ÖZGEÇMĐŞ ****************************************************

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĐŞ ****************************************************"

Transkript

1 ÖZGEÇMĐŞ **************************************************** PROF. DR. SÜLEYMAN ÖZDEMĐR ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ * ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ ÇALIŞMA EKONOMĐSĐ VE ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐ BÖLÜMÜ 4452, BEYAZIT ĐSTANBUL * Tel.: (0212) (Dahili: 11500) Faks: (0212) (Dahili: 11506) * GSM: E-posta : **************************************************** I. KĐŞĐSEL BĐLGĐLER: Doğum Tarihi : Doğum Yeri : KURŞUNLU ÇANKIRI Medeni Hali : EVLĐ Yabancı Dil : ĐNGĐLĐZCE II. MESLEK: Öğretim Üyesi : (Prof. Dr.) Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü III. EĞĐTĐM DURUMU: : Doktora (Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Anabilim Dalı) : Yüksek Lisans (Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Anabilim Dalı) : Lisans (Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü) 1

2 IV. MESLEKĐ KARĐYER: : Profesör (Endüstri Đlişkileri Anabilim Dalı) (Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü) : Doçent (Endüstri Đlişkileri Anabilim Dalı) (Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü) : Yard. Doç. (Endüstri Đlişkileri Anabilim Dalı) (Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü) : Doçent (Sosyal Politika Alanı) : Dr. Araş. Gör. (Endüstri Đlişkileri Anabilim Dalı) (Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü) : Araş. Gör. (Endüstri Đlişkileri Anabilim Dalı) (Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü) : Araş. Gör. (Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı) (Sakarya Üniversitesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü) V. YURTDIŞI DENEYĐMĐ: : Misafir Öğretim Üyesi (Visiting Faculty) (Martin J. Whitman School of Management, Syracuse University, Syracuse New York, USA) : Misafir Araştırmacı (Visiting Fellow) (School of Industrial and Labour Relations, Cornell University, Ithaca New York, USA) VI. ĐDARĐ GÖREVLER: : Bölüm Başkan Yardımcısı (Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü) : Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fak.) 2001 : Fakülte Sekreteri (Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi) 2

3 VII. BĐLĐMSEL VE MESLEKĐ KURULUŞLARA ÜYELĐK: 2006 : Resmi Arabulucu (Đstanbul Kocaeli Bölgesi) (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) 2006 : Yönetim Kurulu Üyesi (Türk Endüstri Đlişkileri Derneği TEĐD) 2007 : Yönetim Kurulu Üyesi (Đstanbul Đktisatçılar Derneği ĐKDER) 2008 : Yönetim Kurulu Üyesi (Đnsan Kaynakları Araştırma Merkezi, Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi) VIII. YÜRÜTÜLEN DERSLER: Akademik Yıl Düzey Dönem Dersin Adı Haftalık Saat Lisans Yaz Okulu & Lisans Lisans Lisans Doktora Lisans Lisans Doktora Türkiye de Sendikacılık ve Toplu Pazarlık (7. Yarıyıl) Uluslararası Sosyal Siyaset ve Kuruluşlar (5. Yarıyıl) Karşılaştırmalı Endüstri Đlişkileri (6. Yarıyıl) Uluslararası Sosyal Siyaset ve Kuruluşlar (5. Yarıyıl) Karşılaştırmalı Endüstri Đlişkileri Küreselleşme ve Refah Devleti Ulusal Sosyal Politikanın Güncel Sorunları Karşılaştırmalı Endüstri Đlişkileri (6. Yarıyıl) Girişimcilik, KOBĐ ler ve Đstihdam Dünyada Değişen Sosyal Güvenlik Politikaları ve Türkiye Uluslararası Sosyal Siyaset ve Kuruluşlar (5. Yarıyıl) Karşılaştırmalı Endüstri Đlişkileri Küreselleşme ve Refah Devleti Ulusal Sosyal Politikanın Güncel Sorunları

4 & Lisans Lisans Doktora Karşılaştırmalı Endüstri Đlişkileri (6. Yarıyıl) Endüstri Đlişkileri Teorisi (2. Yarıyıl) Girişimcilik, KOBĐ ler ve Đstihdam Dünyada Değişen Sosyal Güvenlik Politikaları ve Türkiye Uluslararası Sosyal Politikanın Güncel Sorunları Doktora Seminer Lisans Uluslararası Sosyal Siyaset ve Kuruluşlar (5. Yarıyıl) Karşılaştırmalı Endüstri Đlişkileri Küreselleşme ve Refah Devleti Seminer (Zorunlu) Uzmanlık Alanı Dersi Doktora Ulusal Sosyal Politikanın Güncel Sorunları Doktora Bilimsel Araştırma Teknikleri Doktora Uzmanlık Alanı Dersi Lisans Lisans Karşılaştırmalı Endüstri Đlişkileri (6. Yarıyıl) Endüstri Đlişkileri Teorisi (2. Yarıyıl) Girişimcilik, KOBĐ ler ve Đstihdam Dünyada Değişen Sosyal Güvenlik Politikaları ve Türkiye Uzmanlık Alanı Dersi Doktora Uluslararası Sosyal Politikanın Güncel Sorunları Doktora AB nin Sosyal Politikaları Doktora Seminer Doktora Uzmanlık Alanı Dersi YURTDIŞI ĐZNĐ Lisans Sosyal Siyaset Lisans Çalışma Ahlakı Küreselleşme ve Refah Devleti KOBĐ ler ve Girişimcilik Kültürü Uzmanlık Alanı Dersi Doktora STK lar ve Sosyal Politika Doktora Uzmanlık Alanı Dersi 4

5 Lisans Yoksulluk ve Mücadele Politikaları Çalışma Đstatistikleri Uzmanlık Alanı Dersi Doktora Demografik Değişim ve Yaşlanan Nüfus Doktora Uzmanlık Alanı Dersi IX. ĐLGĐ ALANLARI: TEMEL ĐLGĐ ALANLARI: Sosyal Politika Uluslararası Sosyal Politika Refah Devleti Sosyal Güvenlik Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Politika Yaşlı Nüfus Girişimcilik Küçük ve Orta Boy Đşletmeler (KOBĐ ler) Đş ve Çalışma Ahlakı Esneklik Endüstri Đlişkileri Karşılaştırmalı Endüstri Đlişkileri DĐĞER ĐLGĐ ALANLARI: Çalışma Ekonomisi Đş Piyasaları Bireysel Đş Hukuku Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Hukuku Sendikal Dönüşüm Đnsan Kaynakları Yönetimi Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Đşçileri Entelektüel Sermaye Küreselleşme AB ve Türkiye Đlişkileri Đktisadi Düşünceler Tarihi 5

6 X. YAYINLAR: (Tarih Sırasına Göre) A. KĐTAPLAR 1. Özdemir, S. (baskıda), KOBĐ lerde Esnek Çalışma (KOBĐ lerde Esnek Çalışmanın Ulaştığı Boyuta Đlişkin Alan Araştırması), (Z. Parlak ile birlikte), Đstanbul, ĐTO Yayını, 250 s. 2. Özdemir, S. (2009), Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün Artırılması ve Türkiye de KOBĐ ler, (M. Aykaç ve Z. Parlak ile birlikte), 2. Baskı, Đstanbul, ĐTO INFOMAG Dergisi işbirliği, 50 s.. Özdemir, S. (2008), Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün Artırılması ve Türkiye de KOBĐ ler, (M. Aykaç ve Z. Parlak ile birlikte), Đstanbul, ĐTO Yayınları, 208 s. 4. Özdemir, S. (2007), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, Genişletilmiş 2. baskı, Đstanbul, ĐTO Yayınları, 481 s. 5. Özdemir, S. (2007), Đşsizlik Sorununun Çözümünde KOBĐ lerin Desteklenmesi, (H. Y. Ersöz ve Đ. Sarıoğlu ile birlikte), Đstanbul, ĐTO Yayınları, 292 s. 6. Özdemir, S. (2004), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, Đstanbul, ĐTO Yayınları, 52 s. 7. Özdemir, S. (2004), Özelleştirme ve Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği, (H. Y. Ersöz, A. Yavuz, T. Akgeyik ve H. Şenocak ile birlikte), Đstanbul, Alfa Yayınevi, 124 s. 8. Özdemir, S. (2004), Đstanbul da Enformel Sektör: Đşportacılar (Eminönü Đlçesinde Bir Alan Araştırması), (T. Akgeyik, A. Yavuz, H. Y. Ersöz ve H. Şenocak ile birlikte), Đstanbul, Erguvan Yayınevi, 14 s. B. KĐTAP EDĐTÖRLÜĞÜ 9. Özdemir, S. (2010), (editör), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 58, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, 274 s. 10. Özdemir, S. (2009), (editör), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 57, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, 600 s. 6

7 11. Özdemir, S. (2009), (editör), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 56, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, 67 s. 12. Özdemir, S. (1996), Yeni Yüzyıla Doğru Endüstri Đlişkileri: Demokrasi, Gelişme ve Çağdaş Çalışma Standartları, (N. Ekin ile birlikte editör), Türk Endüstri Đlişkileri Derneği (TEĐD) II. Uluslararası Endüstri Đlişkileri Kongresi, Ankara, Kamu Đş Yayını, 24 s. C. KĐTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI 1. Özdemir, S. (2010), 1979 Nobel Đktisat Ödülü: Sir W. Arthur Lewis in Đktisat Bilimine Katkıları, Nobel in Đzinde Đktisat Kuramının Gelişimi, (Derleyen: T. Büyükakın, K. Bülbül, N. Çakır), Đstanbul, ĐTO Yay., 5 s. 14. Özdemir, S. (2009), Günümüz Türkiye sinde Akademik Đş Ahlakı Çalışmalarına Genel Bakış, Teorik ve Uygulamalı Boyutlarıyla Đş Ahlakı, (Editör: Sabri Orman), Đstanbul, ĐTO Yayını, s Özdemir, S. (2008), Bir Başka Boyuttan KOBĐ ler: KOBĐ lerin Sosyal Fonksiyonlarının Analizi, Bilgi, Ekonomi ve Yönetim, (Editör: Đ. G. Yumusak), Cilt: I, Đstanbul, Avcı Ofset Matbaacılık, s Özdemir, S. (2004), Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Görevler Üzerine Bir Đnceleme, AB Türkiye & Endüstri Đlişkileri, (Editör: A. Hekimler), Đstanbul, Beta Yay., s D. ULUSLARARASI HAKEMLĐ DERGĐLERDEKĐ MAKALELER 17. Ozdemir, S. (2004), The Effects of Privatization on the Industrial Relations Through Employee Ownership: The Case of Kardemir, (Co author with H. Y. Ersoz, A. Yavuz, T. Akgeyik, and H. Senocak), The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Issue: 4, Winter, pp E. ULUSLARARASI KONGRE BĐLDĐRĐLERĐ 18. Ozdemir, S. (2009), Re Discovery of the Civil Society Organizations in the World, and Turkey: A Fieldwork in Üsküdar, A District in Đstanbul, (Co writer with Z. 7

8 Parlak), The Proceedings ou 5th International Strategic Management Conference, Beykent University, Gebze Institute of Technology, Çanakkale Onsekiz Mart University, Stellenbosch University, July 2 4, 2009, Stellenbosh South Africa, pp Ozdemir, S. (2009), The Increasing Importance of the Civil Society Organizations (CSOs), (Co writer with Z. Parlak), First International Symposium on Sustainable Development (ISSD 09), Vol: 1, Economy and Management Proceedings, (Editor: H. Padem), June 9 10, 2009, Sarajevo Bosnia and Herzegovina, pp F. ULUSAL HAKEMLĐ DERGĐLERDEKĐ MAKALELER 20. Özdemir, S. (2009), Küreselleşme ve Refah Devletleri Üzerindeki Etkileri, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 57, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yay., s Özdemir, S. (2009), Sivil Toplum Kuruluşları (STK) nın Artan Önemi ve Üsküdür da Faaliyet Gösteren Bazı STK lar Üzerine Bir Araştırma, (H. Başel ve H. Şenocak ile birlikte), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 56, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yay., s Özdemir, S. (2007), Girişimciliğin ve KOBĐ lerin Ekonomik ve Sosyal Sistem Đçindeki Yeri ve Đşsizliği Önlemedeki Rolü, (H. Y. Ersöz ve H. Đ. Sarıoğlu ile birlikte), Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dr. H. Đbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını, Cilt: 2, Sayı: 1, Haziran 2007, s Özdemir, S. (2007), Küçük Girişimciliğin Artan Önemi ve KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri, (H. Y. Ersöz ve H. Đ. Sarıoğlu ile birlikte), Sosyal Siyaset Konferansları, (Prof. Dr. Haşmet Başar a Armağan Özel Sayısı), Sayı: 5, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s Özdemir, S. (2006), Başlangıcından Günümüze Refah Devletlerinde Sosyal Harcamaların Seyri Üzerine Bir Analiz, Sosyal Siyaset Konferansları, (Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş a Armağan Özel Sayısı), Sayı: 50, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s

9 25. Özdemir, S. (2005), Refah Devletinin Gelişme ve Bunalım Dönemlerinde Đş Piyasaları, Đktisat Fakültesi Mecmuası, (Prof. Dr. Toker Dereliye Armağan Özel Sayısı), Cilt: 55, Sayı: 1, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s Özdemir, S. (2005), Sosyal Gelişim Düzeyleri Farklı Refah Devletlerinin Sınıflandırılması Üzerine Bir Đnceleme, Sosyal Siyaset Konferansları, (Prof. Dr. Turan Yazgan a Armağan Özel Sayısı), Sayı: 49, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s Özdemir, S. (2004), Kar Gütmeyen Kuruluşlar (KGK) ve Sosyal Refahın Sağlanmasında Artan Rolü, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 48, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s Özdemir, S. (2004), Sosyal Refah ın Sağlanmasında Yeni Bir Anlayış: Refah Karması ve Refah Sağlayıcı Kurumlar, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 48, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s Özdemir, S. (2004), Türkiye de Özelleştirme ve Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği, (H. Y. Ersöz, A. Yavuz, T. Akgeyik ve H. Şenocak ile birlikte), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 46, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s Özdemir, S. (2004), Đstanbul da Enformel (Kayıtdışı) Çalışma: Eminönü Đlçesinde Đşportacılara Đlişkin Bir Araştırma, (T. Akgeyik, A. Yavuz, H. Y. Ersöz ve H. Şenocak ile birlikte), Đktisat Fakültesi Mecmuası, (Prof. Dr. Ahmet Kılıçbay a Armağan Özel Sayısı), Cilt: 54, Sayı: 1, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s G. ULUSAL HAKEMSĐZ MAKALELER 1. Özdemir, S. (2009), Küreselleşmenin Sosyal Politikalar ve Refah Devletleri Üzerindeki Etkileri, Çerçeve, (Sosyal Politika, Sosyal Devlet, Sosyal Đşletmecilik Özel Sayısı), Sayı: 49, Ocak 2009, MÜSĐAD Yay., s Özdemir, S. (2008), Đş Ahlâkı Kavramı, Kaynakları ve Đş Yaşamında Đş Ahlâkına Aykırı Tutum ve Davranışlar, Eğitim Yazıları Dergisi, (Editör: Rabiya Aydın), Đstanbul, Đnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Yayını, Sayı: 15, Eylül Aralık 2008, s Özdemir, S. (2006), Refah Devleti: Altın Çağ dan Belirsiz Geleceği, Sosyal Politikalar Dergisi, 2006, Sayı: 1, Đstanbul, s

10 4. Özdemir, S. (2004), Mülkiyet Sahipliği Konsepti Çerçevesinde Özelleştirmenin Endüstri Đlişkilerine Etkileri: Kardemir Örneği, (H. Y. Ersöz, A. Yavuz, T. Akgeyik ve H. Şenocak ile birlikte), Kamu-Đş Đş Hukuku ve Đktisat Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 4, s Özdemir, S. (1998), Yüksek Öğretim de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri, Prof. Dr. Metin Kutal a Armağan, Ankara, TÜHĐS Yayını, s Özdemir, S. (1996), Türkiye de Zorunlu Çalışma Uygulamaları, Sosyal Siyaset Konferansları, Cilt: XXXXII, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s H. ULUSAL KONGRE BĐLDĐRĐLERĐ 7. Özdemir, S. (2007), AB Müzakere Sürecinin Türk Çalışma Yaşamına Etkileri, Yerel Đş Barışı Kongresi Tebliğleri, (Editör: YERELSEN Yerel Yönetimler Kamu Đşverenleri Sendikası), Eylül 2007, Kocaeli, s Özdemir, S. (2004), Kâr Gütmeyen Kuruluşlar ve Sosyal Refahın Sağlanmasında Artan Rolü, Küresel Demokrasinin Gelişmesi ve Katılım Sağlanması Açısından Sivil Toplum Kuruluşları, I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 4 6 Haziran 2004, Çanakkale, s I. ANSĐKLOPEDĐ MADDELERĐ 9. Özdemir, S. (1996), Angarya, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt: 1, Đstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, s Özdemir, S. (1998), Sosyal Siyaset Konferansları, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt:, Đstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, s Özdemir, S. (1998), Zorunlu Çalışma, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt:, Đstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, s J. PROJELER 42. Özdemir, S. (2002), Özelleştirmede Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği, (Proje Üyesi), (H. Y. Ersöz, A. Yavuz, T. Akgeyik ve H. Şenocak ile 10

11 birlikte), Đstanbul, Đ.Ü. Rektörlüğü, Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 1608/ , 108 s. 4. Özdemir, S. (200), Đstanbul da Enformel (Kayıtdışı) Çalışma ve Eminönü Đlçesindeki Đşportacılara Đlişkin Bir Araştırma, (Proje Üyesi), (T. Akgeyik, A. Yavuz, H. Y. Ersöz ve H. Şenocak ile birlikte), Đstanbul, Đ.Ü. Rektörlüğü, Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 1611/ , 40 s. K. ÇEVĐRĐLER 44. Özdemir, S. (2010), W. Arthur Lewis in Ekonomi Bilimine Katkısı Üzerine, (On W. Arthur Lewis Contributions to Economics), (Çeviri), Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı: 26, 2010, Birleşik Metal-Đş Sendikası Yay., s Özdemir, S. (2010), Ödül Töreni Konuşması: Büyümenin Motorunun Yavaşlaması, (Prize Lecture: The Slowing Down of the Engine of Growth), (Çeviri), 8 Ekim 1979, (Çevrimiçi): Konusmasi.pdf, 1 s. 46. Özdemir, S. (2004), Avrupa Sosyal Güvenliğinde Değişen Đlkeler, (Changing Principles in European Social Security), (Çeviri), Sosyal Siyaset Konferansları, Cilt: 47, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s Özdemir, S. (200), Ulusal Refah Devletleri, Avrupa Entegrasyonu ve Küreselleşme: Gelecek Yüzyıl Đçin Bir Perspektif, (National Welfare States, European Integration and Globalization: A Perspective for the Next Century), (Çeviri), Sosyal Siyaset Konferansları, Cilt: 45, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s Özdemir, S. (2000), Đşyeri Çalışma Đlişkileri ve Personel Yönetimi Açısından Esnekleşmenin Sonuçları: Teorik Bir Yaklaşım, (Consequences of Flexibilization for Shop Floor Labour Relations and Personnel Management: A Theoretical Approach), (Çeviri), Prof. Dr. Nusret Ekin e Armağan, Ankara, TÜHĐS Yayını, s Özdemir, S. (1996), Batı Yarımküresi Ekonomik Entegrasyonu, (Economic Integration of West Hemisphere), (Çeviri), Yeni Yüzyıla Doğru Endüstri Đlişkileri: Demokrasi Gelişme ve Çağdaş Çalışma Standartları, (Editör: N. Ekin, S. Özdemir), TEĐD II. Uluslararası Endüstri Đlişkileri Kongresi, Ankara, Kamu Đş Yayını, s

12 L. DĐĞER YAYINLAR 50. Özdemir, S. (2010), Editörden, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 58, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yay., s. III V. 51. Özdemir, S. (2009), Editörden, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 57, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yay., s. III IV. 52. Özdemir, S. (2009), Editörden, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 56, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yay., s. IV VIII. 5. Özdemir, S. (2007), Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Bildiri Özetleri, ( Yayına Hazırlayanlar Komitesi üyesi), Aralık 2007, Grand Cevahir Hotel & Convention Center, Đstanbul-Türkiye, 291 s. 54. Özdemir, S. (2005), Prof. Dr. Toker Dereli nin Özgeçmişi ve Yayınları, Đktisat Fakültesi Mecmuası, (Prof. Dr. Toker Dereliye Armağan Özel Sayısı), Cilt: 55, Sayı: 1, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s. vii xx. 55. Özdemir, S. (2000), Prof. Dr. Nusret Ekin in Özgeçmişi ve Yayınları, Prof. Dr. Nusret Ekin e Armağan, Ankara, TÜHĐS Yayını, s Özdemir, S. (2002), Đktisat Fakültesi, Ders Yılı Kataloğu, (Hazırlayan), Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, 241 s. ( , dönemlerinde de hazırlanmıştır) (Bu katalogdaki bilgilerin tümü Fakülte nin websitesinde de yer almaktadır: M. TEZLER 57. Özdemir, S. (2004), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, (Doktora Tezi), Đstanbul, Đ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 65 s. 58. Özdemir, S. (1994), Dünyada ve Türkiye de Zorunlu Çalışma, ( Tezi), Đstanbul, Đ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 174 s. N. DEVAM EDENLER 59. Özdemir, S., (devam ediyor), AB, ABD ve Türkiye de Nüfusun Yaşlanmasının Ekonomik ve Sosyal Sonuçları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Đstanbul, Đ.Ü. Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 470 /

13 60. Özdemir, S. (devam ediyor), Demografik Değişim ve Yaşlanma, Đstanbul, ĐTO Yayını. 61. Özdemir, S. (devam ediyor), Non Governmental Organizations (NGOs) and Social Policy, Social Policy in a Changing World, (Editors: T. Güloglu and P. Glick), London. 62. Özdemir, S. (devam ediyor), Health Policies and Social Policy in Turkey: A Comparative Analysis with the EU, The Economic and Social Structure of Turkey on the Way to the EU Membership, Editor: Mehmet Huseyin Bilgin, The Edwin Melen Press. 6. Özdemir, S. (devam ediyor), Kayıtdışı Đstihdamın Sendikal Örgütlenme, Göç ve Yoksulluk Üzerindeki Etkileri: Turizm Sektörüne Yönelik Bir Alan Araştırması ve Türkiye de Kayıtdışı Đstihdamla Mücadeleye Yönelik Bir Model Önerisi, (Kitap), (S. Yorgun, T. Dereli, F. Đstanbullu Dinçer, A. Şenkal, H. Çetintaş, L. Şahin ve D. B. Sarıipek ile birlikte), TÜBĐTAK Projesi. 64. Özdemir, S., (devam ediyor), Özel Đstihdam Büroları (ÖĐB) nın Đstihdamın Yapısına ve Seviyesine Etkisi: Bir Alan Araştırması, (Proje Üyesi), (A. Yavuz, A. K. Sayın, T. Akgeyik ve H. Y. Ersöz ile birlikte), Đstanbul, Đ.Ü. Rektörlüğü, Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 296 / O. ARAŞTIRMA YARDIMCILIĞI (Aşağıdaki yayınların gerçekleştirilmesine yardımcı olunmuştur.) 1) Prof. Dr. Toker Dereli ye Armağan Özel Sayısı, (Đktisat Fakültesi Mecmuası), (2005). Cilt: 55, Sayı: 1, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, 1082 s. 2) Prof. Dr. Nusret Ekin e Armağan, (2000), Ankara, TÜHĐS Yayını, 109 s. ) Nusret Ekin (2002), Ekonomik ve Hukuksal Boyutlarıyla Alt Đşveren, Đstanbul, ĐTO Yayını, 191 s. 4) Nusret Ekin (2001), Türkiye de Emek Piyasalarının Değişimi: Özel Đstihdam Büroları, Đstanbul, ĐTO Yayını, 450 s. 5) Nusret Ekin (2000), Türkiye de Yapay Đstihdam ve Đşsizlik, Đstanbul, ĐTO Yayını, 462 s. 1

14 6) Nusret Ekin (1999), Küreselleşme ve Gümrük Birliği, 2. Baskı, Đstanbul, ĐTO Yayını, 40 s. 7) Nusret Ekin (1997), Küresel Bilgi Çağında Eğitim Verimlilik Đstihdam, Đstanbul, ĐTO Yayını, 26 s. 8) Nusret Ekin (1996), Küreselleşme ve Gümrük Birliği, 1. Baskı, Đstanbul, ĐTO Yayını, 245 s. P. ATIFLAR (Tespit Edilenler) 1) Toker Dereli, Labour Law and Industrial Relations in Turkey, International Encyclopaedia of Labour Law and Industrial Relations, (General Editor: R. Blanpain), Kluwer Law International, 2006 da s. 22 ve 26 da The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations adlı esere yapılan atıf. 2) Toker Dereli, Employee Involvement in Turkey, Handbook on Employee Involvement in Europe, (Offprint), February 2004, s. 22 ve 26 da The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations adlı esere yapılan atıf. ) Ahmet Makal, 65. Yılında Milli Korunma Kanunu, Çalışma Đlişkileri ve Đş Mükellefiyeti Üzerine Bir Đnceleme, Tartışma Metinleri, No: 76, Eylül 2004, Ankara Üni., SBF, s. 7 de Yüksek Lisans Tezi ne yapılan atıf. 4) Đlkay Savcı, Cezaevi Đşyurtlarında Çalışan Hükümlüler: Bir Alan Araştırması, Ankara, Ankara Üniv. Rektörlüğü Yayınları, 2004, s. 4 ve 91 de Yüksek Lisans Tezi ne yapılan atıf. 5) Zeki Parlak, Mustafa Aykaç, AB Sosyal Politikası: Refah Devleti nden Avrupa Sosyal Modeli ne, Avrupa Birliği Üzerine Yazılar, (Editör: Turgay Berksoy, A. Kadir Işık), Ankara, Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, Ekim 2004, s. 26 ve 7 de Doktora Tezi ne yapılan atıf. 6) Abdülkadir Şenkal, Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika, Đstanbul, Alfa Yay., 2005, s. 4, 49, 06, 24 ve 0 da Doktora Tezi ne yapılan atıf. 7) Abdülkadir Şenkal, Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika, Đstanbul, Alfa Yay., 2005, s. 06 da Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Görevler Üzerine Bir Đnceleme adlı esere yapılan atıf. 14

15 8) DPT, Dokuzuncu Kalkınma Planı, Đşgücü Piyasası Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, DPT Yay., 2007, s. 40 da Doktora Tezi ne yapılan atıf. 9) Şenol Yaprak, Küreselleşme Sürecinde Türkiye de Sosyal Güvenlik Kurumları, 5. Orta Anadolu Đşletmecilik Kongresi: Küreselleşme ve Đşletmeler, (Yayına Hazırlayanlar: F. Coşkun Ertaş, N. Yörük, K. Ardıç v.d.), Haziran 2006, Tokat G.O.P. Üniversitesi, ĐĐBF, (s ), s. 96 da Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 10) Đbrahim Atilla Acar, Hüseyin Gül, 1980 Sonrasında Kamusal Mal ve Hizmet Sunumunda Yaşanan Dönüm, 22. Türkiye Maliye Sempozyumu: Mali Yapılanma Sürecinde Stratejik Yönetim ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Kamu Maliyesine Etkileri, 9-1 Mayıs 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi, ĐĐBF, Maliye Bölümü, (Çevrimiçi): , (s. 1-1), s. 6 da Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 11) Halis Yunus Ersöz, Sosyal Politika Refah Devleti Yerel Yönetimler Đlişkisi, Đktisat Fakültesi Mecmuası, (Prof. Dr. Toker Dereliye Armağan Özel Sayısı), Cilt: 55, Sayı: 1, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, (s ), s. 768 de Doktora Tezi ne yapılan atıf. 12) Naci Gündoğan, Đşgücü Piyasasında Esneklik-Güvence Dengesi: Danimarka Modeli, Çimento Đşveren Dergisi, Mayıs 2007, (s. 22-7), s. 25 ve 26 da Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 1) Mehmet Şahin, Kamu Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları, Ankara, Seçkin Yay., 2007, s. 44, 45 de Kar Gütmeyen Kuruluşlar (KGK) ve Sosyal Refah ın Sağlanmasında Artan Rolü adlı esere yapılan atıf. 14) Mehmet Şahin, Kamu Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları, Ankara, Seçkin Yay., 2007, s. 52, 18 de Sosyal Refah ın Sağlanmasında Yeni Bir Anlayış: Refah Karması ve Refah Sağlayıcı Kurumlar adlı esere yapılan atıf. 15) Naci Gündoğan, Yoksulluğun Değişen Yüzü: Çalışan Çocuklar, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yay., 2007, s. 40, 4 de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 16) Adem Korkmaz, Adnan Mahiroğulları, Đşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları: Türkiye ve AB Ülkeleri, Genişletilmiş 2. Baskı, Bursa, Ekin Yay., s. 50 de 15

16 Đşsizlik Sorununun Çözümünde KOBĐ lerin Desteklenmesi (2006) adlı esere yapılan atıf. 17) Erdem Alptekin, Sait Kaya, Türkiye de Đşsizlik Sorunu Çıkmaz Sokakta, AR-GE Bülten, 2008 Mayıs, Đzmir, Đzmir Ticaret Odası Yay., (Çevrimiçi): , (s. 8-18), s. 14 de Đşsizlik Sorununun Çözümünde KOBĐ lerin Desteklenmesi (2006) adlı esere yapılan atıf. 18) Sertaç Güleç, Yılları Arasında Türkiye de Refah Devleti, Yerel Siyaset Dergisi, Sayı: 1, 2008, (Çevrimiçi): http//www.yerelsiyaset.com, , (s ), s. 48 de Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Görevler Üzerine Bir Đnceleme adlı esere yapılan atıf. 19) Mehmet Fatih Aysan, Increasing Role of Municipalities in Social Policy in Turkey: The Case of Đstanbul Metropolitan Municipality in the Last Decade, (Yayınlanmamış Tezi), Marmara Üniversitesi, SBE, 2006, s. 11, 12, 22, 24, 25, 28, 29, 0, 45 de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 20) Faruk Taşcı, Sosyal Yardım Yapma(ma) Gerekçeleri Üzerine Yaklaşımlar, Kamu-Đş Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 4, 2008, (s. 1-17), s., 1 de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 21) Faruk Taşcı, 1980 Sonrası Türkiye de Sosyal Yardımların Analizi, (Yayınlanmamış Yüks. Lis. Tezi), Đstanbul, SBE, 2008, s. 6, 45, 5 de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 22) Faruk Taşcı, 1980 Sonrası Türkiye de Sosyal Yardımların Analizi, (Yayınlanmamış Yüks. Lis. Tezi), Đstanbul, SBE, 2008, s. 84 de Đşsizlik Sorununun Çözümünde KOBĐ lerin Desteklenmesi (2006) adlı esere yapılan atıf. 2) Faruk Taşcı, 1980 Sonrası Türkiye de Sosyal Yardımların Analizi, (Yayınlanmamış Yüks. Lis. Tezi), Đstanbul, SBE, 2008, s. 116, 117 de Başlangıcından Günümüze Refah Devletlerinde Sosyal Harcamaların Seyri Üzerine Bir Analiz (2006) adlı esere yapılan atıf. 24) Faruk Taşcı, 1980 Sonrası Türkiye de Sosyal Yardımların Analizi, (Yayınlanmamış Yüks. Lis. Tezi), Đstanbul, SBE, 2008, s. 59, 72 de Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Görevler Üzerine Bir Đnceleme (2004) adlı esere yapılan atıf. 16

17 25) Faruk Taşcı, 1980 Sonrası Türkiye de Sosyal Yardımların Analizi, (Yayınlanmamış Yüks. Lis. Tezi), Đstanbul, SBE, 2008, s. 8, 19, 140 da Sosyal Refah ın Sağlanmasında Yeni Bir Anlayış: Refah Karması ve Refah Sağlayıcı Kurumlar (2004) adlı esere yapılan atıf. 26) Faruk Taşcı, 1980 Sonrası Türkiye de Sosyal Yardımların Analizi, (Yayınlanmamış Yüks. Lis. Tezi), Đstanbul, SBE, 2008, s. 111, 1 de Kar Gütmeyen Kuruluşlar (KGK) ve Sosyal Refahın Sağlanmasında Artan Rolü (2004) adlı esere yapılan atıf. 27) Nükhet Hotar Göksel, Türkiye de Demografik Dönüşümün Sosyal Politikalara Etkisi?, Đşveren Dergisi, TĐSK Yay., Kasım 2005, (s. 1-6), s. 1 de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 28) Güner Şaban, Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devlet, (Çevrimiçi): mid=0, , (s. 1-6), 6, 14, 15 inci dipnotlarda Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı doktora tezine yapılan atıf. 29) Aytekin Altıparmak, Ali Đhsan Özdemir, Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri nde Küreselleşme Đle Ekonomik Gelişme Đlişkisi, Kongre Bildiri Kitabı, International Congress on Caucasus and Central Asia in the Globalization Process, May 2007, Baku, (s ), s. 675, 676, 677 de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 0) Banu Uçkan, Đşçi Sendikaları Đle Đşsizlik Sigortası Arasındaki Köprü: Ghent Sistemi, Çalışma ve Toplum, Sayı:, 2007, (s ), s. 49 da Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 1) Mehmet Fatih Aysan, Küreselleşme Bağlamında Türkiye de Sosyal Politikaların Dönüşümü, Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmetlerin Konumu: Hedefleri ve Geleceği Sempozyumu Sunum Kitabı, (Nisan 2006 Antalya), Ankara, T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yay., 2006, (s ), s. 271 de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 2) Ramazan Gökbunar, Harun Özdemir, Alparslan Uğur, Küreselleşme Kıskacındaki Refah Devletinde Sosyal Refah Harcamaları, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı: 9 (2), 2008, (s ), s. 167, 168 de Başlangıcından Günümüze Refah Devletlerinde Sosyal Harcamaların Seyri Üzerine Bir Analiz (2006) adlı esere yapılan atıf. 17

18 ) Abdülkadir Şenkal, Doğa Başar Sarıipek, Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, 2007, (s ), s. 149 da Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 4) Faruk Taşcı, Türkiye de Sendikaların Özelleştirme Yaklaşımları, Sosyal Siyaset Konferansları, 54. Kitap, 2008, (s ), sayfa 96 da Özelleştirme ve Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği adlı esere yapılan atıf. 5) Faruk Taşcı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında Sosyal Hakların Görünümü, Đnsan Hakları Araştırmaları, 4 (6), 2006, (s ), s. 111 de. Özelleştirme ve Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği adlı esere yapılan atıf. 6) Faruk Taşcı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında Sosyal Hakların Görünümü, Đnsan Hakları Araştırmaları, 4 (6), 2006, (s ), s. 207 de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı doktora tezine yapılan atıf. 7) Faruk Taşcı, Sosyal Yardım Yapma(ma) Gerekçeleri Üzerine Yaklaşımlar, Kamu-Đş Đş Hukuku ve Đktisat Dergisi, C. 9, Sayı 4, 2008, (s ), s. 119 ve 129 da Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı doktora tezine yapılan atıf. 8) Faruk Taşcı, Türkiye nin 1980 Sonrası Sosyal Yardımları: Yerel Yönetimler, STK lar ve Özel Sektör, V. Uluslararası STK lar Kongresi, Çanakkale, 18 Mart Üniversitesi, Ekim 2008, (s ), s. 87 de Đşsizlik Sorununun Çözümünde KOBĐ lerin Desteklenmesi (2006) adlı esere yapılan atıf. 9) Faruk Taşcı, Türkiye nin 1980 Sonrası Sosyal Yardımları: Yerel Yönetimler, STK lar ve Özel Sektör, V. Uluslararası STK lar Kongresi, Çanakkale, 18 Mart Üniversitesi, Ekim 2008, (s ), s. 87 de Sosyal Refah ın Sağlanmasında Yeni Bir Anlayış: Refah Karması ve Refah Sağlayıcı Kurumlar (2004) adlı esere yapılan atıf. 40) Faruk Taşcı, Türkiye nin 1980 Sonrası Sosyal Yardımları: Yerel Yönetimler, STK lar ve Özel Sektör, V. Uluslararası STK lar Kongresi, Çanakkale, 18 Mart Üniversitesi, Ekim 2008, (s ), s. 89 da Kar Gütmeyen Kuruluşlar (KGK) ve Sosyal Refahın Sağlanmasında Artan Rolü (2004) adlı esere yapılan atıf. 41) Levent Şahin, Türkiye Đşgücü Piyasasının Yapısal Özellikleri ve Đşsizlik Sorunu, Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Haşmet Başar a Armağan Özel Sayısı, 5. 18

19 Kitap, 2007, (s ), s. 545 de Refah Devletinin Gelişme ve Bunalım Dönemlerinde Đş Piyasaları (2005) adlı esere yapılan atıf. 42) Levent Şahin, Türkiye Đşgücü Piyasasının Yapısal Özellikleri ve Đşsizlik Sorunu, Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Haşmet Başar a Armağan Özel Sayısı, 5. Kitap, 2007, (s ), s. 544, 552, 555, 559, 562 ve 567 de Đşsizlik Sorununun Çözümünde KOBĐ lerin Desteklenmesi (2006) adlı esere yapılan atıf. 4) Levent Şahin, Küreselleşme Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye deki Durum, Sosyal Siyaset Konferansları, 54. Kitap, 2008, (s. -29), s. 5, 7, 8 ve 10 da Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı doktora tezine yapılan atıf. 44) Levent Şahin, Küreselleşme Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye deki Durum, Sosyal Siyaset Konferansları, 54. Kitap, 2008, (s. -29), s. 14, 15, 16, 21, 22 de Kar Gütmeyen Kuruluşlar (KGK) ve Sosyal Refahın Sağlanmasında Artan Rolü (2004) adlı esere yapılan atıf. 45) Levent Şahin, (Baskıda), Avrupa Birliği ve Türkiye Đşgücü Piyasalarının Karşılaştırmalı Analizi, Kamu-Đş Đş Hukuku ve Đktisat Dergisi, Yıl: 2008, Cilt: 10, Sayı: de Đşsizlik Sorununun Çözümünde KOBĐ lerin Desteklenmesi (2006) adlı esere yapılan atıf. 46) Oğuz Özcan, Liberal Yaklaşım Açısından Sosyal Politika ve Türkiye, Çerçeve, (Sosyal Politika, Sosyal Devlet, Sosyal Đşletmecilik Özel Sayısı), Sayı: 49, Ocak 2009, MÜSĐAD Yay., (s ) da Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 47) Senem Kurt Topuz, Türkiye de Sosyal Devlet Harcamalarının Genel Eğilimi: Yılları Arasında Yapılan Eğitim, Sağlık ve Sosyal Koruma Harcamaları, Alternatif Politika, Cilt: 1, Sayı: 1, Nisan 2009, (s ), s. 117, 118, 124 de Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Görevler Üzerine Bir Đnceleme (2004) adlı esere yapılan atıf. 48) Eyüp Zengin, Cemal Öztaş, Yerel Yönetimler ve Sosyal Yardımlar: Üsküdar Belediyesi Örneği Aile ve Toplum, Ocak-Şubat-Mart 2009, (s. 19-6), s. 20 de Sosyal Refah ın Sağlanmasında Yeni Bir Anlayış: Refah Karması ve Refah Sağlayıcı Kurumlar (2004) adlı esere ve Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2007) adlı esere yapılan atıf. 19

20 49) Ömer Açıkgöz, Bülent Özkan, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, Mevzuat Dergisi, Sayı: 16, Nisan 2009, s. 2 de Refah Devletinin Gelişme ve Bunalım Dönemlerinde Đş Piyasaları (2005) adlı esere yapılan atıf. 50) Fatma Kocabaş, Küreselleşme Bağlamında Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Güçlendirilmesinde Đnternetin Önemi, Kamu-Đş, Cilt: 10, Sayı: 2, 2008, (s ), s. 177 de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2007) adlı esere yapılan atıf. 51) Fatma Kocabaş, Küreselleşme Bağlamında Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Güçlendirilmesinde Đnternetin Önemi, Kamu-Đş, Cilt: 10, Sayı: 2, 2008, (s ), s. 184, 185 de Kar Gütmeyen Kuruluşlar (KGK) ve Sosyal Refahın Sağlanmasında Artan Rolü (2004) adlı esere yapılan atıf. 52) Orhan Koçak, Emine Erol Zeytinli, The Effect of Technological Production and Usage of High-Tech Goods to the Welfare of a Country: Comparison of Finland and Turkey, Economics & Management, Issue: 14, 2009, (pp ), p. 84 de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 5) Hasan Şenocak, Sosyal Güvenlik Sistemini Oluşturan Bileşenlerin Tarihi Süreç Işığında Değerlendirilmesi Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 56, 2009, (s ), s. 420, 49, 442 de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 54) Hasan Şenocak, Sosyal Güvenlik Sistemini Oluşturan Bileşenlerin Tarihi Süreç Işığında Değerlendirilmesi Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 56, 2009, (s ), s. 48, 454 te Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Görevler Üzerine Bir Đnceleme (2004) adlı esere yapılan atıf. 55) Mehmet Merve Özaydın, Küresel Etkilerle Şekillenen Sosyal Politika Geleceğini Tartışmak, Gazi Üniversitesi ĐĐBF Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, 2008, (s ) de Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Görevler Üzerine Bir Đnceleme (2004) adlı esere yapılan atıf. 56) Özkan Öztürk, Đstihdam Konusunda KOBĐ lerin Önemi ve KOBĐ Alanında Eğitim Đstihdam Đlişkisi Açısından Kamu Đstihdam Kurumunun Rolü, Uzmanlık Tezi, ÇSGB Đş- Kur Genel Müdürlüğü, Ankara, 2007, s., 6, 12, 19, 20, 21, 22, 2, 24, 25, 29, 0, 1 de Đşsizlik Sorununun Çözümünde KOBĐ lerin Desteklenmesi (2006) adlı esere yapılan atıf. 20

CURRICULUM VITAE *****************************************************

CURRICULUM VITAE ***************************************************** CURRICULUM VITAE ***************************************************** SULEYMAN OZDEMIR, PH.D. PROFESSOR OF INDUSTRIAL RELATIONS & SOCIAL POLICY UNIVERSITY OF ISTANBUL * FACULTY OF ECONOMICS DEPARTMENT

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İstanbul Üniversitesi, SBE 1994. İstanbul Üniversitesi, SBE 2004

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İstanbul Üniversitesi, SBE 1994. İstanbul Üniversitesi, SBE 2004 EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: SÜLEYMAN ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 02.08.1971 3. Unvanı: PROF. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

CURRICULUM VITAE *****************************************************

CURRICULUM VITAE ***************************************************** CURRICULUM VITAE ***************************************************** SULEYMAN OZDEMIR, PH.D. PROFESSOR OF INDUSTRIAL RELATIONS & SOCIAL POLICY UNIVERSITY OF ISTANBUL * FACULTY OF ECONOMICS DEPARTMENT

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, AHMET SELAMOĞLU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KİŞİSEL BİLGİLER 15.05.1964, İstanbul. Evli ve bir kızı var. EĞİTİM DURUMU 1990 1994 Doktora, Tez Konusu: Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Gelişmeler-Nedenler-Eğilimler)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN İKTİSAT FAK.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN İKTİSAT FAK. Yrd. Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN Aydın İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Merkez Kampüsü, 09010, Efeler, AYDIN hamzakahriman@yahoo.com hamza.kahriman@adu.edu.tr Tel: +90 256 772 70 97 (Güncellenme Tarihi 25

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Coşkun ÇILBANT Doğum Tarihi ve Yeri: 6.04.1970-Malatya Yabancı Dil: İngilizce e-mail: coskun.cilbant@cbu.edu.tr Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Gazi 2001

Yrd.Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Gazi 2001 Ünvanı Adı Soyadı Görevi Birimi Bölümü Anabilim Dalı İlgi Alanları Yrd. Doç. Dr. Umut KEDİKLİ Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Uluslararası Hukuk Uluslararası Hukuk, Terörizm,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu 1985 Yüksek Lisans Uluslararası ilişkiler Beykent Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu 1985 Yüksek Lisans Uluslararası ilişkiler Beykent Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Atahan Birol KARTAL Doğum Tarihi: 14.04.1967 Unvanı : Yrd.Doç.Dr. Mail : atahankartal@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hayriye Atik Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 1988 Y. Lisans İktisadi gelişme ve Erciyes Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisadi ve Đdari Bilimler. Doçentlik Yönetim-Organizasyon YÖK 2009 Profesörlük

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisadi ve Đdari Bilimler. Doçentlik Yönetim-Organizasyon YÖK 2009 Profesörlük ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı: MEHMET SARIIŞIK 2. Doğum Tarihi: 28 Eylül 1968 3. Ünvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi/ Mersin Turizm

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/program Üniversite Yıl

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Atahan Birol KARTAL Doğum Tarihi: 14.04.1967 Unvanı : Yrd.Doç.Dr. İletişim : atahankartal@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Maliye Hacettepe Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Akdeniz Üniversitesi SBE 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Maliye Hacettepe Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Akdeniz Üniversitesi SBE 2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri/Tarihi Unvanı :Servet AKYOL : Merzifon/1976 :Dr. İletişim: E-Posta :sakyol@akdeniz.edu.tr Telefon :(242) 227 44 00/6421 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Haluk PINAR Doğum Tarihi: 22.08.1971 Doğum Yeri: K.Maraş Medeni Hali : Evli, Bir Erkek ve İkiz Kız Çocukları Babasıdır E-mail : ahalukpinar@yahoo.com

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ŞAHİN BULUT

Yrd.Doç.Dr. ŞAHİN BULUT Yrd.Doç.Dr. ŞAHİN BULUT Ekonomi Ve Finans Bölümü Eğitim Bilgileri 1995-1999 Lisans Pamukkale Üniversitesi Fen-edebiyat Matematik Bölümü Matematik Pr. Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye (Yl) 2006-2009 Yüksek

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat/Đşletme- Đstatistik Đstanbul Üniversitesi/ Đktisat Fak. 1971

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat/Đşletme- Đstatistik Đstanbul Üniversitesi/ Đktisat Fak. 1971 ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı: Muhittin KARABULUT 2. Doğum Tarihi: 26.11.1947 3. Ünvanı:.Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat/Đşletme- Đstatistik Đstanbul Üniversitesi/ Đktisat

Detaylı

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ KASIM KARAGÖZ ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı. Doğum Yeri ve Yılı: Yeşilhisar/KAYSERİ, 03.04.1973.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989) Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM Doktora Maliye

Detaylı

Sayı - Issue - 6, 2014/1

Sayı - Issue - 6, 2014/1 Sayı - Issue - 6, 2014/1 Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi Turkish Journal of Social Policy and Labour Life Studies Sayı Issue 6 2014/1 ISSN: 2146-5177 Sahibi ve Yazı İşleri

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Birol Mercan Doğum Yeri Karaman Doğum Tarihi 29.05.1968 Yabancı Dili Almanca Uzmanlık Alanı Kümelenme, İnovasyon, Rekabet Medeni Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Muhammet Fatih Bilal ALODALI Doğum Tarihi: 18.08.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL İSİM Kâmil SERTOĞLU ADRES Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL e-mail (0) 392 3648372 veya 0533 8439572 (0) 392 6301474 kamilsertoglu@hotmail.com DOĞUM TARİHİ 06.07.1972 DOĞUM YERİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fatma Aslı Kelkitli 2. Doğum Tarihi: 26 Eylül 1980 3. Ünvanı: Yar. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 2003 Y.Lisans Atatürk

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz 1967- İstanbul 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Telefon: +90 348 813 9334 /1514 5. Faks: +90 348 813 9336 6. E-Posta: sumrubakan@kilis.edu.tr

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI K/YB

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI K/YB İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI K/YB. 608 TÜRKİYE NİN SOSYAL DEVLET POLİTİKASI DERSİNİN TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ PROF. DR. ŞABAN KAYIHAN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD. Başkanı Tlf: 0532 543 09 88 Elmek: sabanmanas@hotmail.com skayihan@fsm.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN Doğum Yeri ve Tarihi : Arhavi/Artvin & 1971 Uyruğu Medeni Hali Adres E-mail EĞİTİM DURUMU : TC : Evli, 1 çocuk : Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF İktisat

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Resül YAZICI Ünvanı Yrd.Doç.Dr. Birimi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Doğum Yeri Trabzon Doğum Tarihi 01.01.1966 E-Posta resul.yazici

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. HALİL MUTİOĞLU

Yrd.Doç.Dr. HALİL MUTİOĞLU Yrd.Doç.Dr. HALİL MUTİOĞLU Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1989-1993 Doktora İstanbul Üniversitesi

Detaylı

1.Türkiye'de Turizm Eğitimi ve Konaklama Sektörüne Personel Egitimi için Bir Model Önerisi, Kemal KANTARCI, Erciyes Üni. Sosyal Bil.

1.Türkiye'de Turizm Eğitimi ve Konaklama Sektörüne Personel Egitimi için Bir Model Önerisi, Kemal KANTARCI, Erciyes Üni. Sosyal Bil. ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đşletme Adana Đk.Tic.Đl. Akademisi - Đşletme Bölümü Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Erdal ARSLAN Doğum Yeri Duisburg/ALMANYA Doğum Tarihi 03.06.1977 Yabancı Dili İngilizce/Almanca Uzmanlık Alanı İktisat/İktisat Politikası Medeni

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

YAYIN LİSTESİ KİTAP VE KİTAPTA YAYIMLANAN BÖLÜMLER

YAYIN LİSTESİ KİTAP VE KİTAPTA YAYIMLANAN BÖLÜMLER ADI SOYADI Prof.Dr.Hüseyin Haşimi GÜNEŞ ÜNVANI Öğretim Üyesi Fakültesi / Birimi İktisadi ve İdari Programlar/ MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ- Meslek Yüksekokulu DAHİLİ TELEFON 3104 E-POSTA hhgunes@yahoo.com

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi :

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3545 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yalova 77100 Elektronik Posta: tguloglu96@yahoo.com tuncay.guloglu@gmail.com

Detaylı

Sayı Issue - 4, 2013/1

Sayı Issue - 4, 2013/1 Sayı Issue - 4, 2013/1 Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi Turkish Journal of Social Policy and Labour Life Studies Sayı Issue 4 2013/1 ISSN: 2146-5177 Sahibi ve Yazı İşleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

1.SINIF DERSLERİ 08:00-13:00 (A-22) 18:00-22:00 (A-22) 131511002 Mikro İktisada Giriş 3 Yrd.Doç.Dr.Esin KILIÇ 16:00-20:00 (A-34) 17:00-21:00 (A-22)

1.SINIF DERSLERİ 08:00-13:00 (A-22) 18:00-22:00 (A-22) 131511002 Mikro İktisada Giriş 3 Yrd.Doç.Dr.Esin KILIÇ 16:00-20:00 (A-34) 17:00-21:00 (A-22) SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 131511002 Mikro İktisada Giriş 3 Yrd.Doç.Dr.Esin KILIÇ 18:00-22:00 131512004 Makro İktisada Giriş 3 Yrd.Doç.Dr.Esin KILIÇ 17:00-21:00 16:00-20:00 (A-34) 131512008

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Mehmet Vahit EREN Doğum Yeri ve Tarihi Gaziantep.0.986 Telefon 048664008 / 44 Fax 04866847 E-posta mvahiteren@sirnak.edu.tr Web Adresi Öğrenim Durumu Derece Alan Kurum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Aydoğan ÖZMAN anısına

Prof. Dr. Aydoğan ÖZMAN anısına IX Prof. Dr. Aydoğan ÖZMAN anısına X XI Prof. Dr. Aydoğan ÖZMAN 1939-2006 XII XIII Prof. Dr. AYDOĞAN ÖZMAN IN ÖZGEÇMĐŞĐ (1939-2006) KĐŞĐSEL BĐLGĐLER Adı ve Soyadı : Aydoğan ÖZMAN Doğum Tarihi : 1939 DoğumYeri

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adil Korkmaz Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

Öğr. Gör. Funda UNCU

Öğr. Gör. Funda UNCU Öğr. Gör. Funda UNCU Anabilim Dalı: Ekonometri Ofis: D-1.07 (Oda numarası) Telefon : (8251) E-posta : (funda.uncu@dicle.edu.tr) ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Öğr. Gör. LEVENT GÖKDEMİR

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 3 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ* Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 1 3 İKTİSAT I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 3 SİYASET BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 5 TOPLUM BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 7 HUKUKUN TEMEL

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

Lojistik Yönetimi Bölümü

Lojistik Yönetimi Bölümü Lojistik Yönetimi Bölümü 2014-2015 Dönemi Akademik Kadro: Yrd.Doç.Dr. Fatih ACAR Prof. Dr. Funda YERCAN Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Dinçer YARKIN Yrd.Doç.Dr. Aziz BAKAY Araş.Gör. Gökhan KIRBAÇ Akademik Çalışmalar

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi:.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĐŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đşletme Kara Harp Okulu 1978-1982 YÜKSEK LĐSANS Strateji-Savunma

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet Y. GÖKDERE anısına

Prof. Dr. Ahmet Y. GÖKDERE anısına IX Prof. Dr. Ahmet Y. GÖKDERE anısına X Prof. Dr. Ahmet Y. GÖKDERE 1939-2003 XI XII XIII PROF. DR. AHMET Y. GÖKDERE NĐN ÖZGEÇMĐŞĐ Prof. Dr. Ahmet Y. GÖKDERE ortaöğretimini Đstanbul da tamamladı. Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1997-2001 2001-2003 2003-2009 İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Pr. (İngilizce) Yüksek LisansDokuz

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl (Devam ediyor) Doktora. Yaşar Üniversitesi administration ) Lisans Kütüphanecilik Ankara

Derece Alan Üniversite Yıl (Devam ediyor) Doktora. Yaşar Üniversitesi administration ) Lisans Kütüphanecilik Ankara ÖZGEÇMĐŞ: 1. Adı Soyadı: Gülsevil AĞCA 2. Ünvanı: Müdür 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Đşletme Doktora (Yönetim ve Yaşar 2010-(Devam Doktora Organizasyon) Yüksek Lisans MBA (Master of Business

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Prof. Dr. Sedat MURAT Doğum Yeri ve Yılı : Samsun, 1959 Medeni Durum : Evli ve iki çocuk babası

Prof. Dr. Sedat MURAT Doğum Yeri ve Yılı : Samsun, 1959 Medeni Durum : Evli ve iki çocuk babası Prof. Dr. Sedat MURAT Doğum Yeri ve Yılı : Samsun, 1959 Medeni Durum : Evli ve iki çocuk babası ÖĞRENİM DURUMU İlk ve Orta Öğrenim :İlkokulu ve Ortaokulu Samsun da, Liseyi İzmit te tamamlamıştır. Lisans

Detaylı

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya Doç. Dr. Faruk Ataay, siyaset bilimci, yazar. Ataay 1971 de Karabük te doğdu. İzmir Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdikten sonra bir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3533 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı E-posta : Çağdaş Erkan : AKYÜREK : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com Tel : 0 312 319 14 50 Unvan Birim Bölüm : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi : Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Detaylı

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM 08.00 9.00 : KAHVALTI MODERATÖR : MEHMET ATASEVER RAPORTÖRLER: ZAFER KARACA, FATMA

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı: Cevat Gerni 2. Doğum Tarihi: 17.11.195. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyaset Bilimi ve Kamu Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1978 Yönetimi/Uluslararası

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Prof. Dr. Ebru (Güzelcik) URAL Doğum Tarihi : 11 Mayıs 1971 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilkent Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kurtuluş BOZKURT 2. Doğum Tarihi : 17. 11. 1978 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe Đstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Avrupa Topluluğu nun Đstanbul Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe Đstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Avrupa Topluluğu nun Đstanbul Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe Đstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Avrupa Topluluğu nun Đstanbul

Detaylı

Derece Alan Üniversite Bitirdiği Yıl

Derece Alan Üniversite Bitirdiği Yıl ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ Adı Soyadı: Oya Erdil Ünvanı: Prof.Dr. Đletişim: erdil@gyte.edu.tr, ÖĞRENĐM DURUMU Derece Alan Üniversite Bitirdiği Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı