FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİNE YÖNELİK BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİNE YÖNELİK BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZET"

Transkript

1 ISSN: e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 1C0024 EDUCATION SCIENCES Received: September 2008 Accepted: March 2009 Series : 1C ISSN : Bülent Aydoğdu Ömer Ergin Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir-Turkiye FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİNE YÖNELİK BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZET 2005 Fen ve Teknoloji Öğretim Programında bilimsel süreç becerilerinin önemi önceki programlara göre daha sık vurgulanmıştır. Bu yüzden, bilimsel süreç becerilerinin öğrencilere kazandırılma düzeyinin ölçülmesi gerekir. Bu becerilerin geliştirilmesine her ünitenin öğretimi süresinde farklı katkılar yapılır. Bu çalışmanın amacı ilköğretim yedinci sınıf Yaşamımızdaki Elektrik ünitesine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçeği geliştirmektir. Yaşamımızdaki Elektrik ünitesinde yer alan kazanımlar dikkate alınarak çoktan seçmeli denemelik maddeler yazılmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda bazı sorular ölçekten çıkarılmış, bazı sorularda düzeltilmiştir. Daha sonra 30 maddelik ölçek oluşturulmuş ve bu ölçek İzmir ili Buca ilçesinde bulunan üç ilköğretim okulundan bu üniteyi öğrenmiş rasgele seçilen 8. sınıf (n=236) öğrencilerine uygulanmıştır. İstatistiksel analiz için Finesse Paket Programı kullanılarak madde analizi yapılmış ve her sorunun madde güçlüğü ile ayırt edicilik indeksleri hesaplanmıştır. İki sorunun ayırıcılık indeksinin 0.20 nin altında olduğu görülmüş ve bu yüzden ölçekten çıkarılmıştır. Kalan 28 maddelik ölçeğin güvenirliği (KR 20)0.81 bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Fen ve Teknoloji Öğretimi, Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi, Bilimsel Süreç Becerileri, İlköğretim, Ölçek Geliştirme THE DEVELOPMENT OF SCIENCE PROCESS SKILLS SCALE TOWARD ELECTRICITY IN OUR LIFE UNITS OF SCIENCE AND TEHNOLOGY COURSE ABSTRACT In Science and Technology Curriculum accepted in 2005 science process skills is emphasized. Therefore, students learning levels relation to these skills needs be determined. These skills are developed with various contributions at all teaching process of science and technology course. The purpose of this study was to develop a science process skills scale towards 7 th grade unit of Electricity in Our Life. The acquisitions of the unit were carefully examined and then multiple choice items were composed for testing. Some items were removed and some items were revised depending on the expert views. After that, the scale composed of 30 items were given to randomly selected 8 th grade students (n=236) from three primary schools of Buca district in İzmir. For statistical analysis item analysis and item discrimination were calculated by using Finesse statistical package program. Two items were removed from the scale since the item discrimination indexes were below 0.2. The reliability (KR-20) of the scale composed of remaining 28 items was found to be Keywords: Science and Technology Teaching, Unit of Electricity in our Life, Science Process Skills, Primary Education, Scale development

2 1. GİRİŞ (INTRODUCTION) 1.1. Bilimsel Süreç Becerileri (Science Process Skills) Ostlund (1992), bilimsel süreç becerilerini, dünya hakkında bilgi edinmek ve bu bilgiyi düzenli hale getirmek için sahip olunan en güçlü araç olarak tanımlamaktadır [1]. Çepni, Ayas, Jonhson ve Turgut (1997) a göre ise bilimsel süreç becerileri, fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin öğrenmede aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren ve öğrenmenin kalıcılığını artıran temel becerilerdir [2]. Rillero (1998) ya göre bu beceriler, sadece okuldaki öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan değil, aynı zamanda iş yaşamında da kullanılan becerilerdir [3]. Bilimsel süreç becerileri, temel ve üst düzey beceriler olarak ikiye ayrılmaktadır [4 ve 5]. Temel ve üst düzey beceriler aşağıdaki gibi gruplanmaktadır [4 ve 6]: Temel Beceriler 1) Gözlem 2) Sınıflama 3) İletişim kurma 4) Ölçme 5) Uzay/zaman ilişkisi kurma 6) Sayıları kullanma 7) Çıkarım yapma 8) Tahmin etme Üst Düzey Beceriler 1) Problemi belirleme 2) Değişkenleri kontrol etme 3) Verileri yorumlama 4) Hipotez kurma 5) İşlemsel Tanımlama 6) Deney yapma Temel beceriler, üst düzey becerilerin temelini oluşturmaktadır [7]. Temel beceriler, okul öncesi dönemden itibaren öğrencilere kazandırılabilirken, üst düzey beceriler ilköğretim ikinci basamaktan itibaren kazandırılabilir. Bu beceriler sadece adım adım izlenmesi gereken basamaklar olarak görülmemeli bir düşünce biçimini oluşturacak becerilerin bir bütünü olarak benimsenmelidir [8] Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Önemi (The Importance of the Science Process Skills in Science Teaching) Bilimsel süreç becerileri, sadece bazı bilim içerikleri ile ilgili değil, aynı zamanda bu içerikle ilgili bilimin her alanıyla ilgili olabilir [9]. Bir problemin çözümünü, içerik bilgisine ya da bilimsel süreç becerilerine sahip olmadan düşünmek olanaksızdır. Çünkü bilimsel süreç becerileri ve içerik bilgisi birbirlerinin tamamlayıcılarıdır. Belki çoğu öğrenci bir bilim adamı olamayacak ama herkes öncelikle bir bireydir ve bu bireylerden gözlem yapabilmeleri, sorular sorabilmeleri ve verileri analiz edebilmeleri ayrıca dünyanın çoğu yönünü anlayabilen kişiler olarak yetişmeleri istenmektedir. Bilimsel süreç becerileri kazanmak, sadece bilimle uğraşanlara özgü değildir. Çünkü bilimsel süreç becerilerini kullanmayan bireylerin, iş yaşamında başarılı olmaları zordur [3]. Bu yüzden, fen öğretiminin, bilimsel süreç becerilerinin öğretimini içerecek şekilde tasarlanması gerektiği vurgulanmaktadır [5 ve 10]. Saat (2004), öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini ancak bazı aşamaları geçerek kazandıklarını belirtmektedir [5]. Bu aşamalar, bilimsel sürecin farkına varma, alışkanlık kazanma ve otomatikleşme olarak 297

3 belirtilmiştir. Birinci aşamada (farkına varma), öğrenci ya alt sınıflardaki fen bilgisi dersinde ya da araştırmacının hazırladığı öğrenme ortamında becerinin farkına varır. Buna örnek olarak değişkenlerin kontrol edilmesi verilebilir. Daha sonra bununla ilgili terimleri fark eder, örneğin, bağımlı ve bağımsız değişkenler. Fakat bu aşamada öğrencilerin verdiği yanıtlara bakıldığında öğrencilerin bu yeteneği içselleştiremediği görülür. İkinci aşamada (alışkanlık kazanma), öğrenci yeteneğe yakınlaşır, yetenekle ilgili değişik örnekler verir ancak zihinsel olarak kargaşa ve belirsizliği yaşadığı için bu yeteneği başka bir ortama uyarlayamaz. Üçüncü aşamada (otomatikleşme), yetenekle ilgili terimleri kolayca tanımlar ve yeteneği başka durumlara taşıyabilir. Öğrencilerin bu aşamaları kolayca geçebilmeleri için ön bilgiye sahip olmalarının yanı sıra basit fen bilgisi etkinlikleri ile desteklenmeleri ve sıklıkla pratik yapma fırsatının verilmesi gerekmektedir [5]. Ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde ilköğretim öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin düşük düzeyde olduğu görülmektedir [11, 12, 13 ve 14]. Ayrıca Türkiye nin, TIMMS 1999 sonuçlarına göre genel sıralamada 38 ülkeden 33. sırada olması, ilköğretim öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri düzeylerinin düşük olduğunun göstergesidir (kaynak:http://timss.bc.edu/timss1999.html). Bu tür sorunların nedeni olarak, Taşar, Temiz ve Tan (2002a), eski Fen Bilgisi Programının etkisi olabileceğinden bahsetmiş ve eski programların öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmede yetersiz olduğunu belirtmişlerdir [15]. Benzer olarak, Pekmez (2001) in İzmir ilinde 24 fen bilgisi öğretmeniyle yapılan görüşme sonucunda, öğretmenlerin bilimsel süreçlerle ilgili bilgilerinin ve laboratuar uygulamalarının neredeyse yok denecek kadar az olduğu, laboratuar etkinliği olan sadece üç ders öğretmeninin gözlemlendiği belirtilmiştir [16]. Buna benzer sorunlar 2000 yılında değiştirilen fen programının tartışılmasına neden olmuş ve programın değişmesi gerektiği anlaşılmıştır. Daha sonra eski fen bilgisi programına teknoloji boyutu da eklenerek dersin adı fen ve teknoloji olarak değiştirilmiş ayrıca yeni öğretim programında bilimsel süreç becerilerine verilen önem artırılmıştır [17]. Bilimsel süreç becerilerine verilen önemin artması, 2000 ve 2005 fen öğretim programlarının elektrik ünitesindeki bilimsel süreç becerilerinin karşılaştırılmasıyla daha net görülebilir (Tablo 1) fen öğretim programında elektrik ünitesi sadece 6. sınıfta yer alırken, 2005 fen öğretim programında sarmallık ilkesinden dolayı 6., 7. ve 8. sınıflarda yer almaktadır. Tablo 1 incelendiğinde 2000 öğretim programında elektrik ünitesinde toplam 33 tane bilimsel süreç becerileri kazanımı [18] yer alırken 2005 öğretim programında toplam 52 bilimsel süreç becerileri kazanımı yer almaktadır. Bu sonuçlardan mevcut öğretim programında bilimsel süreç becerilerine verilen önemin arttığı görülebilmektedir. Mevcut Fen ve Teknoloji dersi öğretim programında [17] bilimsel süreç becerilerinin fen eğitiminde ne kadar önemli olduğu şu sözlerle dile getirilmektedir: Fen ve Teknoloji Programı sadece günümüzde bilgi birikimini öğrencilere aktarmayı değil araştıran, soruşturan, inceleyen, günlük hayatıyla fen konuları arasında bağlantı kurabilen, hayatın her alanında karşılaştığı problemleri çözmede bilimsel metodu kullanabilen, dünyaya bir bilim adamının bakış açısıyla bakabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Bu yüzden, programda öğrencilere bilimsel araştırmanın yol ve yöntemlerini öğretmek amacıyla bilimsel süreç becerileri olarak adlandırılan beceriler kazandırmak esas alınmıştır. 298

4 Tablo ve 2005 Fen Öğretim Programında Elektrik Ünitesindeki Bilimsel Süreç Becerileri Kazanımların Karşılaştırılması (Table 1. The Comparison of Science Process Skills at Electricity Units in 2000 and 2005 Science Curriculum) Bilimsel Süreç Becerileri 2000 Öğretim Programı 2005 Öğretim Programı Gözlem 6 - Sınıflama 3 1 Çıkarım Yapma - 7 Tahmin 1 7 Değişkenleri Belirleme 6 2 Hipotez Kurma 1 Deney Tasarlama 5 2 Deney Malzemelerini, Araç ve - 3 Gereçlerini Tanıma ve Kullanma Deney Düzeneği Kurma - 1 Ölçme 4 - Verileri Kaydetme 5 - Veri İşleme ve Model Oluşturma 3 - Yorumlama ve Sonuç Çıkarma - 25 Sunma - 3 Toplam Bu nedenle, öğrencilere bilimsel süreç becerilerini kazandıracak ortamların sunulması son derece önemlidir. Bilimsel süreç becerilerinin konu bilgisinin öğretimi sırasında nasıl, hangi nitelikler yaparak kazandırılacağı kadar bu becerilerin hangi ölçme araçlarıyla ve nasıl ölçüleceği de önemlidir. Ülkemizde son yıllara kadar öğrencilerin sadece akademik başarıları ile ilgilenilmiş bilimsel süreç beceri düzeyleri ölçülmemiştir. Unutulmamalıdır ki akademik başarıların yüksek olduğu her durumda bilimsel süreç becerileri düzeyi yüksek olmayabilir [19]. Bilimsel süreç becerileri, bilişsel alandaki öğrenmelerin kalıcı ve yaşamda kullanılır olmasını sağlar. Bu nedenle akademik başarı yanında muhakkak bilimsel süreç becerilerinin ölçülmesi gerekir. Elektrik ünitesiyle ilgili geliştirilen ölçekler genelde öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinden ziyade bilgi düzeylerini ölçmektedir[20 ve 21]. Sonuç olarak bu çalışmanın amacı ilköğretim yedinci sınıf fen ve teknoloji dersi Yaşamımızdaki Elektrik ünitesine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçeği geliştirmektir Yurtiçi ve Yurtdışında Geliştirilen Bilimsel Süreç Becerileri Ölçekleri (Science Process Skills Scale Developed in Turkey and Abroad) Tablo 2, yurtiçi ve yurtdışında geliştirilen bilimsel süreç becerileri testleri ve bu testlerin uygulandığı öğrenci grubunu göstermektedir. Ülkemizdeki bilimsel süreç becerileriyle ilgili ölçeklerin çoğunun dil geçerliği çalışmaları ve dil geçerliliği yapılmış ölçeklerin kullanımı şeklinde olduğu görülmektedir. Ancak son yıllarda ülkemizde de bilimsel süreç becerileri ölçeklerinin geliştirildiği görülmektedir. Yurt dışında geliştirilen ölçekler incelendiğinde, Tannenbaum (1971; akt. [22]) ilköğretim öğrencilerine yönelik Bilimsel Süreçler Testi (Test of Science Processes) geliştirmiştir. Cronin, Padilla ve Twiest (1985; akt. [23]) Temel Süreç Becerileri Testi (Test of Basic Process Skills-BAPS) geliştirmiştir. Ayrıca, Ewers (2001) üniversite 299

5 öğrencilerine yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Testi ni (The Science Process Skills Pretest and Posttest) geliştirmiştir [24]. Türkçeye uyarlaması yapılan ölçekler incelendiğinde, Burns, Okey ve Wise ın (1985) ilköğretim öğrencilerine yönelik Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerileri Testi ni (Test of Integrated Process Skills-TIPS II) geliştirdikleri [25] ve bu testin Özkan, Aşkar ve Geban (1994; akt. [26]) tarafından dil geçerliliği yapılarak ülkemizde kullanıldığı görülmüştür. Benzer olarak, Smith (2004) tarafından geliştirilen İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Değerlendirme (Science Process Assessment for Middle School Students) adlı test, Şenyüz (2008) tarafından dil geçerliği yapılarak yüksek lisans tezinde kullanılmıştır [27]. Son olarak, Enger ve Yager (1998) tarafından geliştirilen ilköğretim öğrencilerine yönelik Bilimsel Süreç Testi (The Science Process Test), Aydoğdu (2006) tarafından dil geçerliliği yapılmış ve bu ölçeğe senaryolar eklenerek yeni bir ölçek halinde ülkemizde kullanılmaya sunulmuştur [13 ve 28]. Ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde, ilköğretim öğrencilerine yönelik bilimsel süreç becerileri testlerinin geliştirildiği görülmektedir. Bunlara örnek olarak, Tatar (2006) ayrıca Hazır ve Türkmen (2008) tarafından geliştirilen testler verilebilir [14 ve 29]. Benzer olarak Temiz (2007) lise öğrencilerine yönelik bilimsel süreç becerileri testi geliştirmiştir [30]. Tablo 2. Yurtiçi ve yurtdışında geliştirilen bilimsel süreç becerileri testleri (Table 2. Scale of science process skills developed in Turkey and abroad) ÖLÇEĞİN ADI GELİŞTİRENLER KİMLERE UYGULANDIĞI Bilimsel Süreçler Testi -(Test Tannenbaum İlköğretim of Science Processes) Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerileri Testi -(Test of Integrated Process Skills-TIPS II) Temel Süreç Becerileri Ölçeği - (Test of Basic Process Skills- BAPS) Science Process Assessment for Middle School Students Bilimsel Süreç Testi -(The Science Process Test) Bilimsel Süreç Becerileri Testi -(The Science Process Skills Pretest and Posttest) Bilimsel Süreç Becerileri Testi Bilimsel Süreç Becerileri Testi Bilimsel Süreç Becerileri Testi (1971) Burns, Okey ve Wise (1985) Cronin, Padilla ve Twiest (1985) Smith (2004) Enger ve Yager (1998) Ewers (2001) 7.,8.,9, sınıflar İlköğretim Öğrencileri İlköğretim Öğrencileri İlköğretim Öğrencileri İlköğretim Öğrencileri Üniversite Öğrencileri Tatar (2006) İlköğretim 7. sınıf Temiz (2007) Lise Öğrencileri Hazır ve Türkmen (2008) İlköğretim 5. sınıf 2. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ (RESEARCH SIGNIFICANCE) Öğrencilerin bilimsel bilgiyi ve bu bilginin nasıl elde edildiğini anlayabilmeleri için bilimsel süreç becerilerini öğrenmeleri gerekir. Harlen (1999), bilimsel süreç becerilerini öğrencilerin kazanması gerektiğini çünkü bu becerilerin bilimsel okuryazarlık için son derece önemli olduğunu belirtmektedir [9]. Bu 300

6 nedenle, öğrencilerin bilimsel süreç beceri düzeylerinin belirlenmesi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi son derece önemlidir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, Türkiye de öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin ölçülmesi ile ilgili çok az çalışmanın olduğu görülmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalar incelendiğinde [13, 14, 29 ve 30] öğrencilerin bilimsel süreç beceri düzeylerini belirleyecek ölçeklerin genelde ünitelere yönelik olarak hazırlanmadığı görülmüştür. Bu nedenle yapılan bu çalışma sadece yaşamımızdaki elektrik ünitesine yönelik hazırlandığından önemli görülmektedir. 3. YÖNTEM (METHOD) 3.1. Ölçeğin Geliştirilmesi ve Çalışma Grubu (Developed the Scale and Work Group) Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği nin (Ek 2) geliştirilmesi için alan yazın taraması yapılmış ve bu alanla ilgili ölçekler incelenmiştir [25, 28 ve 29]. Daha sonra Yaşamımızdaki Elektrik ünitesinde yer alan kazanımlar (Ek 1) dikkate alınarak çoktan seçmeli ve dört seçenekli denemelik maddeler yazılmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliliğini sağlamak için uzman görüşleri alınmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda bazı sorular ölçekten çıkarılmış, bazı sorularda düzeltilmiştir. Böylece, 30 maddelik ölçek oluşturulmuş ve bu ölçek İzmir ili Buca ilçesinde bulunan üç ilköğretim okulundan rasgele seçilen ilköğretim 8. sınıf (n=236) öğrencilerine uygulanmıştır. Geliştirilen ölçeği cevaplamaları için, öğrencilere 40 dakika süre verilmiştir. Madde analizi sonucunda iki sorunun ayırıcılık indeksinin 0,20 nin altında olduğu görülmüş ve bu yüzden ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Genel olarak, madde toplam korelâsyonu 0.30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettiği, arasında kalan maddelerin zorunlu görülmesi halinde teste alınabileceği, 0.20 den daha düşük maddelerin ise testten atılması gerektiği söylenebilir [31 ve 32]. Ölçeğin iç tutarlığının sınanması için bakılan KR 20 değeri 0.81 bulunmuştur. Psikolojik bir test için hesaplanan güvenirlik katsayısının 0.70 ve daha yüksek olması test puanlarının güvenirliği için genel olarak yeterli görülmektedir. Ancak bireyleri seçme ve sınıflandırmada kullanılacak testler için güvenirlik katsayısının çok daha yüksek olması beklenir [32]. Sonuç olarak, geliştirilen ölçeğin kapsam geçerliliği için uzman görüşü alınmış, güvenirliği içinde KR-20 iç tutarlılığına bakılmıştır. Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği, bilimsel süreç becerilerinden gözlem, sınıflama, ölçme, tahmin, çıkarım yapma, hipotez kurma, değişkenleri belirleme, değişkenleri kontrol etme ve değiştirme, deney tasarlama, verileri kaydetme, veri işleme ve model oluşturma ve sonuç çıkarma ve yorumlama gibi becerileri ölçmektedir. Tablo 3, Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği ndeki 28 sorunun bilimsel süreç becerileri basamaklarına göre nasıl temsil edildiğini göstermektedir. 301

7 Tablo 3. Yaşamımızdaki elektrik ünitesine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçeği ndeki soruların bilimsel süreç becerileri basamaklarına göre temsil edilmeleri (Table 3. Their representation according to science process skills steps of items in science process skills scale toward electricity in our life units) Bilimsel Süreç Becerisi Basamakları Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği ndeki Soru Numaraları Gözlem 1 Sınıflama 2,3 Ölçme 5,27 Tahmin 6,7,28 Çıkarım Yapma 8,9,10,11 Hipotez Kurma 16,18 Değişkenleri Belirleme 4 Değişkenleri Kontrol Etme ve Değiştirme 19,20,21 Deney Tasarlama 22 Verileri Kaydetme 24 Veri İşleme Ve Model Oluşturma 25,26 Sonuç Çıkarma Ve Yorumlama 12,13,14,15,17, Verilerin Analizi (Data Analyzing) İstatistiksel analiz için Finesse Paket Programı kullanılmıştır. Bu program yardımıyla madde analizi yapılmış, ölçeğin KR 20 değeri ayrıca her sorunun madde güçlüğü ile ayırt edicilik indeksleri hesaplanmıştır. Ayrıca ölçeğin kapsam geçerliliği için uzman görüşü alınmıştır Çalışmanın Sınırlılıkları (Limitations of the Study) Geliştirilen ölçek, 7. sınıf Yaşamımızdaki Elektrik ünitesinin kazanımlarıyla sınırlıdır. 4. BULGULAR VE TARTIŞMALAR (FINDINGS AND DISCUSSIONS) 4.1. Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği nin Madde Analizi Sonuçları (The Item Analysis Outcomes of Science Process Skills Scale toward Electricity in Our Life Units) 30 soruluk ölçeğin madde analiz sonuçları Tablo 4 te verilmiştir. Aşağıdaki tabloda 2. ve 28. maddelerin ayırt edicilik indeksi, 0.20 nin altında olduğundan bu iki madde ölçekten çıkarılmıştır. Böylece kalan 28 soruluk ölçeğin güvenirliği (KR 20)0.81 ve ortalama güçlüğü ise 0.50 olarak bulunmuştur. Farklı başarı düzeylerini ayırt etmek ve öğrenme derecelerine göre öğrencileri sıralamak için hazırlanan bir başarı testinin ortalama güçlüğünün 0.50 civarında olması istenir. Bunun nedeni, bu güçlükteki bir testin daha güvenilir ve daha ayırt edici olmasıdır. Testin ortalama güçlüğü 0.50 den küçükse test öğrencilere güç gelmiştir, 0.50 den büyükse kolay gelmiştir [31]. Madde ayırt edicilik indeksi düşük olan bu iki madde (2. ve 28. madde) ölçekten çıkarıldıktan sonra, kalan 28 soruluk ölçeğin madde analiz sonuçları tekrar yapılmış ve sonuçlar Tablo 5 de verilmiştir. 302

8 Tablo 4. Yaşamımızdaki elektrik ünitesine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçeğinin (30 madde)madde analiz sonuçları (Table 4. The item analysis outcomes of science process skills scale (30 items) toward electricity in our life units) Madde No Cevap Anahtarı Madde Güçlüğü Madde Ayırt Ediciliği (d) (p) Oldukça iyi 2 2 0, Ölçekten çıkarılmalı Çok iyi Kullanılabilir Oldukça iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Oldukça iyi Çok iyi Oldukça iyi Oldukça iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Oldukça iyi Oldukça iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Oldukça iyi Oldukça iyi Çok iyi Çok iyi Ölçekten çıkarılmalı Kullanılabilir Kullanılabilir Tablo 5. Yaşamımızdaki elektrik ünitesine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçeğinin (28 madde) madde analiz sonuçları (Table 5. The item analysis outcomes of science process skills scale (28 items) toward electricity in our life units) Madde No Cevap Anahtarı Madde Güçlüğü Madde Ayırt Ediciliği (d) (p) Oldukça iyi Çok iyi Kullanılabilir Oldukça iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Oldukça iyi Çok iyi Oldukça iyi Oldukça iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Oldukça iyi Oldukça iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Oldukça iyi Oldukça iyi Çok iyi Çok iyi Kullanılabilir Kullanılabilir 303

9 Elde edilen bulgular, ilköğretim 7.sınıf yaşamımızdaki elektrik ünitesine yönelik olarak hazırlanan bilimsel süreç becerileri ölçeğinin, yapılacak çalışmalarda kullanılması için geçerli (kapsam geçerliliği: uzman görüşü) ve güvenilir (KR 20: 0.81) olduğunu göstermiştir. Geliştirilen bu ölçek kullanılarak yapılacak çalışmalarda, ilköğretim öğrencilerinin yaşamımızdaki elektrik ünitesi başlangıcında ve sonunda bilimsel süreç beceri düzeyleri belirlenir ve bu becerilerin hangi değişkenler tarafından etkilendiği incelenebilir. 5. SONUÇ VE ÖNERİLER (CONCLUSION AND SUGGESTIONS) Bu çalışmada ilköğretim yedinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi Yaşamımızdaki Elektrik ünitesine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçeğinin geliştirilme aşamalarına yer verilmiştir. Öncelikle hazırlanan ölçek kapsam geçerliliği için uzman görüşüne sunulmuş ve uzman görüşü doğrultusunda bazı sorular düzeltilmiş, bazı sorularsa ölçekten çıkarılmıştır. Daha sonra 30 maddelik taslak ölçek oluşturulmuş İzmir ili Buca ilçesindeki üç farklı okulda 236 ilköğretim sekizinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen veriler, Finesse Paket Programı yardımıyla madde analizi yapılmıştır. Madde analizi sonucunda iki maddenin ayırt edicilik indeksinin 0.20 nin altında olduğu anlaşılmış ve bu maddelerin ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Böylece kalan 28 soruluk ölçeğin güvenirliği (KR 20)0.81 ve ortalama güçlüğü ise 0.50 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak geliştirilen bu ölçeğin bu alanda çalışanlara kaynak olacağı düşünülmektedir. Bu ölçekle ilköğretim öğrencilerinin, yaşamımızdaki elektrik ünitesi öncesi ve sonrasında bilimsel süreç beceri düzeyleri belirlenebilir ayrıca öğrencilerin sahip olduğu bilimsel süreç becerilerinin hangi değişkenler tarafından etkilendiği araştırılabilir. NOT (NOTICE) Bu makale, Bülent Aydoğdu (2009) nun Prof.Dr. Ömer Ergin danışmanlığında hazırlanan doktora tez çalışmasının bir bölümünden oluşmaktadır. KAYNAKLAR (REFERENCES) 1. Ostlund, K.L., (1992). Science process skills: Assessing handson student performance. New York: Addison-Wesley. 2. Çepni, S., Ayas, A., Johnson. D., ve Turgut, M.F., (1996). Fizik Öğretimi. Ankara: Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Deneme Basımı, Rillero, P., (1998). Process Skills and Content Knowledge. Science activities. [Online] Available url: EBSCOHost: Academic Search Elite, Full display: <http://www-sa.ebsco.com> (10 Ocak 2006). 4. Yeany, R.H., Yap, K.C., and Padilla, M.J., (1984). Analyzing Hierarchical Relationship among Modes of Cognitive Reasoning and Integrated Science Process Skills. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching. New Orleans, LA. 5. Saat, R.M., (2004). The Acquisition of Integrated Science Process Skills in A Web-Based Learning Environment. Research in Science & Technological Education. 22(1) Germann, P.J., Haskins, S., and Auls, S., (1996). Analysis of nine high school biology laboratory manuals: promoting scientific inquiry. Journal of Research in Science Teaching, 33 (5)

10 7. Padilla, M.J., (1990). The science process skills. Research Matters - to the Science Teacher. National Association for Research in Science Teaching. 8. Ergin, Ö., Şahin-Pekmez, E. ve Öngel-Erdal, S., (2005). Kuramdan Uygulamaya Deney Yoluyla Fen Öğretimi. İzmir: Dinazor kitapevi. 9. Harlen, W., (1999). Purposes and Procedures for Assessing Science Process Skills. Assessment in education, 6 (1) Huppert, J., Lomask, S.M., and Lazarowitz, R., (2002). Computer simulations in the high school: Students' cognitive stages, science process skills and academic achievement in microbiology. International Journal of Science Education. 24(8): Temiz, B., (2001). Lise 1. Sınıf Fizik Dersi Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Uygunluğunun İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 12. Tan, M. ve Temiz, B.K., (2003). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri ve Önemi, Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, Aydoğdu, B., (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerini Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 14. Hazır, A. ve Türkmen, L., (2008). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeyleri. Selçuk Üniversitesi: Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. 15. Tasar, M.F., Temiz, B.K. ve Tan, M., (2002a). İlköğretim Fen Öğretim Programının Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmede Hedefler, İçerik ve Eğitim Durumları Bakımından İncelenmesi, Bildiri ODTÜ, 5. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi. 16. Pekmez, E.Ş., (2001). Fen Öğretmenlerinin Bilimsel Süreçler Hakkındaki Bilgilerinin Saptanması. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yeni Binyılın Başında Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, ( ). 17. MEB, (2004). Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Fen ve Teknoloji Dersi Programı. 18. Taşar, M.F., Temiz, B.K. ve Tan, M., (2002b). İlköğretim Fen Öğretim Programında Hedeflenen Öğrenci Kazanımlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Göre Sınıflandırılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 19. Aydoğdu, B. and Ergin, Ö., (2008). The Relationship between Science Process Skills and Academic Achievements of Pre-Service Science Teachers. Kuşadası-İzmir: 13th IOSTE symposium September Huyugüzel-Çavaş, P., (2004). İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde Yer Alan Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik Ünitesinin Öğrenme Döngüsüne Göre İşlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi: İzmir. 21. Akpınar, E., (2006). Fen Öğretiminde Soyut Kavramların Yapılandırılmasında Bilgisayar Desteği: Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik Ünitesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi: İzmir. 22. Stevens, J.S., (1975). The effects of Introductory Physical Science Program on Science Process Skills. Unpublished PhD Thesis. The University of Arizona. 23. Flower, D.R., (1987).An Investigation of Science Process Skills Hierarchies with learning Disabled and Non-disabled subjects. Unpublished PhD Thesis, University of Cincinati. 305

11 24. Ewers, T.G., (2001). Teaher-Directed Versus Learning Cycles Methods: Effects on science Process Skills Mastery and Teachers Efficacy Among Elementary education Students. Unpublished PhD Thesis. The University of Idoho. 25. Burns, J.C., Okey, J.C., and Wise, K., (1985). Development of an Integrated Process Skills Test: TIPS II. Journal of Research in Science Teaching 22(2): Yavuz, A., (1998). Effect of conceptual change texts accompanied with laboratory activities based on constructivist approach on understanding of acid-base concepts. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. 27. Şenyüz, G., (2008) Yılı Fen Bilgisi ve 2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarında Yer Alan Bilimsel Süreç Becerileri Kazanımlarının Tespiti ve Karşılaştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi: Ankara 28. Enger, S.K. and Yager, R.E.(Eds.), (1998). Iowa Assessment Handbook. Iowa City: Science Education Center, The University of Iowa. 29. Tatar, N., (2006). İlköğretim Fen Eğitiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi:Ankara. 30. Temiz, B.K., (2007). Fizik Öğretiminde Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerinin Ölçülmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi: Ankara. 31. Tekin, H., (1991). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi. 32. Büyüköztürk, Ş., (2004). Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegema Yayıncılık. 306

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİNE YÖNELİK BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZET

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİNE YÖNELİK BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZET A6 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 1C0024 EDUCATION SCIENCES Received: September 2008 Accepted: March 2009 Series : 1C ISSN : 1308-7274

Detaylı

e-international journal of educational research Volume: 3 Issue: 1- Winter 2012, pp

e-international journal of educational research Volume: 3 Issue: 1- Winter 2012, pp e-international journal of educational research A4 Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket Ünitesine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr.Bülent Aydoğdu Cumhuriyet Üniversitesi-Türkiye

Detaylı

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK DURGUN ELEKTRİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında

Detaylı

Elektriklenme. Mustafa ÇELİK

Elektriklenme. Mustafa ÇELİK Elektriklenme Mustafa ÇELİK 1. Elektriklenme Yün kumaşa sürtülen ebonit çubuk ve ipek kumaşa sürtülen cam çubuk ile asılı durumda bulunan alüminyum folyo arasında bir çekim etkisi gözlenir. Yün kumaşa

Detaylı

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ Çoğu kez yünlü kazağımızı ya da naylon iplikten yapılmış tişörtümüzü çıkartırken çıtırtılar duyarız. Eğer karanlık bir odada kazağımızı çıkartırsak,

Detaylı

ELEKTROSTATİK Nötr (Yüksüz) Cisim: Pozitif Yüklü Cisim: Negatif Yüklü Cisim: İletken Cisimler: Yalıtkan Cisimler:

ELEKTROSTATİK Nötr (Yüksüz) Cisim: Pozitif Yüklü Cisim: Negatif Yüklü Cisim: İletken Cisimler: Yalıtkan Cisimler: ELEKTROSTATİK Elektrostatik; durgun elektrik yüklerinin birbirleriyle ilişkilerinden, atom altı parçacıklarının etkileşmesine kadar geniş bir sahada yer alan fiziksel olayları inceler. Atomun merkezinde

Detaylı

FTR 205 Elektroterapi I. Temel Kavramlar. yrd.doç.dr. emin ulaş erdem

FTR 205 Elektroterapi I. Temel Kavramlar. yrd.doç.dr. emin ulaş erdem FTR 205 Elektroterapi I Temel Kavramlar yrd.doç.dr. emin ulaş erdem Elektrik, Akım, Gerilim Nedir? Elektriği anlamak için ilk olarak maddenin en kucuk birimi olan atomları anlamak gerekir. Atomlar bir

Detaylı

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK 3. ÜNİTE YAŞAMIMIZDAİ EETRİ Elektriklenme Elektrik Akımı Nedir? Seri ve Paralel Bağlama Bu ünitede öğrencilerin; Elektriklenme çeşitlerini ve teknolojideki uygulama alanlarını, Elektrik akımı ve gerilim

Detaylı

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: OYADI: o: ınıfı: Tarih.../.../... ADIĞI OT:... 1. ıknatıslarla ilgili olarak; I. Bir mıknatısın çekme özelliğinin fazla olduğu uç kısımlarına mıknatısın kutuları denir. II. Tek kutuplu bir mıknatıs

Detaylı

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ Çoğu kez yünlü kazağımızı ya da naylon iplikten yapılmış tişörtümüzü çıkartırken çıtırtılar duyarız. Eğer karanlık bir odada kazağımızı çıkartırsak,

Detaylı

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 1. FORMÜLÜ 2. SABİT DİRENÇTE, AKIM VE GERİLİM ARASINDAKİ BAĞINTI 3. SABİT GERİLİMDE, AKIM VE DİRENÇ ARASINDAKİ BAĞINTI 4. OHM KANUNUYLA İLGİLİ ÖRNEK VE PROBLEMLER 9.1 FORMÜLÜ

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Yüksüz (nötr) bir atomdaki elektronların ( ) yük toplamı, protonların (+) yük toplamına eşittir.

Yüksüz (nötr) bir atomdaki elektronların ( ) yük toplamı, protonların (+) yük toplamına eşittir. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı

Ortaokul 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi *

Ortaokul 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi * Ortaokul 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi * Ramazan KARATAY 1, Fatih DOĞAN 2 1 Arş. Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Cisimlerin değişik yöntemlerle (+)pozitif veya (-) negatif elektrik yükü kazanmalarına elektriklenme denir. Negatif yük sayısı= 5

Cisimlerin değişik yöntemlerle (+)pozitif veya (-) negatif elektrik yükü kazanmalarına elektriklenme denir. Negatif yük sayısı= 5 ELEKTRİKLENME VE ELEKTROSKOP Elektriklenme: Cisimlerin değişik yöntemlerle (+)pozitif veya () negatif elektrik yükü kazanmalarına elektriklenme denir. Cisimlerede iki tür elektrik yükü vardır: 1. Pozitif(+)

Detaylı

3. ÜNİTE: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK KONU: ELEKTRİKLENME

3. ÜNİTE: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK KONU: ELEKTRİKLENME 3. ÜNİTE: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK KONU: ELEKTRİKLENME Günlük hayatta kullandığımız çeşitli malzemeleri birbirine sürttüğümüzde elektriklenme olayını fark ederiz. Bu olaylara birkaç örnek verelim: Kazağımızı

Detaylı

7. Sınıf Üniteler. Öğrenme Alanı : Fiziksel Olaylar 3. Ünite : Yaşamımızdaki Elektrik Önerilen Süre : 16 ders saati

7. Sınıf Üniteler. Öğrenme Alanı : Fiziksel Olaylar 3. Ünite : Yaşamımızdaki Elektrik Önerilen Süre : 16 ders saati Öğrenme Alanı : Fiziksel Olaylar 3. Ünite : Yaşamımızdaki Elektrik Önerilen Süre : 16 ders saati A. Genel Bakış Bu ünite, 6. sınıfta yer alan iletken, yalıtkan, direnç kavramlarına ek olarak soyut kavramlar

Detaylı

6.SINIF. Yaşamımızdaki elektrik. Elektrik çarpmalarına karşı korunmanın

6.SINIF. Yaşamımızdaki elektrik. Elektrik çarpmalarına karşı korunmanın Yaşamımızdaki elektrik 6.SINIF Günlük hayatımızda kullandığımız araç ve gereçler baktığımız da hemen hemen hepsinin Elektrik enerjisi ile çalıştığını görmekteyiz. Örneğin buz dolabı, Çamaşır makinesi,

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI ve LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİPOTEZ KURMA İLE DEĞİŞKENLERİ BELİRLEME VE KONTROL ETME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİPOTEZ KURMA İLE DEĞİŞKENLERİ BELİRLEME VE KONTROL ETME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİPOTEZ KURMA İLE DEĞİŞKENLERİ BELİRLEME VE KONTROL ETME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Bülent AYDOĞDU 1 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

STEM Ders Planı. Tarih: Ders: Fen Bilimleri Konu: Elektriğin İletimi. Öğretmen: Hilal İslam Sınıf: 6. sınıf Süre: dk

STEM Ders Planı. Tarih: Ders: Fen Bilimleri Konu: Elektriğin İletimi. Öğretmen: Hilal İslam Sınıf: 6. sınıf Süre: dk STEM Ders Planı Tarih: 10.05.2017 Ders: Fen Bilimleri Konu: Elektriğin İletimi Öğretmen: Hilal İslam Sınıf: 6. sınıf Süre: 40+40+40 dk 1. Hedef Kazanımlar: Bilişsel Süreç Kazanımları: 1.1. Ana disipline

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 5 Ünite Elektrik ve Manyetizma 1. Elektrostatik 2. Elektrik Akımı 3. Manyetizma 1 Elektrostatik Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 4. 3q F 2 q F 1 1. cam çubuk ipek kumaş d Etkinin tepkiye eşitliği

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Elektrik Yük ve Elektrik Alan

Elektrik Yük ve Elektrik Alan Bölüm 1 Elektrik Yük ve Elektrik Alan Bölüm 1 Hedef Öğretiler Elektrik yükler ve bunların iletken ve yalıtkanlar daki davranışları. Coulomb s Yasası hesaplaması Test yük kavramı ve elektrik alan tanımı.

Detaylı

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ *

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 22, Sayı: 1, Sayfa: 85-92, ELAZIĞ-2012 GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ

Detaylı

Elektrik akımının yönü ELEKTRİK İLE İLGİLİ BAZI SİMGELER VE İSİMLERİ. Yukarıda da aktardığım

Elektrik akımının yönü ELEKTRİK İLE İLGİLİ BAZI SİMGELER VE İSİMLERİ. Yukarıda da aktardığım ELEKTRİK İLE İLGİLİ BZ SİMGELER E İSİMLERİ Elektrik akımı İletken tel nahtar mpul Direnç mpermetre oltmetre Reosta (yarlı direnç) Pil, Üreteç, Güç kaynağı Basit bir elektrik devresine Baktığımızda iletken

Detaylı

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables *

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables * Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(4), 520-534, Ekim 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(4), 520-534, October 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr DOI number: http://dx.doi.org/10.5578/keg.6713

Detaylı

ARAŞTIRMACI FEN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMIYLA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YÖNTEM YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ARAŞTIRMACI FEN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMIYLA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YÖNTEM YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ARAŞTIRMACI FEN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMIYLA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YÖNTEM YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Salih ATEŞ, Mehmet BAHAR Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 3 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK (MEB) B ELEKTK AKIMI (5 SAAT) (ELEKTK AKIMI NED?) 1 Elektrik Akımının Oluşması 2 Elektrik Yüklerinin Hareketi ve Yönü 3 ler ve Özellikleri 4 Basit

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ELEKTRİĞİN İLETİMİ. Adı:Muharrem Soyadı:Şireci No:683

ELEKTRİĞİN İLETİMİ. Adı:Muharrem Soyadı:Şireci No:683 ELEKTRİĞİN İLETİMİ Adı:Muharrem Soyadı:Şireci No:683 Elektrik Nedir? Günümüzde evlerin aydınlatılması, televizyon, radyo, telefon, çamaşır makinesi gibi araçların çalıştırılmasında elektrik kullanılmaktadır.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Fizik EğitimiE. Y. Lisans: Lise 1. Sınıf Fizik Ders Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye uygunluğunun incelenmesi

Fizik EğitimiE. Y. Lisans: Lise 1. Sınıf Fizik Ders Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye uygunluğunun incelenmesi Arş.. Gör. G Burak Kağan an TEMİZ Fizik EğitimiE Y. Lisans: Lise 1. Sınıf Fizik Ders Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye uygunluğunun incelenmesi Doktora: Fizik Öğretiminde

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız.

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız. ÖLÇME VE KONTROL ALETLERİ Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız. Voltmetre devrenin iki noktası arasındaki potansiyel

Detaylı

1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ

1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

Yapay malzemelerden model işleme ve de kaynak, tüketici ve anahtardan yola çıkarak model üretme becerisini geliştirebilme.

Yapay malzemelerden model işleme ve de kaynak, tüketici ve anahtardan yola çıkarak model üretme becerisini geliştirebilme. TEKNOLOJİ haftalık 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Yedinci sınıf teknoloji dersi bu alanda önceden kazanılan bilgilerin devamı niteliğindedir. Bu derste nesnelerin grafiksel gösterimi, yapay malzemeler

Detaylı

Doğru Akım Devreleri

Doğru Akım Devreleri Doğru Akım Devreleri ELEKTROMOTOR KUVVETİ Kapalı bir devrede sabit bir akımın oluşturulabilmesi için elektromotor kuvvet (emk) adı verilen bir enerji kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Şekilde devreye elektromotor

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

SEÇMELİ BİLİM UYGULAMALARI DERSİNİN FEN BİLİMLERİNİN ÖĞRETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ ELECTIVE COURSE SCIENCE APPLICATIONS THE IMPORTANCE OF TEACHING SCIENCE

SEÇMELİ BİLİM UYGULAMALARI DERSİNİN FEN BİLİMLERİNİN ÖĞRETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ ELECTIVE COURSE SCIENCE APPLICATIONS THE IMPORTANCE OF TEACHING SCIENCE SEÇMELİ BİLİM UYGULAMALARI DERSİNİN FEN BİLİMLERİNİN ÖĞRETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ Canel Eke Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren, 5.sınıflardan

Detaylı

Elektrik Akımı, Devreler ve Direnç

Elektrik Akımı, Devreler ve Direnç Elektrik Akımı, Devreler ve Direnç Yazar Doç.Dr. Mustafa ŞENYEL ÜNİTE 7 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; basit elektrik devresi yardımıyla elektrik akımını, seri ve paralel bağlı üreteçlerle çalışan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 653-669. Year 7, Issue XVIII, pp. 653-669. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh485 ORTAOKUL

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2015)

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2015) DOI: 10.14582/DUZGEF.631 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2015)238-256 238 5., 6., 7. VE 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTAPLARINDA YER ALAN BİYOLOJİ ÜNİTELERİNDE BULUNAN ETKİNLİKLERİN

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders Saati 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı F.5.1.1.1. Güneş

Detaylı

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ KONULAR 1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 2. AKIM BİRİMİ, ASKATLARI VE KATLARI 3. GERİLİM BİRİMİ ASKATLARI VE KATLARI 4. DİRENÇ BİRİMİ VE KATLARI 7.1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 /01/201.. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU ELEKTROMOTOR KUVVETİ Kapalı bir devrede sabit bir akımın oluşturulabilmesi için

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları Arş.Gör. Arda Güney İçerik Uluslararası Birim Sistemi Fiziksel Anlamda Bazı Tanımlamalar Elektriksel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Bu bölüm, çeşitli şekillerde birbirlerine bağlanmış bataryalar, dirençlerden oluşan bazı basit devrelerin incelenmesi ile ilgilidir. Bu tür

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0354 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Canel Eke Series : 1C Akdeniz

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN 10. ve 11. SINIF KİMYA DERS KİTAPLARI VE KİMYA DERS MÜFRE- DATINDA TEMSİL EDİLME DURUMLARI *

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN 10. ve 11. SINIF KİMYA DERS KİTAPLARI VE KİMYA DERS MÜFRE- DATINDA TEMSİL EDİLME DURUMLARI * 59 SAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 14 (Ekim 2007) BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN 10. ve 11. SINIF KİMYA DERS KİTAPLARI VE KİMYA DERS MÜFRE- DATINDA TEMSİL EDİLME DURUMLARI * Yrd. Doç. Dr. Özlem KORAY Karaelmas

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

THE EFFECT OF REFLECTIONS OF SCIENCE ON NATURE PROJECT ON STUDENTS SCIENCE PROCESS SKILLS

THE EFFECT OF REFLECTIONS OF SCIENCE ON NATURE PROJECT ON STUDENTS SCIENCE PROCESS SKILLS THE EFFECT OF REFLECTIONS OF SCIENCE ON NATURE PROJECT ON STUDENTS SCIENCE PROCESS SKILLS Assoc. Prof. Dr. Ali Günay Balım Dokuz Eylül University Faculty of Buca Education agunay.balim@deu.edu.tr Research

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 5 Ünite Elektrik ve Manyetizma 1. Elektrostatik. Elektrik Akımı 3. Manyetizma 1 Elektrostatik Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 4. 3q F q F 1 1. cam çubuk ipek kumaş d Etkinin tepkiye eşitliği prensibine

Detaylı

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi;

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi; ondansatörler (Sığaçlar) Test in Çözümleri. ondansatörün levhaları arasındaki potansiyel farkı, üretecin potansiyel farkına eşittir. Levhalar arasındaki d aralığının değişmesi üretecin potansiyel farkını

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI

TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 1. Atomun çekirdeği nelerden oluşur? A) Elektron B) Proton C) Proton +nötron D) Elektron + nötron 2. Elektron hangi yükle yüklüdür?

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

Elektrik Müh. Temelleri

Elektrik Müh. Temelleri Elektrik Müh. Temelleri ELK184 2 @ysevim61 https://www.facebook.com/groups/ktuemt/ 1 Akım, Gerilim, Direnç Anahtar Pil (Enerji kaynağı) V (Akımın yönü) R (Ampül) (e hareket yönü) Şekildeki devrede yük

Detaylı

3. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN. hdemirel@karabuk.edu.tr

3. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN. hdemirel@karabuk.edu.tr 3. HAFTA BLM223 Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN hdemirel@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 3. OHM KANUNU, ENEJİ VE GÜÇ 3.1. OHM KANUNU 3.2. ENEJİ VE GÜÇ 3.3.

Detaylı

ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A.Ç

ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A.Ç ELEKTRİK ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A. ELEKTRİK AKIMI * ELEKTRON AKIMI (elektrik akımı ) * BASİT ELEKTRİK DEVRESİ * PİL.AMPUL VE ANAHTAR YAPIMI * DEVRE ELEMANLARI VE SEMBOLLE GÖSTERME

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

Yarıçapları farklı küreler birbirine dokundurulduğunda, son yükleri; Van Der Graf Jeneratörü 2) Dokunma ile Elektriklenme: En az biri yüklü olan iki veya daha fazla cisim birbirine dokundurulursa, fazlalık

Detaylı

1 elemanter yük = 1, C

1 elemanter yük = 1, C ELEKTRİK Elektrik, çağımızda eğitilmiş her insanın bilmesi gereken bir kavramdır. Kullandığımız birçok araçta elektrik ve manyetizma yasaları rol oynar: Radyo, televizyon, bilgisayar ve otomobil bunlardan

Detaylı