Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr"

Transkript

1 Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Kurumlarda 19 Mayýs coþkusu Bolu F Tipi nden el iþi ve resim sergisi Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda açýlan 240 saatlik "Yaðlý Boya Resim Kursu"nda yapýlan çalýþmalar ile kilim, çini atölyeleri ve odalarda yapýlan el iþi ürünleri, Ýzzet Baysal Þenlikleri kapsamýnda sergilendi. Devamý 15 te Hakkâri de tiyatro gösterisi Hakkâri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Yazar Haluk Iþýk'ýn "Dikkat Aile Var" adlý oyunu 2 Mayýs'ta Adým Tiyatro Grubu tarafýndan sahnelendi. Kütahya Cezaevispor Minikler Liginde 2. oldu Çoðunluðu Ceza Ýnfaz Kurumu personelinin çocuklarýndan oluþan Kütahya Cezaevispor, Minikler Liginde sezonunu 2'ncilikle tamamladý. Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Bülent Binbir'in antrenörlüðünü yaptýðý Kulübün baþarýsý sevinçle karþýlandý. Ereðli ve Manisa Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn acý kaybý Ereðli B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru olarak görev yapan Mustafa Satýk, behçet hastalýðý tedavisi gördüðü Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesinde 17 Mayýs'ta hayatýný kaybetti. Satýk, Ceza Ýnfaz Kurumu ve Adliye personelinin katýldýðý törenin ardýndan topraða verildi Ereðli doðumlu olan Satýk, evli ve iki çocuk babasýydý. Manisa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ýnfaz ve Koruma Memuru Ali Ýnfal 28 Nisan da vefat etti Konya doðumlu olan Ýnfal, evli ve iki çocuk babasýydý. Satýk ve Ýnfal a Allah tan rahmet, aileleri, yakýnlarý ve mesai arkadaþlarýna baþ saðlýðý diliyoruz. Standartlar sistemiyle gelen baþarý Eðitim-öðretim ve psiko-sosyal servis çalýþmalarýnda standartlar sistemine geçilmesiyle ceza infaz kurumlarýndaki baþarý oraný her geçen dönem artýyor yýlýnda uygulamaya geçilen standartlar sistemiyle 2005 yýlý 1. döneminde 1, 2006 yýlý 4. döneminde ise 80 kurumun eðitim-öðretim notu PEKÝYÝ olarak deðerlendirildi yýlýnda uygulamaya geçilen psikososyal servis standartlarýnda ise 2006 yýlý 1. döneminde 2, 4. döneminde ise 20 kurum psiko-sosyal servis çalýþmalarýndan PEKÝYÝ not aldý. Devamý 8-9 da CTE yönetici ve personelinden futbol maçý Ýstanbul Kapalý da Latif Doðan konseri Ünlü Sanatçý Latif Doðan 23 Mayýs ta Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda konser vererek, hükümlü ve tutuklularý coþturdu. Doðan ýn ardýndan Sanatçý Yaðýz sahne aldý. BÜYÜK COÞKUNUN 88. YILI 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý ceza infaz kurumlarýnda coþkuyla kutlandý. Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Ulu Önder Atatürk ün Samsun a çýkýþ tarihi olan 19 Mayýs ýn 88 inci yýlý nedeniyle kurumlarda düzenlenen programlarda; Ulu Önder, silâh arkadaþlarý ve þehitler saygýyla anýldý. Atatürk ün Samsun a çýkarak, baðýmsýzlýk ve kurtuluþ coþkusunu baþlattýðý 19 Mayýs ýn 88 inci yýl dönümünde birçok kurumda spor karþýlaþmalarý ve turnuva yapýldý. Devamý 15 te Kurumlarýn Eðitim-Öðretim Baþarý Durumu CEZA ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yönetici ve personeli arasýnda 23 Mayýs ta yapýlan futbol maçýnda birlik ve beraberliðin güzel bir örneði yaþandý. Genel Müdür Kenan Ýpek in izleyici olarak katýldýðý maçta Bordo Takým, Genel Müdür Yardýmcýsý Abdullah Çelik, Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Tetkik Hâkimi Dr. Mustafa Saldýrým ve personelden; Mavi Takým ise Destek Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu, Tetkik Hâkimi Burhanettin Eser ve personelden oluþtu. Büyük çekiþmenin yaþandýðý maçý Bordo Takým 6-3 kazandý. Cezayir le iliþkiler geliþiyor Türkiye ile Cezayir Adalet Bakanlýklarý iþ birliði çerçevesinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek in baþkanlýðýnda Dýþ Ýliþkilerden Sorumlu Daire Baþkaný Necati Nursal ve Destek Hizmetlerinden sorumlu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu dan oluþan heyet 9-14 Haziran tarihlerinde Cezayir e bir ziyaret gerçekleþtirdi. Devamý 2 de

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Haziran 2007 Cezayir le iliþkiler geliþiyor BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Cezayir den bir heyetin geçtiðimiz ay ülkemizi ziyaretlerine karþýlýk olarak bu ülkeye giden heyet, Cezayir infaz sistemini incelemek ve kurulmasý düþünülen iþ birliði alanlarýný belirlemek amacýyla çeþitli temaslarda bulundu. Heyet 6 günlük ziyaret çerçevesinde; ilk olarak Adalet Bakanlýðý Müsteþarý ile görüþürken, El Harrac Cezaevini, Ulusal Eðitim Çalýþmalarý Merkezini ve Ulusal Cezaevi Ýdaresi Personel Okulunu gezerek incelemelerde bulundu. Ayrýca, 300 yýl Osmanlý egemenliðinde kalan Cezayir in tarihî ve turistik yerleri gezildi. Osmanlýlar döneminde kurulan Türk kasabasý ve buradaki tarihî evleri de gezen heyet, Cezayir in baðýmsýzlýk mücadalesi sýrasýnda Fransýzlar ýn soykýrýmýna tabî tutulan 1.5 milyon Cezayirli nin anýsýna yapýlan Mücahitler Anýtý ile Müzesini görme fýrsatýný yakaladý. Afganistan dan bir heyet Genel Müdür Ýpek i ziyaret etti Afganistan Ceza Ýnfaz Kurumlarý Genel Müdürü Tümgeneral Abdul Selam Ýsmet, beraberindeki 4 kiþilik heyetle Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek i ziyaret etti. 23 Mayýs ta yapýlan ve Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Dýþ Ýliþkilerden Sorumlu Daire Baþkaný Necati Nursal ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu nun hazýr bulunduðu ziyarette iki ülke arasýnda baþta infaz hizmetleri olmak üzere iþ birliðine yönelik konular görüþüldü. Genel Müdür Ýpek, Afganistan Cezaevleri üst düzey yöneticilerine daha önce Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Eðitim Merkezinde eðitim verildiðini hatýrlatarak, dost ve kardeþ Afganistan a iþ birliði konusunda destek olacaðýný söyledi. Heyete ayný gün Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru iþyurtlarý hakkýnda, Daire Baþkaný Necati Nursal da Türk Ýnfaz Sistemi hakkýnda bilgi verdiler. Ayrýca, Ankara Çocuk Eðitimevi ve Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Eðitim Merkezini ziyaret ederek, çalýþmalarý yerinde gördüler. Heyet, program kapsamýnda; 24 Mayýs ta Konya Cumhuriyet Baþsavcýlýðýný ve Mevlânâ Müzesi ni, 25 Mayýs ta Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu, Ankara 1 ve 2 No lu 2 F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýný, Ankara Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu ve Anýtkabir i, 26 Mayýs ta Bursa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ve Bursa nýn tarihî yerlerini ziyaret etti. 27 Mayýs ta Ýstanbul a geçen heyet, ilk olarak turistik yerleri görme fýrsatý elde ederken, 28 Mayýs ta Paþakapýsý Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret ederek, çalýþmalarý yerinde gördü. Heyet, 29 Mayýs ta Türkiye den ayrýldý. YMEDD Olaðan Genel Kurulu yapýldý Yargý Mensuplarý Eþleri Dayanýþma Derneði Olaðan Genel Kurulu geçtiðimiz ay yapýldý. Dernek Yönetim Kurulunun yeniden belirlendiði Kurulda, önceki dönemin hesaplarý ibra edildi. Yeni Yönetim þöyle oluþtu: Baþkan: Gülten Çiçek, Baþkan Yardýmcýsý: Aynur Kasýrga, Muhasip Üye: Nilüfer Ýpek, Muhasip Üye Yardýmcýsý: Hülya Manav, Üyeler: Gönül Mete, Nursel Kürtül, Zekiye Ýlhan, Sekreter: Zekiye Demircioðlu, Sekreter Yardýmcýsý: Þengül Eralp, Denetim: Nurten Bölükbaþý, Sevim Çeliktim ve Gülsen Mutlu. YMEDD Baþkaný Çiçek, 1050 üniversite öðrencisine burs verdiklerini belirtirken, sadece üniversite öðrencilerinin burs baþvurularýný kabul ettiklerini, diðer okullarda okuyanlarýn baþvuruda bulunmamalarýný istedi. Çiçek, yaz aylarý süresince Dernek faaliyetlerine ara verdiklerini, 12 Eylül de çalýþmalara baþlayacaklarýný ifade ederken, burs baþvurularýný 1 Ekim e kadar alacaklarýný söyledi. Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu kaynaþma pikniði düzenledi Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumuna baðlý olan Þaþmaz Sosyal Tesislerinde 18 Mayýs ta Bakanlýk Personelinin katýldýðý "Tanýþma, Kaynaþma ve Dayanýþma Pikniði" düzenlendi. Pikniðe; Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Daire Baþkan Oktay Yörük, Adli Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkaný Yýlmaz Uðurlu, Ankara 1 Nolu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Bekir Alanoðlu, Ankara Çocuk Eðitimevi Müdürü Nurdoðan Ertuðrul ve 2. Müdürü Atýf Yakut, Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Hulûsi Saðýr, 2. Müdür Metin Özçelik, Ýsmail Karakülah, Vedat Ali Yýldýrým, Ahmet Ýhsan Birlik, Ramazan Pamuk, Ýnfaz ve Koruma Baþ Memuru Ramazan Danacý ile diðer personel katýldý.

3 15 Haziran 2007 Seslenis Sayfa 3 ÖFKE SÖYLEÞÝ SEVGÝ, BEN, SEN SEN DEÐÝLMÝÞSÝN Derdin öfke, bambaþka bir dert; Sýzlayan yaramý sormayýn boþuna. Verdiðiniz öðüt deðer mi zahmete, Dilekçeyi, tutanaðý yazmayýn boþuna. Nasihat eylesen de fayda vermez yardýmýn, Psikologta sosyologta çare yoktur derdimin, Her tarafý demirlerle çevrili odamýn, Hayalimi engellemeyin boþuna. Gönlümde yýðýn, yýðýn öfke yüklüdür, Ýçimde sýnýrsýz problem saklýdýr, Sökemezsiniz, yaralarým köklüdür, Öðüt vermeyin, dil dökmeyin boþuna. Hasret özlemi belirdi kanýmda, Ýntikam alýrlar sevdiklerim canýmda Dinlenme saatim uzaklaþýn yanýmdan, Rahatsýz edip de huzurumu bozmayýn boþuna. Sevmek koymuþlar eziyetin adýný, Bulamadým güzel yaþamýn tadýný, Olacaksanýz kader mahkâmlarýna yardýmcý, Geçirin hayata öfke kontrol programýný, Fayda etmez ilaç vermeyin boþuna. Gazi Karakuþ Ýnfaz ve Koruma Memuru Malatya E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu YALNIZ SEN VARSIN Ýnanmadýðýn hiçbir satýrý yazma bana, Hiçbir kelimeyi söyleme bana inanmadýðýn. Hani bazen olur ya; Aslýnda söylemeyeceðine inanýrsýn, Ama söylemek o an gelmez içinden. Ýnanmadýðýn ama içinden coþkuyla söylemek gelmeyen, Herhangi bir sözü de söyleme bana. Ýçinden bir titreyiþ gibi dökülmüyorsa, Bir harf bile yazma bana. Ýþte böyle içim gibiyim demiyorsan; Görünme, gösterme bana, Göstermek zorunda hissettiðin gibi kendini. Rengim süzülmeden tenimden alnýma yazýl; Yüzünü götürme benden uzaklara, Tut ellerimden býrakma bir daha, Öyle bak ki bakýþýn bakýþýma dokunsun. Sözlerimin rengini göremiyorsan eðer, Gözlerini gözlerime dikip iyice bak, Masumluðun yüreðime aksýn. Kor yüreðime damla damla vurmasýn gözyaþlarým, Tüm zerrelerim acý çekmesin, Ruhum daraltmasýn benliðimi, Ýþte yalnýz sen varsýn. Güneþsiz dünyamda kavrulmasýn yüreðim, Ellerim üþümesin böyle ölü soðukluðunda, Geceleri asla uykusuzluk çekmesin gözlerim, Yokluðunda yýllarýmý duygusuzca düþünmesin benliðim, Delice savurmasýn rüzgar yalnýzlýðýmý, Ýþte yalnýz sen varsýn. Günümde, gecemde, Gençliðimde, geleceðimde, Ýþte yalnýz sen varsýn. Ýçimi üþütüyor þu sensiz hissetmeye çalýþtýðým güneþ, Öylesine ölesiye alýþmýþým ki sana, Her þeyde sen varsýn. Baktýðým her yerde, her þey seni anlatýyor, Her sese seni fýsýldýyor kulaðýma, Ýþte böyle güzel gözlüm. YALNIZ SEN VARSIN. Evrim Ertekin Öðretmen Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Sabahlarý kuþ sesleri ile uyanýn, Sümbül kokularý yataðýnýza dolsun. Göz kapaklarýnýz açýlýrken birlikte, Güneþ bulutlarýn arkasýnda dursun. Demlensin sözcükler semaverde, Elbette yol bulacaklar kendilerine. Soframýza dizilsin gevrek cümleler, Ýçimizi ýsýtsýn yudum yudum þiirler. Geçin karþýma birlikte oturun, Sevda, hasret, yoksulluktan söyleþelim. Nasýl olsa kýrmaz, incitmezsiniz, Can dostum Babalar Günü n kutlu olsun. Emine Halman Çetin Karþýyaka Ýcra Mahkemesi Hâkimi KIYAMIYORUM Ýçimde sakladýðým, Bir þehirdesin. Seni unutmaya, Kýyamýyorum, Geceler karanlýk, Geceler özlem. Bu deli hasrete, Doyamýyorum. Daðlar uykusunda, Ben uyanýðým. Ben sevmekten suçlu, Aþktan sanýðým. Gururla taþýrým, Duygularýmý. Hâlâ sana âþýk, Hâlâ sana yanýðým. Mustafa Baktur Sakarya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu BU SENE Hasret ateþinden Mecnun a döndüm, Ayrýlýk çekerim yine bu sene. Ya kime söyleyeyim, kime ne diyeyim, Ayrýlýk çekerim yine bu sene. Çekerim gurbette derdi, elemi, Çok göresim geldi Kars-ý sýlamý. Gözlüyorum, gönderen yok selâmý, Ayrýlýk çekerim yine bu sene. Bu sinemi ateþlere daðlattým, Derdimle alnýma kara baðlattým. Yaþ yerine gözümden kan akýttým, Ayrýlýk çekerim yine bu sene. Bedirhan ým söylemekle bitmiyor, Yaslý mýdýr bülbül gibi ötmüyor, Bu hasretlik kanat açýp gitmiyor, Ayrýlýk çekerim yine bu sene. Bedirhan Yýlmaz Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Derler ki, her güzel þey gibi, Bir gün sevgi de bitecek. Rüzgâr esmeyi, gece olmayý, Gün doðmayý, yaðmur yaðmayý, Zaman geçmeyi unutursa bir gün, Ýþte o zaman sevgi de bitecek... Sevgi soyuttur; elle tutulmaz, Gözle görmek imkânsýz, Artýk anla be. Benim sevgime böyle bakýlmaz, Sadece hissedilir, sadece yaþanýr... Öyle ki, bu sevgi devam edecek, Yaþanýp, hissedilecek. Öyle ise duygu dolu bu keder niye? Zaman geçmeye mahkûm, Gelmeye mecbur olan o mutlu günler, Elbet bir gün gelecek... Þimdi sen; Bir mektup gönder bana, Birkaç güzel cümle yaz içine, Zarfýna Kasýmpatý koy, Kendi kokundan sýkmayý unutma, Cümleler duygu yüklü olsun... Sen üzülme yeter, Yýllanan aþk þarabý gibi. Sabýrla dolan günlerde, Birkaç damla gözyaþý, Beni asla boðmaz. Þimdi; ben, sevgi, sen... Ýbrahim Uyar Sarayönü A1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu RÜYA Ben bir rüya gördüm; Rüyamda göçmen kýzýný gördüm, Aslan yelesi saçlarýný gördüm, Karaca bakýþlarýný gördüm. Ben bir rüya gördüm; Rüyamda parlayan o çakýr gözlerini gördüm, Her adýmýnda korku salan o cesaretini gördüm, Güzelliðinle yýldýzlarýn daðýlýþýný gördüm. Ben bir rüya gördüm; Rüyamda bembeyaz tenini gördüm, Kalbinin kýpýr kýpýr çarpýþýný gördüm, Arkamdan uzanan korkulu bakýþlarýný gördüm. Ben bir rüya gördüm; Hayata rest çekiþini gördüm, Sevdiklerin için ölümüne yürüdüðünü gördüm. Güzelliðine aldanmadan, Ölümüne yürüdüðünü gördüm. Ben bir rüya gördüm; Rüyamda göçmen kýzýnýn öldüðünü gördüm, O an dünyayý alaca karanlýk gördüm. Þimþeklerin kahýrdan çaktýðýný, Gökyüzünün aðladýðýný gördüm. Ben bir rüya gördüm; Rüyamda göçmen kýzýný gördüm. Uyandýðýmda kendimi kan ter içinde gördüm, Dedim ya ben sadece bir rüya gördüm. Mustafa Karaca Manisa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Sen deðilmiþsin; Yaðmurlarda þimþek olup çakan. Yollardaki hanlar, Zehirlerdeki þerbet sen deðilmiþsin. Susuzluðumun yangýnlarýndaki alev, Ýçilen sulardaki zemzem, Pýnarlardaki çaðlayan, Kadehlerimdeki þarap, Sen deðilmiþsin. Sulardaki sarhoþ þiir, Atýlan naralar, Akan yaþlardaki damlalar, Karakoldaki hücreler, Þiirdeki mýsralar sen deðilmiþsin. Göklerdeki yýldýz, Maviliðin karanlýðýný süsleyen ay, Ýçindeki nur, tapýlan kutsallýk, O melek sen deðilmiþsin. Sen deðilmiþsin, Tan yerinin aðartýsýndaki sabah yýldýzý, Þafaklarýn alaca karanlýk gölgesi, Ufuklara doðan güneþ sen deðilsin. Veyis Kesgin Bayburt M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu ESMER KIZ Kara gözlerin vazgeçilmezim olsa da, Aþkýn beni yakýp yýksa da, Seni unutmak zor olsa da, Gittin ya artýk benim deðilsin. Dönülmez bir yoldayým artýk, Sonu baþý belli olmayan, Yanýmda yollar uzuyor artýk, Günler geçmek bilmiyor sensiz. Umutsuz bir aþkýn esiri olmuþ kalbim, Býrakýp gideceðini bilmiyor. Delicesine tapýyorum sana, Sözlerin ok misali kalbimden vuruþunu, Ýmkânsýz olanlar gerçek olmuþtu. Umutsuz, gerçek olmayan, garip bir aþkýn, Hayalini kurup ölene dek bekleyeceðim belki, Geri dönmeyecek esmer kýz belki hiç, Sevmeyecek ama Sadocan, Ölene dek seni bekleyeceðim. Selahattin Çiçek Manisa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu FIKRA Öðretmen çocuklara sormuþ: - Kim Cehenneme gitmek ister. Kimse parmak kaldýrmamýþ. Kim Cennete gitmek ister, demiþ. Temel hariç herkes parmak kaldýrmýþ. Öðretmen sormuþ: - Temel sen Cennete veya Cehenneme gitmek istemiyor musun? Temel: - Annem, okuldan çýkýnca eve gel, baþka bir yere gitme, dedi. B U L M A C A SOLDAN SAÐA 1. Suç iþleyen, suçtan zarar gören veya cezasýný tamamlayarak salýverilen hükümlülere yardýmda bulunmak amacýyla 5414 sayýlý Yasa ile kurularak, çalýþmalarýna baþlayan kurul. 2. Kadýnsý görünüþ ve davranýþlarý olan erkek- Emanet, vedia. 3. Yabancý ünlü bir kimyacý-lütesyumun simgesi. 4. (...) Eker, Trabzonspor'un eski yöneticilerinden-yeterlilik, kifayet. 5. Aydýnlýk-Bir soru eki-karýþýk renkli. 6. Yerine koyma, yerine kullanma- Þöhret- Vücudumuzu oluþturan bir asidin kýsa yazýlýþý. 7. Belli zamanlarda kurulan Geçen Ayki Bulmacanýn Çözümü sergi niteliðini de taþýyan büyük pazar-bir erkek ismi. 8. Stronsiyumun simgesi-üretilen ya da yapýlan þeylerin kullanýlýp harcanmasý. 9. Kriptonun simgesi-hamamlarda musluk altýnda, içinde su biriktirilen yuvarlak ve çoðunlukla mermer ya da taþ tekne-gözde sarýya çalan kestane rengi. 10. Yeryüzü parçasý- Bir baðlaç- Ýlave YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1. Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürümüz. 2. Trabzon'un bir ilçesi-dantel yada nakýþ ipliði yumaðý- Mýsýr Tanrýsý. 3. Bir kimsenin yararlýlýðýný, yeteneðini gösteren belge. 4. Çýkar yol, çare - Bir ticaret ürününü tanýtmaya, benzerlerinden ayýrmaya yarayan resim, harf gibi im. 5. Baþ kumandan, amir- Doðu Anadolu da kullanýlan bir tür küçük zurna- Ýþe yatkýn, becerikli. 6. Anasý olan- Itýrlý, kokulu. 7. Evcil bir hayvan-türlü endüstri alanlarýnda hammaddelerin iþlenmesinde elde edilen þey. 8. Belli, açýk-yýlanlarýn deri deðiþtirirken attýðý deri. 9. Ýran, Suudi Arabistan ve Yemen de kullanýlan para birimi- K harfinin adý. 10.Öðütülmüþ tahýl-ayak ve yumruk vuruþlarý üzerine kurulu, Japon kökenli bir dövüþ yöntemi. 11. Þehzadelerin özel eðitmeni- Bir bayan ismi. 12. Bir þeyin olmasýný inançla beklemek, ümitlenmek. Erol Öztekin Kilis Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu a

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Haziran 2007 USTALARDAN SEÇMELER Ý. HAKKI TALAS 19 MAYIS GENÇLÝK MARÞI Bir þerefli milletin þanlý çocuklarýyýz, Kalplerimiz, nabzýmýz, vatan diyerek atar. Ayrýlmadan yürürüz, ayný yolda erkek, kýz... Ruhumuzda ateþ var, göðsümüzde iman var. Vücudumuz yay gibi, bacaklarýmýz çevik, Kalplerde Cumhuriyet, baþýmýzdadýr bayrak. Bir emanet taþýrýz, Ata'mýza söz verdik, Kuvvetimizi, gücümüzü, kanýmýzdadýr kaynak... Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaþý, Çalýþkanlýk, çeviklik atalardan mirastýr. Türk olmanýn amacý kazanmaktýr savaþý... Bize ülkü yaraþýr, bize hamle yaraþýr. 19 Mayýs bizim en kutsal bayramýmýz. Tarihlerde var mýdýr, böyle bir günün eþi? Bu pýnardan içiyor, alýyoruz kuvvet, hýz, Bu ocaktan yakýyor bütün gençlik ateþi... Ý. HAKKI TALAS I TANIYALIM ( ) Ý. Hakký Talas, Kayseri'nin Talas ilçesinde doðdu. Adana Erkek Öðretmen Okulu'nu bitirince öðretmen olarak atandý. Yüksek öðrenimini yine eðitim alanýnda yaparken hukuk fakültesini bitirdi. Bir süre öðretmenlik ve avukatlýk yaptýktan sonra yayýn hayatýna giriþti. Talas Kitabevi'ni kurdu. Sýnýf Bilgisi, Okul Bilgisi dergilerini çýkardý. Ý. Hakký Talas çocuk edebiyatý alanýnda emek vermiþ yazarlarýmýz arasýndadýr. Özellikle çocuk þiirlerine getirdiði duygulu anlatým özellikleriyle ünlendi. Þiirlerini; Bütün þiirlerim-1 adýyla kitaplaþtýrdý (1969). Bütün Derslerin Kitabý II-III-IV-V ile Örneklerle 4-5. Sýnýfta Tahrir kitaplarýný yayýmladý. Sýtký Dost ile birlikte Tarih Özetleri ile Ýstanbul kitaplarý hazýrladý. MÜKEMMELLER KONUÞULMAZ ANILIR Milletimize Tanrý nýn gönderdiði kuldun, Uðrumuza dünyayý titretirken onurumuzdun, Sayende yeni doðanlarýmýzýn umuduydun, Türkiye Cumhuriyeti mizin gerçek gururuydun, Asya dan Avrupa ya Türk ün azmini kýskandýrandýn, Fedâkârlýklarýnla tüm dünyaya örnek olandýn. Kahretmeden sayende yaþayabiliyorum, Eðilmeden dimdik yürüyebiliyorum, Milletimin gururunu anlayabiliyorum, Aldýðým her nefeste huzurla yutkunabiliyorum. Laik Cumhuriyet in kýymetini biliyorum. Aydýnlýk günleri bizlere teslim edensin, Türk ün gücünü tüm dünyaya gösterensin, Anlayabilenlere gereken dersi verensin, Tutkunun ne olduðunu hepimize öðretensin, Ülkemizin en yüce olduðunu anlatabilensin, Rüyalarýmýzda görmek istediðimiz tek öndersin, Kalplerimizdeki vatan sevgisini yaþatan þahsiyetsin, Turgut Çelikörs Ümraniye E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu HER ÞEYÝMSÝN Bugün Þubat ýn on dördü, Ýçime iþlemiþsin, damarýmdasýn, kanýmda... Hayatým zindana döndü, Ýçime iþlemiþsin, damarýmdasýn, kanýmda... Seni göremiyorum belki, Ne kadar önemliymiþsin demek ki, Yeni anladým yazýk ki. Ýçime iþlemiþsin, damarýmdasýn, kanýmda... Senden gayri kimse yok benim için, Neden ayrýldýk, ha niçin? Ýçimde yaþýyorsun sen benim için, Ýçime iþlemiþsin, damarýmdasýn, kanýmda... Seni seveceðim ölene kadar, Neler çektim seni bulana kadar, Senden baþka kimse yok benim için o kadar... Ýçime iþlemiþsin, damarýmdasýn, kanýmda... Seni o kadar çok seviyorum ki anlatamam, Sensiz bir dakika bile kalamam, Sen olmadan fazla yaþayamam, Ýçime iþlemiþsin, damarýmdasýn, kanýmda... Halit Özdamar Hakkâri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Sevgilerin, hür bedenlerin tutsak kaldýðý yerden, o yüreðinin kanadýðý Bayrampaþa'dan merhaba benim annem. Yine yüzlerce geceden bir gece daha ve niþanlandýðým demirlerde yine senin hayalin ve yine seni dinlememenin piþmanlýklarý... Hep bu yüzden kendime kýzgýnlýðým, hep bu yüzden isyaným. Suçlu muyum, suçsuz muyum diye düþünmedim hiç. Zira benim ilk devletim sendin, ilk bayraðým ilk kanunum... Çünkü sen öðretmiþtin devleti bana ve bayrak için ölmenin þerefini... Ve þerefi sende öðrendim anne, onurla yaþamayý... Bugün suç iþlemekten yargýlanýyorum anne, oysa yüreðimde hiçbir zaman sabýkam olmadý benim. Diyorum ya anne, kýzýyorum iþte kendime. Sen bana vatan dedin, bayrak dedin... Þimdi al beyaz bayraðýmda, tutsak, korkuyorum anne, ölmek için adak yaptýðýn devletime karþý korkuyorum anne, suçlu bilinmekten korkuyorum, suçlu anýlmaktan... ANAM Cennet senin ayaðýnýn altýnda, Ayaðýn altýna kurbaným anam, Dokuz ay taþýdýn beni karnýnda, Mukaddes aðacýn barýsýn anam. Beþikte sallayýp söyledin ninni, Gece uyumadýn, bekledin beni, Asla ödeyemem senden gideni, Muþgul günlerimin yârisýn anam. Ak sütün emzirip, yedirdin bana, Bin caným olsa da fedadýr sana, Sesini duyunca can gelir cana, Yangýn yüreðimin karýsýn anam Tanrýnýn hakkýdýr ananýn hakký, Volkan gibi sevgi içinde saklý, Baþýnda taþýsan ödenmez hakký, Dünyanýn en güzel yarýsýn anam. Belin bükülmüþ de saçýn aðarmýþ, Bastýðýn her yere rahmet yaðarmýþ, Sana karþý gelen narda yanarmýþ, Sen benim gözümün yaðýsýn anam. Bütün gönüllerde olmuþsun sultan, Yüce mevlâm seni yaratmýþ nurdan Sana dil uzatan kurtulmaz dardan, Cenneti alanýn baðýsýn anam. Sevincim, neþemsin, sensin gururum, Baþýmý baðrýna yaslar dururum, Bin türlü çiçekte seni bulurum. Ekmeðimin tadý, balýsýn anam. Sen benim güneþim sen benim ayým, Karnýndan, göðsünden, topraktan payým, Hayýrlý duanla yola varayým, Sen Allah'ýn veli kulusun anam. Havva'dýr, Zeynep'tir, Fatma'dýr adýn, Zübeyde, Ayþe'de Tuba'da tadýn, Emine ve Meryem, Hatice kadýn, Ay ile yýldýzýn nurusun anam. Ben CESÝM'im bir ananýn balasý, Yetimlerde vardýr, yürek yarasý, Hiçbir lokman bulamaz ki çaresi, Sensiz günlerimin zarýsýn anam. Cesim Der Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Susuz Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Belki de ilk kez kendimi sorguluyorum; evet geç kaldým anne. Ama hâlâ ayný deðil mi devletimin büyüklüðü, hâlâ bir þeyler yapamaz mýyým? Bana vataný sevmeyi öðreten sen ve beni hâlâ çok seven, dertlerimi paylaþan sen, ben biliyorum ki hâlâ bir þeyler yapabilirim. Evet benim güzel annem, hayat devam ediyor. Ne demiþler: Bir çivi bir nal kurtarýr, bir nal bir atý, bir at bir askeri, bir asker bir vataný kurtarýr. Ýþte ben de birdeyim, nerede olduðumun önemi yok, ne yaptýðým ve ne yapacaðým kadar... Belki bir doktor olamadým ya da bir öðretmen ama saðlýklý olup, yarýna bir yuva kurup, saðlýklý bir nesil yetiþtirebilirim. Ya da bir öðretmene gidip eðitim alabilirim, yarýna eðitimli insanlar yetiþtirmek için. Evet anne, çünkü ben de bu toplumun bir parçasýyým, ben ne kadar saðlýklý ve eðitimli olursam, çevrem de o kadar saðlýklý ve bilgili olur. ÝNAN ANNEM CANIM ANNEM Yatacaðým zaman iyi uykular demeni, Uyanýnca nurlu o gül yüzünü görmeyi, Kahvaltýda yavrum bir lokma daha ye demeni, Evden çýkarken akþam eve erken gel demeni, Ýnan annem bu dar yerde seni çok özledim. Üzüldüðümde benden daha fazla üzüldüðünü, Hastalanýnca iyileþmem için sarf ettiðin çabaný, Kirlenen çamaþýrlarý deðiþtirmem için ýsrarýný, Bir gün yemekte beraber olmayýnca merakýný, Ýnan annem bu dar yerde seni çok özledim. Bu mapuslukta geçen aylarca zamaný aþamazdým, Yýllarý bitirip þafakta kalan az günü sayamazdým, Aklýmda güzel sözlerin gözümde hayalin olmasaydý, Ben bu dar yerde caným anam hiç yatamazdým, Ýnan annem bu dar yerde seni çok özledim. Þimdi benim hayalimde, özgür olmak vardý, Bu gün anneler günü o mübarek ellerini, Hasretle öpüp sana güller vermek vardý, Beni baðrýna basýnca sana sarýlmak vardý, Ýnan annem bu dar yerde seni çok özledim. Mustafa Oðuz GÜMÜÞBAÞ Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Sen haklýsýn annem, devlet dediðin, vatan dediðin biziz, biz iyi oldukça bu esaretler, bu yangýn yürekler bitecektir. Ben bugün buradaysam, bunun sebebi devlet deðil, toplumdur ve toplumda bizleriz annem. Þimdi seni daha iyi anlýyorum, beni hâlâ neden çok sevdiðini... Çünkü yarýnlarý düþünüyorsun, yarýnýn toplumunu... Söz sana güzel annem, yarýnlar böyle olmayacak, suç iþlemeye teþvik eden bu topluma karþý devletin kurumunda kendini yetiþtirip, hayata bembeyaz bir sayfa açmýþ insanlarla topluma karýþacaðýz. Ve benim annem, yine sana söz veriyorum, silâhlarýn gölgesinde deðil, sevgilerin yeþerdiði yüce bir ulusun gölgesinde, kutsal bir vatan ve kutsal bir toplum anlayýþýyla kardeþçe yaþayacaðým. Bu duygu ve düþüncelerimle sana lâyýk olamadýðým için tekrar duyduðum piþmanlýðýmý anlamaný istiyor, Anneler Günü nü, ellerinden öperek kutluyorum. Erkan YILMAZ Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SENÝ SEVMEK EN GÜZELÝ ANNE Ýlk defa yýkýldým, Sensiz kaldým anne. Ýlk defa caným böylesine acýdý, Sensiz ilk defa gözyaþlarýmda boðuldum. Yoruldum, yorgunum anne, Sana muhtaç sana tutkunum anne. Ellerin nerede, Dokun bana, yaþat beni, sar kollarýna ýsýt beni anne. Yalnýz kaldým anne, Mahrum etme ne olur, o gül yüzünü göster. Yarýn görüþ günü çabuk yetiþ anne, Yetiþ ne olur güldür beni, Tatlý sözler söyle sevginle yaþat beni anne. Sensizlik içimde bir kor, Bu kor senin için dünyayý yakar, Bu yürek sana ölesiye tapar, Bekle beni anne. Yaþattýðýný yaþatmaya geleceðim, Seni sevmek en güzeli anne. Oðuzhan TÜRKEÞ Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Adem Güney Bursa H Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu

5 15 Haziran 2007 Seslenis Sayfa 5 Anneler Günü coþkuyla kutlandý Paþakapýsý Kadýn Ceza Ýnfaz Kurumu Uþak E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda gerçekleþtirilen programa; Anne konulu þiir-kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren hükümlü ve tutuklularýn anneleri de davet edildi. Yarýþmada ilk üçe giren eserlerini annelerine hitaben okuyan hükümlüler, daha sonra annelerinin ellerini öptüler. Paþakapýsý Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda düzenlenen programda; hükümlü ve tutuklular ile personelin Anneler Günü kutlanýrken, Ýnfaz ve Koruma Memuru Hülya Özdemir ile hükümlü Nahide Koçyiðit yýlýn annesi seçildi. Program kapsamýnda Sanatçýlar Koray, Emre Akýn, Murat Mermer ve Bizim Gönül konser verdiler. Kutlama programýna; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hadi Salihoðlu, Belediye Baþkaný Mehmet Çakýr, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Bekir Raif Aldemir, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Ahmet Ateþ, Cumhuriyet Savcýsý Zihni Doðan, Kurum Müdürü Güngör Altýn, 2. Müdürler Hüseyin Arslan ve Meltem Babaoðlu, Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü yetkilileri, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise 1. Müdür Cengiz Gül, 2. Müdürler Muammer Dilitatlý ve Orhan Arýkan, personel ile hükümlü ve tutuklularýn katýlýmýyla program gerçekleþtirildi. Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü-tutuklular arasýnda "Satýrlarda ve Dizelerde Anne" isimli þiir ve düz yazý yarýþmasý düzenlendi. Yarýþma sonunda ilk üçe girenlerin anneleri 14 Mayýs ta Kurumda yapýlan Anneler Günü Özel Programýna davet edildi. Bu programda dereceye giren hükümlü-tutuklular, önce yarýþmaya giren eserlerini seyirciler huzurunda annelerine okudular, sonra da annelerine gül takdim ettiler. Trabzon E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Türk Anneler Derneði Trabzon Þubesi Baþkanlýðýnýn katkýlarý ile 11 Mayýs ta düzenlenen "Anneler Günü" kutlama programýnda hükümlü ve tutuklu bayanlara çiçek takdim edildi. Programda günün anlamý ile ilgili Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Nuray Çelik bir konuþma yaptý. Hükümlü ve tutuklu bayanlar da güzel ve anlamlý þiirler okudular. Hükümlü ve tutuklu bayanlardan oluþan Tiyatro Kolu tarafýndan sahnelenen "Kara Fatma" ve "Annelik Kutsaldýr" isimli tiyatro oyunlarý izleyenlerden büyük alkýþ aldý. Programýn müzik bölümünde Müzisyen Ömer Calap, org eþliðinde birbirinden güzel türkülerle katýlýmcýlarý coþturdu. Türk Anneler Derneði Trabzon ÞubeBaþkanlýðý ve Belediye Baþkanýnýn eþi Nermin Canalioðlu tarafýndan getirilen çiçek ve hediyeler tüm hükümlü ve tutuklu bayanlara takdim edildi. Programýn son bölümünde Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürlüðü tarafýndan kuru pasta ve meþrubattan oluþan bir kokteyl misafirlere ve tüm hükümlü-tutuklu bayanlara ikram edildi. Uþak E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise 15 Mayýs ta Öðretmen Süleyman Ay ve Psikolog Ceren Dedeoðlu tarafýndan hazýrlanan "Anneler Günü" programýnda katýlýmcý personel ile hükümlü ve tutuklular duygu dolu anlar yaþadýlar. 17 Mayýs ta ise "Sertifika Töreni" yapýlarak, hükümlü ve tutuklulardan oluþturulan baðlama ve Türk Halk Müziði korosu tarafýndan konser verildi. Hükümlü ve tutuklular, Kurumda usta öðretici olarak görev yapan Mahallî Sanatçý Mehmet Karadeli yönetimindeki Ceza Ýnfaz Kurumu Türk Halk Müziði Korosunun seslendirdiði türkülerle gönüllerince eðlendiler. Kurumda hâlen devam etmekte olan halk oyunlarý kursiyerleri tarafýndan da bir gösteri sunuldu. Ýnfaz Koruma Memuru Turhan Turan ve 2. Müdür Yüksel Yýldýrým da birer türkü ile programa renk kattýlar. Programýn sonunda; Açýk Öðretim Lisesi ve Açýk Ýlköðretim Okulundan mezun olan hükümlü ve tutuklulara diplomalarý verdi. Zonguldak M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Anneler Günü münasebetiyle bir program düzenlendi. Duygusal anlarýn yaþandýðý programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Özbakýr ve eþi, Cumhuriyet Savcýsý ve eþi, Kurum 1. Müdürü ve eþi ile birlikte, Adliye Yazý iþleri Müdiresi Hülya Çelik ve personel katýdý. Program müzik-eðlence ile sona erdi. Iðdýr Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda "Anneler Günü" münasebetiyle düzenlenen program, Kurum Müdürü Salih Uysal'ýn günün anlam ve önemini belirten konuþmasýyla baþladý. Kurum Müdürü Salih Uysal konuþmasýnda; anne hakký, onlara karþý olan sevgi-saygý ve baðlýlýk konularý üzerinde dururken, hükümlü-tutuklular da anne konulu þiirler okudular. Bayan hükümlü-tutuklulara gül daðýtýlmasýyla sona eren programa; Kurum Müdürü Salih Uysal, II. Müdürler Kadir Kafa ve E. Müslüm Bazan, personel ile hükümlü-tutuklular katýldý. Sivas Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda Anneler Günü" dolayýsýyla 14 Mayýs ta Kurum Müdürü Ýrfan Gültekin, eðitimden sorumlu 2. Müdür Mehmet Acun, Kurum Öðretmeni Suat Filiz, bayan infaz koruma memur ve baþ memurlar ile bayan hükümlülerin katýlýmýyla program düzenlendi. 2. Müdür Mehmet Acun, kendisine ait "Caným Anneciðim" ve "Yýllarým Tükendi" adlý iki þiirini okuyarak, programa renk kattý. Bayan hükümlüler de anne sevgisini konu edinen bir skeç sahnelediler. Salihli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 11 Mayýs ta kütüphanede yapýlan programda; kadýnlara çeþitli ikramlarda bulunup, sorunlarý dinlenilerek, günleri kutlandý. Kutlamaya; Kurum Müdürü Kadir Avara, 2. Müdürler Ahmet Zeki Horpan, Kahraman Topaloðlu ve Hamza Karabulut, Kurum Öðretmeni Hurþit Kayan, Kurum Doktoru Murat Soyalp, Kurum Diþ Hekimi Aydan Özbek ve kadýn personel katýldý. Gebze M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Trabzon E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kadýn hükümlü ve tutuklar tarafýndan sahnelen Kara Fatma adlý oyundan bir sahne. Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kadýnlar, Anneler Günü nde doyasýya eðlendiler. Kurumunda 10 Mayýs ta erkek hükümlü ve tutuklular için, 13 Mayýs ta ise Anneler Günü münasebetiyle bayan hükümlü ve tutuklular için birer konser verildi. Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Anneler Günü nedeniyle 17 Mayýs ta yapýlan programda büyük coþku yaþandý. Kurum öðretmeninin açýlýþ konuþmasý ile birlikte "Anne ve Çocuk" konulu konferansýn sunumundan sonra Kurum Müdürü Veysel Yüksel, bayan hükümlü ve tutuklularýn Anneler Günü nü kutladý. Yaþ pasta ve meþrubat ikram edilen programda daha sonra kadýnlar kendi aralarýnda eðlendiler. Kadýnlar, Anneler Günü nü, müzik eþliðinde halay çekip, türkü söyleyerek, doyasýya kutladýlar.

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Hakikatý konuþmaktan korkmayýnýz. ATATÜRK Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktýr;

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin siz almakta ol- Gençler, deðiþmesi duðunuz

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Benim için en büyük korunma noktasý ve þefaat kaynaðý milletimin sinesidir. ATATÜRK 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türklerin asýrlardan beri takip ettiði hareket devamlý bir istikamet muhafaza etti. Biz daima Þark'tan Garb'e yürüdük. ATATÜRK 30 Aðustos Zafer Bayramý coþkuyla kutlandý 30 AÐUSTOS Zafer Bayramý,

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Çanakkale Zaferi nin 94. yýlý coþkuyla kutlandý Çanakkale Zaferi nin 94. yýl dönümü ceza infaz kurumlarýnda yapýlan etkinliklerle kutlandý. Etkinliklerde Büyük Zaferi n Türk Tarihi açýsýndan önemi anlatýlýrken,

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr Seslenis Ben yaþayabilmek için mutlaka baðýmsýz bir milletin evlâdý kalmalýyým. Bu sebeple milli baðýmsýzlýk bence bir hayat meselesidir. ATATÜRK 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Bayrampaþa Cezaevine kilit

Seslenis. 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Bayrampaþa Cezaevine kilit Seslenis 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Her safhasýyla düþünülmüþ, hazýrlanmýþ, idare edilmiþ ve zaferle sonuçlandýrýlmýþ

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bence bir millete þerefin, haysiyetin, namusun ve insanlýðýn vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve baðýmsýzlýðýna sahip olmasýyla kaimdir. ATATÜRK 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir

Detaylı

Külcü nün adaylýðý tescillendi

Külcü nün adaylýðý tescillendi orum Travel Turkey de OSB ye 23 milyon ödenek Turizm sektörünün önemli temsilcilerinin katýlýmý ile Ýzmir'de düzenlenen 7.Turizm Fuar ve Konferansý Travel Turkey Ýzmir dün düzenlenen törenle açýldý. Organize

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

Ýþte vekil adaylarýmýz

Ýþte vekil adaylarýmýz Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ve Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam bilgilendirme yaptý. Hastaneden ilk uyarý geldi Hitit Üniversitesi

Detaylı

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz MUTSUZ SON Çorum Belediyespor. lig için dün Eskiþehir de Ýstanbulspor a - maðlup olarak umutlarýný önümüzdeki sezona býraktý. Kýrmýzý Siyahlýlar ilk yarýnýn son dakikalýk bölümünde rakibi önünde etkili

Detaylı

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

Ehl-i sünnet kaybolursa IÞÝD Anadolu coðrafyasýný esir alýr

Ehl-i sünnet kaybolursa IÞÝD Anadolu coðrafyasýný esir alýr Hitit ten uluslararasý festival Hitit Üniversitesi tarafýndan organize edilen 2. Uluslararasý Öðrenci Festivali önceki gün Çorum da gerçekleþti. Kýrgýzistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kazakistan, Mýsýr,

Detaylı

Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi.

Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi. ot Yaz aylarýnda Eþini ilacýyla güneþe dikkat! zehirledi orum Özel Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Uzm. Dr Melek Küçük, özellikle yaz aylarýnda bronzlaþmak için güneþ altýnda fazla kalmanýn cilt kanseri Uzm.

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı

Ýspanya'ya çýkarma "Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir"

Ýspanya'ya çýkarma Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 HEP BÝRLÝKTE YENÝ TÜRKÝYE FARUK ÖZKADER ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI 19 MART 2015 PERÞEMBE www.yildizhaber.com

Detaylı

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

Hastane rahat nefes alacak

Hastane rahat nefes alacak Ýl Genel Meclisi'nden önemli adým Köylerde çöp toplama projesi hayata geçiyor Köylerde çöp toplama iþiyle ilgili proje çalýþmalarý tamamlandý. ÇORUM Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda, köyler ve kýrsalda büyük

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný

Detaylı

"Baþkanlýk diktatörlük kapýsýdýr"

Baþkanlýk diktatörlük kapýsýdýr BÝZÝMLE YÜRÜ çorum mazot 1.75 tl olacak Çiftçimizin yüzü gülecek MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI YEDAÞ'ýn Avrupa'da ilk 10 hedefine sadece 1 adým kaldý Amerika'nýn New York kentinde

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi.

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Teþvik 2016'ya kadar uzatýldý

Teþvik 2016'ya kadar uzatýldý Memur Sen üyelerine Avrupa'da eðitim fýrsatý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Memur Sen üyelerine Avrupa'da eðitim fýrsatý sunan protokol ile ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda,

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı