Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER"

Transkript

1 Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu Birimler: KVMGM, KYGM, AEGM, GSGM, MK, DABKDB, BHM, HM, ABDTN S.A. 1. HEDEF 1. Kültürel varlk ve deerlerimiz koruma altna alnarak gelecek ku$aklara aktarlmas salanacaktr. Sorumlu Birimler: KVMGM, KYGM, AEGM, GSGM, MK, DABKDB, BHM, HM, ABDTN S.A.1. H.1. STRATEJLER 1. Bilgi ve belge edinilmesinin satn alma, ba$ ve kurumlararas i$birlii ile salanmas, 2. Kültür varlklarmzla ilgili bilgi ve belgelerin elektronik ortama aktarlarak hzl ve kolay bir $ekilde hizmete sunulmasnn salanmas, 3. Kültürel zenginliklerimizi ya$atc, yayc, destekleyici, geli$tirici ve tantc, yerel, ulusal ve uluslararas nitelikteki etkinliklerin desteklenmesi, 4. Yazl ve görsel basn ile internet araclyla kültür varlklarmzn önemini belirtir faaliyetler gerçekle$tirilerek toplum bilincinin geli$tirilmesi, 5. Kültür ve tabiat varlklarmzn korunmas hususunda Avrupa Birlii mevzuatna uyum salanmas ve gerekli idari kapasite olu$turulmas, 6. Kültür ve tabiat varlklarmzn yasad$ ithali, ihrac ve mülkiyet dei$tirmesinin önlenmesi hususundaki Avrupa Birlii mevzuatna uyum salanmas ve gerekli idari kapasite olu$turulmas, 7. Ülkemizin Somut Olmayan Kültürel Miras envanteri çal$malarnn tamamlanmas, 8. Ülkemizin halk kültürü ar$ivi güncellenerek sakl kalm$ halk kültürü unsurlarnn ortaya çkarlmas, 9. Üniversiteler ile i$birlii yaplarak, kültür varlklarmzn ve kültürel deerlerimizin korunmas ve ya$atlmasna katk salayacak akademik çal$malara destek salanmas, 10. Kültürel zenginliklerimizi ya$atc, yayc, destekleyici, geli$tirici ve tantc, yerel, ulusal ve uluslararas nitelikteki etkinliklere ili$kin projelerin desteklenmesi, Performans göstergeleri, stratejik amaç ve hedeflerin, Stratejik Plan döneminde gerçekle$tirilme önceliklerine göre, performans programlarnda birimler tarafndan kendileriyle ili$kilendirilecektir.

2 S.A.1. H.1. PERFORMANS GÖSTERGELER 1. Onarm, restorasyonu ve konservasyonu tamamlanan eserlerin toplam eser saysna 2. Onarm, restorasyon ve konservasyon için ayrlan ödenek miktar ve gerçekle$me 3. Yatrm programna alnan restorasyonu yaplacak ta$nmaz kültür ve tabiat varlklarnn says, ayrlan ödenek miktar ve gerçekle$me 4. Ortaya çkarlan eserlerin says ve fotorafl envanteri yaplan eserlerin toplam eser saysna 5. Kaz ve yüzey ara$trmalarnn says, ayrlan ödenek ve gerçekle$me 6. Koruma altna alnan ören yeri saysnn, koruma altna alnmas gereken ören yeri saysna 7. Yaplan yayn says ve bir önceki yla 8. Envanteri tamamlanm$ korunmas gerekli ta$nr ve ta$nmaz kültür ve tabiat varlklarnn saysnn, toplam eser saysna 9. Milli snrlarmz d$ndaki ata yadigâr ta$nmaz kültür varlklarndan envanteri tamamlananlarn says ve bir önceki yla göre 10. Kamula$trlan veya takas yaplan özel mülkiyetteki sit alan miktar, ayrlan ödenek ve gerçekle$me 11. Müzelerde yaplan bilimsel ara$trmalarn says ve bir önceki yla 12. Müzelerde yaplan bilimsel ara$trmalar konu alan yayn says ve bir önceki yla 13. htiyaç duyulan restorasyon ve konservasyon merkez laboratuarlarnn says ve kar$lanma 14. Dijital/Elektronik/Bilgisayar ortamna aktarlan eser says ve yllk dei$im 15. Dijital kopyas salanan yazma eser says ve bir yl önceki yla göre 16. Onarm ve restorasyonu yaplan yazma ve nadir basma eserlerin toplam ihtiyaca 17. Onarm ve ciltleme yaplan kitap ve süreli yayn adedinin toplam ihtiyaca 18. Ulusal veri tabannda olu$turulan bibliyografik künye saysnn bir önceki yla 19. Desteklenen kütüphane türü ve says ile satn alma, derleme, ba$ veya mübadele yoluyla salanan kitap, ürün ve malzeme saysnn bir önceki yla 20. Kütüphanelere salanan yazma ve nadir basma eser saysnn, bir önceki yla 21. Denetimi yaplan özel müze, koleksiyoncu ve ticarethane says ve toplam özel müze saysna 22. Takibi ve denetimi yaplan müzayede says ve yllk dei$im 23. Yurt d$nda takibi yaplan müzayedelerin says ve bir önceki yla göre 24. Yurt d$na kaçrlm$ olan Anadolu kökenli kültür varlklarndan tespit ve envanteri yaplanlarn says ve bir önceki yla göre 25. Müze ve ören yerlerinden çalnan eserlerden bulunanlarn says ve bir önceki yla göre 26. Takip edilen dava says ve bir önceki yla göre 27. Sonuçlandrlan (olumlu ya da olumsuz) dava saysnn toplam dava saysna 28. hbar ve yakalama saysndaki dei$im 29. Verilen ihbar ikramiyesindeki dei$im 30. Yurt d$ndan iadesi salanan eser says ve yllk dei$im 31. Yurda giri$/çk$ yapan eserlerin says ve bir önceki yla göre

3 32. UNESCO Dünya Miras Listesi nde yer alan/önerilen alanlarn saysndaki dei$im 33. UNESCO-Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi nde yer alan kültürel faaliyetlerdeki dei$im 34. Kültür varlklar ile ilgili koruma, restorasyon, müzecilik, arkeoloji, vb. alanlarda yaplan uluslararas teknik i$birliinin says ve bir önceki yla göre 35. Uluslararas düzeyde kültürel varlklarn korunmas, restorasyonu, müzecilik, arkeoloji, vb. alanlarnda kar$lkl uzman dei$iminin says ve bir önceki yla göre 36. Gerçekle$tirilen alan ara$trmas saysndaki dei$im 37. Alan ara$trmas sonunda elde edilen bilgi ve belge says/halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde bulunan toplam bilgi/belgelere 38. Alan ara$trmas birim maliyeti, 39. Üzerinde çal$ma yaplan mevzuat saysnn, sonuçlandrlan mevzuat saysna 40. Avrupa Birliine uyum çerçevesinde hazrlanacak veya dei$tirilecek mevzuat çal$malarnn dönem içinde tamamlanma 41. Yerli ve yabanc medyada Bakanlk çal$malaryla ilgili yer alan haber saysndaki dei$im 42. Açklamal eitim konserleri saysnn bir önceki yla göre dei$im 43. Toplam sanatsal etkinlikler içinde açklamal eitim konserlerinin 44. l baznda açklamal eitim konserleri saysnn bir önceki yla göre dei$im 45. Ula$lan örenci saysnn bir önceki yla göre dei$im 46. Yar$malara katlan topluluk/dernek saysndaki dei$im 47. Yar$malara katlan topluluklarn/derneklerin bölgelere göre dalm, 48. Etkinlie ili$kin olarak bastrlan görsel materyal saysndaki dei$im 49. Ant-büst-heykel-rölyef yapm ve $ehitlik onarm için maddi destek talebinde bulunan kamu kurum ve kurulu$lara olumlu yant verme 50. Yapm için maddi destek verilen ant-büst-heykel-rölyef saysndaki dei$im 51. Basm yaplan görsel materyal türü ve saysndaki dei$im

4 STRATEJK AMAÇ 2 Sürdürülebilir turizm yakla/)m)yla turizmin öncü bir sektör konumuna ula/mas)n) sa#lamak, uluslararas) ölçekte pazar pay)n) art)rmak, marka olmak. Sorumlu Birimler: YGM, AEGM, TGM, BHM S.A. 2. HEDEF 1. Turizm talep ve türlerinde meydana gelen dei$im ve geli$melerle uyumlu turizm politikalar olu$turularak turizm alternatifleri geli$tirilecek; turist says ile ülkemizin turizmden alaca pay artrlacaktr Sorumlu Birimler: YGM, AEGM, TGM, BHM S.A.2. H.1. STRATEJLER 1. Mevcut turist rehberlerinin dei$en turizm eilimlerine uyumu açsndan bilgi düzeylerinin arttrlmasnn salanmas, 2. Eitim programlarnn çe$itlendirilmesinin salanmas, 3. Teknik donanm ve uzman personel ihtiyacnn kar$lanmas, 4. Turizm eitimi ile i$gücü kalitesinin arttrlmasn salayacak sertifikasyon sisteminin etkin bir $ekilde uygulanmasnn salanmas, 5. Ekonomik geli$imi destekleyen; fiziksel düzeyde uygulanabilir; toplum yönelimli ve sürdürülebilir turizm ilkesini içeren bir planlama yakla$mnn ortaya konmas, 6. Ta$ra te$kilat ve Kalknma Ajanslar ile i$birlii salanarak turizmin yerel ve bölgesel kalknmada ve bölgesel geli$meyi hzlandrmada etkin bir araç olarak kullanlmas, Türkiye Turizm stratejisine paralel olarak, bölgelerin sahip olduu tarihi, turistik, kültürel ve doal deerlerin bu çerçevede planlama çal$malarnn yaplmas ve bu bölgelerde mevcut potansiyele ili$kin turizm türleri geli$tirilmesi, 8. Kurum ve kurulu$larla i$birliinin güçlendirilmesi, 9. Zengin, kültürel ve doal deerlere sahip kentlerimizin markala$trlarak, turistler için bir çekim noktas haline getirilmesi, 10. Etkin turizm politikalar olu$turularak, turizm yatrm projelerini uygulanabilir klacak politika araçlarnn geli$tirilmesi, 11. Turizm sektörünün her bile$eninde toplam kalite yönetimi etkin klnarak, kalite uygulamalarnn sürekliliinin salanmas, 12. Alt yap ve çevre düzenlemesi projelerinin desteklenmesi, 13. Bakanln ürettii hizmetler, dei$en talep ve eilimler, vb. konular hakknda anket ve ara$trmalarn çe$itlendirilmesi, 14. Tantm sektöründeki tüm aktörlerle, basn yayn kurulu$laryla ve dier payda$larla olumlu ili$kiler geli$tirilmesi, yurt içi ve yurt d$nda uluslararas toplantlar düzenlenmesi, uluslararas toplantlarn ülkemizde yaplmas ve ülkemiz d$ndaki faaliyetlere katlm salanmas, 15. Talebe odakl ve pazarlarn özelliklerine göre tantm stratejileri belirlenmesi ve tantm kampanyalar uygulanmas, 16. Ülkemiz kültür zenginliinin uluslararas alanda tantlmas ve daha üst düzey gruplara hitap edilmesi açsndan yurt içinde ve yurt d$nda sergiler ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi,

5 S.A.2. H.1. PERFORMANS GÖSTERGELER 1. Dünya turizminde Türkiye nin pay (%), 2. Dünya turizm geliri içerisinde Türkiye nin pay (%), 3. Turizm gelir miktarndaki dei$im oran (%), 4. D$ turizm gelir miktarndaki dei$im 5. Yabanc turist saysndaki dei$im 6. Turist ba$na dü$en harcama miktarndaki dei$im 7. Fiziksel planlama saysndaki dei$im 8. Yeni ilan edilen Kültür ve Turizm Koruma ve Geli$im Bölgesi/Turizm Merkezi saysnn mevcuda oran (%), 9. Turizm geli$im plan saysndaki dei$im 10. Kesin tahsis saysndaki dei$im 11. Tahsis edilen toplam alan miktar (hektar), 12. Tahsisli yatak kapasitesindeki dei$im 13. Toplam yatak kapasitesindeki dei$im 14. Turizm $letmesi Belgeli yatak kapasitesindeki dei$im 15. Bakanlk belgeli yatak kapasitesindeki dei$im 16. Belgesiz yatak kapasitesindeki dei$im 17. Verilen belge saysndaki dei$im 18. Seyahat acentelerinin gruplarna göre dalm 19. Seyahat acentelerinin iç turizm pazarndaki pay (%), 20. Seyahat amacna göre Türk vatanda$larnn geceleme says, 21. Mavi Bayrak belgesi alan plaj ve marina saysndaki dei$im 22. Denetim tür ve says, 23. Belgeli tesis, belgesiz tesis, seyahat acentesi $ikayet saysndaki dei$im 24. Yerli, yabanc turist $ikayet saysndaki dei$im 25. Genel te$vik uygulamalarna ili$kin talep saysndaki dei$im 26. Yabanc sermayenin turizm sektöründeki payndaki dei$im (%), 27. Turizm sektöründe istihdam edilen ki$i saysndaki 28. Turizm sektöründe istihdam edilen eitimli personel saysndaki 29. ç turizme katlm salayan vatanda$larn toplam nüfusa oranndaki dei$im (%), 30. ç turizm faaliyetlerinde vatanda$larn eilimlerinin, ya$, cinsiyet, eitim seviyesi, ekonomik durum v.b. ölçütlere göre dalmndaki 31. Türk vatanda$larnn iç turizm harcamalarnn ekonomik deerindeki 32. Yatrm programnda yer alan alt yap faaliyetlerine ait proje/ihale/yapm/onarm saysndaki 33. Çevre ve alt yap düzenlemeleri için mahalli idarelere aktarlan ödenek miktarndaki 34. Çevre ve alt yap düzenlemeleri için mali yardm yaplan il saysndaki 35. Dünya Turizm Örgütü nün bilgi taleplerini kar$lama oranndaki dei$im (%), 36. Web sayfasnda bilgi aktarm oranndaki dei$im (%), 37. Proje ve ara$trma saysndaki 38. Katlm salanan etkinlik (seminer, kurs) saysndaki 39. Bastrlan kitap saysnn, datlan kitap saysna 40. statistiklerin yaynlanma süreleri/hz, 41. Çözümlenen anket says, 42. Pazar ülke saysndaki 43. Ülkeler baznda yaplan Halkla li$kiler (PR) faaliyetleri çe$it ve saysndaki

6 44. Pazar ülkelerde yazl ve görsel medyada yaplan reklam saylar ve sürelerindeki 45. Pazar ülkelerde yaptrlan ara$trma saysndaki 46. Pazar ülke medyasnda çkan olumlu/olumsuz yayn saysndaki 47. Yurtd$ndan ülkemize davet edilen kamuoyu olu$turabilecek ki$i ve grup saysndaki 48. Ülkemize davet edilen ki$i ve gruplarn yabanc basnda ve medyada ürettikleri haber, belge, görsel malzeme, vb. saysndaki 49. Seyahat tavsiye bültenlerinde yer alma saysndaki 50. Datlan hediyelik e$ya saysndaki 51. Düzenlenen etkinlik ve/veya proje says/katlmc says oranndaki 52. Etkinliin düzenlendii ülkelerden gelen turist saysndaki 53. Yaynlarn türü, tiraj ve lisanndaki 54. Alnan Dia says ve kullanm 55. Tur operatörleriyle yaplan i$birlii anla$malar ve protokol saysndaki 56. Ülkemizi programna alan seyahat acentesi saysndaki 57. Enformasyon taleplerinin nitelik ve niceliindeki 58. Çal$tay (Var$ Noktas/Destinasyon) says ve çal$tay düzenlenen il saysndaki 59. Rehberlikte uzmanla$ma eitimlerinin saysndaki 60. Rehberlikte uzmanla$ma eitimleri sonunda verilen ba$ar belgesi saysndaki 61. Rehberlikte hizmetiçi eitim seminerleri sonunda vize yaptran rehber saysnn toplam rehber saysna 62. Rehberlik kursu sonunda turist rehberlii kimlik kart alanlarn toplam rehber saysna 63. Yaygn mesleki turizm eitimi programlarna katlan kursiyer/katlmclara verilen sertifika/belge saysndaki 64. $ba$ eitimi kursunda ba$ar belgesi alan kursiyer saysnn/katlmc saysna 65. Yöneticileri eitici olarak yeti$tirme kursunda katlma belgesi alan kursiyer saysnn/katlmc saysna 66. Sosyal Davran$lar Seminerlerine katlan katlmc saysndaki 67. Ev pansiyonculuu eitimi kursuna katlan ki$i saysndaki 68. Uluslararas turizm eitimi program saysndaki 69. Uluslararas turizm eitimi programna katlan ki$i saysndaki 70. Denetim yaplan il saysndaki 71. Denetimlerde tutulan tutanak saysndaki

7 STRATEJK AMAÇ 3 Ülkemizin önemli bir kültür, sanat ve turizm merkezi haline gelmesini sa#lamak. Sorumlu Birimler: GSGM, KVMGM, KYGM, THSGM, YGM, AEGM, TGM, MK, DABKD, BHM S.A.3. HEDEF 1. Kültür ve sanat deerlerimizi etkin bir $ekilde tantmak, yaygnla$trmak ve kültürleraras ileti$imi geli$tirmek. Sorumlu Birimler: GSGM, KVMGM, KYGM, THSGM, YGM, AEGM, TGM, MK, DABKD, BHM S.A.3. H.1. STRATEJLER 1. Türk kültürü, sanat ve edebiyat ile ilgili yaynlarmzdaki kalite, say ve çe$itliliin artrlmas, yaynlarmzn zenginle$tirilmesi, 2. Düzenlenecek etkinliklerin payda$ beklentileri yönünde geli$tirilmesi, 3. Düzenlenecek etkinliklere ili$kin hazrlanacak sonuç raporlarnn elektronik ortamda ve yazl olarak payla$ma sunulmas, 4. Kültür ve sanat alannda ulusal ve uluslararas kurum ve kurulu$larla i$birliinin güçlendirilmesi, 5. Kültür ve sanat hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine ula$masn ve kültürel katlm salayacak politikalar geli$tirilmesi ve modeller olu$turulmas, 6. Yerel yönetimlerin yerel nitelikli kültür hizmetlerinde etkin rol almas, kültür hizmetlerinde özel giri$imin paynn artrlmas, 7. Kültür ve sanat alannda, Avrupa Birlii katlm öncesi mali yardmlarndan ve Topluluk Programlarndan azami fayda salanmas, 8. Kültür ve tabiat varlklarmzn yasad$ ithal, ihraç ve mülkiyet dei$tirmesinin önlenmesi hususundaki Avrupa Birlii mevzuatna uyum salanmas ve gerekli idari kapasite olu$turulmas, 9. Yazl ve görsel basn ile internet kullanlarak, ülkemizin turizm potansiyelinin arttrlmas için etkin yurt içi ve yurt d$ tantm faaliyetleri gerçekle$tirilmesi, 10. Tantm faaliyetlerinde, kültür turizmine yaplan vurgunun güçlendirilmesi, S.A.3. H.1. PERFORMANS GÖSTERGELER 1. Tantm ve bilgilendirme için görsel/yazl olarak üretilen ve datlan ürün ve malzeme saysndaki 2. Yaym yaplan eserlerin türü, çe$idi, dili ve saysndaki 3. Medyada etkinliklerle ilgili yer alan haber saysndaki 4. Etkinliklere katlan katlmc saysndaki 5. Etkinliklere katlan izleyici saysndaki 6. Katlm salanan etkinlik türü ve saysndaki 7. Kültür ve sanat etkinlikleri türü ve saysndaki 8. Katlm salanan fuar ve benzeri etkinlik saysndaki 9. Fuarlarda ve festivallerde sergilenen kitap, film, ürün ve malzeme çe$idi ve saysndaki 10. Ödül miktarnn parasal olarak yllk dei$im 11. Tamirat/tadilat tamamlanan konser salonu saysndaki 12. Mevzuat çal$mas tamamlanan sanat kurumu türü,

8 13. Davet edilen uluslararas üne sahip yerli/yabanc sanatç saysndaki 14. Sanat kurumu ba$na kayt yaplan konser/etkinlik saysndaki 15. Yar$ma ve katlmc says/datlan Ödül Miktar 16. Reklam says ve yaynlanma süresi, 17. Ar$ivlerdeki ürün ve malzeme türü ve saysndaki 18. Satn alnan film saysndaki 19. Dia çekimi saysndaki 20. Dialar kullanan ki$ilerin saysndaki 21. Görü$ verilen görüntü projesi saysndaki 22. Uluslararas standart numara alan yayn saysndaki 23. Uluslararas standart numaralar kullanan yaync saysndaki 24. Destek verilen çeviri eser saysndaki 25. Yaymlanan e-kitap saysndaki 26. Uluslararas kitap fuarlarna katlan yaync, yaync meslek birlikleri ve telif ajans saysndaki 27. Düzenlenen eitim programlarnn çe$it, süre ve saysndaki 28. Eitim programlarna katlan kursiyer says ve verilen sertifika saysndaki 29. Eitim programlarna katlan kursiyerlerin memnuniyet 30. Eitici saysndaki 31. Yabanc ara$trmaclara, yapacaklar ara$trmalar için Bakanlmzca verilen izin saysndaki 32. Yabanc ara$trmaclarn çal$malar sonucunda ortaya çkan ürün/eser/belge/görsel malzeme saysndaki 33. Planlanan ve yapm devam eden kültür merkezi hizmet binas saysndaki 34. Faaliyette olan kültür merkezi hizmet binas saysndaki 35. Kültür Yatrm/Kültür Giri$imi Belgesi saysndaki 36. Çocuk bölümü açlan müze saysnn, toplam müze saysna 37. Çocuk, ya$l, engelli ziyaretçilere yönelik düzenleme yaplan müzeler ve ören yerleri ile kültür/sanat kurumlar saysndaki 38. Eri$ime sunulan ürün ve malzeme saysndaki 39. Eri$ime sunulan sanal müze saysndaki 40. nternet ortamnda hizmete sunulan ürün, malzeme ve eser saysndaki 41. Salanan elektronik kitap, elektronik süreli yayn ve elektronik dan$ma kayna saysndaki 42. Koleksiyonlarn geli$tirmek için desteklenen kütüphane türü ve says ile gönderilen satn alma veya ba$ fazlas kitap, vb. miktarndaki 43. Dei$imi yaplan yayn saysndaki 44. Ürün ve malzeme saysndaki dei$im 45. Veri tabann ortak olarak kullanan kütüphane saysndaki 46. Abone olunan gazete, dergi, vb. süreli yayn çe$idi ve saysndaki 47. Abone olunan ve abonelii yenilenen veri taban saysndaki 48. Açlan kütüphane saysndaki 49. nternet Eri$im Merkezi kurulan kütüphane saysndaki 50. Yeni alnan gezici kütüphane arac saysndaki 51. Yeni açlan, yeniden düzenleme yaplan, modernize edilen; kütüphane, resim heykel müzesi, galeri, müze ve ören yeri saysndaki 52. Donanm açsndan güçlendirilen müze, kütüphane, galeri, kültür merkezleri, ören yeri, resim heykel müzesi, galeri, vb. saysndaki

9 53. Koleksiyonu güçlendirilen kütüphane, müze ve ören yeri, resim heykel müzesi says ve bir önceki yla 54. Güvenlik sistemi kurulan veya güçlendirilen kütüphane, galeri, kültür merkezleri, müze, ören yeri, resim heykel müzesi, vb. saysndaki 55. Te$hiri yenilenen müze, galeri, resim heykel müzesi saysndaki 56. Satn alnan teknik donanm türü ve saysndaki 57. Müze ve ören yerlerinde te$hir edilen eser says ve bir önceki yla göre 58. Müzelere kazandrlan eser says (kaz, satn alma, ba$, vb.) ve bir önceki yla göre 59. Açlan restorasyon ve konservasyon merkez laboratuarlarnn saysndaki 60. Açlan koruma bölge kurullarnn saysndaki 61. Açlan rölöve ve antlar müdürlüklerinin saysndaki 62. Olu$turulan Alan Yönetimi ve Ant Eser Kurulu birimlerinin says, bir önceki yla göre 63. Yararlanc says ve yllk dei$im 64. Kültürel varlklar ile ilgili koruma, restorasyon, müzecilik, arkeoloji, vb. alanlarda dei$imi yaplan yayn says ve bir önceki yla göre 65. Koruma kültürünün geli$tirilmesi ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi için verilen eitim programna dâhil olan kurum says ve bir önceki yla göre dei$im 66. Koruma kültürünün geli$tirilmesi ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi için verilen eitim programlarna katlan örencilerin says ve bir önceki yla göre dei$im 67. Eitim atölyeleri kurulan müze says ve toplam müze saysna eitim verilen katlmc says ve bir önceki yla göre katlmclarn memnuniyet 68. Koruma bilincini geli$tirmeye yönelik yaplan tantm filmlerinin says ve yaynlanma süresi ve bir önceki yla göre dei$im 69. Koruma bilincini geli$tirmeye yönelik yaplan yar$ma ve katlmc says, datlan ödül miktar ve bunlarn bir önceki yla göre dei$im 70. Faaliyete geçirilen yeni sergi mekânlarnn saysndaki 71. Uzmanlk alanna göre istihdam edilen personel saysndaki 72. Yurt içi ve yurt d$nda düzenlenen konser/ festival/ sergi/ fuar/ kongre/ seminer/ panel/ konferans/ bilimsel toplant, vb. türü ve saysndaki 73. Sergilenen eser türü ve saysndaki 74. Festivallerde/$enliklerde görevlendirilen sanatç/sanat kurumu saysndaki 75. Periyodik konser saysndaki 76. Sanat kurumlar tarafndan gerçekle$tirilen yurtiçi etkinlik saysndaki 77. Sanat kurumlar tarafndan gerçekle$tirilen yurtd$ etkinlik saysndaki 78. l baznda etkinlik saysndaki 79. Bölgelere göre etkinlik saysndaki 80. Uluslararas Türk Sanatlar Kongresi Komite Toplants katlmc saysndaki 81. Etkinliklerin ulusal medyada yer alma saysndaki 82. Anla$ma ve dier uluslararas belge saysndaki 83. Ülkemizde düzenlenen uluslararas etkinlik saysndaki dei$im (Toplant/Faaliyet/Eitim Program/Organizasyon, vb.), 84. Yurt d$nda katlm salanan eitim program saysndaki dei$im (Seminer, çal$tay, kurs, sempozyum, vb.), 85. Düzenlenen uluslararas eitim programlarnn birim maliyetindeki 86. Uluslararas eitim programlarna katlan ki$i saysndaki

10 87. kili veya çok tarafl ili$kiler çerçevesinde i$birliinde bulunulan ülke ve kurulu$ saysndaki 88. Üyesi bulunulan uluslararas kurulu$ saysndaki 89. Üye olunan uluslararas kurulu$ saysndaki 90. kili veya çok tarafl ili$kiler çerçevesinde ülkemize veya ülkemizden gerçekle$tirilen resmi ziyaret saysndaki 91. Uluslararas kurum ve kurulu$larla gerçekle$tirilen ortak proje saysndaki 92. Uluslararas kurum ve kurulu$larla gerçekle$tirilen proje saysndaki 93. Avrupa Birlii ve dier uluslararas fonlara sunulan, kabul edilen ve uygulanan proje says ile kullanlan fon miktarndaki 94. Ulusal ve uluslararas düzeyde katlm salanan a saysndaki 95. Ulusal ve uluslararas düzeyde olu$turulan a saysndaki 96. Kültür ve turizm alannda mali ve teknik i$birlii salanan ulusal ve uluslararas aktörlerin saysndaki S.A.3. HEDEF 2. Dünyadaki kültür ve sanat geli$melerini yakndan takip etmek, sanat alanndaki yaratcl desteklemek. Sorumlu Birimler: GSGM, THSGM, AEGM, DABKDB, BHM S.A.3. H.2. STRATEJLER 1. Ulusal ve uluslararas kültür ve sanat alanndaki kurum ve kurulu$larla i$birliinin güçlendirilmesi, 2. Kültür hizmeti üreten özel giri$imcilerle i$birliinin salanmas, 3. Kültür ve sanat alanndaki uluslararas geli$melerin yerinde izlenmesi, olu$turulan deerlendirme raporlarnn kamuoyu ile payla$lmas, 4. Yerel yönetimlerle i$birliinin güçlendirilmesi, 5. Ödüllerin ve desteklerin özendirici olmasnn salanmas, 6. Ülkemiz sanatçlarnn uluslararas etkinliklerde desteklenmesi, 7. Sanatsal etkinliklerin yaygnla$trlmas için daha geni$ kitlelere ula$trlmasnn salanmas, 8. Uluslararas kültür ve sanat etkinliklerine katlm salanmas, 9. Sanatn ve sanatçnn desteklenmesi, 10. Güzel sanatlar alannda düzenlenen yar$malarn daha cazip hale getirilerek uluslararas katlmn salanmas, 11. Uluslararas kültürel ve sanatsal etkinliklere katlmn salanarak, bu alanlardaki yenilikler hakknda kamuoyunun bilgilendirilmesi, S.A.3. H.2. PERFORMANS GÖSTERGELER 1. Yar$malarn türü ve saysndaki 2. Yar$malara katlan sanatç ve eser saysndaki 3. Ödül miktarnn yllk dei$im 4. Etkinlie ili$kin olarak bastrlan görsel materyal saysndaki 5. Satn alnan plastik sanat eseri türü ve saysndaki 6. Projesine maddi destek verilen özel tiyatro saysndaki 7. Yardm yaplan özel tiyatro saysndaki dei$im 8. Modernize edilen Resim ve Heykel Müzesi saysndaki

11 9. Altyap ve fizibilite raporu saysndaki 10. Modernizasyon çal$malar kapsamnda yenilenen ekipman türü ve saysndaki 11. Sanatçlara ve etkinliklere yaplan destek miktarndaki yllk dei$im 12. Konserlere katlan yabanc uyruklu $ef ve solist saysndaki 13. Eserleri icra edilen günümüz yerli/yabanc besteci saysndaki 14. Sergi açan sanatç saysndaki 15. Sergilenen eserlerin türü (resim, heykel, ebru, fotoraf, vb.), 16. Üretilen film ve vizyonda yer bulabilme saylarndaki 17. Yurt içi ve yurt d$nda gösterime giren film saysndaki dei$im ve gi$e ba$ars, 18. Yurt içi ve yurt d$nda alnan ödül saysndaki 19. Desteklenen Proje (senaryo, film, vb.) saysndaki 20. Ortak proje saysndaki 21. Gerçekle$tirilen proje saysndaki 22. Etkinliklerin ulusal medyada yer alma saysndaki 23. UNESCO Dünya Miras Listesi nde yer alan/önerilen alanlarn saysndaki 24. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi nde yer alan kültürel faaliyet saysndaki 25. Anla$ma ve dier uluslararas belge saysndaki 26. Ülkemizde düzenlenen uluslararas etkinlik saysndaki dei$im (Toplant/Faaliyet/Eitim Program/Organizasyon, vb.), 27. Yurt d$nda katlm salanan eitim program saysndaki dei$im (Seminer, çal$tay, kurs, sempozyum, vb.), 28. Düzenlenen uluslararas eitim programlarnn birim maliyeti, 29. Uluslararas eitim programlarna katlan ki$i saysndaki 30. kili veya çok tarafl ili$kiler çerçevesinde i$birliinde bulunulan ülke ve kurulu$ saysndaki 31. Üyesi bulunulan uluslararas kurulu$ saysndaki 32. Üye olunan uluslararas kurulu$ saysndaki 33. kili veya çok tarafl ili$kiler çerçevesinde ülkemize veya ülkemizden gerçekle$tirilen resmi ziyaret saysndaki S.A. 3. HEDEF 3. Yerel yönetimlerin yerel nitelikli kültür ile turizm hizmetlerinde etkin rol almas, kültür hizmetlerinde özel sektörün paynn arttrlmas salanacaktr Sorumlu Birimler: KVMGM, KYGM, YGM, GSGM, TGM, THSGM, AEGM, MK, S.A.3. H.3. STRATEJLER 1. Yerel yönetimlerle bilgi payla$m ve koordinasyon salanarak i$birliinin güçlendirilmesi, 2. Özel sektörün ülkemizin kültür, sanat ve tantmna katk salayan faaliyetlerinin te$vik edilmesi, bu alanlarda kendilerine idari ve teknik destek salanarak rehberlik yaplmas, 3. Kültür hizmeti üreten özel giri$imcilerle bilgi payla$m ve koordinasyon salanmas,

12 S.A.3. H.3. PERFORMANS GÖSTERGELER 1. Teknik yönden desteklenen etkinlik/proje says ve bir önceki yla göre dei$im 2. Mali yönden desteklenen proje says ve bir önceki yla göre dei$im 3. Desteklenen etkinlik ve/veya proje says/toplam ba$vuru 4. Desteklenen gerçek ve tüzel ki$i saysndaki 5. Desteklenen gerçek ve tüzel ki$ilere aktarlan ödenek miktarndaki 6. Te$vik edilen kültür yatrm ve giri$imlerinin says ve bir önceki yla göre 7. Te$vik edilen kültür yatrm ve giri$imlerinde salanan mali yardm ve bir önceki yla göre 8. Kültür Yatrm/Kültür Giri$imi Belgesi says ve bir önceki yla 9. Kültür kentlerinin olu$turulmasnda desteklenen proje says ve bir önceki yla göre 10. Sponsorluk yöntemiyle salanan mali kaynak miktar ve bir önceki yla göre dei$im 11. Sponsorluk, kurumsal sosyal sorumluluk ve kültür yatrm ve giri$imlerini te$vik konularnda kamuoyunun bilinçlendirilme çal$malarnda kullanlan materyal türü, says ve bir önceki yla göre dei$im 12. Sponsorluk, kurumsal sosyal sorumluluk ve kültür yatrm ve giri$imlerini te$vik konularnda kamuoyunun bilinçlendirilme çal$malar kapsamnda görsel ve yazl medyada, internette yaplan tantm, reklam, programlarn süresi ve bir önceki yla göre dei$im

13 STRATEJK AMAÇ 4 Uluslararas) standartlarda etkin bir fikri mülkiyet haklar) sisteminin olu/mas)n) sa#lamak. Sorumlu Birimler: THSGM, HM, KYGM, ABDTN S.A.4. HEDEF 1. Fikri mülkiyet haklarnn korunmas ve geli$tirilmesini salamak. Sorumlu Birimler: THSGM, HM, KYGM, ABDTN S.A.4. H.1. STRATEJLER 1. dari ve yasal mevzuatn yeniden düzenlenmesi, Avrupa Birlii mevzuatna uyum salanmas ve gerekli idari kapasitenin olu$turulmas, 2. Hak ihlalleri ile ilgili gerekli tedbirlerin alnmas, 3. Hak ihlallerine ili$kin (korsanlk, vb.) bilinçlendirme ve eitim çal$malarnn yaplmas (ilköretim müfredatnda ders olarak okutulmasnn salanmas), 4. Temsil ve i$birliinin arttrlmas, 5. Fikri ürünlerin üretiminin artmas, 6.Yaynclarn uluslararas standart numaralarnn kullanm konusunda bilinçlendirilmesi ve sisteme katklarnn salanmas, 7. lgili kamu/özel tüm kurum ve kurulu$larla temsil ve i$birliinin arttrlmas, 8. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde temsilci bulundurulmasnn salanmas, S.A.4. H. 1. PERFORMANS GÖSTERGELER 1. Avrupa Birlii müktesebatna uyum salayan kanun tasars çal$malarnn saysndaki 2. Avrupa Birliine uyum çerçevesinde hazrlanacak veya dei$tirilecek mevzuat saysndaki 3. Sonuçlandrlan mevzuat saysndaki 4. Etkin ve teknolojik geli$meleri kar$layan hukuki düzenlemelerin türü ve saysndaki 5. Special-301 Ticaretle Balantl Fikri Mülkiyet Haklar nceleme Raporu nun Öncelikli zleme ve zleme Listesi nin d$nda kalnmas, 6. Fikri mülkiyet haklarnn müfredatta yer almas amacyla Milli Eitim Bakanlyla gerçekle$tirilen protokol saysndaki 7. Ticari dola$ma çkan fikir eserlerinin saylarndaki 8. Denetimlerde ele geçirilen korsan materyal saysndaki 9. Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluklar Ara$trma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ve dier Avrupa Birlii eitim programlarna katlan personel saysndaki 10. Uluslararas standart numaralarn kullanan yaync saysndaki

14 STRATEJK AMAÇ 5 Bakanl)k kurumsal kapasitesinin artt)r)lmas)n) ve alt yap)s)n)n güçlenmesini sa#lamak ve Bakanl)k hizmetlerinde h)z, kalite ve etkinli#i artt)rmak Sorumlu Birimler: PDB, SGB, AEGM, TKB, DBB, HM, ABDTN, DPER BRMLER S.A.5. HEDEF 1. Bakanlk misyon ve vizyonunu gerçekle$tirmeye yönelik kurumsal yap güçlendirilerek çada$ ve etkin bir insan kaynaklar planlamas çerçevesinde personel motivasyonu ve verimlilii arttrlacaktr Sorumlu Birimler: PDB, SGB, AEGM, HM, TKB, DBB, DPER BRMLER S.A. 5. H.1. STRATEJLER 1. Bakanlk personelinin memnuniyetinin salanarak, verimlilik potansiyelinin arttrlmas, personelin yeti$tirilmesi ve eitilmesi konularnda ilgili birimlerle koordinasyonun salanmas, 2. Etkin hizmet içi eitim programlarnn uygulanmas, 3. Merkez ve ta$ra te$kilatnn ihtiyaçlarna uygun nitelikte personel istihdam edilmesi, 4. Uzmanla$maya dayal kurumsal kapasitenin arttrlmas, 5. Liyakata dayal yükselme sistemi ile personel istihdamnda istikrarn salanmas, 6. Liyakat, kariyer ve snflandrma ilkeleri çerçevesinde kurum kültürünün olu$turulmas, 7. Personele dei$ime ve geli$ime açk bir görev anlay$nn benimsetilmesi, 8. Personelin görevlerinin ve bu görevlere ili$kin yetki ve sorumluluklarnn tanmlanmas, 9.Genel bütçeden ayrlan payn hizmet gereklerine uygun düzeye yükseltilmesi, 10. Bakanln faaliyetlerini düzenleyen mevzuatn ve kurumsal yapnn gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi, 11. Bakanlk faaliyetlerinde dier ilgili kurum ve kurulu$larla ortak ara$trma ve çal$ma alanlarnn arttrlmas, 12. Personelin bilgisayar, yabanc dil, yüksek lisans, doktora gibi eitim programlarna katlmlarnn desteklenmesi, 13. Birimlerce yürütülen faaliyetler ile mali karar ve i$lemler için i$ ak$ süreçlerinin ve bu alanlara ili$kin düzenlemelerin hazrlanmas, güncellenmesi ve ilgili personelin eri$imine sunulmas, 14. ç kontrol sistemi standartlarna tam uyumu salayacak çal$malarn yaplmas, 15. Özlük haklarnn iyile$tirilmesi, 16. Tüm birimlerde insan gücü planlamasnn yaplarak ihtiyaç duyulan say ve nitelikte personel istihdamnn salanmas, 17. Personelin hizmet sunumunda bilgi ve ileti$im teknolojilerinden azami ölçüde yararlanmasn salayacak tedbirlerin alnmas, S.A. 5. H.1. PERFORMANS GÖSTERGELER 1. Temin edilecek kadro unvan, says ve kar$lanma 2. Açktan atanan personel saysndaki 3. Naklen atanan personel saysndaki

