Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr"

Transkript

1 Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Kurumlarda 19 Mayýs coþkusu Bolu F Tipi nden el iþi ve resim sergisi Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda açýlan 240 saatlik "Yaðlý Boya Resim Kursu"nda yapýlan çalýþmalar ile kilim, çini atölyeleri ve odalarda yapýlan el iþi ürünleri, Ýzzet Baysal Þenlikleri kapsamýnda sergilendi. Devamý 15 te Hakkâri de tiyatro gösterisi Hakkâri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Yazar Haluk Iþýk'ýn "Dikkat Aile Var" adlý oyunu 2 Mayýs'ta Adým Tiyatro Grubu tarafýndan sahnelendi. Kütahya Cezaevispor Minikler Liginde 2. oldu Çoðunluðu Ceza Ýnfaz Kurumu personelinin çocuklarýndan oluþan Kütahya Cezaevispor, Minikler Liginde sezonunu 2'ncilikle tamamladý. Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Bülent Binbir'in antrenörlüðünü yaptýðý Kulübün baþarýsý sevinçle karþýlandý. Ereðli ve Manisa Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn acý kaybý Ereðli B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru olarak görev yapan Mustafa Satýk, behçet hastalýðý tedavisi gördüðü Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesinde 17 Mayýs'ta hayatýný kaybetti. Satýk, Ceza Ýnfaz Kurumu ve Adliye personelinin katýldýðý törenin ardýndan topraða verildi Ereðli doðumlu olan Satýk, evli ve iki çocuk babasýydý. Manisa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ýnfaz ve Koruma Memuru Ali Ýnfal 28 Nisan da vefat etti Konya doðumlu olan Ýnfal, evli ve iki çocuk babasýydý. Satýk ve Ýnfal a Allah tan rahmet, aileleri, yakýnlarý ve mesai arkadaþlarýna baþ saðlýðý diliyoruz. Standartlar sistemiyle gelen baþarý Eðitim-öðretim ve psiko-sosyal servis çalýþmalarýnda standartlar sistemine geçilmesiyle ceza infaz kurumlarýndaki baþarý oraný her geçen dönem artýyor yýlýnda uygulamaya geçilen standartlar sistemiyle 2005 yýlý 1. döneminde 1, 2006 yýlý 4. döneminde ise 80 kurumun eðitim-öðretim notu PEKÝYÝ olarak deðerlendirildi yýlýnda uygulamaya geçilen psikososyal servis standartlarýnda ise 2006 yýlý 1. döneminde 2, 4. döneminde ise 20 kurum psiko-sosyal servis çalýþmalarýndan PEKÝYÝ not aldý. Devamý 8-9 da CTE yönetici ve personelinden futbol maçý Ýstanbul Kapalý da Latif Doðan konseri Ünlü Sanatçý Latif Doðan 23 Mayýs ta Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda konser vererek, hükümlü ve tutuklularý coþturdu. Doðan ýn ardýndan Sanatçý Yaðýz sahne aldý. BÜYÜK COÞKUNUN 88. YILI 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý ceza infaz kurumlarýnda coþkuyla kutlandý. Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Ulu Önder Atatürk ün Samsun a çýkýþ tarihi olan 19 Mayýs ýn 88 inci yýlý nedeniyle kurumlarda düzenlenen programlarda; Ulu Önder, silâh arkadaþlarý ve þehitler saygýyla anýldý. Atatürk ün Samsun a çýkarak, baðýmsýzlýk ve kurtuluþ coþkusunu baþlattýðý 19 Mayýs ýn 88 inci yýl dönümünde birçok kurumda spor karþýlaþmalarý ve turnuva yapýldý. Devamý 15 te Kurumlarýn Eðitim-Öðretim Baþarý Durumu CEZA ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yönetici ve personeli arasýnda 23 Mayýs ta yapýlan futbol maçýnda birlik ve beraberliðin güzel bir örneði yaþandý. Genel Müdür Kenan Ýpek in izleyici olarak katýldýðý maçta Bordo Takým, Genel Müdür Yardýmcýsý Abdullah Çelik, Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Tetkik Hâkimi Dr. Mustafa Saldýrým ve personelden; Mavi Takým ise Destek Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu, Tetkik Hâkimi Burhanettin Eser ve personelden oluþtu. Büyük çekiþmenin yaþandýðý maçý Bordo Takým 6-3 kazandý. Cezayir le iliþkiler geliþiyor Türkiye ile Cezayir Adalet Bakanlýklarý iþ birliði çerçevesinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek in baþkanlýðýnda Dýþ Ýliþkilerden Sorumlu Daire Baþkaný Necati Nursal ve Destek Hizmetlerinden sorumlu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu dan oluþan heyet 9-14 Haziran tarihlerinde Cezayir e bir ziyaret gerçekleþtirdi. Devamý 2 de

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Haziran 2007 Cezayir le iliþkiler geliþiyor BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Cezayir den bir heyetin geçtiðimiz ay ülkemizi ziyaretlerine karþýlýk olarak bu ülkeye giden heyet, Cezayir infaz sistemini incelemek ve kurulmasý düþünülen iþ birliði alanlarýný belirlemek amacýyla çeþitli temaslarda bulundu. Heyet 6 günlük ziyaret çerçevesinde; ilk olarak Adalet Bakanlýðý Müsteþarý ile görüþürken, El Harrac Cezaevini, Ulusal Eðitim Çalýþmalarý Merkezini ve Ulusal Cezaevi Ýdaresi Personel Okulunu gezerek incelemelerde bulundu. Ayrýca, 300 yýl Osmanlý egemenliðinde kalan Cezayir in tarihî ve turistik yerleri gezildi. Osmanlýlar döneminde kurulan Türk kasabasý ve buradaki tarihî evleri de gezen heyet, Cezayir in baðýmsýzlýk mücadalesi sýrasýnda Fransýzlar ýn soykýrýmýna tabî tutulan 1.5 milyon Cezayirli nin anýsýna yapýlan Mücahitler Anýtý ile Müzesini görme fýrsatýný yakaladý. Afganistan dan bir heyet Genel Müdür Ýpek i ziyaret etti Afganistan Ceza Ýnfaz Kurumlarý Genel Müdürü Tümgeneral Abdul Selam Ýsmet, beraberindeki 4 kiþilik heyetle Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek i ziyaret etti. 23 Mayýs ta yapýlan ve Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Dýþ Ýliþkilerden Sorumlu Daire Baþkaný Necati Nursal ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu nun hazýr bulunduðu ziyarette iki ülke arasýnda baþta infaz hizmetleri olmak üzere iþ birliðine yönelik konular görüþüldü. Genel Müdür Ýpek, Afganistan Cezaevleri üst düzey yöneticilerine daha önce Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Eðitim Merkezinde eðitim verildiðini hatýrlatarak, dost ve kardeþ Afganistan a iþ birliði konusunda destek olacaðýný söyledi. Heyete ayný gün Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru iþyurtlarý hakkýnda, Daire Baþkaný Necati Nursal da Türk Ýnfaz Sistemi hakkýnda bilgi verdiler. Ayrýca, Ankara Çocuk Eðitimevi ve Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Eðitim Merkezini ziyaret ederek, çalýþmalarý yerinde gördüler. Heyet, program kapsamýnda; 24 Mayýs ta Konya Cumhuriyet Baþsavcýlýðýný ve Mevlânâ Müzesi ni, 25 Mayýs ta Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu, Ankara 1 ve 2 No lu 2 F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýný, Ankara Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu ve Anýtkabir i, 26 Mayýs ta Bursa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ve Bursa nýn tarihî yerlerini ziyaret etti. 27 Mayýs ta Ýstanbul a geçen heyet, ilk olarak turistik yerleri görme fýrsatý elde ederken, 28 Mayýs ta Paþakapýsý Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret ederek, çalýþmalarý yerinde gördü. Heyet, 29 Mayýs ta Türkiye den ayrýldý. YMEDD Olaðan Genel Kurulu yapýldý Yargý Mensuplarý Eþleri Dayanýþma Derneði Olaðan Genel Kurulu geçtiðimiz ay yapýldý. Dernek Yönetim Kurulunun yeniden belirlendiði Kurulda, önceki dönemin hesaplarý ibra edildi. Yeni Yönetim þöyle oluþtu: Baþkan: Gülten Çiçek, Baþkan Yardýmcýsý: Aynur Kasýrga, Muhasip Üye: Nilüfer Ýpek, Muhasip Üye Yardýmcýsý: Hülya Manav, Üyeler: Gönül Mete, Nursel Kürtül, Zekiye Ýlhan, Sekreter: Zekiye Demircioðlu, Sekreter Yardýmcýsý: Þengül Eralp, Denetim: Nurten Bölükbaþý, Sevim Çeliktim ve Gülsen Mutlu. YMEDD Baþkaný Çiçek, 1050 üniversite öðrencisine burs verdiklerini belirtirken, sadece üniversite öðrencilerinin burs baþvurularýný kabul ettiklerini, diðer okullarda okuyanlarýn baþvuruda bulunmamalarýný istedi. Çiçek, yaz aylarý süresince Dernek faaliyetlerine ara verdiklerini, 12 Eylül de çalýþmalara baþlayacaklarýný ifade ederken, burs baþvurularýný 1 Ekim e kadar alacaklarýný söyledi. Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu kaynaþma pikniði düzenledi Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumuna baðlý olan Þaþmaz Sosyal Tesislerinde 18 Mayýs ta Bakanlýk Personelinin katýldýðý "Tanýþma, Kaynaþma ve Dayanýþma Pikniði" düzenlendi. Pikniðe; Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Daire Baþkan Oktay Yörük, Adli Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkaný Yýlmaz Uðurlu, Ankara 1 Nolu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Bekir Alanoðlu, Ankara Çocuk Eðitimevi Müdürü Nurdoðan Ertuðrul ve 2. Müdürü Atýf Yakut, Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Hulûsi Saðýr, 2. Müdür Metin Özçelik, Ýsmail Karakülah, Vedat Ali Yýldýrým, Ahmet Ýhsan Birlik, Ramazan Pamuk, Ýnfaz ve Koruma Baþ Memuru Ramazan Danacý ile diðer personel katýldý.

3 15 Haziran 2007 Seslenis Sayfa 3 ÖFKE SÖYLEÞÝ SEVGÝ, BEN, SEN SEN DEÐÝLMÝÞSÝN Derdin öfke, bambaþka bir dert; Sýzlayan yaramý sormayýn boþuna. Verdiðiniz öðüt deðer mi zahmete, Dilekçeyi, tutanaðý yazmayýn boþuna. Nasihat eylesen de fayda vermez yardýmýn, Psikologta sosyologta çare yoktur derdimin, Her tarafý demirlerle çevrili odamýn, Hayalimi engellemeyin boþuna. Gönlümde yýðýn, yýðýn öfke yüklüdür, Ýçimde sýnýrsýz problem saklýdýr, Sökemezsiniz, yaralarým köklüdür, Öðüt vermeyin, dil dökmeyin boþuna. Hasret özlemi belirdi kanýmda, Ýntikam alýrlar sevdiklerim canýmda Dinlenme saatim uzaklaþýn yanýmdan, Rahatsýz edip de huzurumu bozmayýn boþuna. Sevmek koymuþlar eziyetin adýný, Bulamadým güzel yaþamýn tadýný, Olacaksanýz kader mahkâmlarýna yardýmcý, Geçirin hayata öfke kontrol programýný, Fayda etmez ilaç vermeyin boþuna. Gazi Karakuþ Ýnfaz ve Koruma Memuru Malatya E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu YALNIZ SEN VARSIN Ýnanmadýðýn hiçbir satýrý yazma bana, Hiçbir kelimeyi söyleme bana inanmadýðýn. Hani bazen olur ya; Aslýnda söylemeyeceðine inanýrsýn, Ama söylemek o an gelmez içinden. Ýnanmadýðýn ama içinden coþkuyla söylemek gelmeyen, Herhangi bir sözü de söyleme bana. Ýçinden bir titreyiþ gibi dökülmüyorsa, Bir harf bile yazma bana. Ýþte böyle içim gibiyim demiyorsan; Görünme, gösterme bana, Göstermek zorunda hissettiðin gibi kendini. Rengim süzülmeden tenimden alnýma yazýl; Yüzünü götürme benden uzaklara, Tut ellerimden býrakma bir daha, Öyle bak ki bakýþýn bakýþýma dokunsun. Sözlerimin rengini göremiyorsan eðer, Gözlerini gözlerime dikip iyice bak, Masumluðun yüreðime aksýn. Kor yüreðime damla damla vurmasýn gözyaþlarým, Tüm zerrelerim acý çekmesin, Ruhum daraltmasýn benliðimi, Ýþte yalnýz sen varsýn. Güneþsiz dünyamda kavrulmasýn yüreðim, Ellerim üþümesin böyle ölü soðukluðunda, Geceleri asla uykusuzluk çekmesin gözlerim, Yokluðunda yýllarýmý duygusuzca düþünmesin benliðim, Delice savurmasýn rüzgar yalnýzlýðýmý, Ýþte yalnýz sen varsýn. Günümde, gecemde, Gençliðimde, geleceðimde, Ýþte yalnýz sen varsýn. Ýçimi üþütüyor þu sensiz hissetmeye çalýþtýðým güneþ, Öylesine ölesiye alýþmýþým ki sana, Her þeyde sen varsýn. Baktýðým her yerde, her þey seni anlatýyor, Her sese seni fýsýldýyor kulaðýma, Ýþte böyle güzel gözlüm. YALNIZ SEN VARSIN. Evrim Ertekin Öðretmen Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Sabahlarý kuþ sesleri ile uyanýn, Sümbül kokularý yataðýnýza dolsun. Göz kapaklarýnýz açýlýrken birlikte, Güneþ bulutlarýn arkasýnda dursun. Demlensin sözcükler semaverde, Elbette yol bulacaklar kendilerine. Soframýza dizilsin gevrek cümleler, Ýçimizi ýsýtsýn yudum yudum þiirler. Geçin karþýma birlikte oturun, Sevda, hasret, yoksulluktan söyleþelim. Nasýl olsa kýrmaz, incitmezsiniz, Can dostum Babalar Günü n kutlu olsun. Emine Halman Çetin Karþýyaka Ýcra Mahkemesi Hâkimi KIYAMIYORUM Ýçimde sakladýðým, Bir þehirdesin. Seni unutmaya, Kýyamýyorum, Geceler karanlýk, Geceler özlem. Bu deli hasrete, Doyamýyorum. Daðlar uykusunda, Ben uyanýðým. Ben sevmekten suçlu, Aþktan sanýðým. Gururla taþýrým, Duygularýmý. Hâlâ sana âþýk, Hâlâ sana yanýðým. Mustafa Baktur Sakarya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu BU SENE Hasret ateþinden Mecnun a döndüm, Ayrýlýk çekerim yine bu sene. Ya kime söyleyeyim, kime ne diyeyim, Ayrýlýk çekerim yine bu sene. Çekerim gurbette derdi, elemi, Çok göresim geldi Kars-ý sýlamý. Gözlüyorum, gönderen yok selâmý, Ayrýlýk çekerim yine bu sene. Bu sinemi ateþlere daðlattým, Derdimle alnýma kara baðlattým. Yaþ yerine gözümden kan akýttým, Ayrýlýk çekerim yine bu sene. Bedirhan ým söylemekle bitmiyor, Yaslý mýdýr bülbül gibi ötmüyor, Bu hasretlik kanat açýp gitmiyor, Ayrýlýk çekerim yine bu sene. Bedirhan Yýlmaz Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Derler ki, her güzel þey gibi, Bir gün sevgi de bitecek. Rüzgâr esmeyi, gece olmayý, Gün doðmayý, yaðmur yaðmayý, Zaman geçmeyi unutursa bir gün, Ýþte o zaman sevgi de bitecek... Sevgi soyuttur; elle tutulmaz, Gözle görmek imkânsýz, Artýk anla be. Benim sevgime böyle bakýlmaz, Sadece hissedilir, sadece yaþanýr... Öyle ki, bu sevgi devam edecek, Yaþanýp, hissedilecek. Öyle ise duygu dolu bu keder niye? Zaman geçmeye mahkûm, Gelmeye mecbur olan o mutlu günler, Elbet bir gün gelecek... Þimdi sen; Bir mektup gönder bana, Birkaç güzel cümle yaz içine, Zarfýna Kasýmpatý koy, Kendi kokundan sýkmayý unutma, Cümleler duygu yüklü olsun... Sen üzülme yeter, Yýllanan aþk þarabý gibi. Sabýrla dolan günlerde, Birkaç damla gözyaþý, Beni asla boðmaz. Þimdi; ben, sevgi, sen... Ýbrahim Uyar Sarayönü A1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu RÜYA Ben bir rüya gördüm; Rüyamda göçmen kýzýný gördüm, Aslan yelesi saçlarýný gördüm, Karaca bakýþlarýný gördüm. Ben bir rüya gördüm; Rüyamda parlayan o çakýr gözlerini gördüm, Her adýmýnda korku salan o cesaretini gördüm, Güzelliðinle yýldýzlarýn daðýlýþýný gördüm. Ben bir rüya gördüm; Rüyamda bembeyaz tenini gördüm, Kalbinin kýpýr kýpýr çarpýþýný gördüm, Arkamdan uzanan korkulu bakýþlarýný gördüm. Ben bir rüya gördüm; Hayata rest çekiþini gördüm, Sevdiklerin için ölümüne yürüdüðünü gördüm. Güzelliðine aldanmadan, Ölümüne yürüdüðünü gördüm. Ben bir rüya gördüm; Rüyamda göçmen kýzýnýn öldüðünü gördüm, O an dünyayý alaca karanlýk gördüm. Þimþeklerin kahýrdan çaktýðýný, Gökyüzünün aðladýðýný gördüm. Ben bir rüya gördüm; Rüyamda göçmen kýzýný gördüm. Uyandýðýmda kendimi kan ter içinde gördüm, Dedim ya ben sadece bir rüya gördüm. Mustafa Karaca Manisa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Sen deðilmiþsin; Yaðmurlarda þimþek olup çakan. Yollardaki hanlar, Zehirlerdeki þerbet sen deðilmiþsin. Susuzluðumun yangýnlarýndaki alev, Ýçilen sulardaki zemzem, Pýnarlardaki çaðlayan, Kadehlerimdeki þarap, Sen deðilmiþsin. Sulardaki sarhoþ þiir, Atýlan naralar, Akan yaþlardaki damlalar, Karakoldaki hücreler, Þiirdeki mýsralar sen deðilmiþsin. Göklerdeki yýldýz, Maviliðin karanlýðýný süsleyen ay, Ýçindeki nur, tapýlan kutsallýk, O melek sen deðilmiþsin. Sen deðilmiþsin, Tan yerinin aðartýsýndaki sabah yýldýzý, Þafaklarýn alaca karanlýk gölgesi, Ufuklara doðan güneþ sen deðilsin. Veyis Kesgin Bayburt M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu ESMER KIZ Kara gözlerin vazgeçilmezim olsa da, Aþkýn beni yakýp yýksa da, Seni unutmak zor olsa da, Gittin ya artýk benim deðilsin. Dönülmez bir yoldayým artýk, Sonu baþý belli olmayan, Yanýmda yollar uzuyor artýk, Günler geçmek bilmiyor sensiz. Umutsuz bir aþkýn esiri olmuþ kalbim, Býrakýp gideceðini bilmiyor. Delicesine tapýyorum sana, Sözlerin ok misali kalbimden vuruþunu, Ýmkânsýz olanlar gerçek olmuþtu. Umutsuz, gerçek olmayan, garip bir aþkýn, Hayalini kurup ölene dek bekleyeceðim belki, Geri dönmeyecek esmer kýz belki hiç, Sevmeyecek ama Sadocan, Ölene dek seni bekleyeceðim. Selahattin Çiçek Manisa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu FIKRA Öðretmen çocuklara sormuþ: - Kim Cehenneme gitmek ister. Kimse parmak kaldýrmamýþ. Kim Cennete gitmek ister, demiþ. Temel hariç herkes parmak kaldýrmýþ. Öðretmen sormuþ: - Temel sen Cennete veya Cehenneme gitmek istemiyor musun? Temel: - Annem, okuldan çýkýnca eve gel, baþka bir yere gitme, dedi. B U L M A C A SOLDAN SAÐA 1. Suç iþleyen, suçtan zarar gören veya cezasýný tamamlayarak salýverilen hükümlülere yardýmda bulunmak amacýyla 5414 sayýlý Yasa ile kurularak, çalýþmalarýna baþlayan kurul. 2. Kadýnsý görünüþ ve davranýþlarý olan erkek- Emanet, vedia. 3. Yabancý ünlü bir kimyacý-lütesyumun simgesi. 4. (...) Eker, Trabzonspor'un eski yöneticilerinden-yeterlilik, kifayet. 5. Aydýnlýk-Bir soru eki-karýþýk renkli. 6. Yerine koyma, yerine kullanma- Þöhret- Vücudumuzu oluþturan bir asidin kýsa yazýlýþý. 7. Belli zamanlarda kurulan Geçen Ayki Bulmacanýn Çözümü sergi niteliðini de taþýyan büyük pazar-bir erkek ismi. 8. Stronsiyumun simgesi-üretilen ya da yapýlan þeylerin kullanýlýp harcanmasý. 9. Kriptonun simgesi-hamamlarda musluk altýnda, içinde su biriktirilen yuvarlak ve çoðunlukla mermer ya da taþ tekne-gözde sarýya çalan kestane rengi. 10. Yeryüzü parçasý- Bir baðlaç- Ýlave YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1. Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürümüz. 2. Trabzon'un bir ilçesi-dantel yada nakýþ ipliði yumaðý- Mýsýr Tanrýsý. 3. Bir kimsenin yararlýlýðýný, yeteneðini gösteren belge. 4. Çýkar yol, çare - Bir ticaret ürününü tanýtmaya, benzerlerinden ayýrmaya yarayan resim, harf gibi im. 5. Baþ kumandan, amir- Doðu Anadolu da kullanýlan bir tür küçük zurna- Ýþe yatkýn, becerikli. 6. Anasý olan- Itýrlý, kokulu. 7. Evcil bir hayvan-türlü endüstri alanlarýnda hammaddelerin iþlenmesinde elde edilen þey. 8. Belli, açýk-yýlanlarýn deri deðiþtirirken attýðý deri. 9. Ýran, Suudi Arabistan ve Yemen de kullanýlan para birimi- K harfinin adý. 10.Öðütülmüþ tahýl-ayak ve yumruk vuruþlarý üzerine kurulu, Japon kökenli bir dövüþ yöntemi. 11. Þehzadelerin özel eðitmeni- Bir bayan ismi. 12. Bir þeyin olmasýný inançla beklemek, ümitlenmek. Erol Öztekin Kilis Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu a

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Haziran 2007 USTALARDAN SEÇMELER Ý. HAKKI TALAS 19 MAYIS GENÇLÝK MARÞI Bir þerefli milletin þanlý çocuklarýyýz, Kalplerimiz, nabzýmýz, vatan diyerek atar. Ayrýlmadan yürürüz, ayný yolda erkek, kýz... Ruhumuzda ateþ var, göðsümüzde iman var. Vücudumuz yay gibi, bacaklarýmýz çevik, Kalplerde Cumhuriyet, baþýmýzdadýr bayrak. Bir emanet taþýrýz, Ata'mýza söz verdik, Kuvvetimizi, gücümüzü, kanýmýzdadýr kaynak... Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaþý, Çalýþkanlýk, çeviklik atalardan mirastýr. Türk olmanýn amacý kazanmaktýr savaþý... Bize ülkü yaraþýr, bize hamle yaraþýr. 19 Mayýs bizim en kutsal bayramýmýz. Tarihlerde var mýdýr, böyle bir günün eþi? Bu pýnardan içiyor, alýyoruz kuvvet, hýz, Bu ocaktan yakýyor bütün gençlik ateþi... Ý. HAKKI TALAS I TANIYALIM ( ) Ý. Hakký Talas, Kayseri'nin Talas ilçesinde doðdu. Adana Erkek Öðretmen Okulu'nu bitirince öðretmen olarak atandý. Yüksek öðrenimini yine eðitim alanýnda yaparken hukuk fakültesini bitirdi. Bir süre öðretmenlik ve avukatlýk yaptýktan sonra yayýn hayatýna giriþti. Talas Kitabevi'ni kurdu. Sýnýf Bilgisi, Okul Bilgisi dergilerini çýkardý. Ý. Hakký Talas çocuk edebiyatý alanýnda emek vermiþ yazarlarýmýz arasýndadýr. Özellikle çocuk þiirlerine getirdiði duygulu anlatým özellikleriyle ünlendi. Þiirlerini; Bütün þiirlerim-1 adýyla kitaplaþtýrdý (1969). Bütün Derslerin Kitabý II-III-IV-V ile Örneklerle 4-5. Sýnýfta Tahrir kitaplarýný yayýmladý. Sýtký Dost ile birlikte Tarih Özetleri ile Ýstanbul kitaplarý hazýrladý. MÜKEMMELLER KONUÞULMAZ ANILIR Milletimize Tanrý nýn gönderdiði kuldun, Uðrumuza dünyayý titretirken onurumuzdun, Sayende yeni doðanlarýmýzýn umuduydun, Türkiye Cumhuriyeti mizin gerçek gururuydun, Asya dan Avrupa ya Türk ün azmini kýskandýrandýn, Fedâkârlýklarýnla tüm dünyaya örnek olandýn. Kahretmeden sayende yaþayabiliyorum, Eðilmeden dimdik yürüyebiliyorum, Milletimin gururunu anlayabiliyorum, Aldýðým her nefeste huzurla yutkunabiliyorum. Laik Cumhuriyet in kýymetini biliyorum. Aydýnlýk günleri bizlere teslim edensin, Türk ün gücünü tüm dünyaya gösterensin, Anlayabilenlere gereken dersi verensin, Tutkunun ne olduðunu hepimize öðretensin, Ülkemizin en yüce olduðunu anlatabilensin, Rüyalarýmýzda görmek istediðimiz tek öndersin, Kalplerimizdeki vatan sevgisini yaþatan þahsiyetsin, Turgut Çelikörs Ümraniye E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu HER ÞEYÝMSÝN Bugün Þubat ýn on dördü, Ýçime iþlemiþsin, damarýmdasýn, kanýmda... Hayatým zindana döndü, Ýçime iþlemiþsin, damarýmdasýn, kanýmda... Seni göremiyorum belki, Ne kadar önemliymiþsin demek ki, Yeni anladým yazýk ki. Ýçime iþlemiþsin, damarýmdasýn, kanýmda... Senden gayri kimse yok benim için, Neden ayrýldýk, ha niçin? Ýçimde yaþýyorsun sen benim için, Ýçime iþlemiþsin, damarýmdasýn, kanýmda... Seni seveceðim ölene kadar, Neler çektim seni bulana kadar, Senden baþka kimse yok benim için o kadar... Ýçime iþlemiþsin, damarýmdasýn, kanýmda... Seni o kadar çok seviyorum ki anlatamam, Sensiz bir dakika bile kalamam, Sen olmadan fazla yaþayamam, Ýçime iþlemiþsin, damarýmdasýn, kanýmda... Halit Özdamar Hakkâri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Sevgilerin, hür bedenlerin tutsak kaldýðý yerden, o yüreðinin kanadýðý Bayrampaþa'dan merhaba benim annem. Yine yüzlerce geceden bir gece daha ve niþanlandýðým demirlerde yine senin hayalin ve yine seni dinlememenin piþmanlýklarý... Hep bu yüzden kendime kýzgýnlýðým, hep bu yüzden isyaným. Suçlu muyum, suçsuz muyum diye düþünmedim hiç. Zira benim ilk devletim sendin, ilk bayraðým ilk kanunum... Çünkü sen öðretmiþtin devleti bana ve bayrak için ölmenin þerefini... Ve þerefi sende öðrendim anne, onurla yaþamayý... Bugün suç iþlemekten yargýlanýyorum anne, oysa yüreðimde hiçbir zaman sabýkam olmadý benim. Diyorum ya anne, kýzýyorum iþte kendime. Sen bana vatan dedin, bayrak dedin... Þimdi al beyaz bayraðýmda, tutsak, korkuyorum anne, ölmek için adak yaptýðýn devletime karþý korkuyorum anne, suçlu bilinmekten korkuyorum, suçlu anýlmaktan... ANAM Cennet senin ayaðýnýn altýnda, Ayaðýn altýna kurbaným anam, Dokuz ay taþýdýn beni karnýnda, Mukaddes aðacýn barýsýn anam. Beþikte sallayýp söyledin ninni, Gece uyumadýn, bekledin beni, Asla ödeyemem senden gideni, Muþgul günlerimin yârisýn anam. Ak sütün emzirip, yedirdin bana, Bin caným olsa da fedadýr sana, Sesini duyunca can gelir cana, Yangýn yüreðimin karýsýn anam Tanrýnýn hakkýdýr ananýn hakký, Volkan gibi sevgi içinde saklý, Baþýnda taþýsan ödenmez hakký, Dünyanýn en güzel yarýsýn anam. Belin bükülmüþ de saçýn aðarmýþ, Bastýðýn her yere rahmet yaðarmýþ, Sana karþý gelen narda yanarmýþ, Sen benim gözümün yaðýsýn anam. Bütün gönüllerde olmuþsun sultan, Yüce mevlâm seni yaratmýþ nurdan Sana dil uzatan kurtulmaz dardan, Cenneti alanýn baðýsýn anam. Sevincim, neþemsin, sensin gururum, Baþýmý baðrýna yaslar dururum, Bin türlü çiçekte seni bulurum. Ekmeðimin tadý, balýsýn anam. Sen benim güneþim sen benim ayým, Karnýndan, göðsünden, topraktan payým, Hayýrlý duanla yola varayým, Sen Allah'ýn veli kulusun anam. Havva'dýr, Zeynep'tir, Fatma'dýr adýn, Zübeyde, Ayþe'de Tuba'da tadýn, Emine ve Meryem, Hatice kadýn, Ay ile yýldýzýn nurusun anam. Ben CESÝM'im bir ananýn balasý, Yetimlerde vardýr, yürek yarasý, Hiçbir lokman bulamaz ki çaresi, Sensiz günlerimin zarýsýn anam. Cesim Der Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Susuz Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Belki de ilk kez kendimi sorguluyorum; evet geç kaldým anne. Ama hâlâ ayný deðil mi devletimin büyüklüðü, hâlâ bir þeyler yapamaz mýyým? Bana vataný sevmeyi öðreten sen ve beni hâlâ çok seven, dertlerimi paylaþan sen, ben biliyorum ki hâlâ bir þeyler yapabilirim. Evet benim güzel annem, hayat devam ediyor. Ne demiþler: Bir çivi bir nal kurtarýr, bir nal bir atý, bir at bir askeri, bir asker bir vataný kurtarýr. Ýþte ben de birdeyim, nerede olduðumun önemi yok, ne yaptýðým ve ne yapacaðým kadar... Belki bir doktor olamadým ya da bir öðretmen ama saðlýklý olup, yarýna bir yuva kurup, saðlýklý bir nesil yetiþtirebilirim. Ya da bir öðretmene gidip eðitim alabilirim, yarýna eðitimli insanlar yetiþtirmek için. Evet anne, çünkü ben de bu toplumun bir parçasýyým, ben ne kadar saðlýklý ve eðitimli olursam, çevrem de o kadar saðlýklý ve bilgili olur. ÝNAN ANNEM CANIM ANNEM Yatacaðým zaman iyi uykular demeni, Uyanýnca nurlu o gül yüzünü görmeyi, Kahvaltýda yavrum bir lokma daha ye demeni, Evden çýkarken akþam eve erken gel demeni, Ýnan annem bu dar yerde seni çok özledim. Üzüldüðümde benden daha fazla üzüldüðünü, Hastalanýnca iyileþmem için sarf ettiðin çabaný, Kirlenen çamaþýrlarý deðiþtirmem için ýsrarýný, Bir gün yemekte beraber olmayýnca merakýný, Ýnan annem bu dar yerde seni çok özledim. Bu mapuslukta geçen aylarca zamaný aþamazdým, Yýllarý bitirip þafakta kalan az günü sayamazdým, Aklýmda güzel sözlerin gözümde hayalin olmasaydý, Ben bu dar yerde caným anam hiç yatamazdým, Ýnan annem bu dar yerde seni çok özledim. Þimdi benim hayalimde, özgür olmak vardý, Bu gün anneler günü o mübarek ellerini, Hasretle öpüp sana güller vermek vardý, Beni baðrýna basýnca sana sarýlmak vardý, Ýnan annem bu dar yerde seni çok özledim. Mustafa Oðuz GÜMÜÞBAÞ Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Sen haklýsýn annem, devlet dediðin, vatan dediðin biziz, biz iyi oldukça bu esaretler, bu yangýn yürekler bitecektir. Ben bugün buradaysam, bunun sebebi devlet deðil, toplumdur ve toplumda bizleriz annem. Þimdi seni daha iyi anlýyorum, beni hâlâ neden çok sevdiðini... Çünkü yarýnlarý düþünüyorsun, yarýnýn toplumunu... Söz sana güzel annem, yarýnlar böyle olmayacak, suç iþlemeye teþvik eden bu topluma karþý devletin kurumunda kendini yetiþtirip, hayata bembeyaz bir sayfa açmýþ insanlarla topluma karýþacaðýz. Ve benim annem, yine sana söz veriyorum, silâhlarýn gölgesinde deðil, sevgilerin yeþerdiði yüce bir ulusun gölgesinde, kutsal bir vatan ve kutsal bir toplum anlayýþýyla kardeþçe yaþayacaðým. Bu duygu ve düþüncelerimle sana lâyýk olamadýðým için tekrar duyduðum piþmanlýðýmý anlamaný istiyor, Anneler Günü nü, ellerinden öperek kutluyorum. Erkan YILMAZ Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SENÝ SEVMEK EN GÜZELÝ ANNE Ýlk defa yýkýldým, Sensiz kaldým anne. Ýlk defa caným böylesine acýdý, Sensiz ilk defa gözyaþlarýmda boðuldum. Yoruldum, yorgunum anne, Sana muhtaç sana tutkunum anne. Ellerin nerede, Dokun bana, yaþat beni, sar kollarýna ýsýt beni anne. Yalnýz kaldým anne, Mahrum etme ne olur, o gül yüzünü göster. Yarýn görüþ günü çabuk yetiþ anne, Yetiþ ne olur güldür beni, Tatlý sözler söyle sevginle yaþat beni anne. Sensizlik içimde bir kor, Bu kor senin için dünyayý yakar, Bu yürek sana ölesiye tapar, Bekle beni anne. Yaþattýðýný yaþatmaya geleceðim, Seni sevmek en güzeli anne. Oðuzhan TÜRKEÞ Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Adem Güney Bursa H Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu

5 15 Haziran 2007 Seslenis Sayfa 5 Anneler Günü coþkuyla kutlandý Paþakapýsý Kadýn Ceza Ýnfaz Kurumu Uþak E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda gerçekleþtirilen programa; Anne konulu þiir-kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren hükümlü ve tutuklularýn anneleri de davet edildi. Yarýþmada ilk üçe giren eserlerini annelerine hitaben okuyan hükümlüler, daha sonra annelerinin ellerini öptüler. Paþakapýsý Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda düzenlenen programda; hükümlü ve tutuklular ile personelin Anneler Günü kutlanýrken, Ýnfaz ve Koruma Memuru Hülya Özdemir ile hükümlü Nahide Koçyiðit yýlýn annesi seçildi. Program kapsamýnda Sanatçýlar Koray, Emre Akýn, Murat Mermer ve Bizim Gönül konser verdiler. Kutlama programýna; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hadi Salihoðlu, Belediye Baþkaný Mehmet Çakýr, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Bekir Raif Aldemir, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Ahmet Ateþ, Cumhuriyet Savcýsý Zihni Doðan, Kurum Müdürü Güngör Altýn, 2. Müdürler Hüseyin Arslan ve Meltem Babaoðlu, Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü yetkilileri, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise 1. Müdür Cengiz Gül, 2. Müdürler Muammer Dilitatlý ve Orhan Arýkan, personel ile hükümlü ve tutuklularýn katýlýmýyla program gerçekleþtirildi. Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü-tutuklular arasýnda "Satýrlarda ve Dizelerde Anne" isimli þiir ve düz yazý yarýþmasý düzenlendi. Yarýþma sonunda ilk üçe girenlerin anneleri 14 Mayýs ta Kurumda yapýlan Anneler Günü Özel Programýna davet edildi. Bu programda dereceye giren hükümlü-tutuklular, önce yarýþmaya giren eserlerini seyirciler huzurunda annelerine okudular, sonra da annelerine gül takdim ettiler. Trabzon E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Türk Anneler Derneði Trabzon Þubesi Baþkanlýðýnýn katkýlarý ile 11 Mayýs ta düzenlenen "Anneler Günü" kutlama programýnda hükümlü ve tutuklu bayanlara çiçek takdim edildi. Programda günün anlamý ile ilgili Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Nuray Çelik bir konuþma yaptý. Hükümlü ve tutuklu bayanlar da güzel ve anlamlý þiirler okudular. Hükümlü ve tutuklu bayanlardan oluþan Tiyatro Kolu tarafýndan sahnelenen "Kara Fatma" ve "Annelik Kutsaldýr" isimli tiyatro oyunlarý izleyenlerden büyük alkýþ aldý. Programýn müzik bölümünde Müzisyen Ömer Calap, org eþliðinde birbirinden güzel türkülerle katýlýmcýlarý coþturdu. Türk Anneler Derneði Trabzon ÞubeBaþkanlýðý ve Belediye Baþkanýnýn eþi Nermin Canalioðlu tarafýndan getirilen çiçek ve hediyeler tüm hükümlü ve tutuklu bayanlara takdim edildi. Programýn son bölümünde Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürlüðü tarafýndan kuru pasta ve meþrubattan oluþan bir kokteyl misafirlere ve tüm hükümlü-tutuklu bayanlara ikram edildi. Uþak E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise 15 Mayýs ta Öðretmen Süleyman Ay ve Psikolog Ceren Dedeoðlu tarafýndan hazýrlanan "Anneler Günü" programýnda katýlýmcý personel ile hükümlü ve tutuklular duygu dolu anlar yaþadýlar. 17 Mayýs ta ise "Sertifika Töreni" yapýlarak, hükümlü ve tutuklulardan oluþturulan baðlama ve Türk Halk Müziði korosu tarafýndan konser verildi. Hükümlü ve tutuklular, Kurumda usta öðretici olarak görev yapan Mahallî Sanatçý Mehmet Karadeli yönetimindeki Ceza Ýnfaz Kurumu Türk Halk Müziði Korosunun seslendirdiði türkülerle gönüllerince eðlendiler. Kurumda hâlen devam etmekte olan halk oyunlarý kursiyerleri tarafýndan da bir gösteri sunuldu. Ýnfaz Koruma Memuru Turhan Turan ve 2. Müdür Yüksel Yýldýrým da birer türkü ile programa renk kattýlar. Programýn sonunda; Açýk Öðretim Lisesi ve Açýk Ýlköðretim Okulundan mezun olan hükümlü ve tutuklulara diplomalarý verdi. Zonguldak M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Anneler Günü münasebetiyle bir program düzenlendi. Duygusal anlarýn yaþandýðý programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Özbakýr ve eþi, Cumhuriyet Savcýsý ve eþi, Kurum 1. Müdürü ve eþi ile birlikte, Adliye Yazý iþleri Müdiresi Hülya Çelik ve personel katýdý. Program müzik-eðlence ile sona erdi. Iðdýr Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda "Anneler Günü" münasebetiyle düzenlenen program, Kurum Müdürü Salih Uysal'ýn günün anlam ve önemini belirten konuþmasýyla baþladý. Kurum Müdürü Salih Uysal konuþmasýnda; anne hakký, onlara karþý olan sevgi-saygý ve baðlýlýk konularý üzerinde dururken, hükümlü-tutuklular da anne konulu þiirler okudular. Bayan hükümlü-tutuklulara gül daðýtýlmasýyla sona eren programa; Kurum Müdürü Salih Uysal, II. Müdürler Kadir Kafa ve E. Müslüm Bazan, personel ile hükümlü-tutuklular katýldý. Sivas Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda Anneler Günü" dolayýsýyla 14 Mayýs ta Kurum Müdürü Ýrfan Gültekin, eðitimden sorumlu 2. Müdür Mehmet Acun, Kurum Öðretmeni Suat Filiz, bayan infaz koruma memur ve baþ memurlar ile bayan hükümlülerin katýlýmýyla program düzenlendi. 2. Müdür Mehmet Acun, kendisine ait "Caným Anneciðim" ve "Yýllarým Tükendi" adlý iki þiirini okuyarak, programa renk kattý. Bayan hükümlüler de anne sevgisini konu edinen bir skeç sahnelediler. Salihli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 11 Mayýs ta kütüphanede yapýlan programda; kadýnlara çeþitli ikramlarda bulunup, sorunlarý dinlenilerek, günleri kutlandý. Kutlamaya; Kurum Müdürü Kadir Avara, 2. Müdürler Ahmet Zeki Horpan, Kahraman Topaloðlu ve Hamza Karabulut, Kurum Öðretmeni Hurþit Kayan, Kurum Doktoru Murat Soyalp, Kurum Diþ Hekimi Aydan Özbek ve kadýn personel katýldý. Gebze M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Trabzon E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kadýn hükümlü ve tutuklar tarafýndan sahnelen Kara Fatma adlý oyundan bir sahne. Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kadýnlar, Anneler Günü nde doyasýya eðlendiler. Kurumunda 10 Mayýs ta erkek hükümlü ve tutuklular için, 13 Mayýs ta ise Anneler Günü münasebetiyle bayan hükümlü ve tutuklular için birer konser verildi. Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Anneler Günü nedeniyle 17 Mayýs ta yapýlan programda büyük coþku yaþandý. Kurum öðretmeninin açýlýþ konuþmasý ile birlikte "Anne ve Çocuk" konulu konferansýn sunumundan sonra Kurum Müdürü Veysel Yüksel, bayan hükümlü ve tutuklularýn Anneler Günü nü kutladý. Yaþ pasta ve meþrubat ikram edilen programda daha sonra kadýnlar kendi aralarýnda eðlendiler. Kadýnlar, Anneler Günü nü, müzik eþliðinde halay çekip, türkü söyleyerek, doyasýya kutladýlar.

6 Sayfa 6 Seslenis 15 Haziran 2007 Doðan Cüceloðlu dan Van M Tipi nde hükümlülere iletiþim konferansý Van M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara "Ýletiþim Psikolojisi" konulu konferans verildi. Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi iþ birliðiyle düzenlenen konferans, 20 Nisan da Doðan Cüceloðlu tarafýndan sunuldu. Hükümlü ve tutuklularýn büyük ilgi gösterdiði konferansa; Yüzüncü Yýl Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ayþe Yüksel, öðretim görevlileri, Kurum Müdürü Ahmet Atýcý, 2. müdürler, Kurum Öðretmeni ve personel katýldý. Cüceloðlu, sohbet havasýnda geçen konferansýnda; hangi ortamda bulunulursa bulunulsun, ait olma ve özgür olmanýn önemine deðinirken, hükümlü ve tutuklularýn sorularýný da yanýtladý. Burdur E Tipi nde üretilen giysiler sergilendi Burdur E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda açýlan giyim kursunda üretilen giysiler sergilendi. Serginin açýlýþý Cumhuriyet Savcýsý Bekir Toprak ve Millî Eðitim Müdürü Recep Yiðit tarafýndan yapýldý. Ayrýca, giyim kursunda baþarý gösteren bayanlara sertifikalarý verildi. Törene; Ýl Protokol üyeleri, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Cumhuriyet Kadýnlar Derneði üyeleri, Ceza Ýnfaz Kurumu yöneticileri ve çok sayýda davetli katýldý. Düzce de hükümlülere Gülen Kalpler konferansý Düzce B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara, Ýl Millî Eðitim Müdürlüðünün okullarda ailelere yönelik olarak baþlattýðý "Gülen Kalpler" projesi kapsamýnda Ýletiþim, Öfke Kontrolü ve Þiddet konulu konferans verildi. 2 uzman öðretmen ve psikolog ile 2 emniyet müdür yardýmcýsý tarafýndan gerçekleþtirilen konferansa; Kurum Müdürü Mehmet Evin, 2. müdürler, Kurum Öðretmeni ve personel katýldý. Uzmanlar, konferans ile Ceza Ýnfaz Kurumunda da gülen yüzler görmeyi amaçladýklarýný ifade ettiler. Ýzmir de toplu nikâh Ýzmir Kapalý Ceza Ýnfaz kurumunda nikâhý bulunmayan hükümlü ve tutuklular için toplu nikâh töreni düzenlendi. Ceza Ýnfaz Kurumuna gelen nikâh memuru tarafýndan nikâhlarý kýyýlan çiftler, TRT Sanatçýsý Emine Akmeþe nin konseriyle eðlendiler. 20 Nisan daki nikâh törenine; Cumhuriyet Baþsavcýsý Emin Özler, Buca Belediye Baþkaný Cemil Þeboy, Buca Kaymakamý Mehmet Taþdöðen, Buca Nüfus Müdürü, Ýl Jandarma Alay Komutaný, Adalet Müfettiþleri, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Güneþli Lions Derneði Baþkan ve üyeleri, Ceza Ýnfaz Kurumu 1. Müdür ve 2. müdürleri, personel, hükümlü ve tutuklular ve aileleri katýldý. Törende; Cumhuriyet Baþsavcýsý Emin Özler ve Kurum Müdürü Remzi Uluþahin konuþma yaparak, toplumun temelini ailenin oluþturduðunu, bu açýdan aile için nikâhýn önemine dikkat çektiler. Nikâh þahitliðini; Cumhuriyet Baþsavcýsý Emin Özler ve Buca Kaymakamý Mehmet Taþdöðen in yaptýðý çiftlere Cumhuriyet altýný ve kol saati hediye edildi. Nikâhlarýnýn kýyýlmasýyla mutluluklarý gözlerinden okunan çiftler, aileleriyle birlikte TRT Sanatçýsý Emine Akmeþe'nin verdiði konserle doyasýya eðlendiler. Yeniþehir de sertifika daðýtým töreni Yeniþehir (Bursa) K 1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Halk Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle açýlan satranç kursunu baþarýyla tamamlayan hükümlü-tutuklulara sertifikalarý törenle verildi. 3 Mayýs ta gerçekleþtirilen törene; Cumhuriyet Savcýsý Raþit Erden, Cumhuriyet Savcýsý Salim Duran, Hâkim Remzi Bulut, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Aþir Ovalý, Ýçe Jandarma Bölük Komutaný Üsteðmen Uður Çetin Çelik, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Þehrettin Þimþek, diðer personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Tekirdað'da moral konseri Tekirdað Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular 25 Nisan'da gerçekleþtirilen konserde moral depoladý. Mahalli sanatçýlar tarafýndan verilen konserin yanýnda Anadolu Lisesi Folklor Ekibinin gösterisi büyük ilgi gördü. Konsere; Cumhuriyet Baþsavcýsý Nuri Yiðit, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Ekrem Esin, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Halit Eriþ, Hâkim Zekeriya Ceylan, Cumhuriyet Savcýlarý Levent Özyurt ve Metin Arda, Kurum Müdürü Zeki Yýldýrým, 2. Müdür Ahmet Yardýmcý, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý.

7 15 Haziran 2007 Seslenis Sayfa 7 Hâkim ve Cumhuriyet savcýlarýna denetimli serbestlik semineri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü ve Eðitim Dairesi Baþkanlýðý iþ birliðiyle hâkim ve Cumhuriyet savcýlarýna yönelik olarak düzenlenen denetimli serbestlik seminerleri devam ediyor. Denetimli serbestlik uygulamalarýnýn ve müesseselerinin uygulayýcý ceza hâkimleri ve Cumhuriyet savcýlarýna tanýtýlmasý ve denetimli serbestlik ile ilgili verilebilecek kararlarýn neler olduðunun anlatýlmasý amacýyla baþlatýlan seminerlere Mayýs ayý programý ile devam edildi. Mayýs ayý programý kapsamýnda Mersin ve Samsun bölgelerini kapsayan iki seminer gerçekleþtirildi Mayýs tarihleri arasýnda Mersin Sultaþa Oteli'nde yapýlan seminere; Mersin, Silifke, Tarsus, Adana, Kozan, Ceyhan, Karaman, Niðde, Aksaray, Ereðli ve Ermenek Cumhuriyet Baþsavcýlýklarýndan gelen hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý katýldý. Mersin Cumhuriyet Baþsavcýsý Cemil Kuyu'nun açýlýþ konuþmasýyla baþlayan seminerde; Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer, denetimli serbestlik mevzuatý ve uygulamalarý hakkýnda, Tetkik Hâkimi Seyfullah Çakmak da 5395 sayýlý Çocuk Koruma Kanunu ve uygulamalarý ile ilgili olarak hâkim ve Cumhuriyet savcýlarýna bilgiler verdiler. Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer ve Tetkik Hâkimi Yüksel Erdoðan'ýn konuþmacý olarak katýldýklarý ikinci seminer ise Mayýs tarihleri arasýnda Samsun'da gerçekleþtirildi. Samsun Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Gökçýnar'ýn bir konuþma yaptýðý seminere; Samsun, Bafra, Çarþamba, Ýnebolu, Sinop, Tokat, Vezirköprü, Amasya, Boyabat, Kastamonu, Ünye, Ordu, Giresun, Þebinkarahisar ve Çorum Aðýr Ceza Merkezi ve mülhakatýndan 15 aðýr ceza mahkemesi baþkaný, 15 Cumhuriyet baþsavcýsý, 99 Cumhuriyet savcýsý, 83 hâkim ve 9 aðýr ceza mahkemesi üyesi katýldý. Daire Baþkaný Kamer, Sinop Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünü ziyaret ederek, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Niðde Kýz Meslek Lisesinde seminer Niðde Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan Kiþisel Geliþim ve Sosyal Destek Eðitim Projesi" kapsamýnda kursiyerlere yönelik Niðde Kýz Meslek Lise'sinde madde kullanýmý hakkýnda bir seminer düzenlendi. Seminere, Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Caymaz, Baþkomiser Fatih Kýlýç, Denetimli Serbestlik Þube Müdürlüðü personeli ile kursiyerler katýldý. Batman da çocuk suçluluðu ve madde baðýmlýlýðý konferansý Batman Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu Baþkanlýðý, Tarým Ýl Müdürlüðü Konferans Salonunda il merkezindeki ilk ve ortaöðretim okullarýnýn müdür yardýmcýlarý ve rehber öðretmenlerine "Çocuk Suçluluðu ve Madde Baðýmlýlýðý Semineri" verdi. Hâkim ve Cumhuriyet savcýlarýna yönelik denetimli serbestlik seminerleri için Samsun a giden Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer, Sinop'a geçerek çeþitli ziyaretlerde bulundu. Daire Baþkaný Kamer, Boyabat'taki seminerin ardýndan Sinop Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünü ziyaret etti. Kamer, daha sonra Sinop a giderek, Adli Yargý Ýlk derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkaný, Sinop Valisi Zeki Þanal ve Alay Komutaný Ömer Faruk Sayýl ile görüþtü. Daire Bakaný Kamer, Sinop'ta Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünü de ziyaret ederek, çalýþmalar hakkýnda bilgi alýp, bu konuda önerilerde bulundu. Aydýn da konferans ve kitap baðýþý kampanyasý Kilis Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünce düzenlenen "Doðalgaz Tesisatçýlýðý Meslek Edindirme Kursu"nu baþarý ile tamamlayan 16 eski hükümlüye sertifikalarý yapýlan törende verildi. Törene; Vali Nevzat Turhan, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bülent Bingöl, Garnizon ve Ýl Jandarma Komutaný J. Alb. Mürsel Þahin, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Þerafettin Saka, Emniyet Müdürü Atalay Sönmez, Mülkiye Baþmüfettiþi Mustafa Ayyýldýz, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Mehmet Ali Eryýlmaz ve daire amirleri katýldý. Törende; kursu baþarýyla bitiren 16 kursiyere belge verildi. Meslek edindirme kursunda; Ýl Jandarma Daire Baþkaný Kamer in Sinop ziyareti Aydýn Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü, Aydýn Merkez Kadýköy Ýlköðretim Okulu'nda "Madde Baðýmlýlýðý ve Zararlarý" konulu konferans verdi. Okulun ihtiyacý olan kütüphaneye, þube müdürlüðü tarafýndan baþlatýlan kitap kampanyasý sonucu temin edilen 500 adet kitap teslim edildi. Kilis te belge daðýtým töreni Alay Komutanlýðýnda askerlik görevini yapmakta olan Makine Mühendisi Kadir Darýcýk gönüllü eðitimci olarak görev almýþtý. HABER TURU Muðla Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü çalýþanlarý; Muðla Ýþ - Kur Ýl Müdürlüðü'nün düzenlediði "Ýkinci Ýstihdam Fuarý"na katýldý. Muðla Ýþ - Kur Ýl Müdürlüðü tarafýndan, iþveren ve iþsizlerin yüz yüze görüþmelerine olanak saðlamak amacýyla organize edilen Ýstihdam Fuarý'nda, iþverenlere Koruma Kurullarýnýn etkinlikleri anlatýldý. Muðla Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü, Muðla Atatürk Kapalý Spor Salonu'nda yapýlan Ýkinci Ýstihdam Fuarý'na, eski hükümlüleri yönlendirerek iþverenlerle görüþmelerini saðladý. Tekirdað Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle Tekirdað Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðü Yetiþtirme Yurdu ve yurtta kalan gençleri ziyaret ederek, toplumsal duyarlýlýk gösterdi. Muðla Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü, Muðla Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öðrencileri tarafýndan ziyaret edildi. Yrd. Doç.Dr. Betül Altýntaþ önderliðindeki öðrencilere, þube müdürlüðü; denetimli serbestlik sistemi hakkýnda bilgi verdi. Yalvaç Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü, Özürlüler Haftasý nedeniyle Yalvaç Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Engelliler Eðitim ve Eðlence Merkezi'ni ziyaret etti. Alaþehir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan baþlatýlan "Askýda Ekmek Var" kampanyasý devam ediyor. Þube Müdürlüðü, uygulamaya katýlan fýrýncýlardan alýnan bilgiler doðrultusunda, suçtan zarar görenlerin, eski hükümlülerin ve maddi imkânsýzlýklarý neticesinde suça yönelen insanlarýn kampanyadan faydalandýðýný belirtti.

8 Sayfa 8 Seslenis 15 Haziran 2007 Standartlar tlar sistem 2005 yýlýnda uygulama gulamaya a geçen g Standart t Sistemi ile kurumlar umlard sayýsýnda büyük b artýþlar oldu. Ýþ ve meslek eðitimleri için ÝÞKUR, S ve e meslekî eðitim atöla tölyeleri ile donatýldý yýlýnda psiko-sosy 2005 YILINDA HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU EÐÝTÝMÝNDE STARDARTLAR SÝSTÝMÝNE GEÇÝLDÝ EÐÝTÝM ÖÐRETÝM FAALÝYETLE Toplam kalite anlayýþýna uygun olarak 2005 yýlýndan itibaren kurumlarda, standartlar sistemi uygulanmaya baþlandý. Bu sistem, eðitim ve iyileþtirme faaliyetlerinin sayý ve niteliklerinin her kurum için ayrý ayrý belirlenmesini ve bunun takip edilmesini ifade etmektedir. Standartlar Sistemi kapsamýnda Genel Müdürlük tarafýndan I. Müdür ve eðitimden sorumlu II. müdür, öðretmen, sosyal çalýþmacý, psikolog ile infaz ve koruma memurundan oluþan gruba 2005 ve 2006 yýllarýnda hizmet içi eðitim semineri verildi. Standartlar Sisteminin ardýndan eðitim notu PEKÝYi olan kurum sayýsý 2005 yýlý 1. döneminde 1 iken, 2006 yýlý 4. döneminde 80 e çýktý. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr, Standartlar Sistemi çerçevesinde düzenlenen hizmet içi eðitim seminerinde konuþma yaparken. I. Kademe Okuma Yazma II. Kademe Eðitim Baþarý OKUMANIN Erzurum E rumunda deme oku huriyet Sa ken; katýl yaþý yoktu Hizmet içi eðitim seminerinde Tetkik Hâkimi Dr. Mustafa Saldýrým kursiyelere Standartlar Sistemi ni anlatýrken. Açýk Ýlköðretim Okulu Açýk Öðretim SOSYAL-KÜLTÜREL FAALÝYETLERDE PATLAMA SOSYAL-KÜLTÜREL FAALÝYET SAYISI Kurumlarda hükümlü ve tutuklularýn sosyal ve kültürel geliþimlerine yönelik düzenlenen konferans, tiyatro, konser, tören-anma gibi etkinlik ve bunlara katýlan kiþi sayýsý Standartlar Sistemi uygulanan 2005 yýlýnda yaklaþýk 3, 2006 yýlýnda ise yaklaþýk 5 kat arttý. SOSYAL-KÜLTÜREL FAALÝYETLERE KATILAN SAYISI Yüksek Öðre Sanatçý Haldun Dormen, Eskiþehir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti. Doðan Cüceloðlu, Van M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda konferans verdi. EÐÝTÝM ÖÐRETÝM NOTU PEKÝYÝ OLAN KURUMLAR - Ardahan Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, - Bandýrma M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu, - Bayburt M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu, - Bingöl M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu, - Bitlis E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu, - Bursa H Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu, - Çanakkale E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu - Çanakkale Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, - Erciþ Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, - Eskiþehir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, - Elazýð E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu, - Giresun E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu, - Gümüþhane E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu, - Karabük Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, - Kýrýkkale Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, - Midyat M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu, - Kozan M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu, - Ödemiþ M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu, - Seydiþehir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, - Siirt Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, - Sivas E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu, - Sivas Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, - Uþak E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu. Bayburt M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda 23 Nisan coþkusu Yazar Turgut Özakman Ýnebolu M Tipi Kapalý K Ce- za Ýnfaz Kurumunda unda Ünlü Sanatçý Ceylan Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda konser verdi. Nejat t Uygur gur, Kocaeli C Tipi Ceza Ýnfaz Kurumundaunda hükümlülere e unutulmaz utulmaz bir gösteri g sundu. Levent Kýrca, Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Gönül Iþgýn, 2006 ÖSS de Sözel-2 puan türünde aldýðý 283,096 puanla Türkiye 33. sü oldu. Erciþ Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda belge daðýtýmý ÖSS DE 18 Haziran d ÖSS de sýnava kümlü ve tutu navda baþarýlý Haziran da ÖSS ye 954 kiþ

9 15 Haziran 2007 Seslenis Sayfa 9 iyle gelen g baþarý a sosyal ve kültürel faaliyf aaliyetlerden faydalanan f hükümlü-tutuklu RAP VE KOSGEB K iþ birliði sonucunda kurumlar umlar bilgisayar ar sýnýflarý al yary ardým servisi çalýþmalarýnda Standartlar tlar Sistemine geçildi. g RÝ ÝÞ VE MESLEK KURSLARI YAÞI YOK... Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Ku- 70 yaþýndaki tutuklu, 2. kama yazma belgesini Cumvcýsý Hüseyin Hisli den alýrýmcýlara Okuma yazmanýn r sözünü hatýrlattý. Hükümlü ve tutuklularýn tahliyelerinden sonra hayatlarýný kazanabilecekleri derecede bir meslek öðrenebilmeleri ve tahliye sonrasý yaþantýlarýnda baþarý gösterebilmeleri amacýyla kurumlarýmýzda ÝÞKUR ve SRAP (SOSYAL RÝSKÝ AZALT- MA PROJESÝ) kapsamýnda çok sayýda iþ ve meslek eðitim atölyesi açýlarak, kurslar düzenlendi. SRAP projelerinden 124 ü kabul edildi, bu projeler için toplam ,00 YTL kaynak aktarýldý. ÝÞKUR kapsamýnda bugüne kadar kabul edilen proje 388 olup, tahsis edilen ödenek ,77 YTL dir. Ayrýca hükümlü ve tutukluya iþ ve meslek eðitimi verilirken, 19 kiþinin de istihdamý saðlandý. Adýyaman E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu berberlik kursu Uþak E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu konfeksiyonculuk kursu Yalova Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu çinicilik kursu Lisesi Giresun E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu el sanatlarý kursu Çankýrý E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu bilgisayar sýnýfý ve kurs gören hükümlüler. Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu araba bakým-onarým kursu tim (ÖSS-YDS Kurumlarda psiko-sosyal yardým servisi çalýþmalarýnda Standartlar Sistemi 2006 yýlýnda uygulamaya geçti. Servis çalýþmalarýnda notu PEKÝYÝ olan kurum sayýsý 1. dönemde 2 yken, 4. dönemde 20 ye çýktý. "Yargýnýn Modernizasyonu ve Cezaevi Reformu Projesi" kapsamýnda Avrupa Konseyi iþ birliðiyle hazýrlanan 7 psiko-sosyal yardým programý 2007 yýlýnda faaliyete geçiyor. Ýntihar ve Kendine Zarar Vermeyi Önleme, Öfke Kontrolü, Salýverilme Öncesi Mahkûm Geliþimi ve Benim Ailem Programlarý, her kurumdan psikolog, sosyal çalýþmacý ve 3 infaz koruma memuruna Þubat 2007 de verilmeye baþlanan Kasým 2007 de tamamlanacak olan eðitimlerin ardýndan tüm kurumlarda uygulamaya geçecek. Müebbet Hapis, Cinsel Suç ve Uyuþturucu Madde Programlarý ise öncelikle pilot olarak belirlenecek 9 ceza infaz kurumunda uygulanacak. Bu programlar için de belirlenen kurumlardan psikolog ve sosyal çalýþmalar eðitici eðitimine alýnacak. PSÝKO-SOSYAL YARDIM SERVÝSÝ ÇALIÞMALARI Bandýrma M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda öfke kontrolü eðitimi. Ankara a 2 No lu F Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda unda bireysel görg örüþme. BÜYÜK BAÞARI a yapýlan 2006 katýlan 619 hüklunun 454 u sýoldu. Bu yýl 17 gerçekleþtirilen i katýldý Þubat 2007 tarihlerinde Ankara CÝKPEM de gerçekleþtirilen Öfke Kontrolü Programý eðitimi.

10 Sayfa 10 Seslenis 15 Haziran 2007 HÜKÜMLÜLERÝ DOÐRUDAN AÇIK CEZA ÝNFAZ KURUMLARINA AYIRMA II- Doðrudan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarýna Ayýrmanýn Usulü Yukarýda sayýlan niteliklere sahip olmasý nedeniyle doðrudan açýk ceza infaz kurumlarýna ayrýlabilecek hükümlülerin; a) Teslim olmalarý halinde, b) Yakalanmalarý halinde, c) Kapalý ceza infaz kurumunda bulunmalarý halinde, açýk ceza infaz kurumlarýna ayrýlma iþlemleri aþaðýda belirtildiði þekilde yapýlacaktýr. a) Teslim olmalarý halinde: Ýki yýl veya daha az süreyle hapis cezasý alan hükümlülerden, hükmün infazý için Cumhuriyet baþsavcýlýðýnca çýkarýlan davete uyarak teslim olanlarýn, doðrudan açýk ceza infaz kurumlarýna ayrýlma koþullarýný taþýdýklarýnýn anlaþýlmasý halinde, kapalý ceza infaz kurumlarýna konulmadan, cezalarýnýn infazýnýn doðrudan açýk ceza infaz kurumlarýnda yerine getirilebileceði kendilerine bildirilir. Hükümlünün teslim olduðu yerdeki Cumhuriyet baþsavcýlýðýna baðlý bir açýk ceza infaz kurumu bulunuyorsa, bu yer Cumhuriyet baþsavcýlýðýnca, kurumun koþullarýnýn uygun olmasý da dikkate alýnarak açýk ceza infaz kurumuna ayýrma kararý verilir ve hükümlü doðrudan açýk ceza infaz kurumuna alýnýr. Hükümlünün teslim olduðu yerdeki Cumhuriyet baþsavcýlýðýna baðlý bir açýk ceza infaz kurumu bulunmuyorsa, hükümlünün tercih ettiði açýk ceza infaz kurumlarýný gösteren dilekçesi ve Cumhuriyet baþsavcýlýðýnýn açýk ceza infaz kurumuna ayýrma kararý Bakanlýða gönderilir. Hükümlü, Bakanlýktan gelecek cevaba kadar geçecek süre içerisinde kapalý ceza infaz kurumuna konulmaz; adres ve gerekli irtibatý saðlayacak bilgiler kendisinden alýndýktan sonra serbest býrakýlýr. Bakanlýktan cevap geldiðinde, hükümlü Cumhuriyet baþsavcýlýðýna çaðrýlýr ve on günlük süre içinde gideceði açýk ceza infaz kurumuna teslim olmasý için, Yönetmelik ekinde bulunan Ek-1 nolu "Hükümlülerin Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarýna Ayrýlma Belgesi" düzenlenerek kendisine teblið edilir. Ayrýca, hükümlüye ait ilâm ile "Hükümlülerin Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarýna Ayrýlma Belgesi" nin bir nüshasý, hükümlünün gideceði açýk ceza infaz kurumunun baðlý bulunduðu Cumhuriyet baþsavcýlýðýna gönderilir. Hükümlünün on günlük süre içerisinde, gideceði açýk ceza infaz kurumuna teslim olmamasý halinde, kurumun bulunduðu yer Cumhuriyet baþsavcýlýðýnca hükümlü hakkýnda yakalama emri çýkarýlýr. b) Yakalanmalarý halinde: Ýki yýl veya daha az süreyle hapis cezasý alan hükümlülerden, hükmün infazý için çýkarýlan davete uymamasý nedeniyle çýkarýlan yakalama müzekkersi üzerine güvenlik güçlerince yakalananlar, öncelikli olarak kapalý ceza infaz kurumlarýna konulurlar. Kapalý ceza infaz kurumuna konulan hükümlülerin evrakýnýn tamamlanmasý ve doðrudan açýk ceza infaz kurumlarýna ayrýlma koþullarýný taþýdýklarýnýn belirlenmesi halinde, gözlem ve sýnýflandýrmaya tabi Hakan BÜYÜKABACI Tetkik Hâkimi tutulmaksýzýn, doðrudan açýk ceza infaz kurumlarýna gönderilmelerinin saðlanmasý için gitmek istedikleri açýk ceza infaz kurumlarýný da belirtir dilekçeleriyle birlikte Cumhuriyet baþsavcýlýðýna bildirilir. Hükümlünün kalmakta olduðu kapalý ceza infaz kurumunun bulunduðu yerdeki Cumhuriyet baþsavcýlýðýna baðlý bir açýk ceza infaz kurumu bulunuyorsa, kurumun koþullarýnýn uygun olmasý da dikkate alýnarak, bu yer Cumhuriyet baþsavcýlýðýnca, açýk ceza infaz kurumuna ayýrma kararý verilir ve hükümlü doðrudan açýk ceza infaz kurumuna alýnýr. Hükümlünün kalmakta olduðu kapalý ceza infaz kurumunun bulunduðu yerdeki Cumhuriyet baþsavcýlýðýna baðlý bir açýk ceza infaz kurumu bulunmuyorsa, hükümlünün tercih ettiði açýk ceza infaz kurumlarýný gösteren dilekçesi ile Cumhuriyet baþsavcýlýðýnýn açýk ceza infaz kurumuna ayýrma kararý Bakanlýða gönderilir. Bakanlýktan gelecek cevaba göre açýk ceza infaz kurumlarýna sevk iþlemi gerçekleþtirilir. c) Kapalý ceza infaz kurumunda bulunmalarý halinde: Kapalý ceza infaz kurumlarýnda tutuklu olarak kalmaktayken iki yýl veya daha az süreyle hapis cezasý alarak hükümlü konumuna geçenler ile haklarýnda herhangi bir iþlem yapýlmaksýzýn, iki yýl veya daha az süreli hapis cezalarýný infaz etmek üzere kapalý ceza infaz kurumuna konulan hükümlülerin durumlarý, kendi talepleri üzerine veya doðrudan kurum tarafýndan incelenir ve doðrudan açýk ceza infaz kurumlarýna ayrýlma koþullarýný taþýdýklarýnýn belirlenmesi halinde, gözlem ve sýnýflandýrmaya tabi tutulmaksýzýn, açýk ceza infaz kurumlarýna gönderilmelerinin saðlanmasý için gitmek istedikleri açýk ceza infaz kurumlarýný da belirtir dilekçeleriyle birlikte Cumhuriyet baþsavcýlýðýna bildirilir. Hükümlünün kalmakta olduðu kapalý ceza infaz kurumunun bulunduðu yerdeki Cumhuriyet baþsavcýlýðýna baðlý bir açýk ceza infaz kurumu bulunuyorsa, kurumun koþullarýnýn uygun olmasý da dikkate alýnarak, bu yer Cumhuriyet baþsavcýlýðýnca, açýk ceza infaz kurumuna ayýrma kararý verilip, hükümlünün doðrudan açýk ceza infaz kurumuna alýnmasý saðlanýr. Hükümlünün kalmakta olduðu kapalý ceza infaz kurumunun bulunduðu yerdeki Cumhuriyet baþsavcýlýðýna baðlý bir açýk ceza infaz kurumu bulunmuyorsa, hükümlünün tercih ettiði açýk ceza infaz kurumlarýný gösteren dilekçesi ile Cumhuriyet baþsavcýlýðýnýn açýk ceza infaz kurumuna ayýrma kararý Bakanlýða gönderilir ve Bakanlýktan gelecek cevaba göre açýk ceza infaz kurumuna sevk iþlemi gerçekleþtirilir. Yeni ceza infaz sistemimizin getirdiði bu imkânýn, Cumhuriyet baþsavcýlarýmýzýn katkýlarýyla doðru ve yerinde deðerlendirilmesi halinde sonuçlarýnýn da güzel olacaðýna inancým sonsuzdur. Çocuklardan Sivas Açýk ta hükümlülere konser Þanlýurfa Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru ürünleri Þanlýurfa Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde görücüye çýktý Nisan tarihleri arasýndaki serginin açýlýþýna; Vali Yardýmcýsý Yalçýn Sivas Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlüler Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Korosunun verdiði muhteþem konserle moral buldular. Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü iþ birliðiyle sunulan konsere; Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü Tahir Özel, Kurum Müdürü Ýrfan Gültekin, 2. Müdürler Ahmet Acun, Selahattin Demir ve Mustafa Ersin Gürbüz, Yardým Sevenler Derneði Baþkan ve üyeleri, personel ve hükümlüler katýldý. Gümüþhane E Tipi nde müzik-eðlence Gümüþhane E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz kurumunda 24 Nisan da Kimsesiz ve Güçsüzleri Koruma Derneðinin (Görme Özürlü Müzik Grubu) katkýlarýyla müzik eðlence programý gerçekleþtirildi. Türk Hatay E Tipi nde uyuþturucu konulu tiyatro halk ve sanat müziðinden seçkin parçalarýn seslendirildiði programda, hükümlü ve tutuklularýn isteklerine de yer verildi. Eðlence, hükümlü ve tutuklularýn oyun havalarý eþliðinde folklor gösterisiyle sona erdi. Hatay E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Polis Haftasý kapsamýnda Emniyet Müdürlüðü, Antakya Belediyesi ve Hacý Ali Nurlu Lisesi iþ birliðiyle sahnelenen "Sessiz Çýðlýk" adlý tiyatro oyununda uyuþturucunun zararlarýna dikkat çekildi. 18 Nisan'da sahnelenen oyunu; Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Durmuþ, Kurum Müdürü Muzaffer Avcý, 2. müdürler, Jandarma Bölük Komutaný Erkan Aksoy, hükümlü ve tutuklular izledi. Hacý Ali Nurlu Lisesi öðrencileri tarafýndan sunulan oyunda; ailesinden gerekli ilgi göremeyip, uyuþturucuya baþlayarak baðýmlý hâle gelen Zeynep'in, tedavi görerek uyuþturucudan kurtulmasý ve eðitimini tamamlayarak doktor olmasý konu ediliyor. Þanlýurfa Kapalý dan el sanatlarý sergisi Yýlmaz, Cumhuriyet Baþsavcýsý Kadir Yýlmaz, Belediye Baþkaný Ahmet Eþref Fakýbaba, Baro Baþkaný Müslüm Akalýn, Cumhuriyet Savcýsý Bekir Sýtký Yýldýrým, Milli Eðitim Müdürü Mehmet Küçük, Kurum Küdürü Hüseyin Akkuþ ve çok sayýda davetli ve vatandaþlar katýldý.

11 15 Haziran 2007 Seslenis Sayfa 11 Müjdat Gezen den Paþakapýsý nda söyleþi Elazýð Çocuk Eðitimevinde müzik eðlence Elazýð Çocuk Eðitimevi'nde "Saðlýk Haftasý Etkinlikleri" kapsamýnda 6 Mayýs ta Fýrat Üniversitesi Saðlýk Yüksek Okulu ve Harput Çocuk Yuvasý iþbirliðiyle tiyatro ve canlý müzikten oluþan eðlence programý düzenlendi. Programa; Fýrat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Hamdi Muz, Cumhuriyet Savcýlarý Bayram Aydýnsoy ve Mehmet Yýlmaz, Saðlýk Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Reþat Özercan, Su Ürünleri Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mustafa Sarýeyüpoðlu, Harput Yetiþtirme Yurdu Müdürü Nadir Özhan, Harput Çocuk Yuvasý Müdürü Þahabettin Can, Gazi Huzurevi Müdürü Ziyaeddin Karakaya, Paþakapýsý Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Nisan ayýnda Kitap Kulübünün konuðu "Oyunculuðun Felsefesi" adlý kitabý ile Sanatçý Müjdat Gezen di. Oyunculukta usta-çýrak iliþkisinin günlük hayattaki yansýmalarýný kurguladýðý kitabýyla sohbetine baþlayan Sanatçý Gezen, ilk defa 10 yaþýnda sahneye çýktýðýný, 3 defa cezaevine girdiðini, 40 kitabýnýn yayýnlandýðýný söyledi. Özgürlüðün insan için en deðerli þey olduðunu vurgulayan Gezen, zorluklarýn içeride de, dýþarýda da her daim varlýðýný yitirmediðini, ancak hayata bakýþ açýsýyla bunlarýn göðüslenebileceðini ifade etti. Cezaevi ortamýný yaþamýþ bir kiþi olarak, tüm sorularý esprili bir dille yanýtlayan Gezen, hükümlü ve tutuklulara moral verdi. Gezen, sohbetin sonunda kitabýný imzalarken, öðrencileri de Sanatçý Savaþ Dinçer in Uçurtmanýn Kuyruðu adlý tiyatro oyununu sahnelediler. Eðitimci kimliði ile de tanýnan Gezen, hâlen Kadir HAS Üniversitesinde Bölüm Baþkaný olarak görev yapýyor. Yuva personeli, Eðitimevi personeli, çok sayýda davetli ve Fýrat Üniversitesi öðrencileri katýldý. Harput Çocuk Yuvasý öðrencilerinin sahnelediði "Hastane Manzaralarý" adlý tiyatro oyunu, dans ve klip çalýþmalarý beðeniyle izlendi. Çocuklara, gösteri için Fýrat Üniversitesi Rektörü M. Hamdi Muz, Cumhuriyet Savcýsý Bayram Aydýnsoy ve Kurum Müdürü Mehmet Þen tarafýndan çiçek ve çeþitli hediyeler verildi. Daha sonra Eðitimevi çay bahçesinde Fýrat Üniversitesi öðrencilerinden oluþan müzik grubunun sunduðu canlý müzik eþliðinde öðrenciler ve yuva çocuklarý doyasýya eðlendiler. Ankara Açýk ta motivasyon semineri Ankara Açýk Ceza Ýnfaz kurumunda 4 Mayýs ta ANÇADER (Anadolu Çalýþanlarý Derneði) gönüllü eðitmeni Mustafa Ulutepe tarafýndan "Bireysel Motivasyon" konulu bir seminer verildi. Ulutepe; bireysel motivasyon ile kiþinin baþarýya ulaþmasýnýn yollarýný anlatarak, düþünmek, hedef geliþtirmek, hedefi arzu etmek, kendini ve yaþam içindeki olaylarý olduðu gibi kabul etmek ve özellikle de kiþinin kendine güvenmesi, kendini tanýmasý gibi konular üzerinde durdu. Ulutepe, hayatýn büyük bir resim olarak görülmeye çalýþýlmasý gerektiðini, bu resimde dün, bugün ve geleceðin resmedebileceðini ifade etti. Dr. Mustafa SALDIRIM Tetkik Hâkimi CEZA ÝNFAZ KURUMUNDAN SORUMLU CUMHURÝYET SAVCISININ GÖREVÝ Cumhuriyet savcýlarýnýn idarî görevleri arasýnda en önemlilerinden biri ceza infaz kurumunun denetimine iliþkin olanýdýr. Avrupa Birliði ülkelerinde pek rastlanmayan ülkemize özgü bu sistemi yazý dizimizde irdelemeye çalýþacaðýz. A. Cumhuriyet Savcýsýnýn Denetim Görevinin Hukuksal Çerçevesi Ceza infaz kurumundan sorumlu Cumhuriyet savcýlarýnýn görevlerinin hukuksal çerçevesi, Anayasa, Hâkim ve Savcýlar Kanunundaki hükümler ve Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn Yönetimi Ýle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Tüzük'ün 4'üncü maddesi ile belirlenmiþtir. Bunlarýn arasýnda idare hukukunun genel ilkelerinin de önemli bir iþlevi vardýr. Bu hukuksal çerçeve çeþitli kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ve bunlarýn uygulanma þeklini gösteren genelgelerle doldurulmaya çalýþýlmaktadýr. Ceza infaz kurumundan sorumlu Cumhuriyet savcýsýnýn görevlerine iliþkin tespit edilen Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile bu hükümlerden çýkarýlabilecek sonuçlar þunlardýr: 1) Ceza infaz kurumlarýndan sorumlu Cumhuriyet savcýlarýnýn görevleri idarîdir. Cumhuriyet savcýlarýnýn adlî görevleri; suç iþlenmesinden baþlayarak kesin hükme ulaþýlýncaya kadar geçen süreçte soruþturma yapmak, dava açmak, yargýlama sýrasýnda iddia makamýný temsil etmek ve kanunda açýkça öngörülen hâllerde hukuk davasý açmak, hukuk davalarýna katýlmak ve bunlarla ilgili kanun yollarýna baþvurmaktýr. Ýdarî görevleri ise Adalet Bakanlýðýnýn taþra teþkilâtý olarak bu Bakanlýðý yerel düzeyde temsil etmek, cezalarýn infazýný saðlamak, ceza infaz kurumlarýnýn denetimini yapmak, noterleri, icra ve iflâs daireleri ile mahkeme veznelerini denetlemek olarak sayýlabilir. Sonuç olarak, ceza infaz kurumundan sorumlu Cumhuriyet savcýlýðý adlî bir görev olmayýp, idarî bir görevdir. 2) Anayasanýn 140. maddesinin 6.fýkrasýna göre "Hâkimler ve savcýlar idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlýðýna baðlýdýrlar" Bu hüküm nedeniyle ceza infaz kurumundan sorumlu Cumhuriyet savcýlarý idarî açýdan Adalet Bakanlýðýna baðlýdýrlar. Bu ilkenin baþlýca þu sonuçlarý vardýr: a) Adalet Bakanlýðý ceza infaz kurumundan sorumlu Cumhuriyet savcýlarýna talimat verebilir. b) Adalet Bakanlýðý ceza infaz kurumlarýnýn yönetimiyle ilgili kurallarý tespit eder. c) Adalet Bakanlýðý ceza infaz kurumundan sorumlu Cumhuriyet savcýlarýný, baþsavcý, Bakanlýk yetkilileri ve müfettiþler aracýlýðýyla denetleyebilir. 3) Anayasal ilkeler çerçevesinde, Cumhuriyet savcýlarýnýn Adalet Bakanlýðý ile iliþkisi, Hâkimler ve Savcýlar Kanununun 5. maddesinde ayrýntýlý olarak düzenlenmiþtir. Hakimler ve Savcýlar Kanununun 5.maddesinin 1.fýkrasýna göre "... aðýr ceza Cumhuriyet baþsavcýlarý, merkezdeki Cumhuriyet savcýlarý ile baðlý ilçe Cumhuriyet baþsavcýlarý üzerinde, gözetim ve denetim hakkýna sahiptir." Ayný maddenin 3. fýkrasýna göre "Adalet Bakaný yargý yetkisinin kullanýlmasýna iliþkin görevler hariç olmak üzere hâkim ve savcýlar üzerinde gözetim hakkýna haizdir." Bu maddenin son fýkrasýna göre de "Hâkim ve savcýlar idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlýðýna baðlýdýrlar." Ceza infaz kurumu Cumhuriyet savcýlarýnýn görev tanýmý, Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn Yönetimi Ýle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Tüzük ile yürürlükten kaldýrýlan Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezalarýn Ýnfazýna Dair Tüzük'ün Ek 2'nci maddesinde þu þekilde açýklanmýþtý: "Ceza infaz kurumlarý disiplin ve asayiþin saðlanmasý, yasa, tüzük, yönetmelik ve Bakanlýk genelgelerine uygun olarak yönetilmesi bakýmýndan yerel Cumhuriyet savcýsýnýn denetim ve gözetimi altýndadýr. Cumhuriyet savcýlarý sýk sýk ve belirsiz zamanlarda ceza ve infaz kurumlarýný denetleyerek, yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelerin uygulanmasýný saðlar. Bu denetimlerde özellikle kaçmayla ilgili önlemler üzerinde titizlikle durulur. Cumhuriyet savcýsý denetimde görülen eksiklik ve aksaklýklarý denetleme defterine yazar ve bunlarýn giderilmesi için gerekli önlemleri alýr." Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezalarýn Ýnfazýna Dair Tüzük'ün Ek 2.maddesi açýsýndan ceza infaz kurumundan sorumlu Cumhuriyet savcýlýðý görevinin bir denetim görevi olduðu sonucu çýkarýlabilmekteydi. Fakat Tüzük'ün ve ceza infaz mevzuatýnýn diðer maddelerinde Cumhuriyet savcýsýna yönetime iliþkin görevler de verilmiþti. Þu an yürürlükte olan Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn Yönetimi Ýle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Tüzük'ün 4'üncü maddesinin 4'üncü bendine göre; "(4) Mahkeme kesinleþen ve yerine getirilmesini onayladýðý ceza ve güvenlik tedbirine iliþkin hükmü Cumhuriyet baþsavcýlýðýna gönderir. Kesinleþen mahkûmiyet kararlarýnýn infazý Cumhuriyet savcýsý tarafýndan izlenir ve denetlenir. a) Cumhuriyet baþsavcýsý veya görevlendireceði Cumhuriyet savcýsý; kurumun mevzuata göre yönetilmesini ve infaz hizmetlerinin temel insan haklarýna uygun olarak yerine getirilmesini ister ve denetler. Görüþ ve önerilerini denetleme defterine yazar, gerekli gördüðü durumlarda Bakanlýða bilgi verir. b) Kurumda çalýþan tüm görevliler Cumhuriyet baþsavcýsýnýn veya görevlendireceði Cumhuriyet savcýsýnýn istediði her türlü bilgiyi vermekle yükümlüdür." Tüzük'ün bu hükmünde, önceki Tüzük'ten farklý olarak; "Cumhuriyet savcýsý denetimde görülen eksiklik ve aksaklýklarý denetleme defterine yazar ve bunlarýn giderilmesi için gerekli önlemleri alýr." ifadesine yer verilmemiþ olmasý dikkate çekicidir. Bu çerçevede Cumhuriyet savcýsý, ilke olarak denetim görevi olan, mevzuatta açýkça öngörülen hâllerde de yönetim yetkisi olan bir kamu görevlisidir. Fakat Cumhuriyet baþsavcýlýklarýnýn Adalet Bakanlýðýnýn taþra teþkilâtýný oluþturmalarý dikkate alýndýðýnda denetimin niteliði "hiyerarþik denetim" olmaktadýr. Bu nedenle de Cumhuriyet savcýsý, ceza infaz kurumu idaresinin her eylem ve iþlemini hukukîlik ve yerindelik açýsýndan denetleyebilmekte, daha açýk bir anlatýmla yönetime katýlabilmektedir. Geliþmiþ ceza infaz sistemlerinde bulunmayan bize özgü bu sistem, ceza infaz kurumu müdürü ve ceza infaz kurumu Cumhuriyet savcýsýnýn görev sýnýrlarýnýn belirlenmesinde uygulamada karþýlaþýlan güçlüklerin temel nedenidir.

12 Sayfa 12 Seslenis 15 Haziran 2007 Zonguldak M Tipi nde kreþ açýldý Zonguldak M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Zonguldak Barosunun katkýlarýyla kreþ açýldý. Açýlýþ törenine; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Özbakýr, Zonguldak Barosu Baþkaný, Cumhuriyet Savcýsý Ali Ýrfan Yýlmaz, Kurum Müdürü Abdullah Demirci, Beycuma Belde Belediye Baþkaný ve personel katýldý. Törende konuþan Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Özbakýr, kreþin yapýmýnda ve iç mekânýnýn düzenlenmesinde emeði geçen herkese teþekkür etti. Burhaniye de muhteþem sergi Burhaniye Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bayan ve erkek tutuklu ve hükümlülerinin ürettiði aðaç iþleri, ikili ranza, bilgisayar masasý, hamur açma tahtasý, cilt çalýþmasý, maket gemi, iþlemeli saat, pano, örme iþi, resim gibi el emeði göz nuru ürünleri 23 Nisan da sergilenerek, ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. Mardin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn atölye çalýþmalarý sonucu ortaya koyduklarý el sanatlarý Mayýs tarihleri arasýnda sergilendi. Postahane binasýndaki Burhaniye Belediye Düðün Salonundaki serginin açýlýþýný Balýkesir Milletvekili A. Kemal Deveciler, Burhaniye Kaymakamý Bekir Þahin Tütüncü, Garnizon Komutaný Yarb. Erol Esener, Belediye Baþkaný Fikret Akova ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Þafaklar yaptýlar. Mardin E Tipi nden el iþi sergisi serginin açýlýþý; Vali Mehmet Kýlýçlar, Cumhuriyet Baþsavcýsý Fehmi Yýlmaz, Mardin Belediye Baþkaný Metin Pamukçu ve çok sayýda davetlinin katýlýmýyla yapýldý. Sergide, özellikle yaðlý boya resimler büyük ilgi gördü SAYILI KAMU ÝHALE KANUNUNA TÂBÝ OLMAYAN MAL VEYA HÝZMET ALIMLARI (2) Ýhale yetkilisinin verdiði karar, alýmýn istisnalar kapsamýnda deðerlendirilerek, Kanunda belirtilen kiþi veya kuruluþlardan yapýlmasý yönünde ise, iki ayrý durum karþýmýza çýkmaktadýr sayýlý Kanunun 3 üncü madde 1 inci fýkra ( a ) bendi uyarýnca yapýlan alýmlar: 4734 sayýlý Kanunun 3 üncü madde 1 inci fýkra ( a ) bendi uyarýnca bir alým yapýlabilmesine karar verilebilmesi için, öncelikli olarak, alýmýn tarým veya hayvancýlýkla ilgili bir ürün olmasýnda zorunluluk bulunmaktadýr. Tarým veya hayvancýlýkla ilgili olmayan alýmýnýn, Kanunun 3/a maddesindeki istisnalar kapsamýnda deðerlendirilerek yapýlmasý söz konusu deðildir. Ýhale yetkilisinin kararý, istisnalar kapsamýnda, Kanunun 3/a maddesindeki bir alým yönünde olursa, ihtiyaç duyulan tarým veya hayvancýlýkla ilgili alýmýn, mutlaka doðrudan üreticilerden veya ortaklarýndan yapýlmasý gerekmektedir. Bu kapsamda deðerlendirilen alýmlarýn, üretici olmayan kiþi veya firmalardan gerçekleþtirilmesi halinde, 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununa aykýrý iþlem yapýlmýþ olacaðý unutulmamalýdýr sayýlý Kanunun 3 üncü madde 1 inci fýkra ( e ) bendi uyarýnca yapýlan alýmlar: 4734 sayýlý Kanunun 3 üncü madde 1 inci fýkra ( e ) bendi uyarýnca alýmýn yapýlmasýna karar verilmesi halinde, bu alýmlarýn nasýl gerçekleþtirileceði, Kamu Ýhale Kurulunun, 4734 sayýlý Kanunun 3/E maddesiyle ilgili "Uygulama Esaslarý" baþlýklý, 2003 / K.D-258 sayýlý Kararý ile belirlenmiþ ve tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanmýþtýr. Adý geçen Kararda belirlenen esaslara uygun olarak iþlem yapýlmasý mecburiyeti bulunmakla birlikte, bu konudaki en önemli hususun, Silifke M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 18 Nisan da gerçekleþtirilen moral gününde hükümlü ve tutuklulara kurs sertifikalarý daðýtýldý. Programa; Kaymakam Ahmet Beyoðlu, Garnizon Komutaný H. Rahmi Helvacý, Belediye Baþkaný Bayram Ali Öngel, Cumhuriyet Baþsavcýsý Neyzen Özcan, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný Yzb. Yener Kavlak, Ýlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yüceli, Hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý, belde belediye baþkanlarý, daire müdürleri katýldý. Kurum Müdürü Cemil Çeribaþý'nýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan; aþçýlýk, arýcýlýk, berberlik, kalorifer ateþçiliði, biçki-dikiþ, 1. ve 2. kademe okuma yazma kurslarýný baþarýyla biterenlere belgeleri, Açýk Ýlköðretim ve Yusuf Kenan ÇAÐLAR Kontrolörler Kurulu Baþkaný 4734 sayýlý Kanunun 3 üncü madde 1 inci fýkra ( e ) bendi uyarýnca bir alým yapýlabilmesine karar verilebilmesi için, ihtiyaç duyulan mal veya hizmetin, Kanunda beliritlen kurumlar tarafýndan bizzat üretiliyor olmasý gerektiði unutulmamalýdýr. Bu þartý yok sayarak, Kanunda ismen belirtilseler bile, üretici konumunda olmayan kurumlardan ihtiyaçlarýn karþýlanmasýna karar vermek, Kanun hükümlerinin ihlali anlamý taþýyacaðýndan, " Ýhale Yetkilisi " konumundaki kiþiler açýsýndan sorumluluk doðuracaktýr. B - Ýþyurtlarý Mal veya Hizmeti Satan Konumundaysa Ýþyurtlarý, bizzat ürettikleri mal veya hizmetleri, 4734 sayýlý Kanuna tabi olmadan, ayný Kanun kapsamýndaki kurum ve kuruluþlara satabilme imkanýna sahiptir. Bu satýþýn gerçekleþebilmesi için, öncelikli olarak ihtiyacý bulunan kurum veya kuruluþun " Ýhale Yetkilisi " konumundaki görevlinin, bu yönde bir karar vermiþ olmasý gerekmektedir. " Ýhale Yetkilisi " nin kararýnýn, ihtiyaç duyulan mal veya hizmetin, Kanun kapsamýndaki kurumlardan birisi olan iþyurtlarýndan saðlanmasý yönünde olabilmesi için, ortaya çýkan ihtiyacýn iþyurtlarý tarafýndan üretildiðini biliyor olmasý gerekmektedir. Bu nedenle, iþyurtlarýnca üretimi yapýlan her türlü mal veya hizmet tanýtýmýnýn yapýlmasýnda büyük önem bulunmaktadýr. Hiçbir iþyurdu, kendi üretmediði mal veya hizmetin satýþý için taahhüt altýna girmemelidir. Piyasadan satýn alýp, kârlandýrdýktan sonra taahhütü yerine getirmek, ihale konusu yapýlmasý gereken bir iþin, usulsüz olarak ihale dýþýna çýkarýlmasý anlamýný taþýyacaðýndan son derece sakýncalýdýr. Silifke de moral günü Açýk Öðretim Lisesinden mezun olanlara da diplomalarý Protokol üyeleri tarafýndan verildi. Program; Silifke Lisesi halk oyunlarý topluluðunun muhteþem gösterisi, Ceza Ýnfaz Kurumu müzik grubunun koro ve solo türküleri, mahallî sanatçýlarýn birbirinden güzel türküleriyle sona erdi.

13 15 Haziran 2007 Seslenis Sayfa 13 ALÝ SUAT ERTOSUN Yargýtay Üyesi HAYAT DERSÝ Manisa'nýn sýcaklarý meþhurdur. Yaz aylarýnda Spil Daðý ýsýnýnca sýcaklýðý, eteklerindeki þehre vurur; þehir, yanar kavrulur, hatta bazý günler nefes almak bile zorlaþýr. Otuz yýl önceydi. O gün de sabah saatleri olmasýna raðmen, havanýn çok sýcak olacaðý hissediliyordu. Hâkim Adayý olan Fuat, mahkemeler adlî tatilde bulunduðundan, Adliye'ye giderken sýradan bir gün geçireceðini düþünüyordu. Ancak yanýldýðýný, staj yaptýðý 2. Asliye Hukuk Mahkemesine yöneldiðinde anladý. Koridor çok kalabalýktý ve duruþma baþlamak üzereydi. Mahkeme Hâkimi Nurettin Bey kürsüdeki yerini almýþtý. Fuat da selâm vererek zabýt kâtibinin yanýndaki sandalyeye oturdu. Kafasýndan kalabalýðýn nedenini bulmaya çalýþýyordu. Bir gün önce dosyalara bakmýþtý. Az sayýda ve sýradan dosyalarýn duruþmasý vardý. Babacan ve hoþgörülü bir Hâkim olan Nurettin Bey, uzun yýllardýr Manisa'da görev yapýyordu. Sevilen ve sayýlan bir Hâkimdi. Nurettin Bey'in birinci olarak aldýðý dosya, boþanma davasýydý. Mübaþirin çaðýrmasýyla içeriye genç bir karý-koca girdi. Avukatlarý yoktu. Onlarla birlikte koridordaki kalabalýk da salona aktý. Zaten salon küçüktü. Kalabalýðýn çoðu, içeriye giremedi. Salona giremeyenler, kapýdan duruþmayý izlemeye çalýþýyorlardý. Fuat, oðlaný tanýyordu. Komþu mahalleden Ali Rýza Amcanýn oðlu Reþit'ti. Her nasýlsa koridorda görmemiþ, bir gün önce dosyalarý incelerken de fark etmemiþti. Askerliðini yeni bitiren Reþit, iki ay kadar önce evlenmiþ; Fuat, hem erkek mevlidine hem de nikaha katýlmýþtý. Dava dört gün önce açýlmýþ, duruþma günü taraflara kalemde teblið edilmiþ ve taraflarýn isteði üzerine, davanýn adlî tatilde görülmesine karar verilmiþti. Duruþma baþlayýnca, Hâkim Nurettin Bey, önce davacý kadýna sormuþ, cevap vermeyince onun aðzýndan "Dava dilekçemi tekrarlarým" diye yazdýrmýþtý. Sýra davalý kocaya geldiðinde, o da konuþmamýþ; tekrar sorduðunda, "Davayý kabul ediyorum efendim" demiþti. Bu esnada salonda uðultular ve karþýlýklý suçlamalar baþlamýþtý. Nurettin Bey, dinleyicileri hemen susturduktan sonra "Konuþmaya devam ederseniz hepinizi dýþarý atarým" diye uyarmýþtý. Davacý, þiddetli geçimsizlik nedeniyle boþanmak istiyordu. Nurettin Bey, davacýya "Neden geçinemiyorsunuz, daha yeni evlenmiþsiniz" diye sorunca; davacý, "Anlaþamýyoruz efendim" demiþ ve baþýný öne eðmiþti. Davalýya sorunca, o da "Geçinemediklerini ve boþanmak istediðini" söylemekle yetinmiþti. Taraflardan çok, salona giren akrabalar konuþuyor ve karþýlýklý hakaret ediyorlardý. Hâkim Nurettin Bey, sonunda, tüm uyarýlarýna raðmen susmayan dinleyicileri, salondan çýkartmak için duruþmaya ara vermek zorunda kalmýþtý. Dinleyiciler çýkýnca duruþmaya tekrar baþlayan Nurettin Bey, taraflara "Neden boþanmak" istediklerini birkaç kez sormuþ; baþlarýný öne eðen davacý ve davalý sadece "Geçinemediklerini ve boþanmak istediklerini" söylemekle yetinmiþlerdi. Terleyen ve hareketlerinden sýkýldýklarý anlaþýlan taraflarýn, bir an evvel duruþmanýn bitmesini arzuladýklarý anlaþýlýyordu. Daha sonra gizli duruþma yapýlmasýna karar veren Nurettin Bey, davacý ve davalýdan ayrý ayrý "Bir sorunlarý olup olmadýðýný" sorunca, taraflar sessizliklerini yine bozmamýþlar ve önlerine bakmaya devam etmiþlerdi. Taraflarýn konuþmamalarý üzerine "Mesele anlaþýlmýþtýr" diyen Nurettin Bey, davacý ve davalýya "Zaman içerisinde sorunlarý aþabileceklerini, her þeyin bir çaresi olduðunu, doktorlara gidebileceklerini, hatta kendisinin de yardýmcý olabileceðini" söyledikten sonra, "Boþanmak isteyip istemediklerini" tekrar sormuþ, "Boþanmak istedikleri" cevabýný alýnca, dýþarýda bekleyen iki tanýðý ayrý ayrý çaðýrarak "taraflarýn anlaþamadýklarý, aralarýnda þiddetli geçimsizlik bulunduðu" yolundaki beyanlarýný tutanaða yazdýrdýktan sonra, taraflarýn da imzalarýný alarak boþanma kararýný vermiþti. Kýsa sürede diðer davalarýn duruþmalarýný da bitiren Hâkim Nurettin Bey, personele çay söyledikten sonra "Fuat Bey, gel çaylarýmýzý benim odamda içelim" dedi. Birlikte duruþma salonundaki ara kapýdan Nurettin Bey'in odasýna geçtiler. Çaylarýný içerlerken Nurettin Bey; - Fuat Bey, birinci dosya hakkýnda ne düþünüyorsun, herhalde taraflarý tanýyordun, diye sorunca, Fuat; - Hâkim Bey, davalýyý tanýyorum. Tahminen iki ay kadar önce evlenmiþti. Sanýyorum eþiyle cinsi münasebet kuramamýþ, ancak siz bu konu üzerinde durmadýnýz, durmanýz gerekmiyor muydu? deyince, Nurettin Bey; - Bak oðlum, ileride hâkim olursan, insanlarýn özel hayatlarýna gerekmedikçe girme. Ýnsanlar genelde, karþýsýndakilerin özel yaþamlarýna ilgi duyarlar. Özellikle küçük yerlerde insanlarýn özel hayatlarýna daha çok karýþýlýr ve dedikodularý yapýlýr. Manisa küçük bir kent sayýlýr. Eðer ben davalýnýn iktidarsýz olduðunu tutanaða yazdýrsaydým, ne kadar gizli duruþma yaparsak yapalým, bu olay kýsa sürede duyulurdu. Kâtip ve mübaþir taraflarý tanýyabilir, bir yerde anlatabilir. Çevrede bu tür olaylarýn duyulmasý, intiharlara kadar varan sonuçlara yol açabilir. Taraflarýn aileleri cahil, birbirlerini suçluyor ve olaylarýn üzerine körükle gidiyorlar. Davacý ve davalý çok genç, birbirlerine anlayýþ göstermiyorlar. Ýnþallah oðlan, sorununa çare bulur, dedi. Fuat, kýsa bir süre düþününce, Nurettin Bey'e hak verdi. - Haklýsýnýz Hâkim Bey; özel yaþam, adý üzerinde "özel". Herkesin yaþamý kendisine ait ve insanlar kendi hayatlarýný yaþýyorlar. Ýnsanlarýn özel yaþamlarý deþifre edilmemeli ve ona saygý gösterilmeli, dedi. * * * Kýsa bir süre sonra Hâkim olan ve Manisa'dan ayrýlan Fuat, Reþit'in Ýzmir'e yerleþtiðini duymuþ; onu yýllarca görmemiþ ve onunla ilgili herhangi bir duyumu da olmamýþtý. Reþit, onun için zaman zaman hatýrladýðý bir aný olarak kalmýþtý. On beþ yýl sonra Ramazan Bayramý nda babaevine gelen Fuat, bir akraba ziyareti dönüþünde, arkasýndan "Fuat Aðabey, Fuat Aðabey" diye seslenildiðini duydu. Dönüp baktýðýnda Reþit karþýsýndaydý. Yanýnda bir kadýn ve on yaþlarýnda bir kýz çocuðu vardý. Fuat; - Merhaba Reþit, dedi; sarýlýp öpüþtüler. Reþit'in gözlerinin içi gülüyordu; - Aðabey, seni gördüðüme çok sevindim. Sana, eþimi ve kýzýmý tanýþtýrayým. Ýzmir'de oturuyor ve eþimle ayný yerde çalýþýyoruz. Annemi ve babamý ziyaret için Manisa'ya geldik, demiþ ve daha sonra görüþmek üzere ayrýlmýþlardý. Ayrýldýktan sonra Fuat, Reþit'in tedavi gördüðünü ve sorunlarýný aþtýðýný düþünerek sevindi. Bu sýrada aklýna birden Hâkim Nurettin Bey geldi. Çoktan emekli olmuþ, belki de ölmüþtü. "Ölmüþse Allah rahmet eylesin" diye içinden geçirdi. Nurettin Bey'in, Reþit'in davasýndaki anlayýþlý hâlini, duyarlýlýðýný, kendisine verdiði ve hiç unutmadýðý nasihati tekrar anýmsadý o da gerek meslek yaþamýnda gerekse özel yaþamýnda, karþýsýndakilerin özel yaþamlarýna ve aile mahremiyetlerine mecbur kalmadýkça girmemiþti. Eve dönünce, Reþit'in ilk eþinin evlenip evlenmediðini annesine sordu. Annesi, onun da evlendiðini ve çocuklarý olduðunu söyleyince sevinci daha da arttý. Not : Anlatýlanlar, gerçek bir olaydan alýnmýþtýr. Öyküde, olayýn özü korunmuþ, sadece yer ve kiþilerin isimleri deðiþtirilmiþtir. GÜZEL SÖZLER Sevgide güneþ gibi ol; baþkalarýnýn kusurunu örtmede ise gece gibi ol. Mevlâna Baþkalarýnýn hayatýndan ders alýn. Ýnsan bütün hatalarý kendi yapacak kadar uzun yaþamýyor. E. Roosevelt Eðer bir hedefiniz yoksa, o hedefe nasýl varabilirsiniz? Edward de Bono Baþarýlý bir geleceðin, bugünden baþladýðýný unutma. H. Jackson Brown, Jr. Türkiye Badminton þampiyonasý Haziran da yapýlacak Uþak E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Badminton Federasyonu iþ birliðiyle tek erkekler ve çift erkekler kategorisinde badminton turnuvasý yapýldý. Kurumun kapalý spor salonunda yapýlan turnuva hükümlü-tutuklular tarafýndan büyük ilgi gördü. Badminton Federasyonu tarafýndan görevlendirilen Antrenör Erdal Tunca tarafýndan yürütülen çalýþmalar üç Seslenis Yýl: 6 Sayý: Haziran 2007 YAYIN KURULU Ekrem BAKIR Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Yayýn Kurulu Baþkaný Dr. Mustafa SALDIRIM Burhanettin ESER Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi Tülay ÇELEBÝ Nilgün ESKÝ Þube Md. (Psikolog) Sosyal Hiz. Uzm. Özlem ÞAHÝNKOL Þube Md. (Sos. Hiz. Uzm.) Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Koordinatörü Naci BÝLMEZ Recai YILDIZ Öðretmen Öðretmen Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Adýna Sahibi Hulûsi SAÐIR Kurum Müdürü Dizgi: Hasan KORKMAZ, Ýsa KÝBAROÐLU Montaj-baský: Zafer KARAKAYA, Þeref KARAAÐAÇ Ýdare Yeri: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ulucanlar / ANKARA Tel: Faks: Baský: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Matbaasý Ulucanlar / ANKARA Tel: Yayýn Türü: Aylýk, Yerel, Süreli Basým Tarihi: 15 Haziran 2007 Muþ E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Nevþehir E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu gün sürdü. Kategorilerinde derece alan sporcular, Badminton Federasyonu tarafýndan gönderilen kupa ve madalyalarýný Kurum Müdürü Hasan Karakurt ve diðer idarecilerin ellerinden aldýlar. Nevþehir E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda badminton turnuvasý'na katýlacak sporcularýn tespiti için, Nisan tarihleri arasýnda tek erkekler ve çift erkekler kategorilerinde elemeler yapýldý. Cumhuriyet Baþsavcýsý Necmettin Saygýn, dereceye girenleri tebrik ederek, kupalarýný verdi. Badminton turnuvasý elemelerine izleyici olarak; Cumhuriyet Baþsavcýsý Necmettin Saygýn, Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Turgut Emiroðlu, Koruma Kurulu üyeleri, Cumhuriyet Savcýsý M. Emin Kadýoðlu, Kurum Müdürü Kazým Kaya ve personel katýldý. Muþ E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda düzenlenen badminton turnuvasýnda tek ve çift erkeklerde dereceye girenlere kupalarý verildi. Turnuvanýn finaline; Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Ertaþ, Hakim Ulaþ Buran, Cumhuriyet Savcýsý Tahir Apaydýn, Kýzýlay Baþkaný Cengiz Koç, Kurum Müdürü Ýsmail Aydýn, Bölük Komutaný Ali Ataþ, Kurum 2. müdürleri, personel ile çok sayýda hükümlü-tutuklu katýldý. Maç sonunda tek erkeklerde 1. olan tutuklu Taner Gülbahar a kupasý Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Ertaþ tarafýndan verilirken, çift erkeklerde 1. olan takýmdaki hükümlü-tutuklular Taner Gülbahar ile Halit Þahin'e kupalarý Kýzýlay Baþkaný Cengiz Koç tarafýndan, çift erkeklerde 2. olan takýmdaki hükümlü-tutuklular Bayram Sak ile Ýbrahim Oktay'a kupalarý Hakim Ulaþ Buran tarafýndan verildi. Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda da hükümlü ve tutuklular arasýnda Nisan tarihleri arasýnda badminton turnuvasý düzenlendi. Turnuva, Badminton Federasyonu tarafýndan görevlendirilen Hakem Metin Sürücü'nün yönetimindeki Hakemler Ali Çýnar, Mehmet Erdem, Gazi Karakuþ'un denetiminde yapýldý. Turnuvayý; Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Demirdað, Cumhuriyet Savcýsý Cemal Murat Yapýcý, Kurum Müdürü Naci Yýldýz, 2. Müdürler Güven Þakar, Ali Çöðürcü, Nevzat Koramaz, Uður Yýlmaz, Fevzi Bulut, Kurum Öðretmeni Ali Çoðar, personel ile hükümlü ve tutuklular izledi. Turnuvada; tek erkeklerde Kasým Kaya, Ekrem Özdemir ve Serkan Oruç sýrayla ilk üçe girerken, çift erkeklerde 1'inciliði Kasým Kaya- Turgay Kaya, 2'nciliði Ferhat Aslan-Davut Özer ve 3'üncülüðü Ekrem Özdemir-Sinan Mansuroðlu elde etti.

14 Sayfa 14 Seslenis 15 Haziran 2007 Kurumlarda 23 Nisan coþkusu Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz kurumu Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz kurumunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý çerçevesinde düzenlenen kutlama programýna; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr, Yenikent Belediye Baþkaný Emin Özer, Tetkik Hakimi Ýbrahim Usta, Sincan Ýlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Ünverdi, Sincan Halk Eðitim Merkezi Müdürü Mümtaz Seki, Müdür Yardýmcýlarý Ýsmail Kamer ve Salih Öcalan, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Derneði üyeleri, Özgürlüðünden Yoksun Çocuklarla Dayanýþma Derneði Yönetim Kurulu üyeleri, Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu personeli ile hükümlü ve tutuklu çocuklar katýldý. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr'ýn ve Kurum Müdürü Muammer Seyitoðlu'nun konuþmalarýyla baþlayan program; drama topluluðunun gösterisi, genç tiyatro topluluðunun "Garip Bir Hayat" adlý oyunu, Ceza Ýnfaz Kurumunu tanýtan Power-Point sunusu, Güneþli Dünya grubunun konseri ile devam etti. Programda "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý" dolayýsýyla düzenlen þiir yarýþmasýnda birinci olan çocuðun þiir sunumuna da yer verildi. Kutlama programýnda; Ceza Ýnfaz Kurumunda açýlan iþ ve meslek kurslarýndan bakýr ve folyoda baþarýlý olan 8, bilgisayar kursunda baþarýlý olan 6, terzilik kursunda baþarýlý olan 9, çini ve seramik kursunda baþarýlý olan 5 çocuða sertifikalarý verildi. Ýstanbul H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz kurumunda 2. müdürler, personel ve 200 çocuk tutuklunun katýlýmýyla 25 Nisan da kutlama programý gerçekleþtirildi. Kurum Öðretmeni Hasan Çalýþkan ýn günün anlam ve önemine dair konuþmasýnýn ardýndan, çocuklardan Tugay Kazan "Türk Çocuðu Diyor ki", Orhan Korkunç "Hoþ Geldin 23 Nisan", Cihan Bozboða "23 Nisan" adlý þiirleri coþkuyla okudular. Program, Sanatçý Erkan Yeþiltaþ ýn Türk halk ve sanat müziðinden oluþan parçalarla sunduðu konserle sona erdi. Vezirköprü Ceza Ýnfaz Kurumunda 24 Nisan da Ýlçe Millî Eðitim Müdürlüðünce görevlendirilen Zeki Cevher Ýlköðretim Okulu Müdürü Resul Özata tarafýndan "Ulusal Egemenlik" konulu konferans verildi. Konferansa; 2. Müdür Faruk Akdeniz, Öðretmen Vedat Gülþen, infaz ve koruma baþmemur ve memurlarý ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Bergama M Tipi Çocuk Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise 30 Nisan da kutlama programý gerçekleþtirildi. Tutuklu Anýl Sak ýn sunucu olarak görev aldýðý programda; Kurum Müdürü Adem Çakmak, günün anlam ve önemini belirten konuþma yaptý. Daha sonra çocuklar tarafýndan kompozisyon ve þiirler okundu. Ýnfaz Koruma Memuru Hasan Kartal'ýn engelli çocuðu Bayburt M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz kurumu Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz kurumu Bergama M Tipi Çocuk Kapalý Ceza Ýnfaz kurumu Özgürcan Kartal okuduðu þiirle herkesi duygulandýrdý. Tutuklu çocuklardan oluþan Efe Grubu gösterisinin ardýndan Türk Halk Müziði Sanatçýsý Hüseyin Canlar ve Bergama Cumhuriyet Lisesinden gelen müzik topluluðu Grup BENGÝ tarafýndan küçük bir konser verildi. Çocuklarýn yaptýðý kara kalem ve sulu boya resimlerden oluþan serginin açýlýþýnýn da yapýldðý etkinliði; Bergama Piyade Alayý Komutan Vekili M. Ali Tonga, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, Emniyet Müdürü Osman Aral, Cumhuriyet Savcýlarý Hasan Emiroðlu, Sinan Ýnal, Metin Toprak ve Bedrettin Ýnalhan, Bergama Millî Eðitim Müdürü Nurettin Çýraðýloðlu, Kurum 1. Müdür ve 2. müdürleri ile personel izledi. Ýzmir Çocuk Eðitimevinde tören düzenlenerek, coþkulu bir kutlama programý gerçekleþtirildi. Kurum Öðretmeni H. Necdet Örnek in günün önem ve anlamýný belirten konuþmasýnýn ardýndan çocuklar þiir okudular. Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlâp Tarihi Enstitüsü Arþ. Gör. Seher Bobkoy bir konferans verdi. Etkinlikler, Kurum bahçesinde, personel ve çocuklarýn da katýldýðý piknikle sona erdi. Ayrýca, 23 Nisan günü iki öðrenci infaz ve koruma memuru Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz kurumu nezaretinde, Ýzmir Lions Kulübünün organize ettiði geziye katýlarak, Anýtkabir i ziyaret etti. Hakkâri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 24 Nisan da Hakkâri Meslek Yüksek Okulu Öðretim Görevlisi A. Haluk Yergin tarafýndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ile ilgili bir konferans verildi. Konferansta milli egemenliðin önemi ve deðeri vurgulandý, Kurum Müdürü Adem Tatlýsoy, 2. müdürler, personel ile hükümlü ve tutuklular tarafýndan ilgiyle izlendi. Diyarbakýr E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý coþkuyla kutlandý. Kutlamalara; Cumhuriyet Savcýsý Eyyüp Mutlu, Kurum Müdürü Ýsmail Gül, 2. müdürler, personel ile tutuklu ve hükümlüler katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý'nýn ardýndan, çocuk tutuklular tarafýndan þiirler okundu. Çocuk tutuklulardan oluþan ekip tarafýndan, halk oyunlarý gösterisi, baðlama kursuna katýlan tutuklu-hükümlüler tarafýndan müzik ve eðlence, Tiyatro grubu tarafýndan da "Oto Gargara" adlý tiyatro oyunu gerçekleþtirildi. KISA... KISA... Bitlis te hükümlüler Töre yi izledi Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Yazar Turgut Özakman'ýn 'Töre' adlý oyunu Bitlis Öðretmenler Tiyatro Topluluðu tarafýndan sahnelendi. 12 Mayýs'ta sunulan ve toplumumuzda süre gelen yanlýþ geleneklerin ince bir dille eleþtirildiði oyunu; Cumhuriyet Savcýsý Ahmet Diler, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum Müdürü Yusuf Kafadar, II. Müdür Ali Baþekin, Jandarma Bölük Komutaný Levent Aybay, personel ile hükümlü ve tutuklular izledi. Gaziantep te tiyatro gösterisi Gaziantep E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Gaziantep Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu tarafýndan "Mendil Alýr mýsýn?" adlý oyun Nisan da 4 matine hâlinde sahnelendi. Oyunu; Cumhuriyet Baþsavcýsý Abdullah Vermez, Kurum Müdürü Nevzat Kara, H Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ramiz Atuð, 2. Müdürü Haydar Karadeniz, diðer 2. müdürler ve personel ile 600 hükümlü ve tutuklu izledi. Aðrý da örnek sergi Aðrý M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn ürettikleri eliþi ürünleri 25 Nisan da açýlan sergide ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. Ereðli de bilgi yarýþmasý heyecaný Ereðli (Konya) B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular arasýnda bilgi yarýþmasý düzenlendi. 27 Nisan da yapýlan bilgi yarýþmasýnda üçer kiþiden oluþan dört grup arasýnda D masasý birinci olurken, diðer masalar ikinciliði elde ettiler. 2. Müdürler Mustafa Kurt, Mustafa Kalkan ve Musa Kuraç, Kurum Öðretmeni Emine Kaymakçý nýn katýldýðý yarýþmanýn ödülleri Cumhuriyet Savcýsý Cengiz Kapusuz tarafýndan verildi. Diyarbakýr D Tipi'nde 'iletiþim' konferansý Diyarbakýr D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Dicle Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Oto, personele "Çalýþma Ortamýnda Ýletiþim" konulu konferans verdi. 13 Nisan'da gerçekleþtirilen konferansa; Kurum Müdürü Ýbrahim Yücesoy, 2. müdürler ve 60 personel katýldý.

15 15 Haziran 2007 Seslenis Sayfa 15 Kurumlarda 19 Mayýs coþkusu Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle 18 Mayýs'ta tören düzenlendi. Günün anlam ve önemiyle ilgili þiir ve konuþmalarýn ardýndan senkronize hareketler, break dans gösterisi, kule yapýmý gösterisi ile halat çekme, 4x4 bayrak, yoðurt taþýma, kaþýkta yumurta taþýma ve sandalye kapma yarýþmalarý gerçekleþtirildi. Etkinlikleri; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlmettin Köklü, Adlî Yargý Adalet Komisyonu ve Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Hayri Demir, Cumhuriyet Savcýsý Abdulgaffar Gündoðdu, Hâkim Mustafa Dal, Kurum Müdürü Orhan Toyðar, Jandarma Bölük Komutaný Yzb. Özgür Sakarya, 2. müdürler, personel ve çok sayýda davetli izledi. Salihli C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 19 Mayýs coþkusu koðuþlar arasýnda düzenlenen voleybol turnuvasýnda yaþandý. Turnuvanýn finali çim sahada yapýldý. Birinci gelen koðuþa Kurum Müdürü Ýzmir Çocuk Eðitimevi Kadir Avara tarafýndan ödül verildi. Kütahya E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu da 19 Mayýs kutlamalarý kapsamýnda gerçekleþtirilen "Gençlik Yürüyüþü"ne iþtirak etti. Kurum personeli, Zafer Meydanýndan baþlayýp Dumlupýnar Stadyumuna kadar devam eden yürüyüþe katýlarak, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýný kutladýlar. Artvin Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kutlama etkinlikleri kapsamýnda 18 Mayýs'ta gerçekleþtirilen moral gününde; Mahallî Sanatçýlar Özgür Altunkaya ve Sinan Çoruh seslendirdikleri parçalarla hükümlü ve tutuklularý coþtururlarken, bilgisayar operatörlüðü ve 1. kademe okuma yazma kurslarýný baþarýyla bitirenlere sertifikalarý daðýtýldý. Programa: Cumhuriyet Baþsavcýsý Uður Yiðitbilek, Cumhuriyet Savcýsý Salihli C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Tamer Bayraktar, Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Jandarma Karakol Komutaný, Ceza Ýnfaz Kurumu 1. ve 2. müdürleri, kurum personeli ve hükümlü-tutuklular katýldý. Þýrnak Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise Milli Eðitim Müdürlüðünce görevlendi- Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu rilen Feryal Aðakadý, Süleyman Özketen ile Kurum Öðretmeni M.Fikri Gönenç tarafýndan konferans verildi. Tutuklular Aziz Akdað, Þehmus Bezan, Þehmus Eren ve Ahmet Çeçen tarafýndan þiir ve makaleler okundu. Kurum Müdürü Þeref Tatlý ve 2. Müdür Uður Akýn ile personelin katýlýmýyla hükümlü ve tutuklular arasýnda satranç ve voleybol turnuvasý ile bilgi yarýþmasý yapýldý. Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý etkinlikleri çerçevesinde Kayseri Spor Teknik Direktörü Ertuðrul Saðlam ile "Sporun Ýnsan Hayatýndaki Yeri ve Önemi" konulu söyleþi gerçekleþtirildi. Programa; Cumhuriyet Savcýsý Nakip Özdemir, Kurum Müdürü Elvan Çaðlayan, 2. Müdürler Yaþar Kaya, Ferhat Ünal, Ayhan Selçuk, Karakol Komutaný Jandarma Kd. Baþçavuþ Orhan Kýymaz, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda kutlama etkinlikleri kapsamýnda 16 Mayýs'ta "Üç Anadolu Müzik Grubu" tarafýndan konser gerçekleþtirildi. Program, Kurum Öðretmeni Recai Yýldýz'ýn açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Kurum Müdürü Hulusi Saðýr, 2. müdürler, personel ve hükümlülerin katýldýðý programda; Ali Seçkiner Alýcý, Erkoç Tarçýn ve Nedim Yýldýz dan oluþan "Üç Anadolu Müzik Grubu" seslendirdiði parçalarla müzik ziyafeti sundu. Balýkesir Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý ile Balýkesir Kuva-i Milliye Haftasý münasebetiyle 16 Mayýs ta Cumhuriyet Baþsavcýsý V. Galip Karayazý, Cumhuriyet Savcýsý Mahmut Celal Musaoðlu, Kurum Müdürü Kemal Tuncer, 2. müdürler ve personelin katýlýmýyla, tutuklu ve hükümlüleri topluma kazandýrmak, moral ve motivasyonlarýný saðlamak amacýyla düzenlenen sosyal faaliyette, Kuva-i Milli Mehteran Takýmý konser verdi. Ýzmir Çocuk Eðitimevinde Þirinyer Lisesi ile ortaklaþa kutlama programý düzenlendi. Öðrenciler, personel ve sivil toplum kuruluþlarýndan temsilcilerin katýldýðý program Kurum Öðretmeni H. Necdet Örnek in günün önem ve anlamýný belirten konuþmasýyla baþladý. Þirinyer Lisesi'nden 2 kýz öðrenci ve Eðitimevinden 2 öðrencinin þiir okuduklarý etkinlikler çerçevesinde; halk oyunlarý, skeç, tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi gerçekleþtirildi. Ankara 1 No'lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýnýn 88. yýl dönümü nedeniyle 18 Mayýs ta kutlama etkinliði gerçekleþtirildi. Kurum Öðretmeni Hasan Alkýþ, günün anlam ve öneminiyle ilgi olarak hükümlü Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ve tutuklulara bilgi verdi. Programda; "Atatürk'ün Gençliðe Hitabesi", "Gençliðin Atatürk'e Cevabý" okunurken, "19 Mayýs", "19 Mayýs Gençlik Marþý" Ceyhun Atýf Kansu ya ait "Þu Sonsuz Koþu" isimli þiirler büyük ilgi gördü. Kutlama programýna; Kurum II. Müdürü Halil Dursun, personel ile 170 hükümlü ve tutuklu katýldý. Tek. Dir. Erteðrul Saðlam, Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda söyleþi gerçekleþtirdi. Samandað da sertifika sevinci Samandað Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Halk Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle 22 Þubat-6 Nisan tarihleri arasýnda düzenlenen bilgisayar iþletmenliði kursunun belgeleri yapýlan törende verildi. Geçtiðimiz ay yapýlan törende; 7 hükümlü ve 5 personel sertifikalarýný Cumhuriyet Savcýsý Deniz Utkaner in elinden aldý. Ödemiþ te hükümlüler için resim sergisi Ege Üniversitesi Resim Topluluðu üyelerinin yaptýðý 31 yaðlý boya resim 3 Mayýs ta Ödemiþ M Tipi Kapalý Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular için sergilendi. Kurumun çok amaçlý salonunda açýlan sergiyi, hükümlü ve tutuklular gün boyu küçük gruplar hâlinde gezerek, resimleri görme fýrsatýný yakaladýlar. Iðdýr da Aðýz ve Diþ Saðlýðý konferansý Iðdýr Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Iðdýr Devlet Hastanesi diþ hekimlerinden Osman Dinçer 10 Mayýs ta "Aðýz ve Diþ Saðlýðý" konulu bir konferans verdi. Konferansa Kurum Müdürü Salih Uysal, 2. Müdürler Kadir Kafa, E. Müslüm Bazan, personel ile hükümlü-tutuklular katýldý. Diþ Hekimi Dinçer, konuþmasýnda aðýz ve diþ saðlýðýnýn önemine dikkat çekerek, ihmali sonucunda oluþabilecek rahatsýzlýklara deðindi. Dinçer, hükümlüler, tutuklular ve personelin sorularýný da yanýtladý. Konya E Tipi nde model uçak yapýmý kursu Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular için Türk Hava Kurumu iþ birliðiyle Mayýs tarihleri arasýnda "model uçak yapýmý" kursu açýldý. 23 hükümlü ve tutuklunun katýldýðý kursta 20 kursiyer baþarýlý olarak, belge almaya hak kazandý. Bolu F Tipi nden el iþi ve resim sergisi BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve Bolu Belediyesi iþ birliðiyle Mayýs 2007 tarihleri arasýnda Bolu Kýzýlay Meydanýnda ve Belediye Meydanýnda açýlan sergi büyük ilgi gördü. Ayrýca, hükümlü ve tutuklularýn resim çalýþmalarý da 9-15 Mayýs ta Bolu Becikoðlu Alýþveriþ Merkezi'nde sergilendi.

16 Sayfa 16 Seslenis 15 Haziran 2007 Kurumlarda bilgisayar sýnýfý ve atölye açýlýþlarý Çankýrý E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu AÐRI YA BÝLGÝSAYAR SINIFI Aðrý M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ÝÞKUR'un katýkýlarýyla oluþturulan 20 kiþilik bilgisayar sýnýfý törenle açýldý. 25 Nisan'da gerçekleþtirilen açýlýþ törenine; Vali Halil Ýbrahim Akpýnar, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz, Alay Komutaný Alb. Ünal Ayvazoðlu, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ali Baðbozan, MÝT Bölge Müdürü, Cumhuriyet Savcýlarý Ahmet Yaþar Al, Emine Avcýoðlu, Mehmet Yeþilkaya ve Ali Erdal Güneri, Ýl Müdürleri, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Ýl Merkez Bölük Komutaný Yzb. Ýlhan Uzunoðlu, Kurum Müdürü Erdaþ Çöðür, Jandarma Bölük Komutaný Bçvþ. Murat Boyacý ve personel katýldý. DÝYARBAKIR A DOÐALGAZ VE SÝHHÎ TESÝSAT ATÖLYESÝ Diyarbakýr E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) kapsamýnda kurulan doðalgaz ve sýhhi tesisatçýlýk atölyesi ile Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðýnýn katkýlarýyla oluþturulan bakýrcýlýk atölyesi ve bilgisayar sýnýfý törenle hizmete açýldý. Açýlýþ törenine; Vali Yardýmcýsý Suat Seyitoðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Durdu Kavak, Ýl Jandarma Komutaný Kur. Alb. Ýsmet Eroðlu, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Vecdi Arzu ve Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri katýldý. BOLVADÝN E HEM KÜTÜPHA- NE HEM BÝLGÝSAYAR SINIFI Bolvadin C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ve Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþ birliði, Vakýfbank ve ilçe esnafýnýn katkýlarýyla yenilenen kütüphane ile bilgisayar sýnýfý 4 Mayýs ta yapýlan törenle açýldý. Törene; Kaymakam Ufuk Söylemez, Cumhuriyet Baþsavcýsý M. Bilgin Piþkin, Belediye Baþkaný Dr. Ahmet Naci Helvacý, Cumhuriyet Savcýsý Serdal Yýl- Bolvadin C Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu dýrým, Ýlçe Millî Eðitim Müdürü Ýlhami Saðlam, J. BÇvþ. Erdoðan Yücel ile kütüphanenin yenilenmesine katkýda bulunan Vakýfbank Müdürü Reþat Togay, Ýlçe esnaflarýndan Raþit Tabak, Mahmut Karaer ve çok sayýda misafir ile personel katýldý. ÇANKIRI YA BÝLGÝSAYAR SINI- FI Çankýrý E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Türkiye Ýþ Kurumu Çankýrý Ýl Müdürlüðü ve Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþ birliði oluþturulan bilgisayar sýnýfý hizmete açýldý. Hükümlü ve tutuklulara bilgisayar eðitimi verilmeye baþlanan sýnýf, 16 bilgisayardan oluþuyor. Diyarbakýr E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Diyarbakýr E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Kurumlarda hayat kurtaracak baðýþ Tekirdað 2 No lu F Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Kastamonu E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu tarafýndan organ baðýþý kampanyasý baþlatýlmýþ olup, ilk olarak 6 hükümlü ve tutuklu kampanyaya destek saðlayarak bütün organlarýný baðýþlamýþlardýr. 26 Nisan da yapýlan törende, kampanyaya katýlan hükümlü-tutuklulara organ baðýþ kartlarý takdim edilmiþ olup katýlýmýn ileri günlerde artarak devam edeceði düþünülmektedir. Ceza Ýnfaz Kurumunda yapýlan törene Devlet Hastanesinden görevli organ baðýþ ünitesi personeli, Kurum Müdürü, Kurum 2. Müdürleri, personel ve baðýþta bulunan hükümlü ve tutuklular katýldý. Tekirdað 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda geçtiðimiz ay kan baðýþý kampanyasý baþlatýldý. Personel, hükümlüler ve tutuklular kampanyaya büyük destek vererek, kan baðýþýnda bulundular. Nazilli E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise 20 Nisan'da Aydýn Ýl Saðlýk Müdürlüðünden Dr. Ercan Karakuþ ile Dr. Yusuf Gedikli tarafýndan organ baðýþý ve önemi konusunda konferans verildi. Konferansa Cumhuriyet Baþsavcýsý Faruk Çalýþkan, Cumhuriyet Savcýsý Tuncer Çetin, Kurum Müdürü Halil Özsan, 2. müdürler, personel, hükümlü ve tutuklular katýldý. Konferans sonunda hükümlü ve tutuklulardan Mehmet Onur, Ümit Yaþar Kurt, Yiðit Kahraman, Murat Kaya, Semih Özgülyay, organ baðýþýnda bulundular. Kastamonu E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu KISA... KISA... Diyarbakýr E Tipi nden resim ve el iþi sergisi Diyarbakýr E Tipi Kapalý Ceza Kurumunda hükümlü-tutuklularýn yapmýþ olduðu resim ve el iþi ürünleri 30 Nisan - 05 Mayýs tarihleri arasýnda Ýl Kültür Müdürlüðü Sergi Salonunda ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. Serginin açýlýþýna; Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Süleyman Sinan Erdem, Hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, Kurum Müdürü Ýsmail Gül ve çok sayýda davetli katýldý. Bergama M Tipi nde çocuklara rock konseri Bergama M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklu çocuklar rock müziði konseriyle eðlendiler. Grup Gripin, Emre Aydýn ve Manga Grubunun solisti Ferman Akgül'ün 20 Nisan'da verdiði konserde çocuklar büyük coþku yaþadýlar. Konseri; Kaymakam Hüseyin Eren, Belediye Baþkaný Raþit Ürper, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, Cumhuriyet Savcýsý Hasan Emiroðlu, Kurum Müdürü Adem Çakmak, 2. Müdürler Mahmut Naci Erten, Seyfi Akýn ve Kazým Bozgun ile personel de izledi. Þýrnak ta belge daðýtým töreni Þýrnak Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bilgisayar ve meyvecilik kursunda baþarý gösteren hükümlü ve tutuklulara 27 Nisanda yapýlan törende sertifikalarý verildi. Törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hakan Arslan, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Mustafa Kahya, Cumhuriyet Savcýsý Hasan Dönmez, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum Müdürü Þeref Tatlý, 2. Müdür Uður Akýn, Mehmet Kaya, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Sýndýrgý da hükümlütutuklularýn el emeði ürünleri sergilendi Sýndýrgý Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular tarafýndan üretilen el emeði göz nuru ürünler sergilendi. Nisan ayýndaki serginin açýlýþýna; Cumhuriyet Savcýlarý Rýfat Sarý ve Mustafa Ýhsan Dursun, Hâkimler Mehmet Özdemir, Seda Akmeþe ve Salih Doðan ile Kurum ve Adliye personeli katýldý.

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Seslenis. 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Baþarýlý olmak için aydýnlarla halkýn düþünce ve gayesi arasýnda bir uygunluk olmasý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türkiye'nin asýl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layýk olan köylüdür. ATATÜRK 15 Ocak 2010 Cuma Ücretsizdir Ayda

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Büyük baþarýlar, kýymetli analarýn yetiþtirdikleri seçkin evlâtlar sayesinde olmuþtur. ATATÜRK 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Milletimiz tek bir vücut gibi gösterdiði sarsýlmaz birlik ve gayret sayesinde baþarýya

Detaylı

Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma

Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma Seslenis Türk gençliði amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir. ATATÜRK 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði Seslenis Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe yeryüzünde onu daðýtabilecek bir güç düþünülemez. ATATÜRK 15 Þubat 2010 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 95 Ceza ve Tevkifevleri

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2010 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý: 99 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce,

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce, Azimle Gelen BAÞARI Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlülerinden görme engelli Sadýk Zeki Özay, örgün olarak öðrenimine devam etmekte olduðu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2015 YILI ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI "Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)"

2015 YILI ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş) 2015 YILI ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI "Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)" S. NO NO 1 2015000088 EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR YERİ Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Eğitici Eğitimi (Formatör)

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2016 ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Baðýmsýzlýk, uðruna ölmesini bilen toplumlarýn hakkýdýr. ATATÜRK 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ýzleme Kurullarýna

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2009 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 90 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ceza infaz kurumlarý ziyaret edildi sorunlarý yerinde belirlendi CEZA ve Tevkifevleri

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 80. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 80. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bilelim ki, millî benliðini bilmeyen milletler baþka milletlere yem olurlar. ATATÜRK Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, katýlýmcýlar ellerinde Türk Bayraklarýyla 10. Yýl Marþý ný hep

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe; yeryüzünde onu daðýtabilecek

Detaylı

Seslenis. 15 Ekim 2008 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 79. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ekim 2008 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 79. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Cumhuriyet, fazileti ahlâkiyeye müstenit bir idaredir. (Ahlâk erdemliðine dayalý bir yönetimdir) ATATÜRK 15 Ekim 2008 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 79 Ceza ve Tevkifevleri Genel

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 64. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Temmuz 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 64. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Ben sporcunun zeki, çevik ve ayný zamanda ahlâklýsýný severim. ATATÜRK 15 Temmuz 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 64 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ceza infaz

Detaylı

Seslenis. 15 Ekim 2006 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 55. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ekim 2006 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 55. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Ümitsiz vaziyet yoktur, ümitsiz insanlar vardýr. ATATÜRK 15 Ekim 2006 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 55 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Arþiv v bir milletin hafýzasýdýr

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Temmuz 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 88 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Kosova Adalet Bakaný Nekibe Kelmendi Türkiye yi ziyaret etti Ceza ve Tevkifevleri

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.A.P.K. 0000000/

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı