Sanayiciler uluslararasý pazarlarda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sanayiciler uluslararasý pazarlarda"

Transkript

1 Sanayiciler uluslararasý pazarlarda Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, yeni eðitim-öðretim sezonuna hazýr. Özejder SBL tamam * HABERÝ 10 DA Ticaret ve Sanayi Odasý, Ekonomi Bakanlýðý'nýn KOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi'nin devamý niteliðindeki Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi (UR-GE) Projesi'ni hayata geçirdi. * HABERÝ 7 DE Çorumlu sanayici ve iþadamlarý Hindistan'ý ziyaret etti, yakýnda Fransa'ya gidiyorlar. Hemþehrimize önemli görev ÇORUM 3 EYLÜL 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Yeþilay ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasýnda imzalanan protokolle Madde Baðýmlýlýðý Danýþmanlýðý standardýný artýk Yeþilay belirleyecek. Fiyatý : 40 Kuruþ M. Ýhsan Karaman * HABERÝ 12 DE Demiryolu nun hayal olmaktan çýktýðýný belirten Milletvekili Salim Uslu nun Çorumlu ya tavsiyesi; Ortak akýlla süreci hýzlandýralým AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, demiryolu ve 2 otoyol projelerinin bugüne kadar gelinen süreçteki aþamalarýný özetledi, bilhassa demiryolu yatýrýmý için yapýlanlarý saraladý. Demiryolu artýk hayal olmaktan çýktý. diyen Uslu, Çorumlu ya ortak akýlla süreci hýzlandýrma tavsiyesinde bulundu. Bunun için yapýlmasý gereken tek þey adresini týklamak. Belediye hizmetleri internette * HABERÝ 6 DA Bekir Yýldýrým'ýn annesi vefat etti Karabeyoðlu Ýnþaat Sahibi Bekir Yýldýrým ve Ali Yýldýrým ýn annesi, Yýldýrým Ýnþaat Sahibi Ýrþadi Yýldýrým ýn kayýnvalidesi, Faruk ve Nurettin Yýldýrým'ýn babaannesi Mahbub Yýldýrým (83) vefat etti. Geçirdiði kalp Mahbub Yýldýrým krizi sonucu Elitpark Hastanesi Yoðun Bakým Servisi'nde tedavi altýna alýnan Mahbub Yýldýrým, dün akþam saatlerinde hayatýný kaybetti. Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazýna müteakip Ulu Camii'de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Çiftlik Mezarlýðý'nda topraða verilecek. Hakimiyet merhumeye Allah'tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Çorum da asayiþ olaylarý Okullarda baþörtüsü sýnýrlamasý kaldýrýlsýn Özgür Der Genel Baþkaný Rýdvan Kaya, yeni hükümete ve Milli Eðitim Bakanlýðý'na çaðrýda bulunarak, ilgili yönetmeliðin deðiþtirilerek okullara baþörtülü giriþ engelinin kaldýrýlmasýný istedi. Özgür Der Genel Baþkaný Rýdvan Kaya, yeni hükümete ve Milli Eðitim Bakanlýðý'na çaðrýda * HABERÝ 6 DA Hitit Kültüründen Günümüze Yansýyan Ýzler sergisi Çorum Müzesi nde açýldý. Hitit ten günümüze yansýmalar 9. Uluslararasý Hititoloji Kongresi kapsamýnda düzenlenen etkinlikler çerçevesinde cam ve gümüþ ile hazýrlanan taký tasarýmlarýndan oluþan Bir Hitit Baþkenti Þapinova ve Hitit Kültüründen Günümüze Yansýyan Ýzler sergisi Çorum Müzesi nde açýldý. * HABERÝ 8 DE Siyasi kadrolaþmanýn önü açýlýyor MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Özgür Öztekin, düzenlediði basýn toplantýsýnda, okul müdürlerinin puanlama yöntemlerini ve atamalarý eleþtirerek, siyasi kadrolaþmanýn önünün açýldýðýný savundu. Üniversiteye kayda gelirken kaza yaptý Sungurlu da cinayet Yangýnda hayvanlar telef oldu * HABERLERÝ 14 DE Gelin öldü, damadýn durumu aðýr * HABERÝ 9 DA * HABERÝ 5 DE Geliþen teknoloji ile belediye hizmetleri artýk vatandaþýn parmaklarýnýn ucunda. Vatandaþýn tahsilat, makbuz alma, vergi ve ceza ödeme iþlemlerinin yaný sýra tüm tahsilat iþlemleri için veznelere gitmelerine gerek kalmadý. MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Özgür Öztekin, dün parti merkezinde basýn toplantýsý düzenleyerek gündemdeki geliþmeleri deðerlendirdi. * HABERÝ 2 DE Aðlayan Þehir-,Hattuþa adlý tiyatro 6 Eylül de sahnelenecek. Aðlayan Þehir Hattuþa 6 Eylül de sahnelenecek * HABERÝ 8 DE

2 2 ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014 Siyah çelenkle protesto ettiler Enise Aðbal ürk Eðitim-Sen yöneticileri, yönetici deðerlendir- sürecinde yaþandýðýný iddia ettikleri haksýzlýkla- Tme ra karþý çýkmak amacýyla Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önünde eylem yaptý. Kamu Sen Ýl Temsilcisi M. Fatih Gök, Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn ve sendika üyelerinin katýldýðý eylemde "Yandaþ sendika istemiyoruz", "Adýnýz adalet iþiniz rezalet" þeklinde sloganlar atan eðitimciler, MEM kapýsý önüne siyah çelenk koydu. Bugün saat 12.30'da gerçekleþtirilen eylemde basýn açýklamasý da yapan Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, "MEB Yasasý ve akabinde çýkarýlan Yönetici Atama Yönetmeliði ile Milli Eðitim Bakanlýðý tarihindeki en büyük kadrolaþma yapýlmaktadýr." dedi. 'OKULLAR YANDAÞ OKUL MÜDÜRLERÝ- NE EMANET' Aydýn, açýklamasýnýn devamýnda; "Sözüm ona paralel yapýyý tasfiye etmek için 4 yýlýný dolduran okul müdürleri, müdür baþyardýmcýlarý, müdür yardýmcýlarý, il milli eðitim müdürleri, ilçe milli eðitim müdürleri, il milli eðitim müdür yardýmcýlarý ve MEB'de üst düzey yöneticiler olmak üzere tam tamýna 76 bin yöneticinin görevlerine son verilmiþtir. Ancak bu þekilde iktidarýn MEB'de kendi paralel yapýsýný oluþturduðu görülmektedir. Þunu söyleyebiliriz ki; okullarýn büyük bir kýsmý ise iþ bilmez, torpilli, yandaþ okul müdürlerine emanet edilecektir. Milli Eðitim Bakanlýðý'nda 4 yýlýný tamamlayan 7 binin üzerinde okul müdürünün neye göre puan verildiði belli olmayan bir deðerlendirmeyle görev süreleri uzatýlmamýþtýr. MEB'de müdür kýyýmý yaþanmýþtýr. Hem de öyle bir kýyým ki; siyasi görüþü ve ideolojisi iktidara ters düþen, sendikal tercihini yandaþ, candaþ, sýrdaþ sendikadan yana kullanmayan, yalakalýðýyla deðil, bilgisi, becerisi, baþarýsý, tecrübesiyle o koltuklarý hak eden okul müdürleri birer birer tasfiye edilmiþtir. Bu durum yönetici soykýrýmý olarak MEB tarihine geçecektir. 'TEK KRÝTER YANDAÞ- LIK' Deðerlendirmelerde Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri ve komisyon üyesi þube müdürlerinin önüne listeler konulduðu, bu listelerin AKP il ve ilçe teþkilatlarýyla malum sendikanýn ortaklaþa hazýrladýðý dillendirilmektedir. Zira bu listelerde görev süresi uzatýlacak müdürler isim isim yer alýyor olmalý ki; görev süresi uzatýlan okul müdürlerine baktýðýmýzda büyük kýsmýnýn yandaþ sendika üyesi olduðunu görüyoruz. Dolayýsýyla bu puanlar bir yerlerden alýnan emir ve talimatlar doðrultusunda verilmiþtir. Puanlamalarda okul müdürlerinin ne mesai arkadaþlarý ile iliþkileri, ne okula yaptýðý katkýlar, ne aldýðý ödüller ve üstün baþarý belgeleri, ne akademik kariyeri, ne de uluslararasý düzeyde yayýnlanan makaleleri bunlarýn hiçbirisi dikkate alýnmamýþtýr. Tek kriter yandaþlýk olmuþtur. VEFAT EDENLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINDI Bu puanlamalarda ciddiyetsizlik de had safhadaydý. Emekli olanlara, kurum deðiþtirenlere, vefat edenlere, þu anda müdür olmayanlara 75 ve üzerinde puan verilmiþ ve görev süreleri uzatýlmýþtýr. Hatta daha da trajikomik olaný geçici ilçe milli eðitim müdürleri kendilerine puan vermiþler. Hem de öyle böyle deðil, puan vermiþler! Karabük'te Türk Eðitim-Sen'in 1 ay önce vefat eden üyesi 75. Yýl Karabük Anadolu Lisesi Müdürü Murat Adnan Üren'e 100 tam puan verildi. Üren 4 yýl önce müdür rotasyonunda merkezden ilçeye, okuldan okula sürgün edilmiþti. Yozgat Sorgun'da da Sorgun Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Þahin tarihinde vefat etmesine raðmen deðerlendirmeye alýnmýþ, 75 ve üzerinde puan verilerek Þahin'in görev süresi uzatýlmýþtýr. Ankara'da Etimesgut Ufuk Arslan Anadolu Lisesi'nde görev yapan Ahmet Þimþek'e 75 ve üzerinde puan verildi. Ancak Ahmet Þimþek, 12 Temmuz 2014 tarihinde vefat etmiþti. Türk Eðitim-Sen yöneticileri Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önünde ikinci kez eylem yaptý. Yozgat'ýn Sorgun ilçesinde daha önce Atatürk Ýlkokulu Müdürü olan Hüseyin Ekinci daha sonra Ýlçe Milli Eðitim Müdürü oldu. Buna raðmen Hüseyin Ekinci yönetici deðerlendirme listesinde puan almýþ olarak görülüyor. Yani þu anda Ýlçe Milli Eðitim Müdürü olan Hüseyin Ekinci kendisine puan vermiþ. Kilis'te yönetici deðerlendirme iþlemleri sonucunda 75 ve üzeri puan alan kurum müdürleri listesinin 7'inci sýrasýnda Metin Yýldýz'ýn görev yaptýðý Kilis-Musabeyli'de Hüseyinoðlu Ortaokulu'nda görev süresi uzatýlmýþtýr. Ancak Metin Yýldýz, okul müdürü deðil öðretmendir. Yine ayný listede yer alan Cuma Özdemir'in de 75 ve üzerinde puan aldýðý görülmektedir. Ancak Cuma Özdemir Kilis Belediye Baþkan Yardýmcýsýdýr. 'AHLÂKSIZLIÐI ÞÝAR EDÝNMÝÞLER' Ýlimiz de de emekli olanlara puan verilmiþ, öðretmen olarak atamasý yapýlan kiþilere 100 tam puan verilmiþ, okulunda 1 saat dahi görev yapmamýþ okulun yerini ancak navigasyon ile bulabilecek, kadrosu Çorum merkezde kendisi Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürü olan Mustafa Selvi'ye 94,17 puan verilmiþtir. Malum sendika da bu süreci o kadar ahlaksýzca kullandý ki, tehdit savurmaktan da geri kalmadý. "Bana üye ol seni müdür yapacaðým", "Bana üye olmazsan görev sürenin uzatýlmasýna engel olurum" þeklinde gayri ahlaki yollara baþvuran bu yapý, adeta hile ile þantaj ile üye kaydetti. Siyasi iktidarýn desteðiyle büyüyen, iktidara göbekten baðlý olan, toplu sözleþme masasýnda memuru satan, iktidara yalakalýk söz konusu olduðunda kurt postuna bürünen, çalýþanlarýn haklarýný savunmada ise kuzu haline gelen, dini deðerleri diline pelesenk yapan ancak din ile iman ile uzaktan yakýndan olmayan uygulamalara imza atan bu yapý, ahlaksýzlýðý þiar edindiðini bir kez daha göstermiþtir. MEB Yasasýyla ilgili sýkýntýlar sadece görev süresi uzatýlan müdürler konusunda deðildir. MEB Yasasýnýn ardýndan çýkarýlan Yönetici Atama Yönetmeliðiyle müdür baþyardýmcýsý ile müdür yardýmcýlarýnýn müdür tarafýndan belirlenecek olmasý da büyük bir handikaptýr. Bu kez okul müdürleri ayrýmcýlýk yapacak, istediði kiþileri yakýn çalýþma arkadaþý olarak seçecektir. Okul müdürleri tercihlerini yaparken, baþarýya, bilgiyle, tecrübeye deðil, baþka unsurlarý göz önüne alabilecektir. Mesela okul müdürü ile ayný sendikaya üye olanlar ya da okul müdürü ile iyi iliþki kuranlar, okul müdürü ile ayný dünya görüþünü paylaþanlar tercih nedeni olacaktýr. Öte yandan göreve ilk kez atanacak müdürlerde de torpilin biri bin para olacaktýr. Çünkü Yönetici Atama Yönetmeliðine göre göreve ilk kez atanacak müdürler sözlü sýnava tabi tutulacaktýr. Sözlü sýnav torpil demektir, adam kayýrma demektir, usulsüzlük demektir. Bugün yine ayný þeyi söylüyoruz: Bizler emek hýrsýzlarýnýn, hak yiyicilerin, "benim adamým" diyerek, kadrolaþmaya yol açanlarýn, bilgi ve alýn teri düþmanlarýnýn, Hz. Ömer'in adaletini elinin tersiyle itenlerin her zaman karþýsýndayýz. Haksýzlýk karþýsýnda susan dilsiz þeytandýr düsturuyla hareket ediyoruz. Bir okul müdürümüzün bile caný yansa buna göz yummamýzý kimse beklemesin. Kaldý ki MEB'de bu son yapýlan deðerlendirmeler adeta kýyým niteliðindedir. Hiçbir þey için geç deðildir. Anayasa Mahkemesi davanýn esastan görüþülmesini ivedilikle sonuçlandýrmalý ve bu talana son vermelidir. Þunlarý da belirtmek istiyoruz ki; sendikamýz týpký geçmiþte olduðu gibi bugün de kadrolaþmanýn, yanlýþ uygulamalarýn, haksýzlýklarýn peþini býrakmayacaktýr. Bugün Milli Eðitim Bakanlýðý ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüklerine önüne siyah çelenk býrakýyoruz. Okullar açýldýðýnda ise Ankara merkezli geniþ katýlýmlý bir eylem yaparak, gerekirse diðer sendikalarla ortaklaþa iþ býrakma eylemi yaparak adaletsizlikleri, adam kayýrmalarý en yüksek perdeden dile getireceðiz. Ýsterse 550 milletvekili ile iktidar olsun hiç kimse kendisini hukukun üstünde görmemeli, adalet saðlayacaðýz diyerek yola çýkarken, adaletsizliðin baþý olmamalý, devlet içinde paralel yapýdan þikâyet ederken, kendi paralel yapýsýný oluþturmamalý, kendi çýkarlarý doðrultusunda yasalar, yönetmelikler ihdas etmemelidir." þeklinde konuþtu. MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Özgür Öztekin, dün parti merkezinde basýn toplantýsý düzenleyerek gündemdeki geliþmeleri deðerlendirdi. Siyasi kadrolaþmanýn önü açýlýyor Erol Taþkan HP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Özgür Öztekin, Mdüzenlediði basýn toplantýsýnda, okul müdürlerinin puanlama yöntemlerini ve atamalarý eleþtirerek, siyasi kadrolaþmanýn önünün açýldýðýný savundu. Merkez Ýlçe Baþkaný Baþkaný Bekir Çetin ve bazý parti yöneticilerinin de yer aldýðý basýn toplantýsýnda, konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Özgür Öztekin, Son dönemlerde Türkiye'nin idari teþkilatýnda yasa ve mevzuatlarla hukukun genel ilkeleri ve evrensel deðerler hiçe sayýlarak tamamlanmaya çalýþýlan bir dizi siyasi kadrolaþma süreci önce kendini saðlýk ve emniyet teþkilatýnda göstermiþ, yargýda kendini hissettirmiþ ve Milli Eðitim teþkilatýnda son vurucu hamlesini yapmýþtýr. dedi. Söz konusu uygulamalarý yerel ve genel düzeyde mahkemelere taþýyacaklarýný ifade eden Öztekin, puanlama sisteminin siyasi saiklerle yapýldýðý iddia ederek, þu açýklamalarda bulundu, 14 Mart 2014 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Millî Eðitim Temel Kanunu Ýle Bazý Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanunun 22. Maddesiyle deðiþtirilen 652 Sayýlý KHK' nýn 37. Maddesinin (8) numaralý fýkrasýnda "Okul ve Kurum Müdürleri, Ýl Milli Eðitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Baþyardýmcýsý ve Yardýmcýlarý ise Okul veya Kurum Müdürünün inhasý ve Ýl Milli Eðitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafýndan dört yýllýðýna görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandýrýlmasý, süresi dolanlarýn yeniden görevlendirilmesi ile bu fýkranýn uygulanmasýna iliþkin diðer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fýkra kapsamýndaki görevlendirmeler özlük haklarý, atama ve terfi yönünden kazanýlmýþ hak doðurmaz." Denilmektedir. Ayný kanunun 25. maddesiyle 652 sayýlý KHK' ya eklenen Geçici 10. maddesinin (8) numaralý fýkrasý "Bu maddenin yürürlüðe girdiði tarih itibarýyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Baþyardýmcýsý ve Yardýmcýsý olarak görev yapanlardan görev süresi dört yýl ve daha fazla olanlarýn görevi, ders yýlýnýn bitimi itibarýyla baþka bir iþleme gerek kalmaksýzýn sona erer. Görev süreleri dört yýldan daha az olanlarýn görevi ise bu sürenin tamamlanmasýný takip eden ilk ders yýlýnýn bitimi itibarýyla baþka bir iþleme gerek kalmaksýzýn sona erer." hükmünü içermektedir. Yine yönetmeliðin Müdürlük görev süresinin görev yapýlmakta olunan eðitim kurumunda uzatýlmasý baþlýklý 16/1. Maddesinde "Dört yýllýk görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta olduklarý eðitim kurumundaki görevlerinin uzatýlmasý için baþvuruda bulunanlarýn görev süreleri, Ek-1'de yer alan Form üzerinden yapýlan deðerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almalarý halinde, il millî eðitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayý ile uzatýlýr." denilmektedir. Görev süreleri uzatýlacak eðitim kurumu müdürleri için deðerlendirme formu 7 kýsma ayrýlmýþtýr. Görev süreleri uzatýlacak eðitim kurumu müdürlerinin amirleri tarafýndan deðerlendirilmesi toplamda 60 puan, eðitim kurumu öðretmenleri, öðrencileri ve okul aile birliði baþkanýn ve baþkan yardýmcý yani çalýþma arkadaþlarýnýn deðerlendirmesi toplamda 40 puan olarak belirlenmiþtir. Öncelikle ifade etmek isterim ki; bu düzenlemeler ile siyasi iktidar tarafýndan son dönemlerde adeta alýþkanlýk haline getirilen "bütün demokratik ülkelerde egemen olan kuvvetler ayrýlýðý" ilkesi bir kez daha delinmiþ ve Yasa koyucu yetki gaspý yaparak idarenin görev alanýnda olan atama iþlemini yasa hükmü ile yapmýþtýr. Yasamanýn bu derece somut, özel ve bireysel bir yasa çýkarmasý, yürütmenin herhangi bir hukukî uyuþmazlýkta mahkeme kararý niteliðinde bir idarî iþlem tesis etmesinden farklý deðildir ve ayný ölçüde anayasal sisteme aykýrýdýr. Atama iþleminin doðrudan kanunla yapýlmasý, iþlemin yargýsal denetimini zorlaþtýrmakta ve dolayýsýyla hak arama özgürlüðünü kýsýtlamaktadýr. Yukarda ifade edilen kanun ve yönetmelik hükümleri ile; okul idarecilerinin kaderleri amirlerine 60 puanlýk bir subjektif deðerlendirme inisiyatifi tanýnarak siyasi iktidara teslim edilmiþ ve bunun neticesinde de hiç yanýltýcý olmayacak bir þekilde siyasi iktidara yakýn bir sendikanýn mensuplarý puan ve sayýsal üstünlük itibari ile kahir üstünlüðü elde etmiþlerdir. Çorum merkezde deðerlendirmeye tabi tutulan 171 okul müdüründen sadece 103 idareci baþarýlý sayýlmýþ, 68 idareci ise baþarýsýz sayýlmýþtýr. Türk Eðitim Sen üyesi olan 48 okul müdüründen sadece 19 tanesi 75 ve üzeri puan alýrken, Eðitim Bir-Sen üyesi olan 75 okul müdüründen 63 tanesi 75 ve üzeri puan almýþtýr. Ayrýca 90 ve üzeri puan alan Eðitim Bir-Sen üyesi olan okul müdürlerinin de diðer sendikalara üye ya da sendikasýz okul müdürleri ile kýyaslanamayacak kadar fazla olduðu dikkat edildiðinde göze çarpacaktýr. Böyle bir durumda; ya Eðitim Bir Sen üyesi okul müdürleri hep baþarýlý okul müdürlerinden oluþmaktadýr ya da kanuni düzenlemelerle subjektif kriterler oluþturularak geçmiþleri baþarýlarla dolu bir çok idareci siyasi saiklerle baþarýsýz olarak yaftalanarak bir kenara atýlmaya çalýþýlmaktadýr. Siyasi görüþü ve sendikal tercihi siyasi iktidar tarafýndan onay almayan okul müdürleri, bir idarecinin alabileceði bütün ödülleri almýþ olsalar bile bürokratik hayatýn bütün kýlcallarýnda siyasi karolaþmalarýný tamamlayabilmek adýna hakkaniyet ve adalet duygusuna aykýrý bir þekilde baþarýsýz kabul edilerek kýyýma uðratýlmýþlardýr. Sandýk fetiþisti siyasilerin sandýktan çýkan oyu "demokrasinin yegane kriteri olarak kabul ettikleri ve ettirmeye çalýþtýklarý" bu dönemde, Türkiye'nin içeride ve dýþarý da milli menfaatleri oy seviciðine kurban edilmiþ, sosyolojik ve siyasi fay hatlarý çok tehlikeli bir þekilde pervasýzca kullanýlmýþ ve güç zehirlenmesinin getirdiði sarhoþluk içerisinde kamusal ve sosyal alanda her yere sahip olma iþtahý gittikçe kabarmýþ ve "adalet ve hakkaniyet" duygularýný ayaklar altýna almýþtýr. Birileri tarafýndan ayak baðý olarak görülse de bu konuya iliþkin yargýsal sürecin bütün Türkiye bazýnda bilinçli bir þekilde baþlatýldýðýný ve Anayasa Mahkemesi, Danýþtay ve Yerel Ýdare Mahkemeleri düzeyinde gerekli baþvurularýn yapýldýðýný ve yapýlmaya devam edeceðini ve "bu þarkýnýn böyle bitmeyeceðini" ifade etmek istiyorum. Protesto eyleminde basýn açýklamasý yapýlarak MEB politikalarý eleþtirildi.

3 ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014 Kardeþiz Projesi yle izci oldular Ý Enise Aðbal l Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü, Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programý (ÇOGEP) kapsamýnda çalýþmalarýný sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüðü ile Türkiye Ýzcilik Federasyonu arasýnda imzalanan Kardeþiz Projesi ile ayný kültür içerisinde bulunan çocuklara, Türkiye Ýzcilik Federasyonu kamp alanlarýnda, doðal yaþamý yerinde görmek, farklý yöresel özellikleri tanýtarak ortak tarih ve yaþama bilinci oluþturmak, çocuklarýn tarihi ve kültürel bilgilerini arttýrarak geçmiþlerini tanýmalarýný saðlamak amacýyla BoluÝstanbul-Çanakkale Gezisi ve Ýzcilik Kampý düzenlendi. 25 Aðustos - 1 Eylül 2014 tarihleri arasýnda düzenlenen gezi ve kampa il merkezinden TDP Þube Müdürlüðü tarafýndan tespit edilen dezavantajlý toplam 80 ortaokul öðrencisi, 8 görevli personel ile öðrencilerin aileleri katýldý. Geziye katýlan bütün öðrencilere gezide kullanýlmak üzere Türkiye Ýzcilik Federasyonu tarafýndan izci ayakkabýsý, izci gömleði, izci þapkasý, izci çantasý ve izci polarý hediye edildi. Bolu Aladað kampýnda üç gece iki gündüz kalan çocuklar üçüncü gün sabah kahvaltýsýndan sonra Ýstanbul'a yola çýktý. Ýstanbul'a ulaþan çocuklar iki gruba ayrýldý. Birinci grup Baþakþehir Ýzcilik Kampý na ikinci grup çocuklar da Ümraniye izcilik kampýna geçti. Bu kamplarda üç gün kalan Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü nün projesi baþladý. Kafile geziyi tamamlayarak Çorum a döndü. öðrenciler kayýk, okçuluk, at binme, týrmanma, oryantirik ve paintball eðitimleri aldýktan sonra dördüncü gün Ýstanbul un tarihi ve turistik yerlerinden Panorama 1453, Türk Dünyasý Mahallesi, Minyatür park, Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Yerebatan Sarnýcý ve Topkapý Sarayý ný gezdiler. Ýstanbul gezisinin ardýndan 30 Aðustos sabahý Çanakkale ye geçen kafile, Gelibolu Yarýmadasý nda bulunan Kilit Bahir, Mecidiye ve Namazgâh Tabyalarý, Soðanlý Dere ve Þahin Dere Hastane Þehitlikleri, Morto Koyu ve Fransýz Mezarlýðý, Ertuðrul Koyu ve Tabyasý, Helles Anýtý, Seyit Onbaþý, Havuzlar, Alçý Tepe, Þehitler Abidesi ve Yahya Çavuþ Þehitliði, Kabatepe Müzesi, Arýburnu, Anzak Koyu, Mehmetçiðe Saygý Anýtý, Kanlý Sýrt, Tüneller ve Siperler, 57. Alay Þehitliði, Kesikdere Þehitliði, Bomba Sýrtý, Cesaret Tepe, Mehmet Çavuþ Anýtý, 261 Rakýmlý Tepe, Mehmetçik Kitabeleri, Kemal Yeri ve Conk Bayýrý ný gezme imkâný buldular. Kafile, 1 Eylül Pazartesi günü da geziyi tamamlayarak Çorum a döndü. Geziye katýlan öðrenciler, Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik personeli tarafýndan Çorum Fuar alanýnda karþýlanarak ailelerine teslim edildi. (Ç.HAK:2533) 3

4 4 ÇARÞAMBA 3 EYLÜL çiftçiye 2 milyon 105 bin TL tarýmsal ekipman desteði verildi Erol Taþkan l Genel Meclisi ÝHayvancýlýk Tarým ve Ýl Genel Meclisi dün ikinci kez toplandý. Meclis üyeleri gündemi görüþtü. Komisyonu Baþkaný Mustafa Çatar, Çorum da 2014 yýlýnda tarýmsal ekipman ve makine desteðinden 373 çiftçinin yararlandýðýný açýkladý. Komisyon olarak konu hakkýnda hazýrlanan raporu, Ýl Genel Meclis üyelerinin bilgisine sunan çatar, 2014 yýlý içerisinde söz konusu desteklemede toplam 2 milyon 105 bin TL lik ödeneði kullanýldýðýný söyledi. Desteklerden yararlanmak için 2 bin 58 adet müracaat olduðunu, bunlardan 465 çiftçinin hibe sözleþmesi için çaðrýldýðýný ifade eden Çatar, 428 çiftçinin hibe sözleþmesini imzaladýðýný, uygulama sözleþmesi getiren çiftçi sayýsýnýn ise 373 olduðunu söyledi. Ýþlemlerin devam ettiðini vurgulayan Mustafa Çatar, 2014 yýlý Makine Ekipman Alým desteklerinin 23 Ekim 2014 tarihine kadar devam ettiðini duyurdu. Pirinç Festivali Eylül de Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Mustafa Çatar, raporu sundu. Murat Çetin Osmancýk ilçesinde her yýl geleneksel olarak düzenlenen Pirinç Kültür ve Sanat Festivali Eylül tarihleri arasýnda düzenlenecek. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, festival komitesi ile Pirinç Kültür ve Sanat Festivali Eylül tarihleri arasýnda düzenlenecek. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, festival hazýrlýklarý ile ilgili bilgi verdi. bir toplantý düzenledi. Toplantýda festivalin gerçekleþtirileceði tarih netleþtirilerek festival programý da belirlendi. Baþkan Karataþ, Festivalin açýlýþýnýn 24 Eylül 2014 Çarþamba günü mehter gösterisi ile yapýlacaðýný söyledi. Festival aracýlýðý ile Osmancýk Pirincini tanýtmayý amaçladýklarýný belirten Karataþ; "Geleneksel festivalimizi bu yýl da çeþitli etkinliklerle gerçekleþtireceðiz. Festival kapsamýnda halk oyunlarý gösterileri, konserler ve güreþ müsabakalarý düzenlenecek. Ayrýca tuhafiye pazarýnda stantlar açýlarak festival çarþýsý kurulacak. Festivalde ilçemizin en önemli ürünü olan pirincimizi en iyi þekilde tanýtmayý amaçlýyoruz." dedi. Yaðlý güreþlerin 27 Eylül Cumartesi günü düzenleneceðini kaydeden Karataþ, bütün bölge halkýnýn festival açýlýþýna ve güreþ müsabakalarýna davetli olduðunu ifade etti. Osmancýk ta tanýtým kokteyli Para, Para, Para adlý filmin tanýtým kokteylli Osmancýk'ta yapýldý. O Enise Aðbal smancýklý hemþerimiz Birgül Yýlmaz'ýn yapýmcýlýðýný, senaristliðini ve baþrol oyunculuðunu üstlendiði Para, Para, Para adlý filmin tanýtým kokteylli Osmancýk'ta yapýldý. Atahan Park'ta düzenlenen kokteyl, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, filmin yönetmeni Ömer Sarýkaya, senaristi ve baþrol oyuncusu Birgül Yýlmaz, Hayati Akbaþ, tiyatro, sinema ve dizi sanatçýsý Tomris Çetinel, Öyle Bir Geçer Zaman ki'de Caroline karakterini canlandýran Wilma Elles, Fatmagül ün Suçu Ne adlý dizide Þemsi karakteri ile bilinen Zühtü Erkan, senarist ve dizi oyuncusu Recep Sarý, 90'lý yýllarda EndiPol den tanýdýðýmýz Paul Dwyer, dizide yer alan yerel halktan Bilgehan Geniþ, Levent Macar, Fatma Geniþ, Mustafa Potuk, Murat Karabacak, filmin Avrupa'dan gelen görüntü yönetmenleri Chris Sparrows, Richard Osborne ve filmin ses yönetmeni Gürcistan asýllý Beka Kuparasshvili, sponsorlar ile çok sayýda davetlinin katýlýmýyla gerçekleþti. Kokteyl süresince katýlýmcý davetliler oyuncularla bir araya gelerek bol Filmin galasý 19 Eylül Cuma günü saat da Çorum Anitta Otel de gerçekleþtirilecek. Ünlü oyuncularýn katýldýðý tanýtým kokteyli Atahan Park'ta gerçekleþtirildi. bol fotoðraf çekinip film hakkýnda konuþurken film oyuncusu Paul Dwyer, Kilt olarak bilinen Ýskoçya nýn ulusal kostümü ile kokteyle renk kattý. Gecenin ev sahibi yönetmen Ömer Sarýkaya filmin çekimleri için gerekli olan tüm koþullarýn saðlandýðýný ve filme Atahan Park'ta çekilecek olan sahne ile start verileceðini söyledi. TEKNÝK DONANIM VE EKÝP AVRUPA'DAN Mezopotamya filminin yönetmeni Ömer Sarýkaya, Osmancýk'ta çekimlerine baþlayacaklarý Para Para Para adlý komedi filmi ile dev oyuncu kadrosunu ve Avrupa ülkelerinden gelen teknik ekibi bir araya getirdi. Uluslararasý bir ekiple Osmancýk'ta çekimlerine baþlanan komedi filminin görüntü ve ses yönetmenleri Ýngiliz, Ýtalyan ve Gürcistan asýllý. Her biri kendi alanýnda baþarýlý isimlerin yer aldýðý filmin çekimleri Osmancýk þehir merkezinde devam edecek. FÝLMÝN GALASI ANÝTTA DA YAPILACAK Osmancýk Atahan Park'ta düzenlenen kokteyl ile tanýtýmý yapýlan filmin galasý ise 19 Eylül Cuma günü saat da Çorum Anitta Otel de gerçekleþtirilecek. Kokteyl süresince katýlýmcý davetliler oyuncularla bir araya gelerek bol bol fotoðraf çekindi.

5 Okullarda baþörtüsü sýnýrlamasý kaldýrýlsýn zgür Der Genel Baþ- Rýdvan Kaya, ye- Ökaný ni hükümete ve Milli Eðitim Bakanlýðý'na çaðrýda bulunarak, ilgili yönetmeliðin deðiþtirilerek okullara baþörtülü giriþ engelinin kaldýrýlmasýný istedi. Ýþte Kaya'nýn o açýklamasý; "Türkiye Tayyip Erdoðan'ýn cumhurbaþkanlýðý ve Ahmet Davutoðlu'nun baþbakanlýðýnda yeni bir döneme giriyor. Yeni dönemin gerek bu ülkenin gerekse de tüm dünyanýn Müslüman ve mazlum halklarý için hayýrlar getirmesini umuyor; Kemalist resmi ideolojik dayatmalarýn tasfiyesine, Kürt sorununa çözüm arayýþlarýnýn geliþtirilmesine, bürokratik tahakkümün sonlandýrýlmasýna yönelik adýmlarýn hýzlandýrýlarak sürdürülmesini arzu ediyoruz. Kemalist ideolojik dayatmanýn ve bürokratik oligarþinin en þedid, en zalim yansýmalarýndan biri olan baþörtüsü yasaðý konusunda AK Parti hükümetleri döneminde önemli geliþmeler yaþandýðýný, üniversitelerden kamu hizmetlerine kadar pek çok alanda özgürlük ortamýnýn geniþletilmesine yönelik hayati adýmlar atýldýðýný kabul ediyoruz. Ýslami kimliðe yönelik düþmanlýðýn açýk bir tezahürü olan ve halký ezen, sindiren bu büyük zulmün geriletilmesi yönünde yapýlan düzenlemelerin sadece kiþi hak ve özgürlüklerinin tanýnmasý açýsýndan deðil, toplumsal yapýnýn daha erdemli, daha insani bir zemine oturtulabilmesi açýsýndan da çok deðerli ve anlamlý çabalar olduðu açýktýr. Ne var ki, bazý alanlarda ýsrarla sürdürülen çekingen tutumlarýn, neye hizmet ettiði anlaþýlamayan erteleyici yaklaþýmlarýn ise bu yönelimle taban tabana zýt bir görüntü oluþturduðu da tartýþmasýzdýr. Ýþte tam bu noktada yeni hükümetten, yeni bir eðitim-öðretim döneminin eþiðinde, özgürleþme süreci önünde ciddi engellerden birini teþkil eden MEB yönetmeliðindeki yasakçý zihniyet kalýntýsý sýnýrlamayý kaldýrmasýný talep ediyoruz. 'KISMÝ ÖZGÜRLÜK YARIM ADALET DEMEKTÝR' 2012 yýlý sonunda yapýlan düzenlemeyle eðitim-öðretim dönemine iliþkin olarak baþörtüsü yasaðý kýsmen kaldýrýlmýþ, tüm okullarda seçmeli Kur'an derslerine katýlan ve Ýmam Hatip Okullarýna devam eden kýz öðrencilere baþörtüleriyle eðitim görme hakký tanýnmýþtý. Bu þekilde yeni açýlan Ýmam-Hatip Ortaokullarýnda ve Ýmam-Hatip Liselerinde baþörtüsü sorunu ortadan kalkarken, orta ve lise düzeyindeki diðer tüm okullarda ise korunmuþtu. Yasakçýlýða kýsmi çözüm anlamýna gelen bu düzenleme yapýldýðý tarih itibariyle de anlamsýz ve gereksizdi. Adeta aþýrý ürkek, hatta evhamlý bir ruh halinin izlerini taþýmaktaydý. Bugün hala bu düzenlemenin korunuyor olmasýnýn ise artýk hiçbir mazereti kalmamýþtýr. Baþörtüsü sadece Ýmam Hatip okullarýna devam eden kýzlar için deðil, iman eden her mümin genç kýz ve hanýmýn kamusal alanda uygulamak zorunda olduðu Rabbimizin açýk, tartýþmasýz bir emridir. Çeþitli nedenlerle Ýmam Hatiplere gitmeyen ya da gidemeyen kýz öðrencilerin kategorik bir tarzda baþörtüsüzlüðe mahkûm edilmesi kabul edilemez. Þüphesiz çocuklarýmýzýn, gençlerimizin dini eðitim görmesi açýsýndan Ýmam Hatiplere yönlendirilmesini olumlu bir uygulama olarak Gülesin Aðbal Demirer orum Tabip ÇOdasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ile Yönetim Kurulu Üyeleri Saðlýk-Sen Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. Saðlýk-Sen'i ziyaret etmekten duyduðu memnuniyeti dile getiren Tabip Odasý Baþkaný Azak, "Bizleri son derece nezaketle karþýlayan, aðýrlayan baþkan ve yönetimine teþekkür ediyorum. Seçimi ikinci defa oylarýný artýrarak kazanan deðerli baþkan ve yönetimini tebrik ediyor, saðlýk çalýþanlarýnýn ekonomik, özlük ve mali haklarý ile çalýþma þartlarýnýn iyileþtirilmesi konusundaki gayretlerinin devamýný ve Çorum'a hayýrlý hizmetler vermesini diliyor, Allah utandýrmasýn diyorum. Ýkinci defa seçilmek takdirin ve verilen yetkinin iyi kullanýldýðýnýn ve Özgür Der Genel Baþkaný Rýdvan Kaya, yeni hükümete ve Milli Eðitim Bakanlýðý'na çaðrýda bulundu. istikrarýn göstergesidir. Saðlýk- Sen Çorum Þube yönetim kurulunda ilk defa bayan uzman doktor bir arkadaþýmýzýn yönetimde yer almasý ayrýca bizi son derece mutlu etmiþtir. Saðlýk-Sen Çorum Þubesi'nin çalýþmalarýný kamuoyundan yakinen izlemekteyim. Çalýþmalarýný baþarýlý buluyorum. Çorum ortak paydamýzdýr. Saðlýk camiasý sivil görüyor, destekliyoruz. Mamafih çeþitli nedenlerle farklý okullarda eðitim görmeyi arzu eden öðrenciler için, örneðin evine daha yakýn olduðu için, iyi bir eðitim verdiði için, üniversiteye giriþte daha fazla imkân tanýdýðý için veya belli bir mesleki beceriye sahip olabilmek için Ýmam Hatipler haricindeki okullarý tercih eden kýz öðrencilerin baþörtüleri ya da seçtikleri okul arasýnda bir tercihe zorlanmasýný hiçbir þekilde doðru bulmuyor, kabul etmiyoruz. Aslýnda gerek orta gerekse de lise seviyesinde birçok okulda yönetmeliðe raðmen pek çok kýz öðrencinin baþlarýný örttüðü bilinmektedir. Genelde idarecilerin göz yummasý ile saðlanan bu serbestiyetin birilerinin insafýna býrakýlmadan genel bir norm haline dönüþmesi aklýn ve vicdanýn gereðidir. Haddizatýnda yönetmeliðe raðmen baþörtüsüyle devam edilebilen okullarda kimsenin hiçbir zarar görmemesi, hiçbir aksaklýk yaþanmamasý bu yasaðýn anlamsýzlýðýna ilave bir delildir. Kýzlarýmýzýn Rablerine teslimiyetin bir gereði olan baþörtüsü emrini yerine getirirken yasakçý, iþgüzar öðretmen ya da idarecilerin baský ve dayatmalarýyla mücadele etmek durumunda kalmalarý inanýyoruz ki sizleri de rahatsýz etmektedir. Yine okul kapýsýna kadar baþörtüsüyle gidip içeri girerken baþörtüsünü çýkartmak mecburiyetinde kalan kýzlarýmýzýn yaþadýklarý tahkir ve ezikliðin tarifi mümkün deðildir. Bu hepimiz için bir vebaldir! Bu iç parçalayýcý manzaralarýn sizin vicdanýnýzda da derin bir sýzý oluþturduðundan eminiz. Öyleyse bu vebalden kurtulmak için adým atmalýsýnýz! MEB'in yapmasý gereken þey gayet açýk ve de basit bir düzenlemedir. Yasaða yasal kýlýf oluþturan "Milli Eðitim Bakanlýðý'na Baðlý Okul Öðrencilerinin Kýlýk ve Kýyafetlerine Dair Yönetmelik" içinde yer alan "okul içinde baþ açýk" ifadesi yeni eðitim-öðretim dönemi baþlamadan kaldýrýlmalýdýr. Ayrýca bu düzenleme yapýlýrken, yasakçý zihniyetin bir biçimde etkisini sürdürdüðü bazý okullarda 'okul kýyafeti', 'okul üniformasý' adý altýnda baþörtüsüne izin verilmemesi türünden uygulamalara gidilebileceði kaygýsýndan hareketle yasakçý uygulamalara kapýlarýn tümden kapatýlmasý gerektiðini de hatýrlamak isteriz. Baþörtüsünü engellemeye yönelik her türlü gayretin inanca dönük açýk bir saldýrý ve kiþi özgürlüðüne yönelik bir kýsýtlama olduðunun sarih bir tarzda belirtilmesi ile bu tür muhtemel iþgüzarlýklarýn önü alýnmalý, çocuklarýmýzýn örtüsü üzerinden Ýslami kimliðimize savaþ açmaya yeltenmiþ zalimlere fýrsat verilmemelidir. BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI ESKÝ TÜRKÝYE'DE KALSIN 'Yeni Türkiye' sloganý son dönemde geniþ kesimlere umut aþýlamaya yönelik çok sýk tekrarlanan bir slogan olarak karþýmýza çýkmakta. 'Eski Türkiye'nin köhnemiþ, kangrenleþmiþ bir takýntýsý olduðu aþikâr baþörtüsü yasaðýný tümüyle tarihin çöplüðüne yollamanýn, 'Yeni Türkiye' hedefi için gereken cesaret ve kararlýlýðýn bir göstergesi olacaðýna inanýyor; MEB Yönetmeliðinin acilen yasakçý anlayýþtan temizlenmesini talep ediyoruz. (Yaygýn Basýn) Tabip Odasý ndan sýcak mesajlar Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ile Yönetim Kurulu Üyeleri Saðlýk-Sen Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. toplum örgütü olarak birlikte uyum içerisinde, ortak projelerde birlikte çalýþabileceðimize inanýyor, tekrar baþarýlar diliyorum." Dedi. Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk- Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatcý ise, "Çorum Tabip Odasý'nýn deðerli baþkan ve yönetim kurlunun ziyaretinden büyük mutluluk duydum. Türkiye deðiþmekte ve geliþmekte, yeni Türkiye'de eskiye ait yanlýþ olan, kýrýlmasý gereken bir takým tabular varsa bunlarýn yýkýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. Yýllardan beri saðlýk camiasýnýn sivil toplum örgütü olan Tabip Odasý ile hep çalýþmayý arzu ettik. Ne hikmetse bundan önceki yönetimlerle bu fýrsatý ve imkâný yakalayamadýk. Ýnþallah mevcut baþkan ve yönetimiyle son derece uyumlu çalýþacaðýmýza, güzel hizmetlere birlikte imza atacaðýmýza yürekten inanýyorum. Tabip Odasý'ndaki bu deðiþim ve geliþimin Türkiye'ye de örnek olmasýný arzu ediyoruz." diye konuþtu. Emre Kut ýsa adý ÇEKÜD Kolan Çevre Kuruluþlarý Dayanýþma Derneði ve Milli Eðitim Bakanlýðý iþbirliði ile eþ zamanlý olarak 81 ilde öðretmenlere yönelik düzenlenen 'Çevre' konulu Hizmetiçi Eðitim kursu dün Çorum'da baþladý. Anadolu Lisesi'nde gerçekleþtirilen Çevre Konulu Hizmetiçi Eðitim Programýnýn açýlýþýna Milli Eðitim Þube Müdürü Yahya Çoban, ÇEKÜD Temsilcisi Mecit Kutu ve kursiyerler katýldý. 3 hafta 4'er gün sürecek olan program çerçevesinde; Çevre ve Ahlak, Ormanlarýn Önemi, Ormanlarýn Faydalarý, Türkiye'nin Orman Alanlarý, Doða Koruma ve Biyolojik Çeþitlilik, Ekoloji,Çevre Kirliliði ve Etkileri, Çevre Kirliliðini Önlemek Ýçin Alýnacak Önlemler, Küresel Isýnma, Ýklim Deðiþikliði, Atýklar ve Geri Dönüþüm, Yenilenemez Enerji Kaynaklarý, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý, Enerji Kirliliði, Enerji Verimliliði gibi çevre konularý öðretmenlere özlü biçimde aktarýlacak, eðitimin son gününde ise yerel ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 'Çevre' konulu Hizmetiçi Eðitim kursu dün Çorum'da baþladý. Öðretmenlere 'çevre' eðitimi Yüksel Basar A rabesk müziðin önemli isimlerinden Gökhan Güney, Çorum'da bir düðünde sahne alacak. Star Müzik Organizasyon Sahibi Halil Bayrak'ýn verdiði bilgiye göre, sanatçý Gökhan Güney, Fadime-Halil Çöplü'nün kýzý Emine ile Fadime-Servet Sözcü'nün oðlu Yüksel'in düðün töreninde sahne alacak. Yahya Çoban Çevre eðitimi Anadolu Lisesi'nde gerçekleþtiriliyor. 5 Eylül 2014 tarihinde Kalehisar köyünde yerel þarkýcýlar, 6 Eylül Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) çevre sorunlarý ile ilgili atölye çalýþmasý yapýlacak. Çevre ve Þehircilik, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn da (Orman Genel Müdürlüðü ve Doða Koruma Milli Parklar Müdürlüðü) eðitici görevlendirerek destek verdiði kurs sonunda kursiyerlere sertifika verilecek. Gökhan Güney düðünde sahne alacak Gökhan Güney Halil Bayrak 2014 tarihinde arabesk müzik sanatçýsý Gökhan Güney sahne alacak.

6 6 ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014 Demiryolu hayâl olmaktan çýktý Enise Aðbal AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, demiryolu ve 2 otoyol projeleri ile ilgili yapýlan yorumlar ve yaklaþýmlar üzerine açýklamalarda bulundu. Uslu, demiryolu ve otoyol projelerinin 62. Hükümet Programýnda yer almasýndan dolayý memnuniyetini ifade ederek Uzunca bir uðraþýn mutlu sonuna ulaþýyoruz. Çorum ailesi olarak birinci önceliklerimiz arasýnda yer alan demiryolu için göreve geldiðimiz günden bugüne kadar Milletvekillerimiz, Valimiz, Belediye Baþkanýmýz, Parti Teþkilatýmýz ve Sivil Toplum Kuruluþlarýmýzla çalýþmalarda bulunarak bugünlere geldik. Bu mutluluðu hep birlikte yaþýyoruz. Geçmiþte 2023 hedeflerinde var - yok tartýþmalarý yaþanýrken bugün 62. Hükümet programýnda Kýrýkkale - Çorum - Samsun Demiryolu projesinin de açýklanmasýyla son nokta konulmuþ oldu. dedi. Projelerle ilgili geçmiþ dönem çalýþmalarýný ele alan Uslu, þöyle konuþtu; Ýsmet Paþa nýn 15 Mayýs 1925 tarihinde Çorum'a yaptýðý ziyarette Vatandaþýn "Ümranyolu -Þimendifer" talebini lüzumlu bir ihtiyaç görmüþ "bunu temine gayret edeceklerini vaat buyurmuþtur." (20 Mayýs Çorum Gazetesi) 89 yýl önce Ýsmet Paþa'nýn verdiði bu vaadi gerçekleþtirmek için ilk adým yine AK Partili kadrolara nasip olacak olmuþtur. Yüksek standartlý bir hat olarak planlanan Kýrýkkale - Çorum - Samsun demiryolu avan proje ve fizibilite etüdü 26 Aðustos 2010 tarihinde ihale edilmiþ ve 10 Haziran 2013 tarihinde de tamamlanmýþtýr. Avan proje ve fizibilite etüdü çalýþmalarý devam ederken 26 Ocak 2012 tarihinde Çorum Milletvekillerimiz Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Samsun Milletvekilleri dönemin Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým'ý ziyaret ederek, Ankara-Kýrýkkale-Çorum-Samsun Demiryolu Projesinin hýzlanmasý için destek istemiþtik. Bakan Yýldýrým ise ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek, Ankara- Kýrýkkale- Çorum- Samsun hýzlý tren projesi yapýlacak çalýþmalarýn ardýndan hayata geçirilecektir, hýzlandýrmak için elimizden geleni yapacaðýz" ifadelerini kullanmýþtý. 7 Þubat 2013 tarihinde AK Parti Genel Merkezi'nde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan 3.'sünü gerçekleþtirdiði bölge toplantýsýnda Çorum heyeti adýna yaptýðýmýz konuþmada, Baþbakanýmýz Erdoðan'a Demiryolu konusu da gündeme getirilmiþ, Demiryolu projesi Çorum için son derece önemli ifade edilmiþtir. Toplantýda dönemin Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým açýklamalar yapmýþ, haritalar göstermiþtir. "Biz sürecin hýzlandýrýlmasýndan yanayýz. Çorum'un demiryolu sorununun biran önce çözülmesinin sadece Çorum'a deðil, ayný zamanda bölgede yaþayan 3 milyondan fazla yurttaþýmýza da her anlamda önemli kazanýmlar getireceðine inanýyoruz." demiþti. 2 Nisan 2013 tarihinde Çorum Valimiz Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Müsteþarý Habip Soluk ve Altyapý Yatýrýmlarý Genel Müdürü Metin Tahan ziyaret edilmiþ, demiryolu ve karayollarý projelerinin detaylarý hakkýnda görüþmeler yapýlmýþtý. 18 Haziran 2014 tarihine gelindiðinde detaylar netleþmiþ, yaklaþýk 5,5 Milyar TL mal olacak, çift hatlý, 279 Km. uzunluðundaki Kýrýkkale - Çorum - Samsun Demiryolu projesi Yüksek Planlama Kurulu kararý alýnmak üzere Kalkýnma Bakanlýðýna gönderilmiþtir. 62. Hükümet programýna da yer alan Çorum Demiryolu projesi hayal olmaktan çýkmýþtýr. Hükümet Programýnda yer alan diðer bir sevindirici konu ise Çorum'un faydalanacaðý Otoyol Projeleri. Karayolu ulaþým aðýmýza büyük katký verecek olan Yap - Ýþlet - Devret modeliyle yapýmýna baþlanacak Ankara - Kýrýkkale - Delice otoyolu ile fizibilite ve proje çalýþmalarý tamamlanarak yapýmýna baþlanmasý planlanan Delice - Çorum - Samsun otoyolu ve Osmancýk Ýlçemizden geçecek olan Gerede - Merzifon otoyolunun 62. Hükümet programýnda yer almýþ olmasýdýr. Ankara - Çorum - Samsun Otoyolu Projesi tamamlandýðýnda 404 Km'lik yol 380 Km'ye düþecek olup gidiþ-geliþ 6 þeritten oluþacak yol ile konforlu seyahat imkâný saðlayacaktýr. Þehrimizin Ýstanbul ulaþýmýný da saðlayan 357 Km'lik Gerede - Merzifon otoyolu tamamlanmasýyla Ýstanbul'a otoyolla ulaþýmý daha da kolaylaþtýrmýþ olacaðýz. Yapýlan çalýþmalarý siyasi, ideolojik ya da þahsi nedenlerle çekiþtirmek, küçümsemek yerine ortak akýl, ortak çaba ve ekip çalýþmasý ile kazanýmlarýn gerçekleþebileceði defalarca görülmüþtür. Son yaþanan geliþmeler bir kez daha bunu ispatlamýþtýr. Þimdi Çorum halkýna, kamuoyuna düþen ortak heyecan duyarak süreci hýzlandýrmak ve yeni yatýrýmlarýn peþinde koþmak olmalýdýr. Bostancý ya hemþehri ziyareti Enise Aðbal Parti Çorum AKMilletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yeni kabine oluþumu sonrasý AK Parti Grup Baþkanvekilliðine getirilen Amasya Milletvekili, TBMM Milli Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Baþkaný hemþehrimiz Mehmet Naci Bostancý yý ziyaret etti. Ziyaretinde Bostancý ya hayýrlý olsun dileklerini ileten Uslu ya AFAD çalýþmalarýný anlattý orum Ýl Afet ve Acil Du- Müdürü Elvan Ka- Çrum ya, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Ziyarette, geçtiðimiz günlerde Osmancýk - Yukarýzeytin Köyü ile Uðurludað - Kýzaðlý köyünde yaþanan Uslu, Çorum leblebisi hediye etmeyi de ihmâl etmedi. yangýnlarla ilgili de bilgiler veren Kaya, "Sizin de yakýndan takip ettiðiniz gibi yaþanan olaylarda en kýsa sürede olay yerine gidilerek müdahalelerde bulunuyoruz. Vatandaþlarýmýz maðdur olmamasý için gerekli yazýþmalarý yaparak Acil Yardým Ödeneði talep ediyoruz. Osmancýk - Yukarýzeytin köyünde ahþap bir evde çýkan yangýnda Bostancý, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade 3 ev, 3 ahýr ve bir samanlýk tamamen yandý. Acil Yardým ödeneðimiz geldi vatandaþlarýmýza daðýtýmý yapýlýyor. Uðurludað - Kýzaðlý köyünde ise çýkan yangýnda bir ev, ahýr ve samanlýk yandý. 5 büyükbaþ hayvan telef oldu. Acil Yardým ödeneði talebimizi hemen yaptýk. Önümüzdeki günlerde vatandaþlarýmýza gereken yardýmý ederek, Uslu yla bir süre sohbet etti. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Naci Bostancý yý ziyaret etti. yapacaðýz" dedi. Elvan ayrýca heyelandan etkilenen Bayat Tevekli köyü için Bayat merkezde 87 konut ve 44 ahýrýn ihalesini yýl sonuna kadar yapmayý planladýklarýný söyledi. Verdiði bilgiler için Kaya ya teþekkür eden Uslu, Devletin þefkat eli herkesten önce vatandaþýmýza ulaþmaktadýr. Gerek Kaymakamlýklarýmýz gerek Belediyelerimiz gerekse Valiliðimiz nezdinde Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðümüz gerekenleri yapmakta, Sosyal Devlet yaralarý bir an önce sarmaktadýr. Yangýnlarda zarar gören ailelere bir kez daha geçmiþ olsun. diyerek takiplerinde olan konulara iliþkin bilgi aldý. (Haber Merkezi) Belediye hizmetleri internette eliþen teknoloji Gile belediye hizmetleri artýk vatandaþýn parmaklarýnýn ucunda. Vatandaþýn tahsilat, makbuz alma, vergi ve ceza ödeme iþlemlerinin yaný sýra tüm tahsilat iþlemleri için veznelere gitmelerine gerek kalmadý. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, vatandaþlar geliþtirilen alt yapýsý ile artýk tüm bu iþlemleri, online ortamdan "internet belediyeciliði" ile yapabilecek. Bunun için yapýlmasý gereken tek þey adresini týklamak. Daha sonra sicil numaralarýný girerek tüm belediye hizmetlerinden online ortamda faydalanýp, istek ve þikayet bildirim formunu doldurarak problemlerine çözüm bulunabilecek. Yabacýoðlu; "E-Belediye zaman kazandýrýyor" Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, vatandaþý internet ortamýndan hizmet almaya davet ediyor. Ýnternet belediyeciliði ile vatandaþýn hem zamandan tasarruf saðladýðýna hem de hem de evinde oturarak belediyenin hizmetlerinden faydalandýðýna dikkat çeken Yabacýoðlu, "E-belediye hizmetinden günlük 250vatandaþýmýz yararlanýyor. Daha fazla hemþehrimizin kullanmasýný arzu ediyoruz" dedi. Telefon Belediyeciliði Evinde internet olmayan vatandaþlar için bu kez de "Telefon Belediyeciðili" devreye giriyor. T-Belediye ile bilgisayarý olmayan ve bilgisayar kullaným bilgisi olmayan vatandaþlarýmýz, sesli yanýt sistemi ile numaralý telefonu arayarak karþýsýna çýkan operatörün basit komutlarýný takip ederek iþlemlerini rahatlýkla yapabilir. Bu sistem ile, Çorumlular evinden, iþyerinden su, emlak, çevre temizlik vergisi, ilan reklam ve vergi borçlarýný sicil numaralarýný tuþlayarak kredi kartý ile ödemelerini yapabilirler. Sadece ödeme deðil, ayrýca istek, þikayet ve önerilerini de belediyeye iletebilirler. SMS belediyeciliði ile belediye cepte Çorumlulara saðlanan bir diðer kolaylýk ise "SMS belediyeciliði". Vatandaþlarýn belediyeye gelmesine gerek kalmadan, bulunduklarý ortamda internet veya telefon baðlantýsýna da ihtiyaç duymadan kýsa mesajla hem vergi borçlarýný (emlak, çtv, su, toplam genel borçlar) öðreniyor, hem de belediyeye þikâyette bulunduðu konular hakkýnda bilgi edinebiliyor. Vatandaþlar yine SMS yolu ile su, emlak, çevre temizlik vergileri, istek þikayet ve genel bilgi sorgulama gibi konularýný öðrenebilirler. SMS tüm operatörlerden gönderilebilir. Ýþte örnek SMS'ler Sorgulama Mesajý: "Belediye Adý" "EM- LAK" "Sicil Kodu" Mesajýn Gönderileceði Numara: 3172 Örnek Sorgu: CORUM EMLAK Sorgulama Mesajý: "Belediye Adý" "CTV" "Sicil Kodu" Mesajýn Gönderileceði Numara: 3172 Örnek Sorgu: CORUM CTV Sorgulama Mesajý: "Belediye Adý" "GENEL" "Sicil Kodu" Mesajýn Gönderileceði Numara: 3172 Örnek Sorgu: CORUM GENEL Sorgulama Mesajý: "Belediye Adý" "SU" "Abone No" Mesajýn Gönderileceði Numara: 3172 Örnek Sorgu: CORUM SU Sorgulama Mesajý: "Belediye Adý" "SIKAYET" "Baþvuru No" Mesajýn Gönderileceði Numara: 3172 Örnek Sorgu: CORUM SIKAYET 2345 (Haber Merkezi) Ýþaret dili eðitimi baþladý Gülesin Aðbal Demirer Artý bir business academy 'nin eðitimleri devam ediyor. Kayýtlarý halen devam eden iþaret dili eðitimlerinin ilk modülü gerçekleþti. Akademi Baþkaný Murat Servi, yaptýðý açýklamada þu bilgileri verdi; " iþitme engeli engel deðildir aslýnda en büyük engellerden biridir iletiþim kuramamak, duyamamak. Biz iþitme engelli arkadaþlarýmýzla iletiþim kurabilmek onlarýn günlük hayatta yasadýklarý zorluklarý en aza indirmek amacýyla bu eðitim programýný actýk. Bu konuda aslýnda ne kadar duyarlý olunduðunu görmüþ olduk. Eðitime katýlan kursiyerler farklý meslek ve yas gruplarýnda ve söylenen ortak kelime zorluklarýn aþýlmasý oldu. Özellikle hizmet sektöründen çalýþanlarýn katýldýðý bu eðitim hýzlandýrýlmýþ býr eðitim programý,daha Bunun için yapýlmasý gereken tek þey adresini týklamak. çok uygulamaya yönelik aktivitelerin gerçekleþtýgý eðitim programýnda iþitme engelli arkadaslarýmýzýnda eðitime bizzat Artý bir business academy 'nin eðitimleri devam ediyor. katýlmasý uygulamada bir çok konunun daha iyi anlaþýlmasýna olanak veriyor.bu eðitimdeki amacýmýz Türk Ýþaret Dilini (TÝD) aktif bir þekilde kullanabilen, iþitme engellilerle iletiþim kurabilen, istenilenleri anlatan kiþilerin yetiþtirilmesidir.

7 ÇARÞAMBA 3 EYLÜL Sanayiciler uluslararasý pazarlarda TSO Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi (UR-GE) Projesi'ni hayata geçirdi. B aþbakan Ahmet Davutoðlu nun açýkladýðý 62. Hükümet Programý'nda Samsun- Amasya-Çorum- Kýrýkkale hýzlý demiryolu yapýmýnýn yer almasý güzergahta bulunan iller tarafýndan memnuniyetle karþýlandý. Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun açýkladýðý hükümet programýnda, Çorum ve bölgenin en büyük taleplerinden bir tanesi olan demiryolu konusu da yer aldý. Davutoðlu, konuþmasýnda, hýzlý demiryolu hatlarý ve bunlara yönelik gar inþasý yapým çalýþmalarýna devam ettiklerini belirtti ve 'Samsun-Amasya- Sanayici ve iþadamlarý uluslararasý pazarlara giriyor. Çorum-Kýrýkkale hýzlý demiryolu hatlarýnýn yapým çalýþmalarýna baþlayacaklarýný' söyledi. Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi Baþkaný Rumi Bekiroðlu, demiryolu Mustafa Demirer icaret ve Sanayi Odasý, Ekonomi Bakanlýðý'nýn TKOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi'nin devamý niteliðindeki Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi (UR-GE) Projesi'ni hayata geçirdi. TSO'dan yapýlan açýklamada, Çorum'un dýþ ticaret potansiyelini ve yerel firmalarýn uluslararasý pazarda rekabet gücünün artýrýlmasýnýn desteklenmesi Stratejik Planý'ný kendisine hedef olarak belirleyen Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn bu amaçla daha önce hayata geçirdiði Ekonomi Bakanlýðý'nýn KOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi'nin devamý niteliðindeki Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi (UR-GE) Projesi'ni hayata geçirdiði bildirildi. HÝNDÝSTAN'DA GRAÝN TECH CLUSTER MARKASI Çorum'da Gýda Ýþleme Makineleri kümesinde yer alan 14 firmanýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen UR-GE Projesi kapsamýnda proje ortaklarý, Aðustos 2014 tarihleri arasýnda Hindistan'da düzenlenen Grain Tech India 2014 Fuarý'na Grain Tech Cluster markasýyla katýldý. 'Gýda iþleme makineleri teknolojisinde ihtiyacýnýz olan her þey' sloganý ile Çorum'un gýda iþleme makinelerini konusundaki yeteneklerini bütün dünyaya tanýtmak üzere Hindistan'daki fuara katýlan paydaþlar, burada gerek ikili görüþmeler yaparak, gerekse farklý ülkelerden sektör temsilcileri ile bir araya gelerek, Çorum'un bu sektörde anahtar teslim fabrika kurma aþamasýna gelen kapasitesi hakkýnda bilgiler verdi. FÝRMALAR YENÝ UFUKLAR KAZANIYOR Proje kapsamýnda eðitim, danýþmanlýk ve yurtdýþý pazarlama gibi faaliyetleri gerçekleþtiren küme firmalarý için ilk yurtdýþý pazarlama programý özelliði taþýyan Hindistan fuar programýnýn ardýndan bir deðerlendirme toplantýsý düzenlendi. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya proje ortaklarý katýldý. Katýlýmcýlar deðerlendirme toplantýsýnda, UR-GE Projesi'nin baþarýlý bir þekilde devam ettiði ve kendilerine yeni ufuklar kazandýrdýðýný söyledi. 'PROJEMÝZ, AMAÇLARIMIZ DOÐRULTU- SUNDA ÝLERLÝYOR' Deðerlendirme toplantýsýnda açýklamalarda bulunan Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, UR-GE Projesi'nin amaçlarý doðrultusunda ilerlediðini açýkladý. Proje sayesinde Çorum'da gýda iþleme makineleri sektörünün temsilcilerinin ortak bir yapý altýnda toplanmýþ olduðunu ifade eden Baþaranhýncal, "Bu proje sayesinde Çorum'daki firmalarýmýz, önce kendi illerindeki sektör temsilcilerini, daha sonra ülke ve en genel anlamda da sektörü küresel anlamda tanýma imkaný elde ediyorlar. Ayrýca ilimizdeki gýda makinecileri, proje sayesinde birbirleri ile rekabet etmenin aksine, birbirlerinin üretim tekniði, teknoloji, makine-ekipman imkanlarýndan istifade ederek, küresel rakiplerine karþý avantajlý hale geliyorlar. Ayrýca geçtiðimiz hafta Hindistan'a olduðu gibi sektörün önemli organizasyonlarýnýn içerisinde yer alarak uluslararasý tanýma ve tanýnma olanaðý elde etmiþ oluyorlar. Gýda iþleme makineleri kümesinde gösterilen bu birlikteliðin Türkiye'ye örnek olacak mahiyette olduðunu düþünüyorum" dedi. Baþaranhýncal, Çorum TSO'nun Stratejik Planý dahilinde Çorum'un dýþ ticaret potansiyelini güçlendirmek ve ülkemizin 2023 hedeflerinde Çorum'un üzerine düþeni fazlasýyla yerine getirmek amacýyla proje bazlý çalýþmalara devam edeceklerini vurguladý. PROJE ORTAKLARINDAN DEÐERLENDÝR- ME Sektöründe uluslararasý standartlarda hizmet veren ve dünyanýn her kýtasýna, her türlü makine-ekipman ve anahtar teslim fabrika kurabilme referansýna sahip Çorum Grain Tech Cluster, dünyadaki gýda üreticileri ve yeni giriþimciler için sayýsýz seçeneði bir arada sunuyor. Grain Tech Cluster firmalarý teknolojik üretim tesisleri ve yalýn üretim teknikleriyle, müþterilerine kaliteli ürünleri en uygun fiyatla dünyanýn her noktasýna, tam zamanýnda ulaþtýrarak, rekabeti bir üst seviyeye çýkarttýðýnýn ifade edildiði toplantýda, "Türk makine sanayinin kalbini oluþturan bu kuruluþlar üretim, pazarlama, ihracat ve ticaret alanlarýnda dünyaya entegre olmuþ yapýlarýyla, güçlerine güç katmaktadýr. Teknolojik yenilik yapan, araþtýrma ve geliþtirmeye kaynak ayýran, modern makine altyapýsýnýn yaný sýra uzmanlaþmýþ kadrolarla büyüyen ve daha da önemlisi, Ekonomi Bakanlýðý ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý desteðini arkasýna alan Grain Tech Cluster, ulusal ve uluslar arasý yatýrýmcýlar için en güvenilir limandýr" denildi. Ayrýca Gýda iþleme sektöründeki her türlü ihtiyacý karþýlamak için, UR- GE projesi kapsamýnda hazýrlanan adresindeki internet sitesinde firmalarýn ayrýntýlý bilgilerine ulaþýlabiliyor. UR-GE projesi ile Çorum makine sanayinin uluslararasý pazarlarda tanýnýrlýðýnýn artacaðýnýn altý çiziliyor. ÝKÝNCÝ DURAK, FRANSA Ekim ayý içerisinde yurtdýþý pazarlama programýný Fransa ile devam edecek olan Grain Tech Firmalarý 2 yýl boyunca uzak pazarlarý ziyaret edecek. Çorumlu gýda iþleme makinecilerinin oluþturduðu Grain Tech Cluster, Hindistan'ýn ardýndan ikinci yurt dýþý seyahatini Fransa'ya yapacak. Grain Tech Cluster, Ekim ayýnda Fransa'nýn Reims kentinde düzenlenecek olan JTIC fuarýna katýlacak. MÜSÝAD teþekkür etti Rumi Bekiroðlu talebi ile ilgili açýklamada bulunan Baþbakan Davutoðlu ve konusunun hükümet programýna alýnmasýnda katkýda bulunan tüm siyasiler ile iþ dünyasýnýn temsilcileri ve sivil toplum kuruluþlarýna teþekkür etti. Bekiroðlu, devlet desteði almadan sanayi þehri haline gelen Çorum un bundan sonrada geliþimini katlayarak sürdürebilmesi için demiryoluna ihtiyaç duyduðunu ifade etti. Bekiroðlu, kazancýný kendi ilinde yatýrýma dönüþtüren müteþebbisleriyle Çorum un bugün Türkiye nin cari açýk ile mücadeleye katký veren en önemli illerden tanesi haline geldiðine dikkat çekerek, kentin demiryoluna kavuþmasýyla birlikte üretim kapasitesini, ihracatýný ve ülkeye ekonomisine saðladýðý katma deðeri katbekat artýracaðýný sözlerine ekledi.(ýha). Çorumlu sanayici ve iþadamlarý Hindistan'ý ziyaret etti, yakýnda Fransa'ya gidiyorlar. OKA Lojistik Köy kuruyor amsun Valisi Hüse- Aksoy, Tekke- Syin köy ilçesinde 672 dönümlük bir alaný uluslararasý standartlarda Lojistik Köy yapmak için çalýþmalarý tamamladýklarýný, OKA aracýlýðýyla Avrupa Birliði ne sunduklarý proje ile 45 milyon euro hibe alma noktasýnda artýk son noktaya kadar geldiklerini söyledi. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) 2014 yýlý 3. Kalkýnma Kurulu Toplantýsýný Samsun da düzenledi. Büyükþehir Belediyesi Sanat Merkezi nde düzenlenen toplantýya Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, OMÜ Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Akan, Amasya Üniversitesi Rektörü ve OKA Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Metin Orbay, Vezirköprü Kaymakamý Mahmut Kaþýkçý, Çarþamba Belediye Baþkaný Hüseyin Dündar, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Doðu Anadolu Kalkýnma Ajansý (DAKA) Genel Sekreteri Doç.Dr. Emin Yaþar Demirci, Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreter Yardýmcýsý Sefer Arlý, kamu kurum ve kuruluþ temsilcileri ile kalkýnma kurulu üyeleri katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Amasya Üniversitesi Rektörü ve Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Metin Orbay, Son 1,5 yýldýr kalkýnma kurulunun gündemlerini kalkýnma kurulu üyelerimizin görüþ, öneri ve istekleri doðrultusunda oluþturuyoruz. En son Çorum da yapmýþ olduðumuz toplantýmýzda bu kalkýnma ajansýnýn Hüseyin Aksoy tarým bölgesi içersindeki 4 ilin temel istihdam ve gelir kaynaðýný oluþturan tarým ve tarýma dayalý sanayi oluþturmaktaydý. Bugün de bu kalkýnma kurulunun toplantýsýnýn ana gündem maddesini bunun üzerine odakladýk dedi. 17 KASIM DA OTOMOTÝV FUARI ÝLE ÝLK FUAR SAM- SUN DA GERÇEK- LEÞTÝRÝLECEK OKA nýn Türkiye de ilk güdümlü projeleri uygulamaya geçiren bir ajans olduðunu belirten Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Kalkýnma ajanslarý Türkiye nin genelinde 26 bölge olarak oluþturuldu ve OKA da bunlardan birisidir. Kalkýnma ajanslarýmýzýn hedefleri ve amaçlarý bölgenin dinamitlerini harekete geçirmek ve o bölgenin ekonomik kalkýnmasýný saðlayabilecek gerekli destekleri ortaya koymaktýr. Bu anlamda OKA da 2009 yýlýndan itibaren bu noktadan hareketle önemli çalýþmalarý bölgemizde gerçekleþtiren ajanslardan birisidir. OKA Türkiye genelindeki diðer ajanslara da baktýðýmýzda önemli mesafeler kat etmiþ ve bu amaçla ortaya koyduðu çalýþmalarla belirli he- Metin Orbay defleri gerçekleþtiren bir ajansýmýzdýr. OKA, Türkiye de ilk güdümlü projeleri uygulamaya geçiren bir ajanstýr. Ýlk olarak Samsun Fuar ve Kongre Merkezi ni güdümlü proje olarak Kalkýnma Bakanlýðý na sunan, onaylatan ve bunu da uygulayarak hayata geçiren bir ajanstýr. Yaklaþýk 14 milyon TL lik bir yatýrýmýn 7 milyon TL si ajansýmýzýn desteði ile gerçekleþtirildi. Daha öncesinde fuarlarla anýlan Samsun, þimdi Fuar ve Kongre Merkezi nde sahip oldu. 17 Kasým da otomotiv fuarý ile ilk fuar Samsun da gerçekleþtirilecek diye konuþtu. LOJÝSTÝK KÖY DE ÖNEMLÝ MESAFELER ALIN- DI Samsun un Tekkeköy ilçesine kurulacak olan Lojistik Köy de önemli mesafelerin alýndýðýný ifade eden Vali Aksoy, OKA TR 83 Bölgesi nin Lojistik Master Planý kapsamý içersinde özellikle Samsun da karayolu, havayolu, deniz yolu ve demiryolu baðlantýsýnýn olmasý nedeniyle Lojistik Master Planý nda önerilen alternatif alanlar içersinde ilk sýrada yer alan bölgede bir lojistik köy yapýmý ile ilgili çalýþmalarda önemli mesafeler aldýk. Samsun daki yerel kurucular kurulu olarak Ýl Özel Ýdaresi, Büyükþehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odasý, Ticaret Borsasý, Organize Sanayi Bölgemiz ve Tekkeköy Belediyemizin kurucular kurulu olarak yer aldýðý giriþim ortaklýk sonucunda bu lojistik köyde de önemli mesafeler aldýk. Tekkeköy ilçemizin Aþaðýçinik bölgesinde Büyükþehir Belediyemizin de imar konusunda çok büyük katkýlarýný alarak 672 dönümlük bir alaný uluslararasý standartlarda Lojistik Köy yapýlmak üzere çalýþmalarýný tamamladýk. Yeri Milli Emlak tan satýn alýnarak ilgili kurumlarýmýz adýna tapularý gerçekleþtirildi ve bu çalýþmalar þuanda sonuçlandý. OKA aracýlýðýyla Avrupa Birliði ne sunduðumuz proje ile 45 milyon euro hibe alma noktasýnda artýk son noktaya kadar geldik yýlýnda idari uygunluk onayýný aldýk ve teknik uygunluk onayý ile ilgili çalýþmalarda da son noktadayýz. Yaklaþýk 45 milyon euro hibe ile bölgemize, ülkemize böyle bir lojistik köyü kazandýracak olmanýn mutluluðunu ve onurunu hep beraber yaþayacaðýz þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan divan oluþturuldu ve DAKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Emin Yaþar Demirci, Hakkari de Meyvecilik ve Sebzeciliði Geliþtirilmesi Mali Destek Programý hakkýnda bilgi verdi. Daha sonra kurum temsilcileri sunumlarýný gerçekleþtirdi.(ýha) Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) 2014 yýlý 3. Kalkýnma Kurulu Toplantýsýný Samsun da düzenledi.

8 8 ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014 Hitit ten günümüze yansýmalar Sergide yer alan ürünler ilgiyle incelendi. Müze bahçesinde bir etkinlik düzenlendi. Sergiye Prof. Dr. Aygül Süer ile 23 ülkeden 200 yerli ve yabancý akademisyen katýldý. itit Üniversitesi ev Hsahipliðinde gerçekleþtirilen 9. Hititoloji kongresi kapsamýnda hazýrlanan Aðlayan Þehir-,Hattuþa adlý tiyatro 6 Eylül de sahnelenecek. Yazar ve eðitimci Erdal Þahin yönetmenliðinde sahnelenecek iki perdelik oyunda Hitit Üniversitesi Tiyatro Külubü öðrencilerinin yaný sýra Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz, Öðretim Görevlisi Nihal Gökçe ve Öðretim Görevlisi Sefa Üzbey'de görev alacak. Oyun Devlet Tiyatro Salonu nda saat de sahnelenecek. OYUNUN KO- NUSU Hitit Kralý 1.Þuppililuma nýn Telpinu kanunlarýný çiðneyerek kardeþi genç Tuthalia yý öldürür. I.Þuppililuma bununla da yetinmez ve karýsý Henti yi yani Tavannana yý saraydan gönderir. Onun yerine de Babil Prensesi Malnigal i saraya getirir ve karýsý ilan eder. Ülkede yaþanan kuraklýkla halk umutsuzluk içindedir. Adaklar sunarak kýtlýða çare arasalar da beklentilerini saðlayacak yaðýþlarýn olmasýný saðlayamazlar. Baharýn geliþiyle umutlanan halk Purulli Festivaliyle moral bulur. Ancak bu sýrada köylerde baþlayan bir hastalýk yavaþ yavaþ yayýlmaktadýr. Hekimlerin bir kýsmý bunu görmezden gelirken diðer bir kýsmý da umutsuzca çare arar. Hatti halký bu hastalýða direnemezken küçük Pesetiya da direnemez. Anne babasý bu acýya dayanmaya çalýþýrken askerlerin acýmasýz davranýþlarý ile baba isyan eder Kral Þuppililuma ya. Bu isyaný bir askerin mýzraðýnýn ucunda son nefesini verene kadar devam eder. Hastalýðýn yayýlmasýný önlemek için evler yakýlýr içindeki canlý köylülerle. Hatti nin en büyük düþmaný artýk tam anlamýyla kalbindedir. Ve çok geçmez yenilmez kral I.Þuppililuma da boyun eðer bu sinsi düþmana. Halk çaresizdir, kimi kaçar uzaklara kimi de boyun eðer hastalýða. Krallýkta artýk II. Murþili vardýr. Hatti Ülkesinin yaþadýðý bu ka- 9. Uluslararasý Hititoloji Kongresi kapsamýnda düzenlenen etkinlikler çerçevesinde cam ve gümüþ ile hazýrlanan taký tasarýmlarýndan oluþan Bir Hitit Baþkenti Þapinova ve Hitit Kültüründen Günümüze Yansýyan Ýzler sergisi Çorum Müzesi nde açýldý. Açýlýþa Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Mustafa Býyýk, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Prof. Dr. Aygül Süer ile 23 ülkeden 200 yerli ve yabancý akademisyen katýldý. Tematik konusu Hitit olan sergide 30 cam taký tasarýmý, 25 gümüþ taký tasarýmý ve 3 batik tablolar yer almýþtýr. Sergide Gazi Üniversitesinden öðretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. N.Tomris Yalçýnkaya, Öðr. Gör. Özlem Çal, Dr. Emel Er Kaplan, Dr. Gülten Kurt, Ankara Olgunlaþma Enstitüsü Öðr. Gör. Bahtunur Çelik, Öðr. Gör. Gülten Gönen in eserleri yer aldý. Sergi gezildikten sonra Belediye Mehteran Takýmýnýn sunduðu konrser ile 8 dakikalýk Çorum u tanýtýcý Slayt Gösterisi (Çorum Sanal Tur) katýlýmcýlar tarafýndan büyük beðeni ile izlendi. Haber Merkezi Aðlayan Þehir Hattuþa 6 Eylül de sahnelenecek Aðlayan Þehir-,Hattuþa adlý tiyatro 6 Eylül de sahnelenecek. ranlýðý Tanrýlarýn öfkesine baðlayan Murþili, bir yandan sert ve acýmasýz, diðer taraftan da duygusal bir kiþilikle karþýmýza çýkýyor. Onu duygusal yapan güç ise karýsý Gaþulawiya ya duyduðu büyük aþktýr. Saray entrikalarý binlerce yýl öncesinden günümüze ýþýk tutar gibidir. Tavannana Malnigal i sevmeyenler Murþili ile aralarý zaten kötü olan Kraliçeyi hedef tahtasýna oturtur. Ancak beklenmeyen bir þey olur ve Prenses Gaþulawiya ile Malnigal arasýnda bir dostluk baþlar. Gaþulawiya ne yapsa da ikna edemez kocasýný. Murþili direnirken canýndan çok sevdiði karýsýnýn sözlerine Gaþulawiya hastalanýr. Murþili çaresizdir, þaþkýndýr. Üstüne saray dalkavuklarýnýn sinsi planlarý da eklenince daha çok düþman olur Malnigal e. Gaþulawiya çok geçmez direnemez hastalýða. Murþili artýk büsbütün öfke doludur. Ve Malnigal i yani Tavannana yý saraydan kovar. Malnigal selefi Henti nin kaderini yaþamaktadýr. Karþý gelmez Murþili ye, çünkü Gaþulawiya nýn ölümüyle saraydaki tek tutunduðu dalý da kaybetmiþtir. Giderken kaderine de meydan okuyarak gider. Çünkü yaþadýklarýnýn hiç birini kendisi istememiþtir. Kaderin bu denmiþ, O da yaþamýþtýr. Hitit Kültüründen Günümüze Yansýyan Ýzler sergisi Çorum Müzesi nde açýldý. Binevler Camii Abdesthanesi Onarým Yapým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a)adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: MERKEZ/ÇORUM b)telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) ihale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a)niteliði, türü ve miktarý b)yapýlacaðý yer c)ýþe baþlama tarihi BÝNEVLER CAMÝÝ ABDESTHANESÝ ONARIM YAPIM ÝÞÝ ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI : l Adet Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. : Ýlimiz Binevler Mevkiinde bulunan Binevler Camii : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr, ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a)yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi Cd. No:2 ÇORUM b)tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat ÝhaIe konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 11/6/2011 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete yayýmlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin B/III. grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi Cd. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi Cd. No:2 ÇORUMadresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): l Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 875)

9 Gelin öldü, damadýn durumu aðýr orum'da düðün günü kazada yaralanan Ççiftten gelin 24 yaþýndaki Munise Eker öldü, 29 yaþýndaki Fatih Eker ise yoðun bakýmda ecelle pençeleþiyor. Kaza cumartesi günü Çorum-Samsun karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Özel güvenlik görevlisi olarak çalýþan Fatih Eker, daha önce nikahlandýðý Munise Eker ile yakýnlarýný 19 UR 467 plakalý otomobile alýp akþam yapýlacak düðün için kuaföre götürmek üzere yola çýktý. Fatih Eker yönetimindeki araç, ana yola ani çýkýþ yapan 28 yaþýndaki Emrah Açýköðretim öðrencilerine mobil müjde Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi, A Anadolu Mobil projesiyle 1,5 milyon öðrencisine evde, otobüste ders çalýþma imkaný sunuyor. Yeni akademik yýlla beraber hayata geçirilen Anadolu Mobil projesi kapsamýnda kayýt esnasýnda verilecek kartlarýn üzerindeki karekodu telefonlarýna veya tablet bilgisayarlarýna tanýtan öðrenciler, Açýköðretim Sistemi nde bulunan ders kitaplarýna, sesli kitaplara, deneme sýnavlarýna, sýnav sorumluluk ünitelerine, sýnav giriþ belgelerine ve tüm sýnav sonuçlarýna ulaþabilecekler. Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Sistemi nden sorumlu Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Yücel Güney, yeni kayýt dönemiyle yeni bir uygulama baþlattýklarýný belirterek, öðrencilerin artýk smart telefonlarda ve tablet bilgisayarda bütün açýköðretim sisteminden yararlanabileceði bir ortam, bir ara yüz oluþturulduðunu söyledi. Projeyle beraber açýköðretim sisteminin mobil bir duruma geldiðini anlatan Güney, Kayýtlarda öðrencilerimize bir kitap ayraç kartý verilecek. O kartýn üzerinde bir karekod var. O karekodu kendi smart telefonlarýna, tabletlerine aktardýklarýnda ders çalýþabilecekler, sýnav notlarýný görebilecekler, sýnav yerlerine ulaþabilecekler, e-ders malzemelerine de ulaþabilecekler. Öðrencilerimiz için artýk çalýþma mekaný bilgisayar baþlarý deðil. Yolda, otobüste internetin bulunduðu her ortamda ders çalýþma baþta olmak üzere açýköðretim sisteminin tüm imkanlarýndan faydalanabilecekler. Açýköðretim sistemi böylece mobil bir duruma da gelmiþ olacak. Kayýt döneminde bütün arkadaþlarýmýza bu kartlarý vereceðiz ve onlardan bu uygulamayý kullanmalarýný bekliyoruz dedi. Prof. Dr. Güney, yeni hayata geçirilen Anadolu Mobil projesinin içerisinde bulunan uygulamalardan deneme sýnavlarý hariç diðerlerinin tam anlamýyla faal olduðunu, deneme sýnavlarý uygulamasýnýn da 1 aya kadar tamamen hazýr hale geleceðini de kaydetti. ÖÐRENCÝLERÝMÝZ BÝZE SOSYAL MEDYADAN ULAÞSINLAR Öðrencilerimizden sosyal medyayý kullanmalarýný çok istiyoruz diyen Prof. Dr. Güney, þöyle devam etti: Yani bize çaðrý merkezleri vasýtasýyla ulaþabilirler ama biz öðrencilerimizden daha çok bize sosyal medyayý kullanarak ulaþmalarýný istiyoruz. Lütfen öðrencilerimiz sorularýný bize sosyal medya üzerinden sorsunlar çünkü burada bir ekip onlarýn cevaplarýný verecek. Dýþarýdan, farklý yerlerden, farklý kanallardan bilgiye ulaþmasýnlar. Çaðrý merkezlerinden önce facebook ve twitter adreslerimizden bize ulaþýrlarsa en doðru bilgiye çok hýzlý bir þekilde ulaþacaklarýnýn garantisini verebiliriz. (ÝHA) Atmaca yönetimindeki 06 BG 0859 plakalý otomobile çarptý. Munise ve Fatih Eker çiftiyle ayný araçta bulunan Fatma Coþkun, Fatma Uslu ve Aysel Eker ile diðer araç sürücüsü Emrah Atmaca yaralandý. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan yaralýlardan Munise Eker, önceki akþam saatlerinde yaþamýný yitirdi. Diðer yaralýlarla birlikte tedavi altýnda bulunan damat Fatih Eker'in yoðun bakýmdan henüz çýkmadýðý belirtildi. (DHA) urban Bayramý öncesi vekaletle kesim yapacak Kkurum ve kuruluþlar fiyatlarýný açýklamaya baþladý. Kurban Bayramý na sayýlý günler kala, sivil toplum kuruluþlarý ve bazý kurumlarýn vekaletle kurban kesim fiyatlarý belli oldu. Türkiye Diyanet Vakfý bu yýl vekaletle kurbaný yurt içinde 575 lira, yurt dýþýnda ise 400 lira karþýlýðýnda keseceðini açýkladý. Deniz Feneri ise yurt içinde 640 liraya yurt dýþýnda ise 290 liraya kurban kesimi yaparken, Bosna da 400 lira, Filistin de 800 lira, Suriye de 640 lira, Balkanlar da ise 400 liraya kurban kesecek. TSK 600 LÝRAYA KESÝM YAPACAK TSK da geçen yýl 545 lira olan vekaletle kurban kesim bedelini bu yýl 600 liraya çýkardý. TSK yurt dýþýnda kesim bedelini ise 275 dolar ve 210 Euro olarak belirledi. Ýhlas Vakfý ise yurt içinde vekaletle kurban kesim fiyatýný 600 lira, yurt dýþýnda kesimi ise 400 lira olarak açýkladý. Türkiye Diyanet Vakfý (TDV) Mütevelli Heyeti Ýkinci Baþkaný Mazhar Bilgin, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý olarak dini esaslara uygun, her yýl vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu gerçekleþtirdiklerini belirtti. Mazhar Bilgin Yurt dýþýnda 61 ülke ve bu ülkelerin toplamda 500 bölgesinde Türkiye den görevlendirilecek yaklaþýk 200 personelimiz ve gönüllülerimizle birlikte kurban kesim ve daðýtýmý yapacaðýz. Yurt içinde ise il ve ilçelerdeki yaklaþýk 160 merkezde kurban kesim ve daðýtýmýný gerçekleþtireceðiz diye konuþtu. DÝYANET VAKFI NIN HEDEFÝ 150 BÝN Geçen sene baþta Afrika, Afganistan, Pakistan, Arakan olmak üzere 55 ülkede, 165 bölgede 89 bin 362 hisse kurbanýn kesilerek etlerinin ihtiyaç sahiplerine daðýtýldýðý bilgisini paylaþan Türkiye Diyanet Vakfý Mütevelli Heyeti Ýkinci Baþkaný Mazhar Bilgin Bu yýl da Türkiye nin mazlum coðrafyalarda ümit ýþýðý olacaðýna inanýyoruz. TDV olarak 2014 yýlý kurban organizasyonu kapsamýnda gelmesi beklenen kurban vekaletlerine göre, 150 bin hisse kurban daðýtýmý planlýyoruz dedi. (Star) ÇARÞAMBA 3 EYLÜL Kurban fiyatlarý belli oluyor Bari uyurken kapatýn eknolojiyle beraber kanser vakalarý da artýyor. Doç. TDinçer "Cep telefonlarý elektromanyetik radyasyon yayýyor. Bari uyurken kapatýn" dedi. Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesi Týbbi Onkoloji Bilim Dalý Baþka-ný Doç. Dr. Murat Dinçer, teknolojinin geliþmesiyle kanser vakalarýnýn da arttýðýný söyledi. Dinçer "Teknolojiyle elde edilen birçok ürün doðal deðil. Bu da kanser sýklýðýný tetikledi. 20 yýl içinde dünyada ve Türkiye'de birinci olarak kanser ölümleri ön-görülüyor" dedi. 'CEP'ÝNÝZ OYUNCAK DEÐÝL Doç Dr. Dinçer þu uyarýlarý yaptý: "Birçoðumuzcep telefonu baþucumuzda yatý-yor. Oysa cep telefonu her çaldýðýnda, konuþmaya baþlandýðýnda yüksek oranda elektromanyetik radyasyona maruz býrakýyor. Çalar saat olarak bile kullanma-mak, uyuduðumuz yerden uzaktutmak gerek. 2-3 yaþýndaki çocuklar, anne babasýnýn cep telefonlarýyla oynuyor. Cep telefonu oyuncak deðil, uzak tutun." TABLETLERÝ SÝM KARTSIZ KULLANIN Dinçer ailelere þu uyarýda bulundu: "Cep telefonunuzu gerekmedikçe kullanma-yýn. Çocuklarýnýzýn eline verecekseniz, beyin ve fiziksel geliþimini tamamlamýþ olmasý lazým. Zira kesin olmasa da 'kullanan çocuklarda beyin tümörü yapýyo-r' diye bazý çalýþmalar var. Ayrýca SIM kartlý tabletler ayný zarara sebep oluyor."(yaygýn basýn) Sporla kilonuzu kontrol edin zmanlar, spor yapacaklarýn Usabah erken saatlerde kalkýp spor yapmalarý konusunda uyardý. aðlýklý yaþamýn ön koþulu olarak gösterilen fiziksel aktivitenin özellikle sabah saatlerinde yapýlmasýnýn, uyku kalitesinin artmasýndan, mutluluk hormonunun salgýlanmasýna, stresin azalmasýndan, metabolizmanýn hýzlanmasýna ve gün içinde daha az yiyecek tüketilerek kilo kontrolünün saðlanmasýna kadar birçok faydasý bulunuyor. Türkiye Spor Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Ergün, günlük yaþamýn, teknolojinin geliþmesine baðlý olarak, geçmiþe göre daha hareketsiz hale gelmesinin ve yanlýþ beslenme alýþkanlýklarýnýn saðlýklý yaþam kalitesini düþürdüðünü söyledi. Güne zinde baþlanmasý ve enerjinin gün boyu korunabilmesi için egzersizin þart olduðunu belirten Ergün, günlük ritmin ayarlanmasý için sabah egzersizinin tercih edilmesi gerektiðini ifade etti. Ergün, özellikle sabah saatlerinde yapýlan aktivitenin kronik hastalýklara yakalanma riskini azalttýðýný vurguladý. Fiziksel aktivite ve egzersizin, uzun dönemde kan basýncýný düþürmekle birlikte kan deðerlerini düzelttiðini, insülin duyarlýlýðýný geliþtirdiðini aktaran Ergün, "Ayrýca, yaþlýlarda kemik kitlesini korur ve düþmeye baðlý kýrýk riskinin de azalmasýna neden olur. Fiziksel aktivite biyolojik yaþlanmayý geciktirmenin yanýnda vücudun çevresel etkilere karþý direncini arttýrmakta ve efor kapasitesindeki artýþla birlikte günlük iþlerin daha kolay yapýlabilmesine imkan saðlamaktadýr" dedi. UYKU KALÝTESÝ ARTIYOR Sabah yapýlan egzersizlerin uyku kalitesini de artýrdýðýna iþaret eden Ergün, "Araþtýrmalar, sabah yapýlan egzersizin, gece kaliteli ve derin bir uykuyu kolaylaþtýrdýðýný ortaya koyuyor. Bunun için 2 ya da 3 saatlik aðýr egzersizler yerine kýsa süreli yürüyüþler ya da bisiklete binme yeterli oluyor. Ayrýca, sabahlarý egzersiz yapanlarda uyku ilacý veya alkol alýmýnýn azaldýðý da ortaya konmuþtur" ifadelerini kullandý. Sabah saatlerinde yapýlan fiziksel aktivitenin gün boyu metabolizmanýzýn daha iyi çalýþmasýný saðladýðýnýn altýný çizen Ergün, güne egzersizle baþlanmasýnýn daha fazla kalori yakýlmasýnda etkili olduðunu bildirdi. Ergün, bu þekilde vücut kitle endeksinin de düþtüðünü dile getirerek, þunlarý kaydetti: "Gün ýþýðý, biyolojik saat ve uyku üzerindeki etkileri nedeniyle kilo kontrolünü kolaylaþtýrmaktadýr. Biyolojik olarak, uygun zamanlarda orta þiddetteki gün ýþýðýna maruz kalmak, uykuya dalýþ ve toplam uyku zamanýndan baðýmsýz olarak kilo kontrolünü olumlu etkilemektedir. Northwestern Üniversitesi araþtýrmacýlarý tarafýndan yapýlan yeni bir çalýþma, düþük vücut kitle endeksi ile doðal ýþýk arasýnda baðlantý olduðunu ortaya koydu. Sabah 08.00'den öðlene kadar doðal ýþýkta yapýlan egzersizin, bu saatler dýþýnda yapýlana göre daha etkili olduðu ve vücut kitle endeksinin seviyesinin düþmesini saðladýðý belirlendi." Ergün, sabah yapýlan hýzlý yürüyüþ ve jogging gibi egzersizlerin açlýk hissini bastýrdýðýna ve gün içinde iþtah kontrolünü kolaylaþtýrarak günlük kalori alýmýný azalttýðýna dikkati çekti. Egzersiz sýrasýnda vücut tarafýndan salgýlanan endorfin hormonunun ekstra enerji verdiðini ve ruh saðlýðýný olumlu yönde etkilediðini anlatan Ergün, "Erken saatte yapýlan 20 dakikalýk egzersiz, gün boyu enerjinin yüksek kalmasýný ve verimli çalýþmayý kolaylaþtýrýyor" dedi. Ergün, en önemli stres kaynaðý olan endiþe üzerinde de egzersizin olumlu etkisi olduðunun altýný çizerek, fiziksel aktivite ile güne baþlanýlmasýnýn endiþe oranýnýn düþmesine yol açtýðýný sözlerine ekledi.(aa)

10 10 ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014 Özejder SBL tamam Atilla Özejder Recep Mebet Müslim Kýlýç, 90 kiþilik öðrenci kontenjanýnýn tamamen dolduðunu açýkladý. Okulun tüm bölümleri en kaliteli malzemelerden yapýldý. Kýlýç, inþaasý tamamlanan binanýn donatým çalýþmalarýna geçildiðini söyledi. Özejder SBL de son rötuþlar ve gözden geçirmeler yapýlýyor. Özejder Sosyal Bilimler Lisesi (SBL), eðitim-öðretime açýlýyor. Ýnþaasý tamamlanan Özejder SBL, Eðitim Öðretim Yýlý yla birlikte ilk öðrencilerini kabul edecek. Hayýrsever iþadamý Atilla Özejder tarafýndan yaptýrýlan okulun eðitime açýlmasýyla Çorum un Sosyal Bilimler Lisesi özlemi son bulacak. KONTENJAN TAMAMEN DOLDU Özejder SBL Kurucu Müdürlüðü görevini üstlenen Milli Eðitim Þube Müdürü Müslim Kýlýç, 90 kiþilik öðrenci kontenjanýnýn tamamen dolduðunu açýkladý. Deneyimli isimlerden oluþan öðretmen kadrosunun da göreve hazýr olduðunu belirten Müslim Kýlýç, veli ve öðrencilerin gösterdiði büyük teveccühün mutluluk verici olduðunu söyledi. Þehir dýþýndan ve ilçelerden gelecek öðrencilerin, kýz ve erkek pansiyonlarýndan yararlanabileceklerini anlatan Kýlýç, Öðrencilerimiz için tüm ayrýntýlarý düþündük dedi. Eðitim alanýndaki eseriyle takdir toplayan iþadamý Atilla Özejder e teþekkür eden Okul Müdürü Kýlýç, Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla yapýlan çevre düzenlemesi ve peyzaj çalýþmalarýnýn hýzla devam ettiðini kaydetti. Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan donatýlacak okulda 21 derslik, laboratuvarlar, çok amaçlý salon, kantin ve idari bölümlerin yer aldýðýný dile getiren Kýlýç, Özejder SBL nin Çorum a ve eðitim camiasýna hayýrlýuðurlu olmasýný diledi. Okulun bahçe düzenlemesi, Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla gerçekleþiyor. Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, yeni eðitim-öðretim sezonuna hazýr. Kubbeli Caddesi esnafý Türk Kýzýlayý nýn baþlattýðý kan baðýþý kampanyasýna destek verdi. Kubbeli esnafý kan verdi Recep Mebet Kubbeli Caddesi esnafý Türk Kýzýlayý nýn Çorum da baþlattýðý kan baðýþý kampanyasýna destek verdi. Türk Kýzýlayý Çorum Kan Baðýþý Merkezi dün Sancaktar Camii karþýsýnda baðýþ standý açtý. Ýþyeri sahipleri ve çalýþanlarýnýn ilgi gösterdiði baðýþ standýnda Sancaktar Camii cemaati ve vatandaþlar da kan verdi. Esnafýn yaný sýra vatandaþlar da kan baðýþýnda bulundu. Dr. Senem Biçer, saðlýk görevlileri la ilgili sorularý da cevapladý. Ýsmail Biþkin, Tuba Biçer ve Yasemin Ozan ile destek Türk Kýzýlayý nýn baþlattýðý kampanyaya destek personeli Enes Okumuþ ve Aziz Özkan ýn görev aldýðý vermekten mutluluk duyduklarýný belirten Kubbeli Cadstandda çok sayýda kiþi kan baðýþýnda bulundu. desi esnafý ise kan baðýþýnda bulunan herkese teþekkür Kan baðýþýnýn insan yaþamý açýsýndan önemi hakettiler. kýnda katýlýmcýlara bilgi veren Dr. Senem Biçer, konuysabah baþlayan ve gün boyu devam eden kan ba- ÇEKVA dan deðiþmeyen baþarý Recep Mebet ye 9. su olmasýný gösterebiliriz. Ayrýca 8 öðrencimiz Türkiye de ilk 7 bin içerisinde yer Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý aldý. 3 kiþi ODTÜ Elektrik-Elektronik, 1 i (ÇEKVA) Temsilciliði, 2014 yýlý TEOG ODTÜ Uzay Mühendisliði, 4 ü Týp, 1 i Diþ ve üniversite sýnavý sonuçlarýna göre bahekimliði ve 1 i de Hukuk Fakültesi ni kaþarý geleneðini sürdürdü. zanarak Çorum un, ailelerinin, ÇEKVA' nýn Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan ve dolayýsýyla bizlerin yüz aký oldular. ÇEKVA Çorum Temsilcisi Ahmet GünÇorumlu olmak veya liseleri Çorum da gör, sunduklarý eðitim imkanlarý hakkýnda bitirmek kaydýyla, 4 yýllýk üniversite kazabilgiler verdi. nan öðrenciler ile halen üniversitede okuyan 1995 yýlýndan beri düzenledikleri oröðrencilerimizden bursa ihtiyacý olanlar, intaöðretim kurumlarýna hazýrlýk kursu ve ternet üzerinden müracaatlarýný 19 Eylül Ahmet Güngör burs desteðinden bahseden Ahmet Gün2014 Cuma günü mesai bitimine kadar yapagör, bugüne kadar yüzlerce öðrencinin habilirler. yallerini gerçeðe dönüþtürdüklerini söyledi. Güngör, Ayrýca ÇEKVA'nýn büyük bir aile olduðu, Çorum açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: ve Çorumlu için gösterilen iyi niyet ve çabanýn artarak ÇEKVA Çorum Temsilciliði 1995 yýlýndan beri devam ettiðini ve her Çorumlu nun bu vakfa maddi ve her yýl Çorum'da yaþayan, imkansýzlýklar nedeniyle manevi destek vermesinin önemine iþaret ediyor, madersaneye gidemeyen, çalýþkan, baþarýlý (okul idarecikam ve mevkilerin geçici olduðu, asýl olananýn hizmet leri tarafýndan da önerilen) 24 öðrenciye, sýnavla öðolduðu, büyük küçük hepimize sorumluluk düþtüðünü renci alan okullara hazýrlýk maksadýyla, Türkçe, Matehatýrlatmak istiyoruz. matik, Fen Bilgisi ile Sosyal Bilgiler derslerinden toplamda 400 saatin üzerinde ders vermek üzere kurs açýyor. Açtýðý kurslar neticesinde þu anda (mezunlar hariç) Fen Liseleri nde okuyan öðrenci sayýsý 27. Her yýl kursa katýlan öðrencilerin tamamý çok önemli liselere (Fen Lisesi ve Öðretmen Anadolu Lisesi vb.) girmeye hak kazanýyor. 19 YILDIR KAZANDIRIYORUZ Açtýðýmýz kurslarýmýz 19 yýldýr aralýksýz devam ediyor. Kurslarýmýza katýlarak girdikleri Fen Lisesi ve Anadolu Öðretmen Lisesi güzergahýndan geçerek meslek sahibi olan ve Çorum'a hizmet eden çok sayýda öðrencimizi görmenin manevi hazzýný yaþýyoruz. Bu yýl sýnav sonuçlarýn açýklanmasýný müteakip yapýlan incelemede; 7 öðrencimiz Fen Liseleri ne kayýt yaptýrabilecek puan almýþ olmalarýna raðmen kendi tercihleri doðrultusunda okullarý tercih ettiler. Öðrencilerimizin tamamý Çorum un en güzide okullarýna kayýt yaptýrma hakký elde etti. Yapýlan hizmetin ve baþarýnýn doðru algýlanmasý amacýyla geçmiþ dönemler incelendiðinde; bu kurslar neticesinde Fen Liselerine girmeye hak kazanan öðrencilere Vakýf Baþkanýmýz Avni Çelik'in özel bursu veriliyor. Öðrencilerimiz, bu kurslar sonucu girdikleri eðitim-öðretim kurumlarýndan sonra da üniversite sýnavlarýnda üstün baþarýlar gösterdi. Bunlara en güzel örnek olarak, bursiyerimiz Güner Dilþat Er in Çorum 1. si ve Türki- ÇEKVA, 2014 yýlý TEOG sonuçlarýna göre baþarý geleneðini sürdürdü.

11 ÇARÞAMBA 3 EYLÜL hacý adayý yola çýktý Aybike nin hac kafilesi uðurlandý Recep Mebet Hacý adaylarý, yakýnlarý ile vedalaþarak kutsal topraklara doðru hareket etti. Kafilede yer alan hacý adaylarý, mesai arkadaþlarý ile vedalaþtý. Hacý adaylarýný uðurlamak isteyen vatandaþlar Terminale akýn etti. Osmancýklý hacý adaylarý da düzenlenen programda yerlerini aldý. Aybike Turizm hac kafilesi dün Çorum dan kutsal topraklara uðurlandý. 194 kiþilik hac kafilesi, Çorum Belediyesi Þehirlerarasý Otobüs Terminali nde gerçekleþen programýn ardýndan dualarla yola çýktý. Uðurlama programýna Aybike Turizm Genel Müdürü Selahattin Küçük, Hac ve Umre Koordinatörü Yasir Küçük, bazý din görevlileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Yasir Küçük ün sunduðu programýn açýþ konuþmasýný yapan Selahattin Küçük, hac organizasyonu hakkýnda bilgiler verdi. Küçük ün ardýndan kürsüye gelen din görevlileri ise hac ibadetinin anlam ve öneminden bahsettiler. Aybike Turizm hac kafilesi dün Çorum dan kutsal topraklara uðurlandý. Sevinç ve hüznü birlikte yaþadýlar MERZÝFON DA N UÇACAK ÝLK KAFÝLE Hüzün ve sevincin bir arada yaþandýðý programda heyecanlý olduklarý gözlenen hacý adaylarý, kendilerini uðurlamak üzere gelen yakýnlarý ile vedalaþtý. Otobüs Terminali ni dolduran yakýnlarý ile helalleþen hacý adaylarý, kutsal yolculuða attýklarý ilk adýmýn sevincini aileleri ve akrabalarý ile paylaþtý. Söylenen ilahiler ve okunan dualarla uðurlanan hacý adaylarý, 3 otobüsten oluþan araç kafileleri ile þehir turu attýktan sonra Merzifon a hareket ettiler. Kafilenin havayoluyla Medine ye gittiðini belirten Aybike Turizm yetkilileri, Çorumlu hacýlarýn 14 Ekim 2014 tarihinden itibaren yurda döneceðini kaydettiler. 194 kiþilik hac kafilesi, Otobüs Terminali nde gerçekleþen programýn ardýndan dualarla yola çýktý. Çorumlu hacý adaylarý, sevinç ve hüznü bir arada yaþadý. Hacý adaylarý aileleri, akraba ve yakýnlarý ile helalleþtikten sonra yola çýktý. Þehirlerarasý Otobüs Terminali nde düzenlenen uðurlama programýna katýlan hacý adaylarý, sevinç ve hüznü bir arada yaþadý. Aybike Turizm Hac Kafilesi nin dualar eþliðinde yola çýktýðý programa, Çorumlu hacý adaylarýnýn yakýnlarý büyük ilgi gösterdi. Ýslam dininin þartlarýndan biri olan hac farizasýný yerine getirmek üzere kutsal yolculuða çýkan hacý adaylarý, Terminal de düzenlenen uðurlama töreninde aileleri, akraba ve yakýnlarý ile helalleþtiler. Kutsal topraklara gidecek olmanýn verdiði sevinci ve yakýnlarýndan ayrýlacak olmanýn hüznünü bir arada yaþayan hacý adaylarý, karþýlarýnda gördükleri coþkulu kabalabalýk karþýsýnda duygusal anlar yaþadýlar. Ýlahiler duygulandýrdý Çorumlu hacý adaylarý için Þehirlerarasý Otobüs Terminali nde düzenlenen uðurlama programýnda söylenen ilahiler, duygulara tercüman oldu. Programa katýlanlar tarafýndan ilgi ile dinlenen ilahilerde; hac, Kâbe ve kutsal yolculuk konularý, duygusal ezgilerle sunuldu. Dinleyenlerin de zaman zaman eþlik ettiði ilahiler, üzerlerine farz olan idabeti yerine Aybike Turizm yetkililerinin de hazýr bulunduðu programda söylenen ilahiler duygulandýrdý. getirecek olmanýn coþkusunu ve Söylenen ilahileri yaþlý gözlerle dinleyen hacý yakýnlarýndan ayrýlýðýn hüznünü yaþayan hacý adaylarý, kurban kesilmesinin ardýndan okunan ezan-ý adaylarý için duygu yüklü bir atmosfer oluþturdu. Muhammedi ile yola çýktý.

12 12 ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014 Prof. Dr. M. Ýhsan Karaman Hemþehrimize önemli görev eþilay ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasýnda merkez açýn, istediðiniz kadar proje geliþtirin, nitelikli Yimzalanan protokolle Madde Baðýmlýlýðý iþgücü sorunu çözülmediði sürece bunlarýn uzun vadeli Danýþmanlýðý standardýný artýk Yeþilay belirleyecek. etkilerinden bahsetmek çok zor. Biz, Yeþilay olarak Günümüzün en büyük sorunlarýndan biri haline ülkemizde madde baðýmlýlýðý özelinde bir uzmanlýk gelen madde baðýmlýlýðý ile mücadele farklý bir boyut alanýnýn oluþmasý için; bu alanda insanlara yol kazanýyor. Ülkemizde rehabilitasyona yönelik yaþanan gösterecek, rehberlik edecek, baðýmlýlýklardan insanlarý nitelikli iþgücü sýkýntýsý Yeþilay a önemli bir adým attýrdý. uzak tutmak için uðraþ veren, formasyon sahibi meslek Yeþilay ýn, baðýmlýlýkla ilgili yurtdýþýndaki meslekler ile elemanlarýnýn sayýsýnýn artmasýna katký saðlayacak çok doðru orantýlý olarak Madde Baðýmlýlýðý Danýþmaný önemli bir adým attýk. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile meslek standardýnýn hazýrlanmasý için Mesleki Yeterlilik yaptýðýmýz görüþmeler sonucunda baðýmlýlýklarla Kurumu na yaptýðý baþvuru uygun bulundu. Yeþilay mücadelemize çok deðerli katkýlar saðlayacak bir bundan sonra, Saðlýk Bakanlýðý ile iþbirliði içinde meslek iþbirliði protokolü imzaladýk diye konuþtu. standardýnýn hazýrlanmasý için çalýþmalara baþlayacak. Yeþilay, önümüzdeki süreçte konunun tüm Konuyla ilgili konuþan Yeþilay Genel Baþkaný paydaþlarýyla çalýþtaylar gerçekleþtirip, Madde hemþehrimiz Prof. Dr. M. Ýhsan Karaman; Ülkemizde Baðýmlýlýðý Danýþmanlýðýyla ilgili standartlar madde baðýmlýlarýna yönelik rehabilitasyon ve hazýrlayacak. Sonucun Resmi Gazete de yayýnlanmasýyla danýþmanlýk merkezlerinin ihtiyacý yanýnda insan belirlenen çerçeve, ulusal meslek standardý olarak kabul kaynaðý ihtiyacý da önemli bir konudur. Ýstediðiniz kadar edilecek.(haber Merkezi) Sonbaharda nasýl beslenmeli? evsimler deðiþirken beslenme þekline de Mözen göstermek gerekiyor. Dr.Fevzi Özgönül, yaklaþan Sonbahar mevsiminde nasýl beslenileceði ile ilgili uyarýlarda bulundu. Özgönül, Bu yýl bir aþýrý sýcak, bir aþýrý yaðmur fýrtýna ile çok farklý gecen bir yazý bitirmek üzereyiz. Havalar yavaþ yavaþ soðumaya güneþ dünyamýzý yeterince ýsýtamamaya baþladý. Bütün yaz tatildi, misafirdi derken gündüz denize girdik, eðlendik yemeklerimiz özellikle etli yemeklerimiz, mangal partilerimiz hep akþama kaldý.artýk sonbahar gelmek üzere.soðuk havalarda vücut direncimiz düþüp hastalýklara karþý daha savunmasýz hale geliriz. Vücut direncimizin güçlü olmasý için, beslenmemizin de dengeli ve düzenli olmasý gerekir. Sonbaharda yaðmur ve soðuk hava nedeniyle hep kapalý bölgelerde bir arada yaþarýz. Bu mevsimde,en önemli tehlike, soluduðumuz hava ile bulaþabilen hastalýklardýr. Bu mevsimde, grip nezle ve üst solunum yolu hastalýklarý en çok görülenleridir. Hem kendimizin hem çocuklarýmýzýn bu hastalýklardan korunabilmesi için beslenme en önemli yeri tutar. Bu mevsimde özellikle dengeli ve yeterli bir beslenme gereklidir. Protein, karbonhidrat, yað, vitaminler, minerallerden oluþan besinleri içeren yiyecekleri yemeliyiz. Bu yüzden bu dönemde, hayvansal gýdalarý (et, süt, yumurta, peynir yoðurt gibi), bitkisel gýdalarý (sebzeler, yeþillikler, meyveler, baklagiller gibi) dengeli ve çeþitli olarak tüketilmeliyiz. Obezite ile ilgili çalýþmalar yapan Dr.Fevzi Özgönül, eti güneþ batmadan tüketin uyarýsýnda bulundu. Vücudumuzun yapý taþlarýndan olan protein ve yaðlar baðýþýklýk sistemimizin güçlenmesinde büyük rol oynarlar. Bu gýdalar vücudumuzda depo edilemediði için vücudumuzun bizi tamir ettiði, gece biz uykudayken olan zaman diliminde kullanýma hazýr olmasý gerekir. Proteinli gýdalar, sindirimi en zor olan gýdalardýr. Bu gýdalarýn sindirimi 8-10 saat sürer. Bu yüzden bu tür gýdalarýn yatmadan en az 10 saat öncesinden yenilmiþ olmasý gerekir. Kýþýn gece yediðimiz etli yemekler bize zarar vermez ama yeteri kadar fayda da vermez. Proteinli gýdalardan yararlanmak istiyorsak ve hastalýklara karþý vücudumuzun dirençli olmasýný istiyorsak sabahlarý peynir, yumurta gibi proteinli yiyecekleri. Öðlen et, tavuk, balýk, bakliyat gibi yiyecekleri mutlaka tüketmeliyiz. Unutmayýn geç yemek zarar vermeyebilir ama en önemlisi yediklerimizden faydada da göremeyiz. (ÝHA) Ambulans helikopterler gece de uçacak aðlýk Bakanlýðý, filosuna ekleyeceði 3 yeni Shelikopterle hastalarýn imdadýna havadan gece de yetiþecek. Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Eyüp Gümüþ yaptýðý açýklamada, acil saðlýk hizmeti sunumunda kalite ve ulaþýlabilirliðin yaný sýra hýzýn da çok önemli olduðunu belirtti. Ambulanslarýn kaliteli, donanýmlý, çaðýn teknolojisine ve gereklerine uygun donanýmlara sahip olmasý gerektiðini ifade eden Gümüþ, bunun için Bakanlýk olarak helikopter ambulans filosunu büyütmeye çalýþtýklarýný söyledi. Gümüþ, "Þu anda sadece gündüz uçabilen helikopterlerimiz var. Bunlara gece görüþlü 3 helikopter daha ekleyeceðiz" dedi. Gece görüþlü ambulanslar sayesinde acil hastalarýn havayoluyla hýzlý þekilde gece de nakillerinin mümkün hale geleceðine iþaret eden Gümüþ, alýnacak gece görüþlü helikopterin ilk etapta Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'de konuþlanacaðýný bildirdi. Hasta nakillerinin helikopterlerle gece de yapýlabilmesi yýl sonunda mümkün olabilecek. YAKLAÞIK 18 BÝN HASTA TAÞINDI Saðlýk Bakanlýðý verilerine göre, 2002 yýlý sonunda 618 olan tam donanýmlý 112 ambulansý sa yýsý 3 bin 858'e yükselirken, 2015 yýlýnda 4 bin 600 ambulansa ulaþýlmasý hedefleniyor. Ulaþýmda güçlük çekilen bölgelerde de 295 kar paletli ambulans halkýn hizmetine sunuldu. Bunun yaný sýra, 2002 yýlýnda 481 olan 112 istasyon sayýsý, 2 bin 142'ye çýkarýldý. 112 Acil Saðlýk Hizmetleri ile 2002 yýlýnda 350 bin hastaya tahliye ve saðlýk hizmeti sunulurken, bu rakamýn 2013 yýlý iti bariyle 3 milyon 665 bini bulduðu belirtiliyor. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 2008 yýlýnda devreye sokulan hava ambulans sistemi kapsamýnda, filoda þu an 17 ambulans helikopter ve 3 ambulans uçak bulunuyor. Helikopter ambulanslarla bugüne kadar yaklaþýk 18 bin, uçak ambu lanslarla da 6 bin hasta taþýndý.(aa) En çok konut ve kiraya ödedik ürkiye genelinde 2013 yýlýnda hanehalklarýnýn tüke- amaçlý yaptýðý harcamalar içinde en yüksek payý Ttim yüzde 25 ile konut ve kira aldý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2013 yýlýna iliþkin ''Hanehalký Tüketim Harcamasý'' araþtýrmasýnýn sonuçlarýný açýkladý. Bu sonuçlara göre, Türkiye genelinde geçen yýl hanehalklarý toplam harcamalarýnýn yüzde 2,1'ini saðlýk, yüzde 2,4'ünü ise eðitim hizmetlerine ayýrdý. Hanehalklarýnýn tüketim amaçlý yaptýðý harcamalar içinde en yüksek payý yüzde 25 ile konut ve kira harcamalarý alýrken, harcamalarýn yüzde 19,9'u gýda ve alkolsüz içeceklerden oluþtu. Hanehalký baþýna aylýk ortalama tüketim harcamasý 2012 yýlýnda 2 bin 366 lirayken geçen yýl 2 bin 572 lira olarak tahmin edildi yýlýnda kentsel yerlerde 2 bin 851 lira olan hanehalký baþýna aylýk ortalama tüketim harcamasý, kýrsal yerlerde 1910 lira olarak hesaplandý. Araþtýrmanýn 2012 ve 2013 yýlý sonuçlarý karþýlaþtýrýldýðýnda; 2012 yýlýnda yüzde 19,6 olan gýda ve alkolsüz içecekler payýnýn 2013'de yüzde 19,9 olduðu, giyim ve ayakkabý harcamalarý payýnýn yüzde 5,4 iken yüzde 5,3; konut ve kira harcamalarý payýnýn yüzde 25,8 iken yüzde 25; ev eþyasý harcamalarý payýnýn yüzde 6,7 iken yüzde 6,6; kültür ve eðlence harcamalarý payýnýn ise yüzde 3,2 iken yüzde 3,1 olarak gerçekleþtiði görüldü. Alkollü içecek, sigara ve tütün harcamalarý payý deðiþmeyerek yüzde 4,2 seviyesinde kaldý. Diðer yandan 2012 yýlýnda yüzde 1,8 olan saðlýk harcamalarý payý 2013'te yüzde 2,1; yüzde 17,2 olan ulaþtýrma harcamalarý payý yüzde 17,4; yüzde 3,9 olan haberleþme harcamalarý payý yüzde 4; yüzde 2,3 olan eðitim hizmetleri harcamalarý payý yüzde 2,4 ve yüzde 5,8 olan otel ve lokanta harcamalarý payý ise yüzde 5,9 olarak tahmin edildi. GIDAYA ÝKÝ KAT Gelire göre sýralý yüzde 20'lik gruplar itibarýyla tüketim harcamalarýnýn daðýlýmýna bakýldýðýnda; birinci yüzde 20'lik grupta (en düþük gelir grubu) yer alan hanehalklarýnýn gýda ve alkolsüz içeçecekler harcamasýna ayýrdýklarý pay yüzde 28,8 iken, beþinci yüzde 20'lik gruptaki (en yüksek gelir grubu) hanehalklarýnýn ayýrdýðý payýn yüzde 14,6 olduðu görüldü. Eðitim hizmetleri harcamalarýnýn oraný ise birinci yüzde 20'lik grup için yüzde 0,7 seviyesindeyken beþinci yüzde 20'lik grup için yüzde 4 oldu.

13 ÇARÞAMBA 3 EYLÜL :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:8 ZÝL-KA DE: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:21 Aðustos 1430 Hýzýr: EYLÜL Namaz kýlmak, Kur ân-ý kerîm okumak, din ilimleri öðretmek ve öðrenmek zikirdir. Her hayýrlý iþ zikirdir. Abdülvehhâb-ý Müttekî "Rahmetullahi aleyh" ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi METEOROLOJÝ Uzun Ömürlü Mumlar: Mumlar, özellikle romantik yemeklerin vazgeçilmez unsurlarýdýr. Mumlarýn ömrünü uzatmak için, kullanmadan 2 saat önce buzdolabýnýn derin dondurucusuna koyup bekletin. Böylece, mumun eriyip Masa örtüsüne damlamasýný, ya da þamdanda çýkarýlmayacak izler býrakmasýný önlemiþ olursunuz. NÖBETÇÝ ECZANELER SEÝNÇ M.AKÝF ERSOY CAD. NO:5/C ÞENYURT SAÐLIK OCAÐI YANI KARTAL HÜRRÝYET CAD. NO : 2 - SAAT KULESÝ YANI VEFAT EDENLER 1-Sarimbey Köyü' nden, Baki KOÇAK' ýn eþi, Yurdeser, Laleser, Duygu ve Cengiz KO- ÇAK' ýn annesi, Çorum Belediyesi çalýþaný Erbil ERDEM' in halasý; Fatma KOÇAK. 2-Alveren Köyü' nden gelme, Ýlyas ve Þükrü ATMACA' nýn annesi, Merhum Ýsmail AT- MACA' nýn eþi; Zeynep ATMACA. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. ASTANE DE FÝLMLER KARI- HÞIRSA: Bundan önce bir yakýným rahatsýzlanýp Çorum'a hastaneye geldi. O zaman þimdiki gibi çok farklý tetikler yapýlmýyordu. Filmlerde siyah beyazdý. Ýlgili doktor çekilen siyah beyaz filme bakýp hastaya: ' senin ciðerlerin bitmiþ. Durum iyi deðil' dedi. Bu durumda hastanýn yaþayacaðý psikolojiyi varýn siz düþünün. Bu ara benim Ankara'ya gitmem gerekiyordu. Hasta yakýnýma hadi dedim seni birde Ankara'daki doktorlara muayene ettireyim. Ulus'ta normal sýradan bir özel polikliniðe götürdüm. Muayene edip filim falan çekip, bir þey yok deyince ben Çorum'daki filmi gösterdim. Doktor o filme baktý, bu filme baktý ve 'BU FÝLÝM BU HASTANIN DEÐÝL' dedi. Sonuç mu? Ölümü bekleyerek Ankara'ya üzgün giden hasta, güle oynaya geri geldi ve hala yaþýyor. Buna mukabil bir þeyin yok diyerek taburcu edilen hasta da çok geçmeden rahmetli olmuþtur. Zaman zaman buna benzer haberleri maalesef basýnda okuyoruz veya dinliyoruz. ÝLACI YARIM TARÝF: sene çocuðu Ankara'da bir hastaneye götürdüm. Yapýlan muayene sonucunda bir film çektirilmesi istendi. Film için randevu aldýk. Doktor reçeteye bir þurup yazdý. Ve bu þurubu 'filmi çektirmeye gelirken içirip geleceksiniz' dedi. Tabi biz daha önceden baþýmýza gelmediði için bu durumu tam anlayamadýk. Þurubu alýrken eczacýya hastane de film çektireceðiz onun için yazýldý diyerek tekrar sorduk. Eczacý da 'sabah akþam bir tatlý kaþýðý içilecek' dedi. Ýçeriðini de okuduðumuzda aynýsý yazýyordu. Biz de çocuða þurubu bu þekilde içirip Ankara'ya hastaneye gittik. Sýra gelip film için çocuðu içeri aldýlar. Bu arada biz 'doktorun yazdýðý þurubu bir kaþýk içirdik deyince, ilgili personel olmaz hepsini içecekti. Kaldýr çocuðu, Git tekrar randevu al ve ona Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný göre tekrar gel' dedi. Biz de mecburen týpýþ týpýþ memlekete döndük. Bunun için þok yaþamamak ve yaþatmamak adýna hizmet verenin insanlarýn anlayacaðý tarzda (özellikle köylerden gelen vatandaþlara için) açýklama yapmasý önemlidir. Hizmet alanýn ise, gerektiðinde utanmadan tekrar sormasý veya ikinci bir kiþiye teyit ettirmesi kendi menfaatinedir. RANDEVU ALINAN DOKTOR ÝZÝNLÝ OLUNCA: Geçen günlerde bir okul müdürü arkadaþ dairenin önünde iyice sinirlenmiþ baðýra baðýra konuþuyor. Hayýrdýr müdürüm deyince, 'Ya kardeþim, Ankara'ya göze gideceðim. Ýnternetten geçen hafta 3 tane doktordan randevu aldým. Ayrý ayrý gitmeyim, üçü bir arada olsun diye ama þimdi aradým ki, ikisi izine ayrýlmýþ. Ýnternette güncellemeyi unutmuþlar. Dolaysýyla Ankara'ya üç defa gidip geleceðim.' Deyince, sizce çevredekiler ne der? 'EYÝKRÜT ISARUB ' olur o kadar. Aslýnda olmamasý lazým. Velev ki olacaksa, telefon denen bir nimet var. Olumsuz mana da 'Burasý Türkiye' denmemesi için en basiti ir alo denmesi lazýmdýr. Haksýz mýyým beyler? Her insan ilgi bekler. Ýþim görülsün ister. * 'Her selam vereni dost sanma Selam da sýradanlaþtý güzelim Aman çok çalýþ muhtaç olma Ben demeden sen anla güzelim' * ÖÐRETMENÝME VEFA - 19: Çorum ÝHL (1984) emekli öðretmenlerinden Ethem ERKOÇ hocamýzý saygýyla yâd ediyor, hayýrlý ömürler diliyorum. (yazara öneri - eleþtiri: ) Metabolizmayý böyle hýzlandýrabilirsiniz aþ ve yaþam tarzýna baðlý olarak metabolizmamýz Yyavaþlýyor. Hayat tarzýný ve alýþkanlýklarý deðiþtirerek metabolizmayý hýzlandýrabilirsiniz Herbalife Türkiye Danýþman Diyetisyeni Canan Aksoy, öðün atlamadan sýk aralýklarla yemenin, hafif egzersizler yapmanýn ve bol su içmenin uyuyan metabolizmamýzý uyandýrmak için yapýlmasý gerekenler arasýnda olduðuna dikkat çekerek bazý ipuçlarý verdi Þehir ve çalýþma hayatýna baðlý olarak hareketsiz yaþam, düzensiz beslenme metabolizmamýzý yavaþlatarak kilo almamýza neden oluyor. Aldýðýmýz besinlerin kilo yerine enerjiye dönüþmesi için daha hýzlý bir metabolizmaya sahip olmamýz gerekiyor. Canan Aksoy, daha hýzlý bir metabolizmaya sahip olmak için yapýlmasý gerekenleri açýkladý. AZAR AZAR, SIK SIK 3-4 saatte bir beslenmek metabolik faaliyetlerin düzenli çalýþmasýný, kan þekerinin düzene girmesini ve enzim - hormon sisteminin düzgün bir þekilde iþlemesini saðlar. Azar azar ve sýk sýk yemek metabolizmamýzý çalýþtýrmak için en önemli bileþendir. ÖÐÜNLERDE YAÐ DENGESÝNE DÝK- KAT! Ara ve ana öðünlerde tek tip bir besin grubu yerine tüm besin gruplarýný almak (karbonhidrat-protein ve yaðlar ), bunlarý yakan enzimlerin düzgün çalýþmasýný ve metabolizmamýzýn aktif olmasýný saðlar. ÖÐÜN SONRASI HAREKET Kahvaltý yaptýnýz veya akþam yemeðinizi yediniz, hemen televizyon veya bilgisayar karþýsýna oturmayýn. Ne yaparsanýz yapýn öðünlerden sonra hareketli olmaya gayret edin. Öðünlerden sonra hareketsiz kalmak, kan þekerini düzenleyen hormon olan insülinin daha fazla salgýlanmasýna neden olup metabolizmamýz üzerinde negatif etki yaratacaktýr. Bu nedenle yemeklerden sonra dakika hareket etmeye özen gösterin. HAFTADA 120 DAKÝKA Kas kitlemizi korumak, giderek aktivitesi düþen hayatýmýzda hareketli olmayý saðlamak için düzenli egzersiz yapýn, yüzün, yürüyün, koþun, dans edin. Haftada en az 120 dakika kaslarýnýzý çalýþtýracak bir egzersiz yapýn, hayatýnýz hangisini yapmanýza el veriyorsa. MUTLAKA SU Vücudumuzun yarýdan fazlasý sudur ve her tür metabolik faaliyet neredeyse suyun içinde gerçekleþir diyebiliriz. Özellikle de sýcak geçen yaz günlerinde, metabolik faaliyetlerin düzgün gerçekleþmesi için hepimizin suya ihtiyacý vardýr. Günde en az 6-7 kere idrara çýkmanýzý saðlayacak kadar suyu mutlaka tüketin. KALSÝYUMU UNUTMAYIN D vitaminini en güzel aldýðýmýz yaz mevsiminde, vücudumuzda en çok bulunan mineral olan kalsiyumu düzenli olarak tüketin. Süt-yoðurt-ayran-cacýk kefir ana ve ara öðünlerinizde mutlaka bulunsun. Yetiþkin bir bireyin günde en az 2 su bardaðý süt veya yoðurda ihtiyacý vardýr. METABOLÝZMA NASIL ÇALIÞIR? Herbalife Türkiye Danýþman Diyetisyeni Canan Aksoy metabolizmanýn nasýl çalýþtýðý hakkýnda þu bilgileri verdi: Metabolizma en temel anlamýyla vücuttaki tüm kimyasal deðiþimleri içine alan bir süreçtir. Bu süreç, besinin vücuda alýnmasýndan baþlayýp enerjiye dönüþtürülmesine kadar devam eder. Bazal metabolizma ise nefes alýp- vermek, kalp ritmini saðlamak gibi vücudun temel gereksinimleri için kullandýðý enerjidir. Bazal metabolizma günlük metabolizmamýzýn yaklaþýk yüzde 70 ini oluþturur ve cinsiyet, yaþ, boy, kilo ve kas kütlesine göre farklýlýklar gösterir. Yavaþlamýþ bir metabolizma daha çabuk kilo almamýza neden olur. Metabolizmamýzý hýzlandýrmak için ise günlük alýþkanlýklarýmýzýn dýþýna çýkmamýz gerekir. Hafif egzersizler yapmak, sýk aralýklarla yemek, bol su içmek gibi küçük deðiþimlerle metabolizmamýzý hýzlandýrabiliriz dedi.(haber Merkezi) Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: EYLÜL 2014 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský 30 Aðustos 2 ainin hükmü merduttur." Paþa, bu celalli ifade- mukabil Bediüzzaman Hye dan özür dilemiþtir. "O zata eriþtiðiniz zaman onun ile siyasi cihette galebe edilmez,ancak Kur'an nurlarý ile mukabele edilebilinir" hadisine ittibaen, Ankara yý terk etme kararýný verir. Bu karara milletvekilleri ve bir çok eþraftan bazý zatlar mukabele etseler de Bediüzzaman gidecektir. Bediüzzaman o günlerde Hacý Bayram civarýnda bir tarihi mekanda ikamet etmektedir. Baþkomutan en evvel yeðeni Abdurrahman ile akrabasý bir haným ile evlendirir ve meclise kendisini katip olarak iþe baþlatarak Bediüzzaman ile ilgisini kesmeðe çalýþýr. Bediüzzaman'a üçyüz lira maaþ, þark umum vaizliði, milletvekilliði, hususi bir köþk tekliflerini kabul etmez. Bu tepkilerde sonra Bediüzzaman ilk defa burada zehirletilir. Ve Bediüzzaman tren ile Van a ikamet etmek için Ankara yý terk eder.. Yeni Cumhuriyetin dünya devletleri içinde tanýnmasý için Lozan da yapýlan görüþmelerde, Ankara ya teklif edilen ve bu milleti dininden uzaklaþtýracak maddeler baþkomutan tarafýndan da kabul edilerek, bu millet ve Bediüzzaman yýllarca baský ve zulüm altýnda inim inim inletilmiþtir. Zaferler kolay kazanýlmadý Ýkinci ve acý maðlubiyeti dinden uzaklaþtýrmalar ile yaþadýk.. Fakat dindar ve asil millet bu zincirleri de 1950 de kýrarak tekrar dini ibrenin yükselmesi için her fedakarlýða katlanmýþtýr. Ýþin kader cihetini ise "rüyada bir hitabe" de Bediüzzaman,namaz,oruç ve zekatýn ihmalinden kaynaklanan bir hata ile beþ yýl adeta oruç tutturmuþ,bu millete þehitlik ve gazilik vermiþ ve mazi günahýný silmiþtir. Bu kadir ve kýymetini iyi bilmeliyiz.. Þimdi ahlakta ve hayatta yaþanan dehþetli olumsuzluklar, yecüc ve mecüc ten daha dehþetli bir tarzda hayatta yaþanmaktadýr. Otuz Aðustostaki zaferleri iç dünyamýz da yaþatmalýyýz. Günahlarýn sel gibi üzerimize saldýrdýðý bu zamanda en önemli zafer nefis ile yapýlan mücadeledir. Yoksa kuru kuruya yapýlan zafer nümayiþleri bizim hiçbir þeyimize deva olamaz. Þehitlerimize ve gazilerimize Allah tan Rahmetler diliyorum. Mekanlarý Cennet olsun. Onlara minnettarýz. O kadar yokluk ve imkansýzlýklar için de kazanýlan zaferler Allah ýn bir nimeti ve Rahmetidir. Bayram yaparken bunlarý nazara almalýyýz. (Son) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 88, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014 Üniversiteye kayda gelirken kaza yaptý Ç Kaza, Çorum-Samsun karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. orum da çocuklarýnýn üniversite kaydýný yaptýrmak için yola çýkan ailenin içinde bulunduðu otomobile, baþka bir araca çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. Kaza, ÇorumSamsun karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara dan Amasya ya seyir halinde olan Ali Özel yönetimindeki 06 ZRA 81 plakalý otomobil, ayný istikamete seyir halinde olan Cafer Üresin yönetimindeki minibüsü sollamak istediði sýrada yandan çarptý. Çarpmanýn etkisiyle kontrolden çýkan Ali Özel in kullandýðý otomobil yol kenarýnda bulunan tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Ali Özel ile araçta bulunan eþi Nurten Özel ve oðlu Rýdvan Özel yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Sungurlu da cinayet Ç orum'un Sungurlu ilçesinde bir kiþi býçaklanarak hayatýný kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay, Gürpýnar Mahallesi çamlýðýnda meydana geldi. Necip B. ile Erol Kumbasan arasýnda henüz bilinmeyen bir nedenle tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesiyle Necip B., Erol Kumbasan'ý býçakladý. Kendi imkanlarýyla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne gitmeye çalýþan Erol Kumbasan, Savak Çeþmesi yakýnlarýnda kaza yaptý. Kazayý gören vatandaþlar durumu saðlýk ekiplerine haber verdi. Kumbasan, olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýnýrken, kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Kargý da örnek uygulama K argý Belediyesi tarafýndan ilçede bulunan tüm çöp konteynerlerý yerinde yýkanarak, dezenfekte edilmeye baþlandý. Çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, "Çöp konteynerlerimizi yerinde yýkayarak, dezenfekte ediyoruz. Her þey halkýmýzýn saðlýðý için" dedi. Temizleme aracýnýn çöp boþaltýlýnca konteynerlarý suyla yýkandýðýný daha sonra özel ilaçlarla dezenfekte edildiðini belirten Belediye baþkaný Zeki Þen, devam eden çalýþmalar hakkýnda temizlik iþleri sorumlusu Murat Erikçi den bilgiler aldý. Bir ilçe için temizliðinin son derece önemli olduðunu vurgulayan Baþkan Þen, "Kargý Belediyesi olarak 20 personelimizle birlikte ilçe sokaklarýn temizlenmesi ve çöplerin toplanmasý iþini yürütüyoruz. Temizlik bizim için çok önemli. Ýnsan saðlýðý ve çevre saðlýðý açýsýndan önemli bir görev ifa ediyoruz. Ayrýca Kargý Belediyesi olarak çöp konteynerlerimizi yerinde yýkayarak, dezenfekte ediyoruz. Her þey halkýmýzýn saðlýðý için. Bundan sonra tüm konteynerlerimiz yerinde yýkanarak, özel ilaçlarla dezenfekte edilecek. Kargý, halkýmýzýn hizmetine temiz ve saðlýklý bir þekilde sunulacak þeklinde konuþtu.(ýha) Yangýnda hayvanlar telef oldu Uðurludað ilçesinde çýkan yangýnda bir ev, ahýr ve samanlýk kül oldu. Ç orum un Uðurludað ilçesinde çýkan yangýnda bir ev, ahýr ve samanlýk kül olurken, 5 büyükbaþ hayvan telef oldu. Edinilen bilgilere göre, ilçeye baðlý Kýzaðlý köyünde yaþayan Hasan Kanderun a ait evde iddialara göre elektrik kontaðýndaki arýzadan dolayý yangýn çýktý. Kýsa sürede büyüyen yangýn tüm evi sardý. Kanderun un evinden dumanlar yükseldiðini gören köylüler jandarma ve itfaiyeyi arayarak yardým istedi. Ýhbar üzerine köye Uðurludað ve Ýskilip ilçesinden itfaiye ekipleri gönderildi. Köylülerin de yardýmýyla itfaiye ekipleri, yangýný köydeki diðer evlere sýçramadan kýsa sürede kontrol altýna alarak söndürdü. Herhangi can kaybýnýn yaþanmadýðý olayda Kanderun a ait ev, ahýr ve samanlýk yanarken, ahýrda bulunan 5 adet kurbanlýk büyükbaþ hayvan telef oldu. köyde bulunan lojmana yerleþtirilen Kanderun ailesinin yaralarýnýn en kýsa sürede sarýlacaðýný söyledi. Gümüþçüoðlu, daha sonra köyden ayrýldý.(ýha) Yangýnda 5 büyükbaþ hayvan telef oldu. Yangýn ilçeye baðlý Kýzaðlý köyünde yaþayan Hasan Kanderun a ait evde meydana geldi. YAÞLI ÇÝFTE KAYMAKAMLIK SAHÝP ÇIKTI Yangýnýn ardýndan Ýlçe Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu, Kýzaðlý köyünü ziyaret ederek yangýnda evleri kül olan Hasan ve Kiraz Kanderun çiftine geçmiþ olsun dileklerini ileterek olayla ilgili bilgi aldý. Kaymakam Hasan Gümüþçüoðlu, Ýhbar üzerine köye Uðurludað ve Ýskilip ilçesinden itfaiye ekipleri gönderildi. Kaldýrým iþgaline harç K Kargý Belediyesi tarafýndan ilçede bulunan tüm çöp konteynerlerý yýkanýyor. Çöp konteynýrlarý dezenfekte edilmeye baþlandý. argý Belediyesi ilçede yol ve kaldýrýmlarý iþgal edenlerden 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren iþgaliye harcý alacak. Ýlçe merkezinde özellikle Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerinde esnafýn kaldýrýmlarý yoðun þekilde iþgal etmesi belediyeyi harekete geçirdi. Kanununa göre iþgallerden harç alma yetkisi bulunan belediye, iþgalleri belediyeye gelir olarak kazandýrmak için kollarý sývadý. Belediyeden yapýlan açýklamada, tarihinden itibaren belediyemiz tarafýndan umuma ait yol ve kaldýrýmlardaki iþgallerden 2464 sayýlý belediye gelirleri kanununun 52. Maddesi gereðince iþgaliye harcý alýnacaktýr. Yol ve kaldýrýmý iþgal eden vatandaþlarýmýzýn 1 Eylül 2014 tarihine kadar iþgal ettikleri yerleri düzenlemeleri ilanen duyurulur denildi.(ýha) 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren iþgaliye harcý alacak.

15 ÇARÞAMBA 3 EYLÜL Ýlk kafile Semerþah tan S Semerþah Turizm Çorum Temsilciliði, Çorum'un ilk Hacý kafilesini uðurladý. Hýdýrlýk'ta düzenlenen uðurlama törenine hacý adaylarýnýn yakýnlarý katýldý. Hacý adaylarý kutsal yolculuk için ilk adýmý attý. Erol Taþkan emerþah Turizm Çorum Temsilciliði, Çorum'un ilk Hacý kafilesini uðurladý. Hýdýrlýk'ta düzenlenen uðurlama töreninde, yakýnlarý tarafýndan dualarla uðurlanan hacý adaylarý, kutsal yolculuk için ilk adýmý atmanýn heyecanýný ve sevincini yaþadý. Duygusal anlarýn yaþandýðý uðurlama töreninde yakýnlarýyla vedalaþan hacý adaylarý, kendilerinden dua isteyen yakýnlarý için dua sözü verirken, geride kalanlar da sað salim gidip dönme dileklerini ilettiler. Semerþah Turizm Çorum Temsilcisi Orhan Mumcu, Çorum'dan ilk kafileyi gönderiyor olmanýn gururunu yaþadýklarýný ifade ettiði uðurlama töreninde, yýlda 3 bin hacý ve 19 bin umreciyle Diyanet'ten sonra özel þirketler arasýnda en çok tercih edilen þirket olmanýn onurunu yaþadýklarýný ve kendilerine bu onuru yaþatan tüm hacý adaylarýna teþekkür ettiðini aktardý. En çok tercih edilen olmanýn sebebinin, basit þartlara baðlý olmadýðýna da dikkat çeken Mumcu, en çok tercih ediliyor olmanýn sebeplerini þu ifadelerle sýraladý, "5 yýldýzlý ve plaza otellerde birinci sýnýf hizmet veriyoruz. Halkýmýzýn bizi tercihinin en büyük sebebi; mahremiyete önem verdiðimiz önemdir. Zira restoranlar, asansörler, lobi ve kafeler bay bayan için ayrý ayrý hizmet vermektedir. Öte yandan otellerimizde Türk aþçýlar hizmet veriyor ve Türk yemekleri en leziz bir þekilde ikram ediliyor. Medreselerde yetiþmiþ mollalar eþliðinde hac ve umre yaptýrýyoruz. THY ayrýcalýðý ise olmazsa olmazýmýzdýr. Tüm bu hizmetlerimizden ayrý olarak ta Bosna Hersek ve Özbekistan turlarýmýz her yýl yapýlmaktadýr. Yurt içi turlarýmýzda Çanakkale, Bursa, Mardin, Urfa, Ayder Yaylasý ve Uzun Göl gibi etkinliklerimizin de bulunduðunu hatýrlatmak isterim." Ziya Gökalp Ýlkokulu müdürünü geri istiyor Z Enise Aðbal iya Gökalp Ýlkokulu Okul Aile Birliði Baþkaný Devrim Bektaþ ve Yönetim Kurulu üyeleri, Okul Müdürü Ýlhami Sarmaþýk ýn Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düþük puan verilerek görevden alýnmasýna tepki gösterdi. Okulda toplanan Okul Aile Birliði üyeleri, Ziya Gökalp Ýlkokulu öðretmenleri, velileri ve öðrencilerinin bu kararý büyük þaþkýnlýkla karþýladýðýný belirterek, Son zamanlarda eðitimde yapýlan deðiþiklikler eðitim kalitesini düþürürken birde okul müdürlerinin görevden alýnmalarý eðitim camiasýnda bir bilinmezlik ve boþluk oluþturdu. dediler. Sarmaþýk ýn Ziya Gökalp Ýlkokulu Okul Aile Birliði okul müdürlerinin görevden alýnmasýna tepki gösterdi. okula dönmesi için ellerinden geleni yapacaklarýný söyleyen Okul Aile Birliði Baþkaný Devrim Bektaþ, Okulumuz Müdürü Ýlhami Sarmaþýk bir çok belge almýþ ve baþarýlar elde etmiþtir. Okulumuzda yaptýðý çalýþmalarý çevre halký tarafýndan beðeni toplamýþtýr. Yaptýðý çalýþmalarý herkes bilmektedir. Böylesine baþarýlý bir müdürün okul tarafýndan tam puan almasýna raðmen Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düþük puan verilerek elenmesi maidardýr. Bu bizim çocuklarýmýza ve bölgenin eðitimine darbedir. Okul Aile Birliði olarak Sayýn Valimizle bu konuyu görüþeceðiz. Gerekirse Milli Eðitim Müdürlüðü önünde tüm veliler olarak eylem yapacaðýz. diye konuþtu. Hac kafilesi dualarla uðurlandý Sungurlu ilçesinde ilk hacý kafilesi kutsal topraklara Ulu Cami'den dualarla uðurlandý. Ç orum'un Sungurlu ilçesinde ilk hacý kafilesi kutsal topraklara Ulu Cami'den dualarla uðurlandý. Selehattin Çelikten rehberliðinde kutsal topraklarda 47 gün kalacak olan hacý adaylarý kurban bayramý sonrasý Hac vazifelerini yerine getirip ailelerine kavuþacak. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, hacý adaylarýna yola çýkmadan önce tatlý ikramýnda bulunarak, "Ýbadetlerin en güzelini yapýyorsunuz. Peygamberin misafiri olmaya gidiyorsunuz. Allah yolunuzu açýk etsin" dedi. Ýkinci kafile ise Haydar Özçalýk'ýn rehberliðinde bugün saat 14.00'de Ulu Ca- mi önünden hareket edecek.(ýha) Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, hacý adaylarýný uðurlama törenine katýldý. ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ 5. KARÝKATÜR YARIÞMASI KATKILARIYLA KONU: Sosyal Medya Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya, internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor. Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý. Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik. Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný YARIÞMA ÞARTLARI: * Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr. * Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý gerekmektedir. * Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3 (29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr. * Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr. * Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad, adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler. * Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler. * Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir. * Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn e-postalarýna gönderilecektir. * Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir. * Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi açýlýþýnda verilecektir. * Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir. * Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne devreder. * Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade edilemez. * Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr. * Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr. * Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz ÖDÜLLER: SEÇÝCÝ KURUL: ALÝ ÞUR (Karikatürist) ALTAN ÖZESKÝCÝ (Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi) ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist) KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist) KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi) NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný) SADIK ÖRGEL (Gazeteci) YILMAZ BAÞ (Karikatürist) Birincilik Ýkincilik Üçüncülük 1. Mansiyon 2. Mansiyon 3. Mansiyon : : : : : : TL TL TL 500 TL 500 TL 500 TL - Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere) Plaket ve Karikatür Albüm Seti Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan verilecektir. SON KATILIM TARÝHÝ: ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM Ýletiþim: Web:

16 16 ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014 Özel Eðitim Meslek Lisesi ne yoðun ilgi Gülesin Aðbal Demirer orum Özel Eðitim ÇMeslek Lisesi'nde okullarýn tatile girmesiyle baþlatýlan tadilat çalýþmalarý sona erdi. Okul Müdürü Cafer Can'ýn verdiði bilgiye göre, okullarýn eðitime baþlamasýna az bir süre kala tamirat ve yenileme çalýþmalarý tamamlandý. Bu kapsamda okul ve pansiyon bölümlerinde 4 adet tuvalet ve 1 adet banyo ile 1 adet Metal Teknolojileri atölyesinin tadilat ve tamiratý bitirildi. Ayrýca okul bölümünde Mobilya Özel Eðitim Meslek Lisesi'nde okullarýn tatile girmesiyle baþlatýlan tadilat çalýþmalarý sona erdi. Okul sýnýf ve laboratuvarlarý yeniden düzenlendi. ve Ýç Mekan Tasarýmý Bölümü'nün ve Metal Teknolojileri Bölümü'nün derslerinde kullanýlmak üzere 11 adet bilgisayar alýnarak Bilgisayar Destekli Çizim Sýnýfý oluþturuldu. Yine okul bölümünde bulunan Atatürk Köþesi yeniden dizayn edildi. Bunun haricinde okul bölümünde 1 adet ve pansiyon bölümünde 1adet olmak üzere öðrencilerin dinlenme ve kültürel ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere 2 adet dinlenme salonu hizmete açýldý Eðitim Öðretim Yýlý için Türkiye genelinde 363 iþitme engelli öðrencinin çeþitli illerdeki 17 özel eðitim meslek lisesine yatýlý olarak yerleþtirme iþlemi 21/08/2014 tarihinde Milli Eðitim Bakanlýðý Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirildi. Bu yatýlý yerleþtirme iþlemine göre en fazla yatýlý olarak yerleþtirilen öðrenci 44 öðrenci ile Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi oldu. Bu okullar içeresinde en yeni okul olmasýna raðmen 44 öðrenci Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi'ne yerleþtirildi. Okul Müdürü Can, 44 öðrencinin Çorum'a yerleþtirilmesinin sevindirici ancak tesadüfi olmadýðýný belirterek, "Yapýlan çalýþmalar sayesinde okul gerek atölye ve derslikleriyle, gerekse pansiyon birimiyle özel olan öðrencilere en iyi eðitimi ve hizmeti verecek hale geldi. Bu uðurda emeði geçen tüm okul personeline ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Milli Eðitim Bakanlýðý yetkililerine teþekkür ediyoruz." dedi. Beytepe Camii Müezzini Rýfat Sert, Allah'ýn varlýðýnýn delillerinin her zaman kainatta mevcut olduðunu, belirtti. Görenler duygulanýyor Hurþit Bozkurt imar Sinan MMahallesi'nde kurulan Cuma Pazarý'na haftalýk sebze ve meyve ihtiyacýný almaya giden Nazým Mebet, kurutmalýk patlýcan aldý. Evine döndüðünde pazar malzemelerini boþaltan Mebet, bir patlýcanýn üzerinde Arapça 'Allah' lafzýný fark etti. Vatandaþ, Beytepe Camii Müezzini Rýfat Sert'in gördüklerini onunla da paylaþtý. Beytepe Camii Müezzini Rýfat Sert, Allah'ýn varlýðýnýn delillerinin kainatta mevcut olduðunu, daha önce karpuz, kavun, keçi ve bal gibi farklý ürünlerin üzerinde Allah lafzýnýn görüldüðünü belirterek, "Bu tür olaylarý haberlerde sürekli olarak görüyorduk. Bugün kendi gözlerimizle canlý canlý olarak bu olaya þahitlik ediyoruz. Görenlerin manevi duygularý yoðunlaþýyor." dedi. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : YARIÞMA ÞARTLARI: KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Naci AYGÜN : Gazeteci Ercan AYANCI : Fotoðraf Sanatçýsý Mustafa DEMÝRER : Gazeteci Ýsmail DÖLARSLAN : Grafik Tasarýmcý Salih KARSLIOÐLU : Ýletiþimci Mehtap ÖKMEN : Öðretmen - Ýletiþimci Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz. ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL YARIÞMA ÞARTLARI: Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Þükrü AÐBAL : Fotoðraf Sanatçýsý Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Þener BAYKAN : Fotoðrafçý Emre BOSTANCIOÐLU : Fotoðraf Sanatçýsý. Ýsmail EKER : Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Mustafa ERCAN : Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Hasan KAHRAMAN : Fotoðraf Sanatçýsý Latif KAVUKÇU : Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz.

17 Gönül Elçileri kahvaltýda buluþtu Enise Aðbal önül Elçileri Ýl GKoordinasyon Ekibi ile Ýlçe Gönül Elçileri Koordinatörleri olan Kaymakam eþleri, Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy ev sahipliðinde Vali Konaðý nda verilen kahvaltýda bir araya geldi. Geçtiðimiz Pazar günü düzenlenen kahvaltýda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý nýn Gönül Elçileri Projesinin 2. ayaðýný oluþturan Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi nin baþladýðý günden bugüne yapýlan çalýþmalar Kaymakam 3 EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý Yunus Emre Parký Otomatik Sulama Yapým Ýþi Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý 4 adet park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 TH 148 plakalý, 2008 model mavi renkli TT50 tip New Holland marka zirai traktör satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe 3757 ada no, 167 parsel no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Hankozlusu köyü ada 106, parsel 24 de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat Ýhale Salonu Saat: EYLÜL Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Ziyaretçi danýþma yönlendirme ile veri iþletim ve otomasyon hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: EYLÜL Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü eþleri tarafýndan Fatma Baþköy e aktarýldý. Kadýnlarýmýzýn hayatýna dokunacaðýz Çalýþmalarla ilgili bilgi alan Fatma Baþköy de, bundan sonra yapýlacak çalýþmalarla ilgili görüþ alýþveriþinde bulunmak için bir araya geldiklerini, geçtiðimiz dönemde ilçelere yaptýðý ziyaretlerde Halk Eðitim Merkezleri, Kur'an kurslarý ve Belediye Kadýn Kültür Merkezindeki tüm kadýnlara ulaþtýklarýný ve Eylül ayý içinde hepsini açýk ortaokul, açýk lise ve açýk mesleki eðitime dâhil ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý merkez Cemalettin Erdoðmuþ Lojmaný ile Uðurludað Ýlçe Jandarma Komutanlýðý J. Uzm. Erb. Mustafa Yýldýz Lojman binalarý mantolama yapýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 KY874 plakalý, 1999 model Fiat marka, Doðan 1.6 tipli aracýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14.30* EYLÜL Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Çorum Ýl Özel Ýdaresi kg kaloriferlik ithal kömür (portakal) ve kg kaloriferlik ithal kömür (fýndýk) satýn alýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Gülabibey Mah. Tüpcüler sitesinde bulunan 3 adet taþýnmazýn muhtelif deðerlerde satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TC 448 plakalý 2006 model Renault marka master van tipli aracýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 ES 421 plakalý 2011 model Peugeot marka Auto tipli aracýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: edeceklerini ifade ederek, Kadýnlarýmýzýn hayatýna dokunmak istiyoruz. dedi. 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle açýk ortaokul ve lise kayýtlarýnýn Halk Eðitim Merkezlerinde, açýk mesleki lise kayýtlarýnýn ise ilgili okul müdürlüklerinde baþladýðýný hatýrlatan Baþköy, Gönül elçileri ne kadar çok kadýna ulaþabilirse projenin baþarýsý o oranda artacak. Kadýnlarýmýzýn hayata bakýþý ve kendilerine olan özgüvenleri daha da pekiþecek. diye konuþtu. Ayrýca yeni kayýt döneminde açýk Gönül Elçileri Ekibi Fatma Baþköy ün ev sahipliðinde buluþtu. 15 EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý Adnan Menderes Parký yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EYLÜL Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi 16 derslikli Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Ortaokulu yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: EYLÜL Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 63 kalem týbbi sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EYLÜL Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Bakým hizmet alýmý (Çocuk evleri) hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü/Gazi Cad. Valilik Ek binasý Kat:8 / Çorum Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Zabýtaya destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Saat: EYLÜL Spor Genel Müdürlüðü- Tesisler Dairesi Baþkanlýðý Çorum Merkez Atletizm Pisti yapým iþi. Yer: Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No: 13 Kat: 8 Altýndað/Ankara Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi ortaokul ve lise ile mesleki açýk liselere kayýt yaptýracak ihtiyaç sahibi hanýmlara Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý ndan materyal, kitap ve kýrtasiye yardýmý yapýlacaðýný, ihtiyaç duyulan derslerde Halk Eðitim Merkezlerinde kurslar açýlacaðýný ve açýk mesleki liseye kaydolan ve küçük çocuðu olan kadýnlara da kreþ desteðinin saðlanacaðýnýn belirten Fatma Baþköy, herhangi bir nedenle eðitimini yarým býrakmýþ, ara vermiþ ya da okuma azmi oaln tüm kadýnlarý yeni kayýt döneminde okullu olmaya davet etti. Gönül Elçileri yapýlan istiþarelerin ardýndan Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi Gönüllü Üyesi Kýrþehir e tayin olan Valilik Özel Kalem Müdürü Derya Aydýn a, hizmetlerinin anýsýna hediye vererek, yeni görevi için baþarý dileklerinde bulundu. Çorum merkez Ulukavak Mahallesi Karaman Çavuþ Cad. No: 30 adresinde bulunan tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 1683 ada no, 5 parsel, 19 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: litpark Hastanesi'nde çalýþan Dilek-Ýbrahim EKýcýmurat'ýn kýzlarý Rüya ile Emlakçýlýk yapan Sular Eczanesi Kalfasý M. Uður ve eþi Hülya'nýn çocuklarý Arda hafta sonu düzenlenen bir törenle evlendi. ÇARÞAMBA 3 EYLÜL Kültür Balo Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilen düðün törenine genç çiftin yakýnlarý ve çok sayýda davetli katýldý. Rüya ve Arda muratlarýna erdi Emekliler Karadeniz i gezdi Enise Aðbal ürkiye Emekliler Der- (TÝED) Çorum Tneði Þubesi, Çanakkale, Konya ve Þanlýurfa dan sonra da Karadeniz ve Batum gezisi düzenledi. Gece da Çorum Devlet Tiyatro önünden haraket eden dernek üyeleri, sabah kahvaltýsýný Ordu Boztepe de yaptý. Zigana Yörük Çadýrý nda öðle yemeði yiyen emekliler, Trabzon da Ayasofya Müzesi ni ziyaret ettiler. Buradan Maçka ya yola çýkarak Karadeniz de ilk akla gelen Altýndere Milli Parký içinde Süleyman Manastýrý ný gezdiler. Geceyi Uzungöl de geçiren kafile, sabah kahvaltýsýnýn ardýndan Batum a hareket etti. Batum da dünyanýn en büyük botanik bahçelerinden olan Batumi Botanical Garden ý gezen kafile, eþþiz doða manzarasýna hayran kadýlar. Kafile daha sonra Batum da 1866 yýlýnda Osmanlý döneminde inþa edilmiþ Orta Camii, Ali ve Niko Heykeli, Gürcü Alfabesi Kulesi, eski Batum þehri, Avrupa Meydaný Media Heykeli ni gördükten sonra Rize ye geçti. Rize de Ayder Yaylasý nda konaklayan üyeler, sabah kahvaltýsýndan sonra Fýrtýna Vadisi, Taþkemer Köprüsü nü gezdi. Kafile, Rize de þehir turu yaptýktan sonra Çorum a döndü. Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, üyelere yönelik gezilere bundan sonra daha da aðýrlýk vereceklerini belirtirken, emekliler geziden duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür ettiler. 30 Aðustos 2014 Cumartesi günü Kültür Balo Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilen düðün törenine genç çiftin yakýnlarý ve çok sayýda davetli katýldý. Hakimiyet, Rüya ve Arda çiftini tebrik eder ömür boyu saðlýklý huzurlu ve mutluluklar diler. Haber Merkezi Konya ve Þanlýurfa dan sonra da Karadeniz ve Batum gezisi düzenledi. Sabah kahvaltýsýný Ordu Boztepe de yapýldý. Emekliler Batum u da ziyaret etti.

18 18 ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014 Atletizm Stadý ihalesi 24 Eylül de TOKÝ Spor Salonu yanýna yapýlacak Atletizm Stadý ihalesi 24 Eylül de yapýlacak. Ýhale içinde 1 nolu sentetik çim sahanýn ýþýklandýrýlmasý ile 2 nolu sahanýn zemininin yenilenmeside yapýlacak. orum un sportif faaliyetlerine yeni bir ivme kazan- Atletizm Stadý Ýhalesi 24 Eylül çarþamba Çdýracak günü yapýlacak. Gençlik ve Spon Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlacak ihale saat de Örnek Mah. Oruç Reis Cad No 13, Kat: 8 Altýndað Ankara adresinde yapýlacak. TOKÝ Spor Salonu üzerindeki alana yapýlacak olan Atletizm Stadý nda tüm atletizm yarýþmalarýnýn yapýlabileceði aletler bulunucak. Çim zemin ve tartan pist olarak yapýlacak stadýn tribünleride uluslararasý organizeye ev sahipliði yapabilecek özelliklerde olacak. Çorum a kazandýrýlacak olan Atletizm Stadý ihalesi futbol camiasýnýda yakýndan ilgilendiriyor. Zira bu ihalenin içinde merkez 1 nolu sentetik çim sahanýn çimlendirilmesi ile 2 nolu sahanýn zemininin yenilenmesi iþide bulunuyor. Ýhaleyi kazanacak firma hem Atletizm Stadý ný yapacak hemde yýllardýr ihtiyaç duyulan 1 nolu sahanýn ýþýklandýrýlmasý iþini yapacak. Çorum un ilk sentetik çim yüzeyli futbol sahasý olan 2 nolu sentetikde bozuman zemin ve halýsý yenime iþlemide bu ihale kapsamýnda yapýlacak. 24 Eylül de yapýlacak ihalenin ardýndan yasal süreç sonunda altý iþ günü içinde yer teslimi yapýlacak ve iþin yapým süreside 600 gün olarak belirlendi. Ýhaleyi kazanacak firmadan önceliði 2 nolu sentetik çim sahayý yapmaya vermesi istenecek ve öncelikle bu sahanýn yapýlarak hizmete sokulmasý amaçlanýyor. 1 nolu sentetik çim saha yapýlacak ihalenin ardýndan Iþýklandýrýlacak gece maçý oynanabilecek konuma getirilecek Spor Toto 2.Lig Kýrmýzý Grup takýmlarýndan Nazilli Belediyespor un teknik direktörü Ahmet Kazým Ertem Gümüþhanespor karþýlaþmasýnda haklý bir galibiyet aldýklarýný söyledi. Karþýlaþma boyunca iyi bir mücadele sergilediklerini ifade eden Ertem, Takýmýmýn oyunundan memnunum. Uyum konusunda biraz daha sorunumuz var. Ancak, aþmak için çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Yeni gelen oyuncularýmýz da takýmýmýza dahil olacak. Antrenmanlarda eksiklerimizi gidereceðiz dedi. Ertem, kendilerini destekleyen taraftarlara da teþekkür etti. S ebatspor transferin son gününde iki bomba birden patlattý. Sebatspor, Bucaspor lu forvet oyuncusu Melih Vardar ile Orduspor lu forvet oyuncusu Hüseyin Kuday ý renklerine baðladý. Sebatspor lu yöneticilerin yoðun çalýþmalar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü yetkilisi geçtiðimiz aylarda 2 nolu sahada Ýl Müdürlü yetkilileri ile incelemelerde bulunmuþtu Ertem li Nazilli galibiyetle baþladý sonucu transfer edilen her iki oyuncu dün tesislere gelerek takýmla birlikte çalýþmalara baþladýlar. Sebatspor Teknik Direktörü Ayhan Alemdaroðlu yaptýðý kýsa açýklamada Her iki futbolcuyu tanýdýðýný ve transfer edilmelerinden oldukça mutlu olduðunu Osmancýk ÝBD ilk yarý fikstürü ayanlar 3. Voleybol BLigi 5. grupta mücadele edecek Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor un mücadelesi Kasým ayýnda baþlayacak. Geçtiðimiz hafta içinde Voleybol Federasyonu nda çekimen kura sonucunda Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor 5. grupta yer almýþtý. Grubunda Samsun dan 19 Mayýs Üniversitesi, Gazi Lisesi ve Gülizar H. Yýlmaz Spor Liisesi ile Tokat Turhal Cumhuriyet Lisesi, Ordu T. Ýhtisas ve Gümüþhane Gençlerbirliði takýmlarý bulunuyor. Grup maçlarýnda Sebat tan son günde iki bomba birden Kömürspor destek bekliyor Kömürspor Baþkaný Av. Süleyman Caner, ZZonguldak halkýna çaðrýda bulundu. Hazýrlýklarýn tamamlandýðýný ifade eden Caner, yedi yýl sonra profesyonel ligde ilk maçý oynayacaklarýný dile hatýrlatarak, "Zonguldak Kömürspor bu sene profesyonel ligde mücadele edecek. Profesyonel ligde mücadele etmesiyle birlikte sýkýntýlar daha çok artýyor. Ona göre giderlerimiz artýyor. Elimizde öyle büyük bir bütçe yok. Elimizdeki imkanlar doðrultusunda en iyisini yapmaya çalýþtýk. Güzel bir takým kurmaya çalýþtýk. Ýnanýyorum ki baþarýlý olacak bir takýmdýr. Hazýrlýklarýmýz bitti. Ýki kamp dönemi geçirdik. Ýnþallah 7 Eylül de ilk maçýmýz burada Batman Petrol Spor ile oynanacak. Stadýn tamamen dolmasýný bekliyoruz. Profesyonel ligde ilk maçýmýz olacak. O heyecaný herkesin duymasýný istiyoruz. Takýma destek olunmasýný istiyoruz dedi. Taraftarla birlikte Zonguldak Kömürspor un daha da baþarýlý olacaðýna dikkat çeken Baþkan Süleyman Caner, 12. kuvvet de taraftardýr. Geçen sezon da böyle olmuþtur, bu sezon da böyle olacaktýr. Taraftarýmýz yanýmýzda olduðu sürece Zonguldak Kömürspor bu sezon da baþarýlý olacaktýr. Stat ile ilgili daha önce alýnan bir rapor var. Kapalý tribünler için, depreme dayanýklýlýk açýsýndan. Biz de oraya seyirci almayacaðýz. Basýn ve þeref tribünü için karþý tarafa portatif bir tribün yapacaðýz. Benim görüþüm stadý tamamen yapmak. O da bir sene gibi bir zaman alýyor. Bir sene bekleyeceðiz, stat tamamen yýkýlacak. Bu sezon takýmýmýzýn sahada oynamasýný istiyoruz. Çünkü baþka sahalarda oynarsak bu bize iyi gelmez. Sahamýzda oynayalým, taraftarýmýz yanýmýzda olsun. Artýk 3. lige çýktýk. Bunun olumsuz örneklerini geçmiþte yaþadýk. Ayný durumla tekrar karþýlaþmak istemiyorum. Sabredelim bu sezon maçlarýmýzý burada oynayalým. Bir sene içinde de ödenek iþi hallolacak. Allah nasip ederse stat yýkýlacak ve yeni bir stat yapýlacak þeklinde konuþtu. Yeni sezonda herkesten destek beklediklerini dile getiren Baþkan Süleyman Caner, Yeni sezonda herkesten destek bekliyoruz. Hiç ayrým yapmýyorum. Simitçisinden en yüksekteki iþ adamýna, bürokratýndan, milletvekiline herkesten Zonguldak Kömürspor a sahip çýkmalarýný istiyorum. Çünkü kentin tanýtýmýný takým yapýyor. Geçen gün Somaspor maçý ile yaptýðýmýz maç haber oldu. Ulusal basýnda da haber oldu. Kentin tanýtýmý böyle yapýlýr. Bu iþler böyle yapýlýr ama kimseyi ikna edemiyoruz. Herkesin yardýmcý olmasýný istiyoruz, þehrimiz takýmýna sahip çýksýn. Artýk iþler modernleþiyor, her þey futbol. Dünya futbol üzerine oynuyor. Artýk bireysel sporlarla da olmuyor. Her þey futbola endekslenmiþ. Ýlin reklamý daha iyi olacaktýr diye konuþtu. Zonguldak Kömürspor u Spor Toto 3. Lig e çýkartan baþarýlý teknik adam Cahit Terzi ye teþekkür eden Süleyman Caner, Kendisi bir madenci, o bizi gururlandýrdý. Maden ocaklarýnda çalýþmýþ ve emekli olmuþ bir aðabeyimiz. Ayný zamanda futbolla da ilgileniyordu. Antrenörlüðe baþladý ve baþarýlarýyla bizi þampiyon yaptý. Baþarýlarýyla bizi gururlandýrdý ifadelerini kullandý. belirterek futbolcularýn takýma katký saðlayacak olduklarýna inandýðýný dile getirdi. ilk devre Kasým Aralýk aylarýnda ikinci devre ise Ocak-Þubat aylarýnda oynanacak. Grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar ise gruplar içinde en iyi üç tane ikinci takýmýn mücadele edeceði yarý final grup maçlarý Mart ayý içinde tarafsýz merkezlerde oynanacak. Yedili gruplarda son sýrada alan bir takým sekizli gruplarda ise son iki takým yerel lige düþecek. 16 takýmýn mücadele edeceði Yarý Final gruplarýnda ilk iki sýrayý alan sekiz takým finallere yükselecek. Mart veya Nisan ayý içinde yapýlacak olan Finallerde ise iki grupta oynanacak maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan dört takým Türkiye 2. ligine yükselmeye hak kazanacak. Bu yýl ilimizi temsil edecek olan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor sezona evinde oynayacaðý Samsun Gülizar H. Yýlmaz Spor Lisesi ile baþlayacak. Ýkinci maçta Samsun 19 Mayýs Üniversitesi nin konuðu olacak Osmancýk ÝBD üçüncü haftada evinde Gümüþhane Gençlerbirliði ile karþýlaþacak. Dördüncü hafta Turhal Cumhuriyet Lisesi ni konuk edecek olan Osmancýk ÝBD beþinci haftayý bay geçecek. Altýýncý haftada sahasýnda Samsun Gazi Lisesi ni konuk edecek olan Osmancýk ÝBD ilk yarýnýn son maçýnda ise Ordu T. Ýhtisas takýmý ile atman Petrolspor, transferin son gününde iki futbol- anlaþtý. Geçen sezon Petrolspor formasý altýn- Bcuyla da baþarýlý maçlar çýkaran orta saha elemaný Güven Çavuþ ile Fenerbahçe altyapýsýnda forma giyen sað kanat oyuncusu Murat Rüzgar la anlaþma saðlandý. Ýki transferle daha da güçlendiklerini belirten Petrolsporlu yöneticiler: Ýyi bir takým kurduk. Yeni sezonda hedefimiz þampiyonluk dediler. Batman Petrolspor Teknik Direktörü Mehmet Þahan, ekibinin lige hazýr olduðunu söyledi. Hafta sonu deplasmanda oynayacak. Ligde ikinci yarý Ocak ayýnda baþlayacak. Maçlarýn tarihleri Voleybol Federasyonu tarafýndan önümüzdeki günlerde açýklanacak. Bayanlar 3. Voleybol Ligi 5. Grup fikstürü 1. Hafta: Osmancýk ÝBD - Samsun Gülizar H. Yýlmaz Samsun Gazi Lisesi- Ordu T. Ýhtisas. Turhal Cumhuriyet - Samsun 19 Mayýs Üniver. Gümüþhane Gençlerbirliði (bay) 2. Hafta: 19 Mayýs Üniversitesi-Osmancýk ÝBD Gümüþhane Gençlerbirliði-Turhal Cumhuriyet. Samsun Gülizar H. Yýlmaz-Samsun Gazi Lisesi. Ordu Türk Ýhtisas (bay). 3. Hafta: Osmancýk ÝBD - Gümüþhane Gençlerbirliði. Ordu T. Ýhtisas - Samsun Gülizar H. Yýlmaz. Samsun Gazi Lisesi-Samsun 19 Mayýs Üniver. Turhal Cumhuriyet Lisesi (bay). 4. Hafta: Turhal Cumhuriyet Lisesi-Osmancýk ÝBD Samsun 19 Mayýs Üniversitesi-Ordu T. Ýhtisas. Gümüþhane Gençlerbirliði-Samsun Gazi Lisesi. Samsun Gülizar H. Yýlmaz Lisesi (bay). 5. Hafta: Samsun Gülizar H. Yýlmaz - Samsun 19 Mayýs, Samsun Gazi Lisesi-Turhal Cumhuriyet. Ordu T. Ýhtisas - Gümüþhane Gençlerbirliði. Osmancýk ÝBD (bay). 6. Hafta: Osmancýk ÝBD - Samsun Gazi Lisesi. Gümüþhane Gençlerbirliði-Samsun Gülizar H. Turhal Cumhuriyet Lisesi - Ordu T. Ýhtisas. Samsun 19 Mayýs Üniversitesi (bay). 7. Hafta: Ordu T. Ýhtisas - Osmancýk ÝBD 19 Mayýs Üni. Gümüþhane Gençlerbirliði. Samsun Gülizar H. Yýlmaz-Turhal Cumhuriyet. Samsun Gazi Lisesi (bay). Petrol dan son günde iki transfer Zonguldak deplasmanýnda ligin ilk karþýlaþmasýna çýkacak olan Batman Petrolspor da futbolculara verilen bir günlük izin sona erdi. Hazýrlýk maçlarýnda skordan öte sergilenen futbolu önemsediklerini belirten Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Mehmet Þahan, takýmýnýn lige hazýr olduðunu söyledi. Þahan: Takýmým lige hazýr. Ýyi çalýþýyoruz. Hazýrlýk maçlarýnda sergilenen futbolu skordan daha çok önemsiyorum. Yeni bir ekip oluþturduk. Kýsa sürede iyi uyum saðlandý. Þu anda her þey yolunda gidiyor. 3-4 maçýn ardýndan istediklerimizi tam anlamýyla sahaya yansýtacaðýz dedi. ÝRTÝBAT (Ç.HAK:959)

19 ÇARÞAMBA 3 EYLÜL ELEMANLAR ARIYOR MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere (Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK eðitimi verilerek, çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak yetiþtirilecektir. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.(kýsa özgeçmiþ ile) ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A ÇORUM TEL: CEP: * KAYNAKÇI * BOYACI * TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr. (Ç.HAK:2311) HAKÝKÝ KARS DANASI KURBANLIK BULUNUR * Kesim hanemiz mevcuttur * Veteriner hekim kontrolünde * Hijyenik þartlarda kurbanlýk * Kesimi yapýlýr. (Ç.HAK:2542) Mür. Tel: Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü) E L E M A N L A R A R A N I Y O R FÝRMAMIZIN ÜRETÝM VE KALÝTE KONTROL BÖLÜMÜNDE DOLGUN ÜCRETLE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; CNC TORNA VE CNC FREZE OPERATÖRLERÝ, KALÝTE KONTROL ELEMANI ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ VEYA EN AZ 18 AY TECÝLLÝ OLMAK ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ MEZUNU OLMAK TERCÝH NEDENÝDÝR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 12. CADDE NO : 6 TEL : (Ç.HAK:2509) (Ç.HAK:1740) ELEMANLAR ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere Deneyimli Kaynakçýlar, Makina Ressamý, Deneyimli Makine Boyacýsý LKS programý kullanabilen Muhasebe elemaný Diksiyonu düzgün Sekreter alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:2447) FAX CEP TEL : SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesinde 246 m2 ve 461 m2 iki ayrý dükkan (Ç.HAK:2464) sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Altýnda 6 taksit olabilir Tüketici Sorunlarý Derneði Genel Baþkaný Aydýn Aðaoðlu, kuyum sektörü için 6 taksitin uygun olacaðýný söyledi. Tüketici Sorunlarý Derneði Genel Baþkaný Aydýn Aðaoðlu, Banka Kartlarý ve Kredi Kartlarý Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Yönetmelik Taslaðý'nda kuyum sektörüne 4 veya 6 taksit imkaný getirilmesinin yerinde olacaðýný belirterek, "Böylelikle 'POS tefecileri' daha uzun süre taksit yapamadýklarý için kredi kartý borcu olanlarý yanlarýna çekemeyecek" dedi. Aðaoðlu, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 1 Þubat'ta yürürlüðe giren taksit sýnýrlamasýnýn temelinde "POS tefecileri" olarak bilinen firmalarýn önünü kesmek amacý olduðuna dikkati çekti. Sivil toplum kuruluþlarý ve sektör temsilcilerinin görüþü alýnmadan yapýlan düzenlemeyle POS tefecilerinin önünün kesildiðini ancak piyasada bazý olumsuz etkilerin ortaya çýktýðýný vurgulayan Aðaoðlu, "Nitekim POS tefecileri kredi kartý borcu olan kiþileri davet ederek borçlarýný ödüyor. Tekrar 12 ay taksitle altýn ya da cep telefonu konuþma dakikasý satmýþ gibi fatura düzenliyordu. Bu nedenle taksit yasaðý makul çözüm olmadý" ifadesini kullandý. Aðaoðlu, Türk halkýnýn kültüründe doðum, sünnet, niþan, nikah gibi törenlerde altýn takma geleneði bulunduðuna iþaret ederek, kredi kartý ve altýn satýþýna taksit yasaðý getirilmesinin insanlarý zor durumda býraktýðýný kaydetti. Gerek bankalarýn gerekse kuyum esnafýnýn kendince çözüm üreterek tüketicilerin talebini karþýlamaya yöneldiðine dikkati çeken Aðaoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: "Ýþte tam bu noktada tüketicilerin daha önce 300 liraya aldýðý yarým altýnýn 330 liraya mal olduðunu ama alabildiðini görebiliyorduk. Þimdi yeni taslakta kuyum sektörüne 4 veya 6 taksit imkaný getirilmesi yerinde olacaktýr. Böylelikle 'POS tefecileri' daha uzun süre taksit yapamadýklarý için kredi kartý borcu olanlarý yanlarýna çekemeyecek. Diðer taraftan gelenek ve töre gereði yakýnýna altýn almak isteyen kiþiler bunlarý kredi kartýyla küçük taksitlere bölmek suretiyle 4 ve ya 6 taksitle satýn alabilecekler." Aðaoðlu, BDDK'nýn bankacýlýk lobisinin baskýlarýyla kuyum sektörü, cep telefonu ve kontör satýþý yapan ciddi firmalarýn görüþ ve yorumunu almadan hazýrladýðý yönetmeliðin "yapboz tahtasý"na döndüðünü ve düzeltilmeye çalýþýldýðýný ileri sürerek, taslaðý olumlu karþýladýklarý- Düzeltme Adli Yýl açýlýþý nedeniyle düenlenen tören haberinde Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül ün soyadý sehven Yurdakul olarak yazýlmýþtýr. Düzeltir, özür dileriz. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Niyazi TOPAKTAÞ Tacettin oðlu 1979 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2552) (Ç.HAK:2504) (Ç.HAK:2546) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM ÞOFÖR ARANIYOR Gýda sevkiyatýnda çalýþtýrýlmak üzere E sýnýfý ehliyete ve SRC belgesine sahip yaþlarý arasýnda tecrübeli þoför alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Gýda Toptancýlar (Ç.HAK:2470) ELEMAN ARANIYOR Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2459) Sitesi 2. Blok No: Tel: BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Tesisimizde görevlendirilmek üzere Fitness ve Plates konusunda tecrübeli spor hocasý ve kesemasaj yapabilen bayan elemanlar (Ç.HAK:2469) DOLGUN ÜCRETLE ÇALIÞACAK BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli bayan satýþ elemaný alýnacaktýr. Maaþ+Yemek+Sigorta Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. SAHRA GÝYÝM Yeniyol Mah. Sel Sokak No: 27/A (Mevlana Katlý Otopark Karþýsý) alýnacaktýr. Mür. Tel: Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM (Ç.HAK:2543) (Ç.HAK:2540) (Ç.HAK:2506) (Ç.HAK:2507) SAHÝBÝNDEN SATILIK MANTAR ÇÝFTLÝÐÝ ve DAÝRE Ýskilip Yolu üzeri 10. Km. de bulunan m2 bakýmlý faal mantar çiftliði, Üçtutlar Mahallesi 6. Sk. No: 3/32 Azizenver Apt da güney doðu cepheli (Ç.HAK:2472) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve (Ç.HAK:1589) MERKEZÝ YERDE KÝRALIK ÝÞYERÝ BÝNASI (ÞU AN BANKA ÞUBESÝ KÝRACI) 30 KASIM 2014 DE BOÞALACAKTIR BÜTÜN BANKALARIN TOPLANDIÐI ÝNÖNÜ CAD. ÜZERÝNDE 131 M2 TABANDA 4 KATLI BÝNANIN TAMAMI KÝRAYA VERÝLECEKTÝR ÝLGÝLENENLERÝN ÖNCELÝK ALMAK ÝÇÝN( ) TELEFONA MÜRACATLARI. ELEMAN ARANIYOR Araç yýkama iþinde tecrübeli bay eleman alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek Atlas Otopark ve Yýkama Yeniyol Mah. Eskisaray Sokak No: 16 Tel: Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Sitesinde 140 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda pazarlama departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý diksiyonu düzgün, iletiþimi kuvvetli, bakýmlý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Servis Teknik servis konusunda çalýþacak B sürücü belgesine sahip bay eleman alýnacaktýr. Ayrýca çalýþtýrýlmak üzere çay ve yemek iþine bakacak bayan aþçý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Water Life Adres: Çöplü Mah. Osmancýk Cad. 17/3-4 (Karakuþ Leblebi üstü) Mür. Tel: Bayan Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu bayan eleman alýnacaktýr. Çorum Sigorta Aracýlýk Hizmetleri (Ç.HAK:2550) HDI Sigorta Acenteliði Ýnönü Cad. No: 42/1 ÇORUM 229 m2 lik daire satýlýktýr aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D SAHÝBÝNDEN KOMPLE KÝRALIK BÝNA Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde (Selimiye Cami Yaný nda) yurt, pansiyon, dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait 2000 m2 bahçesi olan 325 m2 3 adet dükkaný bulunan 8 daire merkezi ýsýtma sistemi mevcut bina sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1863) (Ç.HAK:1933) (Ç.HAK:2545) (Ç.HAK:2501) (Ç.HAK:2374) (Ç.HAK:2490) SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 100 m2, 20 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Þeker Fabrikasý nda çalýþtýrýlmak üzere elemanlar ve 2 adet bayan laborant alýnacaktýr. Arslan Nakliyat San. Tic. Ltd. Þti. Ahmet Özdemir Devren Satýlýk Dondurmacý Dükkaný Fevzi Çakmak üzeri (Rüstem Eren Parký Karþýsý nda) Mür. Tel: YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU) NA 600 METRE CEPHELÝ NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI) Satýlýk Daire Üçtutlar Mah. Varinli Cad. Burak Apt. Kat: 2 de Nasip Ekmek Fýrýnýnýn karþýsý park yönünde 2+1 kombili, mantolamalý daire satýlýktýr. (Ç.HAK:2549) Fiyatý: TL pazarlýklý ÞOFÖR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Damperli Kamyon Þoförü ve Damperli Týr Þoförü alýnacaktýr. Mür. Tel:

20 Belediyespor da ishal salgýný Utku ya yumurtalý pastalý doðum günü kutlamasý Ç orum Belediyespor da kaleci Utku ya önce yumurtalý sonra pastalý doðün günü kutlamasý. 1 Eylül 1990 Samsun doðumlu Utku Bektaþ 24 yaþýna girdiði gün Çorum Belediyespor lojmanýnda arkadaþlarý tarafýndan hazýrlanan doðum günü sürprizi ile karþýlaþtý. Önceden hazýrlanan futbolcular önce yumurtalarý Utku nun kafasýnda kýrdýlar ve genç kaleciyi yumurtaladýlar. Önceki geçe iki teknik adam ile birlikte dört futbolcu hastanede serum tedavisi gördüler. Çorum Belediyespor lojmanýnda tedbirler alýnarak hastalýðýn diðer futbolculara geçmemesi için yeni düzenlemelere geçildi. Çorum Belediyespor da ishal alarmý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn sezonun ilk maçý öncesinde geçen gece iki teknik heyet ve dört futbolcu gece Elit Park Hastanesi nde tedavi gördüler. Kayseri Þekerspor maçýndan sonra takýmda baþlayan ishal salgýný devam ediyor. Önceki gece Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ile futbolcular Kývanç ve Eray hastanede serum tedavisi görmüþtü. Dün gecede bu sayý altýya yükseldi. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ile antrenör Rýfký Ekenler ile futbolcular Çaðlar, Burak, Kývanç ve Eray gece Elit Park Hastanesi ne yatarak dört serum takýldý. Gece geç saatlere kadar hastanede kalan teknik heyet ve futbolcular daha sonra lojmanda tedavilerine devam ediliyor. Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül de gece geç saatlerde hastaneye gelerek tedavi gören teknik heyet ve futbolcularla ilgilendi ve geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. Yaþanan bu salgýn üzerine Çorum Belediyespor lojmanýnda olaðanüstü hal ilan edildi ve yiyecek içeceklerle ilgili yeni bir düzen- Ardýndan ise hazýrlanan doðum günü pastasýný ortaya çýkartarak arkadaþlarýnýn doðum gününü kutladýlar. Utku önce kaleci antrenörü Habip Anapal ýn elinden doðum günü pastasýný yedi ardýndan ise yumurtalardan kurtulmak için duþa gitti. Utku Bektaþ doðum gününü kutlayan arkadaþlarýna teþekker etmeyi unutmadý. ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014 Teknik Direktör Yavuz Ýncedal dünki antrenman sýrasýnda gece geç saatlerde hastaneye gelerek kendileriyle ilgilenen Baþkan Zeki Gül e teþekkür etti Ýncedal tempoyu düþürmüyor P azar günü yeni sezonun ilk maçýnda Kýzýlcabölükspor ile Denizli de karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor dün yaptýðý tek çalýþma ile bu zorlu maçýn h9azýrlýklarýný sürdürdü. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetimindeki çalýþmaya ishal tedavisi gören Eray, Mehmet Akif ve Kývanç katýlmadýlar. Diðer tedavileri süren Teknik Heyet ve futbolcular ise takýmla bir- Ç Gökhan Kaynak bu hafta sonuna kadar tedavisini burada sürdürecek ve pazar günü Kýzýlcabölükspor ile oynanacak maça geçerek takýmýn baþýnda görev yapacaðý öðrenildi. Gökhan Kaynak hoca Adana da tedavide orum Belediyespor da antrenör Gökhan Kaynak Adana da tedavi görüyor. Geçen hafta Tokatspor ile oynanan maçýn ardýndan bel fýtýðý rahatsýzlýðý nedeniyle Adana ya giden Gökhan Kaynak bir haftadýr tedavisini burada sürdürüyor, likte çalýþtýlar. Çalýþma öncesinde Teknik Direktör Yavuz Ýncedal futbolcularla bir toplantý yaparak antrenman programý ve hafta sonu oynayacaklarý taktik üzerinde uyarýlarda bulundu. Daha sonra kale arkasýna kurduðu aletlerde kordinasyon hareketleri yaptýrdý. Kurulan istasyonlarda çabukluk, kuvvetlendirme hareketleri yaptýran Ýncedal bu çalýþma sýrasýnda ise futbolculardan tempoyu yükseltmelerini istedi. Oldukça aðýr geçen bu çalýþmadan sonra savunma oyuncularýna yönelik kanat varyoslanlarý yap- Rýfký hoca Sebat ý izleyecek Ç Gökhan Kaynak orum Belediyespor da antrenör Rýfký Ekenler Akçaabat Sebatspor u takip edecek. Önümüzdeki hafta sonu sahasýnda Akçaabat Sebatspor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor da antrenör Rýfký Ekenler pazar günü Sebatspor un sahasýnda Gaziosmanpaþaspor ile oynayacaðý maçý izleyecek. Rýfký Ekenler bu maçta Sebatspor ile ilgili rapor yazarak Teknik Direktör Yavuz Ýncedal a sunacak. Rýfký Ekenler in ligde Belediyespor un rakiplerini takip edeceði öðrenildi. Ç Teknik Direktör Yavuz Ýncedal dün yapýlan çalýþmanýn ilk bölümünde yaptýðý istasyon çalýþmasýyla futbolcularýn pestinili çýkardý Ulukavakspor dan Ceylan a davet Ulukavakspor Yönetimi AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ý pazar günü yapacaklarý sezon açýlýþýna davet etti. Ceylan, yönetimin zor bir dönemde görev aldýðýný belirterek amatör spora destek verdiklerini bundan sonrada imkanlarý ölçüsünde vermeye devam edeceklerini söyledi. U Rýfký Ekenler Yönetim tribün liderleriyle toplandý orum Belediyespor Yönetimi taraftar temsilcileriyle dün toplantý yaptý. Dün akþam saatlerinde Yöneticiler Fatih Özcan ve Mustafa Mertek ile Genel Kaptan Hamit Iþýk ile birlikte tribün liderleri bir araya geldiler. Geçtiðimiz hafta içinde Baþkan Ze- týrdý. Çalýþmanýn son bölümünde ise yarý sahada taktiksel çalýþma yaptýran Ýncedal özellikle orta saha oyuncularýna rakibe boþ alan býrakmamalarý ve topun bulunduðu bölgeye baský yapmalarý uyarýlarý dikkat çekti. Ýncedal, golden daha önemli olanýn topa sahip olmak ve rakibe boþ alan býrakmamak olduðunu belirterek isabetli pas atmalarýný görmeden pas atmamalarýný istedi. Genç futbolculara ise forma kapmak için daha fazla çalýþmalarýný istedi. Çorum Belediyespor Kýzýlcabölükspor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek. ki Gül ün yaptýðý görüþmeler sonunda Çorum Belediyespor maçlarýnda tribün desteðinin artýrýlmasý için Çorumspor ile Belediyespor tribün liderleri bir araya getirildi. Yapýlan görüþmede yeni sezonda taraftar desteðinin artýrýlmasýna yönelik çalýþmalarýn ele alýndýðý öðrenildi. Yönetim ve taraftar temsilcileri dün bir araya gelerek durum deðerlendirmesi yaptýlar lukavakspor Baþkaný Ýlhan Kýlýç ve Yönetim Kurulu üyeleri bu hafta sonu düzenleyecekleri sezon açýlýþ töreni davetiyelerini daðýtýmý çerçevesinde AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarete Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan Kýlýç ile birlikte Baþkan Yardýmcýsý Necati Çatal ve Futbol Þube Sorumlusu Mustafa Küçükoðlu katýldý. Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan Kýlýç, pazar günü saat de 1 nolu sahada sezon açýlýþý düzenleyeceklerini sanatçýlý açýlýþ töreni sonunda hazýrlýk maçý yapmak için Sorgun, Kýrýkkale ve Turhal ile görüþmelerinin sürdüðünü söyledi. Baþkan Kýlýç, Ahmet Sami Ceylan ý pazar günü yapacaklarý sezon açýlýþ töreni ve iç sahadaki maçlarýna beklediklerini belirterek, Ulukavakspor un Çorum u layýkýyla temsil edebilmesi için tüm Çorumlularýn desteðine ihtiyaçlarý olduðunu sözlerine ekledi. Ziyaret sýrasýnda konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da amatör spora katký vermenin görevleri olduðunu belirterek Ulukavakspor a baþarýlar diledi. Ulukavakspor yönetiminin geç ve zor bir görevin altýna girdiðini belirterek yönetimde görev alan isimleri kutladý. Sporun öneminin artýk tüm toplum tarafýnda çok iyi anlaþýldýðýný belirten Ahmet Sami Ceylan Gençlerimizi kötü alýþkanlýklardan uzak tutarak spora alanlarýna çekmek için tüm amatör sporlara bugüne kadar destek verdik bundan sonrada vermeye devam edeceðiz. Ulukavakspor un BAL liginde olmasý bizleri sevindirdi. Bir ilde profesyonel takýmýn olmasý çok önemli. Amatör kulüplerimizde profesyonel kulübün alt yapýsý olarak iþlev görmeli. Geçmiþi silerek yeni bir sayfa açacaðýz. Bizde bu geliþime imkanlar ölçüsünde elimizden gelen desteði vereceðiz. Grupta zorlu takýmlar var. Bu yýl tecrübe yýlý ve yapýlanmý yýlý olarak kabul edilip gelecek yýllarda hedefli bir takým haline gelinebilir. Düzgün bir planlama ile profesyonel ligde Çorum un daha fazla takýmýnýn olmasýný istiyoruz. Bunlarýn baþarýlma- sý içinde tabiki Çorum ve Çorum spor kamuoyunun katký vermese gerekiyor. Tüm Çorumlular olarak ilimizi tem- sil eden kurum ve takýmlara sahip çýkmalýyýz gücümüz oranýnda destek vermeliyiz dedi. Baþkan Kýlýç, Ahmet Sami Ceylan a davetiye verdi Ulukavakspor Yönetimi AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ý ziyaretinde bir arada görülüyor

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı