UTİKAD FAALİYET RAPORU Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği"

Transkript

1 UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012 Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği

2

3 ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 2 DERNEK YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER YILI FAALĠYET RAPORU 6 1

4 YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU Değerli UTĠKAD üyeleri, Sayın meslektaģlarım ve arkadaģlarım, Türkiye de ve dünyada giderek artan ticari operasyonların ve lojistik akıģların sistematik yapıya kavuģturulması gerekliliği; ticaret erbabının, hem taģımacılık ve tedarik zincirlerindeki aktörlerin, hem de devlet birimlerinin yeni arayıģ ve optimizasyon süreçlerine girmesini zorunlu kılıyor. Dinamik, pozitif ve genç yapısıyla UTĠKAD, Türkiye nin Lojistik ĠletiĢim Platformu konumuyla; TaĢıma ĠĢleri Organizatörü firmalarımızın ülke içi ve dıģında, lojistik alanında kuvvetlenmeleri, Türkiye'deki taģımacılık ve gümrük mevzuatının iyileģtirilmesi, ülkemiz ticaretinin dinamizm ve büyüklüğünün Türkiye nin bir lojistik üs olması hedefimize yönlendirilmesi, lojistik sektörümüzün dünya standartlarında yapılanmasının sağlanması ve dünya lojistik performans endeksindeki konumumuzun iyileģtirilmesi gibi stratejik konular üzerinde faaliyet döneminde merkez gündem olarak çalıģmıģtır. Dönem faaliyetlerini lojistik dünyasının tüm unsurları, devlet kurumları, sivil toplum örgüt ve platformları ve akademik bünyeler ile iletiģim ve iģbirliği halinde yürüten UTĠKAD, seri ve dinamik iletiģim ve iģbirliği tarzıyla geçen yoğun çalıģma temposunun bir bilançosunu Faaliyet Raporu ile sunmaktadır. Konu faaliyet döneminde, UTĠKAD ın çalıģmalarına birikim, katkı ve çalıģmalarıyla destek veren, ülkemiz lojistik sektörünün en önde ve en tecrübeli organizasyon ve paydaģlarına teģekkür eder, saygılarımı sunarım. Turgut Erkeskin Yönetim Kurulu BaĢkanı 2

5 DERNEK YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER UTİKAD ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL KURUL DİSİPLİN KURULU YÖNETİM KURULU TAHKİM KURULU DENETİM KURULU İCRA KURULU ÇALIŞMA GRUPLARI TEMSİLCİLİKLER HAVAYOLU DEMİRYOLU ve KOMBİNE DENİZYOLU EĞİTİM TANITIM ÜYE İLİŞKİLERİ ve PROJE İHTİSAS GÜMRÜK GENÇ FORWARDER İZMİR BÖLGESİ 3

6 UTİKAD ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ İCRA KURULU ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR YÖNETİCİ ASİSTANI EĞİTİM DANIŞMANI HUKUK DANIŞMANI MALİ DANIŞMAN ve YMM KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİCİSİ EĞİTİM UZMANI ÜYE İLİŞKİLERİ SORUMLUSU MUHASEBE SORUMLUSU SEKTÖREL UZMANLAR 4

7 YURT DIġI TEMSL SEEFFW YURT ĠÇĠ TEMSĠL CLECAT TĠM-TÜRKĠYE ĠHRACATÇILAR MECLĠSĠ GÜMRÜK ve TĠCARET BAKANLIĞI KALKINMA BAKANLIĞI EKONOMĠ BAKANLIĞI ECOLPAF DEĠK-DIġ ĠLĠġKĠLER KURULU DENĠZ TĠCARETĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DHMĠ-DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEHLĠKELĠ MAL VE KOMBĠNE TAġIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOBB-TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLI 5 IMEAK DTO ĠSTANBUL VE MARMARA EGE AKDENĠZ VE KARADENĠZ BÖLGELERĠ DENĠZ TĠCARET ODASI TUĠK-TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI ĠTO-ĠSTANBUL TĠCARET ODASI KDGM- KARA YOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TCDD-TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ DEVLET DEMĠRYOLLARI SHGM-SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA KALKINMA AJANSI ĠSTKA-ĠSTANBUL KALKINMA AJANSI DIġ ĠġLERĠ BAKANLIĞI IATA FIATA TRACECA

8 2012 YILI FAALĠYET RAPORU I. TEMSĠL VE ÜYELĠKLER A. KAMU VE SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARI ĠLE ĠLĠġKĠLER 1. T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI T.C. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı tarafından lojistik sektörünün ülkemiz ekonomisine katkısının koordine edilmesi amacıyla kamu ve özel sektör kuruluģlarının yer alacağı Lojistik ĠstiĢare Kurulu oluģturulacağı bildirilmiģ olup, bu kurulda derneğimizi UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin ve kurul kapsamında oluģturulan ÇalıĢma Grubu nda UTĠKAD Genel Müdürü Cavit Uğur temsil edecektir. 15 Mayıs 2012 tarihinde AB UlaĢtırma Komiseri Siim Kallas onuruna düzenlenen yemekli toplantıya UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin katılmıģtır. 25 Mayıs 2012 tarihinde düzenlenen Akıllı UlaĢım Sistemleri ÇalıĢtayı na UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin, Genel Sekreter Hacer Uyarlar ve Yönetim Kurulu üyesi Arif Badur katılmıģtır KDGM (Kara Yolu Düzenleme Genel Müdürlüğü) 12 Aralık 2011 tarihinde Ankara da açılıģı yapılan Türkiye de Intermodal TaĢımacılığın Güçlendirilmesi AB Projesi nin amacı, ülkemizde Intermodal TaĢımacılığın geliģtirilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenerek yol haritasının çıkartılması ve bilinç düzeyinin arttırılmasıdır. 24 Ocak 2012 tarihinde gerçekleģtirilen Eğitim Faaliyetleri Koordinasyon Toplantısına UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin katılmıģtır. Proje kapsamında UTĠKAD ın çeģitli düzeylerde katılım gösterdiği eğitimler; Nisan 2012 Intermodal TaĢımacılık Kavramı ve UlaĢtırma Darboğazları Mayıs 2012 Uluslararası Çok Modlu Yük TaĢımacılığı ile ilgili BirleĢmiĢ Milletler AnlaĢması - 31 Mayıs - 1 Haziran 2012 Türkiye Ġçin En Ġyi Intermodal TaĢımacılık Sistemi: Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Intermodal Uygulamaları - 3 Temmuz 2012 Intermodal TaĢımacılık Mevzuatı Ekim Verimli Ġntermodal TaĢımacılık için Altyapı Gereksinimleri Kasım 2012 Mali Konular, PPP (Kamu-Özel Sektör ĠĢbirliği) ve Özel Sektör Yatırımlarını Çekecek Tedbirler 6

9 Ayrıca, 17 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleģtirilen Türkiye de Intermodal TaĢımacılığın Güçlendirilmesi AB Projesi 1. ĠstiĢare Komitesi Toplantısına UTĠKAD Genel Müdürü Cavit Uğur; 21 Kasım 2012 tarihinde gerçekleģtirilen Mevzuat BileĢeni 2. ĠstiĢare Komitesi Toplantısına UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin katılmıģtır TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) T.C. Devlet Demiryolları tarafından yürütülmekte olan mevcut demiryolları hatlarının bakım, onarım ve yenileme çalıģmaları çerçevesinde haftanın belirli günleri kapatılan Çerkezköy - Halkalı demiryolu hattındaki sorunların çözüme kavuģturulması amacıyla, T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdür Yardımcısı Sayın Veysi Kurt ve Yük Dairesi BaĢkanı Sayın Ġbrahim Çelik ile çeģitli görüģme ve yazıģmalar yapılmıģtır. Yapılan çeģitli görüģmelere UTĠKAD Genel Sekreteri Hacer Uyarlar ile UTĠKAD Genel Müdürü Cavit Uğur katılım göstermiģtir. 27 Haziran 2012 tarihinde düzenlenen Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatı Ġslamabad - Tahran - Ġstanbul Konteyner Treni Üçlü Toplantısı na UTĠKAD Genel Sekreteri Hacer Uyarlar katılmıģtır. Toplantıda Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatı Ġslamabad - Tahran - Ġstanbul Konteyner Treni nde yaģanan son geliģmeler değerlendirilmiģtir SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) HANKOK (Hava Nakliyatını KolaylaĢtırma Komitesi) ile HALĠNKOK (Havalimanı Nakliyatını KolaylaĢtırma Komitesi) da derneğimizi UTĠKAD Yönetim Kurulu Üyesi Arif Badur ve Genel Müdür Cavit Uğur temsil etmektedir. 19 Temmuz 2012 tarihinde HALĠNKOK (Havalimanı Nakliyatını KolaylaĢtırma Komitesi) Toplantısı düzenlenmiģtir. Havalimanlarında yaģanan geliģmelerin paylaģıldığı ve görüģ alıģveriģlerinin yapıldığı toplantıya UTĠKAD Yönetim Kurulu Üyesi Arif Badur ve UTĠKAD Genel Müdürü Cavit Uğur katılmıģtır DHMĠ (Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü) Hava yolunda özet beyan sisteminde yaģanan sıkıntıların çözümlenmesi amacıyla 2 Mart 2012 tarihinde DHMĠ Ġstanbul Atatürk Havalimanı BaĢmüdürlüğü nde bir toplantı düzenlenmiģtir. Toplantıya UTĠKAD Yönetim Kurulu Üyesi Arif Badur ve Genel Müdürü Cavit Uğur katılmıģtır. Hava kargo acentelerinin Ġstanbul Atatürk Havalimanı nda ve ofislerde yaģadıkları sıkıntıların dile getirilmesi amacıyla 15 Mart 2012 ve 21 Mart 2012 tarihlerinde UTĠKAD ile Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü arasında toplantılar düzenlenmiģtir. DHMĠ Ġstanbul Atatürk Havalimanı BaĢmüdürü nün de katıldığı toplantılara Yönetim Kurulu Üyesi Arif Badur ve UTĠKAD Genel Müdürü Cavit Uğur katılmıģtır. Yapılan görüģmeler ve UTĠKAD Hava Yolu ÇalıĢma Grubu Üyesi Bülent KeĢan tarafından yapılan 7

10 incelemeler sonucunda Atatürk Havalimanı Kargo Ofisleri ve Terminali ÇalıĢma KoĢulları ve Öneriler baģlıklı bir rapor hazırlanmıģ ve DHMĠ yetkililerine sunulmuģtur. Bu çalıģmayı takiben DHMĠ yetkilileri tarafından AHL Kargo ofislerinde bazı düzenlemeler ve iyileģtirmeler yapılmıģtır Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü 2 Nisan 2012 tarihinde UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin, UTĠKAD Genel Sekreteri Hacer Uyarlar, UTĠKAD Genel Müdürü Cavit Uğur ve UTĠKAD Mali DanıĢmanı Y.M.M. Gürol Gündoğan, Deniz Ticareti Genel Müdürü Sayın Mehdi Gönülalçak ı makamında ziyaret etmiģtir. Ziyaret sırasında denizyoluyla ithal edilen malların teslimi sırasında yaģanan sorunların çözümüyle ilgili Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalıģmalar ve sektöre verdikleri önemli katkılardan dolayı teģekkür edilmiģtir. 2. T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük ve Ticaret Konseyi kurulmuģ olup, konseyin kuruluģuna iliģkin yönetmelik 22 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmıģtır. Konsey, gümrük ve ticaret politikalarına, ekonomik sistemdeki tüm aktörlerin ortak katılımı ve iģbirliği temelinde ve objektif esaslara göre yön vermeye katkı sağlayan bir danıģma organı Ģeklinde görev yapacaktır. UTĠKAD, Gümrük ve Ticaret Konseyi nin üyeleri arasında yer almaktadır. 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Özet Beyan Sistemi nin uygulanması sırasında sektörde yaģanan sıkıntıları çözebilmek amacıyla T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile çeģitli yazıģmalar ve görüģmeler yapılmıģtır. 3. T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Türkiye Ġhracatçılar Meclisi Lojistik Konseyi nde çalıģmaları sürdürülen Türkiye Lojistik Master Planı nın ön çalıģması olarak hazırlanan Lojistik Master Planı Strateji Belgesi 13 Mart 2012 tarihinde, UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin in de katılımıyla T.C. Ekonomi Bakanlığı na yapılan ziyaretle Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan a arz edilmiģtir. 4. T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanacak olan 10. Kalkınma Planı çalıģmaları kapsamında Lojistik Hizmetlerinin GeliĢtirilmesi Özel Ġhtisas Komisyonu oluģturulmuģtur. Komisyon üyeleri arasında UTĠKAD da yer almakta olup, derneğimizi UTĠKAD Genel Müdürü Cavit Uğur temsil etmektedir 8

11 26-27 Eylül 2012 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı nda gerçekleģtirilen ilk toplantının ardından ikinci toplantı 15 Kasım 2012 tarihinde gerçekleģtirilmiģtir. Ayrıca, Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı (ĠĠT) üyesi ülkelerle ulaģtırma alanında iģbirliğinin geliģtirilmesine yönelik 12 Nisan 2012 tarihinde Kalkınma Bakanlığı nda bir toplantı düzenlenmiģtir. Toplantıya UTĠKAD Ankara Temsilcisi Eymür Akol katılım göstermiģtir. 5. T.C. DIġ ĠġLERĠ BAKANLIĞI 28 Mart 2012 tarihinde T.C. DıĢ ĠĢleri Bakanlığı, Litvanya DıĢiĢleri ve UlaĢtırma Bakanlıkları ile Demiryolları Ġdaresi tarafından Ġstanbul da Viking Treni Projesi: Intermodel Çözümler, Kalkınma ve Gelecekteki Beklentiler konulu bir konferans düzenlemiģtir. Ġlgili konferansa UTĠKAD Genel Sekreteri Hacer Uyarlar katılmıģtır. 6. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI Sektörde, KDV istisnalarının uygulanması ve tevsikiyle ilgili karģı karģıya kalınan çeģitli vergi ve cezai yaptırımlardan doğan sorunların giderilmesi amacıyla Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı ile çeģitli görüģmeler ve yazıģmalar yapılmıģ olup, sorunun çözümüne iliģkin Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından 6 Mart 2012 tarihinde 61 Sayılı KDV Sirküleri yayınlanmıģtır. Konuyla ilgili Gelir Ġdaresi BaĢkanı Sayın Mehmet Kilci makamında ziyaret edilerek kendisine katkılarından dolayı teģekkür edilmiģtir. 2 Nisan 2012 tarihinde gerçekleģen ziyarete, UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin, UTĠKAD Genel Sekreteri Hacer Uyarlar, UTĠKAD Genel Müdürü Cavit Uğur ve UTĠKAD Mali DanıĢmanı Y.M.M. Gürol Gündoğan katılmıģtır. Ziyaret sırasında Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı ile taģımacılık sektöründe KDV istisnası konusunda yaģanan sıkıntıların daha net anlaģılması ve çözüme kavuģturulması amacıyla Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı ile UTĠKAD iģbirliğinde KDV Semineri düzenlenmesi kararlaģtırılmıģtır. Seminer tarihi Gelir Ġdaresi ekibinin programına göre önümüzdeki dönemde belirlenecektir. 7. TOBB (TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ) UTĠKAD, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde oluģturulan Türkiye UlaĢtırma ve Lojistik ile Sivil Havacılık Meclislerinde ve çeģitli alt komitelerde (Demir Yolu Alt Komitesi, Eğitim Alt Komitesi, Kara Yolu Alt Komitesi, Kargo - Kurye ve Dağıtım Alt Komitesi, Strateji - Lojistik Alt Komitesi) lojistik sektörünü temsil etmektedir. 9

12 Aynı zamanda TOBB tarafından organize edilen birçok etkinliğe katılım gösterilmiģtir Türkiye UlaĢtırma ve Lojistik Meclisi UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı nın da doğal üyesi olduğu Türkiye UlaĢtırma ve Lojistik Meclisi nde, UTĠKAD Yönetim Kurulu Üyesi Arif Badur Meclis BaĢkan Yardımcısı olarak, Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Doğan ise meclis üyesi olarak görev almaktadır. 21 Aralık 2011 tarihinde UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı ile TOBB Türkiye UlaĢtırma ve Lojistik Meclisi ortaklığında Koordinasyon Toplantısı düzenlenmiģtir. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı Talat Aydın, Kara Yolu Düzenleme Genel Müdürü Ali Rıza Yüceulu ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Güner in de katıldığı toplantıya UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin ve UTĠKAD Genel Müdürü Cavit Uğur katılmıģtır. Toplantıda UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin, 2011 yılının genel değerlendirmesini ve 2012 beklentilerini içeren bir sunum yapmıģtır. 20 Eylül 2012 tarihinde TOBB Ġstanbul Hizmet Binası nda gerçekleģtirilen UlaĢtırma ve Lojistik Meclisi Toplantısı na UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin ve Yönetim Kurulu Üyesi Arif Badur katılmıģtır. Toplantıda TOBB tarafından hazırlanan Türkiye UlaĢtırma ve Lojistik Meclisi Sektör Raporu hakkında bilgilendirme yapılarak 2012 yılı değerlendirmeleri 2013 yılı beklentileri değerlendirilmiģtir Türkiye Sivil Havacılık Meclisi 1 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Toplantısı na UTĠKAD Genel Müdürü Cavit Uğur katılmıģtır. 5 Mart 2012 tarihinde düzenlenen Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Toplantısı na UTĠKAD Yönetim Kurulu Üyesi Arif Badur katılmıģtır. Toplantıda Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Sektör Raporu çalıģmaları değerlendirilmiģtir. 8 Ekim 2012 tarihinde düzenlenen Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Toplantısı na UTĠKAD Yönetim Kurulu Üyesi Arif Badur katılmıģtır. 8. ĠTO (ĠSTANBUL TĠCARET ODASI) Ġstanbul Ticaret Odası Meclisi nde meclis üyesi olarak yer alan UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin, yıl içerisinde düzenlenen meclis toplantılarına katılarak lojistik sektörünü temsil etmiģtir. Turgut Erkeskin aynı zamanda Ġstanbul Ticaret Odası 21 Numaralı TaĢımacılık ve Lojistik Hizmetler Meslek Komitesi nde üye olarak yer almakta olup, her ay düzenli olarak gerçekleģtirilen komite toplantılarına aktif katılım göstermiģtir. 10

13 9. TĠM (TÜRKĠYE ĠHRACATÇILAR MECLĠSĠ) Türkiye Ġhracatçılar Meclisi bünyesinde Lojistik Konsey oluģturulmuģ olup söz konusu konseyde derneğimizi UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin ve Genel Müdür Cavit Uğur temsil etmektedir. Lojistik Konseyi nin en önemli gündem maddesi olan Türkiye Lojistik Master Planı oluģturulmasında, UTĠKAD ı temsilen eğitim danıģmanımız Prof. Dr. Murat Erdal aktif görev almıģtır. Yıl içerisinde yapılan çalıģmaların sonucunda Lojistik Master Planı Strateji Belgesi hazırlanmıģtır. 10. DEĠK (DIġ EKONOMĠK ĠLĠġKĠLER KURULU) UTĠKAD, DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler Kurulu nun 28 Mayıs 2012 ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin 12 Ağustos 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile DEĠK Kurucu KuruluĢları arasına girmiģtir. 4 Mayıs 2012 tarihinde düzenlenen Lüksemburg Networking Toplantısı ve Yemeği ne UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin katılmıģtır. 12 Ekim 2012 tarihinde ABD Ġç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano Onuruna Çırağan Kempinski Hotel de düzenlenen Öğle Yemeği ne UTĠKAD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Emekli katılmıģtır. Belçika Veliaht Prensi ve Brabant Dükü Prens Philippe ve beraberindeki iģadamları heyetinin Türkiye ziyareti vesilesiyle, Ekim 2012 tarihinde Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve TOBB/DEĠK BaĢkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla düzenlenen Türk-Belçika ĠĢ Forumu na UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin, Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Nil TunaĢar, Yönetim kurulu Üyesi Mehmet Ali Emekli ve Genel Müdürü Cavit Uğur KatılmıĢtır. Ayrıca UTĠKAD Genel Müdürü Cavit Uğur, Türkiye nin Lojistik Ġmkanları ve Projeleri üzerine bir sunum yapmıģtır Lojistik ĠĢ Konseyi DEĠK bünyesinde kurulması planlanan Lojistik ĠĢ Konseyi ile ilgili olarak 26 Kasım 2012 tarihinde UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin, Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Nil TunaĢar, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Emekli, Genel Müdür Cavit Uğur ve Hukuk DanıĢmanı Hüseyin Çelik DEĠK yetkilileri ile UTĠKAD Genel Merkezi nde bir araya gelmiģtir. DEĠK - Lojistik ĠĢ Konseyi, UTĠKAD ın önderliğinde kurulacak olup, çalıģmalar sektörün ve UTĠKAD üyelerinin yurt içi ve yurt dıģı iģ dünyasıyla iliģkilerini geliģtirmesi ve sektör imkânlarının yurt dıģında tanıtılması amacına yönelik olarak yürütecektir. 11

14 11. ĠSTKA (ĠSTANBUL KALKINMA AJANSI) UTĠKAD, Ġstanbul Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu nda yer almaktadır. Kalkınma Kurulu nda UTĠKAD ı Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Doğan temsil etmektedir. Yedinci Kalkınma Kurulu Toplantısı 26 Aralık 2011 tarihinde, Sekizinci Kalkınma Kurulu Toplantısı ise 14 Haziran 2012 tarihinde düzenlenmiģtir. Toplantıda 2011 Yılı Faaliyet Raporu görüģülerek, 2012 yılı ajans faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmıģtır. 12. TRAKYA KALKINMA AJANSI 10 Ocak 2012 tarihinde Trakya Kalkınma Ajansı nda düzenlenen Lojistik Odak Grup Toplantısı na UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin ve Genel Sekreteri Hacer Uyarlar katılım göstermiģtir. 29 ġubat 2012 tarihinde yine Trakya Kalkınma Ajansı nda gerçekleģtirilen Trakya Lojistik Master Plan ÇalıĢtayı na UTĠKAD Genel Müdürü Cavit Uğur ve Uzman Tuğba Aktepe katılmıģtır. 13. TUĠK (TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU) Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından Resmi Ġstatistik Programı kapsamında çalıģma grupları oluģturulmuģtur. Belirlenen çalıģma gruplarının Resmi Ġstatistik Programı nın oluģturulması, kalitesinin izlenmesi ve uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanması aģamalarında etkin olması amaçlanmaktadır. UlaĢtırma istatistiklerine iliģkin oluģturulan Resmi Ġstatistik Programı ÇalıĢma Grubu nda ulaģtırma sektörünü UTĠKAD temsil etmektedir. 18 Ekim tarihinde gerçekleģtirilen ulaģtırma sektörünün ilk çalıģma grubu toplantısına UTĠKAD ı temsilen uzman F. Begüm Ay katılmıģtır. 14. DĠĞER SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARI TaĢımacılık ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluģları ile yıl içerisinde çeģitli platformlarda bir araya gelinmiģtir. UND - Uluslararası Nakliyeciler Derneği DTD - Demiryolu TaĢımacılığı Derneği VDAD - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği UKAT - Uluslararası Karayolu ile Yük TaĢımacıları ve Acenteleri Derneği 12

15 B. YURTDIġI TEMSĠL VE ÜYELĠKLER 1. FIATA - INTERNATIONAL FEDERATION OF FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATIONS (ULUSLARARASI TAġIMA ĠġLERĠ ORGANĠZATÖRLERĠ DERNEKLERĠ FEDERASYONU) UTĠKAD (Uluslararası TaĢımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği), sektörün dünya çapındaki en önemli kuruluģu olan Uluslararası TaĢıma ĠĢleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu FIATA nın Türkiye temsilcisi olarak, FIATA GeniĢletilmiĢ Yönetim Kurulu ve çeģitli çalıģma gruplarında ülkemizi ve sektörümüzü temsil etmektedir. UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin in katıldığı FIATA Deniz Yolu ÇalıĢma Grubu Toplantıları, 3 ġubat 2012 tarihinde Ġsviçre nin Basel kentinde ve 8 Ekim 2012 tarihinde ABD Los Angeles te gerçekleģtirilmiģtir. UTĠKAD Genel Sekreteri Hacer Uyarlar ın katıldığı FIATA Demir Yolu ÇalıĢma Grubu Toplantıları, 8 Mart 2012 tarihinde Macaristan ın Sopron kentinde ve Eylül 2012 tarihleri arasında Ukrayna nın Odessa kentinde yapılmıģtır. FIATA GeniĢletilmiĢ Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Kosta Sandalcı nın baģkanlığını yürüttüğü FIATA Kara Yolu ÇalıĢma Grubu Toplantıları, 7 Mart 2012 tarihinde Bulgaristan ın Sofya kentinde ve 24 Eylül 2012 tarihinde Belçika nın Brüksel kentinde düzenlenmiģtir Mart 2012 tarihleri arasında gerçekleģen FIATA Yönetim Kurulu toplantısına FIATA GeniĢletilmiĢ Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Kosta Sandalcı katılmıģtır. Yine Mart 2012 tarihleri arasında Ġsviçre nin Zürih kentinde gerçekleģtirilen FIATA Merkez Toplantısı na, UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin ile FIATA GeniĢletilmiĢ Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Kosta Sandalcı katılmıģtır Ekim 2012 tarihleri arasında Amerika BirleĢik Devletleri nin Los Angeles eyaletinde düzenlenen FIATA Dünya Kongresi ne UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin ile FIATA GeniĢletilmiĢ Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Kosta Sandalcı katılım göstermiģtir. FIATA ve TT Club tarafından düzenlenen Uluslararası Genç Forwarder YarıĢması 2012 Türkiye adayı UTĠKAD tarafından belirlenmiģ olup, yarıģmada ülkemizi üyelerimizden DSV Hava ve Deniz TaĢımacılığı A.ġ. nin Hava Ġthalat Müdürü Serkan Kanturvardar temsil etmiģtir. 13

16 2. ECOLPAF - ECO LOGISTICS PROVIDERS ASSOCIATIONS FEDERATION (EKONOMĠK ĠġBĠRLĠĞĠ TEġKĠLATI LOJĠSTĠK HĠZMET SAĞLAYICILARI DERNEKLERĠ FEDERASYONU) ECOLPAF (Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatı Lojistik Hizmet Sağlayıcıları Dernekleri Federasyonu), üye ülkeler arasında; mal hareketliliğinin hızlandırılmasını, sınır geçiģlerinin kolaylaģtırılmasını, transit taģımacılığın geliģtirilmesini, yeni ulaģım koridorlarının oluģturulmasını ve var olanlarla bütünleģtirilmesini amaçlamaktadır. UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin in katıldığı Kasım 2011 tarihlerinde Tahran/Ġran da düzenlenen ECOLPAF Federasyonu Kurulmasına Dair 3. Hazırlık Toplantısı nda, ECOLPAF Tüzüğü son haline getirilmiģ, komite katılımcıları tarafından onaylanmıģ ve imzalanmıģtır. ECOLPAF ın kurulmasına iliģkin çalıģmalar devam etmekte olup, UTĠKAD ın ECOLPAF Federasyonuna katılması 5 Nisan 2012 tarihinde düzenlenen UTĠKAD 29. Olağanüstü Genel Kurulu nda oy birliği ile kararlaģtırılmıģtır. UTĠKAD ın çabasıyla Türkiye de ve Türk Hukukuna göre kurulmasına karar verilen ECOLPAF ın kuruluģ çalıģmaları UTĠKAD tarafından üstlenilmiģ ve federasyonun kurulmasına yönelik olarak tüm üye ülkelerin dernekleri ile gerek direkt olarak gerekse DıĢ ĠĢleri Bakanlığımız üzerinden iletiģime geçilerek gerekli evrakların hazırlanması koordine edilmektedir. Bu süreç, T.C. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı na da raporlanarak yürütülmektedir. ECOLPAF Genel Sekreterliği Türkiye de kurulacak ve federasyonun ilk baģkanlık görevini UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı yürütecektir. 3. TRACECA - TRANSPORT CORRIDOR EUROPE CAUCASUS - ASIA (AVRUPA - KAFKASYA - ASYA ULAġIM KORĠDORU) TRACECA (Avrupa Kafkasya - Asya UlaĢım Koridoru); çok modlu ulaģım için Ģekillendirilen ve geliģtirilen bir doğu - batı koridoru olup, TRACECA ile tarihi Ġpek Yolu nun yeniden canlandırılması amaçlanmaktadır. UTĠKAD, Türkiye nin de dahil olduğu bu platform için kurulan TRACECA Türkiye Ulusal Sekreterliği nin davet ettiği çeģitli organizasyonlarda yer almıģtır. TRACECA kapsamında devam eden Lojistik Merkezleri ve Otoyolları Projesi ile Ġpek Rüzgarı Projesi hakkında düzenlenen toplantılara UTĠKAD Genel Sekreteri Hacer Uyarlar aktif olarak katılım sağlayarak ülkemizi ve sektörümüzü temsil etmiģtir. UTĠKAD Genel Sekreteri Hacer Uyarlar tarafından; 14

17 29 ġubat 2012 tarihinde Brüksel de düzenlenen toplantıda TaĢıma Koridorları konulu bir sunum yapılmıģtır. 17 Nisan 2012 tarihinde Bakü de düzenlenen toplantıda Türkiye nin Yük TaĢımacılığı - Yatırımlar ve GeliĢmeler konulu bir sunum yapılmıģtır. 13 Haziran 2012 tarihinde Ġstanbul da gerçekleģtirilen toplantıda Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Arasında KolaylaĢtırılmıĢ Transit TaĢımacılığı ve Sınır GeçiĢ Prosedürleri konulu bir sunum yapılmıģtır. Ayrıca CIM/SMGS ortak kullanım belgelerinin TRACECA kapsamında kullanılmasıyla ilgili düzenlenen panelde ve Ġpek Rüzgarı Projesi kapsamında Temmuz tarihleri arasında Kazakistan ın Aktau kentinde düzenlenen toplantılarda bilgi paylaģımında bulunulmuģtur. 4. IATA - INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (ULUSLARARASI HAVA TAġIMACILIĞI BĠRLĠĞĠ) UTĠKAD ile IATA arasında ortak çalıģma grubu kurulmuģtur. Türkiye nin e-freight sistemine geçmesi amacıyla kurulan çalıģma grubu e-freight ve e-waybill uygulamaları üzerine çalıģmalara baģlamıģtır. 5. CLECAT - EUROPEAN ASSOCIATION FOR FORWARDING, TRANSPORT, LOGISTICS AND CUSTOMS SERVICES (AVRUPA TAġIMA ĠġLERĠ ORGANĠZATÖRLERĠ, TAġIMACILIK, LOJĠSTĠK VE GÜMRÜKLEME HĠZMETLERĠ DERNEĞĠ) Gözlemci üyesi olduğumuz CLECAT (Avrupa TaĢıma ĠĢleri Organizatörleri, TaĢımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği) tarafından yıl içerisinde düzenlenen çeģitli çalıģma grubu toplantılarına katılım sağlanmıģtır. 6. SEEFFW / COORDINATION COMMITTEE OF SOUTHTEAST EUROPEAN FREIGHT FORWARDES AND LOGISTICS OPERATORS (GÜNEYDOĞU AVRUPA FREIGHT FORWARDER VE LOJĠSTĠK OPERATÖRLERĠ KOMĠTESĠ) Güneydoğu Avrupa Freight Forwarder ve Lojistik Operatörleri Komitesinde ülkemizi FIATA GeniĢletilmiĢ Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Kosta Sandalcı temsil etmektedir. Komite her iki yılda bir Güneydoğu Avrupa ülkelerinde, Ģu ana kadar da ülkemiz ve derneğimiz ev sahipliğinde iki kez gerçekleģtirilen Güneydoğu Avrupa Freight Forwarder ve Lojistik Operatörleri Kongresi ni düzenlemektedir. 15

18 II. ORTAKLIKLAR VE ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMALARI A. BALO (BÜYÜK ANADOLU LOJĠSTĠK OPERASYONLARI) A.ġ. BALO (Batı Anadolu Lojistik Operasyonları) A.ġ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğü ve katılımında 90 farklı Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi ve UTĠKAD ın katılımı ile 93 ortaklı bir yapı olarak Aralık 2011 de kurulmuģtur. BALO Projesi ile Anadolu'daki yüklerin, intermodal taģımacılık çerçevesinde Avrupa ve Ġskandinavya ya ve devamında Pakistan treni ile bağlantı sağlanarak, Orta Asya ve Uzak Doğu ya ulaģtırılması hedeflenmektedir. UTĠKAD ın BALO ya TL ile ortak olması 5 Nisan 2012 tarihinde düzenlenen 29. Olağanüstü Genel Kurulu nda oy birliği ile kararlaģtırılmıģtır. BALO A.ġ. tarafından düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul da UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin BALO A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiģ ve Ģirket unvanı BALO (Büyük Anadolu Lojistik Operasyonları) A.ġ. olarak değiģtirilmiģtir. B. LINEKA (NATIONAL FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATION OF LITHUANIAN) UTĠKAD ile LINEKA (Litvanya TaĢıma ĠĢleri Organizatörleri Derneği) arasında 28 Mart 2012 tarihinde iģbirliği anlaģması imzalanmıģtır. Baltık Ülkeleri ile Karadeniz'i bağlayan Viking Projesi kapsamında imzalanan iģbirliği anlaģması ile projenin Türk lojistik sektörüne tanıtılması ve Türkiye ile Litvanya arasındaki ekonomik ve lojistik iliģkilerin geliģtirilmesi amaçlanmıģtır. C. ATEIA - OLT (FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATION OF BARCELONA) UTĠKAD ile ATEIA-OLT (Barselona TaĢıma ĠĢleri Organizatörleri Derneği) arasında 22 Kasım 2011 tarihinde iģbirliği anlaģması imzalanmıģtır. Ġstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenen Barselona Limanı Ticaret Etkinliği kapsamında imzalanan anlaģma ile Türkiye ve Ġspanya arasındaki ticari faaliyet ve iliģkileri geliģtirmek amaçlanmıģtır. 16

19 D. SSS SHORT SEA SHIPPING (KISA MESAFELĠ DENĠZYOLU TAġIMACILIĞI) EĞĠTĠMĠ 22 Kasım 2011 tarihinde UTĠKAD ile Barselona Liman BaĢkanlığı arasında 4 gün boyunca seyir halindeki bir gemide gerçekleģtirilen Kısa Mesafeli Deniz Yolu TaĢımacılığı (SSS Short Sea Shipping) eğitimlerine Türk firmalarının da katılım sağlayabilmesi için bir anlaģma imzalanmıģtır. Böylelikle isteyen Türk katılımcıların da Short Sea Shipping eğitimlerine katılabilmesi olanağı yaratılmıģtır. E. WWF - TÜRKĠYE DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI 27 ġubat 2012 tarihinde UTĠKAD ile WWF - Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı arasında YeĢil Ofis ĠĢbirliği sözleģmesi imzalanmıģtır. Bu sözleģme ile UTĠKAD dernek ofisinin çevreye verdiği zararın, basit ve uygulanabilir kaynak yönetimiyle azaltılması amaçlanmıģtır. WWF - Türkiye ile birlikte yapılan çalıģmalar ve çevre dostu uygulamaların pratiğe dökülmesi sonucunda hem bütçemizin genel gider kalemlerinde önemli tasarruflar sağlanmıģ hem de ofisimizin çevreye verdiği zararlar azaltılmıģtır baģında denetimlerimizin yapılması sonrasında YeĢil Ofis Diploması nın alınması beklenmektedir. Önümüzdeki dönemde bu projenin üyelerimize de tanıtılarak, çevreye olan sorumluluklarımız kapsamında YeĢil Ofis programına üyelerimizin de katılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Ġklim değiģikliğine dikkat çekmek için 2007 yılında WWF tarafından Avustralya da baģlatılan ve tüm dünyaya yayılan Dünya Saati kampanyasına UTĠKAD da katılarak üyelerine yaptığı duyuru ile 31 Mart 2012 akģamı 20:30-21:30 saatleri arası ıģıkların 1 saat söndürülmesine destek vermiģtir. F. TRANSPORT VE LOJĠSTĠK FUARI CNR Holding kuruluģlarından SINE Fuarcılık tarafından 2-5 Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenecek Transport ve Lojistik - Uluslararası Transport, Araç, Ekipman, Depolama ve Yönetim Teknolojileri Fuarı na UTĠKAD aktif iģbirliği ile katılım sağlayacaktır. Bu fuarda lojistik sektöründe hizmet veren firmalar ile hizmet alan firmaların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. Fuar sırasında ulusal ve uluslararası panellere de ev sahipliği yapılarak, baģarılı tedarik zinciri yöneticilerinin de katılımıyla otomotiv, kimya, tekstil, gıda ve elektrik/elektronik gibi önemli sektörlerdeki lojistik ve tedarik zinciri süreçleri incelenecektir. 17

20 G. DUN & BRADSTREET BĠLGĠ VE DANIġMANLIK A.ġ Ticari bilgi temini konusunda 170 yıllık deneyime ve tüm dünyada 200 milyondan fazla firmadan oluģan veri tabanına sahip olan Dun & Bradstreet ile 1 Kasım 2012 tarihinde bir anlaģma imzalanmıģtır. Bu anlaģma ile UTĠKAD üyelerinin ticari risklerinin azaltılması hedeflenmektedir. ġirketlerin finansal gücü ve kredi güvenirliliğini değerlendiren Dun & Bradstreet, hazırlayacağı raporlarla UTĠKAD üyelerine avantajlı rakamlarla hizmet verecektir. III. ÜYE ĠLĠġKĠLERĠ VE HĠZMETLER A. ÜYE SAYISI ġekil 1: UTĠKAD Üye Sayısı Üye Sayısı Üye Sayısı

21 B YILINDA YENĠ ÜYE OLAN FĠRMALAR - Afro Türk Logistics Nakliyat, Turizm ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. - Al Wakeel International Transport Turizm DıĢ.Tic.ĠnĢ.San.Ltd.ġti - Ans Kargo Lojistik TaĢ. ve Tic. Ltd. ġti. - Asgard TaĢımacılık ve Ticaret Ltd.ġti - Asset Lojistik A.ġ. - Batu Ulus.Nak.Tic.Ltd.ġti - Bolte Lojistik Hizmetleri Ltd. ġti. - Conship Logistics Ulus. Nak. ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. - Element Uluslararası Nak. Loj. ve Tur.Ġth. Ġhr. Tic. Ltd. ġti. - Federal Express Europe Inc.Turkey - Formar Denizcilik ve Ticaret Ltd. ġti. - GNV Lojistik Ulus.TaĢ.Den.Tic.Ltd.ġti - HS Logistic International Transport,Import&Export - ISL Int. Nak. ve Tic. Ltd. ġti. - Ġlkas Denizcilik Nakliyat Lojistik San Ve Tic.A.ġ. - Karınca Gümrük MüĢavirliği Ltd. ġti. - Keskinler Ulus. TaĢ. ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. - Kilerci Uluslararası Nak. ihr. Ġth. Paz. A.ġ. - KLG Lojistik ve Depolama DıĢ Ticaret Limited ġirketi - Link Denizcilik ve TaĢ. Tic. Ltd. ġti. - LLK Uluslararası TaĢ. ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. - Logistics Plus Ulus. TaĢ. Ltd. ġti. 19

22 - LSC Levant Denizcilik San. ve Tic. A.ġ. - MCL Konsolidasyon ve Lim. Hiz. Ltd ġti. - Medtria Global Loj. ve Tic. Ltd. ġti. - Mira TaĢıma Hiz. ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti. - MNG Havayolları ve TaĢ. A.ġ. - Moda Denizcilik Nak. DıĢ Tic. Ltd. ġti. - Nellen & Quack Ulus. TaĢ. ve Tic. Ltd. ġti. - Nortranss Ulus. TaĢ. Tic. Ltd. ġti. - OFS TaĢımacılık ve Loj. Tic. Ltd. ġti. - Optimum Uluslararası TaĢıma Hizmetleri Ltd.ġti. - OSF Uluslararası Loj. Hiz. DıĢ Tic. Ltd. ġti. - Sabah Lojistik Hizmetleri Den.TaĢ.Ltd.ġti. - Sevgül Medikal Kargo Teks. DıĢ Tic. Ltd. ġti. - Sibel Ulus. TaĢ. ve DıĢ. Tic. Ltd.ġti. - SĠNA Ġth. Ġhr. ve Ulus. Nak. Tic. Ltd. ġti. - Tahran Trans Ulus. TaĢ. DıĢ Tic. Ltd. ġti. - Tiran Ulus. Nak. ve Tic. Ltd. ġti. - Toll Global ForwardingTurkey Nak. A.ġ - Transün Ulus. TaĢ. ve Tic. Ltd. ġti. - Ugab Trans Ulus. Nak. Tic. Ltd. ġti. - Ünsped Gümrük MüĢavirliği ve Loj. Hiz. A.ġ. - Veritas Ulus. TaĢ. Tic. Ltd. ġti. - YSL Uluslararası TaĢ. Ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. - Yusen Logistics Turkey Lojistik Hiz.Ltd.ġti 20

23 C. ELEKTRONĠK BĠLDĠRĠMLER UTĠKAD tarafından, üye firma çalıģanlarının ulusal ve uluslararası lojistik sektöründe yaģanan son geliģmeler hakkında bilgi sahibi olmaları ve sektördeki eğilim ve değiģimleri takip edebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda; yıl içerisinde dünyada ve Türk lojistik sektöründe yaģanan yenilikleri, ekonomide meydana gelen geliģmeleri, önemli sektörel organizasyonları ve mevzuat düzenlemelerini içeren 200 ün üzerinde elektronik bülten hazırlanarak üye firma çalıģanları bilgilendirilmiģtir. Yıl içerisinde ulusal basında çıkan yüzlerce sektörel, ekonomik, mevzuat ve üye faaliyetlerine iliģkin haberler günlük olarak UTĠKAD resmi internet sitesinde yayınlanmıģtır. Aynı zamanda internet sitesinde yer alan haberlerden derlemeleri içeren haftalık E-bültenler hazırlanarak sektörde yaģanan geliģmeler hakkında üyelerimize bilgi verilmiģtir. UTĠKAD tarafından yaklaģık e-posta adresine yıl içerisinde toplam i aģkın elektronik bülten gönderimi yapılmıģtır. D. ĠNSAN KAYNAKLARI Üye firmaların gerek duydukları insan gücü ihtiyacını karģılayabilmelerine destek olabilmek amacıyla oluģturulan insan kaynakları sayfasında, talep eden üye firmaların personel ilanları yayınlanmıģtır. UTĠKAD resmi internet sitesinde yer alan insan kaynakları sayfasında ücretsiz olarak yayınlanan personel ilanları ile birçok üye firmanın personel arayıģının karģılanmasına destek verilmiģtir. E. DANIġMANLIK Sektör ve ülke raporları, istatistiki bilgiler, yeni firma kuruluģ iģlemleri, FIATA, IATA gibi uluslararası kurum üyelikleri, çeģitli anlaģmazlıklar vb. konularda bilgi talep eden UTĠKAD üyesi olan firmalara çeģitli danıģmanlık hizmetleri verilmiģtir. F. GÜMRÜK ĠġLEMĠ TAKĠP KARTI UTĠKAD, özet beyan verecek kiģiler ile taģıdıkları eģyanın sadece transit iģlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edecek kiģilere gümrüklere giriģ hakkı tanıyan "Gümrük ĠĢlemi Takip Kartı" düzenlenme yetkisine sahip kurumlar arasında yer almaktadır. Kasım Ekim 2012 dönemi içerisinde Ġstanbul, Adana, Bursa, Ankara ve Ġzmir de faaliyet gösteren üye firma çalıģanları adına dönem boyunca 160 adet Gümrük ĠĢlemi Takip Kartı düzenlenmiģtir. 21

24 G. SĠGORTALI VE SĠGORTASIZ KONġĠMENTO HĠZMETĠ UTĠKAD üyelerinin taģımacılık ve lojistik faaliyetleri sırasında karģılaģabileceği hasar, kayıp, ihmal ve diğer risklerinin güvence altına alınmasına yönelik olarak oluģturulan UTĠKAD- Freight Forwarder Sorumluluk Sigortası Poliçesi çerçevesinde, Sigortalı FIATA FBL, FIATA FCR ve IATA AWB Dokümanları Temmuz 2010'dan itibaren UTĠKAD üye firmalarının kullanımına sunulmuģtur. Hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla, sigorta konusundaki çözüm ortağımız Gras Savoye firması ile 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yeni bir poliçe hazırlanmıģ olup, poliçe Allianz Sigorta A.ġ tarafından düzenlenmiģtir. Derneğimiz tarafından üyelerimize, Kasım Ekim 2012 dönemi boyunca adet sigortalı, adet sigortasız konģimento dağıtımı yapılmıģtır. IV. ÇALIġMA GRUPLARI A. HAVA YOLU ÇALIġMA GRUBU Hava yolu kargo taģımacılığında yeni sistemde özet beyan verilmesi, Atatürk Havalimanı acente ofisleri çalıģma koģulları ve THY Kargo tarafından sunulan hizmetlerle ilgili yaģanan sorunların (ardiye sorunları vb.) çözüme kavuģturulması amacıyla çeģitli görüģmeler ve yazıģmalar yapılmıģtır. Yapılan görüģmelere UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin, Yönetim Kurulu Üyesi ve Hava Yolu ÇalıĢma Grubu BaĢkanı Arif Badur, Genel Müdür Cavit Uğur ve Hava Yolu ÇalıĢma Grubu Üyeleri katılmıģtır. B. DENĠZ YOLU ÇALIġMA GRUBU Deniz yolu kargo taģımacılığında yeni sistemde özet beyan verilmesi ile ilgili yaģanan sorunların çözüme kavuģturulması amacıyla çeģitli görüģmeler ve yazıģmalar yapılmıģtır. Yapılan görüģmelere UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Erkeskin, Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı ve Deniz Yolu ÇalıĢma Grubu BaĢkanı Nil TunaĢar, Genel Müdür Cavit Uğur ve Denizyolu Yolu ÇalıĢma Grubu Üyeleri katılmıģtır. FMC/NVOCC sistemi araģtırılarak, sistemin Türkiye ye uyarlanabilirliği ile ilgili bir çalıģma yapılmıģtır. Yapılan çalıģma, sistemin sadece Amerika da kullanıldığını, Avrupa da bu sistemin kullanılmadığını, Avrupa da da Türkiye deki gibi mavi hat sisteminin var olduğunu göstermiģtir. Avrupa da var olmayan bir sistemin ülkemizde uygulamaya alınmasının mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak söz konusu çalıģma sona erdirilmiģtir. ÇalıĢma grubu üyeleri arasında dernek faaliyetlerinin değerlendirilebilmesi ve dernekten beklentilerin belirlenebilmesi için anket çalıģmaları yapılmıģtır. 22

25 Ayrıca, UTĠKAD üye portföyünün geliģtirilmesi için çeģitli çalıģmalar yapılmıģ, ileriye dönük projeler geliģtirilmiģtir. C. KOMBĠNE TAġIMACILIK VE DEMĠR YOLU ÇALIġMA GRUBU Asya ve Avrupa (Halkalı Çerkezköy) demiryolu hattının haftanın belirli günleri tren trafiğine kapatılmasına iliģkin çeģitli toplantılar düzenlenmiģtir. Toplantıya çok sayıda sektör temsilcisi katılmıģ ve söz konusu hat kapamasının yaratacağı sorunlar ve çözüm önerileri tartıģılmıģtır. BALO Projesine UTĠKAD ın katılımı, projenin sektör için nasıl verimli hale getirilebileceği ile ilgili görüģmeler yapılmıģ, UTĠKAD ın demiryolundaki tecrübeleri Demir Yolu ve Kombine ÇalıĢma Grubu tarafından BALO A.ġ. ile paylaģılmıģtır. Ortak Transit Rejimi ve Türkiye nin rejime katılımı konuları görüģülerek, sistemin getireceği yenilikler ile Türkiye nin rejime geçiģ süreci değerlendirilmiģtir. Türkiye Demiryolu UlaĢtırmasının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Taslağı hakkındaki sektör değerlendirmeleri çalıģma grubu tarafından yapılmıģ ve T.C. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Kara Yolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile paylaģılmıģtır. Ayrıca, Türkiye Demiryolu UlaĢtırması Kanunu öncesi, demiryolu istasyonlarının liman (elleçleme/indirme-bindirme) hizmetlerinin özelleģtirilmesi ve istasyonların yakınlarında hizmet veren kooperatiflerin çalıģma yapıları değerlendirilmiģtir. D. GENÇ FORWARDER ÇALIġMA GRUBU Genç Forwarder ÇalıĢma Grubu, Dünya Bankası tarafından düzenlenen ve dünya lojistik sektörünün ülkeler arasındaki karģılaģtırmalı durumunu ortaya koyan "LPI - Lojistik Performans Endeksi Rekabet Ġçin Bağlanma: Küresel Ekonomide DıĢ Ticaret Lojistiği" anketi ve raporu üzerine bir çalıģma yapmıģtır. Bu çalıģmada ülkemizin söz konusu raporda daha üst sıralara çıkması için neler yapılması gerektiği irdelenerek UTĠKAD değerlendirmeleri, UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı görüģüne sunulmuģtur. Üniversite öğrencilerinin staj programlarının bir standarta ulaģtırılması ve programın daha verimli hale getirilebilmesi için bir çalıģma baģlatılmıģtır. Hem üniversite öğrencilerinin staj dönemlerinde firma kültürlerini tanıyabilecekleri, gerçek anlamda pratik yapabilecekleri hem de stajyer öğrenci çalıģtıran firmaların stajyer öğrencilere geleceğin yönetici adayları gözüyle bakıp, onları doğru yönlendirmelerini, tüm iģ süreçlerinin içine doğru bir Ģekilde katabilmelerini sağlayacak bir sistem üzerine çalıģılmıģtır. 23

26 E. GÜMRÜK ÇALIġMA GRUBU 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu nda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı taslağı, YetkilendirilmiĢ Yükümlü Statüsüne ĠliĢkin Gümrük Genel Tebliği taslağı ile Ortak Transit Rejimi konuları Gümrük ÇalıĢma Grubunda değerlendirilmiģtir. F. EĞĠTĠM, TANITIM, ÜYE ĠLĠġKĠLERĠ VE PROJE ĠHTĠSAS ÇALIġMA GRUBU Eğitim, Tanıtım, Üye ĠliĢkileri ve Proje Ġhtisas ÇalıĢma Grubu BaĢkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Çınar ve Eğitim DanıĢmanı Prof. Dr. Murat Erdal ın katkılarıyla, yeni eğitim programları oluģturulmuģ, eğitimci havuzu geliģtirilmiģtir. Bu çalıģmalar sonucunda dernek bünyesinde verilen eğitim seminerleri çeģitlendirilmiģ ve geliģtirilmiģtir. G. ĠZMĠR ÇALIġMA GRUBU 2012 yılında kurulan çalıģma grubunda, öncelikle Ġzmir bölgesindeki sektör konularının ve geliģim alanlarının değerlendirilmesi, bu konularda çalıģmalar yapılması amaçlanmıģtır. Yıl boyunca yapılan çeģitli çalıģma grubu toplantılarının yanı sıra, Temmuz ayı Yönetim Kurulu toplantısı Ġzmir de gerçekleģtirilmiģ ve sonrasında Yönetim Kurulu nun da katılımıyla ortak bir çalıģma grubu toplantısı yapılmıģtır. Bu çalıģmalarda, lojistik ve taģımacılık sektörün bölgedeki durumuyla ilgili değerlendirmelerin yanı sıra, Ġzmir Kordon Vergi Dairesi nde baģlayan KDV istisnalarının uygulanması ve tevsikiyle ilgili yaģanan sorunlar, yetki belgeleri denetlemeleri, bölgede gerçekleģtirilebilecek eğitim çalıģmaları irdelenmiģtir. V. EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ A. DÖNEM ÇALIġMALARI 2012 yılı Mayıs ayında dernek bünyesinde bir eğitim uzmanı istihdam edilmeye baģlanarak, UTĠKAD tarafından sunulan eğitim hizmetlerinin geliģtirilmesi ve yaygınlaģtırılması amaçlanmıģtır. GeçmiĢe dönük eğitim faaliyetleri incelenerek performans raporları oluģturulmuģ ve üye firmaların Ġnsan Kaynakları ile ilgili birimler ziyaret edilerek 500 ü aģkın katılımcıyla Eğitim Ġhtiyaç Analiz Anketi yapılmıģtır. Genel katılıma açık düzenlenen eğitimlerde, eğitim sonrası Ġnsan Kaynakları departmanları ile Katılımcı Performans Değerlendirme çalıģmalarına baģlanmıģtır. 24

27 ġirket içi düzenlenen eğitimlerde ise; Eğitim Öncesi Ġhtiyaçları Belirleme, Butik Eğitimler Düzenleme, Eğitim Sonrası Sınav, Eğitimin ĠĢe Etkileri ve Performans Ölçüm Değerlendirme çalıģmaları yapılmıģtır. Ayrıca, FIATA tarafından belirlenen eğitim müfredatı çerçevesindeki eğitimlerle, dünya çapında geçerliliği olan ve eğitim sonrası FIATA diploması verilecek olan UTĠKAD Akademi nin kurulmasına iliģkin çalıģmalara baģlanmıģtır. B. MEVCUT ve YENĠ EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ UTIKAD ın mevcut eğitim programları zenginleģtirilerek yeni eğitim seminerleri oluģturulmuģ ve eğitim programları Sektörel Eğitimler, SatıĢ Okulu ve KiĢisel GeliĢim Eğitimleri olmak üzere 3 ana gruba ayrılmıģtır. Belirlenen yeni eğitim seminerleri doğrultusunda eğitmen havuzu da geliģtirilmiģtir. GeliĢtirilen yeni eğitmen kadrosu ile katılımcılara akademik bilginin yanı sıra, sektörel bilgi verilmesi ve örnek vakalarla katılımcıların pratik kazanması amaçlanmıģtır. ġekil 2: UTĠKAD Eğitim Semineri Programları Sektörel Eğitimler SatıĢ Eğitimleri KiĢisel GeliĢim Eğitimleri Karayolu Operasyon Soru Odaklı SatıĢ Stratejileri Telefonda Etkili ĠletiĢim Havayolu Operasyon Lojistik Sektöründe Etkin Zor Ġnsanlarla BaĢ Edebilme SatıĢ ve SatıĢ Teknikleri Becerisi Perakende Sektöründe Depo SatıĢta Ġkna ve Müzakere Etkili Liderlik ve Yönetim Yönetimi Teknikleri Becerileri Lojistik & TaĢıma Mevzuatı MüĢteri Odaklı YaklaĢım Sunum Teknikleri, Güzel KonuĢma ve Diksiyon Maliyet Yönetimi SatıĢ GörüĢmelerinde Patron musunuz? Yönetici DavranıĢ Yönetimi misiniz? Lider mi? Satınalma ve Kontrat Kurumsal Pazarlama ve SatıĢ Stratejik DüĢünce ve Yönetimi Stratejileri Stratejik Planlama DıĢ Ticarette Teslim ve SatıĢ Sonrası MüĢteri Ödeme ġekilleri Memnuniyeti Problem Çözme Teknikleri Tehlikeli Madde TaĢımacılığı SatıĢ Gücü Yönetimi Yük - Sorumluluk ve Zorunlu Sigortalar Tedarik Zinciri Yönetimi Stratejik Planlama ve Hedeflerle Yönetim Proje Yönetimi Tehlikeli Madde TaĢımacılığı 25

28 GeliĢtirilen ve çeģitlendirilen eğitim seminerlerinin ve UTĠKAD eğitim hizmetlerinin tanıtıldığı bir el broģür hazırlanmıģtır. 10 bin adet baskısı yapılan eğitim tanıtım broģürünün 6 bin adedi UTA Lojistik Dergisi Ekim sayısı ile dağıtılmıģtır. Ayrıca Logitrans Fuarı nda katılımcı ve ziyaretçilere verilmiģ ve yapılan eğitimlerde katılımcılara dağıtılmıģtır. Bu çalıģma ile UTĠKAD eğitimlerinin üyelerimiz ve sektör tarafından bilinirliğinin arttırılması amaçlanmıģtır. Tüm bu çalıģmalar sonrası 2012 eğitim seminerlerine katılım oranı bir önceki yıla oranla yüzde 129 oranında artıģ göstermiģtir. ġekil 3: UTĠKAD Eğitim Seminerleri Katılımcı Sayısı Katılımcı Sayısı Katılımcı Sayısı C. BASILI ESERLER UTĠKAD olarak yürütülen eğitim faaliyetlerinin bütünleyicisi olarak hazırlanan 1 tanesi sözlük olmak üzere toplam 7 adet lojistik kitabı bulunmaktadır. UTĠKAD Eğitim DanıĢmanı Prof. Dr. Murat Erdal ve Doç. Dr. Metin Çancı tarafından hazırlanan Lojistik Yönetimi ve Uluslararası TaĢımacılık Yönetimi kitaplarının GeniĢletilmiĢ 4. Baskı güncelleme çalıģmaları tamamlanmıģ olup, üyelerimizin destekleriyle kitapların baskı sürecine gelmiģtir. 26

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 GÜNDEM UTĠKAD FAALĠYETLERĠ VE YENĠ DÖNEM HEDEFLERĠ Kosta SANDALCI UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ĠZMĠR BÖLGESĠ FAALĠYETLERĠ Volkan BIKMAZ UTĠKAD Ġzmir

Detaylı

UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği

UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012 Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 2 DERNEK YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER... 3 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Detaylı

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü SUNUġ UTİKAD Türkiye Lojistik Sektörü 2011 Hatay : Lojistik Olanaklar 2 UTĠKAD 3 UTĠKAD Ülkemiz Lojistik Sektörünün En Büyük Temsilcisi

Detaylı

TÜRK LOJĠSTĠK SEKTÖRÜ DEĞERLENDĠRMESĠ. 29 Mayıs 2012 Hyatt Otel - Taksim

TÜRK LOJĠSTĠK SEKTÖRÜ DEĞERLENDĠRMESĠ. 29 Mayıs 2012 Hyatt Otel - Taksim TÜRK LOJĠSTĠK SEKTÖRÜ DEĞERLENDĠRMESĠ 29 Mayıs 2012 Hyatt Otel - Taksim UTĠKAD TaĢıma ĠĢleri Organizatörleri Kuruluş: 1986 Ülkemiz Lojistik Sektörünün En Büyük Temsilcisi Olan STK 400 e varan üye firma

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

DEMĠRYOLU YÜK TAġIMACILIĞINDA SERBESTLEġTĠRĠLME ve REKABET

DEMĠRYOLU YÜK TAġIMACILIĞINDA SERBESTLEġTĠRĠLME ve REKABET DEMĠRYOLU YÜK TAġIMACILIĞINDA SERBESTLEġTĠRĠLME ve REKABET Elektrikli Raylı UlaĢım Sistemleri Sempozyumu ERUSIS 15 09.05.2015 Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü UTĠKAD Türk TaĢımacılık ve Lojistik Sektörünün

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

2011 yılı Faaliyet Raporumuzu sizlere sunarken, çalıģmalarımızı aģağıdaki baģlıklar halinde arz edeceğim: ÜYE ĠLĠġKĠLERĠ

2011 yılı Faaliyet Raporumuzu sizlere sunarken, çalıģmalarımızı aģağıdaki baģlıklar halinde arz edeceğim: ÜYE ĠLĠġKĠLERĠ 2011 yılı, Türkiye nin dıģ ticarette yaptığı atılımların lojistik sektörüne oldukça olumlu yansıdığı bir yıl oldu. Çevre ülkelerde yaģanan siyasi istikrarsızlıklar ve Avrupa bölgesinde yaģanan ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA UTİKAD Türkiye de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesine

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

Değerli Üyelerimiz, Genel Kurul sürecini iyi değerlendirerek belirlenen zamanı aşmamak için, bu yıl ki faaliyetlerimize kısaca değinmek istiyorum.

Değerli Üyelerimiz, Genel Kurul sürecini iyi değerlendirerek belirlenen zamanı aşmamak için, bu yıl ki faaliyetlerimize kısaca değinmek istiyorum. Değerli Üyelerimiz, Genel Kurul sürecini iyi değerlendirerek belirlenen zamanı aşmamak için, bu yıl ki faaliyetlerimize kısaca değinmek istiyorum. Bu yıl içerisindeki çalışmalarımızda oldukça yoğun mesai

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI 125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI Ġzmir Ticaret Odası, 125. kuruluģ yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vitrin tasarımı yarıģması düzenledi. Ġzmir Ticaret Odası Yönetim

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ LOJİSTİK Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAġIMACILIĞI ve TAġIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAġIMACILIĞI ve TAġIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAġIMACILIĞI ve TAġIMACILIKTA MARKA UTĠKAD: öncelikle sizlere derneğimiz hakkında biraz bilgi vermek istiyorum UTĠKAD - Uluslararası TaĢımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU 2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. 2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Etkinliğin Organizasyonu: Ödül etkinliğinin adı ve organizasyonu, Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti. adına yasalarla korunmaktadır.

Etkinliğin Organizasyonu: Ödül etkinliğinin adı ve organizasyonu, Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti. adına yasalarla korunmaktadır. Yarışma Şartnamesi Etkinliğin Adı: Lojistik Ödülü Ödülün Adı: Lojistik Atlas Etkinliğin Organizasyonu: Ödül etkinliğinin adı ve organizasyonu, Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti. adına yasalarla korunmaktadır.

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Aralık 2009- DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı Ankara, Türkiye. İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri

Aralık 2009- DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı Ankara, Türkiye. İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ TURKEY Tel: +90 312 212 87 53 Faks: +90 312 212 88 81 altunyaldizz@dtm.gov.tr ziyaaltunyaldiz@gmail.com Deneyim

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR E-ĠMZA PAKETĠ TEKLĠFĠ E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ: Bu doküman Mersis Projesi için hazırlanan e-imza paketi teklifimizi içermektedir. E-imza Paketi; Ürün / Hizmet E-GÜVEN

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERKEZ : ĠSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 YTL ÇIKARILMIġ SERMAYE : 23.400.000 YTL DÖNEM : 01.01.2008 31.03.2008 FAALĠYET KONUSU : Esas olarak Türkiye de kurulmuş veya kurulacak olan,

Detaylı

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KATILIM GÖSTERDİĞİMİZ AKTİVİTELER 3-10 ISO VE AKREDİTASYON 11-12 SOSYAL SORUMLULUK 13 İSTATİSTİKİ VERİLER 14-18 BASINDA

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

1. Türkiye Demiryolu Konferansı TOBB Konferans Salonu, Ankara (30-31 Ekim 2012)

1. Türkiye Demiryolu Konferansı TOBB Konferans Salonu, Ankara (30-31 Ekim 2012) 31 Ekim 2012 1. Türkiye Demiryolu Konferansı Demiryolu Yük Taşımacılığında Hizmet Alan ve Hizmet Verenler ve Demiryolu Sistemlerinde Yenilikçi Çözümler I. Oturum 09:00-10:5 (15 şer dk. tek tur + 15 dk.

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

SORUMLULUK VE KALĠTE BĠLĠNCĠYLE, STANDARTLARA BAĞLI, SÜREKLĠ GELĠġEN, DÜRÜST, KURUMSAL, BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ĠLKELĠ, GÜVENĠLĠR HĠZMET

SORUMLULUK VE KALĠTE BĠLĠNCĠYLE, STANDARTLARA BAĞLI, SÜREKLĠ GELĠġEN, DÜRÜST, KURUMSAL, BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ĠLKELĠ, GÜVENĠLĠR HĠZMET SORUMLULUK VE KALĠTE BĠLĠNCĠYLE, STANDARTLARA BAĞLI, SÜREKLĠ GELĠġEN, DÜRÜST, KURUMSAL, BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ĠLKELĠ, GÜVENĠLĠR HĠZMET EMA EKSPERLİK VE VARLIK DEĞERLEME A.Ş. 1985 yılında EMA Mühendislik

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI 235 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NO LU ŞUBE DENETLEME KURULU RAPORU MART 2008 MART 2011 ARASI 2 Mart 2008 ile 16 ġubat 2011 tarihleri

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler 7 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 2013 den Satır Başları 9 Rakamlarla UTİKAD 2013 10 Dernek Organları 13 Çalışma Grubu Faaliyetleri 16 Sektörel Girişimler 19 Temsil Edilen Kurumlar 20 Kurumlara

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ 1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1.GAZĠANTEP SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ... 2 NEDEN BAġVURMALI?... 3 BAġVURU SÜRECĠ... 4 Hangi kurumlar baģvurabilir?... 4 Büyük Ölçekli ĠĢletmeler...

Detaylı

Toplantı No: 1 Tarih: SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI

Toplantı No: 1 Tarih: SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI Toplantı No: 1 Tarih: 12.10.2016 SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI Komisyonumuz 10.10.2016 tarihinde saat 11:00-12:30 arasında, 11.10.2016 tarihinde saat 13:00-14:00 arasında ve 17:00-18:00

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER Hazırlayan Basın Yayın ve Halkla iliģkiler Md. H. KABACIOĞLU Kontrol BaĢkan Yardımcısı T. MERMERTAġ Onay Belediye BaĢkanı Op.Dr. A. ÖZ Yürürlük Tarihi 02.07.2007 Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı;

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Temmuz 2011 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1 GENEL BĠLGĠ... 2 2 GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠZLEME FAALĠYETLERĠ... 4 2.1 2010 Yılı Ekonomik GeliĢme

Detaylı

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1.1. Lojistik Kavramı 1.2. İş Hayatında Lojistiğin Artan Önemi 1.3. Lojistik

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN GEÇİRME PER. GÖS. 1 Her yıl üye bilgilerinde güncelleme yapılması, üye durumlarının ( faaı- askıda- terk ) belirlenmesi Üyeler telefonlar

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 22-23 Haziran 2010, İstanbul 25-26 Haziran 2010, Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KOMİSYONU DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

SİVİL HAVACILIK KOMİSYONU DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU SİVİL HAVACILIK KOMİSYONU DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Toplantı Tarihi: 04/03/2014 Toplantı No : 2014/4 07 Kasım 2012 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı arasında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ TANIMLAR Sağlık KuruluĢu: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıģ veya Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluģlar, üniversite

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 ÜÇ AYLIK RAPORU

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 ÜÇ AYLIK RAPORU SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 ÜÇ AYLIK RAPORU BU RAPOR GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KAMUYU AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜKLERĠ KAPSAMINDA DÜZENLENEN BĠR BELGE OLUP, GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞININ

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Tacirler Yatırım Holding A.ġ. yönetimi ve ortakları, Ģirketin faaliyetleri sırasında, az gider, en düģük risk, en yüksek

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014)

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014) TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014) I. GĠRĠġ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı