STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL'DA AST YAILARI, KAYNAKLARI VE ETKLER. DOKTORA TEZ Y. Müh. Hüseyin TOROS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL'DA AST YAILARI, KAYNAKLARI VE ETKLER. DOKTORA TEZ Y. Müh. Hüseyin TOROS"

Transkript

1 STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL'DA AST YAILARI, KAYNAKLARI VE ETKLER DOKTORA TEZ Y. Müh. Hüseyin TOROS Anabilim Dal) : METEOROLOJ MÜHENDSL Program) : METEOROLOJ MÜHENDSL EYLÜL 2000 i

2 ÖNSÖZ Bu çal mada, özel olarak tasarlanan ya ölçüm aletleri ile Maslak ve Belgrad Ormannda alnan ya örnekleri analiz edilerek asit ya lar incelenmi tir. Ayrca asit ya larnn olu umu, etkileri ve olas kaynaklar, ya larn geri yönde yörüngeleri incelenerek saptanm tr. Bu çal mann sonuçlar hava kirlilii ile çal anlara, tarm alanlarnn ve ormanlarn korunmas ile ilgili çal malara k tutaca kanaatindeyiz. Bu çal may yöneten ve büyük destek olan sevgili hocam Sayn Prof. Dr. Orhan 'EN e katklarndan dolay sonsuz te ekkürü bir borç bilirim. Çal malarma sürekli yardmlarndan dolay Sayn Prof. Dr. Zekâi 'EN e, yardmlarn esirgemeyen ve analizlerin yaplmasn salayan ba ta sayn Prof. Dr. Gürdal Tuncel olmak üzere ODTÜ Çevre Mühendislii Bölümü Laboratuvar çal anlarna, ölçümlerdeki katklarndan ve yapc yorumlarndan dolay Prof. Dr. Doan Kantarc ya ve 3Ü Orman Fakültesi Toprak 3lmi ve Ekoloji Anabilimdal elamanlarna, hocalarma ve arkada larma te ekkür ederim. Eylül 2000 HÜSEY3N TOROS ii

3 ÇNDEKLER KISALTMALAR TABLO LSTES EKL LSTES SEMBOL LSTES ÖZET SUMMARY v vi vii ix xi xiii 1. GR Konu 3le 3lgili Yaplan Ara trmalar stanbul ve Çevresinin, Corafik, Topografik ve Endüstriyel Özellikleri 6 2. HAVA KRLL VE AST YAILARI Hava Kirlilii Hava Kirlilii Kaynaklar Alansal Kaynaklar Çizgisel Kaynaklar Noktasal Kaynaklar Kirleticiler Kükürt Oksitler (SO x ) Azot Oksitler (NO x ) Karbon Monoksit (CO) Hidrokarbonlar (HC) Asl Parçacklar Hava Kirliliinin Uzun Mesafelere Ta nm Asit Ya lar Çözelti Asitlilii letkenlik Asit Ya larnn Etkileri Asit Ya larnn Su Ekosistemlerine Etkisi Asit Ya larnn Kara Ekosistemlerine Etkisi Asit Ya larnn Topraa Etkisi Asit Ya larnn Yaplara Etkisi 26 iii

4 Asit Ya larnn Bitkiler ve Orman Alanlar Üzerindeki Etkisi Asit Ya larnn 3nsan Salna Etkisi MATERYAL VE METOD Ara trma Bölgesi Veri Toplama Kimyasal Analiz Meteorolojik Veri Yörünge Analizi Akm Çizgileri Yörünge Analizi Yapl Dü ey Kesit Analizi Uydu Resimleri YAI VERS ANALZ Ya Süre 3li kisi Ya Geli Yönleri Korelasyon Deerleri letkenlik Dei imi Asitliliin Nötralle mesi SONUÇLAR VE ÖNERLER 79 KAYNAKLAR 83 EKLER 91 ÖZGEÇM 97 iv

5 KISALTMALAR 3TÜMK 3ÜOFAO ODTÜ EMEP WHO UNEP GAW WMO MERA EPA GMT D3E : 3stanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü : 3stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Ara trma Orman : Orta Dou Teknik Üniversitesi : European Monitoring and Evaluation Program : World Health Organisation : United National Environmental Program : Global Atmosphere Watch : World Meteorology Organisation : Marine Education Research Association : Environmental Protection Agency : Greenwich Meridian Time : Devlet 3statistik Enstitüsü v

6 TABLO LSTES Sayfa No Tablo stanbul Göztepe Meteorolojik verilerin ortalama deerleri... 8 Tablo 2.1. Küresel olarak 1989 yl baz alnarak yaplan kükürt oksit ve azot oksit emisyon tahminleri Tablo yl tahminlerine göre Avrupa ülkelerinin kükürt dioksit ve azot oksit emisyonlar ve bunlarn birikmeleri Tablo 2.3. Gaz halindeki hava bile iklerinin snflandrlmas Tablo o C de 1 litre çözeltide hidrojen iyonu dei imi Tablo 2.5. Bitki sistemine etkide bulunan hava kirleticileri Tablo 4.1. Ya larn kaplara göre dalm ve asitlilik oranlar Tablo TÜMK istasyonunda kaplardaki örnek saylar ve dei ik aralklarda ph deerlerinin dalm Tablo TÜMK sral örnek ortalamalar ve 6. kaptakine oranlar Tablo TÜMK sral örnekler ortalamalar, standart sapmalar, maksimum ve minimum deerleri Tablo ÜOFAO sral örnekler ve 6. kap ortalamalar, standart sapmalar, maksimum ve minimum deerleri Tablo TÜMK 1. kap ya ölçüm ve iyon deri imlerinin deerleri Tablo TÜMK 2. kap ya ölçüm ve iyon deri imlerinin deerleri Tablo TÜMK 3. kap ya ölçüm ve iyon deri imlerinin deerleri Tablo TÜMK 4. kap ya ölçüm ve iyon deri imlerinin deerleri Tablo TÜMK 5. kap ya ölçüm ve iyon deri imlerinin deerleri Tablo TÜMK 6. kap ya ölçüm ve iyon deri imlerinin deerleri Tablo TÜMK A yönünden gelen ya ölçüm ve iyon deri imlerinin deerleri Tablo TÜMK B yönünden gelen ya ölçüm ve iyon deri imlerinin deerleri Tablo TÜMK C yönünden gelen ya ölçüm ve iyon deri imlerinin deerleri Tablo TÜMK D yönünden gelen ya ölçüm ve iyon deri imlerinin deerleri Tablo TÜMK E yönünden gelen ya ölçüm ve iyon deri imlerinin deerleri Tablo TÜMK H yönünden gelen ya ölçüm ve iyon deri imlerinin deerleri Tablo TÜMK ya analizleri yönlere göre ortalamalar, standart sapmalar, en büyük ve en küçük deerler Tablo TÜMK istasyonunda ya n topland kaplar geldii yönler ve yüzdeleri Tablo TÜMK istasyonu günlük ortalama deerleri Tablo TÜMK kaplara göre ortalamalarn toplam ile oranlar Tablo TÜMK yönlere göre ortalamalarn toplam ile oranlar vi

7 Tablo Verilerin dalmlar için kullanlan Kolmogorow-Smirnov test sonuçlar Tablo TÜMK günlük ortalama deerler için korelasyon matrisi Tablo TÜMK ya larnn genel ve ayrca günlük ortalama deerlerin yön ve kaplara göre korelasyonlar Tablo Asitliliin nötralle mesi (H + /(SO NO - 3 )) Tablo Dei ik istasyonlarda ya içindeki ana iyon konsantrasyonlar.. 78 vii

8 EKL LSTES Sayfa No ekil 1.1 : 3stanbul da asit ya ölçüm istasyonlar... 7 ekil 2.1 : Bir çözeltide ph dei im ölçei ekil 2.2 : Asit ya larnn olu umu ekil 3.1 : Ölçümlerde kullanlan sistemden görünü ler ekil 3.2 : SO 2-4, NO - 3 ve Cl - iyonlarnn analizinde kullanlan iyon kromotografi aleti ekil 3.3 Ara trma bölgesinde meydana gelen ya n geli yönleri ekil 3.4 : 1-4 'ubat 1998 tarihleri aras, yer kart ve GMT ve e scaklk erileri ( C) ekil 3.5 : 1-4 'ubat 1998 tarihleri aras, 850 mb ve GMT e yükselti erileri (gpm) ve e scaklk erileri ( C) ekil 3.6 : 1-4 'ubat 1998 tarihleri aras, 700 mb ve GMT e yükselti erileri (gpm) ve e scaklk erileri ( C) ekil 3.7 : 1-4 'ubat 1998 tarihleri aras, 500 mb ve GMT e yükselti erileri (gpm) ve e scaklk erileri ( C) ekil 3.8 : 2-4 'ubat 1998 tarihlerinde e deer potansiyel scaklkve kar ma oran dü ey kesiti ekil 3.9 : 2-4 'ubat 1998 tarihlerinde potansiyel scaklk ile rüzgar yönü dü ey kesiti ekil 3.10 : 2-4 'ubat 1998 tarihleri aras 6 saat aralklarla uydu resimleri ve bulutluluk yörüngesi ekil 4.1 : 3TÜMK günlük ortalama analiz sonuçalarnn kaplara göre ekil 4.2 dei imi : 3TÜMK ya larnda ph, iletkenlik ve iyonlarn günlük ortalama deerlerinin yönlere dei imi ekil 4.3 : 3TÜMK istasyonunda alnan örneklerin ph deerleri ekil 4.4 : ph, iletkenlik, anyon ve kotyonlarn frekans diyagramlar ekil 4.5 : 3TÜMK toplam anyon ve katyonlarn (µeq/l) dalm ekil 4.6 : 3ÜOFAO toplam anyon ve katyonlarn (µeq/l) dalm ekil 4.7 : 3TÜMK istasyonunda alnan örneklerin iletkenlik deerlerinin dei imi ekil 4.8 : Ölçüm verilerine göre iletkenlik ile iyonlar arasndaki dei im ekil 4.9 : SO 2-4 (µeq/l) ve NO - 3 (µeq/l) dei im grafii ekil 4.10 : (SO 2-4 +NO - 3 ) (µeq/l) ve (H + +Ca 2+ +NH + 4 (µeq/l) dei im grafii. 75 ekil 4.11 : Na + ) (µeq/l) ve (Cl - (µeq/l) dei im grafii ekil A.1 : Ölçüm sonuçlarna göre ph deerlerinin yönlere göre dei imi. 92 ekil A.2 ekil A.3 : Ölçüm sonuçlarna göre iletkenlik deerlerinin yönlere göre dalm (µs/cm) : Ölçüm sonuçlarna göre SO 2-4 iyon konsantrasyonunun yönlere göre dalm (mg/l) viii

9 ekil A.4 ekil A.5 ekil A.6 ekil A.7 ekil A.8 ekil A.9 ekil A.10 : Ölçüm sonuçlarna göre NO - 3 iyon konsantrasyonunun yönlere göre dalm (mg/l) : Ölçüm sonuçlarna göre Cl - iyon konsantrasyonunun yönlere göre dalm (mg/l) : Ölçüm sonuçlarna göre Mg 2+ iyon konsantrasyonunun yönlere göre dalm (mg/l) : Ölçüm sonuçlarna göre Ca 2+ iyon konsantrasyonunun yönlere göre dalm (mg/l) : Ölçüm sonuçlarna göre Na + iyon konsantrasyonunun yönlere göre dalm (mg/l) : Ölçüm sonuçlarna göre NH + 4 iyon konsantrasyonunun yönlere göre dalm (mg/l) : Ölçüm sonuçlarna göre K + iyon konsantrasyonunun yönlere göre dalm(mg/l) ix

10 SEMBOL LSTES SO x SO 2 SO 4 2- H 2 S H 2 O H 2 SO 4 H 2 O 2 - HSO 3 HSO 4 NO x NO NO 2 NO 3 - NH 3 NH 4 + HNO 3 HNO 2 H 2 CO 3 OH - O 3 CO CO 2 Cl - Na + Mg 2+ K + Ca 2+ CaCO 3 N 2 Ar Hf Kükürt oksitleri Kükürt dioksit Sülfat Hidrojen sülfür Su buhar Sülfürik asit Hidrojen peroksit Sülfit asidi Sülfat asidi Azot oksitler Azot monoksit Azot dioksit Nitrat Amonyak Amonyum Nitrik asit Nitrit asit Karbonik asit Hidroksil iyonu Ozon Karbon monoksit Karbondioksit Klor Sodyum Magnezyum Potasyum Kalsiyum Kalsiyum karbonat Azot Argon Hidrojen florür x

11 STANBUL'DA AST YAILARI, KAYNAKLARI VE ETKLER ÖZET Bu çal mada, 3stanbul ya larnn iyon deri imlerinin zaman ve yöne bal olarak dei imlerinin ara trlmas amacyla ehir içi ve orman alannda kurulan iki istasyondan alnan ya örnekleri incelenmi tir. Ara trmada Ekim 1997-Temmuz 1998 tarihleri arasnda 3TÜ Maslak Kampüsü ve 3stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Ara trma Orman (Bahçeköy) sahasnda alnan ya örnekleri kullanlm tr. Ya örnekleri özel olarak tasarlanm sistem ile ya n ba lamasndan itibaren süre kontrollü alnm tr. Bu sisteme göre ilk on dakikadaki ya 1. kapta, dakika arasndaki 2. kapta, dakika arasndaki 3. kapta, dakika arasndaki 4. kapta, dakika arasndaki 5. kapta, 50. dakikadan sonraki yaan ya 6. kapta toplanm tr. Ya n ph ve iletkenlik deerleri örnek almndan hemen sonra ölçülmü tür. Ya örneklerinin iyon deri im analizleri ODTÜ Çevre Mühendislii laboratuvarlarnda yaplm tr. Burada SO 2-4, NO - 3 ve Cl - Varian Model 2010 iyon kromotografi, Na +, K +, Ca 2+ atomik emisyon, Mg 2+ atomik absorbsiyon spektrometre ve NH + 4 spektrofotometre cihaz ile analiz edilmi tir. Ya olu turan atmosferik sistemlerin geli yönlerinin belirlenmesinde sinoptik haritalardan (yer kart, 850 mb, 700 mb ve 500 mb seviye haritalar), radyozonde ve e zamanl uydu resimlerinden faydalanlm tr. Ayrca zamansal dü ey kesit analizi yaplarak geri yörünge yöntemine üçüncü boyut katlm tr. Böylelikle geri yörünge tespitinde ya l kütlenin seviyesindeki farkllklardan doacak hatalar ortadan kaldrlm tr. Yörünge analizinde ya lar geli yönlerine göre 45 lik açlar halinde 8 farkl yönde gruplandrlm tr. Ya n iyon deri imleri, sürelere ve yönlere göre ayr ayr deerlendirilmi tir. Veriler Weibull, log-normal veya üstel dalmlar göstermektedir. 3ncelenen süre içerisinde 89 farkl günde meydana gelen ya lardan % 31 i bat-güneybat, % 24 ü kuzey-kuzeybat, % 19 u kuzey-kuzeydou, % 16 s bat-kuzeybat, % 9 u güney-güneybat ve % 1 i ise güney-güneydou yönünden gelmi tir. ph dü ük yani asidiklii yüksek ya lar ise bat-kuzeybat, batgüneybat ve güney-güneybat yönlerinden gelmi tir. Iletkenliinin büyük olduu deerler güney-güneybat, bat-güneybat ve kuzey-kuzeybat yönünden gelen ya larda elde edilmi tir. SO 2-4, NO - 3, Cl -, Mg 2+ ve K + iyonlarnn deri imleri güney-güneybat yönünden, Ca 2+ iyonu bat-kuzeybat, kuzey-kuzeybat ve güneygüneybat yönlerinden, Na + iyonu güney-güneybat ve bat-güneybat yönlerinden, NH + 4 iyonu ise bat-güneybat ve bat-kuzeybat yönlerinden gelen ya larda yüksek çkm tr. Ya içindeki iyon deri imlerinin azalmas yakla k ilk 10 dakikalk süreden sonra meydana geldii görülmü tür. 3stanbul ya lar, literatür deerleri ile kar la trldnda dünyann dei ik yerlerindeki ölçüm sonuçlarna göre yüksek oranda anyon ve katyon içermektedir. Bu kar la trmada 3stanbul ya larnda SO , NO 3 iyonu deri imleri yüksek olmasna ramen nötralle meden dolay ya n asitlilii dü ük çkm tr. Türkiye de ilk defa özel olarak tasarlanm bir sistem ile elde edilen veri analizi sonuçlar, yaplacak çal malar ve planlamalar açsndan veri taban olu turacak ve bundan sonraki çal malara yeni ufuklar açacaktr. xi

12 ACID RAIN, SOURCES AND EFFECTS IN STANBUL SUMMARY In this study, chemical composition and ions were evaluated separately with respect to duration and direction of stanbul rain samples. For this purpose two stations were used; one of them is located in an urban area and the other one is located in a forest area. The rain samples taken from TÜ Maslak Campus, the urban area, and Forest Research Area of Ü Faculty of Forestry at Bahçeköy were analyzed. After the initiation of precipitation, the samples were collected by recording the precipitation period using a specially designed system. According to this system, the rain fall during the first ten minutes was collected in the first collecting bottle, the rain fall during minute period was collected into second bottle, the rain fall during minute period was collected into third bottle, the rain fall during minute period was collected into fourth bottle, the rain fall during minute period was collected into fifth bottle and the rest of the rain after 50 minutes was collected in sixth bottle. The ph and conductivity were measured just after the collections. The chemical analyses of rain samples were made at the Environmental Engineering laboratory of METU. Here, the analyses were carried out by the following methods: SO 2-4, NO - 3 and Cl - ions by a Varian Model 2010 ion chromatography, Na +, K + and Ca 2+ ions by atomic emission, Mg 2+ + ion by atomic absorption spectrometry and NH 4 ion by spectrophotometric method. In order to determine the origin of rain, the trajectories of cyclones were analyzed. During the analyses of trajectories the synoptic maps (surface, 850 mb, 700 mb, 500 mb level charts), radiosounding and satellite picture were simultaneously used. In addition, time variant cross section analyses were carried out to determine third dimension for the trajectories. Hence, the error stemming from the level variations of the rain clouds were eliminated. In trajectory analysis rain samples were grouped in 8 different directions having 45 of intervals. The results are evaluated separately with respect to duration and direction. The results include the Weibull, log-normal and exponential distributions. During the six month period, 89 rainy days were observed. After the grouping the statistics are obtained as follows: 31 % of rain came from west-southwest, 24 % from nortnortwest, 19 % from north-northeast, 16 % from west-northwest, 9 % from southsouthwest and 1 % from south-southeast intervals. It is found that the precipitation samples having low ph values came from west-northwest, west-southwest and south-southwest directions. The samples with high conductivity came from southsouthwest, west-southwest and north-northwest directions. High content of SO 2-4, NO - 3, Cl -, Mg 2+ and K + ions came from south-southwest directions, high Ca 2+ ion came from west-northwest, north-northwest and south-southwest intervals, high Na + ion came from south-southwest and west-southwest intervals and high NH + 4 ion came from west-southwest and west-northwest intervals, respectively. Comparison of samples of the first ten minutes with the samples of minutes indicated that, during the first ten minutes there is a considerable washing out of pollutants in the atmosphere. Observations and the measurements indicate that there are high anion and cation concentrations in stanbul precipitation. High SO 2-4 and NO - 3 concentrations are neutralized by alkaline resulting in low average acidity. Comparison with the several cities around the world leaded to the fact that there are higher ion concentrations in stanbul s precipitation. The results obtained with this originally designed system are going to form a database for new studies and will open new horizons. xii

13 1. GR Üzerinde ya admz yeryüzünü çevreleyen ve canl ya amn mümkün klan atmosfer, ekolojik dengenin devam için kaçnlmazdr. Yeryüzü-atmosfer dengesinin bozulmadan devam etmesi için ara trclar youn çal malar yapmaktadrlar. Bu çal malar, doadaki dei imi anlama ve dengenin devam için gerekli uyarlar insanlara bildirmeye yöneliktir. 3nsanlar çok eski yllardan beri ya amlarn sürdürmek ve daha iyi ya amak için doada birçok nesneyi kullanm lardr. Kömür ve petrol gibi fosil yaktlar, elektrik üretmek, endüstriyel faaliyetler, motorlu ta tlar, snma ve benzeri amaçlar için yaklmaktadrlar. Endüstri devriminden günümüze kadar geçen sürede teknolojinin geli mesi ve geli en bu teknolojiler için yeni enerji kaynaklarna gereksinim duyulmas insanlarn farkna varmadan çevrelerini kirletmelerine sebep olmu tur. Bu enerji kaynaklar, genellikle kolay bulunmas ve kolay kullanlmas nedeniyle fosil yaktlardr. Fosil yaktlarnn yanmas sonucunda meydana gelen kirleticiler atmosferde dei ime uramaktadrlar. Atmosferdeki kimyasal reaksiyonlar sonucunda olu an kirlilik çe itlerinden birisi de asit ya lardr. Asit ya lar bitkilere, hayvanlara, topraa, suya, yap malzemelerine ve insanlara zarar verebilmektedir. Asit ya lar uzun mesafe ta nm ile binlerce kilometre uzaklara kadar etkisini gösterebilmektedir. Bu yolla olu an kirliliin boyutu ülkeler arasnda sorun olmaya ba lam ve kirlilii önlemek amacyla anla malar imzalanmaya ba lanm tr (Rio Decleration, 1992). Herhangi bir ülkedeki kirleticiler, çok uzaklara hatta dier ülkelere kadar büyük ölçekte meteorolojik hava hareketleri ile ta nabilir. 'ayet bu tür meteorolojik hareketler önceden bilinir veya tahmin edilebilirlerse, asit ya larnn kayna ve meydana gelip gelmeyecei belirlenebilir. 3stanbul, Türkiye nin nüfus younluu, endüstri, ticaret, motorlu araçlar ve yakt kullanm açsndan en büyük ehridir. Corafik konumu ve dünya çapnda etkinlii nedeniyle de çok büyük önem arzetmektedir. 3stanbul için önemli çal malardan birisi de ehir içinde olu an veya uzun mesafe ta nm ile gelen hava 1

14 kirliliidir. Hava kirliliinin bu tür etkileri içerisinde en önemli sonuçlarndan birisi ise asit ya lardr. Bu nedenle asit ya larnn belirlenmesi önem kazanmaktadr. Bu çal mann amac; 3stanbul ya larnn iyon deri imlerinin zamanla ve ya n geldii yöne bal olarak dei iminin ara trlmasdr. Bu amaçla biri ehir içi, dieri de ormanlk alanda olmak üzere iki istasyon kurulmu tur. Bu istasyonlarda alnan ya örnekleri kimyasal analizlere tabi tutularak incelenmi tir. Bunun yan sra incelenen ya larn geli yönleri geri yönde yörünge analizi ile belirlenerek kaynak-alc bölge birlikteliinin belirlenmesine çal lm tr Konu le lgili Yap)lan AraAt)rmalar Literatürde Asit ya terimi 1872 ylna kadar gitmekle beraber konu ile ilgili çal malar 1940 larda 3sveç ve baz Avrupa ülkelerinde izleme ann kurulmas ile ba lam tr lerde 3sveçli bilim adamlar ilk olarak göllerde asitlilik (ph<5.0) olduunu saptam lardr (Cowling, 1982; Walk and Godfrey, 1990) de 3ngiltere de asit ya lar ölçülmü tür l yllarda bilim adamlar baz göllerde balk nüfusunun azalmaya ba ladn tespit etmi ler ve bunun nedeninin asit ya lar olduunu bulmu lardr (Walk and Godfrey, 1990). Ayrca 1972 Birle mi Milletler Çevre Konferansnda asit ya larnn bölgesel olmad vurgulanm tr. 1980'li ve 1990'l yllarda dünyann dei ik ülkelerinde bu konu ile ilgili çok sayda ara trmalar mevcut olmasna ramen ülkemizde snrl sayda kalm tr. Dünyada geli mekte olan ülkelerin en büyük çevre problemi hava kirliliidir (Mage, et al., 1996). WHO (Dünya Salk Te kilat) ve UNEP (Birle mi Milletler Çevre Program) küresel hava kirlilii izleme a olu turmu tur. Bu a dünya çapnda geli mi veya geli mekte olan 35 ülkeyi kapsamaktadr. Nüfusu 10 milyonun üzerinde olan 25 büyük ehirden 20'sinde hava kirlilii konsantrasyonunun ciddi salk problemleri olu turaca yaplan bu çal mada belirtilmi tir. Geli mekte olan ülkelerde nüfusu hzla artan ehirler; hava kirliliini önleyici tedbirler alnmad takdirde, gelecek yllarda çok ciddi hava kirlilii problemi ile kar la acaklardr. Ya n, atmosferi ve yeryüzünü ykamas ve temizlemesi nedeniyle ya suyunda bol miktarda organik maddeler, bakteriler, metaller ve dier maddeler bulunmaktadr (Avco, 1970; Malmqvist, 1977; Randall et al., 1981; Ng, 1987). Asit ya lar ile ilgili yaplan bir çok çal ma Gatz (1991) tarafndan özetlenmi tir. Bu çal maya göre asit ya lar ile yllar arasnda 34 2

15 makale yaynlanm tr. Bunlardan 21 tanesi ABD'de, 8 tanesi Avrupa ve 3skandinavya'da yaplm tr. Bu çal malarn çounluu, ehirlerde olmak üzere ksmen ehir ve krsal alanlarda yaplm tr. Örnekleme alanlar 1 km 2 ile 140 km 2 arasnda dei mektedir. Çal malarda ortalama olarak 10 örnek alma istasyonu kullanlm tr. Bu çal malardan 23 örnek alma istasyonunda sürekli açk kaplardan, 13 istasyondan ise slak yöntemle, iki tanesinde ise kar örnei alnarak yaplm tr. Örnek alma periyotlar çok dei mekle birlikte, genellikle bir ya olayndan örnek alnarak yaplm tr. Bu çal malarda genellikle anorganik anyonlara (SO 2-4, NO - 3 ve Cl - ) ve katyonlara (Na +, Mg 2+, K +, ve Ca 2+ ) baklm tr. Baz çal malar ise sadece ph deerine bakmakla snrl kalm tr. Chicago ehir merkezinde ve yar krsal alanda Haziran 1981 ile Mays 1982 yllar arasnda ya örnekleri incelenerek geni ehir alanlarndan çkan emisyonlarnn bölgesel ya kimyasna etkisi ara trlm tr (Sisterson and Shannon, 1990). Buna göre ehirlerde Ca 2+, Mg 2+, NH + 4, NO - 3 ve Cl - fazla oranlarda, Na + ve SO 2-4 birbirlerine yakla k e it olup, H + ise daha az bulunmu tur. Fransa'da geni alanda MERA/WMO-GAW a kullanlarak 13 krsal istasyonda ya örnekleri toplanm tr (Plaisance et al., 1996). Üç corafi bölgede aritmetik ortalama esas alnarak kimyasal bile im belirlenmi ve sonuçlar 4 kategoride incelenmi tir. Karasal istasyonlardaki ölçüm sonucunda denizin ya kimyasndan çok etkilendii bulunmu tur. Tomakomai'de yaplan bir çal mada aaç altnda ph deerinin açk hava ya ph'sndan fazla olduu görülmü tür (Shibata and Sakuma, 1996). Hrvatistan'n ormanlk bölgesinde mezo ölçekli günlük ya örneklerinin kimyasal bile eni analiz edilmi tir. Amazon ormanlar içindeki Calado gölünde Temmuz 1989-Haziran 1990 tarihleri arasnda 210 adet ya ölçümü yaplm tr. Ya n iddetine göre örnekler snflandrlarak bunlardan 95 adeti analiz edilmi tir. Ana iyon konsantrasyonlarnn orajl saanak ya sistemiyle zayf ili kide olduu bulunmu tur. Ya n kimyasal konsantrasyonunun anz yakmalarndan belirgin olarak etkilenmedii bununla birlikte yllar arasndaki orman tahribinden ise etkilendii görülmü tür. Asit ya larnn öncelikle organik asitlerden olu tuu söylenmi tir (Michael et al., 1997). Avrupa'da asit ya lar ile ilgili olarak çe itli ara trmalar yaplmaktadr. 3sveç ba ta olmak üzere 3skandinav ülkeleri, 3ngiltere ve Orta Avrupa ülkelerinde asit ya lar hakknda youn ara trmalar yapld görülmektedir (Gatz, 1991). EMEP (Avrupa ölçme ve deerlendirme program) modelinin de kullanld uzun 3

16 mesafe ta nmn dikkate alnd Avrupa asitlilik ve amonyum haritalar hazrlanm tr (Buijsman and Erisman, 1986). Asitlilie neden olan dei ik bile enlerin 1989 yl ya konsantrasyonlar, ülkelerin ilgili organizasyonlarndan ve EMEP veri tabanndan faydalanlarak ya ya veri dalm hazrlanm tr. Avrupa'da 824 istasyon verileri dikkate alnm tr. Geni veri a ile 50x50 km ölçeinde, sülfat, nitrat, amonyum, hidrojen, sodyum, magnezyum, potasyum ve kalsiyum haritas hazrlanm tr (Leeuwen et al., 1996). Fransa nn güneyinde 10 ayr istasyonda Kasm 1991 ve Mart 1992 tarihleri arasnda toplanan ya örneklerinde anyon (SO 2-4, NO - 3 ve Cl - ), katyon (Na +, NH + 4, Mg 2+, K +, ve Ca 2+ ), ph ve iletkenlik ölçülmü tür. Sonuçta ehir merkezlerinde ya miktar az, fakat ana iyon konsantrasyonlar fazla çkm tr. 'ehir merkezlerinde ph deeri dü ük çkarken krsal alanlarda daha yüksek çkm tr. Bunun ehir yaknlarndaki CaCO 3 kaynan te kil eden toprak yapsndan kaynakland varsaylm tr (Sanusi et al., 1996). 3ngiltere'nin kuzeyinde krsal alanda küçük ölçekte ya n kimyasal kompozisyonunun nasl dei tiini belirlemek için geni hacimli ya toplama kaplar ile 10 ayr noktada ölçümler yaplarak ya n kimyasal bile enlerinin haritalar çkarlm tr (Raper, 1996) ve 1990 yllar yaz aylarnda, Hindistan'da yaplan bir çal mada, yamur suyu ile ak a geçen suyun analizleri yaplm ve ya suyunun, selden 10 defa daha asidik olduu görülmü tür (Rao et al., 1995). Türkiye deki çal malarda 3zmir sanayi bölgesi yaknnda ya larn kimyasal analizi ara trlm tr (Al-Momani ve di., 1995a). 3zmir büyük bir yerle im ve sanayi ehri olduu için burada aerosol dei imi ile ilgili çal malar da yaplm tr ('en, 1988). Bu çal mada makro ölçekteki meteorolojik parametrelerin etkili olduu görülmü tür. Antalya bölgesinde kuru ve ya ana iyon bile enleri ara trlm tr (Al- Momani ve di., 1995b). Ankara da Ortadou Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Çevre Mühendislii binas çatsnda Eylül 1989 ve Mays 1990 tarihleri arasnda 27 günlük ya örnekleri toplanm tr. Buras ehir merkezinden 10 km mesafede ve ana kirletici kaynaklarndan uzaktadr. Toplanan ya larn ph deeri ölçümü yerinde okunmu ve parçacklar süzülerek polietilen kaplara doldurulmu tur. Laboratuvarda alnan numunenin katyon (H +, Ca 2+, NH4 + ) ve anyon (SO 2-4, NO - 3, Cl - ) analizleri yaplm tr. Analiz sonucunda ya larn % 23'ünde ph deerinin 5.6 nn altnda olduu belirlenmi tir. Ankara ya larnda sülfat, nitrat ve kalsiyum iyon deri imleri fazladr. Ortalama deerleri srasyla 150, 62 ve 210 µeq/l'dir (Tuncel ve Ungör, 1996). Marmara bölgesi Kaz dalarnda yaplan bir ara trmada ise asit ya larnn 4

17 özellikle bir çam (P.nigra) türünde olmak üzere yaprak yanklarna neden olduu tespit edilmi tir (Bayçu, 1997). Akdeniz kysnda Antalya'nn 20 km batsndaki bir noktada günlük ya örnekleri alnm tr. Ya n kimyasal yapsn belirlemek amacyla element ve iyon içerii 1992 ve 1994 yllar arasnda ara trlm tr (Al-Momani ve di., 1998). Denize yaknl nedeniyle deniz tuzu elementleri ve uzun süren kuru yaz mevsiminde toprak balantl elementlerin konsantrasyonlar yüksek bulunmu tur. Dünyada baz yerlerdeki çal malarla kar la trldnda buradaki SO 2-4, NO - 3 ün yüksek olmasna ramen H + iyonu nötralle meden dolay dü ük çkm tr. Element ve iyon konsantrasyonlarnda ksa (günlük) ve uzun (mevsimlik) dönemde belirgin dei iklikler gözlenmi tir. K n daha kuvvetli rüzgar nedeniyle Na ve Cl gibi tuz balantl element konsantrasyonu artm tr. Yaz döneminde ise Afrika'dan gelen toz ile beraber yörede toprak i lenmesi ve topran kuru olmas nedeniyle Bölgesel Al 3+ ve Fe 3+ gibi toprak kaynakl iyonlarn konsantrasyonlar fazla çkm tr (Al-Momani ve di., 1998). Feneryolu aaçlandrma alannda yaplan bir ara trmada kuzey rüzgarlar ile gelen ya larn ph deeri arasnda, güney batdan esen rüzgarlarla gelen ya larn ise arasnda çkm tr. Ayn çal mada Çobançe me fidanlnda kuzey rüzgarlar ile gelen ya larn reaksiyonlar ph arasnda iken, güney batdan esen rüzgarla gelen ya larda ph deeri arasnda ölçülmü ve bunun nedeni olarak ya geli yönlerindeki tozlardan dolay ya larn nötr olu u vurgulanm tr (Kantarc, 1986). Ocak ile Kasm 1996 tarihleri arasnda Göztepe, Florya ve Bahçelievlerde yaplan ölçümlerdeki ya larn çounluunda ph deeri 5.6 nn üzerinde çkm tr(gülsoy ve di., 1997). Ya ph deerinin kalsiyum ve amonyum iyonlar tarafndan nötralle tii belirtilmi tir. Kantarc (1986, 1995) tarafndan yaplan çal malarda asit ya larnn bitkiler üzerindeki dorudan ve dolayl etkileri belirtilmi tir. 3ncecik (1996) tarafndan 3stanbul un dei ik bölgelerinde SO 2 ve toplam asl parçask konsantrasyonlarnn youn olduu dönemler ara trlm tr döneminde 1989 Kasm ayndan sonra youn kirlilik meydana gelmi tir. Bu youn kirlilik dü ük rüzgar hz ve yüksek basnç sistemi enversiyonu ile açklanm tr. Bu incelemede hava kirliliinin Avrupa yakasnda Asya yakasndan daha fazla olduu görülmü tür. 3stanbul da 'en (1995) tarafndan yaplan bir çal mada toplamal semivariogram teknii ile kirleticilerin dalm ara trlm ve bu çal mada SO 2 nin oksitlenerek sülfürik asit meydana getirdii vurgulanm tr. 5

18 Kuzeydou Atlantik te deniz yüzeylerindeki havada emisyon deerleri üzerine yaplan çal malar daha önce tahmin edilen rakamlarn çok üstünde çkm tr yl rakamlar ile bu emisyon miktar 1.37 milyon ton kükürt dioksit ve 1.94 milyon ton azot oksit eklindedir (Acid News, 1997). 3stanbul boazndan geçen yük tankerlerinin saysnn artmas durumunda hava kirlilii açsndan tehlike ta yacaktr. Gemilerden çkan bilhassa azot oksit ve kükürt dioksit emisyonu boazda yüksek olan su buhar birle mesinden olu acak çi eklindeki asit ya larnn 3stanbul boaznn her iki kenarndaki az kalm bulunan ye il alanlara ve tarihi binalara zarar verebilecektir stanbul ve Çevresinin, CoDrafik, Topografik ve Endüstriyel Özellikleri 3stanbul, Türkiye nin kuzey batsnda yer alan Avrupa ve Asya ktalarnn birle tii bir konumdadr. Marmara Bölgesi'nde yer alan ve 3stanbul Boaz'nn iki tarafndan hem Avrupa hem de Asya topraklar üzerinde yaylan, Marmara Denizi'ne ve Karadeniz'e kys olan 3stanbul 41 N enlemi ve 29 E boylamnda yer almaktadr. 3stanbul son yüzyl içinde hzla nüfus ve endüstri yönünden büyüyen bir ehirdir. Türkiye'nin en büyük ehri ve ayn zamanda ba ta gelen ticaret, sanayi, kültür ve sanat merkezidir. Karadeniz i Marmara denizine balayan boaz, ehri Avrupa ve Asya yakas olmak üzere ikiye bölmü tür ylnda bir milyonun altnda olan nüfus 1997 saymlarnda 9 milyonu a m tr saymlarna göre 3stanbul da motorolu kara ta t bulunmaktadr (D3E, 1999). 3stanbul da endüstri dank olmakla beraber Avrupa yakasnda Kathane, 3kitelli, Beylikdüzü ve Çorum hattnda younla m tr. Asya yakasnda ise Maltepe, Tuzla ve Gebze hattnda younla m tr. 3stanbul un kuzey dousunda yer alan Maslak önemli bir ticaret merkezidir. Belgrad orman ise 3stanbul un oksijen yönünden akcierlerini olu turmaktadr. 'ekil 1.1'de 3stanbul ve çevresi ile birlikte ara trma istasyonlar görülmektedir. 6

BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER

BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER M. Burak Buluttekin 1 Türkiye nin sahip olduu madenler içerisinde,

Detaylı

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

19. YÜZYILIN KNC YARISINDA ZMR N AYDIN SANCAI LE TCAR LKLER

19. YÜZYILIN KNC YARISINDA ZMR N AYDIN SANCAI LE TCAR LKLER 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir Türkiye ÖZET: 19. YÜZYILIN KNC YARISINDA ZMR N AYDIN SANCAI LE TCAR LKLER Cihan Özgün 1 Tarih boyunca Aydn ve çevresi zmir in hinterlandndaki

Detaylı

1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar. 1.4.1. Fiziksel Özellikler. 1.4.1.1. Bulan kl k. 1.4.1.3. Koku ve Tat. 1.4.1.4.

1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar. 1.4.1. Fiziksel Özellikler. 1.4.1.1. Bulan kl k. 1.4.1.3. Koku ve Tat. 1.4.1.4. NDEK LER 1. ÜRÜN TANIMI ve ÇE TLER 1.1. Ürün Tan 1.2. Ürünün Tarihçesi 1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar 1.4. çme Suyunun Özellikleri 1.4.1. Fiziksel Özellikler 1.4.1.1. Bulan kl k 1.4.1.2.

Detaylı

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER VE TEKNOLOJ LER Tuncer U RA Su Ürünleri Yeti tiricili i Anabilim Dal Bilim Dal Kodu:

Detaylı

BÖLÜM I I. GR I.1. YAKIT EKONOMSNN GEREKLL

BÖLÜM I I. GR I.1. YAKIT EKONOMSNN GEREKLL BÖLÜM I I. GR I.1. YAKIT EKONOMSNN GEREKLL nsanl n var oluundan buyana enerji insanlar için bir gereksinim olmutur. lk balarda enerjinin ekli önemli olmasa da daha sonralar insanlar enerjiyi amaçlarna

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

ÇNDEKLER A. CORAF KAPSAM

ÇNDEKLER A. CORAF KAPSAM ÇNDEKLER A. CORAF KAPSAM A.1. Giri...12 A.2. l ve lçe Snrlar...13 A.3. lin Corafi Durumu...14 A.4. lin Toporafyas ve Jeolojik Durumu...14 A.5. Jeolojik Yap ve Stratigrafisi...17 A.5.1. Metamorfizma ve

Detaylı

Bu tez çal mas Devlet Planlama Te kilat taraf ndan desteklenmi tir. Proje No: 2005K120110

Bu tez çal mas Devlet Planlama Te kilat taraf ndan desteklenmi tir. Proje No: 2005K120110 OZON ve B YOF LTRASYONLA DO AL ORGAN K MADDE G DER M ve DEZENFEKS YON YAN ÜRÜNLER OLU UM POTANS YELLER N N BEL RLENMES Mutlu U ur AKÇAY Yüksek Lisans Tezi Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Kas m 2008 Bu

Detaylı

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (39-51) UZAY-TABANLI GÜVENLK ÇALIMALARI Fuat NCE Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüü Yeilyurt / STANBUL fuat.ince@superonline.com

Detaylı

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER ÖZET Dr. dris Özkul * Dr. Yaar Sar ** Türkiye nin tarmsal

Detaylı

TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 *

TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 * TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 * Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y*ld*z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi (gyay@yildiz.edu.tr) Abstract The Stabilization

Detaylı

TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM

TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM Eşit, özgür, demokratik ve barış dolu bir dünya için TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 34744 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380

Detaylı

KIMYASAL MADDELER(DETERJANLAR, ILAÇLAR, BOYALAR)

KIMYASAL MADDELER(DETERJANLAR, ILAÇLAR, BOYALAR) KIMYASAL MADDELER(DETERJANLAR, ILAÇLAR, BOYALAR) Hasan CEYLAN, Mutlu TEZCAN, Pakize ÇIVRILLI, Mehmet Ali KORKUT Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E*itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö*retmenli*i mutlu_te@hotmail.com,

Detaylı

DO AL GAZ IN TÜRK YE DE MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILAB L RL N N ÇEVREYE VE EKONOM YE ETK S

DO AL GAZ IN TÜRK YE DE MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILAB L RL N N ÇEVREYE VE EKONOM YE ETK S DO AL GAZ IN TÜRK YE DE MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILAB L RL N N ÇEVREYE VE EKONOM YE ETK S Önder Altunta 1, Nesrin Kılıç 2, Yunus A. Çengel 3 1- Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, Eski ehir,

Detaylı

ERKEN EVRELERDE PARKNSON HASTALIINDA PRAMPEKSOL TEDAVSNN DENGE BOZUKLUU VE DÜME RSKNE ETKS: KLNK VE POSTÜROGRAFK DEERLENDRME

ERKEN EVRELERDE PARKNSON HASTALIINDA PRAMPEKSOL TEDAVSNN DENGE BOZUKLUU VE DÜME RSKNE ETKS: KLNK VE POSTÜROGRAFK DEERLENDRME T.C. PAMUKKALE ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES NÖROLOJ ANABLM DALI ERKEN EVRELERDE PARKNSON HASTALIINDA PRAMPEKSOL TEDAVSNN DENGE BOZUKLUU VE DÜME RSKNE ETKS: KLNK VE POSTÜROGRAFK DEERLENDRME UZMANLIK TEZ DR. SBEL

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411 Programın Adı: KĠMYA Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konular Çevre Kimyasına Giriş, Kirlilik, Temel unsurlar, Atmosferin Bileşenleri, Atmosferde kimyasal

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ERHAN ŞENGÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2013 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AKSU DERESİ SU KALİTESİ VE KİRLİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ SA T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ NEGAT F YON VE OZON UYGULAMASININ ÇE TL BAKTER LER ÜZER NE ETK LER N N NCELENMES, SO UTMA KULES VE HASTANE ATIK SULARININ DEZENFEKS YONUNDA KULLANIMININ

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ HAVA KİRLİLİĞİ ASİT YAĞMURLARI SİS KİRLİLİĞİ VE ÖNLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Serpil SAVCI Bozok Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Hava Atmosferi meydana getiren gazların

Detaylı

T.C. FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü. Emin KAPLAN

T.C. FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü. Emin KAPLAN T.C. CLE ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü GAP BÖLGES NDEK B TK KORUMA UYGULAMALARINA A T SORUNLARIN BEL RLENMES Emin KAPLAN YÜKSEK L SANS TEZ TK KORUMA ANAB M DALI YARBAKIR Eylül 2014 T.C. D

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

VE BALIKLANDIRMA AMACIYLA KULLANIMI

VE BALIKLANDIRMA AMACIYLA KULLANIMI T.C. TARIM ve KÖY LER BAKANLI I TARIMSAL ARA TIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü KARADEN Z ALABALI I (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) NIN YET T R C L VE BALIKLANDIRMA AMACIYLA KULLANIMI PROJE SONUÇ RAPORU (TAGEM

Detaylı

ASİT YAĞMURLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ASİT YAĞMURLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK RAPOR ASİT YAĞMURLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Araştırma Şube Müdürlüğü

Detaylı

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

ENERJ LET M HATLARINDA MODÜLER YAPAY

ENERJ LET M HATLARINDA MODÜLER YAPAY T.C. CLE ÜNVERSTES FEN BMLER ENSTTÜSÜ ENERJLETM HATLARINDA MODÜLER YAPAY R ALARI VE DALGACIK DÖNÜÜMÜ LE ARIZA ANAL Ömer Faruk ERTURUL YÜKSEK LSANS TEZ ELEKTRK-ELEKTRONK MÜHENDSL ANABM DALI YARBAKIR HAZRAN

Detaylı

ÖNSÖZ Son iki yüzyıl içinde hızlı nüfus artışı, endüstrileşme ve yoğun zirai etkinlikler tabii çevreyi menfi etkileyen ve kirleten sebepleri oluşturmuştur. Endüstri devrimi ve hızlı şehirleşmenin ilk dönemlerinde,

Detaylı