603_97_ CAPOTE TR 2ed :48 Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "603_97_493 500 CAPOTE TR 2ed 11.05.2010 15:48 Page 1"

Transkript

1 603_97_ CAPOTE TR 2ed :48 Page 1 F I A T C

2 603_97_ CAPOTE TR 2ed :01 Page 2 şekil 1 - Spoiler konumu F0S0306m şekil 2 - Tamamen aç k konum F0S0305m şekil 3 F0S0300m Otomobilde otomatik devreye giren elektrikli tavan bulunmaktad r. Otomobilin üst k sm tavan lambalar n n yan nda bulunan araç içindeki kumandalarla (şekil 3) veya uzaktan kumanda tuşlar ile aç l p/kapat labilir (sadece yatay kesitte açmak için). Tavsiyeler otomobil park edildiğinde üst k sm n n kapat lmas tavsiye edilir. Otomobilin üstünün kapat lmas yağmur ve h rs zl ğa karş güvenlik sağlar; otomobilin üst k sm kapat lm ş olsa bile değerleri eşyalar n bagaja konmas ve bagaj kapağ n n kilitlenmesi tavsiye edilir. Otomobilin üst k sm spoiler konumunda otomatik olarak (şekil 1) ve bu konumdan da tam aç k konuma iki ad mda aç labilir (şekil 2). OTOMOBİL İÇİNDEKİ TUŞLARI KULLANARAK İŞLETİM DİKKAT Otomobilin üst k sm k sa sürede sürekli olarak çal şt r lmas halinde motor aş r s nabilir. Bu durumda sistem aş r s nma korunmas yla bloke edilebilir. Bir dakika bekleyin ve açma/kapama işleminitekrarlay n z. Tamamen kapal pozisyonda otomobilin üstünün aç lmas Otomobilin üst k sm n yatay konumda otomatik olarak açmak için tuşa bir kez bas n z (A-şekil 3) (spoiler konumu). Durma konumuna gelmeden önce iki tuştan birisine bas lmas halinde, otomobilin üst k sm orta seviyede yatay aç lma konumunda durabilir. Otomobilin üst k sm n n orta konumdan aç lmas Otomobilin üst k sm n otomatik olan yatay tamamen aç k konuma getirmek için (spoiler konumu) yatay orta seviye konumdan tuşa (Aşekil 3) bas n z. Otomobilin üst k sm n n spoiler konumdan tamamen aç k konuma getirilmesi Bagaj otomatik olarak tamamen aç k konuma (dikey açma) getirmek için spoiler konumundan tuşa (A-şekil 3) bas n z. Son konuma gelmeden önce iki tuştan birine bas lmas halinde, arac n üst k sm durur ve hareketi başlang ç konumuna (spoiler konumu) doğru tersine çevrilir. DİKKAT Arka kapak aç kken dikey aç l ş engellenir. DİKKAT Arac n üst k sm hareketi s ras nda kilitlenirse, konumunu kaybedebilir; bu durumda, tam bir açma/kapama döngüsü gerçekleştirmeniz tavsiye edilir. 2

3 603_97_ CAPOTE TR 2ed :01 Page 3 Tamamen kapal konumda otomobilin üstünün kapat lmas Otomobilin üst k sm n spoiler konumunda (dikey kapatma) otomatik olarak kapatmak için tuşa (B-şekil 3) bir kez bas n z. Spoiler konumuna erişmeden önce iki tuştan birisine bas lmas halinde, otomobilin üst k sm durur ve hareket başlang ç konumuna (tamamen aç k konum) doğru tersine çevrilir. Başlama koşulu: spoiler konumdan tamamen kapal konuma Otomobilin üst k sm n otomatik olarak emniyetli konuma getirmek için spoiler konumunda tuşa (B-şekil 3) bir kez bas n z (tamamen kapal konumdan yaklaş k 25 cm mesafede). Durma konumuna gelmeden önce iki tuştan birisine bas lmas halinde, otomobilin üst k sm orta seviyede yatay aç lma konumunda durabilir. NOT Otomobilin üst k sm otomatik olarak tamamen kapat lmaz. Otomobilin üst k sm n tamamen kapatmak için B (şekil 3) tuşunu bas l tutunuz. Tuş tamamen kapal konuma gelme aras nda b rak lmas halinde arac n üst k sm hareketini durdurur. Başlama koşulu: orta konumdan tamamen kapal konuma Otomobilin üst k sm n otomatik olarak emniyetli konuma almak için yatay orta konumdan tuşa (Bşekil 3) bas n z (tamamen kapal konumdan yaklaş k olarak 25 cm mesafede). şekil 4 F0S0101m Otomobilin üst k sm n n tamamen kapatmak için tuşu (B-şekil 3) bas l tutunuz. Tuş tamamen kapal konuma gelme aras nda b rak lmas halinde otomobilin üst k sm hareketini durdurur. Otomobilin arka kaputunu açt ğ n zda üst k sm tamamen aç k kal r Otomobilin üst k sm n spoiler konumunda otomatik olarak kapatmak için arka kapak tuşa (B-şekil 4) bir kez bas n z. Arka kapak spoiler pozisyonda aç labilir. UZAKTAN KUMANDA ARACILIĞI İLE İŞLETİM Uzaktan kumanda sadece motor ve kap lar kapal konumda iken kullan labilir. NOT Uzaktan kumanda otomobilin üst k sm n n yatay aç k konumdan aç lmas (spoiler konumu) için kullan labilir. Tuş herhangi bir konumda b rak lana kadar otomobilin üst k sm n durdurmak için b rakma tuşunu (C-şekil 5) bas l tutunuz. şekil 5 F0S0301m UYARI Otomobilin üst k sm n aç p kapat rken veya arac n üst k sm döngüsünü tamamlamadan önce bir konumda durmas halinde hasar ve yaralanmalar önlemek için ellerinizi mekanizmadan uzak tutunuz. Hasar oluşumunu önlemek için arac n üst k sm nda kar veya buz birikimi varken asla açmay n z. UYARI Otomobilin üst k sm n aç p kapat rken çocuklar arac n üst k sm n n hareket alan ndan uzakta tutunuz. 3

4 603_97_ CAPOTE TR 2ed :48 Page 4 UYARI Otomobili terk ederken, otomobilin üst k sm n n kaza ile çal ş p yaralanmalara neden olma riskini ortadan kald rmak için kontak anahtar n daima ç kart n z: uygunsuz kullan m tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Çal şt rmadan önce, aç l r tavan n hareket etmesi ile veya hareket ederken nesneleri s k şt rmas yla veya sürüklemesiyle ilgili kimsenin risk taş y p taş mad ğ n kontrol ediniz. Otomobilin üst k sm kapat l rken hasar görmesini önlemek için arka pencere bölmesine hiçbir nesne koymay n z. Otomobilin üst k sm na yük koymay n z. Uyar lar Otomobilin üst k sm n n yatay ve dikey k s mlar 60 km/s'den yavaş olan her h zda çal şt r labilir. Otomobilin üst k sm -18 ila +80 C aras s cakl klarda çal şt r labilir. Otomobilin üst k sm n aç p kapat rken motoru durdurman z tavsiye edilmez. Gerekirse, otomobilin üst k sm aç k veya kapal konumda iken aküyü ç kart n, ama otomobilin üst k sm hareket halinde iken ASLA ç kartmay n z. Otomobilin üst k sm na port bagaj takmay n ve otomobilin üst k sm na dayal nesnelerle seyahat etmeyiniz. Kullan c talebi ile s tmal arka rüzgarl ğ n aktifleştirilmesi sadece otomobilin üst k sm tamamen kapal iken yap l r. Otomobilin üst k sm hatal kapat lm şsa, s tmal arka rüzgarl k çal şmaz ve ilgili uyar lambas da yanmaz. Otomobilin üst k sm ilgili kontrol kullan lmak sureti ile aç ld ğ nda, s tmal arka rüzgarl k devrede ise otomatik olarak b rak l r ve uyar lambas söner. Keskin nesneler kullanarak otomobilin üzerindeki buzlar kaz may n z. Is tmal arka pencerenin hasar görmesini önlemek için buzlar kaz rken mala veya sprey kullanmay n z. Otomobilin üst k sm üzerine nesne koymay n z: otomobilin üst k sm çal şt ğ nda nesneler üzerinden düşüp yaralanmaya sebep olabilir. Otomobil aç k ortamda uzun süreli park halinde bekletilmişse otomobilin üst k sm n n branda ile örtülmesi tavsiye edilir. Otomobilin üst k sm n uzun süre aç k tutmay n z: Bu, kumaş üzerinde katlanmalara ve k r ş kl klara neden olabilir. Otomobilin üst k sm n hareket ettirmeden önce, işlemi gerçekleştirmek için yeterli boşluk olup olmad ğ n ve hareketli parçalar n yak n nda engeller veya kişilerin olup olmad ğ n kontrol ediniz. Yolcu bölümüne gelen soğutmal hava ak m otomatik klima kontrol sistemi aç k ve otomobilin üst k sm tamamen kapal değilse azalabilir. Otomobilin üst k sm aç k ve otomobil seyir halinde iken arka plan gürültülerinden ötürü ses tan ma sistemi sesli komutlar tespit edebilir: o zaman otomobilin üst k sm n kapatan say alg lanmayabilir. 4

5 603_97_ CAPOTE TR 2ed :48 Page 5 ACİL DURUM MANEVRASI Anahtarlar n ar za yapmas halinde, aşağ daki şekilde hareket ederek arac n üst k sm manuel olarak hareket ettirilebilir: Tak m çantas veya Fix & Go kitinden temin edilen anahtar (A-şekil 6) al n z; Bagaj n kapağ n n akünün düz olmas ndan ötürü aç lmamas durumunda veya bagaj kapağ elektrikli kilitleme sisteminin ar za yapmas halinde şunlar yap n z: arka koltuk başl klar n sökünüz; koltuk s rtl ğ n indiriniz; bagaj kapağ n mekanik olarak ç kartmak için bagaj bölmesinin iç k sm ndan A (şekil 8) kolunu kullan n z. şekil 7'de gösterildiği şekilde arka pencerenin alt ndan bagaj içindeki bölmeye anahtar yerleştiriniz. şekil 6 F0S0307m otomobilin üst k sm n açmak için saat yönünde, kapatmak için saat yönünün aksine çeviriniz. Otomatik hareket koşullar n oluşturmak için, yetkili bir Fiat servisine başvurunuz. şekil 7 F0S0302m şekil 8 F0S0135m 5

6 603_97_ CAPOTE TR 2ed :06 Page 6 şekil 9 F0S0334m şekil 10 F0S0308m şekil 11 F0S0309m RÜZGARLIK Rüzgarl k (şekil 9) otomobilin üst k sm aç k konumda seyahat ederken yolcu bölümündeki hava ak m n azaltarak sürüş konforunu geliştirmek için tasarlanm şt r. Kullan m : Arka koltukta başl klar n ç kart n z (tekli veya ikili). Şekilde gösterildiği gibi orta bölümü arka rüzgarl k muhafazas na, içbükey bölümü yolcu taraf na bakacak şekilde rüzgarl ğ tak n z. Başl ğ doğru şekilde tekrar konumland r n z; rüzgarl k koltuk ve raf bölmesi aras nda kilitlenir. Rüzgarl k tak l konumda iken otomobilin elektrikli üst k sm çal şt r labilir. Kullan mda değilken, rüzgarl k üzerinde aş r bir yük konmadan bagaj bölümünde saklanmal d r; rüzgarl ğa zarar vermemek için hiçbir şekilde bükmeyiniz. ÖN SPOILER Araçta yolcu bölümündeki aerodinamik konforu geliştirmek için yükseltilebilen bir ön spoiler bulunmaktad r. Spoileri kald rmak için şekil 10' da gösterildiği gibi b konumuna getirerek sürgü A arac l ğ ile mandal b rak n z. Spoiler yukar konumda iken sürgü A'y b konumundan a konumuna getirmemeye dikkat ediniz. Spoiler konumundan alçaltmak için, spoilere bast r n ve sürgü bölmesine yerleştiğinde (şekil 11) sürgüyü kilitlemek için a konumuna (şekil 10) getiriniz. Otomobilin üst k sm n n yatay parças aç kken ve 50 km/s'ten yüksek h zlarda spoilerin kald r lmas tavsiye edilir. Tamamen aç k konumda, yolcu bölümü içinde rüzgar gürültüsünü kesmek için spoilerin aşağ konumda tutulmas tavsiye edilir. Spoilerin kald r lmas arka koltuklara gelen hava ak m n azalt r. OTOMOBİLİN ÜST KISMININ YIKANMASI/TEMİZLENMESİ Otomobilin üst k sm n n y kanmas için özel ürün kullan m tavsiye edilir. Otomobilin üst k sm ndaki kumaş n özel su itici, su geçirmez ürünle temizlenmesi gerekir. Hava koşullar na maruz kalmadan ötürü su-itici özellikler zamanla azalabilir. Y kama işlemi için aşağ dakilere dikkat ediniz: Kuþ pislikleri, derhal büyük bir dikkatle yýkanmalýdýr. Bunlarýn asidi zararlýdýr. Asla yüksek bas nçl y kama sistemi kullanmay n z. 6

7 603_97_ CAPOTE TR 2ed :06 Page 7 Buharl y kama veya yüksekbas nçl y kama sistemleri kullan rken, uygulamay belirli bir mesafeden yap n ve y kama işleminde maksimum 60 C'yi aşmay n z. Mesafenin çok yak n olmas halinde hasar, bozulma veya su s z nt s meydana gelebilir. Su jeti kullan lacaksa, suyu s z nt y engellemek için kumaş n uç k s mlar ndan ve arka pencere çerçevesinden uzak tutunuz. Asla alkol, petrol, kimyasal ürünler, deterjan, pas giderici, cila, solvent ve "y ka ve cilala" ürünleri kullanmay n z. Y kama işleminden önce yumuşak bir f rça veya elektrikli el süpürgesi kullanarak otomobilin üst k sm n n yüzeyinden mümkün olduğu kadar kiri temizleyiniz. Bu işlem nihai sonucu belirgin oranda etkileyecektir. Özel ürün olmamas halinde, tercihen bir süngerle y kama işlemi için su ve hafif sabun kullan n z. Otomobilin üst k sm n tüm kirleri temizledikten sonra temiz su ile durulay n z. Ellerinizi y kaman z tavsiye edilir; çağdaş otomatik y kama sistemlerinde aş r bas nç uygulamayan ve içeriğinde özel yumuşak araç üstü ürünleri ihtiva eden yumuşak f rçalar bulunmaktad r. Çizilmeleri önlemek için sabun art klar n temizleyecek şekilde hemen durulay n. Gerekirse işlemi tekrarlay n z. Direkt güneş ş ğ na maruz kalmas n engellemek için otomobilinizi gölgeye park ediniz. Otomobilin üst k sm ndaki su geçirmezlik Kumaş yüzeyler için özel su geçirmez ürünler kullan n z. Mükemmel sonuçlar elde etmek için su geçirmez ürünün üzerindeki talimatlar uygulay n z. Otomobilin üst k sm n n kauçuk contalar sadece su ile y kanmal d r. Contalar kuru veya k smi olarak s k şm ş ise talk pudras uygulay n veya özel kauçuk bak m ürünleri (silikon sprey) kullan n z. İç kumaş Yumuşak bir f rça ile tozlar temizleyiniz. Kumaş n tamir gerektirecek düzeyde hasar görmesini engellemek için sentetik malzemeden imal edilmiş sert f rça kullanmay n z. Yüzeyini mikro fiber bez veya su ve hafif sabunlu çözeltiye bat r lm ş yumuşak sünger ile temizleyiniz. Temizlik gerektirmeyen yerler de dahil olmak üzere lekelenmeyi önlemek için tüm yüzeyi temizleyiniz. Daha inatç lekeler için yayg n olarak kullan lan araç bak m için hafif leke ç kart c lar kullan n z. Leke alan na sürerek (asla ovalamay n) direkt olarak tatbik ediniz. PERİYODİK BAKIM Periyodik bak m işlemleri s ras nda (her 20,000 km'de) veya her 12 ayda bir otomobilin üst k sm n n çal şmas n kontrol edin (açma ve kapama), contalar kontrol edin ve üst k zaklar yağlay n z. 7

8 603_97_ CAPOTE TR 2ed :48 Page 8 MOTOR KODLARI - ŞASİ VERSİYONLARI Tipler Motor kodu Şasi versiyonlar 1.2 8V 69 HP 169A AA1A 00G 312AA1A 00H (*) 312AA1A 00L ( ) 312AA1A 00M ( ) (*) 312AA11 03L ( ) 312AA11 03E ( ) ( ) V 100 HP 169A AC1B 02H 312AC1B 02L ( ) 312AC11 04H ) 312AC11 04L ( ) ( ) V Multijet 75 HP 169A AB1A 01D 312AB1A 01E ( ) V Multijet 95 HP 199B AE1A 06B ( ) (*) Hidrolik destekli direksiyon bulunan tiplerde ( ) Dualogic vites kutusuna sahip tiplerde ( ) Start&Stop sistemine sahip tiplerde ( ) Euro 4 özel pazarlarda. 8

9 603_97_ CAPOTE TR 2ed :48 Page 9 YOLCU KOLTUÐUNUN ISOFI UNIVERSAL KULLANIMINA BAÐLI YASAL UYGUNLUÐU Aðýrlýk ölçüsü Çocuk koltuðu Isofix Isofix konumu yönü boy grubu yan arka Grup kg Arkaya bakan E Arkaya bakan E Grup kg Arkaya bakan D Arkaya bakan C Grup kg Arkaya bakan Arkaya bakan Öne bakan Öne bakan Öne bakan D C B B1 A IUF IUF IUF: öne bakan Isofix çocuk emniyet sistemlerine uygundur, üniversal s n f (üçüncü bir üst kemer ile donat lm şt r) ağ rl k grubu için uygundur. IL: özellikle bu tip otomobil için özel ve onaylanm ş olan Isofix Type çocuk emniyet sistemleri için uygundur. Çocuk koltuğu, ön koltuğu ileri doğru kayd rarak tak labilir. : Bu ağ rl k grubunda ve/veya bu büyüklük s n f nda, Isofix çocuk koltuğu sistemleri için uygun değildir. 9

10 603_97_ CAPOTE TR 2ed :48 Page 10 AÐIRLIKLAR Ağ rl klar (kg) 1.2 8V 69 HP 1.2 8V 69 HP Dualogic V 100 HP V 100 HP Dualogic V Multijet 75 HP / 95 HP Boş ağ rl k (yak t, küçük yedek lastik, tak mlar, depo %90 dolu ve aksesuarlar hariç): Sürücü dahil otomobilin taş yabileceği yük (*): İzin verilen azami yük (**) ön aks: arka aks: toplam: Römork çekme kapasitesi - frenli römork: - frensiz römork: Tavandaki maksimum yük: Bağlant daki maksimum yük (frenli römork): (*) Otomobil özel ekipmanlara (aç l r cam tavan, çeki kancas gibi) sahip ise, yüksüz ağ rl k artacağ için, izin verilen azami yük değeri de azal r. (**) Aş lmamas gereken yükler. Sürücü bagajdaki ve/veya otomobildeki diğer yükleri bu limitlere uyacak şekilde düzenlemelidir. 10

11 603_97_ CAPOTE TR 2ed :48 Page 11 YAKIT TÜKETİMİ Aþaðýdaki tabloda verilen yakýt tüketim deðerleri belli Avrupa Birliði Direktiflerince belirlenmiþ homologasyon testleri esas alýnarak belirlenmiþtir. Aþaðýdaki prosedürler tüketimi ölçmek için gerçekleþtirilmiþtir: þehir içi çevrim: motor soðuk iken yola çýkýlýr ve otomobil þehir içinde yerleþim bölgelerindekine benzer þartlarda kullanýlýr; þehir dýþý çevrim: otomobil, þehir dýþý trafiðindekine benzer þartlarda, bütün viteslerde sýk sýk hýzlanarak kullanýlýr: sürüþ hýzý 0 ve 120 km/s arasýnda deðiþiklik gösterir; ortalama yakýt tüketimi: otomobil yaklaþýk %37 normal þehir içi trafikte ve yaklaþýk %63 þehir dýþ trafikte kullanýlarak elde edilir. DÝKKAT Yol durumu, trafik, hava þartlarý, sürüþ þekli, donanýmlar, aksesuarlar, araçtaki yük, portbagaj, aracýn durumu ve aracýn aerodinamik özelliklerini etkileyen diðer faktörlere baðlý olarak; gerçek yakýt tüketimi, belirtilen deðerlere göre farklýlýk gösterir. Avrupa normlarýna göre yakýt tüketimleri (litre x 100 km) Avrupa normlarýna göre CO 2 emisyonlar (g/km) Tipler Þehir içi Þehir dýþý Ortalama CO 2 emisyonlar 1.2 8V 69 HP V 69 HP Start&Stop V 69 HP Dualogic V 69 HP Dualogic Start&Stop V 100 HP V 100 HP Start&Stop V 100 HP Dualogic V 100 HP Dualogic Start&Stop V Multijet 75 HP V Multijet 95 HP Start&Stop Tabloda belirtilen yak t tüketimi AUTO-ECO logic 1.2 8V Dualogic ve V Dualogic için AUTO ile ilgilidir. Aşağ daki tablolarda verilen CO 2 emisyon düzeyleri yayg n tüketim seviyelerine göre haz rlanm şt r. 11

12 603_97_ CAPOTE TR 2ed :48 Page 12 Fiat Group Automobiles S.p.A. Customer Services - Technical Services - Service Engineering - Largo Senatore G. Agnelli, Volvera - Torino (Italia) Print N / Edition

YAKIT TÜKETİMİ. Aşağıdaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri Avrupa Birliği Direktiflerince belirlenmiştir.

YAKIT TÜKETİMİ. Aşağıdaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri Avrupa Birliği Direktiflerince belirlenmiştir. 603.95.789 Doblo NO START&STOP ESA F I 2-09-2011 A S t a r t & S t o p T 9:24 Pagina 1 D s i s t e m i n e O s a h i p B o l m a y a n L t i p l e r Ó 603.95.789 Doblo NO START&STOP ESA 2-09-2011 9:24

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1

530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1 530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1 F I A 5 T T R E K K I 0 N G 0 L 530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 26 TR Bu ilave kılavuz beraberinde verildiği kullanım kılavuzuna

Detaylı

Bu kitab n kapsamad ğ diğer bilgiler için, kitap ile birlikte verilen Kullan c El Kitab na bak n z.

Bu kitab n kapsamad ğ diğer bilgiler için, kitap ile birlikte verilen Kullan c El Kitab na bak n z. 530.07.104 500L ING 1a Ed 23.01.2014 09:00 Sayfa 1 Bu ilave kitap, Dualogic elektronik kontrollü vites kutusunun kullan lmas ile ilgili talimatlar aç klamaktad r. Şanz man n doğru kullan m için bu kitab

Detaylı

603.95.598 Punto Dualogic My TR 09.01.2012 14:45 Sayfa 1

603.95.598 Punto Dualogic My TR 09.01.2012 14:45 Sayfa 1 603.95.598 Punto Dualogic My TR 09.01.2012 14:45 Sayfa 1 Bu ilave kitap, elektronik kontrollü Fiat Punto Dualogic mekanik vites kutusu kullan m işlemleri ile ilgili aç klamala r içermektedir. Vites kutusunun

Detaylı

Bu ilave kitap, elektronik kontrollü Dualogic TM mekanik vites kutusu kullan m işlemleri ile ilgili aç klamalar içermektedir. Vites kutusunun doğru

Bu ilave kitap, elektronik kontrollü Dualogic TM mekanik vites kutusu kullan m işlemleri ile ilgili aç klamalar içermektedir. Vites kutusunun doğru Bu ilave kitap, elektronik kontrollü Dualogic TM mekanik vites kutusu kullan m işlemleri ile ilgili aç klamalar içermektedir. Vites kutusunun doğru kullan m ve doğru ve izin verilen işlemlerin uygulanabilmesini

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed :28 Page 1

603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed :28 Page 1 603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed 02.02.2010 09:28 Page 1 Bu ilave kitap, elektronik kontrollü Fiat Punto Dualogic mekanik vites kutusu kullan m işlemleri ile ilgili aç klamalar içermektedir. Vites kutusunun

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN 2012 EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK ŞANZIMAN Sport Sport Plus Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ RENAULT FLUENCE NEDEN RENAULT? 2 2 FLUENCE AYRINTILAR RENAULT FLUENCE KUSURSUZ AYRINTILAR KONFORLU KONFORU ARTTIRAN DONANIMLAR FAYDALI Renault eco 2 2 2 ALANI 18 > 19 Önde oturan her yolcunun kendisine

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON 2012 DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK 134 g/km Benzin 140PS/103kW@6000rpm 200Nm@1850rpm DONANIM Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus

Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus İlan no: 222069 Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus Sahibinden SONAX, 501 NOKTA EKSPERTİZ, FIAT SERVİS BAKIMLI,SIFIR LASTİK 27.500 TL İlan tarihi: 23 Ocak 2015 İlan detayları İlan detayları İl Zonguldak

Detaylı

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1560 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 185 / 1500 Maksimum hız (km/s) 162 0-100 km/s hızlanma

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

Fiat Bravo 1.6 Mjet Emotion

Fiat Bravo 1.6 Mjet Emotion Fiat Bravo 1.6 Mjet Emotion Sahibinden Bravo 120 Bg 6 İleri 2010 Model 128000km İlan no: 386185 40.000 TL İlan tarihi: 20 Ocak 2017 İlan detayları İlan detayları İl Denizli Model yılı Ocak 2010 Km Kasa

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

DS3 1.6 e-hdi 92 HP DStyle M/T STT

DS3 1.6 e-hdi 92 HP DStyle M/T STT S3 1.6 e-hi 92 HP Style M/T STT TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1560 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 92 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 230 / 1750 Uzunluk - Genişlik (mm) 3948-1715 Yükseklik -

Detaylı

Toyota Yaris HP Terra Sporty M/M

Toyota Yaris HP Terra Sporty M/M İlan no: 185582 Toyota Yaris 1.33 99 HP Terra Sporty M/M Sahibinden 33.000 km'de 2010 model toyota yaris 31.000 TL İlan tarihi: 29 Ocak 2014 İlan detayları İlan detayları İl Hatay Model yılı Ocak 2010

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

937 Motorlu Testere. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler.

937 Motorlu Testere. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler Güç, Performans ve Konforun E şsiz Birlikteliği ÜST DÜZEY PERFORMANS Kendi s n f ürünler aras nda yüksek verimi ve sanat niteli ğindeki e şsiz tasar m

Detaylı

Fiat Bravo 1.6 Multijet Dynamic Plus Dualogic

Fiat Bravo 1.6 Multijet Dynamic Plus Dualogic İlan no: 234366 Fiat Bravo 1.6 Multijet Dynamic Plus Dualogic Sahibinden SAHİBİNDEN 2011 BRAVO 1.6 MJET DYNAMIC PLUS DİZEL OTOMATİK 42.500 TL İlan tarihi: 10 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl

Detaylı

Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic

Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic Sahibinden Konfor Paketli 90 Beygir Grande Punto İlan no: 302430 27.500 TL İlan tarihi: 10 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Çorum Model yılı Ocak 2006

Detaylı

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium İlan no: 216074 Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium Sahibinden BUZ BEYAZ 2011 Mondeo 1.6 EcoBoost Titanium 50.000 KM 52.500 TL İlan tarihi: 3 Aralık 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi 115 İlan no: 186963 İlan detayları 72.000 TL 17 Şub 2014 72.000 TL 15 Şub 2014 75.000 TL HP Titanium 4 Kapı (2013) İlan tarihi:

Detaylı

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 Approved 500;501;499 1,5 500 epoksi ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, solvent içermeyen, amin kürlenmeli epoksi esaslı bir kaplamadır. Şeffaftır. Atmosferik koşullara açık beton yüzeylerde,

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1398 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 70 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160 / 2000 Uzunluk - Genişlik (mm) 3941-1728 Yükseklik

Detaylı

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Sahibinden Öğretmenden 1.6 toyota elegant lpg li ve otomatik İlan no: 249819 40.500 TL İlan tarihi: 7 Kasım 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Polatlı, Çarşı,

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

İlan detayları. İlan sahibi yorumları. Kocaeli, Darıca, Darıca, Osmangazi Mah. Model yılı Ocak 2010 66.500 km. Kapı sayısı 5 Koltuk sayısı 5 Sınıf

İlan detayları. İlan sahibi yorumları. Kocaeli, Darıca, Darıca, Osmangazi Mah. Model yılı Ocak 2010 66.500 km. Kapı sayısı 5 Koltuk sayısı 5 Sınıf İlan no: 246525 Hyundai i20 1.2 Team Sahibinden ÖĞRETMEN SAHİBİNDEN LPG li HYUNDAI i20 KM'si DÜŞÜK KAZASIZ 30.500 TL İlan tarihi: 29 Eylül 2015 İlan detayları İlan detayları İl Kocaeli, Darıca, Darıca,

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

Honda Civic 1.6 Elegance

Honda Civic 1.6 Elegance İlan no: 321447 Honda Civic 1.6 Elegance Sahibinden Sahibinden 2012 Civic Elegance Füme Servis Bakımlı Garantil 57.750 TL İlan tarihi: 6 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Ataşehir,

Detaylı

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive İlan no: 322902 Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive Sahibinden 2015 Model 1,6 JTD Distincsive, HASARSIZ Servis Bakımlı 66.000 TL İlan tarihi: 23 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı

Detaylı

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1248 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 190 / 1750 Vites kutusu 5 ileri düz vites Uzunluk - Genişlik (mm)

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde İlan no: 234461 Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde Sahibinden COMMAND - NAVİGASYON - GERİ GÖRÜŞ - 56.000 Km 207.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Çankaya, Balgat,

Detaylı

Renault Megane 1.6 16V Expression

Renault Megane 1.6 16V Expression Renault Megane 1.6 16V Expression İlan no: 269102 İlan detayları Sahibinden 35.250 TL 17 Şub 2016 35.250 TL 10 Şub 2016 35.500 TL 05 Şub 2016 35.750 TL 05 Şub 2016 36.500 TL sahibinden FULL Renault Megane

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

BMW 3 Serisi 3.16i TL. İlan detayları BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90. Sahibinden. İlan tarihi: 29 Ağustos 2016.

BMW 3 Serisi 3.16i TL. İlan detayları BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90. Sahibinden. İlan tarihi: 29 Ağustos 2016. İlan no: 320596 BMW 3 Serisi 3.16i Sahibinden BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90 61.000 TL İlan tarihi: 29 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2007 Km Kasa tipi Vites

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance

Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance Sahibinden 35.000 km'de 2011 İlan no: 242285 İlan detayları 53.500 TL 28 Ağu 2015 53.500 TL 03 Ağu 2015 56.000 TL model Insignia 1.6T Edition Elegance İlan

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

Honda Civic 1.6 Premium

Honda Civic 1.6 Premium İlan no: 244217 Honda Civic 1.6 Premium Sahibinden Direkt Sahibinden, Honda Civic Premium 1.6 i-vtec, Manuel 42.900 TL İlan tarihi: 26 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl Tekirdağ, Çerkezköy,

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri:

BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri: BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri: Yeni motor nesli, ihtiyaca göre ayarlanan, elektrik destekli hidrolik direksiyon ve vites değiştirme göstergesi, ekonomik sürüşün temelleridir. BlueEFFICIENCY

Detaylı

HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı

HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı Kağıt ve Baskı Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL 1.Kesinlikle alkollü olarak araç kullanmayınız ve kullandırmamaya çalışınız. 2. Eskimiş lastiklerle yola çıkmayınız. Kışın en az diş kalınlığı 3 mm yazın 2 mm olmalı

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

panda_brs_mart_2015_2.indd 1 06.04.2015 14:54

panda_brs_mart_2015_2.indd 1 06.04.2015 14:54 panda_brs_mart_2015_2.indd 1 06.04.2015 14:54 panda_brs_mart_2015_2.indd 2 06.04.2015 14:54 daha fazlası 3 panda_brs_mart_2015_2.indd 3 06.04.2015 14:54 Kendi kişiliğini mi yaratmalı, taklit mi etmeli

Detaylı

Ürün Hattı. Vibrasyonlu Silindirler ARX 1.5-4.5 t. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Vibrasyonlu Silindirler ARX 1.5-4.5 t. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Vibrasyonlu Silindirler ARX 1.5-4.5 t www.tsmglobal.com.tr 2 Tek Konsept 13 Model 3 Platform - 8 Farklı Model 13 Versiyon ARX serisi vibrasyonlu silindirler 8 modele ait 13 farklı versiyonda

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium İlan no: 185832 İlan detayları Sahibinden 69.000 TL 15 Şub 2014 69.000 TL 01 Şub 2014 70.000 TL 31 Oca 2014 71.000 TL MEMURDAN TERTEMİZ MERAKLISINA CMAX İlan tarihi:

Detaylı

Ticari Fiyat Listesi Ocak 17

Ticari Fiyat Listesi Ocak 17 Ticari Fiyat Listesi Ocak 17 Yüksek Donanım Özellikleri ile Gelen Eşsiz Konfor Tourneo Courier Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü

Detaylı

Volvo V40 V40 T-4 Aut.

Volvo V40 V40 T-4 Aut. Volvo V40 V40 T-4 Aut. İlan no: 407956 İlan detayları Sahibinden 110.000 TL 18 Haz 2017 110.000 TL 18 Haz 2017 11.000 TL SAHİBİNDEN SIFIR AYARINDA VOLVO V40 CC T3 İlan tarihi: 18 Haziran 2017 İlan detayları

Detaylı

Honda Civic 1.6 Elegance Otomatik

Honda Civic 1.6 Elegance Otomatik İlan no: 236318 Honda Civic 1.6 Elegance Otomatik Sahibinden 2008 MODEL HONDA CiViC ELEGANCE F1 ŞANZUMAN HATASIZ 47.999 TL İlan tarihi: 30 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Ataşehir,

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP Sahibinden SAHİBİNDEN HATASIZ KAZASIZ F1 SANZIMAN İlan no: 236189 57.000 TL İlan tarihi: 28 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Antalya, Konyaaltı Model yılı Ocak 2008

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Kasım 2016 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S BVM5 Manuel BVM5 Manuel BVM5 Manuel

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Vito Tourer Donanım Özellikleri

Vito Tourer Donanım Özellikleri Pro 114 / 116 114 ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) ASR (Antipatinaj Sistemi) BAS (Frenleme Kuvveti Yardım Sistemi) 9. Nesil adaptive ESP (Yüke Duyarlı Elektronik Dengeleme Programı) EBD (Elektronik

Detaylı

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 İlan no: 132217 Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL - ESEN TUR - 'DAN 17 KİŞİYİ VE BAGAJINI ALABİLİCEK SPRİNTER İlan tarihi: 17

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

YENİ CITROËN C4 PICASSO INTENSIVE 1.6 e-hdi 115 HP ETG6 (5 KİŞİLİK)

YENİ CITROËN C4 PICASSO INTENSIVE 1.6 e-hdi 115 HP ETG6 (5 KİŞİLİK) YENİ CITROËN C4 PICASSO INTENSIVE 1.6 e-hdi 115 HP ETG6 (5 KİŞİLİK) TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.560 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 115 / 3.600 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 270 / 1.750 Uzunluk

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik İlan no: 258060 Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik Sahibinden ACİL KISA BİR SÜRELİĞİNE 2014 OPEL INSİGNİA TAMAMINA KREDİ 89.900 TL İlan tarihi: 21 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-043884 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-RZ6828 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-043884 Sayfa: 2 / 9 NM432300006E61522 Araç Bilgileri

Detaylı

BMW 3 Serisi 3.16i 35.490 TL. İlan detayları. Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket. Sahibinden. İlan tarihi: 11 Ekim 2015.

