FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİNE YÖNELİK BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİNE YÖNELİK BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZET"

Transkript

1 ISSN: e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 1C0024 EDUCATION SCIENCES Received: September 2008 Accepted: March 2009 Series : 1C ISSN : Bülent Aydoğdu Ömer Ergin Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir-Turkiye FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİNE YÖNELİK BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZET 2005 Fen ve Teknoloji Öğretim Programında bilimsel süreç becerilerinin önemi önceki programlara göre daha sık vurgulanmıştır. Bu yüzden, bilimsel süreç becerilerinin öğrencilere kazandırılma düzeyinin ölçülmesi gerekir. Bu becerilerin geliştirilmesine her ünitenin öğretimi süresinde farklı katkılar yapılır. Bu çalışmanın amacı ilköğretim yedinci sınıf Yaşamımızdaki Elektrik ünitesine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçeği geliştirmektir. Yaşamımızdaki Elektrik ünitesinde yer alan kazanımlar dikkate alınarak çoktan seçmeli denemelik maddeler yazılmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda bazı sorular ölçekten çıkarılmış, bazı sorularda düzeltilmiştir. Daha sonra 30 maddelik ölçek oluşturulmuş ve bu ölçek İzmir ili Buca ilçesinde bulunan üç ilköğretim okulundan bu üniteyi öğrenmiş rasgele seçilen 8. sınıf (n=236) öğrencilerine uygulanmıştır. İstatistiksel analiz için Finesse Paket Programı kullanılarak madde analizi yapılmış ve her sorunun madde güçlüğü ile ayırt edicilik indeksleri hesaplanmıştır. İki sorunun ayırıcılık indeksinin 0.20 nin altında olduğu görülmüş ve bu yüzden ölçekten çıkarılmıştır. Kalan 28 maddelik ölçeğin güvenirliği (KR 20)0.81 bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Fen ve Teknoloji Öğretimi, Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi, Bilimsel Süreç Becerileri, İlköğretim, Ölçek Geliştirme THE DEVELOPMENT OF SCIENCE PROCESS SKILLS SCALE TOWARD ELECTRICITY IN OUR LIFE UNITS OF SCIENCE AND TEHNOLOGY COURSE ABSTRACT In Science and Technology Curriculum accepted in 2005 science process skills is emphasized. Therefore, students learning levels relation to these skills needs be determined. These skills are developed with various contributions at all teaching process of science and technology course. The purpose of this study was to develop a science process skills scale towards 7 th grade unit of Electricity in Our Life. The acquisitions of the unit were carefully examined and then multiple choice items were composed for testing. Some items were removed and some items were revised depending on the expert views. After that, the scale composed of 30 items were given to randomly selected 8 th grade students (n=236) from three primary schools of Buca district in İzmir. For statistical analysis item analysis and item discrimination were calculated by using Finesse statistical package program. Two items were removed from the scale since the item discrimination indexes were below 0.2. The reliability (KR-20) of the scale composed of remaining 28 items was found to be Keywords: Science and Technology Teaching, Unit of Electricity in our Life, Science Process Skills, Primary Education, Scale development

2 1. GİRİŞ (INTRODUCTION) 1.1. Bilimsel Süreç Becerileri (Science Process Skills) Ostlund (1992), bilimsel süreç becerilerini, dünya hakkında bilgi edinmek ve bu bilgiyi düzenli hale getirmek için sahip olunan en güçlü araç olarak tanımlamaktadır [1]. Çepni, Ayas, Jonhson ve Turgut (1997) a göre ise bilimsel süreç becerileri, fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin öğrenmede aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren ve öğrenmenin kalıcılığını artıran temel becerilerdir [2]. Rillero (1998) ya göre bu beceriler, sadece okuldaki öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan değil, aynı zamanda iş yaşamında da kullanılan becerilerdir [3]. Bilimsel süreç becerileri, temel ve üst düzey beceriler olarak ikiye ayrılmaktadır [4 ve 5]. Temel ve üst düzey beceriler aşağıdaki gibi gruplanmaktadır [4 ve 6]: Temel Beceriler 1) Gözlem 2) Sınıflama 3) İletişim kurma 4) Ölçme 5) Uzay/zaman ilişkisi kurma 6) Sayıları kullanma 7) Çıkarım yapma 8) Tahmin etme Üst Düzey Beceriler 1) Problemi belirleme 2) Değişkenleri kontrol etme 3) Verileri yorumlama 4) Hipotez kurma 5) İşlemsel Tanımlama 6) Deney yapma Temel beceriler, üst düzey becerilerin temelini oluşturmaktadır [7]. Temel beceriler, okul öncesi dönemden itibaren öğrencilere kazandırılabilirken, üst düzey beceriler ilköğretim ikinci basamaktan itibaren kazandırılabilir. Bu beceriler sadece adım adım izlenmesi gereken basamaklar olarak görülmemeli bir düşünce biçimini oluşturacak becerilerin bir bütünü olarak benimsenmelidir [8] Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Önemi (The Importance of the Science Process Skills in Science Teaching) Bilimsel süreç becerileri, sadece bazı bilim içerikleri ile ilgili değil, aynı zamanda bu içerikle ilgili bilimin her alanıyla ilgili olabilir [9]. Bir problemin çözümünü, içerik bilgisine ya da bilimsel süreç becerilerine sahip olmadan düşünmek olanaksızdır. Çünkü bilimsel süreç becerileri ve içerik bilgisi birbirlerinin tamamlayıcılarıdır. Belki çoğu öğrenci bir bilim adamı olamayacak ama herkes öncelikle bir bireydir ve bu bireylerden gözlem yapabilmeleri, sorular sorabilmeleri ve verileri analiz edebilmeleri ayrıca dünyanın çoğu yönünü anlayabilen kişiler olarak yetişmeleri istenmektedir. Bilimsel süreç becerileri kazanmak, sadece bilimle uğraşanlara özgü değildir. Çünkü bilimsel süreç becerilerini kullanmayan bireylerin, iş yaşamında başarılı olmaları zordur [3]. Bu yüzden, fen öğretiminin, bilimsel süreç becerilerinin öğretimini içerecek şekilde tasarlanması gerektiği vurgulanmaktadır [5 ve 10]. Saat (2004), öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini ancak bazı aşamaları geçerek kazandıklarını belirtmektedir [5]. Bu aşamalar, bilimsel sürecin farkına varma, alışkanlık kazanma ve otomatikleşme olarak 297

3 belirtilmiştir. Birinci aşamada (farkına varma), öğrenci ya alt sınıflardaki fen bilgisi dersinde ya da araştırmacının hazırladığı öğrenme ortamında becerinin farkına varır. Buna örnek olarak değişkenlerin kontrol edilmesi verilebilir. Daha sonra bununla ilgili terimleri fark eder, örneğin, bağımlı ve bağımsız değişkenler. Fakat bu aşamada öğrencilerin verdiği yanıtlara bakıldığında öğrencilerin bu yeteneği içselleştiremediği görülür. İkinci aşamada (alışkanlık kazanma), öğrenci yeteneğe yakınlaşır, yetenekle ilgili değişik örnekler verir ancak zihinsel olarak kargaşa ve belirsizliği yaşadığı için bu yeteneği başka bir ortama uyarlayamaz. Üçüncü aşamada (otomatikleşme), yetenekle ilgili terimleri kolayca tanımlar ve yeteneği başka durumlara taşıyabilir. Öğrencilerin bu aşamaları kolayca geçebilmeleri için ön bilgiye sahip olmalarının yanı sıra basit fen bilgisi etkinlikleri ile desteklenmeleri ve sıklıkla pratik yapma fırsatının verilmesi gerekmektedir [5]. Ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde ilköğretim öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin düşük düzeyde olduğu görülmektedir [11, 12, 13 ve 14]. Ayrıca Türkiye nin, TIMMS 1999 sonuçlarına göre genel sıralamada 38 ülkeden 33. sırada olması, ilköğretim öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri düzeylerinin düşük olduğunun göstergesidir (kaynak:http://timss.bc.edu/timss1999.html). Bu tür sorunların nedeni olarak, Taşar, Temiz ve Tan (2002a), eski Fen Bilgisi Programının etkisi olabileceğinden bahsetmiş ve eski programların öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmede yetersiz olduğunu belirtmişlerdir [15]. Benzer olarak, Pekmez (2001) in İzmir ilinde 24 fen bilgisi öğretmeniyle yapılan görüşme sonucunda, öğretmenlerin bilimsel süreçlerle ilgili bilgilerinin ve laboratuar uygulamalarının neredeyse yok denecek kadar az olduğu, laboratuar etkinliği olan sadece üç ders öğretmeninin gözlemlendiği belirtilmiştir [16]. Buna benzer sorunlar 2000 yılında değiştirilen fen programının tartışılmasına neden olmuş ve programın değişmesi gerektiği anlaşılmıştır. Daha sonra eski fen bilgisi programına teknoloji boyutu da eklenerek dersin adı fen ve teknoloji olarak değiştirilmiş ayrıca yeni öğretim programında bilimsel süreç becerilerine verilen önem artırılmıştır [17]. Bilimsel süreç becerilerine verilen önemin artması, 2000 ve 2005 fen öğretim programlarının elektrik ünitesindeki bilimsel süreç becerilerinin karşılaştırılmasıyla daha net görülebilir (Tablo 1) fen öğretim programında elektrik ünitesi sadece 6. sınıfta yer alırken, 2005 fen öğretim programında sarmallık ilkesinden dolayı 6., 7. ve 8. sınıflarda yer almaktadır. Tablo 1 incelendiğinde 2000 öğretim programında elektrik ünitesinde toplam 33 tane bilimsel süreç becerileri kazanımı [18] yer alırken 2005 öğretim programında toplam 52 bilimsel süreç becerileri kazanımı yer almaktadır. Bu sonuçlardan mevcut öğretim programında bilimsel süreç becerilerine verilen önemin arttığı görülebilmektedir. Mevcut Fen ve Teknoloji dersi öğretim programında [17] bilimsel süreç becerilerinin fen eğitiminde ne kadar önemli olduğu şu sözlerle dile getirilmektedir: Fen ve Teknoloji Programı sadece günümüzde bilgi birikimini öğrencilere aktarmayı değil araştıran, soruşturan, inceleyen, günlük hayatıyla fen konuları arasında bağlantı kurabilen, hayatın her alanında karşılaştığı problemleri çözmede bilimsel metodu kullanabilen, dünyaya bir bilim adamının bakış açısıyla bakabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Bu yüzden, programda öğrencilere bilimsel araştırmanın yol ve yöntemlerini öğretmek amacıyla bilimsel süreç becerileri olarak adlandırılan beceriler kazandırmak esas alınmıştır. 298

4 Tablo ve 2005 Fen Öğretim Programında Elektrik Ünitesindeki Bilimsel Süreç Becerileri Kazanımların Karşılaştırılması (Table 1. The Comparison of Science Process Skills at Electricity Units in 2000 and 2005 Science Curriculum) Bilimsel Süreç Becerileri 2000 Öğretim Programı 2005 Öğretim Programı Gözlem 6 - Sınıflama 3 1 Çıkarım Yapma - 7 Tahmin 1 7 Değişkenleri Belirleme 6 2 Hipotez Kurma 1 Deney Tasarlama 5 2 Deney Malzemelerini, Araç ve - 3 Gereçlerini Tanıma ve Kullanma Deney Düzeneği Kurma - 1 Ölçme 4 - Verileri Kaydetme 5 - Veri İşleme ve Model Oluşturma 3 - Yorumlama ve Sonuç Çıkarma - 25 Sunma - 3 Toplam Bu nedenle, öğrencilere bilimsel süreç becerilerini kazandıracak ortamların sunulması son derece önemlidir. Bilimsel süreç becerilerinin konu bilgisinin öğretimi sırasında nasıl, hangi nitelikler yaparak kazandırılacağı kadar bu becerilerin hangi ölçme araçlarıyla ve nasıl ölçüleceği de önemlidir. Ülkemizde son yıllara kadar öğrencilerin sadece akademik başarıları ile ilgilenilmiş bilimsel süreç beceri düzeyleri ölçülmemiştir. Unutulmamalıdır ki akademik başarıların yüksek olduğu her durumda bilimsel süreç becerileri düzeyi yüksek olmayabilir [19]. Bilimsel süreç becerileri, bilişsel alandaki öğrenmelerin kalıcı ve yaşamda kullanılır olmasını sağlar. Bu nedenle akademik başarı yanında muhakkak bilimsel süreç becerilerinin ölçülmesi gerekir. Elektrik ünitesiyle ilgili geliştirilen ölçekler genelde öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinden ziyade bilgi düzeylerini ölçmektedir[20 ve 21]. Sonuç olarak bu çalışmanın amacı ilköğretim yedinci sınıf fen ve teknoloji dersi Yaşamımızdaki Elektrik ünitesine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçeği geliştirmektir Yurtiçi ve Yurtdışında Geliştirilen Bilimsel Süreç Becerileri Ölçekleri (Science Process Skills Scale Developed in Turkey and Abroad) Tablo 2, yurtiçi ve yurtdışında geliştirilen bilimsel süreç becerileri testleri ve bu testlerin uygulandığı öğrenci grubunu göstermektedir. Ülkemizdeki bilimsel süreç becerileriyle ilgili ölçeklerin çoğunun dil geçerliği çalışmaları ve dil geçerliliği yapılmış ölçeklerin kullanımı şeklinde olduğu görülmektedir. Ancak son yıllarda ülkemizde de bilimsel süreç becerileri ölçeklerinin geliştirildiği görülmektedir. Yurt dışında geliştirilen ölçekler incelendiğinde, Tannenbaum (1971; akt. [22]) ilköğretim öğrencilerine yönelik Bilimsel Süreçler Testi (Test of Science Processes) geliştirmiştir. Cronin, Padilla ve Twiest (1985; akt. [23]) Temel Süreç Becerileri Testi (Test of Basic Process Skills-BAPS) geliştirmiştir. Ayrıca, Ewers (2001) üniversite 299

5 öğrencilerine yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Testi ni (The Science Process Skills Pretest and Posttest) geliştirmiştir [24]. Türkçeye uyarlaması yapılan ölçekler incelendiğinde, Burns, Okey ve Wise ın (1985) ilköğretim öğrencilerine yönelik Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerileri Testi ni (Test of Integrated Process Skills-TIPS II) geliştirdikleri [25] ve bu testin Özkan, Aşkar ve Geban (1994; akt. [26]) tarafından dil geçerliliği yapılarak ülkemizde kullanıldığı görülmüştür. Benzer olarak, Smith (2004) tarafından geliştirilen İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Değerlendirme (Science Process Assessment for Middle School Students) adlı test, Şenyüz (2008) tarafından dil geçerliği yapılarak yüksek lisans tezinde kullanılmıştır [27]. Son olarak, Enger ve Yager (1998) tarafından geliştirilen ilköğretim öğrencilerine yönelik Bilimsel Süreç Testi (The Science Process Test), Aydoğdu (2006) tarafından dil geçerliliği yapılmış ve bu ölçeğe senaryolar eklenerek yeni bir ölçek halinde ülkemizde kullanılmaya sunulmuştur [13 ve 28]. Ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde, ilköğretim öğrencilerine yönelik bilimsel süreç becerileri testlerinin geliştirildiği görülmektedir. Bunlara örnek olarak, Tatar (2006) ayrıca Hazır ve Türkmen (2008) tarafından geliştirilen testler verilebilir [14 ve 29]. Benzer olarak Temiz (2007) lise öğrencilerine yönelik bilimsel süreç becerileri testi geliştirmiştir [30]. Tablo 2. Yurtiçi ve yurtdışında geliştirilen bilimsel süreç becerileri testleri (Table 2. Scale of science process skills developed in Turkey and abroad) ÖLÇEĞİN ADI GELİŞTİRENLER KİMLERE UYGULANDIĞI Bilimsel Süreçler Testi -(Test Tannenbaum İlköğretim of Science Processes) Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerileri Testi -(Test of Integrated Process Skills-TIPS II) Temel Süreç Becerileri Ölçeği - (Test of Basic Process Skills- BAPS) Science Process Assessment for Middle School Students Bilimsel Süreç Testi -(The Science Process Test) Bilimsel Süreç Becerileri Testi -(The Science Process Skills Pretest and Posttest) Bilimsel Süreç Becerileri Testi Bilimsel Süreç Becerileri Testi Bilimsel Süreç Becerileri Testi (1971) Burns, Okey ve Wise (1985) Cronin, Padilla ve Twiest (1985) Smith (2004) Enger ve Yager (1998) Ewers (2001) 7.,8.,9, sınıflar İlköğretim Öğrencileri İlköğretim Öğrencileri İlköğretim Öğrencileri İlköğretim Öğrencileri Üniversite Öğrencileri Tatar (2006) İlköğretim 7. sınıf Temiz (2007) Lise Öğrencileri Hazır ve Türkmen (2008) İlköğretim 5. sınıf 2. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ (RESEARCH SIGNIFICANCE) Öğrencilerin bilimsel bilgiyi ve bu bilginin nasıl elde edildiğini anlayabilmeleri için bilimsel süreç becerilerini öğrenmeleri gerekir. Harlen (1999), bilimsel süreç becerilerini öğrencilerin kazanması gerektiğini çünkü bu becerilerin bilimsel okuryazarlık için son derece önemli olduğunu belirtmektedir [9]. Bu 300

6 nedenle, öğrencilerin bilimsel süreç beceri düzeylerinin belirlenmesi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi son derece önemlidir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, Türkiye de öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin ölçülmesi ile ilgili çok az çalışmanın olduğu görülmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalar incelendiğinde [13, 14, 29 ve 30] öğrencilerin bilimsel süreç beceri düzeylerini belirleyecek ölçeklerin genelde ünitelere yönelik olarak hazırlanmadığı görülmüştür. Bu nedenle yapılan bu çalışma sadece yaşamımızdaki elektrik ünitesine yönelik hazırlandığından önemli görülmektedir. 3. YÖNTEM (METHOD) 3.1. Ölçeğin Geliştirilmesi ve Çalışma Grubu (Developed the Scale and Work Group) Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği nin (Ek 2) geliştirilmesi için alan yazın taraması yapılmış ve bu alanla ilgili ölçekler incelenmiştir [25, 28 ve 29]. Daha sonra Yaşamımızdaki Elektrik ünitesinde yer alan kazanımlar (Ek 1) dikkate alınarak çoktan seçmeli ve dört seçenekli denemelik maddeler yazılmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliliğini sağlamak için uzman görüşleri alınmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda bazı sorular ölçekten çıkarılmış, bazı sorularda düzeltilmiştir. Böylece, 30 maddelik ölçek oluşturulmuş ve bu ölçek İzmir ili Buca ilçesinde bulunan üç ilköğretim okulundan rasgele seçilen ilköğretim 8. sınıf (n=236) öğrencilerine uygulanmıştır. Geliştirilen ölçeği cevaplamaları için, öğrencilere 40 dakika süre verilmiştir. Madde analizi sonucunda iki sorunun ayırıcılık indeksinin 0,20 nin altında olduğu görülmüş ve bu yüzden ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Genel olarak, madde toplam korelâsyonu 0.30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettiği, arasında kalan maddelerin zorunlu görülmesi halinde teste alınabileceği, 0.20 den daha düşük maddelerin ise testten atılması gerektiği söylenebilir [31 ve 32]. Ölçeğin iç tutarlığının sınanması için bakılan KR 20 değeri 0.81 bulunmuştur. Psikolojik bir test için hesaplanan güvenirlik katsayısının 0.70 ve daha yüksek olması test puanlarının güvenirliği için genel olarak yeterli görülmektedir. Ancak bireyleri seçme ve sınıflandırmada kullanılacak testler için güvenirlik katsayısının çok daha yüksek olması beklenir [32]. Sonuç olarak, geliştirilen ölçeğin kapsam geçerliliği için uzman görüşü alınmış, güvenirliği içinde KR-20 iç tutarlılığına bakılmıştır. Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği, bilimsel süreç becerilerinden gözlem, sınıflama, ölçme, tahmin, çıkarım yapma, hipotez kurma, değişkenleri belirleme, değişkenleri kontrol etme ve değiştirme, deney tasarlama, verileri kaydetme, veri işleme ve model oluşturma ve sonuç çıkarma ve yorumlama gibi becerileri ölçmektedir. Tablo 3, Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği ndeki 28 sorunun bilimsel süreç becerileri basamaklarına göre nasıl temsil edildiğini göstermektedir. 301

7 Tablo 3. Yaşamımızdaki elektrik ünitesine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçeği ndeki soruların bilimsel süreç becerileri basamaklarına göre temsil edilmeleri (Table 3. Their representation according to science process skills steps of items in science process skills scale toward electricity in our life units) Bilimsel Süreç Becerisi Basamakları Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği ndeki Soru Numaraları Gözlem 1 Sınıflama 2,3 Ölçme 5,27 Tahmin 6,7,28 Çıkarım Yapma 8,9,10,11 Hipotez Kurma 16,18 Değişkenleri Belirleme 4 Değişkenleri Kontrol Etme ve Değiştirme 19,20,21 Deney Tasarlama 22 Verileri Kaydetme 24 Veri İşleme Ve Model Oluşturma 25,26 Sonuç Çıkarma Ve Yorumlama 12,13,14,15,17, Verilerin Analizi (Data Analyzing) İstatistiksel analiz için Finesse Paket Programı kullanılmıştır. Bu program yardımıyla madde analizi yapılmış, ölçeğin KR 20 değeri ayrıca her sorunun madde güçlüğü ile ayırt edicilik indeksleri hesaplanmıştır. Ayrıca ölçeğin kapsam geçerliliği için uzman görüşü alınmıştır Çalışmanın Sınırlılıkları (Limitations of the Study) Geliştirilen ölçek, 7. sınıf Yaşamımızdaki Elektrik ünitesinin kazanımlarıyla sınırlıdır. 4. BULGULAR VE TARTIŞMALAR (FINDINGS AND DISCUSSIONS) 4.1. Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği nin Madde Analizi Sonuçları (The Item Analysis Outcomes of Science Process Skills Scale toward Electricity in Our Life Units) 30 soruluk ölçeğin madde analiz sonuçları Tablo 4 te verilmiştir. Aşağıdaki tabloda 2. ve 28. maddelerin ayırt edicilik indeksi, 0.20 nin altında olduğundan bu iki madde ölçekten çıkarılmıştır. Böylece kalan 28 soruluk ölçeğin güvenirliği (KR 20)0.81 ve ortalama güçlüğü ise 0.50 olarak bulunmuştur. Farklı başarı düzeylerini ayırt etmek ve öğrenme derecelerine göre öğrencileri sıralamak için hazırlanan bir başarı testinin ortalama güçlüğünün 0.50 civarında olması istenir. Bunun nedeni, bu güçlükteki bir testin daha güvenilir ve daha ayırt edici olmasıdır. Testin ortalama güçlüğü 0.50 den küçükse test öğrencilere güç gelmiştir, 0.50 den büyükse kolay gelmiştir [31]. Madde ayırt edicilik indeksi düşük olan bu iki madde (2. ve 28. madde) ölçekten çıkarıldıktan sonra, kalan 28 soruluk ölçeğin madde analiz sonuçları tekrar yapılmış ve sonuçlar Tablo 5 de verilmiştir. 302

8 Tablo 4. Yaşamımızdaki elektrik ünitesine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçeğinin (30 madde)madde analiz sonuçları (Table 4. The item analysis outcomes of science process skills scale (30 items) toward electricity in our life units) Madde No Cevap Anahtarı Madde Güçlüğü Madde Ayırt Ediciliği (d) (p) Oldukça iyi 2 2 0, Ölçekten çıkarılmalı Çok iyi Kullanılabilir Oldukça iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Oldukça iyi Çok iyi Oldukça iyi Oldukça iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Oldukça iyi Oldukça iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Oldukça iyi Oldukça iyi Çok iyi Çok iyi Ölçekten çıkarılmalı Kullanılabilir Kullanılabilir Tablo 5. Yaşamımızdaki elektrik ünitesine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçeğinin (28 madde) madde analiz sonuçları (Table 5. The item analysis outcomes of science process skills scale (28 items) toward electricity in our life units) Madde No Cevap Anahtarı Madde Güçlüğü Madde Ayırt Ediciliği (d) (p) Oldukça iyi Çok iyi Kullanılabilir Oldukça iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Oldukça iyi Çok iyi Oldukça iyi Oldukça iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Oldukça iyi Oldukça iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Oldukça iyi Oldukça iyi Çok iyi Çok iyi Kullanılabilir Kullanılabilir 303

9 Elde edilen bulgular, ilköğretim 7.sınıf yaşamımızdaki elektrik ünitesine yönelik olarak hazırlanan bilimsel süreç becerileri ölçeğinin, yapılacak çalışmalarda kullanılması için geçerli (kapsam geçerliliği: uzman görüşü) ve güvenilir (KR 20: 0.81) olduğunu göstermiştir. Geliştirilen bu ölçek kullanılarak yapılacak çalışmalarda, ilköğretim öğrencilerinin yaşamımızdaki elektrik ünitesi başlangıcında ve sonunda bilimsel süreç beceri düzeyleri belirlenir ve bu becerilerin hangi değişkenler tarafından etkilendiği incelenebilir. 5. SONUÇ VE ÖNERİLER (CONCLUSION AND SUGGESTIONS) Bu çalışmada ilköğretim yedinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi Yaşamımızdaki Elektrik ünitesine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçeğinin geliştirilme aşamalarına yer verilmiştir. Öncelikle hazırlanan ölçek kapsam geçerliliği için uzman görüşüne sunulmuş ve uzman görüşü doğrultusunda bazı sorular düzeltilmiş, bazı sorularsa ölçekten çıkarılmıştır. Daha sonra 30 maddelik taslak ölçek oluşturulmuş İzmir ili Buca ilçesindeki üç farklı okulda 236 ilköğretim sekizinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen veriler, Finesse Paket Programı yardımıyla madde analizi yapılmıştır. Madde analizi sonucunda iki maddenin ayırt edicilik indeksinin 0.20 nin altında olduğu anlaşılmış ve bu maddelerin ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Böylece kalan 28 soruluk ölçeğin güvenirliği (KR 20)0.81 ve ortalama güçlüğü ise 0.50 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak geliştirilen bu ölçeğin bu alanda çalışanlara kaynak olacağı düşünülmektedir. Bu ölçekle ilköğretim öğrencilerinin, yaşamımızdaki elektrik ünitesi öncesi ve sonrasında bilimsel süreç beceri düzeyleri belirlenebilir ayrıca öğrencilerin sahip olduğu bilimsel süreç becerilerinin hangi değişkenler tarafından etkilendiği araştırılabilir. NOT (NOTICE) Bu makale, Bülent Aydoğdu (2009) nun Prof.Dr. Ömer Ergin danışmanlığında hazırlanan doktora tez çalışmasının bir bölümünden oluşmaktadır. KAYNAKLAR (REFERENCES) 1. Ostlund, K.L., (1992). Science process skills: Assessing handson student performance. New York: Addison-Wesley. 2. Çepni, S., Ayas, A., Johnson. D., ve Turgut, M.F., (1996). Fizik Öğretimi. Ankara: Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Deneme Basımı, Rillero, P., (1998). Process Skills and Content Knowledge. Science activities. [Online] Available url: EBSCOHost: Academic Search Elite, Full display: <http://www-sa.ebsco.com> (10 Ocak 2006). 4. Yeany, R.H., Yap, K.C., and Padilla, M.J., (1984). Analyzing Hierarchical Relationship among Modes of Cognitive Reasoning and Integrated Science Process Skills. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching. New Orleans, LA. 5. Saat, R.M., (2004). The Acquisition of Integrated Science Process Skills in A Web-Based Learning Environment. Research in Science & Technological Education. 22(1) Germann, P.J., Haskins, S., and Auls, S., (1996). Analysis of nine high school biology laboratory manuals: promoting scientific inquiry. Journal of Research in Science Teaching, 33 (5)

10 7. Padilla, M.J., (1990). The science process skills. Research Matters - to the Science Teacher. National Association for Research in Science Teaching. 8. Ergin, Ö., Şahin-Pekmez, E. ve Öngel-Erdal, S., (2005). Kuramdan Uygulamaya Deney Yoluyla Fen Öğretimi. İzmir: Dinazor kitapevi. 9. Harlen, W., (1999). Purposes and Procedures for Assessing Science Process Skills. Assessment in education, 6 (1) Huppert, J., Lomask, S.M., and Lazarowitz, R., (2002). Computer simulations in the high school: Students' cognitive stages, science process skills and academic achievement in microbiology. International Journal of Science Education. 24(8): Temiz, B., (2001). Lise 1. Sınıf Fizik Dersi Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Uygunluğunun İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 12. Tan, M. ve Temiz, B.K., (2003). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri ve Önemi, Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, Aydoğdu, B., (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerini Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 14. Hazır, A. ve Türkmen, L., (2008). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeyleri. Selçuk Üniversitesi: Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. 15. Tasar, M.F., Temiz, B.K. ve Tan, M., (2002a). İlköğretim Fen Öğretim Programının Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmede Hedefler, İçerik ve Eğitim Durumları Bakımından İncelenmesi, Bildiri ODTÜ, 5. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi. 16. Pekmez, E.Ş., (2001). Fen Öğretmenlerinin Bilimsel Süreçler Hakkındaki Bilgilerinin Saptanması. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yeni Binyılın Başında Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, ( ). 17. MEB, (2004). Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Fen ve Teknoloji Dersi Programı. 18. Taşar, M.F., Temiz, B.K. ve Tan, M., (2002b). İlköğretim Fen Öğretim Programında Hedeflenen Öğrenci Kazanımlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Göre Sınıflandırılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 19. Aydoğdu, B. and Ergin, Ö., (2008). The Relationship between Science Process Skills and Academic Achievements of Pre-Service Science Teachers. Kuşadası-İzmir: 13th IOSTE symposium September Huyugüzel-Çavaş, P., (2004). İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde Yer Alan Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik Ünitesinin Öğrenme Döngüsüne Göre İşlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi: İzmir. 21. Akpınar, E., (2006). Fen Öğretiminde Soyut Kavramların Yapılandırılmasında Bilgisayar Desteği: Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik Ünitesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi: İzmir. 22. Stevens, J.S., (1975). The effects of Introductory Physical Science Program on Science Process Skills. Unpublished PhD Thesis. The University of Arizona. 23. Flower, D.R., (1987).An Investigation of Science Process Skills Hierarchies with learning Disabled and Non-disabled subjects. Unpublished PhD Thesis, University of Cincinati. 305

11 24. Ewers, T.G., (2001). Teaher-Directed Versus Learning Cycles Methods: Effects on science Process Skills Mastery and Teachers Efficacy Among Elementary education Students. Unpublished PhD Thesis. The University of Idoho. 25. Burns, J.C., Okey, J.C., and Wise, K., (1985). Development of an Integrated Process Skills Test: TIPS II. Journal of Research in Science Teaching 22(2): Yavuz, A., (1998). Effect of conceptual change texts accompanied with laboratory activities based on constructivist approach on understanding of acid-base concepts. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. 27. Şenyüz, G., (2008) Yılı Fen Bilgisi ve 2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarında Yer Alan Bilimsel Süreç Becerileri Kazanımlarının Tespiti ve Karşılaştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi: Ankara 28. Enger, S.K. and Yager, R.E.(Eds.), (1998). Iowa Assessment Handbook. Iowa City: Science Education Center, The University of Iowa. 29. Tatar, N., (2006). İlköğretim Fen Eğitiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi:Ankara. 30. Temiz, B.K., (2007). Fizik Öğretiminde Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerinin Ölçülmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi: Ankara. 31. Tekin, H., (1991). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi. 32. Büyüköztürk, Ş., (2004). Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegema Yayıncılık. 306

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 43: 37-49 [2012] AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı Hüsamettin AKÇAY a, Cengiz TÜYSÜZ b, Burak FEYZİOĞLU b a Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi 4 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi The Investigation of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers Pedagogical Content Knowledge

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com Farklı Kavramsal Değişim Yöntemleri ile Alternatif Kavramları Gidermek ve Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmek Mümkün müdür? Elektrokimyasal Piller Örneği Is it Possible to Eliminate Alternative Conceptions

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA ÖZET. - Bu araştırmada seçme gerektiren, kısa cevaplı ve doğru-yanlış test maddelerinin

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 407-428 Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI. Uzm. Ahmet KILINÇ

BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI. Uzm. Ahmet KILINÇ BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI Uzm. Ahmet KILINÇ Ahi Evran Üniversitesi ahmet_tr@yahoo.com ÖZET Bu makalenin amacı, yenilikçi öğrenme stratejilerinden birisi olan kavram haritalarının

Detaylı

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ahmet Bolat Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ahmbolat@yahoo.com Doç.Dr. Ahmet Bacanak,Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

DEĞER EĞİTİMİ YÖNTEMLERİNE UYGUN GELİŞTİRİLEN ÇEVRE EĞİTİMİ ETKİNLİĞİNİN, İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ

DEĞER EĞİTİMİ YÖNTEMLERİNE UYGUN GELİŞTİRİLEN ÇEVRE EĞİTİMİ ETKİNLİĞİNİN, İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa 231-248, 2010 DEĞER EĞİTİMİ YÖNTEMLERİNE UYGUN GELİŞTİRİLEN ÇEVRE EĞİTİMİ ETKİNLİĞİNİN, İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ Murat GÖKDERE, Mehmet KÜÇÜK, Salih ÇEPNİ Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 3 Article Number: C0011 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: February 2007 Accepted: July 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1255 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi *

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi * Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 391-417 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 391-417 w w w. k u e y. n e t Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOSYAL FOBİ GRUP PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 211-232 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ebru DEMİRCİOĞLU Murat ÖZDEMİR Öz Bu araştırmada

Detaylı

KENDİ KENDİNE ÖĞRENMENİN LABORATUVARDA BAŞARI, HAZIRBULUNUŞLUK, LABORATUVAR BECERİLERİ TUTUMU VE ENDİŞEYE ETKİSİ *

KENDİ KENDİNE ÖĞRENMENİN LABORATUVARDA BAŞARI, HAZIRBULUNUŞLUK, LABORATUVAR BECERİLERİ TUTUMU VE ENDİŞEYE ETKİSİ * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal of Education] 44: 15-26 [2013] KENDİ KENDİNE ÖĞRENMENİN LABORATUVARDA BAŞARI, HAZIRBULUNUŞLUK, LABORATUVAR BECERİLERİ TUTUMU VE ENDİŞEYE ETKİSİ

Detaylı