Toplum Afet Gönüllüleri el kitab

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplum Afet Gönüllüleri el kitab"

Transkript

1 Toplum Afet Gönüllüleri el kitab

2 TAG 1 E itim Program Bo aziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araflt rma Enstitüsü, Afete Haz rl k E itim Projesi ve T.C. Sivil Savunma Genel Müdürlü ü, Sivil Savunma Koleji, T.C. Sivil Savunma Genel Müdürlü ü, Sivil Savunma Arama Kurtarma Birli i yazarlar: James Harkins, City of Los Angeles Fire Department, Community Emergency Response Team Program Larry Collins, Los Angeles County Fire Dept. Urban Search and Rescue Task Force Marla Petal, B.Ü., Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araflt rma Enstitüsü, Afete Haz rl k E itim Projesi kaynaklar: T.C. çiflleri Bakanl Sivil Savunma Genel Müdürlü ü City of Los Angeles Fire Department United States Federal Emergency Management Agency California Office of Emergency Services Community Stress Prevention Center Kiryat Shmona, Tel Hai College uyarlama: Bo aziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araflt rma Enstitüsü, Afete Haz rl k E itim Projesi T.C. çifleri Bakanl Sivil Savunma Genel Müdürlü ü Sivil Savunma Kolej Müdürlü ü Ankara Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlü ü Bu yay n Yabanc Ülkelere Afet Yard m, Amerikan Uluslararas Kalk nma Kurumu nun AOT-G nolu resmi karar ile gerçekleflmifltir. Bu yay ndaki yazar(lar) n görüfl(lerinin)ünün, Amerikan Uluslararas Kalk nma Kurumu aç s ndan ba lay c l yoktur. Copyright 2003: James Harkins, Larry Collins, Marla Petal

3 DEPREM TEHL KE AVI Deprem tehlike av tüm aile üyelerinin kat l m yla evde bafllat lmal d r. Evin her yeri, oda oda dolafl l p sars nt s ras nda nelerin tehlike yaratabilece i öngörülmelidir. Aile üyelerinin evde en çok zaman geçirdi i yerler kontrol edilmelidir. Örne in, aile üyelerinin uyudu u, yemek yedi i, çal flt ve oyun oynad yerler. Bir araflt rmac gibi çal flarak yap lmas gerekenler bir liste halinde s ralan p, bulunan tehlikeler giderilene kadar takip edilmelidir. Deprem Tehlike Av çal flmas n yaparken, önceliklerinizi belirleyin. 1. Yaflamsal tehdit yaratacak olan eflyalar n sabitlenmesi. Örne in; yatak odas ndaki giysi dolaplar 2. Ekonomik kay p yaratacak olan eflyalar n sabitlenmesi. Örne in; bilgisayarlar 3. Yaflam n z kolaylaflt ran ya da sizin için önemli olan eflyalar n sabitlenmesi. Örne in; aile yadigar biblo, vazo gibi eflyalar Yaflad n z mekanlarda kayabilecek ve düflebilecek her fley kontrol edilmelidir. Yükse e yerlefltirilmifl herhangi bir eflya var m? E er varsa bu en k sa boylu aile üyesinin bafl hizas ndan daha afla da bir yere indirilmelidir. Mobilyalar vida ile duvara sabitlenmelidir. Duvardaki resimler kanca vidalarla güvenli flekilde as lmal d r. Avizelerin sa lam flekilde tavana as lmas sa lanmal d r. Mutfak dolaplar n n kapaklar na sars nt s ras nda aç lmas n önlemek için kap mandallar tak lmal d r. Tüm zararl ve yang n nedeni olabilecek maddeler kontrol edilmeli ve güvenlik önlemi al nmal d r. Su s t c lar duvara s k ca sabitlenmelidir. Buldu umuz tehlikeler: Düzeltilme tarihi: 1

4 A LES AFET HAZIRLIK PLANI 2 Tamamlanma tarihini yazın: Bu konuda bir aile toplantısı yaptık. Evde ve her odada en güvensiz yerleri belirledik. Örne in; pencere önleri, büyük, a r ve devrilebilen eflyalar n yan, ocak gibi yang na neden olabilecek eflyalar n yan Evdeki ve binadaki ç k fl yollar n belirledik. Özürlüler, bebekler, küçük çocuklar, yafllılar, dilimizi bilmeyenler ve evcil hayvanlar için gerekli özel erzak ihtiyacını göz önünde bulundurduk. Bir hafta yetecek kadar su (1 gün: 4 litre/kifli bafl ), ve üç gün yetecek kadar yiyecek sto umuz var. Elektrik, su ve do algaz vanalar n kapatmayı biliyoruz. Bölge ve baflkent dıflında ba lant kuraca ımız kifli/kiflilerin telefon numaralarını biliyoruz. Bunlar: Tekrar nasıl buluflaca ımızı biliyoruz. Evin içinde: Evin dıfl nda: Mahallemizin dıflında: Yangın söndürücülerini nasıl kullanaca ımızı biliyoruz. Yataklarımızın yanında el feneri, ayakkabı bulunduruyoruz. lk yardım çantamız var. Hayatımızı sürdürecek gereksinimlerimizi toparlayıp, deprem çantalarımızı hazırladık. (el feneri, pil, pilli radyo, ilk yard m çantas, giysi, nakit para, çak, düdük, 1 hafta yetecek kadar reçeteli ilaç, ka t ve kalem, önemli telefon numarlar n içeren poflet) Önemli evraklarımızın kopyalarını deprem çantam za koyduk ya da bölge d fl nda bir yak n m za gönderdik. Deprem sonrasında çevremizde gaz sızıntısı olmadı ından kesinlikle emin olana kadar çakmak, kibrit ya da bunun gibi yang na neden olabilecek benzer fleyler kullan lmayaca n ö rendik. Bu bilgiyi tanıdı ımız herkese yaymaya baflladık. Deprem sonrasında telefonu yalnızca acil durumlarda kullanmamız gerekti ini ö rendik. Bu flekilde hatlar o anda en çok ihtiyaç duyanlar için açık tutulacaktır. Bilgilenmeyi TV ve radyo kanal ile yapaca m z ö rendik. Deprem Tehlike Avı çalıflmamızı bitirdik. Olası tehlikelerin önlemlerini aldık. Her altı ayda bir, plan m z gözden geçirmeyi planladık. ad/soyad adres e-posta telefon tarih *Gönüllü lk Müdahaleciler çin: Yukar daki 7 kal n çerçeveli kutular n tümü dahil olmak üzere en az 14 madde tamamlanm fl olmal d r.

5 MAHALLEDE AFETE HAZIRLIK 1. Herkesi Toplant ya Davet Edin lk toplant gündeminde flunlar olabilir: - Tan flma - Sorunun özet olarak tan mlanmas - Mahalledeki potansiyel tehlikeler - Mahalledeki kaynaklar - Olas çal flmalar n ve önceliklerin belirlenmesi - Görev da l m 2. Mahalle Envanteri: Riskler ve Kaynaklar n Araflt r lmas Tüm riskleri ve tehlikeleri tan mlay n ve haritada iflaretleyin. - Tehlikeli binalar - Yang n tehlikesi - Benzin istasyonlar - Radyoaktif maddeler (laboratuarlar, paratonerler) - Engelliler, yafll lar, çocuklar ve di er özel ihtiyaçlar olanlar n yerlerinin belirlenmesi Tüm kaynaklar ve becerileri tan mlay n ve haritada iflaretleyin - Operasyon, tedavi ve bar nak bölgelerinin kurulabilmesi için güvenli alanlar - Ekipman - nsan gücü (beceriler) Önceliklerinizi belirleyin. 3. Mahalle Haritas n n Haz rlanmas Riskleri ve k r lganl klar gösterin. Kaynaklar gösterin. Olas eriflim rotalar n gösterin. Olas müdahale bölgelerini gösterin. Olas bar nak bölgelerini gösterin. Haritaya kolay ulaflabilmek amac ile birkaç bölgede bulundurun. 4. Riskleri Azaltmak çin Harekete Geçin Komflular n za örnek olun. Aile Afete Haz rl k Plan n z ve Deprem Tehlike Av n z tamamlay n. Mahallenizde yang n söndürücülerin say s n art nmak için çal fl n. Komflular n za yap sal olmayan tehlikeleni anlat n ve eflyalar n sabitlenmesini ö retin. Bina yönetmelikleri hakk nda bilgi edinin ve yap güçlendirme çal flmalar için uzmanlarla temasa geçin. Mahallenizdeki okullar n afet haz rl yap p yapmad n kontrol edin. Mahallenizdeki genifl alanlara sahip ç k n ve koruyun. Çevredekiler için hayati tehlike oluflturan terkedilmifl yap lar n y k lmas için belediyeyle temasa geçin. 3

6 OLAY KUMANDA S STEM O.K. LOJ. OP. KOMUTA Z NC R Baflbakanl k / çiflleri Bakanl Valilik Kaymakaml k ve Belediye Muhtar / Mahalle Cadde / fl Yeri / Konut / Site / Gönüllüler Bu temel organizasyon sistemi, yerel boyutta çal flt n z ya da yaflad n z yerde her seviyede, örne in, mahalle, site, iflyeri, kampüs ölçe inde kullan labilir. Yerel boyuttaki bu çal flma rapor edilerek, mahalle seviyesinde yürütülen çal flmalarla koordine edilmelidir. Mahalleler ba l bulunduklar ilçe Kaymakam na ve Belediye Baflkan na rapor verirler. lçeler valiliklere ve valilikler de hükümete rapor verirler. Herbir olay kumanda grubunu bir üçgene benzetebiliriz. Herbiri karfl laflt klar olaylara cevap verebilecekleri biçimde kendi içinde esnektir. Çal flan tüm gruplar komuta zincirinin bir üstündeki seviyeye rapor verir ve gerekli talimatlar ve kaynaklar da oradan al rlar. Verilen kararlar n isabetli olmas, olay bütün boyutlar ile görebilmeye ve bilginin do ru paylafl lmas na ba l d r. Olay Kumanda Sisteminin 6 Temel Unsuru: Birleflik Kumanda Yap s Ortak Terminoloji Esnek/Modüler Organizasyon Merkezi letiflim Ayr nt l Kaynak Yönetimi Kontrol Edilebilir Yönetim Aral 4

7 OLAY KUMANDA S STEM ORGAN ZASYON YAPISI O.K. LOJ. OP. PLANLAMA KOM TES Mahalle Envanteri Risk Belirleme Halk E itimi OLAY KUMANDA MERKEZ Kumandan Kumandan Yard mc s Haberleflme Sorumlusu DARE VE LET fi M Kay t Halk Bilgilendirme OPERASYON LOJ ST K Tehlike Belirlenmesi ve Kontrolü Hasar Tesbiti ve Hafif Arama ve Kurtarma Afette lk Yard m Küçük Yang nlara ve Basit Tehlikeli Maddelere Müdahale Emniyet (örne in; okul tahliyesi) Ekipman ve Teçhizat Su ve Yiyecek Trafik Kontrolü ve Ulafl m Bar nma ve Hijyen Psikolojik Destek ve Yönlendirme Gönüllüler ve Görevliler Farkl kurumlar bu flemay gerekti inde çeflitli yönlerden kendi koflullar na göre uyarlayacaklard r; bununla birlikte temel sistem ayn d r ve basittir. Bu örnek mahalle baz nda kullan lacak flekilde uyarlanm flt r. Herhangibir operasyonda yönetim, Olay Kumanda Merkezi ndeki Olay Kumandan ndad r. Olay Kumandan n n hemen yan nda herfleyin kaydedilmesinden ve iletiflim kanallar n n oluflturulmas ndan sorumlu, " dare ve letiflim Bölümü bulunur. Kumandan n alt nda bir Operasyon Bölümü ve bir de Lojistik Bölümü yer al r. Operasyon bölümü tehlikelerin tan mlamas ve kontrolü, hasar de erlendirmesi ve hafif arama-kurtarma, afet ilkyard m, küçük yang nlar söndürme ve güvenlik gibi müdahale faaliyetlerini yürütür. Di er bölüm ise Lojistik tir. Operasyon bölümünü destekler; ekipman ve malzemeler ile su ve yiyecek sa lar. Trafi in kontrolü, ulafl m ve nakil, ulaflt rma, bar nak ve çevre sa l önlemleri, psikolojik destek ve dan flmanl k, gönüllülerin görev da l m da dahil olmak üzere gerekli olan herfleyi Lojistik Bölümü üstlenir. Bu ifl bölümünün amac, yap lmas gereken iflleri uygun flekilde s n fland rmak, önemli bilgileri bir yerde toplamak, kaynaklar ve eme i en etkin bir biçimde kullanmakt r. Planlama Komitesi, afet sonras nda Planlama Bölümü olarak çal flmaya bafllar. Olay Kumanda Merkezinin (OKM) Konumu Bafllang ç olarak kumanda ekibi, kumanda merkezini kurmal d r. E er mahalledeki kifliler bunu afetten önce planlam fllarsa bir kumanda merkezi tespit etmifl olmalar beklenir. Kumanda Merkezi nin konumu: Merkezi Ulafl labilir Malzeme depolar na yak n T bbi müdahale alan ndan ayr Trafik gürültüsünden uzak Potansiyel tehlikelerden uzak bir yerde olmal d r. Ayr ca oluflabilecek bir tehlike durumuna karfl yedek bir kumanda merkezi de belirlenmelidir. 5

8 YARALILARIN SINIFLANDIRILMASI (TR AJ) Amaç yaflam kurtarmak ve en çok kifliye en gerekli yard m yapabilmektir. Afet durumunda yani ortamda çok fazla say da sa l k yard m na gerek duyan insan olmas na ra men, yeterli sa l k görevlisi ve malzeme bulunmad durumlarda ilkyard mda ve tafl mada öncelik belirleme için s n fland rma yap l r. Bunun için, Yaflam Kurtaran Önlemler olarak havayolunun aç lmas, kanama kontrolü ve flok müdahalesi tekniklerinin bilinmesi gereklidir. ÖNCE SESL TR AJ LA BAfiLA Kendini Tan t ve Yürüyebilenlerin Sana Do ru Gelmesini Söyle YÜRÜYEMEYENLER S ZE DO RU YÜRÜYENLER 1. SOLUNUM Bak, Dinle, Hisset HAF F NEFES YOK Havayolunu Aç (2 kez) NEFES VAR NEFES YOK ÖLÜ NEFES GELD HAVAYOLUNU AÇIK TUT AC L DAK KADA 30 UN ALTINDA Dolafl m Kontrolü Yap DAK KADA 30 UN ÜSTÜNDE fiok POZ SYONU VER AC L 2. DOLAfiIM K lcaldamar Renk Dönüm Testi veya Bilekten Nab z Kontrolü 2 SAN YEN N ALTINDA VEYA NABIZ VAR Bilinç Kontrolü Yap 2 SAN YEN N ÜSTÜNDE VEYA NABIZ YOK KANAMA KONTROLÜ AC L 3. B L NÇ DURUMU Basit Komutlar Ver KOMUTLARA UYMUYOR fiok POZ SYONU VER AC L KOMUTLARA UYUYOR K NC L 6 tehlike rüzgar müdahale bölgesi Müdahale bölgesi: Güvenli ve tehlikelerden uzak, Olay bölgesine yak n, Tehlikelere göre rüzgar üstünde, Kolay ulafl labilir (havadan ve karadan/denizden), Genifllemeye elveriflli olmal d r.

9 PS KOLOJ K LK DESTEK ANORMAL DURUMLARDA NORMAL DAVRANIfiLAR PS KO-SOSYAL TEPK LER yabanc laflma, sosyal ortamlardan geri durmak, baflkalar ile iliflki kurmakta zorlanmak, madde ba ml l, ifl-güç yapmakta isteksizlik, aile içi fliddet BEDENSEL TEPK LER yorgunluk, uyku bozukluklar, a r larda art fl,ba fl kl k sisteminde zay flama, bafl a r s, artan hastal klar, mide-ba rsak hastal klar, ifltahta de ifliklik, cinsel güçlükler, sürekli irkilmek B L fisel / DÜfiÜNSEL TEPK LER konsantrasyon bozuklu u, kafa kar fl kl, olaylar çarp tmak, önlenemeyen düflünceler, kendine güvende azalma, yetersizlik, kendi kendini suçlamak DUYGUSAL TEPK LER flok, k zg nl k, inanamama, korku, kontrol edilemeyen a lama, suçluluk, yas, utanç, huzursuzluk, çaresizlik, umutsuzluk, depresyon, engellenmifllik, güçsüzlük hissi, hayalk r kl, ilgisizlik, gelecek kayg s, yard m edenlere karfl reddedici olmak Çocuklar: Çocuklar ailelerinden ay rmay n. yileflme çal flmalar na kat lmalar n engellemeyin Olabildi ince normal yaflant lar n sürdürmelerini sa lay n. Kendinize ve Baflkalar na Yard m Etmek: Afetin etkileri ile bafla ç kmak için, Duygusal aç dan: Kendi duygularanaza anlay n. Baflkalar yla duygularanaz hakk nda konuflun. Baflkalar n n duygular n, onlar de ifltirmeye çal flmadan kabul edin. Baflkalar na karfl hoflgörülü olun. Çocu unuza daha fazla zaman ay r n. Birine sar l n, dokunmak her zaman yard mc olur. Gerçekten dinlemeyi ö renin ve dinledi inizi belli edin. Ancak sorunu sahiplenmeyin. Yard m etmek isteyenlerin yard mlar n kabul edin. Fiziksel aç dan: Yeterince dinlenin. Bedensel faaliyetlere bafllay n. 7

10 B NA HASAR SINIFLANDIRMASI EMN YET IÇIN YAPISAL HASAR SINIFLANDIRMASI YEfi L Hafif Hasar: Girip ç kmak için güvenlidir. çeride ilk yard m yap labilir. SARI Orta Hasar: çeri Girmek ve uzun süre kalmak risklidir. Mecbur kal nmad kça, içeride ilk yard m yap lmamal d r. Sadece sa kalanlar arama ve d flar ç karmak için, s n rl say da insan içeri girmelidir. Bina kap s nda ekibin emniyetinden sorumlu bir haberci beklemelidir. KIRMIZI A r Hasar: Güvenli de ildir. Enkaz halinde ya da çökmemifl halde olabilir. Deprem Arama Kurtarma Ekibi gerektirir. Kazalar Önlemek için emniyet fleridi ile çevrilmelidir. B NA ELEMANLARI (özellikle betonarme) Yap sal Yap sal Olmayan DÜfiEY Kolonlar Dolgu Duvarlar Perde Duvarlar Bölme Duvarlar Pencereler YATAY Kirifller Asma Tavanlar Zemin Tavan Çat Temel 8 BA LANTILAR Kolon-Kirifl Ba lant lar Kolon veya Kirifllerin Kirifl-Kirifl Ba lant lar yap sal olmayan dolgu duvarlar ile ba lant lar

11 I.N.S.A.R.A.G. (B.M. ULUSLARARASI ARAMA KURTARMA KURUMU) ÇÖKEN YAPIDA 6 KURTARMA EVRES 1. Evre B Bilgi Toplama & Araflt rma 2. Evre T Tesisatlar n kapat lmas 3. Evre T Öncelikle kaba yüzey taramas 4. Evre B Bütün boflluklar n aranmas 5. Evre E Girifl yolu aç larak kazazedeye eriflilmesi 6. Evre E Enkazda kimsenin kalmad ndan emin olana kadar enkaz n temizlenmesi Her arama kurtarma çal flmas nda aflamalar farkl yo unlukta ya da h zda gitmekle beraber birbirini izler. Burada yeflil ile renklendirilen ilk 3 evrede (BTT) acil olarak toplum afet gönüllüleri çal flabilir. Bu evreler hafif arama-kurtarman n görev tan m na karfl l k düfler. Burada k rm z ile renklendirilen son 3 evrede (BEE) profesyonel olarak e itilmifl kurtarmac lara gereksinim vard r. ULUSLARARASI B NA fiaretleme S STEM ç kar lan canl say s Bina / Tehlikeler Bilgisi G/N Ekip smi girifl tarihi/saati ç k fl tarihi/saati belirsizlerin say s (?) di er kazazedelerin yeri ç kar lan ölü say s ULUSLARARASI KAZAZEDE YER fiaretleme S STEM Binaya girmeden önce kare çiz, karenin içine; Ekip ad ve/veya numaras Girifl tarihi ve saati Bina arand ktan sonra karenin içine; Ç k fl tarihi ve saati G (Go) Gir N (No Go) Girme (gönüllü için DUR!) En Üstte buldu unuz tehlikeler Solda ç kar lan canl say s Sa da ç kar lan ölü say s En Altta belirsizlerin say s (?) çerde oldu u söylenen say dan eksik kifli say s (say flüpheliyse, yan na soru iflareti konur) Ç kar lamayan di er kazazedelerin yeri ve say s Arama Kurtarma ifllemi tamamland ktan sonra karenin etraf nda büyük bir daire çiz. Muhtemel kazazede Kesin olarak tespit edilmifl kazazede Kesin olarak tespit edilmifl ölü Canl ç kar lanlar Ölü ç kar lanlar L=# D=# L=# D=# L=# D=# 9

12 HALK SA LI I SU Temizli inden emin olmad n z sular içmeyin. çmek için klorlanm fl, kaynat lm fl ya da ambalajl sular kullan n. Klorlu su sa l kl sudur, unutmay n. Kuyu ve artezyen sular n kullan rken mutlaka klorlay n. ÇME SULARININ M KROPLARDAN TEM ZLENMES Ç N YAPILACAKLAR Ambalajl su haricinde içilecek sular afla da belirtilen yöntemleri uygulamadan içmeyin: KLORLAMA: Varsa haz r paket klorlu ana eriyik ten bir litre (5 su barda ) suya 3 damla konur ya da 1 lt suya 2 damla kat ks z çamafl r suyu eklenir, kar flt r l r ve 30 dakika bekletilir. Bekletildikten sonra bu su güvenle içilebilir. KAYNATMA: Sular on dakika süreyle kaynat l nca içindeki mikroplar ölür. Kaynat lan su üstü örtülerek so utulmal ve daha sonra içilmelidir. Kaynam fl su tad n gidermek için suyun birkaç kez yavafl bir biçimde kaptan kaba boflalt lmas yeterlidir. BARINMA Afetten hemen sonra yeni bar nma ortam haz rlan r. Bu amaçla ço unlukla çad rlar kullan l r. Çad rlar kurulurken uyulmasi gereken kurallar vard r. Çad rlar mümkünse yang n tehlikesi de gözetilerek 8-5 er metre ara ile düzgün s ralar halinde kurulmal d r. Yollara ve su kaynaklar na yak n, drenaj kolay, hafif meyilli arazide sivrisinek üreme yerleri ve çöplük gibi sak ncal yerlere uzak alanlarda kurulmal d r. Her 5-6 çad r için bir çöp bidonu ve bir tuvalet ve en az 200 litrelik bir su deposu bulunmal d r. TUVALET VE ÇÖP Tuvaletler, yerleflim yeri ve su kaynaklar nda uzak, sineklere kapal, koku ç kmayacak ve kolayca temizlenebilecek flekilde yap lmal d r. Her 100 kifliye 5 tuvalet hesaplanmal d r. lk 72 saatte daha çok kuru tip hela çukurlar haz rlan p, etraf çarflaf ya da battaniye ile çevrilerek tuvalet ortam yaratmak mümkündür. Çöpler, a z kapakl bidonlarda saklan r, s k olarak yak larak ya da gömülerek imha edilir. 2x2x1 metre boyutlar nda bir çukur 200 kiflinin çöpüne, 7-10 gün süre için yeterli olur. Hayvan leflleri de ayn flekilde imha edilmeli, köpek ve yaban hayvanlar n n ulaflamayaca derinli e gömülmelidir. At k sular n yüzeyde ak p gitmelerine izin verilmez. Özellikle mutfak, hastane gibi yerlerin at k sular n n topra a aç lacak süzme kuyular nda toplanmas sa lan r. 10

13 NOTLAR 11

14 OLAY KUMANDA S STEM (OKS) GÖREV TANIMLARI O.K. LOJ. OP. BÜTÜN GÖREVLER Ç N: LK YAPILACAKLAR: Kiflisel güvenlik malzemelerinizi ve pozisyonunuz gere i kullanaca n z malzemeleri elde edin: örne in; baret, yelek, görev tan m ka d n n bulundu u dosya. Olay Kumandan ndan durum de erlendirmesi al n. GÖREV SONLANDIRMASI Ç N: Olay Kumandan n n direktifleri do rultusunda müdahale ekiplerini ihtiyaç kalmad durumlarda hizmet bölgesine kayd r n. Tekrar kullan labilecek ekipman ve malzemelerin Lojistik Bölümüne iadesini bir tutanak ile sa lay n. Olay Kumandan taraf ndan onaylanmas durumunda ekipleri yeniden görevlendirin ve faaliyet s ralamas n gösteren çizelgeyi tamamlay p yetkili idari birime iletin. 12 OLAY KUMANDANI (OK) ÖNCEL KL SORUMLULUKLAR: Olay Kumandan, görevliler gelene kadar afet operasyonlar nda tek sorumludur. Olay Kumanda Merkezinde kal p, tüm operasyonu izler ve yönetir. Kendi ekibinin ve mahalle sakinlerinin emniyetini gözetir. LK YAPILACAKLAR: Olay n türünü ve kapsam n belirler. Yap lar n hasar durumlar n ve insan hayat n tehdit eden herfleyi belirler. OKS Organizasyonunu kurar. Olay Kumanda Merkezini kurar. Öncelikle Haberleflme Sorumlusunu, Lojistik Bölüm Liderini, Operasyon Bölüm Liderini, Planlama Bölüm Liderini, dare ve letiflim Bölüm Liderini belirler. Di er ifller için de kaynaklara göre görev da l m n yapar. Operasyonel Ekipler Lojistik, Yang n ve Tehlikeli Madde, Hafif Arama Kurtarma, Triaj, lk Yard m ve T bbi Yard m, Di erleri, Harita Sorumlusu; Hizmet Bölgelerini Oluflturma Olay n boyutlar n belirler. Hemen müdahale edilmesi gereken durumlar Yüksek Öncelikli Müdahalesi bir süre bekleyebilecek olan durumlar Düflük Öncelik

15 (OKS) GÖREV TANIMLARI Olaylar önceliklerine göre s ralay n. (Önem s ras ile) Müdahale için al nan e itime göre; Kaynaklara göre; Yaflamsal tehlikelere göre; Yap sal hasarlar n neden olabilece i tehlikelere göre; Baflar olas l na göre. OK, olaylara müdahale için kaynak da l m n da yapar. Ekip liderleri Personel Malzeme Bütün yap lanlar n kayda geçmesini sa lar. OPERASYONEL GÖREVLER: Bütün mahallede kapsaml durum de erlendirmesi ile durumun izlenmesi; Mahalle haritas n n düzenli olarak gözden geçirilerek arama, kurtarma ve hasar tespitine iliflkin son durumun iflaretlenmesi; Düzenli aral klarla ekip liderlerinin kontrol edilmesi ve bilgilerin yenilenmesi; Gönüllülerin görevlendirilmesi ve gerekti inde görev de iflimi yap lmas ; Mahalledeki durumun, gerekti inde, (haberleflme birimleri üzerinden) yerel yönetime bildirilmesi; Ekiplerin gözetilmesi; Bütün gönüllülerin düzenli aral klarla dinlenmelerinin sa lanmas ; Acil müdahalelerde, ekip üyelerinin mevcut durumla ilgili her türlü öncelik ve müdahele plan n hakk nda bilgilendirilmesi; lgili profesyonel yard m ekipleri geldi inde mevcut durum öncelikler ve müdahale plan hakk nda bilgi verilir; istenirse görevin devredilmesi ve onlara yard m edilmesi ya da halen oldu u gibi göreve devam edilmesi önerilir. ÖNEML NOKTALAR: Yönetilebilir Kontrol Aral 3 den 7 ye kadar (ideali 5). Olaylar birbirleri ile birlefltirilebilir. Kaynaklar n ve olaylar n say s artt kça organizasyonun boyutuda büyümelidir. Mevcut sorunlar ve eldeki kaynaklar görünür k lman zda bir harita iflinize yarayacakt r. EK PMAN / TEÇH ZAT: Mahalle haritas, Görev tan m dosyalar, K sa Mesafe Telsiz (PMR, FRS), Amatör Telsiz, AM/FM Radyo, Görev yelekleri / Görev bölgesi kimlikleri, Masa ve sandalye, Mahallede yaflayanlar n listesi, Afet müdahale formlar, Megafon, Olay Kumanda Merkezi k rtasiye ve malzemeler (kalemler, vs.) gibi... 13

16 (OKS) GÖREV TANIMLARI OKM KAYIT GÖREVL S SORUMLULUKLAR: Kumanda Merkezi Formlar ile gerekli kay tlar n tutulmas ve yaz l haberleflmenin sa lanmas. KULLANILMASI GEREKEN FORMLAR: Olay Durum Rapor Formu: Olay hakk ndaki ayr nt lar de erlendirebilmek ve yak ndan takip edebilmek amac yla kullan l r. Bölgedeki yap sal ya da yap sal olmayan tüm hasarlarla ilgili ayr nt lar n, OKM ne rapor edilebilmesi için kullan l r. Mesaj Formu: Kumanda Merkezinden gönderilen ya da Kumanda Merkezine iletilen bütün mesajlar n belgelenmesi için Olay Kumandan n n grup gönderip göndermeyece i durumlar n belgelenmesi, Olay Durum Rapor Formunu kullanarak, Olay Kumandan taraf ndan, TAG üyelerinin yapabilece ine karar verilen olaylar n listelenmesi; Olay Kumandan, olaylar öncelik s ras na koymadan önce, en önemli olandan en az önemli olana do ru olay s ra numaras verilmesi; Olay Kumandan bir ekibi görevlendirdi inde (yang n, arama kurtarma, triaj, ilk yard m ve t bbi ekip gibi) ekibin göreve bafllama ve görevi tamamlama zaman n kaydeder. Gönderilen ya da teslim edilen yaz l mesajlar Olay Kumandan na iletilir. 14 HABERLEfiME SORUMLUSU (Bu görevi, e er varsa, tercihen amatör telsizci olan bireyler üstlenmelidir.) SORUMLULUKLAR: Olay Kumandan n n gölgesi gibi çal flmal d r. Kumandan n, operasyon s ras nda foto raf n bütününü görebilmesinde en büyük rolü üstlenen kiflidir. Ald talimatlara sad k kalarak haber iletmeli, edindi i bilgileri de de ifltirmeden ya da yorumlamadan kumandana iletebilmelidir. Özellikle telsiz haberleflmesi s ras nda, frekanslar herkes taraf ndan dinlenebilece i için, ekibi ve kendisini zor duruma düflürecek konuflmalardan kaç nmal d r. Afetten önce, ekibi temel haberleflme prensipleri konusunda e itmek de onun görevlerinden bir di eri olmal d r. OPERASYONEL GÖREVLER: Yap lan tüm haberleflmenin kayd n (log) tutmak ya da tutulmas n sa lamakt r. Geriye dönük bilgi paylafl m ve kontrolü afetler s ras nda son derece önemlidir. Bulundu u frekans n yasal ve etik kurallar na uygun haberleflmek. D fl kurumlar n temsilcileriyle olay kumandan aras nda köprü görevi görmek. Arazideki ekiplerin OKM ile olan irtibat n canl tutabilmek. Vardiya de iflimlerinde herhangi birini de il, e er mümkünse haberleflme konusunda e itimli birisini iflin bafl na getirmek. Afet zaman kullan lmak üzere tahsis edilmifl frekanslar, kriz merkezi frekanslar n, kendi ekibinin frekanslar n ve di er kurum ya da ekiplerin frekanslar n ayn zaman diliminde dinleyebilmelidir.

17 (OKS) GÖREV TANIMLARI HALKI B LG LEND RME SORUMLUSU (SÖZCÜ) (Bu görevi zaman zaman Olay Kumandan da üstlenir.) SORUMLULUKLAR: Halk olayla ilgili önemli bilgileri ö renmek ister ve buna hakk vard r. Halk bilgilendirme sorumlusu, operasyon boyunca mahallenin tek yetkili sözcüsüdür. Verilen bilgiler tutarl ve geçerli olmal d r. Halk bilgilendirmek için gecikilmemelidir. OPERASYONEL GÖREVLER: Yapt n z herfleyin kayd n tutun ve haberleflmeyi sa lay n. Duruma uyum sa lay n. Raporlar Olay Kumandan taraf ndan onaylanmal ve flu bilgileri içermelidir. Herfleyin yoluna girece i konusunda güven sa lanmas ; Olay ya da afetin nedenleri ve gerçekleflme zaman ; Mevcut durum, mahallenin durumu, verilen destek, yaral lar, vb. Görevlilerce onaylanmad kça hiçbir ölümü rapor etmeyin. Hiçbir isim vermeyin. De erlendirme raporlar n okuyun. Her zaman aç k ve net olun. Güven ve duygusal etkileri göz önünde tutun. Spekülasyondan, abart dan, yalandan, kay t d fl bilgilerden, tart flmadan ve bunun gibi fleylerden kaç n n. Yorum yok cümlesini kullanmaktan kaç n n. Gönüllülere bas ndan gelebilecek tüm sorular halk bilgilendirme sorumlusunun yan tlayaca n hat rlat n. Olay Kumandan ile belirli aral klarla görüflerek bilgileri güncelleyin. EK PMAN / TEÇH ZAT: Görev yelekleri ya da görev bölgesi kimlikleri; AM/FM radyo; Kalem/ Ka t / iflaretleme kalemleri. HAR TA SORUMLUSU SORUMLULUKLAR: Bölgedeki yetkili resmi Acil Durum Koordinatörü nü, herhangi bir operasyonu ya da olay etkileyebilecek de ifliklikler hakk nda bilgilendir. LK YAPILACAKLAR: Bölgenin bir haritas n bulun ya da çizin. Haritada kuzeyi gösterin (etraf n görebiliyorsan). 15

18 (OKS) GÖREV TANIMLARI Haritay kuzey yönüne göre oluflturun. Hasar Tespitlerinden tüm olaylara kadar herfleyin kayd n tutun. Olaylar bölge haritas üzerinde yerlefltirin. Harita üzerinde mevcut yap lar n iflaretlemesini yap n. S naklar, okullar, barajlar vb. Her olay için bir renk belirleyin. K rm z : Yang n; Mavi: T bbi; Yeflil: Arama Kurtarma; Siyah: Di er gibi... Rüzgar n yönünü tayin edip, olaylar nas l etkileyebilece ini hesaba kat n. OPERASYON BÖLÜM L DER SORUMLULUKLAR: Operasyon Bölüm Lideri, Olay Kumanda Merkezi nde bulunur ve afet durumunda do rudan müdahale çal flmalar nda yer al r. SORUMLULUKLARI ARASINDA YER ALAN BAfiLICA KONULAR: Mahallede hasar ve tehlike tespiti, Emniyet ve Hafif Arama Kurtarma, lk yard m, Küçük yang nlar n söndürülmesi, Kaynaklar n ve ihtiyaçlar n n tan mlanmas. OPERASYON GÖREVLER : lk Yard m Müdahale alan n n ve nakil araçlar n n yerini saptay n. Ek kaynaklar ya da eleman gerekti inde Operasyon ve Lojistik Bölümünlerini haberdar edin. Müdahale ekiplerinin koordinasyonunu yap n. Müdahale ekiplerinden bilgiler geldikçe, bu bilgileri Olay Kumandan na iletin. Olay Kumandan n görevler ve öncelikler konusunda bilgilendirin. Müdahale ekiplerinin çal flma standartlar n izlediklerinden, emniyeti sa lad klar ndan ve faaliyet raporlar n ilettiklerinden emin olun. Dinlenme aral klar koyun ve ihtiyaçlara göre ekip üyelerinin görevlendirmelerinde de ifliklikler yap n. EK PMAN VE TEÇH ZAT: Görev yelekleri ya da görev bölgesi kimlikleri, Amatör telsiz, KMT Telsizler; Kalem, ka t ve formlar n bulundu u dosya, Müdahale ekibi: görev tan m / kontrol listesi, malzeme, formlar, 16

19 (OKS) GÖREV TANIMLARI LKYARDIM/TR AJ EK P L DER SORUMLULUKLAR: Yaral lar hayati tehlike önceli ine göre s n fland r l r. lk yard m yap l r. Tibbi Müdahale Alan kurulur. Operasyonun her aflamas nda, Operasyon Bölüm Lideri ile ba lant l çal fl l r. Tedavi yerinin belirlenmesi ve acil bak ma gerek duyanlar n rapor edilmesi için Operasyon Bölüm Lideri ile çal fl l r. * Emniyet her zaman birinci derecede önemlidir! Önce kendi emniyetiniz, sonra ekip arkadafl n z n, sonra kazazedenin emniyeti gelir! OPERASYONEL GÖREVLER: Görevlendirmelerinizi yaz n. Lojistikten malzeme ve ekipman sa lay n. Mutlaka kiflisel emniyet malzemelerinizle çal fl n. Ekip / Tak m Kontrol Formu doldurun. (Rapor üzerinden de erlendirme yap n.) Ekiptekileri görev konusunda bilgilendirin. Ekiplerinizi oluflturun. Her zaman eflli çal fl n. Ekiplerinizin görev da l mlar n yap n. Her operasyona bafllamadan genel durum de erlendirmesi yap n. Kaynaklar n z denetleyin ve da t m n yap n. Siz operasyona do rudan dahil olmay n. Siz emniyetten sorumlusunuz. Kendinizi ve ekibinizi tehlikeye atacak ifllerden kaç n n. Olay Kumandan n sürekli bilgilendirin. ( htiyaçlar/ Süreç/ Durum Tan m ) Raporlamay sa lay n. ÖNEML NOKTALAR: T bbi Müdahale Bölgesi Öngörülen kazazede say s na hizmet verebilecek büyüklükte bir alan olmal ; Tehlikelerden uzak olmal ; Ulafl labilir olmal. Triaj bölgesi Acil ve kincil müdahaleler için ayr bölgeler kurulmal ; Bölgedeki di er ekip ve gruplar n haberdar edilmesi; Triaj n belirli aral klarla tekrar edilmesi. 17

20 (OKS) GÖREV TANIMLARI 18 HAF F ARAMA-KURTARMA EK P L DER SORUMLULUKLAR: lk hasar tespiti yap l r. Sadece hafif ve orta hasarl yap lar için arama ve kurtarma yap l r. Operasyonun her aflamas nda, Operasyon Bölüm Lideri ile ba lant l çal fl l r. * Emniyet her zaman birinci derecede önemlidir! Önce kendi emniyetiniz, sonra ekip arkadafl n z n, sonra kazazedenin emniyeti gelir! OPERASYONEL GÖREVLER: Görevlendirmelerinizi yaz n. Lojistikten malzeme ve ekipman sa lay n. Ekip / Tak m Kontrol Formunu kullanarak rapor haz rlay n. (Rapor üzerinden de erlendirme yap n.) Ekiptekileri görev konusunda bilgilendirin. Ekiplerinizi oluflturun. Her zaman eflli çal fl n. Ekiplerinizin görev da l mlar n yap n. Her operasyona bafllamadan genel durum de erlendirmesi yap n. Kaynaklar n z denetleyin ve da t m n yap n. Siz operasyona do rudan dahil olmay n. Siz emniyetten sorumlusunuz. Kendinizi ve ekibinizi tehlikeye atacak ifllerden kaç n n. Olay Kumandan n sürekli bilgilendirin. ( htiyaçlar / Süreç / Durum Tan m ) Raporlamay sa lay n. ÖNEML NOKTALAR Hafif Hasarl Yap larda Arama; Triaj; Rapor; lk yard m müdahalesi (T bbi Ekip); Nakil (T bbi Ekip). Orta Hasarl Yap lar (Gönüllüler için k s tl ve kontrollü müdahale) lgili destek ekip (Yang n Ekibi) çeride yap labilecekler, Arama; Solunum kontrolü; A r kanamalar n durdurulmas ; Kazazedelerin yap dan uzaklaflt r lmas ; Orta Hasarl yap larda, herkesin içeriden bir an önce ç kart l p, t bbi tedavi (T bbi Ekip) gibi uzun sürebilecek ifllerin müdahale bölgesinde yap lmas ekip ve kazazede emniyeti aç s ndan çok önemlidir.; A r hasarl yap lar. (Sadece uzman ekipler müdahale edebilir.) Uzak durun. lgili destek ekip (Yang n Ekibi) Artç floklardan sonra yap lar n tekrar kontrol edilmesini sa lay n.

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

yota yap sal olmayan tehlikelerin azalt lmas el kitab

yota yap sal olmayan tehlikelerin azalt lmas el kitab yota yap sal olmayan tehlikelerin azalt lmas el kitab Yap sal Olmayan Tehlikelerin Azalt lmas El Kitab Türkiye K z lay Derne i ne ve American Red Cross a, bu e itimin de erine inanarak gelifltirilmesine

Detaylı

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r.

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Gönüllü K lavuzu Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Rubicon Vakf Roghorst 117, 6708 KE, Wageningen, Hollanda http://www.rubiconfoundation.org/ Rubicon Vakf Hollanda

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

HAVAALANI AC L DURUM PLANLAMASI

HAVAALANI AC L DURUM PLANLAMASI HAVAALANI AC L DURUM PLANLAMASI S V L HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Yay n No Yay n Türü Konu lgili Birim Bask : HAD/T-17 : Tercüme : Uluslararas Sivil Havac l k Te kilat (ICAO) taraf ndan yay mlanan

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER ÖZET VEFAT Füsun Sayek i kaybettik DERLEME Laboratuvarda Akreditasyon Dr. Esra Karakoç 2 3 15 Dünyada hemen her konuda pek çok geliflme ve de

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 21 - YANGIN TES SATI 21.1. M MAR TASARIMDA YANGIN GÜVENL 21.1.1. Girifl 21.1.2. Bina Yerleflimi 21.1.3. Bina Bölmeleri, Cepheler, Çat lar 21.1.4. Kaç fl Yollar ve Yang n

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti.

Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti. ISBN: 975-585-690-0 çiflleri Bakanl Genel Yay n No: 610 Sivil Savunma Genel Müdürlü ü Yay n No: 74 Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti. Tlf: 0.312 395 81 44 pbx

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S 1 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

Ç NDEK LER. Merhaba, Yönetimin Mesaj 2. Üye Mesajlar 3. Bu Say da 4. fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5

Ç NDEK LER. Merhaba, Yönetimin Mesaj 2. Üye Mesajlar 3. Bu Say da 4. fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5 BULTEN MASTER son 4/24/08 11:41 AM Page 1 Ç NDEK LER Yönetimin Mesaj 2 Üye Mesajlar 3 Bu Say da 4 fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5 Kapak: Mühendisler yoksullafl yor 6 Hukuk

Detaylı

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma E itim Materyalleri DERLEYENLER Galma Jahic - Burcu Yefliladal Derleyenler Galma Jahic - Burcu Yefliladal ONARICI ADALET, MA DUR-FA

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular 17 A USTOS 1999 KOCAEL DEPREM NDEN BUGÜNE - 15 A ustos 2007 (TMMOB STANBUL KENT SEMPOZYUMUNA DO RU) fiubemizin 17 A ustos 1999 depreminin 8. y l nda düzenlemifl oldu- u etkinlik

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

ÖNSÖZ. Ekte yer alan 'Bilgi Notlar ı ' bölümü ile içerikte yer alan konularda daha

ÖNSÖZ. Ekte yer alan 'Bilgi Notlar ı ' bölümü ile içerikte yer alan konularda daha ÖNSÖZ DeprE;!,n:ıler dünyanın birçok yerinde meydana gelen doğal olay lardır. Ülkemizin% 96'sı deprem kuşağındadır. Her ne kadar uzun vadede tahminler olsa da, günümüz teknolojisi ile k ı sa vadede ne

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor ISSN: 1303-9784 Ç NDEK LER TDBD / 82 10 Türk Diflhekimleri Birli i ve Diflhekimleri Odalar Yönetim ve Üye Takip Program SDE ve ak ll kart (manyetik kart) programlar n n yaz l m nda sona yaklafl l yor.

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER Yazarlar Doç.Dr. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 2, 3, 4, 10, 11) Doç.Dr. Bar fl BARAZ (Ünite 5, 6, 7, 8, 9, 12) Editör

Detaylı