BMW 3 Serisi 3.16i 35.490 TL. İlan detayları. Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket. Sahibinden. İlan tarihi: 11 Ekim 2015. BMW 3 Serisi 3.16i Sahibinden Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket İlan no: 247469 35.490 TL İlan tarihi: 11 Ekim 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Bahçelievler, Hürriyet, Hürriyet Mah.

Detaylı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı Polyester Esaslı, Ankraj Harcı Tanımı MasterFlow 916 AN, polyester esaslı, iki bileșenli, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. Test & Standartlar n

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

Chevrolet Lacetti V CDX

Chevrolet Lacetti V CDX Chevrolet Lacetti 1.6 16V CDX İlan no: 226364 İlan detayları Sahibinden 23.500 TL 07 Mar 2015 23.500 TL 01 Mar 2015 24.250 TL Chevrolet Lacetti (LPG, Özel Plaka, Döşeme, 4 lastik) İlan tarihi: 1 Mart 2015

Detaylı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-11086 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4281-5274 mm 432F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Sahip Olduðunuzla Gurur Duyacaks n z... Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Farmall U ve Farmall U Pro Güç ve Konfor Bir Arada 2 ayrı beygir seçeneði bulunan Farmall U ve Farmall U Pro serisi gücün,

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 1.6 VTi 115 HP EAT6 Tam Otomatik LIVE, FEEL LIVE,

Detaylı

Fiat Bravo 1.6 Mjet Emotion Dualogic

Fiat Bravo 1.6 Mjet Emotion Dualogic Fiat Bravo 1.6 Mjet Emotion Dualogic Sahibinden Memurdan, temiz, serisinin en dolusu, dizel&otomatik İlan no: 384672 38.250 TL İlan tarihi: 3 Ocak 2017 İlan detayları İlan detayları İl İzmir Model yılı

Detaylı

Makina endüstriyel kullanım amacıyla üretilmitir ve kullanım eitimini almı personel tarafından kullanılabilir.

Makina endüstriyel kullanım amacıyla üretilmitir ve kullanım eitimini almı personel tarafından kullanılabilir. FG250D FG250S KONVEYÖRLÜ FRTÖZ 4. MAKNANIN KULLANIMI Makina endüstriyel kullanım amacıyla üretilmitir ve kullanım eitimini almı personel tarafından kullanılabilir. 4.0 FRTÖZ KONVEYÖRÜNÜN ÇALIMASI Fritözün

Detaylı

Onaylanmış. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (60 ) ISO 2813

Onaylanmış. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (60 ) ISO 2813 Onaylanmış 3081;3082;3080 1 3081 epoksi VValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli poliamin kürlenmeli epoksi esaslı bir boyadır. Yüksek katı maddeli, yüksek yapılı ve cam pulcuk ile güçlendirilmiş

Detaylı

Toyota Auris 1.4 D-4D 90 HP Comfort Plus M/M Otomatik

Toyota Auris 1.4 D-4D 90 HP Comfort Plus M/M Otomatik İlan no: 236037 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 HP Comfort Plus M/M Otomatik Sahibinden Öğretmenden Temiz, Boyasız, Değişensiz F1 Direksiyonlu Auris 53.250 TL İlan tarihi: 27 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ ASANSÖRLER MADDE 8.08 Bina giris katından itibaren kat adedi,, bu kat ile birlikte 4 den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil

Detaylı

FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı

FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı Bu yayında bulunan bilgiler, yayının baskıya hazırlandığı tarih itibariyle doğrudur. Sürekli geliştirmeler yapılabilmesi bakımından, özellikleri, tasarımı ya da

Detaylı

Toyota Corolla Sedan HP Elegant Otomatik

Toyota Corolla Sedan HP Elegant Otomatik İlan no: 332800 Toyota Corolla Sedan 1.6 124 HP Elegant Otomatik Sahibinden YETKİLİ SERVİS BAKIMLI, BOYASIZ, DEĞİŞENSİZ VE HASARSIZ 57.500 TL İlan tarihi: 13 Aralık 2016 İlan detayları İlan detayları İl

Detaylı

Fiat Bravo 1.6 16V SX

Fiat Bravo 1.6 16V SX Fiat Bravo 1.6 16V SX İlan no: 226405 İlan detayları Sahibinden 13.500 TL 09 Nis 2015 13.500 TL 02 Mar 2015 12.000 TL Hastasına temiz kullanım İlan tarihi: 2 Mart 2015 İlan detayları İl Muğla, Bodrum,

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-035344 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT7896 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-035344 Sayfa: 2 / 9 VF7DD9HP0FJ743433 Araç Bilgileri

Detaylı