XIX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XIX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY"

Transkript

1

2 XIX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY October 11-14, 2003 Atlantis Hotel & Pine Beach Hotel ANTALYA Programme

3 De erli meslektafllar m z, Ondokuzuncusunu düzenledi imiz Ulusal Kardiyoloji Kongresinin Türk Kardiyoloji Derne i nin k rk nc kurulufl y ldönümüne rastlamas n n sevincini yafl yoruz. Y l boyunca düzenlenen bilimsel etkinliklerin yan s ra Türk Kardiyoloji Derne i nin gerek ulusal gerekse uluslararas alanda tan t m için birçok etkinlik düzenlenmifltir. 40. y l m z dolay s yla Türk Kardiyoloji Derne i nin en önemli etkinli i olan ulusal kongremizde özel ve zengin bir program haz rlanm flt r. Bu y l kongremize her zamankinden daha fazla say da konuk konuflmac ve di er uluslar n dernek temsilcileri davet edilmifl, oturum say s artt r larak 7 paralel salona geçilmifltir. Dördüncü Türkçe Konuflan Ülkeler kongresinin paralel bir biçimde ulusal kongremiz ile birlikte Türk Kardiyoloji Derne i evsahipli inde yap lmas k rk nc y l etkinliklerinin önemli bir parças n oluflturmaktad r. Bunun yan nda k rk nc y l etkinlikleri çerçevesinde Avrupa Kardiyoloji Derne i nin bir e itim toplant s ve yak n iliflkilerimizin oldu u Polonya Kardiyoloji Derne i ile Derne imizin geleneksel Türk-Polonya Kardiyoloji ortak oturumu kongremiz program nda yer alm flt r. Yine gelenekselleflmifl olan leri Kardiyak Yaflam Deste i Kursunun 40. y l etkinliklerimizin aras nda yer almas program zenginlefltirmektedir. Bütün bu bilimsel zenginliklerle 40. y ldönümümüzü yaflayaca m z kongremizin unutulmaz bir etkinlik olmas n umuyoruz. Ekim ay nda Antalya da görüflmek dile iyle, Oktay ERGENE Bilim Kurulu Baflkan Türk Kardiyoloji Derne i Genel Sekreteri Ali OTO Türk Kardiyoloji Derne i Baflkan 2

4 TÜRK KARD YOLOJ DERNE YÖNET M KURULU fieref Baflkan : Remzi Özcan Önceki Baflkan : Altan Onat Baflkan : M. Ali Oto Baflkan Yard mc lar : Serdar Aksöyek Ali Ergin Genel Sekreter : Oktay Ergene Genel Sekreter Yard mc lar : Kâmil Adalet Lâle Tokgözo lu Muhasip : Tuna Tezel Veznedar : Vedat Aytekin Üyeler : Yelda Baflaran Hakan Kültürsay Mahmut fiahin KONGRE B L M KURULU PROGRAM KURULU Oktay Ergene, Baflkan Kâmil Adalet Vedat Aytekin Lâle Tokgözo lu Serdar Aksöyek PROGRAM DANIfiMA KURULU Saide Aytekin, Ekokardiyografi Çal fl. Gr. Bflk. Vedat Aytekin, Giriflimsel Kardiyoloji Çal fl. Gr. Bflk. Nefle Çam, Lipid Çal fl. Gr. Bflk. Nuray Enç, Kardiyoloji Hemflireli i ve Teknisyenlik Çal fl. Gr. Bflk. Çetin Erol, Hipertansiyon Çal fl. Gr. Bflk. Metin Gürsürer, Nükleer Kardiyoloji Çal fl. Gr. Bflk. Remzi Karao uz, Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji Çal fl. Gr. Bflk. Haldun Müderriso lu, Kapak Hastal klar Çal fl. Gr. Bflk. Metin Özenci, Kalp Yetersizli i Çal fl. Gr. Bflk. Ferhan Özmen, Koroner Kalp Hastal klar Çal fl. Gr. Bflk. GÜNÜN POSTER SEÇ M KURULU Ethem Kumbay (Baflkan) Belhan Akp nar Gülsen fiurdum Avc Ifl k Baflar Hilmi Çiftçi nci F ratl Tevfik Gürmen Abdurrahman O uzhan Ender Semiz U ur Kemal Tezcan Dilek Yeflilbursa Kemal Yeflilçimen 3

5 B LD R ÖZETLER DE ERLEND RME KURULU Adnan Abac Esmeray Acartürk Kâmil Adalet At f Akçevin Günefl Akgün Azem Ak ll Mustafa Ak n Mehmet Aksoy Serdar Aksöyek Necip Alp Arma an Altun Nadi Arslan Naz m Arslan Necmi Ata Enver Atalar Semra Atalay Sebahattin Ateflal Dursun At lgan Sinan Aydo du Ayd n Aytaç Saide Aytekin Vedat Aytekin Kudret Aytemir Emrullah Baflar Ifl k Baflar Yelda Baflaran Mustafa Kemal Batur Serdar Bayata Berkten Berkalp Ömer Beyaz t M. Salih Bilal Mehmet Bilge Ahmet Birand Bülent Boyac Tahsin Bozat Zehra Bu ra O uz Caymaz Jale Cordan Nail Ça lar Nuri Ça lar Nefle Çam Sengül Çehreli Alpay Çeliker Cengiz Çeliker Atiye Çengel Necmi De er Muzaffer De ertekin Füsun De irmencio lu Ergün Demiralp Metin Demircin Deniz Demirkan Murat Demirtafl Mustafa Demirtafl Erdem Diker rem Dinçer Mehmet Dinçtürk Aygün Dindar smet Dindar Barbaros Dokumac Nergiz Domaniç Oben Döven sa Durmaz Rasim Enar Serdar Ener Serap Erdine zzet Erdinler Cevdet Erdöl Oktay Ergene Ali Ergin Çetin Erol Murat Ersanl Fatih Sinan Ertafl Beyhan Eryonucu Faruk Erzengin Kani Gemici Hasan Gök Taner Gören Bülent Görenek Hasan Sadi Güleç Sümeyye Güllülü Nazmi Gültekin Kadir Gürkan Adalet Gürlek Tevfik Gürmen Deniz Güzelsoy Ersoy Ifl k Bar fl lerigelen Erdo an lkay Giray Kabakç Mehmet Kabukçu Sezer Karc er Hakan Karpuz Salih Fehmi Kat rc o lu Cihangir Kaymaz Ali R za Kazazo lu brahim Kelefl S rr Kes Bülent K l çç o lu Lâle Koldafl Baki Komsuo lu Emin Korkmaz fiule Korkmaz Ömer Kozan Deniz Kumbasar Ethem Kumbay Nuri Kurto lu Serdar Küçüko lu Hakan Kültürsay Turhan Kürüm Fehmi Mercano lu Mehmet Meriç Haflim Mutlu Haldun Müderriso lu stemi Nalbantgil Ahmet Narin Nas h Nazl Y lmaz Niflanc Tu rul Okay Ahmet Oktay Rana Olguntürk Altan Onat Ali Oto Remzi Önder Zeki Öngen Kenan Övünç Mustafa Özcan Kurtulufl Özdemir Ramazan Özdemir Ayfle Özder Metin Özenci Necla Özer Filiz Özerkan Bülent Özin Mehmet Özkan Hilmi Özkutlu Süheyla Özkutlu Azmi Özler Ferhan Özmen Önal Özsaruhan Funda Öztunç Muzaffer Öztürk Servet Öztürk Tufan Paker Serdar Payz n Seçkin Pehlivano lu rfan Sabah Olcay Sa kan Levent Salt k Oktay Sancaktar Vedat Sansoy Ender Semiz Osman Ak n Serdar nan Soydan Cahide Soydafl Ç nar Bingür Sönmez Mahmut fiahin Mustafa fian Ali fiaflmaz Hüseyin fienocak Günsel fiurdum Avc Talat Tavl U ur Tezcan Bilgin Timuralp Lâle Tokgözo lu Nizamettin Toprak Hasan Fehmi Töre Fikret Turan Durmufl Eralp Tutar Cengizhan Türko lu Cüneyt Türko lu Tezer Ulusoy Berrin Umman Sabahattin Umman Dilek Ural Ayhan Usal Cihangir Uyan Ahmet Ünal r Sinan Üner Mustafa Ünlü Ahmet Vural Bengi Yaymac Nuran Yaz c o lu Murat Yeflil Kemal Yeflilçimen Osman Yeflilda Ercüment Y lmaz Hüsniye Yüksel 4

6 Konuk Konuflmac lar Andrzej Cieslinski, Polonya Heidi Connolly, ABD Hasan Garan, ABD E. A. Jankowska, Polonya Przemyslaw Leszek, Polonya Carina Blomström-Lundqvist, sveç Thomas Lüscher, sviçre Arthur Moss, ABD Hakan Oral, ABD Fausto Pinto, Portekiz Philippe Poole-Wilson, ngiltere Shahriyar Sheikh, Pakistan Michal Tendera, Polonya Murat Tuzcu, ABD Panos E. Vardas, Yunanistan Douglas Vaughan, ABD David A. Wood, ngiltere 5

7 GENEL B LG LER Kamu yarar na çal flan Türk Kardiyoloji Derne i nce her y l düzenlenen Ulusal Kardiyoloji Kongre lerinin ondokuzuncusu Ekim 2003 tarihleri aras nda Atlantis Hotel ve Pine Beach Hotel / Antalya da düzenlenecektir. Aç l fl töreni 11 Ekim Cumartesi akflam saat 20:00 da yap lacakt r. Kat lma Ücretleri TKD üyelerine Di er hekimlere Asistan, efl ve hemflirelere TL TL TL Kay t ücreti fl Bankas F nd kzade flubesindeki say l Türk Kardiyoloji Derne i hesab na havale edilmelidir. Kay t ücreti karfl l nda özet kitab ile kongre çantas verilecek, bilimsel oturumlar izlenip sanayi sergisi gezilebilecektir. Kat l mc lar ve kay tl eflleri ayr ca, aç l fl kokteyli ile gala yeme ine davetlidirler. Konaklama Afla da yaz l otellerde konaklamak isteyen kongre kat l mc lar için özel indirimli ücretler üzerinde anlafl lm flt r. Konaklama paket fiyatlar na 4 gece oda kahvalt konaklama, 3 günlük ö le yeme i paketi, konaklan lan otelde ilk gün (10 Ekim) al nacak akflam yeme i ve kapan fl yeme i (13 Ekim) dahildir. Otel Ad Atlantis Hotel& Resort Pine Beach Resort Gloria Verde Resort Gloria Golf Resort Letoonia Golf Resort Merit Arcadia Resort Hotel Sillium Hotel Varuna Vista Hotel Club Varuna IC Antbel Resort Hotel Sirene Golf Hotel Tek Kiflilik Oda 355.-Euro 355.-Euro 500.-Euro 500.-Euro 520.-Euro 420.-Euro 420.-Euro 300.-Euro 320.-Euro 360.-Euro 480.-Euro ki Kiflilik Odada Kifli Bafl 255.-Euro 255.-Euro 340.-Euro 340.-Euro 380.-Euro 320.-Euro 320.-Euro 220.-Euro 240.-Euro 260.-Euro 340.-Euro 6

8 Bildiri Süresi Panelistler ve serbest bildiriler için ayr lan zaman programda bildirilmifltir. Konuflmac lar n ve oturum baflkanlar n n bu süreye titizlikle uymalar kongrenin baflar ile yönetilmesi aç s ndan çok önemlidir. Posterler Poster bildirileri, poster salonunda sergilenecek ve her poster yar m gün as l bulundurulacakt r. Programda belirtilen saatlerde oturum baflkanlar n n yönetti i poster tart flmalar poster alan içinde düzenlenmifltir. Poster Ödülü Bu y l dokuzuncu kez uygulanacak En yi Poster Ödülü, her gün as l bulunulacak posterler aras ndan Poster Seçim Kurulunca hem içerik, hem de göze en iyi hitap eden ve sunufl yönünden en iyisi olarak belirlenene verilecektir. Üç kongre gününün her birinde seçilen günün posteri sahibine hem Dernekçe belge verilecek, hem de özenle haz rlad poster için 250 milyon liral k destek sa lanacakt r. Bildiri Özet Kitapç Sözlü ve poster bildiri özetleri Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi nin özel ekinde yay nlanacakt r. Ayr ca CD ye bas lacakt r. Simültane Tercüme ngilizce olarak verilecek olan konferanslar efl zamanl olarak Türkçeye çevrilecektir. Sergiler laç ve t bbi malzeme firmalar nca düzenlenecek sergiler, kongre süresince saat 9:00-18:00 aras nda fuayelerde aç k olacakt r. Sa l k Bakanl ve S.S.K.Onay Kongreye kay tl hekimlere, geçmifl y llarda oldu u gibi, Sa l k Bakanl ve SSK kurulufllar ndaki görevlerinden izinli say labilmeleri imkan sa lanacakt r. Bu y l EBAC (European Board of Accreditiation Council) kredilendirilmesi için baflvuruda bulunulmufltur. Sosyal Etkinlikler 11 Ekim Cumartesi akflam Aç l fl Yeme i (Servier firmas nca desteklenmektedir) 13 Ekim Pazartesi akflam Gala Yeme i (Türk Kardiyoloji Derne ince düzenlenmektedir.) 7

9 KONGREY DESTEKLEYEN KURULUfiLAR Kongrenin baflar s na önemli katk da bulunan ilaç ve t bbi teçhizat sanayiinin seçkin temsilcilerine Türk Kardiyoloji Derne i teflekkür eder. Büyük destek sa layan kurulufllar; Servier Novartis Astra Zeneca Sanofi Synthelabo Sanofi-BMS.E.Ulagay Roche Aventis Solvay Eczac bafl laç GlaxoSmithKline Pfizer Abbott Sergi açarak kongreyi destekleyen kurulufllar; Abdi brahim Adilna Sanovel Ali Raif Bayer Biofarma Boehringer Ingelheim Boston Scientific Bristol Myers Squibb EMA Esaote Biomedical Fako Fournier GE Medikal lsan ltafl ncekaralar Merck Sharp & Dohme Mesitas Nobel Penta Petafl Philipps Santa Farma Solgar Vitamin Unilever 3M 8

10 11 Ekim 2003, Cumartesi SALON I ÇALIfiMA GRUPLARI VE ALT B R M TOPLANTILARI 07:30-08:15 Bas n zleme Alt Birimi JOINT SESSION OF THE POLISH AND TURKISH CARDIOLOGY SOCIETIES UPDATE ON HEART FAILURE 08:30-10:00 Chairpersons: Ali Oto (Türkiye), Andrej Cieslinksi (Poland) 08:30 Changes in gene expressions, pattern of neurohumoral and cytokine stimulation in heart failure secondary to volume overload Przemyslaw Leszek, Poland 08:50 Chronic heart failure-an immunological disorder EA Jankowaska, Poland 09:10 Diastolic heart failure-how important is it? Ahmet Oktay, Türkiye 09:30 Nonpharmacologic interventional approach to heart failure Hakan Kültürsay, Türkiye 09:50 Discussion 10:00-10:30 Ara TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY - EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY JOINT EDUCATIONAL SESSION ACUTE CORONARY SYNDROMES: FROM PATHOPHYSIOLOGY TO INTERVENTION 10:30-12:00 Chairpersons: Oktay Ergene (Türkiye), H. Boudoulas (Greece) 10:30 Inflammation, atherosclerosis and acute coronary syndromes from bench to bedside Thomas Lüscher, Switzerland 10:55 Antithrombotic theraphy in acute coronary syndromes Ali Oto, Türkiye 11:20 Invasive percutaneous coronary intervention in acute myocardial infarction Michal Tendera, Poland 11:45 Discussion 12:00-13:30 Ö le yeme i 9

11 11 Ekim 2003, Cumartesi SALON II ÇALIfiMA GRUPLARI VE ALT B R M TOPLANTILARI 07:30-08:15 Ö renci Burslar Alt Birimi M N KURS ATEROTROMBOT K HASTALI IN ÖNEML B R DURA I: NME 08:30-10:00 Oturum Baflkan : Ergün Demiralp 08:30 Kardiyovasküler serebrovasküler hastal k birlikteli i Taner Gören 08:50 Korunma Nefle Çam 09:10 Erken De erlendirme Kürflat Kutlu 09:30 Tedavi Zülküf Önal 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS STENT RESTENOZU :30-12:00 Oturum Baflkan : Cevdet Erdöl 10:30 Patogenez ve etkili faktörler Tevfik Gürmen 10:50 Koroner anjiyoplasti ve çeflitli ablasyon yöntemleri Kemal Yeflilçimen 11:10 Brakiterapinin yeri Emrullah Baflar 11:30 Stent içi stent uygulamas ve ilaç kapl stentler O uz Yavuzgil 11:50 Tart flma 12:00-13:30 Ö le yeme i 10

12 11 Ekim 2003, Cumartesi SALON III ÇALIfiMA GRUPLARI VE ALT B R M TOPLANTILARI 07:30-08:15 Türkçe Konuflan Ülkelerle liflkiler Alt Birimi M N KURS S STEM K HASTALIKLAR VE KALP 08:30-10:00 Oturum Baflkan : Nizamettin Toprak 08:30 Diabetes mellitus ve kalp Bekir S tk Cebeci 08:50 Tiroid hastal klar ve kalp fiükrü Çelik 09:10 Malign hastal klar ve kalp Hüseyin Y lmaz 09:30 Kollajen doku hastal klar ve kalp Murat Gençbay 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS H PERTANS YON DE ERLEND R LMES NDE KULLANILAN YÖNTEMLER 10:30-12:00 Oturum Baflkan : Necmi De er 10:30 Kan bas nc ölçüm cihazlar birbirinden farkl m? Mehmet Kabukçu 10:50 Ambulatuar kan bas nc izlemi gerekli mi? Ömer Akyürek 11:10 Efor testi ve ekokardiyografi ne zaman kullan lmal? Mehmet Bilge 11:30 Yeni belirleyicilere bak lmal m? Ender Semiz 11:50 Tart flma 12:00-13:30 Ö le yeme i 11

13 11 Ekim 2003, Cumartesi SALON IV ÇALIfiMA GRUPLARI VE ALT B R M TOPLANTILARI 07:30-08:15 Kamuoyunu Bilgilendirme Alt Birimi M N KURS ANT -TROMBOT K TEDAV LKELER 08:30-10:00 Oturum Baflkan : Özen Güven 08:30 Akut koroner sendromlar Sabahattin Umman 08:50 Diabetik hastalar Berkten Berkalp 09:10 Stabil koroner kalp hastal klar Lale Koldafl 09:30 Periferik arter hastal Serdar Bayata 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS PULMONER EMBOL 10:30-12:00 Oturum Baflkan : Gültaç Özbay 10:30 Etyopatojenez ve klinik Sinan Da delen 10:50 Ekokardiyografik tan Sümeyye Güllülü 11:10 Di er tan yöntemleri Gülflah Tayyareci 11:30 Tedavi yöntemleri Berrin Umman 11:50 Tart flma 12:00-13:30 Ö le yeme i 12

14 11 Ekim 2003, Cumartesi SALON V ÇALIfiMA GRUPLARI VE ALT B R M TOPLANTILARI 07:30-08:15 Tarih Kurulu Alt Birimi M N KURS NEFES DARLI ININ AC L SERV STE AYIRICI TANISI: YEN UFUKLAR 08:30-10:00 Oturum Baflkan : Servet Çetin 08:30 Klinik de erlendirme Zehra Bu ra 08:55 Görüntüleme yöntemleri Cemil Gürgün 09:20 Yeni biyokimyasal belirleyiciler Sengül Çehreli 09:45 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS PROTEZ KAPAKTA TROMBUS 10:30-12:00 Oturum Baflkan : Haldun Müderriso lu 10:30 S kl k ve Ay r c Tan Aylin Y ld r r 10:55 Medikal Tedavi Ali Ayd nlar 11:20 Cerrahi Yaklafl m Fehmi Kat rc o lu 11:45 Tart flma 12:00-13:30 Ö le yeme i 13

15 11 Ekim 2003, Cumartesi SALON VI M N KURS FARKLI AR TM LER, YEN YAKLAfiIMLAR 08:30-10:00 Oturum Baflkan : Ersoy Ifl k 08:30 Supraventriküler taflikardi mekanizmalar, ay r c tan ve tedavisi Kani Gemici 08:50 Polimorfik ventriküler taflikardi tan ve tedavisi Kadir Gürkan 09:10 Genifl QRS kompleksli taflikardi tan ve tedavisi Ömer Göktekin 09:30 Antiaritmik ilaçlar aras ndaki etkileflimler ve yan etkiler Kudret Aytemir 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS NTRA-AORT K BALON POMPASI VE HEMfi REL K BAKIMI 10:30-12:00 Oturum Baflkan : Meral Gün Alt ok 10:30 Endikasyonlar Ozan K nay 10:55 Komplikasyonlar Hatice Cengar 11:20 Hasta izleme kriterleri ve bak m Emine ncekara 11:45 Tart flma 12:00-13:30 Ö le yeme i 14

16 11 Ekim 2003, Cumartesi SALON VII M N KURS POSTOPERAT F R TM BOZUKLUKLARI 10:30-12:00 Oturum Baflkan : Tayyar Sar o lu 10:30 Kompleks atriyal cerrahi sonras geliflen disritmiler Aygün Dindar 10:50 Ventrikülotomi sonras geliflen disritmiler Mustafa Koray Lenk 11:10 Postoperatif disritmilerde ilaç tedavisi Funda Öztunç 11:30 Postoperatif disritmilerin giriflimsel tedavisi Alpay Çeliker 11:50 Tart flma 12:00-12:30 Ö le Yeme i 15

17 11 Ekim 2003, Cumartesi SALON I KARD YOVASKÜLER KORUNMA: SINIRIN ÖTES Novartis taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 13:30-15:00 Oturum Baflkan : Ali Oto 13:30 Miyokard infarktüsünden kalp yetersizli ine uzanan süreçte renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi Zeki Öngen 13:55 Sol ventrikül sistolik disfonksiyonunda ARB ler : Val-HeFT çal flmas n n düflündürdükleri Hakan Kültürsay 14:20 Kardiyovasküler korunmada ARB ler: Gelecek Murat Ersanl 14:45 Tart flma 15:00-15:30 Ara H PERL P DEM TEDAV S NE YEN YAKLAfiIMLAR: K M, NEREYE KADAR, NASIL TEDAV ETMEL Y Z? Novartis taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 15:30-17:00 Oturum Baflkan : Vedat Sansoy Evan Stein Vedat Sansoy Lale Tokgözo lu 17:00-17:30 Ara KALP YETERS ZL TEDAV S NDE YEN L KLER AstraZeneca taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 17:30-19:00 Oturum Baflkan : Nail Ça lar 17:30 K lavuzlarda kalp yetersizli i tedavisi Nail Ça lar 17:40 Kalp yetersizli inde ARB'ler Bar fl lerigelen 18:00 CHARM çal flmas sonuçlar Giray Kabakç 18:30 Sorular 16

18 11 Ekim 2003, Cumartesi SALON II COMET - KONJEKT F KALP YETERS ZL NDE GERÇEKLEfiT R LEN EN UZUN VE EN GEN fi ÇALIfiMANIN SONUÇLARI Roche taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 13:30-15:00 Oturum Baflkan : Çetin Erol 13:30 COMET - Konjektif kalp yetersizli inde gerçeklefltirilen en uzun ve en genifl çal flman n sonuçlar Konuflmac lar: Philippe A Poole-Wilson Christian Torp-Pedersen 15:00-15:30 Ara ACE NH B SYONU: KAN BASINCI KONTROLÜ VE ÖTES ULUSLARARASI EUROPA ÇALIfiMASI SONUÇLARI; Servier taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 15:30-17:00 Oturum Baflkan : Ali Oto 15:30 Aç l fl Ali Oto 15:35 Uluslararas EUROPA çal flmas n n gerekçesi Önal Özsaruhan 15:50 Uluslararas EUROPA çal flmas n n sonuçlar K. Karsh 16:15 Uluslararas EUROPA çal flmas n n perindopril aç s ndan önemi Ali Oto 16:40 Tart flma 16:50 Kapan fl 17:00-17:30 Ara XENDOS : OBEZ TE TEDAV S NDE YEN UFUKLAR Roche taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 17:30-19:00 Oturum Baflkan : Daha sonra bildirilecektir. 17:30 XENDOS : Obezite Tedavisinde Yeni Ufuklar Taner Damc 17

19 11 Ekim 2003, Cumartesi SALON III H PERTANS YON: NE B L YORUZ, NE B LM YORUZ? Sanofi Synthelabo taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 13:30-15:00 Oturum Baflkan : Kemalettin Büyüköztürk 13:30 Hipertansiyonlu hastada kardiovasküler korunma Bar fl lerigelen 13:45 Hipertansiyon ve diabetik hasta Nevres Koylan 14:00 Yüksek riskli hipertansiyonlu hastalarda renal korunma Mustafa Ar c 14:15 Hipertansiyon ve serebrovasküler sistem Ömer Kozan 14:30 Hipertansiyon: Ne biliyoruz, ne bilmiyoruz? Giray Kabakç 14:45 Tart flma 15:00-15:30 Ara KARD YOSEREBRAL FIRTINA Sanofi-BMS taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 15:30-17:00 Oturum Baflkan : Zeki Öngen 15:30 Kardiyovasküler risk devaml l Lale Tokgözo lu 15:55 Serobrovasküler ve kardiyovasküler hastal klarda benzerlikler ve farkl l klar Birsen nce 16:20 Akut koroner sendromda giriflim: CREDO çal flmas S. Steinhubl 16:45 Tart flma 17:00-17:30 Ara Pfizer taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 17:30-19:00 Oturum Baflkan : Daha sonra bildirilecektir. Program daha sonra bildirilecektir. 18

20 12 Ekim 2003, Pazar Salon I ÇALIfiMA GRUPLARI VE ALT B R M TOPLANTILARI 07:30-08:15 Giriflimsel Kardiyoloji Çal flma Grubu KONFERANS 08:30-10:00 Oturum Baflkan : Ali Oto 08:30 Responsibility of cardiovascular physicians in a world with limited resources Philippe Poole-Wilson 09:10 Saving lives with the implantable defibrillator Arthur Moss 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara KARD YOLOJ 2003: NELER DE fit? 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Faruk Erzengin, Yelda Baflaran 10:30 Restenoz la savaflta yenilikler Vedat Aytekin 10:50 Kalp yetersizli i tan ve tedavisinde geliflmeler Serdar Aksöyek 11:10 Anjiyogenez-miyogenez: Hayal mi, gerçek mi? Lâle Tokgözo lu 11:30 Aritmi tedavisinde geliflmeler Kâmil Adalet 11:50 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 19

21 12 Ekim 2003, Pazar Salon II ÇALIfiMA GRUPLARI VE ALT B R M TOPLANTILARI 07:30-08:15 Ekokardiyografi Çal flma Grubu HORMON REPLASMAN TEDAV S : KARD YOVASKÜLER HASTALIKTAN KORUNMADA YER VAR MI? 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Necati S rmac, Tuna Tezel 08:30 Gözlemsel çal flmalar n sonuçlar Günefl Akgün 08:55 Randomize kontrollü çal flmalardan neler ö rendik? Zeki Öngen 09: : Neredeyiz? Osman Ak n Serdar 09:45 Tart flma 10:00-10:30 Ara SPONTAN VEYA PERKÜTAN G R fi M SONRASI KORONER M KROEMBOL Koroner Kalp Hastal Çal flma Grubu Sempozyumu 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Ferhan Özmen, Necip Alp 10:30 Patolojik, anatomik bulgular ve patofizyoloji Enver Atalar 10:50 Akut koroner sendromlarda koroner mikroemboli smet Dindar 11:10 Koroner mikroembolide medikal yaklafl m Seçkin Pehlivano lu 11:30 Koroner mikroembolide giriflimsel yaklafl m Kenan Övünç 11:50 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 20

22 12 Ekim 2003, Pazar Salon III ÇALIfiMA GRUPLARI VE ALT B R M TOPLANTILARI 07:30-08:15 Koroner Kalp Hastal Çal flma Grubu OPENING SPEECHES / AÇILIfi KONUfiMALARI Turkish Speaking Countries Congress / Türkçe Konuflan Ülkeler Kongresi 08:15-08:30 Opening Speeches Ali Ergin/ Türkiye Mirsaid Mirrakhimov / Krgyzistan Ali Oto / Türkiye DIABETES MELLITUS AS A CARDIOVASCULAR DISEASE / KARD YOVASKÜLER HASTALIK OLARAK D ABETES MEL TUS Turkish Speaking Countries Congress / Türkçe Konuflan Ülkeler Kongresi 08:30-10:00 Oturum Baflkan : Altan Onat (Türkiye), Mirsaid Mirrakhimov (Kyrgyzstan) 08:30 Diabetes mellitus and atherothombosis / Diabet ve Aterotromboz Adil Bakshaliyev / Azerbaijan 08:50 Acute coronary syndrome in diabetes mellitus / Diabetes mellitusda akut koroner sendromlar Anis Alyavi / Uzbekistan 09:10 Percutaneous intervention in diabetes mellitus: Early and late results / Diabetes mellitusda perkütan koroner giriflimler: Erken ve geç sonuçlar fiule Karakelleoglu / Türkiye 09:30 Coronary by-pass surgery in diabetes mellitus / Diabetes mellitusda koroner bypass cerrahisi Ali Kutsal / Türkiye 10:00-10:30 Ara CARDIOVASCULAR PROBLEMS IN THE ELDERLY / YAfiLILARDA KARD YOVASKÜLER PROBLEMLER Turkish Speaking Countries Congress / Türkçe Konuflan Ülkeler Kongresi 10:30-12:00 Oturum Baflkan : Ravshanbek Kurbanov (Uzbekistan), Gulam Kazimov (Turkmenistan) 10:30 Pathology of vascular aging / Vasküler yafllanman n patolojisi rinatagieva / Turkmenistan 10:45 Acute coronary syndrome and treatment in the elderly / Yafll larda akut koroner sendrom ve tedavisi Vil Tumerbulatov/ Bashkortostan 11:00 Hypertension in the elderly / Yafll larda hipertansiyon Ravshanbek Kurbanov /Uzbekistan 11:15 Approach to the valvular disease in the elderly / Yafll larda kapak hastal klar na yaklafl m Esmeray Acartürk/ Türkiye 11:30 Heart failure and its treatment in the elderly / Yafll larda kalp yetersizli i ve tedavisi Negmatulloh Usmanov/ Tajikiistan 11:45 Questions and Answers / Sorular ve cevaplar 12:00-12:30 Ö le yeme i 21

23 12 Ekim 2003, Pazar Salon IV ÇALIfiMA GRUPLARI VE ALT B R M TOPLANTILARI 07:30-08:15 Kapak Hastal klar Çal flma Grubu KORONER ARTER HASTALI I 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Fikret Turan, Murat Gülbaran 08:30 Koroner arter hastal nda güncel tedavi yaklafl mlar n ne düzeyde gerçeklefltirebiliyoruz? SB 1 Müge Ild zl, Meral Kay kç o lu, O uz Yavuzgil, Can Hasdemir, Cemil Gürgün, Hakan Kültürsay ( zmir) 08:40 Aspirin tedavisi alt nda akut koroner sendrom geliflmesinde aspirin direncinin rolü SB 2 Gültekin Faik Hobiko lu, Tu rul Norgaz, Hüseyin Aksu, Mehmet Ertürk, Orhan Özer, Osman Bolca, Ahmet Narin ( stanbul) 08:50 Akut koroner sendromlarda vwf yüksekli i bir yüksek risk göstergesi mi? SB 3 Kenan ltümür, Aziz Karabulut, Zuhal Ar türk, Mahir Çiftçi, Levent Özdemir, Nizamettin Toprak (Diyarbak r) 09:00 Ortalama trombosit hacmi akut koroner sendromlu hastalarda stabil angina pektorisli hastalardan daha yüksektir SB 4 Gökhan Cihan, Mehmet Birhan Y lmaz, Yeflim Güray, Vedat Çald r, Ümit Güray, fienay Funda B y ko lu, Halil K sac k, fiule Korkmaz (Ankara) 09:10 ST yükselmesiz akut koroner sendromda artm fl ortalama trombosit hacmi infarktüsle iliflkilidir SB 5 Mehmet Birhan Y lmaz, Gökhan Cihan, Yeflim Güray, Vedat Çald r, Ümit Güray, fienay Funda B y ko lu, Halil K sac k, fiule Korkmaz (Ankara) 09:20 Koroner kollateral dolafl m ve serum adezyon molekülleri SB 6 Ümit Güray, A.R za Erbay, Yeflim Güray, M.Birhan Y lmaz, Ayça Boyac, Hatice fiaflmaz, fiule Korkmaz (Ankara) 09:30 Tart flma 10:00-10:30 Ara 22

24 KORONER ARTER HASTALI I: YAVAfi AKIM 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Ethem Kumbay, Ayhan Usal 10:30 Koroner yavafl ak ml hastalarda plazma endotelin-1 ve nitrik oksit seviyeleri ile ventriküler repolarizasyon parametreleri aras ndaki iliflki SB 7 Hasan Pekdemir, Ahmet Çamsar, Dilek Çiçek, M. Necdet Akkufl, H. Tuncay Parmaks z, Türkay Özcan, Oben Döven, V. Gökhan Cin (Mersin) 10:40 Yavafl koroner ak m örne i gösteren hastalarda artm fl plazma homosistein düzeyi SB 8 Hasan Turhan, Kubilay Senen, Ramazan Atak, Ayfle Saatçi, Ali R za Erbay, Ertan Yetkin, Hatice fiaflmaz, Sengul Cehreli (Ankara) 10:50 Yavafl koroner ak m ve inflamasyon iliflkisinin CRP düzeyleri ile de erlendirilmesi SB 9 Mustafa Yaz c, Emre Aksakal, Sabri Demircan, Mahmut fiahin, Olcay Sa kan (Samsun) 11:00 Koroner arter ektazisi olan hastalarda koroner ak m h z n n anjiyografik belirleyicileri SB 10 Feridun Koflar, Nusret Aç kgöz, Necip Ermifl, Nevzat Erdil, brahim fiahin, Sengül Çehreli (Malatya) 11:10 Koroner yavafl ak ml hastalarda koroner arterlerdeki diffüz intimal kal nlaflma SB 11 Hasan Pekdemir, Dilek Çiçek, Ahmet Çamsar, M. Necdet Akkufl, Eda Tokuçcu, Türkay Özcan, V. Gökhan Cin, Oben Döven (Mersin) 11:20 Lezyonlar n invazif fonksiyonel de erlendirilmesinde gri zonda bulunan lezyonlar n perkütanöz giriflimlerinin ertelenmesinin uzun dönem sonuçlar SB 12 Atila yisoy, Cem Barç n, Hürkan Kurflakl o lu, Sedat Köse, Mehmet Öztürk, Nadir Bar nd k, Naz m Arslan, Ersoy Ifl k, Ertan Demirtafl (Ankara) 11:30 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 23

25 12 Ekim 2003, Pazar Salon V ÇALIfiMA GRUPLARI VE ALT B R M TOPLANTILARI 07:30-08:15 E itim Alt Birimi KORONER ARTER HASTALI I: NON NVAZ F TANISAL YAKLAfiIMLAR 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Füsun De irmencio lu, Kemal Yeflilçimen 08:30 Yüksek riskli ST yükselmesiz akut koroner sendromlu olgular n belirlenmesinde 99mTc-MIBI gated SPECT in de eri SB 13 Eser Kaya, Yüksel Çavuflo lu, Emre Entok, Bülent Görenek, Alparslan Birdane, Gulmira Kudaiberdieva, Ömer Göktekin, Ahmet Ünal r, Necmi Ata, Erkan Vardereli, Bilgin Timuralp (Eskiflehir) 08:40 Anstabil ve stabil klinik tablo gösteren hastalardaki suçlu lezyonlarda pozitif veya negatif remodeling paternlerinin karfl laflt r lmas : ntravasküler ultrason çal flmas SB 14 Atila yisoy, Hürkan Kurflakl o lu, Cem Barç n, Sedat Köse, Nadir Bar nd k, Naz m Arslan, Hasan Fehmi Töre, Ersoy Ifl k, Ertan Demirtafl (Ankara) 08:50 Akut miyokard infarktüsü sonras erken dönemde canl miyokard n düflük doz dobutamin ve nitrat uygulamas yla kombine yap lan Tc99m-MIBI gated SPECT ile araflt r lmas SB 15 Yüksel Çavuflo lu, Emre Entok, Eser Kaya, Bülent Görenek, Ömer Göktekin, Alparslan Birdane, Gulmira Kudaiberdieva, Afflin Parspur, Necmi Ata, Ahmet Ünal r, Erkan Vardereli, Bilgin Timuralp (Eskiflehir) 09:00 Akut miyokard infarktüsü sonras atriyal fibrilasyon geliflimi ile miyokardiyal performans indeksi aras ndaki iliflki: doku Doppler çal flmas SB 16 Remzi Y lmaz, Merih Baykan, Cihan Örem, fiahin Kaplan, Mehmet Küçükosmano lu, fiükrü Çelik (fianl urfa) 09:10 Akut miyokard infarktüsü sonras atriyal fibrilasyon geliflimi riskinin pulsed dalga doku Doppler ekokardiyografi ile de erlendirilmesi SB 17 Remzi Y lmaz, Merih Baykan, Cihan Örem, Turan Erdo an, Hasan Kasap, fiükrü Çelik (fianl urfa) 09:20 Tart flma 10:00-10:30 Ara 24

26 KORONER ARTER HASTALI I: GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Necati S rmac, Mehmet Aksoy 10:30 Kalp yetersizli i hastalar nda plazma troponin-t düzeyinin Tc-99m DTPA sintigrafisi ile ölçülen renal fonksiyon parametreleri ile iliflkisi SB 18 Mehmet Aksoy, Nur Aksoy, Mehmet Tarakç o lu, Serdar Soydinç, Vedat Davuto lu, Serdar Türkmen, Emre Ça layan, Hakan Dinçkal, Zeki Çelen, lyas Akdemir (Gaziantep) 10:40 Koroner arter hastal ciddiyeti ve yayg nl ile karotis intima-media kal nl ve brakial arter endotel fonksiyonu aras ndaki iliflki SB 19 Gültekin Hobiko lu, Hüseyin Aksu, Tu rul Norgaz, Sinan fiahin, Ersin Özen, Orhan Özer, Meltem Ceylan, Ahmet Narin ( stanbul) 10:50 lk defa ön duvar miyokard infarktüsü geçiren hastalarda infarkttan sorumlu koroner arter aç kl ile taburculuk öncesi elektrokardiyografik paternler aras ndaki iliflki SB 20 Ramazan Atak, Mehmet leri, Kubilay fienen, Hasan Turhan, Ali R za Erbay, Erdal Duru (Ankara) 11:00 Elektron beam tomografide saptanan aort ve mitral anulus kalsifikasyonu ile koroner arter kalsifikasyonu ve koroner arter hastal iliflkisi SB 21 Gültekin Faik Hobiko lu, Savafl Tepe, Tu rul Norgaz, Hüseyin Aksu, Osman Bolca, Ahmet Narin ( stanbul) 11:10 Koroner bypass cerrahisi uygulanan diabetik ve non-diabetik hastalarda orta dönem anjiyografik sonuçlar n n karfl laflt r lmas SB 22 Hilmi Tokmako lu, Bora Farsak, Serdar Günayd n, Arzum Kale, Cem Yorganc o lu, Tevfik Tezcaner, Kaya Süzer, Yaman Zorlutuna, Can Özer (Ankara) 11:20 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 25

27 12 Ekim 2003, Pazar Salon VI ÇALIfiMA GRUPLARI VE ALT B R M TOPLANTILARI 07:30-08:15 Etik Alt Birimi KORONER ARTER HASTALI I: OBEZ TE, METABOL K SENDROM VE D ABETES MELL TUS 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Ahmet Ünal r, O uz Caymaz 08:30 Koroner arter hastal nda bozulmufl kollateral geliflimi ile obezite iliflkisi SB 23 Mehmet Birhan Y lmaz, fienay Funda B y ko lu,yeflim Güray, Ümit Güray, Hatice fiaflmaz, Halil K sac k, fiule Korkmaz (Ankara) 08:40 Yetiflkinlerimizde abdominal obezite ve obezite göstergeleri: açl k insülin, glukoz intolerans, inflamasyon ve koroner risk öngördürücüleri üzerine etkileri SB 24 Altan Onat, Hüseyin Uyarel, Vedat Sansoy, Köksal Ceyhan, Mehmet Yaz c, Bülent Uzunlar, Yüksel Do an, Sad k Toprak, Gülay Hergenç ( stanbul) 08:50 Diyabetik hastalarda anjiyoplasti sonras damar aç kl n n hemoglobin A1c ve mikroalbüminüri ile iliflkisi SB 25 fiahin Mürselov, Deniz Kumbasar, Özgür Yaflar Akbal, Üzeyir Rahimov, Ulvi Mirzayev, Dervifl Oral (Ankara) 09:00 Akut koroner sendromlarda bozulmufl glukoz tolerans ile metabolik sendromun s kl ve hastane içi kardiyak olaylar üzerine etkisi SB 26 Zekeriya Nurkalem, Zeynep Tartan, rfan fiahin, fiennur Ünal, Ertan Ökmen, Nefle Çam ( stanbul) 09:10 Faktör VII ve fibrinojen düzeyleri ile metabolik sendrom ve koroner kalp hastal iliflkisi SB 27 Mehmet Baltal, Tar k K z ltan, Semra Topçu, fienol Demircan, Tansel Erol, Alpay T. Sezgin, Bülent Özin, Mehmet Emin Korkmaz, Haldun Müderriso lu (Ankara) 09:20 Obez koroner arter hastalar nda kollateral geliflimine etki eden faktörler SB 28 Mehmet Birhan Y lmaz, Yeflim Güray, fienay Funda B y ko lu, Ümit Güray, Hatice fiaflmaz, Halil K sac k, fiule Korkmaz (Ankara) 09:30 Diabetik ve diabetik olmayan koroner arter hastalar nda akut egzersize sistemik nitrikoksit yan t SB 29 Alev Arat-Özkan, Ayflem Kaya, Huriye Balc, Erhan Babal k, Özge Köner, Zerrin Yi it ( stanbul) 09:40 Tart flma 10:00-10:30 Ara 26

TÜRK KARD YOLOJ DERNE. Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu. 1. Duyuru

TÜRK KARD YOLOJ DERNE. Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu. 1. Duyuru TÜRK KARD YOLOJ DERNE Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu 1. Duyuru TÜRK KARD YOLOJ DERNE Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji Derne

Detaylı

MARMARA. 2007 Güncelleme: Kalp Hastal klar nda Tan ve Tedavi & Kardiyoloji Hemflireli i. 19-21 Ocak 2007 Kervansaray Termal Otel BURSA

MARMARA. 2007 Güncelleme: Kalp Hastal klar nda Tan ve Tedavi & Kardiyoloji Hemflireli i. 19-21 Ocak 2007 Kervansaray Termal Otel BURSA I. BÖLGESEL E T M TOPLANTISI MARMARA Kervansaray Termal Otel Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr

Detaylı

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK 18-20 Nisan 2008 Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z,

Detaylı

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z, Türk Kardiyoloji

Detaylı

16 Mart 2012 - Cuma Salon A

16 Mart 2012 - Cuma Salon A 16 Mart 2012 - Cuma Salon A 09:00-11:15 1. Oturum: Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu Oturum Başkanları: Dr. Bülent Özin - Dr. Haldun Müderrisoğlu 09:00-09:30 Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu: Hedeflerimize Ulaştık

Detaylı

Kardiyoloji K fl Günleri Toplant s

Kardiyoloji K fl Günleri Toplant s Kardiyoloji 4 Mart 2006 Klassis Hotel, Silivri stanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan 34384 stanbul Telefon : (0212) 221 1730-221 1738 Faks : (0212) 221 1754 e-posta : tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Davet. Değerli meslektaşlarımız,

Davet. Değerli meslektaşlarımız, Davet Değerli meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmaya yönelik

Detaylı

2017 İleri Kardiyovasküler Çözümler Sempozyumu Programı

2017 İleri Kardiyovasküler Çözümler Sempozyumu Programı 2017 İleri Kardiyovasküler Çözümler Sempozyumu Programı Atrial Fibrilasyona Çok Yönlü Bakış- 8.45 9.45 İzzet Erdinler- Memorial Ataşehir Hastanesi Ahmet Taha Alper- Dr. Siyami Ersek GKDC EAH Hasan Turhan-

Detaylı

Ulusal Aritmi Toplantısı

Ulusal Aritmi Toplantısı Nish İstanbul A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler 34196 İstanbul - Türkiye T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr 20 Şubat 2014, Perşembe

Detaylı

Davet. De erli meslektafllar m z,

Davet. De erli meslektafllar m z, Davet De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylafl m n art rmaya yönelik

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

2007 Güncelleme: Kalp Hastalıklarında Tanı ve Tedavi & Kardiyoloji Hemşireliği

2007 Güncelleme: Kalp Hastalıklarında Tanı ve Tedavi & Kardiyoloji Hemşireliği IV. BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTISI KARADENİZ ve DOĞU ANADOLU Büyük Oteli Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ekşioğlu İş Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 İstanbul - TÜRKİYE Tel : + 90 212 221 17 30/38 Faks : + 90 212 221

Detaylı

Kalp Kapak Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Ea Organizasyon Göksu Evleri Çamlýk Cd. No:191

Detaylı

De erli Meslektafl m z,

De erli Meslektafl m z, F NAL PROGRAM De erli Meslektafl m z, Türk Kardiyoloji Derne i Hipertansiyon, Lipit ve Koroner Kalp Hastal Çal flma Gruplar n n, 2010 y l ortak toplant s 25-28 fiubat 2010 tarihleri aras nda Kuzey K br

Detaylı

Ablasyon ve Cihaz Kursu 2009

Ablasyon ve Cihaz Kursu 2009 Aritmi Çalışma Grubu Ablasyon Ablasyon Limak Ambassadore Hotel Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekşioğlu İş Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 İstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

30 Mayıs 2014 Cuma - Salon A 09.00-09.15 AÇILIŞ KONUŞMASI. 09.15-10:45 ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU - I Oturum Başkanları: Bülent Özin, Kamil Adalet

30 Mayıs 2014 Cuma - Salon A 09.00-09.15 AÇILIŞ KONUŞMASI. 09.15-10:45 ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU - I Oturum Başkanları: Bülent Özin, Kamil Adalet 30 Mayıs 2014 Cuma - Salon A 09.00-09.15 AÇILIŞ KONUŞMASI 09.15-10:45 ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU - I Oturum Başkanları: Bülent Özin, Kamil Adalet 09.15-09.35 Atriyal fibrilasyon ablasyonu kimlere, ne

Detaylı

De erli Meslektafl m z,

De erli Meslektafl m z, De erli Meslektafl m z, Türk Kardiyoloji Derne i nin her y l düzenlemifl oldu u Hipertansiyon, Lipit ve Koroner Kalp Hastal Çal flma Gruplar n n ortak toplant s 24-27 fiubat 2011 tarihleri aras nda Kuzey

Detaylı

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s WOW Convention Center Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 Tel : 0212 221 17 30 / 38 Fax : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr "Yeni biny lda do an her çocu un, önlenebilece

Detaylı

Aritmi. 30-31 Mayıs 2008 Gloria Golf Resort Antalya. Aritmi. Çalışma Grubu

Aritmi. 30-31 Mayıs 2008 Gloria Golf Resort Antalya. Aritmi. Çalışma Grubu Çalışma Grubu Aritmi 30-31 Mayıs Gloria Golf Resort Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekşioğlu İş Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 İstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Çalışma

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

Kalp Kapak Hastalýklarý ve Eriskin Konjenital Kalp Hastalýklarý Çalýsma Gruplarý Egitim Toplantýsý 30 Mayýs - 2 Haziran 2010 Kolin Otel Çanakkale Darulaceze Cad. Fulya Sok. Sok. Ekþioðlu Ýþ Ýþ Merkezi

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Aritmi. 23-24 Mayıs 2009 Xanadu Resort Hotel Antalya. Aritmi. Çalışma Grubu

Aritmi. 23-24 Mayıs 2009 Xanadu Resort Hotel Antalya. Aritmi. Çalışma Grubu Çalışma Grubu Aritmi Xanadu Resort Hotel Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekşioğlu İş Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 İstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Çalışma Grubu Değerli

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

Hipertansiyon - Lipit Koroner Kalp Hastal Çal flma Gruplar Ortak Toplant s

Hipertansiyon - Lipit Koroner Kalp Hastal Çal flma Gruplar Ortak Toplant s Hipertansiyon - Lipit. Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel. : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr De erli Meslektafl m z,

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ Program: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (1.EĞİTİM) Ders Kodu/Adı: ELN13201 MİKRODENETLEYİCİLER - I 1 1097009049 GÖKHAN ERGEN 2 (EET307) FF Alttan 25 67 50 CC BAŞARILI 2 1117009032 SERCAN KORUCUOĞLU 2 (ETP354)

Detaylı

2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd. Doç. Dr. Can ERZ K

2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd. Doç. Dr. Can ERZ K 11 OCAK 2009, PAZAR SALON 1 12.00-18.00 Kongre Kay t 12.30-18.30 Kurs Programlar 1.KURS Koçluk Prof. Dr. Berrak YE EN Doç. Dr. Sibel KALAÇA 2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd.

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Programme. XVII th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

Programme. XVII th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY Program XVII th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY October 13-16, 2001 Efes Congress Center IZMIR Programme De erli meslektafllar m z, Onyedinci

Detaylı

Ablasyon ve Cihaz Kursu 2008

Ablasyon ve Cihaz Kursu 2008 Aritmi Çalışma Grubu BİLİMSEL PROGRAM Ablasyon Ablasyon Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekşioğlu İş Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 İstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Aritmi

Detaylı

Davet. Değerli meslektaşlarımız,

Davet. Değerli meslektaşlarımız, Davet Değerli meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmaya yönelik

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz, Davet Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye de tüm geriatri camiasýný içinde barýndýran Akademik Geriatri Derneði nin bir aktivitesi olarak 29-31 Ekim 2010 tarihlerinde Çeþme Radisson Blu Otel de 1. Yaþlýlýkta

Detaylı

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ Kongre Programı SözEL ve Poster Bİldİrİ Sunumları NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN Prof. Dr. Neriman AKYOLCU BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

Bilimsel programın son gününde derneğimizin Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubu nun oturumları yer alacaktır.

Bilimsel programın son gününde derneğimizin Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubu nun oturumları yer alacaktır. Değerli Türk Kardiyoloji Derneği Üyeleri ve Meslektaşlarım, Gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada kalp yetersizliğinin görülme sıklığındaki artışa paralel olarak tanı ve tedavideki gelişmeler hızla süre

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES www.cayd.org.tr www.catyob2009.org De erli meslektafllar m z, Çocuk Acil T p ve Yo un Bak m Derne i'nin düzenleyece i, Uluslararas

Detaylı

ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU UYGUN OLANLAR. 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01.

ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU UYGUN OLANLAR. 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01. ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01.2013/364 Uygun 2 Yakup BEDER 47785803518 Fatih Dev.Hast. 31.12.2012/24483 Uygun 3 Lütfi Gürsel

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

Son gelişmeleri ve değişimleri tartışarak bilgilerimizi güncelleyeceğimiz toplantımızda sizleri de aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız.

Son gelişmeleri ve değişimleri tartışarak bilgilerimizi güncelleyeceğimiz toplantımızda sizleri de aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Değerli Meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji Derneği ve Çalışma Grupları tarafından düzenlenecek olan, Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi toplantısı 5-8 Mart 2015 tarihleri arasında Kıbrıs, Acapulco

Detaylı

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ SIRA NO ADI SOYADI İLİ LİSANSI KUMİTE SECİLDİĞ İ KONUM KATA SECİLDİĞ İ KONUM 2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ TERFİ SONUÇLARI 1 TİMUR ÖZDEMİR BURSA U.ARASI ORTA

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s (Hekim ve Hemflire Güncelleme)

TKD Bölgesel E itim Toplant s (Hekim ve Hemflire Güncelleme) TKD Bölgesel E itim Toplant s (Hekim ve Hemflire Güncelleme) ve XXII. leri Kardiyak Yaflam Deste i Kursu IV. Hemflireler için KYD Kursu 30 Ocak - 02 fiubat 2009 Fantasia Hotel Deluxe KUfiADASI / AYDIN

Detaylı

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ 15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ Değerlendirme Jürisi Başkanı Prof. Dr. İlham ALİYEV Onursal Başkan Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Rektör 17 MAYIS 2010 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Davet. Değerli meslektaşlarımız,

Davet. Değerli meslektaşlarımız, Davet Değerli meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmaya yönelik

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje YarıĢması 4734

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006

Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006 Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006 www.pratisyenhekimlikdernegi.org - www.toraks.org.tr B R NC BASAMAKTA AKC ER SA LI I SEMPOZYUMU Türk Toraks Derne i - Pratisyen Hekimlik Derne i

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY November 27-30, 2004 Topkap Palace - Kremlin Palace ANTALYA Programme De erli Meslektafllar m z,

Detaylı

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 12.02.2014 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 24.01.2014 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 4290 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA,

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA, 2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ANABİLİM DALI/PROGRAMLARINI KAZANAN TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT DUYURULARI * KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN () TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

2012-2013 E½ T M FAK LTES PEDAGOJ K FORMASYON E½ T M NE M RACAAT EDEN D ½ER N VERS TE MEZUNU ADAYLARIN KAYIT L STES

2012-2013 E½ T M FAK LTES PEDAGOJ K FORMASYON E½ T M NE M RACAAT EDEN D ½ER N VERS TE MEZUNU ADAYLARIN KAYIT L STES 2012-2013 E½ T M FAK LTES PEDAGOJ K FORMASYON E½ T M NE M RACAAT EDEN D ½ER N VERS TE MEZUNU ADAYLARIN KAYIT L STES K O N T E N J A N 25 K KAYIT SIRA NO A D A Y I N A D A Y I N ADAYIN BA VURDU½U BÍL M

Detaylı

Kalp Yetersizliği Eylül Anemon Hotel Eskişehir

Kalp Yetersizliği Eylül Anemon Hotel Eskişehir 7 Kalp Yetersizliği Toplantısı 16-19 Eylül 2010 Eskişehir Kalp Yetersizliği Toplantısı 17-19 Eylül 2010 Anemon Hotel Eskişehir Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekşioğlu İş Merkezi, No:9/1 Okmeydanı 34384, İstanbul

Detaylı

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 00:18:51 00:17:46 2 141 ARGACHEW ASSEFA TOLA 21k ÜNYE BELEDİYE SPOR M-25 01:12:54 01:12:53 00:00:00 00:18:17 00:18:53 00:18:23 3 79

Detaylı

6 EKİM 2016, PERŞEMBE

6 EKİM 2016, PERŞEMBE 6 EKİM 2016, PERŞEMBE GİRİŞ VE KURSLAR 13:30-17:00 DİYABET TEKNOLOJİLERİ KURSU 17:00-17:30 AÇILIŞ KOKTEYLİ 17:30-17:45 AÇILIŞ TÖRENİ 17:45-18:45 AÇILIŞ PANELİ Tip 2 diyabet ve kardiyovasküler risk Oturum

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV YERİ Güncelleme Tarihi 06.10.2016 YÖNETİ YÖNETİM SINAV

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AMP - 11. Sınıf / A Şubesi (MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI) Sınıf Listesi 1 18 BARIŞ ÖZ 2 45 YİĞİT BERAT KAYA 3 112 İSA ÖZDAL 4 114 HALİT ARPACI 5 122 VOLKAN KUL 6 141 İSMAİL ERSEZER 7 179 GÖKHAN AYTEKİN 8 206

Detaylı

Not: Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında öğretmen adayları haftada 6 saat uygulama yapmak zorundadır. Uygulama Günü ve Zamanı

Not: Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında öğretmen adayları haftada 6 saat uygulama yapmak zorundadır. Uygulama Günü ve Zamanı 1 2 EDA ÖZALP BETÜL DEMİRYÜREK Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeki Durmaz Zeki Durmaz 3 ÖZGE ORAL A1 / A Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeki Durmaz 4 MELAHAT YÜCEL Niğde

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

EĞİTİM DÖNEMİ 2004-2005

EĞİTİM DÖNEMİ 2004-2005 EĞİTİM DÖNEMİ 200-2005 Açıkgöz, Kemal Portekiz Bostancı, Onur 2 İtalya Universita di Bologna 12 Demircioğlu, Doruk 2 İtalya 12 Ertürk, Nihal İspanya Universitat Rovira I Virgili Gürsel, Ozan 2 İtalya Universita

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ /OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI SINIFI ORTALAMA BÖLÜMÜ /ANABİLİM DALI 2013259071 BÜŞRA YAŞDALI

Detaylı

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu 28-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek

Detaylı

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul 3. Periferik Nish A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler 34196 - Türkiye T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr 3. Periferik TÜRK KARDİYOLOJİ

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı 7-11 Mayıs 2008 Almira Hotel Bursa

XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı 7-11 Mayıs 2008 Almira Hotel Bursa Ekokardiyografi Almira Hotel Sayın Türk Kardiyoloji Derneği Üyesi, Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi nun yıllık Mezuniyet Toplantılarının 11. sini 8-10 Mayıs 2008 tarihinde, Almira Otel de gerçekleştireceğimizi

Detaylı

Seeded Players 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA. Quarterfinal Round Semifinal Round

Seeded Players 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA. Quarterfinal Round Semifinal Round 25+ TEK BAYANLAR ANA TABLO Phone 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA 1 ZEREN, BURCU [1] ZEREN, BURCU [1] 3 KARAMAN, MERAL 4 KAYINOGLU, IRMAK 5 ONUR, BILLUR [3] ONUR, BILLUR

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

BÖLÜM DÖNEM KOM TE ve KOM SYON ÇALIfiMALARINDA GÖREV ALAN ÜYELER M Z

BÖLÜM DÖNEM KOM TE ve KOM SYON ÇALIfiMALARINDA GÖREV ALAN ÜYELER M Z BÖLÜM 2 37. DÖNEM KOM TE ve KOM SYON ÇALIfiMALARINDA GÖREV ALAN ÜYELER M Z SORUfiTURMA VE UZLAfiTIRMA KURULU Mehmet A r Perihan Utan Harun Gürhan Mahmut Ayan DENETLEME KURULU fi. Leyla Kuterdem Adnan Turan

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s (Hekim ve Hemflire Güncelleme)

TKD Bölgesel E itim Toplant s (Hekim ve Hemflire Güncelleme) TKD Bölgesel (Hekim Hemflire Türk Kardiyoloji Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Gelecek Baflkan Baflkan Yard mc s Genel Sekreter Genel Sekreter Yard mc s Sayman Üyeler KYD Kursu Direktör Sekreter Dr. Çetin

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER)

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER) T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER) SIRA NO ADI SOYADI SİCİLİ DOĞUM TARİHİ GİRECEĞİ GRUP GRUP ADI ENGEL DURUMU 1 BURAK YALÇINKAYA 168855

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA. 21-22 KASIM 2009 Sheraton Hotel, Antalya

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA. 21-22 KASIM 2009 Sheraton Hotel, Antalya ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA 21-22 KASIM 2009 Sheraton Hotel, Antalya ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA ÖNSÖZ De erli Meslektafllar m z, Türk Üroloji Derne i, Türkiye ESRU, Endoüroloji Derne

Detaylı

24 25 KASIM 2007 SWISSOTEL / ANKARA

24 25 KASIM 2007 SWISSOTEL / ANKARA 24 25 KASIM 2007 SWISSOTEL / ANKARA Önsöz De erli Meslektafllar m, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i nin katkıları ile düzenlenen ve geleneksel olarak dört yıldır Ankara da yapılan, hipofiz

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

KURULLAR Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkan Gelecek Başkan Başkan Yardımcısı Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Sayman Üyeler Prof. Dr. Çetin EROL Prof. Dr. Oktay ERGENE Prof. Dr. Lale

Detaylı

MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ-1999 TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI-DANIŞMANI: KORONER BY-PASS

MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ-1999 TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI-DANIŞMANI: KORONER BY-PASS ADI SOYADI: HÜSEYİN BAYRAM DOĞUM YERİ TARİHİ: ANKARA-1975 UZMANLIK ALANI: KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ÜNVANI : UZMAN DOKTOR ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM: KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ SIRA NO. ADI SOYADI SERTİFİKA TÜRÜ 1 Abdullah YENİGÜN ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI 2 Abdulselam EMEN ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI 3 ABDURRAHİM BAVLİ ENERJİ YÖNETİCİSİ

Detaylı

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Ad Soyad Tercih Durumu 1. 477 MURAT ŞEN 1 ASİL 2. 315 FIRAT SOYGAN 1 ASİL 3. 1048 AHMET HİLMİ PAKSOY 1 ASİL 4. 905 CAN ALTUĞ İPEK 1 ASİL 5. 1579 MEHMET UZUN 1 ASİL 6. 1756 ORHAN BIÇAK 1 ASİL 7. 708 UĞUR

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011

ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011 ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011 Dedeman Otel stanbul / Türkiye www.urolithiasis2011.org De erli meslektafllar m, Sizleri 2009 y l nda gerçeklefltirmeye bafllayarak üriner

Detaylı

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ADANA Burhan Nuri Yılmaz -10845 22.11.1958-18.10.2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik (Elektronik ve Haberleşme Kolu) A.Türker Büyüköztürk-5412 05.03.1950-24.02.2009

Detaylı

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU 2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU S. NO ADI SOYADI GÖREV YERİ TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU 1 BİLAL ÇAKIR SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ 89 2 ABDULLAH ÖZDEMİR SİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Detaylı