603_97_ CAPOTE TR 2ed :48 Page 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "603_97_493 500 CAPOTE TR 2ed 11.05.2010 15:48 Page 1"

Transkript

1 603_97_ CAPOTE TR 2ed :48 Page 1 F I A T C

2 603_97_ CAPOTE TR 2ed :01 Page 2 şekil 1 - Spoiler konumu F0S0306m şekil 2 - Tamamen aç k konum F0S0305m şekil 3 F0S0300m Otomobilde otomatik devreye giren elektrikli tavan bulunmaktad r. Otomobilin üst k sm tavan lambalar n n yan nda bulunan araç içindeki kumandalarla (şekil 3) veya uzaktan kumanda tuşlar ile aç l p/kapat labilir (sadece yatay kesitte açmak için). Tavsiyeler otomobil park edildiğinde üst k sm n n kapat lmas tavsiye edilir. Otomobilin üstünün kapat lmas yağmur ve h rs zl ğa karş güvenlik sağlar; otomobilin üst k sm kapat lm ş olsa bile değerleri eşyalar n bagaja konmas ve bagaj kapağ n n kilitlenmesi tavsiye edilir. Otomobilin üst k sm spoiler konumunda otomatik olarak (şekil 1) ve bu konumdan da tam aç k konuma iki ad mda aç labilir (şekil 2). OTOMOBİL İÇİNDEKİ TUŞLARI KULLANARAK İŞLETİM DİKKAT Otomobilin üst k sm k sa sürede sürekli olarak çal şt r lmas halinde motor aş r s nabilir. Bu durumda sistem aş r s nma korunmas yla bloke edilebilir. Bir dakika bekleyin ve açma/kapama işleminitekrarlay n z. Tamamen kapal pozisyonda otomobilin üstünün aç lmas Otomobilin üst k sm n yatay konumda otomatik olarak açmak için tuşa bir kez bas n z (A-şekil 3) (spoiler konumu). Durma konumuna gelmeden önce iki tuştan birisine bas lmas halinde, otomobilin üst k sm orta seviyede yatay aç lma konumunda durabilir. Otomobilin üst k sm n n orta konumdan aç lmas Otomobilin üst k sm n otomatik olan yatay tamamen aç k konuma getirmek için (spoiler konumu) yatay orta seviye konumdan tuşa (Aşekil 3) bas n z. Otomobilin üst k sm n n spoiler konumdan tamamen aç k konuma getirilmesi Bagaj otomatik olarak tamamen aç k konuma (dikey açma) getirmek için spoiler konumundan tuşa (A-şekil 3) bas n z. Son konuma gelmeden önce iki tuştan birine bas lmas halinde, arac n üst k sm durur ve hareketi başlang ç konumuna (spoiler konumu) doğru tersine çevrilir. DİKKAT Arka kapak aç kken dikey aç l ş engellenir. DİKKAT Arac n üst k sm hareketi s ras nda kilitlenirse, konumunu kaybedebilir; bu durumda, tam bir açma/kapama döngüsü gerçekleştirmeniz tavsiye edilir. 2

3 603_97_ CAPOTE TR 2ed :01 Page 3 Tamamen kapal konumda otomobilin üstünün kapat lmas Otomobilin üst k sm n spoiler konumunda (dikey kapatma) otomatik olarak kapatmak için tuşa (B-şekil 3) bir kez bas n z. Spoiler konumuna erişmeden önce iki tuştan birisine bas lmas halinde, otomobilin üst k sm durur ve hareket başlang ç konumuna (tamamen aç k konum) doğru tersine çevrilir. Başlama koşulu: spoiler konumdan tamamen kapal konuma Otomobilin üst k sm n otomatik olarak emniyetli konuma getirmek için spoiler konumunda tuşa (B-şekil 3) bir kez bas n z (tamamen kapal konumdan yaklaş k 25 cm mesafede). Durma konumuna gelmeden önce iki tuştan birisine bas lmas halinde, otomobilin üst k sm orta seviyede yatay aç lma konumunda durabilir. NOT Otomobilin üst k sm otomatik olarak tamamen kapat lmaz. Otomobilin üst k sm n tamamen kapatmak için B (şekil 3) tuşunu bas l tutunuz. Tuş tamamen kapal konuma gelme aras nda b rak lmas halinde arac n üst k sm hareketini durdurur. Başlama koşulu: orta konumdan tamamen kapal konuma Otomobilin üst k sm n otomatik olarak emniyetli konuma almak için yatay orta konumdan tuşa (Bşekil 3) bas n z (tamamen kapal konumdan yaklaş k olarak 25 cm mesafede). şekil 4 F0S0101m Otomobilin üst k sm n n tamamen kapatmak için tuşu (B-şekil 3) bas l tutunuz. Tuş tamamen kapal konuma gelme aras nda b rak lmas halinde otomobilin üst k sm hareketini durdurur. Otomobilin arka kaputunu açt ğ n zda üst k sm tamamen aç k kal r Otomobilin üst k sm n spoiler konumunda otomatik olarak kapatmak için arka kapak tuşa (B-şekil 4) bir kez bas n z. Arka kapak spoiler pozisyonda aç labilir. UZAKTAN KUMANDA ARACILIĞI İLE İŞLETİM Uzaktan kumanda sadece motor ve kap lar kapal konumda iken kullan labilir. NOT Uzaktan kumanda otomobilin üst k sm n n yatay aç k konumdan aç lmas (spoiler konumu) için kullan labilir. Tuş herhangi bir konumda b rak lana kadar otomobilin üst k sm n durdurmak için b rakma tuşunu (C-şekil 5) bas l tutunuz. şekil 5 F0S0301m UYARI Otomobilin üst k sm n aç p kapat rken veya arac n üst k sm döngüsünü tamamlamadan önce bir konumda durmas halinde hasar ve yaralanmalar önlemek için ellerinizi mekanizmadan uzak tutunuz. Hasar oluşumunu önlemek için arac n üst k sm nda kar veya buz birikimi varken asla açmay n z. UYARI Otomobilin üst k sm n aç p kapat rken çocuklar arac n üst k sm n n hareket alan ndan uzakta tutunuz. 3

4 603_97_ CAPOTE TR 2ed :48 Page 4 UYARI Otomobili terk ederken, otomobilin üst k sm n n kaza ile çal ş p yaralanmalara neden olma riskini ortadan kald rmak için kontak anahtar n daima ç kart n z: uygunsuz kullan m tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Çal şt rmadan önce, aç l r tavan n hareket etmesi ile veya hareket ederken nesneleri s k şt rmas yla veya sürüklemesiyle ilgili kimsenin risk taş y p taş mad ğ n kontrol ediniz. Otomobilin üst k sm kapat l rken hasar görmesini önlemek için arka pencere bölmesine hiçbir nesne koymay n z. Otomobilin üst k sm na yük koymay n z. Uyar lar Otomobilin üst k sm n n yatay ve dikey k s mlar 60 km/s'den yavaş olan her h zda çal şt r labilir. Otomobilin üst k sm -18 ila +80 C aras s cakl klarda çal şt r labilir. Otomobilin üst k sm n aç p kapat rken motoru durdurman z tavsiye edilmez. Gerekirse, otomobilin üst k sm aç k veya kapal konumda iken aküyü ç kart n, ama otomobilin üst k sm hareket halinde iken ASLA ç kartmay n z. Otomobilin üst k sm na port bagaj takmay n ve otomobilin üst k sm na dayal nesnelerle seyahat etmeyiniz. Kullan c talebi ile s tmal arka rüzgarl ğ n aktifleştirilmesi sadece otomobilin üst k sm tamamen kapal iken yap l r. Otomobilin üst k sm hatal kapat lm şsa, s tmal arka rüzgarl k çal şmaz ve ilgili uyar lambas da yanmaz. Otomobilin üst k sm ilgili kontrol kullan lmak sureti ile aç ld ğ nda, s tmal arka rüzgarl k devrede ise otomatik olarak b rak l r ve uyar lambas söner. Keskin nesneler kullanarak otomobilin üzerindeki buzlar kaz may n z. Is tmal arka pencerenin hasar görmesini önlemek için buzlar kaz rken mala veya sprey kullanmay n z. Otomobilin üst k sm üzerine nesne koymay n z: otomobilin üst k sm çal şt ğ nda nesneler üzerinden düşüp yaralanmaya sebep olabilir. Otomobil aç k ortamda uzun süreli park halinde bekletilmişse otomobilin üst k sm n n branda ile örtülmesi tavsiye edilir. Otomobilin üst k sm n uzun süre aç k tutmay n z: Bu, kumaş üzerinde katlanmalara ve k r ş kl klara neden olabilir. Otomobilin üst k sm n hareket ettirmeden önce, işlemi gerçekleştirmek için yeterli boşluk olup olmad ğ n ve hareketli parçalar n yak n nda engeller veya kişilerin olup olmad ğ n kontrol ediniz. Yolcu bölümüne gelen soğutmal hava ak m otomatik klima kontrol sistemi aç k ve otomobilin üst k sm tamamen kapal değilse azalabilir. Otomobilin üst k sm aç k ve otomobil seyir halinde iken arka plan gürültülerinden ötürü ses tan ma sistemi sesli komutlar tespit edebilir: o zaman otomobilin üst k sm n kapatan say alg lanmayabilir. 4

5 603_97_ CAPOTE TR 2ed :48 Page 5 ACİL DURUM MANEVRASI Anahtarlar n ar za yapmas halinde, aşağ daki şekilde hareket ederek arac n üst k sm manuel olarak hareket ettirilebilir: Tak m çantas veya Fix & Go kitinden temin edilen anahtar (A-şekil 6) al n z; Bagaj n kapağ n n akünün düz olmas ndan ötürü aç lmamas durumunda veya bagaj kapağ elektrikli kilitleme sisteminin ar za yapmas halinde şunlar yap n z: arka koltuk başl klar n sökünüz; koltuk s rtl ğ n indiriniz; bagaj kapağ n mekanik olarak ç kartmak için bagaj bölmesinin iç k sm ndan A (şekil 8) kolunu kullan n z. şekil 7'de gösterildiği şekilde arka pencerenin alt ndan bagaj içindeki bölmeye anahtar yerleştiriniz. şekil 6 F0S0307m otomobilin üst k sm n açmak için saat yönünde, kapatmak için saat yönünün aksine çeviriniz. Otomatik hareket koşullar n oluşturmak için, yetkili bir Fiat servisine başvurunuz. şekil 7 F0S0302m şekil 8 F0S0135m 5

6 603_97_ CAPOTE TR 2ed :06 Page 6 şekil 9 F0S0334m şekil 10 F0S0308m şekil 11 F0S0309m RÜZGARLIK Rüzgarl k (şekil 9) otomobilin üst k sm aç k konumda seyahat ederken yolcu bölümündeki hava ak m n azaltarak sürüş konforunu geliştirmek için tasarlanm şt r. Kullan m : Arka koltukta başl klar n ç kart n z (tekli veya ikili). Şekilde gösterildiği gibi orta bölümü arka rüzgarl k muhafazas na, içbükey bölümü yolcu taraf na bakacak şekilde rüzgarl ğ tak n z. Başl ğ doğru şekilde tekrar konumland r n z; rüzgarl k koltuk ve raf bölmesi aras nda kilitlenir. Rüzgarl k tak l konumda iken otomobilin elektrikli üst k sm çal şt r labilir. Kullan mda değilken, rüzgarl k üzerinde aş r bir yük konmadan bagaj bölümünde saklanmal d r; rüzgarl ğa zarar vermemek için hiçbir şekilde bükmeyiniz. ÖN SPOILER Araçta yolcu bölümündeki aerodinamik konforu geliştirmek için yükseltilebilen bir ön spoiler bulunmaktad r. Spoileri kald rmak için şekil 10' da gösterildiği gibi b konumuna getirerek sürgü A arac l ğ ile mandal b rak n z. Spoiler yukar konumda iken sürgü A'y b konumundan a konumuna getirmemeye dikkat ediniz. Spoiler konumundan alçaltmak için, spoilere bast r n ve sürgü bölmesine yerleştiğinde (şekil 11) sürgüyü kilitlemek için a konumuna (şekil 10) getiriniz. Otomobilin üst k sm n n yatay parças aç kken ve 50 km/s'ten yüksek h zlarda spoilerin kald r lmas tavsiye edilir. Tamamen aç k konumda, yolcu bölümü içinde rüzgar gürültüsünü kesmek için spoilerin aşağ konumda tutulmas tavsiye edilir. Spoilerin kald r lmas arka koltuklara gelen hava ak m n azalt r. OTOMOBİLİN ÜST KISMININ YIKANMASI/TEMİZLENMESİ Otomobilin üst k sm n n y kanmas için özel ürün kullan m tavsiye edilir. Otomobilin üst k sm ndaki kumaş n özel su itici, su geçirmez ürünle temizlenmesi gerekir. Hava koşullar na maruz kalmadan ötürü su-itici özellikler zamanla azalabilir. Y kama işlemi için aşağ dakilere dikkat ediniz: Kuþ pislikleri, derhal büyük bir dikkatle yýkanmalýdýr. Bunlarýn asidi zararlýdýr. Asla yüksek bas nçl y kama sistemi kullanmay n z. 6

7 603_97_ CAPOTE TR 2ed :06 Page 7 Buharl y kama veya yüksekbas nçl y kama sistemleri kullan rken, uygulamay belirli bir mesafeden yap n ve y kama işleminde maksimum 60 C'yi aşmay n z. Mesafenin çok yak n olmas halinde hasar, bozulma veya su s z nt s meydana gelebilir. Su jeti kullan lacaksa, suyu s z nt y engellemek için kumaş n uç k s mlar ndan ve arka pencere çerçevesinden uzak tutunuz. Asla alkol, petrol, kimyasal ürünler, deterjan, pas giderici, cila, solvent ve "y ka ve cilala" ürünleri kullanmay n z. Y kama işleminden önce yumuşak bir f rça veya elektrikli el süpürgesi kullanarak otomobilin üst k sm n n yüzeyinden mümkün olduğu kadar kiri temizleyiniz. Bu işlem nihai sonucu belirgin oranda etkileyecektir. Özel ürün olmamas halinde, tercihen bir süngerle y kama işlemi için su ve hafif sabun kullan n z. Otomobilin üst k sm n tüm kirleri temizledikten sonra temiz su ile durulay n z. Ellerinizi y kaman z tavsiye edilir; çağdaş otomatik y kama sistemlerinde aş r bas nç uygulamayan ve içeriğinde özel yumuşak araç üstü ürünleri ihtiva eden yumuşak f rçalar bulunmaktad r. Çizilmeleri önlemek için sabun art klar n temizleyecek şekilde hemen durulay n. Gerekirse işlemi tekrarlay n z. Direkt güneş ş ğ na maruz kalmas n engellemek için otomobilinizi gölgeye park ediniz. Otomobilin üst k sm ndaki su geçirmezlik Kumaş yüzeyler için özel su geçirmez ürünler kullan n z. Mükemmel sonuçlar elde etmek için su geçirmez ürünün üzerindeki talimatlar uygulay n z. Otomobilin üst k sm n n kauçuk contalar sadece su ile y kanmal d r. Contalar kuru veya k smi olarak s k şm ş ise talk pudras uygulay n veya özel kauçuk bak m ürünleri (silikon sprey) kullan n z. İç kumaş Yumuşak bir f rça ile tozlar temizleyiniz. Kumaş n tamir gerektirecek düzeyde hasar görmesini engellemek için sentetik malzemeden imal edilmiş sert f rça kullanmay n z. Yüzeyini mikro fiber bez veya su ve hafif sabunlu çözeltiye bat r lm ş yumuşak sünger ile temizleyiniz. Temizlik gerektirmeyen yerler de dahil olmak üzere lekelenmeyi önlemek için tüm yüzeyi temizleyiniz. Daha inatç lekeler için yayg n olarak kullan lan araç bak m için hafif leke ç kart c lar kullan n z. Leke alan na sürerek (asla ovalamay n) direkt olarak tatbik ediniz. PERİYODİK BAKIM Periyodik bak m işlemleri s ras nda (her 20,000 km'de) veya her 12 ayda bir otomobilin üst k sm n n çal şmas n kontrol edin (açma ve kapama), contalar kontrol edin ve üst k zaklar yağlay n z. 7

8 603_97_ CAPOTE TR 2ed :48 Page 8 MOTOR KODLARI - ŞASİ VERSİYONLARI Tipler Motor kodu Şasi versiyonlar 1.2 8V 69 HP 169A AA1A 00G 312AA1A 00H (*) 312AA1A 00L ( ) 312AA1A 00M ( ) (*) 312AA11 03L ( ) 312AA11 03E ( ) ( ) V 100 HP 169A AC1B 02H 312AC1B 02L ( ) 312AC11 04H ) 312AC11 04L ( ) ( ) V Multijet 75 HP 169A AB1A 01D 312AB1A 01E ( ) V Multijet 95 HP 199B AE1A 06B ( ) (*) Hidrolik destekli direksiyon bulunan tiplerde ( ) Dualogic vites kutusuna sahip tiplerde ( ) Start&Stop sistemine sahip tiplerde ( ) Euro 4 özel pazarlarda. 8

9 603_97_ CAPOTE TR 2ed :48 Page 9 YOLCU KOLTUÐUNUN ISOFI UNIVERSAL KULLANIMINA BAÐLI YASAL UYGUNLUÐU Aðýrlýk ölçüsü Çocuk koltuðu Isofix Isofix konumu yönü boy grubu yan arka Grup kg Arkaya bakan E Arkaya bakan E Grup kg Arkaya bakan D Arkaya bakan C Grup kg Arkaya bakan Arkaya bakan Öne bakan Öne bakan Öne bakan D C B B1 A IUF IUF IUF: öne bakan Isofix çocuk emniyet sistemlerine uygundur, üniversal s n f (üçüncü bir üst kemer ile donat lm şt r) ağ rl k grubu için uygundur. IL: özellikle bu tip otomobil için özel ve onaylanm ş olan Isofix Type çocuk emniyet sistemleri için uygundur. Çocuk koltuğu, ön koltuğu ileri doğru kayd rarak tak labilir. : Bu ağ rl k grubunda ve/veya bu büyüklük s n f nda, Isofix çocuk koltuğu sistemleri için uygun değildir. 9

10 603_97_ CAPOTE TR 2ed :48 Page 10 AÐIRLIKLAR Ağ rl klar (kg) 1.2 8V 69 HP 1.2 8V 69 HP Dualogic V 100 HP V 100 HP Dualogic V Multijet 75 HP / 95 HP Boş ağ rl k (yak t, küçük yedek lastik, tak mlar, depo %90 dolu ve aksesuarlar hariç): Sürücü dahil otomobilin taş yabileceği yük (*): İzin verilen azami yük (**) ön aks: arka aks: toplam: Römork çekme kapasitesi - frenli römork: - frensiz römork: Tavandaki maksimum yük: Bağlant daki maksimum yük (frenli römork): (*) Otomobil özel ekipmanlara (aç l r cam tavan, çeki kancas gibi) sahip ise, yüksüz ağ rl k artacağ için, izin verilen azami yük değeri de azal r. (**) Aş lmamas gereken yükler. Sürücü bagajdaki ve/veya otomobildeki diğer yükleri bu limitlere uyacak şekilde düzenlemelidir. 10

11 603_97_ CAPOTE TR 2ed :48 Page 11 YAKIT TÜKETİMİ Aþaðýdaki tabloda verilen yakýt tüketim deðerleri belli Avrupa Birliði Direktiflerince belirlenmiþ homologasyon testleri esas alýnarak belirlenmiþtir. Aþaðýdaki prosedürler tüketimi ölçmek için gerçekleþtirilmiþtir: þehir içi çevrim: motor soðuk iken yola çýkýlýr ve otomobil þehir içinde yerleþim bölgelerindekine benzer þartlarda kullanýlýr; þehir dýþý çevrim: otomobil, þehir dýþý trafiðindekine benzer þartlarda, bütün viteslerde sýk sýk hýzlanarak kullanýlýr: sürüþ hýzý 0 ve 120 km/s arasýnda deðiþiklik gösterir; ortalama yakýt tüketimi: otomobil yaklaþýk %37 normal þehir içi trafikte ve yaklaþýk %63 þehir dýþ trafikte kullanýlarak elde edilir. DÝKKAT Yol durumu, trafik, hava þartlarý, sürüþ þekli, donanýmlar, aksesuarlar, araçtaki yük, portbagaj, aracýn durumu ve aracýn aerodinamik özelliklerini etkileyen diðer faktörlere baðlý olarak; gerçek yakýt tüketimi, belirtilen deðerlere göre farklýlýk gösterir. Avrupa normlarýna göre yakýt tüketimleri (litre x 100 km) Avrupa normlarýna göre CO 2 emisyonlar (g/km) Tipler Þehir içi Þehir dýþý Ortalama CO 2 emisyonlar 1.2 8V 69 HP V 69 HP Start&Stop V 69 HP Dualogic V 69 HP Dualogic Start&Stop V 100 HP V 100 HP Start&Stop V 100 HP Dualogic V 100 HP Dualogic Start&Stop V Multijet 75 HP V Multijet 95 HP Start&Stop Tabloda belirtilen yak t tüketimi AUTO-ECO logic 1.2 8V Dualogic ve V Dualogic için AUTO ile ilgilidir. Aşağ daki tablolarda verilen CO 2 emisyon düzeyleri yayg n tüketim seviyelerine göre haz rlanm şt r. 11

12 603_97_ CAPOTE TR 2ed :48 Page 12 Fiat Group Automobiles S.p.A. Customer Services - Technical Services - Service Engineering - Largo Senatore G. Agnelli, Volvera - Torino (Italia) Print N / Edition

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz 00 5/14/09 5:41 PM Page a Önsöz Dünya çap ndaki Daihatsu kullan c lar ailesine kat ld n z için sizi tebrik ediyoruz. Bilindi i üzere, bir arac n performans ve dayan kl l büyük ölçüde arac n bak m n n nas

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

Bu kitapta bütün Fiat Dobló tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz sat n ald n z araca ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z.

Bu kitapta bütün Fiat Dobló tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz sat n ald n z araca ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z. Sayın müşterimiz, FIAT ı tercih edip, Fiat Dobló yu seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabı, yeni aracınızın tüm özelliklerini tanımanıza ve onu mümkün olan en iyi şekilde kullanabilmenize yardımcı

Detaylı

İnternetteki kullanım kılavuzu

İnternetteki kullanım kılavuzu Kullanım kılavuzu İnternetteki kullanım kılavuzu İnternet ağı üzerindeki kullanım kılavuzu ile ayrıca aşağıdaki ayraç şekilciği ile simgelenen ve böylece kolayca tanımlanabilen en yeni bilgilere ulaşabilirsiniz

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

PCM 10. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen. www.bosch-pt.com 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229

PCM 10. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen. www.bosch-pt.com 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229 OBJ_DOKU-9733-001.fm Page 1 Thursday, November 29, 2007 9:33 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen www.bosch-pt.com PCM 10 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229 de Originalbetriebsanleitung

Detaylı

OPEL MOKKA. Sürücü El Kitabı

OPEL MOKKA. Sürücü El Kitabı OPEL MOKKA Sürücü El Kitabı İçindekiler Giriş... 2 Özet bilgiler... 6 Anahtar, Kapılar ve Camlar... 20 Koltuklar, Güvenlik Sistemleri... 35 Eşya saklama ve bagaj bölümleri... 52 Göstergeler ve kumanda

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Giriş. Kullanım Kılavuzundan Yararlanın. Giriş

Giriş. Kullanım Kılavuzundan Yararlanın. Giriş İçindekiler Giriş...1 Özet bilgiler...3 Anahtar, Kapılar ve Camlar...17 Koltuklar, Güvenlik Sistemleri...35 Eşya saklama ve bagaj bölümleri...61 Göstergeler ve kumanda birimleri...73 Aydınlatma...109 Bilgi

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Honda Civic-0 23/9/04 9:37 Page 2 (1,1) Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan c el kitab

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn.

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn. ALBEA_001-021_TR: ALBEA_001-021_TR 08.08.2008 16:05 Sayfa 1 Sayýn müþterimiz, Bir Fiat Albea otomobili seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZU ÇAMAfiIR MAK NES Lütfen çamafl r makinenizi çal flt rmadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir baflvuru kayna olarak muhafaza ediniz. F1479FDS(1~9) P/No.: MFL67085053

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı