T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Haziran 2000 PERŞEMBE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Haziran 2000 PERŞEMBE"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Haziran 2000 PERŞEMBE Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 21 Haziran /B BAŞBAKANLIĞA Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf DENKTAŞ'ın davetlisi olarak Haziran 2000 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım AKBULUT vekâlet edecektir. Gereğini rica ederim. Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1 Resmî Gazete Kodu : içindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 22 Haziran Sayı: Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 21 Haziran 2000 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG O586 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Haziran 2000 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU'nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Bülent ECEVİT Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 21 Haziran BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 21 Haziran 2000 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Haziran 2000 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU'nun vekâlet etmesi uygundur. Bilgileriniricaederim. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI

3 22 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa:3 T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 21 Haziran 2000 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Haziran 2000 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Bülent ECEVİT Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 21 Haziran BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 21 Haziran 2000 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Haziran 2000 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 22 Haziran Sayı: Karar Sayısı; 2000/730 Bakanlar Kurulu Kararı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personelinin Uyacakları Meslek İlkeleri hakkında ekli Karar'm yürürlüğe konulması; 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 3 ve geçici 1 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/5/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Başbakan D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN M. C. ERSÜMER R. ÖNAL Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakam Prof. Dr. T. TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş. S. GÜREL Prof. Dr. T. TOSKAY Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam V. Y. YALOVA M. YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş, ÜŞENMEZ E. S. GAYDALI F. ÜNLÜ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ÇAY R. K. YÜCELEN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı V. S. ORAL İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU İçişleri Bakanı V. Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı K. AYDIN Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN A. K. TANRIKULU : M. BOSTANCIOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Kültür Bakanı V. E. MUMCU Prof. Dr. N. ÇAĞAN ' F. AYTEKİN Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 22 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 21/5/2000 Tarihli ve 2000/730 Sayılı Kararnamenin Eki KARAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU ÜYELERİ ÎLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU PERSONELİNİN UYACAKLARI MESLEK İLKELERİ 1. AMAÇ VE DAYANAK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, mali piyasalarda güven ve istikran sağlamak, ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek işlem ve uygulamaları önlemek amacıyla, her türlü tedbiri almak ve uygulamakla yükümlü ve yetkili olmak üzere, idari ve mali özerkliğe sahip olarak kurulmuştur sayılı Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin 5/b bendinde, Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacakları mesleki ilkelerin Kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu'nca tespit edileceği belirtilmektedir. Kurul üyeleri ile Kurum personelinin, herhangi bir etki veya baskı altında kalmadan görevlerini yapabilmelerini, kamuoyunda ve mali piyasalarda Kurumun görevlerini tam bir tarafsızlık içinde yerine getirdiği konusunda güven oluşturulması ve bu güvenin sürdürülmesini sağlamak üzere uyacakları mesleki ilkeler, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 2. GENEL İLKELER 2.1. Dürüstlük, adalet, hakkaniyet, objektiflik, güvenilirlik, tarafsızlık, saydamlık, ketumiyet ve sırların saklanması Kurul üyeleri ile Kurum personeli için temel ilkelerdir Kurul üyeleri ve Kurum personeli; a) Görevlerini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kanunlarına ve evrensel hukuk kurallarına bağlı olarak yürütürler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 22 Haziran Sayı: b) Dil, din, ırk, cinsiyet ve uyrukluk ayrımı yapamazlar. c) Siyasi partilere üye olamazlar; görevlerini yerine getirirken herhangi bir siyasi partinin veya siyasi görüşün, kişinin, derneğin veya vakfın yararını veya zararını hedef alan davranışlarda bulunamazlar. d) Düşünce ve kanaatlerinin oluşmasında ve uygulanmasında toplumun yararlan ile ekonominin gereklerini bağdaştırmayı esas tutarlar. Kararlarını başkalarına bağlı kalmadan, başkalarının yönlendirmesinden etkilenmeden hukuka ve vicdani kanaatlerine göre alır ve uygularlar. e) Meslek haysiyetinin ve görevlerinin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içi ve dışındaki davranışlarıyla gösterirler Kurul Üyeleri; meslek ilkelerinin önemini, zaman ve mekandan bağımsızlığını ve evrensel değerliğini ve bunların Kurumda yerleştirilmesi ve yaşatılmasının önde gelen sorumlulukları olduğunu kabul ederler. 3. MESLEK İLKELERİ 3.1. KURUMDAKİ YETKİ VE POZİSYONUN KULLANILMASI Bu bölümdeki ilkeler, Kurul üyelerinin ve Kurum personelinin Kurumdaki unvan ve görevlerini, kendileri veya başkaları lehine maddi veya sosyal yarar sağlamak amacıyla kullanmamalarım veya bu izlenimi doğuracak ve Kurumun kamuoyundaki güvenilirliğini sarsacak davranışlarda bulunmamalarını amaçlamaktadır. Kurul üyeleri ile Kurum personeli; Denetim ve gözetimlerine tabi kişi ve kuruluşlar nezdinde tavassutta bulunamazlar. ' Astlarından veya denetim ve gözetimlerine tabi kuruluşlarda çalışanlardan borç alamaz, bunları kefil gösteremezler Görevleri ile ilgili olarak yapılacak düzenleme ve denetlemeler konusunda başkalarına herhangi bir vaat veya taahhütte bulunamazlar Unvanlarını, herhangi bir teşebbüs, dernek, hizmet veya ürünün desteklenmesi veya reklamı amacıyla kullanamazlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 22Haziran 2000-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: MALİ PİYASALARDAN HİZMET ALIMIYLA İLGİLİ İLKELER Bu bölümdeki ilkeler, Kurul üyeleri ile Kurum personelinin mali piyasalarda, başkalarına nazaran daha avantajlı uygulamalara tabi olmalarını, menfaat elde etmelerini veya bu tür bir görüntünün meydana gelmesini önlemeyi amaçlamaktadır Kurul üyeleri ve Kurum personeli ile bunların eş ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, 4389 sayılı Bankalar Kanunu kapsamına giren kuruluşlarda, kamuoyuna ilan edilenden daha avantajlı koşullarda mevduat veya kar ve zarara katılma hesabı veya özel cari hesap açtıramazlar ve bu tür hesapların başkaları adına avantajlı koşullarda açılmasına aracılık edemezler Kurul üyeleri ve Kurum personeli ile bunların eş ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, 4389 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlardan kredi kullanamazlar. Herkese sunulan vade ve koşullarda verilen makul ve mutat konut, tüketici ve benzeri krediler ile kredi kartı kullanımı yoluyla verilen krediler bunun dışındadır Kurul üyeleri ile Kurum personeli başkalarının alacağı kredilere kefil olamazlar, garanti veremezler Kurul üyeleri ile Kurum personeli, görevleri dolayısıyla elde ettikleri kamuya açık olmayan bilgileri, menfaatleri için kullanamazlar, bu bilgilere dayanarak yatırımcılara yorum ve tavsiyelerde bulunamazlar Kurul üyeleri ve Kurum personeli hisse senedi sahibi olamaz, doğrudan veya dolaylı olarak hisse senedi alamaz ve kontrol edemez. Miras, hisse bölünmesi, birleşme gibi irade dışı değişmeler ve rüçhan hakkı kullanılması sebebiyle yukarıdaki sınırların dışına çıkılması halinde, bu durumun Kuruma bildirilmesi zorunludur. Ancak, içerdikleri menkul değerlerin %25'inden fazlasını hisse senetlerinin oluşturmadığı yatırım fonu katılma belgesi alabilirler Kurul üyeleri ve Kurum personeli ile bunların eş ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, piyasa yapıcılığı yetkisi elde etmiş bankalardan devlet iç borçlanma senedi alamazlar Kurul üyeleri ve Kurum personeli ile bunların eş ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, Kurumun denetim ve gözetimine tabi kuruluşlar Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 22 Haziran Sayı: ile bunların iştiraklerinin mutad ticari faaliyetleri dışında elden çıkardıkları arsa, arazi, konut, araç, mobilya gibi menkul ve gayrimenkulleri edinemezler; bunlardan kamuya ilan edilenden daha avantajlı koşullarda emtia ve hizmet satın alamaz ve başkaları tarafından alınmasına aracılık edemezler Kurul üyeleri ve Kurum personeli ve bunların eş ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, Kurumun gözetim ve denetimine tabi kuruluşlar ile bunların iştiraklerinin eğitim faaliyetlerinden ve sosyal tesislerinden faydalanamazlar. Bu ilke söz konusu kuruluşların kontrolü altındaki vakıflara ait eğitim hizmetlerini de kapsar. Kurul üyeleri ve Kurum mensupları, Kurul veya Kurumda göreve başlamadan önce çalıştıkları bir banka ile ilgili vakıf veya emekli sandıklarında kendilerinin veya eşlerinin sahip oldukları emeklilik haklarını devam ettirebilirler GÖZETİM VE DENETİMLE İLGİLİ İLKELER Bu ilkeler, Kurul üyeleri ile Kurum personelinin, gözetim, denetim ve yönetim görevlerini yerine getirirlerken tarafsızlıklarını sağlamaya yöneliktir Kurum personeli, birinci ve ikinci derece kan ve sihri hısımlarının konu olduğu gözetim ve denetim çalışmalarında yer alamazlar ve bunlarla ilgili olarak alınacak kararlara katılamaz ve görüş bildiremezler Kurul üyeleri ile Kurum personeli, Kurumun gözetim ve denetimine tabi kuruluşlarda görevli bulunanlarla görev kapsamı dışında özel bir münasebet tesis edemezler Kurum personeli, denetimler sırasında, denetlediği kuruluşun mensuplarına, üst makamlar tarafından etkilenebileceklerini ima edemezler, bu kuruluşların denetiminde özel bir pozisyon sağlayabilecekleri izlenimini veren tavır ve davranışlarda bulunamazlar. Kurum personeli, inceleme ve denetimleri sırasında, denetim sonucunu etkileyebilecek olumsuz davranışlarla karşılaştıkları takdirde, gerekli tedbirlerin alınmasını teminen durumu üstlerine bildirir Kurumun ilgili personeli, yerinde denetim sırasında mutad mekan ve bu mekanda bulunan demirbaşlar dışında denetim ve gözetime tabi teşebbüslerin olanaklarından yararlanamaz. Yararlanma ihtiyacı, halin icabından dolayı kaçınılmaz ise, hizmet bedelinin ödenmesi esastır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 22 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: Kurulda ve Kurumda görev almadan önceki bir yıl içinde, Kurumun gözetim ve denetimine tabi kuruluşlar ile bunların iştiraklerinde görev yapanlar, bunlara yönelik olarak yapılacak gözetim ve denetim çalışmaları ile karar alma süreçlerine iki yıl süre ile katılamazlar sayılı Bankalar Kanununa göre görevlendirilmeler bunun dışındadır TARAFSIZLIĞA İLİŞKİN İLKELER Bu ilkeler, Kurumun yetki alanındaki kuruluşlara ve Kurumun personeline karşı tarafsızlığını sağlamaya yöneliktir Kurul üyeleri ve Kurum personeli, mali piyasalarla ilgili düzenleme çalışmaları sırasında, tek bir banka veya sermaye grubu ile temas edilmesinin yanlış anlamalara yol açmasını ve bunların çalışmalarda özel bir konum kazanacağı izleniminin doğmasını önlemek amacıyla düzenleyici faaliyetlerini mali piyasaların tümüne açık bir zeminde yürütmek zorundadır Kurum personeli, kendileri ile ilgili Kurum içi görevlendirme, atama ve terfi işlemleri için herhangi bir tavassut talebinde bulunamazlar BİLGİ VERME VE SIR SAKLAMAYA İLİŞKİN İLKELER Bu ilkeler, Kurul üyeleri ile Kurum personelinin ketumiyetini sağlamayı ve sahip oldukları gizli bilgileri kullanarak kendilerine özel yarar sağladıkları veya kişisel pozisyonlarını güçlendirdikleri izlenimini önlemeyi ve Kurum faaliyetleriyle ilgili olarak kamuya açıklanmaların, yetkilendirilmiş kişilerce ve Kurum politikalarına uygun olarak yapılmasını amaçlamaktadır Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevleri dolayısıyla ve denetimleri sırasında elde ettikleri ve Bankanın veya ilgili kuruluşun durumunu etkileyebilecek, tüm bilgi, bulgu ve belgeleri Kuruma iletmek zorundadır Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevleri dolayısıyla elde ettikleri özel bilgileri, bu görevin dışındaki kişi ve kuruluşlara şahsi yorum, tavsiye veya başka suretle aktaramaz Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırlar ile ilgililere ve üçüncü kişilere ilişkin gizli kalması gereken bilgileri yetkili merciler dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamazlar; kendilerinin yararına veya üçüncü kişilerin yararına veya zararına kullanamazlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa; 9

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 22 Haziran Sayı: eder. Bu zorunluluk Kurum personeli, Kurumdan ayrıldıktan sonra da devam Kurul üyeleri ve Kurum personeli, yetkilendirilmeksizin, Kurum çalışmaları ve görevleri ile ilgili olarak, 5680 sayılı Basın Kanununda belirtilen basın araçları ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarına açıklamalarda bulunamazlar KURUM DIŞI ÇALIŞMALARA İLİŞKİN İLKELER Bu ilkeler, Kurul üyeleri ile Kurum personelinin, Kurumda kullanmaları gereken zamanlarını harcayarak ve Kurumun itibarını kullanarak Kurum dışında kazanç elde etmelerini engellemeye yöneliktir Kurul üyeleri ve Kurum personeli, doğrudan ya da dolaylı olarak ticaretle uğraşamazlar, çalışma saatleri dışında olsa dahi, başka bir işte ücretli ya da ücretsiz çalışamazlar, serbest meslek faaliyetlerinde bulunamazlar. Özel bir kanuna dayanmadıkça resmi ya da özel bir görev alamazlar Kurumun denetim ve gözetimi altında bulunan teşebbüsler ile bunların ortakları veya iştiraklerinin taraf olduğu ceza ve hukuk davalarında bilirkişilik yapmak, Kurumun tarafsızlık ilkesi ile çelişir. Bu nedenle Kurul üyeleri ve Kurum personeli, bilirkişilik ve hukuki uyuşmazlıklarda hakemlik yapamazlar. Kurumun denetim ve gözetimindeki kuruluşlarla, bunların ortak ve iştirakleriyle ilgili davalarda mahkemelerce bilirkişi olarak görevlendirildiklerinde çekilmek zorundadırlar Kurul üyeleri ve Kurum personeli, fikri hak oluşturan eserlerini Kurumun denetim ve gözetiminde bulunan kuruluşlar ile iştiraklerine ya da diğer kuruluşlara görevleri süresince satamaz, bastırıp dağıtamazlar Kurul üyeleri ve Kurum personeli yiyecek, giyecek, kitap, oyuncak gibi yoksul veya felaketzedelerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan yardım faaliyetleri dışında, görevlerinden yararlanmak suretiyle kaynak yaratmayı amaçlayan sosyal işlere ve hayır işlerine yönelik faaliyetlerde bulunamazlar Kurul üyeleri ve Kurum personeli, Kurumun gözetim ve denetimine tabi kuruluşlar yeya bunların çalışanları tarafından her ne amaçla olursa olsun kurulmuş veya kurulacak kooperatiflere üye olamazlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 22 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: HEDİYE KABUL ETMEME VEYA VERMEMEYE İLİŞKİN İLKELER Hediye kabul etmeme ilkesi, Kurul üyeleri ve Kurum personelini ayrıcalıklı muamele gördükleri izleniminden korumayı hedef alır. Kurul üyeleri ve Kurum personeli, bu ilkeyi kendi yaşamlarına ve Kurum faaliyetlerine uygulamayı amaç edinmekle kalmaz, çevrelerinde ve denetimleri altında bulunan kişi ve kurumlarda uygulanmasını sağlamak için her türlü çabayı göstermeyi de görev bilirler Kurul üyeleri ve Kurum personeli ve bunların eş ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, görev alanlarındaki kuruluşlardan, bunların iştiraklerinden, Kurumla iş ilişkisi içinde olan kişi veya kurumlardan hediye kabul edemezler. Kurum personeli yönetici konumunda bulunanlara hediye veremez Kurul üyeleri ve Kurum personeli, Kurum adına gerçekleştirdikleri seyahatleri nedeniyle, ulaşım şirketlerinin sağladıkları, ucuz bilet veya bedava uçuş promosyonlarını kabul edemezler KONFERANS VE SEMİNERLERE KATILMA KONUSUNDA İLKELER Bu ilkeler, Kurumda sağlanan birikimin kişisel yarar için kullanılmamasını sağlamaya yöneliktir Kurumu personelinin, basında yazı yazmaları ile Kurumu ilgilendiren konularda seminer ve toplantılarda konuşma yapabilme ve tebliğ vermeleri, Başkanın iznine tabidir Kurum üyeleri ve Kurum personeli, eğitmen, konuşmacı veya yazılı tebliğ gönderme suretiyle katıldıkları faaliyetler ile basında yazı yazmaları karşılığı bir ücret kabul edemezler. Seminer ve toplantılara iştirak edenler, toplantı esnasında ve sonucunda verilecek yazı, doküman ve ikramları kabul edebilirler. Ancak, ulaşım, taşıma, konaklama ve benzeri hizmetlerin Kurumca karşılanması esastır. Kurum çalışanları, Kurumun yazılı izni olmadıkça basında düzenli veya düzensiz olarak yazı yayınlayamazlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 22 Haziran2000-Sayı: KURUMDAN AYRILMA SIRASINDA VE SONRASINDA UYULACAK İLKELER Bu ilkeler, Kurum çalışanlarının Kurumdan ayrılırken ya da ayrıldıktan sonra da Kurumun itibarım zedeleyici davranışlarda bulunmalarını engellemeye yöneliktir Kurum personeli, Kurumdan ayrılmak istedikleri takdirde, iş ararken herhangi bir avantaj sağlamak için Kurumdan elde ettikleri bilgileri kullanamaz ve böyle bir görüntü yaratamaz Kurum personeli, Kurumda çalışırken, Kurumun bilgisi dışında iş bulmak amacıyla Kurumun yetki alanına giren kuruluşlarla görüşemez Kurumun denetim ve gözetimine tabi kuruluştan iş teklifi alındığında, teklif ret edilmiş olsa bile, bu teklif hakkında Kuruma bilgi verilmek zorundadır Kurumdaki görevinden ayrılanlar, Kurum nezdinde iş takip edemezler; Kurum personeli ise Kurumdan ayrılmış kişilerle iş görüşmesi yapamaz. 4. UYGULAMAYA İLİŞKİN İLKELER 4.1. Kurum personeli, meslek ilkeleri ile ilgili olarak Kuruma verilmesi gereken bütün belgelerde, gerçeğe uygun beyanda bulunmak zorundadır Kurum personeli, işe başlarken yukarıda tespit edilen ilkelere uygun davranışta bulunacaklarını taahhüt ederler Kurumda göreve başlayan personel, üç ay içinde durumlarını ilkelere uygun hale getirir Meslek ilkelerinin uygulanmasında karşılaşılacak tereddütleri yorumlamaya ve gidermeye Kurul yetkilidir. Kurum Personelinden meslek ilkelerine aykırı davranışları hakkında Kurul kararı ile Kurum mevzuatına göre işlem yapılır. görülenler 5. Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 6. Bu Kararı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 22 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 Yönetmelikler Karar Sayısı: 2000/729 Ekli "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulması; 4389 sayılı Bankalar Kanunu 'nun 4 ve geçici 1 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/5/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Başbakan D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M. C. ERSÜMER R. ÖNAL Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş. S. GÜREL Prof. Dr. T. TOSKAY Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Y. YALOVA M. YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E. S. GAYDALİ F. ÜNLÜ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ÇAY R. K. YÜCELEN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı V. S. ORAL t. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU İçişleri Bakanı V. Dışişleri Bakam Maliye Bakam Millî Eğitim Bakam K. AYDIN Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakam Ulaştırma Bakam Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN A. K. TANRIKULU M. BOSTANCIOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Kültür Bakanı V. E. MUMCU Prof. Dr. N. ÇAĞAN F. AYTEKİN Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 22 Haziran Sayı: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın, Kanunda gösterilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler de yapmak suretiyle uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, tasarrufların güvence altına alınmasını temin etmek ve Kanunla verilen diğer görev ve yetkileri kullanmak üzere kurulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumluklarını düzenlemektir. Hukuki dayanak Madde 2- Bu Yönetmelik 4389 sayılı Bankalar Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen kavramlar, 4389 sayılı Bankalar Kanununun ikinci maddesinde yer alan anlamlan ile kullanılmıştır. Ayrıca, Yönetmelikte geçen kuruluş ibaresi, anılan Kanun kapsamındaki banka ve diğer kuruluşları ifade etmektedir. İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Hukuki Yapı Kuruluş ve hukuki yapısı Madde 4 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu; 4389 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir. Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurumun İstanbul'da da bir birimi bulunur. Kurum, yurt içinde veya yurt dışında geçici veya sürekli teşkilat kurmaya yetkilidir. ı Kurul Başkanı, Kurumun da başkanıdır. İKİNCİ KISIM Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Görev ve yetkiler Madde 5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kurumun karar organıdır. Kurul, 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kendisine verilen yetkileri kullanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 22 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 ÜÇÜNCÜ KISIM Kurum Başkanlığı Kurumun görev ve yetkileri Madde 6 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Kanun ve ilgili diğer mevzuatın, Kanunda gösterilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler de yapmak suretiyle uygulanmasını sağlamak, b) Uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, c) Tasarrufların güvence altına alınmasını temin etmek, d) Tasarruf sahiplerinin haklarını ve kuruluşların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek üzere Kanunda ve diğer mevzuatla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde gerekli gördüğü her türlü tedbiri almak, e) Kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, f) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu idare ve temsil etmek, g) Yurt içi ve dışı ekonomik gelişmeleri izlemek,değerlendinnek, bu gelişmeler ile makro ekonomik politikaların bankacılık sektörü ile etkileşimini incelemek ve bu amaçla modeller geliştirmek, h) Talepleri halinde veya gerektiğinde Hazine ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlıkları ile Merkez Bankasına para, kredi ve bankacılık politikalarının yürütülmesi ile ilgili konularda mütalaa ve bilgi vermek, ı) Kurumun menfaatlerini koruyucu anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak ayrıca, Kuruma ilişkin her türlü uyuşmazlığın adli ve idari merciler ile icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla gerekli işlemleri yapmak, j) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Başkanın görev ve yetkileri Madde 7 -Kurumun en üst yöneticisi olan Başkan Kurumu temsile yetkili olup, Kurulca alınan kararların ve mevzuatla verilen görevlerin yürütülmesini sağlamak için her türlü önlemi almakla ve Kurumun görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamakla görevlidir. Başkan, Kurumun bütün birimlerinin faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemek, değerlendirmek ve gerektiğinde Kurum faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmekle görevli ve yetkilidir. İkinci Başkanın görev ve yetkileri Madde 8- Başkanın görevde bulunmadığı izin, hastalık, seyahat ve diğer hallerde kanun, kararname ve yönetmelikler çerçevesinde Başkana verilmiş olan görev ve yetkiler, İkinci Başkan tarafından kullanılır. Başkan yardımcıları Madde 9 - Kuruma, Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul kararıyla üç başkan yardımcısı atanır. Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı, Kurum başkan yardımcısı statüsündedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 22 Haziran Sayı: Başkan yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları Madde 10- Başkan yardımcıları, Kurum Başkanının emrinde ve onun yardımcısı olup, Kurum hizmetlerini, Kurum Başkanı adına ve Kurum Başkanının direktif ve emirleri yönünde, Kurumun amaç ve politikaları ile mevzuata uygun bir şekilde düzenler ve yürütür. Görev kapsamındaki hizmet birimlerine gereken talimatları verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder. Başkan yardımcılıklarının görev alanları, daire başkanlıkları itibariyle aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. a) İzleme Dairesi, Değerlendirme ve Uygulama Dairesi, Düzenlemeler Dairesi, Kuruluş, Yetkilendirme ve İzin İşlemleri Dairesi ve Hukuk İşleri Dairesi başkanlıkları, b) Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi, Mali Sektör Politikaları Dairesi, Risk ve Gözetim Teknikleri Araştırma Dairesi ve Uluslararası İlişkiler Dairesi başkanlıkları, c) Bilgi Sistemleri Dairesi, İnsan Kaynaklan ve Eğitim Dairesi, Bilgi Hizmetleri Dairesi ve İdari ve Mali İşler Dairesi başkanlıkları ile Savunma Uzmanlığı, DÖRDÜNCÜ KISIM Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Madde 11 - Kurum, merkez ve İstanbul birimleri ile diğer kentlerde ve yurt dışında ihtiyaca göre kurulacak birimlerden oluşur. Merkez birimleri; ana hizmet, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Kurumun, merkez birimleri ekte yer alan cetvelde gösterilmiştir. Merkez hizmet birimleri Madde 12- Hizmet birimleri aşağıda gösterilmiştir. a) Ana Hizmet Birimleri; 1) İzleme Dairesi Başkanlığı 2) Değerlendirme ve Uygulama Dairesi Başkanlığı 3) Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı 4) Kuruluş, Yetkilendirme ve İzin İşlemleri Dairesi Başkanlığı 5) Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı 6) Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi Başkanlığı 7) Mali Sektör Politikaları Dairesi Başkanlığı 8) Risk ve Gözetim Teknikleri Araştırma Dairesi Başkanlığı 9) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı b) Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 22 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 c) Danışma Birimleri 1) Kurum Danışmanlığı 2) Hukuk Danışmanlığı d) Yardımcı Hizmet Birimleri 1) Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı 2) İnsan Kaynaklan ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 3) Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 4) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 5) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 6) Kurul Özel Büro Müdürlüğü 7) Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü 8) Savunma Uzmanlığı İhtiyaç duyulması halinde mevcut daire başkanlıklarının birleştirilmesi, genişletilmesi, kaldırılması ve bağlı bulunduğu başkan yardımcılığının değiştirilmesi ile yeni daire başkanlıklarının kurulmasına Kurum Başkanının teklifi üzerine Kurul yetkilidir. Kurum faaliyetlerinin, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Kurum Başkanının onayıyla alt birimler ile geçici veya sürekli ortak proje grupları oluşturulabilir. BİRİNCİ BÖLÜM Ana Hizmet Birimleri İzleme dairesi başkanlığı Madde 13 - İzleme Dairesi Başkanlığı; a) Kuruluşlardan dönemler itibariyle alınacak bilgi ve belgeleri incelemek ve analiz yapmak suretiyle kuruluşların mali ve idari yapılarını izlemek, b) Bankaların, varlık ve yükümlülükleri ile likiditelerini kendileri ile ortaklık ilişkisi bulunan teşebbüslerin mali tabloları da dahil olunarak düzenlenecek konsolide mali tablolar üzerinden izlemek, c) Kuruluşların, sistemin güven ve istikranni bozmayacak şekilde mevzuata uygun biçimde çalışmalarını izlemek, d) İzleme sonuçlarını mevcut veya gerektiğinde talep edeceği yerinde denetim sonuçları ile karşılaştırmak ve raporlamak, e) Yapılan izleme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların, gerektiğinde ilgili birimlere veya kurum ve kuruluşlara intikalini sağlamak, f) Bağımsız denetim kuruluşlarının düzenlediği raporları değerlendirmek, g) Kanun kapsamına giren kuruluşların izlenmesi sırasında kullanılacak kriterleri ve bunlar için gerekli bilgileri saptamak, h) Risk yönetim teknikleri ve analiz yöntemlerinde kullanılacak veri tabanında yer alacak bilgilerin tanımlamalarını yapmak, ı) İzlemeyle ilgili erken uyan sistemlerini geliştirmek, j) Kara para aklamanın önlenmesi hakkındaki 4208 sayılı Kanun gereğince ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,, k) Kurum Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, ile görevlidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 1233 Karar Tarihi: 16/03/2004

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 1233 Karar Tarihi: 16/03/2004 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 1233 Karar Tarihi: 16/03/2004 (18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu r T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23734 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Bankalar Kanunu Kanun No. 4389

Detaylı

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

14 Eylül 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28054 YÖNETMELİK

14 Eylül 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28054 YÖNETMELİK 14 Eylül 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28054 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK SEKTÖRLERİNİN GÖZETİM VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU Geçtiğimiz günlerde muhasebe ve denetim sistemi ile ilgili olarak düzenleme ve denetim yapmak üzere yeni, güçlü ve özerk bir kurul oluşturuldu. Bu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 18 Haziran 1984 PAZARTESİ. Kanun Hükmünde Kararnameler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 18 Haziran 1984 PAZARTESİ. Kanun Hükmünde Kararnameler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Haziran 1984 PAZARTESİ Sayı: 1843S Mükerrer YÜRÜTME

Detaylı

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin BİRİNCİ KISIM Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 9755 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Kanun No: 5502 Kabul Tarihi: 16.05.2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Amaç ve kuruluş MADDE 1 Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu I BAKAN SUNUŞU Bakanlığımız, sanayiden ticarete, tarımdan sosyal alanlara kadar çok geniş bir yelpazede görev yapmaktadır. Cumhuriyetimizin 59 uncu Hükümeti olarak 14 Mart 2003 tarihinde göreve başlayıp

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Resmi Gazete Tarih: 14.09.2011 Sayı : 28054 Karar Sayısı: KHK/652 Millî Eğitim Bakanlığının yeniden yapılandırılması; 6/4/2011

Detaylı

Birimlerimizin bu yazılarda yer alan konulara titizlikle uyması hususunu önemle rica ederim.

Birimlerimizin bu yazılarda yer alan konulara titizlikle uyması hususunu önemle rica ederim. EK/17 İlişikteki Genelge ve Duyurular, çeşitli tarihlerde tüm birimlerimize gönderilen ve geçerliliği devam eden yazılar olup; bilgiler güncelleştirilerek yeniden çalışma takvimine konulmuştur. Birimlerimizin

Detaylı

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü,

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kanun Kabul Tarihi : 16/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 20/05/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26173 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, TANIMLAR, KURULUŞ VE GÖREVLER AMAÇ

Detaylı

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 19 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28712 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Mart 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29301 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7298 Kars Havalimanının

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003

Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003 Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Tanımlar Kuruluş MADDE 1.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 9755 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar,

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; a) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına

Detaylı

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır.

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmaktadır. İletişim bilgileri:

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2010 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2010 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2010 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU Adliye siyasetimizde izlenecek amaç, evvelâ halkı yormaksızın hızla, isabetle, güvenle adaleti dağıtmaktır. M. Kemal ATATÜRK II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III

Detaylı