i l g i le n i yor. Bi r ç ok kop ya ya p yor ; bu et k i n li ğ i ya şa m b o y un c a sür dü re c ek t i r. Kon ser le re, ope r a la r a 7

5 gi di yor. Ro ma da kal d ğ bu sü re için de, can l mo delden bir çok port re ça l ş ma s ya p yor, iki büst ça l ş yor, bun la r da ha son ra yok edi yor Ocak ta Pa ris e ge li yor e ka dar, Gran de-chaum i ère A k a de m i si n de, Bo ur del le i n s n f na de va m ediyor Fro ide va ux so ka ğ n da ilk atölyesini aç yor de, ya şa m n n so nu na k a da r iş ga l et t i ğ i, Hip poly t e Ma i nd ron so k a ğ n da k i at ölyesi ne t a ş na c a k t r. Gö züy le gör dü ğü nü yon tu ya ya da res me dö nüş türme ko nu sun da kar ş kar ş ya kal d ğ mut lak ola naks z l k, onu c a n l mo del le ç a l ş ma k t a n va z ge ç me ye, Ger ç ek çi li ğe s r t n dön me ye it i yor. Ç ağ da ş sa na t n (La urens, Arp, Lipc hitz) ve eg zo tik sa na t n (Af rika, Ok ya nus ya, Mek si ka) et ki sin de ka la rak, ger çeğ i i m ge lem yo luy la ye n i den ya k a la ma ya ç a ba l yor te, Çift, Göv de, Di ki len Ka d n g i bi ya p t la r n ort a ya ko y u yor e ka dar düz yon tu lar ya p yor (baş lar ve fi gürler). 1926, 1927 ve 1928 y l la r n da, ya p t la r n Sa lon des Tu ile ri es de ser gi li yor Té ri ade ile dost luk ku ru yor. And ré Mas son la, onun a r a c l ğ y la da Mic hel L e i r is le t a n ş yor, onun ve ba ş k a l d r a n G er ç e küs t ü cü g r u bun t üm üye le r i nin (Qu ene au, Lim bo ur, Des nos, Pré vert) en ya k n dost la r n da n bi r i ha li ne ge l i yor. Bu a r a da C a l der le ve Mi ró yla da gö r ü şü yor. Aç k yon t u la r ya p yor : Yat m ş Ka d n, Apol lon vb Pi er re Ga le ri si y le bir y l l k söz leş me ya p yor, bu rada, 1930 y l n da, Mi ró ve Arp la bir lik te nes ne-yont u la r ser g i li yor Öz gür ce ça l şa bil mek için, kar de şi Di ego nun yard m y la, y l na k a da r, de ko r a t ör Je a n-mic hel Frank için ya rar l nes ne ler ya p yor. Ara gon la, da ha son ra Bre ton la ve Da li yle ta n ş yor. G er ç e küs t ü cü lük ha re ke t i ne g i r ip Gr up un ya y n ve ser gi et kin lik le ri ne ka t l yor y l n da Gran ge - 8 Ba t e li ère sö mür ge ci li k k a r ş t ha re ke t i ne k a t l yor, son ra ki y l lar da Ma ison de la cul tu re de ser gi ler aç yor de Pa r is t e, Pi er re C ol le G a le r i si n de, t e de New York ta, Ju li en Lévy Ga le ri si n de ilk ki şi sel sergilerini aç yor. Duy g u sa l yon t u la r ya p yor : Kafes, As l Top, Art k O y u n O y n a n m y o r, Sa a t Sa b a h n D ö r d ü n d e Sa ra y. Daha son ra, 1934 te, so yut yon tu la ra ge çi yor ve son düşsel ya r a t de ne me le r i n i ger ç ek leş t i r i yor : G ö r ü n m e z Nes ne, 1+1= Gö züy le gör dü ğü nü ya p t ola rak can lan d r ma olana k s z l ğ y ü z ün den, t en be r i b r a k t ğ c a n l mo del ç a l ş ma s na ye n i den dö nü yor. G er ç e küs t ü cü Gr up t a n ç k a r l m ş t r y l na k a da r, Di ego sa ba h la r, R i t a ad l mo del de öğ le den son r a la r ona mo del lik edi yor; y l da iki kez elin den b ra k p, bir sü re son ra ye ni den baş la d ğ baş la r ya p yor. Gi derek da ha kü çük yon tu lar yap ma ya baş l yor. Bu yont u la r (be li r li öl çü de ç ek me ye uğ r a d k t a n son r a), ne re dey se gö r ün me ye c ek k a da r kü çü lü yor. Ba lt hus, Grü ber ve Tal Co at la dost luk ku ru yor. Her tür lü etkin li ği il gi si ni çe ken And ré De ra in le s k s k gö rü şüyor ten 1947 ye ka dar hiç ser gi aç m yor Can l mo del le ça l ş ma y b ra k p, gi de rek ne re deyse gö rül me ye cek ka dar kü çült tü ğü ay n ç p lak kad n yon t u su nu bel le ğ i n den ya p yor, b r a k yor, son r a ye n i den ya p yor. Bu g i r i şi m i, t a n e k a da r sür dü r ü yor. Gi ac o met t i, y l na k a da r, Pa r is t e Pi c a s so yla s k s k gö r ü şü yor, S a r t re ve Si mo ne de Be au vo ir ile dos tu luk ku ru yor den 1945 e kada r s v iç re de, ö z el li k le C e nev re de ya ş yor ; bu r a da, son r a da n k a r s ola c a k A n net t e A r m la t a n ş yor Pa r is e, kar de şi Di ego nun, onun b rak t ğ gi bi, hiç bir şe ye do kun ma dan ko ru ma y ba şar d ğ atölyesine ger i dö nü yor. A r t k da ha faz la kü çült mek ten vaz geç ti ğ i, ç p lak ve baş ça l ş ma la r na ye ni den baş l yor ; yap t ğ 9

6 yon tu la r, bu ka ra r na kar ş n, elin de ol ma dan in cel tiyor da, mo del kul la na rak re sim yap ma ya ye niden baş l yor ; na t ür mor t lar, pey zaj lar, özel lik le de hep ay n mo del le r i (an ne si A n net te, Di ego, da ha son ra Yanaihara, Ca ro li ne) kul lan d ğ por t re ler ya p yor New York ta ki Pi er re Ma tis se Ga le ri si n de ser gi aç yor; bu ga le ri de 1950, 1954, 1961 ve 1964 y l la r n da da ser gi aça cak t r de, Ba sel deki Kunst hal le de ser gi aç yor dan 1951 e ka dar, de vi nim siz ve dev i n i m ha li n de f i g ür g r up la r n n yon t u la r n ya p yor Ma eght Ga le ri si n de ilk ser gi si ni aç yor ; bu ga le ride 1954, 1957 ve 1961 y l la r n da yi ne ser gi aça cakt r. Bir çok kent te ki şi sel ser gi ler aç yor ya da kar ma ser gi le re ka t l yor; özel lik le 1955 te, New York ta, Gug gen he i m Mü z esi nde; L ond r a da, A r t s C o uncil of Gre at Bri ta in de; 1956 da, Ve ne dik Bi en a li n de Fran s z pav yo nun da ve Bern de ki Kunst hal le de. Jean Ge net ile 1954 ten be ri dost tur Bü yük bo yut ta bir di zi Dikilen Kad n yon tu su çal ş ma s ya p yor, bu yon t u la r Ve ne di k Bi ena li n de, Fran s z pav yo nun da ser gi li yor (Ve n e d i k K a d n l a r ). Bu t a r i h t en ba ş la ya r a k yon t u la r a r t k, i n c e le rek ve uza ya rak yi tip git me teh li ke siy le kar ş kar ş ya değil, ne var ki Gi aco met ti bu yon tu la r bir tür lü bit i re m i yor. G er ç e ğ i gör dü ğ ü g i bi a k t a r ma y t ut kuy la ve t i t i z li k le gö z et t i ğ i re si m le r i içi n de du r um ay n. Di ego ve A n net t e, ona mo del li k et me y i sür dü r ü yor, a ma bun la r a k sa sü re son r a, se ç me den ön c e t i t i z li k le sor g u la d ğ i k i mo del Ja pon Ya na i ha r a ve C a ro li ne k a t la c a k t r Mi mar Gor don Buns haft, Gi aco met ti ye, New York t a k i Cha se Ma n hat t a n ba n k a s n n önün de k i a la n da yer a la c a k bi r a n t s ma r l yor. Bu pro je için ger ç ek leş me ye c ek t i r Gi ac o met t i, y ü r ü yen bi r adam, ayak ta du ran bir ka d n ve ken di gö zün de, yap t ğ tüm araş t r ma la r n öze ti olan, otur ma l k üstün de bir baş yap ma y dü şü nü yor. Da ha son ra, bun 10 la r bü y ük öl ç ek t e ve bi r ç ok ver si yon ola r a k ya p yor Gi aco met ti, ola nak s z bir ben zer lik pe şin de ko şuyor, ö z el li k le A n net t e i n büst le r i n de ve C a ro li ne i n re si m le r i n de. Ç a l ş ma la r n gö z ve ba k ş ü z e r i n de yo ğ un la ş t r yor ; bu i k i öğe, ona gö re, ba ş n ger ç e ğ i n i bü t ü nüy le yö net mek t e di r de Pitts burgh da, Car ne gie Yon tu Bü yük Ödülü nü, 1962 de Ve ne dik Bi enali Yon tu Bü yük Ödülü nü ka za n yor y l so nun da, Zü rih te ki Kunstha us da önem li bir ser gi aç yor t e U lus la r a r a s Gug gen he i m Re si m Bü y ük Ödü lü nü, 1965 te de Fran s z Sa nat la r Ulu sal Büyük Ödü lü nü ka za n yor. Son mo de li olan Lo tar, ona büst ç a l ş ma la r n da mo del li k et me ye ba ş l yor. Su nuş met ni ni de ka le me al d ğ Son suz Pa ris baş l k l albüm için çok sa y da taş bas k ya p yor y l n da, üç ret ros pek tif ser gi için Lond ra ya, New York a ve Ko pen hag a gi di yor. S on ba ha r da, Er nst S che ideg ger, Jac qu es Du pi n le bir lik te, Hip poly te Ma ind ron so ka ğ n da ki atölyesinde ve Stam pa da Gi aco met ti hak k n da otuz da ki kal k bir film ya p yor Ara l k 1965 te, Co ire da ki kan ton has ta ne si ne kal d r l yor, ora da 11 Ocak 1966 gü nü ölü yor. 15 Ocak ta, a n ne siy le ba ba s n n yat t ğ Bor go no vo me z a r l ğ n da t op r a ğa ve r i li yor. 11

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Tüm sektörlere yönelik bir sistem! Interpower Uluslararası Güç Kaynağı Kontrol Vanaları Konusunda Yenilik: PVD Pinch Vanalar Yeni Nesil Hidrolik Eksen Kontrolü AxisPro

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK a a Dinler Tarihi ABD, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, ADANA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK Çukurova

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi OLGU SUNUMU İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi Özgür ERDOĞAN, a Yakup ÜSTÜN, b İbrahim DAMLAR, a Ufuk TATLI, a Fatih ARIKAN

Detaylı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 2. - 3. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı