XIX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XIX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY"

Transkript

1

2 XIX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY October 11-14, 2003 Atlantis Hotel & Pine Beach Hotel ANTALYA Programme

3 De erli meslektafllar m z, Ondokuzuncusunu düzenledi imiz Ulusal Kardiyoloji Kongresinin Türk Kardiyoloji Derne i nin k rk nc kurulufl y ldönümüne rastlamas n n sevincini yafl yoruz. Y l boyunca düzenlenen bilimsel etkinliklerin yan s ra Türk Kardiyoloji Derne i nin gerek ulusal gerekse uluslararas alanda tan t m için birçok etkinlik düzenlenmifltir. 40. y l m z dolay s yla Türk Kardiyoloji Derne i nin en önemli etkinli i olan ulusal kongremizde özel ve zengin bir program haz rlanm flt r. Bu y l kongremize her zamankinden daha fazla say da konuk konuflmac ve di er uluslar n dernek temsilcileri davet edilmifl, oturum say s artt r larak 7 paralel salona geçilmifltir. Dördüncü Türkçe Konuflan Ülkeler kongresinin paralel bir biçimde ulusal kongremiz ile birlikte Türk Kardiyoloji Derne i evsahipli inde yap lmas k rk nc y l etkinliklerinin önemli bir parças n oluflturmaktad r. Bunun yan nda k rk nc y l etkinlikleri çerçevesinde Avrupa Kardiyoloji Derne i nin bir e itim toplant s ve yak n iliflkilerimizin oldu u Polonya Kardiyoloji Derne i ile Derne imizin geleneksel Türk-Polonya Kardiyoloji ortak oturumu kongremiz program nda yer alm flt r. Yine gelenekselleflmifl olan leri Kardiyak Yaflam Deste i Kursunun 40. y l etkinliklerimizin aras nda yer almas program zenginlefltirmektedir. Bütün bu bilimsel zenginliklerle 40. y ldönümümüzü yaflayaca m z kongremizin unutulmaz bir etkinlik olmas n umuyoruz. Ekim ay nda Antalya da görüflmek dile iyle, Oktay ERGENE Bilim Kurulu Baflkan Türk Kardiyoloji Derne i Genel Sekreteri Ali OTO Türk Kardiyoloji Derne i Baflkan 2

4 TÜRK KARD YOLOJ DERNE YÖNET M KURULU fieref Baflkan : Remzi Özcan Önceki Baflkan : Altan Onat Baflkan : M. Ali Oto Baflkan Yard mc lar : Serdar Aksöyek Ali Ergin Genel Sekreter : Oktay Ergene Genel Sekreter Yard mc lar : Kâmil Adalet Lâle Tokgözo lu Muhasip : Tuna Tezel Veznedar : Vedat Aytekin Üyeler : Yelda Baflaran Hakan Kültürsay Mahmut fiahin KONGRE B L M KURULU PROGRAM KURULU Oktay Ergene, Baflkan Kâmil Adalet Vedat Aytekin Lâle Tokgözo lu Serdar Aksöyek PROGRAM DANIfiMA KURULU Saide Aytekin, Ekokardiyografi Çal fl. Gr. Bflk. Vedat Aytekin, Giriflimsel Kardiyoloji Çal fl. Gr. Bflk. Nefle Çam, Lipid Çal fl. Gr. Bflk. Nuray Enç, Kardiyoloji Hemflireli i ve Teknisyenlik Çal fl. Gr. Bflk. Çetin Erol, Hipertansiyon Çal fl. Gr. Bflk. Metin Gürsürer, Nükleer Kardiyoloji Çal fl. Gr. Bflk. Remzi Karao uz, Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji Çal fl. Gr. Bflk. Haldun Müderriso lu, Kapak Hastal klar Çal fl. Gr. Bflk. Metin Özenci, Kalp Yetersizli i Çal fl. Gr. Bflk. Ferhan Özmen, Koroner Kalp Hastal klar Çal fl. Gr. Bflk. GÜNÜN POSTER SEÇ M KURULU Ethem Kumbay (Baflkan) Belhan Akp nar Gülsen fiurdum Avc Ifl k Baflar Hilmi Çiftçi nci F ratl Tevfik Gürmen Abdurrahman O uzhan Ender Semiz U ur Kemal Tezcan Dilek Yeflilbursa Kemal Yeflilçimen 3

5 B LD R ÖZETLER DE ERLEND RME KURULU Adnan Abac Esmeray Acartürk Kâmil Adalet At f Akçevin Günefl Akgün Azem Ak ll Mustafa Ak n Mehmet Aksoy Serdar Aksöyek Necip Alp Arma an Altun Nadi Arslan Naz m Arslan Necmi Ata Enver Atalar Semra Atalay Sebahattin Ateflal Dursun At lgan Sinan Aydo du Ayd n Aytaç Saide Aytekin Vedat Aytekin Kudret Aytemir Emrullah Baflar Ifl k Baflar Yelda Baflaran Mustafa Kemal Batur Serdar Bayata Berkten Berkalp Ömer Beyaz t M. Salih Bilal Mehmet Bilge Ahmet Birand Bülent Boyac Tahsin Bozat Zehra Bu ra O uz Caymaz Jale Cordan Nail Ça lar Nuri Ça lar Nefle Çam Sengül Çehreli Alpay Çeliker Cengiz Çeliker Atiye Çengel Necmi De er Muzaffer De ertekin Füsun De irmencio lu Ergün Demiralp Metin Demircin Deniz Demirkan Murat Demirtafl Mustafa Demirtafl Erdem Diker rem Dinçer Mehmet Dinçtürk Aygün Dindar smet Dindar Barbaros Dokumac Nergiz Domaniç Oben Döven sa Durmaz Rasim Enar Serdar Ener Serap Erdine zzet Erdinler Cevdet Erdöl Oktay Ergene Ali Ergin Çetin Erol Murat Ersanl Fatih Sinan Ertafl Beyhan Eryonucu Faruk Erzengin Kani Gemici Hasan Gök Taner Gören Bülent Görenek Hasan Sadi Güleç Sümeyye Güllülü Nazmi Gültekin Kadir Gürkan Adalet Gürlek Tevfik Gürmen Deniz Güzelsoy Ersoy Ifl k Bar fl lerigelen Erdo an lkay Giray Kabakç Mehmet Kabukçu Sezer Karc er Hakan Karpuz Salih Fehmi Kat rc o lu Cihangir Kaymaz Ali R za Kazazo lu brahim Kelefl S rr Kes Bülent K l çç o lu Lâle Koldafl Baki Komsuo lu Emin Korkmaz fiule Korkmaz Ömer Kozan Deniz Kumbasar Ethem Kumbay Nuri Kurto lu Serdar Küçüko lu Hakan Kültürsay Turhan Kürüm Fehmi Mercano lu Mehmet Meriç Haflim Mutlu Haldun Müderriso lu stemi Nalbantgil Ahmet Narin Nas h Nazl Y lmaz Niflanc Tu rul Okay Ahmet Oktay Rana Olguntürk Altan Onat Ali Oto Remzi Önder Zeki Öngen Kenan Övünç Mustafa Özcan Kurtulufl Özdemir Ramazan Özdemir Ayfle Özder Metin Özenci Necla Özer Filiz Özerkan Bülent Özin Mehmet Özkan Hilmi Özkutlu Süheyla Özkutlu Azmi Özler Ferhan Özmen Önal Özsaruhan Funda Öztunç Muzaffer Öztürk Servet Öztürk Tufan Paker Serdar Payz n Seçkin Pehlivano lu rfan Sabah Olcay Sa kan Levent Salt k Oktay Sancaktar Vedat Sansoy Ender Semiz Osman Ak n Serdar nan Soydan Cahide Soydafl Ç nar Bingür Sönmez Mahmut fiahin Mustafa fian Ali fiaflmaz Hüseyin fienocak Günsel fiurdum Avc Talat Tavl U ur Tezcan Bilgin Timuralp Lâle Tokgözo lu Nizamettin Toprak Hasan Fehmi Töre Fikret Turan Durmufl Eralp Tutar Cengizhan Türko lu Cüneyt Türko lu Tezer Ulusoy Berrin Umman Sabahattin Umman Dilek Ural Ayhan Usal Cihangir Uyan Ahmet Ünal r Sinan Üner Mustafa Ünlü Ahmet Vural Bengi Yaymac Nuran Yaz c o lu Murat Yeflil Kemal Yeflilçimen Osman Yeflilda Ercüment Y lmaz Hüsniye Yüksel 4

6 Konuk Konuflmac lar Andrzej Cieslinski, Polonya Heidi Connolly, ABD Hasan Garan, ABD E. A. Jankowska, Polonya Przemyslaw Leszek, Polonya Carina Blomström-Lundqvist, sveç Thomas Lüscher, sviçre Arthur Moss, ABD Hakan Oral, ABD Fausto Pinto, Portekiz Philippe Poole-Wilson, ngiltere Shahriyar Sheikh, Pakistan Michal Tendera, Polonya Murat Tuzcu, ABD Panos E. Vardas, Yunanistan Douglas Vaughan, ABD David A. Wood, ngiltere 5

7 GENEL B LG LER Kamu yarar na çal flan Türk Kardiyoloji Derne i nce her y l düzenlenen Ulusal Kardiyoloji Kongre lerinin ondokuzuncusu Ekim 2003 tarihleri aras nda Atlantis Hotel ve Pine Beach Hotel / Antalya da düzenlenecektir. Aç l fl töreni 11 Ekim Cumartesi akflam saat 20:00 da yap lacakt r. Kat lma Ücretleri TKD üyelerine Di er hekimlere Asistan, efl ve hemflirelere TL TL TL Kay t ücreti fl Bankas F nd kzade flubesindeki say l Türk Kardiyoloji Derne i hesab na havale edilmelidir. Kay t ücreti karfl l nda özet kitab ile kongre çantas verilecek, bilimsel oturumlar izlenip sanayi sergisi gezilebilecektir. Kat l mc lar ve kay tl eflleri ayr ca, aç l fl kokteyli ile gala yeme ine davetlidirler. Konaklama Afla da yaz l otellerde konaklamak isteyen kongre kat l mc lar için özel indirimli ücretler üzerinde anlafl lm flt r. Konaklama paket fiyatlar na 4 gece oda kahvalt konaklama, 3 günlük ö le yeme i paketi, konaklan lan otelde ilk gün (10 Ekim) al nacak akflam yeme i ve kapan fl yeme i (13 Ekim) dahildir. Otel Ad Atlantis Hotel& Resort Pine Beach Resort Gloria Verde Resort Gloria Golf Resort Letoonia Golf Resort Merit Arcadia Resort Hotel Sillium Hotel Varuna Vista Hotel Club Varuna IC Antbel Resort Hotel Sirene Golf Hotel Tek Kiflilik Oda 355.-Euro 355.-Euro 500.-Euro 500.-Euro 520.-Euro 420.-Euro 420.-Euro 300.-Euro 320.-Euro 360.-Euro 480.-Euro ki Kiflilik Odada Kifli Bafl 255.-Euro 255.-Euro 340.-Euro 340.-Euro 380.-Euro 320.-Euro 320.-Euro 220.-Euro 240.-Euro 260.-Euro 340.-Euro 6

8 Bildiri Süresi Panelistler ve serbest bildiriler için ayr lan zaman programda bildirilmifltir. Konuflmac lar n ve oturum baflkanlar n n bu süreye titizlikle uymalar kongrenin baflar ile yönetilmesi aç s ndan çok önemlidir. Posterler Poster bildirileri, poster salonunda sergilenecek ve her poster yar m gün as l bulundurulacakt r. Programda belirtilen saatlerde oturum baflkanlar n n yönetti i poster tart flmalar poster alan içinde düzenlenmifltir. Poster Ödülü Bu y l dokuzuncu kez uygulanacak En yi Poster Ödülü, her gün as l bulunulacak posterler aras ndan Poster Seçim Kurulunca hem içerik, hem de göze en iyi hitap eden ve sunufl yönünden en iyisi olarak belirlenene verilecektir. Üç kongre gününün her birinde seçilen günün posteri sahibine hem Dernekçe belge verilecek, hem de özenle haz rlad poster için 250 milyon liral k destek sa lanacakt r. Bildiri Özet Kitapç Sözlü ve poster bildiri özetleri Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi nin özel ekinde yay nlanacakt r. Ayr ca CD ye bas lacakt r. Simültane Tercüme ngilizce olarak verilecek olan konferanslar efl zamanl olarak Türkçeye çevrilecektir. Sergiler laç ve t bbi malzeme firmalar nca düzenlenecek sergiler, kongre süresince saat 9:00-18:00 aras nda fuayelerde aç k olacakt r. Sa l k Bakanl ve S.S.K.Onay Kongreye kay tl hekimlere, geçmifl y llarda oldu u gibi, Sa l k Bakanl ve SSK kurulufllar ndaki görevlerinden izinli say labilmeleri imkan sa lanacakt r. Bu y l EBAC (European Board of Accreditiation Council) kredilendirilmesi için baflvuruda bulunulmufltur. Sosyal Etkinlikler 11 Ekim Cumartesi akflam Aç l fl Yeme i (Servier firmas nca desteklenmektedir) 13 Ekim Pazartesi akflam Gala Yeme i (Türk Kardiyoloji Derne ince düzenlenmektedir.) 7

9 KONGREY DESTEKLEYEN KURULUfiLAR Kongrenin baflar s na önemli katk da bulunan ilaç ve t bbi teçhizat sanayiinin seçkin temsilcilerine Türk Kardiyoloji Derne i teflekkür eder. Büyük destek sa layan kurulufllar; Servier Novartis Astra Zeneca Sanofi Synthelabo Sanofi-BMS.E.Ulagay Roche Aventis Solvay Eczac bafl laç GlaxoSmithKline Pfizer Abbott Sergi açarak kongreyi destekleyen kurulufllar; Abdi brahim Adilna Sanovel Ali Raif Bayer Biofarma Boehringer Ingelheim Boston Scientific Bristol Myers Squibb EMA Esaote Biomedical Fako Fournier GE Medikal lsan ltafl ncekaralar Merck Sharp & Dohme Mesitas Nobel Penta Petafl Philipps Santa Farma Solgar Vitamin Unilever 3M 8

10 11 Ekim 2003, Cumartesi SALON I ÇALIfiMA GRUPLARI VE ALT B R M TOPLANTILARI 07:30-08:15 Bas n zleme Alt Birimi JOINT SESSION OF THE POLISH AND TURKISH CARDIOLOGY SOCIETIES UPDATE ON HEART FAILURE 08:30-10:00 Chairpersons: Ali Oto (Türkiye), Andrej Cieslinksi (Poland) 08:30 Changes in gene expressions, pattern of neurohumoral and cytokine stimulation in heart failure secondary to volume overload Przemyslaw Leszek, Poland 08:50 Chronic heart failure-an immunological disorder EA Jankowaska, Poland 09:10 Diastolic heart failure-how important is it? Ahmet Oktay, Türkiye 09:30 Nonpharmacologic interventional approach to heart failure Hakan Kültürsay, Türkiye 09:50 Discussion 10:00-10:30 Ara TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY - EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY JOINT EDUCATIONAL SESSION ACUTE CORONARY SYNDROMES: FROM PATHOPHYSIOLOGY TO INTERVENTION 10:30-12:00 Chairpersons: Oktay Ergene (Türkiye), H. Boudoulas (Greece) 10:30 Inflammation, atherosclerosis and acute coronary syndromes from bench to bedside Thomas Lüscher, Switzerland 10:55 Antithrombotic theraphy in acute coronary syndromes Ali Oto, Türkiye 11:20 Invasive percutaneous coronary intervention in acute myocardial infarction Michal Tendera, Poland 11:45 Discussion 12:00-13:30 Ö le yeme i 9

11 11 Ekim 2003, Cumartesi SALON II ÇALIfiMA GRUPLARI VE ALT B R M TOPLANTILARI 07:30-08:15 Ö renci Burslar Alt Birimi M N KURS ATEROTROMBOT K HASTALI IN ÖNEML B R DURA I: NME 08:30-10:00 Oturum Baflkan : Ergün Demiralp 08:30 Kardiyovasküler serebrovasküler hastal k birlikteli i Taner Gören 08:50 Korunma Nefle Çam 09:10 Erken De erlendirme Kürflat Kutlu 09:30 Tedavi Zülküf Önal 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS STENT RESTENOZU :30-12:00 Oturum Baflkan : Cevdet Erdöl 10:30 Patogenez ve etkili faktörler Tevfik Gürmen 10:50 Koroner anjiyoplasti ve çeflitli ablasyon yöntemleri Kemal Yeflilçimen 11:10 Brakiterapinin yeri Emrullah Baflar 11:30 Stent içi stent uygulamas ve ilaç kapl stentler O uz Yavuzgil 11:50 Tart flma 12:00-13:30 Ö le yeme i 10

12 11 Ekim 2003, Cumartesi SALON III ÇALIfiMA GRUPLARI VE ALT B R M TOPLANTILARI 07:30-08:15 Türkçe Konuflan Ülkelerle liflkiler Alt Birimi M N KURS S STEM K HASTALIKLAR VE KALP 08:30-10:00 Oturum Baflkan : Nizamettin Toprak 08:30 Diabetes mellitus ve kalp Bekir S tk Cebeci 08:50 Tiroid hastal klar ve kalp fiükrü Çelik 09:10 Malign hastal klar ve kalp Hüseyin Y lmaz 09:30 Kollajen doku hastal klar ve kalp Murat Gençbay 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS H PERTANS YON DE ERLEND R LMES NDE KULLANILAN YÖNTEMLER 10:30-12:00 Oturum Baflkan : Necmi De er 10:30 Kan bas nc ölçüm cihazlar birbirinden farkl m? Mehmet Kabukçu 10:50 Ambulatuar kan bas nc izlemi gerekli mi? Ömer Akyürek 11:10 Efor testi ve ekokardiyografi ne zaman kullan lmal? Mehmet Bilge 11:30 Yeni belirleyicilere bak lmal m? Ender Semiz 11:50 Tart flma 12:00-13:30 Ö le yeme i 11

13 11 Ekim 2003, Cumartesi SALON IV ÇALIfiMA GRUPLARI VE ALT B R M TOPLANTILARI 07:30-08:15 Kamuoyunu Bilgilendirme Alt Birimi M N KURS ANT -TROMBOT K TEDAV LKELER 08:30-10:00 Oturum Baflkan : Özen Güven 08:30 Akut koroner sendromlar Sabahattin Umman 08:50 Diabetik hastalar Berkten Berkalp 09:10 Stabil koroner kalp hastal klar Lale Koldafl 09:30 Periferik arter hastal Serdar Bayata 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS PULMONER EMBOL 10:30-12:00 Oturum Baflkan : Gültaç Özbay 10:30 Etyopatojenez ve klinik Sinan Da delen 10:50 Ekokardiyografik tan Sümeyye Güllülü 11:10 Di er tan yöntemleri Gülflah Tayyareci 11:30 Tedavi yöntemleri Berrin Umman 11:50 Tart flma 12:00-13:30 Ö le yeme i 12

14 11 Ekim 2003, Cumartesi SALON V ÇALIfiMA GRUPLARI VE ALT B R M TOPLANTILARI 07:30-08:15 Tarih Kurulu Alt Birimi M N KURS NEFES DARLI ININ AC L SERV STE AYIRICI TANISI: YEN UFUKLAR 08:30-10:00 Oturum Baflkan : Servet Çetin 08:30 Klinik de erlendirme Zehra Bu ra 08:55 Görüntüleme yöntemleri Cemil Gürgün 09:20 Yeni biyokimyasal belirleyiciler Sengül Çehreli 09:45 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS PROTEZ KAPAKTA TROMBUS 10:30-12:00 Oturum Baflkan : Haldun Müderriso lu 10:30 S kl k ve Ay r c Tan Aylin Y ld r r 10:55 Medikal Tedavi Ali Ayd nlar 11:20 Cerrahi Yaklafl m Fehmi Kat rc o lu 11:45 Tart flma 12:00-13:30 Ö le yeme i 13

15 11 Ekim 2003, Cumartesi SALON VI M N KURS FARKLI AR TM LER, YEN YAKLAfiIMLAR 08:30-10:00 Oturum Baflkan : Ersoy Ifl k 08:30 Supraventriküler taflikardi mekanizmalar, ay r c tan ve tedavisi Kani Gemici 08:50 Polimorfik ventriküler taflikardi tan ve tedavisi Kadir Gürkan 09:10 Genifl QRS kompleksli taflikardi tan ve tedavisi Ömer Göktekin 09:30 Antiaritmik ilaçlar aras ndaki etkileflimler ve yan etkiler Kudret Aytemir 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS NTRA-AORT K BALON POMPASI VE HEMfi REL K BAKIMI 10:30-12:00 Oturum Baflkan : Meral Gün Alt ok 10:30 Endikasyonlar Ozan K nay 10:55 Komplikasyonlar Hatice Cengar 11:20 Hasta izleme kriterleri ve bak m Emine ncekara 11:45 Tart flma 12:00-13:30 Ö le yeme i 14

16 11 Ekim 2003, Cumartesi SALON VII M N KURS POSTOPERAT F R TM BOZUKLUKLARI 10:30-12:00 Oturum Baflkan : Tayyar Sar o lu 10:30 Kompleks atriyal cerrahi sonras geliflen disritmiler Aygün Dindar 10:50 Ventrikülotomi sonras geliflen disritmiler Mustafa Koray Lenk 11:10 Postoperatif disritmilerde ilaç tedavisi Funda Öztunç 11:30 Postoperatif disritmilerin giriflimsel tedavisi Alpay Çeliker 11:50 Tart flma 12:00-12:30 Ö le Yeme i 15

17 11 Ekim 2003, Cumartesi SALON I KARD YOVASKÜLER KORUNMA: SINIRIN ÖTES Novartis taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 13:30-15:00 Oturum Baflkan : Ali Oto 13:30 Miyokard infarktüsünden kalp yetersizli ine uzanan süreçte renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi Zeki Öngen 13:55 Sol ventrikül sistolik disfonksiyonunda ARB ler : Val-HeFT çal flmas n n düflündürdükleri Hakan Kültürsay 14:20 Kardiyovasküler korunmada ARB ler: Gelecek Murat Ersanl 14:45 Tart flma 15:00-15:30 Ara H PERL P DEM TEDAV S NE YEN YAKLAfiIMLAR: K M, NEREYE KADAR, NASIL TEDAV ETMEL Y Z? Novartis taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 15:30-17:00 Oturum Baflkan : Vedat Sansoy Evan Stein Vedat Sansoy Lale Tokgözo lu 17:00-17:30 Ara KALP YETERS ZL TEDAV S NDE YEN L KLER AstraZeneca taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 17:30-19:00 Oturum Baflkan : Nail Ça lar 17:30 K lavuzlarda kalp yetersizli i tedavisi Nail Ça lar 17:40 Kalp yetersizli inde ARB'ler Bar fl lerigelen 18:00 CHARM çal flmas sonuçlar Giray Kabakç 18:30 Sorular 16

18 11 Ekim 2003, Cumartesi SALON II COMET - KONJEKT F KALP YETERS ZL NDE GERÇEKLEfiT R LEN EN UZUN VE EN GEN fi ÇALIfiMANIN SONUÇLARI Roche taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 13:30-15:00 Oturum Baflkan : Çetin Erol 13:30 COMET - Konjektif kalp yetersizli inde gerçeklefltirilen en uzun ve en genifl çal flman n sonuçlar Konuflmac lar: Philippe A Poole-Wilson Christian Torp-Pedersen 15:00-15:30 Ara ACE NH B SYONU: KAN BASINCI KONTROLÜ VE ÖTES ULUSLARARASI EUROPA ÇALIfiMASI SONUÇLARI; Servier taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 15:30-17:00 Oturum Baflkan : Ali Oto 15:30 Aç l fl Ali Oto 15:35 Uluslararas EUROPA çal flmas n n gerekçesi Önal Özsaruhan 15:50 Uluslararas EUROPA çal flmas n n sonuçlar K. Karsh 16:15 Uluslararas EUROPA çal flmas n n perindopril aç s ndan önemi Ali Oto 16:40 Tart flma 16:50 Kapan fl 17:00-17:30 Ara XENDOS : OBEZ TE TEDAV S NDE YEN UFUKLAR Roche taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 17:30-19:00 Oturum Baflkan : Daha sonra bildirilecektir. 17:30 XENDOS : Obezite Tedavisinde Yeni Ufuklar Taner Damc 17

19 11 Ekim 2003, Cumartesi SALON III H PERTANS YON: NE B L YORUZ, NE B LM YORUZ? Sanofi Synthelabo taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 13:30-15:00 Oturum Baflkan : Kemalettin Büyüköztürk 13:30 Hipertansiyonlu hastada kardiovasküler korunma Bar fl lerigelen 13:45 Hipertansiyon ve diabetik hasta Nevres Koylan 14:00 Yüksek riskli hipertansiyonlu hastalarda renal korunma Mustafa Ar c 14:15 Hipertansiyon ve serebrovasküler sistem Ömer Kozan 14:30 Hipertansiyon: Ne biliyoruz, ne bilmiyoruz? Giray Kabakç 14:45 Tart flma 15:00-15:30 Ara KARD YOSEREBRAL FIRTINA Sanofi-BMS taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 15:30-17:00 Oturum Baflkan : Zeki Öngen 15:30 Kardiyovasküler risk devaml l Lale Tokgözo lu 15:55 Serobrovasküler ve kardiyovasküler hastal klarda benzerlikler ve farkl l klar Birsen nce 16:20 Akut koroner sendromda giriflim: CREDO çal flmas S. Steinhubl 16:45 Tart flma 17:00-17:30 Ara Pfizer taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 17:30-19:00 Oturum Baflkan : Daha sonra bildirilecektir. Program daha sonra bildirilecektir. 18

20 12 Ekim 2003, Pazar Salon I ÇALIfiMA GRUPLARI VE ALT B R M TOPLANTILARI 07:30-08:15 Giriflimsel Kardiyoloji Çal flma Grubu KONFERANS 08:30-10:00 Oturum Baflkan : Ali Oto 08:30 Responsibility of cardiovascular physicians in a world with limited resources Philippe Poole-Wilson 09:10 Saving lives with the implantable defibrillator Arthur Moss 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara KARD YOLOJ 2003: NELER DE fit? 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Faruk Erzengin, Yelda Baflaran 10:30 Restenoz la savaflta yenilikler Vedat Aytekin 10:50 Kalp yetersizli i tan ve tedavisinde geliflmeler Serdar Aksöyek 11:10 Anjiyogenez-miyogenez: Hayal mi, gerçek mi? Lâle Tokgözo lu 11:30 Aritmi tedavisinde geliflmeler Kâmil Adalet 11:50 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 19

21 12 Ekim 2003, Pazar Salon II ÇALIfiMA GRUPLARI VE ALT B R M TOPLANTILARI 07:30-08:15 Ekokardiyografi Çal flma Grubu HORMON REPLASMAN TEDAV S : KARD YOVASKÜLER HASTALIKTAN KORUNMADA YER VAR MI? 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Necati S rmac, Tuna Tezel 08:30 Gözlemsel çal flmalar n sonuçlar Günefl Akgün 08:55 Randomize kontrollü çal flmalardan neler ö rendik? Zeki Öngen 09: : Neredeyiz? Osman Ak n Serdar 09:45 Tart flma 10:00-10:30 Ara SPONTAN VEYA PERKÜTAN G R fi M SONRASI KORONER M KROEMBOL Koroner Kalp Hastal Çal flma Grubu Sempozyumu 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Ferhan Özmen, Necip Alp 10:30 Patolojik, anatomik bulgular ve patofizyoloji Enver Atalar 10:50 Akut koroner sendromlarda koroner mikroemboli smet Dindar 11:10 Koroner mikroembolide medikal yaklafl m Seçkin Pehlivano lu 11:30 Koroner mikroembolide giriflimsel yaklafl m Kenan Övünç 11:50 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 20

22 12 Ekim 2003, Pazar Salon III ÇALIfiMA GRUPLARI VE ALT B R M TOPLANTILARI 07:30-08:15 Koroner Kalp Hastal Çal flma Grubu OPENING SPEECHES / AÇILIfi KONUfiMALARI Turkish Speaking Countries Congress / Türkçe Konuflan Ülkeler Kongresi 08:15-08:30 Opening Speeches Ali Ergin/ Türkiye Mirsaid Mirrakhimov / Krgyzistan Ali Oto / Türkiye DIABETES MELLITUS AS A CARDIOVASCULAR DISEASE / KARD YOVASKÜLER HASTALIK OLARAK D ABETES MEL TUS Turkish Speaking Countries Congress / Türkçe Konuflan Ülkeler Kongresi 08:30-10:00 Oturum Baflkan : Altan Onat (Türkiye), Mirsaid Mirrakhimov (Kyrgyzstan) 08:30 Diabetes mellitus and atherothombosis / Diabet ve Aterotromboz Adil Bakshaliyev / Azerbaijan 08:50 Acute coronary syndrome in diabetes mellitus / Diabetes mellitusda akut koroner sendromlar Anis Alyavi / Uzbekistan 09:10 Percutaneous intervention in diabetes mellitus: Early and late results / Diabetes mellitusda perkütan koroner giriflimler: Erken ve geç sonuçlar fiule Karakelleoglu / Türkiye 09:30 Coronary by-pass surgery in diabetes mellitus / Diabetes mellitusda koroner bypass cerrahisi Ali Kutsal / Türkiye 10:00-10:30 Ara CARDIOVASCULAR PROBLEMS IN THE ELDERLY / YAfiLILARDA KARD YOVASKÜLER PROBLEMLER Turkish Speaking Countries Congress / Türkçe Konuflan Ülkeler Kongresi 10:30-12:00 Oturum Baflkan : Ravshanbek Kurbanov (Uzbekistan), Gulam Kazimov (Turkmenistan) 10:30 Pathology of vascular aging / Vasküler yafllanman n patolojisi rinatagieva / Turkmenistan 10:45 Acute coronary syndrome and treatment in the elderly / Yafll larda akut koroner sendrom ve tedavisi Vil Tumerbulatov/ Bashkortostan 11:00 Hypertension in the elderly / Yafll larda hipertansiyon Ravshanbek Kurbanov /Uzbekistan 11:15 Approach to the valvular disease in the elderly / Yafll larda kapak hastal klar na yaklafl m Esmeray Acartürk/ Türkiye 11:30 Heart failure and its treatment in the elderly / Yafll larda kalp yetersizli i ve tedavisi Negmatulloh Usmanov/ Tajikiistan 11:45 Questions and Answers / Sorular ve cevaplar 12:00-12:30 Ö le yeme i 21

23 12 Ekim 2003, Pazar Salon IV ÇALIfiMA GRUPLARI VE ALT B R M TOPLANTILARI 07:30-08:15 Kapak Hastal klar Çal flma Grubu KORONER ARTER HASTALI I 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Fikret Turan, Murat Gülbaran 08:30 Koroner arter hastal nda güncel tedavi yaklafl mlar n ne düzeyde gerçeklefltirebiliyoruz? SB 1 Müge Ild zl, Meral Kay kç o lu, O uz Yavuzgil, Can Hasdemir, Cemil Gürgün, Hakan Kültürsay ( zmir) 08:40 Aspirin tedavisi alt nda akut koroner sendrom geliflmesinde aspirin direncinin rolü SB 2 Gültekin Faik Hobiko lu, Tu rul Norgaz, Hüseyin Aksu, Mehmet Ertürk, Orhan Özer, Osman Bolca, Ahmet Narin ( stanbul) 08:50 Akut koroner sendromlarda vwf yüksekli i bir yüksek risk göstergesi mi? SB 3 Kenan ltümür, Aziz Karabulut, Zuhal Ar türk, Mahir Çiftçi, Levent Özdemir, Nizamettin Toprak (Diyarbak r) 09:00 Ortalama trombosit hacmi akut koroner sendromlu hastalarda stabil angina pektorisli hastalardan daha yüksektir SB 4 Gökhan Cihan, Mehmet Birhan Y lmaz, Yeflim Güray, Vedat Çald r, Ümit Güray, fienay Funda B y ko lu, Halil K sac k, fiule Korkmaz (Ankara) 09:10 ST yükselmesiz akut koroner sendromda artm fl ortalama trombosit hacmi infarktüsle iliflkilidir SB 5 Mehmet Birhan Y lmaz, Gökhan Cihan, Yeflim Güray, Vedat Çald r, Ümit Güray, fienay Funda B y ko lu, Halil K sac k, fiule Korkmaz (Ankara) 09:20 Koroner kollateral dolafl m ve serum adezyon molekülleri SB 6 Ümit Güray, A.R za Erbay, Yeflim Güray, M.Birhan Y lmaz, Ayça Boyac, Hatice fiaflmaz, fiule Korkmaz (Ankara) 09:30 Tart flma 10:00-10:30 Ara 22

24 KORONER ARTER HASTALI I: YAVAfi AKIM 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Ethem Kumbay, Ayhan Usal 10:30 Koroner yavafl ak ml hastalarda plazma endotelin-1 ve nitrik oksit seviyeleri ile ventriküler repolarizasyon parametreleri aras ndaki iliflki SB 7 Hasan Pekdemir, Ahmet Çamsar, Dilek Çiçek, M. Necdet Akkufl, H. Tuncay Parmaks z, Türkay Özcan, Oben Döven, V. Gökhan Cin (Mersin) 10:40 Yavafl koroner ak m örne i gösteren hastalarda artm fl plazma homosistein düzeyi SB 8 Hasan Turhan, Kubilay Senen, Ramazan Atak, Ayfle Saatçi, Ali R za Erbay, Ertan Yetkin, Hatice fiaflmaz, Sengul Cehreli (Ankara) 10:50 Yavafl koroner ak m ve inflamasyon iliflkisinin CRP düzeyleri ile de erlendirilmesi SB 9 Mustafa Yaz c, Emre Aksakal, Sabri Demircan, Mahmut fiahin, Olcay Sa kan (Samsun) 11:00 Koroner arter ektazisi olan hastalarda koroner ak m h z n n anjiyografik belirleyicileri SB 10 Feridun Koflar, Nusret Aç kgöz, Necip Ermifl, Nevzat Erdil, brahim fiahin, Sengül Çehreli (Malatya) 11:10 Koroner yavafl ak ml hastalarda koroner arterlerdeki diffüz intimal kal nlaflma SB 11 Hasan Pekdemir, Dilek Çiçek, Ahmet Çamsar, M. Necdet Akkufl, Eda Tokuçcu, Türkay Özcan, V. Gökhan Cin, Oben Döven (Mersin) 11:20 Lezyonlar n invazif fonksiyonel de erlendirilmesinde gri zonda bulunan lezyonlar n perkütanöz giriflimlerinin ertelenmesinin uzun dönem sonuçlar SB 12 Atila yisoy, Cem Barç n, Hürkan Kurflakl o lu, Sedat Köse, Mehmet Öztürk, Nadir Bar nd k, Naz m Arslan, Ersoy Ifl k, Ertan Demirtafl (Ankara) 11:30 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 23

25 12 Ekim 2003, Pazar Salon V ÇALIfiMA GRUPLARI VE ALT B R M TOPLANTILARI 07:30-08:15 E itim Alt Birimi KORONER ARTER HASTALI I: NON NVAZ F TANISAL YAKLAfiIMLAR 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Füsun De irmencio lu, Kemal Yeflilçimen 08:30 Yüksek riskli ST yükselmesiz akut koroner sendromlu olgular n belirlenmesinde 99mTc-MIBI gated SPECT in de eri SB 13 Eser Kaya, Yüksel Çavuflo lu, Emre Entok, Bülent Görenek, Alparslan Birdane, Gulmira Kudaiberdieva, Ömer Göktekin, Ahmet Ünal r, Necmi Ata, Erkan Vardereli, Bilgin Timuralp (Eskiflehir) 08:40 Anstabil ve stabil klinik tablo gösteren hastalardaki suçlu lezyonlarda pozitif veya negatif remodeling paternlerinin karfl laflt r lmas : ntravasküler ultrason çal flmas SB 14 Atila yisoy, Hürkan Kurflakl o lu, Cem Barç n, Sedat Köse, Nadir Bar nd k, Naz m Arslan, Hasan Fehmi Töre, Ersoy Ifl k, Ertan Demirtafl (Ankara) 08:50 Akut miyokard infarktüsü sonras erken dönemde canl miyokard n düflük doz dobutamin ve nitrat uygulamas yla kombine yap lan Tc99m-MIBI gated SPECT ile araflt r lmas SB 15 Yüksel Çavuflo lu, Emre Entok, Eser Kaya, Bülent Görenek, Ömer Göktekin, Alparslan Birdane, Gulmira Kudaiberdieva, Afflin Parspur, Necmi Ata, Ahmet Ünal r, Erkan Vardereli, Bilgin Timuralp (Eskiflehir) 09:00 Akut miyokard infarktüsü sonras atriyal fibrilasyon geliflimi ile miyokardiyal performans indeksi aras ndaki iliflki: doku Doppler çal flmas SB 16 Remzi Y lmaz, Merih Baykan, Cihan Örem, fiahin Kaplan, Mehmet Küçükosmano lu, fiükrü Çelik (fianl urfa) 09:10 Akut miyokard infarktüsü sonras atriyal fibrilasyon geliflimi riskinin pulsed dalga doku Doppler ekokardiyografi ile de erlendirilmesi SB 17 Remzi Y lmaz, Merih Baykan, Cihan Örem, Turan Erdo an, Hasan Kasap, fiükrü Çelik (fianl urfa) 09:20 Tart flma 10:00-10:30 Ara 24

26 KORONER ARTER HASTALI I: GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Necati S rmac, Mehmet Aksoy 10:30 Kalp yetersizli i hastalar nda plazma troponin-t düzeyinin Tc-99m DTPA sintigrafisi ile ölçülen renal fonksiyon parametreleri ile iliflkisi SB 18 Mehmet Aksoy, Nur Aksoy, Mehmet Tarakç o lu, Serdar Soydinç, Vedat Davuto lu, Serdar Türkmen, Emre Ça layan, Hakan Dinçkal, Zeki Çelen, lyas Akdemir (Gaziantep) 10:40 Koroner arter hastal ciddiyeti ve yayg nl ile karotis intima-media kal nl ve brakial arter endotel fonksiyonu aras ndaki iliflki SB 19 Gültekin Hobiko lu, Hüseyin Aksu, Tu rul Norgaz, Sinan fiahin, Ersin Özen, Orhan Özer, Meltem Ceylan, Ahmet Narin ( stanbul) 10:50 lk defa ön duvar miyokard infarktüsü geçiren hastalarda infarkttan sorumlu koroner arter aç kl ile taburculuk öncesi elektrokardiyografik paternler aras ndaki iliflki SB 20 Ramazan Atak, Mehmet leri, Kubilay fienen, Hasan Turhan, Ali R za Erbay, Erdal Duru (Ankara) 11:00 Elektron beam tomografide saptanan aort ve mitral anulus kalsifikasyonu ile koroner arter kalsifikasyonu ve koroner arter hastal iliflkisi SB 21 Gültekin Faik Hobiko lu, Savafl Tepe, Tu rul Norgaz, Hüseyin Aksu, Osman Bolca, Ahmet Narin ( stanbul) 11:10 Koroner bypass cerrahisi uygulanan diabetik ve non-diabetik hastalarda orta dönem anjiyografik sonuçlar n n karfl laflt r lmas SB 22 Hilmi Tokmako lu, Bora Farsak, Serdar Günayd n, Arzum Kale, Cem Yorganc o lu, Tevfik Tezcaner, Kaya Süzer, Yaman Zorlutuna, Can Özer (Ankara) 11:20 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 25

27 12 Ekim 2003, Pazar Salon VI ÇALIfiMA GRUPLARI VE ALT B R M TOPLANTILARI 07:30-08:15 Etik Alt Birimi KORONER ARTER HASTALI I: OBEZ TE, METABOL K SENDROM VE D ABETES MELL TUS 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Ahmet Ünal r, O uz Caymaz 08:30 Koroner arter hastal nda bozulmufl kollateral geliflimi ile obezite iliflkisi SB 23 Mehmet Birhan Y lmaz, fienay Funda B y ko lu,yeflim Güray, Ümit Güray, Hatice fiaflmaz, Halil K sac k, fiule Korkmaz (Ankara) 08:40 Yetiflkinlerimizde abdominal obezite ve obezite göstergeleri: açl k insülin, glukoz intolerans, inflamasyon ve koroner risk öngördürücüleri üzerine etkileri SB 24 Altan Onat, Hüseyin Uyarel, Vedat Sansoy, Köksal Ceyhan, Mehmet Yaz c, Bülent Uzunlar, Yüksel Do an, Sad k Toprak, Gülay Hergenç ( stanbul) 08:50 Diyabetik hastalarda anjiyoplasti sonras damar aç kl n n hemoglobin A1c ve mikroalbüminüri ile iliflkisi SB 25 fiahin Mürselov, Deniz Kumbasar, Özgür Yaflar Akbal, Üzeyir Rahimov, Ulvi Mirzayev, Dervifl Oral (Ankara) 09:00 Akut koroner sendromlarda bozulmufl glukoz tolerans ile metabolik sendromun s kl ve hastane içi kardiyak olaylar üzerine etkisi SB 26 Zekeriya Nurkalem, Zeynep Tartan, rfan fiahin, fiennur Ünal, Ertan Ökmen, Nefle Çam ( stanbul) 09:10 Faktör VII ve fibrinojen düzeyleri ile metabolik sendrom ve koroner kalp hastal iliflkisi SB 27 Mehmet Baltal, Tar k K z ltan, Semra Topçu, fienol Demircan, Tansel Erol, Alpay T. Sezgin, Bülent Özin, Mehmet Emin Korkmaz, Haldun Müderriso lu (Ankara) 09:20 Obez koroner arter hastalar nda kollateral geliflimine etki eden faktörler SB 28 Mehmet Birhan Y lmaz, Yeflim Güray, fienay Funda B y ko lu, Ümit Güray, Hatice fiaflmaz, Halil K sac k, fiule Korkmaz (Ankara) 09:30 Diabetik ve diabetik olmayan koroner arter hastalar nda akut egzersize sistemik nitrikoksit yan t SB 29 Alev Arat-Özkan, Ayflem Kaya, Huriye Balc, Erhan Babal k, Özge Köner, Zerrin Yi it ( stanbul) 09:40 Tart flma 10:00-10:30 Ara 26

XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY November 27-30, 2004 Topkap Palace - Kremlin Palace ANTALYA Programme De erli Meslektafllar m z,

Detaylı

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... 2 Türk Kardiyoloji Derne i Yönetim Kurulu... 3 Kongre Bilim Kurulu... 3 Kongre Program Dan şma Kurulu... 3 Günün Posteri Seçiciler

Detaylı

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan Önsöz Temel Kardiyoloji kitab bir y ldan fazla süren yo un bir u rafl sonucu yay nlanm flt r. Uzun süredir kendi dilimizde belirli aral klarla güncellenerek yeniden yay nlanan kapsaml bir kardiyoloji kitab

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY Yıl / Year 2011 Cilt / Volume 39 Supplementum 1 Ekim / October ISSN 1016-5169 eissn 1308-4488 Editör Editor Dr. Vedat Sansoy

Detaylı

33. ULUSAL KURULTAYI

33. ULUSAL KURULTAYI European Appointed TÜRK PLAST K REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH DERNE 33. ULUSAL KURULTAYI 14-18 Eylül 2011 Çeflme Sheraton Otel - zmir Program Kitab çindekiler Önsöz 2-3 TPRECD Kurullar 4-5 ESPRAS Yönetim

Detaylı

40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU

40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 31 Ocak 2010-15 Ocak 2012 TMMOB M MARLAR ODASI ZM R fiubes çindekiler Bölüm 1 M MARLAR ODASI KURUM Ç L fik LER Mimarlar Odas Örgütlü ü ile liflkiler 13 fiube Temsilcilikleri ve

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

Zengin bilimsel program doyurucu bir sosyal programla desteklenmifl ve oturum saatleri maksimum kat l m teflvik edecek flekilde düzenlenmifltir.

Zengin bilimsel program doyurucu bir sosyal programla desteklenmifl ve oturum saatleri maksimum kat l m teflvik edecek flekilde düzenlenmifltir. Say n Meslektafllar m, 2008 TSRM kongresini klasik kongre format nda biraz da olsa farkl laflt rmaya çal flt k. Temel bilgilerin yan s ra en son geliflmelerin, konular n uzmanlar taraf ndan sunuldu u TSRM

Detaylı

XII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2011, Belek, Antalya Sözel Bildiriler

XII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2011, Belek, Antalya Sözel Bildiriler 20 Yay n haklar Romatoloji Araflt rma ve E itim Derne i (RAED)'e aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Yay nc l k taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 20 Society for Education and Research in Rheumatology.

Detaylı

Ekokardiyografi. Professor of Medicine Director, Echocardiography Laboratory University of Michigan Health System Ann Arbor, Michigan

Ekokardiyografi. Professor of Medicine Director, Echocardiography Laboratory University of Michigan Health System Ann Arbor, Michigan Feigenbaum Ekokardiyografi Yedinci Bask William F. Armstrong, MD Professor of Medicine Director, Echocardiography Laboratory University of Michigan Health System Ann Arbor, Michigan Thomas Ryan, MD John

Detaylı

TÜRKMEN BİLAL AKTAŞ BİLAL ÖZTÜRK BİLGEHAN PAYAL BİNALİ CAN BİROL ARTIK BİROL TÜRKELİ BİROL ANDIZ BİROL

TÜRKMEN BİLAL AKTAŞ BİLAL ÖZTÜRK BİLGEHAN PAYAL BİNALİ CAN BİROL ARTIK BİROL TÜRKELİ BİROL ANDIZ BİROL İSMAİL SEYMEN İSMAİL ŞENER İSMAİL TAŞ İSMAİL TUTKUN İSMAİL UZUN İSMET GÜNAY İZZET BALCI JIT KAMAL KAAN ÖZÖN KADER KORKMAZ KADİR ALSANCAK KADİR BALCI KADİR BİÇER KADİR DURMUŞ KADİR İPEK KADİR KESKİN KADİR

Detaylı

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 I Ç NDEK LER SUNUfi............................................................ 7 YÖNET M KURULU ÜYELER.........................................

Detaylı

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY KILAVUZU

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY KILAVUZU EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY KILAVUZU ESC K lavuzu AN KARD YAK ÖLÜM Avrupa Kardiyoloji Derne i Çal flma Grubu S. G. Priori, E. Aliot, C. Blømstrom-Lundqvist, L. Bossaert, G. Breithardt, P. Brugada, J.

Detaylı

Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu

Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu ESC K lavuzlar European Heart Journal (2006) 27, 1341 1381 doi:10.1093/eurheartj/ehl001 Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i Kararl Angina Pektoris Tedavisi Görev Grubu Yazarlar/Görev

Detaylı

41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU

41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 15 Ocak 2012-15 fiubat 2014 TMMOB M MARLAR ODASI ZM R fiubes 2 çindekiler Bölüm 1 M MARLAR ODASI KURUM Ç L fik LER Mimarlar Odas Örgütlü ü ile liflkiler 13 fiube Temsilcilikleri

Detaylı

1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI

1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI 9 786050 072037 1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI HACETTEPE ÜN VERS TES KONGRE MERKEZ 20-22 Mart 2008 ANKARA 1 1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET Birinci Bask Mart

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program

1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program GATA Haydarpafla Psikiyatri, GATA T bbi Farmakaloji AD, Klinik Psikofamakoloji Bülteni 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Psikofarmakolojide Yenilikler MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program 1417 l k

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji Derneği ve Çalışma Grupları tarafından düzenlenecek olan, toplantısı 8-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında İzmir Kaya Otel de düzenlenecektir. Bu yıl ilk kez

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

Bölüm 17 TANIMI. Kalp Yetersizli inde Kullan lan Di er Bafll ca Tan mlamalar:

Bölüm 17 TANIMI. Kalp Yetersizli inde Kullan lan Di er Bafll ca Tan mlamalar: 537 Bölüm 17 KALP YETERS ZL Prof. Dr. Seçkin PEHL VANO LU TANIMI Kalbin yap sal veya fonksiyonel bozuklu- u sonucu ventrikülün dolumu ve ejeksiyonunda bozulman n ortaya ç kt kompleks klinik bir sendromdur

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı