ÖZGEÇMĐŞ ****************************************************

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĐŞ ****************************************************"

Transkript

1 ÖZGEÇMĐŞ **************************************************** PROF. DR. SÜLEYMAN ÖZDEMĐR ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ * ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ ÇALIŞMA EKONOMĐSĐ VE ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐ BÖLÜMÜ 4452, BEYAZIT ĐSTANBUL * Tel.: (0212) (Dahili: 11500) Faks: (0212) (Dahili: 11506) * GSM: E-posta : **************************************************** I. KĐŞĐSEL BĐLGĐLER: Doğum Tarihi : Doğum Yeri : KURŞUNLU ÇANKIRI Medeni Hali : EVLĐ Yabancı Dil : ĐNGĐLĐZCE II. MESLEK: Öğretim Üyesi : (Prof. Dr.) Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü III. EĞĐTĐM DURUMU: : Doktora (Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Anabilim Dalı) : Yüksek Lisans (Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Anabilim Dalı) : Lisans (Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü) 1

2 IV. MESLEKĐ KARĐYER: : Profesör (Endüstri Đlişkileri Anabilim Dalı) (Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü) : Doçent (Endüstri Đlişkileri Anabilim Dalı) (Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü) : Yard. Doç. (Endüstri Đlişkileri Anabilim Dalı) (Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü) : Doçent (Sosyal Politika Alanı) : Dr. Araş. Gör. (Endüstri Đlişkileri Anabilim Dalı) (Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü) : Araş. Gör. (Endüstri Đlişkileri Anabilim Dalı) (Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü) : Araş. Gör. (Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı) (Sakarya Üniversitesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü) V. YURTDIŞI DENEYĐMĐ: : Misafir Öğretim Üyesi (Visiting Faculty) (Martin J. Whitman School of Management, Syracuse University, Syracuse New York, USA) : Misafir Araştırmacı (Visiting Fellow) (School of Industrial and Labour Relations, Cornell University, Ithaca New York, USA) VI. ĐDARĐ GÖREVLER: : Bölüm Başkan Yardımcısı (Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü) : Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fak.) 2001 : Fakülte Sekreteri (Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi) 2

3 VII. BĐLĐMSEL VE MESLEKĐ KURULUŞLARA ÜYELĐK: 2006 : Resmi Arabulucu (Đstanbul Kocaeli Bölgesi) (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) 2006 : Yönetim Kurulu Üyesi (Türk Endüstri Đlişkileri Derneği TEĐD) 2007 : Yönetim Kurulu Üyesi (Đstanbul Đktisatçılar Derneği ĐKDER) 2008 : Yönetim Kurulu Üyesi (Đnsan Kaynakları Araştırma Merkezi, Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi) VIII. YÜRÜTÜLEN DERSLER: Akademik Yıl Düzey Dönem Dersin Adı Haftalık Saat Lisans Yaz Okulu & Lisans Lisans Lisans Doktora Lisans Lisans Doktora Türkiye de Sendikacılık ve Toplu Pazarlık (7. Yarıyıl) Uluslararası Sosyal Siyaset ve Kuruluşlar (5. Yarıyıl) Karşılaştırmalı Endüstri Đlişkileri (6. Yarıyıl) Uluslararası Sosyal Siyaset ve Kuruluşlar (5. Yarıyıl) Karşılaştırmalı Endüstri Đlişkileri Küreselleşme ve Refah Devleti Ulusal Sosyal Politikanın Güncel Sorunları Karşılaştırmalı Endüstri Đlişkileri (6. Yarıyıl) Girişimcilik, KOBĐ ler ve Đstihdam Dünyada Değişen Sosyal Güvenlik Politikaları ve Türkiye Uluslararası Sosyal Siyaset ve Kuruluşlar (5. Yarıyıl) Karşılaştırmalı Endüstri Đlişkileri Küreselleşme ve Refah Devleti Ulusal Sosyal Politikanın Güncel Sorunları

4 & Lisans Lisans Doktora Karşılaştırmalı Endüstri Đlişkileri (6. Yarıyıl) Endüstri Đlişkileri Teorisi (2. Yarıyıl) Girişimcilik, KOBĐ ler ve Đstihdam Dünyada Değişen Sosyal Güvenlik Politikaları ve Türkiye Uluslararası Sosyal Politikanın Güncel Sorunları Doktora Seminer Lisans Uluslararası Sosyal Siyaset ve Kuruluşlar (5. Yarıyıl) Karşılaştırmalı Endüstri Đlişkileri Küreselleşme ve Refah Devleti Seminer (Zorunlu) Uzmanlık Alanı Dersi Doktora Ulusal Sosyal Politikanın Güncel Sorunları Doktora Bilimsel Araştırma Teknikleri Doktora Uzmanlık Alanı Dersi Lisans Lisans Karşılaştırmalı Endüstri Đlişkileri (6. Yarıyıl) Endüstri Đlişkileri Teorisi (2. Yarıyıl) Girişimcilik, KOBĐ ler ve Đstihdam Dünyada Değişen Sosyal Güvenlik Politikaları ve Türkiye Uzmanlık Alanı Dersi Doktora Uluslararası Sosyal Politikanın Güncel Sorunları Doktora AB nin Sosyal Politikaları Doktora Seminer Doktora Uzmanlık Alanı Dersi YURTDIŞI ĐZNĐ Lisans Sosyal Siyaset Lisans Çalışma Ahlakı Küreselleşme ve Refah Devleti KOBĐ ler ve Girişimcilik Kültürü Uzmanlık Alanı Dersi Doktora STK lar ve Sosyal Politika Doktora Uzmanlık Alanı Dersi 4

5 Lisans Yoksulluk ve Mücadele Politikaları Çalışma Đstatistikleri Uzmanlık Alanı Dersi Doktora Demografik Değişim ve Yaşlanan Nüfus Doktora Uzmanlık Alanı Dersi IX. ĐLGĐ ALANLARI: TEMEL ĐLGĐ ALANLARI: Sosyal Politika Uluslararası Sosyal Politika Refah Devleti Sosyal Güvenlik Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Politika Yaşlı Nüfus Girişimcilik Küçük ve Orta Boy Đşletmeler (KOBĐ ler) Đş ve Çalışma Ahlakı Esneklik Endüstri Đlişkileri Karşılaştırmalı Endüstri Đlişkileri DĐĞER ĐLGĐ ALANLARI: Çalışma Ekonomisi Đş Piyasaları Bireysel Đş Hukuku Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Hukuku Sendikal Dönüşüm Đnsan Kaynakları Yönetimi Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Đşçileri Entelektüel Sermaye Küreselleşme AB ve Türkiye Đlişkileri Đktisadi Düşünceler Tarihi 5

6 X. YAYINLAR: (Tarih Sırasına Göre) A. KĐTAPLAR 1. Özdemir, S. (baskıda), KOBĐ lerde Esnek Çalışma (KOBĐ lerde Esnek Çalışmanın Ulaştığı Boyuta Đlişkin Alan Araştırması), (Z. Parlak ile birlikte), Đstanbul, ĐTO Yayını, 250 s. 2. Özdemir, S. (2009), Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün Artırılması ve Türkiye de KOBĐ ler, (M. Aykaç ve Z. Parlak ile birlikte), 2. Baskı, Đstanbul, ĐTO INFOMAG Dergisi işbirliği, 50 s.. Özdemir, S. (2008), Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün Artırılması ve Türkiye de KOBĐ ler, (M. Aykaç ve Z. Parlak ile birlikte), Đstanbul, ĐTO Yayınları, 208 s. 4. Özdemir, S. (2007), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, Genişletilmiş 2. baskı, Đstanbul, ĐTO Yayınları, 481 s. 5. Özdemir, S. (2007), Đşsizlik Sorununun Çözümünde KOBĐ lerin Desteklenmesi, (H. Y. Ersöz ve Đ. Sarıoğlu ile birlikte), Đstanbul, ĐTO Yayınları, 292 s. 6. Özdemir, S. (2004), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, Đstanbul, ĐTO Yayınları, 52 s. 7. Özdemir, S. (2004), Özelleştirme ve Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği, (H. Y. Ersöz, A. Yavuz, T. Akgeyik ve H. Şenocak ile birlikte), Đstanbul, Alfa Yayınevi, 124 s. 8. Özdemir, S. (2004), Đstanbul da Enformel Sektör: Đşportacılar (Eminönü Đlçesinde Bir Alan Araştırması), (T. Akgeyik, A. Yavuz, H. Y. Ersöz ve H. Şenocak ile birlikte), Đstanbul, Erguvan Yayınevi, 14 s. B. KĐTAP EDĐTÖRLÜĞÜ 9. Özdemir, S. (2010), (editör), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 58, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, 274 s. 10. Özdemir, S. (2009), (editör), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 57, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, 600 s. 6

7 11. Özdemir, S. (2009), (editör), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 56, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, 67 s. 12. Özdemir, S. (1996), Yeni Yüzyıla Doğru Endüstri Đlişkileri: Demokrasi, Gelişme ve Çağdaş Çalışma Standartları, (N. Ekin ile birlikte editör), Türk Endüstri Đlişkileri Derneği (TEĐD) II. Uluslararası Endüstri Đlişkileri Kongresi, Ankara, Kamu Đş Yayını, 24 s. C. KĐTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI 1. Özdemir, S. (2010), 1979 Nobel Đktisat Ödülü: Sir W. Arthur Lewis in Đktisat Bilimine Katkıları, Nobel in Đzinde Đktisat Kuramının Gelişimi, (Derleyen: T. Büyükakın, K. Bülbül, N. Çakır), Đstanbul, ĐTO Yay., 5 s. 14. Özdemir, S. (2009), Günümüz Türkiye sinde Akademik Đş Ahlakı Çalışmalarına Genel Bakış, Teorik ve Uygulamalı Boyutlarıyla Đş Ahlakı, (Editör: Sabri Orman), Đstanbul, ĐTO Yayını, s Özdemir, S. (2008), Bir Başka Boyuttan KOBĐ ler: KOBĐ lerin Sosyal Fonksiyonlarının Analizi, Bilgi, Ekonomi ve Yönetim, (Editör: Đ. G. Yumusak), Cilt: I, Đstanbul, Avcı Ofset Matbaacılık, s Özdemir, S. (2004), Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Görevler Üzerine Bir Đnceleme, AB Türkiye & Endüstri Đlişkileri, (Editör: A. Hekimler), Đstanbul, Beta Yay., s D. ULUSLARARASI HAKEMLĐ DERGĐLERDEKĐ MAKALELER 17. Ozdemir, S. (2004), The Effects of Privatization on the Industrial Relations Through Employee Ownership: The Case of Kardemir, (Co author with H. Y. Ersoz, A. Yavuz, T. Akgeyik, and H. Senocak), The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Issue: 4, Winter, pp E. ULUSLARARASI KONGRE BĐLDĐRĐLERĐ 18. Ozdemir, S. (2009), Re Discovery of the Civil Society Organizations in the World, and Turkey: A Fieldwork in Üsküdar, A District in Đstanbul, (Co writer with Z. 7

8 Parlak), The Proceedings ou 5th International Strategic Management Conference, Beykent University, Gebze Institute of Technology, Çanakkale Onsekiz Mart University, Stellenbosch University, July 2 4, 2009, Stellenbosh South Africa, pp Ozdemir, S. (2009), The Increasing Importance of the Civil Society Organizations (CSOs), (Co writer with Z. Parlak), First International Symposium on Sustainable Development (ISSD 09), Vol: 1, Economy and Management Proceedings, (Editor: H. Padem), June 9 10, 2009, Sarajevo Bosnia and Herzegovina, pp F. ULUSAL HAKEMLĐ DERGĐLERDEKĐ MAKALELER 20. Özdemir, S. (2009), Küreselleşme ve Refah Devletleri Üzerindeki Etkileri, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 57, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yay., s Özdemir, S. (2009), Sivil Toplum Kuruluşları (STK) nın Artan Önemi ve Üsküdür da Faaliyet Gösteren Bazı STK lar Üzerine Bir Araştırma, (H. Başel ve H. Şenocak ile birlikte), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 56, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yay., s Özdemir, S. (2007), Girişimciliğin ve KOBĐ lerin Ekonomik ve Sosyal Sistem Đçindeki Yeri ve Đşsizliği Önlemedeki Rolü, (H. Y. Ersöz ve H. Đ. Sarıoğlu ile birlikte), Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dr. H. Đbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını, Cilt: 2, Sayı: 1, Haziran 2007, s Özdemir, S. (2007), Küçük Girişimciliğin Artan Önemi ve KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri, (H. Y. Ersöz ve H. Đ. Sarıoğlu ile birlikte), Sosyal Siyaset Konferansları, (Prof. Dr. Haşmet Başar a Armağan Özel Sayısı), Sayı: 5, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s Özdemir, S. (2006), Başlangıcından Günümüze Refah Devletlerinde Sosyal Harcamaların Seyri Üzerine Bir Analiz, Sosyal Siyaset Konferansları, (Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş a Armağan Özel Sayısı), Sayı: 50, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s

9 25. Özdemir, S. (2005), Refah Devletinin Gelişme ve Bunalım Dönemlerinde Đş Piyasaları, Đktisat Fakültesi Mecmuası, (Prof. Dr. Toker Dereliye Armağan Özel Sayısı), Cilt: 55, Sayı: 1, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s Özdemir, S. (2005), Sosyal Gelişim Düzeyleri Farklı Refah Devletlerinin Sınıflandırılması Üzerine Bir Đnceleme, Sosyal Siyaset Konferansları, (Prof. Dr. Turan Yazgan a Armağan Özel Sayısı), Sayı: 49, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s Özdemir, S. (2004), Kar Gütmeyen Kuruluşlar (KGK) ve Sosyal Refahın Sağlanmasında Artan Rolü, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 48, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s Özdemir, S. (2004), Sosyal Refah ın Sağlanmasında Yeni Bir Anlayış: Refah Karması ve Refah Sağlayıcı Kurumlar, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 48, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s Özdemir, S. (2004), Türkiye de Özelleştirme ve Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği, (H. Y. Ersöz, A. Yavuz, T. Akgeyik ve H. Şenocak ile birlikte), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 46, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s Özdemir, S. (2004), Đstanbul da Enformel (Kayıtdışı) Çalışma: Eminönü Đlçesinde Đşportacılara Đlişkin Bir Araştırma, (T. Akgeyik, A. Yavuz, H. Y. Ersöz ve H. Şenocak ile birlikte), Đktisat Fakültesi Mecmuası, (Prof. Dr. Ahmet Kılıçbay a Armağan Özel Sayısı), Cilt: 54, Sayı: 1, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s G. ULUSAL HAKEMSĐZ MAKALELER 1. Özdemir, S. (2009), Küreselleşmenin Sosyal Politikalar ve Refah Devletleri Üzerindeki Etkileri, Çerçeve, (Sosyal Politika, Sosyal Devlet, Sosyal Đşletmecilik Özel Sayısı), Sayı: 49, Ocak 2009, MÜSĐAD Yay., s Özdemir, S. (2008), Đş Ahlâkı Kavramı, Kaynakları ve Đş Yaşamında Đş Ahlâkına Aykırı Tutum ve Davranışlar, Eğitim Yazıları Dergisi, (Editör: Rabiya Aydın), Đstanbul, Đnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Yayını, Sayı: 15, Eylül Aralık 2008, s Özdemir, S. (2006), Refah Devleti: Altın Çağ dan Belirsiz Geleceği, Sosyal Politikalar Dergisi, 2006, Sayı: 1, Đstanbul, s

10 4. Özdemir, S. (2004), Mülkiyet Sahipliği Konsepti Çerçevesinde Özelleştirmenin Endüstri Đlişkilerine Etkileri: Kardemir Örneği, (H. Y. Ersöz, A. Yavuz, T. Akgeyik ve H. Şenocak ile birlikte), Kamu-Đş Đş Hukuku ve Đktisat Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 4, s Özdemir, S. (1998), Yüksek Öğretim de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri, Prof. Dr. Metin Kutal a Armağan, Ankara, TÜHĐS Yayını, s Özdemir, S. (1996), Türkiye de Zorunlu Çalışma Uygulamaları, Sosyal Siyaset Konferansları, Cilt: XXXXII, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s H. ULUSAL KONGRE BĐLDĐRĐLERĐ 7. Özdemir, S. (2007), AB Müzakere Sürecinin Türk Çalışma Yaşamına Etkileri, Yerel Đş Barışı Kongresi Tebliğleri, (Editör: YERELSEN Yerel Yönetimler Kamu Đşverenleri Sendikası), Eylül 2007, Kocaeli, s Özdemir, S. (2004), Kâr Gütmeyen Kuruluşlar ve Sosyal Refahın Sağlanmasında Artan Rolü, Küresel Demokrasinin Gelişmesi ve Katılım Sağlanması Açısından Sivil Toplum Kuruluşları, I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 4 6 Haziran 2004, Çanakkale, s I. ANSĐKLOPEDĐ MADDELERĐ 9. Özdemir, S. (1996), Angarya, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt: 1, Đstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, s Özdemir, S. (1998), Sosyal Siyaset Konferansları, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt:, Đstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, s Özdemir, S. (1998), Zorunlu Çalışma, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt:, Đstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, s J. PROJELER 42. Özdemir, S. (2002), Özelleştirmede Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği, (Proje Üyesi), (H. Y. Ersöz, A. Yavuz, T. Akgeyik ve H. Şenocak ile 10

11 birlikte), Đstanbul, Đ.Ü. Rektörlüğü, Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 1608/ , 108 s. 4. Özdemir, S. (200), Đstanbul da Enformel (Kayıtdışı) Çalışma ve Eminönü Đlçesindeki Đşportacılara Đlişkin Bir Araştırma, (Proje Üyesi), (T. Akgeyik, A. Yavuz, H. Y. Ersöz ve H. Şenocak ile birlikte), Đstanbul, Đ.Ü. Rektörlüğü, Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 1611/ , 40 s. K. ÇEVĐRĐLER 44. Özdemir, S. (2010), W. Arthur Lewis in Ekonomi Bilimine Katkısı Üzerine, (On W. Arthur Lewis Contributions to Economics), (Çeviri), Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı: 26, 2010, Birleşik Metal-Đş Sendikası Yay., s Özdemir, S. (2010), Ödül Töreni Konuşması: Büyümenin Motorunun Yavaşlaması, (Prize Lecture: The Slowing Down of the Engine of Growth), (Çeviri), 8 Ekim 1979, (Çevrimiçi): Konusmasi.pdf, 1 s. 46. Özdemir, S. (2004), Avrupa Sosyal Güvenliğinde Değişen Đlkeler, (Changing Principles in European Social Security), (Çeviri), Sosyal Siyaset Konferansları, Cilt: 47, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s Özdemir, S. (200), Ulusal Refah Devletleri, Avrupa Entegrasyonu ve Küreselleşme: Gelecek Yüzyıl Đçin Bir Perspektif, (National Welfare States, European Integration and Globalization: A Perspective for the Next Century), (Çeviri), Sosyal Siyaset Konferansları, Cilt: 45, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s Özdemir, S. (2000), Đşyeri Çalışma Đlişkileri ve Personel Yönetimi Açısından Esnekleşmenin Sonuçları: Teorik Bir Yaklaşım, (Consequences of Flexibilization for Shop Floor Labour Relations and Personnel Management: A Theoretical Approach), (Çeviri), Prof. Dr. Nusret Ekin e Armağan, Ankara, TÜHĐS Yayını, s Özdemir, S. (1996), Batı Yarımküresi Ekonomik Entegrasyonu, (Economic Integration of West Hemisphere), (Çeviri), Yeni Yüzyıla Doğru Endüstri Đlişkileri: Demokrasi Gelişme ve Çağdaş Çalışma Standartları, (Editör: N. Ekin, S. Özdemir), TEĐD II. Uluslararası Endüstri Đlişkileri Kongresi, Ankara, Kamu Đş Yayını, s

12 L. DĐĞER YAYINLAR 50. Özdemir, S. (2010), Editörden, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 58, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yay., s. III V. 51. Özdemir, S. (2009), Editörden, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 57, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yay., s. III IV. 52. Özdemir, S. (2009), Editörden, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 56, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yay., s. IV VIII. 5. Özdemir, S. (2007), Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Bildiri Özetleri, ( Yayına Hazırlayanlar Komitesi üyesi), Aralık 2007, Grand Cevahir Hotel & Convention Center, Đstanbul-Türkiye, 291 s. 54. Özdemir, S. (2005), Prof. Dr. Toker Dereli nin Özgeçmişi ve Yayınları, Đktisat Fakültesi Mecmuası, (Prof. Dr. Toker Dereliye Armağan Özel Sayısı), Cilt: 55, Sayı: 1, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, s. vii xx. 55. Özdemir, S. (2000), Prof. Dr. Nusret Ekin in Özgeçmişi ve Yayınları, Prof. Dr. Nusret Ekin e Armağan, Ankara, TÜHĐS Yayını, s Özdemir, S. (2002), Đktisat Fakültesi, Ders Yılı Kataloğu, (Hazırlayan), Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, 241 s. ( , dönemlerinde de hazırlanmıştır) (Bu katalogdaki bilgilerin tümü Fakülte nin websitesinde de yer almaktadır: M. TEZLER 57. Özdemir, S. (2004), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, (Doktora Tezi), Đstanbul, Đ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 65 s. 58. Özdemir, S. (1994), Dünyada ve Türkiye de Zorunlu Çalışma, ( Tezi), Đstanbul, Đ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 174 s. N. DEVAM EDENLER 59. Özdemir, S., (devam ediyor), AB, ABD ve Türkiye de Nüfusun Yaşlanmasının Ekonomik ve Sosyal Sonuçları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Đstanbul, Đ.Ü. Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 470 /

13 60. Özdemir, S. (devam ediyor), Demografik Değişim ve Yaşlanma, Đstanbul, ĐTO Yayını. 61. Özdemir, S. (devam ediyor), Non Governmental Organizations (NGOs) and Social Policy, Social Policy in a Changing World, (Editors: T. Güloglu and P. Glick), London. 62. Özdemir, S. (devam ediyor), Health Policies and Social Policy in Turkey: A Comparative Analysis with the EU, The Economic and Social Structure of Turkey on the Way to the EU Membership, Editor: Mehmet Huseyin Bilgin, The Edwin Melen Press. 6. Özdemir, S. (devam ediyor), Kayıtdışı Đstihdamın Sendikal Örgütlenme, Göç ve Yoksulluk Üzerindeki Etkileri: Turizm Sektörüne Yönelik Bir Alan Araştırması ve Türkiye de Kayıtdışı Đstihdamla Mücadeleye Yönelik Bir Model Önerisi, (Kitap), (S. Yorgun, T. Dereli, F. Đstanbullu Dinçer, A. Şenkal, H. Çetintaş, L. Şahin ve D. B. Sarıipek ile birlikte), TÜBĐTAK Projesi. 64. Özdemir, S., (devam ediyor), Özel Đstihdam Büroları (ÖĐB) nın Đstihdamın Yapısına ve Seviyesine Etkisi: Bir Alan Araştırması, (Proje Üyesi), (A. Yavuz, A. K. Sayın, T. Akgeyik ve H. Y. Ersöz ile birlikte), Đstanbul, Đ.Ü. Rektörlüğü, Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 296 / O. ARAŞTIRMA YARDIMCILIĞI (Aşağıdaki yayınların gerçekleştirilmesine yardımcı olunmuştur.) 1) Prof. Dr. Toker Dereli ye Armağan Özel Sayısı, (Đktisat Fakültesi Mecmuası), (2005). Cilt: 55, Sayı: 1, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, 1082 s. 2) Prof. Dr. Nusret Ekin e Armağan, (2000), Ankara, TÜHĐS Yayını, 109 s. ) Nusret Ekin (2002), Ekonomik ve Hukuksal Boyutlarıyla Alt Đşveren, Đstanbul, ĐTO Yayını, 191 s. 4) Nusret Ekin (2001), Türkiye de Emek Piyasalarının Değişimi: Özel Đstihdam Büroları, Đstanbul, ĐTO Yayını, 450 s. 5) Nusret Ekin (2000), Türkiye de Yapay Đstihdam ve Đşsizlik, Đstanbul, ĐTO Yayını, 462 s. 1

14 6) Nusret Ekin (1999), Küreselleşme ve Gümrük Birliği, 2. Baskı, Đstanbul, ĐTO Yayını, 40 s. 7) Nusret Ekin (1997), Küresel Bilgi Çağında Eğitim Verimlilik Đstihdam, Đstanbul, ĐTO Yayını, 26 s. 8) Nusret Ekin (1996), Küreselleşme ve Gümrük Birliği, 1. Baskı, Đstanbul, ĐTO Yayını, 245 s. P. ATIFLAR (Tespit Edilenler) 1) Toker Dereli, Labour Law and Industrial Relations in Turkey, International Encyclopaedia of Labour Law and Industrial Relations, (General Editor: R. Blanpain), Kluwer Law International, 2006 da s. 22 ve 26 da The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations adlı esere yapılan atıf. 2) Toker Dereli, Employee Involvement in Turkey, Handbook on Employee Involvement in Europe, (Offprint), February 2004, s. 22 ve 26 da The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations adlı esere yapılan atıf. ) Ahmet Makal, 65. Yılında Milli Korunma Kanunu, Çalışma Đlişkileri ve Đş Mükellefiyeti Üzerine Bir Đnceleme, Tartışma Metinleri, No: 76, Eylül 2004, Ankara Üni., SBF, s. 7 de Yüksek Lisans Tezi ne yapılan atıf. 4) Đlkay Savcı, Cezaevi Đşyurtlarında Çalışan Hükümlüler: Bir Alan Araştırması, Ankara, Ankara Üniv. Rektörlüğü Yayınları, 2004, s. 4 ve 91 de Yüksek Lisans Tezi ne yapılan atıf. 5) Zeki Parlak, Mustafa Aykaç, AB Sosyal Politikası: Refah Devleti nden Avrupa Sosyal Modeli ne, Avrupa Birliği Üzerine Yazılar, (Editör: Turgay Berksoy, A. Kadir Işık), Ankara, Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, Ekim 2004, s. 26 ve 7 de Doktora Tezi ne yapılan atıf. 6) Abdülkadir Şenkal, Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika, Đstanbul, Alfa Yay., 2005, s. 4, 49, 06, 24 ve 0 da Doktora Tezi ne yapılan atıf. 7) Abdülkadir Şenkal, Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika, Đstanbul, Alfa Yay., 2005, s. 06 da Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Görevler Üzerine Bir Đnceleme adlı esere yapılan atıf. 14

15 8) DPT, Dokuzuncu Kalkınma Planı, Đşgücü Piyasası Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, DPT Yay., 2007, s. 40 da Doktora Tezi ne yapılan atıf. 9) Şenol Yaprak, Küreselleşme Sürecinde Türkiye de Sosyal Güvenlik Kurumları, 5. Orta Anadolu Đşletmecilik Kongresi: Küreselleşme ve Đşletmeler, (Yayına Hazırlayanlar: F. Coşkun Ertaş, N. Yörük, K. Ardıç v.d.), Haziran 2006, Tokat G.O.P. Üniversitesi, ĐĐBF, (s ), s. 96 da Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 10) Đbrahim Atilla Acar, Hüseyin Gül, 1980 Sonrasında Kamusal Mal ve Hizmet Sunumunda Yaşanan Dönüm, 22. Türkiye Maliye Sempozyumu: Mali Yapılanma Sürecinde Stratejik Yönetim ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Kamu Maliyesine Etkileri, 9-1 Mayıs 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi, ĐĐBF, Maliye Bölümü, (Çevrimiçi): , (s. 1-1), s. 6 da Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 11) Halis Yunus Ersöz, Sosyal Politika Refah Devleti Yerel Yönetimler Đlişkisi, Đktisat Fakültesi Mecmuası, (Prof. Dr. Toker Dereliye Armağan Özel Sayısı), Cilt: 55, Sayı: 1, Đstanbul, Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Yayını, (s ), s. 768 de Doktora Tezi ne yapılan atıf. 12) Naci Gündoğan, Đşgücü Piyasasında Esneklik-Güvence Dengesi: Danimarka Modeli, Çimento Đşveren Dergisi, Mayıs 2007, (s. 22-7), s. 25 ve 26 da Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 1) Mehmet Şahin, Kamu Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları, Ankara, Seçkin Yay., 2007, s. 44, 45 de Kar Gütmeyen Kuruluşlar (KGK) ve Sosyal Refah ın Sağlanmasında Artan Rolü adlı esere yapılan atıf. 14) Mehmet Şahin, Kamu Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları, Ankara, Seçkin Yay., 2007, s. 52, 18 de Sosyal Refah ın Sağlanmasında Yeni Bir Anlayış: Refah Karması ve Refah Sağlayıcı Kurumlar adlı esere yapılan atıf. 15) Naci Gündoğan, Yoksulluğun Değişen Yüzü: Çalışan Çocuklar, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yay., 2007, s. 40, 4 de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 16) Adem Korkmaz, Adnan Mahiroğulları, Đşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları: Türkiye ve AB Ülkeleri, Genişletilmiş 2. Baskı, Bursa, Ekin Yay., s. 50 de 15

16 Đşsizlik Sorununun Çözümünde KOBĐ lerin Desteklenmesi (2006) adlı esere yapılan atıf. 17) Erdem Alptekin, Sait Kaya, Türkiye de Đşsizlik Sorunu Çıkmaz Sokakta, AR-GE Bülten, 2008 Mayıs, Đzmir, Đzmir Ticaret Odası Yay., (Çevrimiçi): , (s. 8-18), s. 14 de Đşsizlik Sorununun Çözümünde KOBĐ lerin Desteklenmesi (2006) adlı esere yapılan atıf. 18) Sertaç Güleç, Yılları Arasında Türkiye de Refah Devleti, Yerel Siyaset Dergisi, Sayı: 1, 2008, (Çevrimiçi): http//www.yerelsiyaset.com, , (s ), s. 48 de Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Görevler Üzerine Bir Đnceleme adlı esere yapılan atıf. 19) Mehmet Fatih Aysan, Increasing Role of Municipalities in Social Policy in Turkey: The Case of Đstanbul Metropolitan Municipality in the Last Decade, (Yayınlanmamış Tezi), Marmara Üniversitesi, SBE, 2006, s. 11, 12, 22, 24, 25, 28, 29, 0, 45 de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 20) Faruk Taşcı, Sosyal Yardım Yapma(ma) Gerekçeleri Üzerine Yaklaşımlar, Kamu-Đş Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 4, 2008, (s. 1-17), s., 1 de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 21) Faruk Taşcı, 1980 Sonrası Türkiye de Sosyal Yardımların Analizi, (Yayınlanmamış Yüks. Lis. Tezi), Đstanbul, SBE, 2008, s. 6, 45, 5 de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 22) Faruk Taşcı, 1980 Sonrası Türkiye de Sosyal Yardımların Analizi, (Yayınlanmamış Yüks. Lis. Tezi), Đstanbul, SBE, 2008, s. 84 de Đşsizlik Sorununun Çözümünde KOBĐ lerin Desteklenmesi (2006) adlı esere yapılan atıf. 2) Faruk Taşcı, 1980 Sonrası Türkiye de Sosyal Yardımların Analizi, (Yayınlanmamış Yüks. Lis. Tezi), Đstanbul, SBE, 2008, s. 116, 117 de Başlangıcından Günümüze Refah Devletlerinde Sosyal Harcamaların Seyri Üzerine Bir Analiz (2006) adlı esere yapılan atıf. 24) Faruk Taşcı, 1980 Sonrası Türkiye de Sosyal Yardımların Analizi, (Yayınlanmamış Yüks. Lis. Tezi), Đstanbul, SBE, 2008, s. 59, 72 de Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Görevler Üzerine Bir Đnceleme (2004) adlı esere yapılan atıf. 16

17 25) Faruk Taşcı, 1980 Sonrası Türkiye de Sosyal Yardımların Analizi, (Yayınlanmamış Yüks. Lis. Tezi), Đstanbul, SBE, 2008, s. 8, 19, 140 da Sosyal Refah ın Sağlanmasında Yeni Bir Anlayış: Refah Karması ve Refah Sağlayıcı Kurumlar (2004) adlı esere yapılan atıf. 26) Faruk Taşcı, 1980 Sonrası Türkiye de Sosyal Yardımların Analizi, (Yayınlanmamış Yüks. Lis. Tezi), Đstanbul, SBE, 2008, s. 111, 1 de Kar Gütmeyen Kuruluşlar (KGK) ve Sosyal Refahın Sağlanmasında Artan Rolü (2004) adlı esere yapılan atıf. 27) Nükhet Hotar Göksel, Türkiye de Demografik Dönüşümün Sosyal Politikalara Etkisi?, Đşveren Dergisi, TĐSK Yay., Kasım 2005, (s. 1-6), s. 1 de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 28) Güner Şaban, Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devlet, (Çevrimiçi): mid=0, , (s. 1-6), 6, 14, 15 inci dipnotlarda Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı doktora tezine yapılan atıf. 29) Aytekin Altıparmak, Ali Đhsan Özdemir, Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri nde Küreselleşme Đle Ekonomik Gelişme Đlişkisi, Kongre Bildiri Kitabı, International Congress on Caucasus and Central Asia in the Globalization Process, May 2007, Baku, (s ), s. 675, 676, 677 de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 0) Banu Uçkan, Đşçi Sendikaları Đle Đşsizlik Sigortası Arasındaki Köprü: Ghent Sistemi, Çalışma ve Toplum, Sayı:, 2007, (s ), s. 49 da Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 1) Mehmet Fatih Aysan, Küreselleşme Bağlamında Türkiye de Sosyal Politikaların Dönüşümü, Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmetlerin Konumu: Hedefleri ve Geleceği Sempozyumu Sunum Kitabı, (Nisan 2006 Antalya), Ankara, T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yay., 2006, (s ), s. 271 de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 2) Ramazan Gökbunar, Harun Özdemir, Alparslan Uğur, Küreselleşme Kıskacındaki Refah Devletinde Sosyal Refah Harcamaları, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı: 9 (2), 2008, (s ), s. 167, 168 de Başlangıcından Günümüze Refah Devletlerinde Sosyal Harcamaların Seyri Üzerine Bir Analiz (2006) adlı esere yapılan atıf. 17

18 ) Abdülkadir Şenkal, Doğa Başar Sarıipek, Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, 2007, (s ), s. 149 da Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf. 4) Faruk Taşcı, Türkiye de Sendikaların Özelleştirme Yaklaşımları, Sosyal Siyaset Konferansları, 54. Kitap, 2008, (s ), sayfa 96 da Özelleştirme ve Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği adlı esere yapılan atıf. 5) Faruk Taşcı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında Sosyal Hakların Görünümü, Đnsan Hakları Araştırmaları, 4 (6), 2006, (s ), s. 111 de. Özelleştirme ve Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği adlı esere yapılan atıf. 6) Faruk Taşcı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında Sosyal Hakların Görünümü, Đnsan Hakları Araştırmaları, 4 (6), 2006, (s ), s. 207 de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı doktora tezine yapılan atıf. 7) Faruk Taşcı, Sosyal Yardım Yapma(ma) Gerekçeleri Üzerine Yaklaşımlar, Kamu-Đş Đş Hukuku ve Đktisat Dergisi, C. 9, Sayı 4, 2008, (s ), s. 119 ve 129 da Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı doktora tezine yapılan atıf. 8) Faruk Taşcı, Türkiye nin 1980 Sonrası Sosyal Yardımları: Yerel Yönetimler, STK lar ve Özel Sektör, V. Uluslararası STK lar Kongresi, Çanakkale, 18 Mart Üniversitesi, Ekim 2008, (s ), s. 87 de Đşsizlik Sorununun Çözümünde KOBĐ lerin Desteklenmesi (2006) adlı esere yapılan atıf. 9) Faruk Taşcı, Türkiye nin 1980 Sonrası Sosyal Yardımları: Yerel Yönetimler, STK lar ve Özel Sektör, V. Uluslararası STK lar Kongresi, Çanakkale, 18 Mart Üniversitesi, Ekim 2008, (s ), s. 87 de Sosyal Refah ın Sağlanmasında Yeni Bir Anlayış: Refah Karması ve Refah Sağlayıcı Kurumlar (2004) adlı esere yapılan atıf. 40) Faruk Taşcı, Türkiye nin 1980 Sonrası Sosyal Yardımları: Yerel Yönetimler, STK lar ve Özel Sektör, V. Uluslararası STK lar Kongresi, Çanakkale, 18 Mart Üniversitesi, Ekim 2008, (s ), s. 89 da Kar Gütmeyen Kuruluşlar (KGK) ve Sosyal Refahın Sağlanmasında Artan Rolü (2004) adlı esere yapılan atıf. 41) Levent Şahin, Türkiye Đşgücü Piyasasının Yapısal Özellikleri ve Đşsizlik Sorunu, Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Haşmet Başar a Armağan Özel Sayısı, 5. 18

CURRICULUM VITAE *****************************************************

CURRICULUM VITAE ***************************************************** CURRICULUM VITAE ***************************************************** SULEYMAN OZDEMIR, PH.D. PROFESSOR OF INDUSTRIAL RELATIONS & SOCIAL POLICY UNIVERSITY OF ISTANBUL * FACULTY OF ECONOMICS DEPARTMENT

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yalova 77100 Elektronik Posta: tguloglu96@yahoo.com tuncay.guloglu@gmail.com

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Adı Soyadı : Ersan ÖZ Doğum Tarihi : 04.09.1975 Doğum Yeri : Manisa / TÜRKİYE Medeni Durumu : Evli ve 2 çocuk babası Sürekli Adresi : Bağ başı / DENİZLİ Tel : 0258 296 2711 Faks : 0258 296 2626 E-mail

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM KİŞİSEL BİLGİLERİ Üniversite Fakülte Bilim Dalı Anabilim Dalı İş Telefonu Dekanlık Ofis :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası :0

Detaylı

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM ĠLETĠġĠM BĠLGLERĠ Üniversite Fakülte Bölümü Anabilim Dalı :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası ĠĢ Telefonu Dekanlık Ofis :0 352

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Email: kbakirci@hacettepe.edu.tr Anabilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlık Alanları Uluslararası, Avrupa Birliği ve Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku; Kamu

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet Y. GÖKDERE anısına

Prof. Dr. Ahmet Y. GÖKDERE anısına IX Prof. Dr. Ahmet Y. GÖKDERE anısına X Prof. Dr. Ahmet Y. GÖKDERE 1939-2003 XI XII XIII PROF. DR. AHMET Y. GÖKDERE NĐN ÖZGEÇMĐŞĐ Prof. Dr. Ahmet Y. GÖKDERE ortaöğretimini Đstanbul da tamamladı. Ankara

Detaylı

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... B- İdareye İlişkin Bilgiler.... Fiziksel Yapı. Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Prof.Dr.Ercan Tatlıdil Özgeçmiş ve Yayın Listesi 11-10-2013 Kişisel Bilgiler Doğum Yeri, Yılı: Kayseri, 1947 Medeni Durumu: Evli Tel: (232) 3880110/1335 Fax: (232) 3734194 E-mail: ercan.tatlidil@.ege.edu.tr

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Hasan Hüseyin Çevik Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Mezun Olduğu Fakülte: İst. Üniv. SBF 1986 Yüksek Lisans: İngiltere Nottingham Üniv. 1992 Doktora: İngiltere Nottingham Üniv.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı