TÜRKÇE 4 DERS K TABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE 4 DERS K TABI"

Transkript

1 LKÖ RET M TÜRKÇE 4 DERS K TABI YAZARLAR brahim GÜLTEK N Ayten Zehra PEKDEM R DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...,2012

2 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI... : 4817 DERS K TAPLARI D Z S... : ?.Y Her hakk sakl d r ve Millî E itim Bakanl na aittir. Kitab n metin, soru ve flekilleri k smen de olsa hiçbir surette al n p yay mlanamaz. ED TÖR Prof. Dr. Hayati AKYOL PROGRAM GEL fit RME UZMANI Melek AY DUMLUPINAR D L UZMANI Sema BAfiAR ÖLÇME - DE ERLEND RME UZMANI Dr. Nurcan ATEfiOK DEVEC GÖRSEL TASARIM Ayla BUDAK Sevim YILMAZ Osman YILDIRIM hsan TÜRK REHBERL K UZMANI Banu ÖZDEM R ISBN Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 250 say l karar ile ders kitab olarak kabul edilmifl, Destek Hizmetleri Genel Müdürlü ünün gün ve 3398 say l yaz s ile üçüncü defa adet bas lm flt r.

3

4

5

6

7 B REY VE TOPLUM... 9 ALTIN Ö ÜTLER MAV IfiIK MAÇI B Z KAZANDIK BEN MLE YAfiIT DEDEM (SERBEST OKUMA METN ) KÜÇÜK L MON A ACI (SERBEST OKUMA METN ) ATATÜRK BEN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜN YÜKSEK NSANLIK DUYGUSU ATATÜRK KURTULUfi SAVAfiI NDA ATATÜRK VE ÇOCUKLAR (SERBEST OKUMA METN ) ATATÜRK (SERBEST OKUMA METN ) ÜRET M, TÜKET M VE VER ML L K KIfi HAZIRLIKLARI SABAH KONUfiAN EfiYALAR TARLADAN FABR KAYA PAMUK (SERBEST OKUMA METN ) ÇÖMLEK USTASI KAPLUMBA A (SERBEST OKUMA METN ) YEN L KLER VE GEL fimeler MUC T DEDEM N MÜTH fi CATLARI GEÇM fi ZAMAN M SAF RLER MEDYA ÇOCUKLARI SIRA SIRA BONCUKLARDAN M N M N B LG SAYARLARA (SERBEST OKUMA METN ) SORU BALONLARI (SERBEST OKUMA METN )

8 SA LIK VE ÇEVRE MUTLU PARK KARA TOPRAK DEDEMDEN Ö REND KLER M M DEM N DOSTUYUM (SERBEST OKUMA METN ) D fi ÇÜRÜKLER (SERBEST OKUMA METN ) GÜZEL ÜLKEM TÜRK YE MERAKLI GEZG N KAPLUMBA A R ZE DE MÜZE B R EFSANED R AMASYA ZEYT N N ÇOCU U ZEYT NYA I (SERBEST OKUMA METN ) SAFRANBOLU EVLER (SERBEST OKUMA METN ) DE ERLER M Z B R K TABIN H KÂYES ATATÜRK ÇOCUK OLMUfi ATASÖZLER M Z DÜNYA ÇOCUKLARINA (SERBEST OKUMA METN ) GÖZLÜK TAKAN YILDIZLAR (SERBEST OKUMA METN ) HAYAL GÜCÜ MASAL PER S OKULA G DEN ROBOT NEDEN RÜYA GÖRÜRÜZ? AÇSAM RÜZGÂRA (SERBEST OKUMA METN ) BEYAZ KIZIN KOLYES (SERBEST OKUMA METN ) KAYNAKÇA TÜRK DÜNYASI HAR TASI

9 1. ALTIN Ö ÜTLER MAV IfiIK MAÇI B Z KAZANDIK BEN MLE YAfiIT DEDEM (Serbest Okuma Metni) L MON A ACI (Serbest Okuma Metni) 9

10 ALTIN Ö ÜTLER Tatlı dil yılanı deli inden çıkarır. atasözünü iflitmiflsinizdir. Bu atasözünün ne anlatmak istedi ini bilmem hiç düflündünüz mü? Çok güzel konuflan kifli için de A zından bal akıyor. derler. flte bu akan bal, tatlı dilin balıdır, güler yüzdür. Çevremize flöyle bir bakalım. Günlük hayatımızda iki türlü insanla karflılaflırız. Birincisi, konuflmalarında ve davranıfllarında görgü kurallarına dikkat eder. Bu tür insanların yanında kendinizi rahat ve güvende hissedersiniz. Di eri ise kaba ve dikkatsizdir. Nerede nasıl konuflaca ını bilmez. Baflkalarını rahatsız ederim düflüncesi aklının ucundan bile geçmez. Bir de hayatımızı kolaylafltıran sihirli sözler vardır. fiimdi ben bu sözlerin neler oldu unu sorsam eminim hepiniz çok iyi bilirsiniz. Örnek mi istiyorsunuz? Durun söyleyeyim. Hokus pokus, Abra kadabra, Açıl susam, açıl!. Nasıl? Be endiniz de il mi?.. Bu sözlerin çizgi filmlerde ve masallarda bir anlamı olabilir. Açıl susam, açıl! deyince Ali Baba ve Kırk Haramilere bütün kapıların açıldı ını biliyoruz. Ama bizim sihirli sözlerimiz bunlar olmasa gerek. Haydi daha fazla sabrınızı tüketmeyelim de birkaç tanesini söyleyelim. Teflekkür ederim! Özür dilerim! Affedersiniz! Rica ederim! Lütfen! Bu kadar mı? Elbette de il. Di erlerini de siz düflünün. nanıyorum ki hepinizin söz da arcı ı bu güzel sözlerle doludur. Peki, bu sözleri ne zaman ve hangi durumlarda kullanırız? Birinden bir iyilik gördü ümüz zaman o kifliye yardımından dolayı teflekkür ederiz. stemeden yaptı ımız yanlıfl bir davranıfl ya da söyledi imiz hatalı bir söz için özür dileriz. Biri bize teflekkür etti i zaman da Önemli de il! ya da Rica ederim! diyerek karflılık veririz. Unutmayalım ki bu saygı sözleri birbirimize karflı sevgimizi ço altır. Teflekkür ederek teflekkür etmeyi, özür dileyerek de özür dilemeyi ö retiriz. Bu güzel sözleri, 10

11 yerinde ve zamanında kullanmayı önce ailemizden ve büyüklerimizden ö reniriz. Okulumuzda ise ö retmenlerimiz ö rendiklerimizin üstüne daha fazlasını katarlar. Ben bu sözlere altın sözler de diyorum. Altın, nasıl en de erli maden ise bu sözler de sözcüklerin altınıdır. Ancak sözü kıymetli yapan kendisi de il onu kullanan insandır. Söz de insanı kıymetlendirir. Büyük flairimiz Yunus Emre bakın ne güzel söylemifl: Sözü bilen kiflinin, Yüzünü a ede bir söz. Sözü piflirip diyenin, flini sa ede bir söz. Atalarımız da aklına her geleni söyleyeni stedi ini söyleyen, istemedi ini iflitir. atasözüyle uyarmıfllardır. Görgü sahibi insanlar, hem yerinde konuflurlar hem de konuflurken ses tonlarına dikkat ederler. Konuflmaları, dinleyeni rahatsız etmez. Ba ırmadan konuflurlar ve konuflmalarında emir verici bir ton bulunmaz. Özellikle olumsuz ve kırıcı anlam taflıyan Hayır olmaz!, Bana ne!, Sana ne!, Seni ilgilendirmez!, Asla! gibi ifadeleri kullanmaktan sakınırlar. Baflkaları ile iletiflimde acaba konuflmak kadar dinlemek de önemli de il mi? Elbette önemli. Dinlemeden anlamanın olmayaca ını bilmeyenimiz yoktur. Ne demifl atalarımız: Bin dinle, bir konufl., Söz gümüflse sükut altındır. Dinlemenin de kendine özgü kuralları vardır. Söz gelifli, bir arkadaflımızla konufluyoruz. Arkadaflımız bize bir fleyler anlatıyor. Onu nasıl dinleriz? Öncelikle konuflan arkadaflımızın yüzüne bakarız. Gözlerimizi etrafta dolafltırmayız ve baflka bir fleyle meflgul olmayız. Bu davranıfllarımız arkadaflımızın anlattıklarına önem verdi imizi gösterir. Bir di er güzel davranıfl da karflımızdaki konuflurken onun sözünü kesmeden sonuna kadar dinlemektir. Dinlemek mi daha zor yoksa konuflmak mı, diye sorsanız, size dinlemenin konuflmaktan daha zor oldu unu söylerim. Çünkü dinlemek sabır ister, çaba ister. fiunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Ö renme evinin girifl kapısının anahtarı dinlemedir. Dinleme ve konuflma bir elmanın iki yarısı gibidir. Birini di erinden ayrı göremeyiz ve biri olmayınca di eri hep yarım kalır. Önce dinleyelim sonra konuflalım. Ama yerinde konuflalım ve nerede olursak olalım görgü kurallarına uyalım. brahim GÜLTEK N 11

12 MAV IfiIK Sen bir çiçeksin Annen saksı Azıcık hastalansan Odalar yaslı. Sevincimiz, üzüntümüz Hepsi sana ba lı, Senden gelir gücümüz Do an güne karflı. Bizim çocuklu umuz Karanlık, paslı! Sen günefllerde yafla Altın saçlı! Gökten düflen mavi ıflık, Mavi ıflıklarda dünya. Evlerin yaflaması Sen olunca. Behçet NECAT G L 12

13 13

14 MAÇI B Z KAZANDIK Kazanmıflız, bilmiyordum. Biz erkenden uyuruz, ablam sabahçı, ben de sabahçıyım. Annem, babam da erkenden ifllerine giderler. Evimizde tek erken uyumayan babaannemdir. Gece geç saatlere dek oturur, televizyon izler, elindeki iki fliflle örgüler örer, be enmez, söker, bafltan örer. Soba söndükten sonra dizlerine küçük battaniyesini atar, gece yarılarına dek oturur. O gece yine erkenden uyumufltuk. Babaannemin çı lı ıyla uyandık: Kalkın zelzele oluyor, diye ba ırıyordu. Fırladık yataklarımızdan. Hayır, sallanma falan yoktu, ama arada bir apartman güm güm ötüyor, sallanır gibi oluyordu. Komflumuz Abdullah Beylerden yırtınır gibi bir ses geliyordu. Gooool, gool, gooool!.. 14

15 Ama her Gooool! sözcü üyle birlikte apartman sallanıyordu. Babam: Abdullah Bey sevincinden havaya zıplıyor, dedi. Aa, niye ki, diye babaannem sordu. Yabancı takıma gol atmıflız galiba, ondan. Aaa, delinin zoruna bak! Koskoca adam!.. Babam: Bu gece millî maç vardı da, dedi. Abdullah Amca çok iri bir adam. Yüz kilodan fazla. O, kendini böyle havaya kaldırıp yere atarken o lu Metin kim bilir nasıl gülmüfltür babasına. Abdullah Amca, sanırım befl dakika zıplamıfl olmalı, ama sesi hâlâ kesilmemiflti. Gool gool! diye ba ırıyordu. Babaannem: Niye acı acı ba ırıyor bu adam böyle? Canım aya ı kolu sıkıflmıfl falan olmasın, istersen bir kapıyı çalıp da bakalım, deyince; Yok canım, dedi babam, kesin gol için böyle ba ırıyordur. Biz, yine yataklarımıza do ru gidiyorduk ki bu kez gerçekten ben de zelzele sandım. Çünkü bütün apartmandan aynı ses geliyordu. Goool, goool, goool!.. Bizim fienli Apartmanı zangır zangır titriyordu. Demek ki altımızdaki Hüsam Amca, üstümüzdeki Nurettin Amca da zıplamaya bafllamıfllardı. Babaannnem: Ayol apartman yıkılacak; bunlar hiç uyuyanı, ifle gidecek olanı düflünmezler mi? Babam: Gol oldu anne, hiç düflünürler mi, dedi. 15

16 16 Biraz sonra sokaktan Daa dii daa dii daaa diii diye arabaların düdük sesleri gelmeye bafllayınca babaannem: Aaa, hiç de gecenin bu saatinde gelin geldi ini duymamıfltım, dedi. Hep birlikte balkona kofltuk. Bir numaralı dairede oturan Hamdi Amca yla iki numaralı dairede oturan Erdo an Amca, arabalarının kornalarını öttürüyorlardı. Babaannem buna da flafltı: Amanın, kocaman kocaman adamlar deli olmufllar, gecenin bu saatinde arabalarının içine oturmufllar, daa dii daa dii diye çocuklar gibi oyun oynuyorlar, dedi. Babam: Oyun oynamıyorlar anne, yabancı takımı yendik diye seviniyorlar, dedi. Vay baflıma gelenler!.. Soka ımız bir anda insanla doluverdi. Karflı apartmanda oturanlar, bizim apartmanda oturanlar, hepsi dıfları çıkmıfllardı. Babaannem: N oluyor bunlara Erol, diye babama sordu. Anne, dedim ya maç kazandık. Eee, kazandıksa n olacak? Seviniyorlar canım Bakkal Hulusi Amca taklalar atıyordu kaldırımın üstünde, evet evet taklalar atıyordu. O hiç konuflmayan, her zaman yere bakarak yürüyen Kemal Beyamca, öyle bir ba ırıyordu ki koca soka ın sesine yetiyordu sesi ama ne dedi i anlaflılmıyordu.

17 O da nesi Okan ın dedesi!.. flte babaannem çok flafltı ona: Bu adama kalp gelecek ayol, fluna biri engel olsa ya!.. dedi. Okan ın dedesi sanki arı sokmufl gibi soka ın bir bu baflına, bir öteki baflına kofluyordu. Tuttu unu kucaklayıp havaya kaldırmaya çalıflıyordu. Eh hiçbirimiz Cüneyt Amca nın akordeon çaldı ını bilmiyorduk. Babaannem: lk kez hem çalan hem oynayan akordeoncu gördüm, dedi. Soka ın bu baflından ellerinde yanmıfl mumlar taflıyan bir yı ın insan geldi. Ya soka ın öbür baflından, iflte oradan da borazanlı bir grup gelmeye baflladı. Borazanı çalan önce havaya atıyor, sonra yakalıyordu. Borazanı havaya attı ında belki otuz kırk kifli birden: Ya ya ya fla fla fla, bizim takım çok yafla, diye ba ırıyordu. Sekiz araba bu yandan girdi soka ımıza, on bir araba da öbür yandan girdi. Bizim apartmandakiler Erdo an Amca yla Hamdi Amca nın arabasının içine dolufltular. Arabanın pencerelerinden ellerini çıkarıp ba ırmaya baflladılar. Herkes ba ırıyordu Arabalar daaat daat diye ötüyordu. Müzik sesi her yanı inletiyordu. Köpekler korkudan sinmiflti. Kediler a açlara çıkmıfllardı. Bizim Sarman her zaman oldu u gibi korktu unda gitti i banyoya kaçmıfl, lavabonun altına saklanmıfltı. Kent, güm güm diye ötüyordu. Babam: Maçı kazanmasına kazandık da bir de kazanmanın mutlulu unu nasıl yaflayaca ımızı ö renebilseydik. Baflkalarını rahatsız etmeden sevinmek bu kadar zor olmasa gerek... dedi. O gece kutlamalar yüzünden sabaha dek uyuyamadık. Çünkü, Abdullah Amca sabaha dek oynadı. Erdo an Amca yla Kemal Beyamca da sabaha dek flak flak flak diye ellerini çırptılar Muzaffer ZGÜ (Düzenlenmifltir.) 17

18 BEN MLE YAfiIT DEDEM Benim dedem, nur dedem, Her gün bizde dur dedem. Sen gelince doluyor, çime huzur dedem. Ak dedem ak bafl dedem, Yüreci i kufl dedem, Kuca na gömülüp Uyumas hofl dedem. 18

19 Gül dedem, pamuk dedem, Gözleri yumuk dedem. Tafl bile güldürür, Her fleyi komik dedem. fieker dedem, bal dedem, Her gün bizde kal dedem. Senin tatl dillerin, En güzel masal dedem. At dedem, tafl t dedem, Rüzgâra eflit dedem. Difli dökülmüfl ama Benimle yafl t dedem. Yusuf DURSUN (Düzenlenmifltir.) 19

20 KÜÇÜK L MON A ACI Zengin bir ifl adamının bahçesinde, yan yana dikilen iki limon a acı vardı. Mayıs ayı sonlarında açan limon çiçekleri, bütün bahçenin havasını bir anda de ifltirir ve apartmanlara hapsedilmifl insanlara baharın geldi ini müjdelerdi. Ancak limon a açlarından biri, di erinden cılız ve flekilsizdi. Bu yüzden büyük a aç her fırsatta onu küçümser ve tepeden bakardı. Ev sahibi de küçük boylu limon a acından ümit kesmifl görünüyordu. Ona göre a aç, bu gidiflle kuruyup ölecekti. Bu yüzden de onu fazla sulamaz ve bakımını yapmayı pek istemezdi. 20

21 Günün birinde esen sert bir poyraz, karlı da ların yamaçlarındaki bir grup çiçek tohumunu ifl adamının bahçesine uçurdu. Fakat bahçenin her tarafı parsellenmifl, sadece limon a açlarının altında yer kalmıfltı. Bir an önce filizlenmek zorunda olan tohumlar, limon a açlarının yanına gelerek onların altında yeflermek için izin istedi. Büyük a aç, iyice kasılarak: Böyle bir fley asla mümkün olamaz, diye atıldı. Bizler kuru kalmayı pek sevmeyiz. E er dibimde ço alırsanız suyu emip beni kurutursunuz. Aslında büyük a acın çekindi i baflka bir fley daha vardı. Çiçekler rengârenk açtıklarında, limon a acının sarıya çalan beyaz çiçekleri sönük kalacak ve bahçe sahibinin gözündeki de eri azalabilecekti. Oysaki a acın, kendinden güzel olanlara hiç mi hiç tahammülü yoktu. Küçük a aç, uzun boylu arkadaflının tohumlara verdi i cevabı be enmemiflti. Tohumlar n serpilmek için bir yere ihtiyac vard ve onlara bu konuda yard mc olmak gerekiyordu. Bu yüzden, tohumlar n teklifini hiç düflünmeden kabul etti. Sizlerle birlikte olmak, bana mutluluk verir, dedi. Böylelikle yalnızlık da çekmeyiz. Büyük a aç bu iflten hofllanmamıfltı. Fakat küçük olanı: Paylaflmaktan kimseye zarar gelmez, diye tekrarlıyordu. Küçük limon a acın n altında filizlenen tohumlar, birkaç hafta içinde türlü renklerde çiçek açıp bütün bahçenin göz bebe i hâline geldi. Bu arada a aç, elinden geldi i kadar kendilerine yardımcı olmaya çalıflıyor ve çiçeklerin sevdi i yarı güneflli ortamı sa lamak için eski yapraklarını döküyordu. 21

22 22 Çiçekler, kısa bir süre sonra mis gibi kokular yaymaya baflladı. Bahçe sahibi, o ana kadar hiç duymadı ı bu kokunun nereden geldi ini arafltırdı ında, davetsiz misafirleri bularak hayrete düfltü. Adam ancak rüyalarında görebildi i bu çiçeklerin güzelli ini devam ettirebilmek için sabahları artık daha erken kalkıyor ve onları en kaliteli gübrelerle besleyip bol bol suluyordu. Küçük limon a acı, köklerinin en ince ayrıntılarına kadar ulaflan bu suları çiçeklerle birlikte içiyor ve büyük bir hızla serpilip büyüyordu. Çiçekleri sevgiyle kucaklayan a aç, ertesi bahara kalmadan o civarın en büyük a acı hâline geldi ve birbirinden güzel kelebeklerin ziyaret yeri oldu. Daha sonra da kendi çiçeklerini açarak bahçenin güzelli ine güzellik kattı. fiimdi küçük ve yalnız kalmıfl olan limon a acı ise komflusuna duydu u kıskançlıkla için için kuruyordu. Cüneyd SUAV (Düzenlenmifltir.)

23 2. BEN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜN YÜKSEK NSANLIK DUYGUSU ATATÜRK KURTULUfi SAVAfiI NDA ATATÜRK (Serbest Okuma Metni) ATATÜRK VE ÇOCUKLAR (Serbest Okuma Metni) 23

24 BEN MUSTAFA KEMAL Size hayat hikâyemi anlatmak istiyorum. En bafl ndan y l nda Selanik te do du umu hepiniz biliyorsunuz. Selanik, flimdiki modern Türkiye nin topraklar nda de il. Ama yak n... Selanik o zamanlar Osmanl topraklar içindeydi. Biliyorum, do du um ev flimdi bir müze. O evde babam Ali R za Efendi, annem Zübeyde Han m ve kardeflim Makbule ile güzel an lar m z geçmiflti. Unutmadan söyleyeyim o zamanlar yaln zca Mustafa yd m. Ben de sizler gibi çocuktum. Oyunlar oynad m, 24

25 küçük yaramazl klar yapt m, gezip dolaflt m, dersime çal flt m, okullarda okudum. Babam: O, büyük adam olacak, göreceksiniz! derdi. Okudu umu, askerî ve siyasi hayat n en yüksek yerlerine kadar ç kt m tüm dünya gördü. Ama ne yaz k ki babam göremedi. Çünkü o, ben yedi yafl mdayken öldü. Babam okumam çok istiyordu. Annem beni okutmak için her türlü zorlu a gö üs geriyordu. Ben de annemin bu emeklerini bofla ç karmad m. Askerî ortaokul, Askerî lise, Harp Okulu ve Harp Akademisine gittim. Daha çok çal flt m. Baflar dan baflar ya kofluyordum. Sonunda kurmay yüzbafl olmufltum. Ancak ülkemizin üstündeki kara bulutlar bir türlü da lm yordu. Arkadafllarla birlikte bu gidifle Dur!, demenin yollar n arad k. Hepimiz insanl k için en önemli fleyin, özgürlük ve ba ms zl k oldu unu biliyorduk. Bunun için ne gerekirse yapmal yd k. Tek güvencemiz Türk ulusu idi. Önce 19 May s 1919 da Samsun a giderek Kurtulufl Savafl n bafllatt m. Amasya, Erzurum ve Sivas ta toplant lar yaparak önemli kararlar ald k. 23 Nisan 1920 de Ankara da 25

26 Meclisi açmakla ifle bafllad k. Düzenli ordular oluflturduk. Ya istiklâl ya ölüm! diyerek çok çetin savafllar yapt k. Çok can verdik. Ancak düflman n tamam n yurdumuzdan ç karamam flt k. Son kez iyi plan yaparak bitirici darbeyi vurmal yd k. Bu amaçla ordu, millet el ele tutuflarak tutsakl a boyun e medik. Kurtulufl Savafl Türk milletinin zaferiyle sonuçland. TBMM oy birli iyle ald kararla bana mareflallik rütbesini ve Gazi ünvan n verdi. Bizi tutsak etmek isteyen devletler, bizimle antlaflma yapmak zorunda kald lar. Türkiye Cumhuriyeti yepyeni bir günefl gibi do mal yd! Öyle de oldu. 29 Ekim 1923 te Türk Devleti nin yönetim fleklinin Cumhuriyet oldu unu tüm dünyaya duyurdum. Meclis, oy birli i ile beni cumhurbaflkan seçti. Sevgili yavrular m, laiklik, yapt m z ve yapaca m z yeniliklerin temel tafl yd. Din, bir vicdan ifliydi. Devlet insanlar n vicdanlar na el atmamal yd. flte bu nedenle halifeli i kald r p laik düzene geçtik. E itim ve ö retimi Millî E itim Bakanl bünyesinde toplayarak medreseleri kald rd k. Modern dünyada ne varsa bizde de o olmal yd. Modern araçlarla tar m ve ticaret yapmal yd k. Ulusal kültürümüzü korumal ve gelifltirmeliydik. Ulusal sa l k, e itim ve savunma sistemimizi kurmal yd k. Mutluyum ki büyük Türk ulusu, bütün bu yenilikleri destekledi ve yan mda yer ald. 26 Atatürk ve Kurtulufl Savaflı Müzesi - Anıtkabir

27 Soyad yasas Türkiye Büyük Millet Meclisinden ç kt ktan sonra ATATÜRK soyad n ald m. Bu soyad n bana can mdan çok sevdi im büyük Türk ulusu verdi. Sevgili çocuklar, siz flimdi bu sat rlar okurken bütün bunlar yaflanm fl ve geçmifl olacak. Biz ve bizden önce yaflananlar n bilinmesi gerekir. Sizler tarihimizdeki olaylardan ders ç karmal s n z. Bu nedenle Türk Tarih Kurumunu kurduk. Bunlar yetmezdi: Türkçe düflünüp Türkçe yazmal yd k. Ülkesini yabanc lardan kurtarmas n bilen Türk ulusu, dilini de yabanc sözcüklerden kurtarmal yd. Bunun için Türk dilinin gelifltirilmesine ve edebiyata ayr ca önem verdik. Türk Dil Kurumunu kurduk. Ba ms zl m z ne kadar önemli ise dilimizin yabanc dillerin etkisinden kurtar lmas da o kadar önemlidir. Ya kad nlar m z! Ba ms zl m z n kazan lmas nda üzerlerine düflen görevi fazlas yla yapt lar. Ya mur demeyip, kar demeyip, s cak demeyip cepheye silah ve cephane tafl d lar. Bazen s rt nda bazen ka n ile... Erke iyle kad n yla bu vatan için çal flan insanlar m z n haklar da eflit olmal yd. Kad nlar, bugün her alanda e itim görüyor, istedi i iflte çal flabiliyor. Kendine verilen haklar en iyi flekilde kullan yor. Her alanda baflar l olan Türk kad n na her zaman güvendim ve önem verdim. Arkadafllar, dünyada esas olan bar flt r: Yurtta ve dünyada bar fl! Bar fl için gelecek her ça r ya koflunuz. Türk olman zla her zaman gurur duyunuz. Çal fl n z, övününüz ve gelece e güveniniz. Aydo an YAVAfiLI (Düzenlenmifltir.) 27

28 ATATÜRK ÜN YÜKSEK NSANLIK DUYGUSU çiflleri Bakanı fiükrü Kaya, Çanakkale bölgesini denetlemeye giderken Atatürk kendisine flöyle diyor: Çanakkale yi ziyaret etti in zaman aziz flehitlerimizi de ziyaret edeceksin. Bu görevi yapaca ına kuflkum yok. Yalnız nasıl bir nutuk söyleyeceksin! Ben söyleyeyim. Burada yatan aziz flehitlerimiz! Sizi, saygıyla anıyoruz, diyeceksin. Mehmetçik anıtının baflında dilinin bütün düzgünlü üyle konuflacaksın. Burada rahat ve huzur içinde yatınız, diyeceksin. Siz olmasaydınız, siz gö üslerinizi çelik kalelere siper etmeseydiniz bu bo az aflılır, stanbul alınır, vatan toprakları istilaya u rardı diyeceksin. Evet, böyle konuflaca ım! Hayır, hayır!... Sen böylenin üstünde, çok daha baflka konuflacaksın. Orada, Çanakkale de yalnız bizim flehitleri de il bu toprak üstünde kanlarını döken insanları da o kahraman savaflçıları da saygıyla anacaksın! Pafla m, ben bunu yapamam çünkü bu sözler ancak sizin söyleyebilece iniz yüksek sözlerdir. Söyleyeceksin! Çanakkale den dünyaya karflı böyle konuflacaksın. Senin böyle konuflman gerek! 28

29 Atatürk, o gece fiükrü Kaya ya bir not verir. Notta flu cümleler yazılıdır. Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada, bir dost vatan topra ındasınız. Gönül rahatlı ı içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını savafla gönderen analar! Gözyafllarını dindiriniz. Evlatlarınız, bizim ba rımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmufllardır. fiehitler Abidesi fiükrü Kaya, Atatürk ün yüksek insanlık duygularını anlatan bu sözlerini, Çanakkale de söyler ve Ankara ya döner. Me er, Mehmetçik anıtının baflında söylenen bu sözleri not eden birkaç yabancı gazeteci varmıfl. Onlar bu sözleri gazetelerine bildiriyorlar. Nutuk dünyaya yayılıyor ve aradan hafta geçmiyor, fiükrü Kaya ya telgraflar ya ıyor. Ta Avustralya, Yeni Zelanda dan günlerce sonra mektuplar geliyor. Gözleri yafllı analardan, kardefllerden, askerlerden fiükrü Kaya, bu konuflmasından dolayı kutlanıyor, alkıfllanıyor. Kemal ARIBURNU Mehmetçi e Sayg An t 29

30 ATATÜRK KURTULUfi SAVAfiI NDA Bir gemi yanafltı Samsun a sabaha karflı Selam durdu kayı ı, çaparı, takası Selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi bu geminin bacasından, bir duman Duman de ildi bu! Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan Demir de il! Sarılan anayurda Kemal Pafla nın kollarıydı. BU NE NANÇTI K GAZ PAfiA! ATININ TER KURUMADAN SÜRÜP G TT N YEN YEN SAVAfiLARIN PEfi NDE Bir selam gibi gitti Erzurum a, Bin selam gibi geldi Sivas a Erzurum dan. Da lar alçaldı yol vermeye, Temizlendi ılkımından karından. Analar bacılar yola döküldü, Cephane taflıdı arkasından, Irmaklar suyundan faydaland rd A açlar dallarından. Yer gök inledi bir yol daha Kurtulufl Savaflı ndan. BU NE NANÇTI K, KEMAL PAfiA ATININ TER KURUMADAN SÜRÜP GELD N YEN YEN SAVAfiLARIN PEfi NDE. 30

31 Sana borçluyuz ta derinden! Çünkü yurdumuzu sen kurtardın, Hasta, yorgun düflmüfltük, Yaralarımızı iyice sardın. Yi ittin, inanç doluydun, yapıcıydın, Sanatkârdın, denizler kadar engin; Kimsenin görmedi ini görürdü Sevgiyle bakan gözlerin. Dedin ki: Bu millet, bu büyük millet Yüzyıllar boyunca geri kalmıfl; Bu yurt, bu güzel yurt bizim yurdumuz Her yerinden yaralar almıfl. Dedin ki: Bir güzel savaflmalı Kurmak için yeniden; Bilgiyle, inançla, coflkunlukla Ö ün, çalıfl, güven! Devrimlerle yüceltti, çok yüceltti, Bu milleti temiz ellerin. Sana borçluyuz ta derinden En büyü ü Mustafa Kemallerin! Davullar zurnalar dövende Biz seni hatırlarız! Binip trene gezende Biz seni hatırlarız! Önce adını ö renir çocuklarımız! Eli kalem tutup yazanda. B NLER YAfiA, YURDUMUZA H ZMET BÜYÜK KEMAL PAfiA! ÖLÜMSÜZ NSAN! fianli ATATÜRK! Cahit KÜLEB (K salt lm flt r.) 31

32 ATATÜRK VE ÇOCUKLAR Yaflamı zaferlerle dolu bir insan Birçok savafl kazanmıfl bir komutan Tüm dünyayı etkileyen bir önder, lider Yenilikçi, ilerici bir düflünce adamı Halkına ba lı, yeniden do uflumuzu sa layan bir kahraman Baflö retmenimiz Ve daha sayamayaca ımız birçok özelliklere sahip, sözcüklerin anlatamayaca ı kadar de erli bir insan Elbette Atatürk ten söz ediyoruz. Sevgili Arkadafllar, Atatürk e göre çocuk, aydınlık demekti, Bugünün küçükleri, yarının büyükleriydi. Gelecek çocukların elindeydi. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti nin varlı ını sürdürecek ve gelifltirecek olan çocuklardı. Atatürk, Türk çocuklarına baflka hiçbir dünya ülkesindeki çocukların sahip olmadı ı bir arma an vermifltir. lk Meclisimizin açılıfl tarihi olan 23 Nisan 1920 tarihinden tam 4 yıl sonra çıkarılan yasa ile 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik Bayramı olarak ilan edilmifltir. 32

33 1929 yılından itibaren de Atatürk ün iste i ile bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya bafllanmıfltır. Türk çocukları, 23 Nisan ı tüm dünya çocukları ile paylaflmanın gururunu da yaflamaktadır. Atatürk, 1921 yılında kimsesiz çocukların barınabilece i Çocuk Esirgeme Kurumunun (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) açılması çalıflmalarına baflladı. Gönüllülerle kurdu u bu kurumun koruyuculu unu da yaptı. Daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu bir devlet kuruluflu olmufltur yılında Türk E itim Derne inin kurulmasını sa ladı. Atatürk, çocukları aydınlık, mutlu ve güvenli bir gelece e kavuflturmanın e itimle gerçeklefltirilebilece ini düflünüyordu. Ona göre e itimli insanlar aydınlı ı getirebilir ve Cumhuriyet i koruyabilirlerdi. Atatürk e itimle ilgili bir çok yenilik yaptı. E itim ve ö retimi birlefltirdi. Harf inkılabını gerçeklefltirdi. Güzel ülkemizi çocukların ve gençlerin ilerletece ine inanarak bizlere emanet etmifltin. Bizlere güvenmifltin. Bizler de senin güvenine lay k olmaya çal flacak, senin izinde yürümeye devam edece iz. Bir dergi yazısıdır. 33

34 ATATÜRK Nasıl söylerim öldü ünü, Atatürk üm karflımda. Yatmıfl uyumufl karlar üstüne, Kalpa ı baflında. Nasıl söylerim öldü ünü, Çenesine uzanmıfl eli. Atatürk üm çıkar Kocatepe ye Dalgın, düflünceli. Nasıl söylerim öldü ünü, Elinde beyaz tebeflir, Geçmifl tahta baflına, Atatürk üm ders verir. Nasıl söylerim öldü ünü, Baflında yeni flapkası. Yola çıkmıfl yürümüfl, Kalabalık arkası. Nasıl söylerim öldü ünü nasıl, Bir ıflık vurmufl yüzümüze. Atatürk üm bakıyor besbelli, Çekidüzen verelim üstümüze. lhan DEM RASLAN 34

35 3. KIfi HAZIRLIKLARI SABAH KONUfiAN EfiYALAR TARLADAN FABR KAYA PAMUK (Serbest Okuma Metni) ÇÖMLEK USTASI KAPLUMBA A (Serbest Okuma Metni) 35

36 KIfi HAZIRLIKLARI Çocuklu umuzda eflsiz ba bozumlarını yaflardık. Ekim ayı, kasabamızın en güzel aylarından biriydi. Bu ayda ne kıflın dondurucu so u u ne yazın kavurucu sıca ı vardır. Günefl parlak, gök açıktır. Rüzgârlar serin serin eser. Ya an ya murlar bahçeleri, ba ları, evleri ve sokakları yıkayan, tertemiz yapan tabii bir banyodur. Bu ayda, ba larda üzümler toplanır; pekmez, pestil, sucuk ve kesme gibi kıfl tatlıları yapılır; küplere doldurulur. Ba bozumu dolayısıyla di er bütün kıfl hazırlıkları da tamamlanır. Büyük kazanlarda kavurmalar piflirilir. Pastırma yapılır. Bulgur, yarma, dövme, niflasta, tarhana, un hazırlanır. Sebzeler kurutulur. plere dizili biberler, haftalarca pencerelerde günefle karflı konur. Turflu ve reçeller yapılır. 36

37 Kısacası, kasım ayı girince kıfl için gerekli her fley hazırlanmıfl olur. O vakitler yıl demek, kıfl demekti. Öbür mevsimler, geçim bakımından önemsenmezdi. Baharda süt, peynir, yumurta çıkar; çeflit çeflit kır bitkileri toplanırdı. Yaza do ru dut, kiraz, viflne gözükür; yazın da kavun, karpuz, her türlü yemifl ve sebze her yanı kaplardı. Hele üzüm çıktı mı, geçim daha da kolaylaflırdı. Kıflı da kurtaran o vakitler yazdı; yazdaki o bolluk, o bereket Yaz, hayatın ta kendisiydi. Kıfl ise âdeta ölüm kadar ciddiye alınırdı. Kıfla, sanki uzun bir yolculu a çık lacakm fl ya da çok uzaklara gidilecekmifl gibi hazırlanılırdı. Sanki kıfl gelince kapılar kapanacak; dıflarıyla, dıfl dünyayla tüm iliflkiler kesilecek zannedilir, hazırlıklar buna göre yapılırdı. Bu yüzden, kıfl da kendine mahsus bir renk kazanırdı. Sıcak sac sobaların kıpkırmızı kesildi i halı, minder ve yastıklarla dolu kıfl odalarında çok farklı bir hayat vardı. Sezai KARAKOÇ (Düzenlenmifltir.) 37

38 SABAH Sabah erken horoz öter, Sanki keskin sesiyle der: Kalk iflini yoluna koy, Kukuriku, kukuriku! Arı gezer çiçekleri, O da der ki: Kalma geri, Bak, kaldı mı gökte yıldız, Sabah oldu, vız, vız, vız, vız! Serçe öter ciyak ciyak, Daldan dala uçuflarak, nce sesle kesik kesik, Çalıfl diyor, ifl vaktidir, fline kofl, cik, cik, cik, cik! A ır çekiç vurur örse, Ah bunları tembel görse. Çekiç de der: Çalıflmadan Yaflanılmaz, dan, dan, dan, dan! Ali Ulvi ELÖVE 38

39 39

40 KONUfiAN EfiYALAR Bardaktan boflanırcasına ya mur ya ıyordu. Sokak araları, caddeler, küçük çukurlar, bahçeler, parklar ya mur sularıyla dolmufltu. Sokaklardan flarıl flarıl ya mur suları akıyordu. Hemen her çocuk gibi Emre de ya murun altında koflmak, oynamak, ıslanmak, biriken sulara ayaklarını flap flap vurmak istiyordu. Ancak annesi Islanıp üflütürsün, hasta olursun. diyerek dıfları çıkmasına izin vermemiflti. O da pencerenin önüne çıktı, pencereyi açtı Ya murda koflup oynayamıyordu ama en azından ya ıflını seyrediyordu. Ayrıca ya murun sesini duyuyordu. Ya murda ıslanmamak için koflturan insanlara da bir anlam veremiyordu do rusu. fiimdi onların yerinde olmayı ne kadar çok isterdi. Bir birikintiden di erine koflufltururdu. Ama flimdilik seyretmekle ve dinlemekle yetinmek zorundaydı. Neredeyse ya mur sesinden baflka ses duyulmuyordu. Biraz sonra ya mur bıçakla kesilir gibi kesildi. Sokaklardan sular akmaya devam ediyordu. Bir de çatılarda, a aç dallarında biriken sular tıp tıp diye hofl sesler çıkararak yere düflmeye bafllamıfltı. 40

41 Emre bir konuflma duydu. Etrafına baktı, kimseyi göremedi. Kula ını kabarttı, sesin nereden geldi ini anlamaya çalıfltı. Yine kimseyi göremedi. Ama konuflma devam ediyordu. Konuflulanları anlamak için daha dikkatli dinlemeye baflladı. Biri: Evet çok ya dık ama neye yarar? Bir kısmımız topra ın derinliklerinde depolanıyoruz, a açların kökleri bizden faydalanıyor. Bir kısmımız barajları doldurduk. nsanlar seviniyor barajlar doldu, bu sene su sıkıntısı çekmeyece iz diye. Konuflmalar devam ededursun Emre flaflkınlıktan küçük dilini yutmak üzereydi. Konuflanlar ya mur damlalarıydı. fiaflkınlı ı artarak dinlemeye devam etti. Bir ya mur damlası flu flekilde devam etti: nsanlar çeflmeyi açınca akan suyu bitmez tükenmez bir hazine zannediyorlar herhâlde. Akıttıkça akıtıyorlar. Bu kaynakların da bir gün tükenebilece ini hiç düflünmüyorlar, dedi. Bir di eri: Ne yapsınlar canım, susuz temizlik olmaz, mecburen bol bol kullanıyorlar, diye cevapladı. Hayır, dedi ilk konuflan. Mesela flu anda bizi dinleyen flirin çocuk Emre. Geçen gün difllerini fırçalıyordu. Bu sırada açtı ı çeflmeyi kapatmayı hiç düflünmedi. Hiçbir ifle yaramadan bofluna akıp giden su damlaları Bizi bofluna akıtma, ziyan etme Emre, hiçbir ifle yaramadan akıp gitmeyelim. diye haykırdılar ama seslerini duyuramadılar, dedi. Bu konuflmalar olurken Emre hayretten donakaldı. Ne düflünece ini flaflırmıfltı. Gerçekle 41

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYON ÜST KURULU. Medya Okuryazarl. fi R K TABI

RADYO VE TELEV ZYON ÜST KURULU. Medya Okuryazarl. fi R K TABI RADYO VE TELEV ZYON ÜST KURULU Medya Okuryazarl fi R K TABI lkö retim Ö renciler Aras nda Düzenlenen Medya Okuryazarl Konulu fiiir Yar flmas nda Ödül Alan Eserler ANKARA - 2008 Radyo ve Televizyon Üst

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli;

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi A n t a r k t i k a d a k i bilimsel araflt rma i s t a s y o n l a r n d a yaflayan bilim adamlar oldu unu d u y m u fl s u n u z d u r. Buzlarla kapl

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Halk Sinifi 1. (Halk Için Kurtulus dergisi egitim yazilari) haziran. yayincilik

Halk Sinifi 1. (Halk Için Kurtulus dergisi egitim yazilari) haziran. yayincilik Halk Sinifi 1 (Halk Için Kurtulus dergisi egitim yazilari) haziran yayincilik . haziran yayincilik Egitim Dizisi - 1 Halk Sinifi - 1 Birinci Basim Tarihi : 2003 Baski : Maya Matbaas i Tel : 501 22 99 HAZIRAN

Detaylı

fl ve Yönetim Serisi 2

fl ve Yönetim Serisi 2 bofl sayfa fl ve Yönetim Serisi 2 D KKAT VÜCUDUNUZ KONUfiUYOR fl ve Yönetim Serisi 2 ELMA YAYINEV Genel Yay n Yönetmeni : Gaye Dinçel Editör : Demet Uyar Düzelti : Hayriye Gül, Reyhan Tutumlu, Tu ba Y

Detaylı

Kars n Kurtuluflu ve An lar. Hem Kars ta Hem stanbul da Yaflamak. 60 Y l Önce 30 Ekim Kars n Kurtulufl Günü Farkl Etkinliklerle Kutlan yordu

Kars n Kurtuluflu ve An lar. Hem Kars ta Hem stanbul da Yaflamak. 60 Y l Önce 30 Ekim Kars n Kurtulufl Günü Farkl Etkinliklerle Kutlan yordu Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

kültür sanat yaflam nda aral k 2009

kültür sanat yaflam nda aral k 2009 kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2009/12 say 92 2.25 TL(KDV li) aral k 2009. 9 y l sonra 19 aral k ve kalemimizden dökülenler. absürd tiyatronun ustas : harold pinter. filipinler de devrimci mücadele

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

O kadar uzak... haziran 2008

O kadar uzak... haziran 2008 16 O kadar uzak.... HAZIRAN 2008 Foto raf: Sebahattin CAN KL G L fiak R CAN KL G L ARfi V haziran 2008 GER YE NE KALDI! binalar da insanlar gibi göçüp gidiyor... yerinde de il hiçbir fley... bu foto rafa

Detaylı

ÖN SÖZ. Yan tlayamad n z sorular ders ö retmenlerinize ve etüt ö retmenlerinize sorunuz.

ÖN SÖZ. Yan tlayamad n z sorular ders ö retmenlerinize ve etüt ö retmenlerinize sorunuz. ÖN SÖZ Sevgili Ö renciler, Dersanemizde iflledi iniz konular daha iyi kavrayabilmeniz için sizlere içinde her dersle ilgili konu özetleri ve sorular n bulundu u kitaplar haz rlad k. Üniteler bittikçe yeni

Detaylı

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 05 BAHAR 2008 Kale Kilit yılını kutluyor SADIK ÖZGÜR\ SUNUfi 55. kurulufl y l m z... Yar m as rdan daha önce bafllad m giriflimin bugün 55. y l n kutluyor

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du.

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. Sandman serisi, Y ld z Tozu, Amerikan Tanr lar, Bir K yamet Komedisi,

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m Say :08 Ocak 2006 04 mekan: Burgazada 06 portre: Tuna Kiremitçi 10 yaflam rehberi 12 ifl dünyas : Saruhan Tan 16 müzik: Okay Temiz 20 yaflam rehberi 22 damak tad : Remix II 26 röportaj: Agah Özgüç 28 sualt

Detaylı

kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li)

kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li) kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li) eylül 2008 tavır a y l k s a n a t d e r g i s i Merhaba Sahibi Tav r Yay nlar Org. Reklamc l k ad na Öznur Turan Genel Yay n Yönetmeni

Detaylı

Bülten - lkbahar 20117

Bülten - lkbahar 20117 itibar Bülten - lkbahar 20117 FAT H KURALKAN KAND LL KULÜBÜ KURUCULAR KURULU ÜYES LET fi M VE YAYIN KOM TES BAfiKANI Kandilli Kulübü nün De erli Dostlar ; Uzun bir aradan sonra yine sizlere seslenebiliyor,

Detaylı

fi R DENEME, ELEfiT R, ANI, GÜNLÜK

fi R DENEME, ELEfiT R, ANI, GÜNLÜK K AYLIK EDEB YAT DERG S EYLÜL-EK M 2006 ISSN: 1306-634X Sahibi ve Yaz iflleri Sorumlusu: A. Turgay Fiflekçi Kapak ve Sayfa Tasar m : Hakk M s rl o lu Yönetim Yeri: Neyzenbafl Halilcan sok. 42/7 Üsküdar

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol 9 Döneminin Osmanl toplumunu ve bas n n elefltiren ve Cevdet Kudret taraf ndan sadelefltirilen bu metin, Muallim dergisinin 11 inci cilt, 14 üncü say s nda yay mlanm flt r. 1867-1915 y llar aras nda yaflayan

Detaylı

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti. tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Md.: M. Caner Aras Genel Yay n Yönetmeni: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof.

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı