Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER"

Transkript

1 Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu Birimler: KVMGM, KYGM, AEGM, GSGM, MK, DABKDB, BHM, HM, ABDTN S.A. 1. HEDEF 1. Kültürel varlk ve deerlerimiz koruma altna alnarak gelecek ku$aklara aktarlmas salanacaktr. Sorumlu Birimler: KVMGM, KYGM, AEGM, GSGM, MK, DABKDB, BHM, HM, ABDTN S.A.1. H.1. STRATEJLER 1. Bilgi ve belge edinilmesinin satn alma, ba$ ve kurumlararas i$birlii ile salanmas, 2. Kültür varlklarmzla ilgili bilgi ve belgelerin elektronik ortama aktarlarak hzl ve kolay bir $ekilde hizmete sunulmasnn salanmas, 3. Kültürel zenginliklerimizi ya$atc, yayc, destekleyici, geli$tirici ve tantc, yerel, ulusal ve uluslararas nitelikteki etkinliklerin desteklenmesi, 4. Yazl ve görsel basn ile internet araclyla kültür varlklarmzn önemini belirtir faaliyetler gerçekle$tirilerek toplum bilincinin geli$tirilmesi, 5. Kültür ve tabiat varlklarmzn korunmas hususunda Avrupa Birlii mevzuatna uyum salanmas ve gerekli idari kapasite olu$turulmas, 6. Kültür ve tabiat varlklarmzn yasad$ ithali, ihrac ve mülkiyet dei$tirmesinin önlenmesi hususundaki Avrupa Birlii mevzuatna uyum salanmas ve gerekli idari kapasite olu$turulmas, 7. Ülkemizin Somut Olmayan Kültürel Miras envanteri çal$malarnn tamamlanmas, 8. Ülkemizin halk kültürü ar$ivi güncellenerek sakl kalm$ halk kültürü unsurlarnn ortaya çkarlmas, 9. Üniversiteler ile i$birlii yaplarak, kültür varlklarmzn ve kültürel deerlerimizin korunmas ve ya$atlmasna katk salayacak akademik çal$malara destek salanmas, 10. Kültürel zenginliklerimizi ya$atc, yayc, destekleyici, geli$tirici ve tantc, yerel, ulusal ve uluslararas nitelikteki etkinliklere ili$kin projelerin desteklenmesi, Performans göstergeleri, stratejik amaç ve hedeflerin, Stratejik Plan döneminde gerçekle$tirilme önceliklerine göre, performans programlarnda birimler tarafndan kendileriyle ili$kilendirilecektir.

2 S.A.1. H.1. PERFORMANS GÖSTERGELER 1. Onarm, restorasyonu ve konservasyonu tamamlanan eserlerin toplam eser saysna 2. Onarm, restorasyon ve konservasyon için ayrlan ödenek miktar ve gerçekle$me 3. Yatrm programna alnan restorasyonu yaplacak ta$nmaz kültür ve tabiat varlklarnn says, ayrlan ödenek miktar ve gerçekle$me 4. Ortaya çkarlan eserlerin says ve fotorafl envanteri yaplan eserlerin toplam eser saysna 5. Kaz ve yüzey ara$trmalarnn says, ayrlan ödenek ve gerçekle$me 6. Koruma altna alnan ören yeri saysnn, koruma altna alnmas gereken ören yeri saysna 7. Yaplan yayn says ve bir önceki yla 8. Envanteri tamamlanm$ korunmas gerekli ta$nr ve ta$nmaz kültür ve tabiat varlklarnn saysnn, toplam eser saysna 9. Milli snrlarmz d$ndaki ata yadigâr ta$nmaz kültür varlklarndan envanteri tamamlananlarn says ve bir önceki yla göre 10. Kamula$trlan veya takas yaplan özel mülkiyetteki sit alan miktar, ayrlan ödenek ve gerçekle$me 11. Müzelerde yaplan bilimsel ara$trmalarn says ve bir önceki yla 12. Müzelerde yaplan bilimsel ara$trmalar konu alan yayn says ve bir önceki yla 13. htiyaç duyulan restorasyon ve konservasyon merkez laboratuarlarnn says ve kar$lanma 14. Dijital/Elektronik/Bilgisayar ortamna aktarlan eser says ve yllk dei$im 15. Dijital kopyas salanan yazma eser says ve bir yl önceki yla göre 16. Onarm ve restorasyonu yaplan yazma ve nadir basma eserlerin toplam ihtiyaca 17. Onarm ve ciltleme yaplan kitap ve süreli yayn adedinin toplam ihtiyaca 18. Ulusal veri tabannda olu$turulan bibliyografik künye saysnn bir önceki yla 19. Desteklenen kütüphane türü ve says ile satn alma, derleme, ba$ veya mübadele yoluyla salanan kitap, ürün ve malzeme saysnn bir önceki yla 20. Kütüphanelere salanan yazma ve nadir basma eser saysnn, bir önceki yla 21. Denetimi yaplan özel müze, koleksiyoncu ve ticarethane says ve toplam özel müze saysna 22. Takibi ve denetimi yaplan müzayede says ve yllk dei$im 23. Yurt d$nda takibi yaplan müzayedelerin says ve bir önceki yla göre 24. Yurt d$na kaçrlm$ olan Anadolu kökenli kültür varlklarndan tespit ve envanteri yaplanlarn says ve bir önceki yla göre 25. Müze ve ören yerlerinden çalnan eserlerden bulunanlarn says ve bir önceki yla göre 26. Takip edilen dava says ve bir önceki yla göre 27. Sonuçlandrlan (olumlu ya da olumsuz) dava saysnn toplam dava saysna 28. hbar ve yakalama saysndaki dei$im 29. Verilen ihbar ikramiyesindeki dei$im 30. Yurt d$ndan iadesi salanan eser says ve yllk dei$im 31. Yurda giri$/çk$ yapan eserlerin says ve bir önceki yla göre

3 32. UNESCO Dünya Miras Listesi nde yer alan/önerilen alanlarn saysndaki dei$im 33. UNESCO-Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi nde yer alan kültürel faaliyetlerdeki dei$im 34. Kültür varlklar ile ilgili koruma, restorasyon, müzecilik, arkeoloji, vb. alanlarda yaplan uluslararas teknik i$birliinin says ve bir önceki yla göre 35. Uluslararas düzeyde kültürel varlklarn korunmas, restorasyonu, müzecilik, arkeoloji, vb. alanlarnda kar$lkl uzman dei$iminin says ve bir önceki yla göre 36. Gerçekle$tirilen alan ara$trmas saysndaki dei$im 37. Alan ara$trmas sonunda elde edilen bilgi ve belge says/halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde bulunan toplam bilgi/belgelere 38. Alan ara$trmas birim maliyeti, 39. Üzerinde çal$ma yaplan mevzuat saysnn, sonuçlandrlan mevzuat saysna 40. Avrupa Birliine uyum çerçevesinde hazrlanacak veya dei$tirilecek mevzuat çal$malarnn dönem içinde tamamlanma 41. Yerli ve yabanc medyada Bakanlk çal$malaryla ilgili yer alan haber saysndaki dei$im 42. Açklamal eitim konserleri saysnn bir önceki yla göre dei$im 43. Toplam sanatsal etkinlikler içinde açklamal eitim konserlerinin 44. l baznda açklamal eitim konserleri saysnn bir önceki yla göre dei$im 45. Ula$lan örenci saysnn bir önceki yla göre dei$im 46. Yar$malara katlan topluluk/dernek saysndaki dei$im 47. Yar$malara katlan topluluklarn/derneklerin bölgelere göre dalm, 48. Etkinlie ili$kin olarak bastrlan görsel materyal saysndaki dei$im 49. Ant-büst-heykel-rölyef yapm ve $ehitlik onarm için maddi destek talebinde bulunan kamu kurum ve kurulu$lara olumlu yant verme 50. Yapm için maddi destek verilen ant-büst-heykel-rölyef saysndaki dei$im 51. Basm yaplan görsel materyal türü ve saysndaki dei$im

4 STRATEJK AMAÇ 2 Sürdürülebilir turizm yakla/)m)yla turizmin öncü bir sektör konumuna ula/mas)n) sa#lamak, uluslararas) ölçekte pazar pay)n) art)rmak, marka olmak. Sorumlu Birimler: YGM, AEGM, TGM, BHM S.A. 2. HEDEF 1. Turizm talep ve türlerinde meydana gelen dei$im ve geli$melerle uyumlu turizm politikalar olu$turularak turizm alternatifleri geli$tirilecek; turist says ile ülkemizin turizmden alaca pay artrlacaktr Sorumlu Birimler: YGM, AEGM, TGM, BHM S.A.2. H.1. STRATEJLER 1. Mevcut turist rehberlerinin dei$en turizm eilimlerine uyumu açsndan bilgi düzeylerinin arttrlmasnn salanmas, 2. Eitim programlarnn çe$itlendirilmesinin salanmas, 3. Teknik donanm ve uzman personel ihtiyacnn kar$lanmas, 4. Turizm eitimi ile i$gücü kalitesinin arttrlmasn salayacak sertifikasyon sisteminin etkin bir $ekilde uygulanmasnn salanmas, 5. Ekonomik geli$imi destekleyen; fiziksel düzeyde uygulanabilir; toplum yönelimli ve sürdürülebilir turizm ilkesini içeren bir planlama yakla$mnn ortaya konmas, 6. Ta$ra te$kilat ve Kalknma Ajanslar ile i$birlii salanarak turizmin yerel ve bölgesel kalknmada ve bölgesel geli$meyi hzlandrmada etkin bir araç olarak kullanlmas, Türkiye Turizm stratejisine paralel olarak, bölgelerin sahip olduu tarihi, turistik, kültürel ve doal deerlerin bu çerçevede planlama çal$malarnn yaplmas ve bu bölgelerde mevcut potansiyele ili$kin turizm türleri geli$tirilmesi, 8. Kurum ve kurulu$larla i$birliinin güçlendirilmesi, 9. Zengin, kültürel ve doal deerlere sahip kentlerimizin markala$trlarak, turistler için bir çekim noktas haline getirilmesi, 10. Etkin turizm politikalar olu$turularak, turizm yatrm projelerini uygulanabilir klacak politika araçlarnn geli$tirilmesi, 11. Turizm sektörünün her bile$eninde toplam kalite yönetimi etkin klnarak, kalite uygulamalarnn sürekliliinin salanmas, 12. Alt yap ve çevre düzenlemesi projelerinin desteklenmesi, 13. Bakanln ürettii hizmetler, dei$en talep ve eilimler, vb. konular hakknda anket ve ara$trmalarn çe$itlendirilmesi, 14. Tantm sektöründeki tüm aktörlerle, basn yayn kurulu$laryla ve dier payda$larla olumlu ili$kiler geli$tirilmesi, yurt içi ve yurt d$nda uluslararas toplantlar düzenlenmesi, uluslararas toplantlarn ülkemizde yaplmas ve ülkemiz d$ndaki faaliyetlere katlm salanmas, 15. Talebe odakl ve pazarlarn özelliklerine göre tantm stratejileri belirlenmesi ve tantm kampanyalar uygulanmas, 16. Ülkemiz kültür zenginliinin uluslararas alanda tantlmas ve daha üst düzey gruplara hitap edilmesi açsndan yurt içinde ve yurt d$nda sergiler ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi,

5 S.A.2. H.1. PERFORMANS GÖSTERGELER 1. Dünya turizminde Türkiye nin pay (%), 2. Dünya turizm geliri içerisinde Türkiye nin pay (%), 3. Turizm gelir miktarndaki dei$im oran (%), 4. D$ turizm gelir miktarndaki dei$im 5. Yabanc turist saysndaki dei$im 6. Turist ba$na dü$en harcama miktarndaki dei$im 7. Fiziksel planlama saysndaki dei$im 8. Yeni ilan edilen Kültür ve Turizm Koruma ve Geli$im Bölgesi/Turizm Merkezi saysnn mevcuda oran (%), 9. Turizm geli$im plan saysndaki dei$im 10. Kesin tahsis saysndaki dei$im 11. Tahsis edilen toplam alan miktar (hektar), 12. Tahsisli yatak kapasitesindeki dei$im 13. Toplam yatak kapasitesindeki dei$im 14. Turizm $letmesi Belgeli yatak kapasitesindeki dei$im 15. Bakanlk belgeli yatak kapasitesindeki dei$im 16. Belgesiz yatak kapasitesindeki dei$im 17. Verilen belge saysndaki dei$im 18. Seyahat acentelerinin gruplarna göre dalm 19. Seyahat acentelerinin iç turizm pazarndaki pay (%), 20. Seyahat amacna göre Türk vatanda$larnn geceleme says, 21. Mavi Bayrak belgesi alan plaj ve marina saysndaki dei$im 22. Denetim tür ve says, 23. Belgeli tesis, belgesiz tesis, seyahat acentesi $ikayet saysndaki dei$im 24. Yerli, yabanc turist $ikayet saysndaki dei$im 25. Genel te$vik uygulamalarna ili$kin talep saysndaki dei$im 26. Yabanc sermayenin turizm sektöründeki payndaki dei$im (%), 27. Turizm sektöründe istihdam edilen ki$i saysndaki 28. Turizm sektöründe istihdam edilen eitimli personel saysndaki 29. ç turizme katlm salayan vatanda$larn toplam nüfusa oranndaki dei$im (%), 30. ç turizm faaliyetlerinde vatanda$larn eilimlerinin, ya$, cinsiyet, eitim seviyesi, ekonomik durum v.b. ölçütlere göre dalmndaki 31. Türk vatanda$larnn iç turizm harcamalarnn ekonomik deerindeki 32. Yatrm programnda yer alan alt yap faaliyetlerine ait proje/ihale/yapm/onarm saysndaki 33. Çevre ve alt yap düzenlemeleri için mahalli idarelere aktarlan ödenek miktarndaki 34. Çevre ve alt yap düzenlemeleri için mali yardm yaplan il saysndaki 35. Dünya Turizm Örgütü nün bilgi taleplerini kar$lama oranndaki dei$im (%), 36. Web sayfasnda bilgi aktarm oranndaki dei$im (%), 37. Proje ve ara$trma saysndaki 38. Katlm salanan etkinlik (seminer, kurs) saysndaki 39. Bastrlan kitap saysnn, datlan kitap saysna 40. statistiklerin yaynlanma süreleri/hz, 41. Çözümlenen anket says, 42. Pazar ülke saysndaki 43. Ülkeler baznda yaplan Halkla li$kiler (PR) faaliyetleri çe$it ve saysndaki

6 44. Pazar ülkelerde yazl ve görsel medyada yaplan reklam saylar ve sürelerindeki 45. Pazar ülkelerde yaptrlan ara$trma saysndaki 46. Pazar ülke medyasnda çkan olumlu/olumsuz yayn saysndaki 47. Yurtd$ndan ülkemize davet edilen kamuoyu olu$turabilecek ki$i ve grup saysndaki 48. Ülkemize davet edilen ki$i ve gruplarn yabanc basnda ve medyada ürettikleri haber, belge, görsel malzeme, vb. saysndaki 49. Seyahat tavsiye bültenlerinde yer alma saysndaki 50. Datlan hediyelik e$ya saysndaki 51. Düzenlenen etkinlik ve/veya proje says/katlmc says oranndaki 52. Etkinliin düzenlendii ülkelerden gelen turist saysndaki 53. Yaynlarn türü, tiraj ve lisanndaki 54. Alnan Dia says ve kullanm 55. Tur operatörleriyle yaplan i$birlii anla$malar ve protokol saysndaki 56. Ülkemizi programna alan seyahat acentesi saysndaki 57. Enformasyon taleplerinin nitelik ve niceliindeki 58. Çal$tay (Var$ Noktas/Destinasyon) says ve çal$tay düzenlenen il saysndaki 59. Rehberlikte uzmanla$ma eitimlerinin saysndaki 60. Rehberlikte uzmanla$ma eitimleri sonunda verilen ba$ar belgesi saysndaki 61. Rehberlikte hizmetiçi eitim seminerleri sonunda vize yaptran rehber saysnn toplam rehber saysna 62. Rehberlik kursu sonunda turist rehberlii kimlik kart alanlarn toplam rehber saysna 63. Yaygn mesleki turizm eitimi programlarna katlan kursiyer/katlmclara verilen sertifika/belge saysndaki 64. $ba$ eitimi kursunda ba$ar belgesi alan kursiyer saysnn/katlmc saysna 65. Yöneticileri eitici olarak yeti$tirme kursunda katlma belgesi alan kursiyer saysnn/katlmc saysna 66. Sosyal Davran$lar Seminerlerine katlan katlmc saysndaki 67. Ev pansiyonculuu eitimi kursuna katlan ki$i saysndaki 68. Uluslararas turizm eitimi program saysndaki 69. Uluslararas turizm eitimi programna katlan ki$i saysndaki 70. Denetim yaplan il saysndaki 71. Denetimlerde tutulan tutanak saysndaki

7 STRATEJK AMAÇ 3 Ülkemizin önemli bir kültür, sanat ve turizm merkezi haline gelmesini sa#lamak. Sorumlu Birimler: GSGM, KVMGM, KYGM, THSGM, YGM, AEGM, TGM, MK, DABKD, BHM S.A.3. HEDEF 1. Kültür ve sanat deerlerimizi etkin bir $ekilde tantmak, yaygnla$trmak ve kültürleraras ileti$imi geli$tirmek. Sorumlu Birimler: GSGM, KVMGM, KYGM, THSGM, YGM, AEGM, TGM, MK, DABKD, BHM S.A.3. H.1. STRATEJLER 1. Türk kültürü, sanat ve edebiyat ile ilgili yaynlarmzdaki kalite, say ve çe$itliliin artrlmas, yaynlarmzn zenginle$tirilmesi, 2. Düzenlenecek etkinliklerin payda$ beklentileri yönünde geli$tirilmesi, 3. Düzenlenecek etkinliklere ili$kin hazrlanacak sonuç raporlarnn elektronik ortamda ve yazl olarak payla$ma sunulmas, 4. Kültür ve sanat alannda ulusal ve uluslararas kurum ve kurulu$larla i$birliinin güçlendirilmesi, 5. Kültür ve sanat hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine ula$masn ve kültürel katlm salayacak politikalar geli$tirilmesi ve modeller olu$turulmas, 6. Yerel yönetimlerin yerel nitelikli kültür hizmetlerinde etkin rol almas, kültür hizmetlerinde özel giri$imin paynn artrlmas, 7. Kültür ve sanat alannda, Avrupa Birlii katlm öncesi mali yardmlarndan ve Topluluk Programlarndan azami fayda salanmas, 8. Kültür ve tabiat varlklarmzn yasad$ ithal, ihraç ve mülkiyet dei$tirmesinin önlenmesi hususundaki Avrupa Birlii mevzuatna uyum salanmas ve gerekli idari kapasite olu$turulmas, 9. Yazl ve görsel basn ile internet kullanlarak, ülkemizin turizm potansiyelinin arttrlmas için etkin yurt içi ve yurt d$ tantm faaliyetleri gerçekle$tirilmesi, 10. Tantm faaliyetlerinde, kültür turizmine yaplan vurgunun güçlendirilmesi, S.A.3. H.1. PERFORMANS GÖSTERGELER 1. Tantm ve bilgilendirme için görsel/yazl olarak üretilen ve datlan ürün ve malzeme saysndaki 2. Yaym yaplan eserlerin türü, çe$idi, dili ve saysndaki 3. Medyada etkinliklerle ilgili yer alan haber saysndaki 4. Etkinliklere katlan katlmc saysndaki 5. Etkinliklere katlan izleyici saysndaki 6. Katlm salanan etkinlik türü ve saysndaki 7. Kültür ve sanat etkinlikleri türü ve saysndaki 8. Katlm salanan fuar ve benzeri etkinlik saysndaki 9. Fuarlarda ve festivallerde sergilenen kitap, film, ürün ve malzeme çe$idi ve saysndaki 10. Ödül miktarnn parasal olarak yllk dei$im 11. Tamirat/tadilat tamamlanan konser salonu saysndaki 12. Mevzuat çal$mas tamamlanan sanat kurumu türü,

8 13. Davet edilen uluslararas üne sahip yerli/yabanc sanatç saysndaki 14. Sanat kurumu ba$na kayt yaplan konser/etkinlik saysndaki 15. Yar$ma ve katlmc says/datlan Ödül Miktar 16. Reklam says ve yaynlanma süresi, 17. Ar$ivlerdeki ürün ve malzeme türü ve saysndaki 18. Satn alnan film saysndaki 19. Dia çekimi saysndaki 20. Dialar kullanan ki$ilerin saysndaki 21. Görü$ verilen görüntü projesi saysndaki 22. Uluslararas standart numara alan yayn saysndaki 23. Uluslararas standart numaralar kullanan yaync saysndaki 24. Destek verilen çeviri eser saysndaki 25. Yaymlanan e-kitap saysndaki 26. Uluslararas kitap fuarlarna katlan yaync, yaync meslek birlikleri ve telif ajans saysndaki 27. Düzenlenen eitim programlarnn çe$it, süre ve saysndaki 28. Eitim programlarna katlan kursiyer says ve verilen sertifika saysndaki 29. Eitim programlarna katlan kursiyerlerin memnuniyet 30. Eitici saysndaki 31. Yabanc ara$trmaclara, yapacaklar ara$trmalar için Bakanlmzca verilen izin saysndaki 32. Yabanc ara$trmaclarn çal$malar sonucunda ortaya çkan ürün/eser/belge/görsel malzeme saysndaki 33. Planlanan ve yapm devam eden kültür merkezi hizmet binas saysndaki 34. Faaliyette olan kültür merkezi hizmet binas saysndaki 35. Kültür Yatrm/Kültür Giri$imi Belgesi saysndaki 36. Çocuk bölümü açlan müze saysnn, toplam müze saysna 37. Çocuk, ya$l, engelli ziyaretçilere yönelik düzenleme yaplan müzeler ve ören yerleri ile kültür/sanat kurumlar saysndaki 38. Eri$ime sunulan ürün ve malzeme saysndaki 39. Eri$ime sunulan sanal müze saysndaki 40. nternet ortamnda hizmete sunulan ürün, malzeme ve eser saysndaki 41. Salanan elektronik kitap, elektronik süreli yayn ve elektronik dan$ma kayna saysndaki 42. Koleksiyonlarn geli$tirmek için desteklenen kütüphane türü ve says ile gönderilen satn alma veya ba$ fazlas kitap, vb. miktarndaki 43. Dei$imi yaplan yayn saysndaki 44. Ürün ve malzeme saysndaki dei$im 45. Veri tabann ortak olarak kullanan kütüphane saysndaki 46. Abone olunan gazete, dergi, vb. süreli yayn çe$idi ve saysndaki 47. Abone olunan ve abonelii yenilenen veri taban saysndaki 48. Açlan kütüphane saysndaki 49. nternet Eri$im Merkezi kurulan kütüphane saysndaki 50. Yeni alnan gezici kütüphane arac saysndaki 51. Yeni açlan, yeniden düzenleme yaplan, modernize edilen; kütüphane, resim heykel müzesi, galeri, müze ve ören yeri saysndaki 52. Donanm açsndan güçlendirilen müze, kütüphane, galeri, kültür merkezleri, ören yeri, resim heykel müzesi, galeri, vb. saysndaki

9 53. Koleksiyonu güçlendirilen kütüphane, müze ve ören yeri, resim heykel müzesi says ve bir önceki yla 54. Güvenlik sistemi kurulan veya güçlendirilen kütüphane, galeri, kültür merkezleri, müze, ören yeri, resim heykel müzesi, vb. saysndaki 55. Te$hiri yenilenen müze, galeri, resim heykel müzesi saysndaki 56. Satn alnan teknik donanm türü ve saysndaki 57. Müze ve ören yerlerinde te$hir edilen eser says ve bir önceki yla göre 58. Müzelere kazandrlan eser says (kaz, satn alma, ba$, vb.) ve bir önceki yla göre 59. Açlan restorasyon ve konservasyon merkez laboratuarlarnn saysndaki 60. Açlan koruma bölge kurullarnn saysndaki 61. Açlan rölöve ve antlar müdürlüklerinin saysndaki 62. Olu$turulan Alan Yönetimi ve Ant Eser Kurulu birimlerinin says, bir önceki yla göre 63. Yararlanc says ve yllk dei$im 64. Kültürel varlklar ile ilgili koruma, restorasyon, müzecilik, arkeoloji, vb. alanlarda dei$imi yaplan yayn says ve bir önceki yla göre 65. Koruma kültürünün geli$tirilmesi ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi için verilen eitim programna dâhil olan kurum says ve bir önceki yla göre dei$im 66. Koruma kültürünün geli$tirilmesi ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi için verilen eitim programlarna katlan örencilerin says ve bir önceki yla göre dei$im 67. Eitim atölyeleri kurulan müze says ve toplam müze saysna eitim verilen katlmc says ve bir önceki yla göre katlmclarn memnuniyet 68. Koruma bilincini geli$tirmeye yönelik yaplan tantm filmlerinin says ve yaynlanma süresi ve bir önceki yla göre dei$im 69. Koruma bilincini geli$tirmeye yönelik yaplan yar$ma ve katlmc says, datlan ödül miktar ve bunlarn bir önceki yla göre dei$im 70. Faaliyete geçirilen yeni sergi mekânlarnn saysndaki 71. Uzmanlk alanna göre istihdam edilen personel saysndaki 72. Yurt içi ve yurt d$nda düzenlenen konser/ festival/ sergi/ fuar/ kongre/ seminer/ panel/ konferans/ bilimsel toplant, vb. türü ve saysndaki 73. Sergilenen eser türü ve saysndaki 74. Festivallerde/$enliklerde görevlendirilen sanatç/sanat kurumu saysndaki 75. Periyodik konser saysndaki 76. Sanat kurumlar tarafndan gerçekle$tirilen yurtiçi etkinlik saysndaki 77. Sanat kurumlar tarafndan gerçekle$tirilen yurtd$ etkinlik saysndaki 78. l baznda etkinlik saysndaki 79. Bölgelere göre etkinlik saysndaki 80. Uluslararas Türk Sanatlar Kongresi Komite Toplants katlmc saysndaki 81. Etkinliklerin ulusal medyada yer alma saysndaki 82. Anla$ma ve dier uluslararas belge saysndaki 83. Ülkemizde düzenlenen uluslararas etkinlik saysndaki dei$im (Toplant/Faaliyet/Eitim Program/Organizasyon, vb.), 84. Yurt d$nda katlm salanan eitim program saysndaki dei$im (Seminer, çal$tay, kurs, sempozyum, vb.), 85. Düzenlenen uluslararas eitim programlarnn birim maliyetindeki 86. Uluslararas eitim programlarna katlan ki$i saysndaki

10 87. kili veya çok tarafl ili$kiler çerçevesinde i$birliinde bulunulan ülke ve kurulu$ saysndaki 88. Üyesi bulunulan uluslararas kurulu$ saysndaki 89. Üye olunan uluslararas kurulu$ saysndaki 90. kili veya çok tarafl ili$kiler çerçevesinde ülkemize veya ülkemizden gerçekle$tirilen resmi ziyaret saysndaki 91. Uluslararas kurum ve kurulu$larla gerçekle$tirilen ortak proje saysndaki 92. Uluslararas kurum ve kurulu$larla gerçekle$tirilen proje saysndaki 93. Avrupa Birlii ve dier uluslararas fonlara sunulan, kabul edilen ve uygulanan proje says ile kullanlan fon miktarndaki 94. Ulusal ve uluslararas düzeyde katlm salanan a saysndaki 95. Ulusal ve uluslararas düzeyde olu$turulan a saysndaki 96. Kültür ve turizm alannda mali ve teknik i$birlii salanan ulusal ve uluslararas aktörlerin saysndaki S.A.3. HEDEF 2. Dünyadaki kültür ve sanat geli$melerini yakndan takip etmek, sanat alanndaki yaratcl desteklemek. Sorumlu Birimler: GSGM, THSGM, AEGM, DABKDB, BHM S.A.3. H.2. STRATEJLER 1. Ulusal ve uluslararas kültür ve sanat alanndaki kurum ve kurulu$larla i$birliinin güçlendirilmesi, 2. Kültür hizmeti üreten özel giri$imcilerle i$birliinin salanmas, 3. Kültür ve sanat alanndaki uluslararas geli$melerin yerinde izlenmesi, olu$turulan deerlendirme raporlarnn kamuoyu ile payla$lmas, 4. Yerel yönetimlerle i$birliinin güçlendirilmesi, 5. Ödüllerin ve desteklerin özendirici olmasnn salanmas, 6. Ülkemiz sanatçlarnn uluslararas etkinliklerde desteklenmesi, 7. Sanatsal etkinliklerin yaygnla$trlmas için daha geni$ kitlelere ula$trlmasnn salanmas, 8. Uluslararas kültür ve sanat etkinliklerine katlm salanmas, 9. Sanatn ve sanatçnn desteklenmesi, 10. Güzel sanatlar alannda düzenlenen yar$malarn daha cazip hale getirilerek uluslararas katlmn salanmas, 11. Uluslararas kültürel ve sanatsal etkinliklere katlmn salanarak, bu alanlardaki yenilikler hakknda kamuoyunun bilgilendirilmesi, S.A.3. H.2. PERFORMANS GÖSTERGELER 1. Yar$malarn türü ve saysndaki 2. Yar$malara katlan sanatç ve eser saysndaki 3. Ödül miktarnn yllk dei$im 4. Etkinlie ili$kin olarak bastrlan görsel materyal saysndaki 5. Satn alnan plastik sanat eseri türü ve saysndaki 6. Projesine maddi destek verilen özel tiyatro saysndaki 7. Yardm yaplan özel tiyatro saysndaki dei$im 8. Modernize edilen Resim ve Heykel Müzesi saysndaki

11 9. Altyap ve fizibilite raporu saysndaki 10. Modernizasyon çal$malar kapsamnda yenilenen ekipman türü ve saysndaki 11. Sanatçlara ve etkinliklere yaplan destek miktarndaki yllk dei$im 12. Konserlere katlan yabanc uyruklu $ef ve solist saysndaki 13. Eserleri icra edilen günümüz yerli/yabanc besteci saysndaki 14. Sergi açan sanatç saysndaki 15. Sergilenen eserlerin türü (resim, heykel, ebru, fotoraf, vb.), 16. Üretilen film ve vizyonda yer bulabilme saylarndaki 17. Yurt içi ve yurt d$nda gösterime giren film saysndaki dei$im ve gi$e ba$ars, 18. Yurt içi ve yurt d$nda alnan ödül saysndaki 19. Desteklenen Proje (senaryo, film, vb.) saysndaki 20. Ortak proje saysndaki 21. Gerçekle$tirilen proje saysndaki 22. Etkinliklerin ulusal medyada yer alma saysndaki 23. UNESCO Dünya Miras Listesi nde yer alan/önerilen alanlarn saysndaki 24. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi nde yer alan kültürel faaliyet saysndaki 25. Anla$ma ve dier uluslararas belge saysndaki 26. Ülkemizde düzenlenen uluslararas etkinlik saysndaki dei$im (Toplant/Faaliyet/Eitim Program/Organizasyon, vb.), 27. Yurt d$nda katlm salanan eitim program saysndaki dei$im (Seminer, çal$tay, kurs, sempozyum, vb.), 28. Düzenlenen uluslararas eitim programlarnn birim maliyeti, 29. Uluslararas eitim programlarna katlan ki$i saysndaki 30. kili veya çok tarafl ili$kiler çerçevesinde i$birliinde bulunulan ülke ve kurulu$ saysndaki 31. Üyesi bulunulan uluslararas kurulu$ saysndaki 32. Üye olunan uluslararas kurulu$ saysndaki 33. kili veya çok tarafl ili$kiler çerçevesinde ülkemize veya ülkemizden gerçekle$tirilen resmi ziyaret saysndaki S.A. 3. HEDEF 3. Yerel yönetimlerin yerel nitelikli kültür ile turizm hizmetlerinde etkin rol almas, kültür hizmetlerinde özel sektörün paynn arttrlmas salanacaktr Sorumlu Birimler: KVMGM, KYGM, YGM, GSGM, TGM, THSGM, AEGM, MK, S.A.3. H.3. STRATEJLER 1. Yerel yönetimlerle bilgi payla$m ve koordinasyon salanarak i$birliinin güçlendirilmesi, 2. Özel sektörün ülkemizin kültür, sanat ve tantmna katk salayan faaliyetlerinin te$vik edilmesi, bu alanlarda kendilerine idari ve teknik destek salanarak rehberlik yaplmas, 3. Kültür hizmeti üreten özel giri$imcilerle bilgi payla$m ve koordinasyon salanmas,

12 S.A.3. H.3. PERFORMANS GÖSTERGELER 1. Teknik yönden desteklenen etkinlik/proje says ve bir önceki yla göre dei$im 2. Mali yönden desteklenen proje says ve bir önceki yla göre dei$im 3. Desteklenen etkinlik ve/veya proje says/toplam ba$vuru 4. Desteklenen gerçek ve tüzel ki$i saysndaki 5. Desteklenen gerçek ve tüzel ki$ilere aktarlan ödenek miktarndaki 6. Te$vik edilen kültür yatrm ve giri$imlerinin says ve bir önceki yla göre 7. Te$vik edilen kültür yatrm ve giri$imlerinde salanan mali yardm ve bir önceki yla göre 8. Kültür Yatrm/Kültür Giri$imi Belgesi says ve bir önceki yla 9. Kültür kentlerinin olu$turulmasnda desteklenen proje says ve bir önceki yla göre 10. Sponsorluk yöntemiyle salanan mali kaynak miktar ve bir önceki yla göre dei$im 11. Sponsorluk, kurumsal sosyal sorumluluk ve kültür yatrm ve giri$imlerini te$vik konularnda kamuoyunun bilinçlendirilme çal$malarnda kullanlan materyal türü, says ve bir önceki yla göre dei$im 12. Sponsorluk, kurumsal sosyal sorumluluk ve kültür yatrm ve giri$imlerini te$vik konularnda kamuoyunun bilinçlendirilme çal$malar kapsamnda görsel ve yazl medyada, internette yaplan tantm, reklam, programlarn süresi ve bir önceki yla göre dei$im

13 STRATEJK AMAÇ 4 Uluslararas) standartlarda etkin bir fikri mülkiyet haklar) sisteminin olu/mas)n) sa#lamak. Sorumlu Birimler: THSGM, HM, KYGM, ABDTN S.A.4. HEDEF 1. Fikri mülkiyet haklarnn korunmas ve geli$tirilmesini salamak. Sorumlu Birimler: THSGM, HM, KYGM, ABDTN S.A.4. H.1. STRATEJLER 1. dari ve yasal mevzuatn yeniden düzenlenmesi, Avrupa Birlii mevzuatna uyum salanmas ve gerekli idari kapasitenin olu$turulmas, 2. Hak ihlalleri ile ilgili gerekli tedbirlerin alnmas, 3. Hak ihlallerine ili$kin (korsanlk, vb.) bilinçlendirme ve eitim çal$malarnn yaplmas (ilköretim müfredatnda ders olarak okutulmasnn salanmas), 4. Temsil ve i$birliinin arttrlmas, 5. Fikri ürünlerin üretiminin artmas, 6.Yaynclarn uluslararas standart numaralarnn kullanm konusunda bilinçlendirilmesi ve sisteme katklarnn salanmas, 7. lgili kamu/özel tüm kurum ve kurulu$larla temsil ve i$birliinin arttrlmas, 8. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde temsilci bulundurulmasnn salanmas, S.A.4. H. 1. PERFORMANS GÖSTERGELER 1. Avrupa Birlii müktesebatna uyum salayan kanun tasars çal$malarnn saysndaki 2. Avrupa Birliine uyum çerçevesinde hazrlanacak veya dei$tirilecek mevzuat saysndaki 3. Sonuçlandrlan mevzuat saysndaki 4. Etkin ve teknolojik geli$meleri kar$layan hukuki düzenlemelerin türü ve saysndaki 5. Special-301 Ticaretle Balantl Fikri Mülkiyet Haklar nceleme Raporu nun Öncelikli zleme ve zleme Listesi nin d$nda kalnmas, 6. Fikri mülkiyet haklarnn müfredatta yer almas amacyla Milli Eitim Bakanlyla gerçekle$tirilen protokol saysndaki 7. Ticari dola$ma çkan fikir eserlerinin saylarndaki 8. Denetimlerde ele geçirilen korsan materyal saysndaki 9. Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluklar Ara$trma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ve dier Avrupa Birlii eitim programlarna katlan personel saysndaki 10. Uluslararas standart numaralarn kullanan yaync saysndaki

14 STRATEJK AMAÇ 5 Bakanl)k kurumsal kapasitesinin artt)r)lmas)n) ve alt yap)s)n)n güçlenmesini sa#lamak ve Bakanl)k hizmetlerinde h)z, kalite ve etkinli#i artt)rmak Sorumlu Birimler: PDB, SGB, AEGM, TKB, DBB, HM, ABDTN, DPER BRMLER S.A.5. HEDEF 1. Bakanlk misyon ve vizyonunu gerçekle$tirmeye yönelik kurumsal yap güçlendirilerek çada$ ve etkin bir insan kaynaklar planlamas çerçevesinde personel motivasyonu ve verimlilii arttrlacaktr Sorumlu Birimler: PDB, SGB, AEGM, HM, TKB, DBB, DPER BRMLER S.A. 5. H.1. STRATEJLER 1. Bakanlk personelinin memnuniyetinin salanarak, verimlilik potansiyelinin arttrlmas, personelin yeti$tirilmesi ve eitilmesi konularnda ilgili birimlerle koordinasyonun salanmas, 2. Etkin hizmet içi eitim programlarnn uygulanmas, 3. Merkez ve ta$ra te$kilatnn ihtiyaçlarna uygun nitelikte personel istihdam edilmesi, 4. Uzmanla$maya dayal kurumsal kapasitenin arttrlmas, 5. Liyakata dayal yükselme sistemi ile personel istihdamnda istikrarn salanmas, 6. Liyakat, kariyer ve snflandrma ilkeleri çerçevesinde kurum kültürünün olu$turulmas, 7. Personele dei$ime ve geli$ime açk bir görev anlay$nn benimsetilmesi, 8. Personelin görevlerinin ve bu görevlere ili$kin yetki ve sorumluluklarnn tanmlanmas, 9.Genel bütçeden ayrlan payn hizmet gereklerine uygun düzeye yükseltilmesi, 10. Bakanln faaliyetlerini düzenleyen mevzuatn ve kurumsal yapnn gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi, 11. Bakanlk faaliyetlerinde dier ilgili kurum ve kurulu$larla ortak ara$trma ve çal$ma alanlarnn arttrlmas, 12. Personelin bilgisayar, yabanc dil, yüksek lisans, doktora gibi eitim programlarna katlmlarnn desteklenmesi, 13. Birimlerce yürütülen faaliyetler ile mali karar ve i$lemler için i$ ak$ süreçlerinin ve bu alanlara ili$kin düzenlemelerin hazrlanmas, güncellenmesi ve ilgili personelin eri$imine sunulmas, 14. ç kontrol sistemi standartlarna tam uyumu salayacak çal$malarn yaplmas, 15. Özlük haklarnn iyile$tirilmesi, 16. Tüm birimlerde insan gücü planlamasnn yaplarak ihtiyaç duyulan say ve nitelikte personel istihdamnn salanmas, 17. Personelin hizmet sunumunda bilgi ve ileti$im teknolojilerinden azami ölçüde yararlanmasn salayacak tedbirlerin alnmas, S.A. 5. H.1. PERFORMANS GÖSTERGELER 1. Temin edilecek kadro unvan, says ve kar$lanma 2. Açktan atanan personel saysndaki 3. Naklen atanan personel saysndaki

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STRATEJK PLANI (Taslak) (2010-2014) OCAK 2009 1 TARHÇE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), 4951 say Kanunun verdii yetkiye dayanlarak 25.12.1963 tarih ve 4-400

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü BilgiTeknolojileriDairesiBakanl BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI BLGLEMVEVERYÖNETMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmir Büyükehir Belediyesi merkez ve d müdürlükleri ile bal kurulularnilgilibirimleriyleibirliiyaparakbilgiilemsisteminikurmak,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 ANKARA, OCAK 2012 2011 YILI 01.01.2011 31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon...3 B- YETKİ,

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi).

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi). T.C. BABAKANLIK SERMAYE PYASASI KURULU SPK VE TÜRK SERMAYE PYASALARI Barbaros YALÇINER - SPK Bauzman" 15 Nisan 2010 MAL PYASALAR Mali Piyasalar MAL PYASALAR PARA PYASASI SERMAYE PYASASI BRNCL PYASA KNCL

Detaylı

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar GENEL AÇIKLAMALAR Belediyeler, Kanunlarn kendisine verdii yetki ve görevleri yerine getirmek için yapt faaliyetler sonucunda belge üretmektedir. Bu belgeler, Belediyelerin varlk sebebini ortaya koyan temel

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

Turizm Tesisleri Yönetmelii

Turizm Tesisleri Yönetmelii Turizm Tesisleri Yönetmelii Birinci Ksm - Balangç Hükümleri Amaç Madde 1 - Yönetmeliin amac, turizm yatrm ve iletmelerinin gelitirilmesi, günün artlarna uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatrm ve iletmelerinin

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazrlk Seviyeleri Seda YILMAZ ve eref SAIROLU Özet Bu çalmada, siber güvenlik konusunda uygulanmas önerilen evrensel kurallar, siber kaynaklarn risk analizi, tehdit

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 T.C. SAYITAY BAKANLII 06520 BALGAT / ANKARA Tlf: 295 30 00 Fx: 295 40 94 e-mail: sayistay@ sayistay.gov.tr

Detaylı

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur. ALLANZ YAAM VE EMEKLLK A.. ESAS SÖZLEMES MADDE 1:KURULU Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Detaylı

KK PP LL AA NN S a y f a 1 KK PP LL AA NN S a y f a 2 KK PP LL AA NN S a y f a 3 KK PP LL AA NN S a y f a 4 SUNU Öncelikle 2011-2014 yıllarını kapsayacak olan bu stratejik planımızın hazırlanmasında görev

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür.

Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu..3 Üst Yönetici Sunuşu 4 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 ANKARA, OCAK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI 01/01/2010 31/12/2010 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon...3 B-

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı