Toplum Afet Gönüllüleri el kitab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplum Afet Gönüllüleri el kitab"

Transkript

1 Toplum Afet Gönüllüleri el kitab

2 TAG 1 E itim Program Bo aziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araflt rma Enstitüsü, Afete Haz rl k E itim Projesi ve T.C. Sivil Savunma Genel Müdürlü ü, Sivil Savunma Koleji, T.C. Sivil Savunma Genel Müdürlü ü, Sivil Savunma Arama Kurtarma Birli i yazarlar: James Harkins, City of Los Angeles Fire Department, Community Emergency Response Team Program Larry Collins, Los Angeles County Fire Dept. Urban Search and Rescue Task Force Marla Petal, B.Ü., Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araflt rma Enstitüsü, Afete Haz rl k E itim Projesi kaynaklar: T.C. çiflleri Bakanl Sivil Savunma Genel Müdürlü ü City of Los Angeles Fire Department United States Federal Emergency Management Agency California Office of Emergency Services Community Stress Prevention Center Kiryat Shmona, Tel Hai College uyarlama: Bo aziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araflt rma Enstitüsü, Afete Haz rl k E itim Projesi T.C. çifleri Bakanl Sivil Savunma Genel Müdürlü ü Sivil Savunma Kolej Müdürlü ü Ankara Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlü ü Bu yay n Yabanc Ülkelere Afet Yard m, Amerikan Uluslararas Kalk nma Kurumu nun AOT-G nolu resmi karar ile gerçekleflmifltir. Bu yay ndaki yazar(lar) n görüfl(lerinin)ünün, Amerikan Uluslararas Kalk nma Kurumu aç s ndan ba lay c l yoktur. Copyright 2003: James Harkins, Larry Collins, Marla Petal

3 DEPREM TEHL KE AVI Deprem tehlike av tüm aile üyelerinin kat l m yla evde bafllat lmal d r. Evin her yeri, oda oda dolafl l p sars nt s ras nda nelerin tehlike yaratabilece i öngörülmelidir. Aile üyelerinin evde en çok zaman geçirdi i yerler kontrol edilmelidir. Örne in, aile üyelerinin uyudu u, yemek yedi i, çal flt ve oyun oynad yerler. Bir araflt rmac gibi çal flarak yap lmas gerekenler bir liste halinde s ralan p, bulunan tehlikeler giderilene kadar takip edilmelidir. Deprem Tehlike Av çal flmas n yaparken, önceliklerinizi belirleyin. 1. Yaflamsal tehdit yaratacak olan eflyalar n sabitlenmesi. Örne in; yatak odas ndaki giysi dolaplar 2. Ekonomik kay p yaratacak olan eflyalar n sabitlenmesi. Örne in; bilgisayarlar 3. Yaflam n z kolaylaflt ran ya da sizin için önemli olan eflyalar n sabitlenmesi. Örne in; aile yadigar biblo, vazo gibi eflyalar Yaflad n z mekanlarda kayabilecek ve düflebilecek her fley kontrol edilmelidir. Yükse e yerlefltirilmifl herhangi bir eflya var m? E er varsa bu en k sa boylu aile üyesinin bafl hizas ndan daha afla da bir yere indirilmelidir. Mobilyalar vida ile duvara sabitlenmelidir. Duvardaki resimler kanca vidalarla güvenli flekilde as lmal d r. Avizelerin sa lam flekilde tavana as lmas sa lanmal d r. Mutfak dolaplar n n kapaklar na sars nt s ras nda aç lmas n önlemek için kap mandallar tak lmal d r. Tüm zararl ve yang n nedeni olabilecek maddeler kontrol edilmeli ve güvenlik önlemi al nmal d r. Su s t c lar duvara s k ca sabitlenmelidir. Buldu umuz tehlikeler: Düzeltilme tarihi: 1

4 A LES AFET HAZIRLIK PLANI 2 Tamamlanma tarihini yazın: Bu konuda bir aile toplantısı yaptık. Evde ve her odada en güvensiz yerleri belirledik. Örne in; pencere önleri, büyük, a r ve devrilebilen eflyalar n yan, ocak gibi yang na neden olabilecek eflyalar n yan Evdeki ve binadaki ç k fl yollar n belirledik. Özürlüler, bebekler, küçük çocuklar, yafllılar, dilimizi bilmeyenler ve evcil hayvanlar için gerekli özel erzak ihtiyacını göz önünde bulundurduk. Bir hafta yetecek kadar su (1 gün: 4 litre/kifli bafl ), ve üç gün yetecek kadar yiyecek sto umuz var. Elektrik, su ve do algaz vanalar n kapatmayı biliyoruz. Bölge ve baflkent dıflında ba lant kuraca ımız kifli/kiflilerin telefon numaralarını biliyoruz. Bunlar: Tekrar nasıl buluflaca ımızı biliyoruz. Evin içinde: Evin dıfl nda: Mahallemizin dıflında: Yangın söndürücülerini nasıl kullanaca ımızı biliyoruz. Yataklarımızın yanında el feneri, ayakkabı bulunduruyoruz. lk yardım çantamız var. Hayatımızı sürdürecek gereksinimlerimizi toparlayıp, deprem çantalarımızı hazırladık. (el feneri, pil, pilli radyo, ilk yard m çantas, giysi, nakit para, çak, düdük, 1 hafta yetecek kadar reçeteli ilaç, ka t ve kalem, önemli telefon numarlar n içeren poflet) Önemli evraklarımızın kopyalarını deprem çantam za koyduk ya da bölge d fl nda bir yak n m za gönderdik. Deprem sonrasında çevremizde gaz sızıntısı olmadı ından kesinlikle emin olana kadar çakmak, kibrit ya da bunun gibi yang na neden olabilecek benzer fleyler kullan lmayaca n ö rendik. Bu bilgiyi tanıdı ımız herkese yaymaya baflladık. Deprem sonrasında telefonu yalnızca acil durumlarda kullanmamız gerekti ini ö rendik. Bu flekilde hatlar o anda en çok ihtiyaç duyanlar için açık tutulacaktır. Bilgilenmeyi TV ve radyo kanal ile yapaca m z ö rendik. Deprem Tehlike Avı çalıflmamızı bitirdik. Olası tehlikelerin önlemlerini aldık. Her altı ayda bir, plan m z gözden geçirmeyi planladık. ad/soyad adres e-posta telefon tarih *Gönüllü lk Müdahaleciler çin: Yukar daki 7 kal n çerçeveli kutular n tümü dahil olmak üzere en az 14 madde tamamlanm fl olmal d r.

5 MAHALLEDE AFETE HAZIRLIK 1. Herkesi Toplant ya Davet Edin lk toplant gündeminde flunlar olabilir: - Tan flma - Sorunun özet olarak tan mlanmas - Mahalledeki potansiyel tehlikeler - Mahalledeki kaynaklar - Olas çal flmalar n ve önceliklerin belirlenmesi - Görev da l m 2. Mahalle Envanteri: Riskler ve Kaynaklar n Araflt r lmas Tüm riskleri ve tehlikeleri tan mlay n ve haritada iflaretleyin. - Tehlikeli binalar - Yang n tehlikesi - Benzin istasyonlar - Radyoaktif maddeler (laboratuarlar, paratonerler) - Engelliler, yafll lar, çocuklar ve di er özel ihtiyaçlar olanlar n yerlerinin belirlenmesi Tüm kaynaklar ve becerileri tan mlay n ve haritada iflaretleyin - Operasyon, tedavi ve bar nak bölgelerinin kurulabilmesi için güvenli alanlar - Ekipman - nsan gücü (beceriler) Önceliklerinizi belirleyin. 3. Mahalle Haritas n n Haz rlanmas Riskleri ve k r lganl klar gösterin. Kaynaklar gösterin. Olas eriflim rotalar n gösterin. Olas müdahale bölgelerini gösterin. Olas bar nak bölgelerini gösterin. Haritaya kolay ulaflabilmek amac ile birkaç bölgede bulundurun. 4. Riskleri Azaltmak çin Harekete Geçin Komflular n za örnek olun. Aile Afete Haz rl k Plan n z ve Deprem Tehlike Av n z tamamlay n. Mahallenizde yang n söndürücülerin say s n art nmak için çal fl n. Komflular n za yap sal olmayan tehlikeleni anlat n ve eflyalar n sabitlenmesini ö retin. Bina yönetmelikleri hakk nda bilgi edinin ve yap güçlendirme çal flmalar için uzmanlarla temasa geçin. Mahallenizdeki okullar n afet haz rl yap p yapmad n kontrol edin. Mahallenizdeki genifl alanlara sahip ç k n ve koruyun. Çevredekiler için hayati tehlike oluflturan terkedilmifl yap lar n y k lmas için belediyeyle temasa geçin. 3

6 OLAY KUMANDA S STEM O.K. LOJ. OP. KOMUTA Z NC R Baflbakanl k / çiflleri Bakanl Valilik Kaymakaml k ve Belediye Muhtar / Mahalle Cadde / fl Yeri / Konut / Site / Gönüllüler Bu temel organizasyon sistemi, yerel boyutta çal flt n z ya da yaflad n z yerde her seviyede, örne in, mahalle, site, iflyeri, kampüs ölçe inde kullan labilir. Yerel boyuttaki bu çal flma rapor edilerek, mahalle seviyesinde yürütülen çal flmalarla koordine edilmelidir. Mahalleler ba l bulunduklar ilçe Kaymakam na ve Belediye Baflkan na rapor verirler. lçeler valiliklere ve valilikler de hükümete rapor verirler. Herbir olay kumanda grubunu bir üçgene benzetebiliriz. Herbiri karfl laflt klar olaylara cevap verebilecekleri biçimde kendi içinde esnektir. Çal flan tüm gruplar komuta zincirinin bir üstündeki seviyeye rapor verir ve gerekli talimatlar ve kaynaklar da oradan al rlar. Verilen kararlar n isabetli olmas, olay bütün boyutlar ile görebilmeye ve bilginin do ru paylafl lmas na ba l d r. Olay Kumanda Sisteminin 6 Temel Unsuru: Birleflik Kumanda Yap s Ortak Terminoloji Esnek/Modüler Organizasyon Merkezi letiflim Ayr nt l Kaynak Yönetimi Kontrol Edilebilir Yönetim Aral 4

7 OLAY KUMANDA S STEM ORGAN ZASYON YAPISI O.K. LOJ. OP. PLANLAMA KOM TES Mahalle Envanteri Risk Belirleme Halk E itimi OLAY KUMANDA MERKEZ Kumandan Kumandan Yard mc s Haberleflme Sorumlusu DARE VE LET fi M Kay t Halk Bilgilendirme OPERASYON LOJ ST K Tehlike Belirlenmesi ve Kontrolü Hasar Tesbiti ve Hafif Arama ve Kurtarma Afette lk Yard m Küçük Yang nlara ve Basit Tehlikeli Maddelere Müdahale Emniyet (örne in; okul tahliyesi) Ekipman ve Teçhizat Su ve Yiyecek Trafik Kontrolü ve Ulafl m Bar nma ve Hijyen Psikolojik Destek ve Yönlendirme Gönüllüler ve Görevliler Farkl kurumlar bu flemay gerekti inde çeflitli yönlerden kendi koflullar na göre uyarlayacaklard r; bununla birlikte temel sistem ayn d r ve basittir. Bu örnek mahalle baz nda kullan lacak flekilde uyarlanm flt r. Herhangibir operasyonda yönetim, Olay Kumanda Merkezi ndeki Olay Kumandan ndad r. Olay Kumandan n n hemen yan nda herfleyin kaydedilmesinden ve iletiflim kanallar n n oluflturulmas ndan sorumlu, " dare ve letiflim Bölümü bulunur. Kumandan n alt nda bir Operasyon Bölümü ve bir de Lojistik Bölümü yer al r. Operasyon bölümü tehlikelerin tan mlamas ve kontrolü, hasar de erlendirmesi ve hafif arama-kurtarma, afet ilkyard m, küçük yang nlar söndürme ve güvenlik gibi müdahale faaliyetlerini yürütür. Di er bölüm ise Lojistik tir. Operasyon bölümünü destekler; ekipman ve malzemeler ile su ve yiyecek sa lar. Trafi in kontrolü, ulafl m ve nakil, ulaflt rma, bar nak ve çevre sa l önlemleri, psikolojik destek ve dan flmanl k, gönüllülerin görev da l m da dahil olmak üzere gerekli olan herfleyi Lojistik Bölümü üstlenir. Bu ifl bölümünün amac, yap lmas gereken iflleri uygun flekilde s n fland rmak, önemli bilgileri bir yerde toplamak, kaynaklar ve eme i en etkin bir biçimde kullanmakt r. Planlama Komitesi, afet sonras nda Planlama Bölümü olarak çal flmaya bafllar. Olay Kumanda Merkezinin (OKM) Konumu Bafllang ç olarak kumanda ekibi, kumanda merkezini kurmal d r. E er mahalledeki kifliler bunu afetten önce planlam fllarsa bir kumanda merkezi tespit etmifl olmalar beklenir. Kumanda Merkezi nin konumu: Merkezi Ulafl labilir Malzeme depolar na yak n T bbi müdahale alan ndan ayr Trafik gürültüsünden uzak Potansiyel tehlikelerden uzak bir yerde olmal d r. Ayr ca oluflabilecek bir tehlike durumuna karfl yedek bir kumanda merkezi de belirlenmelidir. 5

8 YARALILARIN SINIFLANDIRILMASI (TR AJ) Amaç yaflam kurtarmak ve en çok kifliye en gerekli yard m yapabilmektir. Afet durumunda yani ortamda çok fazla say da sa l k yard m na gerek duyan insan olmas na ra men, yeterli sa l k görevlisi ve malzeme bulunmad durumlarda ilkyard mda ve tafl mada öncelik belirleme için s n fland rma yap l r. Bunun için, Yaflam Kurtaran Önlemler olarak havayolunun aç lmas, kanama kontrolü ve flok müdahalesi tekniklerinin bilinmesi gereklidir. ÖNCE SESL TR AJ LA BAfiLA Kendini Tan t ve Yürüyebilenlerin Sana Do ru Gelmesini Söyle YÜRÜYEMEYENLER S ZE DO RU YÜRÜYENLER 1. SOLUNUM Bak, Dinle, Hisset HAF F NEFES YOK Havayolunu Aç (2 kez) NEFES VAR NEFES YOK ÖLÜ NEFES GELD HAVAYOLUNU AÇIK TUT AC L DAK KADA 30 UN ALTINDA Dolafl m Kontrolü Yap DAK KADA 30 UN ÜSTÜNDE fiok POZ SYONU VER AC L 2. DOLAfiIM K lcaldamar Renk Dönüm Testi veya Bilekten Nab z Kontrolü 2 SAN YEN N ALTINDA VEYA NABIZ VAR Bilinç Kontrolü Yap 2 SAN YEN N ÜSTÜNDE VEYA NABIZ YOK KANAMA KONTROLÜ AC L 3. B L NÇ DURUMU Basit Komutlar Ver KOMUTLARA UYMUYOR fiok POZ SYONU VER AC L KOMUTLARA UYUYOR K NC L 6 tehlike rüzgar müdahale bölgesi Müdahale bölgesi: Güvenli ve tehlikelerden uzak, Olay bölgesine yak n, Tehlikelere göre rüzgar üstünde, Kolay ulafl labilir (havadan ve karadan/denizden), Genifllemeye elveriflli olmal d r.

9 PS KOLOJ K LK DESTEK ANORMAL DURUMLARDA NORMAL DAVRANIfiLAR PS KO-SOSYAL TEPK LER yabanc laflma, sosyal ortamlardan geri durmak, baflkalar ile iliflki kurmakta zorlanmak, madde ba ml l, ifl-güç yapmakta isteksizlik, aile içi fliddet BEDENSEL TEPK LER yorgunluk, uyku bozukluklar, a r larda art fl,ba fl kl k sisteminde zay flama, bafl a r s, artan hastal klar, mide-ba rsak hastal klar, ifltahta de ifliklik, cinsel güçlükler, sürekli irkilmek B L fisel / DÜfiÜNSEL TEPK LER konsantrasyon bozuklu u, kafa kar fl kl, olaylar çarp tmak, önlenemeyen düflünceler, kendine güvende azalma, yetersizlik, kendi kendini suçlamak DUYGUSAL TEPK LER flok, k zg nl k, inanamama, korku, kontrol edilemeyen a lama, suçluluk, yas, utanç, huzursuzluk, çaresizlik, umutsuzluk, depresyon, engellenmifllik, güçsüzlük hissi, hayalk r kl, ilgisizlik, gelecek kayg s, yard m edenlere karfl reddedici olmak Çocuklar: Çocuklar ailelerinden ay rmay n. yileflme çal flmalar na kat lmalar n engellemeyin Olabildi ince normal yaflant lar n sürdürmelerini sa lay n. Kendinize ve Baflkalar na Yard m Etmek: Afetin etkileri ile bafla ç kmak için, Duygusal aç dan: Kendi duygularanaza anlay n. Baflkalar yla duygularanaz hakk nda konuflun. Baflkalar n n duygular n, onlar de ifltirmeye çal flmadan kabul edin. Baflkalar na karfl hoflgörülü olun. Çocu unuza daha fazla zaman ay r n. Birine sar l n, dokunmak her zaman yard mc olur. Gerçekten dinlemeyi ö renin ve dinledi inizi belli edin. Ancak sorunu sahiplenmeyin. Yard m etmek isteyenlerin yard mlar n kabul edin. Fiziksel aç dan: Yeterince dinlenin. Bedensel faaliyetlere bafllay n. 7

10 B NA HASAR SINIFLANDIRMASI EMN YET IÇIN YAPISAL HASAR SINIFLANDIRMASI YEfi L Hafif Hasar: Girip ç kmak için güvenlidir. çeride ilk yard m yap labilir. SARI Orta Hasar: çeri Girmek ve uzun süre kalmak risklidir. Mecbur kal nmad kça, içeride ilk yard m yap lmamal d r. Sadece sa kalanlar arama ve d flar ç karmak için, s n rl say da insan içeri girmelidir. Bina kap s nda ekibin emniyetinden sorumlu bir haberci beklemelidir. KIRMIZI A r Hasar: Güvenli de ildir. Enkaz halinde ya da çökmemifl halde olabilir. Deprem Arama Kurtarma Ekibi gerektirir. Kazalar Önlemek için emniyet fleridi ile çevrilmelidir. B NA ELEMANLARI (özellikle betonarme) Yap sal Yap sal Olmayan DÜfiEY Kolonlar Dolgu Duvarlar Perde Duvarlar Bölme Duvarlar Pencereler YATAY Kirifller Asma Tavanlar Zemin Tavan Çat Temel 8 BA LANTILAR Kolon-Kirifl Ba lant lar Kolon veya Kirifllerin Kirifl-Kirifl Ba lant lar yap sal olmayan dolgu duvarlar ile ba lant lar

11 I.N.S.A.R.A.G. (B.M. ULUSLARARASI ARAMA KURTARMA KURUMU) ÇÖKEN YAPIDA 6 KURTARMA EVRES 1. Evre B Bilgi Toplama & Araflt rma 2. Evre T Tesisatlar n kapat lmas 3. Evre T Öncelikle kaba yüzey taramas 4. Evre B Bütün boflluklar n aranmas 5. Evre E Girifl yolu aç larak kazazedeye eriflilmesi 6. Evre E Enkazda kimsenin kalmad ndan emin olana kadar enkaz n temizlenmesi Her arama kurtarma çal flmas nda aflamalar farkl yo unlukta ya da h zda gitmekle beraber birbirini izler. Burada yeflil ile renklendirilen ilk 3 evrede (BTT) acil olarak toplum afet gönüllüleri çal flabilir. Bu evreler hafif arama-kurtarman n görev tan m na karfl l k düfler. Burada k rm z ile renklendirilen son 3 evrede (BEE) profesyonel olarak e itilmifl kurtarmac lara gereksinim vard r. ULUSLARARASI B NA fiaretleme S STEM ç kar lan canl say s Bina / Tehlikeler Bilgisi G/N Ekip smi girifl tarihi/saati ç k fl tarihi/saati belirsizlerin say s (?) di er kazazedelerin yeri ç kar lan ölü say s ULUSLARARASI KAZAZEDE YER fiaretleme S STEM Binaya girmeden önce kare çiz, karenin içine; Ekip ad ve/veya numaras Girifl tarihi ve saati Bina arand ktan sonra karenin içine; Ç k fl tarihi ve saati G (Go) Gir N (No Go) Girme (gönüllü için DUR!) En Üstte buldu unuz tehlikeler Solda ç kar lan canl say s Sa da ç kar lan ölü say s En Altta belirsizlerin say s (?) çerde oldu u söylenen say dan eksik kifli say s (say flüpheliyse, yan na soru iflareti konur) Ç kar lamayan di er kazazedelerin yeri ve say s Arama Kurtarma ifllemi tamamland ktan sonra karenin etraf nda büyük bir daire çiz. Muhtemel kazazede Kesin olarak tespit edilmifl kazazede Kesin olarak tespit edilmifl ölü Canl ç kar lanlar Ölü ç kar lanlar L=# D=# L=# D=# L=# D=# 9

12 HALK SA LI I SU Temizli inden emin olmad n z sular içmeyin. çmek için klorlanm fl, kaynat lm fl ya da ambalajl sular kullan n. Klorlu su sa l kl sudur, unutmay n. Kuyu ve artezyen sular n kullan rken mutlaka klorlay n. ÇME SULARININ M KROPLARDAN TEM ZLENMES Ç N YAPILACAKLAR Ambalajl su haricinde içilecek sular afla da belirtilen yöntemleri uygulamadan içmeyin: KLORLAMA: Varsa haz r paket klorlu ana eriyik ten bir litre (5 su barda ) suya 3 damla konur ya da 1 lt suya 2 damla kat ks z çamafl r suyu eklenir, kar flt r l r ve 30 dakika bekletilir. Bekletildikten sonra bu su güvenle içilebilir. KAYNATMA: Sular on dakika süreyle kaynat l nca içindeki mikroplar ölür. Kaynat lan su üstü örtülerek so utulmal ve daha sonra içilmelidir. Kaynam fl su tad n gidermek için suyun birkaç kez yavafl bir biçimde kaptan kaba boflalt lmas yeterlidir. BARINMA Afetten hemen sonra yeni bar nma ortam haz rlan r. Bu amaçla ço unlukla çad rlar kullan l r. Çad rlar kurulurken uyulmasi gereken kurallar vard r. Çad rlar mümkünse yang n tehlikesi de gözetilerek 8-5 er metre ara ile düzgün s ralar halinde kurulmal d r. Yollara ve su kaynaklar na yak n, drenaj kolay, hafif meyilli arazide sivrisinek üreme yerleri ve çöplük gibi sak ncal yerlere uzak alanlarda kurulmal d r. Her 5-6 çad r için bir çöp bidonu ve bir tuvalet ve en az 200 litrelik bir su deposu bulunmal d r. TUVALET VE ÇÖP Tuvaletler, yerleflim yeri ve su kaynaklar nda uzak, sineklere kapal, koku ç kmayacak ve kolayca temizlenebilecek flekilde yap lmal d r. Her 100 kifliye 5 tuvalet hesaplanmal d r. lk 72 saatte daha çok kuru tip hela çukurlar haz rlan p, etraf çarflaf ya da battaniye ile çevrilerek tuvalet ortam yaratmak mümkündür. Çöpler, a z kapakl bidonlarda saklan r, s k olarak yak larak ya da gömülerek imha edilir. 2x2x1 metre boyutlar nda bir çukur 200 kiflinin çöpüne, 7-10 gün süre için yeterli olur. Hayvan leflleri de ayn flekilde imha edilmeli, köpek ve yaban hayvanlar n n ulaflamayaca derinli e gömülmelidir. At k sular n yüzeyde ak p gitmelerine izin verilmez. Özellikle mutfak, hastane gibi yerlerin at k sular n n topra a aç lacak süzme kuyular nda toplanmas sa lan r. 10

13 NOTLAR 11

14 OLAY KUMANDA S STEM (OKS) GÖREV TANIMLARI O.K. LOJ. OP. BÜTÜN GÖREVLER Ç N: LK YAPILACAKLAR: Kiflisel güvenlik malzemelerinizi ve pozisyonunuz gere i kullanaca n z malzemeleri elde edin: örne in; baret, yelek, görev tan m ka d n n bulundu u dosya. Olay Kumandan ndan durum de erlendirmesi al n. GÖREV SONLANDIRMASI Ç N: Olay Kumandan n n direktifleri do rultusunda müdahale ekiplerini ihtiyaç kalmad durumlarda hizmet bölgesine kayd r n. Tekrar kullan labilecek ekipman ve malzemelerin Lojistik Bölümüne iadesini bir tutanak ile sa lay n. Olay Kumandan taraf ndan onaylanmas durumunda ekipleri yeniden görevlendirin ve faaliyet s ralamas n gösteren çizelgeyi tamamlay p yetkili idari birime iletin. 12 OLAY KUMANDANI (OK) ÖNCEL KL SORUMLULUKLAR: Olay Kumandan, görevliler gelene kadar afet operasyonlar nda tek sorumludur. Olay Kumanda Merkezinde kal p, tüm operasyonu izler ve yönetir. Kendi ekibinin ve mahalle sakinlerinin emniyetini gözetir. LK YAPILACAKLAR: Olay n türünü ve kapsam n belirler. Yap lar n hasar durumlar n ve insan hayat n tehdit eden herfleyi belirler. OKS Organizasyonunu kurar. Olay Kumanda Merkezini kurar. Öncelikle Haberleflme Sorumlusunu, Lojistik Bölüm Liderini, Operasyon Bölüm Liderini, Planlama Bölüm Liderini, dare ve letiflim Bölüm Liderini belirler. Di er ifller için de kaynaklara göre görev da l m n yapar. Operasyonel Ekipler Lojistik, Yang n ve Tehlikeli Madde, Hafif Arama Kurtarma, Triaj, lk Yard m ve T bbi Yard m, Di erleri, Harita Sorumlusu; Hizmet Bölgelerini Oluflturma Olay n boyutlar n belirler. Hemen müdahale edilmesi gereken durumlar Yüksek Öncelikli Müdahalesi bir süre bekleyebilecek olan durumlar Düflük Öncelik

15 (OKS) GÖREV TANIMLARI Olaylar önceliklerine göre s ralay n. (Önem s ras ile) Müdahale için al nan e itime göre; Kaynaklara göre; Yaflamsal tehlikelere göre; Yap sal hasarlar n neden olabilece i tehlikelere göre; Baflar olas l na göre. OK, olaylara müdahale için kaynak da l m n da yapar. Ekip liderleri Personel Malzeme Bütün yap lanlar n kayda geçmesini sa lar. OPERASYONEL GÖREVLER: Bütün mahallede kapsaml durum de erlendirmesi ile durumun izlenmesi; Mahalle haritas n n düzenli olarak gözden geçirilerek arama, kurtarma ve hasar tespitine iliflkin son durumun iflaretlenmesi; Düzenli aral klarla ekip liderlerinin kontrol edilmesi ve bilgilerin yenilenmesi; Gönüllülerin görevlendirilmesi ve gerekti inde görev de iflimi yap lmas ; Mahalledeki durumun, gerekti inde, (haberleflme birimleri üzerinden) yerel yönetime bildirilmesi; Ekiplerin gözetilmesi; Bütün gönüllülerin düzenli aral klarla dinlenmelerinin sa lanmas ; Acil müdahalelerde, ekip üyelerinin mevcut durumla ilgili her türlü öncelik ve müdahele plan n hakk nda bilgilendirilmesi; lgili profesyonel yard m ekipleri geldi inde mevcut durum öncelikler ve müdahale plan hakk nda bilgi verilir; istenirse görevin devredilmesi ve onlara yard m edilmesi ya da halen oldu u gibi göreve devam edilmesi önerilir. ÖNEML NOKTALAR: Yönetilebilir Kontrol Aral 3 den 7 ye kadar (ideali 5). Olaylar birbirleri ile birlefltirilebilir. Kaynaklar n ve olaylar n say s artt kça organizasyonun boyutuda büyümelidir. Mevcut sorunlar ve eldeki kaynaklar görünür k lman zda bir harita iflinize yarayacakt r. EK PMAN / TEÇH ZAT: Mahalle haritas, Görev tan m dosyalar, K sa Mesafe Telsiz (PMR, FRS), Amatör Telsiz, AM/FM Radyo, Görev yelekleri / Görev bölgesi kimlikleri, Masa ve sandalye, Mahallede yaflayanlar n listesi, Afet müdahale formlar, Megafon, Olay Kumanda Merkezi k rtasiye ve malzemeler (kalemler, vs.) gibi... 13

16 (OKS) GÖREV TANIMLARI OKM KAYIT GÖREVL S SORUMLULUKLAR: Kumanda Merkezi Formlar ile gerekli kay tlar n tutulmas ve yaz l haberleflmenin sa lanmas. KULLANILMASI GEREKEN FORMLAR: Olay Durum Rapor Formu: Olay hakk ndaki ayr nt lar de erlendirebilmek ve yak ndan takip edebilmek amac yla kullan l r. Bölgedeki yap sal ya da yap sal olmayan tüm hasarlarla ilgili ayr nt lar n, OKM ne rapor edilebilmesi için kullan l r. Mesaj Formu: Kumanda Merkezinden gönderilen ya da Kumanda Merkezine iletilen bütün mesajlar n belgelenmesi için Olay Kumandan n n grup gönderip göndermeyece i durumlar n belgelenmesi, Olay Durum Rapor Formunu kullanarak, Olay Kumandan taraf ndan, TAG üyelerinin yapabilece ine karar verilen olaylar n listelenmesi; Olay Kumandan, olaylar öncelik s ras na koymadan önce, en önemli olandan en az önemli olana do ru olay s ra numaras verilmesi; Olay Kumandan bir ekibi görevlendirdi inde (yang n, arama kurtarma, triaj, ilk yard m ve t bbi ekip gibi) ekibin göreve bafllama ve görevi tamamlama zaman n kaydeder. Gönderilen ya da teslim edilen yaz l mesajlar Olay Kumandan na iletilir. 14 HABERLEfiME SORUMLUSU (Bu görevi, e er varsa, tercihen amatör telsizci olan bireyler üstlenmelidir.) SORUMLULUKLAR: Olay Kumandan n n gölgesi gibi çal flmal d r. Kumandan n, operasyon s ras nda foto raf n bütününü görebilmesinde en büyük rolü üstlenen kiflidir. Ald talimatlara sad k kalarak haber iletmeli, edindi i bilgileri de de ifltirmeden ya da yorumlamadan kumandana iletebilmelidir. Özellikle telsiz haberleflmesi s ras nda, frekanslar herkes taraf ndan dinlenebilece i için, ekibi ve kendisini zor duruma düflürecek konuflmalardan kaç nmal d r. Afetten önce, ekibi temel haberleflme prensipleri konusunda e itmek de onun görevlerinden bir di eri olmal d r. OPERASYONEL GÖREVLER: Yap lan tüm haberleflmenin kayd n (log) tutmak ya da tutulmas n sa lamakt r. Geriye dönük bilgi paylafl m ve kontrolü afetler s ras nda son derece önemlidir. Bulundu u frekans n yasal ve etik kurallar na uygun haberleflmek. D fl kurumlar n temsilcileriyle olay kumandan aras nda köprü görevi görmek. Arazideki ekiplerin OKM ile olan irtibat n canl tutabilmek. Vardiya de iflimlerinde herhangi birini de il, e er mümkünse haberleflme konusunda e itimli birisini iflin bafl na getirmek. Afet zaman kullan lmak üzere tahsis edilmifl frekanslar, kriz merkezi frekanslar n, kendi ekibinin frekanslar n ve di er kurum ya da ekiplerin frekanslar n ayn zaman diliminde dinleyebilmelidir.

17 (OKS) GÖREV TANIMLARI HALKI B LG LEND RME SORUMLUSU (SÖZCÜ) (Bu görevi zaman zaman Olay Kumandan da üstlenir.) SORUMLULUKLAR: Halk olayla ilgili önemli bilgileri ö renmek ister ve buna hakk vard r. Halk bilgilendirme sorumlusu, operasyon boyunca mahallenin tek yetkili sözcüsüdür. Verilen bilgiler tutarl ve geçerli olmal d r. Halk bilgilendirmek için gecikilmemelidir. OPERASYONEL GÖREVLER: Yapt n z herfleyin kayd n tutun ve haberleflmeyi sa lay n. Duruma uyum sa lay n. Raporlar Olay Kumandan taraf ndan onaylanmal ve flu bilgileri içermelidir. Herfleyin yoluna girece i konusunda güven sa lanmas ; Olay ya da afetin nedenleri ve gerçekleflme zaman ; Mevcut durum, mahallenin durumu, verilen destek, yaral lar, vb. Görevlilerce onaylanmad kça hiçbir ölümü rapor etmeyin. Hiçbir isim vermeyin. De erlendirme raporlar n okuyun. Her zaman aç k ve net olun. Güven ve duygusal etkileri göz önünde tutun. Spekülasyondan, abart dan, yalandan, kay t d fl bilgilerden, tart flmadan ve bunun gibi fleylerden kaç n n. Yorum yok cümlesini kullanmaktan kaç n n. Gönüllülere bas ndan gelebilecek tüm sorular halk bilgilendirme sorumlusunun yan tlayaca n hat rlat n. Olay Kumandan ile belirli aral klarla görüflerek bilgileri güncelleyin. EK PMAN / TEÇH ZAT: Görev yelekleri ya da görev bölgesi kimlikleri; AM/FM radyo; Kalem/ Ka t / iflaretleme kalemleri. HAR TA SORUMLUSU SORUMLULUKLAR: Bölgedeki yetkili resmi Acil Durum Koordinatörü nü, herhangi bir operasyonu ya da olay etkileyebilecek de ifliklikler hakk nda bilgilendir. LK YAPILACAKLAR: Bölgenin bir haritas n bulun ya da çizin. Haritada kuzeyi gösterin (etraf n görebiliyorsan). 15

18 (OKS) GÖREV TANIMLARI Haritay kuzey yönüne göre oluflturun. Hasar Tespitlerinden tüm olaylara kadar herfleyin kayd n tutun. Olaylar bölge haritas üzerinde yerlefltirin. Harita üzerinde mevcut yap lar n iflaretlemesini yap n. S naklar, okullar, barajlar vb. Her olay için bir renk belirleyin. K rm z : Yang n; Mavi: T bbi; Yeflil: Arama Kurtarma; Siyah: Di er gibi... Rüzgar n yönünü tayin edip, olaylar nas l etkileyebilece ini hesaba kat n. OPERASYON BÖLÜM L DER SORUMLULUKLAR: Operasyon Bölüm Lideri, Olay Kumanda Merkezi nde bulunur ve afet durumunda do rudan müdahale çal flmalar nda yer al r. SORUMLULUKLARI ARASINDA YER ALAN BAfiLICA KONULAR: Mahallede hasar ve tehlike tespiti, Emniyet ve Hafif Arama Kurtarma, lk yard m, Küçük yang nlar n söndürülmesi, Kaynaklar n ve ihtiyaçlar n n tan mlanmas. OPERASYON GÖREVLER : lk Yard m Müdahale alan n n ve nakil araçlar n n yerini saptay n. Ek kaynaklar ya da eleman gerekti inde Operasyon ve Lojistik Bölümünlerini haberdar edin. Müdahale ekiplerinin koordinasyonunu yap n. Müdahale ekiplerinden bilgiler geldikçe, bu bilgileri Olay Kumandan na iletin. Olay Kumandan n görevler ve öncelikler konusunda bilgilendirin. Müdahale ekiplerinin çal flma standartlar n izlediklerinden, emniyeti sa lad klar ndan ve faaliyet raporlar n ilettiklerinden emin olun. Dinlenme aral klar koyun ve ihtiyaçlara göre ekip üyelerinin görevlendirmelerinde de ifliklikler yap n. EK PMAN VE TEÇH ZAT: Görev yelekleri ya da görev bölgesi kimlikleri, Amatör telsiz, KMT Telsizler; Kalem, ka t ve formlar n bulundu u dosya, Müdahale ekibi: görev tan m / kontrol listesi, malzeme, formlar, 16

19 (OKS) GÖREV TANIMLARI LKYARDIM/TR AJ EK P L DER SORUMLULUKLAR: Yaral lar hayati tehlike önceli ine göre s n fland r l r. lk yard m yap l r. Tibbi Müdahale Alan kurulur. Operasyonun her aflamas nda, Operasyon Bölüm Lideri ile ba lant l çal fl l r. Tedavi yerinin belirlenmesi ve acil bak ma gerek duyanlar n rapor edilmesi için Operasyon Bölüm Lideri ile çal fl l r. * Emniyet her zaman birinci derecede önemlidir! Önce kendi emniyetiniz, sonra ekip arkadafl n z n, sonra kazazedenin emniyeti gelir! OPERASYONEL GÖREVLER: Görevlendirmelerinizi yaz n. Lojistikten malzeme ve ekipman sa lay n. Mutlaka kiflisel emniyet malzemelerinizle çal fl n. Ekip / Tak m Kontrol Formu doldurun. (Rapor üzerinden de erlendirme yap n.) Ekiptekileri görev konusunda bilgilendirin. Ekiplerinizi oluflturun. Her zaman eflli çal fl n. Ekiplerinizin görev da l mlar n yap n. Her operasyona bafllamadan genel durum de erlendirmesi yap n. Kaynaklar n z denetleyin ve da t m n yap n. Siz operasyona do rudan dahil olmay n. Siz emniyetten sorumlusunuz. Kendinizi ve ekibinizi tehlikeye atacak ifllerden kaç n n. Olay Kumandan n sürekli bilgilendirin. ( htiyaçlar/ Süreç/ Durum Tan m ) Raporlamay sa lay n. ÖNEML NOKTALAR: T bbi Müdahale Bölgesi Öngörülen kazazede say s na hizmet verebilecek büyüklükte bir alan olmal ; Tehlikelerden uzak olmal ; Ulafl labilir olmal. Triaj bölgesi Acil ve kincil müdahaleler için ayr bölgeler kurulmal ; Bölgedeki di er ekip ve gruplar n haberdar edilmesi; Triaj n belirli aral klarla tekrar edilmesi. 17

20 (OKS) GÖREV TANIMLARI 18 HAF F ARAMA-KURTARMA EK P L DER SORUMLULUKLAR: lk hasar tespiti yap l r. Sadece hafif ve orta hasarl yap lar için arama ve kurtarma yap l r. Operasyonun her aflamas nda, Operasyon Bölüm Lideri ile ba lant l çal fl l r. * Emniyet her zaman birinci derecede önemlidir! Önce kendi emniyetiniz, sonra ekip arkadafl n z n, sonra kazazedenin emniyeti gelir! OPERASYONEL GÖREVLER: Görevlendirmelerinizi yaz n. Lojistikten malzeme ve ekipman sa lay n. Ekip / Tak m Kontrol Formunu kullanarak rapor haz rlay n. (Rapor üzerinden de erlendirme yap n.) Ekiptekileri görev konusunda bilgilendirin. Ekiplerinizi oluflturun. Her zaman eflli çal fl n. Ekiplerinizin görev da l mlar n yap n. Her operasyona bafllamadan genel durum de erlendirmesi yap n. Kaynaklar n z denetleyin ve da t m n yap n. Siz operasyona do rudan dahil olmay n. Siz emniyetten sorumlusunuz. Kendinizi ve ekibinizi tehlikeye atacak ifllerden kaç n n. Olay Kumandan n sürekli bilgilendirin. ( htiyaçlar / Süreç / Durum Tan m ) Raporlamay sa lay n. ÖNEML NOKTALAR Hafif Hasarl Yap larda Arama; Triaj; Rapor; lk yard m müdahalesi (T bbi Ekip); Nakil (T bbi Ekip). Orta Hasarl Yap lar (Gönüllüler için k s tl ve kontrollü müdahale) lgili destek ekip (Yang n Ekibi) çeride yap labilecekler, Arama; Solunum kontrolü; A r kanamalar n durdurulmas ; Kazazedelerin yap dan uzaklaflt r lmas ; Orta Hasarl yap larda, herkesin içeriden bir an önce ç kart l p, t bbi tedavi (T bbi Ekip) gibi uzun sürebilecek ifllerin müdahale bölgesinde yap lmas ekip ve kazazede emniyeti aç s ndan çok önemlidir.; A r hasarl yap lar. (Sadece uzman ekipler müdahale edebilir.) Uzak durun. lgili destek ekip (Yang n Ekibi) Artç floklardan sonra yap lar n tekrar kontrol edilmesini sa lay n.

SSG-TAG. el kitab. Sivil Savunma Görevlileri - Toplum Afet Gönüllüsü ve Halk n Afete Haz rl k E itimi. Edited by Foxit PDF Editor

SSG-TAG. el kitab. Sivil Savunma Görevlileri - Toplum Afet Gönüllüsü ve Halk n Afete Haz rl k E itimi. Edited by Foxit PDF Editor TAGtrYalova2 12/17/05 12:36 PM Page 1 Edited by Foxit PDF Editor SSG-TAG Sivil Savunma Görevlileri - Toplum Afet Gönüllüsü ve Halk n Afete Haz rl k E itimi el kitab Çengelköy 34684 stanbul tel: 0216 516

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR AC L SA LIK H ZMETLER UBES E T M B R M

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR AC L SA LIK H ZMETLER UBES E T M B R M İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR 1 LKYARDIM NED R? Herhangi bir hastal k veya kaza sonucu ya am tehlikeye girmi olan ki iye, Olay yerinde, sa l k görevlilerinin yard m sa lan ncaya

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

(SSG - TAG) SİVİL SAVUNMA GÖREVLİLERİ ve TOPLUM AFET GÖNÜLLÜSÜ HALKIN AFETE HAZIRLIK EĞİTİMİ

(SSG - TAG) SİVİL SAVUNMA GÖREVLİLERİ ve TOPLUM AFET GÖNÜLLÜSÜ HALKIN AFETE HAZIRLIK EĞİTİMİ (SSG - TAG) SİVİL SAVUNMA GÖREVLİLERİ ve TOPLUM AFET GÖNÜLLÜSÜ HALKIN AFETE HAZIRLIK EĞİTİMİ ALIŞTIRMA KİTABI.. /... /... Eğitmenler: Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Alidede Sokak No: 8 Aşağıayrancı / ANKARA

Detaylı

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (13.4.2010 R.G. 60 EK III A.E. 239 Sayılı Tüzük) RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI (46/2008 Sayılı Yasa) Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA TOZ TOPAKLAYICI Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

İÇİNDEKİLER İŞÇİ SAĞLIĞI

İÇİNDEKİLER İŞÇİ SAĞLIĞI İÇİNDEKİLER Önsöz... Tablo, Şekil, Resim Listesi... xv v Birinci Bölüm İŞÇİ SAĞLIĞI 1.1. Sağlık ve İnsan Sağlığı Kavramı... 1 1.1.1. Sağlığın Tanımı, Önem ve Amacı... 1 1.1.2. Hastalığın Tanım ve Sınıflandırılması...

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ

ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ ACİL ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞABİLECEĞİ STRES KAYNAKLARI Olaya bağlı stres kaynakları Mesleki stres kaynakları Çevresel stres kaynakları OLAYA BAĞLI STRES KAYNAKLARI-1

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

SSG TAG EĞİTMEN KİTABI Bölüm II - 1

SSG TAG EĞİTMEN KİTABI Bölüm II - 1 Alıştırma! 2.1 Bina Hasar Sınıflandırması Bina Triajı Uygulamaları Yapı Türleri Nelerdir? Hasar Türlerini Tanımlayın? Hasar Kısmi mi, yoksa Genel mi? Hasar Sınıflandırması Nedir? 1 1. Ne Tür Bir Hasardır?

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜN VERS TES FEN-EDEB YAT FAKÜLTES STE E BA LI/ZORUNLU STAJ FORMU

T.C. MARMARA ÜN VERS TES FEN-EDEB YAT FAKÜLTES STE E BA LI/ZORUNLU STAJ FORMU T.C. FEN-EDEB YAT FAKÜLTES STE E BA LI/ZORUNLU STAJ FORMU EK - 1 LG L MAKAMA, Yüksek ö renimleri s ras nda iste e ba l /zorunlu staja tâbi tutulan ö renciler hakk nda i kazas ve meslek hastal sigortas

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı, Diyarbakır Büyükşehir

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar Senato Tarihi: 29/07/2015 Senato No : 12 Amaç T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SAKLI NÜFUS - Kişilerin nüfus kütüklerine yazılmamaları ve doğum olaylarının kanunda ön görülen süreler içerisinde nüfusa bildirilmemesi, saklı nüfus diye tanımlanan kişilerin varlığına neden olmaktadır.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANEMİZ KOMİTE VE EKİPLERİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ: Hastanedeki ekip, yönetim ekibi, komisyon ve komitelerin; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun ve devamlılığının

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR EĞİTİM Hastanelerden gelen personele HAP Eğitici Eğitiminin verilmesi HAP Eğitici Eğitimi alan personelin kendi

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64 Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Genelgesi 2004 / 64 Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA 03/05/2004 Sayı : B100ACS0140000-9216/1853

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Muğla Üniversitesinde görevli personelin çocuklarının bakım ve eğitimi için açılan "Gündüz

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 0 -- İlk yayın. 01 01.12.2015 Güncelleme PR.09 01.04.2015 01.12.2015 01 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; montaj ve gaz sızdırmazlık uygunluk

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 / 8 NÜKLEER TIP HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN NÜKLEER TIP HİZMETLERİ BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ ONAY BAŞHEKİM Sayfa 2 / 8 1.AMAÇ: 2.KAPSAM: Nükleer Tıp

Detaylı

2013 YILINDA YAPILACAK AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ve MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE AÇIK ÖĞRETİM ORTOKULU SINAVLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

2013 YILINDA YAPILACAK AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ve MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE AÇIK ÖĞRETİM ORTOKULU SINAVLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR I. Bina Sınav Yürütme Komisyonunun Dikkat Edeceği Hususlar: Bölge sınav yürütme komisyonunun sınavla ilgili yapacağı toplantıya, bina sınav komisyonu başkanı temsilci olarak katılır. Toplantıda görüşülen

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: EDOSĐL Sıvı Mineralli Ovma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Genel temizlik/bakım hijyeni ürünü Üretici/Tedarikçi:

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

CHEMPARK LEVERKUSEN E HOŞ GELDİNİZ Güvenlik uyarıları

CHEMPARK LEVERKUSEN E HOŞ GELDİNİZ Güvenlik uyarıları CHEMPARK LEVERKUSEN E HOŞ GELDİNİZ Güvenlik uyarıları Lütfen CHEMPARK a giriş yapmadan önce güvenlik uyarılarını okuyunuz - ve burada bulunduğunuz süre boyunca bu kurallara uyunuz! Teşekkürler! 1. TRAFİK

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

TRİAJ AFYONKARAHİSAR UMKE. www.umke.org

TRİAJ AFYONKARAHİSAR UMKE. www.umke.org TRİAJ AFYONKARAHİSAR UMKE www.umke.org TRİE = SEÇMEK, AYIKLAMAK, SINIFLANDIRMAK, SIRALAMAK, HASTA VE YARALILARIN YAŞAMLARINI TEHDİT EDEN YARALANMALARINA VE BEKLENEN YARARA GÖRE SIRALANMASIDIR Çok sayıda

Detaylı

POL KL K DEFTER WEB SERV S KULLANIM KLAVUZU 07.07.2011. zmir Sa k Müdürlü ü Poliklinik Defteri Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 1

POL KL K DEFTER WEB SERV S KULLANIM KLAVUZU 07.07.2011. zmir Sa k Müdürlü ü Poliklinik Defteri Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 1 POL KL K DEFTER WEB SERV S KULLANIM KLAVUZU zmir l Sa k Müdürlü ü 07.07.2011 zmir Sa k Müdürlü ü Poliklinik Defteri Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 1 http://bilgiislem.ism.gov.tr/test1/hizmet.asmx

Detaylı

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA Sayfa 1/ 7 / GIDA Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Soner METE Ders Hakkında Çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehdit eden etmenleri, bu etmenlerin önlenmesine ilişkin yürütülen politikalar, işverenlerin

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı