TÜRKÇE 4 DERS K TABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE 4 DERS K TABI"

Transkript

1 LKÖ RET M TÜRKÇE 4 DERS K TABI YAZARLAR brahim GÜLTEK N Ayten Zehra PEKDEM R DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...,2012

2 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI... : 4817 DERS K TAPLARI D Z S... : ?.Y Her hakk sakl d r ve Millî E itim Bakanl na aittir. Kitab n metin, soru ve flekilleri k smen de olsa hiçbir surette al n p yay mlanamaz. ED TÖR Prof. Dr. Hayati AKYOL PROGRAM GEL fit RME UZMANI Melek AY DUMLUPINAR D L UZMANI Sema BAfiAR ÖLÇME - DE ERLEND RME UZMANI Dr. Nurcan ATEfiOK DEVEC GÖRSEL TASARIM Ayla BUDAK Sevim YILMAZ Osman YILDIRIM hsan TÜRK REHBERL K UZMANI Banu ÖZDEM R ISBN Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 250 say l karar ile ders kitab olarak kabul edilmifl, Destek Hizmetleri Genel Müdürlü ünün gün ve 3398 say l yaz s ile üçüncü defa adet bas lm flt r.

3

4

5

6

7 B REY VE TOPLUM... 9 ALTIN Ö ÜTLER MAV IfiIK MAÇI B Z KAZANDIK BEN MLE YAfiIT DEDEM (SERBEST OKUMA METN ) KÜÇÜK L MON A ACI (SERBEST OKUMA METN ) ATATÜRK BEN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜN YÜKSEK NSANLIK DUYGUSU ATATÜRK KURTULUfi SAVAfiI NDA ATATÜRK VE ÇOCUKLAR (SERBEST OKUMA METN ) ATATÜRK (SERBEST OKUMA METN ) ÜRET M, TÜKET M VE VER ML L K KIfi HAZIRLIKLARI SABAH KONUfiAN EfiYALAR TARLADAN FABR KAYA PAMUK (SERBEST OKUMA METN ) ÇÖMLEK USTASI KAPLUMBA A (SERBEST OKUMA METN ) YEN L KLER VE GEL fimeler MUC T DEDEM N MÜTH fi CATLARI GEÇM fi ZAMAN M SAF RLER MEDYA ÇOCUKLARI SIRA SIRA BONCUKLARDAN M N M N B LG SAYARLARA (SERBEST OKUMA METN ) SORU BALONLARI (SERBEST OKUMA METN )

8 SA LIK VE ÇEVRE MUTLU PARK KARA TOPRAK DEDEMDEN Ö REND KLER M M DEM N DOSTUYUM (SERBEST OKUMA METN ) D fi ÇÜRÜKLER (SERBEST OKUMA METN ) GÜZEL ÜLKEM TÜRK YE MERAKLI GEZG N KAPLUMBA A R ZE DE MÜZE B R EFSANED R AMASYA ZEYT N N ÇOCU U ZEYT NYA I (SERBEST OKUMA METN ) SAFRANBOLU EVLER (SERBEST OKUMA METN ) DE ERLER M Z B R K TABIN H KÂYES ATATÜRK ÇOCUK OLMUfi ATASÖZLER M Z DÜNYA ÇOCUKLARINA (SERBEST OKUMA METN ) GÖZLÜK TAKAN YILDIZLAR (SERBEST OKUMA METN ) HAYAL GÜCÜ MASAL PER S OKULA G DEN ROBOT NEDEN RÜYA GÖRÜRÜZ? AÇSAM RÜZGÂRA (SERBEST OKUMA METN ) BEYAZ KIZIN KOLYES (SERBEST OKUMA METN ) KAYNAKÇA TÜRK DÜNYASI HAR TASI

9 1. ALTIN Ö ÜTLER MAV IfiIK MAÇI B Z KAZANDIK BEN MLE YAfiIT DEDEM (Serbest Okuma Metni) L MON A ACI (Serbest Okuma Metni) 9

10 ALTIN Ö ÜTLER Tatlı dil yılanı deli inden çıkarır. atasözünü iflitmiflsinizdir. Bu atasözünün ne anlatmak istedi ini bilmem hiç düflündünüz mü? Çok güzel konuflan kifli için de A zından bal akıyor. derler. flte bu akan bal, tatlı dilin balıdır, güler yüzdür. Çevremize flöyle bir bakalım. Günlük hayatımızda iki türlü insanla karflılaflırız. Birincisi, konuflmalarında ve davranıfllarında görgü kurallarına dikkat eder. Bu tür insanların yanında kendinizi rahat ve güvende hissedersiniz. Di eri ise kaba ve dikkatsizdir. Nerede nasıl konuflaca ını bilmez. Baflkalarını rahatsız ederim düflüncesi aklının ucundan bile geçmez. Bir de hayatımızı kolaylafltıran sihirli sözler vardır. fiimdi ben bu sözlerin neler oldu unu sorsam eminim hepiniz çok iyi bilirsiniz. Örnek mi istiyorsunuz? Durun söyleyeyim. Hokus pokus, Abra kadabra, Açıl susam, açıl!. Nasıl? Be endiniz de il mi?.. Bu sözlerin çizgi filmlerde ve masallarda bir anlamı olabilir. Açıl susam, açıl! deyince Ali Baba ve Kırk Haramilere bütün kapıların açıldı ını biliyoruz. Ama bizim sihirli sözlerimiz bunlar olmasa gerek. Haydi daha fazla sabrınızı tüketmeyelim de birkaç tanesini söyleyelim. Teflekkür ederim! Özür dilerim! Affedersiniz! Rica ederim! Lütfen! Bu kadar mı? Elbette de il. Di erlerini de siz düflünün. nanıyorum ki hepinizin söz da arcı ı bu güzel sözlerle doludur. Peki, bu sözleri ne zaman ve hangi durumlarda kullanırız? Birinden bir iyilik gördü ümüz zaman o kifliye yardımından dolayı teflekkür ederiz. stemeden yaptı ımız yanlıfl bir davranıfl ya da söyledi imiz hatalı bir söz için özür dileriz. Biri bize teflekkür etti i zaman da Önemli de il! ya da Rica ederim! diyerek karflılık veririz. Unutmayalım ki bu saygı sözleri birbirimize karflı sevgimizi ço altır. Teflekkür ederek teflekkür etmeyi, özür dileyerek de özür dilemeyi ö retiriz. Bu güzel sözleri, 10

11 yerinde ve zamanında kullanmayı önce ailemizden ve büyüklerimizden ö reniriz. Okulumuzda ise ö retmenlerimiz ö rendiklerimizin üstüne daha fazlasını katarlar. Ben bu sözlere altın sözler de diyorum. Altın, nasıl en de erli maden ise bu sözler de sözcüklerin altınıdır. Ancak sözü kıymetli yapan kendisi de il onu kullanan insandır. Söz de insanı kıymetlendirir. Büyük flairimiz Yunus Emre bakın ne güzel söylemifl: Sözü bilen kiflinin, Yüzünü a ede bir söz. Sözü piflirip diyenin, flini sa ede bir söz. Atalarımız da aklına her geleni söyleyeni stedi ini söyleyen, istemedi ini iflitir. atasözüyle uyarmıfllardır. Görgü sahibi insanlar, hem yerinde konuflurlar hem de konuflurken ses tonlarına dikkat ederler. Konuflmaları, dinleyeni rahatsız etmez. Ba ırmadan konuflurlar ve konuflmalarında emir verici bir ton bulunmaz. Özellikle olumsuz ve kırıcı anlam taflıyan Hayır olmaz!, Bana ne!, Sana ne!, Seni ilgilendirmez!, Asla! gibi ifadeleri kullanmaktan sakınırlar. Baflkaları ile iletiflimde acaba konuflmak kadar dinlemek de önemli de il mi? Elbette önemli. Dinlemeden anlamanın olmayaca ını bilmeyenimiz yoktur. Ne demifl atalarımız: Bin dinle, bir konufl., Söz gümüflse sükut altındır. Dinlemenin de kendine özgü kuralları vardır. Söz gelifli, bir arkadaflımızla konufluyoruz. Arkadaflımız bize bir fleyler anlatıyor. Onu nasıl dinleriz? Öncelikle konuflan arkadaflımızın yüzüne bakarız. Gözlerimizi etrafta dolafltırmayız ve baflka bir fleyle meflgul olmayız. Bu davranıfllarımız arkadaflımızın anlattıklarına önem verdi imizi gösterir. Bir di er güzel davranıfl da karflımızdaki konuflurken onun sözünü kesmeden sonuna kadar dinlemektir. Dinlemek mi daha zor yoksa konuflmak mı, diye sorsanız, size dinlemenin konuflmaktan daha zor oldu unu söylerim. Çünkü dinlemek sabır ister, çaba ister. fiunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Ö renme evinin girifl kapısının anahtarı dinlemedir. Dinleme ve konuflma bir elmanın iki yarısı gibidir. Birini di erinden ayrı göremeyiz ve biri olmayınca di eri hep yarım kalır. Önce dinleyelim sonra konuflalım. Ama yerinde konuflalım ve nerede olursak olalım görgü kurallarına uyalım. brahim GÜLTEK N 11

12 MAV IfiIK Sen bir çiçeksin Annen saksı Azıcık hastalansan Odalar yaslı. Sevincimiz, üzüntümüz Hepsi sana ba lı, Senden gelir gücümüz Do an güne karflı. Bizim çocuklu umuz Karanlık, paslı! Sen günefllerde yafla Altın saçlı! Gökten düflen mavi ıflık, Mavi ıflıklarda dünya. Evlerin yaflaması Sen olunca. Behçet NECAT G L 12

13 13

14 MAÇI B Z KAZANDIK Kazanmıflız, bilmiyordum. Biz erkenden uyuruz, ablam sabahçı, ben de sabahçıyım. Annem, babam da erkenden ifllerine giderler. Evimizde tek erken uyumayan babaannemdir. Gece geç saatlere dek oturur, televizyon izler, elindeki iki fliflle örgüler örer, be enmez, söker, bafltan örer. Soba söndükten sonra dizlerine küçük battaniyesini atar, gece yarılarına dek oturur. O gece yine erkenden uyumufltuk. Babaannemin çı lı ıyla uyandık: Kalkın zelzele oluyor, diye ba ırıyordu. Fırladık yataklarımızdan. Hayır, sallanma falan yoktu, ama arada bir apartman güm güm ötüyor, sallanır gibi oluyordu. Komflumuz Abdullah Beylerden yırtınır gibi bir ses geliyordu. Gooool, gool, gooool!.. 14

15 Ama her Gooool! sözcü üyle birlikte apartman sallanıyordu. Babam: Abdullah Bey sevincinden havaya zıplıyor, dedi. Aa, niye ki, diye babaannem sordu. Yabancı takıma gol atmıflız galiba, ondan. Aaa, delinin zoruna bak! Koskoca adam!.. Babam: Bu gece millî maç vardı da, dedi. Abdullah Amca çok iri bir adam. Yüz kilodan fazla. O, kendini böyle havaya kaldırıp yere atarken o lu Metin kim bilir nasıl gülmüfltür babasına. Abdullah Amca, sanırım befl dakika zıplamıfl olmalı, ama sesi hâlâ kesilmemiflti. Gool gool! diye ba ırıyordu. Babaannem: Niye acı acı ba ırıyor bu adam böyle? Canım aya ı kolu sıkıflmıfl falan olmasın, istersen bir kapıyı çalıp da bakalım, deyince; Yok canım, dedi babam, kesin gol için böyle ba ırıyordur. Biz, yine yataklarımıza do ru gidiyorduk ki bu kez gerçekten ben de zelzele sandım. Çünkü bütün apartmandan aynı ses geliyordu. Goool, goool, goool!.. Bizim fienli Apartmanı zangır zangır titriyordu. Demek ki altımızdaki Hüsam Amca, üstümüzdeki Nurettin Amca da zıplamaya bafllamıfllardı. Babaannnem: Ayol apartman yıkılacak; bunlar hiç uyuyanı, ifle gidecek olanı düflünmezler mi? Babam: Gol oldu anne, hiç düflünürler mi, dedi. 15

16 16 Biraz sonra sokaktan Daa dii daa dii daaa diii diye arabaların düdük sesleri gelmeye bafllayınca babaannem: Aaa, hiç de gecenin bu saatinde gelin geldi ini duymamıfltım, dedi. Hep birlikte balkona kofltuk. Bir numaralı dairede oturan Hamdi Amca yla iki numaralı dairede oturan Erdo an Amca, arabalarının kornalarını öttürüyorlardı. Babaannem buna da flafltı: Amanın, kocaman kocaman adamlar deli olmufllar, gecenin bu saatinde arabalarının içine oturmufllar, daa dii daa dii diye çocuklar gibi oyun oynuyorlar, dedi. Babam: Oyun oynamıyorlar anne, yabancı takımı yendik diye seviniyorlar, dedi. Vay baflıma gelenler!.. Soka ımız bir anda insanla doluverdi. Karflı apartmanda oturanlar, bizim apartmanda oturanlar, hepsi dıfları çıkmıfllardı. Babaannem: N oluyor bunlara Erol, diye babama sordu. Anne, dedim ya maç kazandık. Eee, kazandıksa n olacak? Seviniyorlar canım Bakkal Hulusi Amca taklalar atıyordu kaldırımın üstünde, evet evet taklalar atıyordu. O hiç konuflmayan, her zaman yere bakarak yürüyen Kemal Beyamca, öyle bir ba ırıyordu ki koca soka ın sesine yetiyordu sesi ama ne dedi i anlaflılmıyordu.

17 O da nesi Okan ın dedesi!.. flte babaannem çok flafltı ona: Bu adama kalp gelecek ayol, fluna biri engel olsa ya!.. dedi. Okan ın dedesi sanki arı sokmufl gibi soka ın bir bu baflına, bir öteki baflına kofluyordu. Tuttu unu kucaklayıp havaya kaldırmaya çalıflıyordu. Eh hiçbirimiz Cüneyt Amca nın akordeon çaldı ını bilmiyorduk. Babaannem: lk kez hem çalan hem oynayan akordeoncu gördüm, dedi. Soka ın bu baflından ellerinde yanmıfl mumlar taflıyan bir yı ın insan geldi. Ya soka ın öbür baflından, iflte oradan da borazanlı bir grup gelmeye baflladı. Borazanı çalan önce havaya atıyor, sonra yakalıyordu. Borazanı havaya attı ında belki otuz kırk kifli birden: Ya ya ya fla fla fla, bizim takım çok yafla, diye ba ırıyordu. Sekiz araba bu yandan girdi soka ımıza, on bir araba da öbür yandan girdi. Bizim apartmandakiler Erdo an Amca yla Hamdi Amca nın arabasının içine dolufltular. Arabanın pencerelerinden ellerini çıkarıp ba ırmaya baflladılar. Herkes ba ırıyordu Arabalar daaat daat diye ötüyordu. Müzik sesi her yanı inletiyordu. Köpekler korkudan sinmiflti. Kediler a açlara çıkmıfllardı. Bizim Sarman her zaman oldu u gibi korktu unda gitti i banyoya kaçmıfl, lavabonun altına saklanmıfltı. Kent, güm güm diye ötüyordu. Babam: Maçı kazanmasına kazandık da bir de kazanmanın mutlulu unu nasıl yaflayaca ımızı ö renebilseydik. Baflkalarını rahatsız etmeden sevinmek bu kadar zor olmasa gerek... dedi. O gece kutlamalar yüzünden sabaha dek uyuyamadık. Çünkü, Abdullah Amca sabaha dek oynadı. Erdo an Amca yla Kemal Beyamca da sabaha dek flak flak flak diye ellerini çırptılar Muzaffer ZGÜ (Düzenlenmifltir.) 17

18 BEN MLE YAfiIT DEDEM Benim dedem, nur dedem, Her gün bizde dur dedem. Sen gelince doluyor, çime huzur dedem. Ak dedem ak bafl dedem, Yüreci i kufl dedem, Kuca na gömülüp Uyumas hofl dedem. 18

19 Gül dedem, pamuk dedem, Gözleri yumuk dedem. Tafl bile güldürür, Her fleyi komik dedem. fieker dedem, bal dedem, Her gün bizde kal dedem. Senin tatl dillerin, En güzel masal dedem. At dedem, tafl t dedem, Rüzgâra eflit dedem. Difli dökülmüfl ama Benimle yafl t dedem. Yusuf DURSUN (Düzenlenmifltir.) 19

20 KÜÇÜK L MON A ACI Zengin bir ifl adamının bahçesinde, yan yana dikilen iki limon a acı vardı. Mayıs ayı sonlarında açan limon çiçekleri, bütün bahçenin havasını bir anda de ifltirir ve apartmanlara hapsedilmifl insanlara baharın geldi ini müjdelerdi. Ancak limon a açlarından biri, di erinden cılız ve flekilsizdi. Bu yüzden büyük a aç her fırsatta onu küçümser ve tepeden bakardı. Ev sahibi de küçük boylu limon a acından ümit kesmifl görünüyordu. Ona göre a aç, bu gidiflle kuruyup ölecekti. Bu yüzden de onu fazla sulamaz ve bakımını yapmayı pek istemezdi. 20

21 Günün birinde esen sert bir poyraz, karlı da ların yamaçlarındaki bir grup çiçek tohumunu ifl adamının bahçesine uçurdu. Fakat bahçenin her tarafı parsellenmifl, sadece limon a açlarının altında yer kalmıfltı. Bir an önce filizlenmek zorunda olan tohumlar, limon a açlarının yanına gelerek onların altında yeflermek için izin istedi. Büyük a aç, iyice kasılarak: Böyle bir fley asla mümkün olamaz, diye atıldı. Bizler kuru kalmayı pek sevmeyiz. E er dibimde ço alırsanız suyu emip beni kurutursunuz. Aslında büyük a acın çekindi i baflka bir fley daha vardı. Çiçekler rengârenk açtıklarında, limon a acının sarıya çalan beyaz çiçekleri sönük kalacak ve bahçe sahibinin gözündeki de eri azalabilecekti. Oysaki a acın, kendinden güzel olanlara hiç mi hiç tahammülü yoktu. Küçük a aç, uzun boylu arkadaflının tohumlara verdi i cevabı be enmemiflti. Tohumlar n serpilmek için bir yere ihtiyac vard ve onlara bu konuda yard mc olmak gerekiyordu. Bu yüzden, tohumlar n teklifini hiç düflünmeden kabul etti. Sizlerle birlikte olmak, bana mutluluk verir, dedi. Böylelikle yalnızlık da çekmeyiz. Büyük a aç bu iflten hofllanmamıfltı. Fakat küçük olanı: Paylaflmaktan kimseye zarar gelmez, diye tekrarlıyordu. Küçük limon a acın n altında filizlenen tohumlar, birkaç hafta içinde türlü renklerde çiçek açıp bütün bahçenin göz bebe i hâline geldi. Bu arada a aç, elinden geldi i kadar kendilerine yardımcı olmaya çalıflıyor ve çiçeklerin sevdi i yarı güneflli ortamı sa lamak için eski yapraklarını döküyordu. 21

22 22 Çiçekler, kısa bir süre sonra mis gibi kokular yaymaya baflladı. Bahçe sahibi, o ana kadar hiç duymadı ı bu kokunun nereden geldi ini arafltırdı ında, davetsiz misafirleri bularak hayrete düfltü. Adam ancak rüyalarında görebildi i bu çiçeklerin güzelli ini devam ettirebilmek için sabahları artık daha erken kalkıyor ve onları en kaliteli gübrelerle besleyip bol bol suluyordu. Küçük limon a acı, köklerinin en ince ayrıntılarına kadar ulaflan bu suları çiçeklerle birlikte içiyor ve büyük bir hızla serpilip büyüyordu. Çiçekleri sevgiyle kucaklayan a aç, ertesi bahara kalmadan o civarın en büyük a acı hâline geldi ve birbirinden güzel kelebeklerin ziyaret yeri oldu. Daha sonra da kendi çiçeklerini açarak bahçenin güzelli ine güzellik kattı. fiimdi küçük ve yalnız kalmıfl olan limon a acı ise komflusuna duydu u kıskançlıkla için için kuruyordu. Cüneyd SUAV (Düzenlenmifltir.)

23 2. BEN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜN YÜKSEK NSANLIK DUYGUSU ATATÜRK KURTULUfi SAVAfiI NDA ATATÜRK (Serbest Okuma Metni) ATATÜRK VE ÇOCUKLAR (Serbest Okuma Metni) 23

24 BEN MUSTAFA KEMAL Size hayat hikâyemi anlatmak istiyorum. En bafl ndan y l nda Selanik te do du umu hepiniz biliyorsunuz. Selanik, flimdiki modern Türkiye nin topraklar nda de il. Ama yak n... Selanik o zamanlar Osmanl topraklar içindeydi. Biliyorum, do du um ev flimdi bir müze. O evde babam Ali R za Efendi, annem Zübeyde Han m ve kardeflim Makbule ile güzel an lar m z geçmiflti. Unutmadan söyleyeyim o zamanlar yaln zca Mustafa yd m. Ben de sizler gibi çocuktum. Oyunlar oynad m, 24

25 küçük yaramazl klar yapt m, gezip dolaflt m, dersime çal flt m, okullarda okudum. Babam: O, büyük adam olacak, göreceksiniz! derdi. Okudu umu, askerî ve siyasi hayat n en yüksek yerlerine kadar ç kt m tüm dünya gördü. Ama ne yaz k ki babam göremedi. Çünkü o, ben yedi yafl mdayken öldü. Babam okumam çok istiyordu. Annem beni okutmak için her türlü zorlu a gö üs geriyordu. Ben de annemin bu emeklerini bofla ç karmad m. Askerî ortaokul, Askerî lise, Harp Okulu ve Harp Akademisine gittim. Daha çok çal flt m. Baflar dan baflar ya kofluyordum. Sonunda kurmay yüzbafl olmufltum. Ancak ülkemizin üstündeki kara bulutlar bir türlü da lm yordu. Arkadafllarla birlikte bu gidifle Dur!, demenin yollar n arad k. Hepimiz insanl k için en önemli fleyin, özgürlük ve ba ms zl k oldu unu biliyorduk. Bunun için ne gerekirse yapmal yd k. Tek güvencemiz Türk ulusu idi. Önce 19 May s 1919 da Samsun a giderek Kurtulufl Savafl n bafllatt m. Amasya, Erzurum ve Sivas ta toplant lar yaparak önemli kararlar ald k. 23 Nisan 1920 de Ankara da 25

26 Meclisi açmakla ifle bafllad k. Düzenli ordular oluflturduk. Ya istiklâl ya ölüm! diyerek çok çetin savafllar yapt k. Çok can verdik. Ancak düflman n tamam n yurdumuzdan ç karamam flt k. Son kez iyi plan yaparak bitirici darbeyi vurmal yd k. Bu amaçla ordu, millet el ele tutuflarak tutsakl a boyun e medik. Kurtulufl Savafl Türk milletinin zaferiyle sonuçland. TBMM oy birli iyle ald kararla bana mareflallik rütbesini ve Gazi ünvan n verdi. Bizi tutsak etmek isteyen devletler, bizimle antlaflma yapmak zorunda kald lar. Türkiye Cumhuriyeti yepyeni bir günefl gibi do mal yd! Öyle de oldu. 29 Ekim 1923 te Türk Devleti nin yönetim fleklinin Cumhuriyet oldu unu tüm dünyaya duyurdum. Meclis, oy birli i ile beni cumhurbaflkan seçti. Sevgili yavrular m, laiklik, yapt m z ve yapaca m z yeniliklerin temel tafl yd. Din, bir vicdan ifliydi. Devlet insanlar n vicdanlar na el atmamal yd. flte bu nedenle halifeli i kald r p laik düzene geçtik. E itim ve ö retimi Millî E itim Bakanl bünyesinde toplayarak medreseleri kald rd k. Modern dünyada ne varsa bizde de o olmal yd. Modern araçlarla tar m ve ticaret yapmal yd k. Ulusal kültürümüzü korumal ve gelifltirmeliydik. Ulusal sa l k, e itim ve savunma sistemimizi kurmal yd k. Mutluyum ki büyük Türk ulusu, bütün bu yenilikleri destekledi ve yan mda yer ald. 26 Atatürk ve Kurtulufl Savaflı Müzesi - Anıtkabir

27 Soyad yasas Türkiye Büyük Millet Meclisinden ç kt ktan sonra ATATÜRK soyad n ald m. Bu soyad n bana can mdan çok sevdi im büyük Türk ulusu verdi. Sevgili çocuklar, siz flimdi bu sat rlar okurken bütün bunlar yaflanm fl ve geçmifl olacak. Biz ve bizden önce yaflananlar n bilinmesi gerekir. Sizler tarihimizdeki olaylardan ders ç karmal s n z. Bu nedenle Türk Tarih Kurumunu kurduk. Bunlar yetmezdi: Türkçe düflünüp Türkçe yazmal yd k. Ülkesini yabanc lardan kurtarmas n bilen Türk ulusu, dilini de yabanc sözcüklerden kurtarmal yd. Bunun için Türk dilinin gelifltirilmesine ve edebiyata ayr ca önem verdik. Türk Dil Kurumunu kurduk. Ba ms zl m z ne kadar önemli ise dilimizin yabanc dillerin etkisinden kurtar lmas da o kadar önemlidir. Ya kad nlar m z! Ba ms zl m z n kazan lmas nda üzerlerine düflen görevi fazlas yla yapt lar. Ya mur demeyip, kar demeyip, s cak demeyip cepheye silah ve cephane tafl d lar. Bazen s rt nda bazen ka n ile... Erke iyle kad n yla bu vatan için çal flan insanlar m z n haklar da eflit olmal yd. Kad nlar, bugün her alanda e itim görüyor, istedi i iflte çal flabiliyor. Kendine verilen haklar en iyi flekilde kullan yor. Her alanda baflar l olan Türk kad n na her zaman güvendim ve önem verdim. Arkadafllar, dünyada esas olan bar flt r: Yurtta ve dünyada bar fl! Bar fl için gelecek her ça r ya koflunuz. Türk olman zla her zaman gurur duyunuz. Çal fl n z, övününüz ve gelece e güveniniz. Aydo an YAVAfiLI (Düzenlenmifltir.) 27

28 ATATÜRK ÜN YÜKSEK NSANLIK DUYGUSU çiflleri Bakanı fiükrü Kaya, Çanakkale bölgesini denetlemeye giderken Atatürk kendisine flöyle diyor: Çanakkale yi ziyaret etti in zaman aziz flehitlerimizi de ziyaret edeceksin. Bu görevi yapaca ına kuflkum yok. Yalnız nasıl bir nutuk söyleyeceksin! Ben söyleyeyim. Burada yatan aziz flehitlerimiz! Sizi, saygıyla anıyoruz, diyeceksin. Mehmetçik anıtının baflında dilinin bütün düzgünlü üyle konuflacaksın. Burada rahat ve huzur içinde yatınız, diyeceksin. Siz olmasaydınız, siz gö üslerinizi çelik kalelere siper etmeseydiniz bu bo az aflılır, stanbul alınır, vatan toprakları istilaya u rardı diyeceksin. Evet, böyle konuflaca ım! Hayır, hayır!... Sen böylenin üstünde, çok daha baflka konuflacaksın. Orada, Çanakkale de yalnız bizim flehitleri de il bu toprak üstünde kanlarını döken insanları da o kahraman savaflçıları da saygıyla anacaksın! Pafla m, ben bunu yapamam çünkü bu sözler ancak sizin söyleyebilece iniz yüksek sözlerdir. Söyleyeceksin! Çanakkale den dünyaya karflı böyle konuflacaksın. Senin böyle konuflman gerek! 28

29 Atatürk, o gece fiükrü Kaya ya bir not verir. Notta flu cümleler yazılıdır. Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada, bir dost vatan topra ındasınız. Gönül rahatlı ı içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını savafla gönderen analar! Gözyafllarını dindiriniz. Evlatlarınız, bizim ba rımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmufllardır. fiehitler Abidesi fiükrü Kaya, Atatürk ün yüksek insanlık duygularını anlatan bu sözlerini, Çanakkale de söyler ve Ankara ya döner. Me er, Mehmetçik anıtının baflında söylenen bu sözleri not eden birkaç yabancı gazeteci varmıfl. Onlar bu sözleri gazetelerine bildiriyorlar. Nutuk dünyaya yayılıyor ve aradan hafta geçmiyor, fiükrü Kaya ya telgraflar ya ıyor. Ta Avustralya, Yeni Zelanda dan günlerce sonra mektuplar geliyor. Gözleri yafllı analardan, kardefllerden, askerlerden fiükrü Kaya, bu konuflmasından dolayı kutlanıyor, alkıfllanıyor. Kemal ARIBURNU Mehmetçi e Sayg An t 29

30 ATATÜRK KURTULUfi SAVAfiI NDA Bir gemi yanafltı Samsun a sabaha karflı Selam durdu kayı ı, çaparı, takası Selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi bu geminin bacasından, bir duman Duman de ildi bu! Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan Demir de il! Sarılan anayurda Kemal Pafla nın kollarıydı. BU NE NANÇTI K GAZ PAfiA! ATININ TER KURUMADAN SÜRÜP G TT N YEN YEN SAVAfiLARIN PEfi NDE Bir selam gibi gitti Erzurum a, Bin selam gibi geldi Sivas a Erzurum dan. Da lar alçaldı yol vermeye, Temizlendi ılkımından karından. Analar bacılar yola döküldü, Cephane taflıdı arkasından, Irmaklar suyundan faydaland rd A açlar dallarından. Yer gök inledi bir yol daha Kurtulufl Savaflı ndan. BU NE NANÇTI K, KEMAL PAfiA ATININ TER KURUMADAN SÜRÜP GELD N YEN YEN SAVAfiLARIN PEfi NDE. 30

31 Sana borçluyuz ta derinden! Çünkü yurdumuzu sen kurtardın, Hasta, yorgun düflmüfltük, Yaralarımızı iyice sardın. Yi ittin, inanç doluydun, yapıcıydın, Sanatkârdın, denizler kadar engin; Kimsenin görmedi ini görürdü Sevgiyle bakan gözlerin. Dedin ki: Bu millet, bu büyük millet Yüzyıllar boyunca geri kalmıfl; Bu yurt, bu güzel yurt bizim yurdumuz Her yerinden yaralar almıfl. Dedin ki: Bir güzel savaflmalı Kurmak için yeniden; Bilgiyle, inançla, coflkunlukla Ö ün, çalıfl, güven! Devrimlerle yüceltti, çok yüceltti, Bu milleti temiz ellerin. Sana borçluyuz ta derinden En büyü ü Mustafa Kemallerin! Davullar zurnalar dövende Biz seni hatırlarız! Binip trene gezende Biz seni hatırlarız! Önce adını ö renir çocuklarımız! Eli kalem tutup yazanda. B NLER YAfiA, YURDUMUZA H ZMET BÜYÜK KEMAL PAfiA! ÖLÜMSÜZ NSAN! fianli ATATÜRK! Cahit KÜLEB (K salt lm flt r.) 31

32 ATATÜRK VE ÇOCUKLAR Yaflamı zaferlerle dolu bir insan Birçok savafl kazanmıfl bir komutan Tüm dünyayı etkileyen bir önder, lider Yenilikçi, ilerici bir düflünce adamı Halkına ba lı, yeniden do uflumuzu sa layan bir kahraman Baflö retmenimiz Ve daha sayamayaca ımız birçok özelliklere sahip, sözcüklerin anlatamayaca ı kadar de erli bir insan Elbette Atatürk ten söz ediyoruz. Sevgili Arkadafllar, Atatürk e göre çocuk, aydınlık demekti, Bugünün küçükleri, yarının büyükleriydi. Gelecek çocukların elindeydi. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti nin varlı ını sürdürecek ve gelifltirecek olan çocuklardı. Atatürk, Türk çocuklarına baflka hiçbir dünya ülkesindeki çocukların sahip olmadı ı bir arma an vermifltir. lk Meclisimizin açılıfl tarihi olan 23 Nisan 1920 tarihinden tam 4 yıl sonra çıkarılan yasa ile 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik Bayramı olarak ilan edilmifltir. 32

33 1929 yılından itibaren de Atatürk ün iste i ile bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya bafllanmıfltır. Türk çocukları, 23 Nisan ı tüm dünya çocukları ile paylaflmanın gururunu da yaflamaktadır. Atatürk, 1921 yılında kimsesiz çocukların barınabilece i Çocuk Esirgeme Kurumunun (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) açılması çalıflmalarına baflladı. Gönüllülerle kurdu u bu kurumun koruyuculu unu da yaptı. Daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu bir devlet kuruluflu olmufltur yılında Türk E itim Derne inin kurulmasını sa ladı. Atatürk, çocukları aydınlık, mutlu ve güvenli bir gelece e kavuflturmanın e itimle gerçeklefltirilebilece ini düflünüyordu. Ona göre e itimli insanlar aydınlı ı getirebilir ve Cumhuriyet i koruyabilirlerdi. Atatürk e itimle ilgili bir çok yenilik yaptı. E itim ve ö retimi birlefltirdi. Harf inkılabını gerçeklefltirdi. Güzel ülkemizi çocukların ve gençlerin ilerletece ine inanarak bizlere emanet etmifltin. Bizlere güvenmifltin. Bizler de senin güvenine lay k olmaya çal flacak, senin izinde yürümeye devam edece iz. Bir dergi yazısıdır. 33

34 ATATÜRK Nasıl söylerim öldü ünü, Atatürk üm karflımda. Yatmıfl uyumufl karlar üstüne, Kalpa ı baflında. Nasıl söylerim öldü ünü, Çenesine uzanmıfl eli. Atatürk üm çıkar Kocatepe ye Dalgın, düflünceli. Nasıl söylerim öldü ünü, Elinde beyaz tebeflir, Geçmifl tahta baflına, Atatürk üm ders verir. Nasıl söylerim öldü ünü, Baflında yeni flapkası. Yola çıkmıfl yürümüfl, Kalabalık arkası. Nasıl söylerim öldü ünü nasıl, Bir ıflık vurmufl yüzümüze. Atatürk üm bakıyor besbelli, Çekidüzen verelim üstümüze. lhan DEM RASLAN 34

35 3. KIfi HAZIRLIKLARI SABAH KONUfiAN EfiYALAR TARLADAN FABR KAYA PAMUK (Serbest Okuma Metni) ÇÖMLEK USTASI KAPLUMBA A (Serbest Okuma Metni) 35

36 KIfi HAZIRLIKLARI Çocuklu umuzda eflsiz ba bozumlarını yaflardık. Ekim ayı, kasabamızın en güzel aylarından biriydi. Bu ayda ne kıflın dondurucu so u u ne yazın kavurucu sıca ı vardır. Günefl parlak, gök açıktır. Rüzgârlar serin serin eser. Ya an ya murlar bahçeleri, ba ları, evleri ve sokakları yıkayan, tertemiz yapan tabii bir banyodur. Bu ayda, ba larda üzümler toplanır; pekmez, pestil, sucuk ve kesme gibi kıfl tatlıları yapılır; küplere doldurulur. Ba bozumu dolayısıyla di er bütün kıfl hazırlıkları da tamamlanır. Büyük kazanlarda kavurmalar piflirilir. Pastırma yapılır. Bulgur, yarma, dövme, niflasta, tarhana, un hazırlanır. Sebzeler kurutulur. plere dizili biberler, haftalarca pencerelerde günefle karflı konur. Turflu ve reçeller yapılır. 36

37 Kısacası, kasım ayı girince kıfl için gerekli her fley hazırlanmıfl olur. O vakitler yıl demek, kıfl demekti. Öbür mevsimler, geçim bakımından önemsenmezdi. Baharda süt, peynir, yumurta çıkar; çeflit çeflit kır bitkileri toplanırdı. Yaza do ru dut, kiraz, viflne gözükür; yazın da kavun, karpuz, her türlü yemifl ve sebze her yanı kaplardı. Hele üzüm çıktı mı, geçim daha da kolaylaflırdı. Kıflı da kurtaran o vakitler yazdı; yazdaki o bolluk, o bereket Yaz, hayatın ta kendisiydi. Kıfl ise âdeta ölüm kadar ciddiye alınırdı. Kıfla, sanki uzun bir yolculu a çık lacakm fl ya da çok uzaklara gidilecekmifl gibi hazırlanılırdı. Sanki kıfl gelince kapılar kapanacak; dıflarıyla, dıfl dünyayla tüm iliflkiler kesilecek zannedilir, hazırlıklar buna göre yapılırdı. Bu yüzden, kıfl da kendine mahsus bir renk kazanırdı. Sıcak sac sobaların kıpkırmızı kesildi i halı, minder ve yastıklarla dolu kıfl odalarında çok farklı bir hayat vardı. Sezai KARAKOÇ (Düzenlenmifltir.) 37

38 SABAH Sabah erken horoz öter, Sanki keskin sesiyle der: Kalk iflini yoluna koy, Kukuriku, kukuriku! Arı gezer çiçekleri, O da der ki: Kalma geri, Bak, kaldı mı gökte yıldız, Sabah oldu, vız, vız, vız, vız! Serçe öter ciyak ciyak, Daldan dala uçuflarak, nce sesle kesik kesik, Çalıfl diyor, ifl vaktidir, fline kofl, cik, cik, cik, cik! A ır çekiç vurur örse, Ah bunları tembel görse. Çekiç de der: Çalıflmadan Yaflanılmaz, dan, dan, dan, dan! Ali Ulvi ELÖVE 38

39 39

40 KONUfiAN EfiYALAR Bardaktan boflanırcasına ya mur ya ıyordu. Sokak araları, caddeler, küçük çukurlar, bahçeler, parklar ya mur sularıyla dolmufltu. Sokaklardan flarıl flarıl ya mur suları akıyordu. Hemen her çocuk gibi Emre de ya murun altında koflmak, oynamak, ıslanmak, biriken sulara ayaklarını flap flap vurmak istiyordu. Ancak annesi Islanıp üflütürsün, hasta olursun. diyerek dıfları çıkmasına izin vermemiflti. O da pencerenin önüne çıktı, pencereyi açtı Ya murda koflup oynayamıyordu ama en azından ya ıflını seyrediyordu. Ayrıca ya murun sesini duyuyordu. Ya murda ıslanmamak için koflturan insanlara da bir anlam veremiyordu do rusu. fiimdi onların yerinde olmayı ne kadar çok isterdi. Bir birikintiden di erine koflufltururdu. Ama flimdilik seyretmekle ve dinlemekle yetinmek zorundaydı. Neredeyse ya mur sesinden baflka ses duyulmuyordu. Biraz sonra ya mur bıçakla kesilir gibi kesildi. Sokaklardan sular akmaya devam ediyordu. Bir de çatılarda, a aç dallarında biriken sular tıp tıp diye hofl sesler çıkararak yere düflmeye bafllamıfltı. 40

41 Emre bir konuflma duydu. Etrafına baktı, kimseyi göremedi. Kula ını kabarttı, sesin nereden geldi ini anlamaya çalıfltı. Yine kimseyi göremedi. Ama konuflma devam ediyordu. Konuflulanları anlamak için daha dikkatli dinlemeye baflladı. Biri: Evet çok ya dık ama neye yarar? Bir kısmımız topra ın derinliklerinde depolanıyoruz, a açların kökleri bizden faydalanıyor. Bir kısmımız barajları doldurduk. nsanlar seviniyor barajlar doldu, bu sene su sıkıntısı çekmeyece iz diye. Konuflmalar devam ededursun Emre flaflkınlıktan küçük dilini yutmak üzereydi. Konuflanlar ya mur damlalarıydı. fiaflkınlı ı artarak dinlemeye devam etti. Bir ya mur damlası flu flekilde devam etti: nsanlar çeflmeyi açınca akan suyu bitmez tükenmez bir hazine zannediyorlar herhâlde. Akıttıkça akıtıyorlar. Bu kaynakların da bir gün tükenebilece ini hiç düflünmüyorlar, dedi. Bir di eri: Ne yapsınlar canım, susuz temizlik olmaz, mecburen bol bol kullanıyorlar, diye cevapladı. Hayır, dedi ilk konuflan. Mesela flu anda bizi dinleyen flirin çocuk Emre. Geçen gün difllerini fırçalıyordu. Bu sırada açtı ı çeflmeyi kapatmayı hiç düflünmedi. Hiçbir ifle yaramadan bofluna akıp giden su damlaları Bizi bofluna akıtma, ziyan etme Emre, hiçbir ifle yaramadan akıp gitmeyelim. diye haykırdılar ama seslerini duyuramadılar, dedi. Bu konuflmalar olurken Emre hayretten donakaldı. Ne düflünece ini flaflırmıfltı. Gerçekle 41

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM 1. S n f 1. K TAP YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI Bu yay n n her hakk sakl olup, tüm fikrî mülkiyet haklar Sebit E itim ve Bilgi

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

LKÖ RET M. B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK. Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI

LKÖ RET M. B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK. Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI LKÖ RET M B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK Ö RENC ÇALIfiMA K TABI YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI BEfi NC BASKI..., 2011 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI... : 4448 DERS K

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Uçun kufllar uçun zmir e do ru

Uçun kufllar uçun zmir e do ru Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Uçun kufllar uçun zmir e do ru Dokuz karga a ac n dallar na konmufl dinleniyorlard. Üç tanesi gözlerini kapam fl, uyuyordu. kisi gagalar n birbirine uzatm fl flakalafl

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI Nİsan AYI BÜLTENİ Sevgİ Kİlİmlerİmİz BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Dünya Kitap Günü (23 Nisan gününü içine alan hafta) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

Detaylı

Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık

Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık bakla bardak balkon ebe Ebru tebrik bebek Sibel Belma

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adı-Soyadı:... Önce kelimeleri tek

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir.

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Gemiyle bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? O zaman geminin üzerindeki çiçeklerden 2 tanesini yeşile, bir tanesini pembe renge boyamalısın. Geminin pencereleri açık mavi

Detaylı

L A SA A M. Ahmet Mercan

L A SA A M. Ahmet Mercan MAS L A SA A T L A N N A M LA Ahmet Mercan A L B A R A K A T Ü R K Ç O C U K YAY I N L A R I ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 29 ÇOCUK K TAPLARI: 15 Derleyen : Ahmet Mercan Resimleyen : smail Özen Editör : Ekrem

Detaylı

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA 1. HAFTA TARİH : 01 MART 2016 04 MART 2016 KONU : YEŞİLAY 1- Yeşilay nedir? Ne işe yara? Faaliyetleri nelerdir? Nefes akciğer yapalım. Vücudumuzu 2- Sigara ve alkolün zararlarını hep birlikte öğrenelim

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 1

HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 1 HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 0 alanına işaretleme yapmayınız. Okul Heyecanım 0. Ben mavi gözlü ve sarışınım. Tarık Mesut Zeki Yukarıdaki konuşma balonlarındaki sözü hangi öğrenci söylemiştir? A. Tarık B.

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

ISBN : 978-605-65564-3-2

ISBN : 978-605-65564-3-2 ISBN : 978-605-65564-3-2 1 Baba, Bal Arısı Gibi Olmak İstemiyorum ISBN : 978-605-65564-3-2 Ali Korkmaz samsun1964@hotmail.com Redaksiyon : Pelin GENÇ Dizgi/Baskı Kardeşler Ofset Matbaacılık Muzaffer Ceylandağ

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz.

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. MEVSİM İLKBAHAR İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde meydana gelen değişiklikleri öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde hayvanların yaşayışlarında meydana gelen değişiklikleri

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok benim kahraman dedem Kelimeleri zıt

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir?

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? 1. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK A TEMASI: OKUL HEYECANIM TEST-1 1. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? A) Okula gitmemiz

Detaylı

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT.

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. Seninle bu hafta yani 1 Ağustos 7 Ağustos arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılır. Cesur Yumak Nevşehir Japon Azerbaycan Ağrı Dağı Anıtkabir Cümleler her zaman büyük

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

DENEYLERLE BÜYÜYORUZ

DENEYLERLE BÜYÜYORUZ BU AY HANGİ KAVRAMLARI ÖĞRENECEĞİZ? Hızlı-Yavaş Ön-Arka Sağ- Sol BEYİN FIRTINASI YAPALIM Büyüdüğünde hangi mesleği seçeceksin ve nasıl bir yerde yaşayacaksın? Bir gemi olsaydın nerelere giderdin? Neler

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

1 Anne çocuğuna ne öğütlüyor?

1 Anne çocuğuna ne öğütlüyor? . Sınıfı Hatırlıyorum Türkçe Noktalama İşaretleri 1. Hafta Aşağıdaki şiiri iki defa okuyunuz. Verilen soruları cevaplandırınız. TEMİZ ÇOCUK Temiz çocuk hasta olmaz. Gönlü acı ile dolmaz. Hiçbir vakit benzi

Detaylı