Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU

2 ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ ÖN PANEL ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI ACÝL DURUMLAR ARACINIZIN BAKIMI BAKIM PROGRAMLARI DÝZÝN

3 2

4 GÝRÝÞ 1 l GÝRÝÞ... 4 l Devrilme Uyarýsý... 4 l ÖNEMLÝ NOT... 5 l KILAVUZUN KULLANIMI... 6 l UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ... 6 l ARAÇ ÞASÝ NUMARASI... 6 l ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK MODÝFÝKASYONLAR

5 SAYIN MÜÞTERÝMÝZ, Popüler Jeep modellerimizden birini tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Tüm Jeep araçlardaki geleneksel itinalý iþçiliði, farklý tasarýmý ve yüksek kaliteyi bu araçta da bulacaðýnýzdan emin olabilirsiniz. Bu araç hem yolda hem de arazide kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. 2 tekerlekten çekiþli klasik araçlarýn gidemediði yerlere gidebilir ve yapamadýðý iþleri yapabilir. Hem yolda hem de arazide kullanýlmasý ve manevra yaptýrýlmasý birçok binek araçtan farklý olduðu için, aracýnýza alýþmanýz biraz zaman alabilir. Bu aracý kullanmaya baþlamadan önce Kullaným Kýlavuzunu ve tüm Eklerini okumanýzý öneririz. Aracýn tüm kumanda birimleri, özellikle fren, direksiyon, þanzýman ve arazi þanzýmaný hakkýnda bilgi edininiz. Aracýnýzýn farklý yol koþullarýnda ne þekilde tepki verdiðini öðreniniz. Sürüþ becerileriniz tecrübe ile geliþecektir. Ancak diðer araçlarda olduðu gibi, aracýnýza alýþmak için kendinize süre tanýyýnýz. Aracýnýzý arazide kullanýrken aþýrý yüklemeyiniz veya aracýnýzýn doðanýn kuvvetini yenmesini beklemeyiniz. Daima aracý kullandýðýnýz bölgede yürürlükteki trafik kurallarýna uyunuz. Bu tip diðer araçlarda olduðu gibi, bu aracýn da doðru olarak kullanýlmamasý, aracýn kontrolünü kaybederek kaza yapmanýza neden olabilir. Bu Kýlavuzun 5. Bölümündeki Yolda ve Arazide Sürüþ Teknikleri bölümünü mutlaka okuyunuz. 4 Devrilme Uyarýsý Arazi amaçlý araçlarýn devrilme riski diðer araçlardan oldukça yüksektir. Bu araçlar, binek araçlarýna göre yerden daha yüksektir, aðýrlýk merkezleri daha yüksektedir ve tekerlekler arasýndaki mesafe daha dardýr. Bu sayede farklý arazi koþullarýnda daha yükek performans sunabilmektedirler. Emniyetsiz bir þekilde kullanýlan tüm araçlar kontrolden çýkabilir. Ancak, aðýrlýk merkezinin daha yüksekte olmasý ve tekerlekler arasýndaki mesafenin daha dar olmasý nedeniyle, bu tür araçlarýn kontrolden çýktýklarýnda karþýlaþtýklarý devrilme riski diðer araçlardan daha fazladýr. Yüksek hýzlarda keskin dönüþler veya ani manevralar ya da diðer tehlikeli hareketler gibi aracýn kontrolünü kaybetmenize neden olacak davranýþlardan kaçýnýnýz. Bu aracýn güvenli bir þekilde kullanýlmamasý kazaya, aracýn devrilmesine ve ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Aracýnýzý dikkatli bir þekilde kullanýnýz. UYARI: YÜKSEK DEVRÝLME RÝSKÝ Ani Manevralardan ve Aþýrý Hýzdan Kaçýnýnýz. Emniyet Kemerinizi Her Zaman Takýnýz. Daha Fazla Bilgi için Kullanma Kýlavuzuna Baþvurunuz. Tüm araçlarda standart donaným olarak bulunan sürücü ve yolcu emniyet kemerlerinin kullanýlmamasý aðýr yaralanmalarýn veya ölümlerin ana nedenidir. Devrilmeyle sonuçlanan bir kazada emniyet kemeri takmamýþ bir kiþinin hayatýný kaybetmesi olasýlýðý emniyet kemeri takmýþ bir kiþiden çok daha yüksektir. Emniyet kemerinizi her zaman takýnýz. Aracýnýzýn aþýrý hýzlarda ya da alkollü olarak kullanýlmasý aracýn kontrolünü kaybetmenize, diðer araçlarla ya da cisimlerle çarpýþmanýza, yoldan çýkmanýza ya da devrilmenize neden olabilir. Tüm bu durumlar ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilmektedir. Sürücü ile yolcularýn emniyet kemerlerini kullanmamalarý da kaza anýnda yaralanma ya da ölüm riskinin artmasýna neden olmaktadýr. Aracýnýzdan en iyi verimi alabilmek için aracýnýzýn bakýmlarýný uygun aralýklarla ve önerilen zamanlarda, kalifiye elemanlara ve gerekli özel takýmlara ve donanýma sahip olan Yetkili Jeep Servislerinde yaptýrýnýz. Üretici ve distribütörleri aracýnýzdan memnun kalmanýz için ellerinden geleni yapacaklardýr. Eðer memnun kalmadýðýnýz bir servis ya da garanti iþlemi ile karþýlaþýrsanýz yetkili Jeep bayii veya servis müdürlüðü ile temasa geçebilirsiniz. Yetkili Jeep bayii veya distribütörü aracýnýzla ilgili her konuda size yardýmcý olmaktan memnuniyet duyacaktýr.

6 ÖNEMLÝ NOT BU KÝTAPÇIK BASKIYA GÝRDÝÐÝ TARÝH ÝTÝBARÝYLE MEVCUT EN SON BÝLGÝLERÝ ÝÇERMEKTEDÝR. CHRYSLER BU BÝLGÝLERÝ GÜNCELLEME HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR. Bu kullaným kýlavuzu yeni aracýnýzýn bakýmý ve kullanýmý konusunda her türlü bilgiye sahip olmanýzý saðlamak amacý ile uzman mühendisler ve servis teknisyenleri tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Bu kýlavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi aracýnýz hakkýnda bilgilendirmeyi amaçlayan çeþitli belgeler sunulmaktadýr. Bu kitapçýklarý dikkatle okuyunuz. Bu kýlavuzda bulunan bilgi ve öneriler aracýnýzý emniyetli ve keyifli bir þekilde kullanmanýza yardýmcý olacaktýr. Kullaným kýlavuzunu okuduktan sonra aracýnýzýn torpido gözünde saklayýnýz ve araç satýldýðý takdirde lütfen yeni sahibine veriniz. Ýmalatçý aracýn tasarýmýnda ve teknik özelliklerinde, daha önce üretilmiþ araçlara uygulama yükümlülüðü bulunmadan, her türlü deðiþiklik, ekleme ve iyileþtirme yapma hakkýný saklý tutar. Kullaným kýlavuzunda aracýn standart ve ekstra bedel karþýlýðý sunulan isteðe baðlý donanýmýna ait resimler ve açýklamalar yer almaktadýr. Bu nedenle kýlavuzda yer alan bazý donaným ve aksesuarlarýn aracýnýzda bulunmamasý mümkündür. Kullaným Kýlavuzunu okumadan aracýnýzý kullanmayýnýz, yeni parça/aksesuar takmayýnýz ve hiçbir modifikasyon iþlemi yapmayýnýz. Piyasada çeþitli üreticiler tarafýndan sunulan birçok yedek parça bulunmaktadýr. Ýmalatçý doðal olarak bu parçalarýn emniyetiniz açýsýndan aracýnýza uygun olup olmadýðýný bilememektedir. Resmi olarak onaylanmýþ (genel kullaným iznine ya da resmi tasarým onayýna sahip parçalar) olsalar ya da bu tür parçalar takýldýktan sonra araca trafiðe çýkma izni verilmiþ olsa dahi bu durum aracýnýzýn sürüþ güvenliðinin etkilenmediði anlamýna gelmemektedir. Bu durumda ne uzmanlarýn ne de resmi dairelerin sorumlu tutulmasý mümkün deðildir. Dolayýsýyla imalatçý sadece onay verdiði veya önerdiði ve yetkili servislerinde veya bayilerde takýlan yedek parçalarýn sorumluluðunu üstlenmektedir. Ayný durum aracýnýzýn orijinal haline yapýlan modifikasyonlar için de geçerlidir. Orijinal parçalar dýþýndaki parçalar garanti kapsamýnda deðildir. Orijinal yedek parçalar dýþýndaki parçalarýn, donanýmýn, malzemelerin ve katký maddelerinin kullanýlmasýndan kaynaklanan onarým ve ayar iþlemleri de garanti kapsamýnda iþlem görmeyecektir. Aracýnýzýn garantisi, aracýnýzda imalatçýnýn teknik verileri dýþýnda yapýlacak deðiþikliklerden kaynaklanan onarým iþlemlerini karþýlamayacaktýr. Orijinal Mopar yedek parçalarý ve aksesuarlarý ile imalatçý tarafýndan önerilen diðer ürünler, uzmanlarýn tavsiyeleriyle birlikte yetkili servislerde sunulmaktadýr. Servis konusunda aracýnýzý en iyi tanýyan, fabrika eðitimli teknisyenlere sahip olan, orijinal Mopar parçalarý sunan ve memnuniyetinizi isteyen tek kuruluþun Yetkili Servis olduðunu unutmayýnýz. Copyright Chrysler 5

7 KILAVUZUN KULLANIMI Ýhtiyaç duyduðunuz bilgileri içeren bölümü bulabilmek için içindekiler kýsmýna baþvurunuz. Kullaným kýlavuzunun sonunda yer alan ayrýntýlý dizinde kýlavuzda bulunan tüm konular sýralanmaktadýr. UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ Bu kýlavuzda yaralanmaya ya da kazaya neden olabilecek kullaným iþlemleri ile ilgili UYARI bölümleri bulunmaktadýr. Ayný zamanda aracýnýza zarar verebilecek kullaným iþlemleri ile ilgili DÝKKAT bölümleri bulunmaktadýr. Bu kýlavuzun tamamýný okumadýðýnýz takdirde önemli bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyarý ve Dikkat bölümlerindeki açýklamalara lütfen uyunuz. ARAÇ ÞASÝ NUMARASI Araç þasi numarasý (VIN) ön panelin sol üst köþesinde ön camdan görülebilecek þekilde bir plakaya basýlmýþtýr. Araç þasi numarasý ayrýca aracýnýzýn camýna yapýþtýrýlmýþ Otomobil Bilgileri Açýklama Etiketi üzerinde de mevcuttur. ARAÇ ÞASÝ NUMARASI Araç þasi numarasý (VIN) etiketinin sökülmesi kanuna aykýrýdýr. ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK MODÝFÝKASYONLAR UYARI! Bu araca yapýlacak her türlü modifikasyon sürüþ emniyetini ciddi bir þekilde etkileyebilir, yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalara neden olabilir. 6

8 2 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR l ANAHTARLARINIZ HAKKINDA... 9 l Kontak Anahtarý... 9 l Yuvada Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi.. 9 l SENTRY KEY IMMOBILIZER SÝSTEMÝ... 9 l Genel Bilgiler l GÝRÝÞ AYDINLATMA SÝSTEMÝ l KAPILAR VE KAPI KÝLÝTLERÝ l Manuel Kapý Kilitleri l Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri l UZAKTAN KUMANDA l Kapý Kilitlerinin Açýlmasý l Kapýlarýn Kilitlenmesi l Bagaj Kapaðý Camýnýn Açýlmasý l Genel Bilgiler l Uzaktan Kumanda Cihazýnýn Pillerinin Deðiþtirilmesi 12 l ARAÇ GÜVENLÝK ALARMI - VARSA l Alarmýn Kurulmasý l Sistemin Devreden Çýkartýlmasý

9 8 l BAGAJ KAPAÐI l Bagaj Kapaðý Camý l CAMLAR l Elektrik Kumandalý Camlar l Rüzgar Türbülansý l YOLCU KORUMA SÝSTEMLERÝ l Bel/Omuz Emniyet Kemerleri l Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma Talimatlarý l Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri Tespit Kancasý l Otomatik Kilitleme Modu - Varsa l Enerji Yönetimi Özelliði l Emniyet Kemeri Ön Gergileri l Emniyet Kemerleri ve Hamile Kadýnlar l Sürücü ve Ön Yolcu Ýlave Koruma Sistemleri (SRS) - Hava Yastýðý l Çocuk Koruma Sistemi l MOTOR ALIÞTIRMA (RODAJ) TAVSÝYELERÝ l GÜVENLÝK NOTLARI l Egzoz Gazý l Aracýn Ýçinde Yapmanýz Gereken Güvenlik Kontrolleri l Aracýn Dýþýnda Yapmanýz Gereken Düzenli Güvenlik Kontrolleri... 29

10 ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Yeni aracýnýzýn anahtarlarý üzerinde anahtar kod numarasý yazýlý plastik bir torbada verilir. Anahtarlarýnýzý torbasýz olarak alýrsanýz, yetkili bayiden kod numarasýný vermesini isteyiniz. Anahtar kodu yetkili bayi tarafýndan aracýnýzýn faturasýndan da öðrenilebilir. Kontak Anahtarý Kontak anahtarýný yuvasýna iyice yerleþtirip aþaðýda gösterilen dört konumdan birisine getiriniz. Anahtar sadece OFF (KAPALI) konumunda iken takýlýp çýkartýlabilir. Anahtarýn takýlýp çýkartýlabilmesi için vites kolu P (Park) konumunda olmalýdýr. OFF (Kapalý) ACC (Aksesuar) ON (Açýk) START (Çalýþtýrma) Otomatik þanzýman vites kolunu P (Park) konumuna getirdikten sonra kontak anahtarýný OFF (KAPALI) konumuna getirip çýkartýnýz. Kontak anahtarý ayný zamanda yakýt deposu kapaðýnýnýn kilidini açýp/kapatmak amacý ile de kullanýlmaktadýr. Yuvada Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi Kontak anahtarý yuvasýndaysa ancak ON (AÇIK) konumunda deðilse, sürücü kapýsýný açtýðýnýzda bir sinyal sesi ile size anahtarý çýkartmanýz gerektiði hatýrlatýlacaktýr. DÝKKAT! Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný her zaman yanýnýza alýnýz ve tüm kapýlarý kilitleyiniz. SENTRY KEY ÝMMOBÝLÝZER SÝSTEMÝ Sentry Key Immobilizer Sistemi (SKIS), motoru devre dýþý býrakarak aracýn yabancý kiþiler tarafýndan çalýþtýrýlmasýný önlemektedir. Aracý çalýþtýrmak için geçersiz bir anahtar kullanýlmasý durumunda sistem 2 saniye içinde motoru durdurmaktadýr. Bu sistemde elektronik çipli (elektronik verici) kontak anahtarlarý kullanýlmaktadýr. Sadece programlanmýþ anahtarlarla aracýn 2 saniyelik kontrol süresinden sonra çalýþmaya devam edebilmesi mümkündür. Sentry Key Immobilizer Sisteminin kurulmasýna veya etkinleþtirilmesine gerek yoktur. Sistem, aracýn kilitli olup olmamasýndan baðýmsýz olarak kendiliðinden devreye girmektedir. Normal çalýþma esnasýnda kontak anahtarý çevrildikten hemen sonra SKIS Uyarý lambasý ampul kontrolü amacý ile üç (3) saniye süreyle yanar. Uyarý lambasýnýn 3 saniyeden uzun bir süre yanýk kalmasý elektronik sistemi ile ilgili bir sorun olduðu anlamýna gelir. Uyarý lambasýnýn kontak açýldýktan hemen sonra yanýp sönmeye baþlamasý (flaþ yapmasý), aracý çalýþtýrmak için geçersiz bir anahtar kullanýldýðý anlamýna gelir. Her iki durumda da motor iki (2) saniye çalýþtýktan sonra durur. Anahtar aracýnýzýn kontak kilit silindirine uysa dahi aracýnýza programlanmamýþ olmasý halinde sistem tarafýndan geçersiz bir anahtar olarak kabul edilecektir. SKIS Uyarý Lambasýnýn aracýn normal çalýþmasý sýrasýnda (araç 10 saniyeden uzun bir süredir çalýþmakta iken) yanmasý durumunda elektronik sisteminde bir hata meydana gelmiþ demektir. Böyle bir durumla karþýlaþtýðýnýz taktirde, kontaðý her açýþýnýzda motor yeniden duracaðýndan KONTAÐI KAPATMAYINIZ. Aracý en kýsa zamanda servise götürünüz. Sentry Key Immobilizer Sisteminin serviste bakýmýnýn yapýlabilmesi için dört haneli bir PIN koduna gereksinim duyulmaktadýr. Bu numarayý yetkili satýcýnýzdan öðrenebilirsiniz. Aracýnýzý servise götürürken, aracýnýza göre programlanmýþ TÜM SENTRY ANAHTAR- LARINI DA GÖTÜRMENÝZ GEREKÝR. 9

11 Genel Bilgiler Siemens AG, Otomotiv Sistemleri Grubu, Giriþ Kontrol ve Güvenlik Sistemleri birimi, Sentry Key Immobilizer Sisteminin 1999/5/EC sayýlý Avrupa Komisyonu Yönergesinin temel koþullarýna ve ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Sentry Key Immobilizer Sistemi 134 khz taþýyýcý frekansýnda çalýþmaktadýr. Bu sistem 1999/5/EC sayýlý Yönergeyi uygulayan aþaðýdaki ülkelerde kullanýlacaktýr: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Ýrlanda, Ýtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ýspanya, Ýsveç, Ýsviçre, Yugoslavya ve Birleþik Krallýk. (Ýngiltere) Uygunluk Beyanýnýn aslýný internette skim_ec.html adresinde bulabilirsiniz. (Site Ýngilizcedir.) Bu sistemin çalýþmasý þu iki koþula baðlýdýr: 1. Bu cihaz zararlý parazitlere neden olmamalýdýr. 2. Bu cihaz istenmeden çalýþmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamalýdýr. GÝRÝÞ AYDINLATMA SÝSTEMÝ Herhangi bir kapýyý açtýðýnýzda araç içi aydýnlatma lambalarý yanacaktýr. Ýç aydýnlatma lambalarý tüm kapýlar kapandýktan sonra 30 saniye süreyle yanýk kalacak ve sonra zayýflayarak sönecektir. Tüm kapýlarý kapatýp kontaðý açtýðýnýzda da iç aydýnlatma lambalarý sönecektir. KAPILAR VE KAPI KÝLÝTLERÝ Manuel Kapý Kilitleri Kapýlarý içeriden kilitlemek için manuel kilit düðmesini kullanýnýz. Kapýyý kapattýðýnýzda kilit düðmesi basýlý durumda ise kapý kilitlenir. Bu nedenle kapýyý kapatmadan önce anahtarlarýn aracýn içinde olmamasýna dikkat ediniz. UYARI! Olasý bir kaza anýnda güvenliðinizi saðlamak amacý ile, seyir sýrasýnda, park esnasýnda ve araçtan ayrýlýrken aracýn tüm kapýlarýný kilitleyiniz. UYARI! Araçtan ayrýlýrken daima kontak anahtarýný çýkartýp aracý kilitleyiniz. Çocuklarý araç içinde yalnýz baþýna ya da kilitlenmemiþ bir aracýn yanýnda býrakmayýnýz. Araç donanýmýnýn gözetiminiz dýþýnda kullanýlmasý yaralanma ve ölüme neden olabilir. DÝKKAT! Kilitlenmemiþ bir araç hýrsýzlara çýkartýlmýþ bir davetiyedir. Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný her zaman yanýnýza alýnýz ve tüm kapýlarý kilitleyiniz. Çocuk Emniyet Kilitleri Aracýnýzýn arka kapýlarý çocuk emniyet kilitleri ile donatýlmýþtýr. Kapýnýn kenarýndaki kolu yukarýya kaldýrdýðýnýzda kapýnýn aracýn içinden açýlmasý mümkün olmayacaktýr. Çocuk emniyet kilidini devre dýþý býrakmak için kolu aþaðýya itiniz. 10

12 UYARI! Bir kaza sonrasýnda araçta insanlar mahsur kalmamalýdýr. Çocuk emniyet kilitleri etkinleþtirildiðinde arka kapýlarýn sadece dýþarýdan açýlabileceðini aklýnýzdan çýkarmayýnýz. Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri Ön kapý panellerinde elektrik kumandalý kapý kilidi düðmeleri bulunmaktadýr. Bu düðmeler ile kapýlarý kilitleyip açabilirsiniz. Kapýyý kapattýðýnýzda kilit düðmesi basýlý durumda ise kapý kilitlenir. Bu nedenle kapýyý kapatmadan önce anahtarlarýn aracýn içinde olmamasýna dikkat ediniz. Elektrikli kapý kilit düðmesine kontak anahtarý yuvasýnda ve sürücü kapýsý açýk iken bastýðýnýzda kapýlar kilitlenmeyecektir. Kilit düðmelerini yukarý kaldýrmadýðýnýz takdirde arka kapýlarýn aracýn içinden açýlmasý mümkün olmayacaktýr. Çýkýþta kapý kilitlerinin otomatik olarak açýlmasý (Otomatik kapý kilitleri etkinleþtirildiðinde) Bu özellik, araç hareketsiz durumda iken ve otomatik þanzýman p (Park) veya N ( Boþ) konumlarýndan birinde iken sürücü kapýsý açýldýðýnda, tüm kapý kilitlerinin otomatik olarak açýlmasýný saðlamaktadýr. Kullaným Kýlavuzunun 4. Bölümünde, Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) - Müþteri Tarafýndan Programlanabilen Özellikler kýsmýna ya da yetkili bayinize baþvurunuz. UZAKTAN KUMANDA Bu sistem, anahtarlýkta bulunan verici yardýmýyla, azami 7 metre mesafeden aracýnýzýn kapý ve bagaj kapaðý kilitlerini açýp kapatmanýzý ve panik alarmýný (varsa) etkinleþtirmenizi saðlar. Sistemi etkinleþtirmek için vericiyi araca doðrultmanýza gerek yoktur. Yuvasýna takýlý durumdaki kontak anahtarýnýn üzerindeki kumanda düðmeleri devre dýþý býrakýlacaktýr. Diðer kumandalarda bulunan düðmeler çalýþmaya devam edecektir. Þanzýman P (Park) konumundan çýkartýldýðýnda tüm anahtarlarýn kumanda düðmeleri devre dýþý býrakýlacaktýr. 11

13 Kapý Kilitlerinin Açýlmasý Sürücü kapýsýnýn kilitlerini açmak için anahtarlýðýn üzerinde bulunan UNLOCK (Kilit açma) düðmesine bir kez, tüm kapýlarýn kilitlerini açmak için de iki kez basýp býrakýnýz. Bu durumda dönüþ sinyali lambalarý, komut sinyalinin alýndýðýný bildirmek amacý ile iki kez yanýp sönecektir. Giriþ aydýnlatma sisteminin lambalarý da yanacaktýr. Arzu edildiði taktirde, sistem, UNLOCK (Kilit açma) düðmesine bir kez basýldýðýnda tüm kapý kilitlerini açacak þekilde programlanabilmektedir. Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) kýsmýnda Uzaktan Kumanda ile 1. basýþta Sürücü Kapýsýnýn Açýlmasý baþlýklý paragrafa baþvurunuz ya da aþaðýda açýklanan prosedürü uygulayýnýz: 1. Uzaktan kumanda cihazýnýn üzerindeki UNLOCK (kilit açma) düðmesine basýp dört (4) ila on (10) saniye süre ile basýlý tutunuz. 2. UNLOCK (kilit açma) düðmesine basmaya devam ederken ayný zamanda (4 saniye geçtikten sonra) LOCK (kilitleme) düðmesine de basýnýz. Her iki düðmeyi de býrakýnýz. Uzaktan Kumanda ile 1. basýþta Sürücü Kapýsýnýn Açýlmasý özelliði yukarýda açýklanan prosedür yardýmýyla tekrar etkinleþtirilebilmektedir. Kapýlarýn Kilitlenmesi Tüm kapýlarý kilitlemek için verici üzerindeki LOCK (Kilitleme) düðmesine basýp býrakýnýz. Bu 12 durumda dönüþ sinyali lambalarý, komut sinyalinin alýndýðýný bildirmek amacý ile bir kez yanýp sönecektir. Korna da, komut sinyalinin alýndýðýný bildirmek amacý ile bir kez çalacaktýr. Arzu edildiði taktirde, Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) - Müþteri Tarafýndan Programlanabilen Özellikler kýsmýnda belirtilen prosedürleri uygulayarak Kilitlerken Korna Çalma özelliðini (varsa) etkinleþtirip devreden çýkartabilirsiniz. Bagaj Kapaðý Camýnýn Açýlmasý Bagaj kapaðý camýný açmak için, uzaktan kumanda üzerinde bulunan Flipper Glass/Trunk Release (Bagaj Kapaðý Camýný/Bagaj Kapaðýný Açma) düðmesine iki kez basýnýz. Genel Bilgiler EEC yönetmelikleri uyarýnca verici ve alýcýlarýn MHz taþýyýcý frekansýnda çalýþmalarý gerekmektedir. Bu cihazlar kullanýldýklarý ülkelerde yürürlükteki yönetmeliklere uygun olduklarýný belgeleyen sertifikalara sahip olmalýdýr. Ýki farklý yönetmelik söz konusudur: Birçok ülke tarafýndan kullanýlan ETS (Avrupa Telekomünikasyon Standartlarý) ve ETC bazýnda hazýrlanan ancak ilave bazý koþullara sahip olan 225Z125 Alman BZT federal yönetmeliði. Diðer gereklilikler 95/96/EC KOMÝSYON YÖNERGESÝ EK VI da belirtilmiþtir. Bu cihazlarýn çalýþmasý aþaðýda belirtilen iki koþula baðlýdýr: l Bu cihazlar zararlý parazitlere neden olmamalýdýr. l Bu cihazlar istenmeden çalýþmalarýna neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamalýdýr. Uzaktan Kumandanýz normal mesafeden çalýþmazsa aþaðýdaki iki durumu kontrol edin: 1. Vericinin pilleri zayýflamýþ olabilir. Pillerin tahmini hizmet ömrü asgari üç yýldýr. 2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalaný vericisi ya da seyyar veya CB telsiz vericilerine yakýn bir konumda bulunuyor olabilirsiniz. Uzaktan Kumanda Cihazýnýn Pillerinin Deðiþtirilmesi Bir adet CR2032 pil kullanýlmasý önerilmektedir. Not: Uzaktan kumanda cihazýnýn arka muhafazasý veya basýlý devre kartý üzerindeki pil kutup baþlarýna temas etmeyiniz. 1. Uzaktan kumanda cihazýný düðmeleri aþaðýya bakacak þekilde çevirerek küçük civatasýný sökünüz ve ek yerinden ikiye ayýrýnýz. Bu sýrada kauçuk contaya zarar vermemeye özen gösteriniz.

14 2. Eski pili çýkarýp yenisini takýnýz. Yeni pile parmaklarýnýzla temas etmeyiniz. Cildinizde bulunan yað pilin bozulmasýna yol açabilir. Pile dokunmanýz halinde alkolle ovarak temizleyiniz. 3. Uzaktan kumanda cihazýný tekrar monte etmek için iki parçasýný bastýrarak kapatýnýz. Vidayý takýp sýkýþtýrýnýz. Ek yerlerindeki aralýk her tarafta eþit olmalýdýr. Uzaktan kumanda cihazýnýn düzgün çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol ediniz. ARAÇ GÜVENLÝK ALARMI - VARSA Sistem; kapýlarý, bagaj kapaðýný, bagaj kapaðý camýný ve kontak anahtarýný izleyerek araca izinsiz giriþleri ve aracýn izinsiz çalýþtýrýlmasýný tespit eder. Alarm etkinleþtirildiðinde, sistem hem sesli hem de görsel sinyaller vermektedir. Korna üç dakika boyunca sürekli olarak çalacak ve ön farlarla sinyal lambalarý bu sürenin ardýndan 15 dakika daha yanýp sönmeye devam edecektir. Alarmýn Kurulmasý Kapýlarý ve bagaj kapaðýný uzaktan kumanda vericisi yardýmýyla kilitlediðinizde ya da kapý açýk durumda iken elektrik kumandalý kapý kilidi düðmesini kullandýðýnýzda alarm kurulacaktýr. Tüm kapýlar kapatýlýp kilitlendikten sonra, (gösterge tablosunda bulunan) kýrmýzý renkli uyarý lambasý, sistemin kurulmakta olduðunu belirtmek amacý ile 16 saniye süreyle hýzlý bir þekilde yanýp sönecektir. Kurma iþleminin öncesindeki bu 16 saniyelik süre boyunca, herhangi bir kapýnýn ya da bagaj kapaðýnýn açýlmasý kurma iþleminin iptal edilmesine neden olacaktýr. Sistem baþarýlý bir þekilde kurulduðunda, uyarý lambasý, sistemin tamamen kurulmuþ olduðunu göstermek amacý ile yavaþ bir þekilde yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Kapý kilitlerinin, kapý içlerinde bulunan kilit düðmeleri ya da sürücü kapýsý kilidi yardýmýyla manuel olarak kilitlenmesi alarmýn kurulmasýný saðlamayacaktýr. Sistemin Devre Dýþý Býrakýlmasý Sistemi devre dýþý býrakmak için sürücü kapýsýnýn kilidini uzaktan kumanda veya anahtar yardýmýyla açmanýz yeterli olacaktýr. Siz aracýn baþýnda deðilken sistem herhangi bir nedenle tetiklenmiþ ise, kapý kilitlerini açtýðýnýzda korna üç kez çalacaktýr. Bu durumla karþýlaþtýðýnýzda aracýnýzýn kurcalanmýþ olup olmadýðýný kontrol ediniz. Güvenlik Alarmý Sistemi aracýnýzý koruyacak þekilde tasarlanmýþtýr; ancak sistemin beklenmedik bir þekilde kurulacaðý durumlar yaratýlabilmektedir. Aracýn içinde iken kapýlarý uzaktan kumanda cihazý yardýmýyla kilitlediðinizde, sistem kurulduktan sonra (16 saniyelik sürenin sonuda), kapýyý açmak için kapý kolunu çektiðinizde alarm çalacaktýr. Bu durumla karþýlaþtýðýnýzda, sistemi devre dýþý býrakmak için uzaktan kumanda cihazýnýn üzerindeki UNLOCK (kilit açma) düðmesine basýnýz. Kapý kilitlerinin kapý içlerinde bulunan kilit düðmeleri ya da sürücü kapýsý kilidi yardýmýyla manuel olarak açýlmasý Güvenlik Alarmý Sisteminin devre dýþý býrakýlmasýný saðlamayacaktýr. BAGAJ KAPAÐI Bagaj kapaðýný açmak için kolu çekip bagaj kapaðýný yukarýya kaldýrýnýz. Kapý kilitlerinin kapý içlerinde bulunan kilit düðmeleri ya da sürücü kapýsý kilidi yardýmýyla manuel olarak açýlmasý bagaj kapaðý kilidinin açýlmasýný saðlamayacaktýr. Bagaj Kapaðý Açma Kolu UYARI! Aracý, bagaj kapaðý açýk durumda iken kullandýðýnýz taktirde zehirli egzoz gazlarý aracýnýzýn içine girebilir. Siz ve yolcularýnýz bu gazlardan zarar görebilirsiniz. Aracý kullanýrken bagaj kapaðýný kapalý tutunuz. 13

15 Bagaj Kapaðý Camý Bagaj kapaðýnýn kilidi açýldýðýnda bagaj kapaðý camýnýn da kilidi açýlacaktýr. Bagaj kapaðý camýný açmak için bagaj kapaðýnda bulunan cam kumanda düðmesine yukarý doðru basýnýz. 14 Bagaj Kapaðý Camý Açma Düðmesi UYARI! Yaralanmalarý önlemek için cam açýlýrken geride durunuz. Cam otomatik olarak açýlacaktýr. Bagaj kapaðý camý açýk durumda iken arka cam sileceði baðlantýsý kesilecek ve çalýþtýrýlmasý mümkün olmayacaktýr. UYARI! Aracý, bagaj kapaðý camý açýk durumda iken kullandýðýnýz taktirde zehirli egzoz gazlarý aracýnýzýn içine girebilir. Siz ve yolcularýnýz bu gazlardan zarar görebilirsiniz. Aracý kullanýrken bagaj kapaðý camýný kapalý tutunuz. CAMLAR Elektrik Kumandalý Camlar Elektrikli cam kumanda düðmeleri sürücü kapýsý kaplama panelinin üzerinde bulunmaktadýr. Ön yolcu kapýsýnda/arka kapýlarda, ön yolcu kapýsý/ arka kapý camlarýna kumanda eden birer düðme bulunmaktadýr. Cam kumanda düðmeleri ancak kontak anahtarý ON (Açýk) ya da ACCESSORY (Aksesuar) konumunda iken çalýþacaktýr. Elektrik Kumandalý Cam Düðmeleri Elektrik kumandalý cam düðmeleri kontak kapatýldýktan sonra 10 dakika süreyle aktif durumda kalýr. Ön kapýlardan herhangi birinin açýlmasý bu özelliði iptal eder. Otomatik Açýlma Özelliði Hem sürücü hem de ön yolcu kapýsý cam düðmesinde Otomatik Açýlma özelliði bulunmaktadýr. Cam düðmesine direnç noktasýný geçecek þekilde basýp býraktýðýnýzda cam otomatik olarak açýlacaktýr. Otomatik Açýlma özelliðini iptal etmek için düðmeye ikinci kez herhangi bir yönde basýp býrakmanýz yeterli olacaktýr. Otomatik açýlma iþlemi sýrasýnda camýn tamamen açýlmasýný durdurmak için düðmeyi kýsa bir süreliðine çekiniz. Camý yarý açmak için düðmeyi birinci direnç noktasýna getiriniz ve camýn durmasýný istediðiniz an býrakýnýz. Elektrik kumandalý cam düðmeleri kontak kapatýldýktan sonra 10 dakika süreyle aktif durumda kalýr. Ön kapýlardan herhangi birinin açýlmasý bu özelliði iptal eder. Sýkýþma Korumalý Otomatik Kapanma Özelliði (Sadece Sürücü ve Ön Yolcu Kapýlarýnda) Cam düðmesini ikinci direnç noktasýna getirip býraktýðýnýzda cam otomatik olarak kapanacaktýr. Otomatik kapanma iþlemi sýrasýnda camýn tamamen kapanmasýný durdurmak için düðmeyi kýsa bir süreliðine itiniz.

16 Camý yarý kaptmak için düðmeyi birinci direnç noktasýna getiriniz ve camýn durmasýný istediðiniz an býrakýnýz. Otomatik kapanma iþlemi sýrasýnda camýn bir engelle karþýlaþmasý halinde cam önce yön deðiþtirecek, sonra da duracaktýr. Engeli kaldýrýp camý kapatmak için cam düðmesine tekrar basýnýz. Otomatik kapanma iþlemi sýrasýnda bozuk yol koþullarýndan kaynaklanan herhangi bir etki de bu iþlevin beklenmeyen bir anda devreye girmesine sebep olabilir. Bu durumda düðmeyi hafifçe birinci direnç noktasýna çekip camý manuel olarak kapatmak için basýlý tutunuz. UYARI! Camýn tam olarak kapanmasýna çok az bir mesafe kalmýþsa sýkýþma korumasý devreye girmez. Camý kapatmadan önce camýn yolunda herhangi bir engel olmadýðýndan emin olunuz. Otomatik Kapanma Özelliðinin Yeniden Ayarlanmasý Otomatik kapanma özelliði çalýþmýyorsa yeniden ayarlanmasý gerekir. Otomatik kapanma özelliðini yeniden ayarlamak için: Cam düðmesini çekip camý tamamen kapatýnýz. Daha sonra düðmeyi çekip 1 saniye süreyle basýlý tutunuz. Cam Kilitleme Düðmesi Sürücü kapýsýnda bulunan cam kilitleme düðmesi diðer kapýlarda bulunan cam kumanda düðmelerini etkisiz hale getirmenize olanak saðlamaktadýr. Diðer kapýlarda bulunan cam kumanda düðmelerini etkisiz hale getirmek için cam kilitleme düðmesine basmanýz yeterli olacaktýr. Cam kumanda düðmelerini etkinleþtirmek için cam kilit düðmesine bir kez daha basmanýz gerekmektedir. Elektrikli Cam Kilit Düðmesi Rüzgar Türbülansý Rüzgar türbülansý kulaklarýnýzda basýnç oluþmasýna ya da helikopter sesine benzer bir ses duymanýza neden olacaktýr. Camlar açýk durumda iken veya açýlýr tavan (varsa) kýsmen ya da tamamen açýk bir konumda iken rüzgar türbülansý oluþabilmektedir. Bu normal bir durumdur ve etkisinin azaltýlmasý mümkündür. Rüzgar türbülansý açýlýr tavan açýk durumda iken oluþuyorsa, açýlýr tavaný türbülansý azaltacak þekilde ayarlayýnýz. YOLCU KORUMA SÝSTEMLERÝ Aracýnýzýn en önemli güvenlik sistemlerinden biri de yolcu koruma sistemleridir. Bu sistemler sürücü ve tüm yolcular için ön ve arka emniyet kemerlerini, sürücü ve yolcu için ön hava yastýklarýný ve sürücü ile cam kenarýnda oturan yolcular için cam yastýklarýný içermektedir. Yetiþkin boy kemerlere göre küçük kalan çocuklarýn araçta yolculuk etmeleri durumunda yolcu koltuðundaki emniyet kemerini bebek ve çocuk koltuklarýný tespit etmek amacý ile kullanabilirsiniz. Ön hava yastýklarý kademeli þiþirme mekanizmasýna sahiptir. Bu sayede hava yastýklarý çarpýþma þiddetine baðlý olarak kademeli þekilde açýlmaktadýr. Lütfen bu bölümde yer alan bilgileri dikkatle okuyunuz. Bu bölümde sizin ve yolcularýnýzýn mümkün olduðu kadar güvenli bir þekilde seyahat edebilmeniz için yolcu güvenlik sistemlerinin ne þekilde kullanýlmasý gerektiði açýklanmaktadýr. 15

17 UYARI! Sizin ve yolcularýnýzýn emniyet kemerleri doðru bir þekilde takýlmamýþ ise olasý bir kaza anýnda çok daha ciddi yaralanma veya ölüm riskine maruz kalabilirsiniz. Aracýnýzýn iç aksamýna ya da diðer yolculara çarpabilir veya aracýn dýþýna fýrlayabilirsiniz. Daima kendinizin ve aracýn içerisinde bulunan diðer kiþilerin emniyet kemerlerini doðru bir þekilde taktýklarýndan emin olunuz. Mükemmel bir sürücü olsanýz dahi kýsa yolculuklarda bile emniyet kemerini takmalýsýnýz. Trafikte seyir halinde olan acemi bir sürücü sizin de karýþacaðýnýz bir kazaya neden olabilir. Bu durum evinizden çok uzaklarda meydana gelebileceði gibi oturduðunuz sokakta da baþýnýza gelebilir. Araþtýrmalar emniyet kemerlerinin hayat kurtardýðýný ve çarpýþma sýrasýnda ciddi yaralanma riskini azalttýðýný göstermektedir. En kötü yaralanmalar kazazedelerin araçtan dýþarýya fýrladýklarý kazalarda meydana gelmektedir. Emniyet kemerleri sürücü ve yolcularýn araçtan dýþarýya fýrlamalarýný önlemekte ve aracýn iç aksamýna çarpma nedeniyle oluþabilecek yaralanma riskini azaltmaktadýr. Motorlu taþýtlarda yolculuk yapan herkes daima emniyet kemerlerini takmalýdýr. Bel/Omuz Emniyet Kemerleri Aracýnýzdaki tüm koltuklarda bel/omuz emniyet kemeri sistemi bulunmaktadýr. Emniyet kemeri toplayýcýsý çok ani duruþlarda veya bir çarpýþma anýnda kilitlenmektedir. Bu özellik normal koþullarda kemerin omuz kýsmýnýn sizinle birlikte rahatça hareket etmesini saðlamaktadýr. 16 Ancak, bir kaza sýrasýnda emniyet kemeri kilitlenerek sizin aracýn iç aksamýna çarpma ve araçtan dýþarýya fýrlama riskinizi azaltýr. UYARI! l Emniyet kemerini hatalý bir þekilde takmak tehlikelidir. Emniyet kemerleri vücudunuzdaki geniþ ve büyük kemiklerin etrafýný saracak bir tasarýma sahiptir. Bu kemikler vücudunuzun en güçlü bölümleridir ve bir çarpýþma anýnda bütün aðýrlýðý en iyi þekilde onlar taþýyabilir. Emniyet kemerinin yanlýþ yere takýlmasý herhangi bir çarpýþma anýnda daha ciddi yaralanmalara yol açabilir. Ýç organlar zarar görebilir ve hatta kemerin kenarýndan kayýp dýþarý fýrlayabilirsiniz. Emniyet kemerinizi güvenli bir þekilde takmak ve ayný zamanda yolcularýnýzýn da güvenliðini saðlamak için bu talimatlara uyunuz. l Ýki kiþi asla tek emniyet kemeri ile baðlanmamalýdýr. Tek emniyet kemeri ile baðlanmýþ kiþiler olasý bir kaza anýnda çarpýþarak birbirlerini ciddi bir þekilde yaralayabilirler. Ölçüleri ne olursa olsun bel/omuz emniyet kemerleri ve bel emniyet kemerleri asla bir kiþiden fazlasý için kullanýlmamalýdýr. Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma Talimatlarý 1. Araca binerek kapýyý kapatýnýz. Geriye yaslanýp koltuðu ayarlayýnýz. 2. Emniyet kemeri kilitleme dili ön koltuklarda koltuk arkalýðýnýn üst kýsmýnda, kolunuzun yanýnda bulunmaktadýr. Emniyet kemeri kilitleme dilini tutarak kemeri çekiniz. Emniyet kemeri kilitleme dilini kemer üzerinde kaydýrarak belinizi saracak þekilde ayarlayýnýz. 3. Emniyet kemeri size uygun uzunluða geldiði zaman kilitleme dilini tokaya takýnýz. Dilin yuvasýna oturduðunu duyacaðýnýz klik sesi ile anlayabilirsiniz.

18 UYARI! Yanlýþ bir tokaya takýlan emniyet kemeri sizi tam olarak korumayacaktýr. Bel kýsmý vücudunuzda daha yüksek bir yere oturacaðýndan sýkýþtýrarak iç organlarýnýzýn zarar görmesine neden olabilir. Emniyet kemerinin dilini daima size en yakýn tokaya takýnýz. Çok gevþek bir kemer de sizi tam olarak korumayacaktýr. Araç aniden durduðunda öne doðru daha fazla hareket etmenize neden olarak yaralanma riskini artýracaktýr. Emniyet kemerinizi üzerinize tam oturacak þekilde takmalýsýnýz. Emniyet kemerini kolunuzun altýndan takmak son derece tehlikelidir. Vücudunuz bir çarpýþma anýnda aracýn iç aksamýna çarpacak, baþ ve boyun bölgelerinde yaralanma riski artacaktýr. Kolunuzun altýnda takýlmýþ bir emniyet kemeri iç yaralanmalara da neden olabilir. Göðüs kafesi kemikleri omuz kemikleri kadar güçlü deðildir. Kemeri daima omuzlarýnýzýn üzerinden takarak çarpýþma anýnda aðýrlýðýn güçlü kemiklerinize verilmesini saðlayýnýz. Arkada býrakýlmýþ bir omuz kemeri kaza anýnda sizi yaralanmalara karþý koruyamayacaktýr. Omuz emniyet kemerini takmadýðýnýz takdirde kaza anýnda kafanýzý çarpma riski çok yüksektir. Bel ve omuz emniyet kemerleri daima birlikte kullanýlmalýdýr. 4. Bel kemerini karýn bölgesinin altýna uyluk kemiklerinizin etrafýna yerleþtiriniz. Bel bölgesindeki boþluðu almak için omuz tarafýndan biraz çekiniz. Bel kemeri çok sýký ise, gevþetmek için kemer dilini geriye doðru kaydýrarak bel kemerini çekiniz. Üzerinize tam oturan bir emniyet kemerinin çarpýþma anýnda kemerin altýndan kayarak fýrlamanýzý önleyeceðini hatýrdan çýkartmayýnýz. UYARI! Bel emniyet kemerinin çok yukarýya takýlmasý bir çarpýþma anýnda iç yaralanma riskini artýracaktýr. Kemer, güçlü olan leðen ve kalça kemiklerinize deðil, karnýnýza baský yapacaktýr. Bel emniyet kemerini mümkün olduðunca aþaðýya takýnýz ve üzerinize tam oturmasýna özen gösteriniz. Bükülmüþ bir kemer de görevini tam olarak yapamayacaktýr. Böyle bir kemer olasý bir kaza anýnda vücudunuzu kesebilir. Emniyet kemerinin düz olduðundan emin olunuz. Kemeri düzeltemediðiniz takdirde yetkili servise götürüp tamir ettiriniz. 5. Emniyet kemerinin omuz kýsmýný, boynunuza baský yapmayacak ve rahat olmanýzý saðlayacak bir þekilde göðüs kafesinizin üzerine yerleþtiriniz. Kemer toplayýcýsý kemerin gevþekliðini alacaktýr. 6. Emniyet kemerini çýkartmak için tokanýn üzerinde bulunan PRESS (Basýnýz) yazýlý kýrmýzý düðmeye basýnýz. Emniyet kemeri otomatik olarak yuvasýna sarýlacaktýr. Kemerin tamamen sarýlmasý için gerektiði takdirde kemer dilini kemer üzerinde kaydýrýnýz. UYARI! Yýrtýlmýþ veya yýpranmýþ bir emniyet kemeri çarpýþma esnasýnda koparak sizi korumasýz býrakabilir. Emniyet kemeri sisteminde yýrtýlma, yýpranma ve gevþeme olup olmadýðýný düzenli olarak kontrol ediniz. Hasarlý kýsýmlarý zaman kaybetmeden yenileyiniz. Emniyet kemeri sistemini sökmeyiniz ve üzerinde deðiþiklik yapmayýnýz. Kaza sýrasýnda hasar gören emniyet kemerleri (toplayýcýnýn eðilmesi, kemerin yýrtýlmasý vb.) mutlaka deðiþtirilmelidir. 17

19 Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri Tespit Kancasý Ön koltuklarda, omuz kemeri boynunuzu rahatlatacak þekilde yukarý veya aþaðý ayarlanabilir. Kilit düðmesine basarak tespit kancasýný yukarýya veya aþaðýya kaydýrmak suretiyle vücudunuza en uygun konuma getiriniz. Örneðin kýsa boyluysanýz kemeri aþaðýya, daha uzun boyluysanýz yukarýya alýnýz. Tespit kancasýný serbest býraktýðýnýzda kilitlenip kilitlenmediðini anlamak için aþaðý ve yukarý hareket ettirmeye çalýþýnýz. Otomatik Kilitleme Modu Varsa Bu konumda omuz kemeri otomatik olarak kilitlenmektedir. Ancak omuz kemerindeki boþluðu almak için kemerin toplanmasý mümkün olacaktýr. Otomatik Kilitleme Modu Ne Zaman Kullanýlmalýdýr? Arka orta koltuða bir çocuk koltuðu yerleþtirildiðinde kullanýlmalýdýr. 12 yaþ ve altýndaki çocuklar arka koltukta, gerekli emniyet tedbirleri alýnmýþ bir þekilde seyahat etmelidir. Otomatik Kilitleme Modunun Kullanýlmasý 1. Bel ve omuz kemerini takýnýz. 2. Kemeri omuz kýsmýndan tutarak tamamen dýþarý çýkana kadar aþaðýya doðru çekiniz. 3. Kemerin toplanmasýný saðlayýnýz. Kemerin toplanmasý sýrasýnda bir klik sesi duyulacaktýr. Bu ses otomatik kilitleme moduna geçildiðini belirtmektedir. Otomatik Kilitleme Modunun Devre Dýþý Býrakýlmasý Bel/omuz emniyet kemerini çýkartýp tamamen toplanarak otomatik kilitleme modundan çýkmasýný ve aracýn hareketine duyarlý (acil durum) kilitleme moduna girmesini saðlayýnýz. Enerji Yönetimi Özelliði Aracýnýzýn ön koltuklarýnda, önden alýnacak darbelerde yaralanma riskini azaltan enerji yönetimi sistemine sahip emniyet kemerleri kullanýlmaktadýr. Bu emniyet kemeri sisteminde, kemerin kontrollü bir þekilde açýlmasýný saðlayan bir toplayýcý bulunmaktadýr. Bu sistem emniyet kemerinin göðüs bölgesine yapacaðý etkinin azaltýlmasýný saðlayacak þekilde tasarlanmýþtýr. UYARI! l Servis Kitapçýðýnda belirtilen prosedürlere göre kontrol edildiðinde, emniyet kemerinin otomatik kilitleme sistemine sahip toplayýcýsý ya da baþka bir fonksiyonu düzgün çalýþmýyorsa, emniyet kemeri ve toplayýcý grubu mutlaka deðiþtirilmelidir. l Emniyet kemeri ve toplayýcý grubunun deðiþtirilmemesi çarpýþmalarda yaralanma riskini artýracaktýr. 18

20 Emniyet Kemeri Ön Gergileri Sürücü ve ön yolcu koltuklarýndaki emniyet kemerlerinde, çarpýþma sýrasýnda kemerlerin gevþekliðini alan gergiler bulunmaktadýr. Bir çarpýþma anýnda bu ön gergiler emniyet kemerinin sürücüyü veya yolcuyu sýký bir þekilde sarmasýný saðlayarak emniyet kemeri sisteminin performansýný arttýrmaktadýr. Ön gergiler, çocuk koltuðunda oturan çocuklar da dahil olmak üzere, her ölçüdeki kullanýcýlar için uygundur. Emniyet kemeri ön gergileri emniyet kemerinin düzgün bir þekilde takýlmamýþ olmasýný telafi etmez. Emniyet kemeri sýkýca takýlmalý ve düzgün bir þekilde yerleþtirilmelidir. Emniyet kemeri ön gergileri Hava Yastýðý Kumanda Modülü (ORC) tarafýndan tetiklenir. Ön hava yastýklarý gibi ön gergiler de tek kullanýmlýktýr. Hava yastýklarýnýn ve ön gergilerin devreye gireceði þiddette bir kazadan sonra hava yastýklarý da ön gergiler de deðiþtirilmelidir. Emniyet Kemerleri ve Hamile Kadýnlar Hamile kadýnlarýn hamilelikleri boyunca emniyet kemerini kullanmalarýný öneririz. Bebeði emniyette tutmanýn en iyi yolu anneyi emniyette tutmaktýr. Hamile kadýnlar emniyet kemerinin bel kýsmýný uyluk kemiklerinin etrafýna yerleþtirmeli ve kalça kemiklerine mümkün olduðunca oturmasýna özen göstermelidir. Kemer aþaðýda tutulmalý ve karýn üzerine gelmemelidir. Böylece olasý bir çarpýþma anýnda tüm aðýrlýðý güçlü kalça kemikleri taþýyacaktýr. Sürücü ve Ön Yolcu Ýlave Koruma Sistemleri (SRS) Hava Yastýðý SÜRÜCÜ HAVA YASTIÐI YOLCU HAVA YASTIÐI DÝZ KORUYUCULARI Aracýnýzda emniyet kemeri sistemlerine ek olarak sürücü ve ön yolcu hava yastýklarý bulunmaktadýr. Sürücü hava yastýðý direksiyon simidine yerleþtirilmiþtir. Ön yolcu hava yastýðý göðüste, torpido gözünün üst kýsmýnda bulunmaktadýr. Hava yastýðý kapaklarýnda kabartma SRS/AIRBAG ifadeleri bulunmaktadýr. Ön hava yastýklarý kademeli þiþirme mekanizmasý ile donatýlmýþtýr. Böylece hava yastýklarý çarpýþmanýn þiddetine ve koltukta oturan kiþinin boyuna baðlý olarak farklý kuvvetlerde açýlmaktadýr. Aracýnýz sürücü ile ön ve arka koltuklarda cam kenarýnda oturan yolcularýn korunmasýný saðlayan cam yastýklarý ile donatýlmýþtýr. Yan camlarýn üzerinde bulunan bu hava yastýklarýn kapaklarýnda SRS/AIRBAG ifadeleri bulunmaktadýr. Hava yastýðý kapaklarýný iç döþeme üzerinde belirgin bir þekilde göremeyebilirsiniz. Ancak çarpýþma anýnda hava yastýðýnýn þiþmesini saðlayacak þekilde açýlacaklardýr. 19

ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 29 ÖN PANEL... 59 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI... 81 ACÝL DURUMLAR...

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 61 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

CHRYSLER SEBRING CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 51

Detaylı

DODGE CALIBER KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 67 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

CHRYSLER PT CRUISER K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 59 ARACIN

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

CHRYSLER VOYAGER K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 71 ARACIN

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 11/02 Tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A38T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A38T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A030A01JM-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

06/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

06/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz.

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. Kullanýcý El Kitabý Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. 10/9 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A030A0TB-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

04/03 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

04/03 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com KULLANMA KILAVUZU com KULLANMA KILAVUZU A030A01FC-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ PICANTO K.E.K.qxp.0.00 : Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz.

Detaylı

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

01/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

CARENS K.E.K.qxp 27.04.2007 10:49 Page i KIA ÞÝRKETÝ

CARENS K.E.K.qxp 27.04.2007 10:49 Page i KIA ÞÝRKETÝ CARENS K.E.K.qxp 27.04.2007 10:49 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir KIA sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "KIA nedir?", "KIA kimdir?", "'KIA' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: (COROLLA SEDAN, SW Modelleri) TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÜRETÝCÝ FÝRMA: (COROLLA

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet 60 80 100 40 20 0 1I2I3I4I5I 6 120 140 160 C N H TEMP FUEL E F 1/2 1I2I3I4I5I 6 A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde Þasi Bagaj Tabaný Motor+Vites Kutusu Ön Egzoz Borusu Arka Egzoz

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ.'nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ.'nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó I 13 FORM NO. 769-05609D jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 13 23 33 43 53 64 72 81 90 99 109 121 130 140 149 158 168 177 186 195 204 215 225 237 247 258 268 277 Ýþletme kýlavuzu

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

12/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

12/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Picanto(SA) K.E.K.qxp 25.02.2008 15:02 Page i KIA HAKKINDA

Picanto(SA) K.E.K.qxp 25.02.2008 15:02 Page i KIA HAKKINDA Picanto(SA) K.E.K.qxp 25.02.2008 15:02 Page i KIA HAKKINDA Artýk bir KIA sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "KIA nedir?", "KIA kimdir?", "'KIA' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com. KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.tr Önsöz Bir SUBARU arac n seçti iniz için tebrikler. Bu Kullanma K

Detaylı

04/00 TOYOTA Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

04/00 TOYOTA Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 04/00 TOYOTA Tüm haklarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh 2.0 2.0 Executive 2.2 i-ctdi Executive Motor Su soðutmalý 4 zamanlý SOHC i-vtec 16 subap enine yerleþtirilmiþ 4 sýra silindir Su soðutmalý, 4 zamanlý, DOHC, 16 supap, Common Rail Turbo Diesel, Intercooler,

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU A030A01HR-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler A030A01HR Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1

001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1 001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1 S ayýn müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Strada yý seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Strada nýzýn tüm özelliklerini

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

KIA ÞÝRKETÝ. Aracýnýzla keyifli sürüþler!

KIA ÞÝRKETÝ. Aracýnýzla keyifli sürüþler! KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz. Ýþte size bazý

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No:11

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir.

Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir. 001-040 Alfa BRERA TR.qxd 21.07.2006 16:45 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Ürünün Tanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi. Karbon Filtre Bakýmý. Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi. Karbon Filtre Bakýmý. Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Volvo Servis. Aksesuar Montajý. Araç verilerini kaydetme

Volvo Servis. Aksesuar Montajý. Araç verilerini kaydetme WEB EDITION TP 6675 TP 6675 (USA & Canada) AT0340 13.000.09.03 Printed in Sweden, TElanders Graphic Systems AB, Göteborg 2003 O W N E R S M A N U A L V O LV O S 8 0 52665-S80 USA.indd 1 2003-08-19, 07:42

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 11/02 Tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it:001-031 LINEA 1ed it 24.11.2010 13:51 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz:

Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz: 001-024 Fiat Croma TR_duzen.qxd 31.05.2006 20:09 Page 1 Deðerlili Müþterimiz,, FIAT ý tercih edip, Fiat Croma yý seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Croma nýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere

Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hy www.hy clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com iclubtr.com btr.c btr.c btr.c btr.c btr.c iclubtr.c daiclubt daiclu w.hyun.hyun ZA010A1-H Bu Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu

Detaylı

Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir.

Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir. 001-040 Alfa BRERA TR.qxd 04.12.2006 17:15 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA A.Turan GÜNEÞ Makina Mühendisi Giriþ Uzun süreli ve çok sayýda yapýmý gereken montaj iþlerinin otomatik yapýlmasý maliyet avantajlarý saðlayabilir. Örnek olarak aþaðýda basit bir

Detaylı