BATI TÜRKİYE'DE HELYUM-3 DAĞILIMI GİRİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BATI TÜRKİYE'DE HELYUM-3 DAĞILIMI GİRİŞ"

Transkript

1 MTA Dergisi, 108, , 1988 BATI TÜRKİYE'DE HELYUM- DAĞILIMI Nilgün GÜLEÇ* ÖZ. Bu çalışmada, Batı Türkiye'deki manto-kabuk ilişkisinin araştırılması amacıyle çeşitli yörelerden toplanan jeotermal akışkanlar, He/ He oranlan açısından analiz edilmiştir. Sonuçlar, mantosal ve (kıtasal) kabuksal helyum bileşenleri arasındaki bir karışımı ortaya koymaktadır. Yüksek He/ 4 He değerleri ile karakterize edilen mantosal helyumun dağılımı, bölgedeki volkaniklerin zamansal ve/veya mekânsal dağılımına bir uygunluk göstermemekte, fakat daha çok tektonik deformasyonun dağılımı ile kontrol ediliyor gibi gözükmektedir. Mantosal helyum ile yüzey volkaniklerinin dağılımı arasında bir ilişkinin bulunmayışı, bugün mantodan kaçmakta olan helyumun kabuğa, büyük bir olasılıkla, derin seviyelere yerleşen eriyikler yoluyle girdiğini ima etmektedir. Güncel gerilme tektoniğine ilişkin fay sistemlerinin helyumun kabuğun kırılgan kesimleri boyunca yüzeye kaçmasında etken rol oynadığı düşünülmektedir. GİRİŞ Kıtasal ortamlardaki akışkanlar üzerinde He/ He oranlarının tespiti, manto-kabuk ilişkilerinin anlaşılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. He esas olarak ilksel kökenlidir, yani yeryuvarının oluşumu (güneşten yığışımı) sırasında içerisinde hapsedilmiştir (Ozima ve Podosek, 198). Bu nedenle yeryüzeyinde He fazlalığı uçucuların mantodan taşınmış olduğunu işaret eder.mantosal helyum, 10-5 civarındaki He/ 4 He oranlan ile temsil edilir (Mamyrin ve Tolstikhin, 1984). öte yandan 4 He, 28,25 U ve 22 Th izotoplarının 06-parçalanması sonucu ortaya çıkmaktadır. U ve Th mantodan çok kıta kabuğunda deriştiğinden ve kıta kabuğunda tutulan ilksel He çok az miktarda olduğundan, kıtasal kabuk radyojenik 4 He açısından zengindir ve (kıtasal) kabuksal-helyum He/ 4 He= oranlarıyle temsil edilmektedir. (Andrews, 1985). Helyumun atmosferdeki izotop bileşimi yeryuvarının hemen her kesiminde oldukça sabit bir değere sahiptir ( He/ 4 He=1.4 x 10-6 (Craigve Lupton, 1981; Lupton, 198). Bu sabit değeri dolayısıyle atmosferik helyum bugün pek çok laboratuvarda standart olarak kullanılmaktadır ve He izotop bileşimlerinin atmosferik He bileşimine oranlanarak açıklanması gelenek haline gelmiştir = ( He/ 4 He) örnek / ( He/ 4 He) atmosfer). * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara. Mantodan He kaybının büyük bir kısmı, okyanus litosferinin oluşumu ve soğuması süreçlerine ilişkin olarak, okyanus basenlerinde gerçekleşmektedir. Bununla birlikte az miktarda He güncel deformasyon geçirmekte olan kıta kabuğu boyunca da kaybolmaktadır. Helyumun mantodan kabuğa taşınma mekanizması iyi anlaşılamamakla birlikte (manto kökenli eriyikler?, manto kökenli akışkanlar?), çeşitli ortamlarda mantosal helyum ile volkaniklerin mekânsal beraberliği (Craig ve diğerleri, 1978; Condomines ve diğerleri, 198; Kurz ve diğerleri, 198), manto eriyikleri ile mantosal helyumun taşınımı arasındaki bir ilişkiyi göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, jeotermal akışkanlar üzerinde He izotop analizleri ile Batı Türkiye'deki mantokabuk ilişkisinin araştırılmasıdır. Bir sondaj kuyusundan alınan tek bir örneğin haricinde (Ömerbeyli Germencik), tüm örnekler su ve/veya su içerisindeki gaz kabarcıklan şeklinde doğal çıkışlı kaynaklardan toplanmıştır, örneklerin büyük çoğunluğu Batı Türkiyedeki ana grabenleri sınırlayan faylar boyunca çıkış yapan yeraltı sulandır. Bu yeraltı suları, olasılıkla, derin seviyelerde dolaşım yapan hidrotermal sistemler ile grabenleri dolduran sedimanlara süzülen soğuk, meteorik suların bir karışımıdır (IUTF, 1971,1975). Akışkanların sıcaküklan 5 C ile 100 C arasında değişmektedir, örneklerin alındığı yöreler ve ilişkin He izotop bileşimleri Şekil l de gösterilmiştir.

2 HELYUM- DAĞILIMI 99 Şek.l Batı Türkiye'de, fay sistemleri ve yüzey volkaniklerinin dağılımı ile karşılaştırmalı olarak, He dağılımı. ANALİZ METOTLARI örnek toplama örnekler, 10 mi lik "Weiss" tipi (Weiss, 1969) bakır tüplere toplanmıştır. Bakır tüpler her iki ucunda menteşeli keskin uçlu kenetler yardımıyle kapanmaktadır. Örnek toplama sırasında bakır tüpler kaynaklara plastik (PTFE) tüpler aracılığıyle bağlanmıştır. İçerisin-

3 100 Nilgün GÜLEÇ deki olasıl hava kabarcıklarının boşaltılması için bakır tüpler, örnek alımından önce, bağlandığı kaynaktan gelen akışkanlar ile birkaç sefer yıkanmıştır. Gaz örnekleri, gaz kabarcıklarının yükseldiği kaynaklara ters olarak yerleştirilerek olabildiğince derine batırılan ve bakır tüplere bağlanan huniler yardımıyle toplanmıştır. He analizleri He izotop analizleri (He ve Ne içeriklerinin ölçümleri ile birlikte), Cambridge üniversitesi Yerbilimleri Bölümünün Nadir Gazlar Laboratuvarında VG MM 000 seri numaralı kütle spektrometresi ile yapılmıştır. He/ 4 He oranları ( = R a ) hava örnekleri üzerindeki ölçümleri (=R a ) standart alarak yapılmış ve Çizelge l de R/Ra değerleri olarak gösterilmiştir. He ve Ne içerikleri gene hava standartında elde edilenlerle karşılaştırmak suretiyle bulunmuştur, örnek alımı veya ölçümü sırasında, örneklerin hava ile teması ve atmosferik He bulaşımına maruz kalabileceği düşüncesiyle değerleri, He/Ne oranları kullanılarak düzeltilmiştir (=( ) c). Bu düzeltme işlemi, örneklerdeki Ne gazının tamamiyle atmosferik kökenli olduğu kabul edilerek yapılmıştır; bunun nedeni ise kabuktaki radyojenik süreçlerin radyojenik helyuma oranla çok az miktarda neon oluşturması ve manto kaynaklarının 10 den daha yüksek He/Ne oranları ile temsil edildiğidir. Düzeltme işleminde kullanılan formül Çizelge l in dip notunda gösterilmiştir. Analizlerdeki hata payları şu faktörler göz önüne alınarak hesaplanmıştır : 1) ölçümler sırasında kütle spektrometresinin performansına ilişkin kesinlik; 2) ölçümlerin tekrarlanabiliriliği; ) boş okumalarına ilişkin düzeltmeler. He izotop ölçümlerine ait hata payı %10, He ve Ne içeriklerinin ölçümüne ait hata payı ise ± %20 olarak belirlenmiştir. AKIŞKANLARIN He-İZOTOP BİLEŞİMİ Batı Türkiye'deki jeotermal akışkan örneklerinin He-izotop bileşimleri Çizelge l de, He/Ne oranları ve He Ne içerikleri ile birlikte verilmiştir. Batı Türkiye'- deki He dağılımı Şekil l de, fay sistemleri ve yüzey volkaniklerinin dağılımı ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Şekil 2, Türkiye'deki akışkanların He izotop bileşimini çeşitli ortamlardaki akışkanlarınki ile karşılaştırmaktadır. Çalışmada kaydedilen ( ) c değerleri,0.05 den 2.52 ye kadar değişmektedir. Bu değerlerin, mantosal helyum (okyanus ortası sırtları ve sıcak noktalara ilişkin örneklerle belirlenmektedir) ve (kıtasal) kabuksal helyum için karakteristik olan değerlerle karşılaştırılması (Şek.2), Batı Türkiye'de mantosal helyum bileşeninin varlığını ortaya koymaktadır. Ancak bu mantosal helyumun izotop bileşimi, kabuksal helyum ile karışmak suretiyle değişmiştir. Ortalama değerlerini mantosal helyum için 8, kabuksal helyum için 0.02 kabul ederek, Batı Türkiye'de mantodan gelen helyumun herhangi bir örnekteki toplam He içeriğinin en fazla % 0 unu oluşturduğu görülmüştür. Çeşitli tektonik ortamlardaki örnek analizleri ile karşılaştırıldığında, Batı Türkiye'deki değerlerin aktif riftleşme zonları için belgelenen değer aralığı içinde yer aldığı ve özellikle Ren grabeni ile Panoniyan basenindeki oranlarına son derece benzediği dikkati çekmektedir (Şek.2). Şekil l den, Batı Türkiye'de He dağılımının, güncel gerilme rejimine ilişkin fay sistemlerinin dağılımına paralel olarak geniş bir alan kapsadığı görülmektedir. Bu açıdan, Türkiye'deki He dağılımı, Ren grabeninde görülen sınırlı-yörsel dağılımın aksine Panoniyan baseninde izlenen yaygın dağılıma benzemektedir (Oxburgh ve diğerleri, 1986 da Şek.2). He dağılımı ile tektonik deformasyon arasındaki ilişkiye bağlı olarak not edilmesi gereken önemli bir nokta, Kuzey Anadolu Fay zonunun uzantısında, yanal atılımlı hareketlerin normal faylanma ile birleştiği bölgede yer alan Gemlik'ten elde edilen düşük değerleridir. Yüksek oranları, kuzey-güney gerilmenin çok daha belirgin olduğu Batı Türkiye'deki normal fay sistemlerinde toplanmış durumdadır, öte yandan, genç volkanizma ile Q He dağılımı arasında bir ilişki gözlenememiştir. Genel olarak, genç volkanik aktivitelere bağlı jeotermal sistemlerin en yüksek He/ 4 He oranlanna sahip olmaları beklenir, çünkü oranlar zamanla radyojenik He birikiminin etkisiyle düşecektir. Oysa Batı Türkiye'de durum böyle değildir; en yüksek değeri Kuvaterner yaşlı Kula volkaniklerinden ziyade Pliyosen yaşh Denizli volkanikleri civarından elde edilmiştir. Bu durumda, ya Denizli mantodan yüksek derecede helyum sızıntısının olduğu (ve bu helyumun

4 HELYUM- DAĞILIMI 101

5 102 Nilgün GÜLEÇ R / R a Şek.2 Değişik tektonik ortamlardaki He izotop bileşimlerinin Batı Türkiye akışkanlarında elde edilen değerlerle karşılaştırılması. Veri kaynakları : 1) Kennedy ve diğerleri, 1985 (Yellowstone Park); 2) Hookerve diğerleri, 1985 (Ren grabeni ve Kuzey Deniz rifti); ) Oxburgh ve diğerleri, 1986 (Panoniyan baseni); 4) Smith ve Kennedy, 1985 (diğerleri). Çizgiler, l, 2, ve 4 için R/R & değer aralığını, 5 için ise log-dağılımının % 95 lik sınırlarını göstermektedir. Pliyosenden bugüne değin kabukta muhafaza edilebilmesi için kabuktaki sızıntının az olduğu) bir alanı temsil etmektedir, ya da He dağılımı yüzey volkanizması aracılığıyle gerçekleşmemiştir. TARTIŞMA Bu çalışma, Batı Türkiye'de normal kabuk litolojilerinden beklenenin üzerinde bir He zenginleşmesi olduğunu saptamıştır. Burada sunulan tartışma aşağıda belirtilen soruları cevaplamaya yöneliktir : 1 He zenginleşmesi mutlaka mantodan gelen bir katkıyı mı ima etmektedir? 2 Eğer böyle ise, mantosal helyumun yüzeye taşınma mekanizmaları nelerdir?

6 HELYUM- DAĞILIMI 10 He ve olasıl kaynaklar Her ne kadar He esasen ilksel kökenli ise de, 6 Li ve He izotoplarının radyoaktif parçalanma ürünü olarak da ortaya çıkabilmektedir. 6 U izotopundan oluşan H radyojenik He, Heizotopundan oluşan He ise trityujenik He olarak bilinmektedir. Radyojenik He oluşum miktarı malzemenin Li içeriğine bağlıdır. Ancak, kayaçların pek çoğunda Li içerikleri 50 ppm in altında olduğu için, 6 Li parçalanması ile oluşan helyumda değerleri 0.02 yi geçmemektedir (Mamyrin ve Tolstikhin, 1984; Andrews, 1985). Bu nedenle radyojenik He, Batı Türkiye'deki akışkanlarda gözlenen He için yeterli bir kaynak teşkil edemez. Trityujenik He, nükleer testler sırasında oluşarak atmosfere giren trityumun ( H) radyoaktif bozuşumu ile oluşmaktadır. Eğer yeraltı suları 1950 lerden sonra (nükleer testlerin başlamasından sonra) yerüstü sulan ile beslenmiş ise, içerisinde atmosferik gazlan çözündürmüş bulunan bu yüzey suları yeraltı sularında zamanla H kökenli He birikimine sebep olacaktır. Nükleer testler sırasında oluşan trityumun Türkiye'deki dağılımı konusunda veya yeraltı sularının yaşları hakkında bir bilgimiz olmadığından, trityujenik He oluşumunun etkilerini değerlendirmek oldukça güçtür. Ancak not edilmesi gereken bir nokta, Batı Türkiye su örneklerinde He içeriklerinin gayet düşük olması (10~ 1 cc STP g -1 ) nedeniyle olasıl He bozuşumlannın He/ 4 He oranlarını önemli ölçüde yükseltebilmiş olacağıdır, öte yandan, su ve gaz örneklerinin He içerikleri arasında bir karşılaştırma yapılacak olursa, gaz örneklerinin su örneklerine oranla yaklaşık on kat fazla He içerdiği görülür (Çizelge 1). Su örneklerinin düşük He içeriklerinin nedeni, asal gazların pek çoğunu bünyesine almış olan bir gaz fazının su fazından ayrılmış olmasıdır. Ancak, He içerikleri farklı olmakla birlikte, gaz ve su örneklerinin He/ 4 He oranlan birbirine benzerdir. Eğer trityum yeraltı sulanna girmiş olsaydı, gaz ve su fazlarının ayrılması sonucu, suların He/ 4 He oranlarının gaz fazına oranla yükselmesi beklenirdi (çünkü bu ayrılma sırasında prensip olarak He gaz fazıo na geçer, H ise su molekülünün ( H 1 HO) bir parçası olarak suda tutulur. Suda tutulan bu H zamanla bozuşarak He oluşturur ve suyun He/ 4 He oranını yükseltir). Dolayısıyle trityujenik He katkısı durumunda, sulardaki düşük He içeriklerinin yüksek He/ 4 He oranlan ile bütünleşmesi gerekir. Batı Türkiye örneklerinde sulann gazlara oranla yüksek He/ 4 He oranı gösterdikleri söylenemez (Çizelge 1). Bu nedenle Türkiye'deki He zenginleşmesi, H bozuşumuna bağlı olarak gelişmiş olamaz. Yukarıda sunulan tartışmadan görüldüğü üzere ne radyojenik ne de trityujenik He, Batı Türkiye örneklerindeki He için yeterli kaynak teşkil edebilecek durumdadır; örneklerdeki He esas olarak mantodan gelmektedir. Mantosal helyumun taşınma mekanizmaları Helyumun mantodan kabuğa taşınma mekanizması genelde iyi anlaşılamamakla birlikte, manto kökenli eriyikler veya akışkanlarla bir ilişkinin varlığı düşünülmektedir. Eğer Batı Türkiye'de mantosal helyum kabuğa manto magmatizması ile taşınıyorsa, volkanikler ile He dağılımı arasında bir ilişkinin gözlenememesi, bölgede yaygın bir plütonik aktivitenin var olabileceğini işaret etmektedir. Eğer helyum manto kökenli akışkanlar ile taşınıyorsa bu akışkanların geniş bir alan boyunca kabuğa enjekte edilmesi gerekmektedir. Sıcak kaynakların ana fay yapılarıyle olan ilişkisi, fay zonlarının akışkanların taşınmasında kanal görevi yaptığını imâ etmektedir. Mantosal helyumun kabuğa taşınma mekanizmasının saptanması ile ilgili problemlerden biri, helyumun kabuğa ne zaman girdiğinin bilinmemesidir. Miyosen (veya daha yaşh) volkanizmanın olasıl bir mekanizma teşkil etmesi, helyumun kabukta uzun süre (10 7 yıl gibi) muhafaza edilebilmesi şartını getirmektedir. Isı akımı ile He izotop bileşimleri arasındaki ilişki (Polyak ve Tolstikhin, 1985) ve kıta kabuğunun termal dengesine 10 8 yıl gibi bir süre içerisinde eriştiği gözlemi (Sclater ve diğerleri, 1981) helyumun kıta kabuğunda söz konusu süre kadar muhafazasının olasıl olduğunu göstermektedir. Ancak, helyumun kabuğa ne zaman yerleştiğine dair herhangi bir veri yoktur; bazı yörelerde bu yerleşim çok yakın zamanlarda olmuş olabilir. Daha önceki bölümde de belirtildiği gibi, yüksek R/Ra değerlerinin Pliyosen yaşh Denizli volkanikleri ci-

7 104 Nilgün GÜLEÇ varında gözlenmesi, ya Denizli'de mantodan yüksek ölçüde He sızıntısının olduğunu ve bu helyumun kabukta hâlâ muhafaza edildiğini, ya da He dağılımının volkanizma ile ilişkin olmadığını işaret etmektedir, tkinci durumda, mantodan He taşınması volkanizmadan çok daha genç olan plütonik aktiviteler veya manto-kökenli akışkanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bugün gerilme tektoniğinin etkisi altındaki bölgelerde kıta kabuğuna mantodan eriyik eklendiğine dair güçlü veriler elde edilmektedir. Gerilme basenlerinin bazılarında gerçekleştirilen jeofizik araştırmaları (örneğin; Ren grabeni, Baykal rifti, Rio Grande rifti), kıta kabuğu tabanlarında (ve/veya kabuk içi seviyelerde) magma birikim zonları olarak nitelendirilen son derece iletken, düşük-hız zonlan saptamıştır (Hermance, 1982 ve orada değinilen belgeler). Bu verilerden yola çıkarak, üst Miyosenden bu yana gerilme tektoniğinin etkisi altında bulunan Batı Türkiye'de helyumun kabuğa taşınmasında manto eriyiklerinin etkin bir rol oynadığına inanılmaktadır. Mantosal helyumun Batı Türkiye'de yaygın bir alanda izlenmesi, yöresel plütonik aktivitelerden ziyade, geniş ölçüde kabuk tabanına yerleşen eriyiklerin varlığını işaret etmektedir. Helyumun, kabuğun kırılgan kesimleri boyunca yüzeye kaçmasında, fay sistemlerinin yardımcı olduğu düşünülmektedir. SONUÇLAR Bu çalışmadan çıkarılan ana sonuçlar şöyle sıralanabilir : 1 Jeotermal akışkanların He-izotop bileşimleri mantosal helyum ve kabuksal helyum bileşenleri arasındaki bir karışımı ortaya koymaktadır. 2 Mantosal helyumun dağılımı yüzey volkaniklerinin dağılımına uygunluk göstermemekte, fakat daha çok ana fay yapılarının dağılımı ile kontrol ediliyor gibi gözükmektedir. Yüzey volkanikleri ile mantosal helyum arasında bir ilişkinin bulunmaması, helyumun kabuğun alt seviyelerine yerleşen eriyiklerden sızdığını işaret etmektedir. 4 Güncel gerilme rejimine ilişkin fay sistemlerinin, mantosal helyumun kabuktan yüzeye kaçmasında kanal görevi yaptıkları düşünülmektedir. KATKI BELİRTME Bu araştırma, İngiltere'de Cambridge Üniversitesi, Yerbilimleri Bölümünde yürütülen doktora çalışmalarının kapsamında gerçekleştirilmiştir. Sağlamış olduğu doktora bursu ve arazi çalışmalarına olan maddi desteğinden ötürü TÜBİTAK'a teşekkürü borç bilirim. Prof. R.K. O'Nions ve Prof. E.R. Oxburgh'ya bu çalışmalar sırasındaki danışmanlıklarından dolayı teşekkür ederim. Analizler sırasındaki yardımları için Dr. J. Stone'a ayrıca teşekkür ederim. Arazi çalışmaları sırasında gösterdikleri kolaylıklarından ötürü MTA Söke-Germencik kampı personeline en içten teşekkürlerimi sunarım. yayına verildiği tarih, 21 Ağustos, 1987 DEĞİNİLEN BELGELER Andrews, J.N., 1985, The isotopic composition of radiogenic He and its use to study groundvvater movement in confined aquifer: Chem.Geol., 49, Benson, B.B. ve Krause, DJ., 1976, Empirical lavvs for dilute aqueous solutions of non-polar gases:j. Chem.Phys.,64,, Condomines, M.; Gronvold, K.; Hooker, P.J.; Muehlenbachs., K.;O'Nions, R.K.;Oskarsson, N. ve Oxburgh, E.R.,198, Helium, oxygen, strontium, and neodymium isotopic relationships in Icelandic volcanis: Earth Planet. Sci. Lett., 66, Craig, H. ve Lupton.J.E., 1981, Helium and mantle volatiles in the ocean and oceanic crust; in: The Sea, vol.7: The oceanic Lithosphere : C. Emiliani ed., J.Wiley and Sons, ; Lupton, J.E. ve Horibe, Y., 1978, A mantle He component in circum Pacific Volcanic gases : Hakone, the Marianas, and Mt. Lassen; in: Advances in Earth and Planetary Sciences, Jr. E.C. Alexander and Ozima eds., Japan Sci.Soc.Press, 16, Tokyo. Hermance, J.F., 1982, Magnetotelluric and geomagnetic deepsounding studies in the crust and upper manüe, in : Continental and Oceanic Rifts, G.Palmason ed., Geodynamic Series, v.8, American Geophysical Union, Washington, D.C., Geol.Soc.Am.Boulder, Colorado,

8 HELYUM- DAĞILIMI 105 Hooker, PJ.;O'Nions, R.K. ve Oxburgh, E.R., 1985, Helium isotopes in North Sea gas fields and the Rhine Rift : Nature, 18, İÜTF (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi), 1971, Türkiye Maden Sulan 2, Marmara Bölgesi : İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hidroklimatoloji Kürsüsü, 5., 1975, Türkiye Maden Sulan, Ege Bölgesi : İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hidroklimatoloji Kürsüsü, 5. Kennedy.B.M.; Lync, M.A.; Reynolds, J.H. ve Smith, S.P.,1985 Intensive sampling of noble gasses in fluids at Yellowstone : I. Early overview of the data; regional pattems: Geochim.Cosmochim.Acta, 49, Kurz, M.D.; Jenkins, W.J., Hart, S.R. ve Clauge, D. 198, Helium isotopic variations in Volcanic rocks from Loihi Sea mount and the island of Hawaii : Earth and Planet. Sci.Lett., 66, Lupton, J.E., 198, Terrestrial inert gases : Isotope tracer studies and clues to primordial components in the mantle : Ann.Rev. Earth Planet.Sci.Lett., 11, Mamyrin, B.A. ve Tolstikhin, I.N., 1984, Helium isotopes in Nature : Elsevier, 27, Amsterdam. Oxburgh, E.R.; O'nions, R.K. ve Hill, R., 1986, Helium isotopes in Sedimentary basins : Nature, 24, Ozima, M. ve Podosek, F.A., 198, Noble Gas Geochemistry: Cambridge University Press, 67, Cambridge. Polyak, B.G. ve Tolstikhin, I.N., 1985, isotopic composition of the Earth's helium and the problem of the motive forces of tectogenesis:chem.geol., 52, 9. Sclater, J.G.; Parsons, B. ve Japuart, C., 1981, Oceans and continents : similarities and differences in the mechanisms of heat loss: J.Geophys.Res., 86, B12, Smith, S.P. ve Kennedy, B.M., 1985, Noble gas evidence for two fluids in the Baca (Valles Caldera) geothermal reservoir : Geochim.Cosmochim.Acta, 49, Weiss, R.F., 1969, Piggyback sampler for dissolved gas studies in sealed water samples : Deep Sea Res., 15,

ASAL GAZ İZOTOPLARI YENİ JEOTERMAL KAYNAKLARIN KEŞFİNDE ÖNCÜ OLABİLİR Mİ?

ASAL GAZ İZOTOPLARI YENİ JEOTERMAL KAYNAKLARIN KEŞFİNDE ÖNCÜ OLABİLİR Mİ? 37 ASAL GAZ İZOTOPLARI YENİ JEOTERMAL KAYNAKLARIN KEŞFİNDE ÖNCÜ OLABİLİR Mİ? Halim MUTLU Nilgün GÜLEÇ Duru ARAL ÖZET Jeotermal enerjinin büyük bir bölümü volkanizmanın aktif olduğu bölgelerde yoğunlaşmıştır.

Detaylı

YERBİLİMLERİNDE ISI TRANSFERİ MODELLEMESİ: KARARLI-HAL KONDÜKTİF ISI İLETİMİ

YERBİLİMLERİNDE ISI TRANSFERİ MODELLEMESİ: KARARLI-HAL KONDÜKTİF ISI İLETİMİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 67-80 Ekim 2002 YERBİLİMLERİNDE ISI TRANSFERİ MODELLEMESİ: KARARLI-HAL KONDÜKTİF ISI İLETİMİ (HEAT TRANSFER MODELING IN EARTH SCIENCES:

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ziya ÖNCÜ Danışman: Prof. Dr. Nevzat ÖZGÜR DOKTORA TEZİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

MANYETİK AYIRMA VE SÜREKLİ MIKNATISLAR

MANYETİK AYIRMA VE SÜREKLİ MIKNATISLAR MANYETİK AYIRMA VE SÜREKLİ MIKNATISLAR Saruhan SAKLAR* ve Dr. Eren Caner ORHAN* MANYETİK AYIRMA Elektrostatik ve manyetik kuvvet ile ilgili kayıtlı bilgiler M.Ö. 600 ler de Anadolu da bugün Aydın-Söke

Detaylı

AMİK HAVZASNDAKİ (HATAY) ÇÖZÜNMÜŞ VE SERBEST HALDEKİ GAZLARIN JEOKİMYASI VE TEKTONİK YAPI İLE İLİŞKİSİ

AMİK HAVZASNDAKİ (HATAY) ÇÖZÜNMÜŞ VE SERBEST HALDEKİ GAZLARIN JEOKİMYASI VE TEKTONİK YAPI İLE İLİŞKİSİ AMİK HAVZASNDAKİ (HATAY) ÇÖZÜNMÜŞ VE SERBEST HALDEKİ GAZLARIN JEOKİMYASI VE TEKTONİK YAPI İLE İLİŞKİSİ G.Yüce 1, F.Italiano 2, T.Yang 3, T.H. Yalçın 4, B.Rojay 5, V. Karabacak 6, A.H. Gülbay 7, D.U.Yasin

Detaylı

Sondan Bir Önceki Buzul Dönemi nde İklim Kontrolünde Meydana Gelen Bir Yüksek Deniz Seviyesinin Kanıtları

Sondan Bir Önceki Buzul Dönemi nde İklim Kontrolünde Meydana Gelen Bir Yüksek Deniz Seviyesinin Kanıtları Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 55, Sayı 3, Ağustos 2012 Volume 55, Number 3, Ağustos 2012 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Sondan Bir Önceki Buzul Dönemi

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYLERLİ JEOTERMAL SAHASININ (ÇARDAK-DENİZLİ) HİDROJEOKİMYASAL İNCELENMESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYLERLİ JEOTERMAL SAHASININ (ÇARDAK-DENİZLİ) HİDROJEOKİMYASAL İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYLERLİ JEOTERMAL SAHASININ (ÇARDAK-DENİZLİ) HİDROJEOKİMYASAL İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Taylan AKIN Anabilim Dalı : Jeoloji Mühendisliği Programı :

Detaylı

Hidrotermal Sistemler 1. Beslenme 2. Isı kaynağı 3. Rezervuar (hazne kaya) Kırıklı çatlaklı birimler 4. Örtü kaya Killi birimler, filiş.

Hidrotermal Sistemler 1. Beslenme 2. Isı kaynağı 3. Rezervuar (hazne kaya) Kırıklı çatlaklı birimler 4. Örtü kaya Killi birimler, filiş. JEOTERMAL ENERJİ Enerji Kaynakları Geri Dönüşü Olmayan Enerji Kaynakları Fosil enerji kaynakları (petrol, doğalgaz, kömür, bitümlü şist) Güncel organik İnorganik Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hidrolik

Detaylı

TMMOB Jeotermal Kongresi, 23-25 Aralık 2009, Ankara

TMMOB Jeotermal Kongresi, 23-25 Aralık 2009, Ankara Aslında gözden kaçırılan en büyük kirlilik jeotermal akışkanın neden olduğu kirlilik ile birlikte tuzlanma riskidir. Gediz Havzası ndaki kuyu sularının B içerikleri değerlendirildiğinde; kuzeybatıdan güneydoğuya

Detaylı

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI UYARI: Proje örnekleri; bütünlük arzeden ideal bir proje anlamına gelmemekle birlikte, araştırmacılara proje yazımında yardımcı olmak ve fikir vermek amacı ile daha önce TÜBİTAK a sunulan çeşitli projelerin

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA VE YAKIN ÇEVRESİ YERALTISULARININ HİDROJEOLOJİK, HİDROJEOKİMYASAL VE İZOTOP JEOKİMYASAL İNCELENMESİ VE İÇME SUYU KALİTESİNİN İZLENMESİ

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KİTRELİ (NİĞDE) JEOTERMAL ALANI VE ÇEVRESİNİN HİDROJEOKİMYASAL DEĞİŞİMİ VE ALTERASYON ÖZELLİKLERİ MEMDUH YILMAZ EMRE Temmuz

Detaylı

K-Ar ve 40 Ar- 39 Ar yaş tayini yöntemlerinin karşılaştırılması: Güney Türkiye ofiyolit tabanı metamorfiklerinden örnekler

K-Ar ve 40 Ar- 39 Ar yaş tayini yöntemlerinin karşılaştırılması: Güney Türkiye ofiyolit tabanı metamorfiklerinden örnekler Yerbilimleri, 29 (3), 101-110 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University K-Ar ve Ar-

Detaylı

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI D. Kalafat 1, M. Suvarıklı 1, Z. Öğütcü 1, K. Kekovalı 1 ve Y. Güneş 1 1 Doktor, Ulusal Deprem İzleme Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli

Detaylı

Yağışın Parmak İzi ve Paleoklimatoloji de Kullanımı

Yağışın Parmak İzi ve Paleoklimatoloji de Kullanımı Yağışın Parmak İzi ve Paleoklimatoloji de Kullanımı Precipitation's fingerprint and it's usage in paleoclimatology Mesut Demircan 1, Hakan Yiğitbaşioğlu 2 1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara. 2 A.Ü.

Detaylı

Önsöz... BÖLÜM I. Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli... 1

Önsöz... BÖLÜM I. Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli... 1 Sayfa İçindekiler... i Teşekkür.... iii Önsöz..... iv Giriş.... v BÖLÜM I Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli.... 1 Kuyu Hidroliği Değerlendirmeleri 18 Su Sondaj Kuyusu İnşası ve Pompalama

Detaylı

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 IKONAIR G2G09/TR/7/1 BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 TEMMUZ 2012 KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 DESTEKLEYEN: Hollanda Hükümeti

Detaylı

GAZİANTEP TE KUYU SULARI ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI RAMAZAN BALKANLIOĞLU

GAZİANTEP TE KUYU SULARI ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI RAMAZAN BALKANLIOĞLU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI GAZİANTEP TE KUYU SULARI KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ RAMAZAN BALKANLIOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE

Detaylı

Bildiri Özleri Kitabı

Bildiri Özleri Kitabı Bildiri Özleri Kitabı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİĞİ JEOLOJİ ÇOMÜ 2000 http://atag13.comu.edu.tr atag13@comu.edu.tr AKTİF

Detaylı

GENEL JEOLOJİ-I DERS NOTLARI*

GENEL JEOLOJİ-I DERS NOTLARI* 1 GENEL JEOLOJİ-I DERS NOTLARI* Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Şubat 2014, Eskişehir Bu notlar, The Earth ve Dynamic Earth adlarında iki İngilizce ders kitabının

Detaylı

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN Tezin Enstitüye

Detaylı

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Haziran,2012 1 ÇALIŞMA KOMİSYONU Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Jeoloji Mühendisleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ RAPOR. Proje No: 20030745013. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Recep KILIÇ. Araştırmacılar: Dr. Ayhan KOÇBAY

ANKARA ÜNİVERSİTESİ RAPOR. Proje No: 20030745013. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Recep KILIÇ. Araştırmacılar: Dr. Ayhan KOÇBAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR KUZEY ANADOLU FAY ZONUNDAKİ PLİYO-KUVATERNER BİRİERİNDE MEYDANA GELEN HEYELANLARIN İNCELENMESİ (TAŞOVA, AMASYA) Proje No: 20030745013 Proje

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ Hazırlayan: Emine BAYRAM Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Danışman: Yeraltı Kaynakları ve İş geliştirme Uzmanı; M. Erdem

Detaylı

DENiZLi TRAVERTENLERiNlN PETROGRAFİK ÖZELLİKLERi VE DEPOLANMA ORTAMLARI

DENiZLi TRAVERTENLERiNlN PETROGRAFİK ÖZELLİKLERi VE DEPOLANMA ORTAMLARI MTA Dergisi 125, 13-29, 2002 DENiZLi TRAVERTENLERiNlN PETROGRAFİK ÖZELLİKLERi VE DEPOLANMA ORTAMLARI Mehmet OZKUL*, Baki VAROL" ve M. Cihat ALÇİÇEK* ÖZ.- Denizli havzasındaki Kuvaterner-güncel traverten

Detaylı

Koçpınar (Aksaray) kaynaklarının su kimyası açısından değerlendirilmesi Hydrochemical evaluation of the Koçpınar springs (Aksaray)

Koçpınar (Aksaray) kaynaklarının su kimyası açısından değerlendirilmesi Hydrochemical evaluation of the Koçpınar springs (Aksaray) Türkiye Jeoloji Bülteni, Geological Bulletin of Turkey, C. 39, Sayı 1,75-86, Şubat 1996 V. 39, No.l, 75-86, February 1996 Koçpınar (Aksaray) kaynaklarının su kimyası açısından değerlendirilmesi Hydrochemical

Detaylı

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE 1 TMMOB İKLİM DEĞİŞİMİ SEMPOZYUMU İÇİNDEKİLER Jeolojik Geçmişten Günümüze Doğal İklim Değişimi 5 Günümüzden 2100 Yılına İklim Değişimi 25 İklim Değişikliğinin Halk Sağlığına

Detaylı

DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI

DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI i YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI Makina Mühendisi

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE SİSMİK AKTİVİTE GÖSTEREN ALANLARDAKİ YER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE SİSMİK AKTİVİTE GÖSTEREN ALANLARDAKİ YER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE SİSMİK AKTİVİTE GÖSTEREN ALANLARDAKİ YER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA ÖZET: M.K. Koçkar 1 ve H. Akgün 2 1 Doktor, Deprem Müh. Uygulama ve Araştırma

Detaylı