15 4. htiyaç duyulan/temin edilen teknik ve uzman personel saysndaki 5. Kariyer meslek mensuplarnn, toplam personele 6. Görevde yükselme snav saysndaki 7. Unvan dei$iklii snav saysndaki 8. Bakanlmzca yaplan dier snav saysndaki 9. Çal$an memnuniyeti, 10. Bakanlk personelinin özlük haklarndaki iyile$tirme 11. Te$ekkür, takdir ve üstün hizmet ödülü alan personel saysndaki 12. Kurum içinde düzenlenen sosyal aktivite saysndaki 13. Hizmet içi eitim program saysndaki 14. Hizmet içi eitime katlan personel saysnn toplam personele 15. Toplam hizmet içi eitim saati/personel ba$na dü$en hizmet içi eitim saatindeki 16. Hizmet içi eitimlere katlanlarn memnuniyet 17. Hizmet içi eitim kurslarndan personelin ald sertifika/belge saysndaki 18. Ulusal ve uluslararas eitim seminerlerine/kurslara katlm saysndaki 19. Eitim amacyla yurtd$na gönderilen personel saysndaki 20. Ulusal ve uluslararas eitim seminerlerine/kurslara katlan personelin ald sertifika/belge saysndaki 21. Yurt d$nda burs olana salanan personel says ve birimlere dalmndaki 22. Yurt içi ve yurt d$na görevli (toplant, konferans, eitim, vb. amaçl) giden personel saysndaki 23. Yurtiçi ve yurtd$ görev saysndaki 24. Yurt içindeki dier kurum ve kurulu$lar tarafndan verilen eitimlere gönderilen personel saysndaki 25. Toplant Katlm Raporlar saysndaki 26. Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluklar Ara$trma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ve dier Avrupa Birlii eitim programlarna katlan personel saysndaki 27. Uzmanla$maya yönelik eitim alan personel saysndaki 28. Müzeler aras gezilere katlan uzman says ve bir önceki yla göre 29. Yabanc dil kursuna gönderilen personel saysndaki 30. Yabanc dil bilen personel saysndaki 31. Yüksek lisans ve doktora sahibi personel saysnn toplam personele 32. Bakanln eitici ve hazrlayc, ihtisas ve görevde yükselme eitimlerine eitici olarak katlm 33. Uluslararas uzman dei$im says, 34. htiyaç duyulan/kurulan restorasyon ve konservasyon laboratuar müdürlükleri saysndaki 35. htiyaç duyulan/kurulan rölöve ve antlar müdürlükleri saysndaki 36. htiyaç duyulan/kurulan koruma bölge kurulu müdürlükleri saysndaki 37. htiyaç duyulan/kurulan müze müdürlükleri saysndaki 38. Yurtd$ mü$avirlik ve ata$elik saysndaki 39. Turizm dan$ma bürolar saysndaki 40. Performans ölçümüne ili$kin ara$trma ve anketlerin türü, says ve dönemleri, 41. Tefti$ edilen birim saysndaki 42. Tefti$, inceleme, soru$turma ve ara$trma raporlarnda mevzuata ve uygulamaya yönelik idari tekliflerin says ve bunlarn uygulanma

16 43. ç denetimi yaplan birim saysndaki 44. Kontrol Ortam Standartlarnn gerçekle$me saysndaki S.A.5. HEDEF 2. Fiziksel yap, donanm ve teknolojik altyap, hizmet gereksinimlerini kar$layacak ve çal$ma verimliliini artracak hale getirilecektir Sorumlu Birimler: SGB, TÜM BRMLER S.A.5. H.2. STRATEJLER 1. Personelin hizmet sunumunda bilgi ve ileti$im teknolojilerinden azami ölçüde yararlanmasnn salanmas amacyla bilgi i$lem alt yapsnn güçlendirilmesi, 2. Personelin fiziki çal$ma ortamnn iyile$tirilmesinin salanmas, 3. Çal$anlarn taleplerinin deerlendirilmesi, 4. Memnuniyet anketlerine süreklilik kazandrlmas, 5. Mali ve sosyal imkânlarn arttrlmas, 6. Kurum ve kurulu$larla i$birliinin güçlendirilmesi, 7. Hizmet gereksinimleri dorultusunda mal ve hizmet almlarnn yaplmas, 8. Genel bütçeden ayrlan payn hizmet gereklerine uygun düzeye yükseltilmesi, 9. Kültür ve tabiat varlklarnn korunmas ve tantlmas için bilgi ve ileti$im teknolojilerine yönelik proje ara$trma, geli$tirme ve eitim faaliyetlerinin gerçekle$tirilmesi, S.A. 5. H.2. PERFORMANS GÖSTERGELER 1. Merkez/ta$ra ihtiyaç duyulan/tahsis edilen/harcanan ödenek 2. Merkez/ta$ra ihtiyaç duyulan/kar$lanan donanm ve teknolojik alt yapnn saysal verilerindeki 3. Merkez/ta$ra donanm ve teknolojik alt yapnn ihtiyaç duyulan/kar$lanan 4. Merkez/ta$ra donanm ve yazlm türü ve saysndaki 5. Merkez/ta$ra büro ve donatm malzemesi türü ve saysndaki 6. Merkez/ta$ra Büro ve donatm malzemesi ihtiyac kar$lanan kültür ve sanat tesisi ile hizmet birimi saysndaki 7. Merkez/ta$ra Bilgisayar teknik donanm ve yazlm ihtiyaçlar kar$lanan kültür ve sanat tesisi ile hizmet birimi saysndaki 8. Merkez/ta$ra bilgisayar saysndaki 9. Merkez/ta$ra teknik personel saysndaki 10. Merkez/ta$ra ihale edilen teknik donanm, 11. Merkezde ve ta$rada kar$lanan bilgisayar donanmlarnn toplam ihtiyaca 12. Merkez/ta$ra sunucu says, 13. Merkez/ta$ra satn alnan enstrüman saysndaki 14. Merkez/ta$ra enstrüman ihtiyac kar$lanan sanat kurumu saysndaki 15. Merkez/ta$ra bakm-onarm yaplan enstrüman saysndaki 16. Merkez/ta$ra kyafet ihtiyac kar$lanan sanat kurumu saysndaki 17. Merkez/ta$ra yatrm programna alnan bina saysndaki 18. Merkez/ta$ra yeni kültür ve sanat tesisi projesi saysndaki 19. Merkez/ta$ra bakm, onarm ve restorasyon ihtiyac kar$lanan kültür ve sanat tesisi ile hizmet birimi saysndaki 20. Merkez/ta$ra kar$lanan onarm ihtiyacnn toplam ihtiyaca

17 21. Müze ve ören yerlerinde ihtiyaç duyulan güvenlik personeli says ve kar$lanma 22. Merkez/ta$ra temizlik ve güvenlik hizmeti ihtiyac kar$lanan birim saysndaki S.A.5. HEDEF 3. E-devlet uygulamalar yaygnla$trlacaktr. Sorumlu Birimler: SGB, TÜM BRMLER S.A.5. H.3. STRATEJLER 1. Elektronik ortamda yürütülen ve yürütülecek i$lemlere ili$kin eksiklik ve aksaklklarn giderilmesi, 2. Yönetim Bilgi Sisteminin kurulmas, 3. Faaliyetlerin elektronik olarak güncellenerek takibi ve ölçümüne imkan verecek $ekilde Yönetim Bilgi Sistemine dahil edilmesi, 4. Türkiye Kültür Portalnn kurulmas, S.A.5. H.3. PERFORMANS GÖSTERGELER 1. E-dönü$üme ili$kin yaplan/gerçekle$tirilen proje saysndaki 2. Giri$ yaplan veri miktarndaki 3. Kullanc memnuniyetindeki 4. Çal$an memnuniyetindeki 5. Kültür Portalnn donanm altyapsnn salanma 6. Elektronik ortamda saklanan veri hacmi 7. Elektronik ortamda takip edilen i$ süreçleri 8. Elektronik ortamda desteklenen hizmet saysndaki

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577)

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577) Ek: 8. MEVZUAT LSTES YÖNETMELKLER 1. Mimarlk, Peyzaj Mimarl:, Mühendislik, Kentsel Tasarm Projeleri, ehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar malar Yönetmeli:i (RG Tarih: 24/12/2002 Say: 24973

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : PERSONEL DARE BAKANLII S$ra No 1 Malzemenin Ad$ ve Konusu Bakanlklardan veya dier kurumlardan gelen genelge,

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler EKLER 58 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler No. Bitiş AMAÇ 1. TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE YAPILMASINI SAĞLAMAK Hedef 1.1.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU Kanun Numaras : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yaymland R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Say : 26173 Yaymland Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BRNC BÖLÜM Amaç, Tanmlar, Kurulu

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

Performans Tablosu KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Tablosu KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK AMAÇ 62 Kent hayatının gelişim sürecine, İstanbul halkının değişik kesimlerinin talep ve beklentilerine uygun olarak ihtiyaç duyulan kültürel tesis, alan, kadro ve diğer lojistik unsurları yaygınlaştırmak

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELBELEDYEBAKANLII ÇKONTROLSSTEM (2014-2016) 14 1 1 Korkuteli Belediye Başkanlığı İç Kontrol Sistemi KorkuteliBelediyeBakanl çkontrolstandartlareylemplan

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜR UBE MÜDÜRLÜ Ü. Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Ba kanl

KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜR UBE MÜDÜRLÜ Ü. Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Ba kanl KültürveSosyalHizmetlerDairesiBakanl KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜRUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Salk merkezleri, hastaneler, gezici salk üniteleri ile yetikinler, yallar,engelliler,kadnlar,gençlerveçocuklarayönelikhertürlüsosyal

Detaylı

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab ÜNAK 2010 Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Alarda Bilgi Hizmetleri 7-9 Ekim 2010 Ondokuz Mays Üniversitesi, Samsun Bildiriler Kitab Yayna Hazrlayanlar Aytaç Yldzeli Tolga Çakmak Nevzat Özel Samsun, 2012 ÜNAK

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 1 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STRATEJK PLANI (Taslak) (2010-2014) OCAK 2009 1 TARHÇE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), 4951 say Kanunun verdii yetkiye dayanlarak 25.12.1963 tarih ve 4-400

Detaylı

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HAR TA UBE MÜDÜRLÜ Ü. Emlak Yönetimi Dairesi Ba kanl. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HAR TA UBE MÜDÜRLÜ Ü. Emlak Yönetimi Dairesi Ba kanl. Yetki, Görev ve Sorumluluklar EmlakYönetimiDairesiBakanl EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HARTAUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar 1/1000ve1/5000ölçeklihalihazrharitayapmak. 1/1000ve1/5000ölçeklihalihazrharitaihaleyoluile yaptrmak.

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye Biliim ve novasyon S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye novasyon page 2 DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DÜNYANIN NYANIN NYANIN NYANIN EN EN EN EN TAZE TAZE TAZE TAZE DONDURMA Tanm Ticari Getirisi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

Ö Ö Ö Ö 16 Eyll 2015 Resmi ÇARAMBA Gazete Say 29477 " -N,Itlli Eiti. Brl*"l Hayat Boyu Örenme Genel Mdrlnden Toplant Ve Tarih Saat No Trkiye Mesleki Eitim Kurulu 27. Toplants Kararlar : 27 : 14.00-17.00

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : DARÎ VE MALÎ LER DARE BAKANLII S$ra No 1 2 3 4 5 Malzemenin Ad$ ve Konusu Kamu konutlaryla (lojmanlar) ilgili.

Detaylı

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER?

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? Sal?, Haziran 21, 2011 http://www.mmd.org.tr/dunya-teftis-kurulu-ornekleri 1.KITA AVRUPASI S?STEM? -FRANSA -?TALYA -?SPANYA -PORTEK?Z -BELÇ?KA -YUNAN?STAN 2.ANGLO-SAKSON S?STEM?

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program 2008 Yl Performans Program REKTÖRÜN SUNU(U Bilginin hzla çoald, yayld ve tüketildii yüzylmzda bilgiye ulama ve deerlendirme önem kazanmtr. Alvin Toffler'in de söyledii gibi cehalet artk "okuma yazma bilmemek"

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü BilgiTeknolojileriDairesiBakanl BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI BLGLEMVEVERYÖNETMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmir Büyükehir Belediyesi merkez ve d müdürlükleri ile bal kurulularnilgilibirimleriyleibirliiyaparakbilgiilemsisteminikurmak,

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

HAYVAN DENEYLER ETK KURULU

HAYVAN DENEYLER ETK KURULU HAYVAN DENEYLER ETK KURULU Dr. Mustafa Olguner Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Ba!kan kan" Deney hayvanlar"n"n n kullan"m m nedenleri laç,, aa,, gdag ve kullanm gerekli dier maddelerin gelitirme, etkinlik

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOL YAPIM UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Fen leri Dairesi Ba kanl

FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOL YAPIM UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Fen leri Dairesi Ba kanl FenleriDairesiBakanl FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOLYAPIMUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluklar Fen leri Dairesi Bakanl tarafndan yürütülecek yol çalmalarna ait yllkprogramlarnbelirlenmesivestratejikplançalmalarnaesasolacak

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van 2014-2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler İl Siyasi Haritası Nüfus Bilgileri Tablosu

Detaylı

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir.

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir. REKTÖRÜN SUNUU nsan n en temel özellii, tartmasz toplumsal bir varlk oluudur. Toplumlarn temel kayna ise insandr. Bir toplumun gelimesi büyük ölçüde insanlarn iyi yetitirilmesine baldr. Bu da ancak nitelikli

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

1. GR GENEL BLGLER...1

1. GR GENEL BLGLER...1 1. GR...1 2. GENEL BLGLER...1 3. MEVCUT DURUM ANALZ VE DEERLENDRME...1 3.1. Aratrma ve Yayn Faaliyetleri...1 3.2. E%itim Ö%retim Faaliyetleri...2 3.3. nsan Kaynaklar...8 3.4. Hizmetler...11 3.5. Mali Kaynaklar...12

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"!

T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi 0NE AT SÖZLE0ME TASARISI Götürü Bedel Hizmet

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ

TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ MADDE 1 - Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarnca yönetilmek ve amaç ile çalma konular dorultusunda çalmalar yapmak üzere 12 Kasm 1990 tarihinde "TÜRKYE KALTE DERNE" kurulmutur.

Detaylı

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2017 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi GEEL SK. YRD. - ORG. Müşteri/Üye İlişkileri ve İletişim Teknikleri GEEL SK. YRD. - ORG.

Detaylı